ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ"

Transcript

1 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Αξηζκόο: 23 / ηε Ρόδν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ, Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ), ζήκεξα Σεηάξηε, 1 Γεθεκβξίνπ 214 θαη ώξα 14:3, ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ (απόθαζη Δημοηικού ςμβοςλίος Δήμος Ρόδος, απιθ. 512/ «πεπί ηηρ εκλογήρ ηακηικών και αναπληπωμαηικών μελών Οικονομικήρ Επιηποπήρ και Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζωήρ, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 74 ηος Ν. 3852/21 και ηην εγκύκλιο ςπ απ. 43/ ηος Τποςπγείος Εζωηεπικών», και απόθαζη Δημάπσος, απιθ. 342/ «πεπί ηος οπιζμού & ανάθεζηρ απμοδιοηήηων Ανηιδημάπσων», ζύκθσλα κε ηελ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, θ. Πεξδίθε Ησάλλε, κε αξηζκ. πξση. 2/134361/ , ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λνκόηππα θαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 72, 74 θαη 75 ηνπ Ν. 3852/21. Αθνύ δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα θαη πάιη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ, ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν (εθηόο απηνύ) βξέζεθαλ παξόληα επηά (7) κέιε θαη νλνκαζηηθά: ΠΑΡΟΝΣΔ: ηνπο θ.θ.: 1. Αηζίδε Διπίδα (Αληηπξόεδξνο), 2. Κσλζηαληίλνπ Αζελόδσξν, 3. Κνξσλαίν Ησάλλε, 4. Μνπηάθε Γήκν - Μηραήι, 5. Παπαδεκεηξίνπ Ξεπαπαδάθε Βαζηιηθή, 6.Κπξηαδή ηέθαλν, 7. Παξδαιό ηέξγν. ΑΠΟΝΣΔ: ηνπο θ.θ.: 1. Παιαηνιόγνπ Μηραήι (δηθαηνινγεκέλνο), 2. Φπιιάθε Βαζίιεην (δηθαηνινγεκέλνο), 3. Γξάθν Μηραήι (δηθαηνινγεκέλνο), 4. παλό- Παπαγηάλλε Αλαζηάζην (δηθαηνινγεκέλνο), 5. Παλαή Δπαγγειία (δηθαηνινγεκέλε), νη νπνίνη αλαπιεξώλνληαη, όπσο πξνβιέπεηαη (άπθπ. 74 & 75 ηος Ν.3852/21), από ηνπο θ.θ. 1. Κπξηαδή ηέθαλν σο πξώην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο πιεηνςεθίαο, 2. Παξδαιό ηέξγν σο δεύηεξν αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο πιεηνςεθίαο, 3. Σνθνύδε Παλαγηώηε, σο πξώην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο κεηνςεθίαο, θαη, ελ απνπζία κέινπο ηεο κεηνςεθίαο εθιήζε ην ηξίην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο πιεηνςεθίαο θ. Μαλσιάθεο Αιέμαλδξνο, νη δύν ηειεπηαίνη όκσο, απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, ιόγσ ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο, ηεο νπνίαο ε πξόζθιεζε-εκεξήζηα δηάηαμε θνηλνπνηήζεθε απζεκεξόλ, όπσο αθξηβώο δύλαηαη λα θνηλνπνηείηαη, βάζεη ησλ πξναλαθεξόκελσλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, παξόλησλ επίζεο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ηεο αλαπιεξώηξηαο κκαηέσο ηεο Δπηηξνπήο, δεκνηηθήο ππαιιήινπ θ. Παπαγεσξγίνπ Μαξίαο, ηεο θαο Καξηάλνπ Παξαζθεπήο, ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο πιινγηθώλ Οξγάλσλ, ηνπ θνπ Σνκάδνπ Ησάλλε, ππαιιήινπ ηνπ Λνγηζηεξίνπ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ, 1

2 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) ν ίδηνο (ν Πξόεδξνο), θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ελεκέξσζε ην ώκα γηα ηνπο ιόγνπο πνπ επέβαιιαλ ηελ παξνύζα έθηαθηε ζπλεδξίαζε, ιέγνληαο όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ απνθάζεηο, βάζεη ηεο πξναλαθεξζείζαο πξόζθιεζεο-εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λνκόηππα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν.3852/21, γηα ηα εμήο θαηεπείγνληα ζέκαηα σο θαησηέξσ: 1. Σηο εγθξίζεηο γηα δηαζέζεηο πηζηώζεσλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξαησζνύλ σο δηαδηθαζίεο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. 2. Σξνπνπνίεζε ζηελ «Λήςε απόθαζεο πεξί ηεο έγθξηζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Ρόδνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζην θαηαξηηδόκελν, από ηελ ΔΛ.ΣΑΣ., Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΜΦΓΚ), έηνπο 215. Σν ζέκα θξίλεηαη θαηεπείγνλ δηόηη ζύκθσλα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ. 36/214 απόθαζεο ηνπ Μνπζείνπ Νενειιεληθήο Σέρλεο, λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ καο πνπ εληάζζεηαη ζηνπο Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηξνπνπνηήζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπο. Δπνκέλσο, ν Γήκνο καο πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Π.Γ. γηα ην ζπγθεθξηκέλν Ννκηθό Πξόζσπν, πξνζαξκνζκέλν ζηα λέα ζηνηρεία. Σν ηειηθό Ο.Π.Γ. ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ ζπλνδεύεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 215, ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη εγθξηζεί από ηελ Απνθεληξσκέλε έσο 31/12/ & 4. Σηο ζπγθξνηήζεηο επηηξνπώλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξαησζνύλ σο δηαδηθαζίεο ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα. 5. & 6. Σελ αλάθιεζε ησλ απνθάζεσλ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε αξηζ. 445 & 447/ πεξί νξηζκνύ ππνιόγσλππαιιήισλ γηα ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο γηα εξγαζίεο δεκνηηθώλ ειεθηξνδνηήζεσλ, δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα πεξαησζεί έσο 3/11/214, βάζεη θείκελεο λνκνζεζίαο, Ακέζσο κεηά ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαίλεηαη νκόθσλα γηα ηνλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θαη πξνηείλεη ηε ζπδήηεζή ηνπο, θαζώο θαη ηε ζρεηηθή ιήςε απνθάζεσλ. ΘΔΜΑ : 1ν Απόθ. Αξ. 448/214 (Α.Γ.Α.: 7ΩΣΠΩ1Ρ-ΣΣ) Έγθξηζε γηα δηαζέζεηο πηζηώζεσλ, νηθ. έηνπο 214, βάζεη ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Γήκνπ Ρόδνπ. (Ειζήγηζη Δ/νζηρ Οικονομικών Δήμος Ρόδος, απ. ππωη. 2/134343/ ) ν Πξόεδξνο, ζέηεη ππ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ, κε αξ. πξση. 2/134343/ , σο θαησηέξσ: «ΘΔΜΑ: Έγθξηζε γηα ηηο δηαζέζεηο πηζηώζεσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο

3 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) αο γλσξίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ηε παξάγξαθν 1, εδάθην δ, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/21, [Φεθ 87, ηεύρνο Α ], ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκόδηα λα απνθαζίδεη γηα ηελ αλαηξνπή θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ έηνπο 214. ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ αθνινπζνύλ νη παξαθάησ πίλαθεο γηα ηελ δηάζεζε ησλ παξαθάησ πνζώλ : ΓΔΜΔΤΔΗ ΠΟΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 214 Α/ ΔΗΓΟ ΓΑΠΑΝΖ Κ.Α. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔ ΣΖΝ Α ΠΑΡΟΤΑ Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο πέληε 1 Ακνηβή ιεμηάξρσλ ρηιηάδεο επξώ,5., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 5., 214 γηα Ακνηβή ιεμηάξρσλ Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο εμεληαέμη ρηιηάδεο ηξηαθόζηα εηθνζηέλα επξώ θαη 2 Απόδνζε ζε δεθαηέζζεξα ιεπηά,66.321,14 ζε βάξνο ζρνιηθέο επηηξνπέο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ,14 έηνπο 214 γηα Απόδνζε ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δηαθόζηα επξώ,2, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Έμνδα ηαμηδίνπ 3 Έμνδα ηαμηδίνπ ηεο ππαιιήινπ αθθνπιά Γέζπνηλα ηνπ θιάδνπ ΣΔ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ ζηελ 2, Αζήλα γηα λα ζπκκεηάζρεη ζην 2ν Παλειιήλην πλέδξην πιιόγσλ & σκαηείσλ Δξγαδνκέλσλ "ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ" ζηηο ζηελ Αζήλα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δηαθόζηα πελήληα επξώ,25, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Έμνδα ηαμηδίνπ ηνπ ππαιιήινπ 4 Έμνδα ηαμηδίνπ Καξάκπε Ζιία ηνπ θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - Λνγηζηηθνύ ζηελ Αζήλα γηα λα 25, ζπκκεηάζρεη ζην 2ν Παλειιήλην πλέδξην πιιόγσλ & σκαηείσλ Δξγαδνκέλσλ "ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ" ζηηο ζηελ Αζήλα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δύν ρηιηάδεο δεθαπέληε επξώ θαη ηξηαληαέλα Ακνηβή ιεπηά,2.15,31 ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 1- πξαθηηθνγξάθσλ ηνπ ηνπ Γ. πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Ακνηβή 2.15,31 3

4 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) πξαθηηθνγξάθσλ ηνπ Γ Έθδνζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα Μειέηε Μειέηε Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο ζαξάληα ρηιηάδεο επξώ,4., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Έθδνζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ γηα ηε ζπκκεηνρή θνηλσληθώλ δνκώλ ζε ζπλρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο πέληε ρηιηάδεο ελληαθόζηα επξώ,5.9, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο ζαξάληα ρηιηάδεο δηαθόζηα ελελλεληανθηώ επξώ θαη νγδνληαελλέα ιεπηά,4.298,89 ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο ηξηαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ,3., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο εηθνζηπέληε ρηιηάδεο επξώ,25., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο έμη ρηιηάδεο επξώ,6., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ " ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΛΗΝΓΟΤ" Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δύν ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα επξώ,2.4, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ " ΠΡΟΘΖΚΖ ΟΡΟΦΟΤ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΗΑΚΟ ΜΔΓΑΡΟ ΓΖΜΟΤ 4., 5.9, 4.298,89 3., 25., 6., 2.4, 4

5 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) ΛΗΝΓΗΧΝ " 13 Τπεξσξίεο πξνζσπηθνύ μελώλα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δύν ρηιηάδεο επηαθόζηα ηξηάληα επξώ,2.73, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Τπεξσξίεο πξνζσπηθνύ μελώλα θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ 2.73, ΤΝΟΛΑ ,34 Παξαθαινύκε λα ιεθζνύλ ηζάξηζκεο απνθάζεηο, ζύκθσλα κε ην Π.Γ.113/21 θαη ηελ θνηλή εγθύθιην αξ.3(α.π 19664/2/4/211) ηνπ ΤΠΔΓΓΑ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ην νπνίν, επηπξνζζέησο, πξνβιέπεη (άξζξν 4 παξ. 1β & 5 Π.Γ. 113/21), ηηο αλαιήςεηο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο θαη πεξηπηώζεηο.» (Ακολοςθούν ςπογπαθέρ ηος Ανηιδημάπσος Οικονομικών κ. Πεπδίκη Θωάννη και ηος πποϊζηαμένος Δ/νζηρ Οικονομικών κ. Παϊηάκη Εμμανοςήλ) Ο Πξόεδξνο, ζηε ζπλέρεηα, θαιεί ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά. Ζ Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππ όςηλ, ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Γήκνπ Ρόδνπ, αξ. πξση. 2/134343/1- ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ, εγθξίλεη ηηο δηαζέζεηο πηζηώζεσλ, νη νπνίεο ζπλνδεύνληαη από ηηο πξνβιεπόκελεο «πξνηάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο» πνπ δεζκεύνπλ ηηο επηκέξνπο πηζηώζεηο ζηνπο ζρεηηθνύο Κ.Α., νη νπνίεο επηπξνζζέησο έρνπλ ειεγρζεί θαη θαηαρσξεζεί ζην Μεηξών Γεζκεύζεσλ όπσο αθξηβώο πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ.113/21 θαη ηελ θνηλή εγθύθιην αξ.3 (Α.Π /2/4/211) ηνπ ΤΠΔΓΓΑ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, σο αθνινύζσο: 5

6 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) ΓΔΜΔΤΔΗ ΠΟΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 214 Α/Α ΔΗΓΟ ΓΑΠΑΝΖ Κ.Α. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ 1 Ακνηβή ιεμηάξρσλ Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο πέληε ρηιηάδεο επξώ,5., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 5., έηνπο 214 γηα Ακνηβή ιεμηάξρσλ Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο εμεληαέμη ρηιηάδεο ηξηαθόζηα εηθνζηέλα επξώ θαη 2 Απόδνζε ζε ζρνιηθέο δεθαηέζζεξα ιεπηά,66.321,14 ζε βάξνο επηηξνπέο ηνπ ΚΑ ηνπ ,14 πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Απόδνζε ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο 3 Έμνδα ηαμηδίνπ Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δηαθόζηα επξώ,2, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Έμνδα ηαμηδίνπ ηεο ππαιιήινπ αθθνπιά Γέζπνηλα ηνπ θιάδνπ ΣΔ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ 2, ζηελ Αζήλα γηα λα ζπκκεηάζρεη ζην 2ν Παλειιήλην πλέδξην πιιόγσλ & σκαηείσλ Δξγαδνκέλσλ "ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ" ζηηο ζηελ Αζήλα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δηαθόζηα πελήληα επξώ,25, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Έμνδα ηαμηδίνπ ηνπ ππαιιήινπ Καξάκπε Ζιία ηνπ θιάδνπ ΣΔ 4 Έμνδα ηαμηδίνπ Γηνηθεηηθνύ - Λνγηζηηθνύ ζηελ Αζήλα γηα λα ζπκκεηάζρεη ζην 2ν Παλειιήλην 25, πλέδξην πιιόγσλ & σκαηείσλ Δξγαδνκέλσλ "ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ" ζηηο ζηελ Αζήλα 5 Ακνηβή πξαθηηθνγξάθσλ ηνπ Γ Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δύν ρηιηάδεο δεθαπέληε επξώ θαη ηξηαληαέλα ιεπηά,2.15,31 ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Ακνηβή πξαθηηθνγξάθσλ ηνπ Γ ,31 6

7 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) Έθδνζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα Μειέηε Μειέηε Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο ζαξάληα ρηιηάδεο επξώ,4., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Έθδνζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ γηα ηε ζπκκεηνρή θνηλσληθώλ δνκώλ ζε ζπλρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο πέληε ρηιηάδεο ελληαθόζηα επξώ,5.9, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο ζαξάληα ρηιηάδεο δηαθόζηα ελελλεληανθηώ επξώ θαη νγδνληαελλέα ιεπηά,4.298,89 ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο ηξηαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ,3., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο εηθνζηπέληε ρηιηάδεο επξώ,25., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο έμη ρηιηάδεο επξώ,6., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ " ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΛΗΝΓΟΤ" Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δύν ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα επξώ,2.4, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ " ΠΡΟΘΖΚΖ ΟΡΟΦΟΤ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΗΑΚΟ ΜΔΓΑΡΟ ΓΖΜΟΤ ΛΗΝΓΗΧΝ " 4., 5.9, 4.298,89 3., 25., 6., 2.4, 7

8 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) 13 Τπεξσξίεο πξνζσπηθνύ μελώλα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δύν ρηιηάδεο επηαθόζηα ηξηάληα επξώ,2.73, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Τπεξσξίεο πξνζσπηθνύ μελώλα θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ 2.73, ΤΝΟΛΑ ,34 ΘΔΜΑ 2 ν : Απόθ. Αρ. 449/214 (Α.Γ.Α.: ΧΗΔΔΧ1Ρ-ΔΥ) Σξνπνπνίεζε ζηελ «Λήςε απόθαζεο πεξί ηεο έγθξηζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Ρόδνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζην θαηαξηηδόκελν, από ηελ ΔΛ.ΣΑΣ., Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΜΦΓΚ), έηνπο 215. (Ειζήγηζη Σμήμαηορ Πποϋπολογιζμού & Πληποθόπηζηρ, Δ/νζηρ Οικονομικών απ. ππωη. 2/ ) Ο Πξόεδξνο ζηε ζπλέρεηα ζέηεη ππ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο ηελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνϋπνινγηζκνύ & Πιεξνθόξεζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ αξ. πξση. 2/1347/ , σο θαησηέξσ: «ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ζηελ «Λήςε απόθαζεο πεξί ηεο έγθξηζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Ρόδνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζην θαηαξηηδόκελν, από ηελ ΔΛ.ΣΑΣ., Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΜΦΓΚ), έηνπο 215.» ΥΔΣ. :. Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε αξηζκό 395 ζηηο 11/11/214 γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Ο.Π.Γ. ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ. Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ππ αξηζκόλ 36 απόθαζεο ηνπ Μνπζείνπ Νενειιεληθήο Σέρλεο, Ννκηθνύ Πξνζώπνπ πνπ αλήθεη ζην Γήκν θαη εληάζζεηαη ζηνπο Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο, ν Γήκνο καο πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Π.Γ. γηα ην ζπγθεθξηκέλν Ννκηθό Πξόζσπν. Μεηά από ηα παξαπάλσ ππνβάιινπκε ηελ ζηνρνζεζία δηνξζσκέλε, όπσο καο έρεη θαηαηεζεί γηα ην Μνπζείν Νενειιεληθήο Σέρλεο θαη ην Ο.Π.Γ. πξνζαξκόδεηαη ζηα λέα ζηνηρεία. Οη ελέξγεηεο θξίλνληαη επείγνπζεο πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί ην ηειηθό Ο.Π.Γ. ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ ην νπνίν ζπλνδεύεη ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ.» (Ακολοςθούν ςπογπαθέρ ηος Πποϊζηαμένος Δ/νζηρ Οικονομικών κ. Παϊηάκη Εμμανοςήλ και ηηρ Πποϊζηαμένηρ Σμήμαηορ Πποϋπολογιζμού & Πληποθόπηζηρ καρ Καλογήπος Παπαζκεςήρ) 8

9 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) ΠΗΝΑΚΑ 5.Α. ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ Ν.Π.Γ.Γ. (πκπιεξώλνληαη κόλν ηα κε ζθηαζκέλα πεδία κε ηελ έλδεημε "" / πνζά ζε επξώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΔΑ : ΜΟΤΔΗΟ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Α/Α ηήιεο : Α ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΔΟΓΩΝ ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΜΔΝΟ Η ΚΩΓΗΚΟΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Τ ΣΡΔΥΟΤΑ ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΔΣΟΤ: Π/Τ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΔΣΑΗ Δ ΣΟΥΟΤ (π.ρ 214) - Δηήζηνη ηόρνη ΠΡΟΗΥΤ ΟΤΑ ΣΟΥΟΘ ΔΗΑ ΔΣΟΤ: ΠΡΟΖΓΟ ΤΜΔΝΟ Π/Τ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΘ ΖΚΔ Δ ΣΟΥΟΤ (π.ρ. 214) Ηαλν πάξη νο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Α Σξίκελν Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο Β' Σξίκελν 6κελν Ηνύιην ο Αύγνπζη νο επηέκβ ξηνο Γ' Σξίκελ ν 9κελν Οθηώβξη νο Ννέκβξην ο Γεθέκβξηνο Γ' Σξίκελ ν 12κ ελν Έιεγρν ο ηαύηηζ εο ησλ εγγξαθ ώλ ζηηο ζηήιεο 1. θαη 21. (Π/Τ - 12κελν ) Ζ ΣΗΜΖ ΠΡΔΠ ΔΗ ΝΑ ΔΊΝΑΗ ΗΖ ΜΔ "" 1 2 Δπηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο Δπηρνξεγήζεηο γηα Πξνλνηαθά Δπηδόκαηα (12) Έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (+) (6)_Έζνδα από επηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (- )(κείνλ) (621)_Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε δαπάλεο ησλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ (621)_Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε δαπάλεο ησλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ

10 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) 3 4 Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο Ίδηα Έζνδα (θόξνη, ηέιε, δηθαηώκαηα, εηζθνξέο, πξόζηηκα, πξόζνδνη από πεξηνπζία) (13)_Έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο. (1)_Πξόζνδνη από αθίλεηε πεξηνπζία (+) (2)_Πξόζνδνη από ηελ θηλεηή πεξηνπζία (+) (3)_Έζνδα από αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηώκαηα (+) (4)_Έζνδα από ινηπά ηέιε, δηθαηώκαηα θαη παξνρή ππεξεζηώλ (+) (5)_Φόξνη θαη Δηζθνξέο(+)(7)_Λνηπά ηαθηηθά έζνδα(+) (11)_Έζνδα από εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο (+)(14)_Γσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιξνδνζίεο(+) (15)_Πξνζαπμήζεηο, πξόζηηκα, παξάβνια (+) (16)_Λνηπά έθηαθηα έζνδα (21)_Σαθηηθά έζνδα ΠΟΔ(+) (22)_Έθηαθηα έζνδα ΠΟΔ ύλνιν ο Έζνδα πνπ πξνβιέπεηαη λα εηζπξαρζνύλ από απαηηήζεηο ΠΟΔ (32-85) (Δθηίκεζε εηζπξάμεσλ) 6 7 Λνηπά Έζνδα Υξεκαηηθό Τπόινηπν (41)_Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ+(42)_δπηζηξνθέ ο ρξεκάησλ+(31)_δηζπξά μεηο από δάλεηα (5)_Υξεκαηηθό ππόινηπν A ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΜΔ ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ (ύλνιν κκώλ 1-7)

11 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) Β ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΔΞΟΓΩΝ Κόζηνο πξνζσπηθνύ Πξνλνηαθά επηδόκαηα Γαπάλεο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκόζηαο πίζηεο Γαπάλεο γηα επελδύζεηο Πιεξσκέο ΠΟΔ Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο ΟΜΑΓΟΠΟΗ ΖΜΔΝΟΗ ΚΩΓΗΚΟΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟ ΓΗΜΟΤ (6)_Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ (674)_Πξνλνηα θά επηδόκαηα (65)_Πιεξσκέ ο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκόζηαο πίζηεο ΣΡΔΥΟΤΑ ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΔΣΟΤ: Π/Τ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΔΣΑΗ Δ ΣΟΥΟΤ (π.ρ 214) - Δηήζηνη ηόρνη ΠΡΟΗΥΤ ΟΤΑ ΣΟΥΟΘ ΔΗΑ ΔΣΟΤ: ΠΡΟΖΓΟ ΤΜΔΝΟ Π/Τ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΘ ΖΚΔ Δ ΣΟΥΟΤ (π.ρ. 214) 134. Ηαλν πάξη νο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Α Σξίκελν Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο Β' Σξίκελν κελν Ηνύιην ο Αύγνπζη νο επηέκβ ξηνο Γ' Σξίκελ ν 9κελν Οθηώβξη νο Ννέκβξην ο Γεθέκβξηνο Γ' Σξίκελ ν (7)_Δπελδύζεηο (81)_Πιεξσκέ ο ππνρξεώζεσλ Π.Ο.Δ. (+) (83)_Δπηρνξεγ νύκελεο Πιεξσκέο Τπνρξεώζεσλ Π.Ο.Δ. (67)_Πιεξσκέ ο γηα κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο (-) (κείνλ) (674)_Πξνλνηα θά Δπηδόκαηα κ ελν Έιεγρν ο ηαύηηζ εο ησλ εγγξαθ ώλ ζηηο ζηήιεο 1. θαη 21. (Π/Τ - 12κελν ) Ζ ΣΗΜΖ ΠΡΔΠ ΔΗ ΝΑ ΔΊΝΑΗ ΗΖ ΜΔ "" ύλνιν ο 6 11

12 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) B. Λνηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο Απνδόζεηο εζόδσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ Απνζεκαηηθό (61)_Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ (+) (62)_Παξνρέο ηξίησλ(+) (63)_Φόξνη - ηέιε(+) (64)_Λνηπά γεληθά έμνδα(+) (66)_Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ(+) (68)_Λνηπά έμνδα (82)_Λνηπέο απνδόζεηο (9)_Απνζεκαηη θό ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ ΜΔ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ (κκέο 1-9) ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΓΔ ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ Γ. Γηαθνξά γηα ζπκθσλία Π/Τ (85) Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο βεβαησκέλσλ θαηά ηα ΠΟΔ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΓΔ ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ Γ1 πκθσλία εηήζησλ ζηόρσλ κε εηήζην Π/Τ ( Α. "ύλνιν Δζόδσλ" + Γ.) Γ2 πκθσλία εηήζησλ ζηόρσλ κε εηήζην Π/Τ ( Α. "ύλνιν Δμόδσλ" + Γ.) Δ. ΗΟΚΔΛΗΖ Π/Τ (Άξζξν 1, παξ. β3) = ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ (Α) - ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ (Β)

13 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) 1 Σ. Απιήξσηεο Τπνρξεώζεηο ύλνιν Απιήξσησλ Τπνρξεώζεσλ θαηά ηελ 31/12 πξνεγνύκελνπ νηθ. έηνπο (π.ρ 213) Μεληαίνη ζηόρνη απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ νηθ. έηνπο Π/Τ (π.ρ 214) Ε ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΥΟΘΔΗΑ Ζ πεξίνδνο ηεο νπνίαο αλακνξθώζεθαλ νη ζηόρνη (κήλεο / ηξίκελα) ζεκεηώλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ 1 ζηα δηπιαλά πεδία 1.ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΖ ΜΟΡΦΖ ΣΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ Ζ ΣΑ ΚΗΑΜΔΝΑ ΠΔΓΗΑ ΑΤΣΧΝ ΤΝΗΣΑ ΑΛΛΟΗΧΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΟΠΓ ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ, ΚΑΘΗΣΧΝΣΑ ΑΤΣΟ ΑΤΣΟΓΗΚΑΗΑ ΑΚΤΡΟ. Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ Πίλαθα 5.Α 2. Σα ζθηαζκέλα πεδία κε ηελ έλδεημε "" ππνινγίδνπλ ή ειέγρνπλ απηόκαηα νξηζκέλα πεδία εγγξαθώλ ηνπ πίλαθα πνπ ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 3. ην ηκήκα ησλ Δζόδσλ, ην Υξεκαηηθό Τπόινηπν πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κία θνξά ζηε ζηήιε 1 (Σξέρνπζα ηνρνζεζία) θαη κε ηε ζπκπιήξσζή ηνπ ελεκεξώλεηαη απηόκαηα ε γξα Α "ύλνιν Δζόδσλ (κε ρξεκαηηθό ππόινηπν), αζξνίδνληαο ην ζρεηηθό πνζό ζηε κεληαία ζηνρνζεζία. 13

14 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) 4. ην ηκήκα ησλ εμόδσλ ν θσδ.: 674_Πξνλνηαθά επηδόκαηα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κόλν κία θνξά ζηε 2 "Πξνλνηαθά επηδόκαηα" θαη κε ηε ζπκπιήξσζή ηνπ απηόκαηα ελεκξώλεηαη ε 6"Μεηαβηβάζεηο ζε Σξίηνπο". 5. ην ηκήκα ησλ εμόδσλ ε 9 "Απνζεκαηηθό" πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κόλν ζηε ζηήιε 1 "Σξέρνπζα ζηνρνζεζία έηνπο" θαη απηόκαηα ελεκεξώλεηαη ε ζηήιε ηνπ 12κήλνπ κε ην ίδην πνζό. Σν πνζό ηνπ απνζεκαηηθνύ αζξνίδεηαη κόλν ζηα εηήζηα ζύλνια ησλ ζηειώλ 1 θαη 21 θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα κεληαία ύλνια Δμόδσλ. 6. Ζ Γ. "Γηαθνξά γηα ζπκθσλία Π/Τ ", ε νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε ην πνζό ηνπ ΚΑΔ 85_"Πξνβιέςεηο κε Δίζπξαμεο βεβαησκέλσλ θαηά ηα ΠΟΔ", απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο ηαύηηζεο ησλ πνζώλ ηεο εηήζηαο ζηνρνζεζίαο εζόδσλ θαη εμόδσλ κε ηα αληίζηνηρα ζύλνια ηνπ Π/Τ. Σα ζρεηηθά πνζά απνηππώλνληαη ζηηο κκέο Γ.1 θαη Γ ηε ζηήιε 22 ειέγρεηαη ε ηαύηηζε ησλ εγγξαθώλ ησλ ζηειώλ 1 θαη 21 θαη ε ηηκή πνπ θαηαδεηθλύεη νξζή θαηάξηηζε ηνπ ΟΠΓ είλαη ην κεδέλ (). 8. ηελ πεξίπησζε αλακόξθσζεο ησλ ζηόρσλ εληόο ηνπ έηνπο, ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο 1 ζηα πεδία ηεο γξαο Ε. ησλ ζηειώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ πεξίνδν ηεο νπνίαο αλακνξθώζεθαλ νη ζηόρνη (κήλεο / ηξίκελα / ζσξεπηηθή πεξίνδνο κελώλ). ηνπο πξνεγνύκελνπο κήλεο αλαγξάθνληαη σο ζηόρνη ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ π/π θαηά ηελ πεξίνδν απηή (ζηνηρεία πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζην ΤΠΔ). 14

15 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) ηε ζπλέρεηα, θαη επί ηε επθαηξία, ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, ελεκεξώλεη ηα κέιε ζρεηηθά κε ηελ ππ αξηζκ. 395/ ήδε εηιεκκέλε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ παξαπέκπεηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη αθνξά ηε ζύληαμε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Ρόδνπ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 214. Ο Πξόεδξνο, ζηε ζπλέρεηα, θαιεί ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά. Ζ Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππ όςηλ, ηελ, ππ αξηζκ. 395/214 (Α.Δ.Α:Χ6ΦΥΧ1Ρ-Φ1) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ρόδνπ, απηνύζηα ηελ, ππ αξηζκ. 2/1347/ , εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνϋπνινγηζκνύ & Πιεξνθόξεζεο, ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Γήκνπ Ρόδνπ, θαη, ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ, Α) εγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο, ππ αξηζκ. 395/214 (ΑΔΑ: Χ6ΦΥΧ1Ρ-Φ1), απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ, πεξί ηεο «Έγκριζες για ηεν καηάρηιζε ηοσ Ολοκλερωμένοσ Πλαιζίοσ Γράζες (Ο.Π.Γ.) Γήμοσ Ρόδοσ και ηων Νομικών ηοσ Προζώπων { i) Μοςζείος Νεοελληνικήρ Σέσνηρ,} ποσ είναι ενηαγμένα ζηο καηαρηιδόμενο από ηεν ΔΛ. ΣΑΣ., Μεηρώο Φορέων Γενικής Κσβέρνεζες (Μ.Φ.Γ.Κ.), έηοσς 215», σο πξνο ην ζθέινο πνπ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Μνπζείνπ Νενειιεληθήο Σέρλεο, ζην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Ρόδνπ, ελώ θαηά ηα ινηπά ε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ρόδνπ, κε αξηζκό 395/214 (ΑΔΑ: Χ6ΦΥΧ1Ρ-Φ1), ηζρύεη σο έρεη, θαη, Β) Ζ παξνύζα δηαβηβάδεηαη πεξαηηέξσ πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Ρόδνπ, όπνπ θαη ζα ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε. 15

16 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) ΠΗΝΑΚΑ 5.Α. ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ Ν.Π.Γ.Γ. (πκπιεξώλνληαη κόλν ηα κε ζθηαζκέλα πεδία κε ηελ έλδεημε "" / πνζά ζε επξώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΔΑ : ΜΟΤΔΗΟ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Α/Α ηήιεο : Α ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΔΟΓΩΝ ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΜΔΝΟ Η ΚΩΓΗΚΟΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Τ ΣΡΔΥΟΤΑ ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΔΣΟΤ: Π/Τ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΔΣΑΗ Δ ΣΟΥΟΤ (π.ρ 214) - Δηήζηνη ηόρνη ΠΡΟΗΥΤ ΟΤΑ ΣΟΥΟΘ ΔΗΑ ΔΣΟΤ: ΠΡΟΖΓΟ ΤΜΔΝΟ Π/Τ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΘ ΖΚΔ Δ ΣΟΥΟΤ (π.ρ. 214) Ηαλν πάξη νο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Α Σξίκελν Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο Β' Σξίκελν 6κελν Ηνύιην ο Αύγνπζη νο επηέκβ ξηνο Γ' Σξίκελ ν 9κελν Οθηώβξη νο Ννέκβξην ο Γεθέκβξηνο Γ' Σξίκελ ν 12κ ελν Έιεγρν ο ηαύηηζ εο ησλ εγγξαθ ώλ ζηηο ζηήιεο 1. θαη 21. (Π/Τ - 12κελν ) Ζ ΣΗΜΖ ΠΡΔΠ ΔΗ ΝΑ ΔΊΝΑΗ ΗΖ ΜΔ "" 1 2 Δπηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο Δπηρνξεγήζεηο γηα Πξνλνηαθά Δπηδόκαηα (12) Έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (+) (6)_Έζνδα από επηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (- )(κείνλ) (621)_Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε δαπάλεο ησλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ (621)_Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε δαπάλεο ησλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ

17 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) 3 4 Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο Ίδηα Έζνδα (θόξνη, ηέιε, δηθαηώκαηα, εηζθνξέο, πξόζηηκα, πξόζνδνη από πεξηνπζία) (13)_Έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο. (1)_Πξόζνδνη από αθίλεηε πεξηνπζία (+) (2)_Πξόζνδνη από ηελ θηλεηή πεξηνπζία (+) (3)_Έζνδα από αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηώκαηα (+) (4)_Έζνδα από ινηπά ηέιε, δηθαηώκαηα θαη παξνρή ππεξεζηώλ (+) (5)_Φόξνη θαη Δηζθνξέο(+)(7)_Λνηπά ηαθηηθά έζνδα(+) (11)_Έζνδα από εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο (+)(14)_Γσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιξνδνζίεο(+) (15)_Πξνζαπμήζεηο, πξόζηηκα, παξάβνια (+) (16)_Λνηπά έθηαθηα έζνδα (21)_Σαθηηθά έζνδα ΠΟΔ(+) (22)_Έθηαθηα έζνδα ΠΟΔ ύλνιν ο Έζνδα πνπ πξνβιέπεηαη λα εηζπξαρζνύλ από απαηηήζεηο ΠΟΔ (32-85) (Δθηίκεζε εηζπξάμεσλ) 6 7 Λνηπά Έζνδα Υξεκαηηθό Τπόινηπν (41)_Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ+(42)_δπηζηξνθέ ο ρξεκάησλ+(31)_δηζπξά μεηο από δάλεηα (5)_Υξεκαηηθό ππόινηπν A ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΜΔ ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ (ύλνιν κκώλ 1-7)

18 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) Β ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΔΞΟΓΩΝ Κόζηνο πξνζσπηθνύ Πξνλνηαθά επηδόκαηα Γαπάλεο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκόζηαο πίζηεο Γαπάλεο γηα επελδύζεηο Πιεξσκέο ΠΟΔ Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο ΟΜΑΓΟΠΟΗ ΖΜΔΝΟΗ ΚΩΓΗΚΟΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟ ΓΗΜΟΤ (6)_Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ (674)_Πξνλνηα θά επηδόκαηα (65)_Πιεξσκέ ο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκόζηαο πίζηεο ΣΡΔΥΟΤΑ ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΔΣΟΤ: Π/Τ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΔΣΑΗ Δ ΣΟΥΟΤ (π.ρ 214) - Δηήζηνη ηόρνη ΠΡΟΗΥΤ ΟΤΑ ΣΟΥΟΘ ΔΗΑ ΔΣΟΤ: ΠΡΟΖΓΟ ΤΜΔΝΟ Π/Τ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΘ ΖΚΔ Δ ΣΟΥΟΤ (π.ρ. 214) 134. Ηαλν πάξη νο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Α Σξίκελν Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο Β' Σξίκελν κελν Ηνύιην ο Αύγνπζη νο επηέκβ ξηνο Γ' Σξίκελ ν 9κελν Οθηώβξη νο Ννέκβξην ο Γεθέκβξηνο Γ' Σξίκελ ν (7)_Δπελδύζεηο (81)_Πιεξσκέ ο ππνρξεώζεσλ Π.Ο.Δ. (+) (83)_Δπηρνξεγ νύκελεο Πιεξσκέο Τπνρξεώζεσλ Π.Ο.Δ. (67)_Πιεξσκέ ο γηα κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο (-) (κείνλ) (674)_Πξνλνηα θά Δπηδόκαηα κ ελν Έιεγρν ο ηαύηηζ εο ησλ εγγξαθ ώλ ζηηο ζηήιεο 1. θαη 21. (Π/Τ - 12κελν ) Ζ ΣΗΜΖ ΠΡΔΠ ΔΗ ΝΑ ΔΊΝΑΗ ΗΖ ΜΔ "" ύλνιν ο 6 18

19 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) B. Λνηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο Απνδόζεηο εζόδσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ Απνζεκαηηθό (61)_Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ (+) (62)_Παξνρέο ηξίησλ(+) (63)_Φόξνη - ηέιε(+) (64)_Λνηπά γεληθά έμνδα(+) (66)_Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ(+) (68)_Λνηπά έμνδα (82)_Λνηπέο απνδόζεηο (9)_Απνζεκαηη θό ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ ΜΔ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ (κκέο 1-9) ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΓΔ ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ Γ. Γηαθνξά γηα ζπκθσλία Π/Τ (85) Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο βεβαησκέλσλ θαηά ηα ΠΟΔ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΓΔ ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ Γ1 πκθσλία εηήζησλ ζηόρσλ κε εηήζην Π/Τ ( Α. "ύλνιν Δζόδσλ" + Γ.) Γ2 πκθσλία εηήζησλ ζηόρσλ κε εηήζην Π/Τ ( Α. "ύλνιν Δμόδσλ" + Γ.) Δ. ΗΟΚΔΛΗΖ Π/Τ (Άξζξν 1, παξ. β3) = ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ (Α) - ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ (Β)

20 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) 1 Σ. Απιήξσηεο Τπνρξεώζεηο ύλνιν Απιήξσησλ Τπνρξεώζεσλ θαηά ηελ 31/12 πξνεγνύκελνπ νηθ. έηνπο (π.ρ 213) Μεληαίνη ζηόρνη απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ νηθ. έηνπο Π/Τ (π.ρ 214) Ε ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΥΟΘΔΗΑ Ζ πεξίνδνο ηεο νπνίαο αλακνξθώζεθαλ νη ζηόρνη (κήλεο / ηξίκελα) ζεκεηώλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ 1 ζηα δηπιαλά πεδία 1.ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΖ ΜΟΡΦΖ ΣΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ Ζ ΣΑ ΚΗΑΜΔΝΑ ΠΔΓΗΑ ΑΤΣΧΝ ΤΝΗΣΑ ΑΛΛΟΗΧΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΟΠΓ ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ, ΚΑΘΗΣΧΝΣΑ ΑΤΣΟ ΑΤΣΟΓΗΚΑΗΑ ΑΚΤΡΟ. Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ Πίλαθα 5.Α 2. Σα ζθηαζκέλα πεδία κε ηελ έλδεημε "" ππνινγίδνπλ ή ειέγρνπλ απηόκαηα νξηζκέλα πεδία εγγξαθώλ ηνπ πίλαθα πνπ ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 3. ην ηκήκα ησλ Δζόδσλ, ην Υξεκαηηθό Τπόινηπν πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κία θνξά ζηε ζηήιε 1 (Σξέρνπζα ηνρνζεζία) θαη κε ηε ζπκπιήξσζή ηνπ ελεκεξώλεηαη απηόκαηα ε γξα Α "ύλνιν Δζόδσλ (κε ρξεκαηηθό ππόινηπν), αζξνίδνληαο ην ζρεηηθό πνζό ζηε κεληαία ζηνρνζεζία. 2

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002420617 2014-11-21

14PROC002420617 2014-11-21 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ, ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΗ ΣΗΝ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ, ΓΙΑ ΣΙ ΔΡΓΑΙΔ ΒΙΒΛΙΟΓΔΣΗΗ ΣΧΝ ΑΙΣΗΔΧΝ ΓΗΛΧΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011)

ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΙΑΘΟΡΘΛΟ ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΑ ΥΟΚΘΙΩΜ ΕΠΘΣΡΟΠΩΜ ΙΑΘ ΡΤΘΛΘΕΘ ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΩΜ ΘΕΛΑΣΩΜ ΣΟΤ ΙΑΚΚΘΙΡΑΣΘΙΟΤ ΔΗΛΟΤ (ΦΕΙ 318/2011) ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΠΩΡΔΟΗΘΩΛ ΑΞΝΘΔΛΡΟΩΠΖΠ & ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ Γ/ΛΠΖ ΡΝΞ. ΑΡΝΓ/ΠΖΠ Γ/ΛΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 7/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 04-03-2015 Αρ. Πρωη.οικ.17235/648 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής.

ΘΕΜΑ: Ανάρηηζη ηης αριθ. 3/2015 Απόθαζης ηης Α /θμίοσ Επιηροπής Επιλύζεως Δαζικών Αμθιζβηηήζεων Αναηολικής Αηηικής. Επείγον ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΑΣΣΙΚΗ ΓΕΝ. Δ/Η ΔΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΑΝΑΣ. ΑΣΣΙΚΗ ΔΑΑΡΥΕΙΟ ΛΑΤΡΙΟΤ Λαύριο 24-02-2015 Αρ. Πρωη.οικ.14811/564 Σατ. Δ/νζη Σατ.Κώδικας Σηλέθωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ Αζήλα, 23 Γεθεκβξίνπ 2014 ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Αξ. πξση.:2/98002/γπγκ ΓΔΝΗΚΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ.

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΑΔΡΙΟΤ ΑΣΣΙΚΗ (ΔΠΑ Αηηηθήο) Α.Δ. ΔΚΘΔΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΟ ΣΗΝ ΔΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ ΣΗ ΥΡΗΗ 2011 Κύξηνη Μέηνρνη, ύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.

ΜΔΛΔΣΖ. ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία. Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00. ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ Σερληθή Τπεξεζία ΣΑΤΡΟ Σ.Κ.57014 Σει.2397061500 ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ Αξηζκόο Μειέηεο : 4/2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ : 73.800,00 ΜΔΛΔΣΖ "ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ

Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΧΝ Αύμσλ Αξηζκόο Πξαθηηθνύ:51/20 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΟΤ Τ ΑΘΖΝΧΝ Hκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ πλεδξίαζε: 02.10.2013 Ώξα: 14:00 Πξνεδξία: Π.ΡΑΒΑΝΖ ΠΑΡΟΝΣΔ:, Κ. ΜΑΡΚΑΚΖ, Κ.ΓΑΜΗΓΟ,Β.ΛΗΑΜΔΣΖ ΑΠOΝΣΔ: Γ. ΣΑΣΟ Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή

ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015. Σετνική Περιγραθή ΝΟΜΟ ΡΟΓΟΠΗ Γήμος Κομοηηνής ΓΗΜΟ ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Δργο: ΑΝΣΙΠΛΗΜΜΤΡΙΚΑ ΔΡΓΑ-ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΥΑΝΓΑΚΩΝ -ΜΙΚΡΑ ΣΔΥΝΙΚΑ 2015 0 Με ηελ Σετνική Περιγραθή κειέηε απηή πξνβιέπεηαη λα γίλεη: θαζαξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -.

Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. ΣηΕ.Οι 2306/2014 Γηαηροί ΕΣΥ - Φοροιόγεζε αποδεκίωζες γηα δεκηοσργία θαη ελεκέρωζε βηβιηοζήθες θαη ζσκκεηοτή ζε ζεκηλάρηα - Αληηζσληαγκαηηθόηεηα ρύζκηζες -. Ζ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 12 παξ. 13 ηνπ Λ. 3052/2002,

Διαβάστε περισσότερα