Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ. Πρωτ.: 2021

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ. Πρωτ.: 2021"

Transcript

1 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : Fax : Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ. Πρωτ.: 2021 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο που παρέλαβε από την ΚτΠ Α.Ε. το τεύχος της ιακήρυξης του έργου «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.) και ιαδικτυακή Πύλη (Portal) ΥΜΕ Εξυπηρέτησης του Πολίτη: Λειτουργικές Περιοχές Μεταφορών και Επικοινωνιών Καθαρισµός εδοµένων και Υλοποίηση Πιλοτικής Αποθήκης εδοµένων Λειτουργική ιασύνδεση µε Πληροφοριακά Συστήµατα άλλων Φορέων της ηµόσιας ιοίκησης» ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της 32/ διακήρυξης του Ανοικτού ιαγωνισµού του έργου «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Π.Σ.Ν.Α.) και ιαδικτυακή Πύλη (Portal) ΥΜΕ Εξυπηρέτησης του Πολίτη: Λειτουργικές Περιοχές Μεταφορών και Επικοινωνιών Καθαρισµός εδοµένων και Υλοποίηση Πιλοτικής Αποθήκης εδοµένων Λειτουργική ιασύνδεση µε Πληροφοριακά Συστήµατα άλλων Φορέων της ηµόσιας ιοίκησης» Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παραπάνω αναφερόµενη διακήρυξη (Μέρος Β, Ενότητα Β.1, Παρ. Β.1.8 Παροχή ιευκρινήσεων επί της ιακήρυξης) παρέχουµε τις ακόλουθες συµπληρωµατικές πληροφορίες και διευκρινίσεις, απαντώντας στο σύνολο των ερωτηµάτων που µας τέθηκαν εγγράφως εντός του προβλεπόµενου χρονικού ορίου: Α ΜΕΡΟΣ A/A 1/11

2 1. Α /σελ. 103 ιευκρινίζεται ότι λόγω του µικρού µεγέθους των Υπηρεσιών των κατηγοριών και Ε οι οργανωτικοί ρόλοι «Προϊστάµενος» και «Τοπικός ιαχειριστής» ταυτίζονται µε τους πρώτους να αναλαµβάνουν και την επίβλεψη και τοπική διαχείριση των εφαρµογών. Για τον λόγο αυτόν ο πίνακας εκπαίδευσης στην σελίδα 103 της διακήρυξης δεν αναφέρει αριθµό προϊσταµένων. 2. Α /σελ. 89 Η δυνατότητα προσφοράς της υπηρεσίας πληρωµών µε ολοκληρωµένο και πλήρη ηλεκτρονικό τρόπο προς τους πολίτες εµπεριέχει κόστη τα οποία σχετίζονται µε τραπεζικά ιδρύµατα ή άλλους οργανισµούς όπως εφάπαξ και µηνιαία κόστη για την δυνατότητα χρήσης των απαιτούµενων χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. ιευκρινίζεται ότι o Ανάδοχος βαρύνεται µόνο µε το κόστος ανάπτυξης της υπηρεσίας ενώ τα παραπάνω κόστη βαρύνουν τον Φορέα. 3. Α.3.2.1/σελ. 72 ιευκρινίζεται ότι η καταχώρηση δεδοµένων (data entry) θα γίνει για να διασφαλισθεί η επίτευξη της απαιτούµενης λειτουργικότητας του συστήµατος κατά την Πιλοτική Λειτουργία και αφορά µόνο τις 5 ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών που θα ενταχθούν σε αυτήν. Ενδείξεις του όγκου των προς εισαγωγή δεδοµένων παρατίθενται στην σελίδα 99 της διακήρυξης και είναι στην κρίση του υποψήφιου Αναδόχου η επιλογή του βέλτιστου τρόπου για την αποτελεσµατικότερη εισαγωγή αυτών. 4. Α.3.3.5/σελ. 97 Σχετικά µε την ποιότητα των ηλεκτρονικών αρχείων που τηρούνται στα υφιστάµενα συστήµατα του ΥΜΕ αναφέρεται ότι η ποιότητα τους θα προσδιορισθεί από τον Ανάδοχο κατά την Μελέτη Εφαρµογής που θα εκπονήσει. Το επίπεδο της ποιότητας αυτής θα καθοδηγήσει και τις ενέργειες που πρέπει να εκτελέσει για τον καθαρισµό τους έτσι ώστε να είναι πλήρως αξιοποιήσιµα από την Αποθήκη εδοµένων που θα υλοποιηθεί σε σχέση και µε τις λειτουργικές απαιτήσεις αυτής. 5. Α.3.3.6/σελ. 91 Αναφέρεται ότι ο τύπος και όγκος των δεδοµένων που θα εισαχθούν από τρίτες πηγές κατά το Στάδιο Β της υλοποίησης της Αποθήκης εδοµένων θα προσδιορισθούν κατά την Μελέτη Εφαρµογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος. Υπενθυµίζεται εδώ ότι η Μελέτη Εφαρµογής είναι ένα παραδοτέο καθ αυτό που υπόκειται σε διαδικασίες ελέγχου και παραλαβής από την ΕΠΠΕ. 6. Α.3.3.4/σελ. 97 Αναφέρεται ότι τα περιεχόµενα του παραδοτέου Οδηγίες ιοικητικής Τεκµηρίωσης Έργου θα συµπεριλαµβάνει µεταξύ άλλων τις ενέργειες που θα εκτελούνται από τον Ανάδοχο κατά την υλοποίηση των διακριτών φάσεων του έργου, τον τρόπο διαχείρισης διαφόρων θεµάτων που θα προκύπτουν, τις διοικητικές αναφορές προς την Οµάδα ιοίκησης και τον Υπεύθυνο Έργου του τελικού δικαιούχου, κλπ. Συµπερασµατικά τα περιεχόµενα του παραδοτέου οριοθετούνται από την µεθοδολογία διοίκησης και διαχείρισης 2/11

3 έργου που θα προτείνει στην προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος. 7. Α /σελ. 106 ιευκρινίζεται ότι οι Παρεχόµενες Υπηρεσίες στον πίνακα της σελίδας 106 αναφέρονται σε λογικές οµαδοποιήσεις υπηρεσιών που περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Α της διακήρυξης «Αντικείµενο των Λειτουργιών των Λειτουργικών Περιοχών Μεταφορών και Επικοινωνιών». 8. Α.3.3.9/σελ. 111 Αναφέρεται ότι σύµφωνα µε τον τεύχος διακήρυξης απαιτούνται κατ ελάχιστο 260 ανθρωποµήνες επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης κατά την διάρκεια της παραγωγικής λειτουργίας µε επί τόπου παρουσία στελεχών του Αναδόχου στις 54 Ν.Α. Ο υποψήφιος Ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να περιγράψει τον τρόπο κατανοµής του συνόλου των ανθρωποµηνών ανά κατηγορία ιεύθυνσης Μεταφορών (Παράρτηµα C.5.2, σελ. 315 της διακήρυξης). 9. Α.4.5/σελ. 124 Οι διαδικασίες παράδοσης και παραλαβής του έργου γίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 27, 28 και 29 του Κανονισµού Προµηθειών της ΚτΠ Α.Ε. Αντίγραφο του ισχύοντος κανονισµού είναι διαθέσιµο προς κάθε ενδιαφερόµενο από την ΚτΠ Α.Ε. µετά από γραπτή αίτηση. 10. Α.3.7/σελ. 118 Υπογραµµίζεται ότι σε περίπτωση που δοθεί µεγαλύτερη εγγύηση της ζητούµενης θα πρέπει αυτή να πληροί τις απαιτήσεις της Ενότητας Α.3.6. Επίσης, σε περίπτωση που προσφερθεί συντήρηση µε µηδενικό ετήσιο κόστος για κάποιο έτος, αυτή λογίζεται ως εγγύηση που πληροί τον σχετικό όρο της Ενότητας Α.3.6., εφόσον καλύπτει το σύνολο των προσφερόµενων προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται σε συντήρηση. 11. Α.3.3.1/σελ. 80 Αναφέρεται ότι ο απαιτούµενος αριθµός αδειών χρήσης του εργαλείου ανάλυσης επιχειρησιακών διαδικασιών (Workflow Business Modeling Environment) του Συστήµατος ιαχείρισης Ροής Επιχειρησιακών ιαδικασιών είναι οκτώ (8) (αριθµός κεντρικών διαχειριστών της ιεύθυνσης Οργάνωσης & Πληροφορικής του ΥΜΕ, σελ. 106). 12. Α /σελ. 79 Υπογραµµίζεται ότι η διακήρυξη είναι σαφής αναφορικά µε την απαίτηση για φθορές, βλάβες η απώλειες του εξοπλισµού και κάθε τµήµατος του µέχρι την οριστική παραλαβή αυτού. 13. Α.3.3.8/σελ. 109 Αναφορικά µε τον αριθµό των στελεχών του Αναδόχου τα οποία θα υποστηρίζουν µε φυσική παρουσία την φάση της πιλοτικής λειτουργίας στις πέντε (5) ιευθύνσεις που θα επιλεχθούν διευκρινίζεται ότι ο απαιτούµενος αριθµός αυτών είναι ανά διεύθυνση και όχι συνολικά. 14. Α.3.1.3/σελ. 79 Σηµειώνεται ότι τα υποσυστήµατα και εφαρµογές του ΟΠΣ που θα είναι web enabled παρουσιάζονται στην Ενότητα Α της διακήρυξης. 15. Α /σελ. 87 Σχετικά µε την απαίτηση για ψηφιοποίηση αυτή αφορά στις δυνατότητες υποστήριξης σχετικών και τελευταίων 3/11

4 τεχνολογιών για την µελλοντική χρήση και αξιοποίηση αυτών λαµβάνοντας υπόψη ότι η προµήθεια µηχανών σάρωσης είναι εκτός του φυσικού αντικειµένου του έργου. 16. Α.3.3.5/σελ. 98 ιευκρινίζεται ότι πριν την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του συστήµατος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον ο καθαρισµός των δεδοµένων στα αρχεία αδειών κυκλοφορίας και αδειών οδήγησης που τηρούνται ηλεκτρονικά από τις αντίστοιχες εφαρµογές του κεντρικού υπολογιστικού συστήµατος του ΥΜΕ. 17. Α.3.3.5/σελ. 99 ιευκρινίζεται ότι το roll-out των νέων συστηµάτων θα γίνει µε παράλληλη λειτουργία των ήδη υφιστάµενων µε τα πρώτα να αντικαθιστούν πλήρως τα δεύτερα µετά το περάς της παραγωγικής λειτουργίας και την οριστική παραλαβή του έργου. 18. Α.3.4/σελ. 99 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο συνολικός αριθµός χρηστών στον οποίο τα αναφερόµενα 2/3 πρέπει να υπολογιστούν σαν µέγιστη επιβάρυνση προσεγγίζει τους Α.3.3.9/σελ. 112 ιευκρινίζεται ότι οι ανθρωποµήνες σχετικοί µε την επιτόπου παρουσία δύο τεχνικών για την τεχνική υποστήριξη της κεντρικής υποδοµής είναι επιπλέον των ζητούµενων 260 ανθρωποµηνών για την επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη των χρηστών. 20. Α.3.3.9/σελ. 112 ιευκρινίζεται ότι η υποστήριξη πρέπει να καλύψει και τα 80 sites τα οποία παρατίθενται στο Παράρτηµα C.5.2. Όπως απαιτείται και από την διακήρυξη, ο Ανάδοχος θα πρέπει να δηλώσει τον τρόπο που θα κατανείµει τους ανθρωποµήνες υποστήριξης ανά κατηγορία ιεύθυνσης Μεταφορών και ο οποίος θα πρέπει να τεκµηριώνεται βάσει εννοιολογικού πλαισίου που θα απορρέει από την πλήρη κατανόηση του έργου και κάνοντας χρήση των πληροφοριών κατηγοριοποίησης του ανωτέρου Παραρτήµατος. 21. Α /σελ. 86 Αναφέρεται ότι η πρωτοκόλληση των εγγράφων θα γίνεται κεντρικά στις επιτόπου ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και η διεκπεραίωση τους θα υλοποιείται µέσω της χρέωσης σε ανάλογα τµήµατα τους. ιευκρινίζεται ότι η προµήθεια µηχανών σάρωσης είναι εκτός του φυσικού αντικειµένου του έργου. 22. Α.3.3.5/σελ. 98 ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος θα πρέπει να χρησιµοποιήσει εναλλακτικές µεθόδους ενηµέρωσης των υφιστάµενων συστηµάτων κατά την περίοδο της παράλληλης λειτουργίας µε τα νέα συστήµατα σε περίπτωση που προβλήµατα στην ποιότητα των δεδοµένων που ενδεχοµένως εµφανιστούν δεν θα επιτρέπουν την αυτόµατη ενηµέρωση από το ειδικό λογισµικό που απαιτείται. 23. Α.4.2/σελ. 122 Υπογραµµίζεται ότι όπως απαιτείται και στην διακήρυξη ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να τεκµηριώσει την καταλληλότητα της Οµάδας Έργου του στην οποία 4/11

5 συµπεριλαµβάνονται και τα στελέχη που θα παρέχουν τις υπηρεσίες επιτόπιας λειτουργικής και τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια του έργου. ιευκρινίζεται ότι η απαίτηση για ζητούµενη άνω των δύο (2) ετών εµπειρία (ενότητα C.3.6.5, απαίτηση 3) αφορά µόνο τους εκπαιδευτές και όχι τα στελέχη που θα παρέχουν τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στις επί τόπου Ν.Α. 24. A.3.3.5/σελ. 98 ιευκρινίζεται ότι τα προς µετάπτωση δεδοµένα τηρούνται στα κεντρικά συστήµατα του ΥΜΕ (Ενότητα Α και Α της διακήρυξης). 25. A.3.3.8/σελ. 109 ιευκρινίζεται ότι κατά την περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην ενότητα Α θα απαιτηθεί η φυσική παρουσία τουλάχιστον 3(Α) +3(Β) + 2(Γ) + 1( ) + 1(Ε) + 4(ΥΜΕ) = 14 στελέχη µε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων καθώς και των εφαρµογών που θα αναπτυχθούν. 26. A /σελ. 80 Επισηµαίνεται ότι η διακήρυξη δεν προσδιορίζει περιοριστικά τον αριθµό των χρηστών του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου. Πληροφοριακά και µόνο εκτιµάται ότι υπό συνήθεις συνθήκες λειτουργίας και µετά την Μελέτη Εφαρµογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος, ο αριθµός αυτός θα προσεγγίζει τους 170 χρήστες αλλά θα προσδιορισθεί επακριβώς λαµβάνοντας υπόψη και τη λειτουργικότητα σχετική µε διαχείριση εγγράφων που θα προκύψει µετά τον σχεδιασµό του ΟΠΣ. 27. A /σελ. 86 Επισηµαίνεται ότι η διακήρυξη δεν προσδιορίζει περιοριστικά τον αριθµό των χρηστών του Συστήµατος ιαχείρισης Ροής Εργασιών. Πληροφοριακά και µόνο εκτιµάται ότι υπό συνήθεις συνθήκες λειτουργίας και µετά την Μελέτη Εφαρµογής που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος, ο αριθµός αυτός θα προσεγγίζει τους 800 χρήστες. 28. A /σελ. 78 Σηµειώνεται ότι οι διακριτές απαιτήσεις σχετικά µε την λειτουργικότητα του firewall για ασφάλεια περιεχοµένου αναφέρονται στην ενότητα C της διακήρυξης ως υποχρεωτικές απαιτήσεις και θα πρέπει να καλύπτονται από το προσφερόµενο σύστηµα. 29. A /σελ. 86 Επισηµαίνεται ότι οι τεχνικές προδιαγραφές του «δοκιµαστικού περιβάλλοντος» που αναφέρεται στην συγκεκριµένη σελίδα παρουσιάζονται στην Ενότητα C της διακήρυξης. 30. A /σελ. 86 Σηµειώνεται ότι η περιγραφή των υφιστάµενων µητρώων και αρχείων του ΥΜΕ παρουσιάζονται στην Ενότητα Α της διακήρυξης. 5/11

6 Β ΜΕΡΟΣ A/A 1. Β.3.2.2/σελ. 146 Αναφορικά µε τα περιεχόµενα του φακέλου «Τεχνική Προσφορά» είναι προτιµητέο καθώς συµβάλλει στην διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης να ακολουθείται η σειρά και η αρίθµηση που προτείνεται στην σελίδα 146 της διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει η προσφορά των υποψήφιων Αναδόχων να καλύπτει τις ενότητες και απαιτήσεις της διακήρυξης. 2. Β.2.3./σελ. 146/ ελάχιστη προϋπόθεση 3.2 Αναφέρεται ότι θεωρηµένη Κατάσταση Προσωπικού του ΙΚΑ γίνεται δεκτή ως αποδεικτικό στοιχείο για την συγκεκριµένη ελάχιστη προϋπόθεση. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η προσκόµιση επιπλέον βεβαίωσης. 3. B.4.2/σελ. 155 ιευκρινίζεται ότι ο λόγος απόρριψης που αναφέρεται στην συγκεκριµένη ενότητα για υπερβολικά χαµηλές οικονοµικές προσφορές που είναι µικρότερες του 85% του µέσου όρου των αποδεκτών οικονοµικών προσφορών αφορά µόνο το σύνολο των οικονοµικών προσφορών, δηλαδή το σύνολο του Πίνακα C.4.7 και όχι τα επιµέρους σύνολα των Πινάκων C.4.1, C.4.2, C.4.3, C.4.4, C.4.5 και C.4.6. C ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ A/A 1. C.4.5.2/σελ. 257 Αναφέρεται ότι στον συγκεκριµένο πίνακα έχουν παραλειφθεί εκ παραδροµής οι στήλες για το κόστος συντήρησης (5 έτη) του λογισµικού. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει στην οικονοµική προσφορά του να επικολλήσει και συµπληρώσει τις ανάλογες στήλες (όπως και στους Πίνακες C και C.4.3.2). 2. C.4.5/σελ. 257 ιευκρινίζεται ότι η συµπλήρωση του Πίνακα C.4.5 είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την αρχιτεκτονική λύση που θα προτείνει ο υποψήφιος Ανάδοχος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι ιαδικτυακές Υπηρεσίες (web services) µπορούν να διατεθούν από τους ίδιους εξυπηρετητές που θα χρησιµοποιηθούν για τις κύριες εφαρµογές και που κοστολογούνται στον Πίνακα C Εµφανώς, σε αυτή την περίπτωση δεν θα κοστολογηθούν στον Πίνακα C.4.5. Σε αυτόν θα πρέπει να κοστολογηθούν τα συµπληρωµατικά στοιχεία κόστους που είναι αναγκαία και θα σχετίζονται αποκλειστικά µε την υλοποίηση των ιαδικτυακών Υπηρεσιών και άλλων υλοποιηµένων διεπαφών που εµπίπτουν στο φυσικό αντικείµενο όπως καθορίζεται και περιγράφεται στην ενότητα Α /11

7 3. C.2.6/σελ. 170 Ο υποψήφιος ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει δικό του πρότυπο παρουσίασης των βιογραφικών της οµάδας έργου του αλλά θα πρέπει να το ακολουθήσει για όλα τα σηµειώµατα και να διασφαλίσει ότι το πρότυπο αυτό εµπεριέχει όλη την πληροφορία που ζητείται στο υπόδειγµα της διακήρυξης. 4. C.3.2.6/σελ. 191/απαίτηση 4.1 Η διακήρυξη είναι σαφής σε σχέση µε τον τύπο των θυρών Gigabit Ethernet των ζητούµενων µεταγωγέων. Η προσφορά µεταγωγέων που να υποστηρίζουν και οπτική µετάδοση είναι στην ευχέρεια του αναδόχου σε σχέση και µε την αρχιτεκτονική της λύσης που θα προτείνει. 5. C.3.5.1/σελ. 225/απαίτηση 2, C.3.5.2/σελ. 228/απαίτηση 2 6. C.3.5.5/σελ. 228/απαίτηση 3 7. C.3.2.4/σελ. 188/απαίτηση C.3.2.5/σελ. 191/απαίτηση C.3.6.6/σελ. 248/απαίτηση C.3.4.1/σελ. 208/απαίτηση 26 ιευκρινίζεται ότι η απαίτηση αναφοράς σε εγκαταστάσεις στον Ελλαδικό χώρο είναι υποχρεωτική. ιευκρινίζεται ότι οι ιαδικτυακές Υπηρεσίες που θα υλοποιηθούν και απαιτούνται για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας µεταξύ του ΥΜΕ και των Υπουργείων ηµοσίας Τάξης και Οικονοµίας και Οικονοµικών εντάσσονται σε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο που θα πρέπει να καθορίσει και να σχεδιάσει ο Ανάδοχος κατά την εκπόνηση της Μελέτης ιαλειτουργικότητας. Για τον αριθµό των συνεργαζόµενων φορέων του ΥΜΕ οι οποίοι δεν θα βρίσκονται σε οργανωτική και τεχνολογική ετοιµότητα για ολοκλήρωση µέσω ιαδικτυακών Υπηρεσιών θα προταθούν εναλλακτικοί µηχανισµοί των οποίων η εφικτότητα υλοποίησης στο πλαίσιο του φυσικού αντικειµένου του παρόντος έργου θα κριθεί από την ΕΠΠΕ σε συνεργασία µε τον Ανάδοχο. Αναφέρεται ότι η τεχνολογία AGP οριοθετεί τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης του διαύλου και ο υποψήφιας ανάδοχος δύναται να προσφέρει ισοδύναµη ή καλύτερη από την ζητούµενη σε σχέση και µε την απαίτηση 3.3 της ιδίας ενότητας στην σελίδα 187. To σετ εκτύπωσης που ζητείται αναφέρεται σε ένα σετ αναλωσίµων του µοντέλου που θα προσφερθεί. ιευκρινίζεται ότι εκ παραδροµής αναγράφεται στον πίνακα C.3.6.6, η απαίτηση για τα έτη συντήρησης µετά το τέλος του προσφερόµενου από τον Ανάδοχο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας. Η απαίτηση είναι για προσφερόµενα έτη συντήρησης µετά την ζητούµενη εγγύηση καλής λειτουργίας όπως ορθώς αναφέρεται στο Άρθρο Β και στο Παράρτηµα C.4 Πίνακες Οικονοµικής Προσφοράς. Αναφέρεται ότι το µηχανογραφικό σύστηµα που υποστηρίζει την θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών είναι γραµµένη σε γλώσσα Cobol και παρέχεται από το σύστηµα BULL DPS C.3.5.2/σελ. Η συγκεκριµένη απαίτηση αναφέρεται στην δυνατότητα του 7/11

8 230/απαίτηση C.3.5.2/σελ. 230/απαίτηση C.3.4.1/απαίτηση 2 (σελ. 205), 20 (σελ. 207), 43 (σελ. 210), 60 (σελ. 212), 73 (σελ. 214), 88 (σελ. 215), 102 (σελ. 217), 117 (σελ. 215), 132 (σελ. 221), 146 (σελ. 223) 14. C.3.4.1/σελ. 208/ απαίτηση 29 συστήµατος για τον καθορισµό λογικών συνδέσεων µεταξύ τω εγγράφων. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ένας σύνδεσµος βάσει κάποιου λογικού κανόνα µε τον οποίο σχεδιάσθηκε δύναται να ενεργοποιηθεί (υλοποιηθεί) ή όχι, η συγκεκριµένη απαίτηση δεν έρχεται σε αντίθεση µε την απαίτηση 14 της ίδιας ενότητας στην σελίδα 229 της διακήρυξης. ιευκρινίζεται ότι η συγκεκριµένη απαίτηση εστιάζει στο εύρος των δυνατοτήτων του συστήµατος για την υποστήριξη και συνεργασία µε τρίτες εφαρµογές για την εισαγωγή αρχείων διαφορετικών τύπων στο σύστηµα. Η συγκεκριµένη απαίτηση δεν έρχεται σε αντίθεση µε την απαίτηση 14 της ενότητας C.3.1 και των απαιτήσεων 10, 34 και 41 της ενότητας C της διακήρυξης. ιευκρινίζεται ότι η συγκεκριµένη ζητούµενη λειτουργικότητα για την αποθήκευση των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σε ψηφιακή µορφή αναφέρεται σε επίπεδο Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ΟΠΣ). Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να προτείνουν την βέλτιστη κατά την κρίση τους αρχιτεκτονική η οποία και θα αξιολογηθεί ανάλογα. Η αρχιτεκτονική αυτή θα πρέπει να αξιοποιεί στο µέγιστο δυνατό βαθµό τις όποιες δυνατότητες και λειτουργικότητα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης εγγράφων των επιµέρους υποσυστηµάτων που θα απαρτίζουν το ΟΠΣ. Σχετικά µε την απαίτηση για ψηφιοποίηση αυτή αφορά στις δυνατότητες του ΟΠΣ υποστήριξης σχετικών και τελευταίων τεχνολογιών για την µελλοντική χρήση και αξιοποίηση αυτών λαµβάνοντας υπόψη ότι η προµήθεια µηχανών σάρωσης είναι εκτός του φυσικού αντικειµένου του έργου. Σχετικά µε την απαίτηση για δυνατότητα λήψης ψηφιακών φωτογραφιών αυτή αφορά στις δυνατότητες του ΟΠΣ υποστήριξης και διαχείρισης σχετικών τύπων αρχείων λαµβάνοντας υπόψη την µελλοντική προµήθεια ψηφιακών φωτογραφικών µηχανών από τις κατά τόπου Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. 15. C.3.4.1/σελ. 203 ιευκρινίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να υλοποιήσει µόνο τις υπηρεσίες που συµπεριλαµβάνονται στο φυσικό αντικείµενο του παρόντος έργου και αποτυπώνονται στο τεύχος της διακήρυξης. 16. C.3.5.1/σελ. 225/ απαίτηση C.3.5.2/σελ. 228/ απαίτηση C.3.5.1/σελ. 228/ απαίτηση 38 ιευκρινίζεται ότι η απαίτηση είναι υποχρεωτική ως απαράβατος όρος σύµφωνα και µε τους όρους της διακήρυξης. ιευκρινίζεται ότι η συγκεκριµένη απαίτηση αφορά µόνο την δυνατότητα του υποσυστήµατος για εισαγωγή και διαχείριση fax µηνυµάτων. Η προµήθεια µηχανών τηλεοµοιοτυπίας είναι εκτός του φυσικού αντικειµένου του συγκεκριµένου έργου. ιευκρινίζεται ότι η απαίτηση είναι υποχρεωτική ως απαράβατος όρος σύµφωνα και µε τους όρους της 8/11

9 19. C.3.5.2/σελ. 229/ απαίτηση C.3.5.2/σελ. 230/ απαίτηση C.3.5.2/σελ. 230/ απαίτηση C.3.5.2/σελ. 230/ απαίτηση C.3.5.2/σελ. 231/ απαίτηση C.3.5.3/σελ. 232/ απαίτηση C.3.5.4/σελ. 234/ απαίτηση C.3.5.5/σελ. 237/ απαίτηση C.3.6.5/σελ. 244/ απαίτηση 3 διακήρυξης. ιευκρινίζεται ότι η απαίτηση είναι υποχρεωτική ως απαράβατος όρος σύµφωνα και µε τους όρους της διακήρυξης. H απαίτηση είναι σαφής και δεν χρήζει διευκρίνησης. Επίσης είναι υποχρεωτική ως απαράβατος όρος σύµφωνα και µε τους όρους της διακήρυξης. Σηµειώνεται ότι θα πρέπει να παρέχεται από το ΟΠΣ δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες Υπηρεσίες πέραν αυτών των Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η αναγκαιότητα αυτή θα τεκµηριωθεί στην Μελέτη ιαλειτουργικότητας που θα εκπονήσει ο Ανάδοχος και θα οριστικοποιήσει τον ακριβή αριθµό των Υπηρεσιών αυτών. Ο τρόπος πρόσβασης και τα δικαιώµατα πρόσβασης θα προδιαγραφούν στην Ανάλυση Επικινδυνότητας και στο Σχέδιο Ασφάλειας που θα εκπονήσει ο Σύµβουλος Τεχνικής Υποστήριξης (Ενότητα Α της ιακήρυξης). Υπογραµµίζεται ότι θα πρέπει να παρέχεται µηχανισµός συσχέτισης εισερχόµενων και εξερχόµενων εγγράφων τα οποία ως λογικό θα έχουν διαφορετικό αριθµό πρωτοκόλλου. Η αυτόµατη διατήρηση του ίδιου αριθµού πρωτοκόλλου που αναφέρεται στην σελίδα 87 της διακήρυξης υπογραµµίζει την διατήρηση του αριθµού πρωτοκόλλου του εισερχόµενου εγγράφου ως µοναδικό σηµείο συσχέτισης µε το εξερχόµενο (α) έγγραφα. Η απαίτηση αυτή αναφέρεται στην δυνατότητα του συστήµατος για προβολή στοιχείων όπως π.χ. αριθµός εισερχόµενων εγγράφων σε µηνιαία βάση, εξερχόµενων για µια συγκεκριµένη ηµέρα, σύγκριση των δύο για διαφορετικά έτη, κλπ. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρουσιάσει στην προσφορά του τις δυνατότητες στατιστικής επεξεργασίας του συστήµατος. ιευκρινίζεται ότι το από αναφέρεται στη δυνατότητα π.χ. της αξιοποίησης οποιουδήποτε στοιχείου ή αντικειµένου (όπως µια εικόνα) που ο χρήστης θα θελήσει να ενσωµατώσει στην αναφορά του ενώ το προς αναφέρεται στη δυνατότητα π.χ. της περαιτέρω επεξεργασίας στοιχείων της αναφοράς σε λογιστικό φύλλο ευρέως διαδεδοµένων εφαρµογών γραφείου. ιευκρινίζεται ότι η συγκεκριµένη απαίτηση αφορά µόνο τα βασικά στοιχεία της ιαδικτυακής Πύλης και δεν περιλαµβάνει οθόνες και δεδοµένα των ολοκληρωµένων σε αυτήν εφαρµογών. ιευκρινίζεται ότι η ειδικά διαµορφωµένη σελίδα πρόσβασης των χρηστών των ΚΕΠ θα βρίσκεται στην ιαδικτυακή Κυβερνητική Πύλη του ΥΜΕ. H απαίτηση είναι σαφής και δεν χρήζει περαιτέρω διευκρίνησης. 9/11

10 A/A 28. C /σελ. 176/ απαίτηση C /σελ. 178/ απαίτηση C /σελ. 178/ απαίτηση C /σελ. 182/ απαίτηση C /σελ / απαιτήσεις 4.2.2, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, C.3.2.4/σελ / απαιτήσεις 2.2.2, 2.2.3, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.2, 5.1, 5.2, 7.2, 7.3, 7.4, 14.5, 14.6, 14.7 ιευκρινίζεται ότι το ζητούµενο addressability (64 bit) των επεξεργαστών δεν αναφέρεται µόνο στην διευθυνσιοδότηση της µνήµης. Σηµειώνεται ότι οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των επεξεργαστών στην κατηγορία των 64-bit που είναι διαθέσιµοι στην αγορά (π.χ. true 64-bit, x64) καθώς και η δυναµική αυτής καθορίζουν ως ορθότερη επιλογή αυτήν που δεν στηρίζεται µόνο σε κριτήρια απόδοσης αλλά και σε κριτήρια που αξιολογούν την επιλογή του επεξεργαστή ως στρατηγική επένδυση πλατφόρµας. Ως εκ τούτου οι τεκµηριωµένες προτάσεις και προσφορές των Αναδόχων όσον αφορά το συγκεκριµένο στοιχείο θα αξιολογηθούν ανάλογα. ιευκρινίζεται ότι είναι αποδεκτή η προσφορά περιφερειακού εξοπλισµού διαχείρισης ανά επίπεδο καθώς και προσφορά εξοπλισµού που θα καλύπτει συνολικά ολόκληρο το σύστηµα εξυπηρετητών του πίνακα. ιευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η προσφορά ξεχωριστού περιφερειακού εξοπλισµού διαχείρισης για τον εξυπηρετητή στην περίπτωση όπου αυτός θα συνδέεται στον ίδιο περιφερειακό εξοπλισµό που µπορεί να προσφερθεί για τους εξυπηρετητές της ενότητας C εφόσον αυτός εγκαθίσταται στο ίδιο ικρίωµα µε αυτούς. ιευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται η προσφορά ξεχωριστού περιφερειακού εξοπλισµού διαχείρισης για τον εξυπηρετητή στην περίπτωση όπου αυτός θα συνδέεται στον ίδιο περιφερειακό εξοπλισµό που µπορεί να προσφερθεί για τους εξυπηρετητές της ενότητας C εφόσον αυτός εγκαθίσταται στο ίδιο ικρίωµα µε αυτούς. ιευκρινίζεται ότι οι απαιτήσεις που δεν έχουν συµπληρωθεί µε την λέξη «ΝΑΙ» στην στήλη απαίτηση αλλά περιέχουν αριθµό στην περιγραφή τους θεωρούνται επιθυµητές απαιτήσεις. Αναφέρεται ότι ο τρόπος βαθµολόγησης τεχνικών προσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις Ενότητες Β και Β της διακήρυξης. 33. C.3.6.5/σελ. 244/απαίτηση C /σελ. 177/απαιτήσεις 7.1, 7.2 και 7.3 H απαίτηση είναι σαφής και δεν χρήζει διευκρίνησης. ιευκρινίζεται ότι είναι στην ευχέρεια του Αναδόχου να προσφέρει το επίπεδο RAID που θεωρεί ως καταλληλότερο για τον τύπο του συστήµατος και του είδους της επεξεργασίας 10/11

11 35. C.3.2.2/απαίτηση C.3.5.1/απαίτηση 33 που θα εκτελούν οι εφαρµογές που θα αναπτυχθούν και το οποίο θα αξιολογηθεί ανάλογα. ιευκρινίζεται ότι είναι στην ευχέρεια του Αναδόχου να προσφέρει το επίπεδο RAID που θεωρεί ως καταλληλότερο για το υποσύστηµα αποθήκευσης (SAN) και να υπολογίσει την ωφέλιµη χωρητικότητα του συστήµατος του για την κάλυψη της συγκεκριµένης απαίτησης. ιευκρινίζεται ότι το σύστηµα διαχείρισης ροής εργασιών θα πρέπει κατ ελάχιστο να δίνει την δυνατότητα εκ των προτέρων καθορισµού λίστας παραληπτών στους οποίους θα ανατίθενται ενέργειες στην περίπτωση που απουσιάζουν οι βασικοί αποδέκτες. Κατ εξουσιοδότηση του ιοικητικού Συµβουλίου Ο ιευθύνων Σύµβουλος Στάθης Παναγιωτόπουλος Κοινοποίηση : Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Γραφείο Υφυπουργού ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Γραφείο Γενικού Γραµµατέα ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Μεταφορών Εσωτερική διανοµή : Γραφείο ιευθύνοντος Συµβούλου Τοµέα Υποστήριξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Έργων Τοµέα Έργων (Υπεύθυνο Έργου) Νοµική Υπηρεσία Γραφείο Προγραµµατισµού 11/11

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Παντελής Αλµπάνης Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 801 e-mail : palba@ktpae.gr Υµηττός, 9 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 11463 Προς: Παραλήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Σαπέρα Βάσω Τηλέφωνο : 210-9288753 Fax : 210-9213200 E-mail : vasap@ktpae.gr Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουρτερίδου

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, Μοσχάτο Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, Μοσχάτο Τηλ.: Fax: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τοµέας Προµηθειών & Συµβάσεων Πληροφορίες : Κουρτερίδου Αθανασία Τηλέφωνο : 213 13.00.744 Fax : 213 13.00.801 Ε-mail : nkourt@ktpae.gr Μοσχάτο, 5

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Ενότητα Τεύχους ιακήρυξης 1 ΓΕΝΙΚΑ ιευκρινίζεται ότι

Α/Α Ενότητα Τεύχους ιακήρυξης 1 ΓΕΝΙΚΑ ιευκρινίζεται ότι Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

1/1. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 5383

1/1. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 5383 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 210-9288771 Fax : 210-9213200 E-mail : dspyrou@ktpae.gr Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2004 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 213-13 00 771 Fax : 213-13 00 801 e-mail : dspyrou@ktpae.gr Μοσχάτο, 22 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 9160 ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax:

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Πληροφορίες : Έλενα Βλάχου Τηλέφωνο : 213-13 00 763 Fax : 213-13 00 800 e-mail : evlachou@ktpae.gr Μοσχάτο, 25 Ιουλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 9391 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

1/8. Αθήνα, 1/7/2004 Αριθ. Πρωτ.: 3520

1/8. Αθήνα, 1/7/2004 Αριθ. Πρωτ.: 3520 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Π. Λάζαρης Τηλέφωνο : 210-9288750 Fax : 210-9213200 E-mail : plazar@ktpae.gr Αθήνα, 1/7/2004 Αριθ. Πρωτ.: 3520 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Μαῒου 2006 Αριθ. Πρωτ.: 9519

Αθήνα, 8 Μαῒου 2006 Αριθ. Πρωτ.: 9519 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 210-9288771 Fax : 210-9213200 Ε-mail : dspyrou@ktpae.gr ΘΕΜΑ: Αθήνα, 8 Μαῒου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μοσχάτο, 21 Mαρτίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 3355

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18/ 10/ 2001 ΥΠ.ΕΣ...Α Αριθµ.Πρωτ. / ΙΑ Π/A1/22123 Γ.Γ. ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ /ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Παντελής Αλμπάνης Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 801 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 26 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 12108 Προς: Παραλήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ

Θεσσαλονίκη, 26.03.2015. Αρ. Πρωτ.: 2462 Κωδ. Εγγρ.: Ρ90/0000/5445/401/ΝΤ/ID4208/εµπ. : Κάθε ενδιαφερόµενο ΠΡΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΜΑ : Κάθε ενδιαφερόµενο : ιευκρινίσεις- ιορθώσεις επί των τευχών της ανοικτής διαδικασίας για την «Προµήθεια Υπηρεσιών για την εκπόνηση Γενικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Αλµπάνης Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS

1. Το αρχείο Βίντεο σε τι format βρίσκεται αυτή την στιγμή? Το αρχείο Βίντεο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε VHS η super VHS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 22/06/2009 Ταχ. Δ/νση : Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Κουτεντάκης Εμμ. Τηλέφωνο : 2810 399370 E-mail : manolis@heraklion.gr Σας αποστέλλουμε απαντήσεις για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380180 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού Υποέργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μοσχάτο, 21 Mαρτίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 3355

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ Μ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ Μ) ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΙΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ Μ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 376421 Πράξη Εφαρµογή της Μεταρρύθµισης του ηµοσιονοµικού Συστήµατος στην Κεντρική ιοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σπύρου ώρα Τηλέφωνο : 210-9288771 Fax : 210-9213200 E-mail : dspyrou@ktpae.gr Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883. Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 e Prtcl-01 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο & Διακίνηση Εγγράφων Συνοπτική Παρουσίαση Το σύστημα e Prtcl-01 Το σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις επί των διευκρινιστικών ερωτήσεων που τέθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης του ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού για το έργο:

Απαντήσεις επί των διευκρινιστικών ερωτήσεων που τέθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης του ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού για το έργο: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Απαντήσεις επί των διευκρινιστικών ερωτήσεων που τέθηκαν στο πλαίσιο της Προκήρυξης του ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού για το έργο: Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασµού, Ανάπτυξης και Εφαρµογής Πληροφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Εργαστήριο Μεθοδολογιών Ελέγχου και Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ : Α) ΤΩΝ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ Β) ΤΩΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Αθήνα, 18/02/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε. Π. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΜΟΝΑ Α Γ Αρ. Πρωτ.: 3420

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, 172 37 - Υµηττός (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae. ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Κουρτερίδου Αθανασία Τηλέφωνο : 213 13.00.744 Fax : 213 13.00. 801 e-mail : nkourt@ktpae.gr Υµηττός, 20 Απριλίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 11888 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Γενικοί Όροι

Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Γενικοί Όροι Αθήνα 19/11/2014 ΑΠ 856 Έρευνα αγοράς για την προμήθεια δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις περί προμηθειών του Δημοσίου (Π.Δ.118/07, Π.Δ. 60/07, Ν.2286/95) και την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Πίνακες συµµόρφωσης και απαιτήσεων του έργου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /νση Τεχνικών Υπηρεσιών «Προβολή της πολιτιστικής κληρονοµιάς του ήµου Μινώα Πεδιάδας µε ηλεκτρονικά και έντυπα µέσα» Προϋπολογισµός (µε Φ.Π.Α.):

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. Μάιος 2011

Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση. Μάιος 2011 Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Μάιος 2011 1 Στόχοι Η διασφάλιση της υγείας των ασθενών και η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας στους Πολίτες Η επίτευξη σηµαντικών οικονοµιών στον τοµέα φροντίδας υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Πρότυπη Εφαρµογή ιαλειτουργικότητας για Φορητές Συσκευές Όνοµα: Κωνσταντίνος Χρηστίδης Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων των εταιρειών: 1. Βολογιαννίδης Αβράμης & ΣΙΑ ΟΕ (DATA SCOUTING)

Θέμα : Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων των εταιρειών: 1. Βολογιαννίδης Αβράμης & ΣΙΑ ΟΕ (DATA SCOUTING) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Θεοδοσιάδης Ε. 2310-996752 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 87912 Θεσσαλονίκη, 15/04/2014 Αρ. Πρωτ. : 43073/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : οικ.432 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αριθ. Πρωτ. : οικ.432 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

WI-03-03/2 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Σκοπός /Αντικείµενο

WI-03-03/2 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. Σκοπός /Αντικείµενο Σκοπός /Αντικείµενο Η επιτυχής διεξαγωγή των τυπικών και πρακτικών ενεργειών, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την συµµετοχή σε δηµόσιους διαγωνισµούς προµήθειας οργάνων και αναλωσίµων ειδών, τα οποία εµπορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2. Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 Αθήνα Ημερομηνία: 11/03/2013 Α.Πρωτ.:682 Aπό: Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών Διεύθυνση: Αγίας Φιλοθέης 21 Τ.Κ: 10556 Aθήνα Γραφείο: Διαχείρισης Έργων Email: e.papagiannis@iaath.gr Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΥ09-Τ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Β.2.6 ii) Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα, Α/Α παρ.: 1. & 1.2. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Β.2.6 ii) Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα, Α/Α παρ.: 1. & 1.2. Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ του ιεθνούς Ανοικτού ιαγωνισµού για το Έργο «Υπηρεσίες δηµιουργίας Ενιαίας Πλατφόρµας Ψηφιακού Αποθετηρίου, εµπλουτισµού περιεχοµένου κατόπιν ψηφιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά»

Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Θέµα: ιευκρινίσεις/ Απαντήσεις σε ερωτήσεις για τον Ανοικτό ιαγωνισµό µε θέµα «ράσεις ηµοσιότητας του Έργου Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά» Ερώτηση 1.: Στην ενότητα 15.2.1 «Πρόταση Μεθοδολογίας Προσέγγισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304231 Πράξη Υπηρεσίες υποστήριξης και προσωποποιημένης ενημέρωσης αποφοίτων Υποέργο Ανάπτυξη υπηρεσιών αποφοίτων και προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 377008 Πράξη Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόµαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Πολυχρονάκη Σεβαστή, Κυδωνίας 29 Τηλ ,

Πολυχρονάκη Σεβαστή, Κυδωνίας 29 Τηλ , ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 32777 Πράξη Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας µητροπολιτικών ήµων Κρήτης Υποέργο Ψηφιακές υπηρεσίες πληροφοριών κυκλοφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346636 Πράξη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης» Υποέργο 1,2,3 και 4 ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη»

ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη» 23 Ιανουαρίου 2013 Α.Π. 00057 ιευκρινίσεις Προκήρυξης Ανοιχτού ιεθνούς ιαγωνισµού για το έργο: «Καινοτόµος Επιχειρηµατικότητα Συµβουλευτική Υποστήριξη» Αριθµός Προκήρυξης: 4/2012 Ερώτηση 1η: «Αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΞΟ ΟΥ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑ ΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟ ΟΥ» Στο πλαίσιο της υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Διακήρυξη του Υποέργου 1 «Σχεδιασμός & Υλοποίηση Ολοκληρωμένης Πλατφόρμας Ενημέρωσης & Παροχής Εξατομικευμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης «ΠΥΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385)

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385) ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις-Απαντήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου e-οίκος Ναύτου» με Αρ Πρωτ. 23906 13/9/2006 Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Ολοκλήρωσης των έργων των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.

Διαδικασίες Ολοκλήρωσης των έργων των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη 19/02/2008 Αρ. Πρ. 1998 Πληρ. Τηλ. FAX e-mail Δ/νση Τ.Κ. Φίλιππος Χανοζίδης Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Φαξ: /2012). 3, 4, 5, 6, 7.. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Φαξ: /2012). 3, 4, 5, 6, 7.. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝ Πειραιάς, 08 Ιανουαρίου 2013. Αρ.Πρωτ.: 831 Προς: ENVITEC A.E. Φαξ: 210 6855804 ΕΡΓΟΣΤΗΛ Α ΘΕΜΑ: ιευκρινήσεις επί του διαγωνισµού για τη µελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα: 28-01-2015 Αρ. Πρωτ: 1719 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. ιεθνή Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ

Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Αθήνα, 21.01.2016 Α.Π: ΔΙΑ/2016/10 Έρευνα αγοράς για την κάλυψη έκτακτης ανάγκης για προμήθεια (1) Επαγγελματικής Ηλεκτρικής Κουζίνας για την Πρωινή κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, κεφάλαιο 1.1. (Τόπος-χρόνος διενέργειας διαγωνισμού), αναφέρεται: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/06/2011 Πέμπτη 12:00

Ερώτηση 2: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, κεφάλαιο 1.1. (Τόπος-χρόνος διενέργειας διαγωνισμού), αναφέρεται: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02/06/2011 Πέμπτη 12:00 Ερώτηση 1: Σύμφωνα με την Διακήρυξη, κεφάλαιο 1.4 (Νομικό Πλαίσιο), αναφέρεται: Τις διατάξεις περί διαφάνειας στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA ΞENOΔOXEIAKO EΠIMEΛHTHPIO THΣ EΛΛAΔOΣ Aθήνα 21 Νοεμβρίου 2014 Ν.Π.Δ.Δ. Aριθ. Πρωτ.: 33846 Tαχ. Δ/νση : Σταδίου 24-105 64 Aθήνα ΠPOΣ: Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : X. Ανδρουτσάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για το έργο «Υπηρεσία Αποµακρυσµένης πρόσβασης χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

1. Αντικείμενο του Έργου.

1. Αντικείμενο του Έργου. Σχεδιασμός διαδικτυακής εφαρμογής ηλεκτρονικής καρτέλας αδειών του προσωπικού της Βουλής. 1. Αντικείμενο του Έργου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην μελέτη, στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην παραμετροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων

1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (ΕΡΓΩΝ) ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΕΠΑΝ ΙΙ 1. Γενικά για τη διαδικασία τροποποιήσεων

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου

Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Δ10 Διαδικασία Παρακολούθησης Εκτέλεσης Έργου Επάρκειας για την υλοποίηση Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων Σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429: 2008 Έκδοση Έγκριση 3 η 3 η Ηµεροµηνία 03/06/2016 03/06/2016 Από Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-5. μετάπτωσή τους στο νέο back office των ΚΕΠ» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ».

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-5. μετάπτωσή τους στο νέο back office των ΚΕΠ» που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46941Δ-Ρ4Ν (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) 1. 1 Είδος Απόφασης: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΗΜ46941Δ-Ρ4Ν (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) 1. 1 Είδος Απόφασης: ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 289/10.04.2014 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ) 1 Θέµα: ιενέργεια Πρόχειρου διαγωνισµού στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «ΝΕΣΤΩΡ 2014 - Συλλογή και ιαχείριση των Βαθµολογιών των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Κώδικας:54013 Τ.Θ 500 47 Πληροφορίες: Ε. Νικολαϊδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ Η ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ : ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΟΛΓΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 30/02 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα