ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ"

Transcript

1 Π Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Μειέηε ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο «Γημιοσργία πρφηόησπης μεθοδολογίας εκπαιδεσηικών ζεναρίφν βαζιζμένφν ζε ΤΠΔ και δημιοσργία εκπαιδεσηικών ζεναρίφν για ηα μαθήμαηα ηης Δλληνικής Γλώζζας ζηην Α /βάθμια και Β /βάθμια εκπαίδεσζη» MIS ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη απφ εζληθνχο πφξνπο. ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Θεζζαινλίθε 2011

2 ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΔΡΓΟΤ ΠΡΑΞΖ: «Γεκηνπξγία πξσηόηππεο κεζνδνινγίαο εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ βαζηζκέλσλ ζε ΤΠΔ θαη δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ γηα ηα καζήκαηα ηεο Διιεληθήο Γιώζζαο ζηελ Α/βάζκηα θαη Β/βάζκηα εθπαίδεπζε» MIS (θσδ ), - ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΠΡΑΞΖ, ζηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», ε νπνία ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν) θαη εζληθνχο πφξνπο. Ζ αλσηέξσ πξάμε πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε». ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: Η.Ν. ΚΑΕΑΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ: ΒΑΗΛΖ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ: Π3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΠΑΡΑΓΟΣΔΟΤ: ΓΖΜΖΣΡΖ ΚΟΤΣΟΓΗΑΝΝΖ πληνληζηήο Οκάδαο Γιψζζαο: Γεκήηξεο Κνπηζνγηάλλεο Οκάδα εξγαζίαο γιψζζαο: ηαπξνχια Αλησλνπνχινπ Κσλζηαληίλνο Κνπηζαλδξέαο Βαζηιηθή Μπαηζίδνπ Μαξία Παπιίδνπ ΦΟΡΔΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ: ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΛΩΑ Καπαμαούνα 1 Πλατεία Σκπα Τ.Κ Καλαμαπιά, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Φαξ: , ειίδα 2 απφ 87

3 Πεξηερόκελα Πεξίιεςε Δηζαγσγή Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ηεο Βηθηψξηα Σν πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο Αληηιήςεηο γηα ηε γιψζζα θαη γισζζνδηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο Γλψζεηο γηα ηε γιψζζα θαη ηε ζεκείσζε Γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν Σν δηαζεκαηηθφ πεδίν ησλ ΣΠΔ ΣΠΔ γηα νπηηθνπνίεζε ηεο ζθέςεο (for visualizing thinking) ΣΠΔ γηα δεκηνπξγία (ICT for creating) ΣΠΔ γηα επηθνηλσλία (ICT for communicating) Ηδηαίηεξα εξγαιεία ΣΠΔ πνπ παξέρνληαη ζηα ζρνιεία ηεο Βηθηψξηαο Γηδαθηηθέο πξαθηηθέο Γεληθέο παηδαγσγηθέο αξρέο Παξαδείγκαηα πξαγκάησζεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ησλ ΣΠΔ Αμηνιφγεζε Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε: ην ζχζηεκα NAPLAN Δλδνζρνιηθή αμηνιφγεζε πκπεξάζκαηα Γεληθφηεξα ζπκπεξάζκαηα Γηαπηζηψζεηο ζρεηηθά κε ηηο ΣΠΔ πλνπηηθφο πίλαθαο ζπκπεξαζκάησλ Βηβιηνγξαθία Γηθηπνγξαθία ειίδα 3 απφ 87

4 Πεξίιεςε Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηέιεζε ην γισζζηθφ κάζεκα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Βηθηψξηαο ηεο Απζηξαιίαο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο. πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ην επίζεκν πξφγξακκα ζπνπδψλ (Victorian Essential Learning Standards) πνπ αθνξά ην γισζζηθφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο επίζεκεο πεγέο πνπ παξέρνληαη σο θαζνδήγεζε ζηνπο απζηξαινχο εθπαηδεπηηθνχο. Σν πιηθφ πξνζεγγίζηεθε ππφ ην ζεσξεηηθφ πξίζκα ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ (Gee, 2005) θαη ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο (Van Leeuwen, 2005) θαη θηλήζεθε ζηνλ άμνλα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη ζηνλ άμνλα ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Ζ κειέηε αξρηθά επηθεληξψλεηαη ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αλαθνξηθά κε ηε δνκή θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ. ηε ζπλέρεηα, εζηηάδεη ζηελ αλάδεημε ησλ πνηθίισλ αληηιήςεσλ γηα ηε γιψζζα πνπ δηαπεξλνχλ ην γισζζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, ελψ παξάιιεια επηρεηξείηαη κηα ζχλδεζε απηψλ ησλ αληηιήςεσλ κε γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο. Έπεηηα, πεξηγξάθνληαη νη ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ θαινχληαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε, πξνθχπηεη φηη νη θπξίαξρεο πεπνηζήζεηο πνπ δηαπεξλνχλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ είλαη απηέο ησλ θεηκελνθεληξηθψλ θαη θξηηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηε δηδαζθαιία. Παξάιιεια, εληνπίδνληαη θαη θάπνηα ζηνηρεία απφ νιηζηηθέο πξνζεγγίζεηο αιιά θαη απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ. ε απηά ηα πιαίζηα, νη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη θπξίσο σο έλα λέν κέζν πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ην νπνίν έρεη δεκηνπξγήζεη λέα ςεθηαθά θείκελα κε νξηζκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο. Δκθαλίδνληαη φκσο θαη σο έλα πεξηβάιινλ εξγαζίαο ην νπνίν δηεπθνιχλεη ηε ζπλερή επεμεξγαζία θαη δεκνζίεπζε ησλ θεηκέλσλ. ηε ζπλέρεηα, ε κειέηε αζρνιείηαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ δηαζεκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, έηζη ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη πνηθίιεο ρξήζεηο ειίδα 4 απφ 87

5 ησλ λέσλ κέζσλ ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα. Πξψηνλ, πξνηείλνληαη πνηθίια εξγαιεία ηα νπνία βνεζνχλ ζηελ νξγάλσζε ηεο ζθέςεο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο ίδηαο ηεο κάζεζεο. Δπηπιένλ, πξνηείλνληαη πνηθίια ινγηζκηθά ηα νπνία βνεζνχλ ηε δεκηνπξγία θεηκέλσλ, ηε δεκηνπξγία ζρεδίσλ εξγαζίαο αιιά θαη ηε δεκηνπξγία πξνζσπηθψλ θαθέισλ αμηνιφγεζεο. Σέινο, πξνηείλεηαη θαη ε ρξήζε δηαθφξσλ επηθνηλσληαθψλ εξγαιείσλ κε ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ηελ λέα επηθνηλσληαθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη ηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ εμσζρνιηθφ πξαγκαηηθφ θφζκν. Έπεηαη ε κειέηε ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην βηθησξηαλφ γισζζηθφ κάζεκα. Μέζα απφ ηε κειέηε δχν ελδεηθηηθψλ παξαδεηγκάησλ δηδαζθαιίαο, αλαδείρζεθε ε πξννδεπηηθή παηδαγσγηθή σο ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο δηδαζθαιίαο, κε ηνπο καζεηέο λα θαηαιακβάλνπλ πάληα ην ξφιν ηνπ πξσηαγσληζηή. Οη λέεο ηερλνινγίεο θαίλεηαη λα απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη θάζε δηδαζθαιίαο, θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη είηε σο εξγαιεία είηε σο κέζα πξαθηηθήο γξακκαηηζκνχ ζε θάζε επθαηξία. Μέζα απφ ηε κειέηε θαη επηπιένλ ζηνηρείσλ, φπσο ηεο αμηνιφγεζεο, δεκηνπξγείηαη κηα ζπλνιηθφηεξε εηθφλα γηα ην γισζζηθφ κάζεκα ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Βηθηψξηαο. Φαίλεηαη πσο πξφθεηηαη γηα κηα πξσηνπνξηαθή πεξίπησζε κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο λα θαηαιακβάλνπλ κηα ζεκαληηθή ζέζε ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο. ειίδα 5 απφ 87

6 1. Δηζαγσγή Ζ Απζηξαιία απνηειεί αλακθίβνια κηα ρψξα πνπ είλαη πξσηνπφξα ζε δεηήκαηα εθπαίδεπζεο. Ζ απηνλνκία πνπ απνδίδεη ζε θάζε πνιηηεία ζην λα παξαγάγεη θαη λα εθαξκφδεη ην δηθφ ηεο πξφγξακκα ζπνπδψλ νδήγεζε ζε έλαλ άηππν αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ πνιηηεηψλ. Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε θαη ηελ άκεζε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ πνιηηεηαθψλ θπβεξλήζεσλ κε ηα παλεπηζηήκηα ηεο πεξηνρήο, έηζη ψζηε λα έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιά αμηφινγα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ κε επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε. Ζ ππεξνρή απηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο αλαδεηθλχεηαη πεξαηηέξσ θαη απφ ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (Organisation for Economic Cooperation and Development - OECD), ν νπνίνο δηνξγαλψλεη ην πξφγξακκα αμηνιφγεζεο γλσζηφ σο PISA (Programme for International Student Assessment). ηηο ηειεπηαίεο αμηνινγήζεηο ηνπ 2009, νη απζηξαινί καζεηέο θαηαηάζζνληαη έλαηνη κεηαμχ ησλ θαιχηεξσλ καζεηψλ παγθνζκίσο. Ηδηαίηεξα γηα ην γισζζηθφ κάζεκα, ε Απζηξαιία έρεη απνηειέζεη πεδίν δχκσζεο θαη αλάπηπμεο ησλ γισζζνδηδαθηηθψλ ξεπκάησλ. Απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ χδλευ πξνέξρεηαη ην θεηκελνθεληξηθφ γισζζνδηδαθηηθφ ξεχκα, ην νπνίν έρεη ζήκεξα δηεζλή απήρεζε. Αθφκε πην πξφζθαηα, κε ηε ζπκκεηνρή απζηξαιψλ επηζηεκφλσλ, γελλήζεθε ην θίλεκα ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ ην νπνίν απνηειεί κηα απφ ηηο πην επίθαηξεο πξνηάζεηο γηα ηε γισζζηθή δηδαζθαιία. Μέζα απφ απηέο ηηο εξεπλεηηθέο αλαδεηήζεηο θαη ηηο δηάθνξεο επηηπρείο εθαξκνγέο ηνπο ζηηο απζηξαιηαλέο πνιηηείεο, ε Απζηξαιία έρεη απνηειέζεη πεδίν επηξξνήο ηεο παγθφζκηαο εθπαηδεπηηθήο ζθελήο, ηδηαίηεξα ζην πεδίν ηεο γισζζηθήο εθπαίδεπζεο. ηελ παξνχζα εξγαζία επηιέρζεθε ε πνιηηεία ηεο Βηθηψξηαο γηα δχν, θπξίσο, ιφγνπο. Πξψηνλ, δηφηη παξαηεξείηαη κε κηα πξψηε επίζθεςε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ αξκφδηνπ ηκήκαηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε (Department of Education and Early Childhood Development 1 - ζην εμήο DEECD) κηα ηδηαίηεξε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ 1 ειίδα 6 απφ 87

7 λέσλ ηερλνινγηψλ ζε φιν ην ζρνιείν. Γεχηεξνλ, δηφηη ε Βηθηψξηα εκθαλίδεηαη σο πξσηνπφξα ζηηο εζληθέο αμηνινγήζεηο πνπ γίλνληαη ζηελ Απζηξαιία (Statement of Literacy and Numeracy, 2009). Οη καζεηέο ηεο Βηθηψξηαο αλαδεηθλχνληαη σο θαιχηεξνη ηνπ κέζνπ φξνπ φισλ ησλ απζηξαιψλ καζεηψλ ζε δνθηκαζίεο γξακκαηηζκνχ. Δίλαη ελδηαθέξνλ, ινηπφλ, λα αλαδεηρζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν έρνπλ επηηεπρζεί ηφζν πςειέο επηδφζεηο θαη πψο ηειηθά πξαγκαηνπνηνχληαη «νη θηινδνμίεο ηεο Βηθηώξηαο γηα ηνπο λένπο ηεο αλζξώπνπο λα είλαη αλάκεζα ζηνπο θαιύηεξνπο καζεηέο ηεο Απζηξαιίαο θαη ηνπ θόζκνπ 2» (Statement of Literacy and Numeracy, 2009). ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα αλαδείμεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο θνηλσληθήο ζεκεησηηθήο (Van Leeuwen, 2005) θαη ηεο Κξηηηθήο Αλάιπζεο Λφγνπ (Gee, 2005), επηρεηξείηαη ε αλάδεημε ησλ πνηθίισλ γισζζνδηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ δηαπεξλνχλ ην γισζζηθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ (ζην εμήο Π..). Παξάιιεια, επηρεηξείηαη λα παξνπζηαζηεί θαη ν ξφινο ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ζην εμήο ΣΠΔ) ζηα πιαίζηα απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηψλεηαη ε δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, φπσο απηφ κπνξεί λα αλαδεηρζεί κέζα απφ πνηθίιεο πεγέο. Οη πεγέο ηεο έξεπλαο είλαη πνηθίιεο. Κχξηα πεγή είλαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ πνπ δίλεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ curriculum (http://vels.vcaa.vic.edu.au/overview/index.html) θαζψο θαη πνηθίιεο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ ίδηα ηζηνζειίδα. εκαληηθή πεγή απνηέιεζαλ θαη νη Γειψζεηο Μάζεζεο (Statements of Learning). Πξφθεηηαη γηα εζληθέο νδεγίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ην 2006 θαη αθνξνχλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ νη καζεηέο ζην ηέινο ηνπ 3 νπ, 5 νπ, 7 νπ θαη 9 νπ έηνπο. ηφρνο απηψλ ησλ νδεγηψλ είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ εζληθή ζπλνρή ζε φια ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ Απζηξαιία. Οπζηαζηηθά, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 2 «the aspirations of Victoria for its young people to be amongst Australia s and the world s best learners.» ειίδα 7 απφ 87

8 ηεο Βηθηψξηαο αληιεί απφ ηηο Γειψζεηο Μάζεζεο θαη ζηελ παξνχζα αλάιπζε ηα ζηνηρεία απφ απηέο ηηο δχν πεγέο ζα εκθαληζηνχλ παξάιιεια, κε ηελ αλαθνξά ζε ζρνιηθφ επίπεδν λα αληηζηνηρεί ζην βηθησξηαλφ πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη κε ηελ αλαθνξά ζε έηνο λα αληηζηνηρεί ζηηο γεληθφηεξεο Γειψζεηο Μάζεζεο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεγέο πνπ δίλνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ DEECD, φπσο ην «Literacy and Numeracy Statement» ην νπνίν πεξηγξάθεη ηηο ζεκεξηλέο πξνζεγγίζεηο ηεο Βηθηψξηα απέλαληη ζηελ εθπαίδεπζε ζην γξακκαηηζκφ θαη ηνλ αξηζκεηηζκφ. Σέινο, απφ ηελ ίδηα ηζηνζειίδα ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην θείκελν «Key characteristics of efficient literacy teaching 7-10» ην νπνίν πεξηγξάθεη θάπνηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηηπρεκέλεο δηδαζθαιίαο θαζψο επίζεο θαη ηηο πξνζεγγίζεηο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη. ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο Βηθηψξηαο αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηνπ, ην πεξηερφκελφ ηνπ θαη ην ξφιν ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ κέζα ζε απηφ. ηε ζπλέρεηα (θεθάιαην 3), αθνινπζεί ε αλάιπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, κε έκθαζε ζηηο γισζζνδηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ζην γξακκαηηζκφ πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έπεηαη (θεθάιαην 4) ε αλάιπζε ηνπ δηαζεκαηηθνχ πεδίνπ ησλ ΣΠΔ κε έκθαζε ζηηο δεμηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην γξακκαηηζκφ. Αθνινπζεί (θεθάιαην 5) ε πεξηγξαθή ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, έηζη φπσο κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ απφ ηηο πνηθίιεο πεγέο. Ηδηαίηεξα ζε απηφ ην θεθάιαην παξαηίζεληαη δχν νιφθιεξεο ελδεηθηηθέο δηδαζθαιίεο, φπσο απηέο παξέρνληαη ζηηο πεγέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ην επφκελν θεθάιαην (θεθάιαην 6) γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο πνπ αθνινπζείηαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Έπνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα (θεθάιαην 7) ζπλνδεπφκελα απφ έλαλ ζπλνπηηθφ πίλαθα ν νπνίνο πεξηγξάθεη ηε ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ curriculum ηεο Βηθηψξηαο. ειίδα 8 απφ 87

9 2. Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Βηθηώξηα Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηε εηζαγσγή, ππεχζπλν γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πνιηηεία ηεο Βηθηψξηαο είλαη ην «Σκήκα γηα ηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αλάπηπμε ζηελ πξψηκε παηδηθή ειηθία» (Department of Education and Early Childhood Development- DEECD). Σν ηκήκα απηφ είλαη κέξνο ηεο πνιηηεηαθήο θπβέξλεζεο θαη αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε ζέκαηα παηδείαο. χκθσλα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο ξπζκίζεηο, ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε αθνξά ηα παηδηά ειηθίαο 6-17 εηψλ ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο (1 ν σο 6 ν ζρνιηθφ έηνο) θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο (7 ν - 10 ν ζρνιηθφ έηνο). Σα δχν επφκελα έηε (11 ν θαη 12 ν ) νη καζεηέο νδεγνχληαη ζηελ απφθηεζε δηπισκάησλ, φπσο ην «Victorian Certificate of Education» ζηε γεληθή εθπαίδεπζε θαη ην «Victorian Certificate of Applied Learning» ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε 3. Τπεχζπλν γηα ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ ζρνιείσλ είλαη ην «Victorian Curriculum and Assessment Authority» (VCAA). Ο θνξέαο απηφο δεκηνχξγεζε ηα Victorian Essential Learning Standards (ζην εμήο VELS) πνπ νπζηαζηηθά απνηεινχλ ην curriculum ην νπνίν πξέπεη λα αθνινπζνχλ φια ηα ζρνιεία. Πξφθεηηαη γηα έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ζρεηηθά πξφζθαην, θαζψο δεκηνπξγήζεθε ην 2006 θαη αλαζεσξήζεθε ην 2008 κε νξηζκέλεο βειηηψζεηο. Βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζην δηαδίθηπν (http://vels.vcaa.vic.edu.au/overview/index.html) θαη δηαηίζεηαη θαη ζε αξρεία πξνο θαηέβαζκα. ηελ ίδηα ηζηνζειίδα δηαηίζεληαη θαη άιιεο πεγέο πνπ βνεζνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ VELS, φπσο είλαη νη πξνζεγγίζεηο κάζεζεο, παξαδείγκαηα δηδαζθαιίαο, νδεγίεο αμηνιφγεζεο θ. ά. Σν curriculum VELS δελ αθνινπζεί ηελ παξαδνζηαθή δφκεζε ζε δηδαθηηθά αληηθείκελα αιιά νξγαλψλεηαη ζε ηξεηο πεξηνρέο, νη νπνίεο νλνκάδνληαη λήκαηα (strands). Σα ηξία απηά λήκαηα δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο ππάξρεη κηα ζρέζε αιιειεμάξηεζεο. Κάζε λήκα απνηειείηαη απφ νξηζκέλα πεδία (domains) ηα νπνία κε 3 Ζ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζεί κφλν κε ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (7 ν -10 ν έηνο) θαζψο δελ ππάξρεη θάπνην ζηαζεξφ θαη θνηλά απνδεθηφ πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηα έηε ηεο αλψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο (11 ν -12 ν έηνο) ειίδα 9 απφ 87

10 ηε ζεηξά ηνπο ρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο δηαζηάζεηο (dimensions). Σν παξαθάησ ζρήκα, ην νπνίν δίλεηαη ζην VELS, παξνπζηάδεη κε ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν απηή ηε δνκή ηνπ curriculum. Σα πεδία πνπ αθνξνχλ ηε κάζεζε ζηα δηδαθηηθά αληηθείκελα ζρεηίδνληαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν γλψζεσλ ζε ζρέζε κε πιεπξέο ηνπ θφζκνπ, φπσο είλαη ε γιψζζα, νη θπζηθέο επηζηήκεο θαη νη αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο. Καζψο νη καζεηέο αλαπηχζζνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο ζε θάζε πεξηνρή, είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ απηέο ηηο γλψζεηο θαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Γηα λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη παξάιιεια λα αλαπηχμνπλ θαη ηηο άιιεο ηθαλφηεηεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε Φπζηθή, Πξνζσπηθή, Κνηλσληθή θαη Γηαζεκαηηθή κάζεζε. Ζ Γηαζεκαηηθή Μάζεζε αθνξά έλα εχξνο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ νη νπνίεο «δηαπεξλνύλ ηα όξηα ησλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ θαη είλαη βαζηθέο γηα ηε δεκηνπξγία ελεξγώλ καζεηώλ (learners) ηθαλώλ λα ιύλνπλ πξνβιήκαηα ώζηε λα πεηύρνπλ εληόο θαη ειίδα 10 απφ 87

11 εθηόο ζρνιείνπ. 4» (VCAA, 2008b). Απφ ηελ άιιε, ε θπζηθή, πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή κάζεζε αθνξά «ηελ αλάπηπμε αηόκσλ ηα νπνία αλαιακβάλνπλ κηα απμαλόκελε επζύλε γηα ηε δηθή ηνπο θαιή θπζηθή θαηάζηαζε, ηε κάζεζε, ηηο ζρέζεηο κε ηνπο άιινπο θαη ην ξόιν ηνπο ζηελ ηνπηθή, εζληθή θαη παγθόζκηα θνηλόηεηα. 5» (VELS Overview, 2007). Ζ δφκεζε ησλ VELS ζε λήκαηα δελ απνηειεί νξγαλσηηθφ πξφηππν ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ζρνιεία ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ην σξνιφγην πξφγξακκα θάζε αληηθεηκέλνπ. Αληίζεηα, έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ζρεδηαζκφ φινπ ηνπ ζρνιείνπ. Έηζη, βξίζθεηαη ζηελ επρέξεηα ηνπ θάζε ζρνιείνπ λα απνθαζίζεη πψο ζα πξαγκαηψζεη ην θάζε λήκα θαη ηελ θάζε πεξηνρή κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ ρξφλνπ. Γηα θάπνηα πεδία, ηδηαίηεξα απηά πνπ ηαπηίδνληαη κε ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ξεηή δηδαζθαιία. Αληίζεηα, ε δηδαζθαιία θάπνησλ άιισλ πεδίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζπλδπαζηηθά ζρεκαηίδνληαο επξχηεξεο ελφηεηεο κάζεζεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θάζε δηδαθηηθή πξαθηηθή ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ζηνηρεία θαη απφ ηα ηξία λήκαηα, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. χκθσλα κε ην VELS, επηιέρζεθε απηή ε δφκεζε δηφηη έηζη νη καζεηέο ζα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ηεο γλψζεο ζε λέεο θαη δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο. Σν θάζε πεδίν πεξηιακβάλεη δχν αιιειέλδεηα ζηνηρεία, ηελ Δζηίαζε ηεο Μάζεζεο (Learning Focus statement) θαη ηηο ηαζεξέο (Standards). Ζ Δζηίαζε ηεο Μάζεζεο πεξηγξάθεη ηε κάζεζε ζηελ νπνία πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ νη καζεηέο έηζη ψζηε λα πξννδεχζνπλ ζην πεδίν θαη λα πεηχρνπλ ηηο ηαζεξέο πνπ νξίδνληαη γηα θάζε επίπεδν. Απφ ηελ άιιε, νη ηαζεξέο θαζνξίδνπλ ηη ζα πξέπεη λα είλαη ηθαλνί νη καζεηέο λα θάλνπλ θαη λα γλσξίδνπλ ζε θάζε επίπεδν. Οη ηαζεξέο δίλνληαη γηα θάζε δηάζηαζε (dimension) ησλ καζεζηαθψλ πεδίσλ. Ζ Δζηίαζε Μάζεζεο θαη νη ηαζεξέο δελ δίλνληαη γηα θάζε δηδαθηηθφ έηνο αιιά παξνπζηάδνπλ ην πεξηερφκελν θαη ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ηεο 4 which cross disciplinary boundaries and are essential to ensuring students are prepared as active learners and problem-solvers for success at school and beyond. 5 develop as people who take increasing responsibility for their own physical wellbeing, learning, relationships with others and their role in the local, national and global community. ειίδα 11 απφ 87

12 δηδαζθαιίαο αλά δηεηίεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ππάξρνπλ έμη επίπεδα (levels) γηα ην θάζε πεδίν. ε γεληθέο γξακκέο, ην πξψην επίπεδν αλαθέξεηαη ζην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζρνιηθφ έηνο, ηα επφκελα ηξία επίπεδα (2 ν -4 ν ) αλαθέξνληαη ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε ελψ ηα ηειεπηαία δχν επίπεδα (5 ν -6 ν ) αθνξνχλ ηα ζρνιηθά έηε ηεο θαηψηεξεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: Δπίπεδν 1: πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζρνιηθφ έηνο Δπίπεδν 2: 1 ν - 2 ν ζρνιηθφ έηνο Δπίπεδν 3: 3 ν - 4 ν ζρνιηθφ έηνο ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Δπίπεδν 4: 5 ν 6 ν ζρνιηθφ έηνο Δπίπεδν 5: 7 ν -8 ν ζρνιηθφ έηνο ΚΑΣΩΣΔΡΖ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ Δπίπεδν 6: 9 ν -10 ν ζρνιηθφ έηνο ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ Σν παξαπάλσ ζρήκα αθνξά ηε γεληθφηεξε πξνζδνθία γηα ην πφηε νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ πεηχρεη ηηο δηάθνξεο ζηαζεξέο. Όκσο, νη καζεηέο αλαπηχζζνληαη κε δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο, αλάινγα κε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Γη απηφ ην ιφγν, ε δηδαζθαιία ζε θάζε έηνο ζα πξέπεη λα επηθεληξψλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε καζεηή θαη λα κελ αθνξά κφλν ην πξνβιεπφκελν επίπεδν. Γηα παξάδεηγκα, ζην 7 ν έηνο, ελψ πξνβιέπεηαη πσο νη καζεηέο ζα βξίζθνληαη ζην επίπεδν 5, νξηζκέλνη καζεηέο ίζσο λα πξνζπαζνχλ αθφκα λα επηηχρνπλ θάπνηεο ζηαζεξέο ηνπ επηπέδνπ 4 ελψ θάπνηνη άιινη καζεηέο λα έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη ζε νξηζκέλεο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο ηνπ επηπέδνπ 6. Πξφθεηηαη, ινηπφλ, γηα έλα αλνηρηφ curriculum ην νπνίν πεξηγξάθεη ζε γεληθφηεξεο γξακκέο ηηο δεμηφηεηεο, ηηο γλψζεηο θαη ηα επίπεδα αλάπηπμήο ηνπο, ρσξίο λα δίλεηαη κηα ζηελά πξνθαζνξηζκέλε χιε. Δπηπιένλ, νη ηαζεξέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην VELS βξίζθνληαη ζε άκεζν ζπζρεηηζκφ θαη κε ην εζληθφ επίπεδν ηεο Απζηξαιίαο. Έηζη, ελζσκαηψλνπλ ηηο εζληθέο Γειψζεηο Μάζεζεο (Statements of Learning) νη νπνίεο αθνξνχλ φιεο ηηο πνιηηείεο ηηο Απζηξαιίαο. Πεξηγξάθνπλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο πνπ ζα πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη νη καζεηέο ζε εζληθφ επίπεδν ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ θαη πέκπηνπ έηνπο, γηα ηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, θαη έβδνκνπ θαη έλαηνπ γηα ηελ θαηψηεξε δεπηεξνβάζκηα. Οη Γειψζεηο κάζεζεο δίλνληαη γηα νξηζκέλα καζήκαηα (Αγγιηθά, Μαζεκαηηθά, Φπζηθέο επηζηήκεο, Αγσγή ηνπ Πνιίηε, ΣΠΔ). Ο ζθνπφο πνπ ειίδα 12 απφ 87

13 δεκηνπξγήζεθαλ απηέο νη Γειψζεηο είλαη ε χπαξμε εζληθήο ζπλνρήο κεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ curricula πνπ αλαπηχζζεη ε θάζε πνιηηεία. Ζ παξνχζα κειέηε, θαζψο αζρνιείηαη κε ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζα επηθεληξσζεί ζηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα επίπεδα 5 θαη 6 ησλ VELS θαη ζηα έηε 7 θαη 9 ησλ Γειψζεσλ κάζεζεο. ε φηη αθνξά ηα VELS, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηνηρεία απφ ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ησλ Αγγιηθψλ αιιά θαη απφ ηε δηαζεκαηηθή πεξηνρή ηεο Δπηθνηλσλίαο θαη ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο. ην VELS ην αληηθείκελν ησλ Αγγιηθψλ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο (dimensions): αλάγλσζε, γξαθή, νκηιία-αθξφαζε. Οη δηαρσξηζκφο απηφο είλαη αξθεηά παξαδνζηαθφο αιιά, φπσο ζα θαλεί θαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε, ν ραξαθηήξαο ηνπ Π.. δελ είλαη θαζφινπ ηέηνηνο. Οη ηξεηο απηέο δηαζηάζεηο ελζσκαηψλνπλ ηηο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο, ηνπο πνηθίινπο γξακκαηηζκνχο αιιά θαη ηε κειέηε ηεο ινγνηερλίαο. Παξφηη δηαρσξίδνληαη κέζα ζην Π.., νπζηαζηηθά δηαπιέθνληαη θαηά ηελ πξαγκάησζε νπνηαζδήπνηε δηδαζθαιίαο. Ζ δηαζεκαηηθή κάζεζε ηεο Δπηθνηλσλίαο αθνξά απφ ηε κηα ηηο γεληθφηεξεο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, θαη απφ ηελ άιιε ηελ απφθηεζε ηνπ γξακκαηηζκνχ πνπ απαηηείηαη ζε θάζε δηδαθηηθφ αληηθείκελν. ρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε γιψζζα αιιά ζην ζπλνιηθφηεξν ζρνιηθφ επίπεδν, πέξαλ ηνπ δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Σν πεδίν ηεο Δπηθνηλσλίαο απνηειείηαη απφ δχν δηαζηάζεηο: - Αθξφαζε, ζέαζε θαη απάληεζε: ζπκπεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ ζπκβάζεσλ, ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ επηθνηλσληαθψλ κνξθψλ θαη ηελ ηθαλφηεηα απάληεζεο ζε έλα εχξνο κνξθψλ. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλεη θαη ηε γλψζε ζρεηηθά κε ηηο κνξθέο, ηε γιψζζα θαη ηηο ζπκβάζεηο ησλ δηαθνξεηηθψλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ. - Παξνπζίαζε: ηθαλφηεηα αλάγλσζεο ηνπ ζπγθεηκέλνπ, ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ αλαγλσζηηθνχ θνηλνχ, θαη ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο απνηειεζκαηηθψλ παξνπζηάζεσλ κέζα απφ ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο δνκήο θαη νξγάλσζεο. ηελ παξνχζα εξγαζία ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο (VELS θαη Statements of Learning) θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο ζα παξνπζηαζηνχλ κε εληαίν ηξφπν ζην θεθάιαην 3. ειίδα 13 απφ 87

14 Η ζέζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ Ζ δηαζεκαηηθή κάζεζε ησλ ΣΠΔ, απνηειεί ηδηαίηεξν ζηνηρείν ηνπ απζηξαιηαλνχ curriculum. Οη λέεο ηερλνινγίεο εκθαλίδνληαη σο ιεηηνπξγηθφ κέξνο φισλ ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, έηζη ψζηε νη λέεο δεμηφηεηεο γξακκαηηζκνχ λα αλαπηχζζνληαη ζε φιν ην ζρνιείν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, θαίλεηαη πσο αθνινπζείηαη ε νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε (Κνπηζνγηάλλεο, 2010), θαζψο νη ΣΠΔ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη φισλ ησλ καζεκάησλ θαη αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γίλεηαη ην κάζεκα ζπλνιηθά. Σν θάζε ζρνιείν έρεη ηελ επρέξεηα λα πξαγκαηψζεη φπσο ζέιεη ην πεδίν ησλ ΣΠΔ, αλάινγα κε ηνπο δηαζέζηκνπο ηερλνινγηθνχο ηνπ πφξνπο θαζψο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηαηίζεληαη λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζνπλ. Απηφ ζεκαίλεη βέβαηα πσο ε πξαγκάησζε ηνπ πεδίνπ ησλ ΣΠΔ κπνξεί λα είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ ζρνιείν ζε ζρνιείν θαη γη απηφ δελ κπνξνχκε λα έρνπκε ζηελ παξνχζα εξγαζία κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ζρεηηθά κε απηήλ ηελ πξαγκάησζε. Απνηειεί φκσο βαζηθή παξαδνρή πσο, σο δηαζεκαηηθφ πεδίν, νη ΣΠΔ ζα πξέπεη λα ζπλαληψληαη εμίζνπ ζε φια ηα δηδαθηηθά αληηθείκελα θαη ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηε γιψζζα. χκθσλα κε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ VELS 6, ππάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα εληαρζνχλ νη ΣΠΔ ζην ζρνιηθφ πξφγξακκα. Απνθιεηζηηθή κάζεζε (dedicated learning): ην ζρνιείν κπνξεί λα επηιέμεη ηε δεκηνπξγία ηάμεσλ κε απνθιεηζηηθφ αληηθείκελν ηηο ΣΠΔ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ε γλψζε θαη νη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ απνθηεζεί ζε απηέο λα εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηνρέο κάζεζεο. Γηα λα επηηχρεη απηή ε πξνζέγγηζε πξέπεη ζην κάζεκα ησλ ΣΠΔ νη καζεηέο λα ρεηξίδνληαη θαη λα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηα άιια αληηθείκελα. Απηφ εγγπάηαη φηη νη καζεηέο απνθηνχλ ηε 6 Delivering the ICT domain ειίδα 14 απφ 87

15 γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ ΣΠΔ αιιά ηαπηφρξνλα ηηο εθαξκφδνπλ κε έλαλ ηξφπν πνπ έρεη λφεκα. Γηαλεκεκέλε κάζεζε (distributed learning): Οη καζεηέο απνθηνχλ θαη ηαπηφρξνλα εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο ησλ ΣΠΔ ζε φια ηα αληηθείκελα κάζεζεο ρσξίο λα ππάξρνπλ απνθιεηζηηθέο ηάμεηο γηα απηέο. Απηή ε πξνζέγγηζε απαηηεί ηελ αλάκεημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο απηνί είλαη ππεχζπλνη γηα ην πξφγξακκα κάζεζεο ψζηε λα εζηηάδνπλ ηαπηφρξνλα θαη ζηελ απφθηεζε αιιά θαη ζηελ εθαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ ησλ ΣΠΔ. πλήζεο πξαθηηθή ζε απηφ ην κνληέιν είλαη ε χπαξμε κέζα ζηελ ηάμε ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ζηηο ΣΠΔ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζα δνπιεχεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηνπ αληηθεηκέλνπ σο θαζνδεγεηήο. Απηφ ην κνληέιν είλαη ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλν ζηα ζρνιεία ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. πλδπαζκέλε κάζεζε (Combined learning). ε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε, ππάξρεη θάπνηα δηδαζθαιία ησλ ΣΠΔ ζε μερσξηζηέο ηάμεηο θαη ηα ππφινηπα ζεκεία θαιχπηνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ άιισλ αληηθεηκέλσλ. Απηή ε πξνζέγγηζε ζπλήζσο αθνινπζείηαη ζηα ηειεπηαία έηε (9 ν θαη 10 ν ), θαζψο ε πνιππινθφηεηα ησλ απαηηνχκελσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ζηηο ΣΠΔ απαηηεί απηά ηα εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα. Απφ ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ παξαηέζεθαλ, παξαηεξείηαη πσο πάληα ππάξρεη σο πξνυπφζεζε ε εθαξκνζκέλε ρξήζε ησλ ΣΠΔ ζηα άιια δηδαθηηθά αληηθείκελα. Αθφκα θαη φηαλ επηιέγεηαη ην κνληέιν ηεο απνθιεηζηηθήο κάζεζεο, ζα πξέπεη απαξαηηήησο φζα καζαίλνληαη λα είλαη ζρεηηθά κε ηα άιια αληηθείκελα έηζη ψζηε λα εθπιεξψλεηαη ην γλσζηφ «καζαίλσ θάλνληαο» (learning by doing). Σν πεδίν ησλ ΣΠΔ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο (dimensions): - ΤΠΔ γηα νπηηθνπνίεζε ηεο κάζεζεο: Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία ησλ ΣΠΔ ψζηε λα βνεζήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζθέςεο θαη λα αλαζηνραζηνχλ ζρεηηθά κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζθέςεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε ζηφρν λα αλαπηχμνπλ ηελ αληηιεπηηθφηεηά ηνπο. ειίδα 15 απφ 87

16 - ΤΠΔ γηα δεκηνπξγία: Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ εξγαιεία ΣΠΔ ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πιεξνθνξηαθά πξντφληα. Δπεμεξγάδνληαη δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο, δηαρεηξίδνληαη ηα αξρεία ηνπο θαη παξαθνινπζνχλ ηελ πξφνδν ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ ηνπο. - ΤΠΔ γηα επηθνηλσλία: Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ΣΠΔ ψζηε λα θάλνπλ παξνπζηάζεηο ζε θάπνην αθξναηήξην, λα επηθνηλσλήζνπλ κε γλσζηά θαη άγλσζηα άηνκα θαη λα ππνζηεξίμνπλ ηε κάζεζε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο. ηελ παξνχζα εξγαζία, ην πεδίν ησλ ΣΠΔ ζα παξνπζηαζηεί ζε μερσξηζηφ θεθάιαην (θεθ. 4). ειίδα 16 απφ 87

17 3. Σν πεξηερόκελν ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί ην πεξηερφκελν ηνπ γισζζηθνχ καζήκαηνο γχξσ απφ ηξεηο άμνλεο. Ο πξψηνο άμνλαο αθνξά ηηο πνηθίιεο αληηιήςεηο γηα ηε γιψζζα πνπ εκθαλίδνληαη κέζα ζην γισζζηθφ Π.. θαζψο επίζεο θαη ηνπο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη. Ο δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ηηο ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο γηα ηε γιψζζα πνπ θαινχληαη λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο κέζα απφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ γισζζηθψλ καζεκάησλ. Σέινο, ν ηξίηνο άμνλαο ζρεηίδεηαη κε ηηο γλψζεηο γηα ηνλ θφζκν πνπ θαιείηαη λα κεηαθέξεη ην γισζζηθφ δηδαθηηθφ αληηθείκελν αιιά θαη ηηο γεληθφηεξεο αμίεο θαη πεπνηζήζεηο απέλαληη ζηνλ θφζκν πνπ θαίλεηαη λα δηαπεξλνχλ ζπλνιηθφηεξα ην curriculum. Καη νη ηξεηο άμνλεο ζα ζπζρεηηζηνχλ κε ηελ εκθάληζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαζψο θαη ην είδνο ρξήζεο πνπ πξνηείλεηαη Αληηιήςεηο γηα ηε γιψζζα θαη γισζζνδηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο Σν θεθάιαην απηφ έρεη σο ζηφρν λα αλαδείμεη ηνπο πνηθίινπο γισζζνδηδαθηηθνχο ιόγνπο πνπ δηαπεξλνχλ ην γισζζηθφ Π.. ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο Βηθηψξηαο. πγθεθξηκέλα, ζα αλαδεηρζνχλ νη θπξίαξρεο αληηιήςεηο γηα ηε γιψζζα πνπ θαίλεηαη λα δηαθαηέρνπλ ην γισζζηθφ Π.., νη ιόγνη κε ηνπο νπνίνπο ζπλδένληαη θαη ε εκθάληζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ θάζε ιόγνπ. Ζ εθθίλεζε ζα γίλεη κε ηνπο δχν θπξίαξρνπο ιόγνπο, ηνλ θξηηηθφ θαη ηνλ θεηκελνθεληξηθφ, φπσο αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ ηηο ξεηέο παξαδνρέο ηνπ curriculum. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαδεηρζνχλ νη νιηζηηθνί ιόγνη θαη ν ιόγνο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ, φπσο αλαθχπηνπλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε απνζπαζκάησλ ηνπ γισζζηθνχ Π.. Ο κριηικός λόγος και οι ανηιλήυεις για ηη γλώζζα χκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζην VELS αιιά θαη ζην θείκελν «Key characteristics of efficient literacy teaching 7-10» (DEECD, 2010), νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ κηα ζεηξά απφ πξνζεγγίζεηο, ψζηε ε δηδαζθαιία ηνπο λα είλαη ειίδα 17 απφ 87

18 απνηειεζκαηηθή. Μηα απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο είλαη ην κνληέιν ησλ «ηεζζάξσλ πεγψλ» (four recourses model) ησλ Luke & Freebody. χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ ηέζζεξηο πξαθηηθέο θαηά ηελ αλάγλσζε: Σπάζηκν ηνπ θώδηθα: αθνξά ηελ αλαγλψξηζε θαη ρξήζε ησλ βαζηθψλ δνκψλ ησλ γξαπηψλ θεηκέλσλ, φπσο είλαη ην αιθάβεην, ε νξζνγξαθία θαη νη ζπκβάζεηο ησλ θεηκεληθψλ δνκψλ. Λεηηνπξγηθή ρξήζε ησλ θεηκέλσλ: ζρεηίδεηαη κε ηε γλψζε φηη νη δηαθνξεηηθνί ηχπνη θεηκέλσλ (types of texts) έρνπλ δηαθνξεηηθφ ζθνπφ θαη φηη νη ζθνπνί απηνί θαζνξίδνπλ ην πψο δνκνχληαη ηα θείκελα. Σπκκεηνρή ζην λόεκα ησλ θεηκέλσλ: ζρεηίδεηαη κε ηελ εμαγσγή ηνπ λνήκαηνο ησλ θεηκέλσλ απφ ηνπο καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνεγνχκελε κάζεζή ηνπο θαη ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο. Γηα ηε ζπκκεηνρή παξάγνπλ δηάθνξα γξαπηά, νπηηθά ή πξνθνξηθά θείκελα κέζα ζηα ζεκαζηαθά πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκψλ, ζεζκψλ, νηθνγελεηψλ θαη θνηλνηήησλ. Κξηηηθή αλάιπζε ησλ θεηκέλσλ: νη καζεηέο καζαίλνπλ φηη ηα θείκελα δελ είλαη νπδέηεξα αιιά αλαπαξηζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο νπηηθέο ή απνζησπνχλ άιιεο νπηηθέο θαη επεξεάδνπλ ηηο ηδέεο ησλ άιισλ. Οη ηέζζεξηο απηέο πξαθηηθέο δηαπιέθνληαη κεηαμχ ηνπο θαη είλαη εμαξηεκέλεο ε κία απφ ηελ άιιε, θαζψο θάζε πξαθηηθή είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ γξακκαηηζκνχ. Οπζηαζηηθά, πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν ην νπνίν ζπλδπάδεη πνηθίιεο αληηιήςεηο γηα ηε γιψζζα. Απφ ηε κηα, εκθαλίδνληαη νη γλψζεηο γηα ηε γιψζζα νη νπνίεο ρξεζηκεχνπλ ζην «ζπάζηκν ηνπ θψδηθα». Απφ ηελ άιιε, εκθαλίδεηαη ε ρξήζε ηεο γιψζζαο ηνπνζεηεκέλε κέζα ζην επηθνηλσληαθφ ζπγθείκελν. Θα ιέγακε, φκσο, πσο ην κνληέιν απηφ απνηειεί κηα ξεηή παξαδνρή ηνπ θξηηηθνχ γισζζνδηδαθηηθνχ ιόγνπ. Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή, ε γιψζζα αληηκεησπίδεηαη σο έλα κέζν ην νπνίν κεηαθέξεη νπηηθέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη απαηηεί ηε γλψζε ηνπ ειίδα 18 απφ 87

19 ηζηνξηθνχ, θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζκηθνχ ζπγθεηκέλνπ ψζηε λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή. Ζ ηδηαίηεξε ηζρχο ηνπ θξηηηθνχ ιόγνπ επηβεβαηψλεηαη κέζα απφ ην κεγάιν αξηζκφ απνζπαζκάησλ πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζην VELS θαη ζηηο Γειψζεηο Μάζεζεο θαη λα ζπζρεηηζηνχλ κε πνηθίιεο θξηηηθέο αληηιήςεηο γηα ηε γιψζζα. Μηα απφ απηέο ηηο αληηιήςεηο είλαη ε ζεψξεζε ηεο γιψζζαο σο ελφο κέζνπ δηακφξθσζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ απνζπάζκαηα 7 : «Οη καζεηέο εξεπλνύλ ηε δύλακε ηεο γιώζζαο θαη ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επεξεάζεη ηνπο ξόινπο θαη ηηο ζρέζεηο θαζώο θαη λα αλαπαξηζηά ηδέεο, πιεξνθνξίεο θαη έλλνηεο 8». (επίπεδν 5) «Καηαλννύλ όηη ε γιώζζα κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ώζηε λα δείμεη ή λα παξαδερηεί ηελ ηζρύ (ηνπ άιινπ) θαη λα αλαδείμεη ηελ νηθεηόηεηα ή ηελ απόζηαζε ζηηο ζρέζεηο 9.» (7 ν έηνο) Ζ γιψζζα αλαδεηθλχεηαη σο έλα κέζν πνπ δηακνξθψλεη ηνπο θνηλσληθνχο ξφινπο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, θαζψο κειεηάηαη ε θνηλσληθνπνιηηηζκηθή ηεο πιεπξά. Ζ αληίιεςε απηή αλαδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα απφ ηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ «πξνζαξκνζηεί» θαη «αλαδείμεη» θαζψο έρνπλ κηα ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία ζηα πιαίζηα ησλ θξηηηθψλ ιόγσλ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξνληαη ζηελ πιαζηηθφηεηα ηεο γιψζζαο ε νπνία κπνξεί λα δηακνξθψλεη ζπγθεθξηκέλεο ζρέζεηο εμνπζίαο ζην πιαίζην ηεο ζπλνκηιίαο. ε άιια απνζπάζκαηα εληνπίδνληαη θαη άιιεο αληηιήςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θξηηηθή αληηκεηψπηζε ηεο γιψζζαο. πγθεθξηκέλα, ε γιψζζα θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεηαη σο θνξέαο ηδενινγίαο, θαζψο νη γισζζηθέο επηινγέο κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ηα πιαίζηα απηήο ηεο αληίιεςεο, ηα δηάθνξα θείκελα δελ αληηκεησπίδνληαη σο αληηθεηκεληθέο 7 Ζ ππνγξάκκηζε είλαη ηνπ εξεπλεηή θαη εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο αλάιπζεο 8 They explore the power of language and the ways it can influence roles and relationships and represent ideas, information and concepts. 9 They understand that language can be adjusted to show or acknowledge power and to indicate closeness or distance in relationships ειίδα 19 απφ 87

20 αλαπαξαζηάζεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο αιιά σο θνξείο δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ. Σα παξαθάησ απνζπάζκαηα είλαη ελδεηθηηθά: «Οη καζεηέο ζπγθξίλνπλ θείκελα πνπ δηεξεπλνύλ παξόκνηα ζέκαηα θαη ηδέεο θαη αλαγλσξίδνπλ όηη νη ζπγγξαθείο κπνξνύλ λα εθθξάδνπλ απόςεηο θαη αμίεο δηαθνξεηηθέο από ηηο δηθέο ηνπο. Αλαπηύζζνπλ θξηηηθή επίγλσζε ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο πνπ νη ζπγγξαθείο θαη νη παξαγσγνί θεηκέλσλ πξνζπαζνύλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηνπο αλαγλώζηεο, ώζηε λα δερζνύλ ζπγθεθξηκέλεο απόςεηο γηα αλζξώπνπο, ραξαθηήξεο, γεγνλόηα, ηδέεο θαη πιεξνθνξίεο 10» (επίπεδν 5) «Γηεξεπλνύλ θαη εξκελεύνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ζε πεξίπινθα δεηήκαηα, αλαιύνληαο πώο δηαθνξεηηθά θείκελα είλαη πηζαλόλ λα εξκελεπηνύλ από δηαθνξεηηθέο νκάδεο (αλαγλσζηώλ) 11» (επίπεδν 6) Λέμεηο φπσο «ζπγθξίλνπλ», «νπηηθέο», «ηνπνζεηήζνπλ» έρνπλ κηα ηδηαίηεξε ηνπνζεηεκέλε ζεκαζία ζηελ θνηλσληθή γιψζζα ησλ θξηηηθψλ ιόγσλ. Ηδηαίηεξα, ε ιέμε «ζχγθξηζε» παξαπέκπεη ζηελ πξαθηηθή πνπ πνιιέο θνξέο αθνινπζείηαη θαηά ηελ θξηηηθή αλάγλσζε θαη αθνξά ηε ζχγθξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ δηαθνξεηηθά θείκελα γηα ην ίδην ζέκα ψζηε λα αλαδεηρζνχλ νη δηάθνξεο πιεπξέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ «ηνπνζέηεζε» αθνξά ηελ πξνζπάζεηα ηνπ ζπγγξαθέα λα δηακνξθψζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα αλάινγα κε ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία ψζηε ηειηθά λα θαζνδεγήζεη ηνλ αλαγλψζηε πξνο ηελ πηνζέηεζε ηεο ίδηαο νπηηθήο. Πξφθεηηαη γηα αληηιήςεηο πνπ πεγάδνπλ εκθαλψο απφ ηελ θξηηηθή γισζζνδηδαθηηθή νπηηθή. Ζ θπξηαξρία ηνπ θξηηηθνχ ιόγνπ απνδεηθλχεηαη πεξαηηέξσ κέζα απφ απνζπάζκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζην δηαζεκαηηθφ πεδίν ηεο Δπηθνηλσλίαο. Δλδεηθηηθά είλαη ηα παξαθάησ: «Σε δνκεκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, νη καζεηέο δηεξεπλνύλ ηε ζρέζε κεηαμύ γιώζζαο θαη ηζρύνο, γηα παξάδεηγκα, εξκελεύνληαο θαη αλαιύνληαο ζεκαληηθέο νκηιίεο 12.» (επίπεδν 6) 10 Students read and interpret texts that present some challenging issues. They compare texts that explore similar themes and ideas, and recognise that writers can express views and values other than their own. They develop a critical understanding about the ways that writers and producers of texts try to position readers to accept particular views of people, characters, events, ideas and information. 11 They explore and interpret different perspectives on complex issues, analysing how different texts are likely to be interpreted by different groups. ειίδα 20 απφ 87

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π.3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕ ΣΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΤ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ Ο Επεξεργαςτήσ Κειμζνου : Είναι ζνα ιςχυρό μζςο διδαςκαλίασ. Χρηςιμοποιείται: ωσ πυρήνασ μιασ διδαςκαλίασ ή για δημιουργία δραςτηριοτήτων προγφμναςησ και εξάςκηςησ (drill and practice) Κυριαρχοφν: Word:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ

ΑΝΣΙΓΟΝΗ ΣΑΡΜΠΟΠΟΤΛΟΤ Π.3.1.1 χληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ: Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΦΙΝΛΑΓΙΚΟΤ ΓΛΩΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ CONNECTICUT ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ CONNECTICUT ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ CONNECTICUT

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΥΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Π. Μ..: πνπδέο ζηηο Γιώζζεο θαη ηνλ Πνιηηηζκό ησλ Υσξώλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ QUEENSLAND

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ HONG KONG

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σχληαμε κεζνδνινγηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Μπεηίλα Νηάβνπ Καζεγήηξηα Ψπρνινγίαο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο & Μ.Μ.Δ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ www.media.uoa.gr/davou «Κάζε κέξα θαηαγξάθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ Μονηέλα ειζαγυγήρ ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη Πποζεγγίζειρ ειζαγυγήρ ηυν ΣΠΔ ζηην εκπαίδεςζη 1 Θεμελιώδη Δπυηήμαηα Τη ελλννύκε κε ηνλ όξν «ε Πιεξνθνξηθή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.1.1 Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

Π.3.1.1 Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΩΝ Η.Π.Α. ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΟΙΝΟ ΠΤΡΗΝΑ ΓΙΑΠΟΛΙΣΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ Π.3.1.1 Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε. Η ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΙΣΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΙΣΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΙΣΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΔΡΜΑΝΙΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ

Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Η γνλετθή εκπινθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία Αξηάδλε Κπξηαθίδνπ Γηαηί νη γνλείο; Η νηθνγέλεηα είλαη ε βαζηθή κνλάδα κέζα από ηελ νπνία ην παηδί εηζάγεηαη ζηελ θνηλσληθή δσή θαη θαη επέθηαζε ζηε ζρνιηθή δσή.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα