ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ"

Transcript

1 ΣΘΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΕΡΓΑΘΑ ΕΞΧΣΕΡΘΚΧΝ ΕΠΘΚΕΤΧΝ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΘΚΗ ΕΠΣΕΜΒΡΘΟ 2011 Σομέαρ Α: Έωρ 20 σλμ από κένηπο Δλδεηθηηθά:Δθάιε, Βαξπκπόκπε, Νέα Ληόζηα, Αζπξόππξγνο, Πέξακα, Βνύια, Παηαλία, Παιιήλε, Πεληέιε, Νέα Πεληέιε, Ρέα Σομέαρ Β: Έωρ 30 σλμ από κένηπο Δλδεηθηηθά:Γξνζηά, Θξαθνκαθεδόλεο, Φπιή, Διεπζίλα, Βνπιηαγκέλε, Βάξθηδα, Κίηζη, Κνξσπί, Μαξθόπνπιν, πάηα, Πηθέξκη, Νηανύ Πεληέιεο, ηακάηα, Άλνημε, Αγηνο ηέθαλνο, Ωξσπόο, Κξπνλέξη Σομέαρ Γ: Πάνω από 30 σλμ από κένηπο Δλδεηθηηθά:Αγία Μαξίλα, Λαγνλήζη, Λεγξαηλά, Καιύβηα, Κεξαηέα, νύλην, Λαύξην, Πόξην Ράθηη, Βξαβξώλα, Λνύηζα, Ραθήλα, Μάηη, Νέα Μάθξε, Μαξαζώλαο, Μέγαξα, αιακίλα Οι ηιμέρ ζςμπεπιλαμβάνοςν ΦΠΑ 23%. Αθοπούν μόνον ηην επγαζία διάγνωζηρ και επιζκεςήρ ηηρ βλάβηρ και δεν πεπιλαμβάνοςν ηην αξία ηων ανηαλλακηικών Ο παπών ηιμοκαηάλογορ μποπεί να αλλάξει σωπίρ πποειδοποίηζη

2 ΚΟΤΖΘΝΕ - ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΡΕ 1 Γηαπίζησζε βιάβεο γηα κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζην πλεξγείν. 35,00 2 Ο Πειάηεο απνπζηάδεη ελώ έρεη θιείζεη ξαληεβνύ. 35,00 3 Η ζπζθεπή δελ παξνπζηάδεη βιάβε θαη ιεηηνπξγεί ζσζηά (Αζθνπε θιήζε) 35,00 4 Η ζπζθεπή δελ επηζθεπάδεηαη 35,00 5 Δπίδεημε Λεηηνπξγίαο πζθεπήο / Οδεγίεο ρξήζεο 50,00 6 Γηαπίζησζε βιάβεο αιιά ν Πειάηεο δελ δέρεηαη επηζθεπή 50,00 7 ύλδεζε ή απνζύλδεζε ειεθηξηθήο ή πγξαεξίνπ ήδε εγθαηεζηεκέλεο 50,00 8 Κνπκπηά 45,00 9 Δλδεηθηηθή ιπρλία ή ιπρλία θνύξλνπ 50,00 10 Φιάληδα θνύξλνπ 50,00 11 Καπάθη εζηηώλ 45,00 12 Χεηξνιαβή πόξηαο θνύξλνπ 45,00 13 Μπεθ εζηίαο πγξαεξίνπ (κεηαηξνπή ή αληηθαηάζηαζε) 45,00 14 Γηαθόπηεο 45,00 15 Δζηίεο θιαζζηθέο αλά ηεκάρην 40,00 16 πηλζεξηζηήο εζηηώλ πγξαεξίνπ 55,00 17 Κιέκκα παξνρήο 50,00 18 Κξύζηαιιν πόξηαο/πξηάξη ζεξκνζαιάκνπ 50,00 19 Καιύκαηα πιαηλά θνπδίλαο 60,00 20 Αληίζηαζε άλσ ή θάησ 55,00 21 Αληίζηαζε πιάηεο αεξόζεξκεο 60,00 22 Θεξκνζηάηεο θνύξλνπ 55,00 23 Μεληεζέδεο πόξηαο (δεπγάξη) 50,00 24 Πιάηε θνύξλνπ/ Βάζε εζηηώλ 60,00 25 Χξνλνδηαθόπηεο ή πξνγξακκαηηζηήο 55,00 26 Δζηία θεξακηθήο ηξάπεδαο 60,00 27 Αλεκηζηήξαο εμαεξηζκνύ δηπιώλ ηνηρσκάησλ 60,00 28 Μνηέξ αλεκηζηήξα θνύξλνπ 60,00 29 Φάζα δηαθνπηώλ 60,00 30 Σξάπεδα εζηηώλ θιαζζηθώλ ή θεξακηθώλ/ Αιιαγή παινβάκβαθα θνύξλνπ 70,00

3 ΠΛΤΝΣΗΡΘΑ ΡΟΤΥΧΝ & ΠΘΑΣΧΝ - ΠΛΤΝΣΗΡΘΑ ΣΕΓΝΧΣΗΡΘΑ- ΣΕΓΝΧΣΗΡΘΑ 31 Γηαπίζησζε βιάβεο γηα κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζην πλεξγείν. 35,00 32 Ο Πειάηεο απνπζηάδεη ελώ έρεη θιείζεη ξαληεβνύ. 35,00 33 Η ζπζθεπή δελ παξνπζηάδεη βιάβε θαη ιεηηνπξγεί ζσζηά (Αζθνπε θιήζε) 35,00 34 Η ζπζθεπή δελ επηζθεπάδεηαη 35,00 35 Δπίδεημε Λεηηνπξγίαο πζθεπήο / Οδεγίεο ρξήζεο 50,00 36 Γηαπίζησζε βιάβεο αιιά ν Πειάηεο δελ δέρεηαη επηζθεπή 50,00 37 Κνπκπηά, αληηθαηάζηαζε 45,00 38 Ξεκπινθάξηζκα θαηλνύξγηνπ πιπληεξίνπ 50,00 39 Οξηδνληίσζε πιπληεξίνπ 40,00 40 Φίιηξν θαζαξηζκόο 45,00 41 σιήλεο εηζαγσγήο εμαγσγήο, ζύζθημε ή αληηθαηάζηαζε ή ηζαθηζκέλνη 45,00 42 απνπλνζήθεο ζπξηάξη ή θάζα, αληηθαηάζηαζε/ νδεγνί θαιαζηώλ/βξαρίνλαο ςεθαζκνύ 45,00 43 Χέξη πόξηαο, αιιαγή 45,00 44 Ικάληαο, αληηθαηάζηαζε 45,00 45 Γηαθόπηεο πόξηαο κεραληθόο ή ζεξκηθόο 45,00 46 Ππθλσηήο κνηέξ ή αληηπαξαζηηηθόο 45,00 47 Πόξηα αληηθαηάζηαζε 50,00 48 Γηαθόπηεο γεληθά 45,00 49 Λάζηηρν πόξηαο πιπληεξίνπ ή πιπληεξίνπ πηάησλ 50,00 50 Θεξκνζηάηεο απινί 55,00 51 Κξύζηαιιν πόξηαο 50,00 52 Σξνραιία θάδνπ ή κνηέξ 60,00 53 Αθξνδέθηεο επηζθεπή γεληθώο 50,00 54 Ηιεθηξνληθή πιαθέηα 60,00 55 Πηεζνζηάηεο 50,00 56 σιήλεο εζσηεξηθνί 50,00 57 απνπλνζήθε, αληηθαηάζηαζε 60,00 58 Φίιηξνπ ζώκα 50,00 59 Χξνλνδηαθόπηεο ζηεγλώκαηνο 60,00 60 Αληιία αληηθαηάζηαζε ή μεκπινθάξηζκα 60,00 61 Γηαθνζκεηηθέο θάζεο ή θαληξάλ 60,00 62 Θεξκνζηάηεο ξπζκηδόκελνο 55,00 63 Μνηέξ πιπληεξίνπ 60,00 64 Αληίζηαζε ζέξκαλζεο 55,00 65 Αληιία ζηελνύ πιπληεξίνπ ή πιπληεξίνπ πηάησλ 60,00 66 Ακνξηηζέξ θαλνληθνύ ή ζηελνύ πιπληεξίνπ (2 Σεκ.) 60,00 67 Βαιβίδεο λεξνύ 50,00 68 Βαιβίδα ζηηιβσηηθνύ πιπληεξίνπ πηάησλ 50,00 69 Γνρείν άιαηνο ή αλαγέλλεζεο ξεηηλώλ πιπληεξίνπ πηάησλ 60,00 70 Γελλήηξηα ζηξνθώλ ή Καξβνπλάθηα 50,00 71 Φηο κνηέξ 50,00 72 Χξνλνδηαθόπηεο πιπληεξίνπ ή ζηεγλσηεξίνπ ξνύρσλ 60,00 73 Λάζηηρν πόξηαο πιπληεξίνπ - ζηεγλσηεξίνπ 50,00 74 Χξνλνδηαθόπηεο πιπληεξίνπ πηάησλ 55,00 75 Αληίζηαζε ζηεγλώκαηνο 55,00 76 Καισδίσζε, επηζθεπή 60,00 77 Λάζηηρν πόξηαο ζηελνύ πιπληεξηνπ 50,00 78 Σξνραιίεο ζηελνύ πιπληεξίνπ 60,00 79 απνπλνζήθε πιπληεξίνπ πηάησλ, αληηθαηάζηαζε 60,00 80 Μνηέξ ζηεγλώκαηνο ή κνηέξ πιπληεξίνπ πηάησλ, αληηθαηάζηαζε 60,00 81 Ρνπιεκάλ, αληηθαηάζηαζε ρσξίο μεθξέκαζκα θάδνπ 80,00 82 Ρνπιεκάλ, αληηθαηάζηαζε κε μεθξέκαζκα θάδνπ 100,00 83 Πιάηε θάδνπ, αληηθαηάζηαζε 80,00 84 Αληηθαηάζηαζε θάδνπ, ξνπιεκάλ, ηζηκνπρώλ, θιάληδαο θάδνπ θαη ό,ηη άιιν αληαιιαθηηθό ρξεηαζζεί 120,00

4 ΦΤΓΕΘΑ ΚΛΑΘΚΑ & ΑΕΡΟΦΤΚΣΑ ΓΕΝΘΚΧ 85 Γηαπίζησζε βιάβεο γηα κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζην πλεξγείν. 35,00 86 Ο Πειάηεο απνπζηάδεη ελώ έρεη θιείζεη ξαληεβνύ. 35,00 87 Η ζπζθεπή δελ παξνπζηάδεη βιάβε θαη ιεηηνπξγεί ζσζηά (Αζθνπε θιήζε) 35,00 88 Η ζπζθεπή δελ επηζθεπάδεηαη 35,00 89 Δπίδεημε Λεηηνπξγίαο πζθεπήο / Οδεγίεο ρξήζεο 50,00 90 Γηαπίζησζε βιάβεο αιιά ν Πειάηεο δελ δέρεηαη επηζθεπή 50,00 91 Αληηθαηάζηαζε ιάκπαο θσηηζκνύ, ζραξώλ, ξαθηώλ πόξηαο ή άιισλ θηλεηώλ κεξώλ 45,00 92 Απνθαηάζηαζε ζνξύβνπ 40,00 93 Καζαξηζκόο ζσιήλα απνρέηεπζεο λεξνύ θαηάςπμεο 50,00 94 Ρύζκηζε πόξηαο ή θιίζεο ςπγείνπ 40,00 95 Γηαθόπηεο πόξηαο, αληηθαηάζηαζε 45,00 96 Μεληεζεο πόξηαο, αληηθαηάζηαζε 45,00 97 Λάζηηρν πόξηαο θνπκπσηό, αληηθαηάζηαζε 50,00 98 Ηιεθηξνληθή πιαθέηα, αληηθαηάζηαζε 60,00 99 Ηιεθηξηθό θύθισκα, επηζθεπή 60, Θεξκηθό αληηθαηάζηαζε 50, Λάζηηρν πόξηαο θαηάςπμεο (βηδσηό), αληηθαηάζηαζε 60, Ρειέ αληηθαηάζηαζε 50, ύλδεζε λεξνύ ζε έηνηκε παξνρή έσο 1κ. από ην ςπγείν 40, Δπί πιένλ ραιθνζσιήλαο γηα παξνρή λεξνύ αλά κέηξν κήθνπο 10, Αλεκηζηήξαο θαηάςπμεο, αληηθαηάζηαζε 50, Θεξκνζηάηεο αληηθαηάζηαζε 55, Αληίζηαζε απνπάγσζεο, αληηθαηάζηαζε 55, Βαιβίδεο λεξνύ, αληηθαηάζηαζε 50, Γηαθόπηεο παγνπνηεηή, αληηθαηάζηαζε 50, Θεξκνζηάηεο απνπάγσζεο (θιίμνλ) αληηθαηάζηαζε 50, Καζαξηζκόο ζπκππθλσηή 45, Λάζηηρν πόξηαο ζπληήξεζεο (βηδσηό), αληηθαηάζηαζε 60, Λάζηηρν πόξηαο ηύπνπ ληνπιάπαο (βηδσηό), αληηθαηάζηαζε 60, Δζσηεξηθό πιαζηηθό πόξηαο, αληηθαηάζηαζε 60, Παγνπνηεηήο ηνπνζέηεζε 60, Πόξηεο αληηθαηάζηαζε θνξάο 50, Χξνλνδηαθόπηεο απνπάγσζεο 55, Αλεκηζηήξαο θνληέλζεξ, αληηθαηάζηαζε 55, Παγνπνηεηήο επηζθεπή, θαη' ειάρηζην (ή πεξηζζόηεξν θαηά θξίζε) 80, Δληνπηζκόο δηαξξνήο θαη πιήξσζε πγξώλ (κε πιηθά). Ψπγεία κέρξη θαη 20 θ.π. 110, Δληνπηζκόο δηαξξνήο θαη πιήξσζε πγξώλ (κε πιηθά). Ψπγεία πάλσ από 20 θ.π. 120, πκπηεζηήο αληηθαηάζηαζε 120,00

5 ΚΛΘΜΑΣΘΣΘΚΑ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ 123 Γηαπίζησζε βιάβεο γηα κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζην πλεξγείν. 35, Ο Πειάηεο απνπζηάδεη ελώ έρεη θιείζεη ξαληεβνύ. 35, Η ζπζθεπή δελ παξνπζηάδεη βιάβε θαη ιεηηνπξγεί ζσζηά (Αζθνπε θιήζε) 35, Η ζπζθεπή δελ επηζθεπάδεηαη 35, Δπίδεημε Λεηηνπξγίαο πζθεπήο / Οδεγίεο ρξήζεο 50, Γηαπίζησζε βιάβεο αιιά ν Πειάηεο δελ δέρεηαη επηζθεπή 50, Πελείν βαιβίδαο, αληηθαηάζηαζε 45, Ππθλσηήο κνηέξ, αληηθαηάζηαζε 45, Αηζζεηήξαο ρώξνπ, αληηθαηάζηαζε 50, Γέθηεο εληνιώλ, αληηθαηάζηαζε 45, Φηεξσηή αλεκηζηήξα εμσηεξηθήο κνλάδαο, αληηθαηάζηαζε 50, Πιαθέηα, αληηθαηάζηαζε 60, Μνηέξ αλεκηζηήξα εμσηεξηθήο κνλάδαο, αληηθαηάζηαζε 60, Σνπξκπίλα εζσηεξηθήο καλάδαο, αληηθαηάζηαζε 55, ηεγαλνπνίεζε εζσηεξηθνύ ζηνηρείνπ θαη θαζαξηζκόο θιηκαηηζηηθνύ 55, Μνηέξ ηνπξκπίλαο εζσηεξηθήο κνλάδαο, αληηθαηάζηαζε 60, Δληνπηζκόο δηαξξνήο θαη πιήξσζε πγξώλ (κε πιηθά). 100, Σεηξάνδε βαιβίδα, αληηθαηάζηαζε (κε ςπθηηθό πγξό) 110, πκπηεζηήο, αληηθαηάζηαζε (κε ςπθηηθό πγξό) 110, πκπιήξσζε ςπθηηθνύ πγξνύ (αλά θηιό) πιένλ επίζθεςεο 5,00 ΦΟΤΡΝΟΘ ΜΘΚΡΟΚΤΜΑΣΧΝ - ΚΑΦΕΣΘΕΡΕ 143 Γηαπίζησζε βιάβεο γηα κεηαθνξά ηεο ζπζθεπήο ζην πλεξγείν. 35, Ο Πειάηεο απνπζηάδεη ελώ έρεη θιείζεη ξαληεβνύ. 35, Η ζπζθεπή δελ παξνπζηάδεη βιάβε θαη ιεηηνπξγεί ζσζηά (Αζθνπε θιήζε) 35, Η ζπζθεπή δελ επηζθεπάδεηαη 35, Δπίδεημε Λεηηνπξγίαο πζθεπήο / Οδεγίεο ρξήζεο 50, Γηαπίζησζε βιάβεο αιιά ν Πειάηεο δελ δέρεηαη επηζθεπή 50, Κνπκπί πόξηαο, αληηθαηάζηαζε 40, Φηεξσηή, αληηθαηάζηαζε 50, Αζθάιεηα, αληηθαηάζηαζε 40, Μνηέξ εμαεξηζκνύ, αληηθαηάζηαζε 45, Μάγθλεηξνλ, αληηθαηάζηαζε 40, Ηιεθηξνληθή πιαθέηα, αληηθαηάζηαζε 60, Μηθξνδηαθόπηεο, αληηθαηάζηαζε 45, Μεηαζρεκαηηζηήο πςειήο, αληηθαηάζηαζε 50,00 ΓΕΝΘΚΕ ΥΡΕΧΕΘ 157 Δπηβάξπλζε κεηαθνξάο/επίζθεςεο ηερληθνύ ηνκέα Β 5, Δπηβάξπλζε κεηαθνξάο/επίζθεςεο ηερληθνύ ηνκέα Γ 10, Απνζύλδεζε εληνηρηδόκελεο ζπζθεπήο 15, πλδεζε εληνηρηδόκελεο ζπζθεπήο 15, Μεηαθνξά ζην ζπλεξγείν γηα επηζθεπή θαη επηζηξνθή επηζθεπαζζέληνο πιπληεξίνπ, θνπδίλαο ή Δπξσπαηθνύ ςπγείνπ 30, Μεηαθνξά ζην ζπλεξγείν γηα επηζθεπή θαη επηζηξνθή επηζθεπαζζέληνο ςπγεηνθαηαςύθηε ή ςπγείνπ πιάηνπο 70 εθ. 40, Μεηαθνξά ζην ζπλεξγείν γηα επηζθεπή θαη επηζηξνθή επηζθεπαζζέληνο Ακεξηθαληθνύ ςπγείνπ έσο θαη 18 θ.π. 40, Μεηαθνξά ζην ζπλεξγείν γηα επηζθεπή θαη επηζηξνθή επηζθεπαζζέληνο Ακεξηθαληθνύ ςπγείνπ, άλσ ησλ 18 θ.π. 50, Απνζήθεπηξα γηα ηε θύιαμε ζπζθεπήο ζην ζπλεξγείν (κεηά ηνλ πξώην κήλα παξακνλήο). Χξέσζε αλά κήλα 10,00 ΘV. ΓΕΝΘΚΑ 1. Σε πεπίπηυζη πολλαπλών βλαβών η επγαζία από ηην 2η και πάνυ σπεώνεηαι ζηο 50% ηηρ θθηνόηεπηρ ηιμήρ 2. Δύζκολερ πεπιπηώζειρ εγκαηαζηάζηρ σαλκοζυλήνα παποσήρ νεπού σπεώνονηαι καηά ηην κπίζη ηος ηεσνικού. 3. Ιδιαίηεπα δύζκολερ πεπιπηώζειρ ή βλάβερ πος δεν πεπιγπάθονηαι σπεώνονηαι καηά ηην κπίζη ηος πποφζηαμένος. 4. Τα έξοδα μεηακινήζηρ σπεώνονηαι καηά ηην ππώηη επίζκετη ακόμη και εάν ο ηεσνικόρ ππέπει να ππαγμαηοποιήζει και δεύηεπη για ηην πποζκόμιζη ανηαλλακηικού. Σε αςηή ηην πεπίπηυζη δεν σπεώνονηαι καηά ηην δεύηεπη επίζκετη.

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΘΗΣ ΤΓΡΑΔΡΗΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Ζ ECU VERSUS είλαη ε ζπζθεπή παξαγσγήο IV πνπ πιεξνί απζηεξέο πξνδηαγξαθέο όζνλ αθνξά ηελ δνζνινγία ησλ θαπζίκσλ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ επηδόζεσλ. Έλα κεγάιν πιενλέθηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO

RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO RCD Δ.Π.Δ. ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΦΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΙΛΣΡΟ ΝΔΡΟΤ ΜΔ ΑΠΟΣΔΙΡΩΣΗ ΜΟΝΣΔΛΟ: ALFA U.V. ΣΗ ALARCO ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤΠΟΛΔΩ 77-79 ΑΘΖΝΑ Σ.Κ. 11855 ΣΖΛ.: 210 3411080, FAX 210 3413573 Σν παξόλ εγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ

ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΚΕΝΣΡΟY ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΤΓΟΝΟΤ Σν Ννζνθνκείν επηζπκεί λα ηξνθνδνηείηαη κε νμπγόλν γηα ηαηξηθή ρξήζε από κνλάδα παξαγσγήο νμπγόλνπ ηαηξηθήο ρξήζεο ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.: 2551353422 FAX : 2551353409 Το

Διαβάστε περισσότερα

Αληώλεο Παπάδνγινπ Σκήκα :Α4 14ν Γπκλάζην Λάξηζαο

Αληώλεο Παπάδνγινπ Σκήκα :Α4 14ν Γπκλάζην Λάξηζαο Αληώλεο Παπάδνγινπ Σκήκα :Α4 14ν Γπκλάζην Λάξηζαο 2011 ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Αλάιπζε ηεο ηερλνινγηθήο ελόηεηαο: Μεηαθνξέο θαη επηθνηλσλίεο 2 2.Ιζηνξηθή εμέιημε 3 3.Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο 6 4.Σερληθά ζρέδηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ & ΓΔΩΥΖΜΔΗΑ ΠΡΩΣΑ Ζ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΝΟΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ Αγαπεηή θνηηήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 7/2014 Μ Δ Λ Δ Σ Ζ Π Ρ Ο Μ Ζ Θ Δ Η Α ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΩΝ ΥΟΛIΚΩΝ ΚΣΗΡΗΩΝ CPV:

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΟΓΗΓΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ ΦΙΛΣΡΟ ΑΝΣΙΣΡΟΦΗ ΌΜΩΗ ΠΟΙΜΟΤ ΝΔΡΟΤ 5 ΣΑΓΙΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΓΗΑΒΑΣΔ ΟΛΟΚΛΖΡΟ ΣΟΝ ΟΓΖΓΟ ΠΡΗΝ ΑΡΥΗΔΣΔ ΣΖΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ. ΔΑΝ ΚΑΠΟΗΑ ΣΗΓΜΖ ΔΥΔΣΔ ΑΜΦΗΒΟΛΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΠΧ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΩΝ ΘΤΡΩΝ GOLDEN ΣΗ GREENWINDOWS Οη ζσξαθηζκέλεο πόξηεο Golden ηεο GREENWINDOWS, είλαη πηζηνπνηεκέλεο, ηαηδβμνίαξ αζθαθείαξ 4, θαηά ην Δονςπασηό πνόηοπμ

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 1 Παξαθαινχκε δηαβάζηε αλαιπηηθά ην παξφλ εγρεηξίδην πξηλ εγθαηαζηήζεηε θαη ρξεζηκνπνηήζεηε ην δηθφ ζαο κπφηιεξ pellet maxi30. Οη ζπζθεπέο ζέξκαλζεο (εθεμήο θαινχκελεο σο κπφηιεξ pellet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα