Ανασκσπήσεις. ΛΕIΤΟΥΡΓιΚΗΕΝΟΥΡΗΣΗ:ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ,AITlOΛOΓlA, ΑΝΤιΜΕΤΩΠIΣΉ. ΠαιδαγωγικάΤμήματαΠανεπιστημίουΑιγαίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανασκσπήσεις. ΛΕIΤΟΥΡΓιΚΗΕΝΟΥΡΗΣΗ:ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ,AITlOΛOΓlA, ΑΝΤιΜΕΤΩΠIΣΉ. ΠαιδαγωγικάΤμήματαΠανεπιστημίουΑιγαίου"

Transcript

1 Ανασκσπήσεις ΛΕIΤΟΥΡΓιΚΗΕΝΟΥΡΗΣΗ:ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ,AITlOΛOΓlA, ΑΝΤιΜΕΤΩΠIΣΉ ΝΙΚΗΤ ΑΣ Ε. ΠΟΛΕΜ/ΚΟΣ ΠαιδαγωγικάΤμήματαΠανεπιστημίουΑιγαίου ΠΕΡIΛΗΨΗ: Στο άρθροαυτό γι"νεταlμια ανασκόπησητου προβλήματοςτης λειτουργικήςενούρησης.συγκεκριμέναγινεταlδιάκρισημετα~ύημερήσιαςκαι νυχτερινήςκαιμετα~ύπρωτοπαθούςκαι δευτεροπαθούςλειτουργικήςενούρησης. Από άποψη αιτιολογι"αςε~ετάζoνταl,μεταςύ άλλων,οι ψυχοκοινωνικοι"!<οιοι ψυχοδυναμικοι" παράγοντες.καθώςκαι οι διάφορεςφυσιολογικέςθεωρι"εςπου Βλέπουντηνενούρησησαναποτέλεσμαανεπαρκούςανάπτυ~ηςτωνλειτουργιών τουεγκεφαλικούφλοιού,ή τονι"ζουντη Βαθύτητατουύπνου.ΠροΒάλλονται επι"σης οι μπιχεβιοριστlκέςερμηνει"εςπουβλέπουντηλειτουργικήενούρησησαναποτέλεσμαελλειπούςμάθησης.στουςτρόπουςαντιμετώπισηςαζιολογει"ταl η αποτελεσματικότητατωνδιαφόρωνμεθόδωνόπωςτηςψυχοθεραπεlός, τηςφαρμακοθεραπεlός και τωνθεραπειώνσυμπεριφοράς. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα περισσότεραπαιδιά αποκτούνέλεγχ.ο τωνσφιγκτήρωντηςκύστης,χωρίςπροβλήματα, κατά την προσχολικήηλικία.άλλα παιδιά,όμως,συνεχίζουνα βρέχονταιπάνω τους ή να β~oυν το κρεβάτιτουςσε ηλικίαkqίάτηνοποία θα έπρεπενα είναι στεγνά.ο αριθμόςτωνπαιδιώναυτώνδεν είναιευκαταφρόνητος. Αντίθετα,είναιπολύ σημαντικός.δικαιολογημένα, λοιπόν,η νυχτερινήενούρησηθεωρείταιη πιο χρόνια και επικρατέστερηδιαταραχήτης παιδικής ηλικίας,με προφανείςψυχολογικέςσυνέπειες για τα παιδιά και τους γονείς.και όμωςη ενούρησηποτέδενθεωρήθηκεσοβαρός λόγος για δαπάνες υγείας.αυτό αποδίδεταιστο ότι δεν υπάρχουνευρείας εκτάσεωςέκδηλεςεπιmώσειςστηνυγεία, ανκαιδενέχουνμελετηθείσυστηματικάοι μακροπρόθεσμεςψυχολογικέςσυνέπειες. 1 Η νυχτερινήενούρησητράβηξετο ε'ιδιαφέρονκαιπεριγράφηκεαπότηνπερίοδο τηςελληνικήςαρχαιότητας.το 1544ο Tho-

2 Πc:ι51aΤCΙΛCΧι)Ονικα1 ί. 1 Πcιδιcτοικc ΧσονικC1ί. ; ""',,5P'1"er. '1OT~oσςτnς.J.νvλι<ηςΠοιCισ- Τ.:J'r\ής.~o 5ι5λίο των,α:διών. εβαλε σε μια παοόνραφο την επικεφολιδc.ενούρηση στο <οε50τι.' Γιο '10ιδιο τεσcοσων ~τών,οι μεγαλυτ~ρα η cυχνότ:":τοτης νυxτ~;:;ινπς~νcυcηc;-:ς l(υ~oίνε7αιanό ίo.13~~cε :ϊc'li(οc~ίa~λί. μσ!<α.<"ο'{ωtnc μεγάλης έκτοcnς του ποο- 5ληι.:οτος~xoυνδημοσιευβει αρκε-.εςμελέτες οι οποιες. κοτά το μεγαλύτερο μερος. α'/α::>έ;;οντοι Q7nVσVΤιμεTώΓoισηTnc ενουprcnc <οι ~νδιoφέooυν τους ειόικους. Υ;-:οcχουνόυως κοι ελ/οικευμενες εκδόσεις γιο γονεiς. On(;Jt:~:νoιτο οlβλίο..οδηνος του'(ονιουγιο τονελεγχοστο t\cέξιμο του κρεβοηου: μίο μέθοδος οημο προς βήμα..] Στις σελίδες που οκολουθούνγίνετοι ;.:ιο κριηκη παοουσίοση των ~εωoπτιkωνοπόψεων Γοουεπι<ρατούνσχετικά με την αιτιολογίο της λειτουργικης ενούοησης και των τροπων οντιμετώπισης της. με βάσητη σύγχρονη διεsνη εμπειοίο. Ορισμός κοι κοτηγορίες λειτουργικής ενουρησης ΤΟ βασικό χορακτηριστικό της λειτουργικής ενούοπσης είναι η επανειλημμένη ακούσια εκκένωση των ούρων κατα τη διάρκεια της ημοας η της νυχτας,μετατ/ν ηλικίαπου θο ε:-:οεπετο παιδί να εχει αποκτησει Τον ελευχοτωνσφινκτήρωντης κυστης <οιπου δεν οφειλεται σε οργανικα αιηα. όπως Π.χ. μολύνσεις :Ί5λα5ες του ουοοπαιητικού συστnματος. διαβητη (cακχαοώδη η όπιο). ε:-ιιληψίακ.λπ. Mετσξ~ των παιδιώνπου 5ρεχουντο κρεβσητους μονο 1% με 2~'o έχουν ιατρικά προβληματα που ευθύνοντσι γιο την ενούρηση. ίο Διαγνωστικό Εγχειρίδιο της Αυερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας (DSM-III).' οοίζει τ/ λειτουργική ενούρηση ως ακούσια εκκε'{ωσητων ούοων. κατα τ/ διάρκεια της nμέρας ή της νύχτας. τουλάχιστα δύο φορές το μηνο γιο μεγολύτερο ποιδιο και η οποία όεν οι;ειλετοι σε οργανικάοίηα. Η λειτουογικήενούρησηδιακοίνετοι σε οlποωτσποθή. αν το ποιδί δεν έχει απο- Kr1'1ctIτον έλεγχο της κύστης. δεν έx~ι δηλαδή ποο:-;γγίθεί;τεριοδος εγκράτεισς των ούρων για ε'{οτoυλόxιcπoέτος.και :3) σε δευτεροπσθή.αντο;ίαιδίγίνειενουρη- ΤΙ/(Οαφού απο/(τγίσειτον έλεγχο τ/ς Ι\ύστης.ύστερο δηλαcηαπό 'ίερίοδο εγκρατειας των ούοων τουλάχιστον ενός έτους. Οοισυε'/οι πcοσδιοοίζουντο όριο εγκρα-,ειας τωνούοων απο εξι μήνες μεχρι ένα έτος. ~'/ώ το CSM-III καθορίζει περίοδο εγκοατειας ένα έτος!; ί όσο η πρωτοπαθής όσο και η δευτεροπαθήςενούρηση μποοεί να ειναι είτε νυχτερινή, ακρατεια δηλαδητων 'Jύοων κατά τη διάρκειατου. ύπνου. 1'1οποίαειναικαιηουχνότερη(περίπου τα δύο τριτο των περιπτώσεων), ειτε ημερήσιο.ακοάτεια δηλαδή των ούρων κατά τη διάρκεια πουτα άτομοείναιξυπνητό η μποcεινα εί'{αινυχτερινή και ημερησια. Κατα τη νυχτερινη ενούρηση το παιδί ξυπνά. ης περισσότερες φορές, χωρίς την ανάμνηση ονείοου και χωρίς να θυμάται ότι ούρηοε.γιατί τυπικα η ανωμαλία συμ6αινει κατά το πρώτο τρίτο τ/ς νύχτας. κατά τη διάρκεια της φάσεως του ύπνουπουαπουσιάζουνοι γρηγορες κινήσεις των ματιών (ΝΑΕΜ) Σε μερικές όμως περιπτώσειςη ενούρηση ouudciνti και κατα τη διάρκεια του υπνου που συμβαίνουν οι γρηγορες κινησειςτωνματιών(rem). οιοποίεςείναι το αοφαλεστεοοεξ:.ι.ιτερικό l\ριτηριοτου ονείρου. Στις πεοιπτώσεις αυτες το παιδί μπορεί '10θυυηθεί καπαιο όνεφο στοοποιο uncoxtiη πράξη της ούρησης. Συχνότητο κοτά ηλικία κοι φύλο Η λειτουογlκήενούρησηείναι επικρατέστερη στα αγόριο :ταρα στα κορίτσια σε μιο αναλογία που υπολογίζεται'.5προς 2, ή μέχρι2 προς 1.25Για την ηλικία των πέντε ετων το ποσοστό είναι 7% γιο Τα αγόρια και 3% '{ια τα κορίτσια. στην ηλικια των δέκα ετών 3% γιο τα αγορια και 2~Ό'(ια τα χωοητικοτητα της κυστης, 2) στο\' εκουσιο κορίτσια. και στην ηλικια των! 8 ετων 1% ελε'ιχο του εξωτεοικούσφιγκτηρα(αναγκαίος για το dουλητικό tλε'ιχο ένοοξης "αι νιο τα αγόοιο και σχεδόν ανυπαρκτη για τα κορίτσια! ία αποτελεσματαμιας διαχρονι- τεοματισμούτης ουρησης). 'αι 3) στον αμεσο ~λεγxoαγοοτον ~γkεφαλιl\ό<ι>λοιο της 1'1urpnOtac ~νoυρησηςείναι 7% γιο Ι\ηςμελετηςεδειξανοτι η συχνοτητα της. την ικανότητας να ποοκαλεσειη να ευποδίσει ηλιι<ίατωντεσσορωνετων.ενω σε μια παλαιότερη την ουοηση ανεξαοτητα απο το dcduo πληροτπτας ερευνα το πoσαcπό ηταν 3% για την ηλικία τωνεξι ετών. Αξιοσημείωτο είναι της κυστης. Όσον αφορα τωοα τους :-ισοά',οντες ε;ίίσης ότι. σε αντίθεση με τη νυχτερινή ~νoυoηση. που προδιαθέτουν γισ την πρωτσπαθή. κυρίως, ενούρησηπεριλαμ5άνονταιη Kc5u- 1'1urPnaIQ εγαυοησηείναι επικοατεστεοη μεταξύ των κοcιτσιων κατα cπερησηστηνανοπτυξη των υπoστ~ρ:,<t!-.10%πεοίπου. όπως φανεοώνουν τα απατελέσματα κών μυών της κύστης. η μειωμενηικcνοτη- μιας ;-τρόσφατηςαγγλικής τα της να προσαρμοστεί στηνπλήρωσητων έρευνας.' ούοων χωρίς αλλανες στην ενδokυcπ:kή Σε μιο έρευνα που διεξήχθηαπό τους Χασάπη και συν. με 300 παιδιά της πεοιφερειαςαθηνών,διαπιστώθηκε.οπωςαναφερει πιεση. η αυcπηρη άσκηση στη χρηση της τουαλέτας. και η καθυστερημένη ή χαλαοή ασκηση. ο Παοασκευοπουλος, ό ότι στο τελος του Στους παράγοντες που προδιαθετουν πρωτου έτους το ποσοστό των παιδιών που για τη δευτεροποθή κυριως ενουρηση. πεείχαν αγοοκτήσειέλεγχο σφιγκτήρων ήταν: PIAaudcνovraI η ψυχοκοινωνική ένταση, 2.5 ετη ποσοστο 70%, 3 έτη πoσocπό 77%. όπωςπ.χ. η εισαγωγήτου παιδιούστο νοσοκομείο 4 έτη ποσαστό.81%. 5 έτη ;-τοσοστό87% μεταξύ Της ηλικίας των δύο και και 8-10 έτη ποσοστό 88%. 'θα ποσοστό τεσσαοων ετών. η είσοδος του παιδιού στο περίπου 10% συνεχίζει να παρουσιαζει σχολειο. η γεννησηαδελφού,η έλλειψη ενούρηση και μετα το δέκατο έτος της μητρικής στοργής, συχνοί διαπληκτισμοί ηλικίας. των γονιών που δημιουργουν αισθήματα ανασφάλειαςστο παιδί,εναςθάνατοςστην AITlOΛOΓlA οικογένεια. συχνές μετακομίσειςκαι άλλα. Ας εξετασουμε όμως αναλυtlκοτερα τους Στο βρεφος η εκκένωση της ουροδόχου ποικιλους παράγοντες που έχουν ενοχσποιηθεί Kυcππς γίνεται αυτοματα σαν ένα αντανα- KλαCΠIKOταυ νωτιαίου μυελού. χωρίς το,ι\αι τις διαφορες θεωρηtlκες από- ψεις που έχουν υιοθετηθεί σχετικά με την βρέφος να είνοι σε θέση'10ποοκαλεσει η να αιτιολογία στην KαθυCΠέρηση αποκτηcης σταματήσειτην ούρηση.κcτα την ηλικία ελέγχου της κύστης. μεταξύ 1 και 2 ετώναυξάνεταιστοόιακά η χωρητικότητα της κυστης και ωριμάζει ο u.ιυxoδυναμιkήάποψη. Από Τ1'1μια ειναl μετωπικός και ο dptγuankoc λοβός. Στη οι όιαφορο.ιτυποι των ψυχοόυναμι/(ωνθεωριών.που φάση αυτητο παιδίέχειεπίγνωσητης πληρότητος όμωςόλες6λέπσυν την ενούρη- της κυστης και αναγνωρίζει οτι ση απλά σαν ένα σύμπτωμα καποιας πιο επίκειται η εκκένωση. αλλά δεν μπορεί να 6ασικής συναισθηματικής διαταραχης. Έτσι τηνελεγξει.το παιδίδενμπορεί να προκαλέσειτηνούρησηπαράμόνοότον κάποια πιθανώς ασυνείδητη σύγκρουση η KύCΠη οδηγεί στην ευφόνιση του ουμπτωματος. το ειναι γεμστ/. Καθώς ωοιμαζει το παιδί. η οποίο παλι θεωοείται να αντιπροοωπευει cναπτυξητης εγκcοτειας τωνσυρωνβcσιζεταισε τρεις παραγοντες:')στην επαρκή γαζεικαιτοοποίοσυχνα συμβολικα το ΠΡοdλημα από το οποιο rτη- θεωοείταιναείναι

3 Πcιδιcτc:κcXOOI,,'IXC ί 7. ί ΠcιδΙΟΤ,σικcΧΟα\ι'Ι.Ο(σ ί;". : σε~oυoλιkγoc:.?ύcηc. "χ ;:::ωιι.;~unε::cιε. γεμση που οδηγεί σε ηοοωοο ::ρωrισι.;oκοι CCv~. 1 Τα ερευ'/ητικαouwc δεcοuε'..c ποοσφεοου'ι '"ικοπ μονο υποσ!'~;jιί1'/ιο,ην ψυχοδυνουικη οποψπ. Ω~σύδεν υπαοχσυν ενδε:εε,ς ;;υναισθπματικω'ι 5:0,0:α- X'.J,Jν '{.ατην :-ιλε:ονσ,ητατων ::νουσγο::κων παιδιων.3!ε πεοιπ,ωσε:c ":OwrOr.a:3cuc E-:cucnoηc :1ΦυXO:Ίo:30ΛQνια δεν φοινεται να εινοι ouνncec7e;jnαπ' στι C70 νενικο πληθυσυο. ούτε <αι unόοχει "ειστiκη!:ποδειξη οτι οι πεοισσοτεοοι "cωτοπαθεις ενουοπτικοί υποφεοουν απο <αποια \.ΙΠΟκείμενη Ψυχονευοωση. θ/αι αμως πιθονο να εκδηλωθεί δεuτεοοπαθr;ς ε'.'ούcηση ύστε;jααπο ι(απο,αψυχοτμαυμcτικη ε~πειρία που βιώνει,ο ποιδί. ΟΠως:-Ι.χ.με'ω απο διοζευξη των γσνιων. με,α οπό εισανωγή του παιδιού στο νοσοκομείο Κ.λπ.Η ποοουσία δυσκολιωνκοι εντοσεων που :-ιοοερχοντοι απο συναισθηματα ανoσφ<iλειας,όπως Π.χ. με;α τη γέννηση ενος νεου μέλους σπ)ν οικονένεια είναι πιθονό να συντελέσει στην εκδηλωσπδευτεοοπαθούς ενουοησης. ΣΤ:'1νπεριπτωση αυτη το :10ιδί-παλινδρομει- οε προηγουμενη μοοφή συυπεοιφορας που είχε εγκαταλείψει ;-;Οιναπό οοκετό χρονο.1 Ό 'Dυσικά.είναι Γοιθονόένο παιδί με συνοισ πματιkηδιαταροχή. αναμεσα στις ολλες δυσκολίες που αντιμετωπίζει να ειναι κοι ε'lουοητικά. Αυτο όμως δεν σημαινει οτι όλα,α ενουρηηκά άτουα έχουν συνοισθημαηκες διατcοαχες, η στι αποοαιτητα μια συνοισθημcτικπ διατcοαχή σχείι(ε,αι UE την ενούοηση Αντίθεία,α ε::ευνπ,ικα δεδοι;ενα σδηγουν σε διαt!)οοετι!'.ηόποψη. Οτι. δ~λoδπ.., oruxnc επιυονη :rις ε'/ου- '::Γoc~ς cr;o μόνπ της οδηγει ;;ε:1οccωπικες <οι 'αινωνικες ovτιδoασεις, οι οποιες οποτελουν τις βοσεις για τα συνcδεuτικα συναι- ;;6πμο,ικα προβλπματα μιας Gr\Jαντικης ~ε:oνoτητoς ενουοητικών πσιδιών.".~ Φυσιολογικήκαι μπιχε8ιοοιστικηάπο- Ψη.ΟI.Ρυcιολο,lικες-uπιχεeιccιΟ''I-ικες 9ε:ιι- οιες βλε;-;ουν7η'l ενουρησησον (Ιποτελεcι;α Ω:Ίοτυχιαςστπν αναπίυεί ε;-;οσκουι; ελε'ιχουτου ενκε(j)αλικουφλοιου(ccr::cai οση!γοι) 'π υπο<ρλοιωδείς (succor,tcai1μηχονισμουςι(αι/ήσαν αποτελεcuοανεπαο- <ουι;συνηθειcς..'με;:;ικο"ίονiζουν. κατά κύριο λόγο.,ο ρόλο της μάθησης. 8λε-.'70νταςτην ενούρηση σαν μια αποτυχiα ανσπτυ~ης,ων avaykqiwvεξαρτημενων αντανακλαστικών.70οτι υπορει'/ασυνυ- ;-ΙΟΡχουν<αιοι δύο αυτοι ;-ιοοανοντεςδικοιcλογειτοιωκcλα. οφούοι uοθησιακες ευπειοίες μπορει να συνεισ<ρερουνστην.;:ναπτυξηελέγχου του εγκε::jολικουφλοιού. Φυσικά.η οκοιοήςοχεση μετοξύτων δύο ~εtαβλπτών δε'l εχει ακόμαζεκαθαοιστει. Μπορεί μια εομηνείαπου βασιίεταl στηδιαδlκασιατηςωρίμανσπς:]της ανεπαοκους~αθησηςνα είναι πειστικηστηναιτιολόγησητης ποωτοπαθουςενούο:]σης,οχι ομωι;τόσοπειστικήγια περιπτώσειςδευτεροπαθούς ενούοησης.aμια αληθοφανης ε::υπνεία.που ομως χρειαζεται '/α τεκμημιωθείμε προσθετεςερευνες,ενοχοποιεί,ην ύπαοξηέντονου στρές(π.χ.τιμωρίαή απειλεςτωνγονιώνγιατο βοέξιμο),στοότι ηορευποδίζειτην εκμaθησηκαι ότι επηρεαζειαρνητικάτη διατηρησητου ελέγχου τηςκύστης.(η παλινδρόμησηείναιευκολότερηοτον δεν έχει γίνει τελειαεμπέδωση,αυ αvτιkειι;ε'loυ. και στηνπερίπτωσητης δευτεοοπαθούςενούρησηςότον δεν εχει γίνει τέλεια ι(ατακτησητου ελέγχου των σ<ρι'{κτηρων της κύστηςμε συνεχειςασκη- OEIC). Βαθύτητα ύπνου.εκτόςσπο τις Φυχοδυνου:κει;και υπιχεβιοριστικεςεcuπvε:ες, μια αλληcποψη,ονίζει τη οaθυτητατου υπνουσαναιτιατηςνυχτε;jινηςενούρησης. Υποστηρίζειδηλαδή.ότι το παιδίμπορείνα βρισκείαισε τόσο βαθύυπνο.ώστενα μη μποοεινα αντιδράσεισε αισθηματα:ίου δημιουργούνταιαπό μια γεuαίη <ύστη.η C:1CtIIn ουτ/ υπcστnριζεταιοπο μεοικει;uελε,ες.,λεκτcοενκεqαλcvρο~πμcτων (ΗΕϊ). που δείχναυν οτι το βοεξψο του κcε6α7:0υ συχνα συμααίνει,<ατοτη δ!αοκεια του -30- θιου ύπνου. ο or.oio<:χαοακ7πριζετοι απο την παοα'/ωγπκυυατωνδέλτα. άν <αιμπορε! να συμαεί επισ:ίς <οι!'.οτοτη διόρκε:ο,οι αλ/ων ",0δίων. σε συχνοτητα αναλονι- <ημε το χρονο ηου διοοκεί κόθε Οίάδια. :α E!:fpnuaraΟυως αυ,ων,ων εοευνών ειναι ~άλ/oν αvτιφαηkά. γιοτί δεν υποοίπρίζουν στο σύνολό τους ότι τα ε'/ουρητικά άτομα δυσkoλεύovται να ξυπνησουν :1εοισσοτερο απο ταυη ενουρητικά ατομα. Ε.Ξjλ/ου. αλλες υελέτες δείχνουν ότι ο βαθύς ύπνος μπορεί να συμοεί μετά. παρα τη στιγμή της ενούρησης.3.9 Κληρονομικότητα.'Ξνα ποσοστό75% όλωντωνπαιδιώνμελειτουργικηενούοηση εχουνσυγγενηποωτουβαθυούπουήτανή ειναι ενουρητικος.η πιθανή συνεισφορά του κληρονομικούπαρανovταενιοχυεται από μελέτεςμε μονωογενείςδιδύμoυς.~'. Το ποσοστόενουοητικώνπαιδιώνμε οικογενειακήιστορίαενούρησηςυπολογίζεται από άλλουςνα κυμαίνεταιγυρωοίο.!ομε 50%. ή μεταξύ 17 και 66%. Παιδιά των οποίων,αι οι δύοοι γονειςήτανενουρητικοί παρουσιαζουνυχτερινηενούρησηc:: ποσοστο77%.ενώτο ποσοστόμειώνεται στο <14%άν ο ένας μονο γονεος ηταν ενουρητικοςκαι σε 15%άν κανέναςαπό τους γονείςδεν ήτανενουρητικός.3.9 Σύμφωναμε μια θεωοίο.τα ενουοητικό παιδί έχει μια κληρονομικήπροδιάθεσηνα μηναναοίελλειτις συστολέςτης κύστπςοε ορισμένασημεία εκτασήςτης. Μια άλλη παλι αποψηυποθέτειότι είναι μια γενετικως'100σδιορισμενη διοτοοαχητουκυκλου μπορεσουναασκηθούνμοναrouc.σε ενα υπνου- ενρηγορσης. Η μεγάλησυχνότη,ο σχετικασυvτόυoχρονικόδιάστημα,στον όμως του προβληματος,στο οικογενειακό ιστορικο των ενουρητικώνατομων,δεν αποτελείαποοαιτητααπόδειξητου ρόλου των κληρονομικώνπαραγόντων.αυτή η σχεση.υποοίnριζεται ΚΟιθα μποοούσε,ο ιδιο εύκολανα ερμnνευτείκαιοε αναφορά ης ~ε πε;jι60λ/οντικεc επιδροσε.ς3 Σχεση ενσύρησης με άλλες μείσ6λητες. Ξκτοι;Ο:10,ην κλπρονοωκότητο -οι,ο φύλο. άλ/οι παραγονπς που φαινε,οι να σχεη(ο'/ται με,ην ενούρηση είναι η ι(οινωνικοοικονομικη κατασταση, η εκr.αίδεuση. κα6ως και σωυατικοί κοι πνευυατικοι :1000- γovτες. 'Ε,σι. Οίις κατώτερες κοι'/ωνικοοι-,ονομικει; ομαδες. οε :Ίαιδιο ανειδ:κει;των εργατών και σε οικαγένειες :Ίουζουν συνωστισυενα υπαοχει με'{αλύτερη συχνοτ:]το ενούοησης.οσον αφοοά την εκπαιδευση. τα ενουρητικα παιδιά ;ιετυχοίνουν χαμηλοτερα αποτελεσματα σε τέστ ανά'ιvωσrις. αριθμητικης 'αι γενικών ικανοτητων. συγκρινόμενα με μη ενουρητικα ~oιδιά. Η ημερησία ενουοησηείναι επικοατεοίεοη σε :Ίαιδιάμε μικρότερο απο το κανονικό βαρος κατά τη γέννηση, σε πασοστο 60%. Και το ύψος ειναι στατιστικο ένος σπμαντικός παραγovτας καθότι,α ενουοητικά Παιδιά είναι κοντύτερααπό τα μη ενουρητικά. Τέλος, σε σχέση με τη διονοητική ανάπτυξη, είναι γεγονός ότι σε οποιαδήποτε ηλικία. η ενουρηση είναι πολύ συχνότερη μεταξύ των διανοητινά καθυστερημένων παρα κανονικών παιδιών. και η συχνοτητα είναι ακόμα μεγαλύτερη στα ιδρυματικα παιδια. ~.3 Η στάση της οικογένειας Ο Ef!kson: 1 ;-ιορατηρεί ότι η άσκησηστον έλεγχοτης CQοδευσηςκαι της ούρησης έχει γίνει το nio καταφανωςενοχλητικό στοιχείοαγωνπς7ουπαιδιούσε ευρείςκυκλουςτης κοινωνίαςμας. Τα πεοισσοτεοα παιδια όταν είναι περίπουδύο ετών.θα έλεγχοτης κύστης.προσπάθειααπό τους γονείςναασκησουντο ΠαιδίΟίηχΡησητης τουαλέτας,πολύπριναπό την ηλικίατων δύο ετών,μπαοείνα οδηγησεισε αύξηση του αρνητισι;ούκαι αποτυχία.μέχρι την ηλικια των τρισrιμισηκαι τεσσάοωνείών πιcτεύετoιότι ειναιoμcλόγια εναποιδί'/0

4 Παιδιατριιο:αΧρονικα ί ί. Ι IϊC:tlC;"σIXCXCOV/xO~:- r θέλει να ανηστοeε;.jτις απαιτήσεις του ;;ν~λιkαγια CσκηG01G7;;χρηση της τουαλε-.ας κατό τη Οιό:::κε:ατης ημέοας": Για την ηλικία κατ:..ιτων ηε','τεετών δεν <Ί0εηεlνα επιχε:οείται 3εροηευτική οντιυετώπιση τπς ενoυoπ~ς ~ετη xρ~σηαλλωνυεσων.ιδιαίτερα :)ταν η ενούcπση είναι ;,εοισταοωκη και συυοαινεl μανο "ατα τη νυχτα..~λλoι :ΊΟΟΤιυcυν'ια :Ίεοιυένουνοι γονε:ς μεχρι να γινε.!ο ;ταιδί εξι ίκαι κοτα ποοτίυηση επτα ετών) ;τροτσύ ano:dooi- μητεοασανα70υο.θεωρείταιο σπουδαιότερος παραγονταςπου οδηγεί και στην ουσιαστικηαντιuετώπισητου προβληματος.' ') Θεραπευτικήαντιμετώπιαη ίο ποό6ληματης λειταυρνικήςενούσησης εχει κατακαιοούςαντιμείωπιστειμε ποικίλουςτοοπους,αλ/οιαπο τους οποίουςείναιαξιόλανοι.άλλοιαναποτελεσματικοί και σουν να χρησιμοποιησαυν μηχανlκες συσκευές (ntplypc::jcvtgiοογοτεοα ;JTIC6ε- αφούνιατοντροποαγωγηςστηνχρήσητης αλλοιδυνητικάβλαβεροί.αυτόείναιφυσικό ραr.ειες συυπεοιφοραςι για!ην οντιμε7ωπισπ του ;τοοοληι..:οτοςτπς νυχτεοινής λεl- ελλειψηαπόδειξης_:5όμως προτούυιο- τουαλέ7αςυπασχουν.πo~\έςγνώμεςκαι,. τουονικης ενουοπσης. θετηθείοποιαδηποτεθεραπεuτιkη μέθοδος Αυτή την καθυστεοηση στον ελεγχο της για την αντιμετώπισητης λειτουργικής. κύστης μποοουν να τη δούν σι γονείς σαν ενούσησης.επισημαίνουνοι ΑΖΓΙΠ& Besaiel.Jόσολογικήκαινα φαίνεται,πρέπει να μια ατομική εξελικτική διαφοοα του παιδιού. όπως συμοαινει και με την ομιλία. υε υπαοχεlπειραυατικήαπόδειξηγιατηναποτελεσματικότητάτης.αναφέρουνδε χαρα- το ;τερπατημα κ.λπ. Αν το παιδί δεν εχει ωριυασει επαοκώς. ώστενα μποοεί να ελεγχει την αντανακλαστική λειτουογια της ούκτηριστlκαότι ενώο περιορισμόςτης λήψης των υγρώνείναι παλύ διαδεδομένη ρησπς, η επιυανή για :τρώιυηασκηση στον πρακτική,υπαρχειπειραματικήαπqδειξη ελεγχο των σφιγκτηρωνείναι απώλεια χρονου. Ξ/(τόςαυτού. η υπαρξη πίεσης οπό τα λωσητωνυγρωνείναιευεργετικήγιατίέχει πουφανεσώνειότι η αύξησηστηνκότανά- πεοιβάλλαν η οπα το ίδιο το παιδί παυ σαν αποτέλεσματηναύξησητης ικανότηταςτηςκύστηςστησυγκράτησητωνούρων. νιωθει αποτυχημενο και έναχο περιπλέκει περισσοτεοο την κατασταση και μπορεί ευκολα να προκαλεσει αοκετά σοοαρή συναι- φαουάκωνκαι διάφαοεςσυμπεριψοριστι- Η ψυχαθεραπεία,η χρήση ορισμένων σθπμαηκη ζημια.' S κές τεχνικέςείναι οι κατ' εξοχήνμέθοδοι Οι γονείς δεν ποεπει να νιώθουν ντροπη. αν το παιδί τους εξακολουθεl να βρέχεση της λειτουργικήςενούρησηςσήμεοα. που χρησιμοποιούνται για τηναντιμετώπιται ενώ τα συνομήλικά του ή και μικοοτεοα Πριναπό τηνέναοξηόμως.οποιασδήποτε παl6ια είναι στεγνα..~ντίνα ντροπιαζουν το μορφης θεραπείας είναι απαοαίτητο να ηαιδί και να ΤΟ κανουν να νιώθει ανικανο. προηγηθείπλήρηςφυσικήεξέτασητουπαιδιού και εργαστηριακέςαναλύσεις(γιανα θα :τοεπεlνα είναι :'Ιρευοικαι υπουσνετικοί. και να του μεταδώσουν αισθηματα ασφαλειας και σιγαυοιάς. Μια αντιμετωπιση με αίτιακαιλοιμωξεις).κλινικήσυνέντευξηκαι α;τοκλειστοί.ιν οργανικάκαι/ή παθολογικά καταναηση. χωρις ;τίεση. που ενισχύει τα λεοπομερέςιστορικότου συμπτώματας.η αυτοσυναισθημα του παιδιού. που το κάνει ακριβηςδιάγνωσηείναισπουδαία.αφούοι να :τιστεύει στην αξία του και 'ια θέλει να θεραπείεςεπιλογήςδιαφέρουνμεταξύτων -υεναλώσει- είναι πολύ πιό οποτελεσματικη. Η συνoισ-eημα7ιkποχεση μητέρας -παι- ενούρηση.π.χ.που εμφανίζεταιμείά τη υποομάδων.η δευτεροπαθήςνυχτεοινή διού. η μητρικηζεστασιά.που εξο;:οταται γέ'νησηενος αδελφού.έχει διαφαρετική κυρίωςαπο το ποσο:κανοποιημενηειναι η διαγνωστικήσημασίααπο ατι η πρωτοπα- θής 5.~ 'Iυxτε~ινή ενούc~~.: Ξπειδη το 98% ;τεοιπουτων πεοιπτώσεωντ~ςνυχτεσι'lηςενουοησηςδεν οφείλε7αισε ορνανικηαιτιολογία.πολλές:,?ορες c\ι'τ~uετωπiζετcι τοσύι.;πτωυc χωοιcναγι. νουν οι απαοαίτητες:ατρικεςεξείcσεις. : E:νCIju::.!c ΙΡΟΤΙL..)τεcο 'ιαγινουνοι εξετά- σεις.ιδιαίτεραότqνυπόοχειυπόνοιαοργα- 'ιικηςπαθολονιας ή λοιυωξίς.και να εχουμεαρνητικααποτελεσ!1ατα. ηαοάναδιαφύ- 'ιουνοογανικάαίτια η λοιυώξεις.πρεπεινα αναωεοθείοτι η ημεcr.σιαενούοηση.σε αντιθεσημε τη νυχτερινη.σι;νδεεταισυχνότεcαμε ορνανικήπαθολονίακαιλοιμώ- ~εις.: ~.Ομωςσυχνα.και μετατηναντιμετώπισητης οργανικήςπαθολογίας(π.χ.σε πεcιπτώσειςλαψώξεων ή ανωμαλιών,ου ουροποιητικούσυστηματος.διαβήτ;τκ.λπ.) τα εναυρητικασυμπτώματαδεν υπαχωοούν.οποτε απαιτε:ταινα υιοθετηθεικά- Ποιααπο τις μεθόδουςπου χρησιυοποιούνταιγιατηναντ:μετώπιc;η τηςλειτουργlκης ενούρησης. Η κλινικήσυνέντευξηκαι το ιστορικό πσεπειναπεριλαμβάνεικαιταεξήςσημεια: Πληροφορίες για πραηγούμενες προσπάθειεςαντιμετώπισηςτουσυμπτώματας.συνύπαρξηημερήσιαςκαινυχτερινης(ναύρησης. περίοδοιεγκράτειαςτωνούρωνκατά τοπαρελθαν.ενδειξειςυπερβολικήςσυχνότηταςούρησηςσε σχέσημε τοντόπο.χρόνο χαι δραστηριότητα(π.χ.κατα την ώοα τουπαιχνιδιούή ταυβπχα πουπροκαλεί πιεσητουυπογαστρίοul. ΤΟπαιδίπΡέπεινα εξετασθεί;τρώταμονατου καιμετάμαζίμε Τους γονεις του για να αε:ολογηθουνοι οχεσεις γονιών - παιcιου και των γονιών μεταξύ ταυς. Οι ενδοοιχουενειακέςσχεσεις έχουν σπαυδαία αξιολαγlκή σημασία. Είναι σημαντικό να εοευνηθεί πως '/ιώθει το παιδί για το σύμοπωμά του και τι ελπίζει να πετύχει. Στο ισταρικό πρέπει να περιλαμοάνε"ται 11ι3ασlκηγραυμή συμπεριωορας (benaνlorai baseiinei. η συ;('ιοτητα δnλαδή του συμοπώματος. πριν από την έναοξη της θεραηείας.ώστε'10γίνε:εεcτqμίκεuq':') της :3εραπειας κα\ να υπαρχουν συγκοιτικα στοιχεία κατά τηνποοεία της :3εοαπειας.ΑυΤ:'] η.xcptqνpc:dnσn.,ου συμοπώι;οτοςθα..1ανεοώσει χρονο,,0>:0και OUX':OTrI,Qπου βρέχεταιτο παιδί. cυτουατα CUrt'/r.uaTQκατα τη νυχτα για '/α ~αει το ηα:δί.jτην τουαλετα. μέίεθας 50ε'/μένων~με;ων ΤΟ πρωί στο χρε6ότι."αι xwpnnkotr,tc της κυστης ποιν απο την κατακλιαηκαι ~αtα70 πρωινο ξύπνημα. ~1ιαφοοα,ην ε5':αυαcα συνιστάται '/αγίνετ;::ιολοnμε;jr,κατο':;)::,-,η επισkεuιεων στην τουαλέτα και της xωo~tiκότητας της κύστης :Ίοιναποκαθεεκκε':ωση. Συνεχής κατανρα:dήαυτων των ι;ε7αολητών θεωρε:ται χρησιυη. ασχετα με τη με90δο θε;jαπειας ηου υιοθετείται.= Οι κυριοτερες θεοαπευτικες UteOOOIνια την αντιμείώπισητηςλειτουργικήςεναύρησηςπαοουσιαζονταl στη συνεχεια και γίνεται μια συναπτικη κοιηκη θεώσησητης απατελεσματικοτητας των. Ψυχοθεραπεία. Σuμφωναμε τις Ψυχοδυναμικές ψυχαθεραπειες, η αποτελεσμα- ΤΙκηθεραπεια,πς ε'/ούρησηςαπαιτεί απακάλυψη και απακα7ασταση των ασυνειδητων Kιν~τpωνπαυ ευθύνονται για το σύμπτωμα του παιδιού. Αν.\οιπαν.γίνει συμπτωμαηκη θεραπεια της εναύοησης.η σύγκρουσηπου την ηρακαλεί ηαραυενει άλυτη και μπορεί να αναπτυχ60ύν άλλα συυπτώυα7α στη 9εση του θεραπευθέντος συυπτώματος. ' Η Ψυχοθεραπεία όμως στις κλασικες της μoρ~ες. σαν με:30cοςαντιμετώπισης :"ς λειτουργικης ενούοησης,εκτός του οτι διαρκεί αρκετούς μηνες, είναι και αναποτελεσματική αφού μόνο ένα μικρό ποσαστό των παιδιών ξεπερνά το πρόβλημα.αν ένα παιδί έχει συναισθηματικάπροβλήματα.αυτά οπωσδήποτεποέπει να αντlυε7ωπισeούν. άλλά δεν ;τρέπεινα περιμένει KQνtic.μεγάλα απατελεσματα στο θέυα της ε'..ούρηc;ης. Σε σπάνιες περιπτώσεις στις οπαίες

5 Πο,δ,στρ/χC;(οσνιχό1ί. 1 ΠCίδιcτcιfO,C)(CQ\t{l\C ~;; ί η cε~τεcο1'1αθr:ς ενούοr:cη ε:ναι μια ovτι- T:.JΠIc:') JICTco::oX:.J" JuunEPI'J)OPQC, ορισμεναι~λέ~cuν::-;ν:tg::)μcκο6ε~q:1ειa σανtjtc -Scc~ σε vu\jctg'3~uaί!κεc:c!c":"cccxrc. η '.ιιυχαξερα:οε:αμ:;ο.:εί να ειναι "υεργπικη τελευταιαλύση.,jroνοι ε':αλλακτικεςψυχοκοινωνικές θεο::cπεiεςαποτύχουν να '/ια cοισι-ε'/α CTc;,;Q.} '~"CU<.?:c6nTnTQ η συυ60υλε~ίlkή <οι, α'/τιυετωπισουνηπιες διαταοαχες, ο(cscδ~γι;g:1. ε:ίε,::'..-εξcοτ;;τα ~~τ~:ε :uv. ~χηυικη:ίαόjει.;όαc;η, κατατουςcamoel ~t.:cg~o;,.,ε::λλα,..:t::cθε~aπειaς. οοηθούν.:.srr.al!.cr.wcανcφερεταιστον Hetherln- 7~i!.:::oivc :JνCIιι\C1..:ι~!cτεί :ΠΟ 70ά\:χcc οι,;;:on"δε', :Ίρε:ίεινα Χρl1σιμοποιε:ται σε Τ.ς "'.σχες. <αιtcuc ',ονε:ς 01'10τα CIael1uCία aνε~cο!".ειcς. ωσ-:-ε'ιωcvτ;ι.:ετωπισοuν ντικοί παοογοντεςείναι εμφανεις,αν ηπιεςδιαταοαχέςστιςοποιεςοι Οίεριόαλλο- όχι ',0 α:ίοτελεσι.;ατι<ατο "cοόλπυα. ΦσσμακολΟΥική BEpanEia. Η ημιπραυι'/η ::c:rar.,i1. ενα τρικυκλικο αντικαταθλι- 'Τ:κο ''::COUCKO, αncτελεί την :ΊΙΟσυνηθι- :;ι.;ενη'.:jccμακολcνικη θερα:οεια της.\ειτσυονικης ενούοr:σης. ίο φαομακο χοοπ- "ε"αι υια ιροοά ημερησιως io,9-1.5mg ανά ~ς;).συνηθως μιοτίμε μια ώρα πριν από π~ν <ατακλ,ση.'γ,α παιδια :οροσχολικηςηλικιας η δόση ειναι 10 rτ-ς;ημερησίως, ενώ για :τα,δια εξι εως οκτώ ετών η συνηθισμένη όαση ειναι 25 I11gημε:Jnσίως.:6Γ:α μεγαλύτεοα T:.J"δωόεκα ετών παιδιά η συνηθισμενη 50c;η E:.~'cI 50 rτ-ς;ημερησιως και μπορεί να αυξη&ι, μέχρι τα ί5 mg. αν το παιδί δεν ::::VΤαπoKOινεTαι σε μικοοτερη δόc;η,sομως cυξcνοντας τη δόση πάνω απο τα συνιστώμενα ε:τιπεδα δεν εχουυε στατιστικα σημα- 'πικη 3ελτίωση των αποτελεσμάτων, ενώ ur;coxeiε:τιcείνωση στις παoενέργε:ες.~ Τα C:Ίοτελεσuατατης θεραπειας φαίνο- αιτιολογικοί.εκτος σε 1'1εριπτώσεις στις οποιες Ο οκοποςτης χορnγησηςειναι Ία σπασειένα φαύλο'(ύκλο.η φcρμακευτικη θεjjαπείαθεωοειταιεπίσηςευεργετικηγια μια 5ραχυπροθεσυηανακούφισημερικών r.αιδιων,και Ίια "ιδικεςπερισταοεις,όπως Π.χ. είναι οι οικογενειακεςδιακοπές, Η φαρμακευτικήθεραπείαθεωρείταιη θερα- 1'1ειαεπιλογηςσε περιπτώσειςπου η ενούρησησυμόαινεικατατη διάρκειατου βαθιουύπνουπουλείπουνοι γρήγορεςκινήσεις τωνματιών(nrem).πάντωςο κίνδυνοςτωντρικυκλικώναντικαταθλιπτικών δεν εγκειταιτόαοστηχορηγησητωνπροβλεπόμενιuνδόσεων,αλλάκυρίωςστο ενδεχόμενοατυχτίματας απόκαταποσηυπερβολικής ποσοτηταςαπό μικροτερααδέλφια.στην Αι;ερικήτοφαρμcκοαυτόαποτελείμιααπό τις κυριότερεςαιτίεςθανάτωναπό φορμακα ετησίως.~ Πρέπεινααναφεοθείότιτελευταίαστην ΕυρώπηπροτιμάταιτοdesmopresSIn, ανάλοίοτουνasopresslnχορηγειταιενδορρινικως,αφούτο παιδίουρήσειαμέσωςπριν απο τη νυχτερινηκοτάκλιση.τοφαρμακο συτοδεν έχει τις 'Ιοοενέργειες~oυεχουν τα ΤΡικυκλικαοντικαταθλιπτικακαιτα αvτιχολινε,)γικαφαρμακα.) 'FTcI κυοίως ο;ε ενα με τρεις μηνες, αλλα u1'1ooei να χι:ε:cστουν αρκετοί μήνες η και χρονια 'j)ccuckeutιkr:cθεοαπείας. Πρεπει ουως '/α Υ.,μειωθει ατι το ~COUCKOείναι α:10τελεσματικα στο 50% των περιπτώ- -;εων. ε':(;) '~ταν,{ι'/ε:διακο1'1ήστη χρnση του ';>αοι.;οκου η ur.ct;:oπn του συυπτωματος δεν είναι σσυνηθιστη.) ι, ΕΕ.αλλου,σε Θερσπεiες συμπεριφοράς. Οι μπιχεβιαοιστlκές μ"αλες δοσεις το φαουακο μπορεί να 1'1poκαλεcε: θεραπείες στοχεύουν στην εξά- ε::>ιcλτες'(αι cλλες ~αρενέργειες οι οποιες :)υωςειναι C7tcνιες και ποτέ σχεδόν λειψη του συμπτώμοτος και δεν ενδιαφέρο- 'παι για την υποτιθέυενη υποκείμενη ψυχοδεν c:1girouν διαkα~η του φαουακου,5 1'1αθcλονίc.Η ενoύp~σηαπό μπιχε5ιοριστικη Ξ::ε:δηΟι.;(;)ς cuxvc ε'lυr.αοχει ο '.;>οccςνια '(OΤ:xρ:'~ T:.Jνφαρι.;c<ωνκατα την Ο'Πιι.;ε. σκοπια δε θεωι:ειτcι ενα συμπτωμα μιας υ~ckε,ι;εν~ςσι.:ναισθr:uατικηςσύγκρουσης cmc:cνε:ταοκεια συνηθειαc. ΤΟπαιδί δ~λα' δ~, Οίρεπεινα μαθεl να αντιόρα στην ;ΊληόJωσἠ ης κυστης :JX'υε μια αντανακλαστlκη C':ίΊδοaσηΕί4:κενωσης, G.\.λcμε μια :ϊολύ.,λcκη αειοά 5nIJatwν:ίου ολοκληρώνοv7c; με τη ;:ετα6οση του 'ίαιδιού στην 7OUOA- \ετο.- Η αvημετώπιc:1 της λειτουρνικης ενcυρησης με μπιxεoιαoιgϊikεςυεθοδους, οχι μονο δεν φαινετcι να εχει σαν αποτελεσμα τηί υπokατασταc;η70υσυυπτωματος, ΟΠως uπoνoouνοιψυχοναλυτικες'3εοαπειες, αλ. λάcδηγεισε μιαγενικηόελτίωσητης <ατα- Gϊoσης του :-rαιδιουαφου εκλείπουν κοι οι αυ'/ακολουθεςμε,ην :;',ούοησηαρνητικες ουναισθηματικες.κατοστασεις..~ναυεσα στις μπιχεβιοοιστικές μεθόδους είναι η χρησιμοποίηση μιας ειδlκης συσκευής (8uz:er.ar:d.Pad) που είναι ευαιc6,τη στην υγρασία και θέτει σε λειτουρνία ενα ηλεκτρικό κουδουνι ίβλεπε και Παρασκευόπουλος,..το στοώυα του ενουρητικού..13). Αμέσως μόλις αρχιαει να βοέχεται η συσκευή, ενεργοποιειται το ηλεκτρικό κουδουνι.οπότεξυπνάτο :-rαιδίγιαναολοκληρώσει την ούρηση στην τουαλλετα. ΤΟμέσο παιδί ξεπερνά το πρόι3λnματης νυχτερινής ενσύρησης σε διάστημα περιπου δύο μηνών. Η άσκηση όμως συνήθως συνεχίζεται μεχρι να είναι στεγνό 70 παιδί για περίοδο δυο εβδομάδων, Συνκοιτικάμε την ιjιυxcθεραπεια και τα φαρμακα, η μέθοδος αυτη φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικη, με :Ίασοστοεπιτυχίας 1'1aνwσπό ί3%, αλλά <οι με μεγαλο ποσοστο υποτροπης (μέχρι και 30%) μετά την ;:]c>αίρεσητης συσκευης. ~ Η χρηση της μεθόδου αυτής βασίζεται στη διαδικασία της κλασικης εξάοτησης. ίο ξυπνητήρι που προκαλεί την αφύπνιση συνδυάίεται με τις αισθήαεις που προκαλού- 'παι από την πίεση που cakeiraiστη νεμάτη Kύcπη. Οι αισθήσεις αυτες είακολουθούν να~άρxoυν και <ατατην aφύπνιοτί,ότον ε'ιεογοποιείται το ξυπνητηρι. Μετά ar;o 1'1ολ\ουςσυνCυασυους ~vαλc~cc~cuν :~o μονες.ους 7ην αφυπνιση <αι τη cυgίcλη των aidiyktnpwνπου αησ:τειτοι για,η συ- ΊκρατηΟΤΊτων ουρων. Η α:ϊοτελεσματικοτnτα της μεθοδου ;.;ποοείνα εο~ηνεijcε: <αι 01'10τη σκοπια της ενε;:ιγου εξάρτησης (cce~ant ccnilίioning).~συ δίνε~ ::~:DCGr: στις ενισχυτικες συνεπειες στην :-rε;jιπτωση :Ίουτο παιδί ξυπνησει προτού λειτουονnσει το ξυπνητnρι (Π.χ.στε'Νό <οεβάτι,αποφυγη του ηχου κ.λπ.) Μια νεοτερη μέθοδος, η οποια ε::αοuοστηκε πρωτα σε.-ιειραματικεςερευνες με νοητικα καθυστερημένους ενηλικες με :.:εγαλη επιτuxια, τροποποιηθηκε αρνοτεο::α για κανονικα rταιδια με.καλυτεοα ακόυη αποτελέσματα.) Η μέθοδος αυτη δεν χρησιμοποιεί κάποια συσκευή αλλά βασιζεται σε ασκησεις:-rouγινovταικατα τηδιαοκειατης ημερας, βάσει ενός συγκεκοιυενου1'100- γράμματος,και αποβλέπουνστηνευαισθητοποίησητου παιδιούστα ε;:ιεθίσυατατης κύστης,ώστεναμπορεινααισθάνεταιαυτα τα εοεθίσματακαι κατάτον ύπνο,ο όασικός λόγοςπου βρέχειτο παιδί το κρεοάτι του,υποστηριζουνοι ερευνητεςτης μεθόδου,δεν είναι ότι το παιδί κοιμάταιόαοιά, αλ/ά οτι δεν εχει αποκτησειικανοποιητικη ευαισθητοποιησηστα ερεθίσματατης κύστης,για να αυξησειλοιποντο βουλητικο έλεγχοτης κύστηςτο παιδί ασκείταικατα τη διάρκειατης ημεοαςπωςνααρχισειτην ούρησηκαι πώς να τη διακόψει.ασκειται επίστ'!ςστηauvkqctr:aη τωνουοωνγια οαο πιο rτoλύχρόνομποοεί. καταναλωνοντας πολλcυγρά,ώστενα αυξηθείη χωοητικοτητατης κυστης.συνηθίζειε:ϊίσηςτο πα:δί ναελέγχειτηστε'(νότητατουκρε8αηcύκαι να αλλαζειμόνοςτου τα σεντονιαόταντα βρέξει.ο εκπαιδευτης(κάποιοςειδlκοςη ο γονιόςστονοποίοέχουνδοθείλεnτoμεoείς οδηγίες)επαινεί και αvτoμείόειτις επιτυχίες τουπαιδιού,αλλάδεν το υειώνειούτε τοκατηγσρείγιατις απoτuxίει: του.η με90- δος αυτήμπορείνα εφαρμοστεισε :Ία:δια 1'1ouείναι τουλαχιστοτριώνετών,δεν όρε-

6 xovται πάνω 70υc <οτοτη διαcκειο τπς ημεοας,,i(ctμ:ίc::cuν και CU','KCCTCUν70 ουοο τουc '1\0τ;:;ε.ς<οι:1εΡισσό7εpε~',1:0ες. ίο ποονραυμο cσκησης με τπ με9cδο ου.η ΟλΟκΛΓΙρωνετοι.:ε ULOμεοο <οι συνεχιίετοι γιο στηριίη των αποτελεcυατων με'φι Τα παιδί '10 txti ; ~ ::;-;εννες '/ύxτε~. ί-iμε Oδας (;υτ:ίείνοι εvτoη"η<οιπολυπλοκη, ολ/ο ΚΟΙ,10 οποτελεσμοτ:κη απο ης ολλες uε:3cccυς. οπως αναφερουν το απoτελέσuoτoπε:οουοτικώνεοευνών..οσο στο χρονο που Ο:10lτειτοιCoOκαι στο ποσοστο επιτuxloς. Συνδυασμός μεθόδων. EEOICtTIKO οποτελεσματο εr:ιτυυχάνοvτοι και με το συνδυσσμό μπιχε:3ιοριστικώνμε90δων και 'Jπνωτισucύ.για τηναντιμετώπιση της πρω- 70ποθούc και δευτεροπcθους ενούρησης. Πεlοουοτικά δεccμενο φονερώνουνεπισης ότι η μεθοδος γιο τη συακευη οφύπνισης σε συνδυοσμό με 7:Ί μέ OδOτωνασκησεωνγια ελευχοτων σφινκτηρωνκαι υε uπερuάi!ηση :οε::1νεl γρηγοcοτερα αποτελέσυατα. παρα μονη τηc η μεθοδος αφύπνισης. Είάλλου οι περιπτώσεις υποτοοπης είναι σημαvτikαλlγοτεοες οταν γίνεται συνδυσσυος όλων αυτών των μεθόδων (έλεγχος σφιγκτητων, αφύπνιση. υπερucθηση). παρα οταν εφαρυοζεται μόνο η UESOOOC της αφύπνισης η η αφύπνιση και ο ελευχος των σφιγkτr,pων. Για την anoiduvnλοιπόν καταστάσεων υποτοοπης, συνιστο.cι να γίνεται ενσωμστωση της υπερμαθησης με τις μπιχεβιοριστικές τεχνικες.2' ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ί-i λειτουργική ενούρηση ειναι μια οπο τις επικροτέστερες διοτοροχές της ποιδικής ΊΛικίος.Η στοσητης οικογένειαςμε την εκδηλωση υψηλούβαθμού γονικης ογάπης κοι κοτονόησης ειναι οπό τους σημαvτikό-.ερους πooαγovτες στην αvτιμετωπιση ταυ ποοβλήματος. Η CKOIpn rtooeuoooη των 'Ιονιών κοι η cakroη πίεσης στο παιδί γιο nc;jic~:;i."'cxι.jα',/ιι<α " 7. 7 '10αΠΟΚΤΓ1σεl τονελεγχοτης <υστηςείναι εr:ιίrιμιο. Εινοι επισης αδικαιολογητο'10 δεtχνουνυπεροολικηανοχήκαι αδιοφοοια σι 'IOνEIC.οτον το :Ίαιδίειναι ετοιμο και χρειοίεται ljυμ:10ραστασηστις :Ίροσπαθειες του <αι:1εριμένει7ην ε:1100αοευση,/tc!ις εϊίιίux~εςίου. Αν ένα ενοuοητικω παιδι εινοι μεταξ'.!πεντεκαι εννεαετών. Ί 'iιcc'lotntq ειναι25%ατι σασταματησει'ια βοεχει το ~pεβάτιτου τον επομενοχρανο άν αωεθείαβοήθητο. Εr.ειδη σι πρακηκες συνεπειες της ενουρησης ειναι ε'lοχληηκες (άσχγομη οσυη,συχνηαλλαγήτωνσεντονιωνκ.λπ.ί και επειδή το κοινωνικόκαι :1ροσωπικότίμημα που πληρωνειτο παιδί ειναl μεγαλο (Π.χ.προσβολέςκαινελοιοποιησειςαπό το περιοάλλον.<αι/ήαπό τους συμμαθητες.' ε:ίιπληξειςκαι τιμωοιεςαπό τους γονεις, και αισθήματα'ιτοοπήςκαι ανικανότητας), το ποοβλημοδεν πρεπεινα αγνοηθεί.όχι μονοείναιπροτιμότεροαλλάκαι επιβάλλεται '/αυποδειχθείστους γονείς η ανάγκη για τη θεραπευτικήαντιμετώπισητου προβλπματος.παράνατουςδοθείη διαβεβαίωση ότι το ποιδί θα ξεπερασειμόνοτου το προβλπμα..ότανθα είναι ετοιμο... Οι κυριότερεςθεραπευτικέςμεθοδοιγια τηναντιμετώπισητηςλειτουργικήςενούοησης είναι η ψυχοθεραπεία.με μιυ.οόποσοστο επιτυχίας,η φαρμακοθεραπεία,με εν- 9αουντικάαποτελέσματα.και οι μπιχεβιοριστικέςθεοαπείεςπουείναι οι πιο αποτελεσυατικες.κανείςδεν ισχυρίζεταιότι καποιες απ' τις θεραπευτικέςτεχνικες που περιγραψαμεείναι τελειες. Εξάλλου οι ερευνητεςασxoλoύvταιμε τπ βελτίωσητων διαφopω~μεθόδων.και με την ανακάλυψη πιοαποτελεσματικώνπροσεγγίσεων. Οπωσδηποτεόμως.είναι!<ατάκανόνααποτελεσματικεςκαι προσφέρουνανακούφιση στα παιδιάκαιστιςοικογενειεςτους.φυσικά μια τυφλήεφαρμογήοποιασδήποτετεχνικηςειναιαπίθανο'10ειναι το ιδιο επιτυχης σε αλεςτις πεσιπτωσεις.η θερα:1ευτι- ~ηαvτιμε.ωπισηnper.elνα είναι εξατομιrcicicfdlkq XOOV/1\C~,":".~ KΕUμέ'Iη.Ανείάρτητα από τη σεωοητικη της 6αση. αν μια διαδικασια ειναι αποδεδειγμε- '/α αποτελεσματικη για τη συγκεκοιμενη Ν. POLEMIKOS FUNCTlONAL Pediatrica Chronica 1990:17. 1:1-12 πεοίπτωση,πρεπεινα χρnο:ι;cπ.::;ιn6εί νια την εγκαιρηαποκαταστασητου πcοcληματος. ENOURESIS: CLASSIFICATION. ETlOLOGV. ΤΑΕΑΤΜΕΝΤ SUMMARY: ThIs revie\var:ic:eaxamines Ihe prooiem ΟΙ luc::or:aier.ures.5 E.'7uresISιs c!assilied as prιmary.secondary. diurnal.,~ociurnaland mιxed (C,ur:-:a/. noclurnal). Since enures:s can resuit /roma varιetyο; causes. severa/ :r.ecre:ical ~'Ie\vsregardιng θ!ιοιορυare :Jfesented. The :Jsyc:::anaIyt/c Ihecr:es..νn/c,..,V,e\V enuresis as.71ere!ysymptomaticσ; some more bas/c emotior.a/disiurcar.ceara :."e pnysi%gicaj. benavioralineorιes, whic,,., view enuresis as resulting Irom a!ack σι maturιty σι,"he,.,europhysiotogtcmec,'1anis,71anc1.oras a habit delic:enc'j. 3re examined. ΤΠθ possib/e ro/e οι sleep and.όr heredilari laciors ί:; discussed. Conc:derιng :hat seieciive management can be aοριied Ιο enuretic C,'1,ld.;ne eilicacy οι differentireatmentmoda/iiies,suc,'1as psyc,'1orheraoy.benaviormodilication and pharmacologic theraoies. are 3ssessea. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, GOIdingJ. Tissoe, G. Soolongand 'NeIIong Ιη BuIlerΝΑ and G"IdIngJ. Ecs. Fromoιr:h10IIve. a study οι Iheheallh a"o oehaνiolοι arιiaons 5. yea'. olosnewυοικ Pe'c;;amon Press ρρ <) CollonsAW Enu,esosandEncoores.s,n\'ΙΟΟόγ RH. Εσ. Encyciopeσ,aοΙ ci,n,caiassessmeni (νοι1)5anfranc,sco. Jossey. Bass:nc.:980: ορ Αι"π ΝΗ. 3esa,eiνΑ Α paren!s';ίu,ce:0 becweιr.ng cont,oi:a step - ΟΥ. s:ep meihod. New YOtk. POCke!90010;5.~979 J,.1merιcanPsycr:IaI(IC...\ssoc:arfonCIagnos:lc and 5IatIsllcaIManuaLΟΙMen!aIOIso,ce,s. 3'd ed. 'Nash,nglonOC LaI!ImerΑΟ Ch,IchooσEnu'es.s.ΙπConnHF. Εο. CUllenI Ihe,apy PhoiadelphIa,WB Saunce,s 1982;ορ ΠcροσκευόπουλοςΙΝ. Εξελικτικη ιυυχολσνία (τ. 1ας), Α6ήνα, ε.δcσεις Γοηγοοη σ rowr,e ΝD Scrr.e~nuret,ccer~va!I'..es ;n acult analys's. InIernJ?syccan J SChwanz S. Jonnson JH ΡS"C~ΟΡaιnΟΙΟ9ΊοΙ ChoIChooσ.Α c:,n,cai exoe,',me"t aoproach. 2ποeo NewYOrk.Pe'gamon?'ess. :985. ρρ 18-2Qand2.1': McLor!eGA. HusmanDΑ InCon!'''enceand enures,s?eciatr:cc:.nicsοιν Ame!lC3.: ΠετοουλcκηςΝ8. ιυυχολουιστης Προσcουογης.10ηcκδΑ6ηvα.Ε.όοσειςΓοηΥοοη EC:Kscn ΕΗ C~'IOhOOόandSoc.ely2πσeo NewΥοι.. Nonon.1963 ~2 8raz~!!cnΤ8. Occ:orana C~j1d Ne'."t Υο,l'{ Oe'ac:;ιte χριcτ~σύλσυγ. ιυυχοσωυστικεςποtiησεις Του ουοσποιητι.ου σuστηματoς: ουροποιητικο συστημα. Στο Στεφονης Κ, Επιμ θευατα ιυυχιοτρικης. Α6ηνα, χωρίς χρονολ σ Ames L3. IIgFL. YOOl lou' yea' 010.New YO'k. DeIIPuolIshIng, WMe ΙΒ Α pareni's guoce 10 ΙΜ lirsl :r.ree years ΞnglwOCd C'oHs. NJ PrenlIce -HaoI. '980 ",6 ConalcscnJY Func:uraI EnuresIs:r:~e!Q':;Η Εα. ireaimenrοι DSM-Ιιι psycniatiic(]osor-

7 ΠιJlδΙC~plKa Χσσν,ι<a ί ί. 1 cars New"(orl(. 5runne! Ma!~! ~~83 διατοραχωυ. "'θηνσ. Ε,δοσεις Γcηγcοη Πcr.cθωuόποuλΟς Ε. Στοιχε,αΠαιδοψuχιcτ:)ι- α 91.,ι;πς.cνουσηση. ΣτοΣ-:-εοανης Κ.E~aueε~α\α 20 L~r.arc; C Terao:acomconarr.er~a!e ~:oro:~ce Wuχιcτc"ης."'θηνα.χωcιςχι:ονcλiJ 372..jetl.!nureSI'1tVIs;aIr.:ernσι?S.,::)Ie ;or,q$1. 8 He:~e"rg:onΕΜ Ξα Soc:allzaI,on?~rsona!l:y : ~9.51 anqsvc,aideve!oorceni ίνσ! όv)~ιηea New 21 ",oul5 "'C.?e!erson JK. 'N/".e'anJ? P'e,/enI,cn Yor~:cnn \V,iey3.Son5.~9B3.:)922. ΟΙ~ejacse ;~II. spe,c:rιomcc?1~et:a,roing :cr 19.~σoσσ'ευoπoυλoς:NΚλιν"ηΨυχΟλογια: Διαγνωση.ηροληψη -αι 9εραπε,ατων'~υx"ων ΜΥ'σ, ineracy 1986.:ί Ι" prirr.at'":t i!nuresisa corr.oonenlsar,d!γsίs8e. J28.~6Δ

- Έκπτωση στη χρήση εξoλεκτικών συμπεριφορών πχ βλεμματικής επαφής, εκφραστικότητας προσώπου.

- Έκπτωση στη χρήση εξoλεκτικών συμπεριφορών πχ βλεμματικής επαφής, εκφραστικότητας προσώπου. ΑΥΤΙΣΜΟΣ- ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Διάχυτη Διαταραχή της Ανάπτυξης σύμφωνα με το ICD-10 το σύστημα της Διεθνούς Ταξινόμησης των Νόσων είναι μια διαταραχή που περιλαμβάνει δυσκολίες στην ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ;

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ; ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ; Η νυχτερινή ενούρηση συμβαίνει όταν ένα άτομο πρέπει να ξυπνάει τη νύχτα για να ουρήσει. Αν αυτό συμβεί περισσότερο από δύο φορές τη νύχτα, μπορεί να είναι πρόβλημα. Η νυκτερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ. Αίτια της ακράτειας

ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ. Αίτια της ακράτειας ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ Η ICS (International Continence Society) έχει ορίσει την ακράτεια των ούρων ως μια κατάσταση ακούσιας απώλειας των ούρων, η οποία αποτελεί κοινωνικό και υγιεινoμικό πρόβλημα που μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΝΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΡΟΧΑΛΙΖΕΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ -ΥΠΟΠΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ (ΣΑΑΥ - OSAS) ΡΟΧΑΛΗΤΟ Ή ΡΕΓΧΩ ΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗ Ή ΡΕΓΧΑΣΜΟΣ: Ορισμός Ένας ήχος ή θορυβώδης αναπνοή (διαταραχή αναπνοής)

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων.

15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων. 15λεπτη Προετοιμασία του φοιτητή για την παρακολούθηση του μαθήματος νευροουρολογίας, γυναικολογικής ουρολογίας και ακράτειας ούρων. Η ουροδόχος κύστη δεν είναι απλά μία κοιλότητα η οποία γεμίζει απλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:    α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΑΤΕΙΑ Κείμενο: Κέντρο ακράτειας Västra Götaland Φωτογραφίες: Kajsa Lundberg Σχεδιασμός: Svensk Information Σας είναι δύσκολο να ελέγξετε την ουροδόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΑΙ ΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΙ ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Κα. Μελισσά Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο καλόςύπνος μαζίμετησωστή διατροφή και την άσκηση είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της υγείας

Ο καλόςύπνος μαζίμετησωστή διατροφή και την άσκηση είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της υγείας Ο καλόςύπνος μαζίμετησωστή διατροφή και την άσκηση είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της υγείας εγρήγορση Στάδιο ύπνου ώρες H AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚH ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ Υπνικοί κύκλοι διάρκειας 90 λεπτών Υπνοςμη-REM Στάδιο1-στάδιο4

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό ιστορικό νηπίου

Ατομικό ιστορικό νηπίου σημαντικές πληροφορίες στοιχεία επικοινωνίας Ατομικό ιστορικό νηπίου στοιχεία της προσωπικότητας του παιδιού Βοηθείστε μας να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί σας Σχολική χρονιά 2015-2016 Όνομα Παιδιού: Συμπληρώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΦΟΒΟΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΓΓΕΝΗΣ Η ΕΠΙΚΤΗΤΗ; Η επιθετικότητα είναι η πιο κοινή συναισθηματική αντίδραση του νηπίου. Διαφορετικές απόψεις έχουν διατυπωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της διατροφής

Ψυχολογία της διατροφής ΚαλλιOΠη ΕμμανουηλIδου Ψυχολογία της διατροφής Πώς οι διατροφικές συνήθειες αντανακλούν τον συναισθηματικό μας κόσμο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Πρόλογος Εισαγωγή Η διατροφή στη ζωή μας Πώς σχετίζεται η επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Κωνσταντίνος Ασημακόπουλος Απαρτιωμένη Διδασκαλία 4 πραγματικότητες στη σύγχρονη Ψυχιατρική Η μείωση 40% των νοσηλευομένων σε άσυλα τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκοίλιο, θεωρούμε ένα άτομο όταν εμφανίζει δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προβλήματα για 3 ή περισσότερους μήνες:

Δυσκοίλιο, θεωρούμε ένα άτομο όταν εμφανίζει δύο τουλάχιστον από τα παρακάτω προβλήματα για 3 ή περισσότερους μήνες: Δυσκοιλιότητα. Η δυσκοιλιότητα αποτελεί ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα του κατώτερου πεπτικού σωλήνα, επηρεάζοντας κάθε χρόνο ένα μεγάλο αριθμό ασθενών, κυρίως των χωρών του δυτικού κόσμου. Εικόνα 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΟΝΙΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Το να είσαι γονιός δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ευκαιρία για πρόβα, δεν υπάρχουν σχολεία. Το μόνο που κουβαλάμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις

14 Δυσκολίες μάθησης για την ανάπτυξη των παιδιών, αλλά και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες και αιτιολογίες για τις ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι δυσκολίες μάθησης των παιδιών συνεχίζουν να απασχολούν όλους όσοι ασχολούνται με την ανάπτυξη των παιδιών και με την εκπαίδευση. Τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, μέσα στην τάξη τους, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμουσκαρινικά και νευρογενής κύστη: Τι γνωρίζουμε και τι μας αγχώνει? Αθανάσιος Οικονόμου Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Αντιμουσκαρινικά και νευρογενής κύστη: Τι γνωρίζουμε και τι μας αγχώνει? Αθανάσιος Οικονόμου Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Αντιμουσκαρινικά και νευρογενής κύστη: Τι γνωρίζουμε και τι μας αγχώνει? Αθανάσιος Οικονόμου Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας Σύγκρουση συμφερόντων Astellas Pfizer GSK Amgen Eli-Lilly

Διαβάστε περισσότερα

ETHΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ETHΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ETHΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Ο Προστατικός αδένας είναι όργανο πο ευρίσκεται μόνο στον άνδρα και δεν υπάρχει κάτι ανάλογο στην γυναίκα. Έχει περίπου το μέγεθος ενός καρυδιού και ευρίσκεται ακριβώς κάτω

Διαβάστε περισσότερα

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

π ƒπ ÃOª ø ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 89-212 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ π ƒπ ÃOª ø ΠΡΟΛΟΓΟΣ............................................. 17 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 25-85 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......... 25 Α. Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ......................

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ

Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια. Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Κεφάλαιο 1: Γάμος Οικογένεια Οικογενειακή Αγωγή I Καζέλα Αργυρώ Στόχοι Οι μαθητές να: αναφέρουν και επεξηγούν ανάγκες που ικανοποιούνται μέσα από το γάμο. δικαιολογούν τη σημασία που έχει ο γάμος ως κοινωνικός

Διαβάστε περισσότερα

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις

Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Λαµβάνοντας τη διάγνωση: συναισθήµατα και αντιδράσεις Πιθανότατα αισθάνεστε πολύ αναστατωµένοι αφού λάβατε µια διάγνωση καρκίνου. Συνήθως είναι δύσκολο να αποδεχθείτε τη διάγνωση αµέσως και αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ Ζωή Σ. Πολυζοπούλου Αναπλ.καθηγήτρια, DipECVCP Διαγνωστικό Εργαστήριο Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ (ΚΝΣ-ΑΝΣ)

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ - ΚΑΘΕ ΑΝΔΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ

- ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ - ΚΑΘΕ ΑΝΔΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ - ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ - ΚΑΘΕ ΑΝΔΡΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ Τι είναι η ακράτεια ούρων; Η ακράτεια ούρων είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει καταστάσεις στις

Διαβάστε περισσότερα

Πως ο Νους Χειρίζεται το Φόβο

Πως ο Νους Χειρίζεται το Φόβο Πως ο Νους Χειρίζεται το Φόβο Σύμφωνα με δύο σχετικά πρόσφατες έρευνες, οι μνήμες φόβου και τρόμου διαφέρουν σημαντικά από τις συνηθισμένες μνήμες. Οι διαφορές αυτές δεν συνίστανται μόνο στις εμφανείς

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή Υπερκινητική Διαταραχή

Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή Υπερκινητική Διαταραχή Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας ή Υπερκινητική Διαταραχή Δρ. Αναστασία Κουμούλα Παιδοψυχίατρος Συντ. Διευθύντρια Τμ. Ψυχιατρικής Παιδιών & Εφήβων Διευθύντρια ψυχιατρικού Τομέα Σισμανόγλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Γ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ (Α & Β ΚΥΚΛΟΣ) Ημ/νίες Διεξαγωγής: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 08/12, 2013, 11-12/01, 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΣΘΕΝ-Ν ΣΤΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤ-ΠΙΣΗ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΑΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Τ.Ε. Β Γ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η στεφανιαία µονάδα είναι ένας χώρος

Διαβάστε περισσότερα

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ

ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ANTIKOIΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ KAI TΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΩΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΔΙΑΓΩΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Σύμφωνα με το Διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο για τις ψυχικές νόσους DSM-IV,το κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε. Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε. Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Σημαντικό παιδιατρικό πρόβλημα Συχνότητα Έως τα 2 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Ενισχύστε την Αυτοπεποίθηση των Παιδιών Βελτιώνοντας & Μαθαίνοντας τον Γονεϊκό Τύπο!!! ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.Α. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Κλεισθένους 12 (Στοά Κοββατζή) 1 ος όροφος Τηλ.: 2742029421 Κιν.: 6979985566

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι 4 ετών με πολυουρία και πολυδιψία

Κορίτσι 4 ετών με πολυουρία και πολυδιψία Κορίτσι 4 ετών με πολυουρία και πολυδιψία Παρουσίαση :Κωνσταντίνα Κώστα Επιστημονική Συνεργάτης Γ Παιδιατρικής κλινικής ΑΠΘ Κατά την προσέλευση: Κορίτσι 4 ετών και 4 μηνών Πολυουρία και πολυδιψία από τετραμήνου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Βούρδας MRCPsych, CCST Παιδοψυχίατρος Ομήρου 53 Νέα Σμύρνη, 17121, τηλ & φαξ: 210 9346168, www.vourdas.com ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δρ. Απόστολος Βούρδας MRCPsych, CCST Παιδοψυχίατρος Ομήρου 53 Νέα Σμύρνη, 17121, τηλ & φαξ: 210 9346168, www.vourdas.com ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ Παρακαλώ συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο φόρμα και φέρτε το μαζί σας στην πρώτη συνεδρία σας. Οι πληροφορίες που δίνετε είναι απόλυτα εμπιστευτικές και θα διευκολύνουν ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ίλιον, 23 Oκτωβρίου 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Μια νέα σχέση με τους συνομηλίκους (6621)

Κείμενο Μια νέα σχέση με τους συνομηλίκους (6621) Κείμενο Μια νέα σχέση με τους συνομηλίκους (6621) Καθώς τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους τους μεταβάλλονται. Στις σύγχρονες κοινωνίες τέσσερις είναι οι βασικές αλλαγές που

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών

4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών. Περίπτωση έφηβης 14 χρονών με έντονες συναισθηματικές μεταπτώσεις και εκδραματίσεις: Η σημασία της συνεργασίας με τους γονείς για την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ Η οικογένεια αποτελεί τεράστια μορφοποιό δύναμη για την ανάπτυξη του παιδιού, γιατί το άτομο

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίσχυση της αυτο-εκτίμησης και της αυτοπεποίθησης. Κιζιρίδου Γεωργία, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Α.Π.Θ.,

Η ενίσχυση της αυτο-εκτίμησης και της αυτοπεποίθησης. Κιζιρίδου Γεωργία, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Α.Π.Θ., Η ενίσχυση της αυτο-εκτίμησης και Κιζιρίδου Γεωργία, Εξελικτική Σχολική Ψυχολόγος, MSc, Α.Π.Θ., georgiakiz@yahoo.gr, 6973387265 Αυτοεκτίμηση Αντίληψη της προσωπικής ικανότητας Ενδόμυχη πεποίθηση του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φόβος και τι φοβια;

Τι είναι φόβος και τι φοβια; ΦΟΒΟΙ - ΦΟΒΙΕΣ Τι είναι φόβος και τι φοβια; Φόβος: η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που δημιουργείται απέναντι σε πραγματικό κίνδυνο, ή απειλή. Φοβία: ο επίμονος φόβος που παγιδεύει το άτομο περιορίζοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Σύνδροµο Down Το σύνδροµο Down είναι µια γενετική ανωµαλία ου εριλαµβάνει συνδυασµό χαρακτηριστικών, ό ως νευµατική καθυστέρηση, συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ροσώ ου και συχνά καρδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Πρόλογος Η μάθηση είναι μια διαδικασία ζωής που πραγματοποιείται μέσα από αλληλεπιδράσεις του ατόμου κατά τη διάρκεια των καθημερινών συμβάντων.στο σημερινό Γενικό Σχολείο φοιτούν και μαθητές που δυσκολεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου

Παράγοντες Προστασίας και Κινδύνου Η ψυχική ζωή του παιδιού οικοδομείται μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης με τους σημαντικούς Άλλους, τη μητέρα και τον πατέρα αρχικά και το ευρύτερο περιβάλλον στη συνέχεια. Μέσα από αυτήν τη συναισθηματική

Διαβάστε περισσότερα

17/6/2013. Εφαρµογή Τ ΛΑ σε άνδρα µε ΟΑΒ

17/6/2013. Εφαρµογή Τ ΛΑ σε άνδρα µε ΟΑΒ Εφαρµογή Τ ΛΑ σε άνδρα µε ΟΑΒ Γρηγόριος ελλής 3ο Κλινικό Φροντιστήριο Λειτουργικής και Επανορθωτικής Ουρολογίας Αγριά 16/06/2013 1 Σύγκρουση συµφερόντων Καµία 2 Ασθενής Άνδρας 42 ετών προσέρχεται στα ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό

Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Ιδέες για ένα σωστό πρωινό Υγιεινή Διατροφή Ισορροπία Ποικιλία Μέτρο Ομάδες τροφίμων Γάλα-γαλακτοκομικά προϊόντα (γιαούρτι) Φρούτα-απλοί υδατάνθρακες Λαχανικά (κυρίως πράσινα φυλλώδη) Ψωμί-αμυλώδη τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Παράλληλοι στόχοι του παρόντος εντύπου είναι η παροχή ανακούφισης στους γονείς, καθώς και η ενδυνάµωση του/ης µαθητή/τρια.

Παράλληλοι στόχοι του παρόντος εντύπου είναι η παροχή ανακούφισης στους γονείς, καθώς και η ενδυνάµωση του/ης µαθητή/τρια. Εξατοµικευµένo έντυπο ενηµέρωσης και συµβουλευτικής εκπαιδευτικών για τις ανάγκες µαθητών σχολικής ηλικίας δηµοτικού, γυµνασίου ή λυκείου µε Ιδιοπαθή Φλεγµονώδη Νόσο του Εντέρου (ελκώδη κολίτιδα ή νόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Η ψυχολογία ως επιστήμη: σύντομη γνωριμία... 25

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι. Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1. Η ψυχολογία ως επιστήμη: σύντομη γνωριμία... 25 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 13 Το αντικείμενο του συγγράμματός μας... 13 Οι στόχοι και το κοινό μας... 14 Οργάνωση του βιβλίου... 15 Άλλα χαρακτηριστικά του βιβλίου... 16 Ευχαριστίες... 18 ΜΕΡΟΣ Ι Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Μαρία Παπαδοπούλου, Συμβουλευτική Ψυχολόγος Παίδων & Ενηλίκων, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Γράφει: Μαρία Παπαδοπούλου, Συμβουλευτική Ψυχολόγος Παίδων & Ενηλίκων, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γράφει: Μαρία Παπαδοπούλου, Συμβουλευτική Ψυχολόγος Παίδων & Ενηλίκων, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Παιδιών Εφήβων, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Η μητέρα μοιάζει με πηγή σε βουνό που ποτίζει το δέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω

Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το παιδί μου έχει αυτισμό Τώρα τι κάνω Το όνειρο Ένα ζευγάρι περιμένει παιδί. Τότε αρχίζει να ονειρεύεται αυτό το παιδί. Κτίζει την εικόνα ενός παιδιού μέσα στο μυαλό του. Βάσει αυτής της εικόνας, κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΘΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΥ

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΘΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΥ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΝΥΧΘΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΙΣΜΟΥ Σεμερτζίδης Π., Πετίδης Κ., Γκαλιαγκούση Ε., Δούμας Μ., Τριανταφύλλου Α., Δούμα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΛΟΓΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ v Μεταξύ ατόμων ηλικίας από 15 μέχρι 25 ετών βγήκαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Κοινωνικότητα (71%) Τους αρέσει η γεύση (51%) Δημιουργεί αίσθημα χαλάρωσης (12%) Προκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Από τους πιο σημαντικούς ελέγχους που πρέπει να κάνουμε πολύ συχνά μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία του παιδιού είναι η σωματική του ανάπτυξη!

Από τους πιο σημαντικούς ελέγχους που πρέπει να κάνουμε πολύ συχνά μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία του παιδιού είναι η σωματική του ανάπτυξη! Από τους πιο σημαντικούς ελέγχους που πρέπει να κάνουμε πολύ συχνά μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία του παιδιού είναι η σωματική του ανάπτυξη! Το ύψος του, το βάρος, η περίμετρος των σημείων του σώματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑΡΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ, Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Π.Θ. Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΜSc Εργαστήριο Ιατρικής της Άθλησης Α.Π.Θ. Πτυχιούχος

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία

Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής στην Εφηβεία Β. Α. Παπαγεωργίου MD, Med, Δρ. Α.Π.Θ. Παιδοψυχίατρος - TEACCH Consultant τ. Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής Οι Δ.Π.Τ. Δεν είναι απλώς αποκλίνουσες διατροφικές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΥΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΝΕΥΡΟΓΕΝΕΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΟΥΡΗΣΗΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΥΩΝ ΠΥΕΛΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο κύκλος αυτός αποτελείται από επτά (7) ηµερίδες σε δύο µέρη που θα πραγµατοποιηθούν µέσα σε διάστηµα 14 µηνών. 2014 πρώτο µέρος 2015 δεύτερο µέρος Η συµµετοχή στο δεύτερο µέρος προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ. 08/Φεβ/2013 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΣΦΥΑΛΓΙΑ. 08/Φεβ/2013 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας 1 2 ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ -- ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ- ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ Ορθοπαιδικός Χειρουργός Πολυκλινική Λευκωσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΙΔΙ Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠANEΠIΣTHMIO IΩANNINΩN - IATPIKH ΣXOΛH TOMEAΣ YΓEIAΣ TOY ΠAIΔIOY T.Θ. 1186, 451 10 IΩANNINA, - Tηλ. 2651-007544 - Fax: 2651-007032 Ηλ. ταχυδροµείο: paediatr@cc.uoi.gr - Ιστός: http://users.uoi.gr/paediatr

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Διοίκηση 2 ης Υγειον. Περιφ. Πειραιώς & Αιγαίου ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ΝΠΔΔ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 9 Ιανουαρίου 2012 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Κων/νος Καλέμης, Άννα Κωσταρέλου, Μαρία Αγγελική Καλέμη Εισαγωγή H σύγχρονη τάση που επικρατεί

Διαβάστε περισσότερα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα

Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα Έφηβος και Διαδίκτυο Ο Ρόλος του Γονέα 22 Μαρτίου 2014 Ανδρέας Ευαγόρου Ψυχολόγος Εφηβεία Ψυχική και σωματική ανάπτυξη Πέρασμα από την παιδική στην ενήλικη ζωή Ενδοψυχικές αναδομήσεις Ανάγκη αυτονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (με βάση το παράθεμα σελ.157 του σχολικού βιβλίου) Η νόσος Alzheimer

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (με βάση το παράθεμα σελ.157 του σχολικού βιβλίου) Η νόσος Alzheimer ΕΠΩΝΥΜΟ: Κ. ΟΝΟΜΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ: Α 1 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26/3/2014 ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (με βάση το παράθεμα σελ.157 του σχολικού βιβλίου) Η νόσος Alzheimer Η νόσος Alzheimer είναι η πιο συχνή μορφή άνοιας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM)

ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) ΠΡΟΤΥΠΗ ΤΑΞΗ PECS (PECS CLASSROOM) Από τον Σεπτέμβριο του 2008 λειτουργεί στην Αθήνα PECS Classroom για παιδιά προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια Το πρόγραμμα διαρκεί 11 μήνες

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς με σκοπό την αποκατάσταση και αποασυλοποιήση τους μέσω της βελτίωσης των γνωστ

ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς με σκοπό την αποκατάσταση και αποασυλοποιήση τους μέσω της βελτίωσης των γνωστ Η ελληνική έκδοση του IPT Απαρτιωτική Ψυχολογική Θεραπεία για Σχιζοφρενείς Κ. Ευθυμίου & Σ. Ρακιτζή Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 1.1 Τι είναι; Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ) είναι ένα γενετικά

Διαβάστε περισσότερα

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί;

Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Γονείς και Έφηβοι Λίγο Πριν τις Πανελλαδικές: Τρόποι Αποδοτικής Μελέτης και Διαχείρισης του Άγχους Τι είναι το Άγχος και τι το Προκαλεί; Τι είναι το άγχος; Άγχος είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ. Τμήμα Νοσηλευτικής

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ. Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ. Τμήμα Νοσηλευτικής ΚΟΥΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Συνεργάτης ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ Τμήμα Νοσηλευτικής ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Το παιδί από τη γέννησή του μέχρι την ηλικία των 19 έως 20 ετών παρουσιάζει μία αύξηση του βάρους αλλά και του ύψους. Αν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΥΠΝΟΣ αναζωογόνηση του οργανισμού επηρεάζει την καθημερινή λειτουργικότητα επηρεάζει τη σωματική και διανοητική υγεία ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ τακτική,

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων

Φυσική δραστηριότητα. Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Φυσική δραστηριότητα Μάνου Βασιλική, Ph.D Διδάσκουσα στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων Δεδομένα έρευνας Το 24% περίπου των παιδιών δεν συμμετέχει σε καμία οργανωμένη φυσική δραστηριότητα. Μόλις το 4% δεν συμμετέχει σε

Διαβάστε περισσότερα

Κορίτσι ή Αγόρι: Η Ανάπτυξη της Ταυτότητας Φύλου. Ίλια Χατζή Ψυχολόγος MSc

Κορίτσι ή Αγόρι: Η Ανάπτυξη της Ταυτότητας Φύλου. Ίλια Χατζή Ψυχολόγος MSc Κορίτσι ή Αγόρι: Η Ανάπτυξη της Ταυτότητας Φύλου Ίλια Χατζή Ψυχολόγος MSc Τι είναι Ταυτότητα; Περιγράφει τα χαρακτηριστικά που μας προσδιορίζουν και μας διαφοροποιούν ή μας ταξινομούν σε ομάδες ή υποομάδες.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ)

Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) Οδηγός γονέων Διαταραχή Ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα (ΔΕΠ/Υ) ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΠΥ; Αποτελεί μια ομάδα διαταραχών όπου τα συμπτώματα εμφανίζονται πριν από την ηλικία των 12 ετών. Τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ίλιον, Iανουάριος 2013 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ «Η ΜΗΤΕΡΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για τις Υπηρεσίες του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Κλίμακες για ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών. Ζωή Καραμπατζάκη, Δρ Ειδικής Αγωγής, Σχολική Σύμβουλος Π.Α.

Κλίμακες για ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών. Ζωή Καραμπατζάκη, Δρ Ειδικής Αγωγής, Σχολική Σύμβουλος Π.Α. Κλίμακες για ανίχνευση αναπτυξιακών διαταραχών Ζωή Καραμπατζάκη, Δρ Ειδικής Αγωγής, Σχολική Σύμβουλος Π.Α. (Αναπτυξιακή Ανιχνευτική Δοκιμασία,των Frankenburg & Dodds, 1967) Ανιχνεύει προβλήματα νοητικής

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι της χαράς

Το παιχνίδι της χαράς Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Κατερίνα Πουλέα Παιδαγωγός Το παιχνίδι της χαράς Το παιχνίδι της χαράς Αετιδέων 15 & Βουτσινά Χολαργός 6944 773597 Ανοιχτό πρόγραμμα εκπαίδευσης Το Παιδαγωγικό Κέντρο Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 1 ΥΕΨ(Δημ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 Nέα Διαδικασία Παρέμβασης στο Σχολείο για Χειρισμό Παιδιού με Πιθανές Μαθησιακές, Συναισθηματικές ή άλλες Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος

Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Σχολικό πλαίσιο Οικογένεια με αυτιστικό παιδί Δώρα Παπαγεωργίου Κλινική Ψυχολόγος Η απώλεια του «ονειρεμένου παιδιού» Οι γονείς βιώνουν μιαν απώλεια. Βιώνουν την απώλεια του παιδιού που έκτισαν μέσα στο

Διαβάστε περισσότερα