Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις"

Transcript

1 Συμβουλευτικές Φορολογίας Ψήφιση νομοσχεδίων που αφορούν το φορολογικό πλαίσιο με σκοπό να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Κύπρου - Κύριες τροποποιήσεις Ν , 17 Ιουλίου, 2015 Εν συντομία Στις 16 Ιουλίου 2015 δημοσιεύτηκαν στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας νομοσχέδια που τροποποιούν το φορολογικό πλαίσιο αναφορικά με άτομα και εταιρείες. Οι κύριες τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: την παροχή φορολογικής έκπτωσης σε εταιρείες μέσω λογιζόμενης έκπτωσης τόκων (ΛΕΤ) επί νέων κεφαλαίων την απαλλαγή του επενδυτικού εισοδήματος (μερίσματα και τόκοι) από έκτακτη εισφορά για την άμυνα ατόμων που δεν έχουν την κατοικία (non - domicile) στην Κύπρο Η τροποποίηση που αφορά την ΛΕΤ έχει ως στόχο την μείωση του εταιρικού δανεισμού μέσω φορολογικών κινήτρων για εισροή νέων κεφαλαίων. Η τροποποίηση που αφορά τις πρόνοιες του νόμου για άτομα που δεν έχουν κατοικία στην Κύπρου έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περαιτέρω άτομα με υψηλά περιουσιακά να εγκατασταθούν και να επενδύσουν στην Κύπρο. Η τροποποίηση που αφορά την ΛΕΤ έχει ισχύ από την 1 η Ιανουαρίου Η τροποποίηση για άτομα που δεν έχουν την κατοικία τους στη Κύπρο έχει ισχύ από τις 16 Ιουλίου Παράλληλα με αυτές τις τροποποιήσεις έχει επίσης δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας και αριθμός άλλων φορολογικών τροποποιήσεων. Αυτές αναλύονται στο ενημερωτικό δελτίο (Ν ). Επιπλέον, έχουν κατατεθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδια με περαιτέρω φορολογικές τροποποιήσεις για συζήτηση και ψήφιση. Αναμένεται ότι η συζήτηση από τη Βουλή θα συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο αμέσως μετά τις διακοπές του καλοκαιριού. Οι κύριες προτάσεις συμπεριλαμβάνουν: την ουδέτερη φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών οι οποίες δεν απορρέουν από την εμπορία συναλλάγματος την επέκταση της αρχής εμπορικών συναλλαγών με εφαρμογή της για αύξηση εξόδων/ζημιών την παράταση της απαλλαγής του 50% του εισοδήματος από πέντε σε δέκα χρόνια αναφορικά με εισόδημα ατόμων με αμοιβή πέραν των από εργοδότηση στη Δημοκρατία Παραθέτουμε πιο κάτω με περισσότερες λεπτομέρειες τις πιο πάνω τροποποιήσεις του φορολογικού πλαισίου καθώς επίσης και τις επιπλέον προτάσεις.

2 Λεπτομερώς Νόμοι που τέθηκαν σε ισχύ Φορολογική έκπτωση που παρέχεται σε κεφάλαιο εταιρείας Λογιζόμενη Έκπτωση Τόκου (ΛΕΤ) Η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου έχει ως στόχο την μείωση του εταιρικού δανεισμού μέσω φορολογικών κινήτρων για εισροή νέων κεφαλαίων (μετοχικό κεφάλαιο share capital και διαφορά υπέρ το άρτιο share premium) με την εισαγωγή μίας ετήσιας έκπτωσης έκπτωση ΛΕΤ σε νέα εταιρικά κεφάλαια. Τα νέα κεφάλαια μπορούν να εισάγονται είτε υπό την μορφή μετρητών είτε υπό την μορφή περιουσιακών στοιχείων σε είδος. Στην περίπτωση όπου τα νέα κεφάλαια θα εισάγονται υπό την μορφή περιουσιακών στοιχείων σε είδος τότε το ποσό αυτών των νέων κεφαλαίων δεν μπορεί να υπερβαίνει την αγοραία αξία των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων η οποία πρέπει να είναι τεκμηριωμένη. Η ετήσια ΛΕΤ θα χορηγείται σε νέα κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο και διαφορά υπέρ το άρτιο στο βαθμό που έχουν εξοφληθεί) που έχουν εκδοθεί από τη 1 η Ιανουαρίου Με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται τόκος πάνω σε δάνεια με βάση το επιτόκιο πάνω στο κεφάλαιο του δανείου, το ποσό της ΛΕΤ υπολογίζεται με βάση λογιζόμενο επιτόκιο πάνω στο ποσό νέου μετοχικού κεφαλαίου/διαφοράς υπέρ το άρτιο. Το επιτόκιο της ΛΕΤ είναι η απόδοση του δεκαετούς κυβερνητικού ομολόγου (κατά τη 31 Δεκεμβρίου του έτους που προηγείται του φορολογικού έτους) του κράτους στο οποίο επενδύονται τα νέα κεφάλαια αυξημένη κατά 3%. Το επιτόκιο της ΛΕΤ θα έχει ως κατώτατο όριο την απόδοση του δεκαετούς Κυπριακού κυβερνητικού ομολόγου (κατά την ίδια ημερομηνία) αυξημένη κατά 3%. Η ΛΕΤ αφαιρείται για σκοπούς υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αφαιρείται και ο τόκος όπως αυτός προσδιορίζεται στις πρόνοιες της παρούσας νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, η ΛΕΤ αφαιρείται για σκοπούς υπολογισμού φορολογητέου εισοδήματος όταν η εισαγωγή νέων κεφαλαίων χρησιμοποιείται για την χρηματοδότηση των περισσότερων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Το ποσό της ΛΕΤ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του φορολογητέου εισοδήματος (όπως αυτό έχει προσδιοριστεί πριν αφαιρεθεί η ΛΕΤ). Ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει να μην χρησιμοποιήσει εν μέρει ή εξολοκλήρου την έκπτωση ΛΕΤ για το έτος. Οποιοδήποτε ποσό της έκπτωσης ΛΕΤ το οποίο έχει περιοριστεί λόγω του ότι υπερβαίνει το 80% του φορολογητέου εισοδήματος, ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί κατ επιλογήν του φορολογουμένου, δε μεταφέρεται σε μετέπειτα έτη για συμψηφισμό έναντι μελλοντικών εισοδημάτων. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση της ΛΕΤ, η τροποποίηση συμπεριλαμβάνει μία γενική πρόνοια κατά της φοροαποφυγής για μη εμπορικές συναλλαγές. Το νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνει επίσης συγκεκριμένες πρόνοιες κατά της φοροαποφυγής οι οποίες περιορίζουν το ποσό της ΛΕΤ, που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Νέα κεφάλαια τα οποία προέρχονται από αποθεματικά που υφίστανται κατά τις 31 Δεκεμβρίου 2014 περιορίζονται εκτός στην περίπτωση όπου το νέο κεφάλαιο χρηματοδοτεί νέα επιχειρηματικά περιουσιακά στοιχεία. Νέα κεφάλαια τα οποία προέρχονται από μετοχικό κεφάλαιο/διαφορά υπέρ το άρτιο που υφίστανται κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2014 περιορίζονται. Νέα κεφάλαια τα οποία προέρχονται από επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων εξαιρούνται. Σε περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρειών όπου οι εταιρείες επωφελούνται από τις πρόνοιες αναδιοργάνωσης του φορολογικού νόμου, το ποσό των νέων κεφαλαίων θα υπολογίζεται ως να μην έλαβε χώρα η αναδιοργάνωση. Για να αποφευχθεί διπλή έκπτωση του ποσού της ΛΕΤ, την έκπτωση θα δικαιούται μόνο μία εταιρεία στις περιπτώσεις όπου το νέο κεφάλαιο της μίας εταιρείας προέρχεται άμεσα/έμμεσα από νέο κεφάλαιο άλλης εταιρείας. Σε περίπτωση που ποσά νέων κεφαλαίων προέρχονται άμεσα ή έμμεσα από δάνεια στα οποία παραχωρείται έκπτωση τόκου, το ποσό της ΛΕΤ θα μειώνεται ανάλογα. Αναμένεται ότι το Τμήμα Φορολογίας θα εκδώσει εγκύκλιο ξεκαθαρίζοντας την πρακτική εφαρμογή της ΛΕΤ. Η ΛΕΤ εφαρμόζεται σε εταιρείες οι οποίες είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και σε εταιρείες οι οποίες δεν είναι φορολογικοί

3 κάτοικοι Κύπρου αλλά έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Κύπρο και θα τεθεί σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου Ο στόχος της τροποποίησης είναι η ενθάρρυνση εισροής νέων κεφαλαίων που θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της οικονομικής ευρωστίας εταιρειών μέσω μειωμένης εξάρτησης από δανεισμό χωρίς να επηρεάζεται η ανταγωνιστικότητα τους. Απαλλαγή από έκτακτη εισφορά για την άμυνα επενδυτικών εισοδημάτων (μερίσματα και τόκοι) ατόμων που δεν έχουν την κατοικία (domicile) στην Κύπρο Πριν την πιο πάνω τροποποίηση, άτομα φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου με εισόδημα από πηγές εντός ή εκτός της Κύπρου, υπό μορφή μερισμάτων ή τόκων οι οποίοι δεν αποκτώνταν από την διεξαγωγή συνήθους εργασίας τους, υπόκειντο σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα σε ποσοστό ύψους 17% για μερίσματα και 30% για τόκους ανεξαρτήτως του που είχαν την κατοικία τους (domicile). Με βάση την τροποποίηση, άτομα που δεν έχουν την κατοικία (domicile) στην Κύπρο, εξαιρούνται της καταβολής έκτακτης εισφοράς για την άμυνα. Σε συνδυασμό με την υφιστάμενη απαλλαγή από φόρο εισοδήματος τέτοιων εισοδημάτων η τροποποίηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα άτομα που δεν έχουν την κατοικία τους (domicile) στη Κύπρο να εξαιρούνται από τη φορολόγηση στην Κύπρο των εισοδημάτων τους που προκύπτουν από μερίσματα και τόκους (που δεν αποκτούνται από την διεξαγωγή συνήθους εργασίας τους), ανεξαρτήτως εάν τα εισοδήματα αυτά κερδίζονται από πηγές εντός ή εκτός της Κύπρου. Επιπλέον, εισοδήματα από ενοίκια από πηγές τόσο εντός ή εκτός της Κύπρου ατόμων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου αλλά δεν έχουν την κατοικία τους (domicile) στην Κύπρο θα υπόκεινται μόνο σε φόρο εισοδήματος. Για τους σκοπούς του νόμου περί έκτακτης εισφοράς για την άμυνα, άτομο θεωρείται ότι έχει την κατοικία (domicile) στην Κύπρο στις περιπτώσεις όπου είναι: (α) άτομο το οποίο έχει την κατοικία καταγωγής του στην Κύπρο, όπως αυτή προσδιορίζεται στον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο με την εξαίρεση: ή, (i) ατόμου που έχει αποκτήσει και διατηρεί κατοικία της επιλογής του εκτός της Κύπρου σύμφωνα με τον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο και το άτομο αυτό δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο για οποιαδήποτε περίοδο τουλάχιστον 20 συνεχόμενων ετών πριν το συγκεκριμένο φορολογικό έτος ή (ii) ατόμου το οποίο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο για περίοδο τουλάχιστον 20 συνεχόμενων ετών αμέσως πριν τεθούν σε ισχύ αυτές οι τροποποιητικές πρόνοιες. (β) ανεξαρτήτως του (α) πιο πάνω, άτομο το οποίο είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο για περίοδο 17 ετών από τα τελευταία 20 έτη πριν το συγκεκριμένο φορολογικό έτος. Κατοικία καταγωγής σύμφωνα με τον περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμο αποκτάται την ημερομηνία γέννησης και κατά κανόνα είναι η ίδια με την κατοικία (domicile) του πατέρα την ώρα της γεννήσεως εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου είναι η ίδια με της μητέρας. Σε σχέση με την εξαίρεση σύμφωνα με το (α)(i) πιο πάνω, ο περί Διαθηκών και Διαδοχής Νόμος προνοεί ότι η κατοικία της καταγωγής μπορεί να αντικατασταθεί με την κατοικία της επιλογής εάν το άτομο αυτό μένει μόνιμα σε άλλη χώρα με την πρόθεση να ζήσει μόνιμα και να πεθάνει εκεί. Η τροποποίηση εισάγει πρόνοιες κατά της φοροαποφυγής περιορίζοντας την εφαρμογή της στις περιπτώσεις όπου άτομα τα οποία έχουν την κατοικία τους (domicile) στην Κύπρο μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία σε άτομα τα οποία δεν έχουν την κατοικία τους (nondomicile) στην Κύπρο ούτως ώστε να επωφεληθούν από τις πρόνοιες του νόμου περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα. Η πιο πάνω τροποποίηση έχει ισχύ από τις 16 Ιουλίου Επιπρόσθετα των προαναφερόμενων απαλλαγών, με βάση τις υφιστάμενες πρόνοιες κέρδη από πώληση μετοχών/ομολόγων και άλλων εταιρικών τίτλων (με κάποιες εξαιρέσεις όπου οι τίτλοι συνδέονται με ακίνητη ιδιοκτησία

4 που βρίσκεται στην Κύπρο) εξαιρούνται της φορολογίας. Σε συνδυασμό με τις πιο πάνω απαλλαγές η τροποποίηση στον νόμο έκτακτης αμυντικής εισφοράς, καταστεί την Κύπρο πολύ ανταγωνιστική για επένδυση σε μετοχές, ομόλογα και άλλα περιουσιακά στοιχεία που αποφέρουν εισόδημα από μερίσματα και τόκους, από άτομα που δεν έχουν την κατοικία τους (domicile) στην Κύπρο. που αναμένεται να συζητηθούν για ψήφιση τον Σεπτέμβρη Ουδέτερη μεταχείριση συναλλαγματικών διαφορών οι οποίες δεν απορρέουν από την εμπορία συναλλάγματος Το προτεινόμενο νομοσχέδιο περιλαμβάνει πρόνοιες για ουδέτερη μεταχείριση όλων των συναλλαγματικών διαφορών για σκοπούς φόρου εισοδήματος (δηλ. κέρδη δεν φορολογούνται /ζημιές δεν εκπίπτουν) με την εξαίρεση συναλλαγματικών διαφορών οι οποίες προκύπτουν από την εμπορία συναλλάγματος, των οποίων το κέρδος/ζημιά παραμένει φορολογητέο /εκπίπτει. Το κέρδος/ζημιά που προκύπτει από συναλλαγματικές διαφορές περιλαμβάνει και κέρδος/ζημιά που προκύπτει από δικαιώματα ή παράγωγα συναλλάγματος. Καθότι η εμπορία συναλλάγματος συνεχίζει να φορολογείται, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν αμετάκλητα κατά πόσο να φορολογούνται στο χρονικό σημείο πραγματοποίησης της συναλλαγματικής διαφοράς και όχι με βάση την λογιστική αρχή των δεδουλευμένων εσόδων & εξόδων (accruals basis) η οποία συμπεριλαμβάνει και μη πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές. Η πιο πάνω τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου Εταιρείες με διασυνοριακές συναλλαγές συνήθως υπόκεινται σε συναλλαγματικές διαφορές. Οι συναλλαγματικές διαφορές είναι συνήθως απρόβλεπτες, και δύσκολα μπορούν να ληφθούν υπόψη εκ των προτέρων, ειδικότερα κάτω από το υπάρχον οικονομικό κλίμα παγκοσμίως. Η πιο πάνω τροποποίηση απλοποιεί τον φορολογικό χειρισμό των συναλλαγματικών διαφορών. Επέκταση της αρχής εμπορικών συναλλαγών με εφαρμογή της για αύξηση εξόδων/ζημιών Ο υφιστάμενος νόμος φόρου εισοδήματος περιέχει πρόνοια για αύξηση του φορολογητέου εισοδήματος στις περιπτώσεις όπου τα κέρδη που προκύπτουν από συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων είναι χαμηλότερα από αυτά που προνοούν οι αρχές εμπορικών συναλλαγών (arm s length) δηλαδή χαμηλότερα από την αγοραία αξία. Η προτεινόμενη τροποποίηση στο νόμο εισάγει την δυνατότητα για αύξηση εξόδων/ζημιών στις περιπτώσεις όπου πραγματοποιήθηκαν έξοδα/ζημιές μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων τα οποία δεν είναι με βάση τις αρχές εμπορικών συναλλαγών. Επίσης, αναφορικά με συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών που φορολογούνται στη Κύπρο, όπου οι κυπριακές φορολογικές αρχές αυξάνουν τα κέρδη ενός φορολογούμενου τότε θα γίνεται και μια ανάλογη τροποποίηση ως δαπάνη για τον άλλο φορολογούμενο. Σε αυτές τις δαπάνες θα εφαρμόζονται οι ανάλογες πρόνοιες του νόμου σχετικά με τον περιορισμό ή έκπτωση τους. Η πιο πάνω τροποποίηση θα τεθεί σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου Οι πιο πάνω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την πιο δίκαιη μεταχείριση των συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Παράταση στην απαλλαγή του 50% από φόρο εισοδήματος, εισοδημάτων ατόμων από εργοδότηση στην Κύπρο που υπερβαίνουν τις Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία φόρου εισοδήματος άτομα που δεν ήταν προηγουμένως φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και των οποίων το ετήσιο εισόδημα από εργοδότηση στην Κύπρο ξεπερνά τις , δικαιούνται απαλλαγή από τη φορολογία ύψους 50% του εισοδήματος αυτού. Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η απαλλαγή εφαρμοζόταν για περίοδο 5 ετών και είχε ισχύ από τον πρώτο χρόνο της εργοδότησης, νοουμένου ότι το ετήσιο εισόδημα ξεπερνά τις Με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση επεκτείνεται η περίοδος απαλλαγής από 5 στα 10 χρόνια. Υπάρχει επίσης εισήγηση ότι στην περίπτωση όπου η εργοδότηση ξεκινά μετά τη 1 Ιανουαρίου 2015, η απαλλαγή να μην επιτρέπεται εάν το άτομο αυτό ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου για τρία (ή περισσότερα) έτη κατά τη πεντάχρονη περίοδο

5 πριν το φορολογικό έτος έναρξης της εργοδότησης. Με βάση τον υφιστάμενο νόμο παρέχεται επίσης απαλλαγή ύψους 20% από φόρο εισοδήματος για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που διεξάγονται στην Κύπρο από άτομο το οποίο δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου πριν την έναρξη εργοδότησης του. Η απαλλαγή αυτή περιορίζεται στο μέγιστο ποσό του Η απαλλαγή αυτή εφαρμόζεται για περίοδο τριών ετών από το φορολογικό έτος που ακολουθεί το έτος έναρξης της εργοδότησης.το προτεινόμενο νομοσχέδιο προνοεί ότι στις περιπτώσεις όπου η εργοδότηση ξεκίνησε το 2012 ή πιο μετά, η περίοδος της απαλλαγής επεκτείνεται σε 5 έτη από 3 έτη και το τελευταίο έτος παροχής της απαλλαγής είναι το Με βάση την προτεινόμενη τροποποίηση άτομα τα οποία δικαιούνται την απαλλαγή από τη φορολογία ύψους 50% του εισοδήματος δεν δικαιούνται την απαλλαγή από τη φορολογία ύψους 20% του εισοδήματος. Οι τροποποιήσεις αναμένεται ότι θα τεθούν σε ισχύ από τη 1 Ιανουαρίου Ο ανώτατος συντελεστής φορολογίας για άτομα στην Κύπρο είναι 35%. Η απαλλαγή του 50% του εισοδήματος εργοδότησης θα έχει ως αποτέλεσμα ο πραγματικός συντελεστής για αυτούς τους υψηλά αμειβόμενους υπαλλήλους να κυμαίνεται από περίπου 8% μέχρι και μικρότερος του 17,5%. Η επέκταση της περιόδου απαλλαγής θα ενισχύσει περαιτέρω την ελκυστικότητα του μέτρου. Καταληκτικά Οι τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν καθώς και οι προτεινόμενες τροποποιήσεις έχουν ως στόχο να καταστήσουν το κυπριακό φορολογικό πλαίσιο ακόμα περισσότερο δίκαιο, απλό και ανταγωνιστικό, και αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν θετικά στην τοπική οικονομία. Η λογιζόμενη έκπτωση τόκου η οποία υιοθετήθηκε, μαζί με τις προτάσεις για ουδέτερη φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών και την επέκταση της αρχής εμπορικών συναλλαγών θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις. Οι τροποποιήσεις που υιοθετήθηκαν καθώς και οι προτεινόμενες που αφορούν την φορολογία ατόμων σχετίζονται με τις πιο κοινές μορφές του προσωπικού εισοδήματος (δηλ. εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από μερίσματα, και εισόδημα από τόκους οι όποιοι δεν αποκτούνται από την διεξαγωγή συνήθους εργασίας τους) και παρέχουν φορολογικά κίνητρα σε επενδυτές με υψηλά περιουσιακά στοιχεία και σε υψηλά αμειβόμενα άτομα να εγκατασταθούν, να εργοδοτηθούν και να επενδύσουν στην Κύπρο.

6 Επικοινωνία Για μια πιο ενδελεχή συζήτηση για το πώς αυτό το θέμα μπορεί να επηρεάσει εσάς και την επιχείρησή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με: Θεόδωρος Παρπέρης Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών Μάριος Σ Ανδρέου Υπεύθυνος Συμβουλευτικές Φορολογικές Νίκος Φ Χειμαρίδης Υπεύθυνος Εταιρικής Συμμόρφωσης Ευτύχιος Ευτυχίου Αντώνης Χριστοδουλίδης Χρυσήλιος Πελεκάνος Υπεύθυνος Έμμεσης Φορολογίας Χρίστος Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος Σεργίου Διευθυντής Κύπρου Julia House Οδός Θεμιστοκλή Δέρβη 3 CY-1066 Λευκωσία, Κύπρος T. Θ CY-1591 Λευκωσία, Κύπρος Το περιεχόμενο αυτό προορίζεται για γενική ενημέρωση, και δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εξειδικευμένη επαγγελματική συμβουλή PricewaterhouseCoopers Λτδ. Με επιφύλαξη όλων των νομίμων δικαιωμάτων. Ο όρος αναφέρεται στην Κύπρου και σε ορισμένες περιπτώσεις πιθανόν να αναφέρεται στο δίκτυο της. Ο κάθε ένας οργανισμός-μέλος αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος 2012 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο...1 Φόρος Εισοδήματος...2-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...17-21 Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις...22 Φόρος Κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα

Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόγραμμα MBA Το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα: Λειτουργία και Αποτελεσματικότητα Ερευνητική Ομάδα Στυλιανός Στέφανος Ιωάννης Αγαθοκλέους

Διαβάστε περισσότερα

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014

Tax Alert. Φεβρουάριος 2014 RSM Greece Tax Alert Φεβρουάριος 2014 Σημαντικότερες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σύμφωνα με τον τελευταίο Νόμο 4223/31.12.2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τελευταία κωδικοποίηση του Φορολογικού Νόμου, επήλθε

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος 2013 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση 0050/00002752/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD ISXI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Τελικά 2012 Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΘΕΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. Μαιάνδρου 15, 115 28 Αθήνα, Ελλάδα Τηλ.: + 30 210 7292365 Fax: +30 210 7290942 http: www.thesissa.com e-mail: th@thesisltd.com Τον Ιούλιο, ψηφίστηκε ο νέος Κώδικας Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διαχειριστική επιτροπή και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 4 5 Κατάσταση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα