Π π ο φ ό ν η α κ ς τ έ λ η ρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π π ο φ ό ν η α κ ς τ έ λ η ρ"

Transcript

1 1 Π π ο φ ό ν η α κ ς τ έ λ η ρ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η, Υ Η Μ Ι Κ Η Τ Σ Α Η Κ Α Ι Υ Ρ Η Δ Ι Σ Ο Τ Κ Δ Ρ Ι Ο Τ Σ Ω Ν Μ Δ Λ Ι Ω Ν Αλδξέαο Θξαζπβνχινπ Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ρνιή Γεσπνλίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Σν θεξί απνηειεί κεηά ην κέιη, ην δεχηεξν νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο πξντφλ γηα ηνλ κειηζζνθφκν. Σν πξντφλ απηφ έρεη επξεία ρξήζε ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία ζηε βηνκεραλία θαιιπληηθψλ θαη θεξηψλ. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζε ηνπηθά αλαηζζεηηθά, ζε απνζκεηηθά ρψξνπ, ζε νδνληφπαζηεο, ζε αληειηαθά ιάδηα, ζε θξέκεο μπξίζκαηνο, ζε βεξλίθηα γηα δάπεδα, έπηπια θαη απηνθίλεηα, ζε καζηίρεο, ζε εληνκνθηφλα θαη κπνγηέο δσγξαθηθήο θαη ζε πνιιά άιια πξντφληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Η παπαγυγή ηος κεπιού Ο Αξηζηνηέιεο πίζηεπε φηη νη κέιηζζεο ζπιιέγνπλ ην θεξί απφ ηα ινπινχδηα. Η άπνςε απηή επηθξάηεζε κέρξη ηελ αλαγέλλεζε. Σν 1744 ν Γεξκαλφο επηζηήκνλαο Hornbostel δηαπίζησζε φηη ην θεξί παξάγεηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο κέιηζζεο ήκεξα γλσξίδνπκε φηη ην θεξί παξάγεηαη απφ ηέζζεξηο θεξνγφλνπο αδέλεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνηιηά ησλ κειηζζψλ (εηθ.1) Σν θεξί εγθξίλεηαη ζε κνξθή «ιεπηνχ» ην νπνίν νη κέιηζζεο δπκψλνπλ θαη αλακηγλχνπλ κε εγθξίζεηο ησλ ζηεινγφλσλ αδέλσλ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην θηίζηκν ησλ θεξπζξψλ θαη ην ζθξάγηζκα ησλ θειηψλ γφλνπ θαη κειηνχ. Σν θεξί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιπθζεί ην ψξηκν κέιη έρεη αληηβηνηηθέο νπζίεο πνπ ζπκβάινπλ ζηε ζπληήξεζε ηνπ κειηνχ (Olariu et al 1983) Δηθφλα 1. Κάησ κέξνο ηεο θνηιίαο ηεο κέιηζζαο φπνπ θαίλεηαη ε έγθξηζε θεξηνχ απφ ηνπο θεξνγφλνπο αδέλεο. Παπαγυγή ποιοηικού κεπιού. Σν θεξί πνπ παξάγνπλ νη κέιηζζεο είλαη άξηζην επεξεάδεηαη φκσο απφ ηελ αλζξψπηλε επέκβαζε. Βαζηθέο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη ν κειηζζνθφκνο ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεξηνχ ψζηε λα κελ επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ πνηφηεηά ηνπ είλαη:

2 2 α) Γηαρσξηζκφο ησλ πνιχ καχξσλ θεξεζξψλ απφ ηηο αλνηρηφρξσκεο. Οη ζθνηεηλφρξσκεο θεξήζξεο δίλνπλ θεξί ρακειήο πνηφηεηαο. β) Γηα λα δηαηεξεζεί ην θπζηθφ ρξψκα ηνπ θεξηνχ λα ρξεζηκνπνηνχληαη δνρεία απφ αινπκίλην, θαζζίηεξν θαη αλνμείδσην αηζάιη. Σα κεηαιιηθά δνρεία απφ ραιθφ θαη κπξνχληδν πξέπεη λ απνθεχγνληαη γηαηί δίλνπλ πξάζηλε απφρξσζε ζην θεξί, ελψ εθείλα απφ ζίδεξν θαη ςεπδάξγπξν πξνζδίδνπλ γθξίδν ρξσκαηηζκφ γ) Σν ιηψζηκν ησλ θεξεζξψλ πξέπεη λα γίλεη ακέζσο κεηά ηνλ ηξχγν. Η απνζήθεπζε θεξεζξψλ κε αζθξάγηζην ή ηξπγεκέλν κέιη, πξέπεη λα απνθεχγεηαη, γηαηί ην κέιη απνξξνθά πγξαζία απφ ην πεξηβάιινλ, μηλίδεη θαη αθήλεη ηελ δπζάξεζηε νζκή ηνπ ζην θεξί. δ) Οη απνζεθεκέλεο θεξήζξεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ιηψζηκν, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηνλ θεξφζθσξν ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (5-7 ν C). Γελ ζπλίζηαηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θεξνζθσξίλεο (παξαδηρισξνβελδφιην), ζεηαθηνχ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ρεκηθήο νπζίαο σο πξνζηαηεπηηθά γηα ηηο απνζεθεκέλεο θεξήζξεο. ε) Γελ ζπληζηάηαη ε πξνζζήθε ζεηηθνχ, νμηθνχ ή άιινπ νμένο ζηηο θεξήζξεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ιηψζηκν. Γελ ζπληζηάηαη επίζεο ε πξνζζήθε ησλ νμέσλ απηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ηνπ θεξηνχ. ζη) Μεγάιεο πνζφηεηεο πξφπνιεο λα απνκαθξχλνληαη απφ ηα πιαίζηα, γηαηί φηαλ ε πξφπνιε ιηψζεη κε ην θεξί ηνπ πξνζδίδεη μέλε νζκή θαη ηνπ αιινηψλεη ην ρξψκα. δ) Σν θεξί είλαη πνιχ εχθιεθην γη απηφ δελ πξέπεη λα ζεξκαίλεηαη απ επζείαο ζηε θιφγα, αιιά πάληα ζε δνρεία κε δηπιά ηνηρψκαηα πνπ πεξηέρνπλ λεξφ (κπελ-καξί) ή αθφκε θαιχηεξα κέζα ζην ίδην ην λεξφ. Δξαγυγή ηος κεπιού. Οη θεξήζξεο κεηά απφ 2 έσο 4 ρξφληα παξακνλή ηνπο κέζα ζηελ θπςέιε ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη. ηηο παιηέο θεξήζξεο ηα θειηά ζηελεχνπλ απφ ηα θνπθνχιηα πνπ αθήλνπλ πίζσ ηνπο νη αλαπηπζζφκελεο ιάξβεο, κε απνηέιεζκα νη κέιηζζεο πνπ εθθνιάπηνληαη λα είλαη κηθξφηεξεο θαη λα απνδίδνπλ ιηγφηεξν (εηθ. 2). Παξάιιεια ζην θεξί ζπγθεληξψλνληαη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί, ππνιείκκαηα θαξκάθσλ θαη βαξέα κέηαιια.

3 3 Δηθφλα 2. Παιηά θεξήζξα φπνπ θαίλεηαη ε αιινίσζε ηεο εμαγσληθήο δνκήο ησλ θειηψλ. Ο κειηζζνθφκνο ζπιιέγεη ην θεξί απφ ηηο παιηέο απηέο θεξήζξεο κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: Ηιηαθφο θεξνηήθηεο. Ο ειηαθφο θεξνηήθηεο (εηθ. 3) είλαη έλαο απιφο θαη εχθνιν ηξφπνο γηα ηελ παξαγσγή θεξηνχ πςειήο πνηφηεηαο. Φαίλεηαη φηη ε ειηαθή αθηηλνβνιία βνεζά ζην λα δηαηεξεζεί ην ρξψκα θαη ην άξσκα ηνπ θεξηνχ. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη ην ρακειφ θφζηνο ηεο ζπζθεπήο θαη ε ηαπηφρξνλε ιεχθαλζε ηνπ θεξηνχ κε ηελ επίδξαζε ησλ αρηίλσλ ηνπ ήιηνπ. Έρεη φκσο θαη δχν βαζηθά κεηνλεθηήκαηα: α) εκαληηθή πνζφηεηα ηνπ θεξηνχ παξακέλεη ζηα ππνιείκκαηα ησλ θεξεζξψλ. Τπνινγίδεηαη φηη ζηηο παιηέο καχξεο θεξήζξεο ην κηζφ κέρξη ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ ζπλνιηθνχ θεξηνχ ζπγθξαηείηαη ζηα θνπθνχιηα πνπ παξακέλνπλ ζηνλ θεξνηήθηε. β) Η απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ειηνθάλεηα ηεο πεξηνρήο Κεξνηήθηεο κε αηκφ: Απνηειείηαη απφ δχν κεηαιιηθά δνρεία. ην εζσηεξηθφ πνπ είλαη δηάηξεην ηνπνζεηνχληαη νη θεξήζξεο θαη ζην εμσηεξηθφ λεξφ. Με ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ παξάγεηαη αηκφο, πνπ ιηψλεη ην θεξί, ην νπνίν βγαίλεη απφ ηηο ηξχπεο ηνπ εζσηεξηθνχ δνρείνπ. Σν ιησκέλν θεξί ηνπνζεηείηαη ζε ήδε κνπζθεκέλα δνρεία κε λεξνζάπνπλν γηα λα κε θνιιήζεη.

4 4 Φιληπάπιζμα ηος κεπιού. Σν θεξί φηαλ δηαρσξηζηεί απφ ηηο θεξήζξεο, πξέπεη λα ξεπζηνπνηεζεί ζε λεξφ, ην νπνίν ζα δεζηαζεί ηφζν φζν λα ιηψζεη ην θεξί. Δάλ δεζηαζεί πεξηζζφηεξν, είλαη πηζαλφ λα καπξίζεη θαη λα θαηαζηξαθεί ε δνκή ηνπ. Δηθφλα 3. Ηιηαθφο θεξνηήθηεο Μφιηο ιηψζεη, ην θεξί θηιηξάξεηαη κ έλα θαζαξφ θίιηξν ζε δνρείν ην νπνίν είλαη βξεγκέλν κε ζαπνπλφλεξν. Σα θίιηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην κέιη είλαη θαηάιιεια θαη γηα ην θηιηξάξηζκα ηνπ θεξηνχ. Σν θηιηξαξηζκέλν θεξί πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί κ έλα παλί απφ ηηο ζθφλεο ή άιιεο αθαζαξζίεο θαζψο επίζεο θαη απφ δπζνζκίεο ηνπ ρψξνπ. ε 24 ψξεο ην θεξί αθαηξείηαη απφ ην δνρείν θαη θπιάζζεηαη ζε θαζαξφ ρψξν αθνχ θαζαξηζηεί απφ ηπρφλ μέλεο νπζίεο πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ.

5 5 Αποσπυμαηιζμόρ ηος κεπιού. Δπεηδή ην ρξψκα ηνπ θεξηνχ κεξηθέο θνξέο αιινηψλεηαη απφ ηε γχξε θαη ηε πξφπνιε πνπ ππάξρνπλ ζηηο θεξήζξεο ή είλαη ζθνχξν γηαηί παξάρζεθε απφ παιηέο θεξήζξεο (Ambrose, 1984) ζα πξέπεη λα αλνηρζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο ιεχθαλζεο ή ηνπ απνρξσκαηηζκνχ. Ο απνρξσκαηηζκφο γίλεηαη κε θπζηθά ή ρεκηθά κέζα. ηα θπζηθά κέζα ζπγθαηαιέγεηαη ε έθζεζε ηνπ θεξηνχ ζε ιεπηέο ζηξψζεηο ζηνλ ήιην. Οη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ βνεζνχλ ψζηε λα θαηαζηξαθνχλ νη ρξσζηηθέο πνπ ππάξρνπλ ζην θεξί, δίλνληαο ηνπ έηζη αλνηθηφηεξν ρξψκα. Η κέζνδνο απηή είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ ην θεξί ηνπνζεηεζεί ζε θάπνην ζεξκνθήπην, απαηηεί φκσο αξθεηφ ρξφλν θαη δελ πεηπραίλεη πάληα. ην ρεκηθφ απνρξσκαηηζκφ ην θεξί πξέπεη πξψηα λα θηιηξαξηζηεί θαη λα θαζαξηζηεί απφ ηηο δηάθνξεο μέλεο πξνζκίμεηο. Μεηά ηνπνζεηείηαη ζε αλνμείδσην δνρείν θαη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 113 ν C κε ηαπηφρξνλε γξήγνξε αλάδεπζε κε κεραληθφ αλαδεπηήξα. ην δεζηφ θεξί πξνζηίζεηαη πνζφηεηα ζπκππθλσκέλνπ ρεκηθά θαζαξνχ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ θαη ακέζσο κεηά βελδνιηθφ ππεξνμείδην ζε θνθθψδε ή κνξθή ζθφλεο. Η πνζφηεηα ησλ νπζηψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην θεξί βξίζθεηαη κε δνθηκέο πνπ γίλνληαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο θεξηνχ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο επηηπρίαο ηεο κεζφδνπο κε ηηο ρεκηθέο νπζίεο, είλαη ε γξήγνξε αλάδεπζε ηνπ θεξηνχ, γηαηί ην πδξνγφλν πνπ παξάγεηαη πξέπεη λα παξακείλεη ζ επαθή κε ην θεξί. Η αλάδεπζε ζπλερίδεηαη κέρξη λα ζηακαηήζνπλ λα εκθαλίδνληαη θπζαιίδεο ζηελ κάδα ηνπ θεξηνχ, έλδεημε φηη ηειείσζε ν απνρξσκαηηζκφο. Υξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ γηαηί ην ζπκππθλσκέλν ππεξνμείδην πξνθαιεί εγθαχκαηα ζην δέξκα θαη ζηα κάηηα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαιφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ, ψζηε λα απνκαθξχλνληαη νη αηκνί απφ ην δνρείν κε ην ιησκέλν θεξί. Παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε ρισξίλε σο ιεπθαληηθφ ηνπ θεξηνχ, ζήκεξα φκσο απνθεχγεηαη γηαηί ε ρισξίλε απνξξνθάηαη θαη κέλεη ζην θεξί, κεηψλνληαο έηζη ηελ πνηφηεηά ηνπ. Γιαηήπηζη ηος κεπιού. Σν θεξί φηαλ πάξεη ηε κνξθή πιάθαο, δηαηεξείηαη ρσξίο θακία ηδηαίηεξε θξνληίδα θζάλεη λα κελ έξζεη ζε επαθή κε θιφγα, δηδαληνθηφλα ή παξαζηηνθηφλα θάξκαθα. Καηά ηελ απνζήθεπζε απμάλεηαη ν ζπληειεζηήο ζθιεξφηεηαο θαη επζξαπζηφηεηαο ηνπ θεξηνχ (Temnov, 1958). Υημική ζύζηαζη ηος κεπιού Σν θεξί απνηειείηαη απφ πδξνγνλάλζξαθεο (κε 23 έσο 33 άηνκα άλζξαθα), αιθνφιεο (κε 24 έσο 34 άηνκα άλζξαθα), νμέα (κε 16 έσο 32 άηνκα

6 6 άλζξαθα), πδξνμπνμέα (κε 16 έσο 28 άηνκα άλζξαθα) θαη δηφιεο (κε 24 έσο 32 άηνκα άλζξαθα). Η ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ θεξηνχ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1. Πίνακαρ 1. Υεκηθή ζχζηαζε ηνπ θεξηνχ (Tulloch, 1980) Αξηζκφο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηα θιάζκαηα πζηαηηθά θιαζκάησλ % Κχξηα Γεπηεξεχνληα Τδξνγνλάλζξαθεο Μνλνεζηέξεο Γηεζηέξεο Σξηεζηέξεο Τδξνμπκνλεζηέξεο Τδξνμππνιπεζηέξεο Δζηέξεο νμέσλ Πνιπεζηέξεο νμέσλ Eιεχζεξα Ομέα Αιθνφιεο Απξνζδηφξηζηα ζηνηρεία ?? χλνιν Με ηνλ φξν θχξηα ζπζηαηηθά αλαθέξνληαη εθείλα πνπ ην πνζνζηφ ηνπο ππεξβαίλεη ην 1% ζε θάζε θιάζκα. Πνιιά απφ ηα ζπζηαηηθά πνπ αλαθέξνληαη σο θχξηα ζηνλ πίλαθα 1, κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο, εάλ ην ζπγθεθξηκέλν θιάζκα ζην νπνίν αλήθεη απνηειεί αλαινγηθά ην κηθξφηεξν ζπζηαηηθφ ζην ζχλνιν ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηνπ θεξηνχ. Σα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ θεξηνχ πξηλ απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ζε θιάζκαηα είλαη ηα εμήο: Σξεηο θνξεζκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο: C 27 (4%), C 29 (2%), C 31 (1%), Γχν αθφξεζηνη πδξνγνλάλζξαθεο: C 31:1 (1%), C 33:1 (2,5%), Πέληε θνξεζκέλνη κνλνεζηέξεο: C 40 (6%), C 42, C 44 (καδί 3%), C 46 (8%), C 48 (6%) Γχν αθφξεζηνη κνλνεζηέξεο C 46:1 (2%), C 48:1 (2%) Πέληε δηεζηέξεο: C 56, C 58, C 60 (φινη 2%), C 62 (3%), C 64 (1%), Έλαο πδξνμπεζηέξαο: C 46 (1%) Σξία ιηπαξά νμέα C 24 (6%), C 26, C 28 (καδί 1%)

7 7 Οη ελψζεηο απηέο ζπληζηνχλ ην 56% ηνπ θεξηνχ θαη κφλν 4 απφ απηέο (ηξεηο εζηέξεο C 40, C 46 θαη C 48 ) θαη έλα νμχ, (C 24 ) μεπεξλνχλ ην 5% ηνπ θεξηνχ. Σν ππφινηπν 46% απνηειείηαη απφ ελψζεηο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ππεχζπλεο γηα ην ρακειφ ζεκείν ηήμεο θαη ηηο πιαζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θεξηνχ. Σα θπξηφηεξα πδξνμπνμέα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην θεξί είλαη ην 15-πδξνμπδεθαεμαλντθφ (15-πδξνμπ-παικηηηθφ) (72%), ην 14-πδξνμπ-δεθαεμαλντθφ (13%), ην 16-πδξνμπ-δεθανθηαλντθφ (3%), ην 17-πδξνμπ-δεθανθηαλντθφ (4%), ην 19-πδξνμπ-εηθνζαλντθφ (2%) θαη ην 23-πδξνμπ-εηθνζηηε-ηξαλντθφ (3%). Οη εζηέξεο ησλ νμέσλ δηαθξίλνληαη ζηνπο πνιπεζηέξεο νμέσλ θαη ζηνπο κνλνεζηέξεο νμέσλ. Οη κνλνεζηέξεο νμέσλ απνηεινχληαη απφ πδξνμπνμέα εζηεξνπνηεκέλα κε παικηηηθφ νμχ. Σα ζπζηαηηθά ηνπ θιάζκαηνο απηνχο βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξα πνζνζηά κέζα ζην θεξί (Tulloch, 1980). Ππυηεΐνερ ηος κεπιού. Δθηφο απφ πδξνγνλάλζξαθεο, αιθνφιεο, νμέα θαη παξάγσγα απηψλ, είλαη πηζαλφ ην θεξί λα πεξηέρεη θαη άιιεο ελψζεηο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην θεξί πνπ εθθξίλεηαη απφ ηηο κέιηζζεο θαη απηφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα θειηά ησλ θεξεζξψλ έρεη δηαθνξεηηθή δηαιπηφηεηα. Έηζη ζε θεξί πνπ πάξζεθε απφ θειηά ησλ θεξεζξψλ, βξέζεθε πξσηεΐλε ζε πνζνζηφ 6 κg/mg θεξηνχ, ελψ ζε θεξί πνπ πξνεξρφηαλ απφ εθθξίζεηο κειηζζψλ, νη νπνίεο είραλ ηξαθεί κε ζηξφπη, βξέζεθαλ πξσηεΐλε κφλν 2 κg/mg θεξηνχ (Hepburn, 1986). Φςζικέρ ιδιόηηηερ ηος κεπιού Σν θαζαξφ θεξί φπσο παξάγεηαη απφ ηηο κέιηζζεο, είλαη άζπξν ή δηαθαλέο, ελψ νη θίηξηλεο απνρξψζεηο ζηηο θεξήζξεο νθείινληαη ζε ζπζηαηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε γχξε θαη ηε πξφπνιε (Ambrose, 1984). Σνπιάρηζηνλ έμη δηαθνξεηηθέο ρξσζηηθέο ελψζεηο έρνπλ βξεζεί ζηελ πξφπνιε, ηέζζεξηο απφ ηηο νπνίεο ππάξρνπλ κέζα ζην θεξί θαη ζ απηέο νθείιεηαη ν θίηξηλνο ρξσκαηηζκφο θαηά ηελ ηήμε θαη παξαιαβή ηνπ θεξηνχ. Σν θεξί πνπ πξνέξρεηαη απφ παιηέο θεξήζξεο έρεη πην ζθνχξν ρξψκα απ φηη ην θεξί πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ζθξαγίζκαηα ησλ θειηψλ, ιφγσ ηεο ζπζζψξεπζεο θνπθνπιηψλ θαη γχξεο κε ηελ νπνία ηξέθνληαη νη λεαξέο πξνλχκθεο (Coggshall 1953). Σν θεξί είλαη πνιχ εχθιεθην. Γη απηφ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ, δελ ζα πξέπεη λα ζεξκαίλεηαη απ επζείαο ζηε θιφγα, αιιά πάληνηε ζε δνρεία κε δηπιά ηνηρψκαηα πνπ πεξηέρνπλ λεξφ ή αθφκε κέζα ζην ίδην ην λεξφ (Θξαζπβνχινπ, 1992). Δίλαη αδηάιπην ζην λεξφ θη εληειψο δηαιπηφ ζην ρισξνθφξκην (Simpson & Fairey, 1966), έρεη ζρεηηθά ρακειφ ζεκείν ηήμεσο (63-65 ν C), είλαη καιαθφ θαη κε πιαζηηθέο ηδηφηεηεο (Tulloch, 1980). Όηαλ θαίγεηαη, παξάγεη ιηγφηεξν θαπλφ, ζε ζχγθξηζε κε ην θεξί απφ παξαθίλε, θαη πεξηζζφηεξν επράξηζηε νζκή (Rose, 1987). Η εηδηθή ζεξκφηεηα ηνπ θεξηνχ εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηε ζχζηαζή ηνπ θαη θπκαίλεηαη απφ 0,418 έσο 0,5551 cal.g -1 o C -1 (Timbers et al, 1977). Η ζεξκν-αγσγηκφηεηα ηνπ θεξηνχ εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ

8 8 ζεξκνθξαζία θαη ηε ζχζηαζε ηνπ θαη θπκαίλεηαη απφ 0,279 έσο 0,304 W/m. o C γηα ην αθαηέξγαζην θεξί θαη απφ 0,271 έσο 0,299 W/m. o C γηα ην θεξί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θεξεζξψλ. Η ζεξκν-αγσγηκφηεηα ηνπ θεξηνχ ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2 (Timbers & Gochnauer, 1982). Πίνακαρ 2. Θεξκηθή αγσγηκφηεηα γηα 2 είδε θεξηνχ ζε 5 ζεξκνθξαζίεο (Timbers & Gochnauer, 1982). Θεξκν-αγσγηκφηεηα (W/m. o C) Θεξκνθξαζία ν C Αθαηέξγαζην θεξί Κεξί θεξεζξψλ ,2977 0, ,2798 0,0021 0,2804 0,0021 0,2810 0,0036 0,3041 0,0084 0,2915 0,0042 0,2755 0,0023 0,2710 0,0039 0,2738 0,0041 0,2993 0,0049 Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 22 ε ζεξκναγσγηκφηεηα ζηνπο 40 ν C είλαη πεξίπνπ 6-8% πςειφηεξε απ φηη ζηνπο 15 ν C θαη ε ζεξκναγσγηκφηεηα ζηνπο - 15 ν C είλαη πεξίπνπ 8-10% πςειφηεξε απ φηη ζηνπο 15 ν C. Απηή ε αχμεζε ηεο ζεξκναγσγηκφηεηαο ηνπ θεξηνχ ζε πςειφηεξεο θαη ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο πηζαλφλ λα νθείινληαη ζε αιιαγέο ηεο θξπζηαιιηθήο δνκήο ηνπ θεξηνχ κε ηελ ζεξκνθξαζία (Timbers & Gochnauer, 1982). Ποιοηικόρ έλεγσορ ηος κεπιού Γελ ππάξρνπλ λνκνζεηεκέλα αγνξαλνκηθά θξηηήξηα γηα ην θεξί. Απφ ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή γηα ην κέιη πξνηείλνληαη καθξνζθνπηθνί, νξγαλνιεπηηθνί θαη θπζηθνρεκηθνί έιεγρνη θαζψο επίζεο θαη αλαιχζεηο γηα ππνιείκκαηα θαξκάθσλ Σα καθξνζθνπηθά θαη νξγαλνιεπηηθά θξηηήξηα πεξηιακβάλνπλ ηνπο εμήο ειέγρνπο: Υπώμα: Απφ θίηξηλν έσο θηηξηλν-θαθέ. Οζμή: Δπράξηζηε θαη λα ζπκίδεη ην κέιη. Σεζη μαζήμαηορ: Γελ πξέπεη ην θεξί λα θνιιά ζηα δφληηα. Σεζη θπςμμαηιζμού: Όηαλ ζπάζεη ην θεξί, εζσηεξηθά πξέπεη λα είλαη ιεπηνθνθθψδεο λα έρεη θνθηεξέο αθκέο θαη δελ πξέπεη λα εκθαλίδεη θξπζηάιινπο. Σεζη καηά ηο κότιμο: Ση θεξί φηαλ θφβεηαη δελ πξέπεη λα θνιιά ζην καραίξη. Σεζη εκδοπάρ: Όηαλ ην θεξί γξαηδνπλίδεηαη κε έλα καραίξη ή θαξθί, ηα ζξπκκαηίζκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπεηξνεηδή κνξθή. Σεζη ζςμώμαηορ: Όηαλ ην θεξί δπκψλεηαη (καιάζζεηαη) γηα 10 ιεπηά πξέπεη λα απνθηά πιαζηηθφηεηα. Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ ηεζη πξνηείλνληαη ηα πνηνηηθά θξηηήξηα πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3

9 9 Πίλαθαο 3. Πνηνηηθά θξηηήξηα θεξηνχ (πξνηεηλφκελα) Φςζικοσημικά σαπ/κά Αποδεκηή ηιμή Τγξαζία <1% Γείθηεο δηάζιαζεο 75 ν C 0,4398-1,4451 εκείν ηήμεο ν C Ομχηεηα Αξηζκφο εζηεξνπνίεζεο Βαζκφο ζαπσλνπνίεζεο Ξέλα ζψκαηα (αθαζαξζίεο) Να απνπζηάδνπλ Γιπθεξφιεο, Πνιπφιεο, Να απνπζηάδνπλ ιηπαξά νμέα, ιίπε Τδξνγνλάλζξαθεο Μέγηζην 14,5% Ανίσνεςζη ηηρ νοθείαρ ηος κεπιού. Ο θπξηφηεξνο ηξφπνο λνζείαο ηνπ θεξηνχ είλαη ε παξαθίλε. Η λφζεπζε κπνξεί λα αληρλεπζεί κε ην ηεζη ζαπσλνπνίεζεο θαηά ην νπνίν δεκηνπξγείηαη λεθέισκα (saponidication cloud test) ή κε θζνξηζκφ ζε ππεξηψδεο θσο. Η ηηκή ησδίνπ ηνπ θεξηνχ ηεο κέιηζζαο είλαη Υακειφηεξεο ηηκέο απνδεηθλχνπλ ηελ πξνζζήθε παξαθίλεο. Δπίζεο πξνηείλνληαη αλαιχζεηο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ιηπαξψλ νμέσλ (παικηηηθνχ θαη ζηεαξηθνχ) θαζψο επίζεο θαη αλάιπζε ηξηγιπθεξηδίσλ γηα λα αληρλεπηεί ε πξνζζήθε θπηηθνχ θεξηνχ. Τπολείμμαηα θαπμακεςηικών οςζιών ζηο κεπί. Σν θεξί επηβαξχλεηαη απφ δηάθνξα αθαξενθηφλα ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κειηζζνθφκνη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηε βαξξφα. Τπνινγίζηεθε φηη ε επηβάξπλζε απηή θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 20 mg/kg θεξηνχ γηα θάζε νπζία μερσξηζηά. Σα ππνιείκκαηα απηά δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξα κεγάιν πξφβιεκα γηα ην θεξί πνπ θαηεπζχλεηαη ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία. Γηα ην θεξί απηφ έρνπλ θαζνξηζηεί αλεθηέο ζπγθεληξψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4 Πίλαθαο 4. Αλεθηέο πνζφηεηεο θαηαινίπσλ (MRL) γηα ην θεξί κειηζζψλ πνπ πξννξίδεηαη γηα θαξκαθεπηηθή εθαξκνγή Υεκηθή νπζία MRL mg/kg Cymiazol 1 Fluvalinate 0,05 Amitraz 0,2 Flumethrin 0,005 Coumaphos 0,1 Para-dichrorobenzene 0,05 Thymol 0,8 Με ηαπηνπνηεκέλα ππνιείκκαηα 0,01 Βαξέα κέηαιια. Μφιπβδνο 1 Βαξέα κέηαιια. Κάδκην 0,1 Γιάθεζη και σπήζειρ ηος κεπιού

10 10 Οη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ηνπ θεξηνχ παξάγνληαη ζηελ Αθξηθή επεηδή ππάξρνπλ επλντθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, ηφζν γηα ηελ παξαγσγή κειηνχ φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή θεξηνχ. Σν 1973 ε εμαγσγή θεξηνχ απφ ηελ Αθξηθή έθηαζε ηνπο 1908 ηφλνπο κε πξννξηζκφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηελ Αγγιία, ηελ Γαιιία, ηελ Ιαπσλία, ηε Γπηηθή Γεξκαλία θαη ηελ Οιιαλδία. Δλψ ε ηηκή δηάζεζεο θαη πψιεζεο ηνπ θεξηνχ παξνπζηάδεη αχμεζε, ε πνζφηεηα παξαγσγήο ηνπ παξέκεηλε ε ίδηα. Γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θεξηνχ απαηηείηαη λα γίλεη εθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή ηνπ. Σν πξφβιεκα ηε δηάζεζεο ηνπ θεξηνχ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, έγθεηηαη ζηελ απνπζία απνδνηηθψλ ηερληθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο, θαη ζπιινγήο ηνπ θεξηνχ (Gebreyesus, 1978). Αξθεηά απνηξηρσηηθά πεξηέρνπλ σο θχξην ζπζηαηηθφ ην θεξί. Σα δηάθνξα ζηίθο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαξκαθεπηηθνχο ζθνπνχο έρνπλ θεξί ζηελ εμσηεξηθή ζηνηβάδα ηνπο. Αξθεηά αληηεθηδξσηηθά πεξηέρνπλ θεξί η νπνίν ζπγθξαηεί ηηο βαθηεξηνθηφλεο νπζίεο ηνπ ζθεπάζκαηνο. Σν θεξί ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζε ηνπηθά αλαηζζεηηθά, ζε απνζκεηηθά ρψξνπ, ζε νδνληφπαζηεο, ζε αληειηαθά ιάδηα, ζε θξέκεο μπξίζκαηνο θαη ζ άιια πξντφληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Δπίζεο αξθεηά θίιηξα ηζηγάξσλ πεξηέρνπλ θεξί, η νπνίν ζπγθξαηεί ηελ πίζζα θαη ηε ληθνηίλε ρσξίο λα επεξεάδεη ην άξσκα ηνπ θαπλνχ. Αθφκε ην θεξί ρξεζηκνπνηείηαη ζε βεξλίθηα γηα δάπεδα, έπηπια θαη απηνθίλεηα, ζε καζηίρεο θαη θνπθέηα θαη σο πξνζθνιεηηθφ ζε εληνκνθηφλα θαη κπνγηέο δσγξαθηθήο. Κεπί από άλλερ μέλιζζερ Ο Tulloch (1980), ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ρξσκαηνγξαθίαο αεξίνππγξνχ θαη ιεπηήο ζηνηβάδαο, κειέηεζε ηε ζχζηαζε ηνπ θεξηνχ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηεο κέιηζζαο θαη δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ. Γηαπίζησζε φηη ην θεξί πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθά είδε κειηζζψλ ηεο Αζίαο (A. dorsata, A. cerana και A. florea) έρεη πεξίπνπ ηελ ίδηα ρεκηθή ζχζηαζε θαη δηαθέξεη απφ ην θεξί πνπ παξάγνπλ νη επξσπατθέο θπιέο ηεο A. mellifera. Σν θιάζκα ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ηνπ θεξηνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ είδε κειηζζψλ ηεο Αζίαο πεξηέρεη πςειφηεξα πνζνζηά πδξνγνλαλζξάθσλ κε 25 άηνκα άλζξαθα θαη ρακειφηεξα πνζνζηά κε 31 θαη 33 άηνκα άλζξαθα θαζψο θαη ρακειφηεξα πνζνζηά ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ. Τπάξρνπλ επίζεο θαη δηαθνξέο ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ θεξηνχ πνπ παξάγεηαη απφ ηηο αζηαηηθέο θαη επξσπατθέο κέιηζζεο Αξιοποίηζη ηος κεπιού ζηην ιαηπική Η ζπκβαηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ ηζηνχ κε ειαζηηθέο ελζπιαθψζεηο ειεθηξνληθψλ κηθξνζπζθεπψλ πνπ εκθπηεχνληαη ζην ζψκα απμάλεηαη ζεκαληηθά φηαλ ζην ειαζηηθφ θφκκη ελζσκαησζεί θεξί θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθζείσζεο (ζθιήξπλζεο ηνπ θανπηζνχθ κε ζείν) (Θξαζχβνχινπ, 1994). πγθξηηηθά κε ην δστθφ ιίπνο, ην θεξί ππεξέρεη, φκσο πξνθαιεί κεγαιχηεξε ειάηησζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ νξνχ ηνπ αίκαηνο (Wells, 1977).

11 11 Σν θεξί ρξεζηκνπνηήζεθε σο θαξκαθεπηηθή νπζία γηα λ αληηκεησπηζηεί ε ρξφληα καζηίηηδα, ην έθδεκα, ηα εγθαχκαηα, ε ηξηρνθπΐα, ε δεξκαηίηηδα, ε ζπιαθίηηδα, ε ζεισκάησζε θαη η απνζηήκαηα, ή ζππξηά ηνπ δέξκαηνο. Παξάιιεια κε ηηο αινηθέο θαη ηα δηάθνξα άιια θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα, ππάξρεη επίζεο θαη θεξί ζε ζπξέη πνπ δεκηνπξγεί κηα ιεπηή ζηνηβάδα πάλσ ζηελ πιεγή. Σν θεξί ρξεζηκνπνηήζεθε αξθεηά ζηελ νδνληηαηξηθή γηαηί δηαπηζηψζεθε φηη πεξηνξίδεη ηελ ηεξεδφλα θαη δπλακψλεη ηα νχια. Ρνπκάλνη επηζηήκνλεο (Olariu et al, 1983) βξήθαλ φηη ην θεξί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κέιηζζεο γηα λα θαιχςνπλ ην ψξηκν κέιη (απνιεπίζκαηα) έρεη αληηβηνηηθέο θαη ζπληεξεηηθέο νπζίεο, κε ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. Έηζη ην θεξί απηφ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή ζεξαπεπηηθή δξάζε γηα αζζέλεηεο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, γηα θαγπγγν-ακπγδαιίηηδεο θαη άιια πξνβιήκαηα ηνπ άλσ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ε θιηληθέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ απφ ηνπο ίδηνπο επηζηήκνλεο βξέζεθε φηη ζεξαπεχηεθαλ ην 38% ησλ αζζελψλ πνπ ππέθεξαλ απφ θαξπγγν-ακπγδαιίηηδεο ρσξίο πχν, ην 47% ησλ αζζελψλ πνπ ππέθεξαλ απφ θαξπγγν-ακπγδαιίηηδεο ππνξξννχζεο (κε αηηία ζηξεπηφθνθθνπο ή ζηαθπιφθνθθνπο), ην 32% ησλ αζζελψλ πνπ ππέθεξαλ απφ ιαξπγγν-ηξαρείηηδα θαη νμεία βξνγρίηηδα θαη ην 55% ησλ αζζελψλ πνπ ππέθεξαλ απφ νμεία νπιίηηδα. Δπίζεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο απέδεημαλ φηη ην θεξί έρεη αληηβαθηεξηαθέο ηδηφηεηεο. Βεληίυζη θαπμακεςηικών ζκεςαζμάηυν. Πνιιέο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο κε θνθθψδε κνξθή, επηθαιχπηνληαη κε θεξί πξηλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θάςνπιεο ψζηε λ απνθηήζνπλ νκνηνκνξθία αλεμάξηεηα απφ ην δηαθνξεηηθφ ηνπο κέγεζνο. Ο Merck (1970), δεκηνχξγεζε παηέληα γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε θαξκάθσλ ζε ιεπηέο θάςνπιεο δειαηίλεο κε αλάκημε θεξηνχ, ιεθηζίλεο, βηηακηλψλ Α, Β, θαη Δ, αξαρηδέιαηνπ θαη θξακβέιαηνπ. Οη πεξηνδνληηθνί επίδεζκνη απνηεινχληαη απφ 40-50% θεξί ζε αλάκημε κε ξεηίλε, ιεπθαληηθφ TiO 2 θαη αληηνμεηδσηηθά (Wells, 1977). Αξθεηά ππφζεηα πεξηβάιινληαη απφ θεξί κειηζζψλ πνπ ειέγρεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Οη Krowszunski et al, ην 1973, φπσο πεξηέβαιαλ ηελ αζπηξίλε κε θεξί θαη αηζπιηθή θεινπιφδε, θαη βξήθαλ φηη ην πεξηθάιπκκα απηφ κεηψλεη ηελ ηαρχηεηα δηάιπζεο ηεο αζπηξίλεο ζην αίκα κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ θαξκάθνπ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε βηνινγηθή ηνπ δξάζε. Δπίζεο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζπηξίλεο απμήζεθε, γηαηί βειηηψζεθε ε αμηνπνίεζή ηεο απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. AMBROSE J.T. (1984) Beeswax: Production, Harvesting, Processing And Products - A Book Review. American Bee Journal 124(11): CARLILE B. (1975) How to handle beeswax. American Bee Journal 115 (3): COGGSHALL W.L. (1953) Secretion and Coloration of Beeswax. American Bee Journal 93 (7): GEBREYESUS M. (1978) Some Aspects of the Beeswax Shortage in World Markets. American Bee Journal 118 (4):

12 12 5. GROUT R.A. (1953) The Importance of Beeswax. American Bee Journal 93 (7): HEPBURN H.R. (1986) Chapter 5. Composition and synthesis of beeswax 44-56pp. Chapter 12. Pollen and wax production pp. In HONEYBEES AND WAX. Spiringer - Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo 205pp. 7. ΘΡΑΤΒΟΤΛΟΤ Α. (1992) Πψο λα παξάγεηαη θεξί θαιήο πνηφηεηαο. Μειηζζνθνκηθή Δπηζεψξεζε 6 (11): ΘΡΑΤΒΟΤΛΟΤ Α. (1994) Σα πξντφληα ηεο κέιηζζαο. Σν θεξί. Μειηζζνθνκηθή Δπηζεψξεζε 8 (12) OLARIU T., DAGHIE V., NICOLAU N. (1983) Clinical and antimicrobiol effects of the combs uncapping product. In Proccedings of the XXIX th International Congress of Apiculture. Budapest. Apimondia 408pp. 10.ΠΑΠΑ Ν. (1992). Οη αδέλεο ηεο κέιηζζαο. Μειηζζνθνκηθή Δπηζεψξεζε 6 (10): ROSE E.A. (1987) Products of the Hive and Their Uses. American Bee Journal 127(8): SIMPSON J., FAIREY M.E. (1966) How Effeciently Can Wax be Ectracted from Old Brood Combs by Simple Methods. American Bee Journal 106 (7): THURBER P.F. (1984) A Honey - Wax Seperator for a Solar Melter. American Bee Journal 124 (1): TIMBERS G.E., ROBERTSON G.D., GOCHNAUER T.A. (1977) Thermal properties of beeswax and beeswax-paraffin mixtures. Journal of Apicultural Research 16 (1): TIMBERS G.E., GOCHNAUER T.A. (1982) Note on the thermal conductivity of beeswax. Journal of Apicultural Research 21 (4): TULLOCH A.P. (1980) Beeswax-composition and analysis. Bee World 61 (2): WELLS F.B. (1977) Hive product use - beeswax Part V - Conclusion. American Bee Journal 117(3): 150.

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΔΛΙΟΥ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΔΛΙΟΥ 1 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΔΛΙΟΥ Ιωζήθ Μαλίθες 1 & Αληρέας Θραζσβούιοσ 2 1 Υεκηθφο, Γηεπζπληήο Κ.Μ..Β.Δ. 2 Γεσπφλνο, Καζεγεηήο Α.Π.Θ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ειιεηκκαηηθή ζε κέιη. Ζ παξαγσγή ηεο αλέξρεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012

ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ Σχολικό έτος 2011-2012 ΣΦΟΛΙΚΑ ΔΙΓΗ Α ΓΗΜΟΤΙΚΟΥ 2 ηεηξάδηα κεγάιν κέγεζνο (24x32), 100 ζειίδεο,ηερληθά (1 ζειίδα ιεπθή,1 ζειίδα κε ηεηξαγσλάθηα ή γξακκέο 2 ηεηξάδην κεγάιν κέγεζνο (24x32),100 ζειίδεο (αλεμαξηήησο κεγέζνπο ηεηξαγώλσλ)

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΠΟΛΣΟΤ ΥΧΡΙ ΑΦΑΙΡΔΗ Η ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΒΑΙΛΙΑ

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΠΟΛΣΟΤ ΥΧΡΙ ΑΦΑΙΡΔΗ Η ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΒΑΙΛΙΑ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΑΙΛΙΚΟΤ ΠΟΛΣΟΤ ΥΧΡΙ ΑΦΑΙΡΔΗ Η ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΣΗ ΒΑΙΛΙΑ Γ. Γκόρας, Δ. Λαδαρίδοσ, Π. Φελεκίδοσ, Γ. Ιωάννοσ, Α. Θραζσβούλοσ Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο Σεξνηξνθίαο, Α.Π.Θ. e-mail: panthakk@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 8: Μαγλεηηθέο Μεηξήζεηο Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 26/5/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τα δηάθνξα πιηθά, αλάινγα κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο εληόο καγλεηηθνύ πεδίνπ δηαθξίλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα