Επιβλέπων καθηγηηήρ: Γεώργιος Πλακωτός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιβλέπων καθηγηηήρ: Γεώργιος Πλακωτός"

Transcript

1 Επιβλέπων καθηγηηήρ: Γεώργιος Πλακωτός

2 Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους τους καθηγητές που μου μεταλαμπάδευσαν νέες γνώσεις σ αυτό το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών και ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής μου εργασίας, τον κ. Γεώργιο Πλακωτό, για την καθοδήγηση του καθ όλη την διάρκεια της έρευνας μου για την υλοποίηση του παρόντος πονήματος. Και φυσικά την οικογένειά μου που με στηρίζει και με υποστηρίζει πάντα σε κάθε προσπάθεια που καταβάλλω μέχρι σήμερα! [1]

3 Διζαγυγή ζει. 3 Α Ιζηοπιογπαθικέρ Πποζεγγίζειρ i) Η μελέηη ηος θαινομένος ηηρ μαγείαρ από ηοςρ ιζηοπικούρ ζει.8 ii) Η καηαδίωξη ηηρ μαγείαρ ζε επιμέποςρ πεπιοσέρ ζει. 18 iii) Αίηια ηων διώξεων ηων μαγιζζών ζει. 24 Β Η μαγεία ζηην αγγλική επαπσία ηοςessex ζει. 29 Δπίλογορ ζει. 47 Βιβλιογπαθία ζει. 50 Πεπίλητη ζει. 52 Λέξειρ- Κλειδιά ζει. 53 [2]

4 Σν ελδηαθέξνλ γηα ηελ έξεπλα ηεο θαηαδίσμεο ησλ καγηζζψλ ζηελ πξψηκε λεφηεξε Δπξψπε αλαδσππξψζεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Σν αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ γηα ην θαηλφκελν ηεο καγείαο νδήγεζε πνιιά παλεπηζηήκηα θαη θνηηεηέο λα αζρνιεζνχλ κε ηελ ηζηνξηνγξαθηθή αλάπηπμε, πνπ έρεη ππάξμεη γη απηφ ην ζέκα, ζε πηπρηαθφ θαη κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. 1 Γελ είλαη πεξίεξγν πνπ ε καγεία απαζρφιεζε ηηο θνηλσλίεο ηεο πξψηκεο λεφηεξεο επνρήο κε ηηο δηψμεηο ησλ καγηζζψλ, αιιά θαη σο ηζηνξηθφ θαηλφκελν ηνπο ηζηνξηθνχο ζηηο κέξεο καο. Τπάξρνπλ σζηφζν δηαθσλίεο γηα ην πφηε μεθίλεζαλ θαη πφηε έιεμαλ νη θαηεγνξίεο γηα καγεία, ηί πξνθάιεζε ηελ αχμεζε ησλ θαηεγνξηψλ θαηά ηελ πεξίνδν ζηελ Δπξψπε, ηί νδήγεζε ζηελ παξαθκή ηνπο ηνλ 17 ν θαη 18 ν αηψλα θαη αλ ππήξρε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αλζξψπσλ πνπ ζεσξείην ππεχζπλε γηα ηηο δηψμεηο θαη ηα πηζηεχσ. Έλαο ιφγνο γηα λα κειεηήζνπκε ηηο πεπνηζήζεηο γχξσ απφ ηελ καγεία αιιά θαη ηηο δηψμεηο ηεο καγείαο είλαη γηαηί καο βνεζνχλ λ αλαδνκήζνπκε ηνλ θνηλσληθφ θαη δηαλνεηηθφ ραξαθηήξα ηνπ παξειζφληνο, εηδηθά αλ ζεσξήζνπκε φηη ην παξειζφλ είλαη ζαλ κηα μέλε ρψξα πνπ πξέπεη λ αλαθαιπθηεί. Η κειέηε ηδηαίηεξα ησλ δηθψλ κέζσ ησλ θπιιαδίσλ, πνπ είραλ δεκνζηεπηεί εθείλε ηελ επνρή, καο δίλεη πνιιέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ δσή θαη ηηο ζθέςεηο ησλ αλζξψπσλ ηεο επνρήο. 2 Οη ιέμεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ καγεία, ηφζν απφ ηνπο ζπγγξαθείο πνπ έδεζαλ θαηά ηνλ 16 ν θαη 17 ν αηψλα φζν θαη απφ ηνπο ηζηνξηθνχο θαη ηνπο αλζξσπνιφγνπο ζην παξφλ, είλαη αξθεηέο, φπσο witchcraft, sorcery, magic. Αιιά είλαη δχζθνιν λα θαζνξηζηεί ε ζεκαζία ηεο θαζεκίαο. Ο Macfarlane ζην έξγν ηνπ «Witchcraft in Tudor and Stuart England» ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν witchcraft γηα λα θαιχςεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καγηζζψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηα αγγιηθά θαηαζηαηηθά. Με ηελ επξεία έλλνηα ε δίσμε γηα καγεία κπνξνχζε λα ζηεξηρηεί ζην φηη θάπνηνη άλζξσπνη θνηηνχζαλ κέζα ζε κηα θξπζηάιιηλε κπάια γηα λα αλαθαιχςνπλ πνχ βξίζθνληαλ θάπνηα ρακέλα αγαζά κε ζθνπφ ηάρα λα βιάςνπλ έλα 1 Gibson Marion, Early Modern Witches, Witchcraft Cases in Contemporary Writing, Λνλδίλν, Taylor & Francis, 2005, 1. 2 Briggs Robin, Many reasons why: and the problem of multiple explanation ζην Witchcraft in Early Modern Europe, επηκ. Barry Jonathan, Hester Marianne θαη Gareth Roberts, Cambridge University Press, Νέα Τφξθε, 1996, [3]

5 άηνκν κε ππεξθπζηθά κέζα. Η ρξήζε ηεο ιέμεο magic ήηαλ πην αθξηβήο. Ήηαλ ε ππεξθπζηθή δξαζηεξηφηεηα ζαλ απνηέιεζκα κηαο δχλακεο πνπ δηλφηαλ ζηε κάγηζζα απφ θάπνηα εμσγελή δχλακε, φπσο ν δηάβνινο. Η κάγηζζα ζηελ πεξίπησζε απηή δελ εθδεισλφηαλ κε θάπνηα ερζξηθή πξάμε ή καγηθά ιφγηα ελάληηα ζην ζχκα ηεο, αιιά νη άλζξσπνη ηεο επνρήο ζεσξνχζαλ φηη ήηαλ βαζηθά κηα εζσηεξηθή δχλακε πνπ είρε κέζα ηεο. Αλάκεζα ζ απηά ηα δχν είδε, ππήξρε έλα ηξίην, ε καγεία- sorcery. Απηφο ν φξνο ζπλδχαδε ηα κέζα ελφο ιεπθνχ κάγνπ κε ηελ δηαβνιηθή καγεία. Γηα παξάδεηγκα, έλαο κάγνο (sorcery) έθαλε έλα θέξηλν νκνίσκα ηνπ ερζξνχ ηνπ θαη ην θάξθσλε κε θαξθί γηα λα ηνλ βιάςεη ζνβαξά. 3 Σν αληίζεην ζηε καχξε, ήηαλ ε ιεπθή καγεία, πνπ πξνζπαζνχζε λα ηελ αληηζηξέςεη θαη λα επνπιψζεη, παξά λα βιάςεη. Έηζη, θάπνηα απφ ηα αδηθήκαηα ησλ καγηζζψλ ήηαλ ιεπθή καγεία. 4 Οη Πξνηεζηάληεο ζενιφγνη, φπσο ν άγγινο William Perkins, ζεσξνχζαλ ηελ ιεπθή καγεία ηφζν επηθίλδπλε φζν ηελ καχξε, αιιά ηα δηθαζηήξηα έθξηλαλ ηελ ιεπθή καγεία πην επηεηθψο. Οη δίθεο γηα ηηο κάγηζζεο ήηαλ ζπνξαδηθέο ηνλ 15 ν αηψλα. Απμάλνληαη ηνλ 16 ν θαη 17 ν αηψλα. Οη θαηεγνξίεο γηα καγεία αθνξνχζαλ ζπλαζξνίζεηο ησλ καγηζζψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε ν δηάβνινο, βεβήισζε ηεξψλ ζπκβφισλ θαη ζπζίεο ζηνλ δηάβνιν, εθκάζεζε καγηθψλ βιαπηηθψλ ηερλψλ, φπσο παξαζθεπή δειεηεξίσλ πνπ εκπφδηδαλ ηελ γνληκφηεηα θαη ζαλάησζε κηθξψλ παηδηψλ θέξλνληαο ηα ζψκαηά ηνπο ζηελ ζπλάζξνηζε γηα λα ηα θάλε θαη λα θάλνπλ καγηθή ζθφλε απφ ηα ππνιείκκαηά ηνπο. ε πξαγκαηείεο ηεο επνρήο γηλφηαλ ιφγνο γηα άλεπ δηαθξίζεσο ζεμ αλάκεζα ζηηο κάγηζζεο ζηηο ζπλαζξνίζεηο ηνπο θαη γηα φξγηα αλάκεζα ζε απηέο θαη ζε δαίκνλεο. 5 Σέζζεξα ήηαλ ηα είδε θαηεγνξίαο γηα καγεία: ε θαηξηθή, ε ζσκαηηθή βιάβε ζηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, ε πξφθιεζε θαθνχ ζηα δψα θαη ε εξσηηθή καγεία. Η πην ζεκαληηθή θαηεγνξία ήηαλ ε θαηξηθή καγεία, φηη δειαδή πξνθαινχζαλ θαηαηγίδεο θαηαζηξέθνληαο ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηα θηίξηα. 6 κσο ν Johann Weyer ζηελ πξαγκαηεία ηνπ «De praestigiis daemonum» είρε ππνζηήξημε φηη νη κάγηζζεο δελ 3 Macfarlane Allan, Witchcraft in Tudor and Stuart England, A regional and comparative study, Taylor & Francis, Λνλδίλν, 2008, Ο.π., 4. 5 Kieckhefer Richard, The First Wave of Trials for Diabolical Witchcraft, ζην The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, επηκ. Brian P. Levack, Oxford University Press, Ηλσκέλν Βαζίιεην, 2013, 2. 6 Ο.π, 8. [4]

6 κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ θαηξηθή καγεία θαη ππνζηήξημε φηη ήηαλ απιά παξαιεξεηηθέο γξηέο γπλαίθεο. 7 Μηα θαηεγνξία γηα καγεία πεξλνχζε απφ θάπνηα ζηάδηα. ηελ θσηία ιφγνπ ράξε, είηε ε ηνπηθή θνηλσλία έθαλε θαηαγγειία ζηηο αξρέο θαη απηέο μεθηλνχζαλ ηελ έξεπλα ή νη αξρέο μεθηλνχζαλ ηελ δηαδηθαζία αθνχγνληαο ηηο ζπδεηήζεηο ησλ θαηνίθσλ. Η πξν-δηθαζηηθή δηαδηθαζία νξγαλσλφηαλ απφ έλα ηνπηθφ εθθιεζηαζηηθφ δηθαζηήξην ή απφ ηελ ελνξηαθή επηηξνπή κεηά ηελ κεηαξξχζκηζε ζηελ θσηία θαη θαινχζε κάξηπξεο, ηνπο αλέθξηλε, θαηήξηηδε θαθέινπο κε ζηνηρεία θαη νη αξρέο μεθηλνχζαλ ηελ δηαδηθαζία ηεο δίθεο. 8 Σα αξρεία Cantonales Vaudoises ζηε Λνδάλε, γηα κηα ζεηξά δηθψλ 16 αλδξψλ θαη 11 γπλαηθψλ ζηελ πεξηνρή θαηά ην δηάζηεκα , δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη νη αλαθξηηέο ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηελ αλάθξηζε ησλ θαηεγνξνπκέλσλ γηα δηαβνιηθή καγεία έλα είδνο εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ πεξηειάκβαλε ηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο: Σελ ζρέζε ηεο κάγηζζαο κε ηνλ δηάβνιν θαζψο εκθαληδφηαλ κε ηελ κνξθή θηήλνπο ή αλζξψπνπ, ηνλ θφξν ηηκήο πνπ πιήξσλε ε κάγηζζα ζ απηφλ, ηελ άξλεζε ηνπ Θενχ θαη ηεο Παξζέλνπ, ηελ βεβήισζε ησλ ηεξψλ θεηκειίσλ. Δπηπιένλ, ηελ ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο κε άιιεο κάγηζζεο θαη γηα ηε βξψζε παηδηψλ πνπ νη κάγηζζεο είραλ ζθνηψζεη πξνεγνπκέλσο. Η θαηεγνξνχκελε αξρηθά εξσηνχληαλ γηα ηνλ ιφγν ηεο ζχιιεςήο ηεο, γηα ην αλ είρε πξνεγνπκέλσο θαηεγνξεζεί γηα δηαβνιηθή καγεία θαη φηαλ πηα ιχγηδε θαη νκνινγνχζε, εμεγνχζε ηνλ ηξφπν πνπ είρε απνπιαλεζεί. Έπξεπε φκσο λα νκνινγήζεη ηηο πξάμεηο θαη ηα νλφκαηα άιισλ ζπλελφρσλ ηεο. Αλ δελ ην έπξαηηε, ηφηε βαζαληδφηαλ. Γελ θαηεγνξνχληαλ γηα δηαβνιηθή καγεία φκσο φιεο νη πεξηπηψζεηο καγηζζψλ πνπ ζπιιακβάλνληαλ. 9 Τπήξραλ δηθαζηέο πάληα πνπ απαηηνχζαλ ε απφδεημε γηα ηε καγεία λα είλαη απνιχησο πεηζηηθή πξηλ πξνρσξήζνπλ ζε θαηαδίθε. Γη απηφ ππήξρε απξνζπκία απφ ηνπο δηθαζηέο λα δερζνχλ νκνινγίεο πνπ δφζεθαλ θάησ απφ ην θξάηνο βαζαληζκψλ ή λα εξκελεχζνπλ ηηο απνδείμεηο απνδίδνληαο ηηο ζε ππεξθπζηθέο δπλάκεηο ησλ θαηεγνξνπκέλσλ, ελψ κπνξεί λα είραλ θπζηθέο αηηίεο. 7 Robisheaux, The German Witch Trials, ζην The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, επηκ. Brian P. Levack, Oxford University Press, Ηλσκέλν Βαζίιεην, 2013, 6. 8 Goodare Julian, Witchcraft in Scotland, ζην The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, επηκ. Brian P. Levack, Oxford University Press, Ηλσκέλν Βαζίιεην, 2013, 3. 9 Kieckhefer, The First Wave of Trials, 3-4. [5]

7 Οη δηψμεηο θαη νη εθηειέζεηο κεηψζεθαλ θαη ηειηθά εμαιείθηεθαλ θαηά ηνλ 17 ν θαη 18 ν αηψλα ζηελ Ιζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Αγγιία. Βέβαηα νη άλζξσπνη ζπλέρηζαλ λα θαηνλνκάδνπλ ηνπο γείηνλέο ηνπο σο κάγνπο θαη ππήξμαλ θάπνηεο πεξηζηαζηαθέο δίθεο. Η κείσζε θαη ηειηθά ην ηέινο ηνπ θπλεγηνχ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ζπάληα αθνινχζεζε κηα γξακκηθή ηξνρηά. Ο ρξφλνο ηεο παξαθκήο θπκαηλφηαλ απφ κέξνο ζε κέξνο. ε πνιιέο ρψξεο ε απνπνηληθνπνίεζε ηεο καγείαο πξνεγήζεθε θαη ήηαλ ππεχζπλε γηα ην ηέινο ηνπ θπλεγηνχ. 10 Ωζηφζν, γελλάηαη ην εξψηεκα αλ νη δίθεο έδσζαλ ηξνθή ζηνπο εθθιεζηαζηηθνχο ζπγγξαθείο ηεο επνρήο ή νη ζπγγξαθείο έδσζαλ ηδέεο ζηελ αλαθξηηηθή δηαδηθαζία ησλ δηθψλ. Δίλαη αθξηβέο λα κηιάκε γηα αιιειεπίδξαζε ησλ θεηκέλσλ ηεο επνρήο, ησλ δηθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ πεξηζηαηηθψλ. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ηα θείκελα πνπ γξάθηεθαλ ηελ επνρή εθείλε θαη νη δίθεο έδσζαλ ηελ επθαηξία λα εθθξαζηνχλ νη αλεζπρίεο πνπ ππήξραλ απφ θαηξφ. 11 Η γξακκαηεία γηα ηελ καγεία δηαθξίλεηαη: α) ηα πξαθηηθά εγρεηξίδηα πνπ γξάθνληαλ απφ ηνλ θιήξν θαη ηνπο δηθεγφξνπο, φπσο ην έξγν «Malleus Maleficarum» ησλ Heinrich Institoris (Kramer) θαη Jacob Sprenger, πνπ εθδφζεθε κεηά ηελ απνηπρία ηνπ Kramer λα δηψμεη ηηο κάγηζζεο ζηελ Βέξλε κε επηηπρία (1486) β) ηηο πνιεκηθέο πξαγκαηείεο. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο γξαπηψλ γηα ηελ καγεία αλήθνπλ ζ απηή ηελ θαηεγνξία, θαζψο νη θαζνιηθνί θαηεγνξνχζαλ ηνπο πξνηεζηάληεο θαηά ηνλ 16 ν θαη ηνλ 17 ν αηψλα, δηφηη πίζηεπαλ φηη ε αχμεζε ησλ πξνηεζηαληηθψλ ηδενινγηψλ εμεγνχζε ηελ εκθαλή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καγηζζψλ. γ) ηηο πξνζσπηθέο καξηπξίεο. Οη πεξηζζφηεξεο είραλ γξαθεί απφ άληξεο πνπ είραλ κηα πξνζσπηθή ζχλδεζε κε ηηο δηψμεηο ηεο καγείαο, φπσο ην «Tableau de l inconstance des mauvais anges» απφ ηνλ Pierre de Lancre. Σα γξαπηά γηα ηελ καγεία επεξέαδαλ ην θνηλφ ηφζν ράξε ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ ζπληάθηε ηνπο αιιά θαη εμαηηίαο ησλ πεξηζηαηηθψλ καγείαο πνπ ηα ζεσξνχζαλ απεηιή γηα ηελ θνηλσλία. 12 Με ηελ παξνχζα εξγαζία, ζθνπφο κνπ είλαη λα πξνζεγγίζσ ην θαηλφκελν απηφ απφ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο νπηηθέο γσλίεο. Θα απνπεηξαζψ λα ην 10 Levack, The Decline and End of Witchcraft Prosecutions, ζην The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, επηκ. Brian P. Levack, Oxford University Press, Ηλσκέλν Βαζίιεην, 2013, Kieckhefer, The First Wave of Trials, Stuart Peter Maxwell, The Contemporary Historical Debate, , ζην Witchcraft Historiography, επηκ. Barry Jonathan θαη Davies Owen, Palgrave Macmillan, Νέα Τφξθε, 2007, [6]

8 κειεηήζσ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ηζηνξηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ζπγθπξίεο κέζα ζηηο νπνίεο αλαπηχρζεθε θαη ζα πξνζπαζήζσ λα δηεξεπλήζσ ηη πξνθάιεζε ηηο καδηθέο δηψμεηο ησλ καγηζζψλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, ζεκαληηθφο αξσγφο ζα ζηαζεί ε ηζηνξηνγξαθηθή κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ απφ ηνλ 18 ν αηψλα σο ηηο κέξεο καο, πξνζεγγίδνληαο ην πψο δηάθνξνη ηζηνξηθνί δηεξεχλεζαλ ηηο δηψμεηο γηα καγεία κέζα απφ ην πξίζκα ηεο πεξηνρήο πνπ ηνπο απαζρφιεζε, κε ηα εξσηήκαηα πνπ έζεζαλ ζηελ έξεπλα ηνπο. ηελ ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζεη ε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απφ δηάθνξεο επξσπατθέο ρψξεο, θαζψο ε θάζε ρψξα αληηκεηψπηζε ην θαηλφκελν ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο πεξηφδνπο, κε δηαθνξεηηθή έληαζε, αθνχ ην ηέινο ηνπ θπλεγηνχ ησλ καγηζζψλ δελ αθνινχζεζε γξακκηθή πνξεία, αιιά θαη ε δηεξεχλεζε ησλ βαζχηεξσλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ηηο επξσπατθέο θνηλσλίεο ζηελ θαηαδίσμε ησλ καγηζζψλ κε κέλνο. Η δηθή κνπ πξνζέγγηζε ζα ζηαζεί ηδηαίηεξα ζηε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ζηελ εμήγεζε ησλ αηηηψλ απηνχ, φπσο εθδειψζεθε ζηελ Αγγιία ηελ επνρή ηεο δηαθπβέξλεζεο ησλ Σπδψξ θαηά ηνλ 16 ν αηψλα θαη ησλ ηηνχαξη θαηά ηνλ 17 ν αηψλα, εζηηάδνληαο ζηελ επαξρία ηνπ Essex, φπνπ ην μέζπαζε έλα επξχ θχκα δηψμεσλ. Μάιηζηα θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζην Essex ζα δηαδξακαηίζεη ε κειέηε θάπνησλ θπιιαδίσλ πνπ εθδφζεθαλ ηελ επνρή πνπ δηελεξγνχληαλ νη δίθεο, παξέρνληαο καο πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ππνζέζεηο, θσηίδνληαο ηα ίδηα ηα γεγνλφηα κε ηηο καξηπξίεο ησλ εκπιεθφκελσλ ζηηο ππνζέζεηο αηφκσλ. Με απηά ζα πξνζεγγίζνπκε ηελ νπηηθή ησλ ίδησλ ησλ πξσηαγσληζηψλ, ζα γλσξίζνπκε δειαδή πψο ηα ίδηα ηα πξφζσπα βίσζαλ ηελ δίσμε, ηη ηα νδήγεζε ζηηο απνηξφπαηεο πξάμεηο πνπ θαηεγνξνχληαλ φηη έθαλαλ αιιά ζα δνχκε θαη πψο ε ίδηα ε θνηλσλία βίσζε ηηο ζπκπεξηθνξέο απηέο. [7]

9 i) Η μελέηη ηος θαινομένος ηηρ μαγείαρ από ηοςρ ιζηοπικούρ Πνηα ήηαλ ηα ζέκαηα φκσο πνπ απαζρφιεζαλ ηνπο ηζηνξηθνχο απφ ηνλ 18 ν αηψλα κέρξη θαη ζήκεξα ζρεηηθά κε ην θαηλφκελν ηεο καγείαο; Απφ πνηεο νπηηθέο πξνζέγγηζαλ ην ζέκα; Έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ ηζηνξηθή έξεπλα ήηαλ ε ζρέζε ηεο δηαβνιηθήο καγείαο θαη ησλ αηξέζεσλ. Οη δηψμεηο ησλ καγηζζψλ ζεσξήζεθαλ απνηέιεζκα ηνπ αλαθξηηηθνχ θπλεγηνχ ησλ αηξέζεσλ. Ο Jeffrey Russell είδε ηνπο θαηεγνξνχκελνπο ζαλ αηξεηηθνχο πνπ είραλ δπζαξεζηεζεί απφ ηελ νξζφδνμε ζξεζθεία θαη άξρηζαλ λα πξνζθπλνχλ ηνλ δηάβνιν, ελψ ε Kathrin Utz Tremp ηρλειάηεζε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ αξλεηηθνχ ζηεξεφηππνπ κε ην νπνίν νη αηξεηηθνί εζθαικέλα θξίζεθαλ σο πξνζθπλεηέο ηνπ δηαβφινπ. χγρξνλνη ηνπ 15 νπ [8] αηψλα αληηιακβάλνληαλ κηα ζρέζε αλάκεζα ζηελ καγεία θαη ηηο αηξέζεηο θαη δηλφηαλ έκθαζε ζην φηη νη κάγηζζεο ήηαλ κηα δπλαηή απεηιή γηα ηνλ ρξηζηηαληζκφ, κηα ζπλνκσζία πνπ νξγαλψζεθε θάησ απφ ηηο νδεγίεο ηνπ δηαβφινπ. 13 Έλα άιιν ζέκα πνπ απαζρφιεζε ηελ ηζηνξηνγξαθία ήηαλ ε ζεκαζία ηεο γεσγξαθίαο. Ο Fernand Braudel θαη ν H. R. Trevor-Roper έδσζαλ ζεκαζία ζηελ πεξηνρή ησλ Άιπεσλ ζαλ θέληξν ησλ πξψηκσλ δηθψλ γηα κάγηζζεο. ηελ πεξηνρή απηή ελψλνληαλ δηάθνξεο γιψζζεο θαη θνπιηνχξεο κε απνηέιεζκα λα αιιειεπηδξνχλ ε κία ζηελ άιιε. Απηφ αληαλαθιάηαη ζηνλ αμηνζεκείσην ζπλδπαζκφ γξαπηψλ θεηκέλσλ ηεο πεξηνρήο πνπ πξνήιζαλ απφ δηαθνξεηηθέο γισζζηθέο θνηλφηεηεο κε δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο καγείαο. 14 Ο γάιινο ηζηνξηθφο Jules Michelet ην 1862 ζην έξγν «La sorciere» ζεκείσζε φηη ππήξμε ζεκαληηθφ πνζνζηφ θαηεγνξνχκελσλ αλδξψλ γηα καγεία ζε πνζνζηφ ιίγν πάλσ απ ην ¼ ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο γαιιφθσλεο πεξηνρέο έμσ απφ ηα ζχλνξα ηνπ πξψηκνπ λεφηεξνπ γαιιηθνχ βαζηιείνπ σο ηηο αλαηνιηθέο πεξηνρέο. 15 Ο Robert Mandrou δεκνζίεπζε ην 1968 ηελ ζέζε ηνπ γηα ηελ παξαθκή ηνπ θπλεγηνχ ησλ καγηζζψλ ηνλ 17 ν αηψλα. Σν 1977 ε ππφζεζή ηνπ Mandrou φηη κέρξη ηα κέζα ηνπ 1600 ην θνηλνβνχιην είρε αθνινπζήζεη κηα παξαδνζηαθή δηθαζηηθή πξνζέγγηζε κε ην 13 Kieckhefer, The First Wave of Trials, Ο.π., Monter William, Witchcraft Trials in France, ζην The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, επηκ. Brian P. Levack, Oxford University Press, Ηλσκέλν Βαζίιεην, 2013, 7.

10 90% ησλ καγηζζψλ πνπ δηθάζηεθαλ λα θαηαδηθάδνληαη ζε ζάλαην, ακθηζβεηήζεθε ζεκαληηθά απφ ηνλ Alfred Soman κέζα απφ ηελ πξνζεθηηθφηεξε έξεπλα ησλ παξηζηλψλ αξρείσλ αλάθξηζεο ηνπ 16 νπ αηψλα. 16 Η καγεία έζεζε έλα πξφβιεκα γηα ηνλ πξσηνπφξν ησλ ζπνπδψλ ηεο Ιηαιηθήο Αλαγέλλεζεο, Jacob Burckhardt θαζψο πξφηεηλε φηη ε Ιηαιία ζα είρε μεπεξάζεη ηνλ θφβν γηα ηηο κάγηζζεο αλ δελ είραλ εηζβάιεη μέλεο δπλάκεηο θαηά ηνπο Ιηαιηθνχο πνιέκνπο. Οη Gene Brucker, Giuseppe Bonomom θαη Albano Biondi κειέηεζαλ ηηο δηψμεηο ζε κεγάια πνιηηηζκηθά θέληξα ηεο αλαγελλεζηαθήο Ιηαιίαο. Η Luisa Murano αλέιπζε έλαλ ππαηληγκφ πνπ ππήξρε γηα κηα παξάδνμε εθδνρή ηνπ ηηαιηθνχ αββάηνπ (Sabbath) ζηηο νκνινγίεο δχν γπλαηθψλ πνπ εθηειέζηεθαλ ην 1390 ζην Μηιάλν, κεηά ηελ παξαδνρή ηνπο φηη ζπκκεηείραλ ζε ζπλαζξνίζεηο πνπ πξνέδξεπε κηα αλδξηθή θηγνχξα, πνπ νη δηθαζηέο ζεψξεζαλ φηη ήηαλ ν δηάβνινο κεηακθηεζκέλνο. Ο Peter Burke πξφηεηλε φηη ε αλαβίσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ αξραία καγεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο Αλαγέλλεζεο, αληηζηνηρνχζε ζηελ αλαγέλλεζε ηνπ θπλεγηνχ ησλ καγηζζψλ. Γηφηη φζν πεξηζζφηεξνη δηαλννχκελνη άξρηζαλ λα ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ Δξκεηηζκφ, ηνλ Νενπιαησληζκφ θαη άιιεο απφθξπθεο παξαδφζεηο, ηφζν νη Ιηαινί θπβεξλήηεο θαη νη θιεξηθνί άξρηζαλ λα ππνςηάδνληαη δαηκνληθέο ζπλσκνζίεο. 17 Ο Carlo Ginzburg κεηά ηελ έξεπλά ζηα αξρεία ησλ αλαθξηηηθψλ δηθαζηεξίσλ ζηελ βφξεηα Ιηαιία εμέδσζε ην έξγν ηνπ «Benandanti» ην Οη benandanti ήηαλ κέιε κηαο αγξνηηθήο ιαηξείαο πνπ πηζαλψο είρε επηβηψζεη απφ ηνπο πξνρξηζηηαληθνχο ρξφλνπο. Πίζηεπαλ φηη επεηδή είραλ γελλεζεί κε ην ηκήκα ηνπ ακληαθνχ ζάθνπ λα θαιχπηεη ην θεθάιη ηνπο, ήηαλ πξννξηζκέλνη λα πξαγκαηνπνηνχλ εθζηαηηθέο ηεξνηειεζηίεο ζηηο νπνίεο νη ςπρέο άθελαλ ηα ζψκαηά ηνπο θαη κάρνληαλ κε κάγηζζεο εμαζθαιίδνληαο ηελ γνληκφηεηα ησλ ρσξαθηψλ ηνπο. Η αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ γηα ηελ καγεία πξνθάιεζε ην ελδηαθέξνλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ αλζξσπνιφγσλ. Η έξεπλα ζην Friuli απνθάιπςε ηελ επηβίσζε ησλ πεπνηζήζεσλ ζηηο ζεξαπεπηηθέο δπλάκεηο ησλ benandanti θαη ηεο 16 Ο.π., Herzig Tamar, Witchcraft Prosecutions in Italy, ζην The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, εθδ. Brian P. Levack, Oxford University Press, Ηλσκέλν Βαζίιεην, 2013, 6. [9]

11 ζχλδεζήο ηνπο κε ηνπο λεθξνχο κέρξη ηνλ 20 ν αηψλα. Ο Franco Nardon, επαλεμεηάδνληαο ηα αξρεία ησλ δηθψλ ησλ benandanti, ππνζηήξημε φηη έβιεπαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο πξσηίζησο ζαλ καγηθνχο ζεξαπεπηέο, ππνβαζκίδνληαο ηα ζακαληζηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία έδσζε έκθαζε ν Ginzburg. Δθείλνο ινηπφλ ππνζηήξημε φηη ην ελδηαθέξνλ ησλ αλαθξηηψλ θαη φρη ησλ ίδησλ ησλ αηφκσλ, πνπ ξσηνχζαλ, άιιαμε κε ηνλ θαηξφ. 18 Ο Adriano Prosperi ηνπνζέηεζε ηελ δίσμε ηεο καγείαο απφ ηελ Ρσκατθή Ιεξά Δμέηαζε ηνλ 16 ν θαη 17 ν αηψλα ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο Δθθιεζίαο λα αλακνξθψζεη ηνλ Καζνιηθηζκφ. Κάπνηνη αλαζεσξεηέο ηζηνξηθνί ζπζρέηηζαλ ην ρακειφ πνζνζηφ ησλ εθηειέζεσλ ησλ καγηζζψλ ζην ηέινο ησλ δηθψλ απφ ηελ Ρσκατθή αλάθξηζε κε ηελ πξννδεπηηθή ζηάζε πνπ θξαηήζεθε απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο καγείαο. Οη ηηαιίδεο κάγηζζεο φκσο ζπλέρηζαλ λα θαίγνληαη κέρξη ηνλ 18 ν αηψλα εμαηηίαο θπξίσο ησλ άμεζησλ καδψλ θαη ε Δθθιεζία πξνζπάζεζε λα κνξθψζεη ηνπο πηζηνχο. 19 Η ηζηνξία ηεο καγείαο ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο Δπξψπεο είρε κηα ηδηνξξπζκία. Η έξεπλα ηνπ Julio Caro Baroja «Las brujas y su mondo» έδσζε έλα δηαθνξεηηθφ παξάδεηγκα, κε ηελ επηζθφπεζε ηεο καγείαο απφ ηελ πξννπηηθή ηεο δπηηθήο πνιηηηζκηθήο ηζηνξίαο. Έλαο Πνξηνγάινο εηδηθφο, ν Francisco Bethencourt, επηρείξεζε ην 1994 λα ζέζεη ην ζέκα ηεο καγείαο φρη ζηελ Ιβεξηθή ρεξζφλεζν, αιιά πεξηζζφηεξν ζε έλα πην Μεζνγεηαθφ γεληθφ πιαίζην. ε κηα ζπλζεηηθή έθζεζε «Un univers sature de magie», έδσζε έκθαζε ζηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαβνιηθήο ζπκθσλίαο ζηελ ζχλδεζε ησλ ζεσξεηηθά αληίζεησλ ελλνηψλ ηεο επεξγεηηθήο θαη επηβιαβνχο καγείαο ζηε Μεζνγεηαθή Δπξψπε. 20 Ο Francisco Bethencourt ην 1994 ζεκείσζε αθφκα φηη ε καγεία ζηελ Πνξηνγαιία, παξά ζηελ Ιζπαλία, ήηαλ πεξηζζφηεξν έλα θαηλφκελν πνπ ππνιεηπφηαλ γηα ηελ Ιεξά Δμέηαζε, εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ ππνζέζεσλ θαη ηνπ είδνπο ησλ ηηκσξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθεί. Έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξφζθαησλ εξεπλψλ, ε κία ηνπ ηδίνπ ηνπ Bethencourt ην 1987, φπνπ εμεξεχλεζε ηηο απνδείμεηο ηνπ 16 νπ αηψλα γηα ηελ καγεία, θαη κηα κεγαιχηεξε επηζθφπεζε ηνπ Jose Paiva ην 18 Ο.π., Ο.π., Monter William, Witchcraft in Iberia, ζην The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, επηκ. Brian P. Levack, Oxford University Press, Ηλσκέλν Βαζίιεην, 2013, 2. [10]

12 1997, πνπ θάιππηε ηνπο επφκελνπο δχν αηψλεο, έδσζαλ κηα ηθαλνπνηεηηθή επηζθφπεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο καγείαο ζηελ Πνξηνγαιία. 21 Η καλία γηα ηηο κάγηζζεο ζηελ ρψξα ησλ Βάζθσλ ζηηο αξρέο ηνπ 17 νπ αηψλα έγηλε γλσζηή ράξηο ζηνλ Gustav Henningsen, θαζψο κειέηεζε αξρηθά ζηελ πξψηε δνπιεηά ηνπ ην 1980 ηελ ηειεπηαία πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε Ιζπαληθή Ιεξά Δμέηαζε εθηέιεζε θαη ηηκψξεζε πνιιέο κάγηζζεο θαη δεπηεξεπφλησο κειέηεζε ηελ έξεπλα ηνπ λεαξνχ αλαθξηηή ηνπ δηθαζηεξίνπ, Alonso Salazar y Frias. Ο ηειεπηαίνο, κειεηψληαο ηηο νκνινγίεο ρηιηάδσλ καγηζζψλ, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ παηδηά θαη έθεβνη, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη νκνινγίεο ήηαλ θαζαξά θαληαζηηθέο θαη δελ ππήξρε ηίπνηα αηξεηηθφ ή θάπνηα ζσκαηηθή βιάβε πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ. 22 Ο Henningsen κειέηεζε επίζεο ηελ πην δηαθξηηηθή ζπκβνιή ηεο ηθειίαο ζηελ Μεζνγεηαθή θαη Δπξσπατθή καγεία, πνπ πεξηειάκβαλε ηηο δξαζηεξηφηεηεο λπρηεξηλψλ νκάδσλ γλσζηψλ ζηνπο αλαθξηηέο ζαλ «donni [sic] di fuora/fori». Απηέο νη γπλαίθεο ζεσξνχζαλ φηη κεζνιαβνχζαλ αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο λεξάηδεο θαη κπνξνχζαλ λα κεηακνξθψλνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε δψα, λα πεηνχλ ζε νκάδεο ηηο λχρηεο γχξσ ζηνλ νπξαλφ θαη λα επνπιψλνπλ ππεξθπζηθέο λφζνπο. 23 Ο James H. Sweet αλαθάιπςε ηελ ζρέζε ηεο θαηαζηνιήο ηεο καγείαο απφ ηελ Ιεξά εμέηαζε ζηελ Ιβεξηθή ρεξζφλεζν κε ηνπο αθξηθαλνχο πνπ απνθαινχληαλ βέβαηα ρξηζηηαλνί αιιά ζπρλά ήηαλ ζθιάβνη. ηα Καλάξηα λεζηά, νη κάγηζζεο ζεσξνχληαλ ππεχζπλεο γηα ηελ ηπραία εκθάληζε ηνπ δηαβφινπ κε ηελ κνξθή θακήιαο. 24 Απφ ηελ αληηκεηψπηζε απηή ησλ αθξηθαλψλ, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ζπρλά νη αλαθξηηηθέο αξρέο ζεσξνχζαλ ηνπο δηαθνξεηηθνχο απφ εθείλνπο αλζξψπνπο, είηε ιφγσ θπζηθψλ ζσκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ είηε ιφγσ θαηαγσγήο, σο απφθιεξνπο θαη επηθίλδπλνπο γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν, θαζψο πίζηεπαλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο βιάςνπλ κε ηελ ρξήζε ηεο καγείαο. Σέηνηνη άλδξεο θαη γπλαίθεο εκθαλίδνληαλ ζπρλά ζε αλαθξηηηθά αξρεία ησλ Καλάξησλ λήζσλ θαη ηεο Ληζαβφλαο. Η ηζηνξηθή έξεπλα γηα ηηο δίθεο ησλ καγηζζψλ ζηελ Αγγιία μεθίλεζε κε δχν βηβιία ηελ δεχηεξε δεθαεηία ηνπ 18 νπ αηψλα. Σν πην γλσζηφ ήηαλ ηνπ Francis 21 Ο.π., Ο.π., Ο.π., Ο.π., 8. [11]

13 Hutchinson. Αιιά κεηά ηελ έθδνζε ην 1715 ελφο βηβιίνπ ηνπ Richard Boulton, ε έξεπλα ηνπ Hutchinson ζεσξήζεθε σο επίζεζε ελάληηα ζηνπο ππεξαζπηζηέο ηεο δεηζηδαηκνλίαο θαη ησλ δησγκψλ. Η ζηξαηεγηθή ηνπ φκσο απέδσζε θαη ην 1720 έγηλε επίζθνπνο ηνπ Down θαη ηνπ Connor. Οη αληίζεηεο απφςεηο ησλ δχν αληξψλ είραλ φκσο θνηλά ζεκεία. Οη απφςεηο ηνπ Hutchinson ήηαλ πεξηζζφηεξν ηζρπξηζκνί, παξά αηηηνινγίεο, κπιεγκέλνη κε θνξντδία θαηά ησλ αληηιήςεσλ γεληθά πνπ ππήξραλ ηφηε γηα ηελ καγεία θαη ζπγθεθξηκέλα ελαληίνλ ησλ απφςεσλ ηνπ Boulton. Ο Boulton απφ ηελ άιιε ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζπζζσξεπκέλα αξραία δφγκαηα θαη ιέγνληαο παξαδείγκαηα πξνζπάζεζε λα δείμεη φηη ε καγεία ήηαλ κηα πξαγκαηηθφηεηα. Καη νη δχν άληξεο αλήθνπλ ζε κηα επνρή πνπ νη άλζξσπνη πίζηεπαλ ζηελ ζετθή πξφλνηα θαη ηελ απνθάιπςε θαη δηαθέξνπλ κφλν ζην θαηά πφζν θαηάθεξε ν θαζέλαο λα αλαζηείιεη ηελ δπζπηζηία πνπ επηθξαηνχζε γηα ηελ καγεία. 25 Πψο νη πνιίηεο έθηαλαλ λα θαηεγνξνχλ δεκφζηα ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, ηνπο νπνίνπο ζεσξνχζαλ χπνπηνπο γηα ρξήζε καγείαο, έγηλε θαηαλνεηφ κέζα απφ ηηο δηάθνξεο ππνζέζεηο καγείαο πνπ κειεηήζεθαλ απφ ηνλ 18 ν σο ηνλ 20 ν αηψλα. Απνδείρηεθε ινηπφλ φηη νη θπλεγνί ησλ καγηζζψλ ήηαλ ηα πξντφληα ηεο άγλνηαο ζηα ρακειά θνηλσληθά ζηξψκαηα θαη ηνπ ζξεζθεπηηθνχ δήινπ ησλ αξρψλ. Σν 1911 ν Wallace Notestein εμέδσζε ην βηβιίν «History of Witchcraft in England from 1558 to 1718». απηφ παξέρεη ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ηεο ινγνηερληθήο δηακάρεο γηα ηηο πην γλσζηέο δίθεο γηα καγεία, αιιά θάλεη ηελ απφπεηξα λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιια λνκηθά αξρεία. Μάιηζηα ε πξφβιεςή ηνπ, φηη ζα ήηαλ απίζαλν κηα ηέηνηα αλαδήηεζε λ απνθαιχςεη ηφζεο πνιιέο δίθεο πνπ δελ ζα ήηαλ θαηαρσξεκέλεο, ψζηε λα ζηαζνχλ αηηία λα ηξνπνπνηεζεί ε αθήγεζε ησλ γεγνλφησλ, απνδείρηεθε ιαλζαζκέλε, φηαλ ην 1929 ν ζπγγξαθέαο C. I. Estrange Ewen δεκνζίεπζε λέα δηθαζηηθά θαηεγνξεηήξηα γηα καγεία πνπ δελ είρε αλαθαιχςεη ν Notestein. ε απηά ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη βαζηθέο ιεπηνκέξεηεο φπσο ε αθξηβήο θχζε ηνπ αδηθήκαηνο θαη ν ηφπνο δηακνλήο ηεο κάγηζζαο θαη ηνπ ζχκαηνο. Σα θαηεγνξεηήξηα απηά κάιηζηα ηα ζπκπιήξσζε κε πξνζζήθε πεξηζζφηεξσλ ππνζέζεσλ απφ άιια ηππσκέλα αξρεία, φπσο αξρεία θπιαθψλ θαη αξρεία ηνπ δήκνπ Gaskill Malcolm, Witchcraft Trials in England, ζην The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, επηκ. Brian P. Levack, Oxford University Press, Ηλσκέλν Βαζίιεην, 2013, Macfarlane, Witchcraft in Tudor and Stuart England, 5. [12]

14 ηα κέζα ηνπ 1940 δχν λέα βηβιία εκθαλίζηεθαλ. Η ιανγξάθνο Christina Hole παξαηήξεζε ηηο πεγέο θαη απέθπγε ηνλ κχζν, δίλνληαο λεθάιηα άπνςε γηα ηελ καγεία ζηελ Αγγιία. απηά ηα ίρλε ήξζε ε κνλνγξαθία απφ ηνλ ηζηνξηθφ R. Trevor Davies, ν νπνίνο έδεημε ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν ηνπ θπλεγηνχ ησλ καγηζζψλ, θαηαδεηθλχνληαο θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα απζηεξφηεξε ρξνλνιφγεζε, θνηλσληθφπνιηηηθή εζηίαζε θαη κηα εκπεηξηθά βαζηζκέλε κεζνδνινγία. 27 Ο H. C. Lea ην 1957 θαη ν Joseph Hansen ην 1963 κειέηεζαλ ην θαηλφκελν ηεο καγείαο, εζηηάδνληαο ζηηο κνξθέο ηεο εμνπζίαο, ηνπο θιεξηθνχο, ηνπο δηθαζηέο θαη ηνπο θπβεξλψληεο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε καγεία ήηαλ θάηη πνπ επηβιήζεθε ζηνλ ιαφ απφ φζνπο ηνλ θπβεξλνχζαλ. Ωζηφζν, ε αλζξσπνιφγνο Lucy Mair είπε φηη νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζηελ ηζηνξία ηεο καγείαο ελδηαθέξζεθαλ πεξηζζφηεξν σο πξνο ην γηαηί νη αξρέο δίσθαλ ηηο κάγηζζεο, παξά ηη έθαλαλ νη θνηλνί άλζξσπνη γη απηέο. 28 Σν 1967 νινθιεξψζεθε ην δηδαθηνξηθφ ηνπ Alan Macfarlane, κηα αλάιπζε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο καγείαο ζην Essex πνπ ήηαλ αληηθείκελν επνπηείαο απφ ηνλ Keith Thomas, ν νπνίνο έγξαθε έλα βηβιίν γηα ηηο ιατθέο πεπνηζήζεηο. Ο Thomas θαη ν Macfarlane αθνινπζψληαο αλζξσπνινγηθά θαη θνηλσληθά κνληέια εξκελείαο ηνπ θαηλνκέλνπ, ζπλέδεζαλ ηελ αχμεζε ησλ δηθψλ γηα καγεία κε ηηο επξχηεξεο αιιαγέο ζηηο θνηλσλίεο, φπσο ε αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ν πιεζσξηζκφο θαη ε αχμεζε ηεο θηψρεηαο. 29 O David Palliser ζηήξημε ηελ ζπδήηεζή ηνπ γηα ηελ καγεία ζην έξγν «Social and Economic History of England» ζηελ εξκελεία ηνπ Macfarlane γηα ην Essex, φπσο θαη ν Penry William ζην βηβιίν ηνπ γηα ηελ δηαθπβέξλεζε ησλ Σπδψξ. 30 ηελ αλζξσπνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο καγείαο ππάξρνπλ αληίζεηα επηρεηξήκαηα: Ο Edward Thompson ππνζηήξημε φηη ε πεηζαξρία ηεο ηζηνξίαο είλαη πάλσ απφ φια θαη δήισζε φηη ε εμάξηεζε απφ αλζξσπνινγηθά ζηνηρεία εμππεξεηνχζε κφλν γηα λα ζνιψζεη ηα ζπκθξαδφκελα. Πεξίπνπ ηελ ίδηα δήισζε έθαλε θαη ν William Monter. Ο Macfarlane δήισζε φηη ε έξεπλα ηνπ θπξίσο 27 Gaskill, Witchcraft Trials in England, Sharpe, Introduction, ζην Witchcraft in Tudor and Stuart England, A regional and comparative study, Alan Macfarlane, Taylor & Francis, Λνλδίλν, 2008, xii. 29 Gaskill, Witchcraft Trials in England, Sharpe, Introduction, ζην Witchcraft in Tudor and Stuart England, xvi. [13]

15 αζρνιήζεθε κε ην λα δείμεη πψο ε καγεία ιεηηνπξγεί θνηλσληθά, ηα είδε ησλ αηηηψλ πνπ ηελ πξνθάιεζαλ θαη απφ ηελ άιιε φηη ε αιιαγή ζηηο αληηιήςεηο πεξί καγείαο ήηαλ πέξα απφ ηελ έθηαζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. 31 ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα ε θσηία ήηαλ κηα ζέζε θιεηδί, ζχκθσλα κε ηελ ζεσξία ηεο Margaret Murray, ζαλ κηα παγαληζηηθή ιαηξεία πνπ επηβίσλε, σζηφζν ε θαηάρξεζε ησλ απνδείμεσλ, πνπ ρξεζηκνπνίεζε γηα λα πείζεη ην θνηλφ γηα ηελ ζεσξία ηεο, θαηέζηξεςε ηελ αμηνπηζηία ηεο ζεσξίαο. Ο Norman Cohn ην 1970 έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δπζθήκηζε ηεο Murray θαη ελζάξξπλε ηελ Christina Larner λα ζπλερίζεη λα εξεπλά ην θαηλφκελν ηεο καγείαο, κε απνηέιεζκα λα γίλεη ε πην ζεκαληηθή ηζηνξηθφο πνπ αζρνιήζεθε κε ηε καγεία ζηε θσηία. Η Larner έθαλε πξνζερηηθή αλάγλσζε ησλ δηθψλ γηα ηελ καγεία θαη ε δνπιεηά ηεο ήηαλ πεξηζζφηεξν πνηνηηθή παξά πνζνηηθή, θαζψο νη πξνεγνχκελνη κειεηεηέο απέδηδαλ ην θπλήγη ησλ καγηζζψλ ζηελ Δθθιεζία, αιιά εθείλε έδεημε φηη απηή είλαη κφλν κηα πιεπξά ηεο ηζηνξίαο. Ο απιφο θφζκνο ζπλεξγαδφηαλ ζηηο δηψμεηο ησλ καγηζζψλ πνπ εμφξγηδαλ ηνπο γείηνλέο ηνπο, ελψ νη θπλεγνί ησλ καγηζζψλ ήηαλ γαηνθηήκνλεο, δηθαζηέο θαη κπζηηθνί ζχκβνπινη φπσο θαη ππνπξγνί. 32 [14] Αθφκα ε Larner έδσζε έκθαζε ζηελ θαηαζηαιηηθή πνιηηηθή ηεο ειίη ζηελ δεκηνπξγία θπλεγψλ καγηζζψλ, κηα ελέξγεηα πνπ πξνσζήζεθε απφ ηηο ηάμεηο πνπ θπβεξλνχζαλ. Οη κειέηεο ηεο έδεημαλ φηη ηα πξψηα ρξφληα ησλ ππνςηψλ γηα καγεία, ε βιαβεξή καγεία ήηαλ κφλν αλεζπρία φηη θάπνηνη άλζξσπνη πξνθαινχζαλ βιάβε θαη κηδέξηα κέζσ ηεο καγείαο. Η δηαβνιηθή εξκελεία δηαδφζεθε θαηά ηελ λνκηθή δηαδηθαζία ζηα δηθαζηήξηα. Σν βηβιίν ηεο «Enemies of god: The witch hunt in Scotland» ην 1981 επεξέαζε ηελ επαθφινπζε έξεπλα γη απηφ θαη κεηά ην ζάλαηφ ηεο, ην 1983, ε έξεπλα ζπλερίζηεθε απφ άιινπο κειεηεηέο. 33 Σν 1995 ν Brian Levack ηφληζε φηη ε πξαγκαηηθή ψζεζε γηα ηηο δηψμεηο ζηελ θσηία πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο παξά απφ ην θέληξν θαη φηη νη θεληξηθέο αξρέο είραλ λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θπλεγηνχ ησλ καγηζζψλ παξά κε ηελ δηάδνζή ηνπ. Ο Julian Goodare ππνζηήξημε φηη ε θεληξηθή εμνπζία έπαηδε ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηηο δηψμεηο απ απηφλ πνπ ν Levack είρε 31 Sharpe, Introduction, ζην Witchcraft in Tudor and Stuart England, xvi-xvii. 32 Goodare, Witchcraft in Scotland, Nenonen Marco, Culture wars: state, religion and popular culture in Europe, ζην Witchcraft Historiography, επηκ. Barry Jonathan θαη Davies Owen, Palgrave Macmillan, Νέα Τφξθε, 2007, 112.

16 ππνδείμεη, θαζψο νη επηηξνπέο ησλ δηθαζηψλ ιεηηνπξγνχζαλ βέβαηα ζε ηνπηθφ επίπεδν αιιά ζηέιλνληαλ απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία. 34 Μηα άιιε δεκφζηα ζπδήηεζε εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηα βαζαληζηήξηα. Ο Stuart Mac Donald έθαλε δηάθξηζε αλάκεζα ζηα δηθαζηηθά βαζαληζηήξηα, πνπ έθξηλε φηη ήηαλ ζπάληα, θαη ζε εθείλν ηεο ζηέξεζεο ηνπ χπλνπ πνπ ήηαλ ζπλεζηζκέλν. Η Liv Helene Willumsen θαηέγξαςε ππνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαλ βαζαληζηήξηα κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ππνζηεξίδνληαο φηη κπνξεί λα επηθξαηνχζαλ πεξηζζφηεξν γηα ηηο γπλαίθεο, γηα λα εμάγνπλ ηηο νκνινγίεο ηνπο. 35 Άιιεο έξεπλεο έρνπλ εζηηάζεη ζηηο ιατθέο δνμαζίεο θαη ζηηο ηειεηνπξγηθέο πξαθηηθέο. Η Lizanne Henderson θαη ν Edward J.Cowan έδεημαλ φηη νη λεξάηδεο ιακβάλνληαλ ζνβαξά ππφςε απφ ηνπο απινχο αλζξψπνπο. ην έξγν ηνπο «Scottish Fairy Belief» αθηέξσζαλ έλα θεθάιαην ζηελ δαηκνλνπνίεζε θάπνησλ δνμαζηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ θπλεγηψλ ησλ καγηζζψλ. Η Emma Wilby πξνρψξεζε παξαπέξα εζηηάδνληαο ζε δσληαλέο δνμαζίεο, φπσο ζηελ ζπλάληεζε αλζξψπσλ κε λεξάηδεο ζηελ θσηία. Ο Joyce Miller απνθάιπςε ηνπο ηχπνπο ηεο ηειεηνπξγίαο, ν Edward J.Cowan επεζήκαλε πεξηζζφηεξνπο δεζκνχο κε ηηο πεξί καγείαο αληηιήςεηο, ελψ ν Owen Davies εζηίαζε ζηνπο ίδηνπο ηνπο γεηεπηέο, ακθηζβεηψληαο φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ εξαζηηέρλε ζεξαπεπηή θαη ηνπ επαγγεικαηία, πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ηελ πνλεξηά γηα λα μεγειάζεη ηνπο άιινπο, γηλφηαλ αληηιεπηή ζηελ θσηία. 36 Η πξψηε κεγάιε έθδνζε γηα ηηο ππνζέζεηο καγείαο ζηελ Ννξβεγία «Hekserto og trolddom: Et studie I norsk heksevaesen» δεκνζηεχηεθε ην 1971 απφ ηνλ Bente Gullveig Alver. Ο ζπγγξαθέαο έδσζε έκθαζε ζηελ ρακειή θνηλσληθή θαηάζηαζε ησλ Ννξβεγψλ κάγσλ θαη καγηζζψλ. Οη θαηεγνξνχκελνη ήηαλ ζπλήζσο ειηθησκέλεο γπλαίθεο, κφλεο θαη θησρέο. Η έθδνζε ηνπ «Trolldomsprosessene I Norge pa tallet» απφ ηνλ Hans Eyvind Naess ην 1982 ζηεξίρηεθε ζηελ δηδαθηνξηθή ζέζε ηνπ, είλαη κηα εκπεηξηθή αλάγλσζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη έγηλε κηα ζεκειηψδεο εξγαζία γηα ηελ κειέηε ηνπ εγθιήκαηνο ζηε λεφηεξε Ννξβεγία Goodare, Witchcraft in Scotland, Ο.π., Ο.π., Hagen Rune Blix, Witchcraft Criminality and Witchcraft Research in the Nordic Countries, ζην The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, επηκ. Brian P. Levack, Oxford University Press, Ηλσκέλν Βαζίιεην, 2013, 7-8. [15]

17 Ο Per Sorlin ζην έξγν ηνπ «Trolldoms- och vidskepelseprocessena I Gota hovratt » ην 1993 ρξεζηκνπνίεζε ηξία επεμεγεκαηηθά κνληέια ζην πεδίν ηεο έξεπλαο ησλ δηθψλ γηα ηελ καγεία: α. Σν εθπνιηηηζηηθφ 2. Σν ζπγθξνπζηαθφ 3. Σν ζπζηεκηθφ. Δμήγεζε φηη έγξαςε απηφ ην βηβιίν ζαλ απάληεζε ζε θάπνηεο κειέηεο ηνπ 1980, ζηηο νπνίεο ε ζέζε πεξί πνιηηηζκηθήο επηβνιήο ζεσξήζεθε θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο. Μειεηψληαο πεξηνρέο πνπ νη δηψμεηο δελ πξνρψξεζαλ ζε παληθφ, ζπκπέξαλε φηη νη δίθεο δελ κπνξνχζαλ λα λνεζνχλ ζαλ επηβνιή ησλ ηδεψλ ηεο ειίη ζηνλ επξχηεξν πιεζπζκφ, αιιά φηη ε ειίη πεξηζζφηεξν ζθφπεπε κ απηέο λα ειέγμεη παξά λα εθπνιηηίζεη ηνπο πιεζπζκνχο. 38 Η ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ δηθψλ γηα καγεία ζηε Γαλία θαη Ννξβεγία απφ ηελ Ellen Alm ζην «Statens rolle I Trolldomsprosessene I Danmark og Norge pa og tallet» ακθηζβεηεί ηελ άπνςε φηη νη δηψμεηο ησλ καγηζζψλ πξνέξρνληαλ απφ κηθξέο θνηλφηεηεο θαη ππνζηεξίδεη φηη νη δίθεο πξνέξρνληαλ απφ ηα πάλσ. Σν βηβιίν ηνπ Nils Gilje «Heksen og humanisten: Anne Pedersdatter og Absalon Pedersson Beyer: en historie om magi og trolldom I Bergen pa tallet» ρξεζηκνπνίεζε δηάζεκεο ππνζέζεηο καγείαο ηνπ 1590, δίλνληαο έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο πξνηεζηαληηθήο απνθαιππηηθήο ζέζεο φηη ν θφζκνο πιεζίαδε ζηηο ηειεπηαίεο ηνπ εκέξεο γη απηφ ήηαλ επείγνπζα αλάγθε ε δίσμε ησλ καγηζζψλ. 39 Ο Robert Moore ζην βηβιίν «The Formation of a Persecuting Society» ζεκείσζε φηη νη πξαγκαηηθνί ζηφρνη ησλ δηψμεσλ θαηά ηε κεζαησληθή πεξίνδν ήηαλ ε ηξηάδα, ησλ αηξεηηθψλ, ησλ Δβξαίσλ θαη ησλ ιεπξψλ, πνπ θαηά δηαζηήκαηα θαηεγνξνχληαλ φηη κεραλνξξαθνχζαλ θαηά ηεο ρξηζηηαλνζχλεο, θαηεγνξίεο πνπ αξγφηεξα απνδίδνληαλ ζηηο κάγηζζεο. Σέηνηεο δηψμεηο ήηαλ πηζαλέο κφλν ζην γεληθφ πιαίζην ησλ ζπλδεφκελσλ αιιαγψλ κε ηνπο πνιηηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη ηδενινγηθνχο πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο Δπξψπεο θαη ζπλέβαιαλ ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ νξίσλ θαη ζηελ ππεξάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θπξίαξρσλ νκάδσλ Ο.π., Ο.π., Briggs Many reasons why, [16]

18 ii) Η καηαδίωξη ηηρ μαγείαρ ζε επιμέποςρ πεπιοσέρ πσο έρεη δείμεη ε ηζηνξηθή έξεπλα, ην θαηλφκελν ηεο καγείαο εκθαλίζηεθε ζε δηάθνξεο πεξηνρέο θαη θξάηε ηεο Δπξψπεο κε δηαθνξεηηθή έληαζε ζε δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. Πνηέο ήηαλ νη ζπλζήθεο πνπ επεξέαζαλ ηελ εκθάληζή ηνπ ζηελ θάζε πεξίπησζε; ηνλ γεξκαληθφ ρψξν εθδειψζεθε ε κεγαιχηεξε καλία, αθνχ απφ ηα άηνκα πνπ θαηαδηψρηεθαλ γηα καγεία ζηελ Δπξψπε, ηα πεξίπνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ γεξκαληθφ ρψξν. 41 Δπεηδή είραλ δήζεη απνηπρίεο ζηελ ζπγθνκηδή ησλ πξντφλησλ, ππήξμε κηα ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επηδείλσζε ησλ αγξνηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ δηθψλ ησλ καγηζζψλ κεηά ην Αξθεηνί ιφγηνη ηεο επνρήο ζπλέδεζαλ ηελ Μηθξή Παγεηψδε επνρή κε ηηο θαηεγνξίεο ελαληίνλ ησλ καγηζζψλ. Σν 1620 ζηε λφηηα Γεξκαλία νη δηαθνξεηηθέο ζηάζεηο ηεο ειίη απέλαληη ζηε καγεία θαη ηηο δίθεο έθαλαλ αηζζεηή ηελ δηαθνξά ζην ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ πξφηππν ησλ δηθψλ. Σν ήηαλ ε πεξίνδνο ησλ πην ζπζηεκαηηθψλ δηψμεσλ πνπ πξνθάιεζε εθαηνληάδεο ζχκαηα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. Σν άζηαην πνιηηηζκηθά θαη ηδενινγηθά θιίκα δελ πξνθάιεζε βέβαηα ηηο δίθεο ησλ καγηζζψλ, αιιά αλαπηχρζεθε ζε ζπλάθεηα κε απηέο. Μεηά ην 1630 νη δίθεο έγηλαλ πην ζπάληεο θαζψο ήηαλ απνθαζηζηηθή ε παξέκβαζε ησλ θπβεξλήζεσλ. 42 Ο κεγάινο αξηζκφο ησλ δηθψλ ην δελ είρε ελνξρεζηξσζεί απφ ηηο αξρέο αιιά απφ ηνπηθέο θαηεγνξίεο. 43 Σν 80 % εθείλσλ πνπ δηψθνληαλ γηα καγεία ήηαλ γπλαίθεο θαη κάιηζηα πάλσ απφ ηα 40, αθνχ ην κνηίβν ησλ αξρψλ ηνπ 16 νπ αηψλα, φπνπ νη κηζνί θαηεγνξνχκελνη ήηαλ άληξεο, άιιαμε δξακαηηθά. Οη θαηεγνξίεο βάξαηλαλ πεξηζζφηεξν ηηο γπλαίθεο πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ θξνληίδα ησλ εγθχσλ θαη ησλ παηδηψλ, ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θαγεηνχ θαη ηελ θξνληίδα ησλ αξξψζησλ. Πνιιέο χπνπηεο γηα καγεία θαηεγνξνχληαλ γηα ηελ αλάκεημε δειεηεξίνπ κέζα ζην θαγεηφ ή γηα ηελ δνινθνλία ησλ ζπκάησλ ηνπο κε άιινπο κπζηήξηνπο ηξφπνπο. 44 Η κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο αλαηνιηθέο γεξκαλφθσλεο πεξηνρέο θαη ζηηο δπηηθέο γαιιφθσλεο ήηαλ ε έθηαζε ζπκκεηνρήο ζηελ νξγάλσζε ησλ δηθψλ. Οη ππεχζπλνη ζθφπεπαλ λα θαηαζηήζνπλ φιε ηελ θνηλφηεηα ππεχζπλε γηα ην θφζηνο έλαξμεο κηαο δίσμεο πνπ δηαθνξεηηθά ζα βάξαηλε έλα άηνκν ή κηα κηθξή νκάδα. ηελ 41 Robisheaux, The German Witch Trials, Ο.π., Ο.π., Ο.π., 8. [17]

19 πεξηνρή ηνπ Ρήλνπ πνιινί ηζρπξνί ηνπηθνί εγεκφλεο θαη άιινη αμησκαηνχρνη αγσλίδνληαλ λα ειέγμνπλ ην ρσξηφ, δεκηνπξγψληαο ιίζηεο νλνκάησλ απφ ηηο νκνινγίεο εθείλσλ πνπ θαηνλφκαδαλ ηνπο ζπλελφρνπο ηνπο. Η πιεηνςεθία απηψλ πνπ θαηεγνξνχληαλ ήηαλ ηαπεηλνί άλζξσπνη, πεξηζζφηεξν γπλαίθεο παξά άληξεο, ειηθησκέλεο παξά λέεο, ρήξεο ρσξίο επηδψληα παηδηά, ρσξηθνί θαη ηερλίηεο αιιά θαη ππφ-νκάδεο φπσο δεηηάλνη θαη βνζθνί, ελψ πνιχ ιίγα κέιε απφ ηνπο πινχζηνπο ρσξηθνχο έπεζαλ ζχκαηα ησλ δηψμεσλ. 45 Η ελαιιαθηηθή εμήγεζε ηεο καγείαο ήηαλ ε ρξήζε καγηθψλ παξαζθεπαζκάησλ πνπ νη κάγηζζεο πξνκεζεχνληαλ απφ ηνλ δηάβνιν, φπσο πνιιέο κάγηζζεο ζηελ Λσξξαίλε είραλ νκνινγήζεη. Αθνχ νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο πνπ θαηεγνξνχληαλ ήηαλ θησρνί, ήηαλ ζπάλην λα θαηαζρεζνχλ ηα ππάξρνληα ηνπο γηα λα θαιπθζνχλ ηα δηθαζηηθά έμνδα. Η ρξήζε ηνπ αγηαζκνχ θαη ηνπ δηαβαζκέλνπ άξηνπ έπαηδε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ηειεηνπξγία θαηά ησλ καγηζζψλ. Οη αληηιήςεηο ηνπ ιανχ γηα ηηο κάγηζζεο ήηαλ βαζηά ξηδσκέλεο ζε κηα παξάδνζε θαη ζην θνπηζνκπνιηφ ησλ ρσξηψλ. Οη θαηεγνξνχκελνη νκνινγνχζαλ φηη είραλ παξαπιαλεζεί απφ ηνλ δηάβνιν φηαλ ήηαλ ζπκσκέλνη θαη απειπηζκέλνη θαη έηζη εμαλαγθάζζεζαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπλάζξνηζε ηνπ αββάηνπ (Sabbath) θαη λα πιήμνπλ ηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπο. 46 Σν πην αμηνζεκείσην ζηνηρείν ζηε δίσμε ηεο καγείαο ζηελ Γαιιία ήηαλ φηη απφ ηνλ 15 ν αηψλα σο θαη ην ηέινο ηνπ παιαηνχ θαζεζηψηνο δηθάδνληαλ απφ έλα θνζκηθφ θαη φρη εθθιεζηαζηηθφ δηθαζηήξην, ην parlement ηνπ Παξηζηνχ ή αληίζηνηρα ζψκαηα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ βαζηιείνπ. Σν parlement είρε απνθαζίζεη λα κελ επηηξέπεηαη θαλέλα εθθιεζηαζηηθφ δηθαζηήξην ζηελ γαιιηθή επηθξάηεηα λα εθδίδεη ηειηθή απφθαζε ζε ππνζέζεηο καγείαο, ελψ είρε θξαηήζεη κηα επηθπιαθηηθή ζηάζε γηα ηελ καγεία. ην πξψην κηζφ ηνπ 16 νπ αηψλα νη θαηαγεγξακκέλεο δίθεο γηα καγεία ζην βαζίιεην ηεο Γαιιίαο ήηαλ αξαηέο φζν θαη ζηελ δπηηθή Δπξψπε. 47 Η πην αηκαηεξή θάζε ησλ δηψμεσλ ζηνλ ηηαιηθφ ρψξν ήηαλ κέρξη ηα κέζα ηνπ 15 νπ αηψλα, φηαλ νη κάγηζζεο ηηκσξνχληαλ κε ζθιεξφ ηξφπν ζε δηάθνξεο ηηαιηθέο πφιεηο (Μηιάλν, Βελεηία, Ρψκε, Φισξεληία) θαη θνξπθψζεθαλ θαηά ηνπο Ιηαιηθνχο 45 Briggs Robin, Witchcraft and the Local Communities: The Rhine- Moselle Region, ζην The Oxford Handbook of Witchcraft in Early Modern Europe and Colonial America, επηκ. Brian P. Levack, Oxford University Press, Ηλσκέλν Βαζίιεην, 2013, Ο.π., Monter, Witchcraft Trials in France, 2. [18]

20 πνιέκνπο. Οη καδηθέο δίθεο έιεμαλ κε πνιιαπιέο ηηκσξίεο ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ ηηαιηθψλ θξαηψλ. Δμαηηίαο ηεο απνπζίαο ησλ πξαγκαηηθψλ πξαθηηθψλ απφ ηηο δίθεο εθεί, ε γλψζε καο είλαη απνζπαζκαηηθή αιιά θαλεξά ζα είραλ θαεί πεξηζζφηεξεο κάγηζζεο απφ ηνλ αξηζκφ πνπ πηζηνπνηείηαη απφ ηα ζσδφκελα αξρεία. 48 Απφ ηα ηέιε ηνπ 16 νπ αηψλα, ε Ρσκατθή Ιεξά Δμέηαζε έγηλε πην αλήζπρε γηα ηελ δίσμε ηεο καγείαο. Δληνχηνηο, ε ζπζηεκαηηθή δίσμε ηεο καληείαο, ηεο εξσηηθήο καγείαο θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο καγείαο ζπλήζσο έιεγε κε ειαθξηέο πνηλέο απφ ηα δηθαζηήξηα ηεο Ρσκατθήο Ιεξάο Δμέηαζεο. Απηά πεξηειάκβαλαλ καζηίγσκα ζηνπο δξφκνπο, άιινπο ηξφπνπο δεκφζηνπ εμεπηειηζκνχ ή πεξηνξηζκφ ζε έλα ρσξηφ ή ζε κηα νιφθιεξε πφιε. 49 Θαλαηηθέο πνηλέο επηβάιινληαλ ζε πεξηπηψζεηο ζαθνχο δαηκνληθήο καγείαο. Γπλαίθεο ζεξαπεχηξηεο θαη κάληηζζεο δελ ήηαλ νη κφλεο πνπ ξίζθαξαλ λα εθδησρζνχλ. Σν ίδην θαη νη επαγγεικαηίεο πνπ κάζαηλαλ ηελ καγεία θαη ήηαλ ζπλήζσο άληξεο. Η δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ κάγν θαη ηελ κάγηζζα ήηαλ ζνιή εθεί. 50 Η Ιζπαλία θαη ε Πνξηνγαιία πξνζπάζεζαλ λα εκπνδίζνπλ ηα θνζκηθά δηθαζηήξηα λα ηηκσξήζνπλ έλα έγθιεκα πνπ νη λνκηθνί ζπκθσλνχζαλ φηη ήηαλ κεηθηήο δηθαηνδνζίαο θαη ράξε ζηελ βαζηιηθή ππνζηήξημε ην θαηάθεξαλ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Ιβεξηθήο. Η Ιζπαληθή Ιεξά Δμέηαζε είρε ιηγφηεξε δηθαηνδνζία λα ειέγρεη ην έγθιεκα ηεο καγείαο θπξίσο ζηηο βνξεηναλαηνιηθέο πεξηνρέο πνπ αλήθαλ ζην ζηέκκα ηεο Αξαγνλίαο πεξηζζφηεξν παξά ζην ζηέκκα ηεο Καζηίιεο. 51 ηα Καλάξηα λεζηά ν δηάβνινο εκθαληδφηαλ ζπρλά κε ηελ κνξθή ηεο θακήιαο. Οη κάγνη εδψ εηδηθεχνληαλ ζην πηπίιηζκα αίκαηνο παηδηψλ. Σν 1529 ν αλαπιεξσηήο θπβεξλήηεο ζπλέιαβε πνιιέο γπλαίθεο κε ηελ θαηεγνξία φηη ζθφησζαλ βξέθε κε απηή ηελ κέζνδν. Σέηνηεο θαηεγνξίεο θνξπθψζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ 16 νπ αηψλα αιιά ζπλερίζηεθαλ ζπνξαδηθά κέρξη ην Η καγεία ζηελ θσηία ζεσξνχληαλ θνζκηθφ αδίθεκα ην δηάζηεκα θαη ηφηε έγηλαλ νη πεξηζζφηεξεο δίθεο, θαζψο ην θπλήγη ησλ καγηζζψλ ζηελ πεξηνρή απηή ήηαλ απφ ηα πην απζηεξά ζηελ πξνηεζηαληηθή Δπξψπε. ε πιεζπζκφ , 48 Herzig, Witchcraft Prosecutions in Italy, Ο.π., Ο.π., Monter, «Witchcraft in Iberia, Ο.π., 4-5. [19]

21 πεξίπνπ άλζξσπνη θαηεγνξήζεθαλ γηα καγεία θαη πεξίπνπ εθηειέζηεθαλ. 53 Οη ζηαηηζηηθέο έδεημαλ φηη νη δησθφκελνη ζηελ θσηία ήηαλ θαηά ην 85% γπλαίθεο, έλα κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ φ,ηη ζπλέβε ζηελ Δπξψπε ζπλνιηθά. Σν 22% ήηαλ γχξσ ζηα 30, ην 41% γχξσ ζηα 40 θαη ην 13% γχξσ ζηα 50. Αιιά ηελ επνρή εθείλε κηα γπλαίθα ζηελ ειηθία ησλ 40 ζεσξνχληαλ ειηθησκέλε κε ηηο αιιαγέο ζηελ εμσηεξηθή ηεο εκθάληζε θαη ηελ παχζε ηεο πεξηφδνπ γνληκφηεηαο. Οη κάγηζζεο πνπ θαηεγνξνχληαλ απφ ηνπο γείηνλεο ηνπο ήηαλ κεηνςεθία θαη νη πεξηζζφηεξεο πνπ θαηεγνξνχληαλ, θαηνλνκάδνληαλ απφ θάπνηα άιιε κάγηζζα θαηά ηελ νκνινγία ηεο, κεξηθέο ήηαλ καίεο αιιά γεληθά ήηαλ κέιε ηεο θνηλσλίαο ηνπο παξά πεξηζσξηνπνηεκέλα άηνκα. 54 Οη δηψμεηο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ησλ πέληε θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ (Ιζιαλδία, Ννξβεγία, Γαλία, νπεδία θαη Φηιαλδία) ήηαλ ζην απνθνξχθσκά ηνπο ην αλ θαη νη δίθεο ζπλέβαηλαλ θαη λσξίηεξα θαη αξγφηεξα. ε θάπνηεο πεξηνρέο ησλ ρσξψλ απηψλ, νη άληξεο είραλ ηελ ππεξνρή αλάκεζα ζηνπο θαηεγνξνπκέλνπο. Οη πην έληνλεο δηψμεηο ζπλέβεζαλ ζηελ πεξηνρή Dalama ηεο νπεδίαο ην , γλσζηέο σο δίθεο Blakulla. 55 ε κέξε ηεο Φηιαλδίαο θαη ζηελ Ιζιαλδία, νη δίθεο γηα καγεία ζπλδένληαλ κε ηελ παξαδνζηαθή καγεία, πνπ πξσηίζησο ζπλδεφηαλ κε ηνπο άληξεο. Η πξψηε θαχζε καγηζζψλ ζηελ Ιζιαλδία ζπλέβε ην 1625 θαη ε ηειεπηαία εθηέιεζε ην Μεηά απφ εθείλε ηελ ζηηγκή, φιεο νη πξνηάζεηο ζαλάησζεο έπξεπε λα επαλεμεηαζηνχλ απφ ην αλψηαην δηθαζηήξην ηεο Κνπεγράγεο. Οη θχξηεο θαηεγνξίεο ζηα δηθαζηήξηα αθνξνχζαλ ηζρπξηζκνχο γηα καγεία πνπ πξνθαινχζε αθχζηθεο αζζέλεηεο ζηνπο γείηνλεο. 56 Οη πεξηζζφηεξεο δίθεο ζηελ Γαλία ζπλέβεζαλ ην Ο λφκνο θαηά ηεο καγείαο εθδφζεθε ην 1617 θαη ε αχμεζε ησλ δησγκψλ ήηαλ άκεζε ζπλέπεηα ηεο λνκνζεζίαο. Αλ θαη 400 άλζξσπνη θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην, κεγάιε αιπζηδσηή αληίδξαζε θπλεγηνχ ζπάληα ζπλέβε ζηελ Γαλία. πσο θαη ζηελ Ννξβεγία, δελ ππήξμαλ αλαθνξέο γηα ζεμνπαιηθή αθνιαζία ή θαληβαιηζκφ, αιιά άιια ζηνηρεία 53 Goodare, Witchcraft in Scotland, Ο.π., Hagen Rune, Witchcraft Criminality in the Nordic Countries, Ο.π., 4-5. [20]

22 ζρέζεο κε ην δηάβνιν, φπσο ην φηη έβξηζθαλ ην ζεκάδη ηνπ δηαβφινπ πάλσ ζηνπο θαηεγνξνχκελνπο. 57 ηε Ννξβεγία απφ ην 1560 έσο ηηο αξρέο ηνπ 18 νπ αηψλα πεξηζζφηεξνη απφ 750 άλδξεο θαη γπλαίθεο θαηεγνξήζεθαλ γηα αζέηεζε ησλ λφκσλ ηεο Γαλίαο θαη Ννξβεγίαο θαηά ηεο καγείαο. Οη Ννξβεγηθέο δίθεο μεθίλεζαλ ην 1560 κε ηελ πην έληνλε πεξίνδν δηψμεσλ λα δηαξθεί απφ ην Η ζπρλφηεηα ησλ ππνζέζεσλ κεηψζεθε ζην ηέινο ηνπ 17 νπ αηψλα. Οη Ννξβεγηθέο δίθεο ήηαλ άληζα θαηαλεκεκέλεο γεσγξαθηθά θαη έηζη ζε κηα πεξηνρή κπνξεί λα ππήξραλ έληνλεο δηψμεηο, ελψ ε γεηηνληθή λα κελ είρε θακηά εκπεηξία απφ ην θπλήγη. 58 Η Αγγιία γεχηεθε ην κεγαιχηεξν θπλήγη καγηζζψλ ζηελ ηζηνξία ηεο ην απφ ηνλ Matthew Hopkins. Οη δίθεο απηήο ηεο πεξηφδνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ κεγάιν παληθφ γηα ηηο κάγηζζεο ζηελ αλαηνιηθή Αγγιία. Πνιινί απφ απηνχο πνπ θαηεγνξήζεθαλ, ζεσξνχληαλ χπνπηνη φρη απιψο γηα καγεία αιιά φηη ζπλδένληαλ θαη κε δηαβνιηθά πλεχκαηα. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη απφ ηηο πξνδηθαζηηθέο θαηαζέζεηο απνδεηθλχνπλ φηη πνιιέο απφ ηηο θαηεγνξνχκελεο πνπ εμεηάζηεθαλ νκνιφγεζαλ φηη θξαηνχζαλ ζην ζπίηη ηέηνηα πλεχκαηα θαη ηνπο επέηξεπαλ λα ηνπο ξνπθνχλ ην αίκα, θάλνληαο ζπκθσλίεο κε ηνλ δηάβνιν θαη ιηγφηεξν ζπρλά φηη είραλ ζεμνπαιηθή ζρέζε κε εθείλνλ. 59 ηελ Αγγιία ην ζέαηξν είρε αζρνιεζεί αξθεηέο θνξέο κε ην θαηλφκελν ηεο καγείαο. Ο αίμπεξ δεκηνχξγεζε πιήζνο πλεπκάησλ άιινηε θαθψλ, άιινηε θαιψλ θαη άιινηε αδηάθνξσλ, ζε έξγα φπσο ην «λεηξν ζεξηλήο Νπθηφο» (1595) θαη «ε Σξηθπκία» (1610). ηα ζέαηξα ηεο ρψξαο ζηηο αξρέο ηνπ 17 νπ αηψλα ε κάγηζζα άξρηζε λα απεηθνλίδεηαη σο θάηη ζην νπνίν πίζηεπαλ νη ακφξθσηνη, απιντθνί θαη ρνλδξνθνκκέλνη ρσξηάηεο, ελψ νη κνξθσκέλνη ήηαλ αξθεηά έμππλνη γηα λα πηζηεχνπλ ζ απηέο. Οη κάγηζζεο έγηλαλ πιάζκαηα ελφο αθεξεκέλνπ ηφπνπ ή ηνπ απφκαθξνπ παξειζφληνο, γηα παξάδεηγκα ε πξψηκε θνηία ηνπ Μάθβεζ (πνπ αλέβεθε γηα πξψηε θνξά ην 1606), φπνπ ζε θάζε πεξίζηαζε ηα μσηηθά κπνξνχζαλ κφλν λα πξνβιέςνπλ ην κέιινλ, φρη λα ην αιιάμνπλ. Η αγγιηθή θνπιηνχξα είρε αξρίζεη λα ηηζαζεχεη ηε κάγηζζα θαη λα αλαπαξηζηά ηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν φρη σο δηαξθψο απνιχησο θαιφ ή 57 Ο.π., Ο.π., Sharpe Jim, The devil in East Anglia: the Matthew Hopkins trials reconsidered, ζην Witchcraft in Early Modern Europe, επηκ. Barry Jonathan, Hester Marianne θαη Gareth Roberts, Cambridge University Press, Νέα Τφξθε, 1996, [21]

23 απνιχησο θαθφ. ίγνπξα απηή ε ηάζε απερνχζε ηελ ζθέςε ησλ Άγγισλ δηθαζηψλ θαη ελφξθσλ, γηα ην πνζνζηφ ησλ αζσσηηθψλ απνθάζεσλ πνπ απμήζεθαλ κεηά ηελ πεξίνδν ησλ έληνλσλ δηψμεσλ ηνπ Έηζη, αθνχ ν Matthew Hopkins θαη νη δηψμεηο ηνπ έθηαζαλ ζην ηέινο ηνπο, ηα νξθσηά δηθαζηήξηα ήηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν απξφζπκα λα θαηαδηθάζνπλ θάπνηνλ κε ηελ θαηεγνξία ηεο καγείαο Thurston W. Robert, Μάγοι και Μάγιζζερ, κηθ: Παπαζηάκνπ Ισάλλα, Δθδ. Παπαδήζε, Αζήλα, 2006, [22]

24 iii) Αίηια ηηρ δίωξηρ ηων μαγιζζών Οη ηζηνξηθνί κειεηψληαο ην θαηλφκελν ηεο καγείαο ζε επηκέξνπο πεξηνρέο θαη ρξνληθέο πεξηφδνπο, αλαθάιπςαλ ζπρλά φηη ήηαλ δηαθνξεηηθνί νη ιφγνη πνπ ψζεζαλ ηηο αξρέο θαη ηνπο απινχο αλζξψπνπο λα επηηεζνχλ ζε θάπνηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπο, θαηεγνξψληαο ηνπο γηα καγεία. Πνηνη ήηαλ φκσο απηνί νη ιφγνη πνπ φπιηζαλ ην ρέξη ηνπο θαηά ησλ γπλαηθψλ; Καη πνηεο θαηεγνξίεο γπλαηθψλ θαηεγνξήζεθαλ ηειηθά γηα καγεία; Η έμαξζε ησλ δηψμεσλ έιαβε ρψξα αθξηβψο ηελ πεξίνδν ηεο Μεηαξξχζκηζεο θαη ηεο Αληηκεηαξξχζκηζεο: εμνληψλνληαο νη δεισηέο ηηο κάγηζζεο εμάιεηθαλ θαη ηηο δεηζηδαηκνλίεο. 61 Δίλαη ελδηαθέξνλ φηη νη δηψμεηο ζηε κεζαησληθή Δπξψπε δελ πεξηειάκβαλαλ ηηο κάγηζζεο. Ωζηφζν, ζε έλα βαζχηεξν πιαίζην νη δίθεο γηα ηελ καγεία έλσλαλ ηηο θνηλφηεηεο γηα λα εμπγηάλνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο απφ ηνλ δηάβνιν. Η πην γεληθή πξνζπάζεηα ησλ δηνηθεηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηεο Δθθιεζίαο λα επηβάινπλ ηελ ζχζθημε ηνπ εζηθνχ θαη θνηλσληθνχ ειέγρνπ πάλσ ζηνλ πιεζπζκφ κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηελ πξνζέιθπζε ηεο ιατθήο ππνζηήξημεο πάλσ ζε απηφ ην ζέκα, ελψ ππεξεηνχζαλ ηηο ζηνρεχζεηο ηεο θπβεξλψζαο ηάμεο. Οη αληηιήςεηο γηα ηελ καγεία αλακεηγλχνπλ μεραζκέλεο ιατθέο θνηλσληθέο επηζπκίεο. Οη απνζπψκελεο νκνινγίεο βνεζνχζαλ ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ επηζπκηψλ ηνπ πιεζπζκνχ κε ηηο παξαδνζηαθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο. Θα πξέπεη βέβαηα λα πξνζηεζεί φηη ζε αληίζεζε κε αξθεηνχο άιινπο ηχπνπο παξαβαηηθψλ νκάδσλ πνπ δνχζαλ κέζα ζηηο θνηλσλίεο, νη κάγηζζεο ζεσξνχληαλ φηη ηάρα βιάπηνπλ ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο, πνπ είραλ θίλεηξν λα ηηο θαηεγνξήζνπλ γηα καγεία. 62 Ο Robert Muchembled ππνζηήξημε φηη νη δηψμεηο ησλ καγηζζψλ ήηαλ απνηέιεζκα ησλ δηαδηθαζηψλ πνιηηηζκηθήο επηβνιήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο απφ ηελ ζξεζθεπηηθή θαη πνιηηηθή ειίη. Ο Boris F. Porsnev, καξμηζηήο ηζηνξηθφο, πξφηεηλε φηη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ θξάηνπο μεθίλεζε απφ ηελ ειίη πνπ θπβεξλνχζε θαη θνβφηαλ φηη ν απιφο ιαφο ζα επαλαζηαηνχζε. Άιινη ηζηνξηθνί δήισζαλ φηη ε ειίη, πνπ θπβεξλνχζε, είδε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ φρινπ απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα πνιεκήζεη 61 Kamen Henry, Ππώιμη Νεόηεπη Εςπωπαϊκή Ιζηοπία, Μηθ. Καινγηάλλε Διέλε, Δθδφζεηο Μεηαίρκην Δπηζηήκεο, Αζήλα, 2002, Briggs, Many reasons why, [23]

25 ην έγθιεκα, λα θαηαζηείιεη ηηο επαλαζηάζεηο, λα επηηχρεη κηα απνηειεζκαηηθή νηθνλνκία πνπ ζα πεξηειάκβαλε πηζηφ εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη αχμεζε ησλ θφξσλ. Η επηδίσμε ηεο ηάμεο θαη ηεο πεηζαξρίαο μεθίλεζε ηηο δηψμεηο. 63 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ αηψλα, φπσο ηζρπξίδεηαη ν Brian Levack, νη ηζηνξηθνί πξνζπάζεζαλ λα θαζηεξψζνπλ κηα αηηηαθή ζρέζε αλάκεζα ζην κεγάιν θπλήγη ησλ καγηζζψλ ηνλ 16 ν θαη 17 ν αηψλα θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ λεσηεξηθνχ θξάηνπο. Η γεληθή αίζζεζε είλαη φηη νη κάγηζζεο ήηαλ ηα ζχκαηα ηεο πξνέιαζεο ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ, ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ηεο λεσηεξηθήο πνιηηηθήο δηακφξθσζεο. Ο δηθαζηηθφο θαη δηνηθεηηθφο ζπγθεληξσηηζκφο, ήηαλ ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θξαηηθήο αλάπηπμεο. Η πξφνδνο ηεο θεληξηθήο βαζηιηθήο δηθαηνδνζίαο είρε νδεγήζεη ηελ πεξηθέξεηα ζηνλ θεληξηθφ θπβεξλεηηθφ έιεγρν. 64 Μειέηεο έηεηλαλ λα ραξαθηεξίδνπλ σο δείγκαηα καγείαο ηηο δηακάρεο πνπ μεζπνχζαλ αλάκεζα ζηηο γπλαίθεο θαη εθδειψλνληαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηξφηεηαο ή ηεο γνληκφηεηαο, αιιά ε Lauren Martin έδεημε φηη αξθεηέο ζπγθξνχζεηο ήηαλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ελφηεηα, ην λνηθνθπξηφ θαη ηελ εξγαζία, φπσο ηελ δεκηνπξγία ξνχρσλ θαη ηελ γαιαθηνθνκία. Η πξνψζεζε ηεο πεηζαξρίαο ζην ζείν ζρεηηδφηαλ ηδηαίηεξα κε ηηο γπλαίθεο, αθνχ ην ζεκαληηθφηεξν ζέκα ησλ εθθιεζηαζηηθψλ δηθαζηεξίσλ ήηαλ ε ηηκσξία ηνπ εμσζπδπγηθνχ ζεμ, πνπ ζπλήζσο απνθαιππηφηαλ κε ηηο εγθπκνζχλεο. Σν θπλήγη ησλ καγηζζψλ ζπλέβαιε ζηελ εθδίσμε ηνπ εγθιήκαηνο θαη ηελ ξχζκηζε ησλ εζψλ ησλ γπλαηθψλ. 65 Δπηπιένλ, νη γπλαίθεο θξφληηδαλ γηα ηα νηθφζηηα δψα, θαζψο νη άληξεο πήγαηλαλ γηα δνπιεηά ζηνπο αγξνχο ή ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο καθξηά απφ ην ζπίηη. Έηζη, νη γπλαίθεο ήηαλ πεξηζζφηεξν πηζαλφ λα βξεζνχλ θνληά ζηνπο ζαλάηνπο δψσλ θαη αλζξψπσλ, νη νπνίνη δελ κπνξνχζαλ λα εμεγεζνχλ εθείλε ηελ επνρή κε άιινλ ηξφπν παξά κε ηελ αλαθνξά ζε ππεξθπζηθέο δπλάκεηο. 66 «Ση γελλά ηελ κάγηζζα;» δηεξσηήζεθε ν Michelet ζηε κειέηε ηνπ «La Sorciere». «Σν δειψλσ απεξίθξαζηα: Η απειπηζία.», ζπκπέξαλε. Οη απινί άλζξσπνη δπζθνιεχνληαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηνπο πνιέκνπο, ιηκνχο, ηηο 63 Nenonen, Culture Wars, Levack P. Brian, State- building and witch hunting in early modern Europe, ζην Witchcraft in Early Modern Europe, επηκ. Barry Jonathan, Hester Marianne θαη Gareth Roberts, Cambridge University Press, Νέα Τφξθε, 1996, Goodare, Witchcraft in Scotland, Thurston, Μάγοι και Μάγιζζερ, 245. [24]

26 θνηλσληθέο θξίζεηο, ηελ απψιεηα ηεο πίζηεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. ηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο πνπ καζηίδνληαλ απφ ηνλ πφιεκν θαη ηε ζηηνδεία, ν πιεζπζκφο ζπκαηνπνηνχζε απηνχο ζηνπο νπνίνπο έβιεπε λα πξνζσπνπνηνχληαη ηα δεηλά ηνπ. 67 Οη πεξηζζφηεξεο ιατθέο παξαδφζεηο ήηαλ δεκέλεο κε επνρηαθά γιέληηα ζηηο θνηλφηεηεο. χκθσλα κε ηνλ Muchembled, απφ ηνλ 16 ν αηψλα θαη εμήο, νη αξρέο πξνζπαζνχζαλ λα ηα ειέγμνπλ θαη αθνχ νη γπλαίθεο έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ιατθή παξάδνζε κέζα ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ηηο θνηλφηεηεο, ηηο έθαλε πην επάισηεο ζηελ επίζεζε ησλ αξρψλ λα θαηαζηείινπλ ηηο παξαδφζεηο. Σν ζέκα ινηπφλ ηνπ θχινπ είρε ρξσκαηίζεη θαηά πνιχ ηα θπλήγηα ησλ καγηζζψλ. Τπνζηήξημε αθφκα φηη ε λέα ηδενινγία πξνψζεζε λέα κνληέια νηθνγελεηαθήο δσήο, θαζψο δφζεθε πεξαηηέξσ έκθαζε ζηνλ ξφιν ηνπ παηέξα, ν νπνίνο, φπσο ν βαζηιηάο, έπξεπε λα θαζνδεγήζεη πξνο ηνπο ζσζηνχο θαλφλεο, ηηο αμίεο θαη ηε ζετθή εληνιή. 68 Αληίζεηα απφ ηνλ Muchembled, ν Macfarlane ζεκείσζε φηη νη θαηεγνξίεο ησλ καγηζζψλ δελ είλαη απφδεημε ηεο ερζξφηεηαο αλάκεζα ζηα θχια εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ πνπ ππήξμαλ ζχκαηα ηεο καγείαο. Η Marianne Hester φκσο πξνζπάζεζε λα εξκελεχζεη ηηο δίθεο γηα καγεία ζην Essex απφ κηα επαλαζηαηηθή θεκηληζηηθή πξννπηηθή ζρνιηάδνληαο φηη ν Macfarlane ππεξαπινχζηεπζε ην ζέκα εδψ. Η Dianne Purkiss θαηεγφξεζε ηνλ Macfarlane φηη ειάηησζε ηελ αμία ησλ έκθπισλ ζρέζεσλ κέζα απφ ηελ εξκελεία ηεο καγείαο θαη ζεκείσζε φηη απέθπγε ηελ ζεσξία ηνπ θχινπ. 69 Κεληξηθφ ζεκείν ηεο δηνξαηηθφηεηαο ηνπ Macfarlane ήηαλ ε άπνςε φηη νη θαηεγνξίεο γηα ηελ καγεία ίζσο ήηαλ έλα ζχκπησκα βαζηψλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ. Ίζσο θάπνηνο λα αηζζαλζεί φηη παξά ηα ζρφιηα ηνπ γηα ηελ ζεκαζία ηνπ θφβνπ πνπ ππήξρε ζηελ θνηλσλία γηα ηελ καγεία, δεκηνχξγεζε κηα εληχπσζε γηα ηελ Αγγιηθή καγεία πνπ ηείλεη λα επηζθηάζεη ηνλ θφβν θαη ηελ έληαζε πνπ κηα θαηεγνξία γηα καγεία κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη. Μάιηζηα ζ έλα βηβιίν ηνπ αξγφηεξα ραξαθηήξηζε ηελ Αγγιηθή καγεία ζαλ «έλα πεξηπεηεηψδεο θαη νηθείν πιάζκα» θαη απηή ε δηνξαηηθφηεηά ηνπ ζα θαηλφηαλ πνιχ πεηζηηθή ζ απηνχο πνπ ε νηθνλνκία ηνπο λαπάγεζε γηαηί ςφθεζαλ ηα βννεηδή ηνπο. Ωζηφζν, ε εγθπξφηεηα ηεο πξνζέγγηζεο ησλ θαηεγνξηψλ γηα καγεία ηνλίδνληαο ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ ππήξραλ 67 Kamen, Ππώιμη Νεόηεπη Εςπωπαϊκή Ιζηοπία, Nenonen, Culture Wars, Sharpe, Introduction, ζην Witchcraft in Tudor and Stuart England, xix. [25]

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ

Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Ενδεικτικά Θέματα Στατιστικής ΙΙ Θέματα. Έζησ όηη ζε δείγκα 35 θαηνηθηώλ πνπ ελνηθηάδνληαη ζε θνηηεηέο ζηελ Κνδάλε βξέζεθε ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζηα 5 επξώ, ελώ ζην Ζξάθιεην ην κέζν κεληαίν κίζζσκα ζε

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou

ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ. G. Mitsou ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ηαηηθή ηωλ ξεπζηώλ (Τδξνζηαηηθή) Ση είλαη ηα ξεπζηά - Γεληθά Ππθλόηεηα Πίεζε Μεηαβνιή ηεο πίεζεο ζπλαξηήζεη ηνπ βάζνπο Αξρή ηνπ Pascal Τδξνζηαηηθή πίεζε Αηκνζθαηξηθή πίεζε Απόιπηε &

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12

x-1 x (x-1) x 5x 2. Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα, έηζη ώζηε λα κελ ππάξρνπλ ξηδηθά ζηνπο 22, 55, 15, 42, 93, 10 5, 12 ΑΚΖΔΗ ΤΜΝΑΗΟΤ - ΚΤΚΛΟ ΠΡΩΣΟ - - ηα πνηεο ηηκέο ηνπ ηα παξαθάησ θιάζκαηα δελ νξίδνληαη ; (Τπόδεημε : έλα θιάζκα νξίδεηαη αλ ν παξνλνκαζηήο είλαη δηάθνξνο ηνπ κεδελόο) - (-) - (-) - Να απινπνηεζνύλ ηα θιάζκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03. Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf

Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03. Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 03 Σηεξενγξαθηθή πξνβνιή ζην δίθηπν Wulf Ζιίαο Χαηδεζενδσξίδεο Οθηώβξηνο / Ννέκβξηνο 2004 Τη είλαη ην δίθηπν Wulf Δπίπεδν ζην νπνίν κπνξνύκε λα αλαπαξαζηήζνπκε ηξηζδηάζηαηα ζρήκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ

ΚΕΦ. 2.3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ ΚΕΦ..3 ΑΠΟΛΤΣΗ ΣΘΜΗ ΠΡΑΓΜΑΣΘΚΟΤ ΑΡΘΘΜΟΤ Οπιζμόρ απόλςηηρ ηιμήρ: Σηνλ άμνλα ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ ζεσξνύκε έλαλ αξηζκό α πνπ ζπκβνιίδεηαη κε ην ζεκείν Α. Η απόζηαζε ηνπ ζεκείνπ Α από ηελ αξρή Ο, δειαδή

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):...

Η. Απζίλνο Αλ. Καζεγεηήο Αζιεηηθή δηνίθεζε. ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):... ΟΓΗΓΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ζηελ Αζιεηηθή δηοίθεζε Δπώλσκο :.. Όλοκα :.. ΑΜ:. Ηκεροκελία θαηάζεζες ζηε δηαδηθαζία: Γλωζηηθό αληηθείκελο:.../../ 201.. Θέκα πηστηαθής (κε ηε κνξθή εξωηήκαηνο):..... Έγθρηζε Σοκέα:..

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ. Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ. Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ημεπομηνία: 10/12/11 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΔ ΛΤΔΙ Πρόβλημα 1: α) Να δείμεηε όηη αλ ζεηηθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί ηζρύεη: β) Αλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί.

Να ζρεδηάζεηο ηξόπνπο ζύλδεζεο κηαο κπαηαξίαο θαη ελόο ιακπηήξα ώζηε ν ιακπηήξαο λα θσηνβνιεί. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Απλό ηλεκτπικό κύκλυμα Η δηδαζθαιία ηνπ απινύ ειεθηξηθνύ θπθιώκαηνο ππάξρεη ζην κάζεκα «Φπζηθά» ηεο Ε ηάμεο ηνπ δεκνηηθνύ θαη επαλαιακβάλεηαη ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο ζηε Γ ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1

x x x x tan(2 x) x 2 2x x 1 ΘΕΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ Ι ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΕ ΑΚΗΕΙ ΜΕΡΟ Ι 1. Να γίλνπλ νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ παξαθάησ ζπλαξηήζεσλ. t ( i) e ( ii) ln( ) ( iii). Να βξεζεί ην Π.Ο., ν ηύπνο ηεο αλίζηξνθεο θαη ην Π.Τ. ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x)

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x) ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 54 Υλη: Παράγωγοι Γ Λσκείοσ Ον/μο:.. 6--4 Θεη-Τετν. ΘΔΜΑ Α.. Αλ f, g, h ηξεηο παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο ζην λα απνδείμεηε όηη : f () g() h() ' f '()g()h() g'()f ()h() h'() f ()g()

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΜΑΨΟΤ 2016 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΡΥΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ - ΔΠΗΛΟΓΖ (Δλδεηθηηθέο Απαληήζεηο) ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σωζηό β. Λάζνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

Επωηήζειρ Σωζηού Λάθοςρ ηων πανελλαδικών εξεηάζεων Σςναπηήζειρ

Επωηήζειρ Σωζηού Λάθοςρ ηων πανελλαδικών εξεηάζεων Σςναπηήζειρ Επωηήζειρ Σωζηού Λάθοςρ ηων πνελλδικών εξεηάζεων 2-27 Σςνπηήζειρ Η γξθηθή πξάζηζε ηεο ζπλάξηεζεο f είλη ζπκκεηξηθή, σο πξνο ηνλ άμνλ, ηεο γξθηθήο πξάζηζεο ηεο f 2 Αλ f, g είλη δύν ζπλξηήζεηο κε πεδί νξηζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

(γ) Να βξεζεί ε ρξνλνεμαξηώκελε πηζαλόηεηα κέηξεζεο ηεο ζεηηθήο ηδηνηηκήο ηνπ ηειεζηή W.

(γ) Να βξεζεί ε ρξνλνεμαξηώκελε πηζαλόηεηα κέηξεζεο ηεο ζεηηθήο ηδηνηηκήο ηνπ ηειεζηή W. ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι Τειηθή Εμέηαζε: 5 Σεπηέκβξε 6 (Δηδάζθσλ: ΑΦ Τεξδήο) ΘΕΜΑ Θεσξνύκε θβαληηθό ζύζηεκα πνπ πεξηγξάθεηαη από Φακηιηνληαλή Η, ε νπνία ζε κνξθή πίλαθα ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ηδηνζπλαξηήζεηο, θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α. Α1. Βιέπε απόδεημε Σει. 262, ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α2. Βιέπε νξηζκό Σει. 141, ζρνιηθνύ βηβιίνπ

(Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α. Α1. Βιέπε απόδεημε Σει. 262, ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α2. Βιέπε νξηζκό Σει. 141, ζρνιηθνύ βηβιίνπ ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΚΑΗ ΔΠΑΛ (ΟΜΑΓΑ Β ) ΣΔΣΑΡΣΖ 18 ΜΑΪΟΤ 16 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (ΝΔΟ ΤΣΖΜΑ) ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ (ΠΑΛΑΗΟ ΤΣΖΜΑ) (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια

Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια Κρίςη για τουσ Μουςουλμάνουσ που εορτάζουν τα Χριςτοφγεννα και ςτολίζουν τα ςπίτια τουσ με μπαλόνια [ يوناين Greek ] Ελληνικά Σεΐχης Μωχάμμαντ μπιν Σάλιχ Αλ-Μουνάτζιντ Μετάφραςη : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β )

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ & ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: /0/03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑΣΩΝ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ENRICO LETTA FORMER PRIME MINISTER OF ITALY TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΣΔΣΑΡΣΗ 9 ΙΟΤΛΙΟΤ 2014

Διαβάστε περισσότερα