ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ"

Transcript

1 ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Σεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος Α. Τ. Ε. Ι. Π ε ι ρ α ι ά Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Τ. Ε. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών Ε υ ρ ω π α ϊ κ ό Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο Κ ύ π ρ ο υ Τ μ ή μ α Δ ι ο ί κ η σ η ς, Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς κ α ι Μ ά ρ κ ε τ ι ν γ κ ΔΙΑΪΔΡΤΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ «ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ & ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ» ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2013

2 1 ο ΔΞΑΜΗΝΟ 1. Αημοζθαιπική Ρύπανζη 2. Πποζηαζία Φύζηρ και Βιοποικιλόηηηαρ 3. Κλιμαηική Αλλαγή 4. Γιασείπιζη ηεπεών Αποβλήηων Πποζηαζία Δδάθοςρ 5. Βιώζιμη Παπαγωγή και Καηανάλωζη 6. Πεπιβαλλονηικόρ σεδιαζμόρ Κηιπίων

3 1. Αημοζθαιπική Ρύπανζη (1o εμ., Τ) Α. Δηζαγσγηθέο έλλνηεο. Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο επξσπατθήο θαη ειιεληθήο λνκνζεζίαο γηα ηηο εθπνκπέο από ηε βηνκεραλία θαη ηελ πνηόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο. Β. Απνηέθξσζε απνβιήησλ. Κεγάιεο Δγθαηαζηάζεηο Θαύζεο (επξσπατθό θαη εζληθό λνκηθό πιαίζην). Γ. SEVESO. Γ. Οδεγία IPPC. Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, πξνζηαζία πεξηβάιινληνο, θίιηξα θ.ιπ. Δ. Οδεγία ΛΔC (Δζληθά Όξηα Δθπνκπώλ). Πνηόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο. Ζ πνηόηεηα ηεο αηκόζθαηξαο ζηελ Αηηηθή. Πνηόηεηα θαπζίκσλ. Δθπνκπέο από θαπζηήξεο. Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από ηα απηνθίλεηα θαη ηα εκηθνξηεγά. Δθπνκπέο θαπζαεξίσλ από ηα απηνθίλεηα πξόηππα EURO (θαλνληζκόο, ππάξρνπζα θαηάζηαζε, θνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, πνιηηηθέο θνξνιόγεζεο ηνπ απηνθηλήηνπ). ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γίλεη ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ησλ βαζηθώλ θαηεπζύλζεσλ ηεο εθαξκνζκέλεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο θαη ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ.

4 2. Πποζηαζία Φύζηρ και Βιοποικιλόηηηαρ (1o εμ., Τ) Α. Βαζηθέο έλλνηεο. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειιαδηθνύ ρώξνπ θαη βηνπνηθηιόηεηα ζηελ Διιάδα. Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο επξσπατθήο θαη ειιεληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε θύζε. Β. Πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο. Θεζκηθό πιαίζην πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο (Οδεγία 79/409 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νξληζνπαλίδαο θαη Οδεγία 92/43 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο, θαηεγνξίεο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ). Οξηδόληηα κέηξα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο Εσλώλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο. Δπξσπατθό νηθνινγηθό δίθηπν ΛΑTURA 2000 (θαηάινγνο πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ ΛΑTURA 2000, ράξηεο πεξηνρώλ ΛΑTURA 2000, έθζεζε εθαξκνγήο ησλ πεξηνρώλ ΛΑTURA 2000). Γ. Γηαρείξηζε πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ (θνξείο ζεζκηθό πιαίζην θνξέσλ δηαρείξηζεο, πξνβιήκαηα πξννπηηθέο, Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηε Βηνπνηθηιόηεηα). Γ. Δηδηθέο Κειέηεο. Γ1. Δηδηθέο Πεξηβαιινληηθέο Κειέηεο (ππόδεηγκα, πξνβιήκαηα εθαξκνγήο). Γ2. Οξληζνινγηθέο Κειέηεο (ππόδεηγκα, πξνβιήκαηα εθαξκνγήο). Δ. Γηεζλείο ζπκβάζεηο (Παγθόζκηα ύκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο. Όξακα ζηόρνη). Οηθνλνκηθή απνηίκεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνπνηθηιόηεηαο (ΣΔΔΒ). Υξεκαηνδόηεζε. Σ. Πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιόηεηαο ζηε ζάιαζζα. Πξόζβαζε ζηνπο γελεηηθνύο πόξνπο θαη δηακνηξαζκόο ηνπ νθέινπο. Γηθαηώκαηα ηδηνθηεζίαο. Ε. Πξσηόθνιιν ηεο Θαξζαγέλεο γηα ηε βηναζθάιεηα. ηξαηεγηθνί ζηόρνη θαη ζέκαηα ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο (αμηνιόγεζε θαη δηαρείξηζε θηλδύλνπ, αζηηθή επζύλε θαη απνθαηάζηαζε, δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά δώλησλ νξγαληζκώλ θ.ιπ.). ηξαηεγηθό ρέδην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξσηνθόιινπ. Αμηνιόγεζε ηνπ πξσηνθόιινπ.

5 Ζ. Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλνη Οξγαληζκνί (Γ.Σ.Ο.). Δηζαγσγή ε εμέιημε ηεο αγξνηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Δπξώπε. Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλνη Οξγαληζκνί νθέιε θαη πξνβιήκαηα. Δπξσπατθή λνκνζεζία δηαδηθαζία αδεηνδόηεζεο. Θαηάινγνο αδεηνδνηεκέλσλ Γ.Σ.Ο. από ηελ Δ.Δ. Οδεγία 2001/18 «γηα ηε ζθόπηκε ειεπζέξσζε Γ.Σ.Ο. ζην πεξηβάιινλ» θαη ζρεηηθέο Απνθάζεηο. Θ. Θαλνληζηηθό πιαίζην Γ.Σ. νξγαληζκώλ, ηξνθίκσλ, δσνηξνθώλ. Θαλνληζκόο 1829/2003 γηα ηα Γ.Σ. ηξόθηκα θαη ηηο δσνηξνθέο. Θαλνληζκόο 1946/2003 γηα ηε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά ησλ Γ.Σ.Ο. Θαλνληζκόο 1830/2003 ζρεηηθά κε ηελ ηρλειαζηκόηεηα θαη ηελ επηζήκαλζε ησλ Γ.Σ.Ο., ηελ ηρλειαζηκόηεηα ηξνθίκσλ θαη δσνηξνθώλ πνπ παξάγνληαη από Γ.Σ.Ο. θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2001/18. Γηαδηθαζία αμηνιόγεζεο αηηήζεσλ έγθξηζεο Γ.Σ.Ο. ζηελ Δ.Δ. από ηελ EFSA. Πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δηάζηαζε ησλ σο άλσ δεηεκάησλ. Οη καζεζηαθνί ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη νη αθόινπζνη: Δμνηθείσζε ηνπ θνηηεηή κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο θαη κε ηα θύξηα πξνβιήκαηα πξνο αληηκεηώπηζε. πζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ησλ βαζηθώλ θαηεπζύλζεσλ εθαξκνζκέλεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πξνζηαζίαο ηεο θύζεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ. θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλαθύπηνπλ από ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ηνπο ζηελ Διιάδα. Λα εμνηθεησζεί ν θνηηεηήο κε ηα βαζηθά εξγαιεία πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο πξνζηαζίαο ηεο θύζεο θαη ηεο αλάζρεζεο ηεο απώιεηαο ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. Λα ελεκεξσζεί ν θνηηεηήο γηα ην δήηεκα ησλ Γ.Σ.Ο., ηελ πνιηηηθή ηεο Δ.Δ. θαη ηελ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ δεηήκαηνο.

6 3. Κλιμαηική Αλλαγή (1o εμ., Τ) Α. Βαζηθέο έλλνηεο. Αέξηα ζεξκνθεπίνπ. Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο IPCC (δηαθπβεξλεηηθή δηάζθεςε γηα ην θιίκα). Αίηηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θιηκαηηθή αιιαγή θαη βηώζηκε αλάπηπμε. Δπξσπατθό ζεζκηθό πιαίζην. Γηεζλέο λνκηθό πιαίζην. Β. ύκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Θιηκαηηθή Αιιαγή. Βαζηθέο πξόλνηεο ηεο ύκβαζεο ησλ Ζλ. Δζλώλ γηα ηελ Θιηκαηηθή Αιιαγή. Βαζηθέο πξόλνηεο ηνπ Πξσηνθόιινπ ηνπ Θπόην. Κεραληζκνί ηνπ πξσηνθόιινπ ηνπ Θπόην. Κεραληζκνί "θαζαξήο" αλάπηπμεο. Κεραληζκνί θνηλήο εθαξκνγήο. ύζηεκα εκπνξίαο δηθαησκάησλ εθπνκπώλ Γ. Βαζηθά ζεκεία πνξείαο πξνο ηελ αλαζεώξεζε ηνπ Θπόην. O νδηθόο ράξηεο Κπαιί. Ζ δηάζθεςε ηεο Θνπεγράγεο. Οη ζπκθσλίεο ηνπ Θαλθνύλ. Ζ πνξεία πξνο ην Παξίζη ην Γ. Δπξσπατθό λνκηθό πιαίζην γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ ύζηεκα Δκπνξίαο Ρύπσλ. Δπξσπατθό ύζηεκα Δκπνξίαο Γηθαησκάησλ Δθπνκπώλ (Οδεγία 2003/87) ζύλδεζε κε Πξσηόθνιιν ηνπ Θπόην. Οξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα. Δζληθά ζρέδηα θαηαλνκήο. Άδεηα εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Κεηξών. Δθζέζεηο θαη πθηζηάκελε θαηάζηαζε θξηηηθή ηεο εκπνξίαο ξύπσλ. Δ. Λνκνζεηηθή δέζκε θιίκα ελέξγεηα. Οδεγία 2009/29 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 2003/87. Οηθνλνκηθνί ηνκείο πνπ ππάγνληαη ζην ύζηεκα Δκπνξίαο Ρύπσλ. Δμαηξέζεηο ιόγσ δηεζλνύο αληαγσληζκνύ (carbon leakage). Θαλνληζκόο (ΔC) 525/2013 γηα παξαθνινύζεζε θαη ππνβνιή εθζέζεσλ GHG. Απόθαζε 529/2013 γηα xξήζεηο γεο, δαζνπνλία LULUCF θ.ιπ. Σ. Αεξνκεηαθνξέο. Λαπηηιία. Οηθνλνκηθνί ηνκείο πνπ δελ ππάγνληαη ζην ύζηεκα Δκπνξίαο Ρύπσλ. Απόθαζε 406/2009/EK. Πνζνηηθνί ζηόρνη κέζνδνο επηκεξηζκνύ ησλ βαξώλ.

7 Ε. Βαζηθέο ηερλνινγίεο κείσζεο ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (ελέξγεηα, βηνκεραλία, κεηαθνξέο, θηίξηα, γεσξγία). Ζ. Γέζκεπζε θαη απνζήθεπζε άλζξαθα. Θ. Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα από νρήκαηα. Η. Βηνθαύζηκα (βαζηθέο έλλνηεο, επξσπατθό λνκνζεηηθό πιαίζην, Οδεγία 2009/30 γηα ηελ πνηόηεηα ησλ θαπζίκσλ, θξηηήξηα αεηθνξίαο, ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα). Θ. Πξνζαξκνγή ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο (επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ Πξνζαξκνγή, πξόιεςε θηλδύλσλ θιηκαηηθή "ζσξάθηζε", νηθνλνκηθά ζηνηρεία, παξαδείγκαηα από άιιεο ρώξεο, εζληθό πξόγξακκα δξάζεο). Ι. Πξνζηαζία ηεο ζηνηβάδαο ηνπ όδνληνο. Κ. Σν Αζηηθό Οηθηζηηθό Πεξηβάιινλ ζηελ agenda γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Θύξηνη ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γίλεη ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ησλ βαζηθώλ θαηεπζύλζεσλ εθαξκνζκέλεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ. Δπίζεο, θξίλεηαη νπζηώδεο ην λα αλαιπζεί ην Δπξσπατθό ύζηεκα Δκπνξίαο Ρύπσλ θαη λα ελεκεξσζνύλ νη θνηηεηέο γηα ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο κείσζεο ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηνπο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ.

8 4. Γιασείπιζη ηεπεών Αποβλήηων Πποζηαζία Δδάθοςρ (1o εμ., Τ) Γεληθό πιαίζην πνιηηηθήο δηαρείξηζεο απνβιήησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ. Γηαρείξηζε επηθίλδπλσλ θαη κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ, ηαηξηθώλ απνβιήησλ. Δθαξκνζκέλεο πνιηηηθέο θαη ζρέδηα δηαρείξηζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ. Σερλνινγίεο επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ζηεξεώλ απνβιήησλ. ΥΤΣΤ, απνθαηαζηάζεηο ΥΑΓΑ, ιηπαζκαηνπνίεζε, θαύζε απνξξηκκάησλ. Βηνκεραληθή ξύπαλζε εδάθνπο, δηάβξσζε από αγξνηηθή ππεξεθκεηάιιεπζε, από ηερληθά έξγα ή από θπζηθά αίηηα, εμνξπθηηθά απόβιεηα, πδξάξγπξνο θ.ιπ. Κεηαθνξέο απνβιήησλ. Οηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. Αλάιπζε ηεο αγνξάο. Γεληθνί ζηόρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γίλεη ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ησλ βαζηθώλ θαηεπζύλζεσλ εθαξκνζκέλεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ ζηεξεώλ επηθηλδύλσλ θαη κε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ. θαζώο θαη λα ελεκεξσζνύλ νη θνηηεηέο γηα ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο, ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηνπο θαη ην θόζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 5. Βιώζιμη Παπαγωγή και Καηανάλωζη (1o εμ., ΔΤ) Α. Δπξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε. Β. Οινθιεξσκέλε πνιηηηθή πξντόλησλ. Γ. Αλάιπζε θύθινπ δσήο. Γ. Οηθνινγηθό ζήκα. Δ. EMAS. Σ. ROHS. Ε. REACH. Ζ. Πξάζηλεο πξνκήζεηεο.

9 6. Πεπιβαλλονηικόρ σεδιαζμόρ Κηιπίων (1o εμ., ΔΤ) Α. Βαζηθέο έλλνηεο. Β. Κεηάδνζε ζεξκόηεηαο ελέξγεηα θέιπθνο θαη ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ. Γ. Ζιηαζκόο (γεσκεηξία, πξνζαλαηνιηζκόο, ζέξκαλζε, ζθηαζκόο). Γ. Αεξηζκόο (άλεκνο θαη δνκεκέλν πεξηβάιινλ, αεξηζκόο θηηξίνπ, ςύμε αλαλέσζε αέξα). Δ. Παζεηηθόο ζρεδηαζκόο (ζέξκαλζε ςύμε). Σ. Άλεζε: ζεξκηθή, νπηηθή, αθνπζηηθή, νζθξεηηθή. Πξνηάζεηο ζρεδηαζκνύ γηα άλεζε. Ε. Φπζηθόο θσηηζκόο (ηδηόηεηεο, ην θπζηθό θσο σο ζρεδηαζηηθό εξγαιείν, ηξόπνη κέηξεζεο). Ζ. Τιηθά (ηδηόηεηεο θξηηήξηα επηινγήο, αλαθπθιώζηκα αλαλεώζηκα αζθαιή γηα ηελ πγεία, εκπεξηερόκελε ελέξγεηα). Θ. Τπαίζξηνο πεξηβάιισλ ρώξνο (βιάζηεζε, λεξό, εμνπιηζκόο, πιηθά). Η. Πεξηβαιινληηθή πνηθηιόηεηα (νξηζκνί ελλνηώλ, πεξηβαιινληηθή πνηθηιόηεηα ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, παξαδείγκαηα). Θ. Δξγαιεία αμηνιόγεζεο πεξηβαιινληηθήο απόδνζεο (εξγαιεία, αξρέο θαη θξηηήξηα). Ι. Δξγαιεία πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ θηηξίσλ (Ecotect, DIAL, ςπρξνκεηξηθόο ράξηεο, ειηαθό δηάγξακκα θ.ιπ.). ηόρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη: Ζ αλάιπζε ησλ βαζηθώλ επηδηώμεσλ θαη αξρώλ ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ζρεδηαζκνύ θηηξίσλ. Ζ παξνπζίαζε θαη ελεκέξσζε επί ησλ εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο πεξηβαιινληηθήο απόδνζεο θηηξίσλ δηεζλώο. Ζ παξνπζίαζε εξγαιείσλ θαη εθαξκνγώλ ζρεδηαζκνύ.

10 2 ο ΔΞΑΜΗΝΟ 7. Γιασείπιζη Υδαηικών Πόπων 8. Ανακύκλωζη Αποππιμμάηων 9. Δπεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων 10. Πεπιβαλλονηική Aδειοδόηηζη 11. Χωποηαξία Φςζικόρ σεδιαζμόρ 12. Πποζηαζία Γομημένος Χώπος Πολεοδομικόρ σεδιαζμόρ

11 7. Γιασείπιζη Υδαηικών Πόπων (2o εμ., Τ) Α. Δηζαγσγή ζε βαζηθέο έλλνηεο. Β. Απνηύπσζε ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο ζηελ Διιάδα. Γ. Οδεγία Πιαίζην γηα ηα λεξά 2000/60 θαη εθαξκνγέο ηεο ζε επξσπατθό, δηαζπλνξηαθό θαη εζληθό επίπεδν. Γ. Τπόγεηα ύδαηα (επξσπατθό θαη εζληθό λνκηθό πιαίζην θαη εθαξκνγέο). E. Οπζίεο πξνηεξαηόηεηαο. η. Ληηξνξύπαλζε. Ε. Ζ πεξίπησζε ηνπ Αζσπνύ πνηακνύ (απνηύπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο, βαζηθά αίηηα ηεο ξύπαλζεο, εζληθή λνκνζεζία ΘΤΑ 20488/2010, πξννπηηθέο δπλαηόηεηεο απνθαηάζηαζεο). Ζ. Πξνζηαζία από ηηο πιεκκύξεο. Θ. Ύδαηα θνιύκβεζεο (επξσπατθή θαη θνηλνηηθή λνκνζεζία, απνηύπσζε ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο). I. Πξνζηαζία ηεο ζάιαζζαο. ηόρνο ηνπ καζήκαηνο είλαη λα γίλεη ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ησλ βαζηθώλ θαηεπζύλζεσλ εθαξκνζκέλεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ.

12 8. Ανακύκλωζη Αποππιμμάηων (2o εμ., Τ) Γεληθό πιαίζην ηεο πνιηηηθήο αλαθύθισζεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ. Δθαξκνζκέλεο πνιηηηθέο γηα εηδηθά ξεύκαηα απνβιήησλ, όπσο ζπζθεπαζίεο, ΟΣΘΕ, ΑΖΖΔ, ειαζηηθά, κπαηαξίεο, νξπθηέιαηα, κπάδα ζπζηήκαηα αλαθύθισζεο, δηάιπζε πινίσλ. Σερλνινγίεο αλαθύθισζεο. Οηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε. Αλάιπζε ηεο αγνξάο. ηόρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη: α) Λα γίλεη ζπζηεκαηηθή αλαζθόπεζε ησλ βαζηθώλ θαηεπζύλζεσλ εθαξκνζκέλεο πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο αλαθύθισζεο ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δ.Δ. β) Λα αλαιπζεί ε αγνξά ηεο αλαθύθισζεο ζηελ Διιάδα, όπσο απηή δηακνξθώλεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. γ) Λα ελεκεξσζνύλ νη θνηηεηέο γηα ηηο δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο, ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ηνπο θαη ην θόζηνο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. 9. Δπεξεπγαζία Υγπών Αποβλήηων (2o εμ., Τ) Α. Βαζηθέο έλλνηεο. Βαζηθέο θαηεπζύλζεηο επξσπατθήο θαη ειιεληθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία πγξώλ απνβιήησλ. Β. Οδεγία 91/271 γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθώλ ιπκάησλ. [Οξηζκνί. Πνζνηηθνί ζηόρνη γηα αζηηθά ιύκαηα. Δπαίζζεηεο πεξηνρέο. Θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνύ επαίζζεησλ θαη ιηγόηεξν επαίζζεησλ πεξηνρώλ. Βηνκεραληθά ιύκαηα. Ιπκαηνιάζπε. Απαηηήζεηο γηα ηα αζηηθά ιύκαηα. Κέζνδνη αλαθνξάο γηα ηελ παξαθνινύζεζε θαη ηελ αμηνιόγεζε ηεο επεμεξγαζίαο]. Γ. Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ιπκάησλ (αζηηθά ιύκαηα, βηνκεραληθά ιύκαηα). Γ. Βηνινγηθνί θαζαξηζκνί. Βαζηθέο έλλνηεο, ππνινγηζκόο ζπλνιηθήο παξνρήο, επηινγή κεζόδνπ επεμεξγαζίαο θαη θαζνξηζκόο απνδέθηε, επηινγή ρώξνπ. Σερληθή, λνκηθή, αλαπηπμηαθή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπο.

13 Δ. Υξήζε επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ γηα άξδεπζε (εζληθή λνκνζεζία ειάρηζηεο απαηηήζεηο, ηερλνινγίεο, ζπγθξηηηθή αλάιπζε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, ζηνηρεία θόζηνπο). Σ. Δηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ πγξώλ απνβιήησλ ηνπξηζηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ. Ε. Τγεηνλνκηθή δηάηαμε Δ1β/221/65 γηα ηε δηάζεζε ιπκάησλ ή βηνκεραληθώλ απνβιήησλ. Αδεηνδόηεζε. Ζ. Κειέηε δηάζεζεο ιπκάησλ. 10. Πεπιβαλλονηική Aδειοδόηηζη (2o εμ., Τ) Βαζηθνί λόκνη θπξώζεηο (1650/1986, 3010/2002), ζπλνιηθό λνκνζεηηθό πιαίζην κε αλαθνξέο ζηελ αληίζηνηρε θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ζπλνπηηθή αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ εθαξκνγήο ηεο ζηηο άιιεο θνηλνηηθέο ρώξεο ζε ζρέζε κε ηελ Διιάδα ζε ζπλδπαζκό κε βαζηθέο ξπζκίζεηο ηεο πνιενδνκηθήο θαη ρσξνηαμηθήο λνκνζεζίαο. ΠΠΔ & ΚΠΔ (λνκνζεζία θαη Οδεγία 85/337), κειέηεο ζηξαηεγηθώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κέζνδνη εθηίκεζεο πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ. Γηαδηθαζία πεξηβαιινληηθνύ πξνειέγρνπ. Γηαδηθαζία έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ. Πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ΑΠΔ. Τπνδείγκαηα ΠΠΔ θαη ΚΠΔ. πγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα ησλ θύξησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ βαζηθώλ ηερληθώλ έξγσλ, όπσο π.ρ. νδηθνί άμνλεο, κεγάιεο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο (μελνδνρεία, λνζνθνκεία, εκπνξηθά θέληξα, απνζήθεο, γθαξάδ θ.ιπ.), βηνινγηθνί θαζαξηζκνί, ΥΤΣΑ, έξγα ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, πδξαπιηθά έξγα, ελεξγεηαθά έξγα, αηνιηθά πάξθα, θσηνβνιηατθά, πδξνειεθηξηθά, θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ιηκεληθά, πηελνηξνθηθέο θαη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, εμνξπθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, έξγα πνιενδνκηθήο θιίκαθαο, ρσξνηαμηθόο ζρεδηαζκόο.

14 11. Χωποηαξία Φςζικόρ σεδιαζμόρ (2o εμ., ΔΤ) Αλαπηύζζνληαη βαζηθέο έλλνηεο γηα ηε ρσξνηαμία θαη ηηο ζρέζεηο ηεο κε ηελ πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη ην αλζξσπνγελέο θαη θπζηθό πεξηβάιινλ. Δηδηθόηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηνλ θνκβηθό ξόιν ηνπ πιέγκαηνο ησλ νηθηζκώλ θαη αλαιύνληαη ζέκαηα κεζνδνινγηθήο εθπόλεζεο ρσξνηαμηθώλ θαη ξπζκηζηηθώλ κειεηώλ. Πξνζεγγίδνληαη ηα πεδία ησλ ξπζκηζηηθώλ επεκβάζεσλ ζε επξσπατθό θαη εζληθό επίπεδν θαη ηέινο γίλεηαη αλαθνξά ζην ζεζκηθό πιαίζην θαη ζηελ πξνζπάζεηα εθαξκνγώλ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ ζε εζληθό θαη ζε επξσπατθό επίπεδν. ηόρνη ηνπ καζήκαηνο είλαη λα ελεκεξσζνύλ νη θνηηεηέο, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηα ηνπ ζπζρεηηζκνύ ησλ δεηεκάησλ πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ζε ζπλάξηεζε θαη αιιεινπρία κε ηνλ ζπλνιηθόηεξν ρσξηθό πξνγξακκαηηζκό θαη ζρεδηαζκό ηνπ αλαπηπμηαθνύ πξνηύπνπ ηεο ρώξαο, ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη ππεξηνπηθό επίπεδν. ην πιαίζην απηό εληάζζνληαη θαη αλαπηύζζνληαη νη αληίζηνηρεο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί ζηελ Δ.Δ. 12. Πποζηαζία Γομημένος Χώπος Πολεοδομικόρ σεδιαζμόρ (2o εμ., ΔΤ) (σπό διαμόρθωζη ηο αναλσηικό περιετόμενο ηοσ μαθήμαηος Γ. Κ. Βαρελίδης)

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΣΗΣΑ 1η : ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΝΟΣΗΣΑ 1η : ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1η : ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 Α. ΣΟ ΔΡΓΟ «THINK GREEN» Βαζικόρ ζκοπόρ ηνπ έξγνπ «think green» είλαη ε αληηκεηώπηζε (ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ) ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, πνπ πξνθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020)

ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ ΣΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΤΠΟΓΟΜΔ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΑ 2014-2020) ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ» (ΔΠΠΔΡΑΑ) Αεξνπόξνπ Παπαλαζηαζίνπ 34, 115 27 Αζήλα ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο

Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Η πξάζηλε δηάζηαζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο Μηράιεο Σξεκόπνπινο Δπξσβνπιεπηήο, Οηθνιφγνη Πξάζηλνη Αληηπξφεδξνο Δπηηξνπήο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ΔΚ Χίνο, 20.12.2010, «Επξωπαϊθά Νεζηά: πξννπηηθέο αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr

ΓΔΙΥΛΝΠ 9, 115 21 ΑΘΖΛΑ. TL: 210-64 59 992/3 FX: 210-64 36 749 E-MAIL: thema@ath.forthnet.gr ΔΛΝΡΖΡΑ 4 ε : ΚΔΘΝΓΝΗ - ΔΟΓΑΙΔΗΑ ΓΔΗΘΡΔΠ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΖΠ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ ΞΟΝΝΞΡΗΘΔΠ ΡΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖΠ ΓΛΑΡΝΡΖΡΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ 38 ΜΔΘΟΓΟΙ - ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Θεμιζηοκλήρ

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια

Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Διαχείριση Ενζργειας στα Κτίρια Περίοδος B Οκτώβριος 2013 Ιανουάριος 2014 Διδάσκων: Σταύρος Γανωτής Αρχιτέκτων Μηχανικός - Φυσικός Πεξηερφκελα ΚΔΦ.Α: Πξνζέγγηζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική: Θεωρία και Πράξη. Tόμος προς Τιμήν του Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη

Περιβαλλοντική Πολιτική: Θεωρία και Πράξη. Tόμος προς Τιμήν του Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη Περιβαλλοντική Πολιτική: Θεωρία και Πράξη Tόμος προς Τιμήν του Αλκιβιάδη Δερβιτσιώτη Έκδοση Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΣΗ ΚΔΙΜΔΝΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΠΔΡΙ ΤΓΑΣΟΡΔΜΑΣΩΝ. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΔ ΓΙΟΡΘΩΔΙ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΔΙ ΑΤΣΗ ΚΑΙ ΤΠΟ ΣΟ ΠΡΙΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Δ EΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΠΟΓΟΥΖ & ΑΝΑΝΔΩΗΜΔ ΠΖΓΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑ: Ζ περίπηωζε ηες Νόηηας Δύβοηας Σειηθή εξγαζία ηνπ ζπνπδαζηή: Μαραϊδώλε Θεόδωροσ Δπηβιέπνπζα: θ. Εαρθαδούια

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών . ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Έκδοζη Σμήμαηος Γαζολογίας και Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα