ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ."

Transcript

1 ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης» και κατά σύντμηση Ε.Ο.Κ. Η Ομοσπονδία, σύμφωνα με το Νόμο, εδρεύει στην Αθήνα. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. Σκοπός της Ε.Ο.Κ. είναι: Η διοίκηση, οργάνωση και ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης, που αποτελεί αυτοτελή και ξεχωριστό κλάδο της σωματικής αγωγής, σύμφωνα, με τις ελληνικές παραδόσεις και τις υγιείς αρχές του φίλαθλου πνεύματος. Την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η Ε.Ο.Κ. επιδιώκει: α) δια της συνεργασίας μετά των σωματείων μελών αυτής και της επικοινωνίας μετά τούτων β) με την τέλεση, πάσης φύσης, αγώνων, τοπικών, περιφερειακών, πανελληνίων, Κυπέλλου Ελλάδας, Κυπέλλων μεταξύ πόλεων, διεθνών αγώνων μεταξύ αντιπροσωπευτικών ο- μάδων ή Εθνικών Ομάδων κ.λ.π. γ) με τις ενέργειες και παραστάσεις προς τους αρμόδιους, για την ίδρυση σωματείων Καλαθοσφαίρισης, την συγχώνευση σωματείων ή τμημάτων σωματείων καλαθοσφαίρισης, την υπόδειξη κατασκευής γυμναστηρίων και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων δ) με την έκδοση εντύπων, περιοδικών, δελτίων, την εκτύπωση κανονισμών κ.λ.π. ε) δια της συνεργασίας με το κράτος και των αρμοδίων φορέων αυτού, της συνεργασίας με τους διαιτητές, κριτές, προπονητές και λοιπούς παράγοντες του αθλήματος, διοικητικούς και εξωδιοικητικούς. στ) με τις πάσης φύσεως εκδηλώσεις και δραστηριότητες των Εθνικών Συγκροτημάτων και του Αναπτυξιακού Προγράμματος. ΑΡΘΡΟ 3 1) Μέλη της Ε.Ο.Κ. είναι, μόνο, φίλαθλα Ελληνικά σωματεία, που διατηρούν τμήματα Καλαθοσφαίρισης. 2) Κάθε σωματείο, που θέλει να εγγραφεί σαν μέλος της Ε.Ο.Κ. πρέπει να κάνει σχετική αίτηση και να συνυποβάλει τα παρακάτω έγγραφα: α) Κεκυρωμένο καταστατικό, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό του αρμόδιου Πρωτοδικείου, περί εγγραφής του στο Βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων, β) Έγγραφη δήλωση, ότι υποβάλλεται σ όλες τις διατάξεις του παρόντος, των κανονισμών, εγκυκλίων και αποφάσεων του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. γ) Ονομαστικό κατάλογο των μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου και της Ειδικής Επιτροπής Καλαθοσφαίρισης, εφ όσον προβλέπεται από το Καταστατικό του. δ) Έγγραφο διορισμό ενός αντιπροσώπου, δεκτικού κοινοποιήσεων εγγράφων, προγραμμάτων, προκηρύξεων, ανακοινώσεων κ.λ.π. ε) Επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει, ότι έχει στην κυριότητα τη χρήση γηπέδου κατάλληλου για τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, με την εξαίρεση εκείνων, που δεν είναι δυνατή η έκδοση εισιτηρίων.

2 - 2 - στ) Νομιμοποίηση του σωματείου από τη Γ.Γ.Α. 3) Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής αποφασίζεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δ.Σ. που έχει το δικαίωμα να απορρίπτει αιτήσεις εγγραφής, όταν η πόλη ή συνοικία έδρα είναι κορεσμένη από την ύπαρξη άλλων σωματείων καλαθοσφαίρισης, προς αποφυγή κατακερματισμού δυνάμεων ή επιζήμιου γιγαντισμού της περιοχής. 4) Μετά την εγκριτική απόφαση, το σωματείο υποχρεούται να καταβάλει την προβλεπόμενη, από το άρθρο 4 του παρόντος, συνδρομή του έτους της εγγραφής, ως και το εφ άπαξ δικαίωμα εγγραφής. 5) Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διατυπώσεων, το σωματείο γράφεται στον πίνακα των μελών της Ε.Ο.Κ. έχει δε όλα τα δικαιώματα του σωματείου μέλους αυτής, πλην του δικαιώματος ψήφου κατά τις Γενικές Συνελεύσεις. 6) Το δικαίωμα της ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Ο.Κ. το σωματείο το αποκτά ένα έτος μετά την εγγραφή του στην δύναμη σωματείων μελών της Ομοσπονδίας και εφόσον έλαβε ενεργά μέρος στην αγωνιστική κίνηση της κατηγορίας στην οποία εντάχθηκε, σύμφωνα με τις οικείες προκηρύξεις Πρωταθλημάτων και εκπλήρωσε της εκ του παρόντος Καταστατικού και των Κανονισμών υποχρεώσεις του. ΑΡΘΡΟ 4 Πόροι της Ε.Ο.Κ. είναι: ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. 1) Οι ετήσιες συνδρομές των σωματείων μελών, που καθορίζονται, εκάστοτε, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. κ.λ.π. 2) Διάφορες δωρεές και κληροδοτήματα κινητών και ακινήτων 3) Οι κρατικές επιχορηγήσεις κάθε μορφής 4) Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση της κινητής ή ακίνητης περιουσίας της 5) Τα έσοδα από αγώνες, διαφημίσεις, τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές μεταδόσεις αγώνων 6) Το χρηματικό ποσό που υποχρεούται να της καταβάλει ο Ε.Σ.Α.Κ.Ε. σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο και τον Κανονισμό της Ε.Ο.Κ. Η σε μετρητά, τίτλους, ομόλογα κ.λ.π. περιουσία της Ε.Ο.Κ. κατατίθεται, υποχρεωτικά, σε Τράπεζες. Τα κατατιθέμενα ποσά αναλαμβάνονται με επιταγές, υπογραφόμενες υπό του Προέδρου και του Ταμία του Δ.Σ. ή των νομίμων αυτών αναπληρωτών. ΑΡΘΡΟ 5 ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 1. Η Ε.Ο.Κ. αντιπροσωπεύεται σε όλες της τις σχέσεις προς τις Δικαστικές και άλλες Δημόσιες αρχές, ως και προς όλους τους τρόπους, δια του Προέδρου του Δ.Σ. αυτής. 2. Το Δ.Σ. μπορεί να καθορίζει, εκάστοτε, ειδικές λεπτομέρειες, για ορισμένες αντιπροσωπεύσεις, που αν δεν αποδεχθεί ο Πρόεδρος, ανατίθενται στους Αντιπροέδρους ή άλλα μέλη του Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 6 ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Απώλεια της ιδιότητας του σωματείου μέλους

3 Τα μέλη της Ε.Ο.Κ. χάνουν την ιδιότητα τους α) Με παραίτηση τους β) Εφόσον ανακληθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 8 παρ. 3 του Αθλητικού Νόμου Ειδική Α- θλητική Αναγνώριση του σωματείου. γ) Εάν, συστηματικά, απειθούν στις διατάξεις του παρόντος, των Κανονισμών και των Νόμων, αποδεικνυόμενα ανάξια, να αποτελούν μέλη της Ε.Ο.Κ. Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής η απόφαση, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων σωματείων. δ) Εάν, επί δύο συνεχείς αγωνιστικές περιόδους, δεν λάβουν μέρος σε κάποιο πρωτάθλημα. ΑΡΘΡΟ 7 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Εκτός από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., διοίκηση ασκούν και οι παρακάτω Επιτροπές 1) Η Δικαστική Επιτροπή 2) Οι Επιτροπές Πρωταθλημάτων 3) Οι Επιτροπές Εθνικών Ομάδων 4) Οι Τοπικές Επιτροπές 5) Η Οικονομική Επιτροπή 6) Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας 7) Ειδικές Επιτροπές, που συνιστώνται με σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. οι αρμοδιότητες των οποίων ρυθμίζονται με υφιστάμενους Κανονισμούς ή Κανονισμούς, που θα ψηφισθούν, νόμιμα, ή με την ιδρυτική αυτών απόφαση του Δ.Σ. 8) Οι Επιτροπές που λειτουργούν παρά την Ε.Ο.Κ. σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο Οι αποφάσεις των παραπάνω Επιτροπών εγκρίνονται από το Δ.Σ. εκτός αν ο Νόμος ή το Καταστατικό και οι Κανονισμοί προβλέπουν διαφορετικά. ΑΡΘΡΟ 8 ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ 1) Οι Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Ο.Κ. συγκροτούνται από τα σωματεία μέλη, που ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδίας. Κάθε σωματείο εκπροσωπείται από ένα αντιπρόσωπο, που πρέπει να έχει αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται. Ειδικότερα, κάθε σωματείο έχει το δικαίωμα να διορίζει αντιπρόσωπο του μαζί με τον αναπληρωτή αυτού, με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, αντίγραφο των Πρακτικών του οποίου κοινοποιείται στην Ε.Ο.Κ. και διαρκεί για αόριστο χρόνο. Αντικατάσταση των αντιπροσώπων επιτρέπεται, οποτεδήποτε, ισχύει, όμως, έναντι της Ε.Ο.Κ., μόνο, αν της κοινοποιηθεί η σχετική απόφαση κατά τα ανωτέρω, τριάντα (30), τουλάχιστον, ημέρες, πριν από την ημερομηνία σύγκλησης των Γενικών Συνελεύσεών της. Αν δεν τηρηθεί αυτή η προϋπόθεση, κάθε σωματείο εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις από τους υφιστάμενους αντιπροσώπους, οπότε η επελθούσα μεταβολή ισχύει για τις μεθεπόμενες. 2) Τα μέλη, που δεν έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στην δύναμη σωματείων μελών της Ομοσπονδίας παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς να ψηφίζουν, με αντιπροσώπους, που διορίζονται, όπως αναφέρεται παραπάνω.

4 - 4-3) Κατ εξαίρεση, στην περίπτωση κατά την οποία στην Γενική Συνέλευση παρίσταται, αυτοπροσώπως, ο Πρόεδρος ή ο Γενικός Γραμματέας του Σωματείου μέλους έχει δικαίωμα, δηλώνοντας ότι εκπροσωπεί αυτό, να λάβει την θέση του διορισμένου αντιπροσώπου, με την προϋπόθεση να μην έχει υπογράψει αυτός στο παρουσιολόγιο της Γενικής Συνέλευσης και να ασκήσει όλα τα δικαιώματα του. Για την νομιμοποίηση όμως της παράστασης αυτών των προσώπων, απαιτείται η σύμφωνη και προηγούμενη της δήλωσης απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου τους, που αποδεικνύεται με την κατάθεση στο προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης επικυρωμένου αποσπάσματος από τα Πρακτικά της οικείας συνεδρίασης του Δ.Σ. του Σωματείου. 4) Κάθε αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του έχουν δικαίωμα να εκπροσωπούν ένα μόνο σωματείο μέλος, είναι δε απαραίτητη η προσωπική του παρουσία, μη επιτρεπομένης της εκπροσώπησής του, δια πληρεξουσίου. 5) Δικαίωμα ψήφου έχουν, μόνο, τα σωματεία μέλη, που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο εγγραφής τους στην δύναμη σωματείων - μελών της Ε.Ο.Κ. έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις έναντι της αυτής και έχουν συνεχή αγωνιστική παρουσία. 6) Ο έλεγχος και η νομιμοποίηση της πληρεξουσιότητας των αντιπροσώπων και του δικαιώματος ψήφου διενεργείται, αποκλειστικά, από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, σε έκτακτη συνεδρίασή του και η σχετική απόφασή του κοινοποιείται σε όλες τις Τοπικές Ενώσεις και Επιτροπές, μαζί με τον Πίνακα των αντιπροσώπων που δικαιούνται ψήφου, δέκα (10) ημέρες, το αργότερον, πριν από την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 7) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Κ. που δεν είναι αντιπρόσωποι και όσοι έχουν διατελέσει εκλεγμένοι Πρόεδροι αυτού καλούνται, υποχρεωτικά και μπορούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 8) Στην Εφορευτική Επιτροπή παραδίδονται, από το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή της, ο κατάλογος των αντιπροσώπων που δικαιούνται ψήφου και των αναπληρωτών τους καθώς και αντίγραφο του καταλόγου των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας και της διαλογής. ΑΡΘΡΟ 9 1) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, τακτικά, μια φορά το χρόνο, κατά το πρώτο δίμηνο, εφόσον αυτό είναι δυνατόν, με σχετική απόφαση του Δ.Σ. που γνωστοποιείται στα σωματεία μέλη δια του τύπου, της σχετικής πρόσκλησης δημοσιευόμενης, μια φορά, σε δύο ημερήσιες ε- φημερίδες των Αθηνών, μίας αθλητικής και μίας πολιτικής, 15 ημέρες, τουλάχιστον, πριν από την ημέρα σύγκλησης της. Η σχετική πρόσκληση πρέπει να περιέχει τον τόπο, χρόνο και τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης. 2) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, για ορισμένα ειδικά, κατεπείγοντα ή επίκαιρα θέματα, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ ή κατόπιν αίτησης του 1/5 των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση αυτή η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιείται, υποχρεωτικά, εντός δύο μηνών από της υποβολής της αίτησης. 3) Στις Γενικές Συνελεύσεις συζητούνται, αποκλειστικά, και μόνο, τα θέματα, που περιέχονται στην Ημερήσια Διάταξη, απαγορευομένης της συζήτησης θέματος, που δεν είναι γραμμένο σ αυτήν.

5 - 5-4) Για να εισαχθεί, προς συζήτηση, στην Γενική Συνέλευση πρόταση ή εισήγηση Σωματείου μέλους, πρέπει αυτή να έχει κατατεθεί δέκα (10), τουλάχιστον, ημέρες πριν από την συνεδρίαση. Ελλάδας. ΑΡΘΡΟ 10 5) Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να ορίζει ως τόπο Γενικών Συνελεύσεων οποιαδήποτε πόλη της 1) Η Γενική Συνέλευση έχει απαρτία όταν τα παρόντα μέλη, κατά την έναρξη, είναι περισσότερα του 1/3 των δικαιουμένων ψήφου. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης ορίζεται να γίνει μέσα στις 8 επόμενες ημέρες στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης, θεωρείται δε, ότι υπάρχει απαρτία, ανεξάρτητα, από τον αριθμό των παρόντων μελών. 2) Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει Πρόεδρος εκλεγόμενος μαζί με ένα Γραμματέα, εκ των αντιπροσώπων των παρισταμένων σωματείων. ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 1) Η Γενική Συνέλευση συζητεί και αποφασίζει, για όλα τα ζητήματα, που ενδιαφέρουν την Ομοσπονδία και τους σκοπούς αυτής. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων Εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ. της Εφορευτικής Επιτροπής, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και όσων Επιτροπών συγκροτούνται από αυτήν, αποφασίζει για την διαγραφή σωματείων, για την ανακήρυξη επίτιμων μελών για την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, του Απολογισμού, του Ισολογισμού, της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για τον καθορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μελών, εγκρίνει Κανονισμούς, τροποποιήσεις Καταστατικού και Κανονισμών και γενικά για την δράση και πορεία του αθλήματος, πάντοτε μέσα στα πλαίσια των συζητουμένων θεμάτων και των ορίων του Καταστατικού αυτού, των Καταστατικών των Διεθνών Ομοσπονδιών, στις οποίες ανήκει η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και των Νόμων του Κράτους. ΑΡΘΡΟ 12 2) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 21 μέλη, που είναι, ο Πρόεδρος, δύο Αντιπρόεδροι, Α και Β, από τους οποίους ο Α είναι ο από τον Αθλητικό Νόμο οριζόμενος Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. ο δε Β' είναι Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας, Ο Γενικός Έφορος Εθνικών Ομάδων και οι υπόλοιποι 15 είναι σύμβουλοι. 2) Στα 21 μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν, σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο, ως εκπρόσωποι του Ε.Σ.Α.Κ.Ε. εκτός του Προέδρου του Δ.Σ. αυτού και δύο ακόμη μέλη τα οποία εκλέγονται για τον σκοπό αυτό, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου και με ίση θητεία με αυτή του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. 3) Θέσεις μελών του Δ.Σ. καταλαμβάνουν σε ποσοστό 20% των εκλεγομένων μελών υποψήφιοι του ενός από τα δύο φύλλα, με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς του άρθρου 24 παρ. 9 του Αθλητικού Νόμου. 4) Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής (4).

6 - 6-5) Τα μέλη του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής προτείνονται, εγγράφως, τουλάχιστον, δέκα (10) ημέρες, πριν από την πρώτη Γενική Συνέλευση, από τα σωματεία μέλη της Ε.Ο.Κ. που έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάθε σωματείο μέλος δικαιούται να προτείνει την υποψηφιότητα ενός μέλους του για το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή. 6) Το δικαίωμα του να ψηφίζει και να ψηφίζεται του υποψηφίου βεβαιώνεται με σχετικό έγγραφο του σωματείου. 7) Μέλη των σωματείων έχουν το δικαίωμα να εκλεγούν στο Δ.Σ. με τις προϋποθέσεις του άρθ. 3 και 12 του Αθλητικού Νόμου. 8) Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ως υποψήφιος μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας εν ε- νεργεία διαιτητής ή μέλος γραμματείας αγώνων καθώς και εν ενεργεία προπονητής καλαθοσφαίρισης. Συμμετοχή των παραπάνω αναφερομένων προσώπων στις αρχαιρεσίες και τυχόν εκλογή τους καθιστά αυτές άκυρες. 9) Με βάση τις υποψηφιότητες, που προτάθηκαν, το Δ.Σ. με απόφαση του, αφού εξετάσει τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων, για κάθε υποψήφιο, καταρτίζει ενιαίο κατάλογο των υποψηφίων, κατ' απόλυτο αλφαβητική σειρά. Ο ενιαίος αυτός κατάλογος χρησιμοποιείται στις αρχαιρεσίες, σαν κοινό ψηφοδέλτιο. Από το κοινό αυτό ψηφοδέλτιο οι αντιπρόσωποι των σωματείων μελών ψηφίζουν τους υ- ποψήφιους της προτίμησης τους. Ο ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων αναρτάται σε περίοπτη θέση των Γραφείων της Ομοσπονδίας, οκτώ (8) ημέρες, πριν από την ημέρα που ορίσθηκε για την ψηφοφορία. 10) Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί, που θα πάρουν τους περισσότερους, κατά σειρά, ψήφους, ουδέποτε, όμως, λιγότερους του μισού συν ένα των ψηφισάντων. 11) Ο υπολογισμός του εκλογικού μέτρου γίνεται βάσει των ψηφισάντων μελών και όχι του αριθμού των μελών, που παρουσιάστηκαν και υπέγραψαν το Βιβλίο παρουσίας της Γενικής Συνέλευσης. Λευκά και άκυρα δεν συναριθμούνται, για τον υπολογισμό του μέτρου. 12) Τα αποτελέσματα της εκλογής, με βάση το πρωτόκολλο Διαλογής, που συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή, παραδίδονται στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης. 13) Τα εκλεγέντα μέλη, μέσα στις επόμενες 8 ημέρες από την Γενική Συνέλευση, καλούνται από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο σε πρώτη συνεδρίαση και συγκροτούν το Δ.Σ. όπως παραπάνω προβλέπεται. 14) Ο διορισμός από το Δ.Σ. των προβλεπομένων από το Καταστατικό Επιτροπών κ.λ.π. γίνεται με απόφαση του, είτε στην ίδια είτε σε μεταγενέστερη συνεδρίασή του. 15) Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο, τακτικά μεν, ανά 45 ημέρες έκτακτα δε, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο από τον ίδιο ή το ζητήσουν δέκα (10), τουλάχιστον, από τα μέλη του. 16) Το Δ.Σ. έχει απαρτία, όταν παρίστανται έντεκα (11), τουλάχιστον, μέλη του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό αυτό ή στο Νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 17) Οι ψηφοφορίες είναι, πάντοτε, φανερές, μυστικές δε, μόνο, επί θεμάτων προσωπικής

7 - 7 - φύσης ή όταν τούτο ζητηθεί από τρία (3), τουλάχιστον, μέλη του. 18) Κάθε μέλος, που δεν προσέρχεται σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, χάνει, υποχρεωτικά, την ιδιότητα του μέλους, εκτός αν η απουσία του είναι δικαιολογημένη. 19) Σε κάθε, όμως, περίπτωση η μη προσέλευση μέλους επί τρεις (3) συνεχείς μήνες στις συνεδριάσεις έχει ως αποτέλεσμα τη απώλεια της ιδιότητας του, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται η αποχή του. ΑΡΘΡΟ 13 είναι ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ενδεικτικά, μνημονευόμενες α) Να διοικεί την Ομοσπονδία. β) Να εκπροσωπεί την Ομοσπονδία, ενώπιον κάθε Αρχής στο εσωτερικό και το εξωτερικό, σε όλες τις σχέσεις και υποθέσεις. γ) Να λαμβάνει αποφάσεις και να δίνει λύσεις σε όλα τα κατεπείγοντα ζητήματα και τεχνικών υποθέσεων και, άμεσα, να τις διεκπεραιώνει. δ) Να καταρτίζει τα διάφορα αγωνιστικά προγράμματα και να επιμελείται για την ομαλή και πλήρη πραγματοποίηση τους, στο εσωτερικό και το εξωτερικό. ε) Να επιβλέπει τη τήρηση του Καταστατικού και των Κανονισμών από μέρους όλων των σωματείων - μελών. στ) Να εισηγείται στην Γενική Συνέλευση κάθε αναγκαία συμπλήρωση και τροποποίηση των Κανονισμών και των Προγραμμάτων, επιμελούμενο κάθε σχετικής προεργασίας και προπαρασκευής. ζ) Να απονέμει τιμητικές διακρίσεις και τίτλους ή βραβεία και έπαθλα στους νικητές. η) Να επιλύει διαφορές ή διενέξεις αναφυόμενες κατά την τέλεση των αγώνων, λεπτομερειακός, βάσει των Κανονισμών ή των, εκάστοτε, ισχυόντων Νόμων ή Υπουργικών Αποφάσεων. θ) Να εκδικάζει ενστάσεις κατά του κύρους τελεσθέντων αγώνων. ι) Να επιβάλει κυρώσεις και ποινές σε σωματεία, διοικητικούς παράγοντες αυτών, διαιτητές, προπονητές και αθλητές, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και των οικείων Κανονισμών και Νόμων. ια) Να ερμηνεύει διατάξεις του Καταστατικού ή των Κανονισμών σε περίπτωση διφορούμενης αιτίας ή αμφισβητουμένων σημείων, μέχρι σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης. ιβ) Να αποφασίζει για την εγγραφή, στην Ομοσπονδία, νέων μελών. ιγ) Να εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την διαγραφή σωματείων - μελών. ιδ) Να συγκροτεί Επιτροπές, να διορίζει τα μέλη των Επιτροπών, να προσλαμβάνει έμμισθο προσωπικό, να προάγει ή απολύει προσωπικό, να χορηγεί άδειες, να ρυθμίζει τις αποδοχές και τις λοιπές σχέσεις εργασίας, σύμφωνα με τους Νόμους και τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας. ιε) Να εκδίδει δελτία ή άδειες αθλητών, επ ονόματι αυτών και των σωματείων, να ανανεώνει και ακυρώνει δελτία και άδειες, να εγκρίνει μεταγραφές, σύμφωνα με, τις προς τούτο, ισχύουσες διατάξεις του Καταστατικό, των Κανονισμών, των Νόμων ή των Υπουργικών Αποφάσεων και, γενικά, να διακανονίζει και ελέγχει τις μεταγραφικές κινήσεις και τις μεταβολές των

8 - 8 - αθλητών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αποκλειστική μέριμνα να είναι αυτές σύμφωνες με την φίλαθλη ιδιότητα και τους ισχύοντες Κανονισμούς και Νόμους. ιστ) Να ιδρύει ή διορίζει Τοπικές Επιτροπές, σε περιοχές, όπου δεν υφίστανται, νόμιμα, Τοπικές Ενώσεις Σωματείων Καλαθοσφαίρισης να ορίζει την περιφέρεια και τις δικαιοδοσίες κάθε μιας, βάσει ειδικών Κανονισμών, των οποίων οι διατάξεις να θεωρούνται ως τμήμα του παρόντος Καταστατικού. ιζ) Να διαχειρίζεται τα οικονομικά συμφέροντα της Ομοσπονδίας, να καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που υποβάλλεται προς έγκριση στην Γ.Γ.Α. καθώς και τον απολογισμό, για υποβολή προς έγκριση του από την Γενική Συνέλευση και να ρυθμίζει την ε- κτέλεση των οικείων κεφαλαίων, σε συνδυασμό με τα προγράμματα και τις λοιπές ανάγκες και δυνατότητες. ιη) Να λαμβάνει και εφαρμόζει, γενικά, κάθε μέτρο, για την διοικητική διαχειριστική, τεχνική και καταστατική πληρότητα της οργάνωσης, τόσο της ομοσπονδίας, ως Διοικούσας Αρχής, όσο και των σωματείων μελών της. Το Δ.Σ. δύναται, με απόφαση του, να εκχωρεί και μεταβιβάζει στις διάφορες Επιτροπές της Ε.Ο.Κ. μέρος των αρμοδιοτήτων του και δικαιοδοσίας του, ιδίως όταν πρόκειται περί Τοπικών Επιτροπών και να ανακαλεί όσες έχουν εκχωρηθεί ή μεταβιβασθεί. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ, ορίζει με απόφαση του τα πέντε μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου και καθορίζει τις αρμοδιότητες του και την ισχύ των αποφάσεων που λαμβάνει. Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. αποτελούν τα τρία εκ των πέντε μελών του Κ.Σ. ενώ τα άλλα δύο ορίζονται, εκάστοτε, με απόφαση του Δ.Σ. ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 1) Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τις εργασίες του και προΐσταται όλων των εκδηλώσεων και ενεργειών της Ομοσπονδίας. 2) Εκπροσωπεί, μετά του Γενικού Γραμματέα, την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις, ενώπιον κάθε Αρχής. 3) Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και από κοινού μετά του Γενικού Γραμματέα και Ταμία, δύναται να προβαίνει, έγκυρα, σε εκποίηση κινητών ή μίσθωση ακινήτων της Ομοσπονδίας, σε αγορές κινητών πραγμάτων ή πάσης φύσης υλικού (γραφικού, αθλητικού κ.λ.π.), χωρίς καμιά διατύπωση και μέχρι ποσού, που εγκρίνει, κάθε φορά, το Δ.Σ. με πάγια α- πόφαση του, σε παραιτήσεις ή συμβιβασμούς, να συμφωνεί και να δέχεται διαιτησίες, να δέχεται, αποποιείται, δίνει ή αντεπάγει όρκο σε εκκρεμείς δίκες, να προβαίνει σε δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες, για την προστασία των συμφερόντων της Ομοσπονδίας, ως ενάγουσας ή εναγόμενης, να διορίζει δικηγόρους, προς υπεράσπιση των συμφερόντων της, ενώπιον οιουδήποτε Δικαστηρίου, οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και αρμοδιότητας. Ειδικά, προκειμένου, για αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή συμβιβασμού, σε σχέση με ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας, απαιτείται, επιπλέον, προηγούμενη εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης. 4) Προεδρεύει στις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις των διαφόρων Επιτροπών και σε γενικές και ειδικές συσκέψεις, διευθύνει τις συζητήσεις, δίνει και αφαιρεί το λόγο, εισηγείται

9 - 9 - προτάσεις προς ψήφιση, υπογράφει τα Πρακτικά και, γενικά, εποπτεύει, για τη νομιμότητα και το κύρος των λαμβανομένων αποφάσεων καθώς, επίσης, και της εκτέλεσης αυτών, 5) Υπογράφει, μετά του Γενικού Γραμματέα, όλα τα έγγραφα, μονογράφει τα Βιβλία των Γραφείων, του Ταμείου και κάθε. άλλης υπηρεσίας της Ομοσπονδίας και μεριμνά για την ενημερότητα, τη τάξη και την πληρότητα των υπηρεσιακών ενεργειών. 6) Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί ο Πρόεδρος να προβαίνει σε ενέργειες δεσμευτικές για την Ομοσπονδία, αποφασίζοντας μόνος. ΑΡΘΡΟ 15 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ 1) Ο Α Αντιπρόεδρος ή αυτού κωλυομένου, ο Β και μετ αυτούς ο πρεσβύτερος των συμβούλων αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντα, δικαιώματα και αρμοδιότητες τον Πρόεδρο, απόντα, κωλυόμενο ή για οποιαδήποτε αιτία αποχωρούντα. 2) Ως βοηθοί και συμπαραστάτες του προέδρου εκτελούν κάθε υπηρεσία, από αυτές που του ανατίθενται, για τον σκοπό αυτό, με βάση ειδικής, κάθε φορά, εκχώρησης από μέρους του, μετά από απόφαση του Δ.Σ. 3) Ειδικά, ο Β Αντιπρόεδρος ο οποίος έχει και την ιδιότητα του Προέδρου της Κεντρικής Οικονομικής Επιτροπής, παραλαμβάνει, επ ονόματι της Ομοσπονδίας, μετά του ταμία, κάθε ποσό, σε μετρητό ή χρεόγραφα ή άλλες αξίες ή οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, αναλαμβάνει από οποιαδήποτε Τράπεζα κάθε ποσό, που έχει κατατεθεί από την Ομοσπονδία ή τρίτο, υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις και αναλαμβάνει, επί πλέον, κάθε χορηγία, ενίσχυση, εισφορά, εμπόρευμα και, γενικά, κάθε αγαθό υπέρ της Ομοσπονδίας. ΑΡΘΡΟ 16 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1) Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τις υπηρεσίες των Γραφείων, εποπτεύει τις εργασίες της Γραμματείας, διεξάγει την αλληλογραφία, εποπτεύει το Αρχείο, τη Βιβλιοθήκη, το Μητρώο μελών και κάθε άλλη υπηρεσία της Γραμματείας και υπογράφει όλα τα έγγραφα και Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Έχει δικαίωμα να παρίσταται στις συνεδριάσεις και συσκέψεις των Επιτροπών, προβαίνοντας, κάθε φορά, σε ενημέρωση αυτών, για τις ενέργειες και τις αντιλήψεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Συντάσσει τις εκθέσεις πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και μεριμνά για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση κάθε στοιχείου και εγγράφου, χρήσιμου για την εξέταση και συζήτηση σχετικών με την Ομοσπονδία ζητημάτων από κάποιο από τα όργανα διοίκησης της. 3) Τον Γενικό Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας και εκείνον, το νεώτερο από τα μέλη, σε κάθε ειδική περίπτωση. ΑΡΘΡΟ 17 1) Ο Ταμίας έχει τα παρακάτω καθήκοντα: ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ α) Διαχειρίζεται τη χρηματική περιουσία της Ομοσπονδίας. β) Ενεργεί τις εισπράξεις, με διπλότυπες αποδείξεις. γ) Ενεργεί τις πληρωμές, βάσει ενταλμάτων, σε εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.

10 δ) Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο μηνιαίες καταστάσεις για την κίνηση εσόδων και εξόδων της Ομοσπονδίας, ιδιαίτερες καταστάσεις των καθυστερούμενων εισπράξεων και κάθε άλλο στοιχείο, χρήσιμο για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οικονομικής κατάστασης, εισηγούμενος και τα μέτρα, που πρέπει να λαμβάνονται, σε κάθε περίπτωση. ε) Καταθέτει, σε αναγνωρισμένη Τράπεζα, επ ονόματι της Ομοσπονδίας, την, σε μετρητά, περιουσία της και αναλαμβάνει μέρος ή το σύνολο αυτής, όπως ορίζεται στο άρθρο 14, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, όντας, πάντοτε, προσωπικά, υπεύθυνος, για τα εμπιστευόμενα σε αυτόν χρήματα. Είναι, επίσης, πάντοτε, προσωπικά, υπεύθυνος, για κάθε πληρωμή, χωρίς ένταλμα ή άλλο σχετικό δικαιολογητικό. στ) Καταρτίζει τον Προϋπολογισμό, τον Απολογισμό και Ισολογισμό, των οποίων υποβάλει σχέδια και εισηγείται, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο φέρει, ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, για συζήτηση και έγκριση και επισυνάπτει κάθε επεξηγηματικό στοιχείο. 2) Τον Ταμία, απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται από αυτό, με πρόταση του Ταμία και της απολύτου εμπιστοσύνης αυτού. Εφ όσον το κώλυμα ή η απουσία του Ταμία υπερβαίνει το τρίμηνο, το Δ.Σ. προβαίνει στην εκλογή αντικαταστάτη, με μυστική ψηφοφορία, από τα υπόλοιπα μέλη του. 3) Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τη τήρηση του Οικονομικού Αρχείου της Ομοσπονδίας. 4) Ο Ταμίας δύναται, μετά από απόφαση του Δ.Σ. να κρατεί στο Ταμείο χρηματικό ποσό, που ορίζεται από το Δ.Σ. για τις τρέχουσες πληρωμές. ΑΡΘΡΟ 18 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 1) Ο Ειδικός Γραμματέας είναι αρμόδιος για την τάξη, την ευπρέπεια, την πληρότητα και την ετοιμότητα όλων των Υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της Ομοσπονδίας. Μεριμνά για την έ- γκαιρη προμήθεια, τη ταξινόμηση και τη διαφύλαξη και συντήρηση του υλικού και των εφοδίων, πάσης φύσης, τον έλεγχο της διάθεσης και της χρησιμοποίησης των οργάνων και του υλικού, την λειτουργία και τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης και των αποθηκών, ως και όλων των εγκαταστάσεων της Ομοσπονδίας. 2) Τον Ειδικό Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο, αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. το ο- ποίο ορίζεται με μυστική ψηφοφορία. ΑΡΘΡΟ 19 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 1) Το Δ.Σ. δύναται να συστήσει Επιτροπές Πρωταθλημάτων, με απόφαση του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται, λεπτομερώς, οι αρμοδιότητες και η δικαιοδοσία, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις καθώς και οι εκχωρούμενες στις Επιτροπές αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του Δ.Σ. με εξαίρεση των, κατά τη κρίση του, αρμοδιοτήτων και καθηκόντων, γενικότερου χαρακτήρα. 2) Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι εκχωρούμενες αρμοδιότητες συνοψίζονται στα παρακάτω. α) Η προετοιμασία, οργάνωση, προκήρυξη και εποπτεία αγώνων, Τοπικών Περιφερειακών ή Πανελληνίων Πρωταθλημάτων, όλων των Κατηγοριών καθώς και φιλικών ή άλλης φύ-

11 σης αγώνων β) Η σύσταση, από την Επιτροπή Πρωταθλήματος, ειδικότερων Αγωνόδικων, Τεχνικών κ.λ.π. Επιτροπών, ύστερα από έγκριση του Δ.Σ. γ) Με πρόταση του Δ.Σ. η Γενική Συνέλευση δύναται να εκδώσει Κανονισμό Επιτροπής Πρωταθλήματος, με τον οποίο θα ορίζονται, λεπτομερέστερα, τα περί της αρμοδιότητας, της δικαιοδοσίας, της σύνθεσης, της θητείας και κάθε άλλη λεπτομέρεια, για την εργασία τους. 4) Σε κάθε Επιτροπή Πρωταθλήματος, Πρόεδρος ορίζεται το ειδικότερο στο άθλημα μέλος η μη του Δ.Σ. ως μέλη δε, με εισήγηση του και με απόφαση του Δ.Σ. μέχρι και δέκα (10) φίλαθλοι, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή και μη μελών του, με τετραετή θητεία. 5) Η πλήρωση κενούμενης θέσης γίνεται με διορισμό αναπληρωματικού μέλους, μετά από πρόταση του προέδρου της Επιτροπής και από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 6) Ως προς τις συνεδριάσεις, τα καθήκοντα και τις αποφάσεις των Επιτροπών Πρωταθλημάτων, εφαρμόζονται, κατ αναλογία, οι περί Δ.Σ. διατάξεις. ΑΡΘΡΟ 20 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΩΝΩΝ Το Δ.Σ, της Ομοσπονδίας πριν από την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου ορίζει Υπεύθυνο Ασφαλείας Αγώνων, που θα έχει αρμοδιότητα για θεάματα αντιμετώπισης της βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, τον οποίο γνωστοποιεί στην Δ.Ε.Α.Β. μαζί με την αναπληρωτή του, ο ο- ποίος ορίζεται με την αυτή ως άνω απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.» ΑΡΘΡΟ 21 ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 1) Τα αθλητικά σωματεία μιας Τοπικής Επιτροπής ή ομόρων Τοπικών Επιτροπών μπορούν να συστήσουν Ένωση Αθλητικών Σωματείων, σύμφωνα, με τους όρους του παρόντος και του Νόμου. 2) Η περιοχή Τοπικής αρμοδιότητας κάθε προς ίδρυση Ένωσης Σωματείων, καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. 3) Για να ιδρυθεί Ένωση Σωματείων πρέπει να συμφωνούν δέκα, τουλάχιστον ενεργά σωματεία, που έχουν έδρα την περιοχή, που θα συσταθεί η Ένωση και είναι μέλη της Ε.Ο.Κ. 4) Τα σωματεία, που συμφωνούν στην ίδρυση Τοπικής Ένωσης, πρέπει να αποτελούν την πλειοψηφία των σωματείων της περιοχής. 5) Πρέπει, επίσης, να υποβάλουν στην Ε.Ο.Κ. σχέδιο Καταστατικού, οι διατάξεις του οποίου να μην συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού και να περιλαμβάνει ρητή διάταξη, ότι η Ένωση αποδέχεται το παρόν Καταστατικό, ανεπιφύλακτα. 6) Για την ίδρυση της Ένωσης είναι απαραίτητη η συγκατάθεση της Ε.Ο.Κ. Η σχετική α- πόφαση πρέπει να παρθεί, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή του ως άνω αιτήματος. Μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. δικαιούται να απορρίψει το αίτημα, με αιτιολογημένη απόφαση του και βέβαια εφ όσον δεν συντρέχει οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις. 7) Τα σωματεία, που έχουν την έδρα τους στην περιοχή της Ένωση, που αναγνωρίσθηκε, νόμιμα, εγγράφονται, παράλληλα, υποχρεωτικά, στη δύναμη της Ένωσης, που ιδρύθηκε. 8) Ένωση Αθλητικών Σωματείων διαγράφεται από τη δύναμη της Ε.Ο.Κ. με απόφαση του

12 Δ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/ του συνόλου των μελών του, αν για μια αγωνιστική περίοδο δεν παρουσιάσει την προγραμματισμένη αθλητική της δραστηριότητα. Η απόφαση αυτή τελεί υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ο.Κ. 9) Διαίρεση υφιστάμενης Ένωσης Αθλητικών Σωματείων είναι δυνατή, εφ όσον εκτός των ανωτέρω διατυπώσεων και προϋποθέσεων, υπάρξει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και της οικείας Ένωσης Αθλητικών Σωματείων. 10) Οι Τοπικές Ενώσεις είναι μέλη της Ε.Ο.Κ. καθώς και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών. 11) Οι Ενώσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας, με τον νόμιμο εκπρόσωπο τους, χωρίς όμως να έχουν και δικαίωμα ψήφου. ΑΡΘΡΟ 22 ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1) Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορεί να ιδρύει Τοπικές Επιτροπές, σε περιφέρειες, που δεν λειτουργούν, νόμιμα, Τοπικές Ενώσεις, με απόφαση, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, καθορίζοντας, προσέτι, την έδρα κάθε ιδρυόμενης Τοπικής Επιτροπής, τα όρια της περιφέρειας, εντός της οποίας εκτείνεται η δικαιοδοσία της καθώς και τα υπαγόμενα στην Τοπική Επιτροπή Σωματεία Μέλη της Ομοσπονδίας. 2) Τα Διοικητικά Συμβούλια των Τοπικών Επιτροπών αποτελούνται από επτά (7) έως ένδεκα (11) μέλη, που διορίζονται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, από κατάλογο αντιπροσώπων όλων των σωματείων της Περιφέρειας της Τοπικής Επιτροπής, που περιέχει δύο (2) αντιπροσώπους, ένα ως τακτικό και ένα ως αναπληρωτή. Με τους τακτικούς διορίζονται μέχρι πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη, για τη συμπλήρωση, τυχόν, κενουμένων θέσεων. Ο Πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής ορίζεται, κατά πάσα περίπτωση, από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί από τα σωματεία μέλη. Τα μέλη του Προεδρείου πρέπει να προέρχονται από την πόλη έδρα. Οι υπόλοιπες θέσεις καλύπτονται, όσο είναι δυνατό, αναλογικά, από τους εκπροσώπους των λοιπών σωματείων, που υπάγονται στην κατά τόπο αρμοδιότητα κάθε Επιτροπής. 3) Τα διοριζόμενα, κατ' αυτό το τρόπο, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε Τοπικής Επιτροπής, συγκαλούνται σε συνεδρίαση/οπό την Προεδρία του διορισθέντος από την Ε.Ο.Κ. Προέδρου, για να εκλέξουν, με μυστική ψηφοφορία, ένα Αντιπρόεδρο, ένα Γραμματέα, ένα Ταμία, ένα Πρόεδρο Τεχνικής Επιτροπής και ένα Πρόεδρο Επιτροπής Διαιτησίας και Κανονισμών και ακολούθως τις λοιπές Επιτροπές. 4) Το Δ.Σ. της Τοπικής Επιτροπής, με τη συγκρότηση του σε σώμα, αναλαμβάνει τα καθήκοντα του και εφαρμόζει, κατ' αναλογία, ως προς τις συνεδριάσεις του, την απαρτία, τη διαδικασία των συζητήσεων και τη λήψη των αποφάσεων, τις σχετικές, προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. 5) Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Τοπικών Επιτροπών είναι όσα από τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Δ.Σ. μεταβιβάζονται και εκχωρούνται σ αυτές ή περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς, για τους οποίους η παρ. 7 του παρόντος άρθρου προβλέπει και ενδεικτικά, τα παρακάτω. α) η εποπτεία και ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και

13 των Κανονισμών της Ομοσπονδίας, από τα σωματεία-μέλη της κάθε περιφέρειας. β) η παρακολούθηση των σχέσεων, μεταξύ των σωματείων και η διασφάλιση της ομαλής συνεργασίας. γ) η διευθέτηση ενδεχόμενων διαφορών και διενέξεων και η εκδίκαση ενστάσεων, σε πρώτο βαθμό. δ) η διενέργεια ανακρίσεων, κατά παραπομπή από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. ε) η οργάνωση και τέλεση των πάσης φύσης αγώνων και Πρωταθλημάτων, στην Περιφέρεια κάθε Τοπικής Επιτροπής. στ) ο καταρτισμός μεικτών αντιπροσωπευτικών ομάδων της Τοπικής Επιτροπής. ζ) η εκτέλεση κάθε υπηρεσίας, που ανατίθεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. 6) Κάθε Τοπική Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλει, ανά εξάμηνο, προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, αναλυτική έκθεση των εργασιών της, στο τέλος δε κάθε χρόνου, πλήρη οικονομικό απολογισμό των εσόδων και εξόδων της καθώς και γενική έκθεση, για την αγωνιστική κίνηση στη περιφέρεια της. 7) Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορεί να καταρτίσει και θέσει σε εφαρμογή ειδικό Κανονισμό, για τη λειτουργία των Τοπικών Επιτροπών, με τον οποίο θα καθορίζεται, λεπτομερέστερα, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και η διαδικασία αυτών, ως και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 8) Όταν παρίσταται ανάγκη υποβοήθησης του έργου των Τοπικών Επιτροπών, το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. με εισήγηση της οικείας Τοπικής Επιτροπής διορίζει Τοπικές Υποεπιτροπές, των οποίων οι αρμοδιότητες θα καθορίζονται, σαφώς, από την οικεία σχετική με τον διορισμό τους απόφαση. ΑΡΘΡΟ 23 ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη, εκλεγόμενα με τετραετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση, συγχρόνως, με τα μέλη του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία, από κατάλογο υποψηφίων, που υποδεικνύονται από τα έχοντα δικαίωμα ψήφου, μέλη. 2) Η Επιτροπή τελεί υπό την Προεδρία του μεγαλύτερου, σε ηλικία, από τα μέλη της, συνέρχεται σε συνεδριάσεις, είτε κατά τα μεταξύ των Γενικών Συνελεύσεων χρονικά διαστήματα είτε πριν είτε κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης, ελέγχει το Ταμείο, τους Ισολογισμούς, τους Απολογισμούς, τη τάξη και ακρίβεια των δικαιολογητικών και την οικονομική, εν γένει, κατάσταση και διαχείριση, για τα οποία υποβάλει έκθεση στην Γενική Συνέλευση καθώς και εισηγήσεις και προτάσεις. 3) Μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, απόντα ή κωλυόμενα, αντικαθίστανται από τους ε- πόμενους κατά σειρά υποψήφιους. ΑΡΘΡΟ 24 ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, από τα οποία το ένα είναι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, ο οποίος και προεδρεύει αυτής όπως ορίζεται στο άρθρο 24 παρ. 1,2 και 3 του Αθλητικού Νόμου, τα δε υπόλοιπα δύο εκλέγονται, μεταξύ των τακτικών αντιπροσώπων των σωματείων - μελών, κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους των αρχαιρεσιών, δι ανατάσεως των χειρών. 2) Έργο της Εφορευτικής Επιτροπής είναι να παραλάβει από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της

14 Ομοσπονδίας, τον ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. και να διενεργήσει τη ψηφοφορία και την διαλογή, υπογράφουσα, μετά το τέλος αυτής το Πρακτικό της ψηφοφορίας και να παραδώσει στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, μαζί με τα ψηφοδέλτια, που έχουν μονογραφεί από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. ΑΡΘΡΟ 25 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) Η Υγειονομική Επιτροπή της Ομοσπονδίας αποτελείται από ένα Πρόεδρο Ιατρό, μέλος ή μη του Δ.Σ. και άλλων δύο Ιατρών, που εκλέγονται από το Δ.Σ. με τριετή θητεία, με εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής. 2) Έργο της Επιτροπής είναι η οργάνωση, η ομαλή διεξαγωγή και εποπτεία της αθλητιατρικής παρακολούθησης των αθλητών και αθλητριών της Ομοσπονδίας, με την καθολική εφαρμογή ειδικού βιβλιαρίου υγείας και παντός άλλου μέσου, το οποίο η Επιτροπή εισηγείται και το Δ.Σ. μπορεί να αποδεχθεί. αναγκαίο. 3) Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. δύναται να χορηγήσει και άλλες αρμοδιότητες στην Επιτροπή. 4) Η Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδριάσεις όσες φορές ο Πρόεδρος αυτής κρίνει τούτο 5) Όλα όσα μέτρα προτείνει η Επιτροπή και από το Δ.Σ. αποφασίζονται, είναι υποχρεωτικά για τα σωματεία και τους αθλητές και αθλήτριες. ΑΡΘΡΟ 26 1) Στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης λειτουργεί η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 2) Η σύσταση, λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Κ.Ε.Δ. καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης που προβλέπεται από το άρθρο 44 παρ.1 του Ν.2725/1999 ή τον εκάστοτε ισχύοντα Αθλητικό Νόμο. ΑΡΘΡΟ 27 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1) Η Επιτροπή Μεταγραφών είναι πενταμελής, αποτελούμενη εκ του Προέδρου ή εξ ενός των Αντιπροέδρων του Δ.Σ. ως Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα αυτού, τριών (3) αμίσθων φιλάθλων, που να έχουν νομική κατάρτιση και να μη μετέχουν, από πενταετίας, τουλάχιστον, στη Διοίκηση κάποιου σωματείου μέλους της Ομοσπονδίας. Η σύνθεση της Επιτροπής Μεταγραφών μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. πλειοψηφία. 2) Την Επιτροπή συγκροτεί το Δ.Σ. με απόφαση του, την οποία λαμβάνει με απόλυτη 3) Τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα εκλέγουν τα μέλη της Επιτροπής, με μυστική ψηφοφορία, από τα μέλη του Δ.Σ. 4) Η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδριάσεις και βρίσκεται σε απαρτία παρόντων τριών (3), τουλάχιστον, μελών, από τα οποία ο Πρόεδρος ή αυτού κωλυομένου ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Τον Γραμματέα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένα μέλος της Επιτροπής, το οποίο ορίζεται κάθε φορά από αυτή. 5) Έργο της Επιτροπής είναι η πιστή εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Μεταγραφών, που προβλέπεται στα άρθ. 27 και 33 παρ. 2 και 3 του Αθλητικού Νόμου, ως και η εισήγηση προς

15 το Δ.Σ. κάθε, κατά τη κρίση της,αναγκαίας ΑΡΘΡΟ τροποποίησης ή συμπλήρωσης αυτού. 1) Το Δ.Σ. πρέπει να εκδίδει τις αποφάσεις του σε εύλογο χρονικό διάστημα και κατά πάσα περίπτωση, εντός 45 ημερών, από της υποβολής σε αυτό της σχετικής αίτησης, αναφοράς ή εγγράφου. 2) Οι αποφάσεις αυτές υπόκεινται σε έφεση ενώπιον του ΑΣΕΑΔ, όπως ο Νόμος ορίζει. ΑΡΘΡΟ 29 Όλες οι υποθέσεις και τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται δια της Γενικής Γραμματείας της Ε.Ο.Κ. με μέριμνα δε αυτής εκτελούνται, αμελλητί, οι αποφάσεις όλων των Επιτροπών. ΑΡΘΡΟ 30 ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1) Το Δ.Σ. έχει δικαίωμα να συστήσει μόνιμες ή προσωρινής διάρκειας Επιτροπές με αποφάσεις του που λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων κατά την συνεδρίαση μελών του, όπως είναι η Δικαστική Επιτροπή, η Οικονομική Επιτροπή, η Επιτροπή Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, η Επιτροπή Προγραμματισμού και κάθε άλλη Επιτροπή της οποίας η λειτουργία θεωρείται απαραίτητη για την επίτευξη του σκοπού κατά των στόχων της Ομοσπονδίας. 2) Με τις αποφάσεις, για τη σύσταση Επιτροπών, προσδιορίζονται κατά περίπτωση, ο τρόπος σύνθεσης, οι αρμοδιότητες και η δικαιοδοσία, το έργο και κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετικά, με τη λειτουργία, την εξάρτηση και τις σχέσεις αυτών. 3) Οι αποφάσεις όλων των Επιτροπών, εφ όσον, δεν ορίζεται, διαφορετικά, στο παρόν, τους οικείους Κανονισμούς, τους Νόμους ή στις ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. εξαρτώνται από την έγκριση τους από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 31 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1) Η συγκρότηση, η οργάνωση, η λειτουργία και η διοίκηση της Ομοσπονδίας, παράλληλα, με τις διατάξεις του παρόντος και των διατάξεων των Νόμων, διέπονται και από τις διατάξεις των Κανονισμών της, που έχουν, μέχρι σήμερα, ψηφισθεί, νόμιμα και ισχύουν από τη ψήφιση τους, σαν παρακολούθημα των διατάξεων του παρόντος, έχοντες την ίδια, με τις διατάξεις του παρόντος τυπική και θεωρητική δύναμη. 2) Οι ισχύοντες Κανονισμοί προβλέπουν: α) Περί Διοίκησης της Ε.Ο.Κ. β) Περί Αγώνων και Πρωταθλημάτων γ) Περί Εθνικών Ομάδων δ) Περί Διαιτητών - Κριτών ε) Περί Πειθαρχικού Δικαίου στ) Περί της έκδοσης αναγνωριστικών δελτίων ζ) Περί εγγραφής αθλητών η) Περί Επιτροπής Μεταγραφών θ) Περί Διάρθρωσης των Υπηρεσιών της Ε.Ο.Κ. 3) Οι παραπάνω Κανονισμοί μπορεί να τροποποιηθούν με τη τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων, ήτοι απόφαση - εισήγηση Δ.Σ. απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να αποκλείεται η ψήφιση νέων, περί θεμάτων που δεν προβλέπονται από τους ισχύοντες, με τη συνήθη α-

16 παρτία και πλειοψηφία. ΑΡΘΡΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1) Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς την Ομοσπονδία και για τους σκοπούς αυτής, μελών του Δ.Σ. και των μελών των διαφόρων Επιτροπών, παρέχονται αμισθί. Μόνο τα έξοδα μετακίνησης, για υπηρεσία της Ομοσπονδίας και οι επιτρεπόμενες αποζημιώσεις, σύμφωνα, με τους Διεθνείς Κανονισμούς και τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων ή Υπουργικών Αποφάσεων, καταβάλλονται, κατά τις περιπτώσεις, τις οποίες αποφασίζεται τούτο, αιτιολογημένα, από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. 2) Απαγορεύεται στο Δ.Σ. της Αθλητικής Ένωσης να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτων υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό α- ντάλλαγμα, με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν τη σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου. 3) Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς την Αθλητική Ένωση από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου, για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών. 4) Το απαιτούμενο, για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, έμμισθο υπαλληλικό προσωπικό, τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, προσλαμβάνεται από το Δ.Σ. σύμφωνα, με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, των εκάστοτε ισχυόντων Κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσίας και τους λοιπούς ειδικούς Κανονισμούς καθορίζονται οι οργανικές τακτικές και έκτακτες θέσεις, τα απαιτούμενα για τη κατάληψη, κάθε μιας τούτων προσόντα, ο τρόπος πρόσληψης, οι όροι εργασίας, οι προϋποθέσεις αδειών, προαγωγής, απόλυσης καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Όλες οι υπηρεσίες της Ομοσπονδίας τελούν υπό την εποπτεία και έλεγχο του Γενικού Γραμματέα 5) Το έμμισθο προσωπικό μπορεί, καλούμενο, να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις και όσες φορές ζητείται τούτο, να δίνει πληροφορίες ή να εκφέρει γνώμη και να εισηγείται λύσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 6) Κατά τον ίδιο, όπως παραπάνω τρόπο, το Δ.Σ. μπορεί να εξουσιοδοτεί τις Τοπικές Επιτροπές, να προσλαμβάνουν υπαλληλικό ή τεχνικό και βοηθητικό έμμισθο προσωπικό, μετά από ειδική, κατά περίπτωση, άδειας και έγκρισης. ΑΡΘΡΟ 33 1) Επί πλέον των οριζομένων Κανονισμών, δια των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας υποχρεούται, όπως εντός του απαραίτητα, εύλογου χρόνου, να καταρτίσει και υποβάλει, για έγκριση από τη Γενική Συνέλευση, κάθε άλλο συμπληρωματικό Κανονισμό, έτσι ώστε, όλες οι υπηρεσίες και οι λειτουργίες της Ομοσπονδίας και οι σχέσεις των διαφόρων οργάνων διοίκησης και προσωπικού, να διέπονται από πάγιους και σαφώς καθορισμένους κανόνες. 2) Ειδικότερα, με τους συμπληρωματικούς αυτούς Κανονισμούς προσδιορίζονται τα δικαιώματα των διοικητικών στελεχών, μεταξύ των σωματείων και αθλητών, αφ' ενός και της Ο-

17 μοσπονδίας μετ αυτών, αφ' ετέρου τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των διοικητικών στελεχών, οι γενικότερες δεοντολογικές υποχρεώσεις των φιλάθλων, γενικά, μελών της Ομοσπονδίας και όλα τα διοικητικά και τεχνικά ζητήματα, για τα οποία δεν υπάρχει, τυχόν, αναγκαία ρύθμιση ή πρόβλεψη στο παρόν Καταστατικό. ΑΡΘΡΟ 34 1) Η διάλυση της Ε.Ο.Κ. μπορεί να αποφασισθεί, από, ειδικά, για το σκοπό αυτό συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, με απαρτία μεγαλύτερη των δύο τρίτων (2/3) των δικαιούμενων ψήφου μελών και δια πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, εκ των οποίων το ήμισυ, τουλάχιστον, των παρόντων ιδρυτικών μελών. 2) Αν αποφασισθεί η διάλυση, η περιουσία της Ομοσπονδίας περιέρχεται, κατά Νόμο, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. ΑΡΘΡΟ 35 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού μπορεί να αποφασισθεί, με έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκαλούμενη, για το σκοπό αυτό, παρόντων, τουλάχιστον, του μισού των δικαιούμενων ψήφου μελών και με τη πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. ΑΡΘΡΟ 36 1) Η αυθεντική ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και των Κανονισμών της Ομοσπονδίας, ως και των Διεθνών Κανονισμών για την εφαρμογή τους στην Ελλάδα, γίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ. 2) Ενστάσεις ή διαμαρτυρίες κατ αποφάσεων Δ.Σ. Ενώσεων, των Τοπικών Επιτροπών, κάθε Διοικητικής ή Τεχνικής Επιτροπής, ως και της Δικαστικής Επιτροπής, υποβάλλονται, εγ γράφως, στη Γενική Συνέλευση ένα μήνα, τουλάχιστον, πριν από τη σύγκληση αυτής, μέσω του Δ.Σ. Σε άλλη περίπτωση δεν συζητούνται. ΑΡΘΡΟ 37 ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ Επίτιμα Μέλη της Ομοσπονδίας αναγορεύονται από τη Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων, με πρόταση του Δ.Σ. ή του 1/5 των δικαιούμενων ψήφου μελών, διακεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα., τα οποία έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες προς την Ομοσπονδία και τον Αθλητισμό, γενικότερα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Γενική Συνέλευση μπορεί να απονείμει το τίτλο του Επίτιμου Προέδρου, προκειμένου για, ιδιαιτέρως, εξέχοντα πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει μακρά ευδόκιμη αθλητική, κοινωνική και εθνική δράση. Στα Επίτιμα Μέλη απονέμεται δίπλωμα και διακριτικό εύσημο. Οι επίτιμοι Πρόεδροι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν, ενεργά, στην λειτουργία της Ομοσπονδίας, να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των γενικών Συνελεύσεων εκθέτοντας τις απόψεις και προτάσεις τους, χωρίς όμως το δικαίωμα της ψήφου. ΑΡΘΡΟ 38 Το παρόν Καταστατικό, το οποίο περιέχει 38 άρθρα, εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των Μελών της Ε.Ο.Κ. κατά την συνεδρίαση της 19 ης Μαρτίου 2009.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 4ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ A ΤΙΤΛΟΣ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΣΑ ΑΡΘΡΟ 1ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης. Άρθρο 1ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Ίδρυση Σκοπός Μέσα επιδίωξης Άρθρο 1ο Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία «Ελληνική Λέσχη Φίλων των Δίσκων Discus Club of Greece», με έδρα την πόλη των Αθηνών. Η Λέσχη

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Αυτές είναι οι προτάσεις για την αλλαγή του καταστατικού προς τη Καταστατική Γενική Συνέλευση στα πλαίσια του αλλαγής και του εκσυγχρονισμού των κανονισμών λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1 of 6 18/2/2013 3:27 µµ Καταστατικό ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 ο Ιδρύεται επαγγελµατικό σωµατείο µε την επωνυµία: "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ" (HELLENIC SOCIETY OF SURGICAL ONCOLOGY) ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Σωματείου «Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία» Απόφαση Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: 260/1991 (35682/ΕΠ, 1531/5-12-1990) Επωνυμία, Έδρα, Σφραγίδα και Σκοπός του Σωματείου Παράγραφος 1 Ιδρύεται επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρθρο 1 Επωνυμία Εδρα Ιδρύεται Σωματείο σύμφωνα με τα άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα υπό την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/4/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι: Συγκρότηση και λειτουργία του Δ.Σ. Άρθρο 1: Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Άρθρο 1 Ονομασία, έδρα, νομική υπόσταση, στόχος της Εταιρίας 1) Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙKΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Άρθρο 1ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωµατείο από φίλους των εικαστικών και πλαστικών τεχνών, µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού.

Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Τροποποίηση του Καταστατικού της αστικής µη κερδοσκοπικής εταιρείας µε την επωνυµία «Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών» και κωδικοποίηση αυτού. Στο Πανεπιστήµιο της Γρανάδας της Ισπανίας, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της Ένωσης Συλλόγων που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού Αττικής με την επωνυμία: «ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΑΤΕ Άρθρο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Τα Περιφερειακά Γραφεία του ΣΑΤΕ ιδρύονται, συγχωνεύονται και καταργούνται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1.1, 1.2 και 4.2 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου»

Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Καταστατικό του Σωματείου «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2 ου Νηπιαγωγείου Κισάμου» Άρθρο 1 : Ίδρυση, έδρα, Επωνυμία Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53

Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ. Ν.1566/85 Αρ. 53 Νοµοθεσία Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/85 Αρ. 53 (Διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998) Ν.2621 23.6.98 (Φ.Ε.Κ. 136/Α ) Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ. Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα. Άρθρο 2 Σκοπός Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ Άρθρο 1 Επωνυµία Έδρα Ιδρύεται σωµατείο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, µε την επωνυµία «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ» και έδρα την Αθήνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ και ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ Σάββατο 23 Μαΐου 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Σύσταση - Επωνυμία - Έδρα Ιδρύεται Σωματείο, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. 1. Η Κοινότητα ονομάζεται. 2. Έδρα της είναι ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 1 Όνομα και έδρα 1. Η Κοινότητα ονομάζεται 2. Έδρα της είναι 3. Η Κοινότητα είναι καταχωρημένη στο Ειρηνοδικείο σαν αναγνωρισμένο σωματείο (e.v.) 4. Ο χώρος δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Η Ελληνική Ομοσπονδία Μπόουλινγκ αναγνωρίστηκε με την υπ αριθ. 3832/1984 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας και το Καταστατικό της που εγκρίθηκε με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «KIΝΗΣH ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ» 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ Η επωνυμία του Σωματείου είναι "ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ". Στις διεθνείς σχέσεις η επωνυμία του Σωματείου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σ Τ Ο Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19-11-1983 Α Ρ Θ Ρ Ο 1ο Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο (Επιστηµονική Εταιρεία) µε την ονοµασία και τον τίτλο ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.)

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΚΛΕ) ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (I.F.S.W.) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ============================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 2 ΕΔΡΑ Έδρα του Συλλόγου είναι η Αθήνα οδός Αριστογείτονος 11-13. Άρθρο 3 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ & ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΧΩΝ Τάρανα-Κραψίτη Δήμου Πρέβεζας» (Ο.Σ.Π.Ο. Τάρανα-Κραψίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ΑΡΘΡΟ 1ον ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Ιδρύθηκε κατά το έτος 1995 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΙΑΘΛΟΥ ( Κ.Ο. Τριάθλου ) με έδρα τη Λευκωσία. ΑΡΘΡΟ 2ον ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚEΙΟ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται στην Λαμία Σύλλογος με επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 3 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΔΡΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1. Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία "Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ - ΕΥΡΥΤΑΝ1ΑΣ - ΛΑΡΙΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Β. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΩΝ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ - ΩΡΕΩΝ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΙΔΡΥΣΗ - ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση»

Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» Εσωτερικός κανονισμός για το Σύλλογο Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» 1. Γενικά. Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Συλλόγου Φίλων Αεροπορίας «Απογείωση» συμπληρώνει τις διατάξεις του καταστατικού με σκοπό την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας (ΚΥΜΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ- ΕΔΡΑ- ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονικό σωματείο με όνομα «ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» [συντομογραφικά ΚΥ.Μ.Ε.]. Η έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΟΜΙΛΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» με έδρα την πόλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρθρο 1 - Αντικείμενο του Κανονισμού Ο κανονισμός αυτός ρυθμίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ.Η.). Άρθρο 2 - Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Της ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΟΡ ΑΙΑΣ» µε έδρα την Πτολεµαΐδα. Άρθρο 2 Σκοπός του σωµατείου είναι η προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» ΑΡΘΡΟ 1 ο Επωνυμία - Έδρα Α. Ιδρύεται στη Σαλαμίνα, σήμερα στις 10 Ιουνίου 2002, σωματείο με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. Άρθρο 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΥ ΠΣΦ-ΝΠΔΔ ΣΚΟΠΟΣ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 1 Τα επιστημονικά τμήματα λειτουργούν υπό την αιγίδα του ΠΣΦ-ΝΠΔΔ, και έχουν σαν κύριο αντικείμενο την μελέτη θεμάτων σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Κεφάλαιο Α Ίδρυση Έδρα Σκοπός ΑΡΘΡΟ 1 Ίδρυση Έδρα Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ I C O M O S Λ Ε Υ Κ Ω Σ Ι Α 1998 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ιδρυση - Επωνυμία - Εδρα 1 2. Λειτουργία - Σφραγίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΧΙΟΥ Κεφάλαιο Α Άρθρο 1 - Ίδρυση Ιδρύεται Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με επωνυμία Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KATAΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ TO ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΝ Αρθρο 1 ο : ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ Α.- Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Δ4/662α/ ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ4/662α/23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 Ν.1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 1 β του Ν.2621 /1998, β) το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ A ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH-RACKET (Α ΕΣΑΞ) ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ A ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH-RACKET (Α ΕΣΑΞ) ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ A ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH-RACKET (Α ΕΣΑΞ) ΙΔΡΥΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ - ΣΚΟΠΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Α ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΞΥΛΟΡΑΚΕΤΑΣ BEACH

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. Mετάφραση από τη γερμανική γλώσσα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥΚΡΑΙΣ. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΟΝΟΜΑ, ΕΔΡΑ, ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ α) Η Κοινότητα ονομάζεται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΤΤΕΡΑΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Επιστημονική Εταιρεία (Σωματείο), με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ», με έδρα την Αθήνα, Σοφίας Σλήμαν 48

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 30/06/2015 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Άρθρο 1, παράγραφος 3, εδάφιο β: Η επωνυμία στη αγγλική γλώσσα αποδίδεται ως «COOPERATIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ. 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 13ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ AΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. Ιδρύεται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 13 ου Δημοτικού σχολείου Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ. Άρθρο 1 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Ιδρύεται στην Κύπρο με Έδρα την Λεμεσό Αθλητικός Σύνδεσμος Σωματείων Καράτε FUDOΚAN με την επωνυμία «ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΡΑΤΕ FUDOΚAN» που στο πιο κάτω θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ (IOAPA) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1ο ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Συνιστάται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Μετεχόντων σε Συνόδους της Διεθνούς Ολυμπιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014

Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Ημερομηνία Ανάρτησης: 11/08/2014 Γενική συνέλευση ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ TΩN ΜΕΛΩΝ Άρθρο 25(του καταστατικού) 1. 2. Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο της Ενώσεως. Αποτελείται από τα τακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως:

Η εκπλήρωση αυτών των στόχων θα επιδιωχθεί με την διοργάνωση των ακόλουθων δραστηριοτήτων όπως: Καταστατικό 1 Ονομασία και έδρα Ο σύλλογος φέρει την ονομασία Έλληνες Επιστήμονες Βερολίνου και Βρανδεμβούργου (κ.σ.) και έχει την έδρα του στο Βερολίνο. Έτος χρήσης είναι το ημερολογιακό έτος. 2 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Καταστατικό Του σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα με την επωνυμία SOS ΑΓΑΠΗ- ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Τίτλος 1- Ίδρυση, ονομασια, έδρα και σκοπός του σωματείου Κεφάλαιο Ι- Ίδρυση, ονομασία και έδρα Άρθρο 1 : Ιδρύεται

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος με έδρα την Αθήνα. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ι. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Άρθρο 1 Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο υπό την επωνυμία "Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος" με έδρα την Αθήνα. Άρθρο 2 Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία.

Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. Η λειτουργία του Συλλόγου διέπεται από την παρακάτω κείμενη νομοθεσία. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ Ν.1566/30-9-1985. Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ 1 Άρθρο 1 ΣΥΓΚΛΗΣΗ Δ.Σ. 1. Το Δ.Σ. συγκαλείται κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Δ.Σ. του Συλλόγου ή του κατά το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α Ι Τ Η Σ Η Του σωματείου με την επωνυμία «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», νομίμως εκπροσωπουμένου υπό του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Σωματείου με έδρα την Αθήνα και επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ & ΤΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΆΡΘΡΟ 1 Επωνυμία ιακριτικός Τίτλος Έδρα Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Οβολός κέντρο μελέτης και τεκμηρίωσης κοινωνικού νομίσματος» Άρθρο 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ 1.1 Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Οβολός κέντρο μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1. Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Αρθρο 1 Ιδρύεται στην Αθήνα επαγγελματικός επιστημονικός σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (HELLENIC ASSOCIATION

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Άρθρο 78 Σωµατείο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [ ] Άρθρο 78 Σωµατείο Ένωση προσώπων που επιδιώκει σκοπό µη κερδοσκοπικό αποκτά προσωπικότητα όταν εγγραφεί σε ειδικό δηµόσιο βιβλίο (σωµατείο) που τηρείται στο πρωτοδικείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία.

ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία , 1065 Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το όνομα του Συλλόγου είναι: «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΔΡΑ: Έδρα του Συλλόγου είναι η Λευκωσία. Οδός Στασικράτους 24, γραφεία 201-202, 1065 Λευκωσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» ΑΡΘΡΟ 1 : Ιδρυτική πράξη 1) Ιδρύεται σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ» µε έδρα την Αθήνα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 1. Ίδρυση Επωνυμία Έδρα ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Μανάγουλης Άρθρο 1 Ίδρυση Επωνυμία Έδρα Ιδρύεται Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος με την επωνυμία «Λαογραφικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Μανάγουλης»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ. Άρθρο 1.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ. Άρθρο 1. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΙΔΡΥΣΗ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1. Ιδρύεται στην Πάτρα Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος Αποφοίτων Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Πατρών.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Άρθρο 4. Η Ομοσπονδία και οι Κοινότητες-Σύλλογοι μέλη της είναι κομματικά αδέσμευτες. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Άρθρο 1. Ονομασία: Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας (Ο.Ε.Σ.Κ.Σ.). Άρθρο 2. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι η Στοκχόλμη. Άρθρο 3. Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: 1. Η διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ» ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρόν αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης )

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ( όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µετά την Ειδική Καταστατική Συνέλευση της 28ης-4-1998) Του Σωµατείου «Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόµων και Χωροτακτών» Ι. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε ΡΑ - ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «.» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ) ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Άρθρο 1: ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΈΔΡΑ «.» Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «..» και έδρα τ..... Για την δραστηριότητα του σωματείου στην Ελλάδα και κυρίως στο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 21.09.2012 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε. ========================================================

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ. 4. Η συνδρομή για τα τακτικά μέλη είναι υποχρεωτική και ορίστηκε σε 15 ευρώ το χρόνο. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ 1. Ιδρύεται σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την ονομασία Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, για την προαγωγή της ποδηλασίας και την αγάπη του ανθρώπου προς το ποδήλατο με έδρα τη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συνδέσμου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων & Μυοκτονιών Ελλάδας». ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Μέλη- Σκοπός Άρθρο 1 ον. Ιδρύεται σύνδεσμος με την επωνυμία «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΕΣΑ Άρθρο 1 ο Ίδρυση Επωνυμία Το 1965 εγκεκριμένο με την

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων (ΕΤ) του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του Ν. 3599/2007 «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ. Άρθρο 1 ο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ Άρθρο 1 ο Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΕΕΣΠΕ) με έδρα την Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1

Σχέδιο Νόµου. «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης. και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Σχέδιο Νόµου «Επιλογή δικαστικών λειτουργών στις κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης και επαναφορά της αρχής του αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων» Άρθρο 1 Η παράγραφος 3 του άρθρου 49 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ /ΣΣ/µβ ΑΘΗΝΑ, 16 Φεβρουαρίου 2006

Αριθ. Πρωτ /ΣΣ/µβ ΑΘΗΝΑ, 16 Φεβρουαρίου 2006 Αριθ. Πρωτ. 16848/ΣΣ/µβ ΑΘΗΝΑ, 16 Φεβρουαρίου 2006 Π Ρ Ο Σ Τις Εταιρείες-Μέλη του ΣΑΤΕ Έδρες τους ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση (Αρχαιρεσιών). Α. Σύµφωνα µε το νέο Καταστατικό του Συνδέσµου, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο

Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο Η Εταιρεία «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ - ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΤΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» (εφεξής «Εταιρεία») ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Π.Ε.Δ.Θ.) ΛΑΡΙΣΑ 2011 Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΟΛΟΓΩΝ (Π.Ε..) Άρθρο 1 Όνοµα και έδρα Ιδρύεται Ένωση ασολόγων µε το όνοµα «Παγκύπρια Ένωση ασολόγων» µε έδρα τη Λευκωσία. Άρθρο 2 Σκοποί 1. Η προαγωγή των συµφερόντων των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ» Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ο (Επωνυμία-Έδρα) Συστήνεται επιστημονική εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων

Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Υπουργική απόφαση Δ4/662/1998. Όργανα οργανώσεων γονέων Α.Π. Δ4 / 662 / 23-12-1998 ΥΠ.Ε.Π.Θ. (διορθωμένη σύμφωνα με την από 20-1-1999 εγκύκλιο) Έχοντας υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρου 53 ν.1566/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 18/6/26-6-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ 1: Σκοπός της Επενδυτικής Επιτροπής ΑΡΘΡΟ 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ιδρύεται Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα