ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ"

Transcript

1 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθό πλεδξίαζεο Αξηζκόο: 23 / ηε Ρόδν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ, Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ), ζήκεξα Σεηάξηε, 1 Γεθεκβξίνπ 214 θαη ώξα 14:3, ζπλήιζε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ (απόθαζη Δημοηικού ςμβοςλίος Δήμος Ρόδος, απιθ. 512/ «πεπί ηηρ εκλογήρ ηακηικών και αναπληπωμαηικών μελών Οικονομικήρ Επιηποπήρ και Επιηποπήρ Ποιόηηηαρ Ζωήρ, ζύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 74 ηος Ν. 3852/21 και ηην εγκύκλιο ςπ απ. 43/ ηος Τποςπγείος Εζωηεπικών», και απόθαζη Δημάπσος, απιθ. 342/ «πεπί ηος οπιζμού & ανάθεζηρ απμοδιοηήηων Ανηιδημάπσων», ζύκθσλα κε ηελ έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, θ. Πεξδίθε Ησάλλε, κε αξηζκ. πξση. 2/134361/ , ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λνκόηππα θαη ζύκθσλα κε ηα άξζξα 72, 74 θαη 75 ηνπ Ν. 3852/21. Αθνύ δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο, ζύκθσλα θαη πάιη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αλσηέξσ λόκνπ, ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν (εθηόο απηνύ) βξέζεθαλ παξόληα επηά (7) κέιε θαη νλνκαζηηθά: ΠΑΡΟΝΣΔ: ηνπο θ.θ.: 1. Αηζίδε Διπίδα (Αληηπξόεδξνο), 2. Κσλζηαληίλνπ Αζελόδσξν, 3. Κνξσλαίν Ησάλλε, 4. Μνπηάθε Γήκν - Μηραήι, 5. Παπαδεκεηξίνπ Ξεπαπαδάθε Βαζηιηθή, 6.Κπξηαδή ηέθαλν, 7. Παξδαιό ηέξγν. ΑΠΟΝΣΔ: ηνπο θ.θ.: 1. Παιαηνιόγνπ Μηραήι (δηθαηνινγεκέλνο), 2. Φπιιάθε Βαζίιεην (δηθαηνινγεκέλνο), 3. Γξάθν Μηραήι (δηθαηνινγεκέλνο), 4. παλό- Παπαγηάλλε Αλαζηάζην (δηθαηνινγεκέλνο), 5. Παλαή Δπαγγειία (δηθαηνινγεκέλε), νη νπνίνη αλαπιεξώλνληαη, όπσο πξνβιέπεηαη (άπθπ. 74 & 75 ηος Ν.3852/21), από ηνπο θ.θ. 1. Κπξηαδή ηέθαλν σο πξώην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο πιεηνςεθίαο, 2. Παξδαιό ηέξγν σο δεύηεξν αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο πιεηνςεθίαο, 3. Σνθνύδε Παλαγηώηε, σο πξώην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο κεηνςεθίαο, θαη, ελ απνπζία κέινπο ηεο κεηνςεθίαο εθιήζε ην ηξίην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο πιεηνςεθίαο θ. Μαλσιάθεο Αιέμαλδξνο, νη δύν ηειεπηαίνη όκσο, απνπζίαδαλ δηθαηνινγεκέλα, ιόγσ ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο, ηεο νπνίαο ε πξόζθιεζε-εκεξήζηα δηάηαμε θνηλνπνηήζεθε απζεκεξόλ, όπσο αθξηβώο δύλαηαη λα θνηλνπνηείηαη, βάζεη ησλ πξναλαθεξόκελσλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, παξόλησλ επίζεο, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ηεο αλαπιεξώηξηαο κκαηέσο ηεο Δπηηξνπήο, δεκνηηθήο ππαιιήινπ θ. Παπαγεσξγίνπ Μαξίαο, ηεο θαο Καξηάλνπ Παξαζθεπήο, ππαιιήινπ ηνπ Σκήκαηνο πιινγηθώλ Οξγάλσλ, ηνπ θνπ Σνκάδνπ Ησάλλε, ππαιιήινπ ηνπ Λνγηζηεξίνπ ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ, 1

2 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) ν ίδηνο (ν Πξόεδξνο), θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ελεκέξσζε ην ώκα γηα ηνπο ιόγνπο πνπ επέβαιιαλ ηελ παξνύζα έθηαθηε ζπλεδξίαζε, ιέγνληαο όηη ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ απνθάζεηο, βάζεη ηεο πξναλαθεξζείζαο πξόζθιεζεο-εκεξήζηαο δηάηαμεο, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε λνκόηππα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν.3852/21, γηα ηα εμήο θαηεπείγνληα ζέκαηα σο θαησηέξσ: 1. Σηο εγθξίζεηο γηα δηαζέζεηο πηζηώζεσλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξαησζνύλ σο δηαδηθαζίεο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. 2. Σξνπνπνίεζε ζηελ «Λήςε απόθαζεο πεξί ηεο έγθξηζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Ρόδνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζην θαηαξηηδόκελν, από ηελ ΔΛ.ΣΑΣ., Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΜΦΓΚ), έηνπο 215. Σν ζέκα θξίλεηαη θαηεπείγνλ δηόηη ζύκθσλα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ππ. αξηζκ. 36/214 απόθαζεο ηνπ Μνπζείνπ Νενειιεληθήο Σέρλεο, λνκηθνύ πξνζώπνπ ηνπ Γήκνπ καο πνπ εληάζζεηαη ζηνπο Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηξνπνπνηήζεθε ν πξνϋπνινγηζκόο ηνπο. Δπνκέλσο, ν Γήκνο καο πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Π.Γ. γηα ην ζπγθεθξηκέλν Ννκηθό Πξόζσπν, πξνζαξκνζκέλν ζηα λέα ζηνηρεία. Σν ηειηθό Ο.Π.Γ. ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ ζπλνδεύεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 215, ν νπνίνο πξέπεη λα έρεη εγθξηζεί από ηελ Απνθεληξσκέλε έσο 31/12/ & 4. Σηο ζπγθξνηήζεηο επηηξνπώλ νη νπνίεο ζα πξέπεη λα πεξαησζνύλ σο δηαδηθαζίεο ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα. 5. & 6. Σελ αλάθιεζε ησλ απνθάζεσλ Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε αξηζ. 445 & 447/ πεξί νξηζκνύ ππνιόγσλππαιιήισλ γηα ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο γηα εξγαζίεο δεκνηηθώλ ειεθηξνδνηήζεσλ, δηαδηθαζία πνπ έπξεπε λα πεξαησζεί έσο 3/11/214, βάζεη θείκελεο λνκνζεζίαο, Ακέζσο κεηά ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαίλεηαη νκόθσλα γηα ηνλ θαηεπείγνληα ραξαθηήξα ησλ αλσηέξσ ζεκάησλ θαη πξνηείλεη ηε ζπδήηεζή ηνπο, θαζώο θαη ηε ζρεηηθή ιήςε απνθάζεσλ. ΘΔΜΑ : 1ν Απόθ. Αξ. 448/214 (Α.Γ.Α.: 7ΩΣΠΩ1Ρ-ΣΣ) Έγθξηζε γηα δηαζέζεηο πηζηώζεσλ, νηθ. έηνπο 214, βάζεη ζρεηηθήο εηζήγεζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Γήκνπ Ρόδνπ. (Ειζήγηζη Δ/νζηρ Οικονομικών Δήμος Ρόδος, απ. ππωη. 2/134343/ ) ν Πξόεδξνο, ζέηεη ππ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ, κε αξ. πξση. 2/134343/ , σο θαησηέξσ: «ΘΔΜΑ: Έγθξηζε γηα ηηο δηαζέζεηο πηζηώζεσλ νηθνλνκηθνύ έηνπο

3 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) αο γλσξίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ηε παξάγξαθν 1, εδάθην δ, ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/21, [Φεθ 87, ηεύρνο Α ], ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκόδηα λα απνθαζίδεη γηα ηελ αλαηξνπή θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ έηνπο 214. ε εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ αθνινπζνύλ νη παξαθάησ πίλαθεο γηα ηελ δηάζεζε ησλ παξαθάησ πνζώλ : ΓΔΜΔΤΔΗ ΠΟΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 214 Α/ ΔΗΓΟ ΓΑΠΑΝΖ Κ.Α. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔ ΣΖΝ Α ΠΑΡΟΤΑ Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο πέληε 1 Ακνηβή ιεμηάξρσλ ρηιηάδεο επξώ,5., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 5., 214 γηα Ακνηβή ιεμηάξρσλ Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο εμεληαέμη ρηιηάδεο ηξηαθόζηα εηθνζηέλα επξώ θαη 2 Απόδνζε ζε δεθαηέζζεξα ιεπηά,66.321,14 ζε βάξνο ζρνιηθέο επηηξνπέο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ,14 έηνπο 214 γηα Απόδνζε ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δηαθόζηα επξώ,2, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Έμνδα ηαμηδίνπ 3 Έμνδα ηαμηδίνπ ηεο ππαιιήινπ αθθνπιά Γέζπνηλα ηνπ θιάδνπ ΣΔ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ ζηελ 2, Αζήλα γηα λα ζπκκεηάζρεη ζην 2ν Παλειιήλην πλέδξην πιιόγσλ & σκαηείσλ Δξγαδνκέλσλ "ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ" ζηηο ζηελ Αζήλα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δηαθόζηα πελήληα επξώ,25, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Έμνδα ηαμηδίνπ ηνπ ππαιιήινπ 4 Έμνδα ηαμηδίνπ Καξάκπε Ζιία ηνπ θιάδνπ ΣΔ Γηνηθεηηθνύ - Λνγηζηηθνύ ζηελ Αζήλα γηα λα 25, ζπκκεηάζρεη ζην 2ν Παλειιήλην πλέδξην πιιόγσλ & σκαηείσλ Δξγαδνκέλσλ "ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ" ζηηο ζηελ Αζήλα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δύν ρηιηάδεο δεθαπέληε επξώ θαη ηξηαληαέλα Ακνηβή ιεπηά,2.15,31 ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 1- πξαθηηθνγξάθσλ ηνπ ηνπ Γ. πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Ακνηβή 2.15,31 3

4 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) πξαθηηθνγξάθσλ ηνπ Γ Έθδνζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα Μειέηε Μειέηε Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο ζαξάληα ρηιηάδεο επξώ,4., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Έθδνζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ γηα ηε ζπκκεηνρή θνηλσληθώλ δνκώλ ζε ζπλρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο πέληε ρηιηάδεο ελληαθόζηα επξώ,5.9, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο ζαξάληα ρηιηάδεο δηαθόζηα ελελλεληανθηώ επξώ θαη νγδνληαελλέα ιεπηά,4.298,89 ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο ηξηαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ,3., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο εηθνζηπέληε ρηιηάδεο επξώ,25., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο έμη ρηιηάδεο επξώ,6., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ " ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΛΗΝΓΟΤ" Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δύν ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα επξώ,2.4, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ " ΠΡΟΘΖΚΖ ΟΡΟΦΟΤ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΗΑΚΟ ΜΔΓΑΡΟ ΓΖΜΟΤ 4., 5.9, 4.298,89 3., 25., 6., 2.4, 4

5 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) ΛΗΝΓΗΧΝ " 13 Τπεξσξίεο πξνζσπηθνύ μελώλα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δύν ρηιηάδεο επηαθόζηα ηξηάληα επξώ,2.73, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Τπεξσξίεο πξνζσπηθνύ μελώλα θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ 2.73, ΤΝΟΛΑ ,34 Παξαθαινύκε λα ιεθζνύλ ηζάξηζκεο απνθάζεηο, ζύκθσλα κε ην Π.Γ.113/21 θαη ηελ θνηλή εγθύθιην αξ.3(α.π 19664/2/4/211) ηνπ ΤΠΔΓΓΑ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, ην νπνίν, επηπξνζζέησο, πξνβιέπεη (άξζξν 4 παξ. 1β & 5 Π.Γ. 113/21), ηηο αλαιήςεηο γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιόγνπο θαη πεξηπηώζεηο.» (Ακολοςθούν ςπογπαθέρ ηος Ανηιδημάπσος Οικονομικών κ. Πεπδίκη Θωάννη και ηος πποϊζηαμένος Δ/νζηρ Οικονομικών κ. Παϊηάκη Εμμανοςήλ) Ο Πξόεδξνο, ζηε ζπλέρεηα, θαιεί ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά. Ζ Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππ όςηλ, ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Γήκνπ Ρόδνπ, αξ. πξση. 2/134343/1- ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ, εγθξίλεη ηηο δηαζέζεηο πηζηώζεσλ, νη νπνίεο ζπλνδεύνληαη από ηηο πξνβιεπόκελεο «πξνηάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο» πνπ δεζκεύνπλ ηηο επηκέξνπο πηζηώζεηο ζηνπο ζρεηηθνύο Κ.Α., νη νπνίεο επηπξνζζέησο έρνπλ ειεγρζεί θαη θαηαρσξεζεί ζην Μεηξών Γεζκεύζεσλ όπσο αθξηβώο πξνβιέπεηαη ζην Π.Γ.113/21 θαη ηελ θνηλή εγθύθιην αξ.3 (Α.Π /2/4/211) ηνπ ΤΠΔΓΓΑ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ, σο αθνινύζσο: 5

6 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) ΓΔΜΔΤΔΗ ΠΟΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 214 Α/Α ΔΗΓΟ ΓΑΠΑΝΖ Κ.Α. ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ 1 Ακνηβή ιεμηάξρσλ Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο πέληε ρηιηάδεο επξώ,5., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 5., έηνπο 214 γηα Ακνηβή ιεμηάξρσλ Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο εμεληαέμη ρηιηάδεο ηξηαθόζηα εηθνζηέλα επξώ θαη 2 Απόδνζε ζε ζρνιηθέο δεθαηέζζεξα ιεπηά,66.321,14 ζε βάξνο επηηξνπέο ηνπ ΚΑ ηνπ ,14 πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Απόδνζε ζε ζρνιηθέο επηηξνπέο 3 Έμνδα ηαμηδίνπ Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δηαθόζηα επξώ,2, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Έμνδα ηαμηδίνπ ηεο ππαιιήινπ αθθνπιά Γέζπνηλα ηνπ θιάδνπ ΣΔ Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ 2, ζηελ Αζήλα γηα λα ζπκκεηάζρεη ζην 2ν Παλειιήλην πλέδξην πιιόγσλ & σκαηείσλ Δξγαδνκέλσλ "ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ" ζηηο ζηελ Αζήλα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δηαθόζηα πελήληα επξώ,25, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Έμνδα ηαμηδίνπ ηνπ ππαιιήινπ Καξάκπε Ζιία ηνπ θιάδνπ ΣΔ 4 Έμνδα ηαμηδίνπ Γηνηθεηηθνύ - Λνγηζηηθνύ ζηελ Αζήλα γηα λα ζπκκεηάζρεη ζην 2ν Παλειιήλην 25, πλέδξην πιιόγσλ & σκαηείσλ Δξγαδνκέλσλ "ΒΟΖΘΔΗΑ ΣΟ ΠΗΣΗ" ζηηο ζηελ Αζήλα 5 Ακνηβή πξαθηηθνγξάθσλ ηνπ Γ Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δύν ρηιηάδεο δεθαπέληε επξώ θαη ηξηαληαέλα ιεπηά,2.15,31 ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Ακνηβή πξαθηηθνγξάθσλ ηνπ Γ ,31 6

7 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) Έθδνζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα Μειέηε Μειέηε Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο ζαξάληα ρηιηάδεο επξώ,4., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Έθδνζε εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ γηα ηε ζπκκεηνρή θνηλσληθώλ δνκώλ ζε ζπλρξεκαηνδνηνύκελα πξνγξάκκαηα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο πέληε ρηιηάδεο ελληαθόζηα επξώ,5.9, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδώλ Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο ζαξάληα ρηιηάδεο δηαθόζηα ελελλεληανθηώ επξώ θαη νγδνληαελλέα ιεπηά,4.298,89 ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο ηξηαθόζηεο ρηιηάδεο επξώ,3., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, πιαηεηώλ θαη θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο εηθνζηπέληε ρηιηάδεο επξώ,25., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο έμη ρηιηάδεο επξώ,6., ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ " ΑΝΑΠΛΑΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΛΗΝΓΟΤ" Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δύν ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα επξώ,2.4, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα ΜΔΛΔΣΖ ΜΔ ΣΗΣΛΟ " ΠΡΟΘΖΚΖ ΟΡΟΦΟΤ ΣΟ ΓΖΜΑΡΥΗΑΚΟ ΜΔΓΑΡΟ ΓΖΜΟΤ ΛΗΝΓΗΧΝ " 4., 5.9, 4.298,89 3., 25., 6., 2.4, 7

8 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) 13 Τπεξσξίεο πξνζσπηθνύ μελώλα Σε δέζκεπζε πίζησζεο ύςνπο δύν ρηιηάδεο επηαθόζηα ηξηάληα επξώ,2.73, ζε βάξνο ηνπ ΚΑ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 214 γηα Τπεξσξίεο πξνζσπηθνύ μελώλα θαθνπνηεκέλσλ γπλαηθώλ 2.73, ΤΝΟΛΑ ,34 ΘΔΜΑ 2 ν : Απόθ. Αρ. 449/214 (Α.Γ.Α.: ΧΗΔΔΧ1Ρ-ΔΥ) Σξνπνπνίεζε ζηελ «Λήςε απόθαζεο πεξί ηεο έγθξηζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Ρόδνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζην θαηαξηηδόκελν, από ηελ ΔΛ.ΣΑΣ., Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΜΦΓΚ), έηνπο 215. (Ειζήγηζη Σμήμαηορ Πποϋπολογιζμού & Πληποθόπηζηρ, Δ/νζηρ Οικονομικών απ. ππωη. 2/ ) Ο Πξόεδξνο ζηε ζπλέρεηα ζέηεη ππ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο ηελ εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνϋπνινγηζκνύ & Πιεξνθόξεζεο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ αξ. πξση. 2/1347/ , σο θαησηέξσ: «ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ζηελ «Λήςε απόθαζεο πεξί ηεο έγθξηζεο ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Ρόδνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ πνπ είλαη εληαγκέλα ζην θαηαξηηδόκελν, από ηελ ΔΛ.ΣΑΣ., Μεηξών Φνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο (ΜΦΓΚ), έηνπο 215.» ΥΔΣ. :. Απόθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε αξηζκό 395 ζηηο 11/11/214 γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Ο.Π.Γ. ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ. Μεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ππ αξηζκόλ 36 απόθαζεο ηνπ Μνπζείνπ Νενειιεληθήο Σέρλεο, Ννκηθνύ Πξνζώπνπ πνπ αλήθεη ζην Γήκν θαη εληάζζεηαη ζηνπο Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπο, ν Γήκνο καο πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ο.Π.Γ. γηα ην ζπγθεθξηκέλν Ννκηθό Πξόζσπν. Μεηά από ηα παξαπάλσ ππνβάιινπκε ηελ ζηνρνζεζία δηνξζσκέλε, όπσο καο έρεη θαηαηεζεί γηα ην Μνπζείν Νενειιεληθήο Σέρλεο θαη ην Ο.Π.Γ. πξνζαξκόδεηαη ζηα λέα ζηνηρεία. Οη ελέξγεηεο θξίλνληαη επείγνπζεο πξνθεηκέλνπ λα απνζηαιεί ην ηειηθό Ο.Π.Γ. ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ ην νπνίν ζπλνδεύεη ηνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ.» (Ακολοςθούν ςπογπαθέρ ηος Πποϊζηαμένος Δ/νζηρ Οικονομικών κ. Παϊηάκη Εμμανοςήλ και ηηρ Πποϊζηαμένηρ Σμήμαηορ Πποϋπολογιζμού & Πληποθόπηζηρ καρ Καλογήπος Παπαζκεςήρ) 8

9 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) ΠΗΝΑΚΑ 5.Α. ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ Ν.Π.Γ.Γ. (πκπιεξώλνληαη κόλν ηα κε ζθηαζκέλα πεδία κε ηελ έλδεημε "" / πνζά ζε επξώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΔΑ : ΜΟΤΔΗΟ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Α/Α ηήιεο : Α ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΔΟΓΩΝ ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΜΔΝΟ Η ΚΩΓΗΚΟΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Τ ΣΡΔΥΟΤΑ ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΔΣΟΤ: Π/Τ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΔΣΑΗ Δ ΣΟΥΟΤ (π.ρ 214) - Δηήζηνη ηόρνη ΠΡΟΗΥΤ ΟΤΑ ΣΟΥΟΘ ΔΗΑ ΔΣΟΤ: ΠΡΟΖΓΟ ΤΜΔΝΟ Π/Τ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΘ ΖΚΔ Δ ΣΟΥΟΤ (π.ρ. 214) Ηαλν πάξη νο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Α Σξίκελν Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο Β' Σξίκελν 6κελν Ηνύιην ο Αύγνπζη νο επηέκβ ξηνο Γ' Σξίκελ ν 9κελν Οθηώβξη νο Ννέκβξην ο Γεθέκβξηνο Γ' Σξίκελ ν 12κ ελν Έιεγρν ο ηαύηηζ εο ησλ εγγξαθ ώλ ζηηο ζηήιεο 1. θαη 21. (Π/Τ - 12κελν ) Ζ ΣΗΜΖ ΠΡΔΠ ΔΗ ΝΑ ΔΊΝΑΗ ΗΖ ΜΔ "" 1 2 Δπηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο Δπηρνξεγήζεηο γηα Πξνλνηαθά Δπηδόκαηα (12) Έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (+) (6)_Έζνδα από επηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (- )(κείνλ) (621)_Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε δαπάλεο ησλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ (621)_Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε δαπάλεο ησλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ

10 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) 3 4 Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο Ίδηα Έζνδα (θόξνη, ηέιε, δηθαηώκαηα, εηζθνξέο, πξόζηηκα, πξόζνδνη από πεξηνπζία) (13)_Έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο. (1)_Πξόζνδνη από αθίλεηε πεξηνπζία (+) (2)_Πξόζνδνη από ηελ θηλεηή πεξηνπζία (+) (3)_Έζνδα από αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηώκαηα (+) (4)_Έζνδα από ινηπά ηέιε, δηθαηώκαηα θαη παξνρή ππεξεζηώλ (+) (5)_Φόξνη θαη Δηζθνξέο(+)(7)_Λνηπά ηαθηηθά έζνδα(+) (11)_Έζνδα από εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο (+)(14)_Γσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιξνδνζίεο(+) (15)_Πξνζαπμήζεηο, πξόζηηκα, παξάβνια (+) (16)_Λνηπά έθηαθηα έζνδα (21)_Σαθηηθά έζνδα ΠΟΔ(+) (22)_Έθηαθηα έζνδα ΠΟΔ ύλνιν ο Έζνδα πνπ πξνβιέπεηαη λα εηζπξαρζνύλ από απαηηήζεηο ΠΟΔ (32-85) (Δθηίκεζε εηζπξάμεσλ) 6 7 Λνηπά Έζνδα Υξεκαηηθό Τπόινηπν (41)_Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ+(42)_δπηζηξνθέ ο ρξεκάησλ+(31)_δηζπξά μεηο από δάλεηα (5)_Υξεκαηηθό ππόινηπν A ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΜΔ ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ (ύλνιν κκώλ 1-7)

11 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) Β ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΔΞΟΓΩΝ Κόζηνο πξνζσπηθνύ Πξνλνηαθά επηδόκαηα Γαπάλεο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκόζηαο πίζηεο Γαπάλεο γηα επελδύζεηο Πιεξσκέο ΠΟΔ Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο ΟΜΑΓΟΠΟΗ ΖΜΔΝΟΗ ΚΩΓΗΚΟΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟ ΓΗΜΟΤ (6)_Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ (674)_Πξνλνηα θά επηδόκαηα (65)_Πιεξσκέ ο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκόζηαο πίζηεο ΣΡΔΥΟΤΑ ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΔΣΟΤ: Π/Τ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΔΣΑΗ Δ ΣΟΥΟΤ (π.ρ 214) - Δηήζηνη ηόρνη ΠΡΟΗΥΤ ΟΤΑ ΣΟΥΟΘ ΔΗΑ ΔΣΟΤ: ΠΡΟΖΓΟ ΤΜΔΝΟ Π/Τ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΘ ΖΚΔ Δ ΣΟΥΟΤ (π.ρ. 214) 134. Ηαλν πάξη νο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Α Σξίκελν Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο Β' Σξίκελν κελν Ηνύιην ο Αύγνπζη νο επηέκβ ξηνο Γ' Σξίκελ ν 9κελν Οθηώβξη νο Ννέκβξην ο Γεθέκβξηνο Γ' Σξίκελ ν (7)_Δπελδύζεηο (81)_Πιεξσκέ ο ππνρξεώζεσλ Π.Ο.Δ. (+) (83)_Δπηρνξεγ νύκελεο Πιεξσκέο Τπνρξεώζεσλ Π.Ο.Δ. (67)_Πιεξσκέ ο γηα κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο (-) (κείνλ) (674)_Πξνλνηα θά Δπηδόκαηα κ ελν Έιεγρν ο ηαύηηζ εο ησλ εγγξαθ ώλ ζηηο ζηήιεο 1. θαη 21. (Π/Τ - 12κελν ) Ζ ΣΗΜΖ ΠΡΔΠ ΔΗ ΝΑ ΔΊΝΑΗ ΗΖ ΜΔ "" ύλνιν ο 6 11

12 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) B. Λνηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο Απνδόζεηο εζόδσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ Απνζεκαηηθό (61)_Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ (+) (62)_Παξνρέο ηξίησλ(+) (63)_Φόξνη - ηέιε(+) (64)_Λνηπά γεληθά έμνδα(+) (66)_Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ(+) (68)_Λνηπά έμνδα (82)_Λνηπέο απνδόζεηο (9)_Απνζεκαηη θό ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ ΜΔ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ (κκέο 1-9) ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΓΔ ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ Γ. Γηαθνξά γηα ζπκθσλία Π/Τ (85) Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο βεβαησκέλσλ θαηά ηα ΠΟΔ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΓΔ ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ Γ1 πκθσλία εηήζησλ ζηόρσλ κε εηήζην Π/Τ ( Α. "ύλνιν Δζόδσλ" + Γ.) Γ2 πκθσλία εηήζησλ ζηόρσλ κε εηήζην Π/Τ ( Α. "ύλνιν Δμόδσλ" + Γ.) Δ. ΗΟΚΔΛΗΖ Π/Τ (Άξζξν 1, παξ. β3) = ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ (Α) - ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ (Β)

13 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) 1 Σ. Απιήξσηεο Τπνρξεώζεηο ύλνιν Απιήξσησλ Τπνρξεώζεσλ θαηά ηελ 31/12 πξνεγνύκελνπ νηθ. έηνπο (π.ρ 213) Μεληαίνη ζηόρνη απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ νηθ. έηνπο Π/Τ (π.ρ 214) Ε ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΥΟΘΔΗΑ Ζ πεξίνδνο ηεο νπνίαο αλακνξθώζεθαλ νη ζηόρνη (κήλεο / ηξίκελα) ζεκεηώλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ 1 ζηα δηπιαλά πεδία 1.ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΖ ΜΟΡΦΖ ΣΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ Ζ ΣΑ ΚΗΑΜΔΝΑ ΠΔΓΗΑ ΑΤΣΧΝ ΤΝΗΣΑ ΑΛΛΟΗΧΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΟΠΓ ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ, ΚΑΘΗΣΧΝΣΑ ΑΤΣΟ ΑΤΣΟΓΗΚΑΗΑ ΑΚΤΡΟ. Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ Πίλαθα 5.Α 2. Σα ζθηαζκέλα πεδία κε ηελ έλδεημε "" ππνινγίδνπλ ή ειέγρνπλ απηόκαηα νξηζκέλα πεδία εγγξαθώλ ηνπ πίλαθα πνπ ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 3. ην ηκήκα ησλ Δζόδσλ, ην Υξεκαηηθό Τπόινηπν πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κία θνξά ζηε ζηήιε 1 (Σξέρνπζα ηνρνζεζία) θαη κε ηε ζπκπιήξσζή ηνπ ελεκεξώλεηαη απηόκαηα ε γξα Α "ύλνιν Δζόδσλ (κε ρξεκαηηθό ππόινηπν), αζξνίδνληαο ην ζρεηηθό πνζό ζηε κεληαία ζηνρνζεζία. 13

14 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) 4. ην ηκήκα ησλ εμόδσλ ν θσδ.: 674_Πξνλνηαθά επηδόκαηα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κόλν κία θνξά ζηε 2 "Πξνλνηαθά επηδόκαηα" θαη κε ηε ζπκπιήξσζή ηνπ απηόκαηα ελεκξώλεηαη ε 6"Μεηαβηβάζεηο ζε Σξίηνπο". 5. ην ηκήκα ησλ εμόδσλ ε 9 "Απνζεκαηηθό" πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κόλν ζηε ζηήιε 1 "Σξέρνπζα ζηνρνζεζία έηνπο" θαη απηόκαηα ελεκεξώλεηαη ε ζηήιε ηνπ 12κήλνπ κε ην ίδην πνζό. Σν πνζό ηνπ απνζεκαηηθνύ αζξνίδεηαη κόλν ζηα εηήζηα ζύλνια ησλ ζηειώλ 1 θαη 21 θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα κεληαία ύλνια Δμόδσλ. 6. Ζ Γ. "Γηαθνξά γηα ζπκθσλία Π/Τ ", ε νπνία πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κε ην πνζό ηνπ ΚΑΔ 85_"Πξνβιέςεηο κε Δίζπξαμεο βεβαησκέλσλ θαηά ηα ΠΟΔ", απνζθνπεί ζηνλ έιεγρν ηεο ηαύηηζεο ησλ πνζώλ ηεο εηήζηαο ζηνρνζεζίαο εζόδσλ θαη εμόδσλ κε ηα αληίζηνηρα ζύλνια ηνπ Π/Τ. Σα ζρεηηθά πνζά απνηππώλνληαη ζηηο κκέο Γ.1 θαη Γ ηε ζηήιε 22 ειέγρεηαη ε ηαύηηζε ησλ εγγξαθώλ ησλ ζηειώλ 1 θαη 21 θαη ε ηηκή πνπ θαηαδεηθλύεη νξζή θαηάξηηζε ηνπ ΟΠΓ είλαη ην κεδέλ (). 8. ηελ πεξίπησζε αλακόξθσζεο ησλ ζηόρσλ εληόο ηνπ έηνπο, ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο 1 ζηα πεδία ηεο γξαο Ε. ησλ ζηειώλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηελ πεξίνδν ηεο νπνίαο αλακνξθώζεθαλ νη ζηόρνη (κήλεο / ηξίκελα / ζσξεπηηθή πεξίνδνο κελώλ). ηνπο πξνεγνύκελνπο κήλεο αλαγξάθνληαη σο ζηόρνη ηα ζηνηρεία εθηέιεζεο ηνπ π/π θαηά ηελ πεξίνδν απηή (ζηνηρεία πνπ ελζσκαηώζεθαλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη ζην ΤΠΔ). 14

15 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) ηε ζπλέρεηα, θαη επί ηε επθαηξία, ν Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, ελεκεξώλεη ηα κέιε ζρεηηθά κε ηελ ππ αξηζκ. 395/ ήδε εηιεκκέλε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ παξαπέκπεηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην θαη αθνξά ηε ζύληαμε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Γήκνπ Ρόδνπ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 214. Ο Πξόεδξνο, ζηε ζπλέρεηα, θαιεί ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο λα ςεθίζνπλ ζρεηηθά. Ζ Δπηηξνπή ιακβάλνληαο ππ όςηλ, ηελ, ππ αξηζκ. 395/214 (Α.Δ.Α:Χ6ΦΥΧ1Ρ-Φ1) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ρόδνπ, απηνύζηα ηελ, ππ αξηζκ. 2/1347/ , εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνϋπνινγηζκνύ & Πιεξνθόξεζεο, ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθώλ Γήκνπ Ρόδνπ, θαη, ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ, Α) εγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο, ππ αξηζκ. 395/214 (ΑΔΑ: Χ6ΦΥΧ1Ρ-Φ1), απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Ρόδνπ, πεξί ηεο «Έγκριζες για ηεν καηάρηιζε ηοσ Ολοκλερωμένοσ Πλαιζίοσ Γράζες (Ο.Π.Γ.) Γήμοσ Ρόδοσ και ηων Νομικών ηοσ Προζώπων { i) Μοςζείος Νεοελληνικήρ Σέσνηρ,} ποσ είναι ενηαγμένα ζηο καηαρηιδόμενο από ηεν ΔΛ. ΣΑΣ., Μεηρώο Φορέων Γενικής Κσβέρνεζες (Μ.Φ.Γ.Κ.), έηοσς 215», σο πξνο ην ζθέινο πνπ αθνξά ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ Μνπζείνπ Νενειιεληθήο Σέρλεο, ζην Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γξάζεο (Ο.Π.Γ.) Γήκνπ Ρόδνπ, ελώ θαηά ηα ινηπά ε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ρόδνπ, κε αξηζκό 395/214 (ΑΔΑ: Χ6ΦΥΧ1Ρ-Φ1), ηζρύεη σο έρεη, θαη, Β) Ζ παξνύζα δηαβηβάδεηαη πεξαηηέξσ πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην Γήκνπ Ρόδνπ, όπνπ θαη ζα ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε. 15

16 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) ΠΗΝΑΚΑ 5.Α. ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΖΜΩΝ ΚΑΗ Ν.Π.Γ.Γ. (πκπιεξώλνληαη κόλν ηα κε ζθηαζκέλα πεδία κε ηελ έλδεημε "" / πνζά ζε επξώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΔΑ : ΜΟΤΔΗΟ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΔΥΝΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Α/Α ηήιεο : Α ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΔΟΓΩΝ ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΜΔΝΟ Η ΚΩΓΗΚΟΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ Τ ΣΡΔΥΟΤΑ ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΔΣΟΤ: Π/Τ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΔΣΑΗ Δ ΣΟΥΟΤ (π.ρ 214) - Δηήζηνη ηόρνη ΠΡΟΗΥΤ ΟΤΑ ΣΟΥΟΘ ΔΗΑ ΔΣΟΤ: ΠΡΟΖΓΟ ΤΜΔΝΟ Π/Τ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΘ ΖΚΔ Δ ΣΟΥΟΤ (π.ρ. 214) Ηαλν πάξη νο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Α Σξίκελν Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο Β' Σξίκελν 6κελν Ηνύιην ο Αύγνπζη νο επηέκβ ξηνο Γ' Σξίκελ ν 9κελν Οθηώβξη νο Ννέκβξην ο Γεθέκβξηνο Γ' Σξίκελ ν 12κ ελν Έιεγρν ο ηαύηηζ εο ησλ εγγξαθ ώλ ζηηο ζηήιεο 1. θαη 21. (Π/Τ - 12κελν ) Ζ ΣΗΜΖ ΠΡΔΠ ΔΗ ΝΑ ΔΊΝΑΗ ΗΖ ΜΔ "" 1 2 Δπηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο Δπηρνξεγήζεηο γηα Πξνλνηαθά Δπηδόκαηα (12) Έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ (+) (6)_Έζνδα από επηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (- )(κείνλ) (621)_Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε δαπάλεο ησλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ (621)_Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε δαπάλεο ησλ πξνλνηαθώλ επηδνκάησλ

17 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) 3 4 Δπηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο Ίδηα Έζνδα (θόξνη, ηέιε, δηθαηώκαηα, εηζθνξέο, πξόζηηκα, πξόζνδνη από πεξηνπζία) (13)_Έθηαθηεο επηρνξεγήζεηο γηα επελδύζεηο. (1)_Πξόζνδνη από αθίλεηε πεξηνπζία (+) (2)_Πξόζνδνη από ηελ θηλεηή πεξηνπζία (+) (3)_Έζνδα από αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηώκαηα (+) (4)_Έζνδα από ινηπά ηέιε, δηθαηώκαηα θαη παξνρή ππεξεζηώλ (+) (5)_Φόξνη θαη Δηζθνξέο(+)(7)_Λνηπά ηαθηηθά έζνδα(+) (11)_Έζνδα από εθπνίεζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο (+)(14)_Γσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιξνδνζίεο(+) (15)_Πξνζαπμήζεηο, πξόζηηκα, παξάβνια (+) (16)_Λνηπά έθηαθηα έζνδα (21)_Σαθηηθά έζνδα ΠΟΔ(+) (22)_Έθηαθηα έζνδα ΠΟΔ ύλνιν ο Έζνδα πνπ πξνβιέπεηαη λα εηζπξαρζνύλ από απαηηήζεηο ΠΟΔ (32-85) (Δθηίκεζε εηζπξάμεσλ) 6 7 Λνηπά Έζνδα Υξεκαηηθό Τπόινηπν (41)_Δηζπξάμεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ+(42)_δπηζηξνθέ ο ρξεκάησλ+(31)_δηζπξά μεηο από δάλεηα (5)_Υξεκαηηθό ππόινηπν A ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΜΔ ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ (ύλνιν κκώλ 1-7)

18 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) Β ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΔΞΟΓΩΝ Κόζηνο πξνζσπηθνύ Πξνλνηαθά επηδόκαηα Γαπάλεο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκόζηαο πίζηεο Γαπάλεο γηα επελδύζεηο Πιεξσκέο ΠΟΔ Μεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο ΟΜΑΓΟΠΟΗ ΖΜΔΝΟΗ ΚΩΓΗΚΟΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟ ΓΗΜΟΤ (6)_Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ (674)_Πξνλνηα θά επηδόκαηα (65)_Πιεξσκέ ο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκόζηαο πίζηεο ΣΡΔΥΟΤΑ ΣΟΥΟΘΔΗΑ ΔΣΟΤ: Π/Τ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΔΣΑΗ Δ ΣΟΥΟΤ (π.ρ 214) - Δηήζηνη ηόρνη ΠΡΟΗΥΤ ΟΤΑ ΣΟΥΟΘ ΔΗΑ ΔΣΟΤ: ΠΡΟΖΓΟ ΤΜΔΝΟ Π/Τ ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΘ ΖΚΔ Δ ΣΟΥΟΤ (π.ρ. 214) 134. Ηαλν πάξη νο Φεβξνπάξηνο Μάξηηνο Α Σξίκελν Απξίιηνο Μάηνο Ηνύληνο Β' Σξίκελν κελν Ηνύιην ο Αύγνπζη νο επηέκβ ξηνο Γ' Σξίκελ ν 9κελν Οθηώβξη νο Ννέκβξην ο Γεθέκβξηνο Γ' Σξίκελ ν (7)_Δπελδύζεηο (81)_Πιεξσκέ ο ππνρξεώζεσλ Π.Ο.Δ. (+) (83)_Δπηρνξεγ νύκελεο Πιεξσκέο Τπνρξεώζεσλ Π.Ο.Δ. (67)_Πιεξσκέ ο γηα κεηαβηβάζεηο ζε ηξίηνπο (-) (κείνλ) (674)_Πξνλνηα θά Δπηδόκαηα κ ελν Έιεγρν ο ηαύηηζ εο ησλ εγγξαθ ώλ ζηηο ζηήιεο 1. θαη 21. (Π/Τ - 12κελν ) Ζ ΣΗΜΖ ΠΡΔΠ ΔΗ ΝΑ ΔΊΝΑΗ ΗΖ ΜΔ "" ύλνιν ο 6 18

19 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) B. Λνηπέο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο Απνδόζεηο εζόδσλ ππέξ Γεκνζίνπ θαη ηξίησλ Απνζεκαηηθό (61)_Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ (+) (62)_Παξνρέο ηξίησλ(+) (63)_Φόξνη - ηέιε(+) (64)_Λνηπά γεληθά έμνδα(+) (66)_Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ(+) (68)_Λνηπά έμνδα (82)_Λνηπέο απνδόζεηο (9)_Απνζεκαηη θό ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ ΜΔ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ (κκέο 1-9) ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΓΔ ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ Γ. Γηαθνξά γηα ζπκθσλία Π/Τ (85) Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο βεβαησκέλσλ θαηά ηα ΠΟΔ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΓΔ ΤΜΠΛΖΡΩΝΔΣΑΗ Γ1 πκθσλία εηήζησλ ζηόρσλ κε εηήζην Π/Τ ( Α. "ύλνιν Δζόδσλ" + Γ.) Γ2 πκθσλία εηήζησλ ζηόρσλ κε εηήζην Π/Τ ( Α. "ύλνιν Δμόδσλ" + Γ.) Δ. ΗΟΚΔΛΗΖ Π/Τ (Άξζξν 1, παξ. β3) = ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ (Α) - ΤΝΟΛΟ ΔΞΟΓΩΝ (Β)

20 Πιαηεία Διεπζεξίαο 1, 851, Ρόδνο Σει. Δπηθ/λίαο. : , , Fax : ( ) 1 Σ. Απιήξσηεο Τπνρξεώζεηο ύλνιν Απιήξσησλ Τπνρξεώζεσλ θαηά ηελ 31/12 πξνεγνύκελνπ νηθ. έηνπο (π.ρ 213) Μεληαίνη ζηόρνη απιήξσησλ ππνρξεώζεσλ νηθ. έηνπο Π/Τ (π.ρ 214) Ε ΑΝΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΥΟΘΔΗΑ Ζ πεξίνδνο ηεο νπνίαο αλακνξθώζεθαλ νη ζηόρνη (κήλεο / ηξίκελα) ζεκεηώλεηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αξηζκνύ 1 ζηα δηπιαλά πεδία 1.ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΣΖ ΜΟΡΦΖ ΣΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ Ζ ΣΑ ΚΗΑΜΔΝΑ ΠΔΓΗΑ ΑΤΣΧΝ ΤΝΗΣΑ ΑΛΛΟΗΧΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ ΣΟΤ ΟΠΓ ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ, ΚΑΘΗΣΧΝΣΑ ΑΤΣΟ ΑΤΣΟΓΗΚΑΗΑ ΑΚΤΡΟ. Οδεγίεο ζπκπιήξσζεο ηνπ Πίλαθα 5.Α 2. Σα ζθηαζκέλα πεδία κε ηελ έλδεημε "" ππνινγίδνπλ ή ειέγρνπλ απηόκαηα νξηζκέλα πεδία εγγξαθώλ ηνπ πίλαθα πνπ ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 3. ην ηκήκα ησλ Δζόδσλ, ην Υξεκαηηθό Τπόινηπν πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί κία θνξά ζηε ζηήιε 1 (Σξέρνπζα ηνρνζεζία) θαη κε ηε ζπκπιήξσζή ηνπ ελεκεξώλεηαη απηόκαηα ε γξα Α "ύλνιν Δζόδσλ (κε ρξεκαηηθό ππόινηπν), αζξνίδνληαο ην ζρεηηθό πνζό ζηε κεληαία ζηνρνζεζία. 2

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 13 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 80/2012 Έκθεση εσόδων εξόδων Β τριμήνου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ. ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δγθξίλεη κε ΓΗΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΗ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα. ηεο ππ αξηζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 12εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 8 Απξηιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 5862 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Α Π Ο Π Α Μ Α Σης αριθ. 2/2011 ηακηικής ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ Παρανεζηίοσ. Αριθ.Απόθ. 17/2011 ΘΕΜΑ : Δπηινγή πηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα ηελ έληνθε θαηάζεζε ησλ ηακεηαθώλ δηαζεζίκσλ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Υ. ηαζνπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εζληθή Επηηξνπή Τειεπηθνηλσληώλ & Ταρπδξνκείσλ (ΕΕΤΤ) Μαξνύζη, 17-02-2011 ΑΠ.: 593/32 ΑΠΟΦΑΣΗ Τξνπνπνίεζε δηαδηθαζηώλ ηνπ Σπζηήκαηνο Δηαρεηξηζηηθήο Επάξθεηαο ηεο ΕΕΤΤ γηα ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ

ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΩΝ ΔΗΜΟ ΜΤΚΟΝΟΤ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΟΤ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΑΠΟΠΑΜΑ από ην πξαθηηθό 15/19-07-2011 ζπλεδξηάζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Μπθόλνπ ΑΡΘΘΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 17 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 17-07-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 21-07-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ

aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ (ΓΖ.Κ.Δ.Π.Α) aαθλζσημοτ ΓΖΜΟΤ ΝΔΣΟΡΗΟΤ. Αξηζ. Απνθ.:31/2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην Πξαθηηθό ηεο 17εο/2015 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 24εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 16 Ηνπιίνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 12641 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ.

Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ - ΥΟΛΑΡΓΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α Π Ο Φ Α Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Απόδοζη Δαπανών Παγίαρ Πποκαηαβολήρ. Αξηζκόο Απόθαζεο: 111 Υνιαξγόο ζήκεξα ηελ 8 η ηνπ κελόο Οκηωβπίος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ.

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΤΕΖΣΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ 15 η ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ ΔΚΣΔΛΔΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ 23-06-2014 Α/Α ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΕΔΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα ηει.:213214 8314-313, Fax: 210 6777238 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αθήνα, 27-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Α Π Ο Π Α Μ Α ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΖ ΓΗΑΤΓΔΗΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2015 ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Αξηζ. Απνθάζεωο 88/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Καζνξηζκόο ηξόπνπ θαηαβνιήο ηειώλ ρξήζεο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Σξίηε, 1 Ινπιίνπ 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Οξηζηηθνπνηήζεθαλ νη εληάμεηο ζην πξόγξακκα «Ελίζρπζε Μηθξνκεζαίσλ Επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκείο Μεηαπνίεζεο, Σνπξηζκνύ, Εκπνξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 Ξ Ο Ν Π Θ Ι Ζ Π Ζ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Οόδνο 27/11/2014 ΛΝΚΝΠ ΓΩΓΔΘΑΛΖΠΝ Αξηζ. πξση.2/129283/2014 ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ ΓΟΑΦΔΗΝ : Ξξνέδξνπ Γ.Π Ραρ. Γ/λζε : Ξι. Διεπζεξίαο 1 ΞΟΝΠ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών Ξιεξνθνξίεο: Καλσιίηζε Καξία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ. Αξηζκόο απόθαζεο : 50. Πεξίιεςε ΑΠΟΠΑΜΑ Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ.2011-4 εο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λεβαδέσλ Αξηζκόο απόθαζεο : 50 Πεξίιεςε Αλάζεζε ζηελ Ε.Α.Σ.Υ. ηεο εθηέιεζεο εξγαζηώλ ππεξεζηώλ αζθάιηζεο ησλ νρεκάησλ & κεραλεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ

Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Έπγα Σσεδίος Γπάζερ για ηεν Αειθόπο Δνέπγεια ηος Γήμος Λαγκαδά : Δπιηςσίερ & Γςζκολίερ Αγαπητοί ηηο αξρέο ηνπ 2011, εμνπζηνδνηήζεθα, κεηά από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Λαγθαδά, γηα ηελ ππνγξαθή

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ

ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΞΙΠΑΘΑ ΑΠ. ΛΕΚΕΗΡ : 114 / 2011 ΜΞΛΞΡ ΑΘΙΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑ : ΑΡΦΑΚΘΡΗ ΩΜ ΞΤΗΛΑΩΜ ΔΗΛΞΡ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΞΣ ΔΗΛΞΣ ΜΕΑΡ ΡΛΣΠΜΗΡ ΕΤΜΘΙΗ ΕΙΘΕΡΗ Κε ηελ παξνύζα κειωηε πξνβιωπεηαη «η αζθάλιζη ηων οτημάηων (θορηηγών,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο. Υ α ξ α θ η ε ξ ί δ ν π κ ε

ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο. Υ α ξ α θ η ε ξ ί δ ν π κ ε ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Α.Γ.Α.:... ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΝΗ Γ/Η ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ Βέροια 5 / 11 / 2014 ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ & ΑΓΡ. ΤΠΟΘΔΔΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11700 ΠΡΑΞΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ο Γαζάξρεο Βέξνηαο Έρνληαο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015

ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Γ ηξίκελν 2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΥΗ Πεηξαηάο, 9/12/2015 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΓΔΙΚΣΗ ΜΙΘΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Γ ηξίκελν 2015 Ζ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν Γείθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4. Δήκαο Υαξάιακπνο Πξόεδξνο Υξηζηάθεο Δεκήηξηνο Κνπηζνπκπνύ ηακαηηθή

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4. Δήκαο Υαξάιακπνο Πξόεδξνο Υξηζηάθεο Δεκήηξηνο Κνπηζνπκπνύ ηακαηηθή ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 4 ήκεξα ηελ 23 ε επηεκβξίνπ 2012, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 19:30 κ.κ. ζπλήιζε ην Σνπηθό πκβνύιην ηεο Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Απηδεαο ηεο Δεκνηηθήο Ελόηεηαο Νηάησλ ηνπ Δήκνπ Επξώηα ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα