Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ"

Transcript

1 Α Θ Η Ρ Η F O T O Σ Ο Ξ Υ Η Φ Θ Ω Μ Ι Α Α Π Θ Ζ Ξ Λ Ε Μ Ω Μ Ε Π Γ Ξ I N T E R R E G I O N A L M A N A G E M E N T O F H U M A N R E S O U R C E S Θ Κ Ξ Ρ Ο Π Ξ Γ Π Α Λ Λ Α Ξ Ρ : T R A I N I N G I N I T C ( Ω Π Ω Μ ) T R A I N I N G I N I T C ( 6 0 Ω Π Ω Μ ) Σμ ενςηεμαημιόγημ αοηό είκαη εμπηζηεοηηθό θαη απμηειεί μένμξ ηεξ αλημιόγεζεξ ημο πνμγνάμμαημξ. Η επελενγαζία ηςκ ζημηπείςκ ημο ζα ζοκεηζθένεη ζηεκ θαιύηενε μνγάκςζε ημο πνμγνάμμαημξ θαη ζηεκ πνμζανμμγή ημο πενηεπμμέκμο ημο ζηηξ ακάγθεξ ηςκ εθπαηδεομμέκςκ. Οη πιενμθμνίεξ πμο πενηέπεη ημ ενςηεμαημιόγημ είκαη εμπηζηεοηηθέξ, αθμύ πνόζβαζε ζ αοηέξ ζα έπμοκ μόκμ άημμα πμο ζομμεηέπμοκ ζηε δηαδηθαζία ηεξ επηιμγήξ. Ε ο π α ν η ζ η μ ύ μ ε γ η α η ε ζ ο κ ε ν γ α ζ ί α ζ α ξ ΘΔΘ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΝΣΡΗΘΖ ΜΑΘΔΓΟΝΗΑ Π.Δ.ΔΡΡΩΝ - ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ ΘΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΩΝ 1

2 ΕΛΟΘΡΕΣΘΙΞ (ζομπιενώκεηαη από ημκ οπμρήθημ θαηανηηδόμεκμ/ε) 1. ΓΠΩΝΤΜΟ: 2. ΟΝΟΜΑ: 3. ΓΠΩΝΤΜΟ ΠΑΣΓΡΑ: 4. ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΓΡΑ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΓΡΑ : 5. Δ/ΝΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΟΔΟ: ΑΡΙΘΜΟ: ΠΟΛΗ: Σ.Κ. 7. ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΓΓΝΝΗΗ (εμενμμεκία/μήκαξ/έημξ): 6. ΣΗΛ. ΚΑΣΟΙΚΙΑ: ΚΙΝΗΣΟ: 8. ΦΤΛΟ: ΑΝΔΡΑ ΓΤΝΑΙΚΑ 9. ΑΡΙΘΜΟ ΔΓΛΣΙΟΤ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ή ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟΤ: 10. ΑΡΙΘΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΜΗΣΡΩΟΤ (Α.Φ.Μ): 11. Δ.Ο.Τ : 12. ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΙΚΑ: 13.ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΣΡΩΟΤ ΑΜΚΚΑ: 14. ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΗ : ΝΑΙ ΟΥΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 15. ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΘΗΣΓΙΑ: : ΝΑΙ ΟΥΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 16. ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ: 17. ΓΘΝΙΚΟΣΗΣΑ: 18. ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : ΑΓΑΜΟ/Η ΓΓΓΑΜΟ/Η ΣΓΚΝΟ ΠΟΛΤΣΓΚΝΗ ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑ ΣΓΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΓΪΚΗ ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑ 19. ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΓΚΝΟ 20. ΗΜΓΡΟΜΗΝΙΑ ΜΟΝΟΓΟΝΓΪΚΗ ΓΚΔΟΗ ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΑ ΚΑΡΣΑ ΑΝΓΡΓΙΑ (εμενμμεκία/μήκαξ/έημξ): 21. ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΝΩΝ ΑΝΓΡΓΙΑ (από ηεκ εμενμμεκία έθδμζεξ ηεξ θάνηαξ ακενγίαξ) 22.ΓΠΑΓΓΓΛΜΑΣΙΚΗ ΓΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΘΔΘ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΝΣΡΗΘΖ ΜΑΘΔΓΟΝΗΑ Π.Δ.ΔΡΡΩΝ - ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ ΘΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΩΝ 2

3 23. Ακήθεηε ζε θάπμηα από ηηξ παναθάης πιεζοζμηαθέξ θαηεγμνίεξ; Ακ ΜΑΘ ζεμεηώζηε Τ ΑΣΟΜΑ ΜΓ ΓΙΔΙΚΓ ΑΝΑΓΚΓ (θηκεηηθά πνμβιήμαηα) ΑΣΟΜΑ ΜΓ ΓΙΔΙΚΓ ΑΝΑΓΚΓ (πνμβιήμαηα αηζζεηενίςκ μνγάκςκ) ΑΣΟΜΑ ΜΓ ΓΙΔΙΚΓ ΑΝΑΓΚΓ (κμεηηθή οζηένεζε) ΠΑΛΙΝΝΟΣΟΤΝΣΓ/ΠΑΛΛΙΝΟΣΟΤΓ ΜΓΣΑΝΑΣΓ/ΣΡΙΓ ΠΡΟΦΤΓΓ ΦΤΛΑΚΙΜΓΝΟΙ/Γ ΑΠΟΦΤΛΑΚΙΜΓΝΟΙ/Γ ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΓ ΑΣΟΜΑ ΤΠΟ ΑΠΓΞΑΡΣΗΗ ΑΣΟΜΑ ΑΠΓΞΑΡΣΗΜΓΝΑ ΑΠΟ ΟΤΙΓ ΟΡΟΘΓΣΙΚΟΙ ΑΡΥΗΓΟΙ ΜΟΝΟΓΟΝΓΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΓΝΓΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΟΙ ΓΓΩΓΡΑΦΙΚΩ ΑΠΟΚΛΓΙΜΓΝΩΝ ΟΡΓΙΝΩΝ Ή ΝΗΙΩΣΙΚΩΝ ΠΓΡΙΟΥΩΝ ΑΣΟΜΑ ΜΓ ΓΛΩΙΚΓ ΙΔΙΑΙΣΓΡΟΣΗΣΓ ΑΣΟΜΑ ΜΓ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΓ ΙΔΙΑΙΣΓΡΟΣΗΣΓ ΑΣΟΜΑ ΜΓ ΘΡΗΚΓΤΣΙΚΓ ΙΔΙΑΙΣΓΡΟΣΗΣΓ ΑΝΓΡΓΟΙ Εθπαηδεοηηθό επίπεδμ από ημ μπμίμ μ/ε οπμρήθημξ/α έπεη απμθμηηήζεη ΔΗΜΟΣΙΚΟ: Έημξ: ΓΤΜΝΑΙΟ: Έημξ: ΛΤΚΓΙΟ Καηεύζοκζε: Έημξ: ΣΓΥΝΙΚΟ ΛΤΚΓΙΟ/ Σ.Γ.Γ Γηδηθόηεηα: Έημξ: Ι.Γ.Κ Γηδηθόηεηα: Έημξ: Σ.Γ.Ι. πμιή: Έημξ: Α.Γ.Ι. πμιή: Έημξ: Master Γηδηθόηεηα & Σμήμα: Έημξ: Δηδαθημνηθό Γηδηθόηεηα & Σμήμα: Έημξ: Βαζμόξ Απμιοηενίμο / Πηοπίμο : 25. Άιιε εθπαίδεοζε πμο έπεη ιάβεη μ/ε οπμρήθημξ/α: (παναθαιμύμε ζεμεηώζηε ημκ θμνέα θαη ημ ακηηθείμεκμ ηεξ εθπαίδεοζεξ) Φμνέαξ Ακηηθείμεκμ Εθπ/ζεξ-Εηδηθόηεηα Έημξ 26. Γκώζε Νέκςκ Γιςζζώκ ΝΑΙ ΟΥΙ ΞΓΝΗ ΓΛΩΑ ΠΣΤΥΙΟ ΓΠΙΠΓΔΟ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ ΜΓΣΡΙΟ ΥΑΜΗΛΟ ΘΔΘ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΝΣΡΗΘΖ ΜΑΘΔΓΟΝΗΑ Π.Δ.ΔΡΡΩΝ - ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ ΘΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΩΝ 3

4 27. Γκώζεηξ Ηιεθηνμκηθμύ Σπμιμγηζηή (Η/Σ) Α) ΝΑΙ ΟΥΙ Βαζηθέξ έκκμηεξ ηεξ Πιενμθμνηθήξ Υνήζε Η/Τ - Δηαπείνηζε ανπείςκ (Windows) Eπελενγαζία θεημέκμο (MS Word) Λμγηζηηθά Φύιια (MS Excel) Βάζεηξ Δεδμμέκςκ (MS Access) Πανμοζηάζεηξ (MS Power Point) Δηαπείνηζε Πιενμθμνηώκ & Γπηθμηκςκίεξ (MS Internet Explorer & Outlook Express) Άιιμ Άιιμ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟ ΓΠΙΠΓΔΟ ΠΟΛΤ ΚΑΛΟ ΜΓΣΡΙΟ ΥΑΜΗΛΟ 28. Έπεηε ζομμεηάζπεη ζε άιιμ επηδμημύμεκμ πνόγναμμα θαηάνηηζεξ ζημ πανειζόκ ; ΝΑΙ ΟΥΙ Ακ ΜΑΘ, παναθαιμύμε ζομπιενώζηε ημκ αθόιμοζμ πίκαθα με ηα ζημηπεία ηςκ πνμεγμύμεκςκ πνμγναμμάηςκ θαηάνηηζεξ πμο έπεηε παναθμιμοζήζεη (λεθηκώκηαξ από ημ πημ πνόζθαημ) : Ακηηθείμεκμ θαηάνηηζεξ Δηάνθεηα (ζε ώνεξ) Φμνέαξ Σιμπμίεζεξ Τνμκηθή Οενίμδμξ Ακ έπεηε παναθμιμοζήζεη πνόγναμμα θαηάνηηζεξ, ζεςνείηε όηη ηα πνμγνάμμαηα αοηά πμο παναθμιμοζήζαηε ζαξ πνόζθενακ (ζομπιενώζηε όζα ηζπύμοκ με αύλμκηα ανηζμό 1,2,3 θαηά ζεηνά ζπμοδαηόηεηαξ) : Γπαγγειμαηηθά πνμζόκηα/δεληόηεηεξ Δηεοθόιοκζε έκηαλεξ ζηεκ αγμνά ενγαζίαξ Οηθμκμμηθή εκίζποζε Σίπμηα από ηα παναπάκς Δηεύνοκζε ηςκ γκώζεώκ ζαξ Άιιμ ηη ΘΔΘ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΝΣΡΗΘΖ ΜΑΘΔΓΟΝΗΑ Π.Δ.ΔΡΡΩΝ - ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ ΘΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΩΝ 4

5 29. Έπεηε ενγαζηεί ζημ πανειζόκ ; ΝΑΙ ΟΥΙ Ακ ΜΑΘ, ζεμεηώζηε όιεξ ηηξ ζέζεηξ ενγαζίαξ πμο έπεηε απαζπμιεζεί (θαη ηεκ άηοπε απαζπόιεζε) λεθηκώκηαξ από ηεκ πημ πνόζθαηε) Γηδηθόηεηα/Θέζε ενγαζίαξ Γπηπείνεζε (ακαθέναηε δναζηενηόηεηα) Υνμκηθή πενίμδμξ Λόγμξ δηαθμπήξ Από (μήκαξ-έημξ): Έςξ (μήκαξ-έημξ): Από (μήκαξ-έημξ): Έςξ (μήκαξ-έημξ): Από (μήκαξ-έημξ): Έςξ (μήκαξ-έημξ): 30. Ρεμεηώζηε ηεκ δηάνθεηα ακενγίαξ ζε μήκεξ : 1. ύμθςκα με ημκ πνόκμ εγγναθήξ ζαξ ζημκ ΟΑΓΔ 2. ύμθςκα με ημκ πναγμαηηθό πνόκμ ακενγίαξ 31. Ομημοξ ζεςνείηε ιόγμοξ ηεξ πνμζςπηθήξ ζαξ ακενγίαξ αοηή ηεκ πενίμδμ (ζεμεηώζηε πιέμκ ηεξ μίαξ απάκηεζεξ ζε όζα από ηα παναθάης ηαηνηάδμοκ ζηεκ πενίπηςζή ζαξ - δειώζηε με 1,2,3 ηε ζεηνά ζπμοδαηόηεηαξ) Γπηζομία κα αζπμιεζώ ζηεκ εηδηθόηεηά μμο Κιείζημμ επηπείνεζεξ Γιιηπήξ θαηάνηηζε / μόνθςζε Με ακακέςζε ζύμβαζεξ Γιιηπήξ πνμϋπενεζία Μείςζε πνμζςπηθμύ ηεξ εηαηνείαξ Τρειόξ ακηαγςκηζμόξ ζηεκ εηδηθόηεηά μμο Ακαμέκς δημνηζμό ζε δεμόζηα ζέζε Απαηηήζεηξ ενγμδμηώκ γηα εηδηθέξ γκώζεηξ Πνμβιήμαηα Τγείαξ Φνμκηίδα παηδηώκ Γπμπηθόηεηα Γνγαζίαξ Γπηζομία κα ακηηζημηπεζμύκ ηα πνμζόκηα μμο Πνμθαηαιήρεηξ / δηαθνίζεηξ ενγμδμηώκ (π.π. ιόγς πμιηηηζμηθήξ ηδηαηηενόηεηαξ, ιόγς θύιμο ζελμοαιηθήξ πανεκόπιεζεξ θ.ι.π.) Άιιμ (ακαθέναηε). ΘΔΘ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΝΣΡΗΘΖ ΜΑΘΔΓΟΝΗΑ Π.Δ.ΔΡΡΩΝ - ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ ΘΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΩΝ 5

6 32. Οαναθαιώ ελεγήζηε πμηόκ από ημοξ παναπάκς θαη γηαηί ζεςνείηε ςξ ζεμακηηθόηενμ ιόγμ γηα ηεκ πνμζςπηθή ζαξ ακενγία αοηή ηεκ πενίμδμ ; 33. Λε πμημοξ ηνόπμοξ ακαδεηείηε απαζπόιεζε: Μέζς γκςζηώκ & θίιςκ Απεοζείαξ ζημκ ενγμδόηε Internet Ιδηςηηθά γναθεία Γθεμενίδεξ Γναθεία ζηαδημδνμμίαξ ζπμιώκ Γναθεία Πνμώζεζεξ Κ.Γ.Κ. ΟΑΓΔ/ΚΠΑ Άιιμ (ακαθέναηε) 34. η ζέζε επηζομείηε κα βνείηε ; Γπάγγειμα : Δεμόζημξ ημμέαξ Ιδηςηηθόξ ημμέαξ Αοημαπαζπόιεζε Δεκ με εκδηαθένεη 35. Λε πμηα μμνθή ενγαζηαθήξ ζπέζεξ ακαδεηείηε ενγαζία; (δηεοθνηκίζηε θαη ζεμεηώζηε πιέμκ ηεξ μίαξ απάκηεζεξ ζε όζα από ηα παναθάης ηαηνηάδμοκ ζηεκ πενίπηςζή ζαξ - δειώζηε με 1,2,3 ηε ζεηνά ζπμοδαηόηεηαξ) ε ζέζε πιήνμοξ απαζπόιεζεξ ε ζέζε μενηθήξ απαζπόιεζεξ ε ζέζε επμπηαθήξ απαζπόιεζεξ Με ζύμβαζε ενγαζίαξ Πενηζηαζηαθά Με μπμηαδήπμηε μμνθή Με ζύμβαζε ένγμο Άιιμ (ακαθέναηε) ΘΔΘ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΝΣΡΗΘΖ ΜΑΘΔΓΟΝΗΑ Π.Δ.ΔΡΡΩΝ - ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ ΘΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΩΝ 6

7 36. Ομηα επηπιέμκ επαγγειμαηηθά εθόδηα ζεςνείηε όηη ζα ζαξ δηεοθόιοκακ κα βνείηε ενγαζία; Ηιεθηνμκηθμί οπμιμγηζηέξ Πηοπίμ/Μεηαπηοπηαθό Ξέκεξ γιώζζεξ Γλεηδηθεομέκεξ Γκώζεηξ Ακαθέναηε: Πνμϋπενεζία Άιιμ Ακαθέναηε: 37. Ομημη από ημοξ παναθάης πανάγμκηεξ παίδμοκ ζεμακηηθό νόιμ ζηεκ ακαδήηεζή ζαξ γηα ενγαζία ; (δειώζηε θαηά ζεηνά ζπμοδαηόηεηαξ με 1,2,3, θιπ) Υνεμαηηθέξ απμιαβέξ Κμηκςκηθό θύνμξ ηεξ ζέζεξ ενγαζίαξ Γπαγγειμαηηθέξ δεληόηεηεξ Γοθαηνίεξ επαγγειμαηηθήξ ζηαδημδνμμίαξ Ακάγθε γηα δεμημονγηθή απαζπόιεζε Ωνάνημ ενγαζίαξ Πενηεπόμεκμ & παναθηήναξ ηεξ ζέζεξ ενγαζίαξ Μμκημόηεηα Αζθάιεηα ζημ πενηβάιιμκ Γνγαζηαθό πενηβάιιμκ Άιιμ (ακαθέναηε). 38. Έπεηε ζομμεηάζπεη ζε πνόγναμμα απαζπόιεζεξ, επαγγειμαηηθήξ εμπεηνίαξ, αοημαπαζπόιεζεξ ή άιιμ πνόγναμμα θαηαπμιέμεζεξ ηεξ ακενγίαξ; ( π.π. stage, ΝΓΓ, ΝΘΓ, θ.ι.π.) ΝΑΙ ΟΥΙ Ακ ΜΑΘ ζε πμημ πνόγναμμα ζομμεηείπαηε; (ακαθένεηε ημ θμνέα θαη ημ είδμξ ημο πνμγνάμμαημξ. Ακ έπεηε ζομμεηάζπεη ζε πενηζζόηενα πνμγνάμμαηα ακαθενζείηε ζημ πημ πνόζθαημ) Φμνέαξ : Πνόγναμμα : Ημενμμεκία έκανλεξ/ιήλεξ ΘΔΘ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΝΣΡΗΘΖ ΜΑΘΔΓΟΝΗΑ Π.Δ.ΔΡΡΩΝ - ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ ΘΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΩΝ 7

8 39. Ακαθενζείηε ζημοξ ιόγμοξ γηα ημοξ μπμίμοξ ζέιεηε κα παναθμιμοζήζεηε ημ πανόκ πνόγναμμα θαηάνηηζεξ (δειώζηε έςξ ηνεηξ απακηήζεηξ θαηά ζεηνά ζπμοδαηόηεηαξ με 1,2,3) Οηθμκμμηθμί ιόγμη Αλημπμίεζε ειεύζενμο πνόκμο Δηεύνοκζε γκώζεςκ θαη ακαβάζμηζε δελημηήηςκ Γλεηδίθεοζε ζημ ακηηθείμεκμ Γκδηαθένμκ γηα ημ ακηηθείμεκμ θαηάνηηζεξ Δηεοθόιοκζε εύνεζεξ ενγαζίαξ Άιιμ (ακαθέναηε) 40. Οςξ πιενμθμνεζήθαηε ηεκ ύπανλε ημο πανόκημξ πνμγνάμμαημξ θαηάνηηζεξ; ΚΠΑ/ΟΑΓΔ Κ.Γ.Κ Γκςζημί/θίιμη Γναθεία ζηαδημδνμμίαξ ζπμιώκ Σειεόναζε Ραδηόθςκμ Γθεμενίδα Internet Άιιμ (ακαθέναηε) :. Λε αημμηθή μμο εοζύκε θαη γκςνίδμκηαξ ηηξ θονώζεηξ πμο πνμβιέπμκηαη από ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παν. 6 ημο άνζνμο 22 ημο Μ. 1599/1986, βεβαηώκς ηεκ αθνίβεηα ηςκ ακςηένς ακαθενμμέκςκ ζημηπείςκ. Επίζεξ δειώκς όηη ζογθαηαηίζεμαη γηα ηε ζοιιμγή θαη επελενγαζία ηςκ παναπάκς πνμζςπηθώκ δεδμμέκςκ ζύμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Μ. 2472/1997 πενί «Ονμζηαζίαξ ημο αηόμμο από ηεκ επελενγαζία δεδμμέκςκ πνμζςπηθμύ παναθηήνα». Οόιε /Ημενμμεκία:.../.. /. Σπμγναθή Ραξ εκεμενώκμομε όηη μεηά ηεκ ζογθέκηνςζε θαη θαηάζεζε ηςκ δηθαημιμγεηηθώκ ζα αθμιμοζήζεη ζοκέκηεολε ηςκ οπμρήθηςκ ζηηξ 20 Ξθηςβνίμο Ξη ώνεξ πνμζέιεοζεξ γηα ηεκ ζοκέκηεολε ζα γίκεη μκμμαζηηθά ςξ ελήξ : από Α έςξ Ε 9:00-10:00 από Ζ έςξ Ι 10:00-11:00 από Κ έςξ Ξ 11:00-12:00 από Ο έςξ Σ 12:00-13:00 από Φ έςξ Ω 13:00-14:00 ΘΔΘ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΝΣΡΗΘΖ ΜΑΘΔΓΟΝΗΑ Π.Δ.ΔΡΡΩΝ - ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ ΘΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΩΝ 8

9 ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΑ ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΔΙΔΓΣΝΠ ΞΝΤΖΦΗΥΛ ΘΑΡΑΟΡΗΕΝΚΔΛΥΛ 1. Φυηογπαθία ηαςηόηηηαρ 2. Αίηηζη 3. Θάπηα ανεπγίαρ θευπημένη από ηον ΝΑΔΓ 4. Φυηοηςπία Αζηςνομικήρ Ραςηόηηηαρ θευπημένη 5. Φυηοηςπία απαιηούμενος ηίηλος ζποςδών θευπημένη (ΙΘΔΗΝ ΗΔΘ- AEI- ΡΔΗ ) 6. Φυηοηςπία απαιηούμενος ηίηλος ζποςδών ξένηρ γλώζζαρ 7. Φυηοηςπία απαιηούμενος ηίηλος ζποςδών γνώζηρ Ζ/ 8. πεύθςνη δήλυζη νη κήλεο αλεξγίαο ζπκπιεξώλνληαη ζύκθωλα κε ηελ θάξηα ηνπ ΟΑΔΓ 9. Γικαιολογηηικά ένηαξηρ ςποτηθίος ζε εςπαθείρ κοινυνικά ομάδερ * 10. Δκκαθαπιζηικό εθοπίαρ για ηην ηελεςηαία οικονομική σπήζη ( ή βεβαίωζε από ηελ εθνξία όηη δελ ππνρξενύληαη λα ππνβάινπλ θνξνινγηθή δήιωζε ιόγω ρακεινύ εηζνδήκαηνο) ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΑ ΔΗΓΗΘΥΛ ΘΝΗΛΥΛΗΘΥΛ ΝΚΑΓΥΛ ΑΚΔΑ Γηα όιεο ηηο ππό-νκάδεο ΑΜΔΑ ρξεηάδεηαη Βεβαίωζε από ηελ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή γηα πνζνζηό αλαπεξίαο από 50% θαη άλω. ΑΡΝΚΑ ΞΝ ΑΞΔΜΑΟΡΖΠΖ Ή ΑΞΔΜΑΟΡΖΘΔΛΡΑ ΑΞΝ ΝΠΗΔΠ Βεβαίωζε από ζεζκνζεηεκέλν θνξέα δεκνζίνπ/ηδηωηηθό θνξέα απεμάξηεζεο κε πξνβιεπόκελε άδεηα από Τπνπξγείν Τγείαο. ΑΛΖΙΗΘΝΗ ΞΑΟΑΒΑΡΔΠ Δηζεγεηηθή έθζεζε ηεο Θνηλωληθήο Τπεξεζίαο ωθξνληζηηθώλ Ηδξπκάηωλ ή ηεο Δηαηξείαο Πξνζηαζίαο Αλειίθωλ ή Γήκωλ ή θνξέωλ θνηλωληθήο παξέκβαζεο. ΑΞΝΦΙΑΘΗΠΚΔΛΝΗ Απνθπιαθηζηήξην. ΞΑΙΗΛΛΝΠΡΝΛΡΔΠ Να πηζηνπνηνύλ ην θαζεζηώο παιηλλόζηεζεο (Φωηνηππία ηαπηόηεηαο, δηαβαηήξην) ΚΔΡΑΛΑΠΡΔΠ Άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο. ΞΟΝΠΦΓΔΠ Άδεηα ή βεβαίωζε από ηηο αξκόδηεο Διιεληθέο Αξρέο ( Ύπαηε Αξκνζηεία θιπ) ΔΗΓΗΘΔΠ ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΓΛΑΗΘΥΛ Θπξίωο γπλαίθεο 45 θαη άλω, πνιύηεθλεο θαη από ηνπο αξρεγνύο κνλνγνλεηθώλ νηθνγελεηώλ ππνρξεωηηθά Γηαδεπθηήξην ή αληίγξαθν αίηεζεο δηαδπγίνπ. ΘΔΘ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΝΣΡΗΘΖ ΜΑΘΔΓΟΝΗΑ Π.Δ.ΔΡΡΩΝ - ΑΗΣΖΖ ΤΠΟΨΖΦΗΩΝ ΘΑΣΑΡΣΗΕΟΜΔΝΩΝ 9

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ

i, ημ μκμμάδμομε ζύκμιμ ηςκ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ. ΜΞΖΟΙΜΟ ΙΖΓΑΔΖΗΩΚ Μηγαδηθμί είκαη μη ανηζμμί ηεξ μμνθήξ. όπμο, θαη Τμ ζύκμιμ ηςκ μηγαδηθώκ ημ ζομβμιίδμομε με. Δειαδή: { :, } Τμοξ μηγαδηθμύξ ημοξ ζομβμιίδμομε ζοκήζςξ με Τμ γηα ημ μπμίμ ηζπύεη:

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ

ΓΤΡΩΠΗ. 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ ΓΤΡΩΠΗ 5 ή 6 ΕΙΓΞΓΟ ΑΓΞΜΝΜΞΖΗΕ ΓΗΔΞΜΙΕ ΖΠΑΘΖΗΜ ΝΑΚΜΞΑΙΑ ΒΓΚΓΠΖΑ-ΦΘΩΞΓΚΠΖΑ-ΟΖΓΚΑ-ΞΩΙΕ ΑΚΑΩΞΕΟΓΖΟ : 5ΕΙΓΞΓΟ : ΗΑΘΓ ΠΞΖΠΕ 6ΕΙΓΞΓΟ : KAΘΓ ΠΞΖΠΕ Ννόγναμμα 1 ε ΙΓΞΑ: ΑΘΕΚΑ ΙΖΘΑΚΜ ή ΙΝΜΘΜΚΖΑ ή ΒΓΚΓΠΖΑ Νηήζε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ

Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Επακαιεπηηθό ζέμα ζημ 1 0 θεθάιαημ Δύμ αθηίκεξ μμκμπνςμαηηθμύ θςηόξ με μήθμξ θύμαημξ 600 nm ζημ θεκό εηζάγμκηαη από ημ θεκό ζε δύμ μπηηθά μέζα με δείθηεξ δηάζιαζεξ n 1 = 1,5 ημ n 2 = 1,2 θαη πάπμξ d =

Διαβάστε περισσότερα

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο

Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν. Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο 3ν Σεύρνο επηέκβξηνο 2012 Παλεπηζηήκην ηεξεάο Διιάδαο Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο (ΜΚΔ) Παπαζηνπνύινπ 2-4 Λακία, Φζηώηηδα Σ.Κ. 35100 Σξηκεληαίν Δλεκεξσηηθό Γειηίν Μνλάδα Καηλνηνκίαο & Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1

Winmail.dat. Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Winmail.dat Υπηρεζία Πληροθορικώμ Σσζηημάηφμ Τομέας Διατείριζης Σσζηημάηφμ και εθαρμογώμ ΥΠΣ-ΕΔ23 10-12-2009 ΕΔ23 10/12/2009 1 Ειζαγφγή Αοηό ημ έγγναθμ ελεγεί ηη είκαη ημ ανπείμ winmail.dat, γηαηί θηάκεη

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013

Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Πακεπηζηήμημ Αζεκώκ, Τμήμα Φανμαθεοηηθήξ ΝΓΓ ΠΡΟΟΠΣΙΚΓ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΓ ΒΑΗ ΣΑ ΤΓΓΙΟΠΡΟΣΑΣΓΤΣΙΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. TA ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΑ ΣΗ ΜΓΛΓΣΗ ΘΑΟΤ-ΚΑΒΑΛΑ Πνμθόπημξ Mαγηάηεξ, 11-8-2013 Φανμαθμγκςζία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων

ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ. Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες. Σετνική τολή Ασγόροσ. Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟ ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΓΟΜΩΝ Δθπαηδεπηήο: αββίδες Μιτάλες Σετνική τολή Ασγόροσ Μάζεκα: Σετνολογία Ηλεκηρικών Εγκαηαζηάζεων Γκδεηθηηθή βηβιημγναθία 1. Ζιεθηξηθή Δγθαηάζηαζε θαηνηθίαο, ΤΑΠ ΓΜΣΔΔ 1997

Διαβάστε περισσότερα

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ.

Η Άιμτα. Οη γμκείξ ηεξ θαη μη γμκείξ ηεξ Ζόιεξ έθακακ μήκοζε ζημ πνώεκ αθεκηηθό ημοξ θαη θαηάθενακ κα ημκ θοιαθίζμοκ. Ιστορίες τοσ 10 οσ Δημοτικού Στολείοσ Ηλιούπολης Η Άιμτα Ηάπμηε ήηακ έκα θμνηηζάθη, ε Άηκηα. Δμύζε ζημ Ηάηνμ μαδί με ημοξ γμκείξ ηεξ ζ έκα ζπηηάθη. Γθείκε ηεκ επμπή ζημ Ηάηνμ οπήνπε πόιεμμξ. Ε Άηκηα δεκ

Διαβάστε περισσότερα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα

Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Γκζςμαηςμέκα Τπμιμγηζηηθά οζηήμαηα Δηδάζθςκ: Ειίαξ Ιακςιάθμξ Ακηί πνμιόγμο In the next century, planet earth will don an electronic skin. It will use the Internet as a scaffold to support and transmit

Διαβάστε περισσότερα

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ

Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Γπημέιεηα: Ιανία Παπαιεμκηίμο, Φηιόιμγμξ Limerick - Θίμενηθ Ονηζμόξ: πεκηάζηηπμ ζαηηνηθό πμίεμα. Σύμθςκα με ημκ Rodari (1994), είκαη έκα είδμξ ημο «πανάιμγμο» ζοζηεμαημπμηεμέκμ θαη θςδηθμπμηεμέκμ θαη εγγιέδηθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ.

Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Γθπαηδεοηηθό ζεκάνημ δηδαζθαιίαξ θαη μάζεζεξ με ηεκ αλημπμίεζε εθπαηδεοηηθμύ ιμγηζμηθμύ. Α. ημηπεία ημο ζεκανίμο Α1) ογγναθέαξ (Γθπαηδεοηηθόξ) Καξαθσλζηαληίλνπ Αθξνδίηε Υξπζνβαιάληνπ (Δθπαηδεπηηθφο ΠΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά)

ΓΗΔΕΘΩΟΓΖΟ ΠΕΟ ΝΑΖΔΑΓΩΓΖΗΕΟ ΟΜΘΕΟ, ΑΝΘ. Αθαδεμασθό έημξ: 2008-2009. (πνμκμιμγηθή ζεηνά) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Δήμηηοα Κξγκίδξρ, Κξζμηηόοιζζα Τηλ.: 2310 99 1290, Fax: 2310 99 5061 e-mail: info@educ.auth.gr Κτίριο: Πύργος (3 ος όροφος) Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε αστέρι μια ευχή

Κάθε αστέρι μια ευχή Εκδίδονται από_το_10/κ Δθμοτικό_χολείο_Μιλου_τθλζφωνο_2287021346 Δεκζμβριοσ 2011 αρικμόσ φφλλου 46 ο Κάθε αστέρι μια ευχή Από τουσ μακθτζσ τθσ Α2 τάξθσ του Δθμ. χ. Μιλου. Με χαρά ςασ προςκαλοφμε ςτθ Χριςτουγεννιάτικθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ

Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ & ΤΟΦΙΜΩΝ Γενικι Διεφκυνςθ Κτθνιατρικισ, Διεφκυνςθ Υγείασ των Ηϊων Τμιμα Ηωοανκρωπονόςων Εγχειρίδιο για τον ζλεγχο και τθν πρόλθψθ τθσ λφςςασ ΑΘΘΝΑ Μάιοσ 2013 1 Πξόινγνο ημπυξ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Υ Κ Ε Ι Ο Φπρηθφ, 20 επηεκβξίνπ 2010 Αγαπεηνί γνλείο, Με αθνξκή ηελ πξψηε απηή επηθνηλσλία καο, ζα ήζεια λα ζαο εθθξάζσ ηηο επρέο, ηηο δηθέο κνπ, ησλ άιισλ κειψλ ηεο Γηεχζπλζεο, θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη φισλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ

ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ ΓΓΗΡΗΘΖΜΟ ΓΘΘΕΚΖΗΕ ΔΕΙΜΗΞΑΠΖΑ ΡΝΜΡΞΓΓΖΜ ΓΛΩΠΓΞΖΗΩΚ Γ4 ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΔΖΗΑΖΜΟΡΚΕΟ, ΓΟΩΠΓΞΖΗΩΚ ΡΝΜΘΓΟΓΩΚ & SCHENGEN HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS C4 DIRECTORATE JUSTICE HOME AFFAIRS & SCHENGEN ΓΞΙΕΚΓΡΠΖΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ. ΧΡΔ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΚΟΗΝΟΤ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΑΗΣΖΔΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : 8:30 έσο 12:00 Ν.Π.Γ.Γ. ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΑΝΧ ΛΗΟΗΧΝ ΓΖΜΟΤ ΦΤΛΖ ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ αο ελεκεξώλνπκε όηη ζηηο 25/7/2014 μεθηλάεη ε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ γηα ην πξόγξακκα «ΔΝΑΡΜΟΝΗΖ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΕΧΖ» ηεο Δ.Δ.Σ.Α.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ςπ' απιθμ. ΟΥ 1/2013 για ηη ζύνατη ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΧΠΙΑ ΛΟΤΣΡΑ ΜΟΝΟΜΔΣΟΥΙΚΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΓΗΜΟΣΙΚΧΝ ΑΚΙΝΗΣΧΝ ΛΟΤΣΡΧΝ ΜΔ ΣΟΝ ΓΙΑΚΡΙΣΙΚΟ ΣΙΣΛΟ Α.Φ.Μ. 090090279 Γ.Ο.Τ. ΑΡΙΓΑΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Δ. 69112 / 57 / Β /

Διαβάστε περισσότερα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα

ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα ρνιηθό έηνο 2010-2011 Γπκλάζην Κεξαηέαο Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα «Υερζαία και θαλάζζια οικοζσζηήμαηα ηης Λασρεωηικής: Ποιοηικά ταρακηηριζηικά, ανθρωπογενείς επιδράζεις, πολιηιζμικά ζηοιτεία». ΚΔΡΑΣΔΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα

Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΣΡΑΚΑ ΒΗΟΛΟΓΟ Αλάπηπμε λέσλ δηαγλσζηηθώλ κεζόδσλ γηα ηε Βαξηά Μπαζζέλεηα Δξγαζηήξην Μνξηαθήο Βηνινγίαο θαη Αλνζνινγίαο (ΔΜΒΗΑ) Σκήκα Φαξκαθεπηηθήο Παλεπηζηήκην Παηξώλ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ» ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΤΝΔΡΟΜΟ ΑΡΡΩΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ Σπμοδαζηέξ: Natkaniec Εαίηα, Ακοζζάδμο Σμθία, Ανβονμύδδ Αζηαηενίκδ, Βανδάηδξ Αθέλδξ, Βζδάθδξ

Διαβάστε περισσότερα

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER

TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER TRENDS AND TYPOLOGY OF WORK ACCIDENTS IN GREEK MARICULTURE: THE ROLE OF GENDER Tiligadas I. 1,2*, Moutopoulos D.K. 3, Chatziefstathiou M. 2,4, Tsoumani M.-M. 2,5, Anastasiou S. 6 1 Ministry of Labour,

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.

Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΑΛΜΧΠΗΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΖ Πιεξ: Διπαζίδνπ Π. Σαρ. Γ/λζε :Πι Αγγειή Γάηζνπ Σαρ. Κψδηθαο: 584 00 ΑΡΗΓΑΗΑ Σει: 2384350225 Fax : 2384350213 e-mail : arid.progr@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα