ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΧΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ 1. Tο Παράρτηµα αυτό καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές και κανόνες ασφάλειας, που πρέπει να εφαρµόζονται σε όρχους και ριες ή Οµάδες Συντηρήσεως των Μονάδων : ΤΟΙΧΟΙ - ΟΡΟΦΕΣ 2. Οι χώροι στάθµευσης ή συντήρησης οχηµάτων µηχανηµάτων και να είναι σε απόσταση ασφαλείας από κάθε χώρο ή διαµέρισµα διαµονής προσωπικού ή να είναι χωρισµένοι µε ισχυρούς τοίχους από άφλεκτο υλικό και να αντέχουν σε ισχυρή θερµοκρασία και κρούση. Οι διαχωριστικοί τοίχοι να φτάνουν στο ύψος οροφής και να είναι επιχρισµένοι µε αδιαπότιστα υλικά σε ύψος από το δάπεδο µέχρι 1,50 µ. τουλάχιστον. 3. Τυχόν υπάρχοντα γραφεία, συνεργεία επισκευών (όπου ενδέχεται να διατηρούνται εστίες πυρός, φλόγες ή σπινθήρες), πλυντήρια, χρωµατιστήρια κλπ, να είναι χωρισµένα από το κυρίως χώρο των αυτοκινήτων µε τοίχους από άφλέκτο υλικό ή να έχουν δοµική πυροπροστασία µε δείκτη πυραντίστασης 120λεπτών. 4. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται ο διαχωρισµός στοιχειωδών εργαστηρίων (εφαρµοστηρίων) εργαλειοδοτηρίων και αποθηκών στις οποίες αποθηκεύονται µη εύφλεκτες ύλες µε µεταλλικά χωρίσµατα ή κιγκλιδώµατα. 5. Οι οροφές να είναι κατασκευασµένες από άφλεκτο υλικό, ειδικότερα δε, τυχόν υπάρχοντα στην οροφή υαλοστάσια να είναι κατασκευασµένα από οπλισµένο υαλοπινάκα µε συρµατόπλεγµα ή να έχουν αποτελεσµατική διάταξη που θα αποκλείει τη πτώση τεµαχίων υαλοπινάκων στο δάπεδο, σε περίπτωση θραύσης τους. ΑΠΕ Α 6. Τα δάπεδα να είναι οµαλά αντιολισθηρά χωρίς ρωγµές ή ανοικτούς αρµούς, αδιαπότιστα και κατασκευασµένα από υλικό που δεν καταστρέφεται εύκολα από πετρελαιοειδή και τη κίνηση των τροχοφόρων ή ερπυστριοφόρων µέσων.

2 Ε Να έχουν διάταξη και κλίση κατάλληλη ώστε να µη λιµνάζουν νερά χρήσεως ή βροχής. 8. Τα ανοίγµατα, οι οχετοί, τα αυλάκια, τα φρεάτια επισκέψεως, οι τάφροι επιθεωρήσεως, ράµπες κλπ. να είναι συνεχώς καλυµµένα µε στέρεο και αµετακίνητο ραβδωτό κάλυµµα, ώστε να αποκλείεται η πτώση ή πρόσκρουση ή γενικώς πρόκληση ατυχήµατος σε αυτό. Τα διάκενα των ραβδωτών καλυµµάτων να µην είναι µεγαλύτερα των 2 εκ, ώστε να αποκλείεται απολύτως η δίοδος ή η σφήνωση ανθρωπίνου πέλµατος. Στην ειδική περίπτωση κατά την οποία τα ανοίγµατα αυτά δεν είναι δυνατό να καλυφθούν ή παραµένουν προσωρινά ανοικτά, να προστατεύονται αντιστοίχως µε σταθερά αµετακίνητα ισχυρά κιγκλιδώµατα. 9. Ειδικά τα δάπεδα των χώρων πλύσεως των µέσων, να είναι κατά 3-4 εκ. χαµηλότερα των λοιπών δαπέδων και µε κεκλιµµένες παρυφές, ώστε να µη δηµιουργούνται αναβαθµοί (σκαλοπάτια) που εµποδίζουν τη κίνηση των µέσων ή την κυκλοφορία προσωπικού. 10. Απαγορεύεται η ύπαρξη υπογείων χώρων σε χώρους στάθµευσης ή συντήρησης των µέσων, εκτός των απαιτουµένων για την αποθήκευση υγρών καυσίµων για τα οποία όµως πρέπει να τηρούνται αυστηρώς οι εκάστοτε ισχύουσες διαταγές περί αποθήκευσης καυσίµων κλπ. 11. Οι τάφροι (ράµπες) που υπάρχουν χαµηλότερα από το δάπεδο, για την επιθεώρηση, συντήρηση και καθαρισµό των οχηµάτων από κάτω, κατά το χρόνο µη χρησιµοποιήσεώς τους, να είναι καλυµµένοι µε στερεό αµετάθετο κάλυµµα ή να τοποθετείται γύρω τους ασφαλές προστατευτικό κιγκλίδωµα. 12. Οι είσοδοι των τάφρων να είναι πάντοτε προφυλαγµένες µε στηθαίο ύψους τουλάχιστον 10 εκατοστών και να είναι διευθετηµένες κατά τρόπο που να επιτρέπει ανά πάσα στιγµή την ελεύθερη είσοδο και έξοδο του προσωπικού, οιοδήποτε και αν είναι το µήκος του τοποθετηµένου πάνω από τη τάφρο αυτοκινήτου, οι δε κλίµακες καθόδου (σκάλες) σ αυτές να είναι οµαλές, αντιολισθηρές και να καθαρίζονται τακτικά, όπως και οι πυθµένες των τάφρων να καθαρίζονται τακτικά από τα ορυκτέλαια και κάθε άλλη λιπαντική ουσία. 13. Απαγορεύονται απολύτως τα παρακάτω: α. Η εντός των τάφρων έκχυση βενζίνης για αποφυγή πυρκαϊάς ή δηλητηριάσεως, από την εισπνοής των ατµών τής. β. Η εγκατάλειψη εντός των τάφρων εργαλείων και λοιπών αντικειµένων. γ. Η πλύση αυτοκινήτων που βρίσκονται πάνω από τη τάφρο επισκευής. 14. Οι χώροι στάθµευσης και συντήρησης οχηµάτων µηχανηµάτων να διαθέτουν συνεχώς τα παρακάτω: α. Άφθονο νερό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, πλην της εγκατάστασης δικτύου διανοµής πόσιµου νερού, χρησιµοποιείται και βοηθητικό νερό, από άλλη προέλευση απαγορεύεται οποιαδήποτε αλληλοσύνθεση αυτού µε το δίκτυο πόσιµου νερού έστω και αν εξετάσθηκε το βοηθητικό νερό και κρίθηκε ως

3 Ε - 3 ακίνδυνο. Οι σωλήνες και τα στόµια παροχέτευσης και διανοµής του βοηθητικού νερού να σηµειώνονται µε ειδικό χρώµα ώστε να διακρίνεται εύκολα. Τα στόµια του µη πόσιµου νερού, να είναι δύσκολο έως αδύνατο να χρησιµοποιηθούν για λήψη νερού προς πόση. β. Κατάλληλο σύστηµα οχετών και αγωγών για τη συνεχή αποµάκρυνση των πάσης φύσεως υδάτων. γ. Προς αποτροπή διαρροής βενζίνης και πετρελαίου ή ορυκτελαίου σε ρυάκια και οχετούς, υποχρεωτικώς να υπάρχει συλλέκτης λαδιού, βενζίνης, πετρελαίου χωρητικότητας όχι µικρότερης του διπλασίου της µέσης ωριαίας αποχέτευσης. ΑΕΡΙΣΜΟΣ 15. Όσον αφορά τον αερισµό να τηρούνται τα παρακάτω: α. Όλοι οι χώροι να αερίζονται διαρκώς και επαρκώς. β. Ιδιαίτερη φροντίδα επαρκούς αερισµού επιβάλλεται στα διαµερίσµατα στα οποία εκ της φύσης των εργασιών ή εγκαταστάσεων αναδίδονται καπνοί ή βλαβερές αναθυµιάσεις (π.χ. χρωµατισµών, συσσωρευτών κλπ.). γ. Εάν ο φυσικός αερισµός δεν είναι αποδεδειγµένα επαρκής, να συµπληρώνεται µε φυγοκεντρικούς εξαεριστήρες σε αριθµό και δραστικότητα ανάλογη πάντοτε προς τον χώρο και την ένταση της εργασίας, επιβάλλεται δε ιδιαιτέρως η λειτουργία τους όταν εργάζονται οι κινητήρες των σταθµευµένων αυτοκινήτων για την άµεση και ταχεία απαγωγή των παραγοµένων καυσαερίων. δ. Τυχόν υπάρχοντα υπόστεγα συνιστάται όπως έχουν την ανοικτή πλευρά προς νότο. ΦΩΤΙΣΜΟΣ 16. Για το φωτισµό και την ηλεκτρική εγκατάσταση να τηρούνται τα παρακάτω: α. Όλοι οι χώροι να φωτίζονται κανονικά και επαρκώς τόσο κατά την ηµέρα όσο και κατά τη νύκτα. β. Ιδιαιτέρα οι χώροι εργασίας και οι ειδικές θέσεις αυτών να φωτίζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζουν την άνεση της εργασίας χωρίς όµως και να προκαλείται εκθάµβωση. γ. Όπου δεν είναι επαρκής ο φυσικός φωτισµός να συµπληρώνεται µε κατάλληλο τεχνητό µε χρήση κατά προτίµηση ηλεκτρικές λυχνίες και µόνο σε απόλυτη ανάγκη και ελλείψει ηλεκτρικού ρεύµατος, να χρησιµοποιούνται άλλες λυχνίες ειδικού τύπου εγκεκριµένου για τέτοιου είδους χρήση και οι οποίες να παρέχουν κάθε ασφάλεια έναντι πυρκαϊάς και εκρήξεως. δ. Ως φορητές λυχνίες επιθεωρήσεως των αυτοκινήτων επιτρέπονται µόνο λυχνίες πυρακτώσεως, τάσεως µέχρι 42 βολτ µε µονωτική λαβή και εφοδιασµένες µε µεταλλικό δικτυωτό κατάλληλα γειωµένο.

4 Ε - 4 ε. Το καλώδιο των φορητών λυχνιών, όπως άλλωστε και κάθε άλλης φορητής ηλεκτρικής συσκευής, να είναι ειδικού ανθεκτικού τύπου µε περίβληµα µη καταστρεφόµενο από την επίδραση των πετρελαιοειδών και την υγρασία. 17. Η όλη ηλεκτρική εγκατάσταση να διατηρείται πάντοτε σε καλή κατάσταση και να είναι απολύτως σύµφωνη µε τους σχετικούς κανονισµούς κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και να επιθεωρείται τακτικά και υπεύθυνα από ειδικό, να αντικαθίσταται δε κάθε στοιχείο της που παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω χρήσεως. Η επιθεώρηση αύτη να γίνεται υποχρεωτικά κάθε εξάµηνο, και να εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό, υπογεγραµµένο το οποίο να αναρτάται σε εµφανή θέση προς έλεγχο οιονδήποτε χρονική στιγµή. 18. Συνιστάται η εγκατάσταση αυτοτελούς εφεδρικού στοιχειώδους φωτισµού από συσσωρευτές η οποία να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κίνησης των εργαζοµένων σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύµατος. ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ 19. Για τη πρόληψη ή κατάσβεση πυρκαϊάς να τηρούνται τα παρακάτω: α. Οι όρχοι και χώροι συντηρήσεως να είναι εφοδιασµένοι µε ειδική πυροσβεστική εγκατάσταση σύµφωνη µε τις σχετικές διατάξεις ή µέσω καταλλήλων και επαρκών φορητών πυροσβεστήρων. Οι πυροσβεστήρες να είναι ευδιάκριτα και έντονα χρωµατισµένοι και τοποθετηµένοι σε διάφορα επίκαιρα και αµέσως προσιτά σηµεία, ώστε σε περίπτωση ανάγκη να µπορούν να χρησιµοποιηθούν άµεσα. β. Οι πυροσβεστήρες να επιθεωρούνται τακτικά και να χρησιµοποιούνται µε προσοχή µόνο σε περίπτωση ανάγκης προς αποφυγή αντικανονικής και άτοπης ανάµιξης των συστατικών τους. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πυροσβεστήρων που περιέχουν τετραχλωριούχο άνθρακα ή βρωµιούχο µεθύλλιο. γ. Στις επικίνδυνες θέσεις να υπάρχουν κιβώτια µε πτύα ή κάδους πάντοτε πλήρεις άµµου, για άµεση και ευχερή χρήση. δ. Εφ' όσο υπάρχει κυκλοφορία νερού υπό πίεση, να υπάρχουν και ειδικοί κρουνοί λήψης νερού πυροσβεστικού τύπου και κατάλληλοι σωλήνες εκτοξεύσεως του σε αριθµό και µήκος που να ανταποκρίνεται στην έκταση και δυναµικότητα του χώρου. ε. Τα µέσα κατάσβεσης πυρκαϊάς να επιθεωρούνται τακτικά ώστε να είναι σε καλή κατάσταση για να µπορούν να χρησιµοποιηθούν αµέσως, και η οδοί προσπελάσεως να είναι πάντοτε ελεύθεροι. στ. Οι θέσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων όπως και οι θέσεις, εφοδιασµού µε καύσιµα των µέσων να βρίσκονται σε µέρη κατάλληλα και να τηρούνται µε σχολαστικότητα οι εκάστοτε ισχύουσες διαταγές περί ασφαλείας καυσίµων.

5 Ε - 5 ζ. Να αποφεύγεται και η ελάχιστη έκχυση βενζίνης κυρίως κατά τις µεταγγίσεις τής. η. Να επιβάλλεται άµεσα η αλλαγή των στολών εργασίας, εφ' όσον αυτές βραχούν µε βενζίνη ή άλλο εύφλεκτο υγρό. θ. Εντός των χώρων εργασίας να ευρίσκονται σε ικανό αριθµό µεταλλικά δοχεία µε κάλυµµα µέσα στα οποία να απορρίπτονται τα ρυπαινόµενα τίλµατα (στουπιά), υφάσµατα, πριονίδια κλπ από την υγρασία. ι. Απαγορεύεται η πλύση του εδάφους και των χεριών µε βενζίνη καθώς και η χρησιµοποίηση βενζίνης για το καθαρισµό των εξαρτηµάτων των επισκευαζοµένων ή συντηρουµένων µέσων ή άλλων εργαλείων ή αντικειµένων. Ο καθαρισµός αυτός να γίνεται µε άλλη απορρυπαντική ύλη ή ειδικών διαλυτικών απαλλαγµένων όµως από ουσίες όπως π.χ. Βενζόλιο, τετρααιθυλιούχο µόλυβδο κλπ. ια. Απαγορεύεται η παραµονή ακαλύπτων δοχείων που περιέχουν εύφλεκτες ύλες (βενζίνης, υδρογονάνθρακες κλπ.). ιβ. Απαγορεύεται κάθε εργασία που απαιτεί χρησιµοποίηση συσκευής µε γυµνή φλόγα ή ηλεκτρικού τόξου, γιατί από αυτά είναι δυνατόν να προκληθεί ανάφλεξη εκρηκτικού µίγµατος ή πυρκαϊά. Το κάπνισµα απαγορεύεται απολύτως και αυστηρώς εντός των χώρων συντηρήσεως των µέσων. Η απαγόρευση αυτή να αναγράφεται µε εντόνους και ευδιάκριτους χαρακτήρες σε πινακίδες ανηρτηµένες στις εισόδους και τα διάφορα επίκαιρα και προσιτά από τους εργαζοµένους µέρη. Ειδικότερα απαγορεύεται αυστηρώς η δοκιµή τάσεως συσσωρευτών µε πρόχειρο σπινθηρισµό µέσω εργαλείου χειρός. ιγ. Απαγορεύεται η ανάπτυξη δροµολόγηση ή στήριξη Ηλεκτρικών καλωδίων επί µεταλλικών σκελετών των υποστέγων. ιδ. Απαγορεύεται κάθ οιονδήποτε τρόπο χρησιµοποίηση βενζίνης ή πετρελαίου ή µίγµατος αυτών για καθαρισµό ή σκοπούς συντηρήσεως εµφάνισης µέσων και χώρων. ΑΝΥΨΩΣΗ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 20. Η εγκατάσταση κάθε µόνιµου συστήµατος ανύψωσης βαρών µε ανάρτηση (π.χ. βαρούλκου, γερανογέφυρας κλπ.) να εκτελείται σύµφωνα µε τις οδηγίες του επιβλέποντα, ιδιαίτερα ως προς τη στερεότητα της δοκού αναρτήσεως ή των στοιχείων στηρίξεως. 21. Οι διατάξεις και οι µηχανισµοί ανυψώσεως να επιθεωρούνται τακτικά από υπεύθυνο ειδικό ώστε να βρίσκονται πάντοτε σε καλή κατάσταση και να παρέχουν πλήρη ασφάλεια λειτουργίας. 22. Σε κάθε ανυψωτικό µηχάνηµα ή σύστηµα να αναγράφεται ευκρινώς και µόνιµα, σε εµφανές µέρος του, το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος ανυψώσεως.

6 Ε Αµέσως µόλις διαπιστωθεί φθορά ή ζηµία σε οποιοδήποτε ζωτικό σηµείο ή εξάρτηµα του ανυψωτικού µηχανήµατος επιβάλλεται η άµεση διακοπή της λειτουργίας του και η επισκευή ή αντικατάσταση της φθοράς ή ζηµιάς. 24. Φορητά συστήµατα ανυψώσης µε ανάρτηση (τρίποδες κλπ.) να είναι τέτοιας διάταξης, ώστε να αποκλείεται η διάνοιξη των σκελών ή δοκών ή η ανατροπή τους και να εδράζονται σε στερεό έδαφος στο οποίο θα αποκλείεται η ολίσθηση ή υποχώρηση τους. 25. Στα ηλεκτροκίνητα ανυψωτικά µηχανήµατα οι διατάξεις να τηρούνται αυστηρά καθώς και οι σχετικοί κανονισµοί ασφαλείας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 26. Ο χειρισµός των πάσης φύσεως ανυψωτικών µηχανηµάτων να γίνεται από ειδικευµένο προσωπικό, τα δε στοιχεία των να προστατεύονται από υπέρµετρη ή αδικαιολόγητη φθορά και καταπόνηση. 27. Να διακοπεί ΑΜΕΣΑ κάθε περαιτέρω χρησιµοποίηση και να γίνει άµεση αντικατάσταση των παρακάτω : α. Αλυσίδα της οποίας και ένας µόνο κρίκος παρουσιάζει διαστολή πέρα του 10-15% της αρχικής διαµέτρου του σιδερένιου στοιχείου της. β. Συρµατόσχοινο στο οποίο έχει διαπιστωθεί θραύση τριών το πολύ ινών του ιδίου κλώνου. γ. Αγκίστρου το οποίο παρουσιάζει παραµόρφωση, ρωγµή ή φθορά. 28. Στις αλυσίδες ανυψώσεως βαρών απαγορεύεται η επιµήκυνση ή πρόχειρη επιδιόρθωση (µατίσµατα) µε παρεµβολή µµπουλονιών ή δεσίµατος. 29. Συρµατόσχοινα και αλυσίδες ανυψώσεως βαρών, να µη διαβρέχεται µε νερό ή καυστικών προϊόντων ούτε να εφάπτεται σε υγρούς χώρους για να αποφεύγεται η οξείδωση τους (σκούριασµα) και εξ αιτίας αυτού ελάττωση της αντοχής τους. 30. Για την αποτροπή ξαφνικής απαγκίστρωσης ανυψούµενου φορτίου να χρησιµοποιούνται άγκιστρα που φέρουν κατάλληλη ασφαλιστική διάταξη, ώστε να αποκλείεται η απαγκίστρωση του φορτίου. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 31. Στους χώρους επισκευής ή αποθήκευσης ηλεκτρικών συσσωρευτών να τηρούνται τα παρακάτω µέτρα: α. Η συντήρηση ή φόρτιση των ηλεκτρικών συσσωρευτών να γίνεται σε ειδικό χωρισµένο κατάλληλο χώρο µε καλό αερισµό. β. Στο χώρο των συσσωρευτών απαγορεύεται το κάπνισµα, και να καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να αποφεύγεται η παραγωγή σπινθήρων, από βραχυκύκλωµα και σπινθηρισµό µέσω εργαλείων χειρός. Η δοκιµασία να εκτελείται απαραίτητα µε κατάλληλα όργανα (βολτόµετρο µε αντίσταση) µε το οποίο οφείλει να είναι εφοδιασµένο το συνεργείο.

7 Ε - 7 γ. Το δάπεδο του διαµερίσµατος των συσσωρευτών να είναι στρωµένο µε υλικό ανθεκτικό στην επίδραση του θειϊκού οξέος και άφλεκτο. δ. Η όλη ηλεκτρική εγκατάσταση του χώρου των συσσωρευτών να είναι απολύτως σύµφωνη προς τους κανονισµούς εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. ε. Τα καλώδια χαµηλής τάσεως να είναι µονωµένα, σε καλή κατάσταση και να συνδέονται µε την ηλεκτρική πηγή και τους συσσωρευτές προς φόρτιση µόνο µέσω καταλλήλων ακροδεκτών. στ. Η δοκιµασία της πυκνότητας των υγρών των συσσωρευτών να γίνεται απαραιτήτως µε αραιόµετρο, και να απαγορεύεται η δοκιµασία µε τα χέρια. ζ. Τόσο το χρησιµοποιούµενο για τους συσσωρευτές απεσταγµένο νερό, όσο και το θειϊκό οξύ να διατηρούνται µέσα σε κατάλληλες φιάλες, πάντοτε ασφαλώς κλεισµένων και οι οποίες να φέρουν εµφανή επιγραφή του περιεχοµένου τους. η. Κατά την ετοιµασία, τον χειρισµό και την µετάγγιση των διαλυµάτων για συσσωρευτές να λαµβάνονται όλα τα µέσα αποτελεσµατικής προστασίας των µελών και των µατιών, µε χρήση κατάλληλης προσωπίδας, η οποία προφυλάσσει όχι µόνο τα µάτια αλλά και τα δόντια από τους ατµούς Η 2 SO 4.Επιβάλλεται να χύνεται το θειικό οξύ στο νερό και ΠΟΤΕ το νερό στο θειικό οξύ. θ. Οι συσσωρευτές µεταφέρονται µόνο µε χειράµαξα ή µετά την προσαρµογή σ αυτούς ειδικών χειρολαβών. Απαγορεύεται η µεταφορά τους µε τα χέρια. ι. Στο χώρο των συσσωρευτών απαραίτητο πρέπει να υπάρχει νιπτήρας που να έχει δυνατότητα να ρέει άφθονο νερό όπως και υλικά εξουδετέρωσης της επίδρασης του θειικού οξέος. ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 32. Οι συµπιεστές παραγωγής πεπιεσµένου αέρα και τα αεροφυλάκια τους να είναι τοποθετηµένα σε κατάλληλη θέση και να είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα αυτοµάτου ρύθµισης της πίεσης και ασφαλιστικό επιστόµιο. 33. Το ασφαλιστικό επιστόµιο να είναι τέτοιο ώστε να µπορεί να διοχετεύει συνεχώς σε περίπτωση ανάγκης στην ατµόσφαιρα όλο τον παραγόµενο από τον συµπιεστή πεπιεσµένο αέρα χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αντοχή του αεροφυλακίου. 34. Το δίκτυο πεπιεσµένου αέρα να είναι κατασκευασµένο από σωλήνες κατάλληλης αντοχής και να έχει διακόπτη που λειτουργεί µε ασφάλεια πριν από κάθε σηµείο λήψης ή σύνδεσης συσκευής που λειτουργεί µε πεπιεσµένο αέρα. 35. Το δίκτυο πεπιεσµένου αέρα να έχει τουλάχιστον ένα σταγονοσυλλέκτη για τη συγκράτηση σταγονιδίων, που καταστρέφουν τις συσκευές και τις θέτουν αυτές και το δίκτυο σε κίνδυνο για τους χειριστές.

8 Ε Οι φορητοί γενικά σωλήνες διοχετεύσεως πεπιεσµένου αέρα (ελαστικοί ή άλλοι) να είναι κατάλληλοι, ανθεκτικοί και να αντικαθίστανται αµέσως, κάθε φορά που θα παρουσιάσουν µείωση της αντοχής τους (διογκώσεις, βαθείες ρωγµές, αισθητές αναδιπλώσεις, κλπ.). Οι σύνδεσµοι των σωλήνων αυτών (ρακόρ) να είναι κατάλληλου και ισχυρού τύπου. 37. Το σύστηµα πληρώσεως αεροθαλάµων τροχών δι' αέρος, είτε είναι συνδεδυασµένο µετά του γενικού δικτύου πεπιεσµένου αέρος, είτε είναι ανεξάρτητο να έχει ειδικό µανόµετρο ελέγχου της πιέσεως εντός του αεροθαλάµου πάντοτε ελεγχόµενο και καλώς λειτουργούν ώστε να αποφεύγεται η υπερπλήρωση των αεροθαλάµων και ελαστικών και η εξ αυτής ενδεχόµενη διάρρηξή τους. 38. Η πλήρωση µε αέρα ελαστικών τροχών αυτοκινήτων που δεν είναι πάνω σ αυτούς να γίνεται σε ειδική θέση µε ανάλογη προστασία για τη περίπτωση διάρρηξης από υπερπλήρωση ή µη ορατής ελάττωσης της αντοχής τους. 39. Κάθε γενικά επέµβαση για επισκευή συσκευής πεπιεσµένου αέρα να γίνεται αφού πρώτα διαπιστωθεί απόζευξη από το δίκτυο του πεπιεσµένου αέρα και εκκένωσης του αέρα που βρίσκεται µέσα στη συσκευή. ΒΑΦΕΙΟ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ 40. Ο χρωµατισµός αυτοκινήτων ή και µερών τους ή άλλων αντικειµένων, ειδικά όταν µάλιστα γίνεται µε πιστόλι, να εκτελείται µόνο σε ειδικό διαµέρισµα του χώρου συντηρήσεως τελείως χωρισµένου. 41. Στον κλειστό αυτό χώρο να υπάρχει κατάλληλος τεχνητός αερισµός ώστε να αποφεύγεται να εισπνέονται από του χειριστού- βαφέα οι τοξικές αναθυµιάσεις των χρωµάτων. 42. Οι χειριστές-βαφείς, να φέρουν υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της εργασίας κατάλληλο κάλυµµα κεφαλής, προσωπίδα, ελαστικά γάντια και φόρµα εργασίας, η οποία να αλλάζεται και να πλένεται µε µέριµνα της µονάδας κάθε εβδοµάδα. 43. Οι εργαζόµενοι µόνιµα ως βαφείς µία φορά κάθε µήνα να υποβάλλονται σε ιατρική εξέταση λόγω του υπαρκτού στην εργασία αύτη κινδύνου. 44. Το διαµέρισµα του χρωµατιστηρίου και οι αποθήκες των χρωµάτων θεωρούνται ως χώροι εύφλεκτων υλών και προστατεύονται µε πυροσβεστήρες απαγορευοµένου αυστηρά του καπνίσµατος, όπως και της δηµιουργίας φλογών και σπινθήρων µέσα σε αυτούς. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ) 45. Οι συσκευές συγκόλλησης ελαστικών εν θερµώ που λειτουργούν µε ηλεκτρικό ρεύµα να ελέγχονται και επιθεωρούνται τακτικά και µε επιµέλεια (ιδιαίτερα οι µονώσεις και γειώσεις τους) για τη πρόληψη ατυχηµάτων από ηλεκτροπληξία.

9 Ε Τα τροφοδοτικά καλώδια να είναι µονωµένα µε ενισχυµένη µόνωση και καλά γειωµένα. 47. Απαγορεύεται απολύτως η χρησιµοποίηση συσκευών οι οποίες παρουσιάζουν απώλεια ηλεκτρικού ρεύµατος πριν από τη πλήρη και τέλεια επισκευή τους. 48. Κατά τις εργασίες εξαγωγής τοποθέτησης της σιδηράς µεµβράνης ασφαλείας των σώτρων (ζάντας) να χρησιµοποιείται το προβλεπόµενο ειδικό εργαλείο για την αποφυγή εκτινάξεως και τραυµατισµού του προσωπικού. ΙΑ ΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΙΟ ΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 49. Οι διάδροµοι εισόδου των οχηµάτων σε κεκλιµένο επίπεδο ανάβασης και οι δίοδοι προσπελάσεως του προσωπικού να είναι οµαλές µε αντιολισθητικό δάπεδο. Οι διάδροµοι των αυτοκινήτων να έχουν πλάτος τέτοιο ώστε να µη παρεµποδίζεται από τα κινούµενα οχήµατα η άνετη κυκλοφορία ατόµων και προς τις δύο πλευρές ταυτόχρονα. Οι διάδροµοι πρέπει απαραιτήτως να έχουν στο ένα άκρο τους πεζοδρόµιο, του οποίου η στάθµη να είναι κατά 15 εκ. ψηλότερα και να έχουν πλάτος 70 εκ. 50. Κατά την απόθεση και γενικά τη στάθµευση των µέσων να εξασφαλίζεται προς όλες τις πλευρές τους επαρκής ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,50 µ. για την άνετη ή ελεύθερη κυκλοφορία ατόµων τα οποία µπορεί να µεταφέρουν συνήθη αντικείµενα ή εργαλεία. 51. Οι διάδροµοι και οι δίοδοι να φωτίζονται επαρκώς µε φυσικό ή τεχνητό φωτισµό και να είναι πάντοτε απαλλαγµένη από κάθε αντικείµενο που παρεµποδίζει τη ελεύθερη κίνηση των µέσων ή των ατόµων. 52. Όταν πέφτουν στο δάπεδο ορυκτέλαια, λίπη ή βενζίνη κλπ. να καλύπτονται αµέσως µε άµµο µέχρι όσο είναι δυνατό να επιτευχθεί ταχύτερος καθαρισµός τους, έτσι ώστε τα δάπεδα να µη γίνονται ολισθηρά. 53. Να µην εγκαταλείπονται στα δάπεδα εργαλεία ή αντικείµενα και ιδιαίτερα αιχµηρά, τα οποία παρεµποδίζουν τη κυκλοφορία και είναι είναι δυνατόν να προκαλέσουν ατυχήµατα. 54. Τα σταθµευµένα µέσα, ιδιαίτερα σε επικλινής θέσεις, να εξασφαλίζονται έναντι ενδεχόµενης µετακίνησης µε το χειρόφρενο τους και µε τη τοποθέτηση υποχρεωτικά 2 τάκων. 55. Εάν για οποιονδήποτε λόγο οι κινητήρες σταθµευµένων µέσων βρίσκονται σε λειτουργία εκτός της παραπάνω εξασφάλισης, να βρίσκεται κοντά ο οδηγός ή χειριστής του µέσου ώστε να επέµβει άµεσα σε περίπτωση κίνησης.

10

ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑ ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑ ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF LABOUR & SOCIAL SECURITY GENERAL DIRECTORATE OF WORKING CONDITIONS AND HEALTH Centre for Occupational Health & Safety (K.Y.A.E.) ΛΙΣΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΚΛΑ ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ : 190/84 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόµενων σε ναυπηγικές εργασίες. (ΦΕΚ 64/Α/15-5-84) Έχοντας υπόψη: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Β. /τος της

Διαβάστε περισσότερα

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2

2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ... 2 2.1 ΓΕΝΙΚΑ... 2 2.1.1. ΚΎΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 2 2.1.2. ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΎΝΩΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗΣ / ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉΣ ΤΟΥ ΦΑΥ:... 2 2.2. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ»

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΜΩΝ Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΕΥΑΛ ΣΤΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ» ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3, 4, 5, 6,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90

Αρθρο 1. Πεδίο εφαρµογής 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 65. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 70/90 Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες. Φ.Ε.Κ. 31 Α της 14 Μαρτ. 1990 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Επισκευή ΗΛΜ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κασσάνδρας ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 99/2015 ΦΑΚΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ

Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Εγχειρίδιο Εκτίμησης και Πρόληψης του Επαγγελματικού Κινδύνου σε Συνεργεία Επισκευής - Συντήρησης Αυτοκινήτων ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3) ΕΡΓΟ : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΘΕΣΗ : ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης ΑΕΒΕ 1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης Η επιχείρηση έχει την επωνυµία ΑΕΒΕ µε ΑΦΜ. Η επιχείρηση κατασκευάζει µεταλλικές κατασκευές, εξοπλισµό καταστηµάτων και γραφείων καθώς και επιπλώσεις και έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595. (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) 1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 595 (Οπως τροποποιήθηκε µε το Π.. 269/98 (ΦΕΚ Α 196) και το Π.. 282/99 (ΦΕΚ Α 242) Οροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργία πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟ ΟΜΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) (Π.. 305/96,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ )

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Σ Α Υ ) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Άξονας προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 1 ΤΜΗΜΑ Α Γενικά Είδος του έργου και χρήση αυτού: Υδραυλικό έργο Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης στη Φωλιά Σύντομη περιγραφή του έργου: Ανόρυξη μιας αρδευτικής γεώτρησης για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004

1 Έργο Ανάπλαση - διαµόρφωση παρόδιων χώρων περιµετρικά του παλαιοντολογικού Μουσείου. Τηλ.: 28310-40000, FAX: 2831040004 Α. ΣΧΕ ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ Τα στοιχεία που ακολουθούν θα πρέπει να συµπληρωθούν µετά την υπογραφή της σύµβασης και την ανάληψη του έργου από συγκεκριµένο ανάδοχο. Θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003

Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Κανονισμός Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 2003 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή σελ.3 2. Γενικές υποχρεώσεις Ο.Λ.Θ. α.ε. σελ.4 3. Υποχρεώσεις εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 3/14858/93 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης και διανοµής

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών

Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Περιεχόµενα Τεχνικών Περιγραφών Κτίριο Ελέγχου Υ/Σ Κω 150/20KV Θεµελιακή Γείωση Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Μελέτη Παθητικής & Ενεργητικής Πυροπροστασίας Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Ύδρευση Υδραυλικές Εγκαταστάσεις_Αποχέτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Υπ. Εργασίας 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΑ Π.. 778/80 «ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΝ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Φ.Ε.Κ. 193/Α/26-8- 80)» Αναφέρεται στα ικριώµατα Ξύλινα ικριώµατα (χρησιµοποίησής µέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. Π.Σ. ΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΣΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07γ.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 )

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) ( Π.Δ. 305/1996 Άρθρο 3 παράγρ. 3,4,5,6,8,9,10 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 65/2011 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 998.207,43

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305 / 96

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Σ.Α.Υ.) Π.Δ. 305 / 96 ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ» Α.Μ.17/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30,

Διαβάστε περισσότερα

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στον Κώδικα έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες της Κυπριακής αγοράς και πριν τη δημοσίευσή του ο Κώδικας τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή και Πεδίο Εφαρμογής 1.1 Εισαγωγή Ο Κώδικας Πρακτικής για τα Πρατήρια Διανομής Υγραερίου Κίνησης, στο εξής καλούμενος Κώδικας, έχει συνταχθεί από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ. ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications

LEGISLATIVE DATABASE. www.fishinmed.eu GREECE PD 281/1996. Safety and health TAG. Safety equipment Working conditions Health specifications 1 www.fishinmed.eu LEGISLATIVE DATABASE GREECE PD 281/1996 Safety and health TAG Safety equipment Working conditions Health specifications DISCLAIMER The contents of this document are the sole responsibility

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Δ/νση: Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 Τηλ: 27570-22807, Fax: 27570-23230 Κεντρικό e-mail: info@parnonas.gr Ιστοσελίδα: www.parnonas.gr ΕΡΓΟ: ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΟΡΙΣΜΟΙ Τ.Ε.Ε. Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Επιμέλεια: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1 Υγιεινή και ασφάλεια στα τεχνικά έργα

Διαβάστε περισσότερα