Διακήπυξη 56/ Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διακήπυξη 56/2015. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο."

Transcript

1 Διακήπυξη 56/ Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο ηελ Φ.831.3/40/767473/.1369/3 Απξ 15/ΓΔ/ΓΤΓ/4ν δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο) κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο (1) ειεθηξνθαξδηνγξάθνπ θαη ελφο (1) θνξεηνχ ππεξερνηνκνγξάθνπ γηα ην Α/Κ θαξδηνινγηθφ ηαηξείν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 401 ΓΝΑ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ησλ ΠΓ60/07, ΠΓ118/07 πξνυπνινγηζκνχ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη λφκηκσλ θξαηήζεσλ 14,1996% ππέξ ηξίησλ. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 1 Ιουλ 15 ημέπα Σετάπτη και ώπα 09:00 π.μ. ζην 401 ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, ελψπηνλ ηεο νξηζζείζεο γηα ην ζθνπφ απηφ επηηξνπήο. 4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Γηαθήξπμε, φξνη ζπκθσληψλ, παξαξηήκαηα, Σερληθή Πεξηγξαθή), κε θφζηνο 10,00, θάζε εκέξα απφ 08:30 13:00 εθηφο αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη αξγηψλ απφ ην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. 5. Ζκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ κέρξη 30 Ιουν 15 ημέπα Σπίτη και ώπα 13:00 π.μ. αλππεξζέησο. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. 6. Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, νδφο Π. Καλειινπνχινπ, αξηζκφο 1, ΣΚ Παπάγνπ, Αζήλα. Αθξηβέο Αληίγξαθν Σαμρνο Κσλζηαληίλνο Φηιηππάθεο Γ η ε π ζ π λ η ή ο Aλζιγνο (ΓΤ) Αγγειφπνπινο Υξήζηνο Βνεζφο Γξ. Πξνκεζεηψλ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ «Α» Γεληθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ. «Β» Δηδηθνί Όξνη Γηαγσληζκνχ «Γ» Πίλαθαο Γηθαηνινγεηηθψλ. «Γ» Πίλαθαο κε ηα ιεηηνπξγηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά

2 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 56/ ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΩΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ 22 Ηνπλ 15 ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΣΑ ΖΛΔΚΣΡΟΚΑΡΓΗΟΓΡΑΦΟ 1. Να ιεηηνπξγεί ζηα 230V(±10%) / 50Hz (±0,5 Hz). 2. Να ιεηηνπξγεί θαη κε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία κε ελζσκαησκέλν θνξηηζηή ε νπνία λα έρεη : α. Γπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο γηα ηνπιάρηζηνλ κία ψξα ζπλερνχο θαηαγξαθήο β. Γπλαηφηεηα δηελέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ 3. Να είλαη θνξεηφο θαη ην βάξνο ηνπ λα κελ μεπεξλά ηα ηέζζεξα (4)θηιά. 4. Να έρεη δπλαηφηεηα ιήςεσο,θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο ηνπιάρηζηνλ ησλ παξαθάησ 12 αλαθεξνκέλσλ απαγσγψλ. (Η,ΗΗ,ΗΗΗ,ΑVR,AVL,AVF, V1,V2, V3,V4, V5,V6) 5. Να δηαζέηεη πξφγξακκα κεηξήζεσλ βαζηθψλ παξακέηξσλ θαη δηάγλσζεο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο. 6. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο θαηαγξαθήο θαη εθηχπσζεο ηνπιάρηζηνλ 3+1 θαλαιηψλ σο εμήο: ηξηψλ (ελαιιαζζφκελσλ) θαη κηαο (ζπλερνχο-ξπζκνχ) απαγσγψλ. 7. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο πιήξνπο ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο κε απηφκαην (auto) θαη ρεηξνθίλεην (manual) ηξφπν. 8. Να δηαζέηεη ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ ξεχκα απηλίδσζεο ή αιισλ ζπζθεπψλ ελ ιεηηνπξγία. 9. Να δηαζέηεη θίιηξα: α. Καηαζηνιήο κπηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ζηα 23-35Hz) β. Σάζεο δηθηχνπ γηα θαηαζηνιή ησλ ειεθηξηθψλ παξαζίησλ (ζηα 50-60Ζz) γ. Γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηζνειεθηξηθήο γξακκήο. 10. Να δηαζέηεη νζφλε πγξψλ θξπζηάιισλ (LCD) φπνπ ηνπιάρηζηνλ λα απεηθνλίδνληαη : ηξείο απαγσγέο θαη επηινγήλ ηνπ ρεηξηζηή, εκεξνκελία, ψξα, φλνκα αζζελνχο, έλδεημε ελεξγεηαθήο ζηάζκεο ηεο κπαηαξίαο, θαξδηαθνί ζπρλφηεηα (παικνί αλα ιεπηφ),ηαρχηεηα θαη επαηζζεζία ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο, θαηάζηαζε θίιηξνπ, δηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ. 11. ηελ νζφλε λα εκθαλίδνληαη θαη λα επηζεκαίλνληαη νπηηθέο ελδείμεηο ζε πεξίπησζε απνθφιιεζεο ή κε θαιή επαθή ησλ ειεθηξνδίσλ, ηέινο ραξηηνχ, θαθήο ηνπνζέηεζεο ηνπ ραξηηνχ, επηθείκελεο απνθφξηηζεο ηεο κπαηαξίαο. 12. Να ππάξρεη ερεηηθή έλδεημε γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα. 13. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλν αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην γηα α. Σελ εηζαγσγή ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο θαη ηεο θαηαρψξεζεο β. Σελ ξχζκηζε ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηηο πξνγξακκαηηδφκελεο ιεηηνπξγίεο γ. Σελ δηαρείξηζε ηνπ αξρείνπ Να έρεη απφθξηζε ζπρλνηήησλ ηνπιάρηζηνλ 150Ζz. 15. Ζ ηαρχηεηα λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί ζηα 5/10/25/50mm/sec θαη ε επαηζζεζία λα κπνξεί λα ξπζκηζηεί ρεηξνθίλεηα ζηα 5/10/20mm/mV ή θαη απηφκαηα.

3 Γ Να θέξεη ζεξκηθφ θαηαγξαθηθφ κε δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο θαη ησλ 12 απαγσγψλ, κε ηελ πιένλ ζχγρξνλε ηερλνινγία print head κεγάιεο ιεπηνκέξεηαο θαη θαηαγξαθήο ηνπιάρηζηνλ ηεο εκεξνκελίαο, ηεο ψξαο, ηνπ νλφκαηνο ηνπ αζζελνχο, ηεο θαξδηαθήο ζπρλφηεηαο, ηεο ηαρχηεηαο εθηχπσζεο θαη ηεο επαηζζεζίαο ηνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο, ηνπ θίιηξνπ, ηεο πιήξνπο αλάιπζεο ηνπ θαηαγεγξακκέλνπ ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο ησλ 12 απαγσγψλ. 17. Σν ραξηί θαηαγξαθήο λα είλαη ζεξκνεπαίζζεην Ε-fold,πιάηνπο ηνπιάρηζηνλ 70mm. 18. Να δχλαηαη λα παξέρεη εθηππσκέλν αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ιεθζέληνο ειεθηξνθαξδηνγξαθήκαηνο. 19. Να έρεη δπλαηφηεηα ζπγθξάηεζεο ζηε κλήκε θαη αξρεηνζέηεζεο ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ ηνπιάρηζηνλ 40 εμεηάζεσλ θαη δπλαηφηεηα εθηχπσζεο αληηγξάθσλ ηνπο. 20. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα απεπζείαο ζχλδεζεο κε εμσηεξηθφ εθηππσηή γηα εθηππψζεηο ησλ ειεθηξνθαξδηνγξαθεκάησλ θαη ησλ ζπλνδψλ ζηνηρείσλ ζε ραξηί Α Να δηαζέηεη ή λα αλαβαζκίδεηαη κε πξφγξακκα δηάγλσζεο ζξνκβφιπζεο θαη πξφγξακκα (ινγηζκηθφ) δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ ζε Ζ/Τ. 22. Να δηαζέηεη ή λα αλαβαζκίδεηαη κε ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ησλ εμεηάζεσλ ζηε κλήκε ζε εηδηθφ ινγηζκηθφ ζε Ζ/Τ. 23. Να δηαζέηεη ή λα αλαβαζκίδεηαη κε εζσηεξηθφ κφληεκ ή θάξηα δηθηχνπ γηα απνζηνιή δεδνκέλσλ ζε πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 24. Σν ππν πξνκήζεηα πιηθφ λα ζπλνδεχεηαη απφ φια ηα αλαγθαία παξειθφκελα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ, ηα νπνία ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή πξνζθνξάο. ΦΟΡΖΣΟ ΤΠΔΡΖΥΟΣΟΜΟΓΡΑΦΟ 1. Ο Έγρξσκνο Φνξεηφο Τπεξερνηνκνγξάθνο λα πεξηιακβάλεη ζηελ βαζηθή ζχλζεζή ηνπ: α. Βαζηθή κνλάδα. β. Σερληθή Γεχηεξεο Αξκνληθήο (Tissue Harmonic). γ. χζηεκα παικηθνχ (PW)θαη ζπλερνχο (CW) Doppler. δ. Κεθαιή PHASED ARRAY ε νπνία λα ιεηηνπξγεί ζε ζπρλφηεηεο απφ 1ΜΖΕ έσο θαη 5ΜΖΕ θαηάιιειε γηα εμεηάζεηο θαξδηνινγίαο θαη γεληθέο εμεηάζεηο παζνινγίαο. Ζ θεθαιή λα ιεηηνπξγεί θαη κε ηελ ηερληθή Tissue Harmonic. ε. Κεθαιή LINEAR 6 έσο 13 MHz θαηάιιειε γηα επηθαλεηαθά φξγαλα TRIPLEX αξηεξηψλ θαη θιεβψλ, επηθαλεηαθψλ νξγάλσλ θαη κπνζθειεηηθέο εθαξκνγέο. ζη. Κεθαιή LINEAR 5 έσο 10 MHz γηα αγγεηνινγηθέο εμεηάζεηο 2. Nα είλαη ηεο πιένλ ζχγρξνλεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, πςειήο επθξίλεηαο θαη δηαθξηηηθήο ηθαλφηεηαο, λα ιεηηνπξγεί κε ηάζε δηθηχνπ 230V(±10%) / 50Hz (±0,5) θαη κε ελζσκαησκέλε επαλαθνξηηδφκελε κπαηαξία γηα ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 3 σξψλ. 3. Nα δηαζέηεη ζάξσζε CONVEX,LINEAR,PHASED ARRAY.

4 Γ-3 4. Να είλαη θνξεηή, κηθξψλ θαηά ην δπλαηφλ δηαζηάζεσλ θαη βάξνπο (λα δεισζνχλ γηα αμηνιφγεζε). 5. Να δηαζέηεη ελζσκαησκέλε νζφλε έγρξσκε TFT ηνπιάρηζηνλ 10", νιηθφ Gain εηθφλαο θαη δπλαηφηεηα ελίζρπζεο (Gain) ησλ ήρσλ θαηά πεξηνρέο. 6. Να παξέρεη εηθφλεο δχν δηαζηάζεσλ B-mode, Μ-mode αγγεηαθήο θαη αλαηνκηθήο απεηθφληζεο, παικηθφ(pw)doppler, ζπλερέο (CW) Doppler, Triplex Doppler, έγρξσκε απεηθφληζε ξνήο, Power απεηθφληζε ξνήο. 7. Να έρεη δπλαηφηεηεο ειέγρνπ ηεο θαξδηαθήο αληιίαο (ζπζηνιηθή θαη δηαζηνιηθή ιεηηνπξγία, ππνινγηζκφο επηθάλεηαο θαη φγθνπ), ησλ θαξδηαθψλ βαιβίδσλ, ησλ θαξσηίδσλ, ησλ πεξηθεξηθψλ αγγείσλ θαη δηαθξαληαθφ Doppler. 8. Να δηαζέηεη ηελ ηερληθή αλίρλεπζεο θαη ιήςεο ηεο παξαγφκελεο απφ ηνπο ηζηνχο 2εο αξκνληθήο ζπρλφηεηαο. Ζ αλσηέξσ ηερληθή λα ιεηηνπξγεί ζηε θεθαιή PHASED ARRAY 1-5ΜΖz γηα θαξδηνινγηθέο εμεηάζεηο ελειίθσλ θαη γεληθέο εμεηάζεηο παζνινγίαο. 9. Να δηαζέηεη ζχγρξνλν αιθαξηζκεηηθφ πιεθηξνιφγην. 10. Να ιεηηνπξγεί κε ειεθηξνληθέο ερνβφιεο θεθαιέο PHASED ARRAY ζπρλνηήησλ 1-5 ΜHz γηα θαξδηνινγηθέο εμεηάζεηο ελειίθσλ θαη παίδσλ θαη γεληθέο εμεηάζεηο παζνινγίαο, Linear ζπρλνηήησλ 5-10 MHz γηα αγγεηνινγηθέο εμεηάζεηο, Linear ζπρλνηήησλ 6-13 MHz γηα αγγεηνινγηθέο, κπνζθειεηηθέο θαη εμεηάζεηο επηθαλεηαθψλ νξγάλσλ. 11. Να δηαζέηεη κεγάιεο ιεπηνκέξεηαο ηερληθή (B-mode) κε δπλαηφηεηα απεηθφληζεο ζε πςειφ δπλακηθφ εχξνο (Dynamic range) 130 db ηνπιάρηζηνλ γηα εχθνιε αλίρλεπζε ηδηαίηεξα κηθξψλ θαη δπζδηάθξηησλ αιινηψζεσλ ζηνλ παξεγρπκαηηθφ ηζηφ φπσο ηζνερνγελψλ φδσλ, ηζηψλ κε ηελ ίδηα πθή, θ.ι.π. 12. Να δηαζέηεη ζχζηεκα κεγέζπλζεο ηεο εηθφλαο(zoom) ηφζν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν φζν θαη ζε παγσκέλε(freeze). 13. Να δηαζέηεη ζηε βαζηθή κνλάδα cine loop απνκλεκφλεπζεο πεξίπνπ 200 εηθφλσλ (± 20 εηθφλεο). 14. Να έρεη δπλαηφηεηα ππεξερνγξαθήκαηνο ζε ιηγφηεξν απφ 15 sec απφ ηε ζέζε off, γηα θαηαζηάζεηο επεηγφλησλ πεξηζηαηηθψλ. 15. Να έρεη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο εηθφλσλ ζε ππνινγηζηή κέζσ ζχλδεζεο USB. Δπίζεο λα έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο κέζσ composite video, S-video θαη ηνπηθνχ δηθηχνπ(ethernet). 16. Να έρεη δπλαηφηεηα ζχλδεζεο DICOM. 17. Να δηαζέηεη αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κεηξήζεσλ θαη ππνινγηζκψλ γηα θαξδηνινγία, αγγεηνινγία, θαη λα παξέρεη κεηξήζεηο απνζηάζεσλ, πεξηκέηξνπ, εκβαδνχ θαη φγθνπ γηα γεληθέο εμεηάζεηο παζνινγίαο. 18. Να έρεη ηε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο αθίλεησλ θαη θηλνπκέλσλ εηθφλσλ θαη επεμεξγαζίαο ηνπο, δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θεηκέλνπ θαη ζεκείσλ αλαηνκηθψλ ζέζεσλ θαη λα δηαζέηεη ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο θαθέινπ αζζελνχο. 19. Να δέρεηαη ρεηξνπξγηθέο θεθαιέο. 20. Να κπνξεί λα ζπλδεζεί κε εμσηεξηθή νζφλε (monitor). 21. Να δέρεηαη φια ηα ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη θσηνγξάθηζεο εηθφλσλ (λα αλαθεξζνχλ γηα αμηνιφγεζε).

5 Γ Σν ππφ πξνκήζεηα είδνο θαηά ηελ παξάδνζή ηνπ λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα παξαθάησ παξειθφκελα θαη ζπζηήκαηα, ηα νπνία λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο πξνζθνξάο (ηπρφλ κε χπαξμε θάπνηνπ απφ ηα παξαθάησ θαζνξηδφκελα πξέπεη λα δειψλεηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζηελ πξνζθνξά ηνπ): α. Να ζπλνδεχεηαη απφ εηδηθή ηξνρήιαηε βάζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ θεθαιψλ 23. Σπρφλ πξφζζεηα παξειθφκελα θαη ζπζηήκαηα ηνπ ππφ πξνκήζεηα είδνπο εθηφο απηψλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.1, ηα νπνία κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ ή λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην πξνζθεξφκελν είδνο θαη ηα νπνία δελ ην ζπλνδεχνπλ, λα αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά αλαιπηηθά κε ηελ εξγαζία ηελ νπνία εθηεινχλ. (νηθνλνκηθά ζηνηρεία κφλν ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά). ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ λα αλαγξάθεηαη ζηελ πξνζθνξά. 1. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο: α. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζθεπαζηή ησλ πιηθψλ θαηά ISO 9001/2008 (ή λεψηεξν) ή ISO 13485/2003. β. CE Mark ησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 93/42/ΔΚ ή θαη 98/79/ΔΚ. γ. Πηζηνπνηεηηθφ δηαθίλεζεο ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηελ ΓΤ8δ/Γ.Π. νηθ./1348 (ΦΔΚ 32Β/ ). Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο (ΤΠ) Πνπιίθνο Πνπιηθάθνο Α ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΣΖ Αλζιγνο (ΓΤ) Υξήζηνο Αγγειφπνπινο Β. Γξ. Πξνκεζεηψλ

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015

Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015 Διακήρυξη υπ αρίθμ. 20/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/154/800044/.3925/10Οθη14/ΓΔ/ΓΤΓ/4ν, ηελ δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/2015

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/2015 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 66/05. Σν 0 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.8//800/.56/5 Ματ. 05/ΑΓΤ/ΓΤΓ/ ν ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 47/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 47/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβάινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζην Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 47/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν, ηε δηελέξγεηα πξνκήζεηαο πιηθψλ (Ανηιδπαζηήπια ζε Σαινίερ, CPV: 33124131-2)

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015

Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015 Γιακήπυξη υπ απίθμ. 87/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.831.3/113/774739/.2923/183 Ηνπι 2015/ΓΔ/ΓΤΓ/4 ν αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ, πνπ αθνξά ηελ αλάδεημε

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 10/2015

Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 10/2015 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 10/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/10/180463/.78/23 Ιαλ 2015/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο)

Διαβάστε περισσότερα

Γεκνζηεύζεηο Αλαθνηλώζεηο (Απνζηνιή γηα Γεκνζίεπζε)

Γεκνζηεύζεηο Αλαθνηλώζεηο (Απνζηνιή γηα Γεκνζίεπζε) ΠΡΟ: ΓΔ/ΓΔΝΓΗ gesdendhs@army.gr 401 ΓΔΝΙΚΟ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σει: 210 7494070 Φ. 461.3/81/14628 ΚΟΙΝ: ΑΓΤ/ΓΤΓ. 3212 401 ΓΝΑ/ΓΡ.ΠΡΟΜ. 4 ν ΓΡ. Αζήλα, 21 Ινπι. 2015 Δκπνξηθό θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ. Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΦΗ Διακήπςξη ςπ απίθμ. 84/2015 1. Σν 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/57/388279/.87/13 Ιαλ. 2015/ΓΔ/ΓΤΠΟΣΗ/5 ν Γξ. αλαθνηλψλεη ηε δηελέξγεηα επαλαιεπηηθνχ πξφρεηξνπ κεηνδνηηθνχ δηαγσληζκνχ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΕΤΗ ΛΙΘΟΣΡΙΦΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 18 Μαΐνπ 2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 07/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ

ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ ΤΝΟΓΔΤΣΙΚΟ ΔΝΣΤΠΟ ΑΠΟΣΟΛΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΓΟΤ 1. ΣΟΗΥΔΗΑ ΦΟΡΔΑ - Κσδηθφο θνξέα :0085 - Ολνκαζία θνξέα :ΑΡΥ. ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟΤ ΩΜΑΣΟ - Αξκφδηνο : Μφξδνο Μσπζήο - Σειέθσλν : 2132157762 2. ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ.

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΘΕΗ Ε ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΚΣΤΠΩΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕ ΕΠΣΑΕΣΗ (7) ΤΝΣΗΡΗΗ. ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ Α.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΣΟΤΡΝΑΡΗ 55, 104 32 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ : 6 2 1 9 1 3 HMEΡOMHNIA : 23.10.09 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ : N 1 HMEΡΟΜΗΝΙΑ : 30.10.09 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 40.000 ΣΔΜΑΥΙΩΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΈΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γιακήρυξη υπ αρίθμ. 90/2015

Γιακήρυξη υπ αρίθμ. 90/2015 Γιακήρυξη υπ αρίθμ. 90/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηώλ αλαθνηλώλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.600.163/313/184759/.816/24Ινπι15/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2 ν ηελ δηελέξγεηα Πξόρεηξνπ Μεηνδνηηθνύ Γηαγσληζκνύ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Νν 6 ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 417 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΣΡΑΣΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει. : 210 72 88 136-137 FAX: 210 72 11 223 Αζήλα, 20 επ. 2011 Έρνληεο ππφςε:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο.

ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. ΓΗΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 13757/5-7-2015 ΑΠΟΦΑΗ: 539 Απφ ην πξαθηηθφ 29 εο /2015 (έθηαθηεο) ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο. Πεξίιεςε «Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηελ νξζή επαλάιεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΑΗΟΔΡΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015 ΔΡΓΟ: Ξξνκήζεηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, πεξηθεξεηαθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)»

ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» 1 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ ΑΞ: 31490/2014 ΓΗΑΘΖΟΜΖ: ΘΔΚΑ: «ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΓΗΑ ΡΖΛ ΠΗΡΗΠΖ ΚΑΘΖΡΥΛ ΚΝΠΗΘΝ ΓΚΛΑΠΗΝ - ΙΘΔΗΝ ΘΑΟΓΗΡΠΑΠ (ΓΗΑΠΡΖΚΑ IANOYΑΟΗΝΠ-2015, ΚΑΗΝΠ-2015)» Ο Γήκαξρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ Ζ ΔΠΗΣΖΜΖ ΣΖ ΒΗΟΨΑΣΡΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΖ ΤΓΔΗΑ 1. Γεληθά... 5 2. Γηαηί θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αμηνιόγεζε ηεο ΒΗΣ ζηα λνζνθνκεία... 6 3. Ζ πηνζέηεζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ. Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔNΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ 4 η ΔΦΟΡΔΗΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΩΝ Ρφδνο, 21/10/2014 Αξ. Πξση.: 8920 ΤΜΒΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ «Ππομήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η Σ Χ Ε Δ Ι Ο ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πειπαιάρ, 03-04-2013 Σμήμα ςμβάζεων Παποσήρ Τπηπεζιών ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ: 16/2013 Σασ. Διεύθςνζη : Aκηή Μιαούλη 10 Σασ. Κώδικαρ : 185 38 Πειπαιάρ Πληποθοπίερ : Αγπιμανάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΔΗΜΟ ΡΕΘΤΜΝΟΤ Δ/ΝΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΣ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 249.939,01 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Δ Π Η Π Λ Α ΚΑΡΔΚΛΑΚΗ ΠΑΗΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ Ελληνική ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ θάια 31-03-2015 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ Αξ. Πξση.: 4354 ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ηιεθηξνληθνύ, αλνηρηνύ, δηεζλή δηαγσληζκνύ γηα ηε πξνκήζεηα Καπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ 2015 Ο Γήκνο Δπξψηα πξνθεξχζζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ. ζσγτρημαηοδοηείηαι. 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΡΟΦΗ ζσγτρημαηοδοηείηαι 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόροσς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΑ Κνκνηελή 19 Μαξηίνπ 2014 ΓΕΝ. ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔ&ΘΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΣΑΥΤΜΔΣΡΙΚΩΝ ΤΓΡΟΜΔΣΡΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β ΣΔΤΥΟ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη πδξνκεηξεηέο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηακέηξεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ νηθηαθψλ παξνρψλ πφζηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα