Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξγαζηήξην 9 ν. Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε. αζβεζηόιηζωλ"

Transcript

1 Εξγαζηήξην 9 ν Μηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε αζβεζηόιηζωλ

2 Γεληθά ζηνηρεία Τα ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα απνηεινύλ ην 7,9% ηνπ ζπλνιηθνύ όγθνπ ησλ πεηξσκάησλ ηνπ θινηνύ ηεο γεο (64,7% ππξηγελή θαη 27,4% κεηακνξθσκέλα), θαιύπηνπλ όκσο ην 75% ηεο επηθάλεηάο ηεο. Τν 4,2% (53%) ηνπ όγθνπ ηνπο αλήθεη ζηνπο πειόιηζνπο Tν 2% (25%) ζηνπο αζβεζηόιηζνπο θαη δνινκίηεο Tν 1,7% (22%) ζηνπο ςακκίηεο.

3 Θαλάσσιερ αποθέσειρ Ππζκέλεο ζαιαζζώλ: Μεηάβαζε ζε εξπζξέο αξγίινπο ή ππξηηηθέο ηιύεο Ληκλαίν ή ρεξζαίν πεξηβάιινλ

4 Λιμναίερ αποθέσειρ Σε ιηκvαίo πεξηβάιιov ζρεκαηίδovηαη πoιιέο από ηηο απoζέζεηο πoπ βξίζθovηαη ζε ζαιάζζηo πεξηβάιιov, εκθαvίδovηαο ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά γvσξίζκαηα. Πoιιέο ιίκvεο ζήκεξα πεξηέρoπv vεξό κε εμαηξεηηθά πςειέο ζπγθεvηξώζεηο δηαιπκέvσv αιάησv όπσο NaCl, Na 2 SO 4, Na 2 CO 3, CaCO 3 θ.ιπ. Τo CaCO 3 απoζέηεηαη ζε ιίκvεο κε αικπξόηεηεο πoπ πoηθίιιoπv από εθείvεο ηεο Δξπζξήο ζάιαζζαο (πεξίπoπ 300 ppt), κέρξη εθείvεο πoπ ζπvηειoύv ζηo ζρεκαηηζκό καξγώv ησv γιπθώv vεξώv.

5 Χεπσαίερ αποθέσειρ Σρεκαηίδovηαη από ηεv απόζεζε CaCO 3 ηoπ vεξoύ ησv πoηακώv, κηθξώλ ιηκvώv θαη πεγώv γύξσ από αvόξγαvα ή oξγαvηθά πιηθά. Όηαv ηo αvζξαθηθό πιηθό πoπ απoζέηεηαη είvαη πoξώδεο θαη εύζξππηo ρξεζηκoπoηείηαη o όξoο ηoύθα, εvώ όηαv είvαη ζπκπαγέο θαη κεξηθέο θoξέο ζηξσκαησκέvo, ovoκάδεηαη ηξαβεξηίvεο. Τα ζπειαηoζέκαηα είvαη απoζέζεηο CaCO 3 ζε αζβεζηoιηζηθά ζπήιαηα: Τέηνηα είλαη νη ζηαιαθηίηεο, oη ζηαιαγκίηεο θαη oη άιιεο ζηoιηδώζεηο ησv ζπειαίσv.

6 2. Σπζηαηηθά Τξία είλαη ηα θύξηα ζπζηαηηθά ησλ αζβεζηόιηζσλ: Κόθθνη: Με ζθειεηηθνί: επηθινησκέλνη θόθθνη, πεινεηδή, ζπζζσκαηώκαηα θόθθσλ θαη θιάζηεο Σθειεηηθνί βηνθιάζηεο Κπξία κάδα: αζβεζηηηηθή ηιύο Σπγθνιιεηηθό πιηθό: θπξίσο ζπαξίηεο θξπζηαιιηθόο δηαθαλήο αζβεζηίηεο.

7 2. Σπζηαηηθά Επηθινηωκέλνη θόθθνη Κόθθνη πνπ πξνθύπηνπλ από ρεκηθέο δηεξγαζίεο: ωνεηδή θαη πηζνεηδή Κόθθνη πνπ πξνθύπηνπλ από βηνγελείο δηεξγαζίεο: νγθνεηδή

8 2. Σπζηαηηθά Πεινεηδή Τα πεινεηδή έρνπλ κέγεζνο άκκνπ ( κm) θαη απνηεινύληαη από κηθξηηηθό αλζξαθηθό πιηθό κε ζηξνγγπιά ή ππνζηξόγγπια, ειιεηςνεηδή ή αλώκαια ζρήκαηα θαη ρσξίο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εζσηεξηθή δνκή. Αληηπξνζσπεύνπλ έλα ζεκαληηθό ζπζηαηηθό ξερώλ αλζξαθηθώλ ηδεκάησλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ρακειήο ελέξγεηαο θαη πεξηνξηζκέλα ζαιάζζηα πεξηβάιινληα. Τν θύξην πνζνζηό ησλ πεινεηδώλ πηζηεύεηαη όηη ζπλδέεηαη κε ηελ παξνπζία θπθηώλ ή θπαλνβαθηεξίσλ. Σπρλά ε πξνέιεπζε ησλ πεινεηδώλ είλαη θαζαξώο ρεκηθή. Σηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ θαη νη θνπξόιηζνη πνπ είλαη πεξηηηώκαηα δσηθώλ νξγαληζκώλ θαη πεξηέρνπλ πςειό πνζνζηό νξγαληθήο ύιεο.

9 2. Σπζηαηηθά Σπζζωκαηώκαηα θόθθωλ Τα ζπζζσκαηώκαηα θόθθσλ δεκηνπξγνύληαη όηαλ δηάθνξα αλζξαθηθά ζπζηαηηθά (πεινεηδή, σνεηδή ή βηνθιάζηεο) κεγέζνπο άκκνπ ζπγθνιινύληαη κεηαμύ ηνπο. Τν κέγεζόο ηνπο θπκαίλεηαη ζπλήζσο από 0,5 έσο 3mm θαη έρνπλ αλώκαιν ζρήκα. Οξηζκέλα ζπζζσκαηώκαηα ραξαθηεξίδνληαη από βνηξπνεηδή πθή πνπ απνηειείηαη από ζπγθνιιεκέλνπο ζθαηξηθνύο θόθθνπο (grapestones)

10 2. Σπζηαηηθά Κιάζηεο Γύν είλαη νη θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο θιαζηώλ: Οη ελδνθιάζηεο Δίλαη ζξαύζκαηα εκηιηζνπνηεκέλσλ αλζξαθηθώλ ηδεκάησλ πνπ πθίζηαληαη επαλαδηνξγάλσζε κέζα ζηελ ίδηα πεξηνρή απόζεζεο ησλ ηδεκάησλ. Δλδνθιάζηεο ζρεκαηίδνληαη επίζεο, ζηηο θαησθέξεηεο όπνπ ιακβάλεη ρώξα επαληδεκαηνγέλεζε. Οη ιηζνθιάζηεο Αληηπξνζσπεύνπλ δηαθνξεηηθέο ιηζνινγηθέο θάζεηο, πνπ δελ απαληνύλ ζηελ πεξηνρή απόζεζεο ησλ ηδεκάησλ. Λόγνπ ράξε ζξαύζκαηα ξνπδηζηνθόξσλ αζβεζηνιίζσλ ζην Τξηηνγελέο.

11 2. Σπζηαηηθά Σθειεηηθνί θόθθνη - βηνθιάζηεο Οη αζβεζηόιηζνη πεξηέρνπλ ζπλήζσο κηα κεγάιε πνηθηιία ζθειεηηθώλ θόθθσλ, πνπ εμαξηάηαη βέβαηα από ηελ γεσινγηθή πεξίνδν θαη ην πεξηβάιινλ πνπ απνηέζεθαλ. Οη ζθειεηηθνί θόθθνη αλαγλσξίδνληαη βάζεη ηνπ κεγέζνπο, ηνπ ζρήκαηόο ηνπο, ηεο κηθξνδνκήο θαη ηεο πξσηνγελνύο νξπθηνινγίαο. Παξνπζηάδνπλ όκσο ηελ ίδηα νξπθηνινγηθή αζηάζεηα κε απηή ησλ ζπγρξόλσλ ηδεκάησλ αβαζώλ πεξηβαιιόλησλ, ιόγσ ηνπ όηη ζπλίζηαληαη πξσηνγελώο από αξαγσλίηε ή/θαη αζβεζηίηε πινύζην ζε Mg.

12 Iζηόο θαη θύξηα ζπζηαηηθά αvζξαθηθώv πεηξωκάηωv

13 2. Σπζηαηηθά Κύξηα κάδα Η θπξία κάδα ησλ πεξηζζνηέξσλ αζβεζηόιηζσλ απνηειείηαη από έλα ππθλό, ιεπηό θξπζηαιιηθό αζβεζηίηε πνπ είλαη γλσζηόο σο κηθξίηεο (<4κm). Γεληθά νη κηθξίηεο πθίζηαληαη αλαθξπζηάιισζε ζε κηθξνζπαξίηε (5-15κm) ή θαη ζε ςεπδνζπαξίηε (>50κm). H πξνέιεπζε ηνπ κηθξίηε παξακέλεη πάλησο έλα κεγάιν πξόβιεκα ζηελ ηδεκαηνινγία. Όπσο θαη άιια αζβεζηνιηζηθά ζπζηαηηθά είλαη πνιπγελεηηθόο θαη ιόγσ ηεο δηαγέλεζεο πνπ αθνινπζεί ζπρλά είλαη αδύλαηνλ λα δηαπηζησζεί ε πξνέιεπζή ηνπ

14 2. Σπζηαηηθά Πξνέιεπζε κηθξίηε

15 2. Σπζηαηηθά Σπαξίηεο Δίvαη αζβεζηηηηθή αδξoθξπζηαιιηθή ύιε πoπ απoζέηεηαη ζηoπο πόξoπο κεηαμύ ησv θόθθσv ή ζε κεγαιύηεξα δηάθεvα ηoπ αvζξαθηθoύ πεηξώκαηoο. Ο ζπαξίηεο έρεη κέγεζoο θόθθσv άκκoπ (>63 κm) ή ηιύoο (63-4 κm). Μεξηθέο θoξέο κπoξεί vα είvαη θαη ηvόκoξθoο. Μηθξoζπαξίηεο Δίvαη ιεπηoθξπζηαιιηθό αζβεζηηηηθό ζπγθoιιεηηθό πιηθό κε κέγεζoο θόθθσv 20-5 κm. Μπoξεί vα ζεσξεζεί θιαζηηθή αvζξαθηθή ηιύο ή πιηθό αvηηθαηάζηαζεο γεηηovηθώv θξπζηάιισv. Αζβεζηόιηζoη πoπ απoηειoύvηαη θπξίσο από κηθξoζπαξίηε ovoκάδovηαη αζβεζηoτιπόιηζνη.

16 2. Σπζηαηηθά - Ιζηόο Βηνθιάζηεο Σπαξίηεο Σπαξίηεο Βηνθιάζηεο

17 2. Σπζηαηηθά - Ιζηόο Βηνθιάζηεο Μηθξίηεο

18 2. Σπζηαηηθά - Ιζηόο Σπαξίηεο Πεινεηδή

19 2. Σπζηαηηθά - Ιζηόο Δλδνθιάζηεο Δλδνθιάζηεο Σπαξίηεο Σπαξίηεο

20 3. Ταξιvόμηση Η θαηά κέγεζνο θόθθσλ ηαμηλόκεζε ησλ αζβεζηόιηζσλ δηαθξίλεη ηξεηο θαηεγνξίεο: Αζβεζηνινπηίηεο (θόθθνη <62κm) Αζβεζηαξελίηεο (θόθθνη 62κm-2mm) θαη Αζβεζηνξνπδίηεο (θόθθνη >2mm) Οη πηo ζπvεζηζκέvεο ηαμηvoκήζεηο είvαη ηoπ Folk (1959) θαη ηoπ Dunham (1962).

21 3. Ταξιvόμηση Ο Folk δηαπίζησζε όηη ηα πεξηζζόηεξα αζβεζηνιηζηθά πεηξώκαηα απoηειoύvηαη από ηξία ζπζηαηηθά: α. Δπδηάθξηηα αvζξαθηθά αιιόρζovα πιηθά πoπ πεξηιακβάvoπv ηεκάρηα όπσο ζθαηξίδηα, σόιηζoπο, βηoθιάζηεο θαη εvδoθιάζηεο. Σθειεηηθνί θαη κε- θόθθνη β. Μηθξoθξπζηαιιηθή αζβεζηηηηθή ύιε ή κηθξίηε. Κύξηα κάδα γ. Κξπζηαιιηθό αζβεζηίηε ή ζπαξίηε πoπ πξόθεηηαη γηα ην ζπγθoιιεηηθό πιηθό ην νπνίν ζρεκαηίζηεθε ρεκηθά θαη γεκίδεη ηα δηάθεvα κεηαμύ ησv θόθθσv ησv αvζξαθηθώv πεηξσκάησv.

22 3. Ταξιvόμηση Βαζηθνί αζβεζηνιηζηθνί ηύπνη θαηά Folk: Σπαξηηηθνί αιινρεκηθνί αζβεζηόιηζνη (ηα αιινρεκηθά ζπζηαηηθά ζπλδένληαη κε ζπαξίηε) Μηθξηηηθνί αιινρεκηθνί αζβεζηόιηζνη (ηα αιινρεκηθά ζπζηαηηθά ζπλδένληαη κε κηθξηηηθή ύιε) Μηθξηηηθνί αζβεζηόιηζνη ρσξίο αιινρεκηθά ζπζηαηηθά θαη θαηά πεξίπησζε κε λεζίδεο ζπαξηηηθνύ πιηθνύ (δηζκηθξίηεο). Σπλεθηηθνί αζβεζηόιηζνη πνπ αληηπξνζσπεύνπλ in-situ νξγαληθέο δνκέο (βηνιηζίηεο).

23 3. Ταξιvόμηση

24 3. Ταξιvόμηση Ιζηνινγηθή σξίκαλζε ησλ αζβεζηόιηζσλ θαη ηαμηλόκεζε θαηά Folk.

25 3. Ταξιvόμηση Η ηαμηvόκεζε ηoπ Dunham ζηεξίδεηαη ζηov πξoζδηoξηζκό ηoπ ηζηoύ θάvovηαο κηα ζεκαvηηθή δηάθξηζε κεηαμύ εθείvσv ησv αvζξαθηθώv πεηξσκάησv, όπoπ ηα ηεκάρηα ή oη θόθθoη ηoπο εθάπηovηαη, έηζη ώζηε vα ζηεξίδoπv ηo πέηξσκα θαη εθείvσv, όπoπ oη θόθθoη ή ηα ηεκάρηα πιέoπv κέζα ζε αvζξαθηθό πιηθό πιήξσζεο. Ωο ηεκάρηα ή θόθθoη ζεσξoύvηαη πιηθά κε κέγεζoο κεγαιύηεξo από 20 κm, εvώ ηo πιηθό πιήξσζεο απoηειείηαη από θξπζηάιιoπο κε κέγεζoο κηθξόηεξo από 20 κm θαη ζπvήζσο πoιύ κηθξόηεξo.

26 3. Ταξιvόμηση Σύκθσλα πξνο ηελ ηαμηλόκεζε θαηά Dunham, ηξεηο είλαη νη θύξηεο ππνδηαηξέζεηο ησλ αζβεζηνιίζσλ: Oη ηιπνζηεξηδόκελνη (mudstones, wackestones) Oη θνθθνζηεξηδόκελνη (packstones, grainstones) θαη Oη νξγαλνγελείο αζβεζηόιηζνη (boundstones). Aλαγλσξίδεηαη επί πιένλ θαη κία ηέηαξηε θαηεγνξία, απηή ησλ θξπζηαιιηθώλ αζβεζηόιηζσλ.

27 3. Ταξιvόμηση

28 3. Ταξιvόμηση Τα ηειεπηαία ρξόληα ρξεζηκνπνηείηαη επξύηαηα ε ηαμηλόκεζε θαηά Harben (2002) πνπ ιακβάλεη ππόςε ηεο θαη ηηο εκπνξηθέο πνηόηεηεο ησλ αζβεζηόιηζσλ.

29 3. Ταξιvόμηση 1=Γoιoκίηεο, 2=Αζβεζηηηηθόο δoιoκίηεο, 3=Μαγvεζηoύρoο αζβεζηόιηζoο, 4=Αζβεζηόιηζoο, 5=Γoιoκίηεο πoπ πεξηέρεη 5-15% SiO 2, 6=Αζβεζηηηηθόο δoιoκίηεο πoπ πεξηέρεη 5-15% SiO 2, 7=Μαγvεζηoύρoο αζβεζηόιηζoο πoπ πεξηέρεη 5-15% SiO 2, 8=Αζβεζηόιηζoο πoπ πεξηέρεη 5-15% SiO 2, 9=Ππξηηηoύρoο δoιoκίηεο (15-50% SiO 2 ), 10=Ππξηηηoύρoο αζβεζηηηηθόο δoιoκίηεο (15-50% SiO 2 ), 11=Ππξηηηoύρoο καγvεζηoύρoο αζβεζηόιηζoο (15-50% SiO 2 ), 12=Ππξηηηoύρoο αζβεζηόιηζoο (15-50% SiO 2 ), 13=Κεξαηόιηζoη ή ραιαδίηεο.

30 Μηθξoζθoπηθή εμέηαζε αvζξαθηθoύ ηδήκαηoο Πεηξoγξάθoο: Ηκεξνκελία Μέζoο όξoο κεγέζoπο θόθθσv:... mm Μέγηζηo κέγεζoο θόθθσv:... mm Βαζκόο θξπζηαιιηθήο ηειεηόηεηαο (X): α. Iδηόκoξθoο... β. Υπηδηόκoξθoο... γ. Αιιoηξηόκoξθoο... Με αζβεζηηηηθά ζπζηαηηθά (αv ππάξρoπv): α % β % Δίδoο αζβεζηoιηζίηε (αv ππάξρεη): α. Αζβεζηoξoπδίηεο: >50% θιαζηηθoί θόθθoη αζβεζηίηε κεγέζoπο >2 mm. β. Αζβεζηαξεvίηεο: >50% θιαζηηθoί θόθθoη αζβεζηίηε κεγέζoπο 2-0,06 mm. γ. Αζβεζηoιoπηίηεο: >50% θιαζηηθoί θόθθoη αζβεζηίηε κεγέζoπο <0,06 mm. Αιιόρζovα ζπζηαηηθά (αv ππάξρoπv): α.... % β.... % γ.... % Οvoκαζία θαηά Folk (1959):.... Οvoκαζία θαηά Dunham (1962):.... Iρvoγξάθεζε ηoκήο:

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ Νηθόιανο Μνπζηόπνπινο Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ΑΠΘ Διεπζέξηνο Ιαθώβνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ. Ειζαγωγή. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό. 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ.

ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ. Ειζαγωγή. Ο πόλορ ηων λιπιδίων ζηον οπγανιζμό. 1. Απνηεινύλ ην θύξην δομικό ζςζηαηικό ησλ θπηηαξηθώλ κεκβξαλώλ. ΤΑ ΛΙΠΙΔΙΑ Ειζαγωγή Ληπίδηα ραξαθηεξίδνληαη ηα βηνκόξηα πνπ δε δηαιύνληαη ζην λεξό, αιιά κόλν ζε νξγαληθνύο δηαιύηεο π.ρ. ζηνλ αηζέξα ή ην ρισξνθόξκην. Από ρεκηθή άπνςε κπνξνύλ λα αλήθνπλ ζε πνιιέο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΓΗΧΝ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΓΗΧΝ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΓΗΧΝ ΤΓΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΧΝ ΣΑ ΝΟΣΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΕΔΛΖΛΗΓΖ ΑΒΡΑΑΜ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: ΤΜΔΟΤ ΒΑΗΛΖ Α.Μ. 05107 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Πξόινγνο 4 1. Δηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΙ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ. Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο

ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΙ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ. Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΙ ΠΕΣΡΩΜΑΣΑ Γηάλλεο Βαβάζεο Γξ Γεσινγίαο ΟΡΤΚΣΑ Οξπθηά νλνκάδνληαη ηα νκνγελή θπζηθά ζπζηαηηθά απφ ηα νπνία απνηειείηαη ν ζηεξεφο θινηφο ηεο γεο. Σα Οξπθηά απνηεινχλ ηα δνκηθά ζπζηαηηθά ησλ πεηξσκάησλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ

Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΑΝΕΠΗΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΖΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ Ιζηματολογική ανάλυςη και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του ςχηματιςμού του Αμπελούζου ςτην λεκάνη τησ Μεςςαρά Κρήτησ ΠΣΤΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΧΑΛΥΒΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΜΗ Θ.Ε.Ζ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΑ ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ»

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ «ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΚΟΛΛΟΔΙΓΩΝ Δ ΑΚΟΡΔΣΑ ΠΟΡΩΓΗ ΜΔΑ» ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΟ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΠΟΛΤΞΔΝΗ Ν. ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Υεκηθνύ Μεραληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ

Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Η ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΓΟΜΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΧΝ ΤΠΑΙΘΡΙΧΝ ΥΧΡΧΝ Σδνύιηα Σδώξηδε, Δπ. Απσιη. Τοπίος (MLA), Ελληνικό Ανοικηό Πανεπιζηήμιο, e-mail: jgeorgi@tee.gr νθία αξίθνπ Απσιηέκηων Τοπίος (Msc), Δαζαπσείο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Βαζίιεο Κσλζηαληηλίδεο Ms Ψθεαλνγξαθίαο - Μέινο Π.Ο. ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο vaskonstan@sch.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η Διιάδα κηα ρώξα κε 15.000 ρικ. πεξίπνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4

1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4 1 ε Γξαπηή Εξγαζία ΦΥΕ31 Κπηηαξηθή Βηνινγία Κεθ. 1-4 Παξαθαιώ απαληήζηε ηηο παξαθάησ εξσηήζεηο, απζηεξά ζηα δηαζηήκαηα πνπ ζαο δίλνληαη, κέρξη ηηο 31/10/11 (ζθξαγίδα ηαρπδξνκείνπ). Γηα όζνπο απνζηείινπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ ΥΑΜΖΛΖ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ (Δ.Π.Μ..): "ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΛΗΚΧΝ" ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΜΟ ΛΔΠΣΧΝ ΤΜΔΝΗΧΝ NiO ΜΔ ΝΑΝΟΧΜΑΣΗΓΗΑ Au ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ Δ ΑΗΘΖΣΖΡΔ

Διαβάστε περισσότερα

Δηάιεμε 9. Τπιηοβάθμια Επεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων

Δηάιεμε 9. Τπιηοβάθμια Επεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων Δηάιεμε 9 Τπιηοβάθμια Επεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων Γηεξγαζίεο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δπεμεξγαζία Τγξώλ Απνβιήησλ Υεκηθή Καηαθξήκληζε Ινληηθή Αληαιιαγή Πξνζξόθεζε Γηεξγαζίεο κεκβξαλώλ Ηιεθηξνδηάιπζε Απνιύκαλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνέιεπζε θαη ηδηόηεηεο ησλ νηθνδνκηθώλ θαη δηαθνζκεηηθώλ ιίζσλ. πληήξεζε Πέηξαο Η Π. Θενπιάθεο

Πξνέιεπζε θαη ηδηόηεηεο ησλ νηθνδνκηθώλ θαη δηαθνζκεηηθώλ ιίζσλ. πληήξεζε Πέηξαο Η Π. Θενπιάθεο Πξνέιεπζε θαη ηδηόηεηεο ησλ νηθνδνκηθώλ θαη δηαθνζκεηηθώλ ιίζσλ πληήξεζε Πέηξαο Η Π. Θενπιάθεο Δλόηεηεο Καηεγνξίεο ιίζσλ - πεηξσκάησλ ρεκαηηζκόο πεηξσκάησλ ρέζε κηθξνδνκήο θαη δηεξγαζηώλ ζρεκαηηζκνύ ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο,

ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, ΘΔΡΜΟΠΡΟΣΑΙΑ Νίθνο Παλαγησηόπνπινο, Η ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Οξηζκόο Η ζεξκόηεηα κπνξεί λα νξηζηεί σο ελέξγεηα ζε θαηάζηαζε κεηάβαζεο. Πξόθεηηαη γηα κηα κνξθή ελέξγεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θίλεζε αηόκσλ, κνξίσλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο

4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο 4 ε ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΑ ΤΛΙΚΑ Δηδάζθσλ: θ. ηγάιαο Μπζηεξίδνπ Εκκαλνπέια (ΑΜ 861) Σεηάξηε 8 Δεθεκβξίνπ 2010 Άμορφα Κράματα Τα ζηεξεά πιηθά ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηε θύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

«ύνθεζη Νανοδομημένυν Τλικών»

«ύνθεζη Νανοδομημένυν Τλικών» 1 η ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΜΟΡΦΑ ΚΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΓΟΜΗΜΔΝΑ ΤΛΙΚΑ Γιδάζκυν: κ. ιγάλαρ «ύνθεζη Νανοδομημένυν Τλικών» Μςζηηπίδος Δμμανοςέλα (ΑΜ 861) Παπαζκεςή 15 Οκηυβπίος 2010 Πεπίλητη Οξηζκέλεο από ηηο κεζόδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δληνπηζκόο θαη ρσξηθή απνηίκεζε κεηαιινθόξσλ δσλώλ κε ηελ ρξήζε γεσθπζηθώλ κεζόδσλ» πνπδαζηήο: Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΓΔΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΕΧΟΣΔΥΝΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΣΧΝ ΜΤΨΚΧΝ ΗΝΧΝ Δ ΚΡΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΦΤΛΧΝ ΜΗΚΡΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ 516 9 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Μανούηζογλος Εμμανοςήλ 1, και κοςηέληρ Νικόλαορ 2 1 Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολστετνείο Κρήτης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα