Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, Αθήνα Τηλ.: Fax:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr"

Transcript

1 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : Fax : Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών διευκρινίσεων επί των όρων της 7810/ διακήρυξης του Ανοικτού ιαγωνισµού του έργου «Μελέτη Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής ιαδικτυακής Πύλης της ηµόσιας ιοίκησης για την Πληροφόρηση & Ασφαλή ιεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτών / Επιχειρήσεων». Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραπάνω αναφερόµενες διακηρύξεις (Μέρος Β, Ενότητα Β.1, Παρ. Β.1.8) παρέχουµε τις ακόλουθες συµπληρωµατικές πληροφορίες διευκρινίσεις, απαντώντας στο σύνολο των ερωτηµάτων που µας τέθηκαν εγγράφως εντός του προβλεπόµενου χρονικού ορίου: 1. Οι συµβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου αναφορικά µε τις λειτουργικές προδιαγραφές την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος καθορίζονται µε σαφήνεια στην διακήρυξη. 2. Α / σελ Α.3.2.1/ σελ Α / σελ.36 προδ / Αθήνα, 30 Μαΐου 6 Αριθ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο που παρέλαβε από την ΚτΠ ΑΕ το τεύχος της του έργου «Μελέτη Ανάπτυξη της Κεντρικής Κυβερνητικής ιαδικτυακής Πύλης της ηµόσιας ιοίκησης για την Πληροφόρηση & Ασφαλή ιεκπεραίωση Ηλεκτρονικών Συναλλαγών των Πολιτών / ιευκρινίζεται ότι ο εκτιµώµενος αριθµός των χρηστών του υποσυστήµατος ιαχείρισης Περιεχοµένου Ροών Εργασιών είναι : >= 150 για τους εσωτερικούς χρήστες που συµµετέχουν στις ροές εργασίας >= 5 για τους διαχειριστές των διαδικασιών ιευκρινίζεται ότι ο τελικός έλεγχος αξιοπιστίας η διόρθωση των κειµένων που προκύπτουν από την αυτόµατη µετάφραση καθόλη τη διάρκεια του έργου της ΠΕΣ αποτελεί απαίτηση της διακήρυξης. Η απαιτούµενη υποστήριξη σε επίπεδο µετάφρασης εξαρτάται από τον όγκο το είδος του περιεχοµένου που θα προβάλλεται από την Πύλη το οποίο θα καθοριστεί στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρµογής (Σχέδιο ιαχείρισης Περιεχοµένου). Επίσης, διευκρινίζεται ότι το σχετικό κόστος που αφορά την περίοδο µέχρι τη λήξη της προσφερόµενης εγγύησης υπάγεται στον προϋπολογισµό του έργου, όπως αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη. ιευκρινίζεται ότι η υποστήριξη δυνατοτήτων ICR δεν αποτελεί υποχρεωτική απαίτηση της διακήρυξης. Σελίδα 1 από 5

2 σελ Α / σελ Α / σελ.39 προδ. 2.6/ σελ Α / σελ Α / σελ.41 προδ. 4.2/ σελ Α / σελ.42 C.5.2/ Σελ A / Σελ.55 Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, Αθήνα Τηλ.: Fax: ιευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η δυνατότητα διαµόρφωσης ροών εργασιών από τους εσωτερικούς χρήστες των νοµαρχιών, δήµων λοιπών φορέων παρά µόνο η δυνατότητα παραµετροποίησης (π.χ. ανάθεση ρόλων σε χρήστες, επιλογή θεµατικών κατηγοριών από τις διαθέσιµες κλπ) ιευκρινίζεται ότι ο αριθµός των δηµοσίων υπαλλήλων εκτιµάται περίπου στις ωστόσο ο ακριβής αριθµός θα προσδιοριστεί στη µελέτη εφαρµογής. Το είδος ο όγκος των δεδοµένων που θα τηρούνται για κάθε υπάλληλο θα καθοριστούν στη µελέτη εφαρµογής ενδέχεται να περιλαµβάνουν τα πλήρη στοιχεία του φακέλου του υπαλλήλου. ιευκρινίζεται ότι αρµόδιοι υπάλληλοι του ΥΠΕΣ Α ή άλλων φορέων θα οριστούν ως διαχειριστές θα είναι υπεύθυνοι για την αρχειοθέτηση των εγγράφων µέσω ειδικών φορµών. ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει τις υπηρεσίες δηµοσίευσης/προβολής περιεχοµένου παροχής περιεχοµένου σε τρίτα συστήµατα, να σχεδιάσει πρότυπα (µεταδεδοµένα XML σχήµατα) να υποστηρίξει πλήρως τους φορείς που θα θελήσουν να διασυνδέσουν τις υπηρεσίες αυτές µε τα δικά του συστήµατα καθόλη τη διάρκεια του έργου. Η υποστήριξη αφορά παροχή οδηγιών & προτύπων, επικοινωνία (help desk), παραµετροποίηση των σχετικών συστηµάτων του ΕΡΜΗ για τη διασύνδεση, έλεγχο διασύνδεσης. ιευκρινίζεται ότι οι φορείς, η υποδοµή των οποίων επιτρέπει την υλοποίηση διαδικτυακών υπηρεσιών που απαιτούνται για τη διασύνδεση τους µε την Εθνική Πύλη ΕΡΜΗΣ θα καθοριστούν από το «Πλαίσιο παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης & Πρότυπα ιαλειτουργικότητας» θα εξειδικευτούν στο πλαίσιο της µελέτης εφαρµογής. Φορείς που δε διαθέτουν την κατάλληλη υποδοµή δεν θα επιλεγούν προς διασύνδεση. ιευκρινίζεται ότι ο όρος «Μετάβαση» δεν αναφέρεται σε «σύστηµα» αλλά σε «κατάσταση». Η περίοδος µετάβασης ταυτίζεται µε την περίοδο παραγωγικής λειτουργίας όπου θα διανεµηθούν τα ψηφιακά πιστοποιητικά θα αναπτύσσονται οι επιπρόσθετες ασφαλείς ολοκληρωµένες συναλλαγές, όπως ορίζεται στο κεφάλαιο Α της διακήρυξης. Ο τρόπος εµπλοκής της υποδοµής PKI του ΣΥΖΕΥΞΙΣ περιγράφεται σαφώς αναλυτικά στο κεφάλαιο Α.2.3. Έργα µε συνέργια, άλλα σηµεία της διακήρυξης. 11. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία αναφορικά µε τον όγκο των διακινούµενων δεδοµένων στις διάφορες φάσης λειτουργίας του συστήµατος. Αυτά θα καθοριστούν στο πλαίσιο της µελέτης εφαρµογής. 12. Α / σελ.56,57,79 C / Σελ Α / σελ.56,61,62, 66 C.2.2.5/ ιευκρινίζεται ότι όπου αναφέρεται ο όρος «ανώνυµο πιστοποιητικό» εννοείται «αναγνωρισµένο πιστοποιητικό όπου το όνοµα του υπογράφοντος είναι ψευδώνυµο». Η διακήρυξη είναι σαφής όσον αφορά την απαιτούµενη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών, η οποία απαιτείται να είναι 5 έτη. Ειδικά θέµατα θα καθοριστούν στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρµογής του Άξονα Γ. Σελίδα 2 από 5

3 Σελ Α / σελ Α / σελ.59 C.2.6/ 16. Α / C / 17. Α / C / 18. Α / C / 19. Α /,61 C / Σελ Α / σελ Α / σελ.62 C.3.1.4/ Προδ.3.4/ Σελ.178 Το ποσοστό 30% αφορά ΜΟΝΟ στο κόστος αδειών χρήσης των πιστοποιητικών όχι στο σύνολο του κόστους της υποδοµής, όπως αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη. Όπως ρητά αναφέρεται στην διακήρυξη, οι εγγραφές του ηµερολογίου θα πρέπει να διασφαλίζονται ως προς την ακρίβεια την ακεραιότητά τους µε χρήση ψηφιακών υπογραφών χρονοσφραγίδων, ΜΟΝΟ όταν η υπηρεσία τήρησης ηµερολογίου λειτουργεί υποστηρικτικά στην υπηρεσία παροχής αποδεικτικών στοιχείων. Η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να υποστηρίζεται από την προσφερόµενη λύση. ιευκρινίζεται ότι ΕΝ πρέπει να είναι δυνατή σε καµιά περίπτωση η εξαγωγή των ιδιωτικών κλειδιών, είτε σε κρυπτογραφηµένη µορφή, είτε σε µη κρυπτογραφηµένη. Όπως ορίζεται ρητά στην διακήρυξη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προµηθεύσει ψηφιακά πιστοποιητικά ( χρήστες * 3 ψηφιακά πιστοποιητικά). Το ΥΠΕΣ Α στα πλαίσια του έργου, κατόπιν προτάσεων που θα προκύψουν από την µελέτη εφαρµογής, έχει τη δυνατότητα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ενηµέρωσης / επέκτασης του κανονισµού πιστοποίησης της αρχής ρίζας (Root CA) του ΣΥΖΕΥΞΙΣ για να καλύπτει τις προδιαγραφές αλλά προσφερόµενες υπηρεσίες του ΕΡΜΗ. Ωστόσο, ο τρόπος µε τον οποίο τα πιστοποιητικά αυτά θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου ο τρόπος διασύνδεσης του ΕΡΜΗ µε το ΣΥΖΕΥΞΙΣ θα καθοριστεί αναλυτικά στο πλαίσιο της Μελέτης Εφαρµογής, όπως προβλέπεται στην διακήρυξη. ιευκρινίζεται ότι το ιδιωτικό κλειδί χρησιµοποιείται για την ψηφιακή υπογραφή. Ο τρόπος αποστολής της αίτησης δεν είναι δεσµευτικός θα προσδιορισθεί στα πλαίσια της µελέτης εφαρµογής όπως ρητά αναφέρεται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τις ιδιαιτερότητες της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης µε στόχο την µέγιστη εµβέλεια, χρηστικότητα, διείσδυση στην οµάδα χρηστών (πολίτες / επιχειρήσεις). Απαίτηση της διακήρυξης είναι η προµήθεια κατ ελάχιστον 3 Hardware Security Module (HSM). Οι προσφερόµενες συσκευές θα πρέπει να αξιοποιηθούν κατάλληλα για την διασφάλιση των κλειδιών που αφορούν το σύνολο της λειτουργικής υποδοµής του έργου. Τα πιστοποιητικά των εξυπηρετητών θα καλύπτονται από την υποδοµή του ΣΥΖΕΥΞΙΣ (καθώς πρόκειται για εξυπηρετητές της ηµόσιας ιοίκησης). ιευκρινίζεται ότι η παράγραφος ε) αναφέρεται στη «Λήξη ισχύος του πιστοποιητικού» ιευκρινίζεται ότι η λέξη «SURETY» αναγράφεται ενδεικτικά ως παράδειγµα, σε καµία περίπτωση δεν δεσµεύει τον Ανάδοχο ως προς την λύση που θα προσφέρει. Η λειτουργία της Υπηρεσίας Συµβολαιογράφου, όπως παρουσιάζεται στην διακήρυξη, δε σηµαίνει ότι καλύπτεται µόνο από κάποιο σύστηµα, σαφώς περιλαµβάνει λειτουργίες που εκτελούνται από ανθρώπους. Σελίδα 3 από 5

4 Α/Α Ενότητα C.3.1.4/ Προδ / Σελ Α / σελ.64 C.3.6/ Σελ Α.3.3 / σελ.66 προδ. 1.1/ σελ Α.3.4.1/ σελ Α / σελ Α / σελ Α.3.6 / σελ A.3.6 / σελ Β.2.2 / σελ.114 Σε κάθε περίπτωση, η απαιτούµενη ανθρωπο-προσπάθεια από πλευράς Αναδόχου κατά την παραγωγική λειτουργία, αναφέρεται ρητά στο κεφάλαιο Α της διακήρυξης. Ο ακριβής τρόπος λειτουργίας της Υπηρεσίας Συµβολαιογράφου θα καθοριστεί στην µελέτη εφαρµογής όπως αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη (σελ. 63) Το σύστηµα διαχείρισης έξυπνων καρτών USB Tokens θα πρέπει να προσφερθεί µε άδειες για τη διαχείριση κατ ελάχιστον Καρτών USB tokens, τόσες δηλαδή όσες θα πρέπει να προµηθεύσει ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του έργου. ιευκρινίζεται ότι στο κόστος των επιπρόσθετων καρτών USB Tokens που δεσµεύει τον Ανάδοχο ΕΝ συµπεριλαµβάνεται το κόστος άδειας για την διαχείρισή τους από το σχετικό σύστηµα. Εκτιµάται ότι: - Οι εξωτερικοί χρήστες της Εθνικής Πύλης είναι απεριόριστοι. - Οι εσωτερικοί χρήστες είναι >= Ο αριθµός των διαχειριστών υπηρεσιών είναι ίσος µε τον αριθµό των διακριτών υπηρεσιών που χρήζουν διαχείρισης - Ο αριθµός των εποπτικών διαχειριστών είναι ίσος µε τον αριθµό των φορέων της κεντρικής διοίκησης (Υπουργεία Γενικές Γραµµατείες) - Ο αριθµός των διαχειριστών υποδοµής είναι >= 10 Ο ακριβής αριθµός για κάθε κατηγορία χρηστών θα καθοριστεί στην µελέτη εφαρµογής. Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος οφείλει να καλύψει τις ανάγκες όπως αυτές θα προκύψουν από την µελέτη εφαρµογής, όπως αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη. Όπως αναφέρεται ρητά στην διακήρυξη, η εφαρµογή θα αφορά στη διαχείριση, παραµετροποίηση (Configuration Management) παρακολούθηση της απόδοσης της συνολικής υποδοµής. ιευκρινίζεται ότι οι προσφερόµενοι εξυπηρετητές θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο του αντικειµένου του έργου να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης για υψηλή διαθεσιµότητα απόδοση. Η τελική κατανοµή των προµηθευόµενων εξυπηρετητών σε επίπεδα θα καθοριστεί στη µελέτη εφαρµογής, ωστόσο ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει στην προσφορά του την προτεινόµενη από αυτόν βέλτιστη κατανοµή ανά επίπεδο αρχιτεκτονικής λειτουργία ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις ορθής αποτελεσµατικής λειτουργίας του έργου ιευκρινίζεται ότι δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία αναφορικά µε την ελάχιστη ποσότητα (όγκος) των προς καταχώρηση δεδοµένων. ιευκρινίζεται ότι τα δύο πρώτα έτη της ΠΕΣ συµπίπτουν µε την περίοδο ωρεάν εγγύησης καλής λειτουργίας, όπως αναφέρεται ρητά στην ιακήρυξη. Αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη ότι το κόστος συντήρησης δεν περιλαµβάνεται στον προϋπολογισµό του έργου, αλλά αθροίζεται σε αυτόν για τον υπολογισµό του συγκριτικού κόστους. ιευκρινίζεται ότι η προσκόµιση - υπό την έννοια του εγγράφου παροχής ειδικής πληρεξουσιότητας - αντιγράφου της απόφασης αρµόδιου οργάνου του νοµικού προσώπου, το οποίο παρέχει την ειδική πληρεξουσιότητα στο άτοµο που θα υποβάλει την προσφορά, γίνεται αποδεκτή ανάλογα µε τη µορφή του νοµικού προσώπου. Σελίδα 4 από 5

5 30. Β / σελ.116, Β / σελ. 119, C.3.8/ σελ C.3.8/ προδ.4.4 / σελ C / προδ. 1.7/ 35. C.3.9.2/ προδ / 36. C.3.1.2/ προδ / 37. C / προδ.1.3 / σελ Α / σελ.72 C.3.9.7/ προδ.1.2 / Σελ.217 ιευκρινίζεται ότι τα ιολογητικά συµµετοχής που πρέπει να προσκοµίσουν τα αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα δεν είναι υποχρεωτικό να φέρουν Apostille, εφόσον αποδεικνύεται µε άλλο τρόπο η εγκυρότητα του προσκοµιζόµενου διολογητικού. ιευκρινίζεται ότι για την επίσηµη µετάφραση των κειµένων των ιολογητικών Συµµετοχής είναι αποδεκτή η επικυρωµένη από δικηγόρο µετάφρασή τους. ιευκρινίζεται ότι το Computer Room το Κέντρο ιαχείρισης θα είναι στο ίδιο κτίριο. ιευκρινίζεται ότι τα δύο κλιµατιστικά προορίζονται για το Computer Room. ιευκρινίζεται ότι η επανεκκίνιση σε επίπεδο CPU επιτρέπεται εφόσον διατηρούνται τα απαιτητά από τη διακήρυξη επίπεδα διαθεσιµότητας. ιευκρινίζεται ότι η κάλυψη του απαιτούµενου από τη διακήρυξη αριθµού επεξεργαστών µε την προσφορά µικρότερου αριθµού πολυπύρηνων επεξεργαστών θα εξεταστεί αξιολογηθεί κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση είναι απαραίτητη κρίσιµη η τεκµηρίωση του τρόπου κάλυψης της εν λόγω απαίτησης. ιευκρινίζεται ότι απαίτηση της διακήρυξης είναι να περιγραφεί η αρχιτεκτονική των επεξεργαστών (π.χ. Intel Itanium, Χeon, RISC, AMD κλπ.) ιευκρινίζεται ότι απαιτούνται rack spaces >=38U ιευκρινίζεται ότι η πιστοποίηση των HSM θα πρέπει να είναι ή CC EAL 4 ή ITSEC E3 ή FIPS (Level 3 certified) (ή συνδυασµός). Κατ εντολή του ιευθύνοντος Συµβούλου Βασίλειος εµέστιχας ιευθυντής Υποστήριξης & Παραγωγικής Λειτουργίας Έργων Κοινοποίηση : Γραφείο Υπουργού ηµόσιας ιοίκησης Αποκέντρωσης Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ηµόσιας ιοίκησης Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Εσωτερική διανοµή : Γραφείο Προέδρου.Σ. Τοµέα Έργων (Υπεύθυνο έργου) Νοµική Υπηρεσία Γραφείο Προγραµµατισµού Σελίδα 5 από 5

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη ηµόσια ιοίκηση.

Εφαρµογή και χρήση ψηφιακής υπογραφής και κρυπτογράφησης στη ηµόσια ιοίκηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ Αθήνα, 11 Μαΐου 2007 ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ& Η. ΑΡΧΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΠΕ ) Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.60/10/217

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων

Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο Πιστοποίησης ηµόσιων ιαδικτυακών Τόπων Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Β.22.1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ..84 Β.22.2 ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΏΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ. 84 Β.22.2.1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΛΥΣΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Χαλανδρίου Αγ. Γεωργίου 30 & Αριστείδου Χαλάνδρι, 152-33 Χαλάνδρι 6/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 11625 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΜΕΣΩ WI-FI HOTSPOTS ΣΤΟ ΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Αττικής ήµος Βύρωνα νση : Καραολή κ ηµητρίου 36-44 16233, Βύρωνας, Βύρωνας 28/ 7/2009 Αρ. Πρ.: 22400 Μέτρο 4.2 : «Ανάπτυξη υποδοµών ικτύων Τοπικής πρόσβασης» Κατηγορία πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού ικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιαγωνισµού Για την προµήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)»

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής υποστήριξης (Call Center 1500)» ΑΔΑ: ΩΜΡ1Χ-5ΒΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 09 Ιουλίου 2014 Αρ. Πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.937/1/17190 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Τόπος Έργου ΠΑΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΛΠΑ ΑΕ) ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 15/04/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2753 Αριθµ. Σχεδ. : 866 Αριθµ. Φακ. : ARGES ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983).

Α ΑΜ: 14PROC002505566 FAX 2108916384 24/12/2014 05/01/2015 02/01/2015 35/Α/1983). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ, 24-12-2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11/Ε/40545 /25845 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία Την έγκριση των κάτωθι τεχνικών προδιαγραφών και των όρων διακήρυξης του έργου : Αριθµός Απόφασης: 38 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και των όρων ιακήρυξης διεθνή ανοιχτού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983184 2015-08-21

15PROC002983184 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 15PROC002983184 2015-08-21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στον Δήμο Άσσου Λεχαίου Νομού Κορινθίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού Για την προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝOY ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ρέθυμνο, χχ/χχ/2012 Αριθ.Πρωτ. χχχχ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΔΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 1. Έλεγχοι σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών Η ΑΔΑΕ στο πλαίσιο των ελέγχων για την υπόθεση των υποκλοπών, πέραν του ελέγχου στην εταιρεία Vodafone

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 3586 23/06/2011 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015

Βέροια, 02-07-2015 Αρ. Πρωτ. 4268 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4267/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΠΕΠ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002931228 2015-07-23

15PROC002931228 2015-07-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νεομάρτυρος Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45332,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ A OIKTOY ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ 6-6-2012 Α.Π. 6590 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 13 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 96/2015 Έγκριση τευχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ GPS ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα