Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ»"

Transcript

1 Θεσσαλονίκη, 18/7/2012 Αρ. Πρωτ. Γ5/3178 Προς: Πίνακα Αποδεκτών Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με το διαγωνισμό «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ» Αναφορικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού για το έργο «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Ψηφιακών Εφαρμογών Προώθησης της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων ΤΠΕ» αρ. Διακήρυξης 3/2012, παραθέτουμε τις ακόλουθες διευκρινήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν: Ερώτημα 1 Στην περίπτωση αποστολής του φακέλου με εταιρεία ταχυμεταφορών, ως ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η ημερομηνία που θα παραδώσουμε τον φάκελο στην εταιρεία ταχυμεταφορών; Η ημερομηνία υποβολής της προσφοράς είναι η ημερομηνία κατάθεσής της στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της προκήρυξης. Η ημερομηνία υποβολής της προσφοράς αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο της Αναθέτουσας και σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με την ημερομηνία παράδοσης του φακέλου του υποψήφιου Αναδόχου σε εταιρεία ταχυμεταφορών. Ερώτημα 2 Στην αρχική σελίδα της Διακήρυξης με αριθμό 3/2012 και αριθμό ΟΠΣ: , αναφέρεται ο τίτλος του έργου, ο οποίος είναι «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Ψηφιακών Εφαρμογών προώθησης της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων ΤΠΕ». Στο Β Μέρος της Διακήρυξης (παράγραφος Β3.2, σελ.35) αναφέρεται ο τίτλος του έργου στον Φάκελο Προσφοράς για τον Διαγωνισμό ως εξής: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών για την συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων προώθησης της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας στο χώρο των ΤΠΕ», ο οποίος είναι όμοιος με τον τίτλο της Διακήρυξης με αριθμό 2/2012 και αριθμό ΟΠΣ: του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Διευκρίνηση: Ο τίτλος της Διακήρυξης με αριθμό 3/2012 και αριθμό ΟΠΣ: είναι «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Ψηφιακών Εφαρμογών προώθησης της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων ΤΠΕ»? Ο τίτλος του έργου της αριθ. 3/2012 διακήρυξης είναι «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Ψηφιακών Εφαρμογών προώθησης της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων ΤΠΕ». Στην Παράγραφο Β3.2 του τεύχους, σελίδα 41, ο τίτλος που αναφέρεται στην ένδειξη του φακέλου είναι εκ παραδρομής λανθασμένος.

2 Ερώτημα 3 Στην αρχική σελίδα της Διακήρυξης με αριθμό 3/2012 και αριθμό ΟΠΣ: , αναφέρεται ο προϋπολογισμός του έργου, με ποσό ,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) και πλέον δικαιώματα προαίρεσης με ποσό ,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) Στο Γ Μέρος της Διακήρυξης με αριθμό 3/2012 και αριθμό ΟΠΣ: (παράγραφος C1.1- Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σελ. 3) αναφέρεται: (συμπληρώνετε τον προϋπολογισμό με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ). Διευκρίνιση: Στη Διακήρυξη με αριθμό 3/2012 και αριθμό ΟΠΣ: , στο Γ Μέρος της Διακήρυξης με αριθμό 3/2012 και αριθμό ΟΠΣ: (παράγραφος C1.1 - Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σελ. 3), στο σημείο όπου αναφέρεται η συμπλήρωση του προϋπολογισμού, το ποσό του προϋπολογισμού όπου θα πρέπει να συμπληρωθεί θα συμπεριλαμβάνει και το ποσό του δικαιώματος προαίρεσης? Στο σημείο της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που αναφέρεται η συνολική αξία, συμπληρώνεται ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με το κεφάλαιο Β1.2 του τεύχους της διακήρυξης, με τη διευκρίνηση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ. Ερώτημα 4 Παρακαλώ όπως μας παρέχετε διευκρινήσεις σχετικά με τα παρακάτω ερωτήματα, που αφορούν στο λογισμικό Web Conference (σχετικός πίνακας συμμόρφωσης C3.2.6). Τα παρακάτω στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, καθώς επηρεάζουν τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς: 1. Τι διάρκεια θα πρέπει να έχει η άδεια χρήσης του λογισμικού που θα εγκατασταθεί; 2. Το οικονομικό πλαίσιο του διαγωνισμού προβλέπει μόνο την αρχική αγορά της άδειας χρήσης ή και επιπλέον ετήσιες επεκτάσεις αυτής και αν ναι, για πόσα έτη; 3. Εφόσον η άδεια κοστολογείται σύμφωνα με τον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών στο σύστημα, ποιος είναι ο αριθμός των ταυτόχρονων χρηστών που απαιτείται; 1-2. Η άδεια χρήσης του λογισμικού που θα εγκατασταθεί και επιπλέον επεκτάσεις αυτής που τυχόν απαιτηθούν σύμφωνα με την προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, θα πρέπει να καλύπτει το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα του υποψηφίου αναδόχου καθώς και το χρονικό διάστημα των υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α4.4 του τεύχους της διακήρυξης. 3. Δεν υπάρχει κατ ελάχιστον απαίτηση για την υποστήριξη ταυτόχρονων συνομιλιών του λογισμικού Web Conference. Ερώτημα 5 Στη σελίδα 14 του μέρους Β αναγράφεται ότι απαιτείται «Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού». Δεν υπάρχει ΦΕΚ με λίστα όλων των τροποποιήσεων παρά μόνο με την κάθε φορά σχετική τροποποίηση. α) Τα ΦΕΚ με τις αλλαγές των διευθύνσεων τα θέλετε όλα ή μόνο την πιο πρόσφατη αλλαγή;

3 β) Τα ΦΕΚ με τις αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου; γ) Το αντίγραφο του καταστατικού πρέπει να είναι επικυρωμένο; Τροποποιήσεις του καταστατικού φαίνονται από το «Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού/ μη λύσης της εταιρείας». Τα ΦΕΚ που αναφέρονται στο πιστοποιητικό πρέπει να υποβληθούν; Διευκρινίζεται για τα ζητούμενα δικαιολογητικά της Παραγράφου Β.2.3, Α/Α 3, σημείο 2 (σελίδα 14): Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού καθώς και επικυρωμένα αντίγραφα όλων των μέχρι σήμερα τροποποιήσεων αυτού ή επικυρωμένο αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) με τα αντίστοιχα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις. Ερώτημα 6 Για τους ισολογισμούς αναφέρεται ότι θα πρέπει να υποβάλλουμε ισολογισμούς των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων (2008, 2009, 2010). α) Εάν έχουμε ήδη δημοσιεύσει τον ισολογισμό του 2011, θα πρέπει να σας υποβάλλουμε του 2011 και όχι του 2008; Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει Ισολογισμούς για τα έτη 2008, 2009, και 2010, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Β του τεύχους της διακήρυξης. Ερώτημα 7 Για τον πίνακα με τα κυριότερα έργα που εκτελέστηκαν επιτυχώς κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη, μπορείτε να αναφέρετε συγκεκριμένα σε ποια έτη/ μήνες αναφέρεστε; (7/2012 με 7/2007;) Ο πίνακας των κυριοτέρων έργων της τελευταίας πενταετίας, θα πρέπει να περιλαμβάνει έργα που εκτελέστηκαν επιτυχώς από το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2007 μέχρι και το πρώτο εξάμηνο του έτους Με εκτίμηση, Δρ. Αναστάσιος Αλεξανδρίδης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Υπεύθυνος Έργου

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: Α/Α 1 Εταιρία/ Φορέας ATHENS TECHNOLOGY CENTER A.B.E.T.E. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ταχυδρομική διεύθυνση ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ 10, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ fax Υπόψη ΤΖΟΥΦΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2 Quality & Reliability A.E. Παραγωγή Προγραμμάτων Η/Υ Κονίτσης 11Β, Μαρούσι, Αθήνα Χαιρετάκης Νικόλαος BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ- ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΪΚΡΟΝΕΤ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, ΑΘΗΝΑ ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 32, ΤΚ , ΙΛΙΟΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Λεωφ. Κηφισίας 209 & Αρκαδίου Μαρούσι, Αθήνα ΞΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Πασχάλη Σοφία net.gr, ΓΚΛΟΜΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Η/Υ 01 SOLUTIONS HELLAS Εταιρεία Ανάπτυξης και Πωλήσεων Λογισμικού Εφαρμογών DOTSOFT Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Λυκοστράτη Ευγενία & ΣΙΑ Ο.Ε. Εταιρεία Πληροφορικής ALTANET A.E A.E ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ - ΙΝΤΡΑΝΕΤ Εθνικής Αντιστάσεως 67, Χαλάνδρι Χελμού 20 Μαρούσι Αττικής Ν. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ 3, ΤΚ 54625, Ρήγα Φεραίου 25, ΤΚ 58500, Σκύδρα - Ν. Πέλλας BALKAN CENTER ΚΤΙΡΙΟ Γ 10χλμ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ- ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΘΕΡΜΗ ΕΡΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟ ΝΑ Παλάϊκος Λάζαρος ΑΝΝΑ ΚΟΥΡΕΛΙΑ Ζαϊφη Κωνσταντίνα ΤΖΙΒΑΝΗ ΞΕΝΙΑ c.com com gr

5 Α/Α Εταιρία/ Φορέας ΕΨΙΛΟΝ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ AVMAP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 13 ALTEC INTEGRATION A.E SINGULAR LOGIC INTEGRATOR AE ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΛΠ CARDISOFT AE Ανώνυμη Εταιρία Παραγωγής Λογισμικού Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 27, ΜΑΡΟΥΣΙ ΝΑΞΟΥ 2-4, ΠΑΤΗΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΠΑΤΜΟΥ 12, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ & ΣΙΝΙΟΣΟΓΛΟΥ, ΤΚ 14234, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΙΤΣΗ 21, Τ.Κ , fax Υπόψη Μοναστηρίου ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ Α Σουλιώτης Χρήστος Δημ. Μπέλλος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥ ΛΟΣ ΛΙΒΕΡΙΟΣ Γιάννης Σόλαρης on.gr p.gr ogic.eu nomon.com.gr ft.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Αρµόδια /νση : Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Προµηθειών & ιαχείρισης Υλικού Αθήνα, 06-09-2011 Αρ. Πρωτ. : 91423

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ. Αρµόδια /νση : Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Προµηθειών & ιαχείρισης Υλικού Αθήνα, 06-09-2011 Αρ. Πρωτ. : 91423 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρµόδια /νση : Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Προµηθειών & ιαχείρισης Υλικού Αθήνα, 06-09-2011 Αρ. Πρωτ. : 91423 ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ : ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΑΝΟΜΗΣ Θέµα : «Απαντήσεις σε ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την:

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. σε ερωτήσεις ενδιαφερόμενων για τη συμμετοχή τους στο. Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ (ΤΕΟ Α.Ε.) Βυτίνης 14-18, ΤΚ: 143 42 Νέα Φιλαδέλφεια Τηλ. (210) 2598000, fax (210) 2523232 GR18591Q Ημερομηνία 14-12-2012 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία 23ης Μαρτίου ΤΚ 24100 Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27210 62200/222 Fax : 27210 62229 Πληροφορίες : κ. Γιαννιός Καλλικράτης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Κέρκυρας Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Αναθέτουσα Αρχή: ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. Προϋπολογισμός: 751.284,00

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ XIOY Διεύθυνση : Φ. ΑΡΓΕΝΤΗ 8, ΤΚ 82100 ΧΙΟΣ Τηλέφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Πληροφορίες : κ. Μιχάλης Κουτσουράδης email : epimelit@otenet.gr ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Καινοτόμο σύστημα πληροφόρησης οδηγών για έκτακτα συμβάντα κίνησης και ελεύθερες θέσεις στάθμευσης στο Δήμο Νέστου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέστου Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Θερμαϊκού Αρ.Μελ. :1/2014 Αρ.Πρωτ. :6805/12-3-2014 Αρ.Αποφ.Δημάρχου:98/12-3-2014

Διαβάστε περισσότερα

21/10/2013 21/10/2013

21/10/2013 21/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Τ.Κ. 81400, Τηλέφωνο : 22540 20055. 20093 FAX: 22540 20055 E-mail : dtylimnou@gmail.com Μύρινα 21-10-2013 Αρ. Πρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις επί του αναλυτικού τεύχους προκήρυξης αριθμ. 1/2013 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 21-08-2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. πρωτ. 674 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)»

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» Τεύχος Β Αναθέτουσα Αρχή: Συμβούλιο της Επικρατείας Προϋπολογισμός: 2.959.268,00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΤΟΣ (Ο.Π.Σ) ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΤΑΜΕΊΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉΣ ΑΝΆΠ- ΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΥΣΕΔ ΕΜΠ) Μονάδα Β2, Γραφείο 425 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο :

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ: 492/13-2-2015 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του Δήμου Δύμης»

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης του Δήμου Δύμης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΡΟ 4.3 : Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου τοπικής πρόσβασης Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΥ 14/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 12 Α, 10433- Αθήνα URL: http://www.moh.gov.gr/articles/epitroph-promhtheiwn-ygeias Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας & Ανάπτυξης Διεύθυνση Οικονομικής & Διοικητικής Λειτουργίας Τμήμα Πληροφορικής ΑΔΑ: ΒΕΔΓ469ΒΒΡ-ΔΨΗ Αθήνα, 05.03.2013 Αρ.Πρωτ.: Ε.Γ.39.Τ1/2687 Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Η εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.» (ΟΣΚ ΑΕ) προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΝΑΘ) ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ηρακλείου 12 Ταχ. Κώδικας : 54012 Πόλη : Θεσσαλονίκη Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα