The 25 two-day seminars of the 2012 Program are separated into the following categories:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The 25 two-day seminars of the 2012 Program are separated into the following categories:"

Transcript

1

2

3 Preface The 2012 Program was developed by the Maritime Training Centre of HELMEPA in cooperation with a Training Committee composed of representatives of 12 member companies that was formed according to a decision of the Board of Directors. The Committee contributed to the compilation of this program so as to satisfy, as much as possible, common training needs of officers and staff of member companies. The selected topics will be presented by specialized staff from seven companies and six classification societies, all members of the Association, the Hellenic Coast Guard, the Laboratory for Maritime Transport of NTUA and HELMEPA, as well as independent maritime professionals. The 25 two-day seminars of the 2012 Program are separated into the following categories: a) Environmental Management, 10 seminars, b) Safety - Risk - Crises, 10 seminars, and c) Marine Environmental Awareness, 5 seminars. It should be noted that the training offered by the seminars of the third category is mandatory from 2013 according to the recently amended International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Seafarers (STCW). Τhese seminars will be certified in accordance with the requirements of the Convention and relevant IMO guidelines. Amid a difficult period for our country and in the general gloom and concern for the future, we choose to remain optimistic as 2012 marks the 30th anniversary of HELMEPA. For its work, which continues successfully thanks to the constant, voluntary participation of members, companies, vessels and seafarers, HELMEPA has received the Seatrade Awards and was recently honored with the Award for Safety and Protection of the Marine Environment by the Lloyd s List Greek Shipping Awards. With the wish that the new Program will fulfill its goals, we are looking forward to a wider participation of our members. Christiana Prekezes December 2011 Executive Coordinator HELMEPA 4

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 6

5 Περιεχόμενο και Στόχοι Σεμιναρίου Το Σεμινάριο έχει στόχο να ενημερώσει ναυτικούς και στελέχη γραφείου για τη σημασία της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης του πλοίου στην προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες περιοχές και λιμάνια που οι απαιτήσεις είναι αυστηρότερες. Εξοικειώνει τους συμμετέχοντες με τεχνικές λειτουργίας και συντήρησης σημαντικών μηχανημάτων για την πρόληψη της ρύπανσης και παρουσιάζει τις νέες οδηγίες τήρησης εγγραφών στο Βιβλίο Πετρελαίου. Συγχρόνως αναλύει τις νέες απαιτήσεις του Port State Control στην περιοχή ευθύνης του Paris MOU και παρουσιάζει διαδικασίες και πρακτικές αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών. Οφέλη από την παρακολούθηση του Oι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν πάνω στις εξελίξεις που αφορούν στην ποιότητα των καυσίμων ναυτιλίας και τις απαιτήσεις για τις αέριες εκπομπές, να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων και του θαλάσσιου έρματος και να προετοιμαστούν καλύτερα για επιθεωρήσεις των πλοίων τους σε Ευρωπαϊκά λιμάνια. Contents and Objectives of the Seminar The Seminar s objective is to inform seafarers and office staff about the importance of the sound environmental management of the ship for the protection of the marine environment, especially in marine areas and ports where stricter requirements apply. It familiarizes participants with techniques relating to the operation and maintenance of important machinery for the prevention of pollution and presents the new guidelines for making entries in the Oil Record Book. At the same time, it analyzes the new Port State Control requirements in the Paris MOU region and presents the procedures and practices to deal with emergency incidents. Benefits for the participant Participants will have the opportunity to be informed on developments relating to the quality of marine fuels and the requirements for air emissions, improve their knowledge on garbage and ballast water management and be better prepared for the inspection of their ships in European ports. 7

6 1st Day: Daily Program Topic Number: 1 Description: Oil Record Book N. Zois Topic Number: Description: 2 (cont d) Oil Record Book N. Zois Break Topic Number: 3 Description: Vessel General Permit HELMEPA Topic Number: 4 Description: Ballast Water Management - Exchange at sea - Onboard treatment HELMEPA Break Topic Number: 5 Description: ODMC and OWS systems Fairdeal Group Management S.A. - HELMEPA Topic Number: 6 Description: Quality of marine fuel oils, bunkering procedures and bunker disputes Det Norske Veritas 8

7 2nd Day: Daily Program Topic Number: 7 Description: Ships in ECA areas Rina Hellas Topic Number: 8 Description: Oceans, atmosphere and the climate change HELMEPA Break Topic Number: 9 Description: Garbage management HELMEPA Topic Number: 10 Description: New Inspection Regime in the area of Paris MoU Hellenic Republic Ministry of Citizens Protection Hellenic Coast Guard International Relations Department PSC Head Office Break Topic Number: 11 Description: Response to pollution incidents Environmental Protection Engineering S.A Topic Number: 12 Description: SOPEP-VRP Bureau Veritas 10

8 Key components of topics 1. Oil Record Book Obligations General Guidelines according to MEPC.1/Circ.736 Special Areas Maintaining the Oil Record Book Examples of entries General comments 2. Vessel General Permit History of Vessel General Permit (VGP) Basic requirements Types of discharges Notice of Intent General requirements for all vessels Inspections, reporting and record keeping 3. Ballast Water Management - Exchange at sea - Onboard Treatment The global issue of invasive species introduction BWM Convention implementation Guidelines for the ballast water management National requirements Ballast water management standards (exchange treatment) Required documents onboard 4. ODMC and OWS Systems Oil Discharge Monitoring and Control System Ensuring compliance with MARPOL Technical approach in operation and control devices The role of shore management - Shipboard training - Audits and inspections The role of senior management on board - General precautions - Proper use of Oil Discharge Monitoring and Control System - Maintenance - Records Oil Water Separating Equipment Ensuring compliance with MARPOL 12

9 Technical approach in operation and control devices Role of the shore management - Shipboard training - Audits and inspections The role of senior management on board - General precautions - Proper use of the Oily Water Separator - Tracking waste and maintenance - Records 5. Quality of marine fuel oils, bunkering procedures and bunker disputes Introduction and fuel oil quality today Cracked fuels Catalytic Fines (aluminum and silicon) Fuel system check Tricks of the trade Low sulphur fuel oils and challenges MARPOL Annex VI and EU 33/2005 Change over procedures for ECAs Port State Control Checks 6. Ships in ECA areas MARPOL Annex VI basic requirements Special requirements on ECA areas 7. Oceans, atmosphere and climate change The climate system and its control Ocean - atmosphere interaction Our planet in transition: climate and other relevant changes Greenhouse gases and the causes of climate change Impacts of climate change The role of shipping Requirements for ship energy efficiency 8. Garbage management Sea pollution from garbage Sources of garbage HELMEPA - UNEP study on marine litter in the Mediterranean Environmental impacts of marine litter Social-economic impacts 14

10 Plastic pollution Basic categories of garbage from ships Annex V: - Main provisions - Ship s Garbage Management Plan - Collection, processing, storage - Reducing the mass of garbage onboard - Annex V Revision - Discharges in Special Areas - Port reception facilities 9. New Inspection Regime in the area of Paris MoU Short review Scope of Directive 2009/16/EC Targeting of vessels Reporting obligations THETIS Information system 10. Response to pollution incidents Properties of crude oil and oil products Fate of oil at sea Spill contingency planning Oil spill mitigation procedures and practices Shipboard equipment and materials Case studies 11. SOPER - VRP Application field Description of mandatory and non mandatory parts Stability and stress considerations Shore-based damage stability calculations Revisions/amendments, Flags special requirements Differences between SOPEP and SMPEP 16

11 ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ - ΚΡΙΣΕΙΣ SAFETY - RISK - CRISES 18

12 Περιεχόμενο και Στόχοι Σεμιναρίου Παρά το γεγονός ότι πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή ατυχημάτων στα πλοία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχει σχεδιαστεί εκ των προτέρων ο τρόπος αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων που δοκιμάζουν την οργάνωση και τη λειτουργία μιας ναυτιλιακής εταιρείας. Το Σεμινάριο έχει στόχο να καλλιεργήσει το πνεύμα ασφάλειας στα πλοία καταδεικνύοντας τη σημασία της εκτίμησης επικινδυνότητας και του σωστού σχεδιασμού πριν από την εκτέλεση λειτουργιών ή εργασιών στο πλοίο, όπως η φορτοεκφόρτωση, η είσοδος σε κλειστούς χώρους, η καθαίρεση σωσίβιας λέμβου, η ναυσιπλοΐα σε πυκνή και ελεγχόμενη κυκλοφορία και η έκτακτη ρυμούλκηση. Οφέλη από την παρακολούθηση του Oι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν καλύτερα τους κινδύνους που ελλοχεύουν κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών στο πλοίο και θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνουν αλλά και τον τρόπο χειρισμού έκτακτων περιστατικών. Contents and Objectives of the Seminar Despite the fact that every possible effort should be made to avoid accidents on board, it is particularly important to plan, in advance, how to respond to emergency situations, during which the organization and operation of a maritime company is tested. The Seminar s goal is to nurture a safety spirit on board, emphasizing the importance of risk assessment and sound planning before the conduct of operations and works on the ship, such as cargo loading/unloading, entry into enclosed spaces, launching of lifeboats, navigation in dense and controlled traffic and emergency towing. Benefits for the participant The participants will gain a better insight into the risks posed by certain tasks performed onboard, improve their knowledge about necessary precautions that must be taken and about how to respond to emergency situations. 19

13 1st Day: Daily Program Topic Number: 1 Description: Safe handling of lifeboats N. Zois Topic Number: 2 Description: Safe entry into enclosed spaces American Bureau of Shipping Break Topic Number: 3 Description: Navigation in dense and controlled traffic Chandris (Hellas) Inc Topic Number: 4 Description: Detection of flammable and harmful gases K. Karantzis Break Topic Number: 5 Description: Incidents presentation - analysis Costamare Shipping Company S.A Topic Number: Description: 6 (cont d) Incidents presentation - analysis Costamare Shipping Company S.A. 20

14 2nd Day: Daily Program Topic Number: 7 Description: Tanker Safety Germanischer Lloyd Topic Number: 8 Description: Risk assessment and management Laboratory for Maritime Transport, NTUA Break Topic Number: 9 Description: Risk Assessment - Loading/unloading operations Tsakos Columbia Shipmanagement ( TCM ) S.A Topic Number: 10 Description: Skills of communication and leadership - Negotiations Hellenic Lloyd s S.A Break Topic Number: 11 Description: TMSA - Emergency Response Euronav Ship Management (Hellas) Inc Topic Number: 12 Description: Εmergency Towing Procedures Atlantic Bulk Carriers Management Ltd. 22

15 Key components of topics 1. Safe handling of lifeboats Types of lifeboats SOLAS requirements Lifeboat drills and accidents prevention Port State Control requirements Testing Guidelines for the fitting and use of fall prevention devices 2. Safe entry into enclosed spaces Definition of enclosed spaces Dangers that might exist in enclosed spaces Procedure followed to check the atmosphere of enclosed spaces Ventilation Personal protection means 3. Navigation in dense and controlled traffic Planning Pre-arrival tests Execution of voyage De-briefing after completion of voyage 4. Detection of flammable & harmful gases Properties of gases and risks Gas detection and measurement Entry into enclosed spaces Works onboard oil tankers Greek legislation basic requirements 5. Incidents presentation - analysis Reporting and description of maritime accidents Causes of accidents Safety management of vessel and prevention of accidents Analysis of incidents and accidents 24

16 6. Tanker Safety Statistical data for tanker casualties and causes of oil spills Safety requirements in tankers' design (SOLAS, MARPOL, IBC Code, and Class requirements) Tanker safety operation and procedures / fire fighting / personnel protection Inert gas system & cargo tanks' venting / instrumentation Safe access to cargo tanks and cargo pump rooms Cargo loading rate & over pressurization of cargo tanks Precautions for safety of tankers in repairs during dry dock 7. Risk assessment and management Risk basics Safety of maritime transport Individual risk Fatigue Μaritime accidents - Case study 8. Risk assessment - Loading/unloading operations Risk assessment - Introduction Loading/discharging operations Hazard - Likelihood - Consequence Safeguards needed to control risk during cargo handling 9. Skills of communication and leadership - Negotiations Understanding of communication Parameters affecting communication Effective negotiation Types of negotiation Lessons learned Leadership and its qualities 10. TMSA - Emergency response Background of TMSA - What is it? - Why has it been introduced? - Why should it be implemented? Features and core principles The 12 elements 26

17 Application and implementation - How to measure? - Areas for improvement and improvement process - Difficulties and challenges - Key Performance Indicators - KPIs 11. Emergency towing procedures Ιntroduction Onboard installations and materials for emergency towing Emergency towing procedures Weather conditions forecast Ways of towing Static towing force Examples of towing Inspection of tug-towed vessel Personnel Photos - case studies 28

18 MARINE ENVIRONMENTAL AWARENESS 30

19 Περιεχόμενο και Στόχοι Σεμιναρίου Ο κεντρικός στόχος του Σεμιναρίου είναι να ενημερώσει τους Αξιωματικούς των πλοίων και τα στελέχη γραφείου για τη σημασία, την πολυπλοκότητα και την εύθραυστη ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος και να αναδείξει το ρόλο των μέτρων πρόληψης ρύπανσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Παρουσιάζει τις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προέρχονται από τη λειτουργία των πλοίων και εξηγεί το σκεπτικό και τις απαιτήσεις των σημαντικότερων κανονισμών. Οι τροποποιήσεις στη Διεθνή Σύμβαση για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Εκτέλεσης Φυλακών των Ναυτικών (STCW), που υιοθετήθηκαν από τον IMO τον Ιούνιο 2010, καθιστούν υποχρεωτική την εκπαίδευση σε αυτό το αντικείμενο. Συγκεκριμένα, η επιμόρφωση αυτή συνδέεται με το σύνολο των καθηκόντων της λειτουργίας που ορίζεται στην STCW ως Έλεγχος της Λειτουργίας του Πλοίου και Μέριμνα για τα Πρόσωπα που Επιβαίνουν σε αυτό που αφορά τους Αξιωματικούς Καταστρώματος και Μηχανής. Επιπρόσθετα αποτελεί μέρος της βασικής εκπαίδευσης για το πρότυπο ικανότητας Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών - Επαγγελματική Ασφάλεια - Security -Ιατρική Βοήθεια - Τρόποι Επιβίωσης. Contents and Objectives of the Seminar The main objective of the Seminar is to inform officers and office staff about the importance, complexity and fragile balance of the marine ecosystem and to emphasize the role of pollution prevention measures for the protection of the marine environment. It presents the main environmental impacts from the operation of ships and explains the rationale and the requirements of the most important regulations. The amendments to the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW), that were adopted by the IMO in June 2010, render training on this subject obligatory. In particular, this training is connected to all duties related to the procedure defined in STCW as Controlling the Operation of the Ship and Care for Persons Onboard, for Deck and Engineer Officers. Additionally, it constitutes part of the basic training for the standard of competence Emergency-Occupational Safety-Security-Medical Care-Survival Functions. 31

20 1st Day: Daily Program Topic Number: 1 Description: Introduction: shipping and the environment HELMEPA Break Topic Number: 2 Description: The marine environment HELMEPA Break Topic Number: 3 Description: Discharges to the sea - Oil, Chemicals, Sewage and Garbage HELMEPA Break Topic Number: 4 (cont d) Description: Discharges to the sea - Oil, Chemicals, Sewage and Garbage HELMEPA 32

21 2nd Day: Daily Program Topic Number: 5 Description: Greenhouse gas emissions HELMEPA Break Topic Number: 6 Description: Air pollution HELMEPA Break Topic Number: 7 Description: Ιnvasions of foreign species HELMEPA Break Topic Number: 8 Description: Other environmental impacts of ship operations HELMEPA Description: Practical exercise HELMEPA 34

22 Key components of topics 1. Introduction: shipping and the environment Development of the relationship of humans and sea Modern shipping and its importance for global economy Environmental impacts of shipping The meaning of sustainable development and sustainable shipping The role of the human element Environmental training Structure and contents of the seminar 2. The marine environment Ocean s importance to the planet and humanity Main features of the marine environment Marine ecology basics Coastal and pelagic environment Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs) 3. Discharges to the sea - Oil, Chemicals, Sewage and Garbage Fate and impacts of oil in the marine environment Permissible discharges of oil Pollution prevention measures according to Annex I of MARPOL Maritime transport of chemical substances Permissible discharges - Pollution prevention measures according to Annex II of MARPOL Composition and quantity of ship-generated sewage Permissible discharges - Pollution prevention measures according to Annex IV of MARPOL Marine litter - A global problem Environmental and socioeconomic impacts Onboard garbage management 4. Greenhouse gas emissions The greenhouse phenomenon Greenhouse gases, sources and their concentrations in the atmosphere Basic conclusions regarding temperature increase Impacts of climate change Ships and greenhouse gas emissions Ship energy efficiency management 36

23 5. Αir pollution Exhaust gas emissions from ships engines Sulphur oxides - Impacts Fuel oil quality - Pollution prevention according to Annex VI of MARPOL Nitrogen oxides - Impacts and pollution prevention measures Particulate matter Ozone depleting substances 6. Invasions of foreign species Introduction Definition of marine invasive species The scale of the problem Their origins Survival conditions Impacts Examples of their introduction in a marine ecosystem Prevention measures 7. Other environmental impacts from ship operations Antifouling paints of ships: environmental impacts and basic requirements Measures to avoid ships strikes with cetaceans Impacts of noise pollution to marine life Safe and environmentally sound recycling of ships 8. Practical exercise The practical exercise offers participants the opportunity to apply the knowledge acquired during the Training Course to the ship s working reality. Target of the practical exercise is to help participants better understand the importance and rationale of the requirements for the prevention of marine pollution from the operation of ships. 38

24 2012 Training Program Timetable Month Date Seminar Title January Environmental Management Safety - Risk - Crises February Marine Environmental Awareness Environmental Management Safety - Risk - Crises March Marine Environmental Awareness Environmental Management Safety - Risk - Crises April Environmental Management Safety - Risk - Crises May Marine Environmental Awareness Environmental Management Safety - Risk - Crises June Environmental Management September Safety - Risk - Crises Environmental Management October Marine Environmental Awareness Safety - Risk - Crises Environmental Management Safety - Risk - Crises November Marine Environmental Awareness Environmental Management Safety - Risk - Crises December Environmental Management Safety - Risk - Crises The Seminars will be conducted on the 2nd floor of HELMEPA Offices, 5 Pergamou Str., N. Smyrni. 40

25 Lecturers of the Topics We wish to thank our following Members, Organizations and Companies, and Lecturers for their contribution to this Training Program (in alphabetical order): AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (HELMEPA Member) P. Kalipetis, Principal Surveyor C. Xidis, Senior Surveyor ATLANTIC BULK CARRIERS MANAGEMENT Ltd (HELMEPA Member) K. Gasparatos, DPA/CSO S. Savvidis, Marine Superintendent/Trainer BUREAU VERITAS (HELMEPA Member) K. Vasiliadi, Naval Architect & Marine Engineer CHANDRIS (HELLAS) Inc. (HELMEPA Member) N. Kampouris, Port Captain I. Chalkias, Port Captain COSTAMARE SHIPPING COMPANY S.A. (HELMEPA Member) I. Drakogiannopoulos, Port Captain, DPA/CSO DET NORSKE VERITAS (HELMEPA Member) Τ. Journatzidou, Chemical Engineer, ΜBA, MSc/Station Manager of DNV Petroleum Services Piraeus EΝVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. (HELMEPA Member) Dr. V. Mamaloukas, Oceanographer/Director of Marine Environment Protection Department G. Pantazakos, Chemical Engineer P. Giannatos, Chemical Engineer EURONAV SHIP MANAGEMENT (HELLAS) Ltd (HELMEPA Member) V. Papazis, Senior Marine Superintendent/Auditor 42

26 FAIRDEAL GROUP MANAGEMENT S.A. (HELMEPA Member) T. Papatheodorou, S & Q Assurance - Director GERMANISCHER LLOYD (HELMEPA Member) E. Moschoulis, Mechanical Engineer HELLENIC LLOYD S S.A. (HELMEPA Member) Α. Dourountaki, Area Business Performance Monitoring Co-ordinator LABORATORY FOR MARITIME TRANSPORT, School of Naval Architecture and Marine Engineering, NTUA N. Ventikos, Lecturer S. Hatzinikolaou, Naval Engineer MINISTRY OF CITIZENS PROTECTION Hellenic Coast Guard, International Relations Department PSC Head Office RINA Hellas (HELMEPA Μember) P. Antonakopoulos, Naval Architect and Marine Engineer TSAKOS COLUMBIA SHIPMANAGEMENT ( TCM ) S.A. (HELMEPA Member) E. Papazis, Marine Manager/CSO K. Karantzis, Chemical Engineer, Marine Chemist N. Zois, Master Hellenic Merchant Marine 44

27 Notes - Σημειώσεις 46

28

IMO Conventions: Effective Implementation. This is the theme selected by the International Maritime Organization for the World Maritime Day of 2014.

IMO Conventions: Effective Implementation. This is the theme selected by the International Maritime Organization for the World Maritime Day of 2014. Preface IMO Conventions: Effective Implementation This is the theme selected by the International Maritime Organization for the World Maritime Day of 2014. Encompassing the spirit of IMO, offers to its

Διαβάστε περισσότερα

Preface Maritime Education and Training 5 distinct thematic seminars

Preface Maritime Education and Training 5 distinct thematic seminars Preface The fundamental significance of the rigorous training of seafarers, and of all maritime professionals in general, towards the upholding of the safety of human life at sea and the safeguarding of

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ Address by the Secretary-General of IMO

Περιεχόμενα Contents. Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ Address by the Secretary-General of IMO Περιεχόμενα Contents Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του ΙΜΟ Address by the SecretaryGeneral of IMO Ι. Ένα τέταρτο αιώνα δράση I. A quarter of a century action ΙΙ. Γενική Συνέλευση 7 II. General Assembly

Διαβάστε περισσότερα

NEA NEWS. Voluntary Refresher Training Program 2014. Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2014

NEA NEWS. Voluntary Refresher Training Program 2014. Εθελοντικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα 2014 NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC EDITION - Oct/Nov/Dec 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Οκτ/Νοε/Δεκ 2013 Contents Page Voluntary

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents

Περιεχόμενα. Contents Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου Σ 4 1. Γενική Συνέλευση των Μελών 7 2. Εθελοντές Μέλη 10 3. Ναυτιλιακός Τομέας 20 4. Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 38 5. Υποτροφίες 65 6. Οικονομικά - Προσωπικό 66

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Contents

Περιεχόμενα. Contents Περιεχόμενα Χαιρετισμός Προέδρου 4 Εισαγωγή 6 Γενική Συνέλευση - Διοικητικό Συμβούλιο 8 Ναυτιλιακός Τομέας 10 Τομέας Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 27 Ιnformation Technology 46 Μέλη της HELMEPA 50 Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

Shipping in the 21st Century

Shipping in the 21st Century PRESS CLIPPINGS In association with Shipping in the 21st Century Preparing the Industry for the Future Wednesday, 8 October 2014 - Athens MARIA TSAKOS FOUNDATION FORUM IN ASSOCIATION WITH CAPITAL LINK

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

NEA NEWS. Νέα για τη Ναυτική Εκπαίδευση. What s new for Maritime Training

NEA NEWS. Νέα για τη Ναυτική Εκπαίδευση. What s new for Maritime Training NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC PUBLICATION - Jan/Feb/Mar 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Ιαν/Φεβ/Μαρ 2015 Contents Page

Διαβάστε περισσότερα

Shipping in the 21st Century

Shipping in the 21st Century CONFERENCE NOTES In association with Shipping in the 21st Century Preparing the Industry for the Future Wednesday, 8 October 2014 - Athens ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ» ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΑΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands

Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands JULY - DECEMBER 2012 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. Since April 2009 our experienced

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter, June 2012 V. 13 28

Newsletter, June 2012 V. 13 28 Newsletter, June 2012 V. 13 28 Newsletter, June 2012 V.13 28 Editorial Antonios Stamos Faraklas President of the International Propeller Club of the United States, International Port of Piraeus As Greece

Διαβάστε περισσότερα

NEA NEWS. Summer Awareness Campaign 2013. Θερινή Εκστρατεία 2013

NEA NEWS. Summer Awareness Campaign 2013. Θερινή Εκστρατεία 2013 NEWS HELLENIC MARINE ENVIRONMENT PROTECTION ASSOCIATION NEA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ELECTRONIC EDITION - Apr/May/Jun 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ - Απρ/Μαϊ/Ιουν 2013 Contents Page

Διαβάστε περισσότερα

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013

Forest Cities. Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist. Submitted December 2012 Final Submission June 2013 Life08 ENV/GR/000553 Forest Cities Development of Measures for Forest Fire Prevention Measures Checklist Submitted December 2012 Final Submission June 2013 http://www.forestcities.gr Project LIFE08 ENV/GR/000553

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. As of April 2009 our experienced

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands January - June 2011 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. The training activities of the

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4

Your Career Charger M a n a g e M e n t t r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 Your Career Charger M a n a g e m e n t T r a i n i n g C a t a l o g u e 2 0 1 4 TABLE OF CONTENTS THE HELLENIC AMERICAN 3 EXPERIENCE 56-63 risk management yearly training plan 4-9 64-71 information

Διαβάστε περισσότερα

The difference between. having a job & having a career

The difference between. having a job & having a career The difference between having a job & having a career professional Training Catalogue 2015 TABLE OF CONTENTS 3 A CALL FOR READINESS 54-61 RISK MANAGEMENT WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US 4-5 / STRATEGIC

Διαβάστε περισσότερα

Regional ITS Action Plan

Regional ITS Action Plan Regions for Intelligent Transport Solutions Network This project is co-financed by the European Regional Development Fund and made possible by the INTERREG IVC programme Project Duration: 31.01.2012 31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION

INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION INSTITUTE OF NUCLEAR TECHNOLOGY RADIATION PROTECTION ANNUAL REPORT 2008 ANNUAL REPORT 2008 CONTENTS I 1. PREFACE...1 2. ACTIVITY REPORT / PERSPECTIVE...3 2.1. ACTIVITY REPORT...3 2.2. SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS

Διαβάστε περισσότερα

financial Statements I A68 Investors brief

financial Statements I A68 Investors brief 3 General Manager s Message I 7 The Company I 7 Vision and Mission I 7 OurValues 11 Our products I 11 The markets I 11 The raw material I 11 The manufacturing process I 13 Product quality I 13 Investment

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 39(111) του 2004

Αριθμός 39(111) του 2004 Ε.Ε. Παρ. I(III) 3462 Ν. 39(III)/2004 Αρ. 3852, 30.4.2004 Ο περί του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης του 1979 για τη Διαμεθοριακή Ρύπανση της Ατμόσφαιρας σε Μεγάλη Απόσταση που οφείλεται στους Έμμονους Οργανικούς

Διαβάστε περισσότερα

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed

Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa watershed Hellenic Republic Ministry of Foreign Affairs Hellenic International Development Cooperation Department Project title Transboundary cooperation for the surface water resources management in the Aoos/Vjosa

Διαβάστε περισσότερα

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered.

Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. Corporate Social Responsibility Report 2011 High Performance Responsibly Delivered. B S H I K I A K E S S Y S K E V E S A. B. E. The brands managed in Greece by BSH Ikiakes Syskeves A.B.E. Contents C O

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Internal Evaluation Report of the Nursing Department of the ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Internal Evaluation

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. As of April 2009 our experienced

Διαβάστε περισσότερα

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety

Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Measurement and Reduction of Administrative Burdens in 13 sectors in Greece Final Report Food Safety Co-financed by Greece and the European Union 2 Table of Contents Acronyms and Abbreviations... 5 Executive

Διαβάστε περισσότερα

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions

presents the cyprusretailbanking The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions presents the cyprusretailbanking conference 2010 The future of Retail Banking Achieving Excellence in Retail Banking Payment Strategies and Solutions Making Mobile Banking a reality Distribution Channels

Διαβάστε περισσότερα