ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ ΠΤΡΗΓΧΝΑ ΔΠΗΒΛΔΦΖ: ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΗΚΟΠΟΤΛΟΤ Α.Μ. : ΠΑΣΡΑ

2 Δπξεηήξην πηλάθσλ... 3 Δπξεηήξην εηθόλσλ ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ-ΑΛΟΤΜΗΝΑ-ΒΧΞΗΣΖ ΑΜΗΑΝΣΟ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ ΑΒΔΣΗΟ-ΓΟΛΟΜΗΣΖ-ΣΑΛΚΖ ΑΝΣΗΜΟΝΗΟ-ΒΟΛΦΡΑΜΗΟ ΑΒΔΣΟΛΗΘΗΚΑ ΑΓΡΑΝΖ ΑΣΡΗΟΗ ΑΣΣΑΠΟΤΛΓΗΣΖ ΒΑΡΤΣΖ ΓΤΦΟ ΕΔΟΛΗΘΟ ΘΔΗΟ ΚΑΟΛΗΝΖ ΚΗΖΡΗ ΛΔΤΚΟΛΗΘΟ-ΜΑΓΝΖΗΑ-ΠΤΡΗΜΑΥΔ ΜΑΕΔ ΛΗΓΝΗΣΖ ΛΗΘΑΝΘΡΑΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΜΠΔΣΟΝΗΣΖ ΠΔΡΛΗΣΖ ΠΟΕΟΛΑΝΖ ΥΑΛΑΕΗΑ ΥΟΤΝΣΗΣΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ ΗΛΜΔΝΗΣΖ (ΣΗΣΑΝΗΟ) ΜΑΓΓΑΝΗΟ ΜΔΗΚΣΑ ΘΔΗΟΤΥΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΜΟΛΤΒΓΟΤ ΑΡΓΤΡΟΤ- ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟΤ-ΑΡΔΝΗΚΟΤ ΜΟΛΤΒΓΑΗΝΗΟ ΗΓΖΡΟΝΗΚΔΛΗΟ (ΝΗΚΔΛΗΟ) ΗΓΖΡΟΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑ ΗΓΖΡΟΠΤΡΗΣΖ ΜΤΡΗΓΑ ΥΑΛΚΟ ΥΡΤΟ ΥΡΧΜΗΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ

3 Δπξεηήξην πηλάθσλ Πίλαθαο 1: Υεκηθή ζύζηαζε ηνπ βσμίηε Νν Πίλαθαο 2: Υεκηθή ζύζηαζε ηνπ βσμίηε Νν Πίλαθαο 3: Υεκηθή ζύζηαζε ησλ αζηξίσλ ζε δύν δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο Πίλαθαο 4: Υεκηθή ζύζηαζε ηνπ βαξύηε από ην θνίηαζκα ηεο Μπθόλνπ Πίλαθαο 5:Υεκηθή ζύζηαζε βαξύηε από ην θνίηαζκα ζηελ Κίκσιν θαη Μήιν Πίλαθαο 6: Υεκηθή ζύζηαζε ηεο γύςνπ Πίλαθαο 7: Υεκηθε ζύζηαζε θανιίλε Πίλαθαο 8: Υεκηθή ζύζηαζε ηεο θίζζεξηο Πίλαθαο 9: Υεκηθή ζύζηαζε ιεπθόιηζνπ Πίλαθαο 10: Υεκηθή ζύζηαζε ησλ καξκάξσλ Πίλαθαο 11: Υεκηθή ζύζηαζε ηνπ πεξιίηε Πίλαθαο 12: Υεκηθή ζύζηαζε ηεο πνδνιάλεο Πίλαθαο 13: Υεκηθή ζύζηαζε καγγαλίνπ Πίλαθαο 14: ύζηαζε ζηνηρείσλ ζηα κηθηά ζεηνύρα κεηαιιεύκαηα Πίλαθαο 15: Υεκηθή ζύζηαζε ληθέιηνπ δεύηεξεο θαηεγνξίαο Πίλαθαο 16: Υεκηθά αλάιπζε ηξηώλ πεξηνρώλ κε ζηδεξνκεηάιιεπκα Πίλαθαο 17: Υεκηθή αλάιπζε ζηδεξνππξίηε θνηηάζκαηνο Δξκηνλίδνο Πίλαθαο 18: ύζηαζε θνηηάζκαηνο ζθνπξησλ Πίλαθαο 19: Γηαθνξέο ρξσκίηε Πίλαθαο 20: πλνπηηθόο πίλαθαο κεηαιιηθώλ νξπθηώλ Πίλαθαο 21: πλνπηηθόο πίλαθαο βηνκεραληθώλ νξπθηώλ Πίλαθαο 22: πλνπηηθόο πίλαθαο βηνκεραληθώλ νξπθηώλ κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπο

4 Δπξεηήξην εηθόλσλ Δηθόλα 1: Γείγκα ρεηξόο Βσμίηε... 8 Δηθόλα 2: Γείγκα ρεηξόο Ακηάληνπ Δηθόλα 3: Γείγκαηα ρεηξόο Αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ αξηζηεξά, Γνινκίηε ζην θέληξν θαη Σάιθε δεμηά Δηθόλα 4: Γείγκαηα ρεηξόο από Βνιθξάκην αξηζηεξά θαη Αληηκόλην δεμηά Δηθόλα 5: Γείγκα ρεηξόο Αζβεζηνιηζηθώλ αδξαλώλ Δηθόλα 6: Γείγκα ρεηξόο Άζηξηνπ Δηθόλα 7: Γείγκα ρεηξόο Αηηαπνπιγίηε Δηθόλα 8: Γείγκα ρεηξόο Βαξύηε Δηθόλα 9: Γείγκα ρεηξόο Γύςνπ Δηθόλα 10: Γείγκα ρεηξόο Εεόιηζνπ Δηθόλα 11: Γείγκαηα ρεηξόο Θείνπ Δηθόλα 12: Γείγκα ρεηξόο Κανιίλε Δηθόλα 13: Γείγκα ρεηξόο Κίζζεξηο Δηθόλα 14: Γείγκα ρεηξόο Λεπθόιηζνπ Δηθόλα 15: δείγκα ρεηξόο Ληγλήηε Δηθόλα 16: Γείγκα ρεηξόο Ληζάλζξαθα Δηθόλα 17: Γείγκα ρεηξόο Μαξκάξνπ Δηθόλα 18: Γείγκα ρεηξόο Μπεηνλίηε Δηθόλα 19: Γείγκα ρεηξόο από Πεξιίηε Δηθόλα 20: Γείγκα ρεηξόο ηεο Πνδνιάλεο Δηθόλα 21: Γείγκα ρεηξόο Υαιαδία Δηθόλα 22: Γείγκα ρεηξόο Υνπληίηε Δηθόλα 23: Γείγκα ρεηξόο Ηικελίηε Δηθόλα 24: Γείγκα ρεηξόο Μαγγαλίνπ Δηθόλα 25: Γείγκα ρεηξόο Μνιπβδαηλίνπ Δηθόλα 26: Γείγκα ρεηξόο ηδεξνληθέιηνπ Δηθόλα 27: Γείγκα ρεηξόο ηδεξνκεηαιιεύκαηνο Δηθόλα 28: Γείγκα ρεηξόο ηδεξνππξίηε Δηθόλα 29: Γείγκα ρεηξόο ηεο κύξηδαο Δηθόλα 30: Γείγκα ρεηξόο Υαιθνύ Δηθόλα 31: Γείγκα ρεηξόο Υξπζνύ Δηθόλα 32: Υάξηεο πνπ καο δείρλεη ηελ θαηαλνκή ζηνλ ειιεληθό ρώξν

5 ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ Καηαξράο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Γεσινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Αλ. Γξακκαηηθόπνπιν γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζε πνπ κνπ έδεημε. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ όινπο ηνπο ηζύλνληεο ησλ εηαηξηώλ εμόξπμεο κεηαιιεπκάησλ γηα ηε βνήζεηα ηνπο θαη γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κνπ παξείραλ. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ ζπκθνηηεηή κνπ Γεκήηξην Γξαθόπνπιν γηα ηελ βνήζεηά ηνπ ζηνπο ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο θαη ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ςεθηαθνύ ράξηε. 5

6 1 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σν ζύγγξακκα απηό απνηειεί ηελ δηπισκαηηθή εξγαζία ηνπ θνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο γεσινγίαο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Σζηξίγθα ππξίδσλα. Ζ εξγαζία απηή πξαγκαηνπνηήζεθε ππό ηελ επίβιεςε ηνπ ιέθηνξα ηνπ ηκήκαηνο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Αλαζηάζηνπ Γξακκαηηθόπνπινπ. Ζ εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ όζνλ αθνξά ηα θνηηάζκαηα ζηνλ ειιεληθό ρώξν θαη ηελ κεηέπεηηα ηνπνζέηεζε ηνπο πάλσ ζε ςεθηνπνηεκέλν ράξηε ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ. 6

7 2 ΔΗΑΓΧΓΖ ηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξώηε πξνζπάζεηα ηαμηλόκεζεο ησλ κεηαιιηθώλ θαη βηνκεραληθώλ νξπθηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη θάηη ηέηνην δελ έρεη μαλαγίλεη γηα ηνλ ειιεληθό ρώξν. Σαπηόρξνλα δεκηνπξγείηαη κηα βάζε δεδνκέλσλ κε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζπγθεληξώζεθαλ θαηά ηελ πξόνδν ηεο εξγαζίαο απηήο. ηε ζπλέρεηα απηή ε βάζε δεδνκέλσλ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ςεθηαθή θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ πάλσ ζε ράξηε. Λακβάλνληαο ππ` όςηλ ηνλ όγθν ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ έπξεπε λα ζπγθεληξσζνύλ μεθίλεζε έλα πξώην ζηάδην ηαμηλόκεζεο ησλ νξπθηώλ κε θξηηήξην ην βαζηθό δηαρσξηζκό ησλ νξπθηώλ ζε βηνκεραληθά ή κεηαιιηθά. ηε ζπλέρεηα ζπιιέρζεθαλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ην θάζε είδνο νξπθηνύ όπσο πξώηε ύιε, είδνο θνηηάζκαηνο, ζπγθεληξώζεηο ζηνηρείσλ θιπ. Μεξηθά από ηα ζηνηρεία απηά ή άιιεο ινηπέο πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα ηεζνύλ θαη σο θξηηήξηα ηαμηλόκεζεο. Οινθιεξώλνληαο ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηώλ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ε βάζε δεδνκέλσλ όπσο πξναλαθέξζεθε, κε ζθνπό ηελ ςεθηαθή θαηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ πάλσ ζε ράξηε. Απηό ζα γίλεη κε ηελ βνήζεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Microsoft Excel όπνπ δεκηνπξγείηαη έλαο πίλαθαο όπνπ πεξηιακβάλεη ην νξπθηό θαη ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ηνπ, θαζώο επίζεο θαη ηελ πεξηνρή εμόξπμεο θαη απνζέκαηνο ηνπ νξπρείνπ. Απηόο ν πίλαθαο παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ ζπγγξάκκαηνο απηνύ. Απηόο ν πίλαθαο απνηειεί ηελ βάζε ησλ δεδνκέλσλ. Κύξηα πεγή πιεξνθόξεζεο θαη ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ είλαη ην δηαδίθηπν θαζώο επίζεο θαη νξηζκέλα βηβιία. ζνλ αθνξά ην δηαδίθηπν όιεο νη κεγάιεο εηαηξίεο εμόξπμεο βηνκεραληθώλ ή κεηαιιηθώλ νξπθηώλ έρνπλ ηελ δηθή ηνπο ηζηνζειίδα κε αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηα πξντόληα ηνπο όπσο επίζεο θαη ν ζύλδεζκόο ηνπο (ύλδεζκνο 7

8 Μεηαιιεπηηθώλ Δηαηξηώλ). Βέβαηα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη όηαλ ρξεηάζηεθαλ επηπξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα νπνηνδήπνηε ζέκα πξνέθππηε είρακε ηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη ζπκπαξάζηαζε ησλ ηζπλόλησλ ησλ δηαθόξσλ εηαηξηώλ. ζνλ αθνξά ηα βηβιία ρξεζηκνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο παλεπηζηεκηαθέο εθδόζεηο όπσο θαη εθδόζεηο δηαθόξσλ θξαηηθώλ θνξέσλ ή ππνπξγείσλ. 3 ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ηελ ζπλέρεηα ηνπ ζπγγξάκκαηνο παξαηίζεηαη ε ηαμηλόκεζε ησλ νξπθηώλ ζύκθσλα κε ην δηαρσξηζκό ηνπο ζε βηνκεραληθά θαη κεηαιιηθά νξπθηά. Σαπηόρξνλα δίδνληαη θαη θάπνηεο πιεξνθνξίεο γηα ην θαζέλα από απηά. 3.1 ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟ-ΑΛΟΤΜΗΝΑ-ΒΧΞΗΣΖ Σν ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ (ΑηΔ), πνπ αλήθεη ζηνλ κηιν Μπηηιελαίνπ, είλαη ν ζεκαληηθόηεξνο θαηαλαισηήο ηνπ ειιεληθνύ βσμίηε (εηθόλα 1), κε εηήζηα απνξξόθεζε ηόλνπο, κε παξαγσγή έλπδξεο αινπκίλαο πιένλ ησλ ηόλνπο θαη αινπκηλίνπ ηόλνπο. Ζ εμόξπμε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξηνρή ηεο Άκθηζζαο θαη ηνπ Γίζηνκνπ. Σα εθηηκώκελα απνζέκαηα είλαη πεξίπνπ 100 εθαηνκκύξηα ηόλνπο βσμίηε. Ζ ζύζηαζε ηνπ βσμίηε δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1. Δηθόλα 1: Γείγκα ρεηξόο Βσμίηε 8

9 Πίλαθαο 1: Υεκηθή ζύζηαζε ηνπ βσμίηε Νν1 Οξείδια Ποζοζηά % Al 2 O 3.H 2 O 50-60% Fe 2 O % SiO 2 2-4% TiO 2 2-4% CaCO 3 1-3% H 2 O 6-10% ην ηνκέα ηνπ βσμίηε, όπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη αθόκα νη εηαηξείεο S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ., θαη ΔΛΜΗΝ Α.Δ., ε ζπλνιηθή παξαγσγή ην 2004 αλήιζε ζηνπο ηόλνπο πεξίπνπ. ζνλ αθνξά ηελ S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά ε εηήζηα παξαγσγή έθηαζε ηνπο 1,2 έσο 1,4 εθαηνκκύξηα ΜΣ. Σα ζεκεξηλά απνζέκαηα εθηηκώληαη ζε 20 εθαηνκκύξηα ΜΣ θαη ε εμνξπθηηθή δξαζηεξηόηεηα πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Άκθηζζαο. Ζ ζύζηαζε ηνπ βσμίηε είλαη παξόκνηα κε ηελ παξαπάλσ θαη δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2. Πίλαθαο 2: Υεκηθή ζύζηαζε ηνπ βσμίηε Νν2 Οξείδια Ποζοζηά % Al 2 O 3.H 2 O 55-63% Fe 2 O % SiO 2 1%-4% TiO 2 2%-3% CaO 0-2% Από πιεπξάο εθαξκνγώλ, ε παξαγσγή ηνπ ειιεληθνύ βσμίηε ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά 57% ζηελ παξαγσγή αινύκηλαο, 20% ζηελ παξαγσγή αινπκηλνύρσλ ηζηκέλησλ, 13% ζηελ παξαγσγή ράιπβα, 5% ζηελ παξαγσγή πεηξνβάκβαθα, 4% ζηελ παξαγσγή ηζηκέλησλ ηύπνπ Portland θαη ην ππόινηπν ζε δηάθνξεο άιιεο εθαξκνγέο όπσο ιεηαληηθά, θπηώξηα θιπ. 9

10 3.1.2 ΑΜΗΑΝΣΟ Σα θνηηάζκαηα ηνπ ακίαληνπ (εηθόλα 2) βξίζθνληαη όια ζηελ Βόξεηα Διιάδα (Γξάκα, έξξεο, Κηιθίο θ.ά.). Σα κεηαιιεύκαηα ηνπο έρνπλ δπν κνξθέο ρξπζνηηιηθόο ακίαληνο θαη ακθηβνιηηηθόο ακίαληνο. Σα θνηηάζκαηα απηά βξίζθνληαη ζηα πεξηζώξηα πεξηδνηηηηθώλ όγθσλ θαη πξνέξρνληαη από ηελ εμαιινίσζε νθηηηθώλ πεηξσκάησλ. Σν θπξηόηεξν από απηά είλαη ην θνίηαζκα ηνπ Βνύξηλνπ ζηελ Κνδάλε θαη πεξηιακβάλεη ρξπζνηηιηθό ακίαλην. Σα ζπλνιηθά απνζέκαηα ηεο Διιάδνο εθηηκώληαη ζε 30 εθαηνκκύξηα ηόλνπο ελώ ηα πηζαλά απνζέκαηα ζε 70 εθαηνκκύξηα. Δηθόλα 2: Γείγκα ρεηξόο Ακηάληνπ ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ ΑΒΔΣΗΟ-ΓΟΛΟΜΗΣΖ-ΣΑΛΚΖ ην ηνκέα απηό δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία ΗΟΝΗΑΝ ΚΑΛΚ Α.Δ. κε έδξα ην Αξγνζηόιη Κεθαιιελίαο, παξάγνληαο θύξηα πξντόληα αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ θαη ηάιθε πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο (εηθόλα 3). Δηθόλα 3: Γείγκαηα ρεηξόο Αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ αξηζηεξά, Γνινκίηε ζην θέληξν θαη Σάιθε δεμηά 10

11 Μεηά ηελ ίδξπζε ηεο ΗΟΝΗΑΝ ΚΑΛΚ ΒΟΡΔΗΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ε εηαηξεία πξνρώξεζε ζηελ εγθαηάζηαζε κνλάδνο παξαγσγήο πδξόθηισλ θαη πδξόθνβσλ πξντόλησλ από θξπζηαιιηθό αλζξαθηθό αζβέζηην, δπλακηθόηεηνο ηόλσλ ζηελ πεξηνρή ηεο ίλδνπ. Παξάιιεια μεθίλεζε εμνξύμεηο έθηαζεο 600 πεξίπνπ ζηξεκκάησλ, ζηελ ίδηα επξύηεξε πεξηνρή, κε ζθνπό ηελ πιήξε αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ ηνκέα ηεο Β. Διιάδνο από ηελ πξνκήζεηα πξώηεο ύιεο από ηελ Κεθαινληά. Ήδε ε κνλάδα απηή βξίζθεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία θαη θαιύπηεη αλάγθεο ηεο αγνξάο ζηελ Β. Διιάδα, ζηηο Βαιθαληθέο ρώξεο θαη ηελ Οπθξαλία. Ο ηάιθεο ρξεζηκνπνηείηαη σο ιηπαληηθό κέζν, σο ζπζηαηηθό θαιιπληηθώλ θ.α ΑΝΣΗΜΟΝΗΟ-ΒΟΛΦΡΑΜΗΟ Σα θνηηάζκαηα αληηκνλίνπ θαη βνιθξακίνπ ζηελ Διιάδα (εηθόλα 4) είλαη ιίγα θαη βξίζθνληαη ζρεδόλ όια ζηνπο λνκνύο Κνκνηελήο θαη Θεζζαινλίθεο κε εμαίξεζε έλα θνίηαζκα ζηελ Υίν θαη άιια δύν ζηελ Μαγλεζία. Ζ κνξθή ησλ θνηηαζκάησλ είλαη θιεβηθή κε ηελ ρξήζε πδξνζεξκηθώλ ξεπζηώλ. Ζ ζπλήζεο παξαγέλεζε είλαη αληηκνλίηεο/ζηδεξνππξίηεο/ραιαδίαο/νπάιην. Σα πην πνιιά θνηηάζκαηα είλαη κηθξνύ νηθνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. Σν ζεκαληηθόηεξν όκσο θνίηαζκα βξίζθεηαη ζηελ Κνκνηελή θαη είλαη ην Σαο-Καπνύ ην νπνίν πεξηιακβάλεη κόλν κεηαιινθνξία αληηκνλίνπ κέζα ζε θιέβεο όπνπ ην πεξηβάιινλ πέηξσκα είλαη καξκαξπγηαθνί ζρηζηόιηζνη θαη γλεύζηνη. Σν ζπγθεθξηκέλν θνίηαζκα έρεη απόζεκα 300 ρηιηάδεο ηόλνπο κε 3,5% Sb. 11

12 Δηθόλα 4: Γείγκαηα ρεηξόο από Βνιθξάκην αξηζηεξά θαη Αληηκόλην δεμηά ΑΒΔΣΟΛΗΘΗΚΑ ΑΓΡΑΝΖ Οη εμνξπθηηθέο εηαηξείεο πνπ παξάγνπλ αζβεζηνιηζηθά αδξαλή (εηθόλα 5) είλαη ηέζζεξηο ε ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ ηνπ νκίινπ ΣΗΣΑΝ, ε ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ, ηα ΛΑΣΟΜΔΗΑ ΥΑΛΤΦ θαη ε ΛΑΡΚΟ Α.Δ. Σν 2004 παξήρζεζαλ από ηηο εηαηξείεο απηέο 26 εθαηνκκύξηα ηόλνη πεξίπνπ. Ζ παξαγσγή απηή ζηεξίδεη ηελ εγρώξηα παξαγσγή ηζηκέλησλ θαη ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, θύξηα ζηνλ λνκό Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. Δηθόλα 5: Γείγκα ρεηξόο Αζβεζηνιηζηθώλ αδξαλώλ Σν 2004 ε ΛΑΡΚΟ, αμηνπνηώληαο κέξνο ησλ αζβεζηνιηζηθώλ ππεξθεηκέλσλ ζηείξσλ, εηζήιζε ζηελ παξαγσγή αδξαλώλ πιηθώλ (άκκν, ςεθίδα θαη ραιίθη) παξάγνληαο ηόλνπο. Δπίζεο δηέζεζε ηόλνπο αλεπεμέξγαζηνπ αζβεζηόιηζνπ. Με απηό ηνλ ηξόπν άξρηζε ε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηάζεζεο ησλ ππνπξντόλησλ ηεο κεηαιινπξγηθήο θαηεξγαζίαο, δίλνληαο κεξηθή ιύζε ζην πξόβιεκα ησλ απνζέζεσλ. 12

13 3.1.6 ΑΣΡΗΟΗ Ζ εηαηξεία ΜΔ.ΒΗ.ΟΡ Α.Δ. είλαη απηή πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εμόξπμε θαη ηελ εθκεηάιιεπζε αζηξίσλ. Σα θνηηάζκαηα ησλ αζηξίσλ (εηθόλα 6) αλαπηύζζνληαη κέζα ζε κεηακνξθσκέλα πεηξώκαηα (ζρηζηόιηζνη θαη γλεύζηνη) θαη θπξίσο κε ηε κνξθή πεγκαηηηηθώλ θιεβώλ, πνπ θαιύπηνπλ ηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ όξνπο Βεξηίζθνπ ζηε Βόξεηα Διιάδα. Παξήρζεζαλ πεξίπνπ ηόλνη αζηξίσλ, εθ ησλ νπνίσλ ηόλνη πνηόηεηαο Α (πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε λάηξην θαη ρακειήο ζε ζίδεξν), θαη ηόλνη θπξίσο πνηόηεηαο Β (ρακειήο Δηθόλα 6: Γείγκα ρεηξόο Άζηξηνπ πεξηεθηηθόηεηαο ζε λάηξην θαη πςειήο ζε ζίδεξν). Παξαθάησ παξαηίζεηαη ν πίλαθαο 3 κε ηηο ζπζηάζεηο ησλ δύν ηύπσλ αζηξίσλ κε ζθνπό ηε ζύγθξηζή ηνπο. Πίλαθαο 3: Υεκηθή ζύζηαζε ησλ αζηξίσλ ζε δύν δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο Οξείδια ΑΣΡΙΟ Α ΑΣΡΙΟ Β SiO % 72,60% Fe 2 O % κέγηζην 0,25% κέγηζην Al 2 O 3 18,90% 16,50% CaO 0,50% 0,50% Na 2 O 10,50% 8,50% K 2 O 0,25% 0,30% TiO 2 0,001% 0,001% Οη άζηξηνη ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ παινπξγία, ζε πνξζειάλεο θαη σο εκηπνιύηηκνη ή δηαθνζκεηηθνί ιίζνη. 13

14 3.1.7 ΑΣΣΑΠΟΤΛΓΗΣΖ Σν 2004 μεθίλεζε ε εηαηξία ΓΔΧΔΛΛΑ Α.Μ.Μ. Α.Δ. κηα λέα εθκεηάιιεπζε ζηνπο λνκνύο Γξεβελώλ θαη Κνδάλεο, κε κία πξώηε παξαγσγή πεξί ηνπο 4000 ηόλνπο. Ζ έξεπλα ηεο εηαηξείαο έρεη δώζεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα γηα ην νξπθηό απηό. Σα θνηηάζκαηα αηηαπνπιγίηε (εηθόλα 7) πνπ εληνπίζηεθαλ είλαη ηα κνλαδηθά ηέηνηνπ κεγέζνπο ζηελ Δπξώπε θαη από ηα κεγαιύηεξα παγθόζκηα. Δηθόλα 7: Γείγκα ρεηξόο Αηηαπνπιγίηε Κύξηα ρξήζε ηνπ νξπθηνύ είλαη σο απνξξνθεηηθό πιηθό. Ζ εηαηξεία έρεη πξνρσξήζεη ζε εγθαηάζηαζε ππεξζύγρξνλεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο αξγίισλ ζηελ πεξηνρή Κλίδεο ζην λνκό Γξεβελώλ, εηήζηαο δπλακηθόηεηαο ηόλσλ ΒΑΡΤΣΖ Σα ζπλνιηθά θνηηάζκαηα Βαξύηε (εηθόλα 8) ηεο Διιάδνο αλέξρνληαη ζε κεξηθά εθαηνκκύξηα ηόλνπο θαη βξίζθνληαη ζην Κηιθίο, ακνζξάθε, Αξθαδία, Λαθσλία Μύθνλν θαη Μήιν-Κίκσιν. Σα ζεκαληηθόηεξα από απηά είλαη ηεο Μπθόλνπ θαη ζηα λεζηά Μήιν-Κίκσιν. Πην ζπγθεθξηκέλα ην θνίηαζκα ηεο Μπθόλνπ ην θνίηαζκα έρεη κνξθή θιεβώλ κέζα ζε γξαληηνγλεύζηνπο θαη νθείιεηαη ζε πδξνζεξκηθή δξάζε. Ζ παξαγέλεζε ηνπ είλαη γαιελίηεο, καιαρίηεο, αδνπξίηεο, ζηδεξνππξίηεο θαη ιεηκσλίηεο. Σα απνζέκαηα είλαη πεξίπνπ 2 εθαηνκκύξηα ηόλνη. Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηνπ ζύζηαζε θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4. Δηθόλα 8: Γείγκα ρεηξόο Βαξύηε 14

15 Πίλαθαο 4: Υεκηθή ζύζηαζε ηνπ βαξύηε από ην θνίηαζκα ηεο Μπθόλνπ Οξείδια Ποζοζηά % BaSO SO SiO Al 2 O Fe 2 O MgO 0.29 CaO 0.14 Αληίζεηα ηα θνηηάζκαηα ζηα λεζηά Μήιν θαη Κίκσιν βξίζθνληαη κέζα ζε εθαηζηεηαθνύο ηόθνπο κε όκνηα κνξθή (θιέβεο) πνπ πξνέξρνληαη επίζεο από πδξνζεξκηθή δξαζηεξηόηεηα. Σα αξρηθά απνζέκαηα ήηαλ 4 εθαηνκκύξηα ηόλνη, ελώ ηα ζεκεξηλά είλαη πεξίπνπ 1,8 εθαηνκκύξηα κεηά από ζεηξά εμνξύμεσλ. Σέινο ε ζύζηαζε ηνπ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα ΓΤΦΟ Πίλαθαο 5:Υεκηθή ζύζηαζε βαξύηε από ην θνίηαζκα ζηελ Κίκσιν θαη Μήιν Οξείδια Ποζοζηά % BaSO 4 90,1-92,3 SiO 2 5-5,47 Al 2 O 3 0,3-0,53 Fe 2 O 3 0,25-0,35 TiO 2 0,15-0,19 Sr 1,6-2,37 PdO 0,08-0,09 CaO 0,1-0,14 Κύξην παξαγσγηθό θέληξν παξακέλεη ην Αιηζί εηείαο ζηε Κξήηε, όπνπ ιεηηνπξγνύλ ηα ηξία κεγαιύηεξα νξπρεία δηπδξηηηθήο γύςνπ (εηθόλα 9). Δθεί δξαζηεξηνπνηνύληαη δύν εηαηξείεο ε ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ. ηνπ νκίινπ ΣΗΣΑΝ κε εηήζηα παξαγσγή πνπ ππεξβαίλεη ηνπο ηόλνπο θαη ε ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Δ. ηνπ νκίινπ ΑΓΔΣ ΖΡΑΚΛΖ κε ηόλνπο πεξίπνπ. Γεπηεξεύνπζεο εθκεηαιιεύζεηο ππάξρνπλ ζηελ Ακθηινρία, ην Αηησιηθό θαη ηελ Εάθπλζν. Σα 15

16 θνηηάζκαηα βξίζθνληαη κέζα ζε όγθνπο ιαηππνπαγώλ θαη εθηηκώληαη ζε 120 εθαηνκκύξηα ηόλνπο. Από ηε ζπλνιηθή παξαγσγή πνπ ππεξέβαηλε ηνπο ηόλνπο, ηόλνη εμήρζεζαλ ζε ηζηκεληνβηνκεραλίεο ηνπ εμσηεξηθνύ. 6. Δηθόλα 9: Γείγκα ρεηξόο Γύςνπ Ζ ζύζηαζε ηνπ ηειηθνύ εκπινπηηζκέλνπ πξντόληνο δίλεηαη παξαθάησ ζηνλ πίλαθα ΕΔΟΛΗΘΟ Πίλαθαο 6: Υεκηθή ζύζηαζε ηεο γύςνπ Οξείδια Ποζοζηά % CaSO 4.2H 2 Ο +CaSO 4 >88% SO 3 >42% CaSO 4.2H 2 Ο >10% CaCO 3 <12% H 2 O >3% ην ηνκέα απηό δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξία S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά. Ζ εηήζηα παξαγσγή δεόιηζνπ θπκαίλεηαη κεηαμύ 5 κε 6 ρηιηάδεο ηόλνπο. Ο δεόιηζνο (εηθόλα 10) είλαη έλα εθαηζηεηνγελέο νξπθηό κε αξγηινππξηηηθή ζύλζεζε θαη πςειή ηνλαληαιιαθηηθή ηθαλόηεηα. Ζ ρξήζε ηνπ επεθηείλεηαη ζηα νξγαληθά ιηπάζκαηα, ζηνλ θαζαξηζκό λεξνύ θαη πγξώλ βηνκεραληθώλ απνβιήησλ. Δηθόλα 10: Γείγκα ρεηξόο Εεόιηζνπ 16

17 ΘΔΗΟ Σν ζείν (εηθόλα 11) εκθαλίδεηαη θνληά ζε εθαίζηεηα ιόγσ ησλ αηκίδσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ γηα απηό ην ζπλαληάκε ππό κνξθή απηνθπή ζείνπ. Κνηηάζκαηα απηνθπνύο ζείνπ ππάξρνπλ ζε πεξηνρέο όπσο ην νπζάθη, ηε Εάθπλζν θαη ηε Μήιν. ην νπζάθη ε ζπγθέληξσζή ηνπ είλαη 15-20% S ελώ ζηελ Μήιν 13-15% S κε απνζέκαηα ηεο ηάμεσο ησλ 100 ρηιηάδσλ ηόλσλ. Δηθόλα 11: Γείγκαηα ρεηξόο Θείνπ ΚΑΟΛΗΝΖ Κνηηάζκαηα θανιίλε (εηθόλα 12) βξίζθνληαη ζηελ Μήιν, Μπηηιήλε, Κίκσιν θαη αληνξίλε. Πξνέξρνληαη από εμαιινίσζε αζηξίσλ κε πδξνζεξκηθή ή αηκηδηθή δξάζε, θαη ην πεξηβάιισλ πέηξσκα είλαη δαθίηεο έσο αλδεζίηεο. Σα ζπλνιηθά απνζέκαηα ηεο Διιάδνο είλαη ηεο ηάμεσο δεθάδσλ ρηιηάδσλ ηόλσλ. Ζ ζύζηαζε θανιίλε από ηα νξπρεία ηεο Μήινπ θαη ηεο Μπηηιήλεο ππάξρνπλ ζηνλ πίλαθα 7. Δηθόλα 12: Γείγκα ρεηξόο Κανιίλε 17

18 Πίλαθαο 7: Υεκηθε ζύζηαζε θανιίλε. Οξείδια Μςηιλήνη Μήλορ SiO % 45% Fe 2 O % 0.05% Al 2 O % 39.7% CaO % Ίρλε MgO % Ίρλε SO 3-0,6% TiO 2-0,55% Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή ην 2004 από ηελ ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ. ηνπ νκίινπ ΣΗΣΑΝ έθηαζε ηνπο ηόλνπο εμ νινθιήξνπ από ηα νξπρεία ηεο Μήινπ. Σν κεγαιύηεξν κέξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παξαγσγή ιεπθνύ ηζηκέληνπ θαη ην ππόινηπν σο πιεξσηηθό ζηηο βηνκεραλίεο ειαζηηθώλ, ρξσκάησλ, θπηνθαξκάθσλ θ.ά. Μηθξή παξαγσγή ηεο ηάμεσο ησλ ηόλσλ πξαγκαηνπνίεζε θαη ε S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά επίζεο ζε νξπρεία ηεο Μήινπ ΚΗΖΡΗ Ζ παξαγσγή θίζζεξηο (εηθόλα 13) από ην νξπρείν ηεο λεζίδαο Γπαιί, πνπ εθκεηαιιεύεηαη ε ΛΑΒΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΖ & ΛΑΣΟΜΗΚΖ Α.Δ., ππεξέβε ην 2004 ηνπο ηόλνπο. Από απηνύο, νη ηόλνη εμήρζεζαλ ζηηο αγνξέο ηεο Δπξώπεο θαη ηεο Ακεξηθήο, θαη ην ππόινηπν έκεηλε εληόο ζπλόξσλ. Ζ ρεκηθή ζύζηαζε ηεο θίζζεξηο δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 8. Δηθόλα 13: Γείγκα ρεηξόο Κίζζεξηο 18

19 Πίλαθαο 8: Υεκηθή ζύζηαζε ηεο θίζζεξηο Οξείδια Ποζοζηά % SiO 2 72% Al 2 O 3 13% K 2 O 4,3% Na 2 O 3,4% CaO 1,45% Fe 2 O 3 1,1% MgO 0,32% SO 3 0,03% ΛΔΤΚΟΛΗΘΟ-ΜΑΓΝΖΗΑ-ΠΤΡΗΜΑΥΔ ΜΑΕΔ Κνηηάζκαηα ιεπθόιηζνπ (εηθόλα 14) ππάξρνπλ πνιιά από ηα νπνία ηα πεξηζζόηεξα βξίζθνληαη ζηε Βόξεηα Διιάδα (Κηιθίο, Υαιθηδηθή, Θεζζαινλίθε, Κνδάλε) αιιά θαη ζηελ ππόινηπε Διιάδα, όπσο Δύβνηα, Λνπηξάθη, Αξγνιίδα θ.ά. Ζ ζπλεζέζηεξε κνξθή ησλ θνηηαζκάησλ είλαη θιέβεο κέζα ζε ζεξπεληίλε. Σα απνζέκαηα εθηηκώληαη ζε κεξηθά εθαηνκκύξηα ηόλνπο. Ζ ζύζηαζε ηνπ ιεπθόιηζνπ από δπν πεξηνρέο παξαηίζεηαη ζην πίλαθα 9. Πίλαθαο 9: Υεκηθή ζύζηαζε ιεπθόιηζνπ Οξείδια Δύβοια Χαλκιδική MgO 45.6% 46,67% CO % 50,45% SiO 2 1.5% 1,93% CaO 1% 0,53% Al 2 O 3 +Fe 2 O 3 ίρλε 0,21% Ζ εηαηξία ΔΛΛΖΝΗΚΟΗ ΛΔΤΚΟΛΗΘΟΗ, ε κνλαδηθή παξαγσγόο ιεπθνιηζηθώλ πξντόλησλ ζηε ρώξα, έρεη σο έδξα ηελ Γεξαθηλή Υαιθηδηθήο. Ζ εγρώξηα παξαγσγή ιεπθόιηζνπ ην 2004 αλήιζε ζε ηόλνπο, ειαθξά απμεκέλε έλαληη ηνπ 2003, Δηθόλα 14: Γείγκα ρεηξόο Λεπθόιηζνπ 19

20 ελώ ε ζπλνιηθή παξαγσγή ηειηθώλ πξντόλησλ (θαπζηηθήο- δηπύξνπ καγλεζίαο θαη ππξίκαρσλ καδώλ) παξνπζίαζε ειαθξά κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3% ΛΗΓΝΗΣΖ Ο ιηγλίηεο απαληάηαη επξέσο (εηθόλα 15) ζηελ Διιάδα ιόγσ ηεο θύζεο ηνπ. Απνηίζεηαη κε ηελ κνξθή ζηξσκάησλ αλάκεζα ζε ιηκλαία ηδήκαηα από ην ζάλαην νξγαληζκώλ. Σα απνζέκαηα ιηγλίηε είλαη ηεο ηάμεσο ησλ εθαηνληάδσλ εθαηνκκπξίσλ ηόλσλ. Σν 2004 ε εγρώξηα παξαγσγή ιηγλίηε απμήζεθε θαηά 2,5% έλαληη ηνπ 2003, ππεξβαίλνληαο ηνπο 71 εθαηνκκύξηα ηόλνπο. Ζ παξαγσγή απηή θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηε 2ε ζέζε κεηαμύ ησλ ιηγληηνπαξαγσγώλ ρσξώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζηε 5ε παγθόζκηα. Δηθόλα 15: δείγκα ρεηξόο Ληγλήηε Ζ ΓΔΖ Α.Δ. κε ηελ επηρεηξεζηαθή ηεο κνλάδα νξπρείσλ ζπκκεηέρεη θαηά πνζνζηό κεγαιύηεξν ηνπ 98% ζηε ζπλνιηθή παξαγσγή ιηγλίηε ηεο ρώξαο. Γηελεξγεί εθκεηάιιεπζε ζε πέληε επηθαλεηαθά ζπγθξνηήκαηα νξπρείσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ. Σα ηέζζεξα από απηά Κύξην Πεδίν, Νόηην Πεδίν, Πεδίν Καξδηάο θαη Πεδίν Ακπληαίνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ νξπρείνπ ζηε Φιώξηλα) ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, παξάγνπλ ην 80% ηνπ ζπλνιηθνύ ιηγλίηε θαη ηξνθνδνηνύλ ηνπο ζεξκνειεθηξηθνύο ζηαζκνύο παξαγσγήο ελέξγεηαο. Σν θέληξν ησλ νξπρείσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ, ην νπνίν ζπληζηά ην Ληγληηηθό Κέληξν Μεγαιόπνιεο, παξάγεη ην ππόινηπν 20% ηνπ ζπλνιηθνύ ιηγλίηε θαη ηξνθνδνηεί ηνπο ζηαζκνύο παξαγσγήο ηεο Μεγαιόπνιεο. 20

21 Έλα κηθξό ηκήκα ηνπ παξαγόκελνπ ιηγλίηε (~1%) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ιηγληηνπιίλζσλ θαη μεξνύ ιηγλίηε, ζην Ληγληηηθό Κέληξν Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Σν 2004 πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηάλνημε ησλ λέσλ νξπρείσλ Κιεηδί, Αριάδαο-ΓΔΖ θαη Μαπξνπεγήο. Σν νξπρείν Μαπξνπεγήο απνηειεί ην δηάδνρν ηνπ νξπρείνπ ηνπ Κπξίνπ Πεδίνπ θαη ζα ηξνθνδνηεί ηνλ ΑΖ Πηνιεκαΐδαο γηα ηα επόκελα 25 ρξόληα ΛΗΘΑΝΘΡΑΚΑ Γελ ππάξρνπλ πνιιά θαη ζεκαληηθά θνηηάζκαηα ιηζαλζξάθσλ (εηθόλα 16) ιόγσ ηεο θύζεώο ηνπο. Ο ιηζάλζξαθαο πξνέξρεηαη από ηδήκαηα ζαιάζζηαο πξνέιεπζεο θαη θπξίσο κέζα ζε αξγηιηθνύο ζρηζηόιηζνπο. Σξία θνηηάζκαηα ηέηνηνπ ηύπνπ απαληνύκε ζηελ Υίν, Μνλεκβαζηά θαη ζηελ Δύβνηα ΜΑΡΜΑΡΑ Δηθόλα 16: Γείγκα ρεηξόο Ληζάλζξαθα Ζ εηαηξεία Α.Δ.Β.Δ. ΛΑΣΟΜΔΗΧΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΓΗΟΝΤΟΤ ΠΔΝΣΔΛΖ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην Γηόλπζν Αηηηθήο εληόο ηεο εζσηεξηθήο πεξηνρήο ηεο καξκαξνθόξνπ δώλεο ηνπ Πεληειηθνύ όξνπο θαη ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ζηε Β. Διιάδα. Δηθόλα 17: Γείγκα ρεηξόο Μαξκάξνπ ην ιαηνκείν ηεο Πεληέιεο παξάγνληαη εηήζηα m 3 καξκάξνπ (εηθόλα 17) θαη ην ιαηνκείν απηό βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ηα ηειεπηαία 100 ρξόληα. Ζ εμόξπμε 21

22 γίλεηαη ζε 9 κέησπα επίγεηαο θαη 2 ππόγεηαο εμόξπμεο. Ζ ζύζηαζε ηνπ καξκάξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ιεπθνύ καξκάξνπ πνπ είλαη ε θαιύηεξε πνηθηιία θαη απηή πνπ εμνξύζζεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν ιαηνκείν δίλεηαη ζην πίλαθα 10. Πίλαθαο 10: Υεκηθή ζύζηαζε ησλ καξκάξσλ Οξείδια Ποζοζηά % CaO 54,8% CO 2 43,05% MgO 1,55% SiO 2 1,1% Fe 2 O 3 0,14% Al 2 O 3 0,2% K 2 O 0,09% Na 2 O 0,04% MnO 0,02% Οη ζπζηάζεηο ησλ καξκάξσλ βέβαηα αιιάδνπλ όπσο επίζεο αιιάδνπλ θαη θάπνηεο ηδηόηεηεο ηνπο (θαη θπξίσο ην ρξώκα, ηξηβή θαη αληνρή). Έλα παξάδεηγκα είλαη όηαλ κέζα ζε κάξκαξα ππάξρνπλ νμείδηα ζηδήξνπ πνπ πξνζδίδνπλ κία ειαθξηά θόθθηλε ρξνηά ζην κάξκαξν θαη απμεκέλε αληνρή. Κύξηα ρξήζε ηνπ καξκάξνπ είλαη σο δηαθνζκεηηθό πιηθό γηα δάπεδα ή ηνίρνπο ΜΠΔΣΟΝΗΣΖ Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή εμνξπγκέλνπ νξπθηνύ ζηνλ θιάδν ηνπ κπεληνλίηε (εηθόλα 18) βξίζθεηαη ζε ζηαζεξά επίπεδα ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα. Ζ εμόξπμε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θύξην ιόγν ζηα νξπρεία ηεο λήζνπ Μήινπ θαη κε κία κηθξή παξαγσγή ζηε λήζν Κίκσιν. Δηθόλα 18: Γείγκα ρεηξόο Μπεηνλίηε 22

23 Σν κεηάιιεπκα έρεη αθαλόληζηε κνξθή θαη πξνέξρεηαη από πδξνζεξκηθή εμαιινίσζε. Ο κπεηνλίηεο εμνξύζζεηαη από ηνλ κνληκνξηιινλίηε, ν όπνηνο βξίζθεηαη κέζα ζε πιαζηηθή άξγηιν. Σα απνζέκαηα είλαη ηεο ηάμεσο εθαηνκκπξίσλ ηόλσλ. Ο ζεκαληηθόο παξαγσγόο ειιεληθνύ κπεληνλίηε, ε S&B Βηνκεραληθά Οξπθηά Α.Δ., είρε πσιήζεηο ηειηθώλ πξντόλησλ κπεληνλίηε από ην θπξίαξρν θέληξν ηεο Μήινπ πνπ μεπέξαζαλ ηνπο ηόλνπο. Ζ επξσπατθή αγνξά απνξξόθεζε ην θύξην όγθν ησλ πσιήζεσλ ζε πνζνζηό ηεο ηάμεο ηνπ 80%, ελώ άιινη βαζηθνί εμαγσγηθνί πξννξηζκνί ήηαλ ε Ν. Ακεξηθή θαη νη ρώξεο ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. ηελ ειιεληθή αγνξά δηνρεηεύζεθαλ πεξί ηνπο ηόλνπο ελεξγνπνηεκέλνπ κπεληνλίηε ΠΔΡΛΗΣΖ ηνλ ηνκέα απηό δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξία ΠΔΡΛΗΣΔ ΑΗΓΑΗΟΤ Α.Δ. θαη ε S&B ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ.. Δμνξύρηεθαλ πιένλ ησλ ηόλσλ νξπθηνύ από ηα κεηαιιεία ηεο Μήινπ θαη ηεο λεζίδαο Γπαιί ζηε Νίζπξν θαη από απηνύο παξήρζεζαλ πεξί ηνπο ηόλνπο θαηεξγαζκέλνπ πεξιίηε (εηθόλα 19). Από ην ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ θαηεξγαζκέλνπ πεξιίηε, ην 59% θαηεπζύλζεθε ζε νηθνδνκηθέο εθαξκνγέο, ην 30% ζε γεσξγηθέο ρξήζεηο θαη ην 11% ζε ρξήζεηο βηνκεραληθέο όπσο δηεζεηηθά κέζα, κνλώζεηο θιπ. Σα απνζέκαηα αλέξρνληαη ζε 90 εθαηνκκύξηα m 3. Ζ ζύζηαζε ηνπ πεξιίηε σο ηειηθό πξντόλ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 11. Δηθόλα 19: Γείγκα ρεηξόο από Πεξιίηε 23

24 ΠΟΕΟΛΑΝΖ Πίλαθαο 11: Υεκηθή ζύζηαζε ηνπ πεξιίηε Οξείδια Ποζοζηά % SiO 2 73,2% Al 2 O 3 13,5% K 2 O 3,9% Na 2 O 3,35% Fe 2 O 3 1,2% CaO 0,65% MgO 0,3% H 2 O 3,9% Ζ παξαγσγή πνδνιάλεο (εηθόλα 20) ην 2004 έθηαζε ηνπο ηόλνπο θαη απνξξνθήζεθε ζην ζύλνιό ηεο από ηελ ειιεληθή ηζηκεληνβηνκεραλία. Σα ελεξγά ζήκεξα νξπρεία πνδνιάλεο βξίζθνληαη ζηελ Μήιν, όπνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη νη εηαηξείεο ΛΑΒΑ Μ.Λ.Α.Δ. κε εηήζηα παξαγσγή ηόλνπο θαη ΗΝΣΔΡΜΠΔΣΟΝ ΓΟΜΗΚΑ ΤΛΗΚΑ Α.Δ. κε εηήζηα παξαγσγή ηόλνπο, ζηελ Κίκσιν θαη ζηε θύδξα ηνπ Ν. Πέιιαο. Αληηπξνζσπεπηηθή ρεκηθή ζύζηαζε ηεο πνδνιάλεο δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 12 Δηθόλα 20: Γείγκα ρεηξόο ηεο Πνδνιάλεο Πίλαθαο 12: Υεκηθή ζύζηαζε ηεο πνδνιάλεο Οξείδια Ποζοζηά % SiO % Al 2 O % K 2 O 1-3% Na 2 O 2-3% Fe 2 O 3 3-6% CaO 2-6% MgO 1-3% TiO 2 0,2-0,6% 24

25 ΥΑΛΑΕΗΑ Ζ ΔΛ.ΒΗ.ΟΡ. Α.Δ. είλαη ε κνλαδηθή εηαηξία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εμόξπμε, επεμεξγαζία θαη εκπνξία ραιαδία (εηθόλα 21). Σα ππό εθκεηάιιεπζε θνηηάζκαηα βξίζθνληαη ζηνπο λνκνύο Θεζζαινλίθεο, Κηιθίο, Υαιθηδηθήο θαη Λάξηζαο ελώ ζύληνκα ε εηαηξία αλακέλεηαη λα μεθηλήζεη ηελ εθκεηάιιεπζε λέσλ θνηηαζκάησλ ζε πεξηνρέο ησλ λνκώλ Κνδάλεο θαη Σξηθάισλ. Δηθόλα 21: Γείγκα ρεηξόο Υαιαδία Σν 2004 παξήρζεζαλ θαη δηαηέζεθαλ ραιαδηαθά πξντόληα ηόλσλ, εθ ησλ νπνίσλ ηόλνη ζην εμσηεξηθό (Ηζξαήι) θαη ηόλνη ζηελ εζσηεξηθή αγνξά. ηελ ΔΛ.ΒΗ.ΟΡ. ιεηηνπξγεί από ην 1999 ε κνλάδα "αηξηηόξσλ", ζηελ νπνία αμηνπνηνύληαη ηα απνξξίκκαηα ησλ παιαηνηέξσλ εθκεηαιιεύζεσλ κε ηε κέζνδν ηεο πδξνηξηβήο, ελώ άξρηζε λα ιεηηνπξγεί θαη ε κνλάδα παξαγσγήο ππέξιεπηνπ ραιαδία (super fine quartz) γηα εηδηθέο ρξήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ραιαδίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παινπξγία, ζηελ ειεθηξνληθή (εκηαγσγνί θιπ.), σο ιεηαληηθό κέζν, σο αδξαλέο πιηθό θ.α ΥΟΤΝΣΗΣΖ ηε παξαγσγή ρνπληίηε (εηθόλα 22) δξαζηεξηνπνηνύληαη δύν εηαηξίεο, ε εηαηξία MINELCO HELLAS A.M.E. ζνπεδηθώλ ζπκθεξόλησλ θαη ε εηαηξία ΛΔΤΚΑ ΟΡΤΚΣΑ Α.Δ. νιιαλδνειιεληθώλ ζπκθεξόλησλ. Σν πιηθό πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά είλαη κίγκα 25

26 ρνπληίηε - πδξνκαγλεζίηε ζε πνζνζηό 60% θαη 40% αληίζηνηρα, κε θύξηεο ρξήζεηο σο πιεξσηηθό (filler) ζηα πνιπκεξή, σο επηβξαδπληηθό ππξόο (flame retardant), σο εθηαηηθό (extender) ηνπ TiO 2 ζηηο βηνκεραλίεο ρξσκάησλ θαη σο πιηθό επηθάιπςεο ζηελ ραξηνπνηία. Καη νη δύν εηαηξίεο εμνξύζζνπλ, επεμεξγάδνληαη θαη παξάγνπλ αξγό θαη ηειηθό πξντόλ, ην νπνίν, ζρεδόλ εμ νινθιήξνπ, εμάγνπλ. Δηθόλα 22: Γείγκα ρεηξόο Υνπληίηε Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο θαηά ην 2004 έθηαζαλ ηνπο ηόλνπο ζε αξγό πιηθό θαη ηνπο ηόλνπο ζε επεμεξγαζκέλν. 3.2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΗΛΜΔΝΗΣΖ (ΣΗΣΑΝΗΟ) Κνηηάζκαηα Σi (εηθόλα 23) ζπλαληώληαη ζηνλ Έβξν θαη ηελ Γπηηθή Θξάθε. Σν ηηηάλην εκθαλίδεηαη κε ηελ κνξθή ηνπ ηικελίηε ή ηνπ ηηηαληνύρν καγλεηίηε. Σα θνηηάζκαηα εκθαλίδνληαη είηε σο δηάζπαξηνη ηδηόκνξθνη ή πιαθώδεηο θξύζηαιινη είηε σο θόθθνη ηικελίηε θαη ηηηαληνύρνπ καγλεηίηε εληόο άκκνπ. Σν πεξηβάιισλ πέηξσκα είλαη θάπνηνο ζρηζηόιηζνο (καξκαξπγηαθόο, ρισξηηηθόο,) ή ραιαδηαθή άκκνο. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ θνηηαζκάησλ ζε ΣηΟ 2 είλαη 6-8%. Δηθόλα 23: Γείγκα ρεηξόο Ηικελίηε 26

27 3.2.2 ΜΑΓΓΑΝΗΟ ια ηα θνηηάζκαηα καγγαλίνπ (εηθόλα 24) βξίζθνληαη ζηελ Βόξεηα Διιάδα, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Έβξν, Υαιθηδηθή, Γξάκα, Ρνδόπε, Αιεμαλδξνύπνιε, Θάζν, Κνδάλε θ.ά. Σα κεγαιύηεξα θνηηάζκαηα από απηά είλαη ηεο Γξάκαο θαη ηεο Κνδάλεο. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο ηα θνηηάζκαηα είλαη πδξνζεξκηθήο πξνέιεπζεο θαη έρνπλ ηε κνξθή θιεβώλ. Ζ παξαγέλεζε ζην θνίηαζκα ηεο Γξάκαο είλαη ππξνινπζίηεο, ξνδνρξσζίηεο θαη ζε ιηγόηεξε ζπγθέληξσζε ζηδεξνππξίηεο θαη γαιελίηεο. Αληίζεηα ην πεξηβάιισλ πέηξσκα ζην θνίηαζκα ηεο Κνδάλεο είλαη κάξκαξα θαη γλεύζηνη. Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ νμεηδίσλ ζηελ Κνδάλε δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 13. Δηθόλα 24: Γείγκα ρεηξόο Μαγγαλίνπ Πίλαθαο 13: Υεκηθή ζύζηαζε καγγαλίνπ Οξείδια Ποζοζηά % MnO 2 33,9 MnO 27,8 SiO 2 13,2 Fe 2 O 3 1,5 Al 2 O 3 3 CaO 6,3 S 0,44 Τγξαζία 0, ΜΔΗΚΣΑ ΘΔΗΟΤΥΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΜΟΛΤΒΓΟΤ ΑΡΓΤΡΟΤ-ΦΔΤΓΑΡΓΤΡΟΤ-ΑΡΔΝΗΚΟΤ Παξαγσγή κηθηώλ ζεηνύρσλ κεηαιιεπκάησλ έγηλε ην 2002 από ηελ TVX HELLAS (ε νπνία ηώξα αλήθεη ζηελ εηαηξία Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ.) ζηα κεηαιιεία Καζζάλδξαο, ζηελ πεξηνρή ηξαησλίθεο Υαιθηδηθήο. Σν θνίηαζκα βξίζθεηαη κέζα ζε 27

28 κάξκαξα θαη ζρηζηόιηζνπο κε ηελ δεκηνπξγία θιεβώλ θαη έρεη πδξνζεξκηθή πξνέιεπζε. Ζ παξαγσγή κεηαιιεύκαηνο αλήιζε ζηνπο ηόλνπο. Ζ θαηεξγαζία ηόλσλ κε δηαθνξηθή επίπιεπζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηξαησλίνπ απέδσζε ηόλνπο γαιελίηε θαη ηόλνπο ζθαιεξίηε (εηθόλα 25). Από ην ιηκάλη ηνπ ηξαησλίνπ θνξηώζεθαλ ζε πινία ηόλνη εκπινπηηζκέλνπ γαιελίηε θαη ηόλνη εκπινπηηζκέλνπ ζθαιεξίηε πνπ πεξηείραλ ηόλνπο κνιύβδνπ, 66,61 ηόλνπο αξγύξνπ θαη ηόλνπο ςεπδαξγύξνπ αληίζηνηρα. Σν θνίηαζκα απηό ηαπηόρξνλα πεξηέρεη θαη πνζόηεηεο αξζελνππξίηε (αλ θαη ζηελ νπζία αιινηώλεη ηελ πνηόηεηα) από όπνπ παξαιακβάλνπκε ην αξζεληθό. Άιιεο πεξηνρέο πνπ ππάξρνπλ παξόκνηα κεηαιιεύκαηα είλαη ε Θάζνο, Λαύξην, έξξεο, Αιεμαλδξνύπνιε, Γξάκα θ.ά. Σα ζπλνιηθά απνζέκαηα αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 15 εθαηνκκύξηα ηόλνπο. Δπηγξακκαηηθά αλαθέξεηαη ε ζπγθέληξσζε δηαθόξσλ κεηαιιείσλ ζηνλ πίλαθα 14. Πίλαθαο 14: ύζηαζε ζηνηρείσλ ζηα κεηθηά ζεηνύρα κεηαιιεύκαηα Μεηαιιείν Κίξθεο Pb+Zn~6% Γξάκα Pb+Zn+Cu~5-6% Θάζνο Zn 19-40% Pb 1-26% Fe 2-5% BaSO % Υαιθηδηθή Pb 3.5% Zn 5.5% Λαύξην Pb+Zn 3-15% ΜΟΛΤΒΓΑΗΝΗΟ Σα θνηηάζκαηα κνιπβδαηλίνπ (εηθόλα 25) είλαη θιεβηθά θαη θαηά θύξην ιόγν βξίζθνληαη κέζα ζε γξαληηηθνύο όγθνπο. Σα θνηηάζκαηα απηά βξίζθνληαη ζηελ Βόξεηα Διιάδα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Ξάλζε, Γξάκα, Αμηνύπνιε, Κνδάλε, εθηόο από θάπνηα πνιύ κηθξά πνπ βξίζθνληαη ζην Λαύξην θαη ζηε Υίν. 28

29 Σν ζεκαληηθόηεξν θαη κεγαιύηεξν από απηά είλαη ην Κόληδα Νηεξέ ζηελ Αμηνύπνιε πνπ έρεη απνζέκαηα πεξίπνπ 70 ρηιηάδεο ηόλνπο θαη ε παξαγέλεζή ηνπ είλαη κνιπβδαίλην, θεξξνκνιπβδαηλίηεο θαη ζηδεξνππξίηεο. Δηθόλα 25: Γείγκα ρεηξόο Μνιπβδαηλίνπ ΗΓΖΡΟΝΗΚΔΛΗΟ (ΝΗΚΔΛΗΟ) Σα θνηηάζκαηα ληθειίνπ (εηθόλα 26) ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο: ε πξώηε θαηεγνξία είλαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ληθέιην είλαη κόλν ηνπ ρσξίο άιια ζηνηρεία νη ελώζεηο, ελώ ε δεύηεξε είλαη πνπ ην ληθέιην ζπλνδεύεηαη από ζηδεξνύρα νξπθηά (ζηδεξνκεηάιιεπκα). Ζ πξώηε θαηεγνξία, έρεη ηέζζεξα κόιηο θνηηάζκαηα θαη δελ είλαη πνιύ αμηόινγα. Βξίζθνληαη ζην Γνκνθό, Λακία θαη ζην Λαύξην. Σα θνηηάζκαηα εκθαλίδνληαη είηε σο πξντόλ ιαηεξηηηθήο απνζάζξσζεο, ρσξίο ζίδεξν, είηε ππό κνξθή ζεηνύρσλ νξπθηώλ ηνπ ληθειίνπ. ην θνίηαζκα ηεο Λακίαο ην πεξηβάιισλ πέηξσκα είλαη δηαβάζεο όπνπ εθεί ππάξρνπλ πνζόηεηεο Ni θαη Cu ζε κνξθή αθαλόληζησλ θιεβώλ. Ζ παξαγέλεζε είλαη καγλεηνππξίηεο, πεληιαδίηεο θαη ραιθνππξίηεο. Δηθόλα 26: Γείγκα ρεηξόο ηδεξνληθέιηνπ Ζ δεύηεξε θαηεγνξία έρεη πεξηζζόηεξα θαη ζεκαληηθόηεξα θνηηάζκαηα θαη βξίζθνληαη ζηε Λνθξίδα, Καζηνξηά, Βόξεηα Δύβνηα, θύξνο, Βνύξηλνο (Κνδάλε), Πηεξία, Πάξλεζα θ.ά. θαη ηα απνζέκαηα ηνπο είλαη πεξίπνπ 100 εθαηνκκύξηα ηόλνη. Σα θνηηάζκαηα πξνέξρνληαη από ιαηεξηηηθή απνζάζξσζε νθεηνιηζηθώλ πεηξσκάησλ πνπ 29

30 δηθαηνινγεί θαη ηελ ζηνηρεηαθή ηνπο ζύζηαζε (Ni, Fe, Cr, Co). Σν θπξηόηεξν από απηά είλαη ζηελ Λνθξίδα θαη ην εθκεηαιιεύεηαη ε Δηαηξία ΛΑΡΚΟ Α.Δ. Ζ παξαγσγή ληθειίνπ, από ηε ΛΑΡΚΟ Α.Δ., ην 2004 αλήιζε ζηνπο ηόλνπο, Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην επίπεδν ηεο παξαγσγήο ηεο ΛΑΡΚΟ αλαινγεί ζην 2-3% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ησλ δπηηθώλ ρσξώλ, θαζηζηώληαο ηελ κία από ηηο κεγαιύηεξεο ηεο Δπξώπεο. Σν ζύλνιν ηεο παξαγσγήο εμάγεηαη ζηηο επξσπατθέο βηνκεραλίεο αλνμείδσηνπ ράιπβα. Ζ παξαγσγή ληθειηνύρνπ ζηδεξνκεηαιιεύκαηνο από ηα κεηαιιεία ηεο Δύβνηαο θαη ηνπ Αγ. Ησάλλε ήηαλ ηόλνπο θαη ηόλνπο αληίζηνηρα, ελώ από ην κεηαιιείν ηεο Καζηνξηάο ήηαλ ηόλνπο. πλερίζηεθε επίζεο ε ζεκαληηθνύ κεγέζνπο γεσηξεηηθή έξεπλα γηα λέα θνηηάζκαηα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ λνκώλ Δπβνίαο, Βνησηίαο, Φζηώηηδαο, Καζηνξηάο θαη Κνδάλεο. Ζ ζύζηαζε ζηα κεηαιιεία Λνθξίδαο (ΛΑΡΚΟ) δίλεηαη ζην πίλαθα 15. Πίλαθαο 15: Υεκηθή ζύζηαζε ληθέιηνπ δεύηεξεο θαηεγνξίαο ηοισεία Λοκπίδα Fe 47,5-51,5% Ni 0,8-1% Cr 2 O 3 2% Al 2 O % SiO % ΗΓΖΡΟΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑ Σν ζηδεξνκεηάιιεπκα (εηθόλα 27) θαηαηάζζεηαη ζε δύν κεγάιεο θαηεγνξίεο: ην ρξσκηνύρν (ή ζθιεξό) ζηδεξνκεηάιιεπκα θαη ην κε ρξσκηνύρν (ή καιαθό). Σν κε ρξσκηνύρν βξίζθεηαη ζε πδξνζεξκηθήο πξνειεύζεσο θιεβηθά θνηηάζκαηα πνπ αλαπηύζζνληαη κέζα ζε θξπζηαιινζρηζηώδεηο κάδεο, θαη πην ηδηαίηεξα ζε κάξκαξα ή ζρηζηόιηζνπο. Σέηνηεο εκθαλίζεηο ππάξρνπλ δηάζπαξηεο ζε όιε ηελ Διιάδα (π.ρ. Θάζν, 30

31 Καβάια, Γξάκα, Γξακκαηηθό Αηηηθήο, Γπηηθή Κξήηε, Υαιθηδηθή, Αγθίζηξη, Νόηηα Πεινπόλλεζνο θ.ά.). Ζ ζύζηαζε ηνπο ζε Fe πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ εκθάληζε. Σα ελαπνκείλαληα απνζέκαηα είλαη πεξίπνπ εθαηνκκύξηα ηόλνη. Ο πίλαθαο 16 παξαζέηεη ηηο ζπζηάζεηο εκθαλίζεσλ από ηελ Καβάια, Γξάκα θαη Θάζν. Δηθόλα 27: Γείγκα ρεηξόο ηδεξνκεηαιιεύκαηνο Πίλαθαο 16: Υεκηθά αλάιπζε ηξηώλ πεξηνρώλ κε ζηδεξνκεηάιιεπκα ηοισεία Ομάδα Καβάλαρ Γπάμα (Πηγάδια) Θάζορ Fe 2 O % 20-30% 47-48% Zn % - - Pb % 0.1-2% - Mn % 1.8-2% CaO % SiO % Cu % Ba % S % ΗΓΖΡΟΠΤΡΗΣΖ Ο ζηδεξνππξίηεο (εηθόλα 28) αλ θαη ζπλαληηέηαη καδί κε ηα κεηθηά ζεηνύρα κεηαιιεύκαηα ιόγσ ηνπ ηξόπνπ γέλεζεο ηνπ εκθαλίδεηαη λα έρεη πάξα πνιιέο κνξθέο θαη πνιύ κεγάιε εμάπισζε ζρεδόλ ζε όιε ηελ Διιάδα. πλήζσο ν ηξόπνο γέλεζεο είλαη πδξνζεξκηθή δξαζηεξηόηεηα αιιά κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί θαη κε ηδεκαηνγελή ή νξζνκαγκαηηθή δξαζηεξηόηεηα αιιά θαη κε άιινπο ηξόπνπο. Σέηνηα θνηηάζκαηα ππάξρνπλ ζηνλ Έβξν, Ξάλζε, Γξάκα, έξξεο, Καβάια, Υαιθηδηθή θαη γεληθά ζηελ Βόξεηα Διιάδα αιιά θαη Λάξηζα, Δύβνηα, Δξκηόλε, θύξνο, Μεζζελία θ.ά. 31

32 Σν κεγαιύηεξν θνίηαζκα ηνπ ζηδεξνππξίηε απνηειεί ην Μαληέκ-Λάθθνπ θαη εξβαιηέ ζηελ Υαιθηδηθή θαη ην εθκεηαιιεύεηαη ε εηαηξία Διιεληθόο Υξπζόο Α.Δ.. Δίλαη πδξνζεξκηθήο πξνειεύζεσο θαη βξίζθεηαη κέζα ζε γξαλνδηνξίηε. Δθκεηαιιεπόηαλ κέρξη ην 1960 όπνπ παξήρζεζαλ 7 εθαηνκκύξηα ηόλνη. ήκεξα ππάξρνπλ απνζέκαηα 2 εθαηνκκπξίσλ ηόλσλ. Δηθόλα 28: Γείγκα ρεηξόο ηδεξνππξίηε Γεύηεξν κεγαιύηεξν θνίηαζκα είλαη απηό ηεο Δξκηνλίδνο. Σν θνίηαζκα είλαη θιεβηθό εληόο αξγηιηθώλ ζρηζηόιηζσλ. Δπίζεο ππήξραλ ελεξγά κεηαιιεία έσο ην 1960 όπνπ παξήρζεζαλ 700 ρηιηάδεο ηόλνη ραιθνύρνπ ζηδεξνππξίηε. Ζ εηήζηα παξαγσγή ήηαλ 25 ρηιηάδεο ηόλνη. Υεκηθέο αλαιύζεηο ζηδεξνππξίηε θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 17. Πίλαθαο 17: Υεκηθή αλάιπζε ζηδεξνππξίηε θνηηάζκαηνο Δξκηνλίδνο ηοισεία Μεηάλλεςμα Καπακαζίος Μεηάλλεςμα Ρόπος S 40.85% 38.4% Fe 37.75% 35.6% Cu 0.78% 2.87% Se + Ta 28 gr/t 18 gr/t Ag 6 gr/t 20 gr/t Au 0.2 gr/t 0.4 gr/t ΜΤΡΗΓΑ Ζ ζκύξηδα (εηθόλα 29) είλαη έλα πέηξσκα πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ κεηακόξθσζε βσμηηηθώλ όγθσλ. πλήζσο έρεη θαθνεηδήο κνξθή θαη βξίζθεηαη εληόο καξκάξσλ. Σν κεγαιύηεξν θνίηαζκα βξίζθεηαη ζηελ Νάμν αλ θαη κηθξόηεξα ππάξρνπλ ζηα λεζηά Πάξνο θαη άκνο. Ζ θύξηα παξαγέλεζε είλαη θνξνύλδην, καγλεηίηεο θαη αηκαηίηεο. Σα απνζέκαηα είλαη ηεο ηάμεσο ησλ εθαηνκκπξίσλ ηόλσλ. 32

33 Δηθόλα 29: Γείγκα ρεηξόο ηεο κύξηδαο ΥΑΛΚΟ Σα θνηηάζκαηα ηνπ ραιθνύ (εηθόλα 30) ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο ηα νξζνκαγκαηηθά θαη ηα πδξνζεξκηθά. Σα νξζνκαγκαηηθα ηώξα ρσξίδνληαη ζε δύν άιιεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην εάλ βξηζθόκαζηε ζε ζηεξηά ή ζάιαζζα. Δηθόλα 30: Γείγκα ρεηξόο Υαιθνύ Σα νξζνκαγκαηηθά εμαξηώληαη από εθαηζηεηαθή δξάζε όπσο ζηηο θνπξηέο Υαιθηδηθήο όπνπ ην θνίηαζκα είλαη ζπγγελεηηθό κε ηνλ ηξαρείηε θαη βξίζθεηαη ζε δηαζπνξά. Σα απνζέκαηα είλαη 2 εθαηνκκύξηα ηόλνη θαη ε ζύζηαζή ηνπ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 18. Πίλαθαο 18: ύζηαζε θνηηάζκαηνο ζθνπξηώλ ηοισεία Ποζοζηά Cu 1-12% Au 2-3 gr/t Ag 4-5 gr/t Σα νξζνκαγκαηηθά νθείινληαη ζε ππνζαιάζζηα έθρπζε νθηνιίζσλ πνπ είλαη ζπγγελεηηθό ηνπ δηαβάζε θαη έρεη ηελ κνξθή εμσκαγκαηηθώλ εθθξηκάησλ. Έλα ηέηνην θνίηαζκα είλαη απηό πνπ βξίζθεηαη ζηελ Δξκηόλε. 33

34 Σέινο ηα πδξνζεξκηθά θνηηάζκαηα είλαη θιεβηθήο κνξθήο θαη θηινμελνύληαη ζε πνηθίια πεηξώκαηα. Δπεηδή ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε πινπησλίηεο, νθηόιηζνπο ή αθόκα θαη εθαηζηίηεο απηή ε θαηεγνξία θπξηαξρεί ζηα θνηηάζκαηα ηεο Διιάδνο. Σέηνηα θνηηάζκαηα απαληνύλ ζηελ Βόξεηα Διιάδα θαζώο επίζεο ζηε Θεζζαιία, Δύβνηα θαη Κξήηε ΥΡΤΟ Σα θνηηάζκαηα ρξπζνύ ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο ηνλ πξσηνγελή ρξπζό ή ηνλ δεπηεξνγελή. Ζ πξώηε θαηεγνξία έρεη ηε κνξθή ή απηνθπή ρξπζνύ (εηθόλα 31), ή ελώζεσλ ηνπ (ηειινπξίδηα), ή κέζα ζε γαιελίηε, ραιθνππξίηε, ζηδεξνππξίηε θαη αξζελνππξίηε. Ζ δεύηεξε θαηεγνξία εκθαλίδεηαη είηε σο απηνθπήο ρξπζόο (κέζα ζε θιαζηηθά ηδήκαηα Οιηγνθαηληθήο ειηθίαο) είηε σο δηεζπαξκέλνο ζηα πνηάκηα (ν ρξπζόο είλαη ζε δηαζπνξά ζε πνηάκηεο πξνζρώζεηο). Κνηηάζκαηα ρξπζνύ ππάξρνπλ ζηελ Υαιθηδηθή, Γξάκα, Καβάια, έξξεο, Παγγαίν θ.ά. Τπάξρνπλ ηξεηο εηαηξίεο πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηνλ ειιεληθό ρξπζό ε ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ, ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. θαη ΥΡΤΧΡΤΥΔΗΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. Δηθόλα 31: Γείγκα ρεηξόο Υξπζνύ ζνλ αθνξά ηελ εηαηξεία ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΡΤΟ αλακέλεηαη λα επαλαιεηηνπξγήζνπλ ηα Μεηαιιεία Υαιθηδηθήο, κεηά ηελ έγθξηζε ησλ απαηηνύκελσλ κειεηώλ θαη ηελ έθδνζε άδεηαο ιεηηνπξγίαο. ε πξώηε θάζε ζα αξρίζνπλ νη εξγαζίεο εμόξπμεο ζηηο «Μαύξεο Πέηξεο» κε παξαγσγή κεηθηώλ ζεηνύρσλ θαη ζηε δεύηεξε θάζε ζα αξρίζεη ε εθπόλεζε κειεηώλ γηα ηε δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ ρξπζνύ ζηελ Οιπκπηάδα. 34

35 Ζ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΖ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. βξίζθεηαη ζηελ θάζε έγθξηζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ηνπ έξγνπ ηεο πεξηνρήο απώλ ηνπ Ννκνύ Ρνδόπεο. Πηζηεύεηαη όηη ζύληνκα ζα απνηειέζεη ην πξώην έξγν παξαγσγήο ρξπζνύ ζηελ λεώηεξε ειιεληθή ηζηνξία. Ζ επεμεξγαζία ηνπ κεηαιιεύκαηνο ζα γίλεη κε ηηο κεζόδνπο ηνπ βαξπκεηξηθνύ δηαρσξηζκνύ θαη ηεο επίπιεπζεο, ρσξίο ηε ρξήζε θπαλίνπ. Οη πεξηερόκελεο κεηαιιηθέο αμίεο ζηα ηειηθά πξντόληα αλέξρνληαη ζε 15,9 ηόλνπο ρξπζνύ, 7,3 ηόλνπο αξγύξνπ θαη ηόλνη ραιθνύ. Ζ εηαηξεία ΥΡΤΧΡΤΥΔΗΑ ΘΡΑΚΖ Α.Δ. πξόθεηηαη λα αλαπηύμεη ην έξγν ρξπζνύ ζηελ πεξηνρή Πεξάκαηνο πνπ βξίζθεηαη ζηα όξηα ησλ λνκώλ Ρνδόπεο θαη Έβξνπ. Σν θνίηαζκα είλαη νμεηδσκέλν κεηάιιεπκα επηζεξκηθνύ ρξπζνύ ζπλνιηθνύ απνζέκαηνο 42,4 ηόλσλ. Ζ εηαηξεία έρεη σο ζήκεξα επελδύζεη πεξίπνπ 250 εθαηνκκύξηα. επξώ ζε θνηηαζκαηνινγηθή έξεπλα θαη εθπόλεζε κειεηώλ αδεηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ. Γηα ην έξγν απηό πξόθεηηαη λα εθαξκνζηνύλ νη πςειόηεξεο δηεζλώο πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ΥΡΧΜΗΣΖ Σα θνηηάζκαηα ρξσκίηε πξσηνγελώο είλαη νξζνκαγκαηηθήο πξνέιεπζεο ππό κνξθή καγκαηηθώλ εθθξηκάησλ κέζα ζην κεηξηθό πέηξσκα δειαδή θάπνηνπ πεξηδνηίηε όπσο δνπλίηεο ή ζεξπεληίλεο. Γεπηεξνγελώο έρνπλ ηδεκαηνγελή πξνέιεπζε από ηελ δηάβξσζε ηνπ κεηξηθνύ πεηξώκαηνο. Ο ρξσκίηεο δηαθξίλεηαη ζε ππξίκαρν θαη κεηαιινπξγηθό αλάινγα κε ην κόξην ηνπ ζπηλειίνπ. Οη δηαθνξέο ηνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 35

36 Πίλαθαο 19: Γηαθνξέο ρξσκίηε Ππξίκαρνο ρξσκίηεο Μεηαιινπξγηθόο ρξσκίηεο Πεξηζζόηεξν Al Cu/Fe>2.5 Σνλ ζπλαληάκε Θεζζαιία Υσξίο Al Cu/Fe~3 Σνλ ζπλαληάκε Μαθεδνλία Σα ζπλνιηθά απνζέκαηα είλαη πεξίπνπ 2 εθαηνκκύξηα ηόλνη θαη ηα θνηηάζκαηα βξίζθνληαη ζηνλ Έβξν, έξξεο, Ρνδόπε, Θεζζαινλίθε, Υαιθηδηθή, Καηεξίλε, Κνδάλε, Καζηνξηά θ.ά. Σν ζεκαληηθόηεξν θνίηαζκα είλαη ην ζύκπιεγκα θνηηαζκάησλ ηνπ Βνύξηλνπ (Κνδάλε) πνπ απνηειείηαη από 300 θνηηάζκαηα θαη απνηειεί ην 80% ηνπ ειιεληθνύ ρξσκίηε. ιν ην ζύκπιεγκα βξίζθεηαη εληόο ηνπ πεξηδνηίηε θαη ηνπ νθηνιηζηθνύ ζπκπιέγκαηνο. Δίλαη ρξσκίηεο κεηαιινπξγηθνύ ηύπνπ θαη εκθαλίδεηαη είηε σο ζπκπαγέο κεηάιιεπκα είηε σο δηάζπαξηνο είηε σο ηύπνο ιενπαξδάιεσο. Πεξηέρεη κηα κέζε ηηκή 46-54% Cr 2 O 3 θαη ν ιόγνο Cu/Fe είλαη πεξίπνπ 3-3,2. Σα απνζέκαηα ηνπ Βνύξηλνπ είλαη πεξίπνπ 1,6 εθαηνκκύξηα ηόλνη. 4 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ Ζ θαηαλνκή ζηνλ ειιεληθό ησλ θνηηαζκάησλ μεθηλώληαο από ηνλ Βνξξά είλαη ε παξαθάησ. Καηαξράο ζπλαληάκε ζηελ Θξάθε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ λνκό Έβξνπ ηα θνηηάζκαηα ηικελίηε. Πξνρσξώληαο πξνο ηα δπηηθά έρνπκε ζηελ Ρνδόπε ρξπζό, αληηκόλην θαη βνιθξάκην, ελώ ζηελ Καβάια κνιπβδαίλην θαη ζηελ Γξάκα ζηδεξνκεηάιιεπκα. πλερίδνληαο ζηε Μαθεδνλία θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Υαιθηδηθή ηα θνηηάζκαηα ρξπζνύ, ραιθνύ, ζηδεξνππξίηε θαη ηα ζεηνύρα κεηαιιεύκαηα κνιύβδνπαξγύξνπ-ςεπδαξγύξνπ. Αθόκα ζηελ πεξηνρή ηεο Υαιθηδηθήο ππάξρνπλ θνηηάζκαηα ιεπθόιηζνπ, όπσο επίζεο θαη αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ θαη ηάιθε. Πξνρσξώληαο ιίγν πην βόξεηα αιιά ρσξίο λα κεηαθηλεζνύκε από ηε Μαθεδνλία ζην όξνο Βεξηίζθν ππάξρνπλ θνηηάζκαηα αζηξίσλ θαη ραιαδία. ηελ πεξηνρή ηεο Κνδάλεο θαη Γξεβελώλ ππάξρνπλ κεηαιιεία αηηαπνπιγίηε όπσο θαη ακίαληνπ, ρξσκίηε θαη καγγαλίνπ θαζώο θαη ην 36

37 θνίηαζκα ραιαδία ζηε Λάξηζα. Σαπηόρξνλα δίπια από ηελ Κνδάλε ππάξρεη ζηελ Πηνιεκατδα ην κεγαιύηεξν ιηγλεηηθό θέληξν ηεο Διιάδνο. Αθόκα πην λόηηα, ζηελ πεξηνρή ηεο Βνησηίαο, ππάξρνπλ θνηηάζκαηα Νηθειίνπ θαζώο θαη βσμίηε. Κνηηάζκαηα ληθειίνπ ππάξρνπλ θαη ζηελ Δύβνηα όπσο επίζεο θαη θνηηάζκαηα ιεπθόιηζνπ κε ππξίκαρεο κάδεο. ηελ Πεινπόλλεζν ππάξρεη ην ιηγλεηηθό θέληξν Μεγαιόπνιεο. Γπηηθά ζην Ηόλην Πέιαγνο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Κεθαινληά ππάξρεη έλα κεηαιιείν ηάιθε ελώ ζηε Εάθπλζν ζπλαληάκε γύςν. Αληηζέησο εάλ κεηαθεξζνύκε ζην Αηγαίν Πέιαγνο ζηελ Μήιν ππάξρνπλ κεηαιιεία θανιίλε, κπεηνλίηε, πεξιίηε, θαη πνδνιάλε. Σελ πνδνιάλε θαη ηνλ κπεηνλίηε ηα βξίζθνπκε αθόκα θαη ζηελ Κίκσιν ελώ ηνλ πεξιίηε θαη ηελ θίζζεξηο ηα βξίζθνπκε ζηελ Νίζπξν (λεζίδα Γπαιί). Σέινο ζηελ Κξήηε ππάξρεη ην θύξην θνίηαζκα γύςνπ. Απηό πνπ είλαη αμηνζεκείσην είλαη όηη ζε πνιιά ζεκεία ηεο Διιάδνο ζπλαληάκε ιαηνκεία καξκάξνπ όπσο ζηνλ Γηόλπζν, Γηάλλελα, Υαιθηδηθή ύξν θ.α. ια απηά θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε. 37

38 ηδεξνκεηάιιεπκα Υξπζόο, αληηκόλην, βνιθξάκην Μαγγάλην, ρξσκίηεο Άζηξηνη, ραιαδία ο Μνιπβδαίλην Σηηάλην Ακίαληνο, αηηαπνπιγίηεο Λεπθόιηζνο, ηάιθεο Θεηνύρα κεηαι, Pb, As, Ag, Zn, ζηδεξνππξίηεο, ρξπζνο, ραιθόο ηδεξνληθέιην Λεπθόιηζνο, ππξίκαρεο κάδεο Αινπκίλην, βσμίηεο Βαξίηεο, ζείν, θανιίλεο Κίζζεξηο, πεξιίηεο Ληγλήηεο Μπεηνλίηεο, πνδνιάλε Γύςνο 5 ΤΜΠΔΡΑΜΑ Δηθόλα 32: Υάξηεο πνπ καο δείρλεη ηελ θαηαλνκή ζηνλ ειιεληθό ρώξν ην παξαπάλσ ζύγγξακκα γίλεηαη κηα πξώηε πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο, ηαμηλόκεζεο θαη θαηαλνκήο ησλ νξπρείσλ-κεηαιιείσλ ζηελ Διιάδα, θάηη πνπ παξόκνηό ηνπ δελ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα. Βέβαηα πξέπεη λα ιάβνπκε ππ` όςηλ όηη ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε γηα απηό θαη κπνξεί λα κελ ππάξρεη απόιπηε αθξίβεηα ζηε βάζε δεδνκέλσλ καο. 38

39 6 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 1. Αλ. Γξακκαηηθόπνπινο (2005). Δθαξκνγέο ηεο θνηηαζκαηνινγίαο ζηε βηνκεραλία θαη ζην πεξηβάιινλ. Δθδόζεηο Παλεπηζηήκηνπ Παηξώλ. 2. Αλ. Γξακκαηηθόπνπινο (2004). εκεηώζεηο θνηηαζκαηνινγίαο Η. Δθδόζεηο Παλεπηζηήκηνπ Παηξώλ. 3. Κσλ. Υαηδεπαλαγηώηνπ (2002). Πεηξνγξαθία ηδεκαηνγελώλ θαη κεηακνξθσκέλσλ πεηξσκάησλ. Δθδόζεηο Παλεπηζηήκηνπ Παηξώλ. 4. Δπεμεγεκαηηθό ηεύρνο ηνπ κεηαιινγελεηηθνύ ράξηε ηεο Διιάδνο (1965). Δθδόζεηο Η.Γ.Μ.Δ

40 7 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Πίλαθαο 20: πλνπηηθόο πίλαθαο κεηαιιηθώλ νξπθηώλ 40

41 Πίλαθαο 21: πλνπηηθόο πίλαθαο βηνκεραληθώλ νξπθηώλ 41

42 Πίλαθαο 22: πλνπηηθόο πίλαθαο βηνκεραληθώλ νξπθηώλ κε ηηο ζπζηάζεηο ηνπο 42

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ

Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ Εξγαζηήξην 9 ν Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε αζβεζηόιηζωλ Γεληθά ζηνηρεία Τα ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα απνηεινύλ ην 7,9% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πεηξσκάησλ ηνπ θινηνύ ηεο γεο (64,7% ππξηγελή θαη 27,4% κεηακνξθσκέλα),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΗ. Λιγνίηηρ και Αημοηλεκηπικά Επγοζηάζια Λιγνιηωπςσείο

ΔΕΗ. Λιγνίηηρ και Αημοηλεκηπικά Επγοζηάζια Λιγνιηωπςσείο ΔΕΗ Λιγνίηηρ και Αημοηλεκηπικά Επγοζηάζια Λιγνιηωπςσείο Μεηά ηνλ Β' Παγθόζκην Πόιεκν ε πόιε ηεο Πηνιεκαΐδαο έδεημε λέα ζεκάδηα αλάθακςεο. Η αλαθάιπςε ηνπ ιηγλίηε, απνηέιεζε ζπνπδαίν ξόιν ζηελ αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Απόζηνινο ηξαηήο Γ. Γηεπζπληήο ΑΔΗΦΟΡΟ Α.Δ. 1 Ζ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ηην Δλλάδα, η βιομητανία εσθύνεηαι για: Σο 20% ηης καηανάλωζης ενέργειας (28%

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα