Βηώσηκε αλάπτπμε... ε υπσηθή καο πνξεία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βηώσηκε αλάπτπμε... ε υπσηθή καο πνξεία"

Transcript

1 Βηώσηκε αλάπτπμε... ε υπσηθή καο πνξεία Τν Βήκα ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Φνηηεηή, Απξίιηνο 2013, Θεζζαινλίθε Αιέμαλδξνο Καηζηάκπνπιαο, Γηεπζπληήο Πεξηβάιινληνο Κιάδνπ Τζηκέληνπ Διιάδαο

2 Τη είλαη βηώζηκε αλάπηπμε; «ε αλάπτπμε πνπ παξέρεη καθξνπξόζεσκα νηθνλνκηθά, Πεξηβάιινλθνηλωληθά θαη πεξηβαιινλτηθά Κνηλσλία νυέιε υξνλτίδνλταο τηο αλάγθεο τεο παξνύσαο θαη τωλ κειινλτηθώλ γελεώλ» Οηθνλνκία Γηεζλή πλδηάζθεςε Ρίν, 1992 Βηώζηκε αλάπηπμε

3 Τν ηζηκέλην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλζξώπηλσλ αλαγθώλ ζε πίηηα Γξαθεία Αζιεηηθέο ππνδνκέο ρνιεία θαη παλεπηζηήκηα Έξγα κεηαθνξώλ Δλεξγεηαθέο ππνδνκέο Δγθαηαζηάζεηο λεξνύ Δγθαηαζηάζεηο βηνινγηθώλ θαζαξηζκώλ Τν ζθπξόδεκα είλαη ην δεύηεξν ρξεζηκνπνηνύκελν πιηθό ζην θόζκν κεηά ην λεξό!

4 Τν ηζηκέλην παξάγεηαη;;; ζε 316 εξγνζηάζηα ζηελ Δπξώπε 15

5 Η παξαγσγή ηζηκέληνπ ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ επξσπατθή νηθνλνκία

6 Σπλνιηθό παξαγσγηθό δπλακηθό (εθαη. ηλ.) Οικονομικι φφεςθ Τν παξαγσγηθό δπλακηθό ηεο Διιεληθήο Τζηκεληνβηνκεραλίαο είλαη 6 θνξέο κεγαιύηεξν από ηε ζεκεξηλή εγρώξηα δήηεζε Παξαγσγηθό δπλακηθό θαη πσιήζεηο (εθ. ηλ.) ηεο Διιεληθήο ηζηκεληνβηνκεραλίαο* ,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 0,4 0 0,9 1,3 5,6 4,5 4,2 4,2 5,8 4,6 8,4 10,4 4,1 3,8 11,6 10, ,2 1,5 5 7,8 6,5 4,2 2, Δ 2012Δ Πσιήζεηο Δζση. Διιάδνο Δμαγσγέο Πιενλάδνλ παξαγσγηθό δπλακηθό θ επιβίωςθ του κλάδου εξαρτάται από τθν ανταγωνιςτικότθτα των εξαγωγών *Σν παξαγσγηθό δπλακηθό ζεσξείηαη ίζν κε ηηο πσιήζεηο ηνπ έηνπο αθκήο (2006) Η ηιτθςθ εςωτερικοφ κα μποροφςε να καλυφκεί από μόνο ζνα ελλθνικό εργοςτάςιο!

7 Η ζπλερήο απζηεξνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο πεξηβάιινληνο κνλνκεξώο από ηελ Δ.Δ. επηθέξεη κείσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο εγρώξηαο παξαγσγήο ζπγθξηηηθά κε ρώξεο εθηόο ΔΔ Αξηζκόο πεξηβαιινληηθώλ λνκνζεηεκάησλ ζηελ Δ.Δ. Πεγή: CEMBUREAU

8 Κηλδπλεύεη λα ραζεί ην ζύλνιν ηεο ειιεληθήο παξαγσγήο ηζηκέληνπ από ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο ιόγσ CO 2 Πεγή: BCG Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απαηηεί ζπιινγηθέο δξάζεηο ζε παγθόζκην επίπεδν, ώζηε ε θαηλνηνκία θαη ε αλζξώπηλε δεκηνπξγηθόηεηα λα επηθεληξσζνύλ ζηελ εμεύξεζε απνηειεζκαηηθώλ ιύζεσλ ρσξίο ζηξεβιώζεηο ζηελ αγνξά 56

9 In a world of (climate) change 9

10 Μέζα ζε απηό ην δύζθνιν πεξηβάιινλ ν TITANAΣ έρεη ελζσκαηώζεη ηηο αξρέο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο ζηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ ζηξαηεγηθή σο ηδξπηηθό κέινο ηεο Γηεζλνύο Πξσηνβνπιίαο γηα ηε Βηώζηκε Αλάπηπμε 25 κεγάιεο βηνκεραλίεο ηζηκέληνπ, παξνπζία ζε πεξηζζόηεξεο από 100 ρώξεο, 30% ηεο παγθόζκηαο παξαγσγήο ηα 2/3 εθηόο Κίλαο κε ζθνπό ηε πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο Co-chairs : Holcim, Titan, Votorantim 10

11 Οδηθόο ράξηεο ηερλνινγηώλ ηζηκεληνβηνκεραλίαο, CSI - IEA -34% 1. Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο 2. Υπνθαηάζηαζε ηνπ θιίλθεξ ζην ηζηκέλην 3. Γέζκεπζε ηνπ CO 2 4. Υπνθαηάζηαζε ησλ ζπκβαηηθώλ από δεπηεξνγελή θαύζηκα 11

12 ε αμηνπνίεζε απνβιήησλ ζηε ηζηκεληνβηνκεραλία απνηειεί κνλαδηθή βηώζηκε ιύζε πνπ ζπγρξόλσο δίλεη ιύζε ζην πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ηεο θνηλσλίαο Δλαιιαθηηθά θαύζηκα ηζηκέλην απόβιεηα ζθπξόδεκα

13 Η ρξήζε δεπηεξνγελώλ θαπζίκσλ ζηε παξαγσγή ηζηκέληνπ είλαη κηα δνθηκαζκέλε δηεζλώο ιύζε % ππνθαηάζηαζεο ζπκβαηηθώλ από δεπηεξνγελή θαύζηκα ζηελ Δ.Δ. ΔU average 28% in 2009 Αμηόπηζηε ιύζε από ην 1970 Σα δεπηεξνγελή (ελαιιαθηηθά) θαύζηκα πξνέξρνληαη από ηε βηνκεραληθή επεμεξγαζία απνβιήησλ To 2009 ζηελ Δ.Δ. αμηνπνηήζεθαλ ελεξγεηαθά 6.0 εθ ηλ ζηε παξαγσγή ηζηκέληνπ Δμνηθνλόκεζε ~ 3.5 εθ ηλ ηζνδπλάκνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα

14 Γεπηεξνγελή Καύζηκα πνπ αμηνπνηνύληαη ζηελ ΑΔ Τζηκέλησλ ΤΙΤΑΝ - Διιάδα AE Τζηκέλησλ ΤΙΤΑΝ - Διιάδα πνζνζηό ππνθαηάζηαζεο ζπκβαηηθώλ από ελαιιαθηηθά θαύζηκα 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Σν 2012 αμηνπνηήζεθαλ ηλ απνβιήησλ θαη εμνηθνλνκήζεθαλ: ηλ CO 2 ή ηλ ηζνδπλάκνπ άλζξαθα biomass fossil based 2001: Χξεζηκνπνηεκέλα ειαζηηθά νρεκάησλ 2002: Ιιύο δηπιηζηεξίσλ/πξηνλίδη 2008: Απνμεξακέλε Ιιύο Βηνινγηθνύ Καζαξηζκνύ 2011: Γεσξγηθά απόβιεηα π.ρ. νξπδνθινηόο 2012: Γεπηεξνγελέο θαύζηκν από αλαθύθισζε ζπζθεπαζηώλ 69

15 Απαηηνύκελεο επελδύζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε δεπηεξνγελώλ θαπζίκσλ ζηνπο θιηβάλνπο ηεο ηζηκεληνβηνκεραλίαο Κιεηζηά ζπζηήκαηα παξαιαβήο, απνζήθεπζεο θαη ηξνθνδνζίαο ζηνλ θιίβαλν Αλαβάζκηζε εμνπιηζκνύ πνηνηηθνύ ειέγρνπ Αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηώλ ειεθηξνζηαηηθώλ θίιηξσλ κε ζαθθόθηιηξα γηα ηε κείσζε ηεο ζθόλεο Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο κε θαηαιπηηθήο αλαγσγήο (SNCR) γηα ηε κείσζε ησλ NOx ύζηεκα ζπλερνύο θαηαγξαθήο θαη ειέγρνπ ησλ εθπνκπώλ (CEMS)

16 Η πξόηαζε καο γηα ηε Θεζζαινλίθε Τώξα: Ήδε αμηνπνηείηαη ελεξγεηαθά βηνκάδα: βακβαθόζπνξνο, νξπδνθινηόο θαη ππνιείκκαηα ειαηνθόξσλ θπηώλ Τν 2012 εμνηθνλνκήζεθαλ tn CO 2 Πξόηαζε: Η επέθηαζε ηεο αμηνπνίεζεο δεπηεξνγελώλ θαπζίκσλ ζην εξγνζηάζην Θεζζαινλίθεο πέξαλ ηεο γεσξγηθήο βηνκάδαο: Ογθώδε απνξξίκκαηα Γήκσλ Απνμεξακέλε ηιύο βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ Υπνιείκκαηα αλαθύθισζεο ζπζθεπαζηώλ (κπιε θάδνη) Υπνιείκκαηα αλαθύθισζεο Ορεκάησλ Ιιύο δηπιηζηεξίσλ/πξηνλίδη Γηα ηνλ ζθνπό απηόλ αλακέλεηαη ε απόθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ από ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο

17 Η αμηνπνίεζε δεπηεξνγελώλ θαπζίκσλ ζηε ηζηκεληνβηνκεραλία απνηειεί ιύζε βηώζηκεο αλάπηπμεο γηα ηε ρώξα καο Περιβάλλον Εξοικονόμθςθ μθ ανανεώςιμων πόρων Μείωςθ «αερίων του κερμοκθπίου» Μείωςθ ταφισ Δεν παράγεται τζφρα Βιομθχανία Μείωςθ κόςτουσ καυςίμου Εξοικονόμθςθ CO 2 Κοινωνία Αςφαλισ & οικονομικι λφςθ Διατιρθςθ κζςεων εργαςίασ & δθμιουργία νζων Συμβολι ςτθν οικονομικι ανάπτυξθ

18 Ξελάγεζε ζην εξγνζηάζην θαύζηκα 1. Δμόξπμε θαη πξνεηνηκαζία α πιώλ (Μύινη ρώκαηνο) 2. Παξαγσγή θιίλθεξ κε έςεζε α πιώλ (Πεξηζηξνθηθνί θιίβαλνη) 3. Παξαγσγή ηζηκέληνπ κε άιεζε θιίλθεξ, γύςνπ θαη άιισλ α πιώλ (Μύινη ηζηκέληνπ)

19 «Βιώςιμη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τισ ανάγκεσ τησ παροφςασ γενιάσ χωρίσ να θζτει ςε κίνδυνο την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιοφν τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ» World Business Council for Sustainable Development, Brundtland report 19