Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 04/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 04/2015"

Transcript

1 Γιακήπςξη ςπ απίθμ. 04/ Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθείν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη ζε εθηέιεζε ηεο Φ.814/10/180463/.78/23 Ηαλ 14/ΑΓΤ/ΓΤΓ/2ν ηελ δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Μεηνδνηηθνχ Γηαγσληζκνχ (ζπλνπηηθέο δηαδηθαζίεο) κε ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο, γηα ηελ αλάδεημε κεηνδφηε ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ γηα ηελ πξνκήζεηα «αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ (Ηατπικόρ Ροςσισμόρ CPV: ) γηα ην 401 ΓΝΑ.», (αλαιπηηθά φπσο Παξάξηεκα «Γ» ησλ φξσλ ηνπ Γζκνχ), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.1418/84, Ν.2362/95, Ν. 3263/04, ΠΓ60/07, ΠΓ118/07 πξνυπνινγηζκνχ ,00 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ θαη λφκηκσλ θξαηήζεσλ 4,1996% ππέξ ηξίησλ. 2. Κξηηήξην θαηαθχξσζεο ε ρακειφηεξε ηηκή, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο κε βάζε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο Τπεξεζίαο. 3. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ηελ 18 Φεβ 15 ημέπα Σετάπτη και ώπα 09:00 π.μ. ζην 401 ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, ελψπηνλ ηεο νξηζζείζεο γηα ην ζθνπφ απηφ επηηξνπήο. 4. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιακβάλνπλ ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ (Γηαθήξπμε, φξνη ζπκθσληψλ, παξαξηήκαηα, Σερληθή Πεξηγξαθή), κε θφζηνο 10,00, θάζε εκέξα απφ 08:30 13:00 εθηφο αββάηνπ, Κπξηαθήο θαη αξγηψλ απφ ην Γξ. Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. 5. Ζκεξνκελία θαηάζεζεο πξνζθνξψλ κέρξη 17 Φεβ 15 ημέπα Σπίτη και ώπα 13:00 π.μ. αλππεξζέησο. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο θαη ζα επηζηξέθνληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο. 6. Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: 401ΓΝΑ/Γξ. Πξνκεζεηψλ, νδφο Π. Καλειινπνχινπ, αξηζκφο 1, ΣΚ Παπάγνπ, Αζήλα. Αθξηβέο Αληίγξαθν Σαμρνο Γεψξγηνο ηάπθαο Γ η ε π ζ π λ η ή ο Απφζηνινο Κσζηφπνπινο ΜΤ/Δ

2 Γ - 2 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΗΑΚ 04/ ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 03 Φεβ 15 Γεληθέο Πξνδηαγξαθέο Ο Υεηξνπξγηθφο Ηκαηηζκφο κηαο ρξήζεο, ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ Δπξσπατθνχ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ- ΔΝ , Πεξί Υεηξνπξγηθψλ Οζνλίσλ, Υεηξνπξγηθψλ Μπινπδψλ & Δλδπκαζίεο Υψξσλ Καζαξνχ Αέξα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο Ηαηξηθά Βνεζήκαηα γηα Αζζελείο θαη Κιηληθφ Πξνζσπηθφ θαη Δμνπιηζκφ. Ζ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη λα δειψλεη κε επίζεκν έγγξαθν ηελ ζπκκφξθσζε ηεο ζην Πξφηππν. Δπηπιένλ ην πιηθφ θαηαζθεπήο ζα πξέπεη: Ο θαηαζθεπαζηήο ησλ πιηθψλ ζα πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο θαηά ISO 9001/2008 (ή λεψηεξν) ή ISO 13485/2003. Σα πξνζθνκηδφκελα πιηθά ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ CE Mark, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 93/42/ΔΚ ή θαη 98/79/ΔΚ. Να αλαγξάθεηαη ζε θάζε αηνκηθή ζπζθεπαζία ε εκεξνκελία ιήμεο απνζήθεπζεο ηνπ πξντφληνο Ζ εζσηεξηθή ζπζθεπαζία λα είλαη απφ πιηθφ ηέηνην πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ άζεπην ηερληθή.

3 Γ - 3 ΠΗΝΑΚΑ ΤΠΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΤΛΗΚΩΝ ΜΔ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Α/Α ΜΔ ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ 1 ΜΠΛΟΤΕΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ ΜΗΑ ΣΔΥΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ 1. Να είλαη αλζεθηηθή, αεξνδηαπεξαηή, αδηαπέξαζηε απφ θάζε είδνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη πγξά. 2. Να είλαη πδξναπσζεηηθέο θαη αδηαπέξαζηεο ζηα βαθηεξίδηα. 3. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ κε πθαζκέλν πιηθφ, λα έρνπλ πθή θαη ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο. Να κελ θαηαζηξέθνληαη κε ηελ ηξηβή θαη λα κελ μεθηίδνπλ. 4. Να έρεη καθξηέο καλζέηεο νη νπνίεο λα είλαη ειαζηηθέο θαη βακβαθεξέο. 5. Να πεξηέρεη 2 απνξξνθεηηθά πεηζεηάθηα, κηαο ρξήζεσο, γηα ην ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ, ζε θάζε παθέην κπινχδαο. 6. Να δηαζέηνπλ δέζηκν εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά κε θνξδφληα ζηε κέζε θαη θιείζηκν ζηνλ απρέλα. Να έρνπλ κεγάιε αιιεινεπηθάιπςε ηνπ ηκήκαηνο ηεο πιάηεο. 7. Να έρνπλ θαηάιιειν ξάςηκν γηα άλεην θφξεκα θαη απνθπγή εηζξνήο πγξψλ. Nα έρνπλ ηζρπξέο ξαθέο θαηά πξνηίκεζε ζεξκνζπγθνιιεκέλεο. 8. Σν δίπισκα ηεο κπινχδαο λα είλαη ηέηνην ψζηε θαηά ηε ζηηγκή ηεο έλδπζεο λα δηαηεξείηαη ε απνζηείξσζή ηεο. 9. Να είλαη απνζηεηξσκέλεο αλά ηεκάρην ζε δηπιή ζπζθεπαζία κε ηελ εζσηεξηθή απνζηεηξσκέλε θαη επθξηλψο ηνπνζεηεκέλνο ν δείθηεο απνζηείξσζεο. 10. Να θέξνπλ CE mark θαη εκεξνκελία ιήμεο απνζηείξσζεο. 11. Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε XL, XΥL ΠΟΟΣΖΣΑ (ΣΔΜ) 10000

4 2 ΜΠΛΟΤΕΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΔΗΟΤ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΖ ΜΗΑ ΔΝΗΥΤΜΔΝΖ Γ Να είλαη αλζεθηηθή, αεξνδηαπεξαηή, αδηαπέξαζηε απφ θάζε είδνπο κηθξννξγαληζκνχο θαη πγξά. 2. Να είλαη πδξναπσζεηηθέο θαη αδηαπέξαζηεο ζηα βαθηεξίδηα. 3. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ κε πθαζκέλν πιηθφ, λα έρνπλ πθή θαη ζπκπεξηθνξά πθάζκαηνο. Να κελ θαηαζηξέθνληαη κε ηελ ηξηβή θαη λα κελ μεθηίδνπλ. 4. Να έρεη καθξηέο καλζέηεο νη νπνίεο λα είλαη ειαζηηθέο θαη βακβαθεξέο. 5. Να έρνπλ δηπιή εζσηεξηθή ελίζρπζε ζηα καλίθηα κε πιαζηηθφ θηικ θαη non woven αδηάβξνρν, θηιηθφ ζην δέξκα 6. Να έρνπλ εμσηεξηθή ή εζσηεξηθή επέλδπζε απφ πιαζηηθφ θηικ ζην ζψξαθα θαη ζηελ θνηιηαθή ρψξα. 7. Να πεξηέρεη 2 απνξξνθεηηθά πεηζεηάθηα, κηαο ρξήζεσο, γηα ην ζθνχπηζκα ησλ ρεξηψλ, ζε θάζε παθέην κπινχδαο. 8. Να δηαζέηνπλ δέζηκν εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά κε θνξδφληα ζηε κέζε θαη θιείζηκν ζηνλ απρέλα. Να έρνπλ κεγάιε αιιεινεπηθάιπςε ηνπ ηκήκαηνο ηεο πιάηεο. 9. Να έρνπλ θαηάιιειν ξάςηκν γηα άλεην θφξεκα θαη απνθπγή εηζξνήο πγξψλ. Nα έρνπλ ηζρπξέο ξαθέο θαηά πξνηίκεζε ζεξκνζπγθνιιεκέλεο. 10. Σν δίπισκα ηεο κπινχδαο λα είλαη ηέηνην ψζηε θαηά ηε ζηηγκή ηεο έλδπζεο λα δηαηεξείηαη ε απνζηείξσζή ηεο. 11. Να είλαη απνζηεηξσκέλεο αλά ηεκάρην ζε δηπιή ζπζθεπαζία κε ηελ εζσηεξηθή απνζηεηξσκέλε θαη επθξηλψο ηνπνζεηεκέλνο ν δείθηεο απνζηείξσζεο. 12. Να θέξνπλ CE mark θαη εκεξνκελία ιήμεο απνζηείξσζεο. 13. Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε XL, XΥL 10000

5 3 ΔΣ ΗΜΑΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ Γ - 5 (BASIC SET ή UNIVERSAL SET) 1.Να ηεξεί ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηκαηηζκνχ κίαο ρξήζεσο. 2.Σν πεξηερφκελν ηνπ ζεη λα εζσθιείεηαη ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία κε εκθαλή δείθηε απνζηείξσζεο. 3.Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη έλα θάιπκκα ηξαπεδίνπ εξγαιεηνδνζίαο back table 140cmρ190cm ή κεγαιχηεξν, ην νπνίν λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ππεξεληζρπκέλν πιαζηηθφ αδηάβξνρν θηικ, αληηζηαηηθφ, αζφξπβν θαη αλζεθηηθφ ζην ηξχπεκα, λα μεδηπιψλεηαη κε άζεπηε ηερληθή κε ηε βνήζεηα βειψλ θαη ζρεκάησλ κέζα ζην νπνίν λα εζσθιείνληαη : έλα θάιπκκα θάησ αθξψλ( κε ζήκαλζε ζρήκαηνο), δηαζηάζεσλ 170cmX200cm ηνπιάρηζηνλ κε απηνθφιιεηε ηαηλία ζηε δηάζηαζε 170cm. έλα θάιπκκα θεθαιήο ( κε ζήκαλζε ζρήκαηνο), 150cmX240cm ηνπιάρηζηνλ κε απηνθφιιεηε ηαηλία ζηε δηάζηαζε 240cm κηα απηνθφιιεηε ηαηλία ζπγθξάηεζεο πιηθψλ 10ρ50cm(πεξίπνπ). 2 ηεηξάγσλα θαιχκκαηα πιεπξψλ 75Υ90cm ή κεγαιχηεξα. 4. ηα παξαπάλσ λα θέξνπλ απηνθφιιεηε ηαηλία ηνπιάρηζηνλ 5cm γηα ηελ νξηνζέηεζε θαη δηαζθάιηζε ηνπ ζηείξνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο ΚΑΛΤΜΜΑ ΚΑΜΔΡΑ 1.Απνζηεηξσκέλν θάιπκκα θάκεξαο δηαθαλέο, πςειήο αληνρήο κε ηειεζθνπηθή αλαδίπισζε θαη ειαζηηθή άθξε δηαζηάζεσλ 14cm Υ 250 cm πεξίπνπ. 2. Να δηαζέηεη απηνθφιιεηε ηαηλία ζηαζεξνπνίεζεο ηεο νπηηθήο. 300

6 5 ΔΣ ΗΥΗΟΤ κε U DRAPE (HIP PACK) Γ Να ηεξεί ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηκαηηζκνχ κίαο ρξήζεσο. 2. Σν πεξηερφκελν ηνπ ζεη λα εζσθιείεηαη ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία κε εκθαλή δείθηε απνζηείξσζεο. 3.Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη έλα θάιπκκα ηξαπεδίνπ εξγαιεηνδνζίαο back table 140cmρ190cm ή κεγαιχηεξν,ην νπνίν λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ππεξεληζρπκέλν πιαζηηθφ αδηάβξνρν θηικ, αληηζηαηηθφ, αζφξπβν θαη αλζεθηηθφ ζην ηξχπεκα, λα μεδηπιψλεηαη κε άζεπηε ηερληθή κε ηε βνήζεηα βειψλ θαη ζρεκάησλ κέζα ζην νπνίν λα εζσθιείνληαη : Έλα απηνθφιιεην ζεληφλη ζρηζηφ 200Υ260 εθ πεξίπνπ ζρήκαηνο U κε ηελ απηνθφιιεηε ηαηλία ζην U. Έλα απηνθφιιεην ρεηξνπξγηθφ ζεληφλη 170Υ260εθ ή κεγαιχηεξν κε απηνθφιιεηε ηαηλία ζην 260εθ. έλα ηνπιάρηζηνλ θάιπκκα πιεπξψλ 75cmX 90cm ή κεγαιχηεξν. Να θέξεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ ή 2 ηνπιάρηζηνλ απηνθφιιεηεο ηαηλίεο ζπγθξάηεζεο εξγαιείσλ 10ρ50εθ. 1 ή 2 ρεηξνπξγηθά ζεληφληα 150Υ200εθ θαηά πξνηίκεζε απηνθφιιεηα ζηε δηάζηαζε 200εθ. 1 θάιηζα stockinette 35Υ120 εθ θαηάιιεια δηπισκέλε, ε νπνία λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ειαζηηθφ, επεθηεηλφκελν αδηάβξνρν πιαζηηθφ ζην εμσηεξηθφ ηκήκα θαη εζσηεξηθή επίζηξσζε - επηθάιπςε βακβαθεξνχ απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ. 4. ηα παξαπάλσ λα θέξνπλ απηνθφιιεηε ηαηλία ηνπιάρηζηνλ 5cm γηα ηελ νξηνζέηεζε θαη δηαζθάιηζε ηνπ ζηείξνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 1000

7 6 ΔΣ ΑΡΘΡΟΚΟΠΖΖ ΜΔ ΟΠΖ ΚΑΗ ΑΚΟ ΤΛΛΟΓΖ ΤΓΡΧΝ 7 ΠΔΓΗΟ ΚΑΘΔΣΖ ΑΠΟΜΟΝΧΖ ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΜΔ ΑΤΣΟΚΟΛΛΖΣΟ ΣΔΜΝΟΜΔΝΟ ΦΗΛΜ ΚΑΗ ΑΚΟ ΤΛΛΟΓΖ ΤΓΡΧΝ Γ Να ηεξεί ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηκαηηζκνχ κίαο ρξήζεσο. 2. Σν πεξηερφκελν ηνπ ζεη λα εζσθιείεηαη ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία κε εκθαλή δείθηε απνζηείξσζεο. 3.Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη έλα θάιπκκα ηξαπεδίνπ εξγαιεηνδνζίαο back table 140cmρ190cm ή κεγαιχηεξν,ην νπνίν λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ ππεξεληζρπκέλν πιαζηηθφ αδηάβξνρν θηικ, αληηζηαηηθφ, αζφξπβν θαη αλζεθηηθφ ζην ηξχπεκα, λα μεδηπιψλεηαη κε άζεπηε ηερληθή κε ηε βνήζεηα βειψλ θαη ζρεκάησλ κέζα ζην νπνίν λα εζσθιείνληαη : 1 ζεληφλη αξζξνζθφπεζεο 220 Υ 320 εθ ηνπιάρηζηνλ κε ειαζηηθή νπή 7-10cm πεξίπνπ θαη ζάθν ζπιινγήο πγξψλ κε έμoδν παξνρέηεπζεο πγξψλ. Να θέξεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ ή 2 ηνπιάρηζηνλ απηνθφιιεηεο ηαηλίεο ζπγθξάηεζεο εξγαιείσλ 10ρ50εθ. Δλα ρεηξνπξγηθφ ζεληφλη 200Υ150εθ πεξίπνπ κε απηνθφιιεηε ηαηλία ζηε δηάζηαζε 200cm. έλα ηνπιάρηζηνλ θάιπκκα πιεπξψλ 75cmX 90cm ή κεγαιχηεξν 1 θάιηζα stockinette 35Υ120 εθ θαηάιιεια δηπισκέλε, ε νπνία λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ειαζηηθφ, επεθηεηλφκελν αδηάβξνρν πιαζηηθφ ζην εμσηεξηθφ ηκήκα θαη εζσηεξηθή επίζηξσζε - επηθάιπςε βακβαθεξνχ απνξξνθεηηθνχ πιηθνχ. 4. ηα παξαπάλσ λα θέξνπλ απηνθφιιεηε ηαηλία ηνπιάρηζηνλ 5cm γηα ηελ νξηνζέηεζε θαη δηαζθάιηζε ηνπ ζηείξνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο Να απνηειείηαη απφ δηάθαλν ρνληξφ θηικ πνιπαηζπιελίνπ ζπλνιηθψλ δηαζηάζεσλ 330cm x 250cm πεξίπνπ. 2.Να θέξεη απηνθφιιεην ηεκλφκελν νζψλεην δηαζηάζεσλ 70 x 25 cm ή κεγαιχηεξν. 3.Ζ νζφλε λα θέξεη απηνθφιιεηε ισξίδα ζε φιν ην κήθνο ηεο άλσ πιεπξάο γηα ζπγθξάηεζε. 4. Να θέξεη ελζσκαησκέλα : α) ζπζηήκαηα ζπγθξάηεζεο ζσιήλσλ - θαισδίσλ β) ζήθεο δηαζεξκίαο - αλαξξφθεζεο θαη γ) ζάθν ζπιινγήο πγξψλ

8 8 ΔΝΣΟΝΗ ΓΗΟΤΡΖΘΡΗΚΧΝ ΔΠΔΜΒΑΔΧΝ ΜΔ ΑΚΟΤΛΑ ΤΛΛΟΓΖ ΤΓΡΧΝ 9 ΚΟΣΟΤΜΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΜΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ (ΜΠΛΟΤΕΔ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗΑ) ΜΗΑ Γ Να ηεξεί ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηκαηηζκνχ κίαο ρξήζεσο. 2.Σν ζεληφλη Γηνπξεζξηθψλ επεκβάζεσλ λα πεξηιακβάλεη : 1 ζεληφλη δηαζηάζεσλ 170Υ1900 εθ (ηνπιάρηζηνλ) θαη λα θαιχπηεη πιήξσο ηνλ αζζελή ζε ζέζε ιηζνηνκήο κε ελζσκαησκέλα πνδνλάξηα Να θέξεη ελζσκαησκέλε ζαθνχια ζπιινγήο πγξψλ, κε θίιηξν ζπιινγήο ησλ ηζηνηεκαρίσλ, θαζψο θαη βαιβίδα εθθέλσζεο. Να θέξεη ειαζηηθφ δάθηπιν γηα ηελ ςειάθεζε ηνπ πξνζηάηε. ηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ λα θέξεη νπή ρσξίο θφιια. Να θέξεη ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ζπγθξάηεζεο ζσιήλσλ θαη θαισδίσλ ή 2 ηνπιάρηζηνλ απηνθφιιεηεο ηαηλίεο ζπγθξάηεζεο εξγαιείσλ. MEDIUM 1. Να είλαη κεγάιεο αλζεθηηθφηεηαο, κε απνζηεηξσκέλν, 2. Να είλαη απφ κε πθαζκέλν πιηθφ (non woven). 3. Να είλαη αεξνδηαπεξαηά, αδηάβξνρα θαη κε αλαθιέμηκα. 4. Να κε είλαη δηάθαλα 5. Να απνηειείηαη απφ παληειφλη(κε θνξδφλη ζηε κέζε) θαη κπινχδα. Καη ηα δχν λα θέξνπλ απφ ηνπιάρηζηνλ κηα ηζέπε 6. Να δηαζέηεη ζήκαλζε CE ΚΟΣΟΤΜΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΜΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ (ΜΠΛΟΤΕΔ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗΑ) ΜΗΑ 11 ΚΟΣΟΤΜΗΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ ΜΖ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ (ΜΠΛΟΤΕΔ ΠΑΝΣΔΛΟΝΗΑ) ΜΗΑ 12 ΠΟΓΟΝΑΡΗΑ ΜΗΑ LARGE Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο φπσο παξαπάλσ. XLARGE Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο φπσο παξαπάλσ. Να είλαη: 1. Αλζεθηηθά. 2. Να έρνπλ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζε φια ηα λνχκεξα ππνδεκάησλ Να κελ νιηζζαίλνπλ

9 13 ΔΝΣΟΝΗΑ ΚΑΛΤΦΖ ΑΘΔΝΧΝ 2-3 ΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΗΑ 14 ΣΔΣΡΑΓΧΝΑ ΑΠΟΣΔΗΡΧΜΔΝΑ 2-3 ΣΡΧΜΑΣΧΝ ΜΗΑ 15 ΠΟΓΗΔ ΜΗΑ 16 ΜΑΚΑ ΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ ΜΗΑ Γ Να ηεξνχλ ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηκαηηζκνχ κίαο ρξήζεσο. 2. Σν πεξηερφκελν λα εζσθιείεηαη ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία κε δείθηε απνζηείξσζεο. 3. Να θέξνπλ απηνθφιιεηε ηαηλία ηνπιάρηζηνλ 5cm γηα ηελ νξηνζέηεζε θαη δηαζθάιηζε ηνπ ζηείξνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 4. Οη δηαζηάζεηο λα είλαη 200cm x 250 cm ηνπιάρηζηνλ. 1. Να ηεξνχλ ηηο γεληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ηκαηηζκνχ κίαο ρξήζεσο. 2. Σν πεξηερφκελν λα εζσθιείεηαη ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία κε δείθηε απνζηείξσζεο. 3. Να θέξνπλ απηνθφιιεηε ηαηλία ηνπιάρηζηνλ 5cm γηα ηελ νξηνζέηεζε θαη δηαζθάιηζε ηνπ ζηείξνπ ρεηξνπξγηθνχ πεδίνπ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 4. Οη δηαζηάζεηο λα είλαη 75cm x 90 cm ηνπιάρηζηνλ Απφ 100% Πνιπαηζπιέλην, εμαηξεηηθά αλζεθηηθέο, κε αλάγιπθε επηθάλεηα, ζε γαιαθηψδε ρξσκαηηζκφ, κε δψλε γηα λα δέλνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ θαιχηεξα επάλσ ζην θνξκί. Οη πνδηέο κηαο ρξήζεο είλαη ζπζθεπαζκέλεο αλά 100ηεκ., Γηάζηαζε 123εθ. χςνο θαη 69εθ.πιάηνο. 1. Να δηαζέηεη εηδηθά κειεηεκέλν θίιηξν δηαδνρηθψλ ζηξσκάησλ, πςειήο απνδνηηθφηεηαο γηα θαηαθξάηεζε ζσκαηηδίσλ 2. Να είλαη ππναιιεξγηθή, αεξνδηαπεξαηή θαη αδηάβξνρε. 3. Να δηαζέηεη εζσηεξηθφ επηξίλεην έιαζκα 4. Να έρεη ηέζζεξα θνξδφληα δεζίκαηνο θαη φρη ιάζηηρν γχξσ απφ ηα απηηά. 5. Να είλαη κήθνπο cm θαη πιάηνπο 8,5cm ηνπιάρηζηνλ Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο (ΤΠ) Πνπιίθνο Πνπιηθάθνο Α ΤΠΓΝΣΖ Απφζηνινο Κσζηφπνπινο ΜΤ/Δ

10 Γ - 10 ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΗΑΚ: 04/ ΓΔΝΗΚΟ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 03 Φεβ 15 ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α/Α ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΤΛΗΚΟ 401 ΓΝΑ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟ ΤΛΗΚΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΚΛΗΔΗ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΕΖΣΟΤΜΔΝΟ ΣΟΤ 401 ΓΝΑ Αθξηβέο Αληίγξαθν ρεο (ΤΠ) Πνπιίθνο Πνπιηθάθνο Α ΤΠΓΝΣΖ Απφζηνινο Κσζηφπνπινο ΜΤ/Δ