Α Ι Σ Η Η Τ Μ Μ Δ Σ Ο Υ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Ι Σ Η Η Τ Μ Μ Δ Σ Ο Υ Η"

Transcript

1 ΔΡΓΟ: «ΣΟΠΙΚΔ ΓΡΑΔΙ ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΘΗΒΑ» ζηα πλαίζια ηηρ Φυηογπαθία Γξάζεο 7: «Σνπηθά ρέδηα γηα ηελ Απαζρόιεζε, Πξνζαξκνζκέλα ζηηο αλάγθεο ηωλ ηνπηθώλ αγνξώλ εξγαζίαο», ηεο Καηεγνξίαο Παξέκβαζεο 1: «Δλεξγεηηθέο πνιηηηθέο απαζρόιεζεο», ηνπ Θεκαηηθνύ Άμνλα Πξνηεξαηόηεηαο 3: «Γηεπθόιπλζε ηεο Πξόζβαζεο ζηελ Απαζρόιεζε», ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο: «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ » πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξωπαϊθό Κνηλωληθό Σακείν (ΔΚΣ) Α Ι Σ Η Η Τ Μ Μ Δ Σ Ο Υ Η Απ.Ππυη.:... ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ: Α ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΑΠΑΥΟΛΗΙΜΟΣΗΣΑ Με ηελ παξνύζα δειώλω ην ελδηαθέξνλ κνπ λα ζπκκεηάζρω ζηελ Πξάμε κε ηίηιν: «ΣΟΠΙΚΔ ΓΡΑΔΙ ΔΝΙΥΤΗ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΟ ΓΗΜΟ ΘΗΒΑ» Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ ΦΤΛΟ ΑΝΓΡΑ ΓΤΝΑΙΚΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΓΗΜΟ ΣΗΛΔΦΧΝΟ Σ.Κ. ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΚΙΝΗΣΟ E MAIL ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ / _/ _ ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ Α.Γ.Σ. Η ΓΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ Α.Φ.Μ. Α.Μ. ΙΚΑ ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ Γ.Ο.Τ. Α.Μ.Κ.Α. ΔΘΝΙΚΟΣΗΣΑ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Άγακνο/ε Έγγακνο/ε Γηαδεπγκέλνο/ε Δλ δηαζηάζεη ε ρεξεία 1

2 ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΓΙΧΝ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΙΓΙΧΝ 1 Ο 2 Ο 3 Ο.. 4 Ο... 5 Ο.. ΔΚΠΛΗΡΧΜΔΝΔ ΣΡΑΣΙΧΣΙΚΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΓΟΤ ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΔΡΓΟ (Δγγεγξακκέλνο ζην Μεηξών ηνπ ΟΑΔΓ) ΑΝΔΡΓΟ (Δγγεγξακκέλνο ζε εηδηθό θαηάινγν ηνπ ΟΑΔΓ) ΑΡ. ΚΑΡΣΑ ΑΝΔΡΓΙΑ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΚΓΟΗ ΚΑΡΣΑ ΑΝΔΡΓΙΑ / _/ _ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΝΧΝ ΑΝΔΡΓΙΑ (από ηην ημεπομηνία έκδοζηρ ηηρ κάπηαρ) Β.ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΓΑ (Παρακαλώ ζημειώζηε με Χ ηην ομάδα/ες ζηην/ζηις οποία/ες ανήκεηε) Άνεπγοι όλυν ηυν καηηγοπιών Αζθαλιζμένοι ζηον ΟΓΑ, με ειζόδημα από αγποηικέρ πηγέρ κάηυ ηυν για ηο οικονομικό έηορ 2012 (ειζοδήμαηα πος αποκηήθηκαν από 01/01/ /12/2011) και κάηυ ηυν από άλλερ πηγέρ. Δπιζημαίνεηαι όηι δεν ππέπει να ςπεπβαίνοςν ανά καηηγοπία ηα όπια ηος ειζοδήμαηορ Νέοι επιζηήμονερ (ιαηποί, οδονηίαηποι, κηηνίαηποι, θαπμακοποιοί, δικηγόποι, μησανικοί)οι οποίοι να έσοςν κάνει έναπξη επιηηδεύμαηορ (ζηην απμόδια Γ.Ο.Τ.) ςποσπευηικά από ηην και μεηά. Να έσοςν ηλικία μέσπι 34 εηών, (έυρ ηην ημεπομηνία έναπξηρ ηηρ δπαζηηπιόηηηάρ ηοςρ) πλην ηυν ιαηπών και ηυν γςναικών νέυν επιζηημόνυν, μηηέπυν ενόρ ηοςλάσιζηον ανήλικος ηέκνος και ανεξαπηήηυρ ειδικόηηηαρ πος μποπούν να έσοςν ηλικία μέσπι 42 εηών. ηο εκκαθαπιζηικό ηοςρ ζημείυμα από ηην οικεία Γ.Ο.Τ. για ηο οικονομικό έηορ ηηρ έναπξηρ δπαζηηπιόηηηάρ ηοςρ, ηο αηομικό ειζόδημά ηοςρ να μην ςπεπβαίνει ηο ποζό ηυν ,00. Γ. ΓΝΧΔΙ - ΓΔΞΙΟΣΗΣΔ Γεκνηηθνύ ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΧΝ (Αλαθέξεηε ηελ θαηεύζπλζε πνπ αθνινπζήζαηε) Γπκλαζίνπ Λπθείνπ Καηεύζπλζε: Δηδηθόηεηα: Σερληθνύ Λπθείνπ ή ΣΔ.Δ. 2

3 Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (Δ.Δ.Δ.Κ.) Καηεύζπλζε: Ι.Δ.Κ. Δηδηθόηεηα: Α.Σ.Δ.Ι. ρνιή: Α.Δ.Ι. ρνιή: Μεηαπηπρηαθό Γηδαθηνξηθό Δηδηθόηεηα & Σκήκα: Δηδηθόηεηα & Σκήκα: Βαζκόο Απνιπηεξίνπ/Πηπρίνπ:. 1. Αγγιηθά Μέηξηα Καιά Άξηζηα ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 2. Γαιιηθά 3. Γεξκαληθά 4. Ρωζηθά 5. Άιιε. Δίζηε θάηνρνο πηπρίνπ πηζηνπνίεζεο; Αλ λαη, πνηνύ;.. 1. Υξήζε Η/Τ - Γηαρείξηζε αξρείωλ (Windows) 2. Eπεμεξγαζία θεηκέλνπ (MS Word) Μέηξηα Καιά Άξηζηα 3. Λνγηζηηθά Φύιια (MS Excel) ΓΝΧΔΙ Η/Τ 4. Παξνπζηάζεηο (MS Power Point) 5. Τπεξεζίεο Γηαδηθηύνπ (MS Internet Explorer & Outlook Express) 6. Άιιν Δίζηε θάηνρνο πηπρίνπ πηζηνπνίεζεο; Αλ λαη, πνηνύ;.. Έρεηε ζπκκεηάζρεη ζε άιιν επηδνηνύκελν Πξόγξακκα Καηάξηηζεο ηελ ηειεπηαία ηξηεηία; ΝΑΙ ΟΥΙ 3

4 Αλ ΝΑΙ, παξαθαινύκε ζπκπιεξώζηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα κε ηα ζηνηρεία ηωλ πξνεγνύκελωλ πξνγξακκάηωλ παξαθνινπζήζεη (μεθηλώληαο από ην πην πξόζθαην) : πνπ έρεηε ΣΙΣΛΟ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΑΣΔ (Αλαθέξεηε ηνλ ηίηιν, ηνλ θνξέα θαη ηελ δηάξθεηα) Γ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ Έσεηε επγαζηεί ζηο παπελθόν ; ΝΑΙ ΟΥΙ Αλαθέξεηε ηελ ζπλνιηθή ζαο επαγγεικαηηθή εκπεηξία αλεμαξηήηωο αληηθεηκέλνπ από ηελ πην πξόζθαηε έωο ηελ παιαηόηεξε, ζπκπιεξώλνληαο ηε ζέζε απαζρόιεζεο, ηνλ εξγνδόηε,ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ζαο θαη ην ιόγν δηαθνπήο ΘΔΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΔΠΧΝΤΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ / ΦΟΡΔΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΑΠΑΥΟΛΗΗ ΛΟΓΟ ΓΙΑΚΟΠΗ Δ. ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΟΤ ΟΠΟΙΟΤ ΘΔΛΔΣΔ ΝΑ ΔΝΣΑΥΘΔΙΣΔ ΣΗΝ ΔΝ ΛΟΓΧ ΠΡΑΞΗ 1. Απόθηεζε ηππηθώλ πξνζόληωλ. 2. Βειηίωζε ηωλ ππαξρόληωλ γλώζεωλ θαη δεμηνηήηωλ. 3. Δμεηδίθεπζε ζηα αληηθείκελα θαηάξηηζεο 4. Γηεπθόιπλζε έληαμεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 5. Αλάπηπμε θαη βειηίωζε ηεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 6. Οηθνλνκηθνί ιόγνη 7. Άιιν... ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΠΟΤ ΘΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΛΑΒΟΤΜΔ ΤΠΟΦΗ ΜΑ 4

5 ςνημμένα ζαρ ςποβάλλυ: 1. πκπιεξωκέλε Αίηεζε ζπκκεηνρήο 2. Μία πξόζθαηε θωηνγξαθία 3. Δπηθπξωκέλν αληίγξαθν θάξηαο αλεξγίαο ζε ηζρύ ή βεβαίωζε εγγξαθήο ζε εηδηθό θαηάινγν ηνπ ΟΑΔΓ (επηθπξωκέλν αληίγξαθν από ηνλ ηνπηθό ΟΑΔΓ) 4. Δπηθπξωκέλν αληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηόηεηαο ή Αληίγξαθν Γηαβαηεξίνπ 5. Πξόζθαην έγγξαθν Πηζηνπνίεζεο ηόπνπ δηακνλήο ή Τπεύζπλε Γήιωζε κόληκεο θαηνηθίαο 6. Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (εληόο εμακήλνπ) 7. Δθθαζαξηζηηθό Σειεπηαίνπ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο(2012) (Για ηη περίπηωζη ποσ ο/η ενδιαθερόμενος/η δεν σποβάλλει θορολογική δήλωζη λόγω ταμηλού ειζοδήμαηος θα πρέπει να σποβληθεί σπεύθσνη δήλωζη θεωρημένη από ηην αρμόδια Δ.Ο.Υ., όηι νομίμως δεν σποβάλλει θορολογική δήλωζη, ενώ ζε περίπηωζη απορίας, ο/η ενδιαθερόμενος/η σποτρεούηαι να προζκομίζει βιβλιάριο απορίας από ηη Πρόνοια) 8. Αληίγξαθα ηίηιωλ ζπνπδώλ/ μέλωλ γιωζζώλ/ρξήζεο Η/Τ (εάλ ππάξρνπλ) 9. Αληίγξαθα Βεβαηώζεωλ παξαθνινύζεζεο πξνγξακκάηωλ θαηάξηηζεο (εάλ ππάξρνπλ) 10. Βεβαηώζεηο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ή έλζεκα Ι.Κ.Α. (εάλ ππάξρνπλ) 2. Δπιπλέον δικαιολογηηικά για ηοςρ Νέοςρ Δπιζηήμονερ 1. Έλαξμε επηηεδεύκαηνο 2. Βεβαίωζε Μεηαβνιήο Έδξαο (εάλ απαηηείηαη) 3. Τπεύζπλε Γήιωζε όηη δελ αζθνύλ αηνκηθό επάγγεικα θαη δελ ζπκκεηείραλ ζε επηρείξεζε πξηλ ηελ έλαξμε επηηεδεύκαηνο κε ζεώξεζε από ηε Γ.Ο.Τ. 4. Τπεύζπλε Γήιωζε ζηελ πεξίπηωζε πνπ αζθνύζαλ αηνκηθό επάγγεικα ή ζπκκεηείραλ ζε επηρείξεζε ωο Ιαηξνί άλεπ εηδηθόηεηαο πξηλ ηελ έλαξμε επηηεδεύκαηνο, γηα ρξόλν πνπ δελ μεπεξλνύζε ηνπο 12 κήλεο, κε ζεώξεζε από ηε Γ.Ο.Τ. 5. Δθθαζαξηζηηθό νηθνλνκηθνύ έηνπο πνπ έγηλε ε έλαξμε δξαζηεξηόηεηαο 6. Αληίγξαθα ηίηιωλ ζπνπδώλ (κε αλαγλώξηζε από ην ΓΟΑΣΑΠ όπνπ απαηηείηαη) 7. Αληίγξαθν ηεο άδεηαο Ιαηξηθήο εηδηθόηεηαο 8. Δπηπιένλ ηίηινη ζπνπδώλ (εάλ ππάξρνπλ) 9. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνύ ζηξαηνινγίαο ηύπνπ Α (γηα ηνπο άλδξεο) 3. Δπιπλέον δικαιολογηηικά για ηοςρ αζθαλιζμένοςρ ζηον ΟΓΑ 1.Βεβαίωζε αζθάιηζεο ζηνλ ΟΓΑ 2.Δθθαζαξηζηηθό Οηθνλνκηθνύ Έηνπο (ηελ πεξίπηωζε πνπ ν/ε ελδηαθεξόκελνο/ε δεν ςποβάλλει θοπολογική δήλυζη ιόγω ρακεινύ εηζνδήκαηνο ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ππεύζπλε δήιωζε ζεωξεκέλε από ηελ αξκόδηα Γ.Ο.Τ., όηη λνκίκωο δελ ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήιωζε. ημειώνεηαι όηι όλα ηα δικαιολογηηικά πος θα ςποβληθούν από ηον ςποτήθιο θα ππέπει να είναι νομίμυρ επικςπυμένα. Η αίηηζη θα ππέπει να ζςμπληπώνεηαι από ηον ςποτήθιο και καηαηίθεηαι με δική ηος εςθύνη. Γειώλω ππεύζπλα όηη: 1. Όια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξω ζηελ παξαπάλω αίηεζε είλαη αιεζή. 2. Γλωξίδω όηη ζηνηρεία κνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Αίηεζε, ζα θαηαρωξεζνύλ ζην ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο Ωθεινπκέλωλ ηεο Πξάμεο, κε απνθιεηζηηθό ζθνπό ηε δηεπθόιπλζε ηεο δηαρείξηζεο θαη παξαθνινύζεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο. 3. Γίλω ηε ζπγθαηάζεζή κνπ γηα ηελ ηήξεζε θαη επεμεξγαζία ηωλ πξνζωπηθώλ δεδνκέλωλ κνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ θαη ηωλ επαίζζεηωλ, από θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ή θνξείο πνπ ιεηηνπξγνύλ γηα ινγαξηαζκό ηνπ δεκνζίνπ, κε ζθνπό ηε δηελέξγεηα εξεπλώλ θαη ηελ εθπόλεζε κειεηώλ αμηνιόγεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. Δπίζεο δειώλω όηη έρω ελεκεξωζεί γηα ην δηθαίωκα πξόζβαζεο θαη ην δηθαίωκα αληίξξεζεο, ηα νπνία δύλακαη λα αζθήζω. 4. (Γηα ηνπο λένπο επηζηήκνλεο κόλν):γελ έρεη παξέιζεη δηάζηεκα κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο δξαζηεξηόηεηάο κνπ, κεγαιύηεξν ηωλ 6 εηώλ από ην ρξόλν θηήζεο ηνπ πηπρίνπ κνπ (γηα ηηο ινηπέο θαηεγνξίεο) ή ηεο απόθηεζεο ηεο εηδηθόηεηαο (γηα ηαηξνύο). ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ, / /2014 Παξαθαιώ λα γίλεη δεθηή ε αίηεζε κνπ. Με ηηκή (Ονοματεπώνυμο Υπογραφή υποψηφίου) 5

Ηκεξνκελία: Αξ. Πξωη.:.. Α Η Σ Ζ Ζ. To εξσηεκαηνιόγην απηό είλαη εκπηζηεπηηθό Επραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο

Ηκεξνκελία: Αξ. Πξωη.:.. Α Η Σ Ζ Ζ. To εξσηεκαηνιόγην απηό είλαη εκπηζηεπηηθό Επραξηζηνύκε γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο Ηκεξνκελία: Αξ. Πξωη.:.. Α Η Σ Ζ Ζ Τ Π Ο Φ Ζ Φ Η Χ Ν Κ Α Σ Α Ρ Σ Η Ε Ο Μ Δ Ν Χ Ν Π Ρ Α Ξ Ζ 2 : «Κ Α Σ Α Ρ Σ Η Ζ Α Ν Δ Ρ Γ Χ Ν Δ Β Α Η Κ Δ Γ Δ Ξ Η Ο Σ Ζ Σ Δ Υ Ρ Ζ Ζ Σ Π Δ Σ Η 3 Π Δ Ρ Η Φ Δ Ρ Δ Η Δ Σ Α Γ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Δικαιολογηηικά για ηοςρ δικαιούσοςρ ΞΕΙ για ένηαξη ηοςρ ζηο ππόγπαμμα ηηρ επιδόηηζηρ ενοικίος έηοςρ 2011

Θέκα: Δικαιολογηηικά για ηοςρ δικαιούσοςρ ΞΕΙ για ένηαξη ηοςρ ζηο ππόγπαμμα ηηρ επιδόηηζηρ ενοικίος έηοςρ 2011 ΣΟΞΣΠΓΕΘΞ ΕΠΓΑΡΘΑΡ ΙΑΘ ΙΞΘΜΩΜΘΙΗΡ ΑΡΦΑΚΘΡΗΡ ΓΠΑΦΕΘΞ ΣΟΞΣ ΔΕΚΘΞ ΣΟΞΣ Ηκεξνκελία: Τξίηε, 15 Μαξηίνπ 2011 Θέκα: Δικαιολογηηικά για ηοςρ δικαιούσοςρ ΞΕΙ για ένηαξη ηοςρ ζηο ππόγπαμμα ηηρ επιδόηηζηρ ενοικίος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΤΜΠΡΑΞΗ ΤΝΕΠΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Βότση 2-65403 Καβάλα Τηλ: 251.0227430 - Fax:. 251.0224625 E-mail: libteeam@tee.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Η Αλαπηπμηαθή χκπξαμε "ΤΝΔΠΩ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ" είλαη δηθαηνχρνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε)

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ.. Μνλήο Πεηξάθε 12-ΑΘΗΝΑ Σ.Κ. : 11 5 21 Σει.: 7288130-131 Αξ.Πξση.Φ.471/8811 Αξ.ρ.: 2430 Αζήλα, 7 Οθησβξίνπ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ (Οξζή επαλάιεςε) Πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ελελήληα έμη (96)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015

ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΔΛΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ. ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ κε αξηζ. πξση.: 21729 / 16-02-2015 ΤΠΟΔΡΓΟ 8: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΟΤ ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΔΛΔ ΔΔΔ ΠΡΑΞΗ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΙΔΚ ΔΠΑ ΚΑΙ ΔΠΑΛ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 4 8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Γ.Ο.Τ. ΑΡΙΓΑΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β /

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ»

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014. Σν ΝΠΓΓ «ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΑΝΧ ΛΗΟΗΑ, 2/9/2014 Αξηζκ. Πξση.: 1678 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ, γηα ηελ πινπνίεζε επξσπατθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΖ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Έλδπζε θαη Τπόδεζε Νέεο Πξννπηηθέο»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟ I. ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ

ΜΕΡΟ I. ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ Αίηηζη Εκδήλωζης Ενδιαθέρονηος Δράζη 2 Εσρωπαϊκή Εθελονηική Τπηρεζία Ιζρύεη από 1 Ιαλνπαξίνπ 2009 Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε όια ηα κέξε ηεο αίηεζεο. Υπνρξενύζηε λα πξνζαξηήζεηε όια ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ 23-04-2013 Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΔΙΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΥΔΙΡΙΜΟΤ Η/Τ Η γλώζε ρεηξηζκνύ Η/Τ ζηα αληηθείκελα: α) επεμεξγαζίαο θεηκέλωλ, β) ππνινγηζηηθώλ θύιιωλ θαη γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ απνδεηθλύεηαη ωο εμήο: (1) Με πηζηνπνηεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε)

ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2. Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΔΝΣΑΞΗ, ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΡΑΗ 2 Γηθαηνινγεηηθά Έληαμεο (εληόο 60 εκεξώλ από ηελ έληαμε) Τθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί πξηλ ηελ 1/1/2011 Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά Υπνγεγξακκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ Κνκνηελή, 23.04.2014 Αξηζκ. Πξση. 371 ΔΤΟΣ ΙΓΡΥΣΔΩΣ 1992 Μ.Μ. Βασιλείου 6 Α, 69100 Κομοτηνή Τηλ & Fax: 2531036420 e-mail: secretary@thracehotels.gr ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ γηα ηε ζύλαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ο ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΧΑΝΝΙΝΧΝ Ισάλληλα 20-7-2015 ΓΗΜΟ ΙΧΑΝΝΙΣΧΝ Αξηζ. Πξση.: 54807/8758 Γ/ΝΗ Γ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Μεηξώσλ θαη Πξνζσπηθνύ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει

Σο ΙΝΔ / ΓΔΔ. Ανακοινώνει ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΔΡΓΑΙΑ (ΙΝΔ/ΓΔΔ) Αθνα, 22/03/2012 Σασ. Γ/νζη: Eμ. Μπενάκη 71Α Απιθμ. Ππυη.: 3509 Σ.Κ.: 106 81 ΑΘΗΝΑ Σηλέθυνο: 210 33.27.730, 33.27.781 Fax: 210 33.04.452 E-mail: kox@inegsee.gr Πληποθοπίερ: κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ

Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Απιθμ. Ππωη.: 13796/2014 Έσονηαρ ςπότη: Διακήπςξη Ππόσειπος διαγωνιζμού για ηην επγαζία «Δαπάνερ λειηοςπγίαρ βιολογικού (2014)» Ο ΔΗΜΑΡΥΟ ΕΤΡΩΣΑ Τιρ διαηάξειρ:

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙ ΣΙΚΟ & ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙ ΣΙΚΟ & ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΣΑ Αριστομένοσς 28, Τ.Κ. 240 Καλαμάτα, τηλ.:2721360701,fax: 2721360760 web: www.kalamata.gr, email: dhmarxos@kalamata.gr Φ.Π..Τ.Τ. ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ & ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΗΝΩΝ Κανάρη 20 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

ΠΔΡΙΟΓΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 1/1/2014-30/6/2014 ΟΝΟΜΑ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: ΑΡΙΘΜΟ ΦΑΚΔΛΟΤ: ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ ΦΡΑΓΙΓΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ρϋδην Δληζρύζεσλ Ήζζνλνο εκαζέαο (De minimis) πξνο ΚππξηαθΫο Δπηρεηξάζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνπο ηνκεέο ηεο Μεηαπνέεζεο ά/θαη Δκπνξέαο Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ γηα Ιδησηηθά πκκεηνρά ζε ΔκπνξηθΫο ΔθζΫζεηο

Διαβάστε περισσότερα