Η ΠΕΜΕΣΕ, αλ θαζ ύιελ αξκόδηα, νπδέπνηε ελεκεξώζεθε γηα ηελ. Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) των «πράσινων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΠΕΜΕΣΕ, αλ θαζ ύιελ αξκόδηα, νπδέπνηε ελεκεξώζεθε γηα ηελ. Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) των «πράσινων"

Transcript

1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ Η ΠΕΜΕΣΕ, αλ θαζ ύιελ αξκόδηα, νπδέπνηε ελεκεξώζεθε γηα ηελ ππνβνιή ηνπ θαθέινπ ζηελ Ε.Ε. ζρεηηθά κε ηνλ ραξαθηεξηζκό σο Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) των «πράσινων ελιών Φαλκιδικής». Σπραία έπεζε ζηελ αληίιεςε ηεο δηνίθεζεο, ζηηο 11/01/2010. Καηά ζπλέπεηα δελ είρε πνηέ ηελ επθαηξία λα ππνβάιιεη παξαηεξήζεη ο θαη αληηξξήζεηο ζε ένα φάκελο που θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα φέρνοντας σε ΑΔΙΕΞΟΔΟ όλο τον κλάδο ησλ κεηαπνηεηώλ ηππνπνηεηώλ εμαγσγέσλ επηηξαπέδησλ ειηώλ θαη θαη επέθηαζε ζηνπο παξαγσγνύο ηνπ πξντόληνο ζην Ν. Υαιθηδηθήο ηνπο νπνίνπο ζηνρεύεη λα «επλνήζεη» ε πξνο αλαγλώξηζε Π.Ο.Π., νη νπνίνη κεηά ηε έγθξηζε ηνπ θαθέινπ ζα δνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο λα παίξλεη ηνλ δξόκν ηνπ ειαηνηξηβείνπ ή / θαη λα παξακέλεη αδηάζεηε ζηηο απνζήθεο, αφού οι ελάχιστες νόμιμες και σύγχρονες μονάδες της περιοχής δεν έχουν την δυνατότητα να επεξεργαστούν ετήσια ποσότητα παραγωγής (περίπου) τον. της ποικιλίας επιτραπέζιων ελιών Φαλκιδικής, σε χρονικό διάστημα 20 ημερών ώστε να μην υποβαθμιστεί ποιοτικά το προϊόν!! Εηδηθόηεξα ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηνλ πξνηεηλόκελν πξνο αλαγλώξηζε θάθειν πνπ έρεη ήδε απνζηαιεί από ην Σκήκα Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Θ.Π.Π. ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, πξνθαλώο κεηά από επηπόιαην θαη επηθαλεηαθό έιεγρν ζηελ Ε.Ε. θαη βρίσκεται στην διαδικασία εξέτασης ΕΝΣΑΕΩΝ ηόζν από ηξίηεο ρώξεο, όζν θαη ρώξεο ηεο Ε.Ε., έρνπλ σο εμήο: ΠΕΜΕΣΕ [ΠΑΝΕΛΛΗΝΘΑ ΕΝΩΗ ΜΕΣΑΠΟΘΗΣΩΝ -ΣΤΠΟΠΟΘΗ ΣΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΠΘΣΡΑΠΕΖΘΩΝ ΕΛΘΩΝ] Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 12, Αζήλα, GR Σει.: (+30) * Fax : (+30) W ebsite :

2 ΣΟΙΦΕΙΑ ΥΑΚΕΛΟΤ (EL - PDO ) 4.1 πξνηεηλόκελε ειιεληθή νλνκαζία: «Πξάζηλεο ειηέο Υαιθηδηθήο» 4.1 πξνηεηλόκελε αγγιηθή νλνκαζία: «Prasines Εlies Chalkidikis» ΤΥΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ύκθσλα κε ηνλ «εζληθό θαηάινγν πνηθηιηώλ δελδξσδώλ θαι/γεηώλ» (Τ.Α /ΦΕΚ890/ ) η επίσημη ονομασία της ποικιλίας από το 1991 είναι «Φαλκιδικής». Έξρεηαη ζε ΑΝΣΘΘΕΗ κε ηνλ Καλ.(ΕΚ)510/2006 πεξί ΠΟΠ/ΠΓΕ: - άξζξν 1, παξαγξ.2: «Ολόκαηα ηα νπνία έρνπλ θαηαζηεί θνηλά, ΔΕΝ καταχωρίζονται. Ωο νλνκαζία πνπ έρεη θαηαζηεί θνηλή λνείηαη ην όλνκα γεσξγηθνύ πξντόληνο ή ηξνθίκνπ ην νπνίν, αλ θαη αλαθέξεηαη ζηνλ ηόπν ή ζηελ πεξηνρή όπνπ ην ελ ιόγσ πξντόλ ή ηξόθηκν έρεη αξρηθά παξαρζεί θαη δηαηεζεί ζηελ αγνξά, έχει καταστεί κοινή ονομασία γεωργικού προϊόντος ή ηξνθίκνπ ζηελ Κνηλόηεηα» - άξζξν 3, παξαγξ.2: «έλα όλνκα ΔΕΝ καταχωρίζεται σο νλνκαζία πξνέιεπζεο ή σο γεσγξαθηθή έλδεημε ΟΣΑΝ ΤΓΦΕΕΣΑΙ ΜΕ ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 1. Οη ΑΓΡΟΣΕ πσο ζα νλνκάδνπλ ην πξνο πώιεζε πξντόλ πνπ θαιιηεξγνύλ ζηηο άιιεο πεξηνρέο, εθηόο δώλεο Π.Ο.Π.; (π.ρ. Ν.Καβάιαο) ΔΗΛΑΔΗ: Θα απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηεο νλνκαζίαο Π.Ο.Π. «πξάζηλεο ειηέο Υαιθηδηθήο», ελώ ε επίζεκε νλνκαζία ηεο πνηθηιίαο είλαη πξάζηλεο ειηέο «Υαιθηδηθήο»; 2. Οη ΕΞΑΓΩΓΕΙ νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ θαη έρνπλ θάλεη γλσζη ή από ηελ δεθαεηία ηνπ 60 ηελ πνηθηιία πξάζηλεο ειηέο «Υαιθηδηθήο» ηη ζα αλαγξάθνπλ ζηηο ζπζθεπαζίεο αλ δεζκεπηεί ην όλνκα ηεο πνηθηιίαο; Σν εξώηεκα είλαη τι σημαίνει αυτή η ονομασία για τους ξένους καταναλωτές;;. Η απάληεζε είλαη ΣΘΠΟΣΑ. Η ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία επηηξαπέδηαο ειηά εμάγεηαη εδώ θαη πνιιέο 10εηίεο σο «Green olives Chalkidikis variety», ε νπνία θαη ελεκεξώλεη κε αθξίβεηα ηνλ θαηαλαισηή γηα ην πξντόλ. ειίδα από 8

3 4.2 ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ γέκηζε θαη ηνλ αξσκαηηζκό ησλ ειηώλ είλαη πξντόληα ηα νπνία πξνέξρνληαη από ηνλ Ν.Υαιθηδηθήο 4.8 πξνηείλεηαη εηδηθό ινγόηππν κε ηνλ ράξηε ηεο Υαιθηδηθήο ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Δειαδή ην πξντόλ Π.Ο.Π. ζα νλνκάδεηαη «Prasines Εlies Chalkidikis», ελώ ην ζπκβαηηθό «Green olives Chalkidikis variety»;;; θαη πνην από ηα δύν θαηά ηελ γλώκε ηνπ Σκήκαηνο Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ι.Π.Π., απνιακβάλεη κεγαιύηεξεο πξνζηηζέκελεο αμίαο σο πην θαηαλνεηό, ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ;;; Επηπιένλ πέξα από αθαηαλόεηε, ε ιαηηληθή νλνκαζία πξνθέξεηαη θαη ιάζνο «Prasines» = «Pra(z)ines» (έπξεπε λα γξάθεηαη Prassines ) Παράγει ο Νομός Φαλκιδικής ηηο απαξαίηεηεο πνζόηεηεο από ακύγδαιν, θόθθηλε πηπεξηά, θαξόην, αγγνπξάθη, ζθόξδν, ξίγαλε, ζπκά ξη, θύιια δάθλεο, ζέιηλν, ζθόξδν θάππαξε θαη θόθθηλν πηπέξη θαη κάιηζηα ζε ηηκή θαη εξγαηηθά ηέηνηα, ώζηε λα κελ απμάλεηαη ην θόζηνο ηνπ πξντόληνο θαη λα κεηώλεηαη ε αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ ; ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: Είλαη απαξαίηεην λα επηβεβαησζνύλ από θξαηηθό θνξέα, νη παξαγόκελεο πνζόηεηεο ησλ παξαπάλσ πξντόλησλ γεκίζκαηνο ζηνλ Ν.Υαιθηδηθήο, ώζηε λα απνθεπρζνύλ θαηλόκελα ειιελνπνηήζεσλ ησλ πξντόλησλ γεκίζκαηνο. Σν ιηγόηεξν πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζεί ζην ζρεηηθό ινγόηππν - εθηόο από ηελ ππνβαζκηζκέλε αηζζεηηθή είλαη ε έιιεηςε γλώζεσλ marketing ηόζν από πιεπξάο ησλ ηνπηθώλ παξαγόλησλ ηεο Υαιθηδηθήο, όζν θαη από ηελ πιεπξά ηνπ Σκήκαηνο Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Θ.Π.Π., πνπ απνδεηθλύεηαη από ην γεγνλόο όηη, επηβάιιεηαη ε ρξήζε ελόο ηεξάζηηνπ θαη άθνκςνπ ζήκαηνο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα «ζπκπεξηιεθζεί» ζε κηα πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο εηηθέηα (νη κηθξέο ζπζθεπαζίεο άιισζηε είλαη ν ζηόρνο. Αύμεζε ηππνπνηεκέλνπ πξντόληνο) καδί κε ηνπιάρηζηνλ ην ππνρξεσηηθό επξσπατθό ζήκα ησλ Π.Ο.Π., θαζώο θαη ην brand logo ηεο θάζε εμαγσγηθήο επηρείξεζεο. Μάιινλ νη ππάιιεινη ηνπ Σκήκαηνο Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ι.Π.Π. ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. δελ γλσξίδνπλ όηη, νη ζπζθεπαζίεο, νη εηηθέηεο, ηα έληππα, θ.α. εθζπγρξνλίδνληαη πνιύ ηαθηηθά κε ρξεκαηνδόηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Είλαη αληηεκπνξηθό έλα ζήκα ην νπνίν πξνβιέπεηαη λα εκθαλίδεηαη ζε όιε ηελ κειινληηθή εκπνξηθή πνξεία ηνπ πξντόληνο. ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ: Ωθειείηαη ν παξαγσγόο από ην ζπγθεθξηκέλν ζήκα ή δεκηνπξγείηαη έλα αθόκε εκπόδην ζηελ εκπνξία ηνπ πξντόληνο;;; ειίδα από 8

4 4.8 γηα ηελ παξαγσγή ηεο πάζηαο επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηεο έλδεημεο «Πάζηα από «Πξάζηλεο ειηέο Υαιθηδηθήο ΠΟΠ» Τπελζπκίδνπκε όηη, ζηελ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ για την εξαγωγή επιτραπέζιων ελιών, πνπ ρξνλνινγείηαη από ην 1979 (Π.Δ.221) όηαλ ν Codex Alimentarius ηνπ Δηεζλνύο πκβνπιίνπ Ειηάο έρεη εθζπγρξνληζζεί ήδε 3 θνξέο (ηειεπηαία ηνλ 03/11), η «πάστα ελιάς» ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΣΑΙ ούτε σαν ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΤΠΟ θαη ηώξα εγθξίλεηαη από ππεξεζία ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. νπνία ζπκκεηέρεη θαη ζηελ Επηηξνπή γηα ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ Π.Δ.221/79 ε «πάζηα ειηάο από Πξάζηλεο Ειηέο Υαιθηδηθήο» ;;; ειίδα από 8

5 Σέινο ην ζεκαληηθόηεξν όισλ είλαη ην γεγνλόο πνπ αλαθέξζεθε ζηελ εηζαγσγή ηεο παξνύζεο δειαδή όηη, ην Σκήκα Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Θ.Π.Π. ελέθξηλε ηελ πξόηαζε γηα πξντόλ Π.Ο.Π., όηαλ ν Καλνληζκόο απαγνξεύεη ηελ κεηαπνίεζε εθηόο γεσγξαθηθήο δώλεο θαη ζηνλ Ννκό δελ ππάξρνπλ κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο (πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ) νη νπνίεο πιεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηεο απόφασης 15523/ /ΥΕΚ1187/Β γηα «αλαγθαία ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλ.(ΕΚ) : 178/02, 852/04, 853/04, 854/04 & 882/04» πνπ αθνξνύλ ζηνλ καθορισμό της νομοθεσίας για την ασφάλεια των τροφίμων και να διαθέτουν : 1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο κεηαπνίεζεο ηξνθίκσλ (άλσ ησλ 10ΗΡ) 2. Άδεηα δηάζεζεο απνβιήησλ θαη βηνινγηθό θαζαξηζκό 3. ύζηεκα HACCP όπσο πξνβιέπεηαη από ηηο ζρεηηθέο θνηλνηηθέο θαη εζληθέο δηαηάμεηο 4. Μηζζνδνηηθή θαηάζηαζε Θ.Κ.Α. ζεσξεκέλε από ηελ Επηζεώξεζε Εξγαζίαο (π.ρ. γηα κεηαπνίεζε θηιώλ πξντόληνο, εθηηκάηαη όηη αλαινγεί 1 έλζεκν Θ.Κ.Α.) ώζηε λα κεηαπνηεζνύλ (Μ.Ο.) ηνλ. εηήζηαο παξαγσγήο, ζε 20 εκέξεο. Θπκίδνπκε όηη, θαηά ηελ απεξγία ησλ θνξηεγώλ ηνλ 09/2010 νη παξαγσγνί ηεο πεξηνρήο δηακαξηύξνληαλ ζηνπο δξόκνπο γηα ηελ αδηάζεηε παξαγσγή ηνπο, ηεο νπνίαο ην κεγαιύηεξν πνζνζηό δόζεθε γηα ειαηόια δν ζε ρακειόηεξεο ηηκέο. Δηαζέηεη ν θάθεινο πνπ ελέθξηλε ην Σκήκα Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Θ.Π.Π. πεξηβαιινληηθή κειέηε ζρεηηθά κε ηνπο πδάηηλνπο πόξνπο ηνπ Ν. Υαιθηδηθήο::::: ειίδα από 8

6 ύκθσλα κε ηνλ ζρεηηθό θάθειν ζα κεηαπνηνύληαη ζην εζσηεξηθό ην Ννκνύ πνζόηεηεο επηηξαπέδησλ ειηώλ πνπ ζήκεξα κεηαπνηνύληαη ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο. Η δεκηνπξγία ηεξαζηίσλ πνζνηήησλ απνβιήησλ πσο ζα αληηκεησπηζζεί; Η απνξξόθεζε ηεξάζηησλ πνζνηήησλ λεξνύ θαηά ηελ κεηαπνίεζε ηνπ πξντόληνο, ζα ιεηηνπξγήζεη εηο βάξνο ηεο πνηόηεηαο ηνπ κε κείσζε πνηηζκάησλ θαη αλαγθαζηηθή ππνβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ειαηόθαξπνπ (κηθξόηεξα κεγέζε). ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ : ε πνηθηιία Υαιθηδηθήο έγηλε δεκνθηιήο ιόγσ ησλ κεγάισλ κεγεζώλ πνπ παξάγεη. Σα κηθξόηεξα κεγέζε ηνπ ειαηόθαξπνπ ηα παξάγ νπλ ήδε νη Π.Ο.Π. ηεο πνηθηιίαο «Κνλζεξβνιηάο», πνπ όπσο είλαη γλσζηό δελ έρεη εκπνξηθή αληαπόθξηζε ηα ηειεπηαία ρξόληα. Αλάινγα απνηειέζκαηα ζα είλαη πιένλ θαζεκεξηλόηεηα θαζώο νη παξαγσγνί αθνύ θαιύςνπλ ηηο ιίγεο πνζόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα κεηαπνηεζνύλ ζηνλ Ν.Υαιθηδηθήο από ηηο λόκηκεο κνλάδεο ζε αζθαιέο ηξόθηκν θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ κείλνπλ αδηάζεηεο νη ππόινηπεο πνζόηεηεο, ζα ηηο πσινύλ ζε κεηαπνηεηηθέο κνλάδεο εθηόο ηνπ Ν. Υαιθηδηθήο ζε θζελόηεξεο ηηκέο (ζπκβαηηθό πξντόλ). Καηά πόζνλ ζπκβάιεη ε παξαπάλσ εμέιημε ζην καθξνρξόλην ζπ κθέξνλ ηνπ αγξόηε παξαγσγνύ; Μεηά από ηα παξαπάλσ ζεσξνύκε βάζηκν όηη η έγκριση του συγκεκριμένου φακέλου από το Σμήμα Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ι.Π.Π. είναι επιεικώς προϊόν άγνοιας και αδιαφορίας. ειίδα από 8

7 ηηο πνιύ δύζθνιεο ζπλζήθεο πνπ δηαλύνπκε θαιό είλαη ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ, λα αμηνινγεί ππεύζπλα θαη καθξνπξόζεζκα, έρνληαο ππόςε ηνπο ΑΠΟΚΛΕΘΣΘΚΑ ΚΑΘ ΜΟΝΟ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΘΑ ησλ ειιεληθώλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ θαη όρη ηα ηνπηθά πνιηηηθά ζπκθέξνληα θάζε πεξηνρήο δεκηνπξγώ ληαο παξαγσγνύο, αγξνηηθά πξντόληα θαη εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο δύν ηαρπηήησλ. Παξάιιεια ελώ ν ζηόρνο ηνπ θαθέινπ είλαη πξνθαλώο λα επσθειεζνύλ νη παξαγσγνί ηεο απμεκέλεο θνηλνηηθήο επηδόηεζεο ζηα πξντόληα Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε., ε παξαπάλσ αλάιπζε απνδεηθλύεη όηη, κε ηελ έγθξηζε ηνπ πξνο αλαγλώξηζε θαθέινπ ΟΤΣΕ Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΚΕΡΔΘΖΕΘ, ΟΤΣΕ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΑ. Σέινο, η αδιαλλαξία της συγκεκριμένης υπηρεσίας έχει φέρει την δημοφιλέστερη ελληνική Π.Ο.Π. «ελιά Καλαμάτας» τα τελευταία χρόνια στην κορυφή της λίστας των προϊόντων που αντιγράφουν οι τρίτες χώρες : Ελδεηθηηθά ζαο γλσξίδνπκε ηηο πξόζθαηεο πεξηπηώζεηο (06/05/11): 1. ε θαηαζηήκαηα ηεο αιπζίδαο super market CAGDAS, πσινύληαη καύξεο ειηέο ρύδελ κε ηελ νλνκαζία «Kalamata» ηόζν ζηελ Άγθπξα όζν θαη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. 2. Τπάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα θπθινθνξία ηνπξθηθώλ ειηώλ σο «Κalamata» ζε εζηηαηόξηα ηεο πεξηνρήο Αδξακπηίνπ (Edremit), κε αλαθνξέο όηη πξόθεηηαη γηα ληόπηεο πνηθηιίεο. 3. Η ηνπξθηθή εηαηξεία FAT TARIM έρεη θαηνρπξώζεη ην εκπνξηθό ζήκα «KALAMATA» από ην 2001 γηα δηάθνξεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, ζηηο νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ειηέο αιιά ηξόθηκα ζε άικε, θνλζέξβεο, ιάδηα, έηνηκα γεύκαηα, ηνπξζηά. 4. Η ηνπξθηθή εηαηξεία EKSEN έρεη θαηνρπξώζεη από ην εκπνξηθό ζήκα KALAMATA MEYHANE SEKIL γηα εζηηαηόξην. ην ινγόηππν απεηθνλίδεηαη έλα θιαδί ειηάο. ειίδα από 8

8 Πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεπζνύλ νη ειιεληθέο πνηθηιίεο επηηξ απέδησλ ειηώλ θαη λα απνθεπρζνύλ θαηλόκελα αλάινγα κε ηελ Π.Ο.Π. «ειηά Καιακάηα», πξνηείλνπκε ηελ θαηάζεζε λένπ θαθέινπ γηα Πξνζηαηεπόκελε Γεσγξαθηθή Έλδεημε ε νπνία λα επηηξέπεη ηελ κεηαπνίεζε θαη ηππνπνίεζε ηνπ πξντόληνο θαη εθηόο δώλεο θαη κε αγγιηθή νλνκαζία «Green Olives Chalkidikis», ώζηε θαη νη παξαγσγνί λα επσθειεζνύλ ησλ επηδνηήζεσλ θαη λα εμαζθαιίζνπλ κόληκα πξνζηηζέκελε αμία ζην πξντόλ ηνπο. Η ΠΕΜΕΣΕ ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα πξνζπαζεί κε αιιεπάιιειεο ελέξγεηεο πξνο όια ηα εκπιεθόκελα ππνπξγεία, ώζηε λα κελ θαηαθεξκαηίδνληαη νη ειιεληθέο πνηθηιίεο επηηξαπέδησλ ειηώλ κε ηνπηθέο, αρξεζηκνπνίεηεο θαη άγλσζηεο ζηηο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ Π.Ο.Π. (8 Π.Ο.Π. & 1 Π.Γ.Ε. ηεο πνηθηιίαο Κνλζεξβνιηάο, 3 Π.Ο.Π. ηεο πνηθηιίαο Θξνύκπαο). Επειπηζηνύκε όηη, έζησ θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ε εγεζία ηνπ Τπ.Α.Α.Σ. ζα αληαπνθξηζεί ζηηο εθθιήζεηο ηνπ θιάδνπ ώζηε λα πξνιάβνπκε ηηο εμειίμεηο θαη όρη λα καο πξνζπεξάζνπλ, όπσο ζπλέβε κε ηελ Π.Ο.Π. «ειηά Καιακάηα». Απνηειεί ρξένο ΟΛΩΝ ΜΑ ε ζπλέπεηα θαη ε ππεπζπλόηεηα ώζηε λα ζηεξίμνπκε ηηο ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΞΑΓΩΓΕ, νη νπνίεο καδί κε ηνλ ηνπξηζκό θαη ηελ λαπηηιία απνηεινύλ ΜΕΟΝ ΑΤΞΗΗ ΣΟΤ ΕΘΝΙΚΟΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΗ ΦΩΡΑ. Οι υπάλληλοι του Σμήματος Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε./Ι.Π.Π. εξαιρούνται από την κοινή προσπάθεια; 21/06/2011 ειίδα από 8

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία

Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Δξεπλεηηθή εξγαζία : Ραδηόθσλν θαη επηθνηλσλία Αλαθάιπςε ηνπ ξαδηoθώλνπ Ο Γνπιηέικν Μαξθόλη ε (25 απξηιίνπ1874-20 Ηνπιίνπ 1937) ήηαλ ηηαιόο εθεπξέηεο, γλσζηόο σο ν παηέξαο ηεο εθπνκπήο ξαδηνθπκάησλ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΟ ΠΡΟΞΔΝΔΗΟ TH EΛΛΑΓΟ ΣΟ ΝΣΤΔΛΝΣΟΡΦ ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ Νηύζζειληνξθ, 30 Γεθεκβξίνπ 2011 Ζ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ Αληί πξνιόγνπ ην θείκελν απηό ζπγθεληξώλνληαη έξεπλεο αγνξάο

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2

ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΜΔΙΟΝΟΣΙΚΑ ΜΜΔ ΣΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ. ΟΙ ΠΔΡΙΠΣΩΔΙ ΣΟΤ ΚΟΟΒΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΓΓΜ.... 2 ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ... 2 ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ... 4 1.Λεηηνπξγίεο κεηνλνηηθώλ- ΜΜΔ Πνιπεζληθή Γεκόζηα θαίξα.... 4 2. Υαξαθηεξηζηηθά θαη Πξνβιήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΣΟΜΔΑ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΑΗ ΦΖΦΗΑΚΖ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΧΝ ΚΟΗΣΑΜΑΣΧΝ-ΟΡΤΥΔΗΧΝ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟΤ ΦΟΗΣΖΣΖ ΣΗΡΗΓΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 21 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ, ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΘΔΜΑ 1 ο Μηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί έλα εξγνζηάζην (Δ) γηα ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΩΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ ΠΟΛΟΓΗΜΟ 212 Γήκνο ζελαίσλ Γ/λζε Καζαξηόηεηαο - λαθύθισζεο & πληήξεζεο Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ Ηεξά Οδόο 151, 122 41 ηγάιεσ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ ΓΗΥΔΗΡΗΖ ΠΟΒΛΖΣΩΝ ΣΟ ΓΖΜΟ ΘΖΝΗΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ

«ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 3-4-2012 2 ε έθδνζε ζπρλώλ εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ ζην πξόγξακκα ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ «ΥΔΡΑΙΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΟΓΙΚΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ» Μεηακινούμε ηην Ελλάδα με αζθάλεια και ζεβαζμό ζηο περιβάλλον ΔΡΩΣΗΔΙ-ΑΠΑΝΣΗΔΙ 1. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη ηελ Διιάδα ππάξρεη σο απηνθπέο θαη θαιιηεξγνύκελν θπηό θαη είλαη γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα. Θεσξείηαη θισζηηθό θπηό αθνύ από απηή, ηδηαίηεξα ηελ Sativa, ιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα