Ηκεξνκελία: Αξ. Πξωη.:.. Α Η Σ Ζ Ζ. To εξσηεκαηνιόγην απηό είλαη εκπηζηεπηηθό Επραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηκεξνκελία: Αξ. Πξωη.:.. Α Η Σ Ζ Ζ. To εξσηεκαηνιόγην απηό είλαη εκπηζηεπηηθό Επραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο"

Transcript

1 Ηκεξνκελία: Αξ. Πξωη.:.. Α Η Σ Ζ Ζ Τ Π Ο Φ Ζ Φ Η Χ Ν Κ Α Σ Α Ρ Σ Η Ε Ο Μ Δ Ν Χ Ν Π Ρ Α Ξ Ζ 2 : «Κ Α Σ Α Ρ Σ Η Ζ Α Ν Δ Ρ Γ Χ Ν Δ Β Α Η Κ Δ Γ Δ Ξ Η Ο Σ Ζ Σ Δ Υ Ρ Ζ Ζ Σ Π Δ Σ Η 3 Π Δ Ρ Η Φ Δ Ρ Δ Η Δ Σ Α Γ Η Α Κ Ζ Δ Ξ Ο Γ Ο Τ» Σ Η Σ Λ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο : Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Α Δ Κ Μ Α Θ Ζ Ζ Υ Ρ Ζ Ζ Β Α Η Κ Χ Ν Δ Ν Ν Ο Η Χ Ν Σ Π Δ Κ Α Η Β Α Δ Χ Ν Γ Δ Γ Ο Μ Δ Ν Χ Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Α Δ Κ Μ Α Θ Ζ Ζ Υ Ρ Ζ Ζ Β Α Η Κ Χ Ν Δ Ν Ν Ο Η Χ Ν Σ Π Δ Κ Α Η Π Α Ρ Ο Τ Η Α Δ Χ Ν To εξσηεκαηνιόγην απηό είλαη εκπηζηεπηηθό Επραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο

2 ΕΜΠΘΣΕΤΣΘΚΟ (ζσμπληρώνεηαι από ηον σποψήθιο καηαρηιζόμενο/η) 1. ΔΠΩΝΤΜΟ: 2. ΟΝΟΜΑ: 3. ΔΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΔΡΑ: 4. ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΔΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΔΡΑ : 5. Γ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ 6. ΣΗΛ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ΟΓΟ: ΑΡΙΘΜΟ: ΠΟΛΗ: Σ.Κ. ΚΙΝΗΣΟ: 7. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ (εκεξνκελία/κήλαο/έηνο): 8. ΦΤΛΟ: ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΙΚΑ 9. ΑΡΙΘΜΟ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ή ΓΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ: 10. ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ (Α.Φ.Μ): 11. Γ.Ο.Τ : 12. ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΙΚΑ: 13.ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΑΜΚΚΑ: 14. ΓΙΠΛΩΜΑ ΟΓΗΓΗΗ : ΝΑΙ ΟΥΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 15. ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΘΗΣΔΙΑ: : ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 16. ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ: 17. ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΑ: 18. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : ΑΓΑΜΟ/Η ΔΓΓΑΜΟ/Η ΣΔΚΝΟ ΠΟΛΤΣΔΚΝΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΣΔΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 19. ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΓΙΩΝ ΣΔΚΝΟ 20. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΗ ΔΚΓΟΗ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΚΑΡΣΑ ΑΝΔΡΓΙΑ (εκεξνκελία/κήλαο/έηνο): 21. ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΝΩΝ ΑΝΔΡΓΙΑ (από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο θάξηαο αλεξγίαο) 22.ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

3 23. Αλήθεηε ζε θάπνηα από ηηο παξαθάησ πιεζπζκηαθέο θαηεγνξίεο; Αλ ΝΑΘ ζεκεηώζηε Υ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ (θηλεηηθά πξνβιήκαηα) ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ (πξνβιήκαηα αηζζεηεξίωλ νξγάλωλ) ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔ ΑΝΑΓΚΔ (λνεηηθή πζηέξεζε) ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΔ/ΠΑΛΛΙΝΟΣΟΤΔ ΜΔΣΑΝΑΣΔ/ΣΡΙΔ ΠΡΟΦΤΓΔ ΦΤΛΑΚΙΜΔΝΟΙ/Δ ΑΠΟΦΤΛΑΚΙΜΔΝΟΙ/Δ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΔ ΑΣΟΜΑ ΤΠΟ ΑΠΔΞΑΡΣΗΗ ΑΣΟΜΑ ΑΠΔΞΑΡΣΗΜΔΝΑ ΑΠΟ ΟΤΙΔ ΟΡΟΘΔΣΙΚΟΙ ΑΡΥΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΔΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩ ΑΠΟΚΛΔΙΜΔΝΩΝ ΟΡΔΙΝΩΝ Ή ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΓΛΩΙΚΔ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΔ ΙΓΙΑΙΣΔΡΟΣΗΣΔ ΑΝΔΡΓΟΙ Εθπαηδεπηηθό επίπεδν από ην νπνίν ν/ε ππνςήθηνο/α έρεη απνθνηηήζεη ΓΗΜΟΣΙΚΟ: ΓΤΜΝΑΙΟ: Έηνο: Έηνο: ΛΤΚΔΙΟ Καηεύζπλζε: Έηνο: ΣΔΥΝΙΚΟ ΛΤΚΔΙΟ/ Σ.Δ.Δ Δηδηθόηεηα: Έηνο: Ι.Δ.Κ Δηδηθόηεηα: Έηνο: Σ.Δ.Ι. ρνιή: Έηνο: Α.Δ.Ι. ρνιή: Έηνο: Master Δηδηθόηεηα & Σκήκα: Έηνο: Γηδαθηνξηθό Δηδηθόηεηα & Σκήκα: Έηνο: Βαζκόο Απνιπηεξίνπ / Πηπρίνπ : 25. Άιιε εθπαίδεπζε πνπ έρεη ιάβεη ν/ε ππνςήθηνο/α: (παρακαλούμε ζημειώζηε ηον θορέα και ηο ανηικείμενο ηης εκπαίδεσζης) Φνξέαο Αληηθείκελν Δθπ/ζεο-Δηδηθόηεηα Έηνο 3

4 26. Γλώζε Ξέλσλ Γισζζώλ ΝΑΙ ΟΥΙ ΞΔΝΗ ΓΛΩΑ ΠΣΤΥΙΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΜΕΤΡΙΟ ΦΑΜΗΛΟ 27. Γλώζεηο Ηιεθηξνληθνύ Τπνινγηζηή (Η/Τ) Α) ΝΑΙ ΟΥΙ Βαζηθέο έλλνηεο ηεο Πιεξνθνξηθήο Υξήζε Η/Τ - Γηαρείξηζε αξρείωλ (Windows) Eπεμεξγαζία θεηκέλνπ (MS Word) Λνγηζηηθά Φύιια (MS Excel) Βάζεηο Γεδνκέλωλ (MS Access) Παξνπζηάζεηο (MS Power Point) Γηαρείξηζε Πιεξνθνξηώλ & Δπηθνηλωλίεο (MS Internet Explorer & Outlook Express) Άιιν Άιιν ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΜΕΤΡΙΟ ΦΑΜΗΛΟ 28. Έρεηε ζπκκεηάζρεη ζε άιιν επηδνηνύκελν πξόγξακκα θαηάξηηζεο ζην παξειζόλ ; ΝΑΙ ΟΥΙ Αλ ΝΑΘ, παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ησλ πξνεγνύκελσλ πξνγξακκάησλ θαηάξηηζεο πνπ έρεηε παξαθνινπζήζεη (μεθηλώληαο από ην πην πξόζθαην) : Αληηθείκελν θαηάξηηζεο Δηάξθεηα (ζε ώξεο) Φνξέαο Τινπνίεζεο Υξνληθή Πεξίνδνο 4

5 29. Έρεηε εξγαζηεί ζην παξειζόλ ; ΝΑΙ ΟΥΙ Αλ ΝΑΘ, ζεκεηώζηε όιεο ηηο ζέζεηο εξγαζίαο πνπ έρεηε απαζρνιεζεί (θαη ηελ άηππε απαζρόιεζε) μεθηλώληαο από ηελ πην πξόζθαηε) Δηδηθόηεηα/Θέζε εξγαζίαο Δπηρείξεζε (αλαθέξαηε δξαζηεξηόηεηα) Υξνληθή πεξίνδνο Από (κήλαο-έηνο): Λόγνο δηαθνπήο Έωο (κήλαο-έηνο): Από (κήλαο-έηνο): Έωο (κήλαο-έηνο): Από (κήλαο-έηνο): Έωο (κήλαο-έηνο): 30. εκεηώζηε ηελ δηάξθεηα αλεξγίαο ζε κήλεο : 1. ύκθωλα κε ηνλ ρξόλν εγγξαθήο ζαο ζηνλ ΟΑΔΓ 2. ύκθωλα κε ηνλ πξαγκαηηθό ρξόλν αλεξγίαο 31. Παξαθαιώ εμεγήζηε πνηόλ ζεσξείηε σο ζεκαληηθόηεξν ιόγν γηα ηελ πξνζσπηθή ζαο αλεξγία απηή ηελ πεξίνδν ; 32. Με πνηνπο ηξόπνπο αλαδεηείηε απαζρόιεζε: Μέζω γλωζηώλ & θίιωλ Απεπζείαο ζηνλ εξγνδόηε Internet Ιδηωηηθά γξαθεία Δθεκεξίδεο Γξαθεία ζηαδηνδξνκίαο ζρνιώλ Γξαθεία Πξνώζεζεο Κ.Δ.Κ. ΟΑΔΓ/ΚΠΑ Άιιν (αλαθέξαηε) 5

6 33. Ση ζέζε επηζπκείηε λα βξείηε ; Δπάγγεικα : Γεκόζηνο ηνκέαο Ιδηωηηθόο ηνκέαο Απηναπαζρόιεζε Γελ κε ελδηαθέξεη 34. Με πνηα κνξθή εξγαζηαθήο ζρέζεο αλαδεηείηε εξγαζία; (διεσκρινίζηε και ζημειώζηε πλέον ηης μίας απάνηηζης ζε όζα από ηα παρακάηω ηαιριάζοσν ζηην περίπηωζή ζας - δηλώζηε με 1,2,3 ηη ζειρά ζποσδαιόηηηας) ε ζέζε πιήξνπο απαζρόιεζεο ε ζέζε κεξηθήο απαζρόιεζεο ε ζέζε επνρηαθήο απαζρόιεζεο Με ζύκβαζε εξγαζίαο Πεξηζηαζηαθά Με νπνηαδήπνηε κνξθή Με ζύκβαζε έξγνπ Άιιν (αλαθέξαηε) 35. Πνηα επηπιένλ επαγγεικαηηθά εθόδηα ζεσξείηε όηη ζα ζαο δηεπθόιπλαλ λα βξείηε εξγαζία; Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο Πηπρίν/Μεηαπηπρηαθό Πξνϋπεξεζία Ξέλεο γιώζζεο Δμεηδηθεπκέλεο Γλώζεηο Αλαθέξαηε: Άιιν Αλαθέξαηε: 36. Έρεηε ζπκκεηάζρεη ζε πξόγξακκα απαζρόιεζεο, επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο, απηναπαζρόιεζεο ή άιιν πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο αλεξγίαο; ( π.ρ. stage, ΝΔΔ, ΝΘΔ, θ.ι.π.) ΝΑΙ ΟΥΙ Αλ ΝΑΘ ζε πνην πξόγξακκα ζπκκεηείραηε; (αλαθέξεηε ην θνξέα θαη ην είδνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλ έρεηε ζπκκεηάζρεη ζε πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα αλαθεξζείηε ζην πην πξόζθαην) Φνξέαο : Πξόγξακκα : Ηκεξνκελία έλαξμεο/ιήμεο 6

7 37. Αλαθεξζείηε ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ζέιεηε λα παξαθνινπζήζεηε ην παξόλ πξόγξακκα θαηάξηηζεο (δειώζηε έωο ηξεηο απαληήζεηο θαηά ζεηξά ζπνπδαηόηεηαο κε 1,2,3) Οηθνλνκηθνί ιόγνη Αμηνπνίεζε ειεύζεξνπ ρξόλνπ Γηεύξπλζε γλώζεωλ θαη αλαβάζκηζε δεμηνηήηωλ Δμεηδίθεπζε ζην αληηθείκελν Δλδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελν θαηάξηηζεο Γηεπθόιπλζε εύξεζεο εξγαζίαο Άιιν (αλαθέξαηε) 38. Πσο πιεξνθνξεζήθαηε ηελ ύπαξμε ηνπ παξόληνο πξνγξάκκαηνο θαηάξηηζεο; ΚΠΑ/ΟΑΔΓ Κ.Δ.ΓΗ. Γλωζηνί/θίινη Γήκνο εξξώλ Σειεόξαζε Ραδηόθωλν Δθεκεξίδα Internet Άιιν (αλαθέξαηε) :. Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλωξίδνληαο ηηο θπξώζεηο πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, βεβαηώλω ηελ αθξίβεηα ηωλ αλωηέξω αλαθεξνκέλωλ ζηνηρείωλ. Δπίζεο δειώλω όηη ζπγθαηαηίζεκαη γηα ηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ηωλ παξαπάλω πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2472/1997 πεξί «Πξνζηαζίαο ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλωλ πξνζωπηθνύ ραξαθηήξα». Πόιε /Ηκεξνκελία:.../.. /. Τπνγξαθή 7

8 ΑΠΑΘΣΟΤΜΕΝΑ ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΑ ΕΛΕΓΥΟ ΤΠΟΦΗΦΘΧΝ ΚΑΣΑΡΣΘΖΟΜΕΝΧΝ 1. Αίηεζε 2. Κάξηα αλεξγίαο ζεσξεκέλε 3. Φσηνηππία Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ζεσξεκέλε 4. Φσηνηππία απαηηνύκελνπ ηίηινπ ζπνπδώλ ζεσξεκέλε (ΛΤΚΕΘΟ ΘΕΚ- AEI- ΣΕΘ ) 5. Δηθαηνινγεηηθά έληαμεο ππνςεθίνπ ζε εππαζείο θνηλσληθά νκάδεο 6. Εθθαζαξηζηηθό εθνξίαο γηα ηελ ηειεπηαία νηθνλνκηθή ρξήζε ( ή βεβαίωζε από ηελ εθνξία όηη δελ ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ θνξνινγηθή δήιωζε ιόγω ρακεινύ εηζνδήκαηνο) ΔΘΚΑΘΟΛΟΓΗΣΘΚΑ ΕΘΔΘΚΧΝ ΚΟΘΝΧΝΘΚΧΝ ΟΜΑΔΧΝ ΑΜΕΑ Γηα όιεο ηηο ππό-νκάδεο ΑΜΔΑ ρξεηάδεηαη Βεβαίωζε από ηελ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή γηα πνζνζηό αλαπεξίαο από 50% θαη άλω. ΑΣΟΜΑ ΤΠΟ ΑΠΕΞΑΡΣΗΗ Ή ΑΠΕΞΑΡΣΗΘΕΝΣΑ ΑΠΟ ΟΤΘΕ Βεβαίωζε από ζεζκνζεηεκέλν θνξέα δεκνζίνπ/ηδηωηηθό θνξέα απεμάξηεζεο κε πξνβιεπόκελε άδεηα από Τπνπξγείν Τγείαο. ΑΝΖΛΗΚΟΗ ΠΑΡΑΒΑΣΔ Δηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Κνηλωληθήο Τπεξεζίαο ωθξνληζηηθώλ Ιδξπκάηωλ ή ηεο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Αλειίθωλ ή Γήκωλ ή θνξέωλ θνηλωληθήο παξέκβαζεο. ΑΠΟΦΤΛΑΚΗΜΔΝΟΗ Απνθπιαθηζηήξην. ΠΑΛΗΝΝΟΣΟΤΝΣΔ Να πηζηνπνηνύλ ην θαζεζηώο παιηλλόζηεζεο (Φωηνηππία ηαπηόηεηαο, δηαβαηήξην) ΜΔΣΑΝΑΣΔ Άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο. ΠΡΟΦΤΓΔ Άδεηα ή βεβαίωζε από ηηο αξκόδηεο Διιεληθέο Αξρέο ( Ύπαηε Αξκνζηεία θιπ) ΔΗΓΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΓΤΝΑΗΚΧΝ Κπξίωο γπλαίθεο 45 θαη άλω, πνιύηεθλεο θαη από ηνπο αξρεγνύο κνλνγνλεηθώλ νηθνγελεηώλ ππνρξεωηηθά Γηαδεπθηήξην ή αληίγξαθν αίηεζεο δηαδπγίνπ. 8

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Αζήλα, 16 επηεκβξίνπ 2014 Αξ. Πξωη. 1119 ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙ ΣΙΚΟ & ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙ ΣΙΚΟ & ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Αριστομένοσς 28, Τ.Κ. 240 Καλαμάτα, τηλ.:2721360701,fax: 2721360760 web: www.kalamata.gr, email: dhmarxos@kalamata.gr Φ.Π..Τ.Τ. ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Κανάρη 20 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Θεζζαινλίθε 20-3-2013 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αξηζκ. Πξση. 1224 ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΒΡΔΦΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ «ΑΓΙΟ ΣΤΛΙΑΝΟ» Προς Σνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο Κοηνοποίεζε: 1. Σνλ Πξόεδξν Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 23-04-2013 Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21 Φεβξνπαξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ.Πξση.: ΓΔΦΚ 5008261 ΔΞ2011 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΔΛΩΝΔΙΩΝ & Δ.Φ.Κ. Γ/ΝΔΙ Δ.Φ.Κ, Τποστήπιξηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ : 7Λ73ΟΞ3Μ-ΨΩΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Αζήλα, 06-08-2014 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 19359 ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ α) Σνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα..

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ. α) Σνπ Π.Γ 63/2005 Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα.. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Αζήλα, 19-03-2015 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Αξηζ. πξση.: 6777 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ Σει. : 210-8231277 Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ α) Σνπ Π.Γ 63/2005

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία: Όλνκα Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο (ΔΜ) Γηεύζπλζε ΔΜ:... Γήκνο / Κνηλόηεηα:. Τει. Κηλεηό (Ηδηνθηήηε/Γηεπζπληή)..

Ζκεξνκελία: Όλνκα Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο (ΔΜ) Γηεύζπλζε ΔΜ:... Γήκνο / Κνηλόηεηα:. Τει. Κηλεηό (Ηδηνθηήηε/Γηεπζπληή).. ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ Α/Α Δπηζηηηζηηθήο Μνλάδαο 0 Ζκεξνκελία: ΔΡΔΤΝΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ/ΕΦΑΡΜ/008 Ανάλςζη θπεπηικών ζςζηαηικών ηων κςππιακών θαγηηών και η ψηθιακή ζύζεςξη ηων καηαναλωηών, επαγγελμαηιών

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1)

Δλεκεξσηηθό έληππν Αζθαιηζηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) ΔΦΑΠΑΞ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΩΝ (ΚΛΑΓΟ I1) Ζ ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ΕΩΖ δεκηνύξγεζε ην λέν πξόγξακκα «Σν Δθάπαμ ησλ Διιήλσλ», ην νπνίν δηαηίζεηαη κε αξρηθό θεθάιαην πνπ μεθηλάεη από 100 κόιηο επξώ, θαη εγγπάηαη σο ειάρηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ. Γηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο ησλ εηζαγνκέλσλ ζηνλ αξηζκφ εηζαθηέσλ κε ην ζχζηεκα ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ Απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Ηαηξηθήο αλαθνηλψλεηαη φηη νη εγγξαθέο ησλ λενεηζαθηέσλ θνηηεηψλ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 12 έσο θαη 30 επηεκβξίνπ απφ 9.00 π.κ. έσο 14κ.κ.. Οη λενεηζαθηέηνη πξνθεηκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο

ΑΔΑ: 4ΑΛ14691ΩΓ-ΔΗ. Αριθμ. Πρωη. Δ41/42. ΠΡΟ: Όια ηα Υπνθ/ηα & Παξ/ηα Η.Κ.Α. Δ.Τ.Α.Μ. Υπεξεζίεο Δζόδσλ. ΚΟΗΝΟΠΟΗΖΖ : Ωο ν ζπλεκκέλνο πίλαθαο δηαλνκήο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΜΗΘΩΣΩΝ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΑΦ/ΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΦΑΛΗΖ - ΔΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ : ΔΛΔΓΥΟΤ ΟΗΚΟΓ/ΚΩΝ ΔΡΓΩΝ Ταρ. Γηεύζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 10241 ΑΘΖΝΑ Αριθ. ηηλεθώνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα