ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΧΡΟΤ ΡΤΠΑΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Πξώελ εξγνζηάζην ηεο «ΑΜΗΑΝΣΗΣ» ζην ΓΓ Γξέπαλνπ Αραΐαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΞΤΓΗΑΝΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΥΧΡΟΤ ΡΤΠΑΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ Πξώελ εξγνζηάζην ηεο «ΑΜΗΑΝΣΗΣ» ζην ΓΓ Γξέπαλνπ Αραΐαο"

Transcript

1 Θέζε Ο ρώξνο είλαη ην πξώελ εξγνζηάζην παξαγσγήο πξντόλησλ ακηάληνπ ηεο εηαηξείαο «ΑΜΗΑΝΣΗΣ Α.Δ.», ζηε πεξηνρή Γξέπαλν Αραΐαο, ζε απόζηαζε 14,5 ρικ βνξεηαλαηνιηθά ηεο Πάηξαο, 1,6 ρικ βνξεηνδπηηθά ηνπ νηθηζκνύ Φαζόππξγνο, 1,3 ρικ βόξεηα ηνπ νηθηζκνύ Γξεπάλνπ θαη 400κ πεξίπνπ λόηηα ηνπ Κνξηλζηαθνύ θόιπνπ. Σξόπνο Δληνπηζκνύ ηεο ξύπαλζεο Καηαγγειία ηνπ ζπιιόγνπ Γξεπάλνπ θαη ζρεηηθή εξώηεζε ζηε Βνπιή (2008). Δίδνο- δηαπίζησζε ξύπαλζεο Ύπαξμε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ όπσο: εθηεζεηκέλνη ζσξνί θαη πιηθά θαηεδάθηζεο πνπ πεξηέρνπλ ακίαλην, δηάζπαξηε ζθόλε ακηαληνηζηκέληνπ, κηζνγθξεκηζκέλα θηίξηα κε ζηέγεο ακηάληνπ, δηαζθνξπηζκέλεο πνζόηεηεο καδνύη θ.ι.π Έθηαζε-ηνηρεία Υώξνπ Ο ρώξνο ηνπ πξώελ εξγνζηαζίνπ ηεο ΑΜΗΑΝΣΗΣ, ζπλνιηθήο έθηαζεο η.κ, πνπ παξήγαγε πξντόληα ακηάληνπ, έρεη πεξηέιζεη ζήκεξα (ιόγσ πηώρεπζεο ηεο εηαηξείαο θαη κεηαβηβάζεσλ ζηε ζπλέρεηα) ζηελ ηδηνθηεζία ηεο «Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο» θαηά 44% θαη ηεο «Κηεκαηηθή Α.Κ.Δ.», εηαηξείαο ζπκθεξόλησλ ηνπ Οκίινπ Δηαηξεηώλ Αληδνπιάηνο, θαηά 56%.

2 Σπλνπηηθή αλαθνξά ελεξγεηώλ - πξνβιεκάηωλ (ζε δηάζηεκα ηξηώλ εηώλ, ) ε Γ/λζε ΠΔ.ΥΧ. Π.Γ.Δ. δήηεζε επαλεηιεκκέλα από ηνπο θαηόρνποζπληδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ λα ππνβάινπλ ηελ Δηδηθή Μειέηε Δμπγίαλζεο- Απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ πνπ πξνβιέπεηαη από ηελ ζρεηηθή λνκνζεζία, ρσξίο απηό λα πξαγκαηνπνηεζεί. ππήξμαλ ζεκαληηθά ζέκαηα ζπλελλόεζεο κεηαμύ ησλ ζπληδηνθηεηώλ θαη αληηθξνπόκελεο ελέξγεηέο ηνπο όζνλ αθνξά ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο (ππνβνιή δηαθνξεηηθώλ κειεηώλ θαηαγξαθήο θαη εληνπηζκνύ ηεο ξύπαλζεο, θιπ). εγέξζεθαλ ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ όινπ αθηλήηνπ από ηνπο ζπληδηνθηήηεο (εθθξεκνύλ ζρεηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο). ε Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηώλ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α. θαη ε Ν.Α. Αραΐαο επέβαιιαλ ζρεηηθά πξόζηηκα. ε Γ/λζε ΠΔ.ΥΧ. Π.Γ.Δ. θιήζεθε επαλεηιεκκέλα λα θαηαζέζεη ζρεηηθά κε ην ζέκα ζηνλ αλαθξηηή θαη ζε δηθαζηήξην (πνπ αζώσζε ηνπο ζπληδηνθηήηεο). ππήξμε εκπινθή ηνπ WWF θαη ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε ζρεηηθά κε ην ζέκα. ππήξμε εκπινθή θαη ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Δπηζεώξεζεο Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο. πγθξόηεζε Πεξηθεξεηαθήο Δπηηξνπήο Αληηκεηώπηζεο Πεξηβαιινληηθώλ δεκηώλ- ΠΔΑΠΕ

3 Πξόζθαηε εμέιημε ηνπ ζέκαηνο Τπνβνιή ζηε Γ/λζε ΠΔ.ΥΧ.Υ Γπηηθήο Διιάδνο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο από ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ζπληδηνθηήηξηα ηνπ αθηλήηνπ θαηά 44%) Μειέηεο Δμπγίαλζεο θαη Απνθαηάζηαζεο ηνπ ρώξνπ ηνπ πξώελ εξγνζηαζίνπ «ΑΜΗΑΝΣΗΣ» ύζθεςε ΠΔΑΠΕ Σηε κειέηε πνπ ππνβιήζεθε εμεηάδνληαη δύν ελαιιαθηηθέο ιύζεηο: Α) Μεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ επηθηλδύλσλ απνβιήησλ ζε εγθεθξηκέλν Υ.Τ.Σ.Δ.Α. (ρώξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο επηθηλδύλσλ απνβιήησλ) ηνπ εμσηεξηθνύ κε ζπλνιηθή εθηίκεζε θόζηνπο ,00 επξώ (γηα ηηο εθηηκώκελεο πνζόηεηεο επηθηλδύλσλ απνβιήησλ νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ ζε ζπλνιηθό όγθν m3, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηε Μειέηε) θαη Β) Γεκηνπξγία Υ.Τ.Σ.Δ.Α. θαη δηάζεζε ησλ πθηζηάκελσλ επηθηλδύλσλ απνβιήησλ (κόληκε ππόγεηα απνζήθεπζε) εληόο ηνπ νηθνπέδνπ (ζε επηθάλεηα πεξίπνπ 25 ζηξεκκάησλ επί ζπλνιηθήο 134 ζηξ.) κε ζπλνιηθή εθηίκεζε θόζηνπο ,00 επξώ ύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηε κειέηε, επεηδή ην θόζηνο απνθαηάζηαζεο κε ηε κέζνδν ηεο νξηζηηθήο δηάζεζεο ησλ επηθηλδύλσλ απνβιήησλ ζε Υ.Τ.Σ.Δ.Α. ηνπ εμσηεξηθνύ θξίλεηαη αζύκθνξν από νηθνλνκηθήο πιεπξάο ε πξνθξηλόκελε από ηε κειέηε ιύζε είλαη ε (Β) ελαιιαθηηθή ιύζε δειαδή ε δεκηνπξγία Υ.Τ.Σ.Δ.Α. θαη ε δηάζεζε ησλ επηθηλδύλσλ απνβιήησλ εληόο ηνπ νηθνπέδνπ. ηελ ππνβαιιόκελε κειέηε ππάξρεη ε ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ Υ.Τ.Σ.Δ.Α

4 Καηά ην ζηάδην αμηνιόγεζεο ηεο κειέηεο από ηε Δ/λζε ΠΕ.ΦΩ.ΣΦ θαη από ηελ κέρξη ηόηε εμέιημε ηνπ ζέκαηνο ηελ ζρεηηθή εκπινθή δηαθνξεηηθώλ ππεξεζηώλ πεξηβάιινληνο θαη ζε θεληξηθό επίπεδν ηελ δηαδηθαζία - ηξόπν εθαξκνγήο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πξνέθπςε ζνβαξόο πξνβιεκαηηζκόο πνπ δηαηππώζεθε κε κνξθή εξσηήκαηνο ζην ΥΠΕΚΑ: Εξωηήκαηα ωο πξνο ηε δηαδηθαζία θαη ηνλ ηξόπν απνθαηάζηαζεο ηεο Β ιύζεο Απνζαθήληζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ηνπ ρώξνπ ησλ 25 ζηξκ. γηα ηελ κόληκε ππόγεηα απνζήθεπζε ησλ πθηζηάκελσλ επηθηλδύλσλ απνβιήησλ (κε πξνδηαγξαθέο Υ.Τ.Σ.Δ.Α.) από ηελ αξκόδηα Τπεξεζία ηνπ ΤΠΔΚΑ (πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε κε ΠΠΔΑ θαη ΑΔΠΟ θαη ηελ πξνβιεπόκελε δεκνζηνπνίεζε-δηαβνύιεπζε ησλ ελδηαθεξόκελσλ πνιηηώλ, θνξέσλ, θιπ) Απνζαθήληζε ηδηνθηεζηαθώλ θαη άιισλ δηαδηθαζηηθώλ ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα, κε δεδνκέλν ηελ ππνβνιή ηεο κειέηεο από ηνλ κεηνςεθηθό ζπληδηνθηήηε (ζε ζρέζε θαη κε ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο - ππνρξεώζεηο ηνπ εηαίξνπ ζπληδηνθηήηε) Εξωηήκαηα ωο πξνο ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηεο πεξηβαιινληηθήο επζύλεο Απνζαθήληζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο θαη εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ απνθαηάζηαζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο δεκίαο βάζεη, είηε ηνπ ζρεηηθνύ Π.Γ. 148/2009 (Πεξηβαιινληηθή επζύλε), είηε ηεο Κ.Τ.Α 13588/725/2006 (δηαρείξηζε επηθηλδύλσλ απνβιήησλ), ή αθόκε θαη κέζσ ζπλδπαζκνύ ησλ δύν ζεζκηθώλ πιαηζίσλ πνπ έρνπλ εθαξκνγή ζην ζέκα. Έθδνζε ζρεηηθώλ Απνθάζεσλ ηνπ Π.Γ. 148/2009 (Πεξηβαιινληηθή επζύλε)

5 Σε ζπλέρεηα ησλ αλαθεξόκελσλ πξνβιεκαηηζκώλ - εξσηεκάησλ θαη γηα ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ζύζθεςε ζην ΥΠΕΚΑ, κε ηελ ζπκκεηνρή ππεξεζηαθώλ - ζεζκηθώλ παξαγόληωλ πνπ εκπιέθνληαη κε ην ζέκα θαη ηεο Δ/λζε ΠΕ.ΦΩ.ΣΦ, όπνπ ζπδεηήζεθαλ νη όπνηεο επηινγέο θαη αλαδεηήζεθαλ νη βέιηηζηεο δπλαηέο ιύζεηο γηα ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηελ ηειηθή εμπγίαλζε - απνθαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ θαη Σηηο 07 / 11 /2011 εμεδόζε από ηνλ Γ.Γ. ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ, Δπηηθήο Ειιάδνο θαη Ινλίνπ ε Απόθαζε Έγθξηζεο εξγαζηώλ ζπιινγήο, απνκάθξπλζεο επηθηλδύλσλ απνβιήησλ θαη εμπγίαλζεο - απνθαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ ησλ πξώελ βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο «ΑΜΙΑΝΤΙΤ» θαη ε νπνία αθνξά ζηελ έγθξηζε ησλ εξγαζηώλ ζπιινγήο, απνκάθξπλζεο επηθηλδύλσλ απνβιήησλ θαη εμπγίαλζεο - απνθαηάζηαζεο ηνπ αθηλήηνπ ησλ πξώελ βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο «ΑΜΙΑΝΤΙΤ», ζύκθσλα κε ηελ (Α )ελαιιαθηηθή ιύζε ηεο ππνβαιιόκελεο κειέηεο δειαδή ηε κεηαθνξά θαη δηάζεζε ησλ επηθηλδύλσλ απνβιήησλ ζε εγθεθξηκέλν Φ.Υ.Τ.Ε.Α. (ρώξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο επηθηλδύλσλ απνβιήησλ) ηνπ εμσηεξηθνύ, ζε πξώηε θάζε γηα ην ζύλνιν ησλ επηθηλδύλσλ απνβιήησλ πνπ βξίζθνληαη εθηεζεηκέλα ζην ρώξν θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξώελ εξγνζηαζίνπ θαη ζε δεύηεξε θάζε (κεηά από ζρεηηθή κειέηε πνπ δεηήζεθε) γηα ην ξππαζκέλν από επηθίλδπλα απόβιεηα έδαθνο. Φνξείο ηνπ έξγνπ είλαη ε Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο θαη ε Κηεκαηηθή Α.Κ.Ε.

6 Η πνξεία ηνπ ζέκαηνο ζήκεξα, Ιαλνπάξηνο 2012 Ζ Γ/λζε ΠΔ.ΥΧ.Υ. δήηεζε κε πξόζθαην έγγξαθό ηεο από ηνπο ζπληδηνθηήηεο ηνπ αθηλήηνπ, ελεκέξσζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο από Απόθαζεο. Μέρξη ζήκεξα δελ έρνπκε ιάβεη ζρεηηθή απάληεζε. Με βάζε ηα παξαπάλσ ηίζεληαη νη πξνβιεκαηηζκνί - εξσηήκαηα: 1) Πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ζε πεξίπησζε πνπ δελ πινπνηεζεί ε Απόθαζε??? 2) Δθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο Πεξηβαιινληηθή Δπζύλεο ζε ζρέζε κε ην πεδίν εθαξκνγήο θαη ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο, ηε δηαδηθαζία, ηελ εμαζθάιηζε ησλ αλαγθαίσλ πόξσλ θαη ηελ αλάθηεζε ηνπ θόζηνπο, ηελ επηινγή ηεο βέιηηζηεο ιύζεο θαη ηε πηζαλή απαίηεζε γηα πεξηβαιινληηθή αδεηνδόηεζε ησλ όπνησλ έξγσλ, κε δεδνκέλα: ηε κεγάιε έθηαζε ηεο ξύπαλζεο ην πςειό θόζηνο ηεο απνθαηάζηαζεο ηελ επηινγή βέιηηζηεο ιύζεο (ζε ζρέζε θαη κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ζεζκηθνύο θνξείο) ηελ αδπλακία ζπλελλόεζεο θαη ησλ αληηθξνπόκελσλ ελεξγεηώλ ησλ ζπληδηνθηεηώλ ηα ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ όινπ αθηλήηνπ από ηνπο ζπληδηνθηήηεο (εθθξεκνύλ ζρεηηθέο δηθαζηηθέο απνθάζεηο) Λόγσ ηνπ κεγάινπ κεγέζνπο θαη ηεο έθηαζεο ηεο ξύπαλζεο, ησλ επηζηεκνληθώλ, λνκηθώλ, ηερληθώλ δεηεκάησλ πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζνύλ, ηεο έιιεηςεο επαξθνύο εκπεηξίαο, ηνπ κεγάινπ θόζηνπο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο θ.ι.π., γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο επζύλεο θαζίζηαηαη αλαγθαία ε εκπινθή θνξέσλ-ππεξεζηώλ ζε θεληξηθό επίπεδν.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑ ΓΔΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΩΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΜΔΣΑΓΟΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ Γ/ΝΣΗ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΟΤΙΟΠΟΤΛΟ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΜΣΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ. (ζύκθσλα κε ην άξζξν 11.2.2 ηεο.π.)

ΠΔΜΣΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ. (ζύκθσλα κε ην άξζξν 11.2.2 ηεο.π.) Μειέηε, Καηαζθεπή, Υξεκαηνδόηεζε, Λεηηνπξγία, πληήξεζε θαη Δθκεηάιιεπζε ηνπ Έξγνπ :Απηνθηλεηόδξνκνο Κόξηλζνο Σξίπνιε Καιακάηα θαη Κιάδνο Λεύθηξν πάξηε ΠΔΜΣΗ ΔΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΔΚΘΔΗ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ

Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Α Π Ο Π Ξ Α Π Κ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 3/2015 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξύδλαο Θνιηλδξνύ Aξηζ. απόθαζεο 7/2015 Ξ Δ Ο Η Ι Ζ Τ Ζ Δηζήγεζε ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο πξνο

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών 1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας

Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών  1. Αρμοδιόηηηες Τμήμαηος Πολεοδομικών Εθαρμογών και Πολεοδομίας Αρμοδιόηηηες Διεύθσνζης Τετνικών Υπηρεζιών Η Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη αξκόδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ ηνπηθνύ αξρηηεθηνληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Μ ΑΘΗΜΑΣΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ Εφαρμοσμένες Πολιτικές και Σεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος Α. Τ. Ε. Ι. Π ε ι ρ α ι ά Τ μ ή μ α Π ο λ ι τ ι κ ώ ν Μ η χ α ν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ HELLASCERT ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΤΑ της 03/09/2010 1/11

ΠΡΟΣΑΔΙ ΣΗ HELLASCERT ΔΠΙ ΣΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΤΑ της 03/09/2010 1/11 Δλληνική Ένωση Γιαπιστεσμένων Φορέων Δπιθεώρησης - Πιστοποίησης Γημόσια Γιαβούλεσση για την τροποποίηση της σπ Αριθμ. οικ. ΚΤΑ Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245 (ΦΔΚ 2604/Β/22.12.2008) στετικά με την εγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σεσνικόρ Κανονιζμόρ Δζυηεπικών Γικηύυν Ηλεκηπονικών Δπικοινυνιών 1 ΔΙΑΓΩΓΗ Η ζπνπδαηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ πνπ ππνζηεξίδνληαη από ηα Γίθηπα Ηιεθηξνληθώλ Τπεξεζηώλ είλαη ζήκεξα αλάινγε κε ηηο σθέιεηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη

Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αξιολόγηζη Μεθόδυν Δπεξεπγαζίαρ Βιολογικήρ Ηλύορ από Μονάδερ Δπεξεπγαζίαρ Αζηικών και Βιομησανικών Λςμάηυν με Έμθαζη ζηην Δνεπγειακή ηηρ Αξιοποίηζη Αβπαάμ Καπαγιαννίδηρ 1, Πέηπορ αμαπάρ 2, Θεμιζηοκλήρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων

Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Αργολίδα: Ένα κλαζζικό παράδειγμα κακοδιατείριζης ηων πηγαίων σδαηικών πόρων Του Παναγιώτη Ντόντου, Γεωλόγου MSc μελετητή Ζ παξάιηα πεξηνρή ηεο Γπηηθήο Αξγνιίδαο απνηειεί κηα από ηηο πην πινύζηεο πεξηνρέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη.

ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ. Καιεκέξα ζαο θπξίεο θαη θύξηνη. 1 ΚΔΗΜΔΝΟ ΟΜΗΛΗΑ ΘΔΜΑ: «Τν λνκηθό θαζεζηώο θαη ηα πξνβιήκαηα ιεηηνπξγίαο ηωλ 24 εηαηξηώλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη λνκίκωο ζηελ Διιάδα θαηά ην κεηαβαηηθό ζηάδην ηνπ αξ.50 παξ.12 ηνπ Ν.4002/2011» Καιεκέξα

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010.

ΠΡΟ:- ΚΟΙΝ: - - - - Α. Αλώλπκεο Δηαηξείεο πνπ ζπζηήλνληαη από ηηο Τπεξεζίεο Μηαο ηάζεο (πκβνιαηνγξάθνπο) άξζξν 7 Ν. 3853/2010. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑ- ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΔ & ΠΙΣΔΩ Γ/ΝΗ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΔΩΝ Σαρ. Γ/λζε : Πι. Κάληγγνο Σαρ. Κώδηθαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ

ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ ΒΙΑ ΣΑ ΠΟΓΟΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΔΓΑ Θέμα: Προηάζεις ηης Δ.Π.Ο. για μια ζύγτρονη ανηιμεηώπιζη ηης βίας ζηα ποδοζθαιρικά γήπεδα Η Διιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία θσδηθνπνηώληαο ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Άξζξν 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Βάζεη ηεο 626/11 απνθάζεσο ηνπ Γ.Σ. Γήκνπ Βόιβεο ΑΓΑ: 4Α86Ω9Ω-Ω6Ε όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξίζκ. 105/12 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 21ε 05-08-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζκόο Απόθαζεο : 281/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα