ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πρόβλημα απουσιών στ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΚΗΣΕΙΣ Πρόβλημα απουσιών στ)"

Transcript

1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Ο διευθυντής προσωπικού μιας μεγάλης εταιρείας πιστεύει ότι ίσως υφίσταται κάποια σχέση μεταξύ των ημερών απουσίας και της ηλικίας των εργαζομένων. Με βάση την υπόθεση αυτή ενδιαφέρεται να κατασκευάσει ένα μοντέλο το οποίο θα χρησιμοποιεί για να προβλέπει τον αριθμό των ημερών απουσίας των εργαζομένων στην εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους. Ένα τυχαίο δείγμα 0 εργαζομένων έδωσε τα εξής στοιχεία που αναφέρονται σε ηλικία και σε αριθμό ημερών απουσίας: Πρόβλημα απουσιών Εργαζόμενος Ηλικία (σε έτη) Ημέρες απουσίας Υ α) Να κατασκευασθεί το διάγραμμα σημείων του προβλήματος αυτού. β) Υποθέτοντας ότι υφίσταται μια γραμμική σχέση μεταξύ των δύο αυτών ποσοτήτων, να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων για να καθορισθούν οι συντελεστές παλινδρόμησης a και b. γ) Να ερμηνευθεί η έννοια της κλίσης b στο πρόβλημα αυτό. δ) Για ένα εργαζόμενο ηλικίας 40 ετών, ποιός θα ήταν ο μέσος αριθμός ημερών απουσίας ανά έτος που προβλέπεται με τη χρήση του μοντέλου; ε) Να υπολογισθεί ο συντελεστής προσδιορισμού r 2, όπως επίσης και ο 2 προσαρμοσμένος συντελεστής προσδιορισμού r adj και να ερμηνευθούν. στ) Να καθορισθεί αν από τα δεδομένα του προβλήματος προκύπτουν ενδείξεις γραμμικής σχέσης μεταξύ της ηλικίας και των ημερών απουσίας στο α=0.0 επίπεδο σημαντικότητας. ζ) Με τη χρήση της ανάλυσης των καταλοίπων να εξετασθεί η καταλληλότητα του μοντέλου.

2 2. Μια εταιρεία που κατασκευάζει ανταλλακτικά ενδιαφέρεται να διαμορφώσει ένα μοντέλο ώστε να εκτιμά τον αριθμό των εργατοωρών που απαιτούνται για την κατασκευή παρτίδων ανταλλακτικών (συσκευασιών) διαφορετικού μεγέθους. (Ως μέγεθος συσκευασίας θεωρείται ο αριθμός των ανταλλακτικών που περιέχει η συγκεκριμένη συσκευασία). Ένα τυχαίο δείγμα από 4 ακολουθίες κατασκευών ανταλλακτικών έδωσε τα αποτελέσματα που φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: (Για κάθε μια από τις συσκευασίες μεγέθους 20, 30, 40, 50, 60, 70 και 80 ανταλλακτικών επελέγησαν δύο τυχαία δείγματα). α) Να κατασκευασθεί το διάγραμμα σημείων. β) Με την υπόθεση ότι υφίσταται μια γραμμική σχέση μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών, να προσδιορισθούν οι συντελεστές παλινδρόμησης a και b με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. γ) Να δοθεί η ερμηνεία των συντελεστών αυτών. Πρόβλημα εργατοωρών Μέγεθος συσκευασίας Εργατοώρες δ) Να προβλεφθεί ο μέσος αριθμός εργατοωρών που απαιτείται για να παραχθεί μια συσκευασία με 45 αντικείμενα. ε) Να δικαιολογηθεί γιατί είναι ακατάλληλο να προβλεφθεί ο μέσος αριθμός εργατοωρών που απαιτούνται για να συμπληρωθεί μια συσκευασία μεγέθους 00 ανταλλακτικών.

3 στ) Να κατασκευασθεί ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για τον μέσο αριθμό εργατοωρών που απαιτούνται για να συμπληρωθεί μια συσκευασία μεγέθους 45 ανταλλακτικών. ζ) Να κατασκευασθεί ένα 95% διάστημα πρόβλεψης για τις ώρες που χρειάζεται ένας συγκεκριμένος εργαζόμενος να ολοκληρώσει μια συσκευασία 45 ανταλλακτικών. η) Να υπολογισθεί ο συντελεστής προσδιορισμού r 2 και να ερμηνευθεί. θ) Να καθορισθεί αν, με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, υπάρχουν ενδείξεις γραμμικής σχέσης μεταξύ του μεγέθους της συσκευασίας και των εργατοωρών που απαιτούνται για να γίνει η συσκευασία αυτή σε επίπεδο σημαντικότητας α= Ένας παραγωγός ενδιαφέρεται να καθορίσει την επίδραση ενός φυσικού οργανικού λιπάσματος στην παραγωγή τομάτας. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί πέντε διαφορετικές ποσότητες του λιπάσματος αυτού 0, 0, 20, 30 και 40 κιλών σε ισοδύναμα κομμάτια γης έκτασης 00 τ.μ. το καθένα. Οι ποσότητες του λιπάσματος τοποθετούνται τυχαία στα κομμάτια γης. Τα αποτελέσματα δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πρόβλημα παραγωγής τομάτας Πλαίσιο γης Ποσότητα λιπάσματος Χ Παραγωγή Υ α) Να κατασκευαστεί το διάγραμμα σημείων. β) Να προσδιορισθεί η ευθεία παλινδρόμησης με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων για τα δεδομένα αυτά. γ) Να κατασκευασθούν 95% διαστήματα εμπιστοσύνης για τις παραμέτρους α και β.

4 δ) Να ερμηνευθεί η τιμή b της εκτιμήτριας της παραμέτρου β που προέκυψε με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. ε) Να προβλεφθεί η μέση παραγωγή τομάτος για ένα πλαίσιο αγρού 00τ.μ. στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν 5 κιλά του οργανικού αυτού λιπάσματος. στ) Να κατασκευαστεί το 95% διάστημα εμπιστοσύνης για την μέση παραγωγή τομάτας που προβλέπεται να προκύψει από τη χρησιμοποίηση 5 κιλών λιπάσματος σε ένα πλαίσιο γης 5τ.μ. ζ) Να κατασκευαστεί το 95% διάστημα πρόβλεψης για την παραγωγή τομάτας που θα προκύψει από ένα συγκεκριμένο πλαίσιο αγρού έκτασης 00τ.μ. στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν 20 κιλά οργανικού λιπάσματος. η) Να προσδιορισθούν οι συντελεστές r 2 2 και r adj για το πρόβλημα αυτό και να ερμηνευθούν. θ) Να προσδιορισθεί αν, με βάση τα στοιχεία αυτά, υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις γραμμικής συσχέτισης μεταξύ της ποσότητας του λιπάσματος και την παραγωγή τομάτας σε επίπεδο σημαντικότητας α=0.0. ι) Με τη βοήθεια της ανάλυσης των καταλοίπων, να εξετασθεί η καταλληλότητα εφαρμογής του μοντέλου αυτού. 4. Ο διευθυντής μιας εταιρείας υπολογιστών ενδιαφέρεται να κατασκευάσει ένα μοντέλο για να προβλέπει τον αριθμό των φορών που καλείται ανά έτος για επισκευές ενός συγκεκριμένου τύπου υπολογιστή που η εταιρεία του προωθεί. Την πρόβλεψη αυτή θέλει να την στηρίξει στην παλαιότητα των υπολογιστών (σε έτη). Ένα τυχαίο δείγμα δέκα τέτοιων υπολογιστών έδωσε τα αποτελέσματα που ακολουθούν στη συνέχεια. α) Να κατασκευαστεί το διάγραμμα σημείων του προβλήματος. β) Να κατασκευαστεί η ευθεία παλινδρόμησης με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. γ) Να ερμηνευθεί η τιμή των παραμέτρων a και b του προβλήματος. δ) Χρησιμοποιώντας το μοντέλο παλινδρόμησης της ερώτησης (β), να προβλεφθεί ο μέσος αριθμός κλήσεων για επισκευή για ένα υπολογιστή της κατηγορίας αυτής παλαιότητας 4 ετών.

5 Πρόβλημα επισκευής υπολογιστών Υπολογιστής Αριθμός κλήσεων Ηλικία (έτη) ε) Να υπολογισθούν οι τιμές του r 2 2 και r adj και να ερμηνευθούν. στ) Να κατασκευαστούν το 95% διαστήματα εμπιστοσύνης για το μ Υ Χ=4 και το 95% διάστημα πρόβλεψης για τον αριθμό κλήσεων για ένα έτος υπολογιστή ηλικίας 4 ετών. Να συγκριθούν τα διαστήματα αυτά. ζ) Να εξετασθεί, στο 0.05 επίπεδο σημαντικότητας αν υπάρχουν ενδείξεις, από τα δεδομένα, γραμμικής συσχέτισης μεταξύ της ηλικίας των υπολογιστών αυτών και του αριθμού των κλήσεων για επισκευή. η) Να χρησιμοποιηθεί η ανάλυση καταλοίπων για να εξετασθεί η καταλληλότητα του μοντέλου που χρησιμοποιήθηκε. 5. Ο διευθυντής μιας εταιρείας έρευνας αγοράς ενδιαφέρεται να κατασκευάσει ένα μοντέλο για να προβλέπει τον αριθμό των ερωτηματολογίων που συμπληρώνουν οι ερευνητές του ανά ημέρα. Ο διευθυντής θεωρεί ότι η εμπειρία των συνεντευκτών (μετρούμενη σε εβδομάδες εμπειρίας) είναι το κύριο στοιχείο που καθορίζει τον αριθμό των ερωτηματολογίων που ο κάθε ερευνητής είναι δυνατόν να συμπληρώσει. Χρησιμοποιώντας ένα τυχαίο δείγμα 0 συνεντευκτών, ο διευθυντής κατέγραψε τον αριθμό των ερωτηματολογίων που συμπλήρωσαν οι συνεντευκτές αυτοί, όπως επίσης και την εμπειρία τους (σε εβδομάδες) με τα αποτελέσματα που δίνονται στη συνέχεια. Για το πρόβλημα αυτό να απαντηθούν οι ερωτήσεις α-ζ της προηγούμενης άσκησης.

6 Πρόβλημα απόδοσης συνεντευκτών Εβδομάδες Εμπειρίας Αριθμός ερωτηματολογίων Μια εταιρεία ραδιοταξί ενδιαφέρεται να καθορίσει το χρόνο που απαιτείται για να μεταφερθούν επιβάτες από συγκεκριμένα σημεία της πόλης στο αεροδρόμιο. Ένα τυχαίο δείγμα 2 τέτοιων διαδρομών σε μια συγκεκριμένη μέρα έδωσε τα εξής αποτελέσματα: Να απαντηθούν τα ερωτήματα α-ζ της άσκησης 5 για τα δεδομένα αυτά. Πρόβλημα με ταξί Απόσταση (χιλιόμετρα) Χρόνος (λεπτά)

7 7. Για τα δεδομένα των προβλημάτων -6, να εξετάσετε αν υπάρχουν ακραίες τιμές. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν τέτοιες ακραίες τιμές θεωρείτε ότι αυτές θα πρέπει να απομακρυνθούν και γιατί; Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες θα απομακρύνετε κάποια ακραία τιμή να προχωρήσετε σε νέα ανάλυση παλινδρόμησης με τα υπόλοιπα δεδομένα και να συγκρίνετε τα αποτελέσματα που θα προκύψουν με αυτά που προέκυψαν με την χρήση όλων των δεδομένων. 8. Οι ηλικίες (σε χρόνια) ανδρών και γυναικών έξι παντρεμένων ζευγαριών δίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: Ζευγάρι Ηλικίας της συζύγου Χ Ηλικίας του συζύγου Υ Να εξετάσετε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των ηλικιών του συζύγου και την συζύγου σε παντρεμένα ζευγάρια, όπως αυτή προκύπτει από τα δεδομένα του προβλήματος αυτού. 9. Ένας αναλυτής, στην προσπάθειά του να κατασκευάσει ένα μοντέλο παλινδρόμησης της ετήσιας συμμετοχής Y σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των υπαλλήλων μιας εταιρείας, με χρήση ως ανεξάρτητης μεταβλητής Χ του αριθμού των χρόνων υπηρεσίας στην εταιρεία, κατέληξε σε μια εκτύπωση του υπολογιστή που έδινε το 95% διάστημα εμπιστοσύνης του Ε(Υ ) για κάθε υπάλληλο. Ο αναλυτής περίμενε να βρει ότι στις 95% των περιπτώσεων, η συμμετοχή του υπαλλήλου στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα θα βρισκόταν στο σχετικό διάστημα εμπιστοσύνης Ε(Υ ). Αντί όμως για αυτό, ο αναλυτής παρατήρησε ότι κάτι τέτοιο συνέβαινε σε πολύ μικρότερο ποσοστό των περιπτώσεων. Να εξηγηθεί το λάθος στον τρόπο σκέψης του αναλυτή αυτού. 0. Για κάθε μια από τις ερωτήσεις που ακολουθούν, να εξηγηθεί αν ένα διάστημα εμπιστοσύνης για το Ε(Y x) ή ένα διάστημα πρόβλεψης για το Υ είναι περισσότερο κατάλληλα:

8 α) Ποιο θα είναι το ποσοστό ανεργίας το επόμενο τετράμηνο, δοθέντος ότι ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας θα είναι 78.6; β) Πόσες ώρες ανακούφισης από τον πόνο θα έχει ένας ασθενής με τη χρήση κάποιου συγκεκριμένου φαρμάκου όταν η δόση που θα πάρει είναι 0% παραπάνω από το συνηθισμένο επίπεδο;. Να αποδειχθεί ότι οι τυχαίες μεταβλητές Y και βˆ του γραμμικού μοντέλου είναι ασυσχέτιστες. Λύση: cov( Y, βˆ ) = cov( Y βˆ ) = n = cov(y,β) ˆ n ccov(y, Yj) = n n σ n 2 j c cov(y, Y ) c Να βρεθεί η συνδιακύμανση των εκτιμητριών αˆ και βˆ των συντελεστών του γραμμικού μοντέλου μ Υ x = α + βx. Είναι οι εκτιμήτριες αυτές ασυσχέτιστες; Λύση: Cov( α,β) ˆ ˆ Cov(Y βx,β ˆ ˆ) Cov( Y,β) ˆ - xcov(β, ˆ βˆ ) -xv(βˆ ) (λόγω του αποτελέσματος της άσκησης ) 2 σ x. S xx

9 * 3. Να αποδειχθεί ότι οι εκτιμήτριες αˆ και βˆ των συντελεστών του γραμμικού μοντέλου παλινδρόμησης αποκλίσεων από το δειγματικό μέσο είναι ασυσχέτιστες. Λύση: cov( αˆ *,β) ˆ cov(y, βˆ ) 0.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1. ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 4. ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ»

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ο «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» Επιμέλεια : Παλαιολόγου Παύλος Μαθηματικός ΚΕΦΑΛΑΙΟ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιστική είναι ο κλάδος των εφαρμοσμένων

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία

Μ Ε Ρ Ο Σ B. Στατιστική Συμπερασματολογία Μ Ε Ρ Ο Σ B Στατιστική Συμπερασματολογία ΚΕΦΑΛΑΙΟ EKTIMHTIKH: ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ Σε πολλές περιπτώσεις στην στατιστική, συναντώνται προβλήματα για τα οποία απαιτείται να εκτιμηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ AΝΑΛΟΓΙΕΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ AΝΑΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ AΝΑΛΟΓΙΕΣ Α. Περίπτωση Ενός Πληθυσμού Έστω ότι μελετάμε μια ακολουθία ανεξαρτήτων δοκιμών κάθε μία από τις οποίες οδηγεί είτε σε επιτυχία είτε σε αποτυχία με σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανδρομάχη Σκουφά Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...2 ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ IANOYAΡΙΟΥ 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙΤΛΟΣ..ΣΕΛΙΔΑ Περιεχόμενα...... ΚΟΡΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 1. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι..... 4. Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης ΙΙ....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α. ΕΜΒΑΛΩΤΗΣ Α. ΚΑΤΣΗΣ Γ. ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Α ΕΚΔΟΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2006 Α. Εμβαλωτής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Α. Κατσής: Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ-13 Ποσοτικές Μέθοδοι Ακαδημαϊκό Έτος: 2006-07 Τρίτη Γραπτή Εργασία στη Στατιστική Γενικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009. Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009. Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 009 Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών Θέματα Εξετάσεων Παλαιότερων Ετών Μαθήματα Κατευθύνσεων Ποσοτικές Μέθοδοι Απρίλιος 009 Μία προσφορά της ΔΑΠ Οικονομικού www.dap-oikonomikou.gr - Σελίδα από

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ορισµός της οικονοµετρίας περιλαµβάνει την εµπειρική εκτίµηση των οικονοµικών σχέσεων. Χρησιµοποιώντας δηλαδή την οικονοµική θεωρία την στατιστική θεωρία αλλά και τα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤEΣ ΚΑΤΑΝΟΜEΣ Σε πολλά προβλήματα, ενδιαφερόμαστε για περισσότερα από ένα χαρακτηριστικά ενός πληθυσμού. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι πιθανό να αλληλοεξαρτώνται

Διαβάστε περισσότερα

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ

την τιμή της μέσης τιμής, μ, ή της διασποράς, σ, ενός πληθυσμού και σε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων για τη σύγκριση των μέσων τιμών, μ Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς (Analysis of Variance, ANOVA) είναι μέθοδος στατιστικού ελέγχου υποθέσεων που αναφέρονται σε περισσότερους από δύο πληθυσμούς. Στην προηγούμενη ενότητα αναφερθήκαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Η ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ Η κανονική κατανομή ανακαλύφθηκε γύρω στο 720 από τον Abraham De Moivre στην προσπάθειά του να διαμορφώσει Μαθηματικά που να εξηγούν την τυχαιότητα. Γύρω στο 870, ο Βέλγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014

ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 ΤΕΙ ΣΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Μάθημα: Επιχειρησιακή Έρευνα Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος Άμφισσα, 2013 Δρ. Χρήστος Γενιτσαρόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Ι ΕΠΑ. Λ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΟΥΦΑ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Ι ΕΠΑ. Λ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΟΥΦΑ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Ι ΕΠΑ. Λ. Επιμέλεια: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΟΥΦΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr Κεφάλαιο 1:Περιγραφική Στατιστική Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΤΥΧΑΙΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΥΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 3.1 Τυχαίοι αριθμοί Στην προσομοίωση διακριτών γεγονότων γίνεται χρήση ακολουθίας τυχαίων αριθμών στις περιπτώσεις που απαιτείται η δημιουργία στοχαστικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία :

Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Εισαγωγή Παραγωγή, ορίζεται η διαδικασία μετατροπής των παραγωγικών συντελεστών σε τελικά αγαθά προς κατανάλωση. Χαρακτηρίζεται δε από τα ακόλουθα στοιχεία : Συνειδητή προσπάθεια για το

Διαβάστε περισσότερα

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς

3.12 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς 312 Το Πρόβλημα της Μεταφοράς Σ αυτή την παράγραφο και στις επόμενες μέχρι το τέλος του κεφαλαίου θα ασχοληθούμε με μερικά σπουδαία είδη προβλημάτων γραμμικού προγραμματισμού Οι ειδικές αυτές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό

ΙΟΥΝΙΟΣ 2008. iv. Σχολιάστε τη συμπεριφορά των αποδόσεων του Α/Κ σε σχέση με τον γενικό ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ & ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΙΙ ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ (3 ΒΑΘΜΟΙ) i. Περιγράψτε το ρόλο του θεματοφύλακα σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ii. Ποια ήταν η απόδοση του δείκτη ΧΑ και ποια του Euribor το 2007;

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα