Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015"

Transcript

1 Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/ Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/154/800044/.3925/10Οθη14/ΓΔ/ΓΤΓ/4ν, ηελ δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο) κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ΠΡΟΜΗΘΔΤΣΗ γηα ηελ πξνκήζεηα ηξηψλ αλαπλεπζηήξσλ ΜΔΘ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ ΠΓ60/07, ΠΓ118/07 πξνυπνινγηζκνχ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη λφκηκσλ θξαηήζεσλ 14,1996% ππέξ ηξίησλ. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 27 Φεβ 15 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. ζην 401 ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, ελψπηνλ ηεο νξηζζείζεο γηα ην ζθνπφ απηφ επηηξνπήο. 4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Γηαθήξπμε, φξνη ζπκθσληψλ, παξαξηήκαηα, Σερληθή Πεξηγξαθή), κε θφζηνο 10,00, θάζε εκέξα απφ 08:30 13:00 εθηφο αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη αξγηψλ απφ ην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. 5. Ηκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ κέρξη 26 Φεβ 15 ημέρα Σετάρτη και ώρα 13:00 π.μ. αλππεξζέησο. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. 6. Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, νδφο Π. Καλειινπνχινπ, αξηζκφο 1, ΣΚ Παπάγνπ, Αζήλα. Αθξηβέο Αληίγξαθν Σαμρνο Γεψξγηνο ηάπθαο Γ η ε π ζ π λ η ή ο Μηραήι Γθξηδηψηεο Δπρίαο (ΤΓ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Δ» ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 20/ ΓΕΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 18 Υεβ 15 ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΑ ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ

2 1. Αλαπλεπζηήξαο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο θαη ζρεδίαζεο, λα είλαη θαηάιιεινο γηα ηερλεηφ αεξηζκφ καθξάο δηαξθείαο, ειεγρφκελνο απφ κηθξνεπεμεξγαζηέο θαη κε δπλαηφηεηα αεξηζκνχ ελειίθσλ θαη παίδσλ. 2. Να απνηειείηαη απφ: Βαζηθή κνλάδα (φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη παξαθάησ). Σξνρήιαηε βάζε ηνπ ηδίνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ κε ζχζηεκα πέδεζεο. Αξζξσηφ βξαρίνλα αλάξηεζεο ζσιελψζεσλ αζζελνχο 3. Να ιεηηνπξγεί ππφ ηάζε δηθηχνπ 220V/50Hz θαη λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία πνπ λα παξέρεη απηνλνκία πεξίπνπ 30 ιεπηψλ. Η δπλαηφηεηα επέθηαζεο ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγηθήο απηνλνκίαο ηνπ, ζε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα εθηηκεζεί φισο ηδηαηηέξσο (λα πξνζθεξζεί πξνο επηινγή). 4. Να ιεηηνπξγεί ηξνθνδνηνχκελνο απφ θεληξηθή παξνρή νμπγφλνπ (κε πίεζε απφ 3-6 bar πεξίπνπ). Να ηξνθνδνηείηαη θαη απφ θεληξηθή παξνρή αέξα (κε πίεζε απφ 3-6 bar πεξίπνπ) ή ελαιιαθηηθά απφ ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ζπλερνχο παξνρήο αέξα (αεξνζπκπηεζηή ή ηνπξκπίλα). Ο βαζκφο αλεμαξηεζίαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ επηηνίρην ή εκθηαισκέλν αέξην γηα ιφγνπο απηνλνκίαο, αιιά θαη νηθνλνκίαο, ζα εθηηκεζεί ηδηαηηέξσο. 5. Να δηαζέηεη έγρξσκε νζφλε αθήο, πςειήο επθξίλεηαο, κεγέζνπο ηνπιάρηζηνλ 12 κε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ηνπιάρηζηνλ: Σξηψλ (3) θπκαηνκνξθψλ ηαπηφρξνλα (πίεζεο, ξνήο θαη φγθνπ σο πξνο ην ρξφλν) Κιεηζηψλ δηαγξακκάησλ (πίεζεο/φγθνπ, ξνήο/φγθνπ) Φεθηαθψλ ηηκψλ θαη θακπχισλ ηάζεσλ (trends) 6. Να εθηειεί απαξαηηήησο ηνπο παξαθάησ ηχπνπο ππνρξεσηηθνχ θαη απηφκαηνπ αεξηζκνχ: α. Τπνρξεσηηθφ αεξηζκφ ειεγρφκελνπ φγθνπ θαη πίεζεο (VCV, PCV) β. πγρξνληζκέλν δηαιείπνληα ππνρξεσηηθφ αεξηζκφ (SIMV) γ. Αεξηζκφ πίεζεο δχν επηπέδσλ (BIPAP) δ. Αεξηζκφ CPAP κε ππνζηήξημε πίεζεο ε. Αεξηζκφ άπλνηαο ζη. Με επεκβαηηθφ αεξηζκφ (NIV) κε απηφκαηε αληηζηάζκηζε δηαξξνψλ 7. Να έρεη απαξαηηήησο δπλαηφηεηα αλαβάζκηζεο γηα εθηέιεζε επηπξφζζεησλ ηξφπσλ αεξηζκνχ νη νπνίνη λα αλαθεξζνχλ θαη λα πξνζθεξζνχλ πξνο επηινγή ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα/software. 8. ε πεξίπησζε άπλνηαο λα ελεξγνπνηείηαη απηφκαηα αεξηζκφο άπλνηαο, κε πξνθαζνξηζκέλεο απφ ηνλ ρξήζηε ξπζκίζεηο παξακέηξσλ αεξηζκνχ. 9. Να έρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο άκεζα ή έκκεζα ησλ παξαθάησ παξακέηξσλ: α. Υνξεγνχκελνπ φγθνπ ml β. Αλαπλνψλ έσο 80 ΒΡΜ

3 γ. Υξφλνπ εηζπλνήο απφ 0,2s έσο 10s δ. Ρνήο εηζπλνήο έσο 150 LPM ηνπιάρηζηνλ ε. FiO 2 απφ 21 έσο 100% ζη. PEEP έσο 50 mbar ηνπιάρηζηνλ δ. Πίεζεο εηζπλνήο έσο 100 mbar ηνπιάρηζηνλ ε. Πίεζεο ππνζηήξημεο (Pressure Support) έσο 50mbar πεξίπνπ 10. Να έρεη δπλαηφηεηα κέηξεζεο θαη έλδεημεο ηνπιάρηζηνλ ησλ παξαθάησ παξακέηξσλ: α. Όγθνπ αλαπλνήο β. πλνιηθνχ εθπλεφκελνπ φγθνπ αλά ιεπηφ γ. Όγθνπ δηαξξνψλ αλά ιεπηφ δ. Μέγηζηεο, κέζεο, ηεινεθπλεπζηηθήο θαη πίεζεο plateau ε. πλνιηθή ζπρλφηεηα αλαπλνψλ ζη. πρλφηεηα απηφκαηεο αλαπλνήο δ. Ππθλφηεηα εηζπλεφκελνπ νμπγφλνπ (FiO 2 ) ε. Αληηζηάζεηο (resistance) θαη ελδνηηθφηεηαο (compliance) ζ. Υξφλνπο εηζπλνήο-εθπλνήο θαη ηνπ ιφγνπ Ι:E 11. Να δηαζέηεη εηδηθή δηάηαμε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο θαηά ηελ αλαξξφθεζε κε απηφκαην πξφγξακκα πξν-νμπγφλσζεο, αλαξξφθεζεο, κεηάνμπγφλσζεο. 12. Γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ αλαπλεπζηήξα ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπ αξξψζηνπ θαηά ηελ εθαξκνγή ππνζηήξημεο πίεζεο λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ ρξφλνπ επίηεπμήο ηεο. 13. Να δηαζέηεη ζπλαγεξκνχο (Alarms) γηα ηηο παξαθάησ ηνπιάρηζηνλ πεξηπηψζεηο: α. Πίεζε αεξαγσγψλ β. πλαγεξκφ άπλνηαο κε ξχζκηζε απφ 15 έσο θαη 60 sec γ. Υακειφ θαη πςειφ φγθν αλά ιεπηφ δ. Υακειφ θαη πςειφ φγθν αλαπλνήο ε. Υακειή θαη πςειή ζπγθέληξσζε εηζπλεφκελνπ νμπγφλνπ ζη. Τςειή αλαπλεπζηηθή ζπρλφηεηα δ. Υακειή θφξηηζε κπαηαξίαο ε. Βιάβε ζπζθεπήο 14. Να δηαζέηεη ηάζεηο (trends) 48 σξψλ ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο αλαπλεπζηηθέο παξακέηξνπο θαζψο θαη κλήκε απνζήθεπζεο ζπκβακάησλ, ξπζκίζεσλ θαη ζπλαγεξκψλ ηνπ ηειεπηαίνπ αζζελνχο. Να δηαζέηεη ζχξα γηα ηελ εμαγσγή ησλ δεδνκέλσλ. 15. Να δηαζέηεη ζθαλδαιηζκφ ξνήο (flow trigger) πςειήο επαηζζεζίαο. Η βαζκνλφκεζε ηνπ αηζζεηήξα ξνήο λα κπνξεί λα εθηειεζηεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ κεραληθνχ αεξηζκνχ, ρσξίο λα απαηηείηαη ε απνζχλδεζε ηνπ αζζελνχο απφ ηνλ αλαπλεπζηήξα. 16. Να δηαζέηεη πιήθηξν γηα παξάηαζε ηεο εηζπλνήο (inspiration hold) θαζψο θαη ρεηξνθίλεηεο έλαξμήο ηεο θαηά ηε βνχιεζε ηνπ ρεηξηζηή, φπσο επίζεο θαη

4 δπλαηφηεηα παξάηαζεο ηεο εθπλνήο (expiration hold) γηα ηε κέηξεζε ηεο auto peep. 17. Να δηαζέηεη δπλαηφηεηα παγψκαηνο θπκαηνκνξθψλ (freeze) θαη ιεηηνπξγία αλαθνξάο (reference) ζηα θιεηζηά δηαγξάκκαηα. 18. Να ππάξρεη δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο ηεο νζφλεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν θίλδπλνο ηεο αθνχζηαο απνξξχζκηζεο ησλ παξακέηξσλ. 19. Να δηαζέηεη λεθεινπνηεηή θαξκάθσλ. 20. Σα ηκήκαηα ηνπ αλαπλεπζηήξα πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ηα εθπλεφκελα αέξηα (αηζζεηήξαο κέηξεζεο ξνήο, βαιβίδα εθπλνήο θιπ) λα είλαη απνζηεηξψζηκα ζε θιίβαλν αηκνχ. Κάζε αλαπλεπζηήξαο λα ζπλνδεχεηαη θαη κε δεχηεξν ζεη απηψλ ησλ ηκεκάησλ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπλεπζηήξα. 21. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα κέηξεζεο θαπλνγξαθίαο (etco 2 ). 22. Να ζπλνδεχεηαη απφ πιήξεο αλαπλεπζηηθφ θχθισκα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Γενικά Υαρακτηριστικά 1. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο επξσπατθέο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο θαη λα δηαζέηεη ζήκαλζε CE. Να δηαηίζεηαη απφ αληηπξφζσπν πνπ δηαζέηεη πηζηνπνίεζε ISO 9001:2000 θαη ISO 13485:2003 ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α ΓΤ8δ/1348/04 πνπ αθνξά ζηε δηαθίλεζε θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ. 2. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ λα είλαη εληαγκέλνη ζε πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο Α.Η.Η.Δ. βάζεη ηνπ Π.Γ 117/2004(ΦΔΚ 82Α) θαη Π.Γ 15/2006(ΦΔΚ 12Α) ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2003/ Να δνζεί εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο γηα δχν (2) έηε θαη λα αλαθεξζεί ε εηήζηα θνζηνιφγεζε ζπκβνιαίνπ πιήξνπο ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αληαιιαθηηθψλ, service kits θαη εξγαζίαο εθηφο αλαισζίκσλ, θαζψο θαη πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ service kits εξγαζίαο εθηφο αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ ηνπ αλαπλεπζηήξα, κεηά ην πέξαο ηεο εγγχεζεο. 4. Να βεβαηψλεηαη εγγξάθσο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν ε δηάζεζε αληαιιαθηηθψλ γηα κία δεθαεηία. 5. Οη ζπκκεηέρνληεο λα δηαζέηνπλ κφληκα νξγαλσκέλν ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη service, θαζψο θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κε πηζηνπνηεηηθφ εθπαίδεπζεο απφ ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ νίθν γηα ηε ζπληήξεζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ.

5 Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο(τπ) Πνπιίθνο Πνπιηθάθνο Α Τ π ν δ η ε π ζ π λ η ή ο Μηραήι Γθξηδηψηεο Δπρηαο (ΤΓ)

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ

Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Αζήλα, 04/08/2010 Δημόζια διαβούλευζη ΚΤΕΟ Δηζήγεζε Κπξίεο θαη Κύξηνη, Με ηελ παξνύζα επηζηνιή θαη ηα ζπλεκκέλα έγγξαθα ζα ελεκεξσζείηε κε ηα ζρόιηα, ηηο δηαπηζηώζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπ πλδέζκνπ καο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90).

2. Σελ αξηζ. Τ1201/90 (ΦΔΚ 10Β./16.1.91) απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. πκπιήξσζε ηεο Απφθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνχ αξηζ. Τ1201/5.10.90). Π.Γ. 219 ηεο 18/30 Μαίνπ 1991 (ΦΔΚ Α 81 - Γηνξζ. θαικ. ζην ΦΔΚ Α 98/1 Ινπι. 1991 θαη ΦΔΚ Α 136 /11 επη. 1991) : Πεξί εκπνξηθψλ Αληηπξνζψπσλ ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 86/653/ΔΟΚ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ, ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ & ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ Σμήμα Πεπιβαλλονηικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)»

Θέμα:«Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 212Α/17.12.2010)» Αθήνα, 03.01.2011 ΠΟΛ.: 1003 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 1. 14 η Γ/ΝΗ ΦΠΑ ΣΜΗΜΑΣΑ Α, Β 2. 15 η Γ/ΝΗ Κ.Β.. ΣΜΗΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 04/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ

Κνηλνπνίεζε: Κ.Τ ΔΟΠΤΤ - Γξ. Πξνέδξνπ - Γ/λζε Πξνκεζεηώλ Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΝ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα 16/01/14 Γ/ΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & ΥΗΜ. ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΟΟ/ΠΤ/1/409 ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ Σαρ.Γ/λζε : Αγ. Κσλ/λνπ 16 Πιεξνθνξίεο : M.

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Α Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η ηο ζσέδιο νόμος : Ίδπςζη Τπηπεζίαρ Αζύλος και Τπηπεζίαρ Ππώηηρ Τποδοσήρ, πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ππορ ηιρ διαηάξειρ ηηρ Οδηγίαρ 2008/115/ΔΚ «ζσεηικά με ηοςρ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.

Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Εταιρικής Διακσβέρνησης και Λειτοσργίας της Εσρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α. Δγθρηζείς κε ηελ από 14/1/2011 ζσλεδρίαζε ηοσ Γηοηθεηηθού σκβοσιίοσ ηες Δηαηρείας Ηκεροκελία Έθδοζες: Γεθέκβρηος

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).»

Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Π.Δ. 254/05 (ΦΕΚ 307 Α/16-12-2005) Θέμα : «Ρύθμιζη σπαίθριοσ εμπορίοσ (πλανόδιοσ και ζηάζιμοσ).» Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2323/1995

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ:

ΚΑΝΘΓΓΟ 101 81 ΑΘΗΝΑ ΕΡΓΟ: ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΝΑΤΣΘΛΘΑ (ΤΠ.Α.Α.Ν.) ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΕΜΠΟΡΘΟΤ ΕΘΔΘΚΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΤΝΣΟΝΘΜΟΤ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΕΩΝ ΣΟΤ ΤΠ.Α.Α.Ν. ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΤ ΕΜΠΟΡΘΟΤ (ΕΤΕΔ Εμπ.) ΠΛΑΣΕΘΑ ΚΑΝΘΓΓΟ 101

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α'

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΒΗΒΛΗΩΝ & ΣΟΗΥΔΗΩΝ (15ε) ΣΜΖΜΑΣΑ Β'-Α' ΠΟΛ.1023/20.1.2014 Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο πλαιιαγψλ (λ. 4093/2012, ππνπαξάγξαθνο Δ1) απφ 1.1.2014, κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ κε ην άξζξν 51 ηνπ λ. 4223/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε:

ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ. Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: ΥΔΓΙΟ ΠΡΑΞΗ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΘΔΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΣΩΝ Ο Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, αθνχ έιαβε ππφςε: 1. Σν άξζξν 55A ηνπ έρνληνο ηζρχ λφκνπ (λ. 3424/1927, ΦΔΚ Α 298) Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ

Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Δγρεηξίδην ρξήζεο Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 1/49 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δηζαγσγή... 3 Δίζνδνο ζην ζχζηεκα... 3 Κεθάιαην 1. «Αηηήκαηα»... 5 Δηζαγσγή... 5 Αλαδήηεζε Αηηεκάησλ Καηαρψξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Μάηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων»

ΘEMA: «Έκηαζη εθαπμογήρ ηηρ Α.Τ.Ο. ΠΟΛ. 1065/2010 για ηοςρ αγπόηερ πος πωλούν ηα πποϊόνηα ηοςρ από λαϊκέρ αγοπέρ. - Παποσή διεςκπινίζεων» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΟΙΥΔΙΩΝ (15 η ) ΣΜΗΜΑΣΑ Α -Β -Γ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Φ.Π.Α. ΣΜΗΜΑΣΑ: Α -

Διαβάστε περισσότερα