Λογική και ευαισθησία στην Εποπτεία Από την Sibylle Huerta Krefft, MA,ECP. Μετάφραση από τα Γερµανικά από την Elisabeth Marshall

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογική και ευαισθησία στην Εποπτεία Από την Sibylle Huerta Krefft, MA,ECP. Μετάφραση από τα Γερµανικά από την Elisabeth Marshall"

Transcript

1 Λογική και ευαισθησία στην Εποπτεία Από την Sibylle Huerta Krefft, MA,ECP. Μετάφραση από τα Γερµανικά από την Elisabeth Marshall Το άρθρο αναφέρεται στο πως ενδυναµώνεται η γνώση και οι ικανότητες για εποπτεία µέσα στο πεδίο της Σωµατικής Ψυχοθεραπείας, η οποία έχει λάβει αποφασιστική στήριξη τόσο για την θεωρητική όσο και την εµπειρική της προσέγγιση µέσω των πρόσφατων νευροφυσιολογικών ανακαλύψεων. Η µάθηση, συµπεριλαµβανοµένης κι εκείνης που αποκτάται µέσω της εποπτείας, σχετίζεται µε τη δοµή της σχέσης µεταξύ των εµπλεκοµένων πλευρών και είναι περισσότερο αποτελεσµατική όταν αφορά και το σώµα και τα συναισθήµατα. Η µάθηση είναι µια σωµατική διαδικασία που µπορεί να περιγραφεί νευροεπιστηµονικά. Το βραχυπρόθεσµο στρες µειώνει το δυναµικό για µάθηση, και το µακροχρόνιο άγχος επίδοσης οδηγεί σε ψυχική κατάρρευση. Η εφαρµογή του µοντέλου ενεργειακού παλµού της Σωµατικής Ψυχοθεραπείας µπορεί σε επαγγελµατικό επίπεδο να καταπραΰνει τις υπερβολικές απαιτήσεις. Πράγµατι, η κρίσιµη αστάθεια είναι απαραίτητη για την αλλαγή. Ο στόχος αυτού του άρθρου είναι να υπογραµµίσει τη συνάφεια της Σωµατικής Ψυχοθεραπείας µε την εποπτεία και παράλληλα να επιστήσει την προσοχή για υπεραπλουστεύσεις. Λαµβάνοντας υπόψη τη διαρκή αύξηση των ασθενειών που σχετίζονται µε το στρες, αυτή η προσέγγιση αποκτά συνεχώς περισσότερη σηµασία. Λεξεις-κλειδιά: εποπτεία, σωµατική ψυχοθεραπεία, νευροβιολογία, µάθηση, απο- µάθηση, νόσοι σχετιζόµενες µε την εργασία και το στρες, ψυχική κατάρρευση. Sense and Sensibility in Supervision By Sibylle Huerta Krefft, MA, ECP Translated from the German by Elizabeth Marshall This article addresses enhancing supervisory knowledge and skills through the dimension of body psychotherapy, which has received decisive support for its empirical and theoretical approach through recent neurobiological findings. Learning, including learning under supervision, is related to the structure of the relationship between the parties involved and is most effective when the body and emotions are engaged. Learning is a bodily process and can be described neuroscientifically. Stress in the short term reduces learning potential and long-term performance anxiety leads to burnout. Utilization of the pulsation model of body psychotherapy can also, on the career level, help to alleviate exaggerated expectations. Critical instability, in fact, is necessary for change. The goal of this paper is to clearly outline the relevance of body psychotherapy for supervision and at the same time to caution against an all too great simplification. In view of the continual rise in stress-related illnesses, this approach is becoming increasingly important. Keywords: supervision, body psychotherapy, neurobiology, learning, unlearning, work- and stress-related illness, burnout.

2 Διευρύνοντας τον Διάλογο: Εξερεύνηση Συµβολών από την Ενεργειακή Ιατρική Debra Greene,PhD Το άρθρο παρουσιάζει ένα µοντέλο και ιδέες από την ενεργειακή ιατρική και εξερευνά τη σηµασία τους στη Σωµατική Ψυχοθεραπεία. Το πολυδιάστατο αυτό µοντέλο, θεµελιώδες στην ενεργειακή ιατρική, χρησιµοποιείται ως αφετηρία. Εστιάζει στις πέντε αρχές λειτουργίας του αιθερικού σώµατος, (την παροχή ενέργειας, το φαινόµενο αντιγράφου, το φαινόµενο του προτύπου, το φαινόµενο των συνόρων και τις εσωτερικές αισθήσεις) ως περιοχές επικάλυψης και εφαρµογής στη Σωµατική Ψυχοθεραπεία. Λέξεις-κλειδιά: ενεργειακή ιατρική, πολυδιάστατο µοντέλο, λεπτά ενεργειακά σώµατα, οµοιοδυναµική, αιθερικό σώµα. Expanding the Dialogue: Exploring Contributions from Energy Medicine Debra Greene, PhD This paper presents a model and concepts from energy medicine and explores their relevance to body psychotherapy. The multidimensional model, a key model in energy medicine, is used as a starting point. Focusing on five principles of the etheric body the power supply, the replica effect, the blueprint effect, the interface effect, and the internal senses--areas of overlap and application to body psychotherapy are discussed. Keywords: energy medicine, multidimensional model, subtle energy bodies, homeodynamics, etheric body

3 Γεφυρώνοντας το Σχίσµα: Απαρτίωση Ψυχοδυναµικών και Σωµατοκεντρικών Θεραπειών Claire Hairman, PsyD Είναι µια ερευνητική εργασία η οποία εξετάζει τους τρόπους µε τους οποίους ψυχοθεραπευτές εκπαιδευµένοι σε ψυχοδυναµικές και σωµατοκεντρικές θεραπείες απαρτιώνουν, ή όχι, τις δύο θεωρητικές κατευθύνσεις στην κλινική τους εργασία. Έντεκα διττά εκπαιδευµένοι κλινικοί παραχώρησαν συνέντευξη, από τους οποίους όλοι συνδύασαν τις κατευθύνσεις τους σε κάποιο βαθµό. Η πλειοψηφία χρησιµοποίησε µια απαρτιωτική αφοµοίωση σωµατοψυχοθεραπευτικών τεχνικών σε ένα ψυχοδυναµικό πλαίσιο. Συζητούνται οι οµοιότητες και οι διαφορές όσον αφορά τη µεταβίβαση και αντιµεταβίβαση, τη διαµόρφωση της εµπειρίας του ασθενή, τις τεχνικές παρέµβασης και την ψυχική εκπαίδευση των ασθενών. Αναφέρονται µε συντοµία προβληµατισµοί για το θέµα του αγγίγµατος. Λέξεις-κλειδιά: ψυχοθεραπευτική απαρτίωση, ψυχοδυναµική ψυχοθεραπεία, σωµατοκεντρική θεραπεία. Bridging the Split: Integrating Psychodynamic and Body-Centered Therapies Claire Haiman, PsyD An exploratory study examining the ways in which psychotherapists trained in psychodynamic and body-centered therapies integrate, or choose not to integrate, the two theoretical traditions in their clinical work. Eleven dually trained clinicians were interviewed, all of who integrated their work to some degree. The majority made use of assimilative integration, incorporating body-centered techniques into a psychodynamic framework. Differences and similarities are discussed with regard to transference/countertransference, conceptualization of patient experience, technical interventions, and psychoeducation of patients regarding integrated work. Concerns about touch are also briefed addressed. Keywords: psychotherapy integration, psychodynamic psychotherapy, bodycentered therapy

4 Διερρηγµένα όρια, Παραβιασµένοι ζωτικοί χώροι : Οι Προκλήσεις της Περίεξης στην εργασία µε το Τραύµα Morit Heitzler, MSc Ένα από τα πλέον βασανιστικά θέµατα του τραύµατος είναι η εισβολή ή η κατάρρευση των ορίων, όχι µόνο όπως βιώνεται τη στιγµή του τραυµατισµού, αλλά ως εµπειρία παρατεινόµενης βλάβης. Οι τραυµατισµένοι πελάτες συνήθως φέρνουν στη θεραπεία ένα συνεχές υπόγειο αίσθηµα απειλής, τόσο για τη φυσική και συναισθηµατική τους επιβίωση, όσο και για το αίσθηµα ταυτότητάς τους. Το να µη γνωρίζουν πού τελειώνει ο Εαυτός και πού αρχίζει ο Άλλος, δηµιουργεί χάος και σύγχυση στον εσωτερικό τους κόσµο, γεγονός που αντανακλάται ισχυρά µέσα στη θεραπευτική σχέση. Ως εκ τούτου, πολλές µέθοδοι θεραπείας του τραύµατος ασχολούνται κυρίως µε τη εγκατάσταση και επανακατασκευή ασφαλών και περιεκτικών ορίων, θεµέλιο κάθε θεραπευτικής δουλειάς. Όµως είναι δυνατό να παρακάµψει κανείς την εν-σωµατοποιηµένη εµπειρία κλονισµένης ασφάλειας του πελάτη εισάγοντας ασφαλή όρια µέσα στη θεραπεία; Μπορούµε εµείς οι θεραπευτές να περιέξουµε τον αντίκτυπο του τραύµατος χωρίς να εµπλακούµε µε το χάος, τη σύγχυση και την ευαλωτότητα µέσα στον ψυχοθεραπευτικό χώρο; Το άρθρο αυτό θα διερευνήσει την ιδιόµορφη φύση των ορίων και της περίεξης καθώς και το ρόλο τους στη θεραπεία του τραύµατος. Λέξεις- κλειδιά: εργασία µε σύνθετο τραύµα, όρια, περίεξη, επανατραυµατισµός, προβλητική ταύτιση, σχεσιακός. Broken Boundaries, Invaded Territories: The Challenges of Containment in Trauma Work Morit Heitzler, MSc One of the most excruciating aspects of trauma is the invasion or collapse of boundaries, not just as experienced in the moment of trauma, but also as experienced as lasting damage. Traumatised clients usually bring to therapy an ongoing background feeling of threat: both to physical and emotional survival and to their sense of identity. Not knowing where I end and the Other begins creates chaos and confusion in the client's inner world, which echoes strongly in the therapeutic relationship. Therefore, most methods of trauma therapy are highly concerned with re-building and establishing safe, containing boundaries as the foundation of any therapeutic work. However, is it really possible to by-pass the client s embodied experience of shattered safety by introducing safe therapeutic boundaries? Can we, as therapists, contain the impact of trauma without engaging with chaos, confusion and vulnerability in the consulting room? This paper will explore the paradoxical nature of boundaries and containment and their role in trauma therapy.

5 Keywords: complex trauma work, boundaries, containment, re-enactment, projective identification, relational Σωµατική Ψυχοθεραπεία βασισµένη στη Γιόγκα: Συµβουλευτική µέσω της Γιόγκα και της Σωµατοκεντρικής Προσέγγισης Livia Shapiro Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τη Σωµατική Ψυχοθεραπεία βασισµένη στη Γιόγκα, µια προσέγγιση πέντε σταδίων στη Συµβουλευτική ενηλίκων υψηλής λειτουργικότητας. Αυτή η προσέγγιση χρησιµοποιεί τις στάσεις της Γιόγκα και κινητικά αναπτυξιακά µοντέλα προκειµένου να αξιολογήσει, να καθορίσει και να υποστηρίξει τις διαδικασίες της ανάπτυξης και της αλλαγής στους πελάτες, επεκτείνοντας τα αναπτυξιακά τους όρια. Η Σωµατική Ψυχοθεραπεία που βασίζεται στη Γιόγκα συνδυάζει τις αρχές της Γιόγκα που ονοµάζονται Παγκόσµιες Αρχές Ευθυγράµµισης, µε το αναπτυξιακό κινητικό µοντέλο, γνωστό ως Οι Πέντε Θεµελιώδεις Πράξεις, µέσω ενός πλαισίου Συµβουλευτικής που ονοµάζεται Κύκλος Αλληλεπίδρασης. Ο στόχος αυτής της προσέγγισης είναι διττός: να φέρει τις στάσεις της Γιόγκα άµεσα µέσα στο πλαίσιο της Σωµατικής Ψυχοθεραπείας, προκειµένου να στηρίξει την ανάπτυξη της σωµατοκεντρικής Συµβουλευτικής και να παρέξει µια νέα οπτική για τη χρήση των στάσεων της Γιόγκα, κάνοντας έκδηλη την έµφυτα θεραπευτική τους φύση στο πλαίσιο της ψυχοθεραπευτικής συνεδρίας, ώστε το αναδυόµενο συγκινησιακό υλικό να καθίσταται διαθέσιµο για θεραπεία, ανάπτυξη και αλλαγή. Παρέχεται µια σύντοµη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τη θεραπεία µέσω Γιόγκα, της Γιόγκα στην Ψυχοθεραπεία και της Γιόγκα στη Σωµατική Ψυχοθεραπεία, µε περιγραφή των Παγκόσµιων Αρχών Ευθυγράµµισης, των Πέντε Θεµελιωδών Πράξεων και του Κύκλου Αλληλεπίδρασης. Επεξηγείται ο τρόπος δουλειάς της Σωµατικής Ψυχοθεραπείας βασισµένης στη Γιόγκα και δίδονται παραδείγµατα εφαρµογής. Το άρθρο ολοκληρώνουν συλλογισµοί που διερευνούν περαιτέρω για το που θα οδηγούσε µελλοντικά αυτή η προσέγγιση, και για τους περιορισµούς της. Λέξεις-κλειδιά: γιόγκα, αναπτυξιακή κίνηση, Πέντε Θεµελιώδεις Πράξεις, Κύκλος Αλληλεπίδρασης, Παγκόσµιες Αρχές Ευθυγράµµισης. Yoga Based Body Psychotherapy: A Yoga Based and Body Centered Approach to Counseling Livia Shapiro This paper presents Yoga Based Body Psychotherapy, a five-stage approach to counseling high-functioning adult clients. This approach utilizes yoga postures and developmental movement patterning to assess, identify and support the processes of growth and change in clients by expanding their developmental edge. Yoga Based Body Psychotherapy pairs yoga principles called the Universal Principles of Alignment with the developmental movement pattern known as the Five Fundamental Actions, within a framework for counseling called the Interaction Cycle. The aim of this approach is twofold: to overtly bring yoga postures into the context of body psychotherapy to support further development of body-centered ways of counseling, and to afford a new lens for the practice of yoga postures by making their inherently therapeutic nature overt in the context of a psychotherapy session so that eliciting emotional material becomes a potentially viable content for healing, growth and change. A brief review of the literature covering yoga therapy, yoga in psychotherapy and yoga in body psychotherapy is offered with outlines of the

6 Universal Principles of Alignment, the Five Fundamental Actions and the Interaction Cycle. Yoga Based Body Psychotherapy is then explicated and examples for application are provided. Further considerations exploring where this approach might go in the future and limitations conclude this paper. Keywords: yoga, developmental movement, Five Fundamental Actions, Interaction Cycle, Universal Principles of Alignment Θεραπεία µέσω Σειριακής Ύπνωσης P. Jozsef Vas, MD,ECP, και Noemi Csaszar, PhD,ECP Η Θεραπεία µέσω Σειριακής Ύπνωσης ( ΘΣΥ ) έχει αναπτυχθεί πρόσφατα από τους συγγραφείς. Είναι µια οµαδική υπνοθεραπευτική µέθοδος µε στόχο τη θεραπεία ψυχικών και ψυχοσωµατικών παθολογιών που προέρχονται από προ-γεννητικά και περι-γεννητικά τραύµατα. Ενώ πολλά άτοµα µαζί έρχονται σε απτική επαφή, ο ασθενής και ο συν-θεραπευτής µπαίνουν σε κατάσταση ύπνωσης µαζί. Στο µεταξύ, ο θεραπευτής κρατάει απόσταση. Αναπτύσσεται ένας αµοιβαίος συντονισµός κατά τη διάρκεια της συνεδρίας. Χρησιµοποιώντας τη ΘΣΥ τα συµπτώµατα των προ/περιγεννητικών τραυµάτων υποκαθίστανται από έναν συνειρµικό τρόπο προγεννητικού βιώµατος, ο οποίος περιλαµβάνει αποδοχή και αγάπη. Η ουσία της ΘΣΥ θεωρείται µια απαρτίωση αγγίγµατος, τρανς και µεταβίβασης. Περιγράφονται µε συντοµία τρείς περιπτώσεις που επιδεικνύουν πώς δουλεύει η ΘΣΥ. Λέξεις- κλειδιά: άγγιγµα, τρανς, µεταβίβαση, αµοιβαίος συντονισµός Tandem Hypnotherapy P. József Vas, MD, ECP and Noémi Császár, PhD, ECP Tandem hypnotherapy (THT) has recently been developed by the authors. It is a group hypnotherapeutic method for resolving psychic and psychosomatic pathology originating from pre/perinatal traumas. While multi-person touching happens, the patient and the co-therapist go into hypnosis together. Meanwhile, the therapist keeps a distance. A mutual attunement evolves during THT. By using THT the symptoms of pre/perinatal traumas can be replaced with an associative mode of prenatal experiencing which includes acceptance and love. The essence of THT is viewed as an integration of touch, trance, and transference. Three case vignettes are presented to illustrate how THT works. Keywords: touch, trance, transference, mutual attunement

Reading and Evaluating Quantitative Research in Body Psychotherapy

Reading and Evaluating Quantitative Research in Body Psychotherapy International Body Psychotherapy Journal The Art and Science of Somatic Praxis Volume 14, Number 1, spring 2015 ISSN 2169-4745 Printing, ISSN 2168-1279 Online Author and USABP/EABP. Reprints and permissions

Διαβάστε περισσότερα

''Η συμβολή του 'πρωταρχικού δεσμού' στη δομή της προσωπικότητας'' Γέφυρες συνεργασίας Ψυχοθεραπείας & Νευροεπιστημών

''Η συμβολή του 'πρωταρχικού δεσμού' στη δομή της προσωπικότητας'' Γέφυρες συνεργασίας Ψυχοθεραπείας & Νευροεπιστημών Δραματοθεραπείας Παιγνιοθεραπείας Ίδρυμα Ευγενίδου, Αθήνα, 23-25 Νοεμβρίου 2012 ''Η συμβολή του 'πρωταρχικού δεσμού' στη δομή της προσωπικότητας'' Γέφυρες συνεργασίας Ψυχοθεραπείας & Νευροεπιστημών Β Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 4 (2) 2012 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση υπηρεσιών 3.0 - η νέα γενιά εξυπηρέτησης

Διαχείριση υπηρεσιών 3.0 - η νέα γενιά εξυπηρέτησης Διαχείριση υπηρεσιών 3.0 - η νέα γενιά εξυπηρέτησης Morten Kamp Andersen (proacteur) και Peter Ankerstjerne (ISS) Αν όλες οι εταιρείες ανταγωνίζονται αποτελεσματικά στην παροχή υπηρεσιών, ο βασικός παράγοντας

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 5 (2) 2013 ISSN 1791-9622 Ειδικό Τεύχος Η Προσέγγιση Orff στην Ειδική Μουσική Παιδαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education

Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education Μουσικοθεραπεία & Ειδική Μουσική Παιδαγωγική Music Therapy & Special Music Education http://approaches.primarymusic.gr 2 (1) 2010 ISSN 1791-9622 µε την υποστήριξη της ΕΕΜΑΠΕ supported by GAPMET www.primarymusic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΗΓΕΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΗΓΕΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΗΓΕΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΙΑΚΚΙΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άγχος αποτελούσε ανέκαθεν

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN (A.P.P.A.C.)

ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN (A.P.P.A.C.) ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN (A.P.P.A.C.) 12 th International Conference Psychological Interventions and Neuropsychiatric Disorders in Children, Adults and

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups

Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων. International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Διεθνές Συνέδριο Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων International Conference on Education and Social Integration of Vulnerable Groups Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2011 Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η

Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η Παναγιώτης Σταμάτης, θέμα διατριβής: «Παιδαγωγική Επικοινωνία: το παράδειγμα της απτικής συμπεριφοράς στο Νηπιαγωγείο». (2004) Περίληψη Αν η επικοινωνία αποτελεί το υπόβαθρο δημιουργίας του πανανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Αντίληψη και αξιοποίηση της έννοιας «δημιουργικότητα» από συμβούλους διαφόρων προσεγγίσεων: Μια ποιοτική μελέτη.

Αντίληψη και αξιοποίηση της έννοιας «δημιουργικότητα» από συμβούλους διαφόρων προσεγγίσεων: Μια ποιοτική μελέτη. ISSN 2241-2638 (print) ISSN 2441-2778 (on-line) ΣΕΙΡΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αντίληψη και αξιοποίηση της έννοιας «δημιουργικότητα» από συμβούλους διαφόρων προσεγγίσεων: Μια ποιοτική μελέτη. Μαρία Βίου Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT BOOK ABSTRACT BOOK

ABSTRACT BOOK ABSTRACT BOOK ABSTRACT BOOK ABSTRACT BOOK 1 SATURDAY, 11 th OCTOBER 09:30 10:00 Introduction & Welcome 10:00-12:00 PLENARY SESSION Hall #1 Voice hearers as Odysseus Olga Runciman Chair of the Danish HVN, Board of Intervoice

Διαβάστε περισσότερα

ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN. Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times

ABSTRACT BOOK ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN. Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times ABSTRACT BOOK 13 th INTERNATIONAL - 2 nd WORLD CONFERENCE OF THE A.P.P.A.C. ASSOCIATION OF PSYCHOLOGY & PSYCHIATRY FOR ADULTS & CHILDREN Psychology, Neuropsychiatry & Social Work In Modern Times MAY 20-23,

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2005-06

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2009-10

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ÐåñéëÞøåéò - Abstracts

ÐåñéëÞøåéò - Abstracts 1ï Åðéóôçìïíéêü Óõìðüóéï ÐëçñïöïñéáêÞ Ðáéäåßá êáé ÅëëçíéêÞ Áíþôáôç Åêðáßäåõóç: Ç óõìâïëþ ôùí Åñãùí ÅÐÅÁÅÊ ÉÉ ôùí Áêáäçìáúêþí Âéâëéïèçêþí ÐåñéëÞøåéò - Abstracts Âüëïò, 11-12 Äåêåìâñßïõ 2008 1 ο Επιστηµονικό

Διαβάστε περισσότερα

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS

7 th International Conference in Open & Distance Learning - November 2013, Athens, Greece - PROCEEDINGS i i ii iii iv TraIning teachers in competence based education the TRANSIt use case in Greece Katerina Riviou Ellinogermaniki Agogi, R&D Department kriviou@ea.gr Sofoklis Sotiriou Ellinogermaniki Agogi,

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2012-13

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2012-13 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου. Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση

Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση. Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου. Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση Ελληνική Ένωση για τη Μουσική Εκπαίδευση Περιλήψεις 4 ου Συνεδρίου Δημιουργικότητα και Μουσική Εκπαίδευση Στάμου Λελούδα Στόχος της εργασίας είναι η διερεύνηση του όρου 'μουσική δημιουργικότητα' και η

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο

Περιοδικό Εκπαίδευση & Θέατρο Το άρθρο αυτό είναι ελεύθερα προσβάσιμο μέσω της ιστοσελίδας: www.theatroedu.gr Εκδότης: Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση Για παραγγελίες σε έντυπη μορφή όλων των βιβλίων: info@theatroedu.gr

Διαβάστε περισσότερα

www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 468

www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 468 www.vima-asklipiou.gr Copyright 2012 Σελίδα 468 Το Βήμα του Ασκληπιού 11 ος Τόμος, 4 ο Τεύχος, Οκτώβριος Δεκέμβριος 2012 Rostrum of Asclepius 11 th Volume, 4 th Issue, October December 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

The micro-kosmos protype for younger students ICT activities about particulate nature of matter in Primary School.

The micro-kosmos protype for younger students ICT activities about particulate nature of matter in Primary School. The micro-kosmos protype for younger students ICT activities about particulate nature of matter in Primary School. Despina Imvrioti Science, Technology and Environment Laboratory, Pedagogical Department

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π.

16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. 16ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ψ.Ψ.Ε.Π. Συνεδριακή σειρά (6): Νευροψυχιατρικές, Ψυχολογικές & Κοινωνικές Εξελίξεις & Προκλήσεις 17-20 ΜΑΪΟΥ 2011 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΧΙΛΤΟΝ ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Humanistis ethics, values and

Διαβάστε περισσότερα

YEARBOOK (ONLINE) VOLUME 4 A JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND TRAINING UNIVERSITY OF IOANNINA PUBLICATIONS IOANNINA GREECE

YEARBOOK (ONLINE) VOLUME 4 A JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION AND TRAINING UNIVERSITY OF IOANNINA PUBLICATIONS IOANNINA GREECE ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙ Α ΤΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ONLINE) ΤΟΜΟΣ Περιοδική Έκδοση Έρευνας στην Εκπαίδευση Του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών

Διαβάστε περισσότερα

Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Special Issue: Ειδικό Τεύχος RECENT IMMIGRATION FLOWS TO GREECE ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Marina Petronoti Μαρίνα Πετρονώτη & Anna Triandafyllidou Αννα Τριανταφυλλίδου BIBLIOGRAPHY

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2011-12

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking

Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking Περιλήψεις ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Πάτρα, 20-21 Οκτωβρίου 2012 «Καινοτόμες Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και Δικτύωση» Conference ABSTRACTS: InnovatIve approches in Education: DesIgn and networking

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία. της φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Διπλωματική Εργασία της

Διαβάστε περισσότερα