Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 2"

Transcript

1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓ ΩΓΗ ΑΝΑΓ ΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ Γενικές πληροφο ρίες Γεωγραφικός εντοπισ μό ς της περιο χής μελέτης τ ης Δ. Ε. Θε ρμαϊκού Το Περιφερειακό Πλαίσι ο Χωροταξικού Σχεδιασμ ού και Αειφό ρου Ανάπτυ ξης της Κεντρικής Μακεδονίας Βασικά στοι χεία της Περιφερειακής Ενότητας Θε σσαλονίκης Ιστορικά και πολιτ ιστικά στοι χεία της περιοχής μ ελέτης Χωροταξικά δεδομένα πε ριοχής μελέτης Διοικητικά δεδο μένα περιοχής μελέτης Εξαρτήσεις - εξυπ ηρετή σεις Συνδέσεις με την ευρ ύτε ρη περιο χή Χαρακτηριστικά των οικισμών και της ευρύτερης περιοχής τους Βασικά χαρακτηριστ ικά φυσικού πε ριβάλλοντος Η δομή του ο ικισμού της Αγίας Τριάδας Δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά & παραγωγικ ά δεδομένα του Δήμου Θ ερμαϊκού Πληθυσμ ός εξέλιξη τ άσεις Νοικοκυριά και π υραμίδ α ηλικιών Μορφωτικό επί πεδο Απασχόληση Πολεοδομικά δεδομένα Εισαγωγή Χρήσεις γ ης Κατάσταση οικοδομη μένου χώρο υ ποιότητα κτι σμάτων Υλοποιη μένος μέσος συ ντελεστής δόμησης και πραγματοποιημένη κάλυψη Ιδιοκτησιακό καθεστώς κατάτμηση γης αξίες γης Οδικό δίκτυο Τεχνική υ ποδομή δίκτυα κοινής ωφέλειας Υφιστάμενες Πολεοδομικ ές Ενότητες Υφιστάμενο θε σμικό πλαίσιο δό μησης Συμπεράσματα ανάλυσης γενική διάγνωση κατευθύνσεις Γ. Π. Σ ΠΡΟΤΑΣΗ Εισαγωγή Πλαίσιο Στόχοι Ανασκόπηση των προτά σεων του εγκεκριμένου Γ.Π. Σ Γνωμοδοτήσε ις Υπ ηρεσι ών... 51

2 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α Δομικό σχέδιο καθορι σμός πολεοδο μικών ενοτ ήτων ισο ζύγιο μελέτ ης Προτάσεις για τ ις χρ ήσε ις γης στην πε ριο χή μελ έτης Χρήσεις γ ης γενικά Κοινόχρηστες και κοινω φελείς χρή σεις γενικά Κατοικία Εκπαίδευση Αθλητισμ ός Πρόνοια Κοινόχρηστο ι χώ ροι Προτάσεις για τ ην κυκλοφοριακή οργάνωση Η διε υθέτηση του κυκλοφοριακού δικτύου Οι κυκλοφοριακές ρυθμί σεις ως προς τ ις συλλεκ τήριες οδούς Τοπικές οδοί πε ζόδρο μοι δρ όμοι ήπιας κυκλοφορίας ( wooner f ) - ποδηλατόδρομο ι Οριοθέτηση οικοδομή σι μων χώρων Γενικά Προτεινόμενοι όρο ι δόμη σης για κάθε Τομέα... 63

3 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Πολεοδομική Μελέτη των περιο χών επέκτασης αναθεώρησης των ο ικισμών της Δ. Ε. Θερμαϊκού του ομώνυμ ου Δή μου εκπονείται σύμφωνα με την από σύμ βαση ανάμεσα στο Δήμο Θ ερμαϊκού και στη σύ μπραξη των γραφείων «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩ Ν ΣΥΜΒΟ ΥΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ», «ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ Δ.Μ ΑΜΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ», «ΣΙΟ ΛΙ ΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» και «ΧΑΤ ΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ». Αντικείμενο της σύμβασης, 1 όπως περιγ ράφεται στο άρθρο 1 της προαναφε ρθείσας σ ύ μβασης, απο τελεί η εκπόν ηση τ ης μελέτης «κτηματογράφηση, πολεοδ όμηση κ αι πράξης εφαρμογής στις περιο χές του εγκεκριμένου σχεδίου κ αι της επέκτασης της Άνω Περαίας, καθώς και των Άνω Ν.Επι βατών, και στην επέκταση της Αγίας Τριάδας», όπως αυτές καθορίστηκαν στο εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο το υ Δήμ ου Θε ρμαϊκού. Η κτηματογραφική αποτύ πωση με ορθογώνιες συντεταγμένες σε κλίμακα 1:1000 έχει ήδη πραγματοποιηθεί και παρέχει τα ψηφιακά τοπογραφικά υπόβαθρα για την εκπόνηση της πολεοδομικής μελέτης, η οποία θα ολοκληρωθεί σε τρία στάδια. Μετά τ ην έγκριση της παρούσ ας πολεοδομικής μελέτη ς θα ακολουθήσει η σύνταξη της υψομετρικής μελέτης, καθώς και της πράξης εφαρμογής. Επίσ ης, εκτός από τη μελέτη της κτηματογράφησης, η ο ποία ολοκληρ ώθηκε με την παράδοσ η του Α Σταδίου τη ς πολεοδομικής μελέτης, παράλληλα με τις πολεοδομ ικές εργασίες του Α Σταδίο υ ολοκληρώθηκε και η μ ελέτη γεωλογικής καταλληλότητας της περιο χής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορ ίζονται στη με αριθ /3 696/98 (Φ. Ε. Κ. 723 Β / ) Υπουργ ική Απόφαση, ενώ έχει ήδη εκπονηθεί η απαραίτητη μελέτη καθορισμού των οριογραμμών των ρεμάτων που υφίστανται στην περιοχή μελέτ ης, σύμφ ωνα με το άρθρο 5 του Ν.3010 / Η παρούσα μελέτη εκπονείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ. 5731/114 6/ (Φ.Ε. Κ. 329 Β / ) Απόφαση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Δ.Ε. «Τεχνικές προ διαγραφές εκπονήσεως μελετών και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση αυτών», σε συνδυασμό με τις π ροδιαγραφές π ου εφαρμόστηκαν στα πλαίσια της ΕΠΑ (για οικισμούς μεγ αλύτερο υς των κατοίκων Υ.Α.Γ /4377/ ), καθώς και με τα πολεοδομικά σταθερότ υπα που εγκρίθηκαν με την υπ αριθμ / (Φ.Ε. Κ. 285Δ / ) Απόφα ση Υπουργού ΠΕ.ΧΩ. Δ.Ε. Η μελέτη πολεοδ όμησης σ υντάσσεται ακολουθώντας τις κατευθύν σεις του εγκεκριμ ένου Γενικού Πολεοδ ο μικού Σχε δίου ( Υ.Α. 1 Η σ ύ μ βα σ η υ πογ ρ ά φη κ ε μ ε τ ά τ η μ ε αρ / Α πό φα ση τ ο υ Ε λ ε γ κ τ ι κ ο ύ Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ, μ ε τ η ν ο π ο ί α ε γ κ ρ ί θ η κ ε ο προ σ υ μ βα τ ι κ ό ς έ λ ε γ χ ο ς: πι ο συ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν α, μ ε τ η μ ε αρ / Πράξ η τ ο Ζ Κλ ι μ άκι ο τ ο υ Ε λ ε γ κ τ ι κ ο ύ Σ υ ν ε δ ρ ί ο υ απ ο φά ν θ η κ ε ό τ ι «δ ε ν κ ω λ ύ ε τ αι η υ πο γ ρ αφ ή τ ο υ ν ε ο ϋ π ο β λ η θ έ ν τ ο ς σχεδί ο υ σύμ β α ση ς». 2 Η μ ε λ έ τ η κ α θ ο ρ ι σ μ ο ύ ο ρ ι ο γ ρ αμμ ώ ν ρ ε μ ά τ ω ν ε ί ν α ι υ πό έ γ κ ρ ι ση.

4 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α /2007 Φ. Ε.Κ. 110ΑΑΠ/ ). Στό χος της μελέτης αποτελεί η εφαρμογή των κατευθύνσεων και των προτάσεων του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομ ικού Σχεδίου, με σκοπό την οικιστική ανάπτυξη και οργά νωση των π εριοχών ε πέκτασης του Δήμου Θερμαϊκού. Παράλληλα με την οικιστική ανάπτυξη του εν λόγω Δήμου, επιτ υγχάνεται η προ στασία των υδατορευμάτων, καθώς επίσης και των σ χετ ικά περιορισ μένων δασικών εκτάσεων που υπάρχουν στην πε ριο χή μελέτης. Το παρόν τε ύ χος αφορ ά από γεωγραφικής άποψης στην πολεοδομ ική ενότητα Π. Ε.5 Α. Στις επόμενες παραγράφους που ακολουθούν, αναλύονται τα στοιχεία της ως άνω περιοχής μελέτης, σε σ χέση με τα χωροταξικά, πληθυσ μιακά, περιβαλλοντικά, ιστορικά δεδομένα, καθώς και με τα πολεο δομικά δεδομένα (υφι στάμενες χρήσεις γ ης, υφιστάμενο καθεστώς δόμησης, τρέ χουσα και μελλοντική οικιστική ανάπτυξη). Επ ισημαίνετα ι ότι πολλά στοιχεία της ανάλυσης είναι κοινά για τις Πολεοδομ ι κές Ενότητες Π.Ε.1, Ε. Μ.Ο.1, Π.Ε.1Α ( Άνω Περαία), Π. Ε.5 Α (δ υτικ ό τμήμα επέκτασης Αγίας Τριάδας) και τη Ζώνη Αναπτυξιακών Δραστηρι οτήτων Ζ. Α.Δ.1, ενώ κάποια άλλα στοιχεία ανάλυσης αναφέρονται σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισ μα του Δήμου Θερμαϊκού, λόγω αντίσ τοιχης καταγραφής κατά τις απογραφές της Ε.Σ.Υ. Ε. ως το έτος Επ ίσης, στα πλαίσια της προμελέτης, δ ι ατυπώνεται η αρχική πρόταση με τ η χω ροθέτ ηση κοινόχρηστων και κ οινωφελών χρή σεων γης, τη διαμόρ φωση και ιεράρχησ η του οδικού δικτύου, καθώς και την πρόταση νέων όρων δόμησης, με βάση τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Γενικ ού Πολεοδο μικού Σχεδίο υ. Η παρού σα μελέτη πολε οδόμησης (Β 1 Στάδιο ), σύμφωνα με το χρονοδι άγραμμα, που έχει εγκριθεί από το Τμή μα Πολεοδομ ικών Εφα ρμογών της Διεύθυνσης Πολεοδο μίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκ ησης Θεσσαλονίκης (σ τ ον 1 ο Πίνακα Εργασιών που συνοδεύει το με αρ.πρωτ.29/ ΠΕ/7966/ έγγραφο του Τ μήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών), έ χει χρονικό ορί ζοντα τριών μηνών για την παράδοσή της, με ημερομηνία έναρξης τις 10 Δεκεμβρί ου του Επιβλέπουσες του πολεοδομικού σκέλους τ ης με λέτης ορίστηκαν, με το με αρ.πρωτ.7539 / έγγραφο του Δήμο υ Θερμαϊκού, η κα Μανδαλά Μαρία, Αγρονόμος Τοπογράφος Μη χανικός και η κα Λουκαΐδου Μαρούσα, Αρχιτέκτων Μηχα νικός, υπάλληλοι της Τεχνικής Υπη ρεσίας της Δ/νσης Τεχν ικών Υπηρεσιών και Περιβ άλλοντος του Δήμου Θερμαϊκού. Στο παρόν τεύχος έγινε εναρμόνιση των προτεινόμενων χρήσεων γης, του Β 1 Σταδίου της μελέτης, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3α του αρθ.33 του νέου χωροταξικού νόμου Ν.42 69/201 4.

5 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 5 2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ 2.1 Γενικές πληροφορίες Γεωγραφικός εντοπισ μό ς της περιο χής μελέτης τ ης Δ. Ε. Θε ρμαϊκού Η περιο χή πολεοδόμη σ ης υπάγεται διοικητικά στη Δ.Ε. Θερμαϊκού του ομώνυμου Δήμου της Περιφερε ιακής Ενότητας Θεσσαλονίκης τ ης Περιφέρε ιας Κεντρι κής Μακεδονίας και εντοπίζε ται πε ρίπου 20 χιλιόμετ ρα νότια του κ έντρου της πόλης της Θ εσσαλονίκης. Η Δ. Ε. Θερμαϊκού συνορεύει α πό τη δυτική και νοτιοδυτική πλευρά του με τη Δ.Ε. Μηχανιώνας, από τη νότια πλευρά του με τη Δ.Ε. Επανομής και από την ανατολική και νοτιοανατολική πλευρά του με το Δήμο Θέρμης ( Δ.Ε. Μίκρας), ενώ από τη βόρεια πλευρά του «βρέχεται» από τα νερά του Θερμαϊκού Κόλπο υ, όπως φαίνεται στην Εικ όνα : Ει κ ό ν α : Η θ έ σ η τη ς Δ. Ε. Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ σ τ η ν Π. Ε. Θ ε σ σαλον ί κ η ς ( α π ε ι κ ο ν ί ζ ο ν ται ο ι «Καπ ο δ ι σ τ ρ ι α κ ο ί» Δ ή μ ο ι π ο υ α π ο τ ε λ ο ύν σ ή μ ε ρ α Δ η μ ο τικ έ ς Ενό τ η τε ς στους «Κ α λ λ ι κ ρ ά τει ο υ ς» Δ ή μ ο υ ς).

6 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 6 Ειδικότερα, η περι οχή πολεοδόμησ ης, σύμφων α με το εγκεκριμένο Γ. Π.Σ., αφο ρά κυρίως στις περιοχές νότια της οδού Θεσσαλονίκης Ν.Μη χανιώνας, με εξαίρ εση την περιο χή της επέκτασης της Κάτ ω Πε ραίας, την περιο χή της Ε.Μ.Ο. στο ανατολικό τ μήμα του Δήμου, την περιοχή της Ζώνης Αναπτυξιακών Δραστηρι οτή των Ζ.Α.Δ.1, επί σης στ α ανατολικά της Κάτω Περαίας, καθώς και μία περιοχή επέκτα σης της Αγίας Τριάδας στα δυτικά της προαναφερθείσας οδού και μέχ ρι το όριο της Δ.Ε. με τη Δ.Ε. Μηχανιώ νας (βλ. σχετικά την Εικόνα πο υ ακολουθεί). Ει κ ό ν α : Ο ι π ε ρ ι ο χέ ς επ έ κ τα ση ς π ο υ π ο λ ε ο δ ο μ ο ύν τα ι στη Δ. Ε. Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ ο ι π ε ρ ι ο χές ο ι κ ι σ τι κ ή ς α ν ά π τ υ ξη ς φαίνον τα ι σ τη ν ε ι κ ό ν α μ ε το κ ι τρ ι ν ω π ό χ ρ ώ μ α. Η Δ.Ε. Θε ρμαϊκού αποτελείται από τρε ις Δημοτικές Κοιν ότητες π ου διασφαλίζο υν θαλάσσιο μέτωπο προς το Θερμαϊκό Κόλπο (βλ. σχετικά την Εικόνα π ου ακολουθεί στην επόμενη σελίδα): πρόκειται για τις Τ.Κ. της Περαίας, των Επιβατών και της Αγίας Τριάδας (από τα αν ατολικά προς τα δ υτικά), ε νώ έδρα του Δήμ ου αποτελεί ο οικισμός της Περαίας. Σήμερα, η πλε ιοψηφία των οικιστικών περιοχών της Δ. Ε. αφο ρά αναπτύσσεται στο παραλιακό μέτωπο, στα βόρεια της οδού Θεσσαλονίκης Ν.Μηχανιώνας, καθώς και στις

7 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 7 περιοχές των εγκεκρι μέ νων σχεδίων π όλης της Άνω Περαίας και των Άνω Ν. Επι βατών, στα νότια της εν λόγω οδού. Επίσ ης, διάσπαρτη εκ τός σχεδίου δό μηση πα ρουσιάζεται στις υ πό ένταξη στο σ χέδιο περιο χές. Ει κ ό ν α : Ο ι τ ρ ε ι ς Δ η μ ο τι κ έ ς Κο ι ν ό τ η τε ς τη ς Δ. Ε. Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ. Η θέση της Δ.Ε., ως προς το Πολεοδομικό Συγκ ρότημα της Θεσσαλονίκης, καθώς και ως προς το βασικό οδικό δίκτυο, δηλαδή, τ ην Εγ νατία Οδό και την Περιφερειακή Οδό, την Π.Α.Θ. Ε. και την Θε σσα λονίκης Μουδανίων, φαίνεται στην Εικόνα που ακολουθεί στην επόμενη σελίδα. Με την απουσία σύνδεσης της περιοχής μελέτ ης με το Πολεοδομικό Συγκρότημα με μέσο στ αθερής τροχιάς (τρένο), καθώς και λόγω της έλλειψης ακτοπλοϊκής σύνδεσης με τη Θεσσαλονίκη, οι οδοί Θε σσαλονίκης Ν.Μηχανιώνας και Θεσσαλονίκης Μουδανίων αποτελ ούν τ η μοναδική λύση για την εξυπηρέτη ση των μετακ ινήσεων από το Δήμ ο με προορι σμό το Πολεοδομικό Συγκρότ ημα. Εξα ιτίας της ευρείας χρήσ η ς των Ι.Χ. ο χημάτων, πάντως, το επίπεδο εξυ πηρέτησης των κυκλοφο ριακών φόρτων είναι χαμηλό και τη μοναδική εναλλακτική λ ύση αποτελεί το λεωφορείο, με μετ επιβί βαση στο σταθμό τ ου ΙΚΕΑ. Προφανώς, αν λάβουμε υπόψη μας και τις επεκτάσεις σχεδίων πόλης των Δ.Ε. Μηχανιώνας, Μίκρας και Επανομής, π ροκύπτει η άμεση ανάγκη σύνδεσης αυτών των περιοχών με τη Θεσσαλονίκη κα ι με άλλες εν αλλακτικές λύσεις μέσων μαζικής με ταφοράς, καθώς το υφιστάμενο οδικό δίκτυο είναι ήδη στα όρια του κορεσμού του, ενώ από νέες οδούς, δυνατότητα υλοποίησης και εξυπηρέτησ ης αυτών των περιο χών θα έχει μόν ο η Εξωτερική Περιφερε ιακή, η οποία βέβαια αναμένεται να συμβάλει κυρίως στ ην παράκαμψη του Πολεοδ ομικού Συγκροτήματος από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Εξάλλου, ο «Καποδ ισ τριακός» Δήμος Θερμαϊκ ού, κατά τη δεκαετία , παρουσιάζε ι μέσο ετήσιο ρυθμό πληθυσμιακής αύξησης της τάξης του 20%,

8 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 8 περισσ ότερο από ο ποιο νδήποτε άλλο Δή μο της Περιαστικής Ζώνης, συ μβάλλοντας δυναμικά στην υποδ οχή πληθυ σμο ύ από το Πολεοδομ ικό Συγκρότημα. Ει κ ό ν α : Η θ έ σ η το υ «Καποδ ι σ τ ρ ι α κ ο ύ» Δ ή μ ο υ σε σ χέ ση μ ε τ ο Πολεο δ ο μ ι κ ό Σ υ γ κ ρ ό τη μ α Θ ε σ σαλ ο ν ί κ η ς, κ α θ ώ ς κ α ι μ ε το β α σι κ ό ο δ ι κ ό δ ί κ τ υο Το Πε ριφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρ ου Ανάπτυξης της Κεντρικής Μακεδονίας Η Περι φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.), λόγω της θέσης της στη Βόρεια Ελλάδα, συνδυάζει στοι χεία κεντ ρικότητας με σ τοιχε ία σ υνοριακού χαρακτήρα, τ όσο ως προς τ η χώρα,

9 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 9 όσο και ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος κορμός της χωρίζεται σε δύο πεδινά τμήματα, ένα ανατολικά και ένα δυτικά. Από το δυτικό τμήμα δι έρχονται οι ποταμο ί Αλιάκμονας, Αξιός, Λου δίας και Γαλλικός, ενώ από το ανατολικό ο ποτ αμός Στρυμ όνας. Στα βόρεια της Πε ριφέρειας σχηματίζεται ένα σύ σ τημα λιμνών το οποίο αποτελείται από τη Βεγορίτιδα, τη Δοϊράνη και την Κερκίνη, ενώ στ ο κέντρο της οι λίμνες Κορώνειας και Βόλβης ολοκληρώνουν το σύ στη μα των επιφανειακών νερών της. Οι δύ ο μεγάλες πεδιάδ ες, οι λ ίμνες, τα ποτάμια και οι ορειν οί όγκοι ( Πιέρια όρη, Χολομόντας, τμήμα του Ο λύμπου, το Βέρμιο και το Παγγαίο) φιλοξενούν εξαιρετικά πλούσια οικ οσυστήματα και αρκετούς βιότοπ ους υψηλής οικολογικής σημασίας. Κεντρικό ρόλ ο βαρύνουσας σημασίας για τ ην Π. Κ.Μ. διαδραματί ζει η πόλη της Θεσσαλονίκης, η οπο ία αποτελεί σ υγκοινωνιακό κόμβο με το λιμάνι τ η ς και το αεροδρό μιο, ενώ φιλοξενεί στην περι αστική περι οχή της τη συνάντηση δύ ο μεγάλων αξόνων: της Π. Α.Θ Ε. και της Εγνατίας Οδού. Προ βλέπεται ότι σε ευρωπαϊκ ό και διεθνές επίπεδο η αναβάθμιση του ρόλου της Κεντρικής Μακεδονίας προϋπο θέτει την ολοκλήρωση των μεταφορικών, ενεργειακών και τεχνικ ών δικτύων και υπ οδομ ών, η ο ποία θα συμ βάλει στην αποκατάσταση της συνέχειας και της συνοχής του ευρύτερου χωρικού συστή ματος. Επίσ ης, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις α ναδιαρθρώσεις των υ πό λοιπων χω ρών της Βαλκανικής, αλλά και από την πορεία των χωρών της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άμεση ζώνη οικονομικής επιρρο ής της Πε ριφέρειας στη Βαλκα νική και σ την Κεντρική Ευρώπη απεικονίζεται στην Εικόνα (ακολουθεί στην επόμενη σελίδα). Σε εθνικό επίπεδο, η κεντροβαρική θέση της Περιφέρε ιας ως προς τους υφιστάμενους και τους αναπτυσσόμενους οδικούς άξονες θα επη ρεάσει την ανάπτυξή τ ης την επόμ ενη εικοσα ετία αποτελώντας την «πύλη» της χώρας στη ν οτιοανατολική Ευρώπη. Η Π. Κ.Μ. έχε ι αναπτύξει ένα πολυμορφικό παραγωγικό πρότυπο βασι ζ όμενο και στους τρεις τομείς παραγωγής: 3 οι αγροτ ικές περι οχές τ ης Περι φέρειας είναι από τις πιο δυναμικές στη χώρα, 4 γεγονός που αποδεικνύεται από την ποικιλία και την ποιότη τα των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και από τη δυναμική των εξα γωγών τους σε άλλες χώρες οι βιομη χανίες και οι βι οτεχνίες έ χουν οργανωθεί σε βιομη χανικές περιοχές και βι οτεχνικά πάρκα (π. χ. ΒΙ. ΠΕ. Θε σσαλονίκης, Κιλκίς, Σερρών κ.α.) και ο τομέας των υπηρεσιώ ν έχει στηρι χθεί στην προώθηση του εμπορί ου στις το πικές αγορέ ς, αλλά και στην ανάπτυξη στο ιχε ίων του 3 Τ ο παρ αγ ωγ ι κ ό μ ο ν τ έ λ ο θ α ε υ ν ο η θ ε ί τ α ε π ό μ ε ν α χ ρ ό ν ι α α πό τ ο ν ε ξ ε λ ι σσ ό μ ε ν ο τ ο μ έ α τ ων μ ε τ α φο ρ ώ ν μ ε τ η ν ο λ ο κ λ ή ρ ω ση τ η ς Εγ ν α τ ί α ς Ο δ ο ύ, η ο πο ί α σε σ υ ν δ υ ασ μ ό μ ε τ η ν Π. Α. Θ Ε. θ α απ ο τ ε λ έ σε ι τ ο β α σικ ό κ ο ρ μ ό τ ο υ ο δ ι κ ο ύ δ ι κ τ ύ ο υ τ η ς Περι φέρειας, μ ε τ η ν ε πέκτασ η τ ο υ δ ι α δ ρ ό μ ο υ στ ο αερο δ ρ ό μ ι ο τ η ς Θ ε σσ αλ ο ν ί κ η ς, μ ε τ ο ν ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σμ ό τ ο υ σι δ η ρ ο δ ρ ο μ ι κ ο ύ δ ι κ τ ύ ο υ, κ αθ ώς κ αι μ ε τ α έ ρ γ α ε κ συ γ χ ρ ο ν ι σμ ο ύ κ α ι ε πέκτ α ση ς τ ο υ λ ι μ έ ν α Θε σ σα λ ο ν ί κ η ς. 4 Η αγ ρ ο τ ι κ ή δ ρ α στ η ρ ι ό τ η τ α αν α πτύ σ σεται σε τ ρ ε ι ς κ ατ η γ ο ρ ί ε ς περι ο χ ώ ν : στ ι ς πε δ ι ν έ ς ε κ τ άσε ι ς Πέλλ α ς Η μ α θ ί α ς Θ ε σ σα λ ο ν ί κ η ς Πεδι ν ή ς Α λ μ ωπ ί α ς Ζ ώ ν η ς Σ ε ρ ρ ώ ν, σε περι ο χ έ ς κ ο ί λ ων ( λ ε κ άνη Μ υ γ δ ο ν ί α ς) ή κ υ ρ τ ώ ν δ ι α μ ο ρ φ ώ σεων ( Κ ι λ κ ί ς, Π ι ε ρ ί α, Χα λ κ ι δ ι κ ή ) κ α ι σε περι ο χ έ ς τ ο υ ο ρ ε ι ν ο ύ χ ώρο υ ( Όλ υ μ πο ς, Βέ ρ μ ι ο, Χο λ ο μ ό ν τ α ς, Βε ρ τ ί σ κ ο ς, Μ πέλε ς).

10 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 10 κοινωνικού εξοπλισμού, του πολ ιτισμο ύ και της παιδείας. Επίσης, μία ακόμη σημαντική για την Περιφέρε ια δραστηρ ιότητα αποτελεί ο τουρι σμός, ο οπο ίος χωροταξικά κατανέμεται κατά 94%, όσον αφορά στον αριθμό των κλινών, στο υς νομούς της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Πιερίας. Οι προοπτικές για τον τουρισμό είναι ευοίωνες τόσο για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμ ενων υπηρεσιών, όσ ο και για την προώθηση άλλων εναλλακτικών μορφών θεματικού τ ουρ ισμού, οι ο ποίες ε ίναι δυνατόν να αναπτυχθ ούν και στις ορεινές περιοχές της Πε ριφέρεια ς με σεβασμ ό στο φυσικ ό και στο πολ ιτιστ ικό το υς περι βάλλον. Ει κ ό ν α : Ο ι ζ ώ ν ε ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς ε π ι ρ ρ ο ή ς τη ς Περ ι φέρ ε ι α ς Κε ν τρ ι κ ή ς Μ α κ ε δ ο ν ί α ς σ τη Βαλ κ α ν ι κ ή κ α ι σ τη ν Κε ν τρι κ ή Ε υρ ώ π η. Αντίθετα με την ανάπτυξη στους τρεις τομείς πα ραγωγής, οι υποδομές π εριβάλλοντος δεν είναι ιδιαίτερα εξελιγμέ νες, με αποτέλεσμα την ύ παρξη ακόμη πολλών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων και την ανυπαρξία ή κακή λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων. Συνεπώς, υπάρχουν προοπτ ικές για την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων σε κατάλληλα επιλεγμένες θέσεις, για τη ν εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλησης, για την υι οθέτηση της προσ πάθειας της ελαχιστοπο ίησης των αποβλήτων στην

11 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 11 πηγή, καθώς και για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας λυμάτων με δευτερο βάθμια επεξεργασία στους οικισ μούς άνω των κατοίκων. Από χωροταξικ ής άποψης, το οικιστικό δίκτυο της Περιφέρειας οργανώνεται σε δύο πόλους: τη μητροπολιτ ική περιοχή της Θεσσαλονίκης 5 και τα λοιπά αστικά κέντρα. Τα τελευταία οργανώνονται σε επίπεδα ανάλογα με τη σημαντικότητά τους: οι έδρες των νομών της Περιφέρε ιας αποτε λούν κέντρα δεύτερου επιπέδου σημαντικά αστι κά κέντρα κάθε νομού χαρακτηρίζονται ως κέντρα τρίτου επι πέδου (Νάουσα, Αλεξάνδρεια, Γιαννιτσά, Αριδαία, Πολύκαστρο, Αξ ιούπολ η, Γουμένισ σα, Λαγκαδάς, Αρναία, Ν. Μουδανιά, Σιδηρόκαστρο, Νέα Ζίχνη και Νιγρίτα) και οι έδρες των Δήμων (που δεν κατατάσσονται σε καμία από τις προηγούμενες κατηγορίε ς) αποτελούν τα κέντρα τετάρτου επιπέδου. Η Περαία είναι οικισμός τετάρτου επιπέ δου, ως έδρα του ομώνυμ ου Δή μου, ενώ ο ι οικισμοί τω ν Ν. Επι βατών και της Αγίας Τριάδας είναι ο ικισμοί πέμπτ ου επιπέδου. Μάλιστα, για την Περαία αναγνωρίζεται ο χαρακτήρας της κύριας δραστηριότητας του ρισμ ού αναψυχής. Στην Πε ριφέρεια ελάχι στοι οικισμοί έ χουν χαρακτηρισθεί ως παραδοσιακοί, ενώ ένα μεγάλο μέρος των οικισμών που έχο υν χαρακτηρισθεί ω ς αξι όλογοι, είναι στην πραγματικότητα παραδοσιακοί. Επ ίσης, ορ ισ μένα μεγάλα αστικά κέντρα (Θεσσαλονίκη, Βέροια, Νάου σα, Έδεσσα και Σέρρες) και αρκετά κεφαλοχώρια (Γαλάτιστα, Αρναία, Άνω Νικήτη, Πολύγυρος, Λα γκαδάς, Γουμένισσα, Κολινδρός, Λιτόχωρο, Πρώτη, Ροδολίβος κ.α.) διατηρούν τμήματα του παραδοσιακού τους χαρακτήρα. Οι γενικοί στόχοι, οι ο ποίοι καθορίζουν το πρότυ πο χωρικής οργάνωσης της Π. Κ.Μ., συνοψί ζονται σ τα ακόλουθα σημεία: στη συγκρότη ση ενός ισόρρο που και πολυκεντρικού δικτύου αστικ ών κέντρων πο υ θα λειτουργεί αντισταθμι στ ικά, αλλά και συμπληρωματικά προς το Πολεοδο μικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης στην ε νδυνάμωση και στη βελτίωση όλων των αστικών κέντρων της Περιφέρε ιας στην υιο θ έτηση της αρχής της «συμπαγούς» πόλης και στον περιορ ισμό της αστικής διάχυσης στ ην ανάπτυξη ενός βιώ σιμ ου πρότυ που ανάπτυξης της υπαίθρου στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων μεταφορών και συστημάτων πρόσβασης στη γνώση στη βελτίωση της π ροσπελασιμότ ητας όλων των περιοχών της Περιφέρε ιας στην αναπτυξιακή αξιοποίησ η των φυσικών και πολ ιτιστικών πό ρων μέσα από τη συνετή χρή ση των πόρων και στον π εριορισμ ό της ρύπανση ς και στην αποτελεσμ ατική διαχείρισ η των υδατικών πόρων και στη ν πρόληψη των φυσικών καταστροφών. 5 Σ ύ μ φ ων α μ ε τ ο ρ υ θ μ ι στ ι κ ό σχέ δ ι ο τ η ς Θ ε σ σ αλ ο ν ί κ η ς, η ε υ ρ ύ τ ε ρ η περι ο χ ή τ η ς άμε ση ς ε πιρ ρ ο ή ς τ η ς Θ ε σ σα λ ο ν ί κ η ς δ ι αιρε ί τ α ι σε τ ρ ε ι ς ε ν ό τ η τ ε ς : σ τ ο πο λ ε ο δ ο μ ι κ ό συ γ κ ρ ό τ η μ α τ η ς Θ ε σ σ αλ ο ν ί κ η ς ( περι λ α μ βά ν ε ι 1 5 Δή μ ο υ ς κ αθ ώς κ αι τ η ν Κοι ν ό τ η τ α Πεύκ ω ν ), σ τ η ν π ε ρ ι α στ ι κ ή ζ ών η ό πο υ ε ν τ ά σ σο ν τ αι ο ι Δήμ ο ι Θ έ ρ μ η ς, Εχ ε δ ώρ ο υ, Χορ τ ι άτη κ αι Ω ρ αιό κ α σ τ ρ ο υ, κ α ι ο ι ο ι κ ι σ μ ο ί Νε ο χ ω ρ ο ύ δ α ς κ αι Πεντ α λ ό φο υ τ ο υ Δήμ ο υ Κα λ λ ι θ έ α ς, κ α ι σ τ η λ ο ι π ή πε ρ ι ο χ ή, ό πο υ περι λ α μ βά ν ο ν τ α ι τ α Δ. Δ. Τ αγ αρ άδ ων, Νεοχ ωρ ο ύ δ ας κ αι Πε ν τ αλ ό φ ο υ, ό λ ο ι ο ι υ πό λ ο ι π ο ι Δήμ ο ι π ο υ δ ε ν περι λ αμ β άν ο ν τ αι στ ι ς δ ύ ο προ η γ ο ύ μ ε ν ε ς ε ν ό τ η τ ε ς ( ε κ τ ό ς α πό τ ο Δή μ ο Μ υ γ δ ο ν ί α ς, τ ο Δ. Δ. Λ αγ υ ν ώ ν κ αι τ ο Δ. Δ. Μ ε σαί ο υ ) κ αι τ α Δ. Δ. Λι βα δ ί ο υ κ αι Περι σ τ ε ρ ά ς τ ο υ Δήμ ο υ Β α σι λ ι κ ώ ν τ η ς Ε π αρχίας Λα γ κ αδ ά.

12 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 12 Στο ανθρωπογενές περι βάλλον, αναγνωρίζεται ότι επείγε ι η εφαρμογή μίας ρυθμιστικής πολιτικής χρ ήσεων γης, η οποία είναι συνδεδε μέ νη με την αναπτυξιακή διαδικασία. Για αυτόν το σκοπό είναι απαραίτητο να ακολουθηθούν τα παρακάτω μέτρα: να οριοθετηθεί η ανάπτυξη των παράκτιων περιοχώ ν να προστατευθο ύν ο ι περιο χές που γε ιτνιάζουν με τις παράκτιες ζώνες και λειτουργούν ως απόθεμα φυσ ικών π όρων να αυξη θεί η ελκ υστικότητα των ορεινών και ημιορεινών περιοχών ως αντίβαρο στην πίεση που δέ χονται οι παράκτιες ζώνες να εγκαταλειφθεί η μεθοδο λογία της γραμμικής εξά πλωσ ης δραστη ριοτήτω ν και να προ στατευθεί η αγροτική γη και τα αγροτικά τοπία. να αλλάξει ο τρό πος κάλυψης των οικιστικών αναγκών, έτσι ώστε να δοθε ί η δυνατότητα να διασωθούν τμήματα του παραδοσιακού δομημένου περιβάλλοντος που δεν έχουν ακόμη αλλοιωθεί και ειδικά για το Νομό Θεσσαλονίκης, να ληφθούν μέτρα για τις περιοχές των ποταμών δυ τικά των ακτών του Θερμαϊκού, καθώς και της λεκάνης των λιμνών σ την Επαρχία Λαγκαδά, όπου αναγνωρίζεται η καταλληλότητα της περιοχής για την ανάπτυξη σύνθετων δράσεων αγροτουρ ισμού, ι αματικού τουρισμού, αναψυχής και πολιτισ μο ύ. Η χωρική δ ιάρθρωση το υ οδικού δικτύου της Περιφέρειας βασί ζεται στη διάκριση του σ ε τέσσερα επί πεδα: στο διαπεριφερειακό ( διεθν ές) που πε ριλαμβάνει τ ην Εγνατία Οδό, την ΠΑΘ Ε και το υς κάθετους άξονες στο διανομ αρχιακό (διαπε ριφερεια κό) π. χ. από Έδε σσα προς Φλώρινα, από Βέροια προς Κοζάνη και από Σέρρες προς Δρά μα και Καβάλα στο ενδοπεριφερειακό (νομα ρχιακό) π. χ. από Θεσσαλονίκη προς Αλεξάνδρεια και Βέροια ή προς Αλεξάνδρεια και Γιαννιτσά και στο το πικό που περιλαμβάνει και το οδικό δίκτυο εντός των οικισμών. Η Εγνατία Οδός αποτελεί το σημαντικότερο οδικό έργο για τη χώρα και η σύνδεσή της με την ΠΑΘΕ αποτελεί ένα κομβικό σημείο και για τη μητροπολιτικ ή Θεσσαλονίκη, αλλά και για τη σύνδε ση π ολλών αστ ικών κέντρων από την Ηγουμενίτ σα ως την Αλεξανδρού πολη. Το υπόλοι πο δίκτυο χρήζει ιδιαίτε ρης προ σ οχής, έτσι ώ στε να αποφευχθε ί η πιθανή εγκατάλειψή του. Στις σ ιδηροδρο μικές μεταφορέ ς το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προσδ ιορί ζεται στον άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης Ειδομένης, καθώς συνδέει τα δύο μεγάλα μητροπολιτ ικά κέντρα με τις χώρες της Βαλκανικής και την Κεντρική Ευ ρ ώπη. 6 Το αεροδρόμι ο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να ενισχύσει τη θέση του στη νοτιοανατολική Ευρώπη ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση του διαδρόμου 10/ 28 π ου θα του δώσει τη δυνατότητα να δέχεται υπερατλαντικές πτήσεις χωρίς ενδιάμεσο σταθμό, εξυπηρετώντας όλους τους τύπους των αεροσκαφών. Ταυτόχρο να, πρέπει να πραγματοποιηθούν έργα σύν δεσής του με το ευρύτερο οδικό δίκτυο της πε ριο χής, τις εθνικές ο δούς κα ι τους δ ιεθνείς άξονες, αλλά και να βελτιωθεί η σύνδεσή του με τη Θ εσσαλονίκη και με τη βοήθεια μέσων μαζικής μεταφοράς. Επίσης, η σημασία του λιμένα της Θεσσαλονίκης είναι ανάγκη να προβληθεί περισσότερο, μέσω του 6 Τ α υ π ό λ ο ι πα δ ί κ τ υ α π ρ ο ς Αν ατο λ ι κ ή Μ ακε δ ο ν ί α, Θ ρ ά κ η κ α ι Δυ τ ι κ ή Μ ακεδο ν ί α κ ρ ί ν ο ν τ αι μ η αντ α γ ω ν ι στ ι κ ά σε βρ αχυπρόθε σμο ο ρ ί ζ ο ν τ α κ α ι χ α ρ ακτ η ρ ί ζ ο ν τ α ι ως πε ρ ι φερειακά.

13 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 13 εκσυγχρονισμού το υ και της περαιτέρω α νάπτυξης των συνδυασμέ νων μεταφορών με τη σύνδεσή το υ με τους μεγ άλους οδικούς και σιδη ρ οδρομικούς άξονες. Όσον αφορά στο υδατικό δυναμικό της Π.Κ. Μ., το οποίο είναι ελ λειμματικό στους υδάτινους πόρους, κυρ ίως στους νομούς Κιλκίς και Χαλκιδικής, περιλαμβάν ει σημαντικά επιφανειακά νερά (ποτάμια και λίμνες), πολλά από τα οποία είναι διακρατικά και απαιτούν διακρατικό διάλογο με τις όμορες χώρες για τη διαχείρι ση των ιδίων και των υδρολογικών τους λεκανών. Για τη ν ορθολογική διαχείρι ση των υ δάτινων πόρ ων, απαι τείται ένας συνολικός και μακροχρ όνιος προγραμματισμ ός, που θα προσδ ιορί ζει τα αποθέματα ανά υδρογεωλογική λεκάνη και θα καθορίζει τις α παιτούμενες παρεμβάσε ις για τη ρύθμ ιση τ ης επιφανειακής ροής, τό σο για την αντιπλημμυ ρική προ στασία, ό σο κ αι για τη δημι ο υργία ταμιευτήρων σε περιο χές όπου παρατηρείται έλλειψη των υδάτινων πόρων ή ιδιαίτερα αυξημένη ζήτησ η λόγω ε ποχικού πληθυ σμού και τουριστικής ανάπτυξης. Τέλος, για τη χωροθέτησ η των παραγωγικών δραστηριοτήτων, π ρέπει να υπογραμμισθ ούν τα ακόλουθα σημεία: είναι απαραίτητη η προσ τασία της αγροτικής γης. η χωροθέτ ηση τω ν παραγωγικών ζωνών του δευτερογενούς τομέα προϋποθέτε ι μία συνολική αντιμετώπιση για τον καθορισμό νέων ζω νών υποδοχής μεταποιη τικών δραστηριοτήτων, την αντιμετώπιση το υ προβλήματος των υφι σ τ άμενων συγκεντρώσεων γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα, τον καθορισμό του μελλοντι κού ρόλου και του καθεστώτος ανάπτυξης των υφιστάμενων ΒΙ ΠΕ και τον καθορισμό νέων θέσεων για την ανάπτυξη μεταποιητικών και εμπορευματικών δραστηριοτήτων σε επίκαιρα σημεία τ ων υπερτοπικών δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών. στον τομέα των υπηρ εσιών και ιδιαίτερα του τουρισμ ού, πρ οτείνονται ο δραστικός περιορι σμός των ζωνών παραθεριστικής κατοικίας στις γεωγραφικές ενότητες του Ολύμ που, της Κασσάνδρας και τη ς Σιθωνίας πρ ος όφε λος του ξενοδο χειακού του ρισμού, η δη μιουργία ζωνών εναλλακτικών ήπιων μορφών τουρ ισ μού και η ενίσχυσ η της παρουσίας της πολιτιστικής διάστασης σε όλους τους τ ουριστ ικούς προορ ισμούς τ ης Πε ριφέρειας Βασικά στοι χεία της Περιφερειακής Ενότητας Θε σσαλονίκης Η Π.Ε. Θε σσαλονίκης βρίσκεται στο κέντρο της Περι φέρειας Κεντ ρι κής Μακεδονίας, καταλαμβάνοντας έκταση τετ.χλμ., η οποία αντιστοιχεί στο 2, 8% της έκτασης της Ελλάδας. Στην πλειοψη φία της χαρακτηρίζεται ως πεδινή, αφού μ όνο τ ο 20% της έκτασής της είναι ημιορε ινό και το 11% ορεινό. Η Π. Ε. είναι πλούσ ιος σε υδά τινους πόρ ους, τό σο επιφανειακούς και όσο και υπόγειους. Ο πλ η θυσμός της Π.Ε. αντισ τοιχεί στο 56, 5% του πληθυσμού της Περιφέρειας, χάρη στην πληθυσ μιακή βαρύτητα της Θεσσαλονίκης. Την Π.Ε. Θεσσαλονίκης συνιστ ού ν δύο χωροταξικές ενότητες: αυτή με κέντρο τη Θεσσαλονίκη που

14 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 14 χαρακτηρίζεται ως «ευρύτερη περιο χή Θεσσαλονίκης» και αυτή με κέντρο το Λαγκαδά που χαρακτηρίζεται ως «Υπ όλοιπο Νομο ύ» και περιλαμβάνει την περιο χή εκτός της «ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης». Η κατανομή του πληθυσμού, των εξυπηρετήσεων και των δραστηριοτήτων εμφανίζεται ανισομερής ανάμεσα στις δύ ο πρ οαναφερθείσες χωροταξικές ενότητες, καθώς παρατηρείται συσσώ ρευση τ ου πληθυσμο ύ της Π. Ε. στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θε σσαλονίκης, όπ ου ταυτό χρονα συγκεντρώνονται οι πλουτοπαραγωγικές, διοικητικές και τριτογενε ίς δραστηριότ ητες. Η Π.Ε. Θε σσαλονίκης, αποτελεί έναν από τους πλέον ανεπτυγμένους γεωργικά νομούς της χώρας, συγκεντρώνοντας τμήμα των εδαφών υψηλής γαιοϊκανότητας της Ζώνης «Πέ λλας Ημαθίας Θεσσαλονίκ ης Πεδινής Αλμωπίας». Παρά τ ο μικρό πο σο στό απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα, αυτός εμφανίζεται ι διαίτερα δυναμικός, με κα λλιεργήσιμες εκτάσεις που καταλαμβάνουν το 43% περίπου της συνολ ι κής έκτασης του νομού και με δυναμικό κλάδο της ζωικής παραγωγής, η οποία πραγματοποιείτ αι συχνά κοντά ή μέ σα σε πυκνοκατοικημένες οικιστικές περι οχές. Επί σης, η αλιεία αποτελεί μία ακόμη σημαντική αγροτική δραστηρ ιότητα για το νομό, η οποία εμφανίζεται στο Θερμαϊκό Κόλπο. Στο δευτερογενή τομ έα, ο κλάδος της μεταποίησης παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυναμι κότητα συγκεντρώνοντας το 80% περίπου των εργαζόμενων του δευτε ρογενή τομέα και συνεισφέροντας το 70% περίπου του ΑΕΠ του εν λόγω τομέα στην Περιφ έρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η Π.Ε. Θεσσαλονίκης σ υγκεντρώνει τα 2/3 των βιομηχανιών και των βιοτεχνιών της Περιφέρειας παράγοντας και το 80% του αντίστοιχου τ ζίρου. Στη ν Π.Ε. έ χει θεσμοθετη θε ί η Βιομη χανική Περιο χή (ΒΙ. ΠΕ. ) Σίνδου, ενώ στην ευρύτερη περιο χή της Θεσσαλονίκης λειτουργούν βιομη χανικά πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ.) με προσωρινές ρυ θμίσεις. Ο τριτογενής τομέας εμφανίζεται συνεχώς αναπτυσσόμενος: την τελευταία δεκαετία παρατηρείται επέκταση τ ων εμπορικών δραστηρ ιοτήτων (υπε ραγορές, εμπορικά κέντρα) και των υπηρεσιών στον περια στικό χώρο και ιδιαίτερα στη νοτι οανατολική περιαστική ζώνη, με κύριο χαρακτηρι στικό τη γραμμική ανάπτυξη κατά μήκος σημαντικών οδικών αξόνων. Στο τομ έα του τουρισμο ύ, η κατάσταση είναι πιο υ ποβαθμισμένη, λόγω το υ ότι βα σική επιλογή α νάπτυξης είναι ο μαζικός παράκτιος τουρ ι σμός της γε ιτον ικής Χαλκιδικής. Έδρα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, αλλά και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, είναι η Θεσσαλονίκη, που αποτελεί κέντρο 1 ου επι πέδου. Η περιο χή άμεσης επιρ ροής της Θεσσαλονίκης έχει ορι ο θετηθεί από το Ρυθμι στ ικό Σχέδι ο Θεσσαλονίκ ης και οργανω θεί σε τρεις ενότητες: το Πολε οδομικό Συγκρότ ημα της Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ), που αποτελείται από τους Δήμ ους Αγ.Παύλου, Αμ πελοκήπων, Ελευθέριου Κορδελιο ύ, Εύο σμου, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Μενεμένης, Νεάπολης, Πανοράματος, Πολίχνης, Πυλ αίας, Σταυρούπολης, Συκεών, Τριανδρ ίας, καθώς και τις Κοινότητες Ευκαρπίας και Πεύκων. την Περιαστ ική Ζώνη (Π.Ζ.) που περιλαμβά νει τους Δήμους Θέρμης (εκτός από τ ον οικισμό Ταγαράδων), Εχεδώρο υ, Χορτ ιάτη και Ωραιόκαστρου, καθώς και τους οικισμού ς Νεοχωρούδας και

15 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 15 Πενταλόφου, το υ Δήμου Καλλιθέας. και τη Λοιπ ή Περιο χή (Λ.Π. ), στην οποία περιλαμβάνονται τα Δημοτικά Διαμερί σμ ατα Ταγαράδων (Δ.Θέρμης), τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμο υ Καλλιθέας (εκτός των οικισμών Νεοχωρο ύδας και Πενταλόφου), όλοι οι υπόλοιποι Δή μοι της πρώην Επαρχίας Θεσσαλονίκης που δεν περιλαμβάνονται στις δύο προ ηγούμενες ενότητες πλην του Δήμου Μυ γδονίας, του Δ.Δ.Λαγυνών (Δ.Λαγκαδά) και του Δ. Δ.Μεσαίου (Δ. Καλλιθέας) καθώς και τα Δ.Δ.Λι βαδίου και Περιστεράς (Δ.Βασιλικών) της Επαρχίας Λαγκαδά. Το πρότυπο της οικ ιστ ικής διάρθρωσης της Π.Ε. Θεσσαλονίκης είναι μονοπολικό, ως προς την ο ργάνωση και την ιεράρχηση (δομ ή) των οικισμών, λόγω κ υρίαρχης θέ σης πο υ καταλαμβάνει η Θεσσ αλονίκη. Όμως, το α στικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης ε ίναι υποβαθμι σμένο εξαιτίας κυκλοφοριακ ών προβλημάτων, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, έλλειψης κοινόχρησ των χώρων και χώρων πρασίνου σε αρκετές περιοχές της, αναποτελεσματικής αξιοποίησης των αρχα ιολογικών χώρων, των πολιτιστικών υποδο μ ών, της βυζαντινής κληρονομιάς και της αρχιτεκτονικής κληρονομιά ς και παράδοσης, και ανεπαρκούς ανάπτυξης των μέσων μαζικής μετ αφοράς. Για αυτόν το λ όγο, είναι σημαντική η ανάπτυξη και άλλων οικισμών δορ υφόρων περιφερειακά της μητροπολιτ ικής Θεσσαλονίκης, γεγονός που πραγματοποιείται ήδη κ αι έχει καταγραφεί και από τ ην τελευταία έρευνα της Ε.Σ.Υ.Ε. για την απογραφή το 2001, όπω ς φαίνεται στο Διάγραμμ α (ακολουθεί στ ην επόμενη σελ ίδα). Σημαντικό κέντρο τοπι κής ανάπτυξης για την Π.Ε. Θεσσαλονίκης θεωρείται και ο Λαγκαδάς, ως κέντρο 3 ου επιπέδου, σύμφωνα με τη χωρ οταξική διάρθρωση του Περιφερε ιακού Πλαισίου Χω ροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρο υ Ανάπτυξης της Κεντρι κής Μακεδονίας. Άλλα σημαντικά αστικά κέντρα τα οποία παρουσιάζο υν αξιόλογη θετική πληθυσμιακή μεταβολή την τελευταία δεκαετία αποτελούν η Ν.Ιωνία, τα Κουφ άλια, η Σίνδος, η Χαλάστρα, ο Άγιος Αθανάσιος, η Επανομή, η Θέρμη, η Νέα Μηχανιώνα, το Ωραιόκαστρο, το Φίλυρο, τα Βασιλικά, η Λητή, η Περαία, το Πλαγιάρι, η Χαλκηδόνα, η Ασπρο βά λτα, η Άσ σηρος, το Ζακλιβέρι και ο Σταυρός. Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης είναι και αναμένεται και στο μέλλον ιδιαίτερα σημαντικός για την Περι φέρεια, αλλά και για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα, καθώς αποτελεί το δεύτερο μητροπολιτ ικό συγκρότ ημα μετά την Αθ ήνα, που συγκεντρώνει δ ραστηριότητες εθν ικής σημασίας. Οι προοπτ ικές χωρικής ανάπτυξης τ ης Θεσσαλονίκης εξαρτ ώνται άμεσα από την ενδοχώρα τόσο τ ης Βόρειας Ελλάδας, όσο και των γειτονικών χωρών. Στό χος για τη Θεσσαλονίκη αποτελεί η επέκταση και η στήριξη του μ ητροπολ ιτικού ρόλου της: ο μητροπολιτ ικός χαρακτήρας της θα ενισχυθεί μ έσω της δημιο υργίας ενός πόλου υπηρεσιών διαπεριφερειακής κλίμα κας, της συγκρότησης ι εραρχημένου αστ ικού δι κτύου, της ανάπτυξης των συνδυασμένων μεταφορών, της προ ώθησης της διοικητι κής και εκθεσιακής δραστηριότητας, και της αποτελεσματικής αξιο π οίησης της εγγύτητας τη ς πόλης στη ζώνη των μεγάλων αλλαγών και εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στη Βαλκανική και στην Κεντρική και

16 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 16 Ανατολική Ευρώπη. Για τη μητροπολιτική Θε σσα λονίκη βασική επιδίωξη αποτελεί η προβολή των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της, μέ σα από την ενίσχυση των παραγόντων που ευνοούν την ανταγωνιστικότητα της μεταποίησ ης, του αγροτικού το μέ α και των υπηρεσιών διοίκησης τ ης περιφερειακής οικονομίας. Σε αυτά τα πλαίσια η ε υρύτερη περιο χή τ ης Θεσσαλονίκης είναι δυ νατόν να αναδειχθεί σ ε ζώνη καινοτομίας με την αρωγή των δύο Πανεπιστημ ιακών Ιδρυμ άτων της, αλλά και του συνόλου του ερευνητικού κόσμου της. Δ ι ά γ ρ α μ μ α : Η ε ξ έ λ ι ξ η τη ς κ α τα ν ο μ ή ς τ ο υ π λ η θ υ σμ ο ύ τη ς Π. Ε. Θ ε σ σαλον ί κ η ς σ τι ς τ ρ ε ι ς ε π ι μ έ ρ ο υ ς περ ι ο χ έ ς τ ο υ. Για την ευρύτερη ζώνη της Θεσσαλονίκης οι χωροταξικέ ς κατευθύνσεις ανάπτυξης αφορούν: στη λειτο υργική σύνδεση της δυτικής Θεσσαλονίκης με τη γε ωγραφική ενότητα του Κιλκίς για την οργάνωση των ζωνών ελεύθερης αδειοδότησης μετε γκατάστασης ή νέας εγκατάστασης καινοτόμων και σύγχρονων π αραγωγικών μονάδων. στη βελτίωση της προσπελασι μότητας του αεροδρομίο υ «Μακεδον ία» από τις δυτικές ζών ες. στις ρυθμ ίσεις για την ασφάλεια της χερσαίας προσπελασιμότ ητας της Θεσσαλονίκης από μη συμβατικά δίκτυα. στις ρυθμί σεις των π αράκτιων ζωνών του Θερμαϊκού σε σ χέση με τους δελτ αϊκούς σχηματισ μούς και τις υδροβό ρες καλλιέργειες. στις ρυθμί σεις συμ βατότητας χρήσεων και λειτουργιών σε περιοχές βιοτ όπων και στην έντα ξη της διαχείρι σής το υς στις δια χειρί σεις του χωροταξικού σ χεδιασμο ύ. στην περι βαλλοντική εξυγίανση της Δυτικής Θεσσαλονίκης. και στην αξιοπο ίηση των ιαματικών πηγών του Λαγκαδά, της Απολλωνίας και της Θέρμης.

17 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α Ιστορικά και πολιτ ιστικά στοι χεία της περιοχής μ ελέτης Η παραλιακή ζώνη της Δ.Ε. Θερμαϊκού έ χει κατοικηθεί από τους προ ϊσ τορικούς χρόνους, γεγονός που αποδεικνύεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα των ανασκαφών που έχουν πραγματοποιηθεί στους Ν.Επι βάτες, καθώς και από τις τούμ πες. Ει δικ ότερα, στα όρια των οικισμών Άνω Ν. Επι βατών και Άνω Πε ραίας έχουν εντοπισ θεί ο ικισμός τ ης πρώιμ ης επο χής του χαλκού, καθώς και οικισμός της ε ποχής του σιδήρου στο σημερινό χώρο του θέ ρετρου τ ου Ο.Τ.Ε. Οι αρχαίες οικιστικές δραστηριότη τες εντοπίζονται ως σημάδι α σήμερα κυρίως στα νότια της οδού Θεσσαλονίκης Ν.Μηχανιώνας, δηλαδή, στα υψώματα και όχι στην παραλιακή ζώνη, αφού πιθανότατα το παραλιακό τμήμα να αποτελούνταν μόνο από ελώδεις εκτάσεις. Μοναδική εξαίρεση η τούμπα κοντά στο σημερινό οικισμ ό Λειβαδίκι, στο ανατολικό άκρο του Δήμο υ Πε ραίας, όπου φανερώνεται α πό ευρήματα κατοίκηση της π εριο χής από την εποχή του χαλκού. Εξάλλου, από ευρήματα προκύπτει η συνέ χιση της κατοίκησης της περιοχής κατά τη ρωμαϊκή, παλαιοχρ ιστιανική και βυζαντινή επο χή, α φού και η γειτονική κοιλάδα του Ανθεμο ύντ α είναι γνωστή για τ η στρατηγική της θέ ση κ αι την οικ ονομ ική της σημασία κατά την αρχαιότητα. Στην κυρίως βυ ζαντινή εποχή η πε ριο χή του Με γάλου Εμβόλου (περιο χές των σημερινών Δ.Ε. Θερμαϊκού, Μηχανιώνας και Επανομής) υ πάγεται στο «Κατεπανίκιον» της Καλαμαριάς και κυριότερο ο ικισμό της εποχής αποτελεί η Επανο μή. Η ευρύτε ρη περιο χή υποτάσσεται στον τουρκικό ζυγό το 1430 και η έκτασή της κατακερματίζεται σε τσιφλίκια που υπάγονται στο Δήμ ο Καλαμαριάς υπό τη διο ίκηση της Θε σ σαλονίκης. Πιο γνωστ ό το «Μπαχτσέ Τσιφλίκ» στη σημερινή περιοχή τ ων Ν.Επιβατών, το οποί ο τ ροφοδοτεί εκείνη την εποχή όλη την αγορά της Θεσσαλονίκης με φρέσκα κηπευτικά. Δύο χρόνια μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, συγκροτ είται η Κοινότητα της Επανομής, η οποία πε ριλαμβάνει και τους σημερινούς Ν. Επιβάτες. Στα πλαίσια της ανταλλαγής πληθυσμ ών κατά την περίοδο , εγκαθίστανται στην περιοχή μελέτης πρ όσφυγες από τους Επι βάτες, καθώς και από άλλα τρία Θρακικά χωριά στην περι οχή τ ης Αγίας Τριάδας, ενώ ο οικισμός της Περαίας ιδρύεται από πρό σφυγε ς της Καλλίπολης. Το έτος 1926 οι τρε ις οικ ι σμοί το υ σ ημερινού Δήμου Θε ρμαϊκού απο σπώνται από την τότε Κοινότητα Επανομ ής και συγκροτούν την Κοινότητα Περαίας, με έδρα τον ομώνυμ ο οικισμό. Ένα χρόν ο αργότερα, από την Κοιν ότητα Περαίας αποσπώνται οι Ν. Επι βάτες και η Αγία Τριάδα, συγκροτ ώντας την Κοι νότητα Ν.Επιβατών, ενώ τ ο έτο ς 1948 η Αγία Τριάδα α ποτελεί αυτοτελή Κοινότ ητα. Τέλος, κατά την περίοδο , το σύνολο της παραθαλάσσιας περιοχής του Δήμο υ Θερμαϊκού αποτελεί το παραθεριστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης και η ανάπτυξη του τουρισμ ού σταδια κά αντικαθιστά τις αγροτικές χρήσε ις γης με χρήσε ι ς τουρισμο ύ αναψυχής.

18 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 18 Γενικά, στη Δ.Ε. Θερμαϊκού δεν εντοπ ίζονται στ οιχεία παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ούτε αξιόλογα κτίρια. Ορισ μένα νεότερα κτίρια π ου παρουσ ιάζουν κάποιο ενδιαφέρον στην περιοχή της Άν ω Περαίας είναι ο Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης του Σωτή ρα, το παλιό δημοτικό σχολείου που σήμερα χρησ ιμοπο ιείται ως νηπιαγωγείο και ο Ιερός Ναός Γέννησης τ ης Θεοτόκου. Λόγω το υ π ροσφυγικού χαρακτήρα των οικισμών, τα λαογραφικά τους στοι χεία περιορί ζονται στους το πικούς αμπελώνες με την ιδιαίτερη ποικιλία του Σαββατιανού, καθώς και στην παραδοσιακή α λιεία. Όσον αφορά στα πο λιτιστικά στοι χεία της Δ. Ε., σήμερα δραστ ηριοποι ούνται: ο Πολιτισ τικός Οικολογικ ός Σύλλογος Πε ραίας, ο Πολιτ ιστικός Σύλλ ογος Ν.Επι βατών, ο Σύλλογος Προ σφύγων Ανατολικής Θράκης, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Τριάδας, ο Σύλλογος Γυναικών «Η Αγάπη», ο Σύλλογος Γυ ναικών Αγίας Τριάδας, το Βεΐκειο Ί δρυμα, ο Σύλλογος Παλιννοστούν των Ελλήνων Ποντίων από την Πρώην Ε. Σ.Σ.Δ. «Η Νέα Ζωή», ο Πολιτισ τικός Σύλ λογος Ποντίων Δήμου Θερμαϊκού «Τραντέλληνες» και ο Σύλλογος Ποντίων Αγίας Τριάδας «Εύξειν ος Πόντος». Επίσης, τ ο Πολιτ ιστικό Κέντρο τ ου Δή μου λειτο υργεί φιλοξενώντας εκδηλώσεις από : το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, τη Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων, το Πε ιραματικό Κιθαριστικό Σύνολο, το Εργαστήρι Κλασικής Κιθάρας, το Εργαστήρι Εικαστικών. Στο πολιτι στικό κέντρο στεγάζεται και η βιβλιοθήκη στην ο ποία συλλέγεται υλικό για την τοπική ι στορία. 2.2 Χωροταξικά δεδομένα περιοχής μελέτης Διοικητικά δεδο μένα περιοχής μελέτης Οι τρεις Δημ οτικές Κοιν ότητες της Περαίας, των Ν.Επι βατών και της Αγίας Τριάδας, όπως προαναφέρθηκε, ανήκουν διοικητικά στη Δ.Ε. Θ ερμαϊκού του Δήμ ου Θε ρμαϊκού, ο οπο ίος ως Οργανισμός Πρωτο βάθμιας Τοπικής Αυτοδι οί κησης, υπάγεται στην Περιφέρε ια Κεντ ρικής Μακεδονίας (Οργανισμός Δευτεροβάθμ ιας Τοπι κής Αυτοδιοίκησ ης) και στην Αποκεντρωμένη Διοίκησ η Μακεδονίας Θράκης (όργανο κεντρικής διοίκησης ). Όπως υπογραμμίσαμε στην παράγραφο 2.1.3, σύμφ ωνα με το Ρυθμιστ ικό Σχέδιο Θε σσαλονίκης, η Δ. E. Θερμαϊκού ανή κει στη Λοι πή Ζώνη και εμφανίζεται ως αστική περιοχή με αξι οσημείωτη πληθυσμιακή ανάπτυξη την τελευταία εικοσαετία.

19 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α Εξαρτήσεις - εξυπ ηρετή σεις Όσον αφορά στον τομέα των υπηρεσιών, αλλά και των κοινωνικών υποδομών, η Δ.Ε. Θερμαϊκού εξυπ ηρετείται από: Τα Νοσοκομε ία της Θε σσαλονίκης, το Κέντρο Υγείας Ν.Μη χανιώνας και τα Αγροτικά Ιατρεία Περαίας και Ν. Επι βατών. Επ ίσης, υ φί σταται μία ιδιωτική κλινική στην Πε ραία, καθώς και ιδιωτικό θεραπευτήριο χρόν ιων νοσημ άτων στους Ν. Επι βάτες. Εγκαταστάσεις διοίκηση ς, που περιλαμβάνουν τα γραφεία του Δήμου στ ην Περαία, καθώς και τα πρώην κοινοτικά καταστήματα Ν.Επι βατών και Αγ.Τριάδας. Εγκαταστάσεις πρόνοι ας, οι οποίες περιλ αμβάνουν βρεφονηπιακ ό σταθμό στ ους Ν.Επιβάτες, δ ύο παιδι κούς σταθμούς στην Περαία, ιδιωτικό παιδι κό σ ταθμό στους Ν.Επιβάτες και Κ.Α. Π. Η. που λειτ ουργεί στο χώρο του π ρώην κοινοτι κού καταστήματος Ν.Επιβατών. Πολιτισ τικές εγκαταστάσεις, οι οπ οίες απαρτ ίζονται από το πολ ιτι στικό κέντρο της Περαίας, καθώς και τους Ιερούς Ναούς σε όλους τους οικισμο ύς. Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, οι οπ οίες αποτελού νται από τ ρία διθέσια Νηπιαγωγεία στ ην Περαία, ένα στους Ν. Επιβάτες και ένα στην Αγ.Τριάδα, δ ύο Δημοτι κά Σχολεία στ ην Περαία και από ένα στο υς Ν.Επι βάτες και στην Αγία Τριάδα, ένα Γυμν άσιο στην Περαία και από ένα Γυμνά σιο-λύκειο στην Περαία και στους Ν.Επ ιβάτες. Στ ις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης περιλαμβάνονται επίσης και οι εγ καταστάσεις του Οργανισμού Τουρ ιστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 7 στην Περαία. Αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν εκτός από διάσπαρτα γήπεδα αθλοπαιδιών και στους τρεις οικισμούς, γήπε δα ποδοσφαίρου επί ση ς και στους τρεις οικισμούς, καθώς και κλειστό Γυμναστήρ ιο σ την Περαία, αλλά και «Πυρ ήνα Β» αθλητικών εγκαταστάσεων που δεν έχει ολοκληρωθε ί πλήρω ς η υλοποί ησή το υ. Το Αστ υνομικό Τ μήμα στ ους Κάτω Ν. Επ ιβάτες. Το Υποκατάστημα Ι.Κ. Α. Καλαμαριάς και τα ιατρεία του Ι. Κ.Α. στο 2 ο Γενικό Νοσοκομε ίο Ι.Κ. Α. στ η Νέα Κρήνη Κα λαμαριάς. Το Υπ οκατάστημα Ο.Τ.Ε. Περαίας. Το Υπ οκατάστημα Ε.Λ.Τ.Α. στους Ν.Επιβάτες. Το Υπ οκατάστημα της Δ. Ο.Υ. Καλαμαριάς. Το Υπ οκατάστημα Δ.Ε.Η. Ανατολικής Θεσσαλονίκης (στην ο δό Παπαναστασίου 63 & Πριάμου ). Το Κτηματολογ ικό Γραφε ίο Καλαμαριάς. 7 Πρόκε ι τ αι γ ι α Ν. Π. Δ. Δ. που ε πο πτεύε τ α ι α πό τ ο Υ που ρ γ ε ί ο Πο λ ι τ ι σ μ ο ύ κ αι Τ ο υ ρ ι σμο ύ, περι λ α μ βά ν ε ι σή μ ε ρ α τ η ν πρ ώη ν Σ χ ο λ ή Τ ο υ ρ ι σ τ ι κ ών Ε πα γ γ ε λ μ άτ ω ν κ αι τ ι ς Σ χ ο λ έ ς Ξεναγ ών.

20 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 20 Το 5 ο Γραφείο Πρωτοβά θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης στην Περαία, πο υ υπάγεται στη Διε ύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη (στη σ υμβολ ή των οδών Κατσιμίδη και Μήλου). Το 3 ο Γραφείο Δε υτε ρο βάθμιας Εκπαίδευση ς Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά, που υπάγεται στη Διεύθυν ση Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη ( στην οδ ό Σαπφούς). Το Κέντρο Συμβο υλευτι κής και Προσανατολισμ ού στην Περαία ( υπάγεται στη Διεύθυν ση Δευτερο βάθμιας Εκπαίδ ευσης Ανατολικής Θε σσ αλονίκης). Την Πυ ροσ βεστική Διοίκ ηση Νομού Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη ( περι οχή Μαρτί ου). Το Λιμεναρχείο και τ ο Τ ελωνείο της Ν.Μη χανιών ας. Το Κέντρο Εξυ πηρέτη ση ς Πολιτών στ ους Ν.Επ ιβάτες. Τη Μητρόπ ολη Καλαμαριάς για θρησκευτικά θέματα. Τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης (Πρωτοδ ικείο, Πταισματοδικείο, Ειρηνοδικείο). Το Δασαρχείο Θεσσαλ ο νίκης. Ο Δήμος Θερμαϊκού εξ αρτάται από τη Θεσσαλονίκη για λοιπές διοικ ητικές υπηρεσίες. Επίσ ης, ο Δήμος υπάγεται στη Διεύθυν ση Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης της Νο μαρχιακής Αυτοδιο ίκησης Θεσσαλονίκης, στη Διεύθυνση Πε ριβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περι βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο Δήμος δεν παρουσιάζει αυτάρκεια σε όλα τα είδη λιανικού εμπορίου, τροφ ίμων, ρ ουχισμού και οικιακού εξο π λισμού, και εξαρτάται κυρίως από τις αγορές της Θεσσαλονίκης, αλλά και τα εμπορικά κέντρα που έχουν αναπτυχθεί στην περιο χή μεταξύ Θε σσαλονίκ ης και Περαίας για δι άφορα καταναλωτικά προϊόντα, γεγονός που υπογραμμίζει τον πε ριαστικό χαρακτήρα του Συνδέσεις με την ευρ ύτε ρη περιο χή Η περιοχή μελέτης συν δέεται με τη Θε σσαλονίκη μέσω της οδο ύ Γεω ργικής Σχολής, η οποία, μετά τ ον κόμβο του αεροδρόμ ιου, μετον ομάζεται σε ο δό Θε σσα λονίκης. Η εν λόγω οδός διακρίνεται για το ικανοποιητ ικό π λάτος της, το οπο ίο όμως παρουσ ιάζει μεταβλητότητα, α φού π ριν και μετά τον κόμβο του αερο δρόμιο υ οι τρεις λωρίδες ανά διεύθυνση γίνονται δύ ο, ενώ πριν τον ο ικισμό τη ς Περαίας, το πλάτος μειώνεται δραματικά σε μία λωρίδα ανά διεύθυνση και χωρίς στηθα ίο στη μέση. Επίσης, οι πολλοί φωτεινοί σηματοδότες στ ους ι σ ό πεδους κόμ βους, σε συ νδυασμό με τους αυξημ ένους κυκλοφοριακούς φόρτους τις ώρες αιχμής, καθιστούν σχετικά χαμηλό το επίπεδο εξυπ ηρέτησης της εν λόγω οδού. Επ ιπρό σθετα, η περιοχή μελέτης συν δέεται μέσω των οικισμών Πλαγιαρίου και

21 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 21 Τριλόφου με την οδό Θε σσαλ ονίκης Μου δανίων, καθώς και με την Περιφερειακή Οδό, είτε μέσω της οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων, είτε μέσω της οδού Γεωργ ικής Σχολής. Το λιμάνι και το αεροδρόμι ο της Θεσσαλονίκης εξυπη ρετού ν τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές μεταφορές των κατοίκων του Θερ μαϊκού, ενώ τις χερσαίες μ εταφορές συμπληρώνου ν τα τρένα του Ο.Σ. Ε. και τα Κ.Τ. Ε.Λ. Η σύν δεση τ ης περιοχής μελέτης και της Θεσσαλονίκης με μέσα μαζικής μεταφοράς είναι εφικτή μόνο με λεωφορε ία του Ο.Α.Σ.Θ. Πιο σ υγκεκριμένα, η Θεσσαλονίκη συνδέεται με τους τρεις οικισμ ούς μέσω τ ο υ Ανατολικού Σταθμού Ι ΚΕΑ: σε αυτόν καταλήγουν οι γραμμές 02 και 03 με αφετηρία το Ν.Σ. Σταθμό και η γραμμή 08 με αφετηρία το σταθμό των Κ.Τ.Ε.Λ. με αφετηρία τον Ανατολικ ό Σταθμό ΙΚΕΑ ξεκινούν οι γραμμές 72 και 76 με προορ ισμό τη Ν.Μη χανιώνα και το Αγγελοχώρι αντίστοι χα. Υπ ογραμμίζεται ότι οι προ αναφερθείσες γραμμές λειτουργούν τόσο τις κ αθημερινές, όσο και τα Σαββατοκύρ ιακα και τις αργίες, ενώ για τις καθημερινές η έναρξη των δρομολογίων είναι περίπου στις 05:0 0 το πρωί και η λήξη τα μεσάνυχτα, με σ υχνότητ α διέλευσης λεπτ ά. Το πρόγραμμα των εν λόγω γραμμών για τα Σαββατοκύρ ιακα και τις αργίες περιλαμβάνει λιγότερα δρομολόγια σε σχέση με αυτά των καθημερινών. Πάντως, τ ο επι βατικό κοινό είναι εφικτό να ενημερώνεται από το διαδίκ τυο για πληθώρα θεμάτων που αφορούν σε όλες τις γραμμές του Ο.Α.Σ. Θ., καθώς στο δικτυακό του τόπο έχουν πρ οστεθεί ν έες εφαρμογές που διευκολύνουν ιδιαίτερα όσο υς ενδιαφέρονται να μετακινηθούν κάνοντας χρήση λεωφο ρείου. Στ ην Εικόνα (ακολουθεί στην ε πό μενη σελίδα ) φαίνεται η δ ιαδρομή της γραμμής 72 «Ι ΚΕΑ Ν.Μη χανιώνα» ω ς το τμήμα του Δήμο υ Θερμαϊκού. Μακροπρόθεσμα, πάντω ς, μετά την κατασκευή της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την περι οχή της Καλαμαριάς, πιθανόν να είναι εφικτός ο σχεδιασμός υπέργε ιας γραμμής τρένου τ ουλάχι στον μέ χρι το αεροδρ όμ ιο ή τ ο Δήμο Θερμαϊκού, οπότε αναμένονται ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις στο θέμα της σύνδε σης του Δήμο υ με τη Θεσσαλονίκη με μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπ ογραμμίζεται ότι με τις επεκτάσεις σχεδίων π ό λης των οικισμών του Δήμου Θερμαϊκού, αλλά και των όμορων Δ.Ε. ( Μίκρα, Μηχανιώνα και Επανομή), οι ο ποίες είναι υπό ανάθεση ή υπό εκπόνηση και άρα έχουν ένα χρονικό ορ ίζο ντα ολοκλήρωσης μία περίπου δεκαπενταετία, πρόκειται να φιλοξενήσ ει η ευρύτε ρη πε ριοχή έ να σημα ντικό αριθμό μόνιμων κατοίκων. Άμε ση συνέπεια θα είναι και η κατακόρυφη αύξηση του αριθμο ύ των μετακινήσεων από και προς τη Θεσσαλονίκη, αλλά και άλλες περιοχές του Π. Σ. Θ., οι ο ποίες δεν είναι εφικτό να εξυπηρετηθούν από το ση μερινό οδικό δίκτυο, εν ώ είναι αμφίβολο αν υπάρχουν πολλά περιθ ώρια βελτίωσής τους ή κατασκευής νέων οδικών αξόνων. Τέλος, επισημαίνεται ότι το εγκεκριμένο Γ.Π. Σ. αναφέρει στις συγκοινωνιακού χαρακτήρα προτάσεις του και τη θαλάσσια συγκοινωνία, ένα θέμα το οποίο έ χει συ ζητηθεί αρκετά σ τ η Θεσσαλονίκη, αλλά με α ντικρουόμενες απόψεις όσον αφορά στη βιω σιμ ότητα της εν λόγω λ

22 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 22 Δ ι ά γ ρ α μ μ α : Η σ ύν δ ε σ η Δ ή μ ο υ Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ μ ε τ ο ν Α ν α τολ ι κ ό Σ τα θ μ ό Ι Κ Ε Α. 2.3 Χαρακτηριστικά των οικισμών και της ευρύτερης περιοχής του ς Βασικά χαρακτηριστ ικά φυσικού πε ριβάλλοντος Γενικά, η έκταση του Δήμου, από μορφολογικής άποψης διαιρείται σε δύο τμήματα: το παραλιακό πεδινό τμή μα το οποίο βρίσκετα ι στα βόρεια της οδ ού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας και το τμή μ α στα νότια της εν λόγω οδού, αλλά και στα δυτ ικά της στην πε ριο χή της Αγίας Τ ριάδας, όπο υ παρουσ ιάζονται έντον ες κλίσεις της τάξης το υ 7-20%. Πάντως, η Δ.Ε. εκτείνεται στο πεδι νό τμήμα της Π. Ε. Θεσσαλονίκης, στον ο ποίο, ε κτός από το Χορτ ιάτη, οι υπόλοιποι ορεινοί όγκοι διαχωρίζουν ου σιαστικά την Π.Ε. από τους όμο ρο υς της

23 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 23 Χαλκιδικής και των Σερρών, όπως φαίνεται και στην Εικόνα π ου ακολουθεί. Για την υπό μελέτη Πολεοδομικ ή Ενότητα Π. Ε.5 Α, η ο ποία αναφέρεται στην περιοχή επέκτασης της Αγίας Τριάδας, δυτικά τ ης οδού Θε σσαλονίκης Μηχανιώνας, σ χετικά με την μορ φολογ ία του εδάφους παρατηρούμε ότι διακρίνεται για το ήπιο ανάγλυφο, υψομετρικά κυμαίνεται μεταξύ 40 και 60 μέτρων και μί α πυκνόφυτη ρεματιά δι αιρεί την περιο χή σε δύ ο τμήματα (βλ. σχετικά Εικόνα που ακ ολουθεί στ ην επό μενη σελίδα). Το νότιο όρ ιο τ ης πολεοδομικής ενότητας ταυτίζεται με την οδό προς Αγγελοχώρι, ενώ το βόρειο ό ρ ιο με μία πυκνόφυτ η χαράδρωση, η οπο ία τη διαχωρίζε ι από το εγκεκριμένο σ χέδιο πόλης της Αγίας Τριάδας. Ει κ ό ν α : Τ ο α ν ά γ λ υ φο της Π. Ε. Θ ε σσ α λ ο ν ί κ η ς. Το κλίμα στην ευρύτε ρη περιοχή είναι εύκρατο, οι επικρατούντες άνεμοι είναι οι βόρειο ι και οι βορειοδυτ ικοί κατά τους χειμερινούς μήνε ς, και οι νότ ιοι και οι το πικοί ανατολικοί κατά τους θερινούς μήνες. Τ α κυριότερα χαρακτηρισ τικά του κλίματος της περιοχής μελέτης είναι οι σταθερές αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, με θερμότερο μήνα τον Ιούλιο, η ανομβρία και η ξηρασία με λίγες αλλά ραγδαίες βροχές κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη χειμερινή περίοδο, με ψυχρότερο μήνα τον Ιανουάριο, και αρκετές βρο χοπτώσεις, οι οπ οίε ς πολύ σπάνια μετατρέ πονται σε χι ονοπτώσεις, λόγω της γειτνίασης της περιο χής μελέτης μ ε τη θάλασσα, καθώς κ αι εξαιτίας των χαμηλώ ν υψόμετρων. Με ρικά από τα επιμέρους χαρακτηριστικά του κλίματος της περιο χής μελέτης ε ίναι η σ χετικά υψηλή άπνοια, οι λίγες βρο χοπτώσεις, η υψηλή ηλ ι οφάνεια και τα συχνά φαινόμενα βραδινού παγετού. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με μετ ρήσεις του Μετεωρολογικού Σταθμού του Α. Π.Θ., ψυχρότερος μήνας είναι ο Ιανουάριος με μέση τιμή θερμοκρασίας 5,9 ο C και ο θε ρμότερος μήνας ο Ιο ύλιος με μέση τιμή θερμοκρασίας 26,4 ο C, ενώ τ ο μέσο ετήσ ιο ύψος βρο χοπτώσεων

24 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 24 είναι 484 mm, που αποτελεί ένα από τα χαμηλότερα για την περιοχή της Μακεδονίας και της Θράκης. Απ ό τα κλιματο λογικά στοιχε ία που πρ οέρχονται από το Μετεωρολογικό Σταθμό τω ν Λουτρών Θέρμης και αναφέρονται στην περίοδο , προκ ύπτουν τα ακόλουθα συνοπτικά αποτελέσματα που παρατίθενται στ ο ν Πίνακα Ει κ ό ν α : Τ ο μ ο ρ φο λ ο γ ι κ ό α ν ά γ λ υ φο τ η ς Π. Ε. 5 Α, σύμφω ν α μ ε χά ρ τη Γ. Υ. Σ. κ λ ί μ α κ α ς 1 : Μέση ετήσια βρο χόπτω σ η Μέση ετήσια θε ρμοκρασία αέρα Θερμότερος μ ήνας Ψυχρότερος μήνας Απόλυτα μέγιστη θερμ οκρασία αέρα Απόλυτα ελάχι στη θερμο κρασία αέρα Μέση μέγιστη θερμοκρα σία θερμότερο υ μήνα Μέση ελάχιστ η θερμοκρασία ψυχρότε ρου μήνα Ετήσιο θερμομετ ρικό εύρος 423 mm 15,6 ο C Ιούλιος Ιανουάριος 45,0 o C -12,0 o C 32,2 o C 0,7 o C 31,4 o C Q 2 Em berge r 46,4 Βιοκλιματικός όροφ ος Ημίξηρ ος με ψυ χρούς χε ιμώνες Πί ν α κ α ς : Σ υνο π τ ι κ ά α π ο τελ έ σ μ α τα απ ό τη ν α ν ά λ υσ η τω ν κ λ ι μ α τολογ ι κ ώ ν σ το ι χ ε ί ω ν τ ο υ Μ ε τεω ρ ο λ ο γ ι κ ο ύ Σ τα θ μ ο ύ Λο υ τ ρ ώ ν Θ έ ρ μ η ς τη ς περ ι ό δ ο υ

25 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 25 Οι άνεμοι που επικρατο ύν είναι βόρειοι και βορειοδυτικοί, και κυρίως πνέουν κατά την περίοδο από Σε πτέμβρι ο ως και Μάρτιο. Οι λ ιγ ότερο συ χνοί άνεμοι είν αι οι νοτιοδ υτικοί και οι βορειοανατολικοί (μ ε ποσο στά εμφάνισης 3,88% και 3,56% αντίστοιχα). Το πο σοστό νηνεμίας στην περιο χή μελέτης φτάνει το 37, 71%. Τοπικ ός άνεμος στην περιο χή είναι ο Βαρδάρης, βό ρειος, βορειοδυτικός άνεμος πο υ προέρχεται από την κοιλάδα του Αξιού, ο οποίος πνέει όλο το χρόνο, αλλά κυρίως εμφανίζο νται κατά τους χειμερινούς μήνες. Ας σημειωθεί ότι οι παραπάνω μέσες θερμοκρασίες για χειμώνα και καλοκαίρι είναι σύμφωνες με την κατάταξη του Νομού Θεσσαλονίκης σε βιοκλιματικούς ορόφο υς από το Υπουργείο Γεωργίας, όπως φαίνοντ αι στην Εικόνα : Ει κ ό ν α : Η κ α τά τα ξ η το υ Νο μ ο ύ Θ ε σσαλ ο ν ί κ η ς σε β ι ο κ λ ι μ α τ ι κ ο ύς ο ρ ό φ ο υ ς, σ ύμ φ ω ν α μ ε το Υπ ο υ ρ γ ε ί ο Γ ε ω ρ γ ί α ς. Από γεωλογικής άποψ ης, η ευρύτερη περιο χή του Μεγάλου Εμ βόλου ανήκει στη γεωτεκτονική ζώνη του Αξιού, η οποία έ χει διε ύθυνση ΒΒΔ - ΝΝΑ και δ ιαμορφώθηκε κατά το Πέρμιο Κατώτερο Κρη τιδικό, χωρίζοντας την από δυτικά μεταμορφωμένη Πελαγονική μάζα από την προς ανατολικά μεταμορφωμένη κρυσταλλική μάζα της Ροδόπης. Ειδικά η παράκτια ζώνη, στην οποία εντάσσεται η περιοχή μελέτης, ανήκει στο Τεταρτογενές Ολόκαινο και αποτελείται από: π ρο σχώσεις πεδιάδων, δ ηλαδή, αργίλους, αργιλούχους άμμους και αργίλους με ασβε στιτι κ ά συγκρίματα αποθέ σε ις τεναγών, δηλαδή, αργίλους, αργιλού χους άμμους και πηλούς μαύρου χρώματος και παράκτιες άμμους, στη βάση των οποίων επικρατούν τα κροκαλοπαγή. Επί σης, το υ περυ ψωμένο τμήμα με τις χα ραδρώσεις, στα νότια της οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, ανήκει στο Νεογενές (ανώτερο μειόκαινο κατώτερο

26 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 26 πλειόκαινο), πε ριλαμβάνοντας εύθρυπτους μαμμίτες ή πολύ σ υ μπαγείς και τοπικά μικροκροπαγή με δ ιασταυρωμένη στρώση και με ορίζοντες από μάργες κατά θέσεις. Η κατά το παρελθόν εν τατικοποίηση των αγροτ ι κών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τις πιέσεις της έντονης αστικοποίη σης, έ χουν συντελέσει καθορι στικά στη ση μερινή ε ικόνα της χλωρίδας της ευρύτερης περιοχής μελέτης, η οποία εδαφικά είναι ιδιαίτερα περιορισμένη κυρίως στα ρέματα με υγροτοπική βλάστη ση ( π οώδη, θαμνώδη και δενδρώδη). Πε ριορι σμένης έκτασης πευκώνες παρο υσιάζονται στην Π.Ε.5Α, στη χαράδρα του ρέματος, η ο ποία αποτελε ί, όπως προαναφέρθηκε, φυσικό σύνορο ανάμεσα στο εγκεκριμένο σχέδιο και στο δυτικό τμήμα της επέκτασης της Αγία ς Τριάδας, στα π ρανή τ ης οδού Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, καθώς και δίπλα στα ρέματα της Π. Ε.1 Α. Η πα ρόχθια βλάστησ η, σε συνδυασμό με τ ις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, προσφέρουν συν θήκες διαβίωσης σε έντομα, αμφίβια ερπετά, μικρά θηλαστικά και πουλιά. Τέλος, υπογραμμίζεται ότ ι ο αστικός χαρακτήρας της περιοχής μελέτης ουσιαστικά υπονοε ί ότι δεν υφίστανται ευαίσθ ητ α οικοσυστήματα σε αυτ ήν Η δομή του ο ικισμ ού της Αγίας Τριάδας Για τον οικισμ ό της Αγ.Τριάδας, όσον αφορά στη δομή και την οικιστική του εξέλιξη, παρατηρούμε ότι αυτός αποτελεί τον πιο μικρό και απομακρυσμένο από το Πολεοδομικό Συγκρότημα Θε σσαλονίκ ης οικισμό, βρίσκεται στ ο δυτικό τμή μα τ ης Δ.Ε. Θερμαϊκού, στα όριά του με τ η Δ.Ε. Μη χανιώνας, και αποτελεί οικιστική συνέ χεια των Κά τω Ν. Επι βατών. Έχει οριστική δια νομή του Υπουργείου Γεωργίας του 1966, η οποία εγκρίθηκε με το π. δ. της (ΦΕΚ 160 Δ / ). Με τη με αρ. Δ3 Δ/53066/10 471/ Απόφαση ο ρίσθηκε μέγιστο ύψος κτιρίων τα 13,0 μέτρα, με δυνατότητα ανέγερσης στέγης ύψους 1,7 μέτρων, λόγω της γε ιτνίασης της περιο χής με το Αεροδ ρ όμιο «Μακεδονία». Ο ο ι κισμός, από τα δυτ ικά προς τα ανατολικά, αποτελείται διαδοχικά από δύο οικοδομικά τετρά γωνα που αποτελούν συνέχεια του ρυμοτ ομικ ού σχεδί ου των Κάτω Ν.Επιβατών, την περιο χή των Κ.Α.Α. Υ., ένα δεύτερο εν τός σχεδίου τμήμα με σχετικά μεγ άλα οικοδομικά τετράγωνα, το κάμπινγκ του Ε.Ο.Τ., τις εγκαταστάσεις ξενοδοχε ίου και τέ λος, το υ πόλοιπο εντό ς σχεδί ου τμή μα του οικισμού. Όσον αφορά στις χρήσε ις γης του οικισμού της Αγ.Τριάδας, στην παραλιακή ζώνη κυριαρχούν οι χώρο ι πρασίνου και οι αδόμ ητοι χώρο ι, που αποτ ελούν συνέχεια της παραλιακής ζώνης των Κάτω Ν.Επι βατών, στ ην υπόλοιπη περι οχή τ ου οικισμού οι κύριες χρήσεις σ χετίζονται με α και β κατοικία, ενώ οι κοινόχρηστο ι και κοι νω φελείς χώροι είναι ελάχιστοι. Στην ευρύτε ρ η περιοχή έντονη είναι η αυθαίρετη δόμηση, ειδικά στα δυτικά του οικισμού ό που υ πάρχο υν αρκετά πρανή και η παραλιακή ζώνη αποκτά αρκετά απότομο ανάγλυφο.

27 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α Δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά & παραγωγικά δεδομένα τ ου Δήμου Θερμαϊκού Πληθυσμ ός εξέλιξη τ άσεις Το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Θερμαϊκού έχει μελετήσει την πολεοδομική ο ργάνωση των τριών οικισμών το υ Δήμο υ για πληθυ σμό κατοίκων ( σε έντεκα πολεοδομικές ενότητες). Η αναφορά μας σε αυτό το ση μείο στα δημογ ραφικά χαρακτηριστικά του ο ικισμού, βάσει των απογ ρ αφών της Ε.Σ.Υ. Ε., πρα γματοποιείται για μία επικαιροποίη ση της πληθυσμιακή ς εξέλιξης των οικισμών και να διαπιστώσουμε το ρεαλισμό ή όχι των πληθυσ μιακών προ βλέψεων του Γ. Π. Σ. Το πα ρόν τεύχος αναφέρεται στον ο ικισμό της Αγίας Τ ριάδας και συγκεκριμένα, στην Πολεοδομική Ενότη τα Π.Ε.5 Α, ωστ όσο τα δημογραφικά χαρακτηρι στικά εξετάζονται συνολικά για ολόκληρο το Δήμο, προκειμένου να διαμορφώνεται μία πλήρης και ολοκληρωμένη εικόνα για το θ έμα. Η εξέλιξη του πληθυσ μού του Δήμου Θερμαϊκού, λοιπόν, σύμφωνα με τις απογραφές της Ε.Σ. Υ.Ε., φαίνεται στο Διάγραμμα , σ ύμφωνα με τα στοι χεία που παρατίθε νται στον Πίνακα (ακολουθεί στην ε πόμεν η σελίδα). Δ ι ά γ ρ α μ μ α : Η ε ξ έ λ ι ξ η το υ π λ η θ υ σμ ού της Δ. Ε. Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ γ ι α τη ν π ε ρ ί ο δ ο

28 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 28 Παρατηρούμε την αλματώδη πληθυσμιακή ανάπτυξή, ο οποίος σχεδόν εξαπλασίασε τον πληθυσμό του κατά την εικοσαετία και όπως φαίνεται και στον Πίνακα , σχεδόν τετραπλασίασε και το ποσοστό του στο σύνολο του Νομού Θε σσ αλονίκης. Μάλιστα, ο Δήμος το έτος ήταν στην 29 η θέση από το υς 45 Δήμους το υ Νομ ο ύ Θεσσαλονίκης, ενώ το έτος 2001 ανέ βηκε στ η 12 η θέση. ΕΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦ ΗΣ Ε. Σ.Υ.Ε. / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΠΙ ΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Π.Ε. Θεσσαλονίκης % Δ.Ε. στην Π.Ε. 0,53% 0,44% 0,42% 0,61% 1,91% Δ.Ε. Θερμαϊκού Πί ν α κ α ς : Ο π λ η θ υ σμό ς τη ς Δ. Ε. Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ γ ι α τ η ν π ε ρ ί ο δ ο Η εξέλιξη για κάθε οικισμό του Δήμο υ Θερμαϊκού ξεχωρι στά φαίνεται στο Διάγραμμα (ακολουθεί στην επόμενη σελίδα), σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα Σύμφωνα με τ ο εν λόγω Διάγραμμα, η πληθυσμιακή εξέλιξη του Δήμου οφείλεται στην αντίστοιχη ε ξέλιξη του ο ικισμού της Πε ραίας, ο οποίος σ χεδόν πενταπλ ασίασε τον πληθυσμό του κατά τη δεκαετία , ενώ οι Ν.Επ ιβάτες και η Αγία Τριά δα την ίδια περίοδο υπερδιπλασίασαν τον πληθυσμό τους. Αυτ ό εξη γείται από το γεγονός ότι η Περαία αποτελεί την έδρα του Δήμου, αλλά και από το γεγονός ότι κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980 συγκέντρωσε το μεγαλύτ ερο πλήθος των παραθεριστικών κατοικιών της περιοχής. ΕΤΗ ΑΠΟΓΡΑΦ ΗΣ Ε. Σ.Υ.Ε. / ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΙ Περαία Ν.Επιβάτες Αγία Τριάδα Πί ν α κ α ς : Ο π λ η θ υ σμό ς τ ω ν τρι ώ ν ο ι κ ι σμ ώ ν τη ς Δ. Ε. Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ γ ι α τη ν π ε ρ ί ο δ ο Από τα παραπάνω στοιχεία παρατηρούμε ότι υπάρχει συνεχώς πληθυ σ μιακή αύξηση και στους τρεις οικισμο ύς του Δήμου ( με εξαίρεση τ ους Ν.Επιβάτες κατά τη δεκαετία ), η οποία ε μφανίζεται σ ημαντικά μεγαλύτερη από το έτος 1981 και μ ετά. Αυτό τ ο γεγονός οφείλεται στο φαινόμενο της μετεγκατάστασης κατοίκων του Π.Σ.Θ. στα προάστια της Θεσσαλονίκης, σε συν δυασμό με τ ην ύπαρξη στην πε ριο χή διαθέ σι μης γης σε σχετικά ικανοποιητικές τιμές, σε σύγκριση με άλλες περιοχές και με το Π.Σ. Θ. Τ η δεκαετία του 1990 η πληθυσμιακή αύξηση ενισχύεται και από την εγκατάσταση στην περιοχή του Δήμ ου

29 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 29 παλιννοστούντων ομογενών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το οικιστικό απόθεμα, το οποίο προϋπήρ χε στην περιοχή ως παραθεριστική κατοικία. Δ ι ά γ ρ α μ μ α : Η ε ξ έ λ ι ξ η το υ π λ η θ υ σμ ού των τρ ι ώ ν ο ι κ ι σμ ώ ν τη ς Δ.Ε. Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ γ ι α τη ν π ε ρ ί ο δ ο Νοικοκυριά και π υραμίδ α ηλικιών Από τις απογραφές τη ς Ε.Σ.Υ. Ε. το υ 1991 και του 2001, προκύπτ ουν τα ακόλουθα στοιχε ία για τον αριθμό των νοικοκυριών στ ο Δήμο Θερμαϊκού, πο υ παρατίθενται στον Πίνακα (στην επόμενη σελίδα). Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο αριθμός νοικοκυριών στο Δήμ ο Θερμαϊκού αυξήθηκε κατά περίπου 350% κατά τη δεκαετία , ενώ ταυτόχρονα σε κάθε νοικοκυριό αντιστοι χούν περίπο υ 2, 9 άτομ α και για τα δύο έτ η απογραφής (1991 και 2001). Αυτό το γεγονός μπορεί να υποδηλώνει ότι στην περιοχή έχουν εγκατασταθεί νέες οικογένειες με κανένα ή ένα παιδί (για αυτόν το λόγο, δεν έχει αυξηθεί ο

30 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 30 δείκτης «άτομα/νοικοκυριό» κατά την απογραφή της Ε. Σ.Υ.Ε. του 2001 ως π ρος την αντίστοιχη απογραφή τ ου 1991). Αυτό που πα ρατηρούμε είναι ότι στην Περαία ο εν λόγω δείκτης παρουσιάζει μικ ρή αύξηση τη δεκαετία , ενώ αντίστοιχα την ίδια δεκαετία για τους οικισμούς των Ν.Επιβατών και της Αγίας Τριάδας παρουσιάζει μικρή μείωση, χωρ ίς όμως να παρέχεται δυνα τότητα για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. ΕΠΙ ΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Π.Ε. Θεσσαλονίκης Δήμος Θερμαϊκού ΠΛΗΘΥΣΜΟ Σ ΑΡΙ ΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡ ΙΟ ,89 2, ,89 2,91 Περαία ,88 2,94 Ν.Επιβάτες ,92 2,86 Αγία Τριάδα ,91 2,83 Πί ν α κ α ς : Ο α ρ ι θ μ ό ς τω ν ν ο ι κ ο κ υρ ι ώ ν σ τ η Δ. Ε. Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ (και σ το υ ς τ ρ ε ι ς ο ι κ ι σ μ ο ύς το υ) κ α ι στην Π. Ε. Θ ε σσαλ ο ν ί κ η ς ( γ ι α τα έ τη α π ο γ ρ α φ ή ς της Ε. Σ. Υ. Ε κ α ι ). Πάντως, το φαινόμενο της υπογεννητικότητας, το οποίο είναι χα ρακτηριστικό των περισσ ότερων περιο χώ ν της χώρας, παρουσι άζεται στην πυραμίδα ηλικιών για τα έτη απογραφής της Ε.Σ.Υ. Ε και 2001, η οπ οία φαίνεται στ α Διαγράμματα και (από τα στοι χεία τ ων Πινάκων και ) πο υ ακολου θ ούν. Η κατανομή του πληθυσμού στ ο Δήμο Θερμαϊκού, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα για την απογραφή της Ε.Σ.Υ. Ε. του έτους 20 01, δε ίχνει ξεκάθαρα ότι περί που το 90% των κατοίκων του είναι ηλικίας μ ικρότερης των 65 ετών, ε νώ τα 2/3 των κατοίκ ων του εί ναι ηλ ικίας μικρότερης των 45 ετών. Φύλο Ομάδες ηλικιών Άντρες ( 20,2%) (20,5%) ( 28,2%) ( 21,8%) 940 (9, 3%) Γυναίκες ( 18,8%) ( 21,0%) ( 28,2%) (21,4%) ( 10,6%) Πί ν α κ α ς : Ο ι ο μ ά δ ε ς ηλ ι κ ι ώ ν σ τ η Δ. Ε. Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ (απ ο γ ρ α φή Ε. Σ. Υ. Ε ). Από το Διάγραμμα φαίνεται ότι το σχήμ α δεν θυμίζει π υραμίδα, αφού θα έπρεπε οι κάτοικοι των ηλικιών 0-14 και να είναι σημαντικά περισσ ότεροι, για να είναι μεγαλύτερη η βά σ η της πυραμίδας. Αντ ίστοι χη είναι η εικόνα για την υ πογεννητικότητα που

31 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 31 αποκομίζουμε από το Διάγραμμα , το οποίο προκύπτε ι από τα στοιχεία του Πίνακα , που αφορούν σ την απογραφή της Ε.Σ.Υ.Ε. του έτους Βέ βαια, παρατηρούμε ότι στο Διάγρα μμα φαίνεται ακόμα μεγαλύτερη γήρανση του πληθυ σμού, κυρίως λόγω της ομάδας ηλικίας π ου είναι σημαντικά μειω μένη σε σ χέση με την α πογραφή της Ε.Σ.Υ. Ε. του έτους Δ ι ά γ ρ α μ μ α : Π υρα μ ί δ α η λ ι κ ι ώ ν τω ν κ α τοί κ ω ν τ ης Δ. Ε. Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ μ ε β ά ση τ η ν α π ο γ ρ α φ ή τη ς Ε. Σ. Υ. Ε. το υ έ το υς Πάντως, από τα στοιχεία των Πινάκων και προκύπτε ι ό τι οι νέοι κάτοικοι που έ χουν μετακομί σει στο Δήμο Θερμαϊκού κατά τη δεκαετία ανήκουν στις ομάδες ηλικιών και 45-64, προφανώς συμπαρασύροντας και κατοίκους μικρότερης ηλικίας, που συγκροτούν οικογένειες των 3-4 μελών. Ομάδες ηλικιών Φύλο Άντρες 560 (19,8%) 694 (23,3%) 609 (21,1%) 716 (25,0%) 312 (10,8%) Γυναίκες 533 (17,9%) 658 (23,4%) 621 (21,3%) 749 (25,7%) 371 (11,7%) Πί ν α κ α ς : Ο ι ο μ ά δ ε ς ηλ ι κ ι ώ ν σ τ η Δ. Ε. Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ (απ ο γ ρ α φή Ε. Σ. Υ. Ε ).

32 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 32 Δ ι ά γ ρ α μ μ α : Π υρ α μ ί δ α η λ ι κ ι ώ ν τω ν κ α τοί κ ω ν τ ης Δ. Ε. Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ μ ε β ά ση τ η ν α π ο γ ρ α φ ή τη ς Ε. Σ. Υ. Ε. το υ έ το υς Μορφωτικό επί πεδο Με βάση στατιστικά στοιχεία της απογραφής του 2001 της Ε.Σ. Υ.Ε., παραθέτουμε τον Πίνακα , που αναφέρεται στο μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων της Δ.Ε Θερμαϊκού και της Π. Ε. Θε σσαλονίκης. Από τα στ οιχε ία του Πί νακα , καθώς και το Διάγρα μμα που ακολουθεί, είναι ξεκάθαρο ότι το μ ορφωτικό επίπε δο των κατοίκων της Δ.Ε. Θερμα ϊκού είναι αντίστοι χο του επιπέ δου των κατο ίκων της Π. Ε. Θεσσαλονίκης, με ελαφρά μεγα λύτερα ποσο στά των κατοίκων του Δήμου που είναι απόφοιτοι Α. Ε.Ι., Τ. Ε.Ι. και Μέσης Εκπαίδευσης. Επ ίσης, ποσοστ ιαία οι απόφοιτο ι στοι χειώδο υς εκπαίδευσης είναι λιγ ότεροι στη Δ.Ε. σε σύγκρι ση με αυτούς της Π. Ε. Τέλος, το γεγονός ότι κατά την απογραφή της Ε. Σ.Υ.Ε. τ ου έτους 2 001, μόλις το 2,5% του πληθυσμού του Δήμου φοιτά στο Δημοτι κό Σχολείο το αντίστοιχο ποσοστό για την Π. Ε. Θεσσαλονίκης είναι 6,7 % είναι σε συμφωνία με την πυραμίδα ηλικιώ ν και το σ χόλιο για την υπογεννητικότητα στην παράγραφο

33 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 33 Επίπεδο μόρφω σης Μεταπτυχιακό - Δι δακτορικό Πτυχιούχοι Α.Ε. Ι. Πτυχιούχοι Τ ΕΙ (ΚΑΤΕ ΚΑΤΕΕ) / Ανωτέρων Σχολ ών Απόφοιτ οι Μεταδευτερο βάθμιας εκπαίδευσης Απόφοιτ οι Μέσης Εκπαίδευσης Απόφοιτ οι Γυμνασίου Απόφοιτ οι Στοι χειώδους Εκπαίδευσης Δεν τελείωσαν το Δημοτ ι κό αλλά γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση Φοιτούν στο Δη μοτικό Αγράμματοι Νομός Θεσσαλονίκης (1,1% ) (10,7% ) (3,8% ) (4,3% ) (30,8% ) (11,6% ) (28,0% ) (7,7% ) (6,7% ) (2,1% ) Δήμος Θερμαϊκού 207 (1,1%) (11,6%) 919 (4,9%) 781 (4,2%) (32,3%) (11,7%) (21,9% ) (8,8%) 460 (2,5% ) 174 (0,9%) Σύνολο Πί ν α κ α ς : Τ ο μ ο ρ φ ω τικ ό ε π ί π ε δ ο τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν τ η ς Δ. Ε. Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ σε σ ύγ κ ρ ι σ η μ ε τη ν Π. Ε. Θ ε σ σαλ ο ν ί κ η ς (απ ο γ ρ α φή Ε. Σ. Υ. Ε., ). Συμπερασματικά, θα πε ρίμενε κανείς, λαμβάνοντας υπόψη την αλματώδη πληθυ σμιακή αύξηση του Δήμου κατά τη δεκαετία (η μεγαλύτερη στ ο Νομ ό Θεσσαλονίκης), να είναι καλύτερο το μορ φωτικό επίπε δο των κ ατοίκων του Δήμου από το αντίστ οιχο των κατοίκων του Νομού, ό πως συ μβαίνει σε άλλους περιαστικούς Δήμο υς, αφού γενικά αρκετοί νέοι σήμερα λαμβάνουν περισσ ότερη μόρ φωση, αποκτώντας πιο εύκολα πτυχία. Όμως κάτι τέτοιο δεν επι βεβαιώνε ται, καθώς όπως αναφέρει και το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδ ομικό Σχέδιο ( στο αντίστο ιχο τεύχος Ανάλυσης - Προμελέτης Α Σταδί ου), ένα ποσο στό της πληθυσμιακής αύξησης του Δήμου οφείλεται στ η μετεγκατάσταση οικονομικών μεταναστών, οπότε προφανώς επηρεάζονται τα αντίστοιχα π οσοστά στο μορφωτικό επίπεδο των κατοίκων του Δήμ ου.

34 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 34 Δ ι ά γ ρ α μ μ α : Μορ φ ω τικ ό ε π ί π ε δ ο τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν τ ης Δ. Ε. Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ, μ ε β ά ση τ η ν α π ο γ ρ α φή τη ς Ε. Σ. Υ. Ε. το υ έ το υ ς Απασχόληση Από τα στοιχεία της Ε. Σ.Υ.Ε. των δύο απογραφών κατά τα έτη 1991 και 2001 ότι σε απόλυτα μεγέθη στη δε καετία έ χου ν αυξηθεί όλα τα μεγέθη της απασχόλ ησης, δηλαδή, ο οικονομικά ενεργός και μη ενεργός πληθυσμός, το σ ύνολο των απασχολούμενων και ο αριθμός των ανέργων, όπως προκύπτει από τα στατιστικά πο υ παρατίθενται στον Πίνακα (ακολου θεί στην ε πόμενη σελ ίδ α). Παρατηρούμε από τ α στοιχε ία τ ου Πίνακα ότι κατά τη δεκα ετία ο πληθυ σμός αυξήθηκε κατά 25 0%, ενώ ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 275%, γεγονός που ενισ χύει τη ν άποψη ότι η Δ.Ε. Θερμαϊκού πρ οσελκύει την τελευταία δεκαπενταετία νέες οικογένειες από το Π ολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Σημαντική, όμως, είναι και η αύξηση των ανέργων που αποτελούσαν το το 6,9% του οικονομικά ενεργού πληθυ σμού, ενώ το 2001 το 11% σε απόλυτο αριθμό μάλιστ α εξαπλασιάστηκαν. Αυτ ή η αύξησ η της ανεργία ς, όμως, δεν οφεί λεται στις παραγωγικές δραστηριότητες του Δ.Ε. Θερμ αϊκού, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους περιαστικούς Δή μους της Θεσσαλονίκης, αφού πολλοί κάτοικοι του εργάζονται σε

35 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 35 διαφορετικά σημεία τη ς πόλης και συνεπώς, η καταγεγραμμένη ανεργία στον ο ικισμό επηρεάζεται από το 11,4 % της ανεργίας τ ης Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Μεγέθη για την απασχόληση Έτη απογραφής Ε.Σ.Υ. Ε Συνολικός πληθυσμός Δήμου Θερμαϊκού Σύνολο ο ικονομικά ενεργού και μη ενεργού πληθ υσμού ( 100% ) (100% ) Οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ( 52,2%) ( 46,9%) Οικονομικά ενεργός πληθυσμός 2.496(47,8%) ( 53,1%) Σύνολο απασχολούμενω ν ( 93,1%) ( 89,0 %) Άνεργοι 172 (6, 9%) ( 11,0%) Πί ν α κ α ς : Η ε ξ έ λ ι ξη δ ι α φ ό ρ ω ν μ ε γ ε θ ώ ν σ χε τ ι κ ά μ ε τ η ν α π α σχ ό λ η ση σ το Δ ή μ ο Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ κ α τ ά τη δ ε κ α ε τ ί α , σ ύ μ φ ω ν α μ ε τι ς απ ο γ ρ α φέ ς τ η ς Ε. Σ. Υ. Ε. Όσον αφορά στην κατανομή του οικονομικά εν εργού πληθ υσμού του Δήμου στ ους τρεις τομείς παραγωγής, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθε νται στ ον Πίνακα , καταγράφεται τη δεκαετία πο σοστ ιαία μείωση στ ον πρ ωτογενή τομέα κατά περίπου 65%, ενώ στον δευτερογενή τομέα και τον τριτογενή τομέα παρατηρείται αύξηση κατά 9,5% και 35% αντίστοιχα. Ας σημειωθεί ό τι η μεγ άλη μείωση στον πρωτ ογενή τομέα παραγωγής εξηγείται από τη μείωση της αγροτικής γης, εξαιτίας της μετατροπής τ ης σε οικόπεδα, την αυξηση των αξιών γης, αλλά και τη γενικότερη τάση τριτογενοπ οίησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, που σ ημειώνεται στ ις περιαστικές ζώνες μ εγάλων αστικών κέντρων. Η σύγκρισ η των αντίστοιχων ποσο στών μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια του Διαγράμματος που ακολουθεί: Τομείς παραγωγής Έτη απογραφής Ε.Σ.Υ. Ε Πρωτογενής τομέας 199 (8, 8%) 286 (3, 1%) Δευτερογενής τομέας 478 (21,2%) ( 23,2%) Τριτογενής τομέας ( 47,0%) ( 63,8%) Νέοι 521 (23,0%) 928 (9, 9%) Πί ν α κ α ς : Η κ α τα ν ο μ ή το υ ε ν ε ρ γ ο ύ πλ η θ υ σμο ύ σ το υ ς τρ ε ι ς το μ ε ί ς παρ α γ ω γ ή ς κ α τ ά τα έτη κ α ι σ ύ μ φω ν α μ ε την Ε.Σ. Υ. Ε.

36 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 36 Δ ι ά γ ρ α μ μ α : Η ε ξ έ λ ι ξ η τη ς κ α τα ν ο μ ή ς τ ο υ ε ν ε ρ γ ο ύ π λ η θ υ σμ ο ύ σ τ ο υς τρ ε ι ς τομ ε ί ς π α ρ α γ ω γ ή ς κ α τά τη δ ε κ α ε τ ί α σ τ η ν Π. Ε. Θ ε σ σαλ ο ν ί κ η ς κ α ι σ τ η Δ. Ε. Θ ε ρ μ α ϊ κ ο ύ, σ ύμ φω ν α μ ε τ ι ς α π ο γ ρ α φέ ς τη ς Ε. Σ. Υ. Ε. τ ω ν ε τώ ν κ α ι Πολεοδομικά δεδομένα Εισαγωγή Για τη μελέτη της πο λεοδομικής οργάνωσης τ ων περιοχών ε πέκτασης του Δήμο υ Θερμαϊκού, πραγματοπο ιή θηκε η αποτ ύπωση και η κτηματογράφησ ή του ς, καθώς επίσης και καταγραφή των υφιστάμενων χρήσεων γης και των τεχνικών υποδομών. Τα εν λόγω

37 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 37 στατιστικά στοι χεία παρουσιάζονται στ ις επόμ ενες παραγράφους και αποτελούν το θεματικό αντικείμενο των Χαρτών Ανάλυσης που συνοδε ύουν το παρόν τεύχος. Υπενθυμί ζεται ότι το παρόν τεύχος αφορά στην Πολεοδομική Εν ό τητα Π.Ε.5 Α, όπως έχε ι ήδη αναφερθεί και προηγουμένως, ω στόσο για να μελετηθεί συνολικά η περιο χή μελέτης και να υπάρξουν γενικά συγκριτικά συμπεράσμα τα, στους πίνα κες και στα διαγράμματα παρατίθενται στοιχεία και για τις Πολεοδο μικές Ενότητ ες Π.Ε.1, Π.Ε.1 Α, Ε.Μ.Ο.1 και Ζ.Α.Δ Χρήσεις γ ης Στην πε ριο χή επέκτασης της Αγία ς Τριάδα ς, δυτ ικά της οδού Θεσσαλονίκης -Μηχανιώνας (Π. Ε.5Α), η δόμηση καταλαμβάνει περίπου τ ο 30% των αγροτεμάχιων, ενώ οι χρή σει ς που παρατηρούν ται στην π εριοχή ε ίναι αυτή της κατοικία ς, αλλά και των καλλιεργειών στα αδόμητα αγροτεμάχια. Επίσ ης, σε δημοτ ικό οικόπεδο, π ου έχει «πρόσωπο» στην οδό Θεσσαλονίκης -Μη χανιώνας, υπάρχουν εγκαταστάσεις αντλιοστ ασίου για τη μεταφορά των ακαθάρτων του Δήμου Θερμαϊκού στην Εγκατάσταση Επε ξεργασίας Υγρών Απο βλήτων του Δήμου Μη χανιώνας. Επί σης, τα υφι στάμενα κοιμητήρια της Αγίας Τριά δας βρίσκονται εντός της περιο χής πολεοδό μησης, το εγκεκριμένο Γ. Π. Σ. προ βλέπει τη με τατροπή τους σε μνημειακό χώρο πρασί νου, καθώς και τη μεταφορά τους σε άλλη θέση, σε απόσταση μεγαλύτερη των 250 μέτ ρων από το όρ ιο της περιοχής πολεοδόμη σης Κατάσταση οικοδομη μένου χώρο υ ποιότητα κτι σμάτων Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των κ τισμάτων που σ χετίζονται με τον αριθμό των ορόφων του ς και την κάλυψή τους, αυτά παρατίθενται στους Πίνακες και που ακολουθούν στην επόμενη σελίδα, με αναφορά σε κάθε μία από τις υπό μελέτη από το παρόν τεύχος Π ο λεοδομικ ές Ενότητες: Πολεοδομικές Ενότητες Μονώροφα Διώροφα Τριώροφα Πολεοδομική Ενότητα 1 76 (91,6%) 6 (7,2%) 1(1,2% ) Πολεοδομική Ενότητα 1Α 463 (86,9% ) 67 (12, 6%) 3(0,5% ) Πολεοδομική Ενότητα 5Α 599(92,0%) 52 (8,0%) 0 Ε.Μ.Ο.1 46 (97, 9%) 1 (2,1%) 0 Ζ.Α. Δ.1 55(85,9%) 4 (6,3%) 5 (7,8%) Πί ν α κ α ς : Κα τ η γ ο ρ ι ο π ο ί η ση τω ν κ τισ μ ά τ ω ν τ ω ν υπ ό μ ε λ έ τη α π ό το παρό ν τε ύ χο ς Πολεο δ ο μ ι κ ώ ν Ε ν ο τή τ ω ν, α ν ά λ ο γ α μ ε το ν α ρ ι θ μ ό τω ν ο ρ ό φ ω ν τ ο υς.

38 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 38 Πολεοδομικές Ενότητες Κεραμοσκεπή κτίρια Πλακοσκεπή κτίρια Λαμαρινοκατασκευές Πολεοδομική Ενότητα 1 20 (24, 0 %) 17 (20, 5% ) 46(55,4% ) Πολεοδομική Ενότητα 1 Α 181 (34,0% ) 75(14,1% ) 277(51,9% ) Πολεοδομική Ενότητα 5 Α 187 (28,70% ) 157 (24,1% ) 307(47, 2%) Ε.Μ.Ο.1 8 (17,0% ) 10 (21, 3% ) 29 (61, 7%) Ζ.Α. Δ.1 4 (6,3% ) 51(79,7% ) 9 (14,0%) Πί ν α κ α ς : Κα τ η γ ο ρ ι ο π ο ί η ση τω ν κ τισ μ ά τ ω ν τ ω ν υπ ό μ ε λ έ τη α π ό το παρό ν τε ύ χο ς Πολεο δ ο μ ι κ ώ ν Ε ν ο τή τ ω ν, α ν ά λ ο γ α μ ε τη ν κ ά λ υψ ή το υ ς. Τα στοιχεία των δύο παραπάνω πινάκων απεικονίζονται στο Διάγραμμα πο υ ακολουθεί: Δ ι ά γ ρ α μ μ α : Κα τη γ ο ρ ι ο π ο ί η ση τω ν κ τι σμά τ ω ν τω ν κ τι σμά τ ω ν τ ω ν υπ ό μ ε λ έ τη α π ό τ ο π α ρ ό ν τε ύ χο ς Πολεο δ ο μ ι κ ώ ν Ε ν ο τή τ ω ν, α ν ά λ ο γ α μ ε τη ν κ ά λ υψ ή το υ ς κ α ι το ν α ρ ι θ μ ό τ ω ν ο ρ ό φω ν το υ ς.

39 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 39 Από τα παραπάνω στοι χεία προκύπτει καταρχήν ότι τα πε ρισ σότερα κτί σματα βρί σκονται στην Π. Ε.5 Α και ακολουθεί η Πολεοδομική Ενότητα Π. Ε.1 Α. 8 Πιο συγκεκριμένα, στη ν Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α καταγράφονται τα 651 κτίσματα από τα συνολικά κτίσματα της περιοχής μελέτης και στην Π.Ε.1Α τα 533 κτίσματα. Γενικά, από τα κτίσματα τα 400 είν αι κεραμοσκεπή, τα 310 είναι πλακοσκεπή και τα 668 είναι λαμαρινοκατασκευές. Επίσης, ό σον αφορά στο ν αριθμό των ορόφων τ ους, αυτά είναι μονώροφα, 130 διώροφ α και μόνο 9 τριώροφα. Ας σημειωθεί ότ ι στη ν περιοχή μελέτης τα περισσ ότερα κτίσματα ε ίναι σχετ ικά καινούρια, δηλαδή, έχουν δο μηθεί από το και μετά. Από τα στατιστικά στοι χεία πο υ παρατίθενται, είναι ξεκάθαρο ότ ι ση μαντικό ποσο στό της εκτός σχεδίου δ όμησης στην περιο χή των υπ ό μελέτη από το παρόν τεύχος Πολεοδομικών Ενοτήτων περιλαμβάνει ελαφριάς κατασκευής κ τίσματα, λαμαρινοκατασκευές και λυόμενα, τα οποία υφίστανται σε συ γκεκριμένες περιοχές στ ις Πολεοδομικές Ενότητε ς Π.Ε.5 Α και Π.Ε.1 Α. Ειδικά στην περι οχή επέκτασης σχεδίου πόλ ης της Αγίας Τριάδας (Π.Ε.5Α), το π ρόβλημα της ύπαρξης πολλών μικρών ιδιοκτησιών μ ε λυόμενα και ελαφριάς κατασκευής κτίσματα, οι οποίες διαχωρί ζονται μεταξύ τους με ιδιαίτερα στενούς χωματόδρομο υς, απαιτεί ιδιαίτερες λύσεις, όσ ον αφορά στη ν κυκλοφοριακή οργάνωση της περιοχής Υλοποιη μένος μέσος συ ντελεστής δόμησης και πραγματοποιημένη κ άλυψη Ο υλοποιημέν ος μέσος συντελεστής δόμ ησης σ τις περιο χές των Πολεοδομικών Ενοτήτων Π.Ε.5Α, Π. Ε.1, Ε.Μ.Ο.1 και Ζ.Α. Δ.1 είναι π ολύ χαμηλός, αφού το καθεστώς δόμησης ακολουθεί τις διατάξεις της εκτός σχεδίου δόμ η σης (κατά συνέπεια το ίδιο ισ χύει και για τ ην πραγματοποιημένη κάλυψη). Ας υπογραμμ ισθ εί ότι στ ις Πολεοδομι κές Ενότητες Π. Ε.1, Ε.Μ.Ο.1 και Ζ.Α. Δ.1 υφί στανται ελάχιστα κτίσματα μόλις 194 από τα όπως προκύπτει από τα στοι χεία το υ Πίν ακα π ου παρατέ θηκε στην προηγούμενη παράγραφο ενώ τα περισσ ότερα κτίσματα υφίστανται στις περι οχές των Πολεοδομικών Ενοτήτων Π. Ε. 5Α και Π.Ε.1Α, ο ι οποίε ς βρίσ κονται πλησιέστερα στ α ήδη εγκεκριμένα σχέδια πόλης της Αγίας Τριάδας και Άνω Περαίας αντίστοιχα. Στην Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.1Α ο υλοποιημένος συντελεστής δόμησης είναι πολύ χαμηλός στις περιοχές επέκτασης, ενώ στην περιοχή του εγκεκριμένου σχεδίο υ π όλης της Άνω Περαίας προφανώς είναι αυξημένος και κυμαίνεται από 0,2 σε ελά χιστα αραιοδ ομημένα οικοδομικά τετράγωνα ως 1,2 στα πυκνοδομημένα οικοδομ ικά τετράγωνα. Αντίστοι χα, το ποσο στό κάλυψης κυμαίνεται από 20% ως 50% στα οικοδομικά τετράγωνα του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης της Άνω Περαίας. 8 Για τ η ν Π ο λ ε ο δ ο μ ι κ ή Εν ό τ η τ α Π. Ε. 1 Α λ α μ β ά ν ο υ μ ε υ πόψ η μ α ς μ ό ν ο τ η δ ό μ η ση σ τ η ν ε κ τ ό ς σχε δ ί ο υ περι ο χ ή κ α τ ά τ η ν πα ρ ο υ σ ί ασ η τ ω ν στ ατι σ τ ι κ ώ ν στο ι χ ε ί ω ν.

40 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α Ιδιοκτησιακό καθεστώς κατάτμηση γης αξίες γης Η συντ ριπτική πλειοψ ηφία της έκτασης τω ν υπό μελέτη από τ ο παρόν τεύχος Πολεοδομικών Ενοτήτω ν αποτελείται από ιδιωτικές εκτάσεις, όπως προκύπτει από την κτηματογράφηση που έ χει προηγηθεί στα πλαίσ ια της μελέτης πολεοδό μησης. Υπάρχουν και δημοτικές και δημό σιες εκτάσεις στην περιοχή μ ελέτης, συνολικού μεγέθους 960 σ τρεμμ άτων, από τις οποίες όμως οι μεγαλύτερες αποτελούν ρεματιές και χαράδρες που προφανώς δεν είναι αξιοποιήσ ιμες για ανοικοδόμηση. Στην Πο λεοδομική Ενότητα Π.Ε.1 υφίσταται δημοτ ική έκταση επιφάνειας 78 σ τρεμμάτων περίπ ου, η ο ποία προ βλέπεται από τ ο εγκεκριμέν ο Γεν ικό Πολεοδομικό Σχέδιο να αξιοποιηθεί γ ια αθλητικές εγκαταστάσεις («Πυρήνας Α» ), εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, αλλά και κατοικία. Στη Ζώνη Αναπτυξ ιακών Δραστηριοτήτω ν Ζ.Α. Δ.1 υφί στανται τρεις δημοτικές ιδιοκτησίε ς: η πρώτη, με εμβαδόν 11,5 στρέμματα, προβλέπεται να αξιοποι ηθεί ως χώρος πρασίνου από το εγκεκριμένο Γ.Π. Σ. η δεύτερη, με εμβαδόν 205 στρέμματα, έχει ξεκινήσει να αξι οπ οιείται ως χώρος αθλητι κών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων και για τ ην τρίτη, εμβαδού 126 στρεμμάτων, π ροτείνετ αι από το εγκεκρ ιμένο Γ.Π.Σ. οι χρήσεις του ρι σμού -αναψυχής και κεν τρικών λειτουργιών πόλ ης. Επί σης, στη Ζώνη Αναπτυξιακών Δραστηρι οτήτων Ζ.Α. Δ.1 υφί σταται έκταση που ανήκει στην Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και έχει εμβαδόν 758 στ ρέμματα, καθώς και έκταση 171 στρεμμάτων, το μεγαλύτερο τμή μα της οποίας έχει παραχωρη θ εί πρόσφατα από το Δή μο Θερμαϊκού στο Πανε πιστήμι ο Μακεδονίας για την ανέγερση κτιρι ακών εγκαταστάσεων του πανεπιστημ ίου. Μ ικρού εμβαδού τ ης τάξης των τ.μ. ο ικόπ εδα εντός του εγκεκριμένου σχεδίο υ πόλης τη ς Άνω Περαίας εί ναι σήμερα στην ιδιοκτησ ί α του Δήμου. Τέλος, στο βορειο δυτικό τμήμ α της Πολεοδομικής Ενότητας Π. Ε.1 Α υφίστ ανται δημοτικές εκτάσεις που προτε ίνεται από το εγκεκριμένο Γ. Π. Σ. να αξιοποιηθούν για την ανέγερση του Ειρη νοδικείου και του νέου Δημαρχε ίου. Στην Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α υ φίστανται περιορισμένες δ ημοτικές ι διοκτησίες, ο ι οπο ίες έχουν προταθεί από τ ο εγκεκριμένο Γ.Π. Σ. προς αξιοποίη ση, μέσω της χωροθέτηση ς κοινόχρησ των και κοινωφελών χώρων. Όσον αφορά στην κατάτμηση της γης στ ην πε ριοχή μελέτης, από την κτηματογράφηση προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία που παρατίθενται στον Πίνακα (στ ην επόμενη σελίδα), σ χετικά με την κατάτμηση των ιδιοκτη σιών σε κάθε μία από τ ις υπό μελέτη από το παρόν τεύχος Π ολεοδο μικ ές Ενότητες. Από τα στοιχε ία του εν λόγω Πίνακα προκύπτει το Διάγραμμα πο υ ακολουθεί στην επόμενη σελίδα, σύμφωνα με το οποίο προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσμ ατα: Οι μεγάλες ιδιοκτησίες άνω των 10 στρεμμάτων είναι ελάχιστες, με εξαίρεση την πε ριο χή της Ζώνης Αναπτυξιακών Δραστηριοτήτων Ζ. Α. Δ.1, στην οποία και οι έξι ιδιοκτησίες είναι μεγαλύτερες των 10 στρεμμάτων.

41 Πολεοδομική Μελέτη Δήμου Θερμαϊκού Πολεοδομική Ενότητα Π.Ε.5Α 41 Πολεοδομικές Ενότητες Πλήθος ιδ ιοκτησιών ανά λογα με το εμβαδόν τους τ. μ τ.μ τ.μ τ.μ τ.μ. > τ.μ. Π.Ε Π.Ε.1Α Π.Ε.5Α Ε.Μ.Ο Ζ.Α. Δ Σύνολο Πί ν α κ α ς : Η κ α τά τμ η ση τω ν ι δ ι ο κ τη σι ώ ν σ ε κ ά θ ε μ ί α α π ό τι ς υπ ό μ ε λ έ τη α π ό τ ο π α ρ ό ν τε ύ χο ς Πολεο δ ο μ ι κ έ ς Εν ό τη τε ς. Δ ι ά γ ρ α μ μ α : Η ποσοστια ί α κ α τα ν ο μ ή τω ν ι δ ι ο κ τ η σ ι ώ ν α ν ά λ ο γ α μ ε τ ο μ έ γ ε θ ό ς τ ο υς γ ι α κ ά θ ε Π ο λ ε ο δ ο μ ι κ ή Ε ν ό τη τα. Στις Πολεοδομικές Ενότητες Π.Ε. 1Α και Π. Ε. 5Α το 73% και 43% του πλήθους των ιδιοκτησιών περιλαμβά νουν αγροτεμάχια με εμβαδόν μέ χρι 500 τ.μ., σ τα οπο ία εμφανίζεται η αυθαίρετη δόμηση των λυόμενων κ αι των λαμαρινοκατασκευών.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1138 11 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 24208 Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Ιουλίου 2008 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ. 6876/4871 Εγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδια σμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 2013 2014 ΦΑΣΗ Α ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΔΕΚ 2012-1 - ΕΙΣΑΓΩΓΉ...5 ΦΥΣΙΚΌ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ...12 Φυσικός Πλούτος, Γεωμορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (άρθρο 266 του Ν. 3852/2) ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΝΑΟΥΣΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45157 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3155 12 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 67659 Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2019 ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ξάνθης 2015-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικό Σχέδιο...σελ.5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών Περιφέρειας. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης σελ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικό Σχέδιο...σελ.5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών Περιφέρειας. Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης σελ. ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...σελ.3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 Στρατηγικό Σχέδιο...σελ.5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών Περιφέρειας Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης σελ.7 1.1.Α. Αποτύπωση Χαρακτηριστικών της Περιφέρειας..σελ.7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Α ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ) ΞΑΝΘΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iv ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ...1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Σχέδιο Νόμου Επικαιροποιημένου ΡΣΘ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : Ορισμοί, Περιεχόμενα και προβλεπόμενες Διαδικασίες του ΡΣΘ Άρθρο 1. Ορισμός και Περιεχόμενο του ΡΣΘ 1. Επικαιροποιημένο Ρυθμιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ν. 3463/2006 Π.Δ. 185/2007 Υ.Α. 18183/2007 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 167/2007 ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Α ΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΤΑΣΕΙΣ Συμπράττοντες - Ανάδοχοι ΒΑΛΣΑΜΩ-ΜΙΤΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ

Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ Σχέδιο νόμου του νέου ΡΣΘ όπως διαμορφώθηκε μετά από τις Συνεδρίες: 11 η 3.8.2012, 12 η 23.8.2012, 13 η 31.8.2012, 14 η 6.9.2012 και 15 η 14.9.2012 της Ε.Ε. του ΟΡ.ΘΕ. και εγκρίθηκε με την αρ. 3/15/14.09.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΙ,, ΔΕΚΕΜΒΡΙΙΟΣ 22001122 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ------------------------------------------------------------------------------------- 2 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚ Α ΝΗΣΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚ Α ΝΗΣΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚ Α ΝΗΣΙΑ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Μιλτιάδης Λάζογλου 1 Κωνσταντίνος Τασιόπουλος 2 Email: 1 mlazoglou@civil.auth.gr 2 tasiopok@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Δήμου Τρικκαίων / Α Φάση ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αναθεώρηση Γ.Π.Σ. Δήμου Τρικκαίων / Α Φάση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα μελέτη ανατέθηκε στην σύμπραξη των μελετητικών γραφείων: ΧΩΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έφη Καραθανάση και Συνεργάτες Ε.Ε. με την από 7 / 8/ 07 υπογραφείσα σύμβαση. Συνεργάτες της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ. Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. ΦΕΚ 128 Α/ 3.07.08 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Αριθμ.6876/4871 Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός

Ενότητα Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης» ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : Ενότητα Α : Στρατηγικός Σχεδιασμός ( Αναπροσαρμοσμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 1 Πίνακας περιεχομένων 1 Βασικά Χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου...

Διαβάστε περισσότερα

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015

1 2 20219 03-2015 03-2015 03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦOΡΟΥ ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10

Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 Ι. ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 5 ΙΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ... 7 IV. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 10 V. 1 η ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ... 12 Α.1 - ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΤΑ... 13 Α.1.1 - Κατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ & ΘΕΡΜΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 1.1. Διοικητική διάρθρωση περιοχής παρέμβασης...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2012-2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2012-2014 Περαία 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Ενότητα Ι: Στρατηγικός Σχεδιασµός Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και Αξιολόγηση της Υφιστάµενης Κατάστασης 1.1.1 Η περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία»

«Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (SEA) του Προγράμματος Ελλάδα -π.γ.δ.μ. Του Στόχου 3 Ευρωπαϊκή Χωρική Συνεργασία» ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (ΠΚΠ) Interreg III του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λ.Γεωργικής Σχολής 65 Τ.Κ. 570 01 Τηλ: 2310-469650,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010

ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2008-2010 ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός 2013-2020 Ιανουάριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ Α' : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 7 2. Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΟΥΣ 1 0 Εισαγωγή... 1 0.1 Αντικείμενο και στόχοι της Μελέτης... 1 0.2 Η αμέσως προηγούμενη εμπειρία... 3 0.3 Διαδικασίες... 3 Στάδιο Α.2... 5 Α.2.1: Αξιολόγηση της εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών)

ΣΧΟΟΑΠ ήµου Μηλεών Ν. Μαγνησίας (.Ε. Μηλεών) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 9 Α1. ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ... 11 Α.1.1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ... 11 α. Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού

Διαβάστε περισσότερα