Π π ο φ ό ν η α κ ς τ έ λ η ρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π π ο φ ό ν η α κ ς τ έ λ η ρ"

Transcript

1 1 Π π ο φ ό ν η α κ ς τ έ λ η ρ Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η, Υ Η Μ Ι Κ Η Τ Σ Α Η Κ Α Ι Υ Ρ Η Δ Ι Σ Ο Τ Κ Δ Ρ Ι Ο Τ Σ Ω Ν Μ Δ Λ Ι Ω Ν Αλδξέαο Θξαζπβνχινπ Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ρνιή Γεσπνλίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Σν θεξί απνηειεί κεηά ην κέιη, ην δεχηεξν νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο πξντφλ γηα ηνλ κειηζζνθφκν. Σν πξντφλ απηφ έρεη επξεία ρξήζε ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία ζηε βηνκεραλία θαιιπληηθψλ θαη θεξηψλ. Υξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζε ηνπηθά αλαηζζεηηθά, ζε απνζκεηηθά ρψξνπ, ζε νδνληφπαζηεο, ζε αληειηαθά ιάδηα, ζε θξέκεο μπξίζκαηνο, ζε βεξλίθηα γηα δάπεδα, έπηπια θαη απηνθίλεηα, ζε καζηίρεο, ζε εληνκνθηφλα θαη κπνγηέο δσγξαθηθήο θαη ζε πνιιά άιια πξντφληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Η παπαγυγή ηος κεπιού Ο Αξηζηνηέιεο πίζηεπε φηη νη κέιηζζεο ζπιιέγνπλ ην θεξί απφ ηα ινπινχδηα. Η άπνςε απηή επηθξάηεζε κέρξη ηελ αλαγέλλεζε. Σν 1744 ν Γεξκαλφο επηζηήκνλαο Hornbostel δηαπίζησζε φηη ην θεξί παξάγεηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο κέιηζζεο ήκεξα γλσξίδνπκε φηη ην θεξί παξάγεηαη απφ ηέζζεξηο θεξνγφλνπο αδέλεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνηιηά ησλ κειηζζψλ (εηθ.1) Σν θεξί εγθξίλεηαη ζε κνξθή «ιεπηνχ» ην νπνίν νη κέιηζζεο δπκψλνπλ θαη αλακηγλχνπλ κε εγθξίζεηο ησλ ζηεινγφλσλ αδέλσλ ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα ην θηίζηκν ησλ θεξπζξψλ θαη ην ζθξάγηζκα ησλ θειηψλ γφλνπ θαη κειηνχ. Σν θεξί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαιπθζεί ην ψξηκν κέιη έρεη αληηβηνηηθέο νπζίεο πνπ ζπκβάινπλ ζηε ζπληήξεζε ηνπ κειηνχ (Olariu et al 1983) Δηθφλα 1. Κάησ κέξνο ηεο θνηιίαο ηεο κέιηζζαο φπνπ θαίλεηαη ε έγθξηζε θεξηνχ απφ ηνπο θεξνγφλνπο αδέλεο. Παπαγυγή ποιοηικού κεπιού. Σν θεξί πνπ παξάγνπλ νη κέιηζζεο είλαη άξηζην επεξεάδεηαη φκσο απφ ηελ αλζξψπηλε επέκβαζε. Βαζηθέο γλψζεηο πνπ πξέπεη λα έρεη ν κειηζζνθφκνο ζρεηηθά κε ηελ εμαγσγή θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ θεξηνχ ψζηε λα κελ επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ πνηφηεηά ηνπ είλαη:

2 2 α) Γηαρσξηζκφο ησλ πνιχ καχξσλ θεξεζξψλ απφ ηηο αλνηρηφρξσκεο. Οη ζθνηεηλφρξσκεο θεξήζξεο δίλνπλ θεξί ρακειήο πνηφηεηαο. β) Γηα λα δηαηεξεζεί ην θπζηθφ ρξψκα ηνπ θεξηνχ λα ρξεζηκνπνηνχληαη δνρεία απφ αινπκίλην, θαζζίηεξν θαη αλνμείδσην αηζάιη. Σα κεηαιιηθά δνρεία απφ ραιθφ θαη κπξνχληδν πξέπεη λ απνθεχγνληαη γηαηί δίλνπλ πξάζηλε απφρξσζε ζην θεξί, ελψ εθείλα απφ ζίδεξν θαη ςεπδάξγπξν πξνζδίδνπλ γθξίδν ρξσκαηηζκφ γ) Σν ιηψζηκν ησλ θεξεζξψλ πξέπεη λα γίλεη ακέζσο κεηά ηνλ ηξχγν. Η απνζήθεπζε θεξεζξψλ κε αζθξάγηζην ή ηξπγεκέλν κέιη, πξέπεη λα απνθεχγεηαη, γηαηί ην κέιη απνξξνθά πγξαζία απφ ην πεξηβάιινλ, μηλίδεη θαη αθήλεη ηελ δπζάξεζηε νζκή ηνπ ζην θεξί. δ) Οη απνζεθεκέλεο θεξήζξεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ιηψζηκν, ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπηνχλ απφ ηνλ θεξφζθσξν ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (5-7 ν C). Γελ ζπλίζηαηαη ε ρξεζηκνπνίεζε θεξνζθσξίλεο (παξαδηρισξνβελδφιην), ζεηαθηνχ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο ρεκηθήο νπζίαο σο πξνζηαηεπηηθά γηα ηηο απνζεθεκέλεο θεξήζξεο. ε) Γελ ζπληζηάηαη ε πξνζζήθε ζεηηθνχ, νμηθνχ ή άιινπ νμένο ζηηο θεξήζξεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ιηψζηκν. Γελ ζπληζηάηαη επίζεο ε πξνζζήθε ησλ νμέσλ απηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ηνπ θεξηνχ. ζη) Μεγάιεο πνζφηεηεο πξφπνιεο λα απνκαθξχλνληαη απφ ηα πιαίζηα, γηαηί φηαλ ε πξφπνιε ιηψζεη κε ην θεξί ηνπ πξνζδίδεη μέλε νζκή θαη ηνπ αιινηψλεη ην ρξψκα. δ) Σν θεξί είλαη πνιχ εχθιεθην γη απηφ δελ πξέπεη λα ζεξκαίλεηαη απ επζείαο ζηε θιφγα, αιιά πάληα ζε δνρεία κε δηπιά ηνηρψκαηα πνπ πεξηέρνπλ λεξφ (κπελ-καξί) ή αθφκε θαιχηεξα κέζα ζην ίδην ην λεξφ. Δξαγυγή ηος κεπιού. Οη θεξήζξεο κεηά απφ 2 έσο 4 ρξφληα παξακνλή ηνπο κέζα ζηελ θπςέιε ζα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη. ηηο παιηέο θεξήζξεο ηα θειηά ζηελεχνπλ απφ ηα θνπθνχιηα πνπ αθήλνπλ πίζσ ηνπο νη αλαπηπζζφκελεο ιάξβεο, κε απνηέιεζκα νη κέιηζζεο πνπ εθθνιάπηνληαη λα είλαη κηθξφηεξεο θαη λα απνδίδνπλ ιηγφηεξν (εηθ. 2). Παξάιιεια ζην θεξί ζπγθεληξψλνληαη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί, ππνιείκκαηα θαξκάθσλ θαη βαξέα κέηαιια.

3 3 Δηθφλα 2. Παιηά θεξήζξα φπνπ θαίλεηαη ε αιινίσζε ηεο εμαγσληθήο δνκήο ησλ θειηψλ. Ο κειηζζνθφκνο ζπιιέγεη ην θεξί απφ ηηο παιηέο απηέο θεξήζξεο κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: Ηιηαθφο θεξνηήθηεο. Ο ειηαθφο θεξνηήθηεο (εηθ. 3) είλαη έλαο απιφο θαη εχθνιν ηξφπνο γηα ηελ παξαγσγή θεξηνχ πςειήο πνηφηεηαο. Φαίλεηαη φηη ε ειηαθή αθηηλνβνιία βνεζά ζην λα δηαηεξεζεί ην ρξψκα θαη ην άξσκα ηνπ θεξηνχ. Σα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη ην ρακειφ θφζηνο ηεο ζπζθεπήο θαη ε ηαπηφρξνλε ιεχθαλζε ηνπ θεξηνχ κε ηελ επίδξαζε ησλ αρηίλσλ ηνπ ήιηνπ. Έρεη φκσο θαη δχν βαζηθά κεηνλεθηήκαηα: α) εκαληηθή πνζφηεηα ηνπ θεξηνχ παξακέλεη ζηα ππνιείκκαηα ησλ θεξεζξψλ. Τπνινγίδεηαη φηη ζηηο παιηέο καχξεο θεξήζξεο ην κηζφ κέρξη ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ ζπλνιηθνχ θεξηνχ ζπγθξαηείηαη ζηα θνπθνχιηα πνπ παξακέλνπλ ζηνλ θεξνηήθηε. β) Η απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ ειηνθάλεηα ηεο πεξηνρήο Κεξνηήθηεο κε αηκφ: Απνηειείηαη απφ δχν κεηαιιηθά δνρεία. ην εζσηεξηθφ πνπ είλαη δηάηξεην ηνπνζεηνχληαη νη θεξήζξεο θαη ζην εμσηεξηθφ λεξφ. Με ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ παξάγεηαη αηκφο, πνπ ιηψλεη ην θεξί, ην νπνίν βγαίλεη απφ ηηο ηξχπεο ηνπ εζσηεξηθνχ δνρείνπ. Σν ιησκέλν θεξί ηνπνζεηείηαη ζε ήδε κνπζθεκέλα δνρεία κε λεξνζάπνπλν γηα λα κε θνιιήζεη.

4 4 Φιληπάπιζμα ηος κεπιού. Σν θεξί φηαλ δηαρσξηζηεί απφ ηηο θεξήζξεο, πξέπεη λα ξεπζηνπνηεζεί ζε λεξφ, ην νπνίν ζα δεζηαζεί ηφζν φζν λα ιηψζεη ην θεξί. Δάλ δεζηαζεί πεξηζζφηεξν, είλαη πηζαλφ λα καπξίζεη θαη λα θαηαζηξαθεί ε δνκή ηνπ. Δηθφλα 3. Ηιηαθφο θεξνηήθηεο Μφιηο ιηψζεη, ην θεξί θηιηξάξεηαη κ έλα θαζαξφ θίιηξν ζε δνρείν ην νπνίν είλαη βξεγκέλν κε ζαπνπλφλεξν. Σα θίιηξα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην κέιη είλαη θαηάιιεια θαη γηα ην θηιηξάξηζκα ηνπ θεξηνχ. Σν θηιηξαξηζκέλν θεξί πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί κ έλα παλί απφ ηηο ζθφλεο ή άιιεο αθαζαξζίεο θαζψο επίζεο θαη απφ δπζνζκίεο ηνπ ρψξνπ. ε 24 ψξεο ην θεξί αθαηξείηαη απφ ην δνρείν θαη θπιάζζεηαη ζε θαζαξφ ρψξν αθνχ θαζαξηζηεί απφ ηπρφλ μέλεο νπζίεο πνπ βξίζθνληαη ζην θάησ κέξνο ηνπ.

5 5 Αποσπυμαηιζμόρ ηος κεπιού. Δπεηδή ην ρξψκα ηνπ θεξηνχ κεξηθέο θνξέο αιινηψλεηαη απφ ηε γχξε θαη ηε πξφπνιε πνπ ππάξρνπλ ζηηο θεξήζξεο ή είλαη ζθνχξν γηαηί παξάρζεθε απφ παιηέο θεξήζξεο (Ambrose, 1984) ζα πξέπεη λα αλνηρζεί κε ηε δηαδηθαζία ηεο ιεχθαλζεο ή ηνπ απνρξσκαηηζκνχ. Ο απνρξσκαηηζκφο γίλεηαη κε θπζηθά ή ρεκηθά κέζα. ηα θπζηθά κέζα ζπγθαηαιέγεηαη ε έθζεζε ηνπ θεξηνχ ζε ιεπηέο ζηξψζεηο ζηνλ ήιην. Οη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ βνεζνχλ ψζηε λα θαηαζηξαθνχλ νη ρξσζηηθέο πνπ ππάξρνπλ ζην θεξί, δίλνληαο ηνπ έηζη αλνηθηφηεξν ρξψκα. Η κέζνδνο απηή είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ ην θεξί ηνπνζεηεζεί ζε θάπνην ζεξκνθήπην, απαηηεί φκσο αξθεηφ ρξφλν θαη δελ πεηπραίλεη πάληα. ην ρεκηθφ απνρξσκαηηζκφ ην θεξί πξέπεη πξψηα λα θηιηξαξηζηεί θαη λα θαζαξηζηεί απφ ηηο δηάθνξεο μέλεο πξνζκίμεηο. Μεηά ηνπνζεηείηαη ζε αλνμείδσην δνρείν θαη ζεξκαίλεηαη ζηνπο 113 ν C κε ηαπηφρξνλε γξήγνξε αλάδεπζε κε κεραληθφ αλαδεπηήξα. ην δεζηφ θεξί πξνζηίζεηαη πνζφηεηα ζπκππθλσκέλνπ ρεκηθά θαζαξνχ ππεξνμεηδίνπ ηνπ πδξνγφλνπ θαη ακέζσο κεηά βελδνιηθφ ππεξνμείδην ζε θνθθψδε ή κνξθή ζθφλεο. Η πνζφηεηα ησλ νπζηψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην θεξί βξίζθεηαη κε δνθηκέο πνπ γίλνληαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο θεξηνχ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο επηηπρίαο ηεο κεζφδνπο κε ηηο ρεκηθέο νπζίεο, είλαη ε γξήγνξε αλάδεπζε ηνπ θεξηνχ, γηαηί ην πδξνγφλν πνπ παξάγεηαη πξέπεη λα παξακείλεη ζ επαθή κε ην θεξί. Η αλάδεπζε ζπλερίδεηαη κέρξη λα ζηακαηήζνπλ λα εκθαλίδνληαη θπζαιίδεο ζηελ κάδα ηνπ θεξηνχ, έλδεημε φηη ηειείσζε ν απνρξσκαηηζκφο. Υξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ γηαηί ην ζπκππθλσκέλν ππεξνμείδην πξνθαιεί εγθαχκαηα ζην δέξκα θαη ζηα κάηηα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαιφ ζχζηεκα εμαεξηζκνχ, ψζηε λα απνκαθξχλνληαη νη αηκνί απφ ην δνρείν κε ην ιησκέλν θεξί. Παιαηφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε ρισξίλε σο ιεπθαληηθφ ηνπ θεξηνχ, ζήκεξα φκσο απνθεχγεηαη γηαηί ε ρισξίλε απνξξνθάηαη θαη κέλεη ζην θεξί, κεηψλνληαο έηζη ηελ πνηφηεηά ηνπ. Γιαηήπηζη ηος κεπιού. Σν θεξί φηαλ πάξεη ηε κνξθή πιάθαο, δηαηεξείηαη ρσξίο θακία ηδηαίηεξε θξνληίδα θζάλεη λα κελ έξζεη ζε επαθή κε θιφγα, δηδαληνθηφλα ή παξαζηηνθηφλα θάξκαθα. Καηά ηελ απνζήθεπζε απμάλεηαη ν ζπληειεζηήο ζθιεξφηεηαο θαη επζξαπζηφηεηαο ηνπ θεξηνχ (Temnov, 1958). Υημική ζύζηαζη ηος κεπιού Σν θεξί απνηειείηαη απφ πδξνγνλάλζξαθεο (κε 23 έσο 33 άηνκα άλζξαθα), αιθνφιεο (κε 24 έσο 34 άηνκα άλζξαθα), νμέα (κε 16 έσο 32 άηνκα

6 6 άλζξαθα), πδξνμπνμέα (κε 16 έσο 28 άηνκα άλζξαθα) θαη δηφιεο (κε 24 έσο 32 άηνκα άλζξαθα). Η ρεκηθή ζχζηαζε ηνπ θεξηνχ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 1. Πίνακαρ 1. Υεκηθή ζχζηαζε ηνπ θεξηνχ (Tulloch, 1980) Αξηζκφο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηα θιάζκαηα πζηαηηθά θιαζκάησλ % Κχξηα Γεπηεξεχνληα Τδξνγνλάλζξαθεο Μνλνεζηέξεο Γηεζηέξεο Σξηεζηέξεο Τδξνμπκνλεζηέξεο Τδξνμππνιπεζηέξεο Δζηέξεο νμέσλ Πνιπεζηέξεο νμέσλ Eιεχζεξα Ομέα Αιθνφιεο Απξνζδηφξηζηα ζηνηρεία ?? χλνιν Με ηνλ φξν θχξηα ζπζηαηηθά αλαθέξνληαη εθείλα πνπ ην πνζνζηφ ηνπο ππεξβαίλεη ην 1% ζε θάζε θιάζκα. Πνιιά απφ ηα ζπζηαηηθά πνπ αλαθέξνληαη σο θχξηα ζηνλ πίλαθα 1, κπνξεί λα κελ ππάξρνπλ ζε κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο, εάλ ην ζπγθεθξηκέλν θιάζκα ζην νπνίν αλήθεη απνηειεί αλαινγηθά ην κηθξφηεξν ζπζηαηηθφ ζην ζχλνιν ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο ηνπ θεξηνχ. Σα θχξηα ζπζηαηηθά ηνπ θεξηνχ πξηλ απφ ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ ζε θιάζκαηα είλαη ηα εμήο: Σξεηο θνξεζκέλνη πδξνγνλάλζξαθεο: C 27 (4%), C 29 (2%), C 31 (1%), Γχν αθφξεζηνη πδξνγνλάλζξαθεο: C 31:1 (1%), C 33:1 (2,5%), Πέληε θνξεζκέλνη κνλνεζηέξεο: C 40 (6%), C 42, C 44 (καδί 3%), C 46 (8%), C 48 (6%) Γχν αθφξεζηνη κνλνεζηέξεο C 46:1 (2%), C 48:1 (2%) Πέληε δηεζηέξεο: C 56, C 58, C 60 (φινη 2%), C 62 (3%), C 64 (1%), Έλαο πδξνμπεζηέξαο: C 46 (1%) Σξία ιηπαξά νμέα C 24 (6%), C 26, C 28 (καδί 1%)

7 7 Οη ελψζεηο απηέο ζπληζηνχλ ην 56% ηνπ θεξηνχ θαη κφλν 4 απφ απηέο (ηξεηο εζηέξεο C 40, C 46 θαη C 48 ) θαη έλα νμχ, (C 24 ) μεπεξλνχλ ην 5% ηνπ θεξηνχ. Σν ππφινηπν 46% απνηειείηαη απφ ελψζεηο νη νπνίεο ζεσξνχληαη ππεχζπλεο γηα ην ρακειφ ζεκείν ηήμεο θαη ηηο πιαζηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θεξηνχ. Σα θπξηφηεξα πδξνμπνμέα πνπ ππάξρνπλ κέζα ζην θεξί είλαη ην 15-πδξνμπδεθαεμαλντθφ (15-πδξνμπ-παικηηηθφ) (72%), ην 14-πδξνμπ-δεθαεμαλντθφ (13%), ην 16-πδξνμπ-δεθανθηαλντθφ (3%), ην 17-πδξνμπ-δεθανθηαλντθφ (4%), ην 19-πδξνμπ-εηθνζαλντθφ (2%) θαη ην 23-πδξνμπ-εηθνζηηε-ηξαλντθφ (3%). Οη εζηέξεο ησλ νμέσλ δηαθξίλνληαη ζηνπο πνιπεζηέξεο νμέσλ θαη ζηνπο κνλνεζηέξεο νμέσλ. Οη κνλνεζηέξεο νμέσλ απνηεινχληαη απφ πδξνμπνμέα εζηεξνπνηεκέλα κε παικηηηθφ νμχ. Σα ζπζηαηηθά ηνπ θιάζκαηνο απηνχο βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξα πνζνζηά κέζα ζην θεξί (Tulloch, 1980). Ππυηεΐνερ ηος κεπιού. Δθηφο απφ πδξνγνλάλζξαθεο, αιθνφιεο, νμέα θαη παξάγσγα απηψλ, είλαη πηζαλφ ην θεξί λα πεξηέρεη θαη άιιεο ελψζεηο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην θεξί πνπ εθθξίλεηαη απφ ηηο κέιηζζεο θαη απηφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα θειηά ησλ θεξεζξψλ έρεη δηαθνξεηηθή δηαιπηφηεηα. Έηζη ζε θεξί πνπ πάξζεθε απφ θειηά ησλ θεξεζξψλ, βξέζεθε πξσηεΐλε ζε πνζνζηφ 6 κg/mg θεξηνχ, ελψ ζε θεξί πνπ πξνεξρφηαλ απφ εθθξίζεηο κειηζζψλ, νη νπνίεο είραλ ηξαθεί κε ζηξφπη, βξέζεθαλ πξσηεΐλε κφλν 2 κg/mg θεξηνχ (Hepburn, 1986). Φςζικέρ ιδιόηηηερ ηος κεπιού Σν θαζαξφ θεξί φπσο παξάγεηαη απφ ηηο κέιηζζεο, είλαη άζπξν ή δηαθαλέο, ελψ νη θίηξηλεο απνρξψζεηο ζηηο θεξήζξεο νθείινληαη ζε ζπζηαηηθά πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε γχξε θαη ηε πξφπνιε (Ambrose, 1984). Σνπιάρηζηνλ έμη δηαθνξεηηθέο ρξσζηηθέο ελψζεηο έρνπλ βξεζεί ζηελ πξφπνιε, ηέζζεξηο απφ ηηο νπνίεο ππάξρνπλ κέζα ζην θεξί θαη ζ απηέο νθείιεηαη ν θίηξηλνο ρξσκαηηζκφο θαηά ηελ ηήμε θαη παξαιαβή ηνπ θεξηνχ. Σν θεξί πνπ πξνέξρεηαη απφ παιηέο θεξήζξεο έρεη πην ζθνχξν ρξψκα απ φηη ην θεξί πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα ζθξαγίζκαηα ησλ θειηψλ, ιφγσ ηεο ζπζζψξεπζεο θνπθνπιηψλ θαη γχξεο κε ηελ νπνία ηξέθνληαη νη λεαξέο πξνλχκθεο (Coggshall 1953). Σν θεξί είλαη πνιχ εχθιεθην. Γη απηφ θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπ, δελ ζα πξέπεη λα ζεξκαίλεηαη απ επζείαο ζηε θιφγα, αιιά πάληνηε ζε δνρεία κε δηπιά ηνηρψκαηα πνπ πεξηέρνπλ λεξφ ή αθφκε κέζα ζην ίδην ην λεξφ (Θξαζπβνχινπ, 1992). Δίλαη αδηάιπην ζην λεξφ θη εληειψο δηαιπηφ ζην ρισξνθφξκην (Simpson & Fairey, 1966), έρεη ζρεηηθά ρακειφ ζεκείν ηήμεσο (63-65 ν C), είλαη καιαθφ θαη κε πιαζηηθέο ηδηφηεηεο (Tulloch, 1980). Όηαλ θαίγεηαη, παξάγεη ιηγφηεξν θαπλφ, ζε ζχγθξηζε κε ην θεξί απφ παξαθίλε, θαη πεξηζζφηεξν επράξηζηε νζκή (Rose, 1987). Η εηδηθή ζεξκφηεηα ηνπ θεξηνχ εμαξηάηαη απφ ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηε ζχζηαζή ηνπ θαη θπκαίλεηαη απφ 0,418 έσο 0,5551 cal.g -1 o C -1 (Timbers et al, 1977). Η ζεξκν-αγσγηκφηεηα ηνπ θεξηνχ εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ

8 8 ζεξκνθξαζία θαη ηε ζχζηαζε ηνπ θαη θπκαίλεηαη απφ 0,279 έσο 0,304 W/m. o C γηα ην αθαηέξγαζην θεξί θαη απφ 0,271 έσο 0,299 W/m. o C γηα ην θεξί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θεξεζξψλ. Η ζεξκν-αγσγηκφηεηα ηνπ θεξηνχ ζε δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2 (Timbers & Gochnauer, 1982). Πίνακαρ 2. Θεξκηθή αγσγηκφηεηα γηα 2 είδε θεξηνχ ζε 5 ζεξκνθξαζίεο (Timbers & Gochnauer, 1982). Θεξκν-αγσγηκφηεηα (W/m. o C) Θεξκνθξαζία ν C Αθαηέξγαζην θεξί Κεξί θεξεζξψλ ,2977 0, ,2798 0,0021 0,2804 0,0021 0,2810 0,0036 0,3041 0,0084 0,2915 0,0042 0,2755 0,0023 0,2710 0,0039 0,2738 0,0041 0,2993 0,0049 Όπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 22 ε ζεξκναγσγηκφηεηα ζηνπο 40 ν C είλαη πεξίπνπ 6-8% πςειφηεξε απ φηη ζηνπο 15 ν C θαη ε ζεξκναγσγηκφηεηα ζηνπο - 15 ν C είλαη πεξίπνπ 8-10% πςειφηεξε απ φηη ζηνπο 15 ν C. Απηή ε αχμεζε ηεο ζεξκναγσγηκφηεηαο ηνπ θεξηνχ ζε πςειφηεξεο θαη ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο πηζαλφλ λα νθείινληαη ζε αιιαγέο ηεο θξπζηαιιηθήο δνκήο ηνπ θεξηνχ κε ηελ ζεξκνθξαζία (Timbers & Gochnauer, 1982). Ποιοηικόρ έλεγσορ ηος κεπιού Γελ ππάξρνπλ λνκνζεηεκέλα αγνξαλνκηθά θξηηήξηα γηα ην θεξί. Απφ ηελ Γηεζλή Δπηηξνπή γηα ην κέιη πξνηείλνληαη καθξνζθνπηθνί, νξγαλνιεπηηθνί θαη θπζηθνρεκηθνί έιεγρνη θαζψο επίζεο θαη αλαιχζεηο γηα ππνιείκκαηα θαξκάθσλ Σα καθξνζθνπηθά θαη νξγαλνιεπηηθά θξηηήξηα πεξηιακβάλνπλ ηνπο εμήο ειέγρνπο: Υπώμα: Απφ θίηξηλν έσο θηηξηλν-θαθέ. Οζμή: Δπράξηζηε θαη λα ζπκίδεη ην κέιη. Σεζη μαζήμαηορ: Γελ πξέπεη ην θεξί λα θνιιά ζηα δφληηα. Σεζη θπςμμαηιζμού: Όηαλ ζπάζεη ην θεξί, εζσηεξηθά πξέπεη λα είλαη ιεπηνθνθθψδεο λα έρεη θνθηεξέο αθκέο θαη δελ πξέπεη λα εκθαλίδεη θξπζηάιινπο. Σεζη καηά ηο κότιμο: Ση θεξί φηαλ θφβεηαη δελ πξέπεη λα θνιιά ζην καραίξη. Σεζη εκδοπάρ: Όηαλ ην θεξί γξαηδνπλίδεηαη κε έλα καραίξη ή θαξθί, ηα ζξπκκαηίζκαηα ζα πξέπεη λα έρνπλ ζπεηξνεηδή κνξθή. Σεζη ζςμώμαηορ: Όηαλ ην θεξί δπκψλεηαη (καιάζζεηαη) γηα 10 ιεπηά πξέπεη λα απνθηά πιαζηηθφηεηα. Παξάιιεια κε ηα παξαπάλσ ηεζη πξνηείλνληαη ηα πνηνηηθά θξηηήξηα πνπ θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 3

9 9 Πίλαθαο 3. Πνηνηηθά θξηηήξηα θεξηνχ (πξνηεηλφκελα) Φςζικοσημικά σαπ/κά Αποδεκηή ηιμή Τγξαζία <1% Γείθηεο δηάζιαζεο 75 ν C 0,4398-1,4451 εκείν ηήμεο ν C Ομχηεηα Αξηζκφο εζηεξνπνίεζεο Βαζκφο ζαπσλνπνίεζεο Ξέλα ζψκαηα (αθαζαξζίεο) Να απνπζηάδνπλ Γιπθεξφιεο, Πνιπφιεο, Να απνπζηάδνπλ ιηπαξά νμέα, ιίπε Τδξνγνλάλζξαθεο Μέγηζην 14,5% Ανίσνεςζη ηηρ νοθείαρ ηος κεπιού. Ο θπξηφηεξνο ηξφπνο λνζείαο ηνπ θεξηνχ είλαη ε παξαθίλε. Η λφζεπζε κπνξεί λα αληρλεπζεί κε ην ηεζη ζαπσλνπνίεζεο θαηά ην νπνίν δεκηνπξγείηαη λεθέισκα (saponidication cloud test) ή κε θζνξηζκφ ζε ππεξηψδεο θσο. Η ηηκή ησδίνπ ηνπ θεξηνχ ηεο κέιηζζαο είλαη Υακειφηεξεο ηηκέο απνδεηθλχνπλ ηελ πξνζζήθε παξαθίλεο. Δπίζεο πξνηείλνληαη αλαιχζεηο πδξνγνλαλζξάθσλ θαη ιηπαξψλ νμέσλ (παικηηηθνχ θαη ζηεαξηθνχ) θαζψο επίζεο θαη αλάιπζε ηξηγιπθεξηδίσλ γηα λα αληρλεπηεί ε πξνζζήθε θπηηθνχ θεξηνχ. Τπολείμμαηα θαπμακεςηικών οςζιών ζηο κεπί. Σν θεξί επηβαξχλεηαη απφ δηάθνξα αθαξενθηφλα ζθεπάζκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κειηζζνθφκνη πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηε βαξξφα. Τπνινγίζηεθε φηη ε επηβάξπλζε απηή θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 20 mg/kg θεξηνχ γηα θάζε νπζία μερσξηζηά. Σα ππνιείκκαηα απηά δεκηνπξγνχλ ηδηαίηεξα κεγάιν πξφβιεκα γηα ην θεξί πνπ θαηεπζχλεηαη ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία. Γηα ην θεξί απηφ έρνπλ θαζνξηζηεί αλεθηέο ζπγθεληξψζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 4 Πίλαθαο 4. Αλεθηέο πνζφηεηεο θαηαινίπσλ (MRL) γηα ην θεξί κειηζζψλ πνπ πξννξίδεηαη γηα θαξκαθεπηηθή εθαξκνγή Υεκηθή νπζία MRL mg/kg Cymiazol 1 Fluvalinate 0,05 Amitraz 0,2 Flumethrin 0,005 Coumaphos 0,1 Para-dichrorobenzene 0,05 Thymol 0,8 Με ηαπηνπνηεκέλα ππνιείκκαηα 0,01 Βαξέα κέηαιια. Μφιπβδνο 1 Βαξέα κέηαιια. Κάδκην 0,1 Γιάθεζη και σπήζειρ ηος κεπιού

10 10 Οη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ηνπ θεξηνχ παξάγνληαη ζηελ Αθξηθή επεηδή ππάξρνπλ επλντθέο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, ηφζν γηα ηελ παξαγσγή κειηνχ φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή θεξηνχ. Σν 1973 ε εμαγσγή θεξηνχ απφ ηελ Αθξηθή έθηαζε ηνπο 1908 ηφλνπο κε πξννξηζκφ ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηελ Αγγιία, ηελ Γαιιία, ηελ Ιαπσλία, ηε Γπηηθή Γεξκαλία θαη ηελ Οιιαλδία. Δλψ ε ηηκή δηάζεζεο θαη πψιεζεο ηνπ θεξηνχ παξνπζηάδεη αχμεζε, ε πνζφηεηα παξαγσγήο ηνπ παξέκεηλε ε ίδηα. Γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ θεξηνχ απαηηείηαη λα γίλεη εθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαγσγή ηνπ. Σν πξφβιεκα ηε δηάζεζεο ηνπ θεξηνχ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, έγθεηηαη ζηελ απνπζία απνδνηηθψλ ηερληθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο, θαη ζπιινγήο ηνπ θεξηνχ (Gebreyesus, 1978). Αξθεηά απνηξηρσηηθά πεξηέρνπλ σο θχξην ζπζηαηηθφ ην θεξί. Σα δηάθνξα ζηίθο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαξκαθεπηηθνχο ζθνπνχο έρνπλ θεξί ζηελ εμσηεξηθή ζηνηβάδα ηνπο. Αξθεηά αληηεθηδξσηηθά πεξηέρνπλ θεξί η νπνίν ζπγθξαηεί ηηο βαθηεξηνθηφλεο νπζίεο ηνπ ζθεπάζκαηνο. Σν θεξί ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζε ηνπηθά αλαηζζεηηθά, ζε απνζκεηηθά ρψξνπ, ζε νδνληφπαζηεο, ζε αληειηαθά ιάδηα, ζε θξέκεο μπξίζκαηνο θαη ζ άιια πξντφληα θαζεκεξηλήο ρξήζεο. Δπίζεο αξθεηά θίιηξα ηζηγάξσλ πεξηέρνπλ θεξί, η νπνίν ζπγθξαηεί ηελ πίζζα θαη ηε ληθνηίλε ρσξίο λα επεξεάδεη ην άξσκα ηνπ θαπλνχ. Αθφκε ην θεξί ρξεζηκνπνηείηαη ζε βεξλίθηα γηα δάπεδα, έπηπια θαη απηνθίλεηα, ζε καζηίρεο θαη θνπθέηα θαη σο πξνζθνιεηηθφ ζε εληνκνθηφλα θαη κπνγηέο δσγξαθηθήο. Κεπί από άλλερ μέλιζζερ Ο Tulloch (1980), ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ηεο ρξσκαηνγξαθίαο αεξίνππγξνχ θαη ιεπηήο ζηνηβάδαο, κειέηεζε ηε ζχζηαζε ηνπ θεξηνχ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηεο κέιηζζαο θαη δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ. Γηαπίζησζε φηη ην θεξί πνπ πξνέξρεηαη απφ δηαθνξεηηθά είδε κειηζζψλ ηεο Αζίαο (A. dorsata, A. cerana και A. florea) έρεη πεξίπνπ ηελ ίδηα ρεκηθή ζχζηαζε θαη δηαθέξεη απφ ην θεξί πνπ παξάγνπλ νη επξσπατθέο θπιέο ηεο A. mellifera. Σν θιάζκα ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ ηνπ θεξηνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ είδε κειηζζψλ ηεο Αζίαο πεξηέρεη πςειφηεξα πνζνζηά πδξνγνλαλζξάθσλ κε 25 άηνκα άλζξαθα θαη ρακειφηεξα πνζνζηά κε 31 θαη 33 άηνκα άλζξαθα θαζψο θαη ρακειφηεξα πνζνζηά ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ. Τπάξρνπλ επίζεο θαη δηαθνξέο ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ θεξηνχ πνπ παξάγεηαη απφ ηηο αζηαηηθέο θαη επξσπατθέο κέιηζζεο Αξιοποίηζη ηος κεπιού ζηην ιαηπική Η ζπκβαηφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ ηζηνχ κε ειαζηηθέο ελζπιαθψζεηο ειεθηξνληθψλ κηθξνζπζθεπψλ πνπ εκθπηεχνληαη ζην ζψκα απμάλεηαη ζεκαληηθά φηαλ ζην ειαζηηθφ θφκκη ελζσκαησζεί θεξί θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο εθζείσζεο (ζθιήξπλζεο ηνπ θανπηζνχθ κε ζείν) (Θξαζχβνχινπ, 1994). πγθξηηηθά κε ην δστθφ ιίπνο, ην θεξί ππεξέρεη, φκσο πξνθαιεί κεγαιχηεξε ειάηησζε ηεο δηαπεξαηφηεηαο ηνπ νξνχ ηνπ αίκαηνο (Wells, 1977).

11 11 Σν θεξί ρξεζηκνπνηήζεθε σο θαξκαθεπηηθή νπζία γηα λ αληηκεησπηζηεί ε ρξφληα καζηίηηδα, ην έθδεκα, ηα εγθαχκαηα, ε ηξηρνθπΐα, ε δεξκαηίηηδα, ε ζπιαθίηηδα, ε ζεισκάησζε θαη η απνζηήκαηα, ή ζππξηά ηνπ δέξκαηνο. Παξάιιεια κε ηηο αινηθέο θαη ηα δηάθνξα άιια θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα, ππάξρεη επίζεο θαη θεξί ζε ζπξέη πνπ δεκηνπξγεί κηα ιεπηή ζηνηβάδα πάλσ ζηελ πιεγή. Σν θεξί ρξεζηκνπνηήζεθε αξθεηά ζηελ νδνληηαηξηθή γηαηί δηαπηζηψζεθε φηη πεξηνξίδεη ηελ ηεξεδφλα θαη δπλακψλεη ηα νχια. Ρνπκάλνη επηζηήκνλεο (Olariu et al, 1983) βξήθαλ φηη ην θεξί πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη κέιηζζεο γηα λα θαιχςνπλ ην ψξηκν κέιη (απνιεπίζκαηα) έρεη αληηβηνηηθέο θαη ζπληεξεηηθέο νπζίεο, κε ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο. Έηζη ην θεξί απηφ παξνπζηάδεη ζεκαληηθή ζεξαπεπηηθή δξάζε γηα αζζέλεηεο ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο, γηα θαγπγγν-ακπγδαιίηηδεο θαη άιια πξνβιήκαηα ηνπ άλσ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. ε θιηληθέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ απφ ηνπο ίδηνπο επηζηήκνλεο βξέζεθε φηη ζεξαπεχηεθαλ ην 38% ησλ αζζελψλ πνπ ππέθεξαλ απφ θαξπγγν-ακπγδαιίηηδεο ρσξίο πχν, ην 47% ησλ αζζελψλ πνπ ππέθεξαλ απφ θαξπγγν-ακπγδαιίηηδεο ππνξξννχζεο (κε αηηία ζηξεπηφθνθθνπο ή ζηαθπιφθνθθνπο), ην 32% ησλ αζζελψλ πνπ ππέθεξαλ απφ ιαξπγγν-ηξαρείηηδα θαη νμεία βξνγρίηηδα θαη ην 55% ησλ αζζελψλ πνπ ππέθεξαλ απφ νμεία νπιίηηδα. Δπίζεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο απέδεημαλ φηη ην θεξί έρεη αληηβαθηεξηαθέο ηδηφηεηεο. Βεληίυζη θαπμακεςηικών ζκεςαζμάηυν. Πνιιέο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο κε θνθθψδε κνξθή, επηθαιχπηνληαη κε θεξί πξηλ λα ηνπνζεηεζνχλ ζε θάςνπιεο ψζηε λ απνθηήζνπλ νκνηνκνξθία αλεμάξηεηα απφ ην δηαθνξεηηθφ ηνπο κέγεζνο. Ο Merck (1970), δεκηνχξγεζε παηέληα γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε θαξκάθσλ ζε ιεπηέο θάςνπιεο δειαηίλεο κε αλάκημε θεξηνχ, ιεθηζίλεο, βηηακηλψλ Α, Β, θαη Δ, αξαρηδέιαηνπ θαη θξακβέιαηνπ. Οη πεξηνδνληηθνί επίδεζκνη απνηεινχληαη απφ 40-50% θεξί ζε αλάκημε κε ξεηίλε, ιεπθαληηθφ TiO 2 θαη αληηνμεηδσηηθά (Wells, 1977). Αξθεηά ππφζεηα πεξηβάιινληαη απφ θεξί κειηζζψλ πνπ ειέγρεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο δξαζηηθήο νπζίαο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Οη Krowszunski et al, ην 1973, φπσο πεξηέβαιαλ ηελ αζπηξίλε κε θεξί θαη αηζπιηθή θεινπιφδε, θαη βξήθαλ φηη ην πεξηθάιπκκα απηφ κεηψλεη ηελ ηαρχηεηα δηάιπζεο ηεο αζπηξίλεο ζην αίκα κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ θαξκάθνπ ρσξίο λα επεξεάδεηαη ε βηνινγηθή ηνπ δξάζε. Δπίζεο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζπηξίλεο απμήζεθε, γηαηί βειηηψζεθε ε αμηνπνίεζή ηεο απφ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. AMBROSE J.T. (1984) Beeswax: Production, Harvesting, Processing And Products - A Book Review. American Bee Journal 124(11): CARLILE B. (1975) How to handle beeswax. American Bee Journal 115 (3): COGGSHALL W.L. (1953) Secretion and Coloration of Beeswax. American Bee Journal 93 (7): GEBREYESUS M. (1978) Some Aspects of the Beeswax Shortage in World Markets. American Bee Journal 118 (4):

12 12 5. GROUT R.A. (1953) The Importance of Beeswax. American Bee Journal 93 (7): HEPBURN H.R. (1986) Chapter 5. Composition and synthesis of beeswax 44-56pp. Chapter 12. Pollen and wax production pp. In HONEYBEES AND WAX. Spiringer - Verlag Berlin Heidelberg New York London Paris Tokyo 205pp. 7. ΘΡΑΤΒΟΤΛΟΤ Α. (1992) Πψο λα παξάγεηαη θεξί θαιήο πνηφηεηαο. Μειηζζνθνκηθή Δπηζεψξεζε 6 (11): ΘΡΑΤΒΟΤΛΟΤ Α. (1994) Σα πξντφληα ηεο κέιηζζαο. Σν θεξί. Μειηζζνθνκηθή Δπηζεψξεζε 8 (12) OLARIU T., DAGHIE V., NICOLAU N. (1983) Clinical and antimicrobiol effects of the combs uncapping product. In Proccedings of the XXIX th International Congress of Apiculture. Budapest. Apimondia 408pp. 10.ΠΑΠΑ Ν. (1992). Οη αδέλεο ηεο κέιηζζαο. Μειηζζνθνκηθή Δπηζεψξεζε 6 (10): ROSE E.A. (1987) Products of the Hive and Their Uses. American Bee Journal 127(8): SIMPSON J., FAIREY M.E. (1966) How Effeciently Can Wax be Ectracted from Old Brood Combs by Simple Methods. American Bee Journal 106 (7): THURBER P.F. (1984) A Honey - Wax Seperator for a Solar Melter. American Bee Journal 124 (1): TIMBERS G.E., ROBERTSON G.D., GOCHNAUER T.A. (1977) Thermal properties of beeswax and beeswax-paraffin mixtures. Journal of Apicultural Research 16 (1): TIMBERS G.E., GOCHNAUER T.A. (1982) Note on the thermal conductivity of beeswax. Journal of Apicultural Research 21 (4): TULLOCH A.P. (1980) Beeswax-composition and analysis. Bee World 61 (2): WELLS F.B. (1977) Hive product use - beeswax Part V - Conclusion. American Bee Journal 117(3): 150.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αξιοποίηζη Ηλιακήρ Ενέπγειαρ ζε Αζηικό Πεπιβάλλον ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σα θυηοβοληαφκά (Φ/Β) ζςζηήμαηα απνηεινχλ κηα απφ ηηο εθαξκνγέο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (Α.Π.Δ.), κε ηεξάζηην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Διιάδα. Δθκεηαιιεπφκελν ην Φ/Β θαινόμενο, δειαδή ηελ άκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΥΗΡΑ ΥΡΗΣΟ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΜΑΤΡΙΓΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΒΑΛΑ 2009 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1 Γεληθά... 3 1.2 Γηαηί Σν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5

Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή. Nut1_l5 Ληπίδηα, ιηπαξά νμέα θαη ιηπνεηδή Nut1_l5 Ληπίδηα Μείγκα ηξηγιπθεξηδίσλ δει Έλα κόξην γιπθεξίλεο Σξία κόξηα ιηπαξώλ νμέσλ Ληπίδηα ηεο ηξνθήο Απνηεινύληαη θπξίσο από ηα ιηπαξά νμέα: Μπξηζηηθό Παικηηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας

Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας Προτεινόμενα Θέματα Οργανικής Χημείας 1. 3 g θνξεζκέλεο κνλνζζελνύο αιθνόιεο Α αθπδαηώλνληαη κε ζέξκαλζε παξνπζία H 2 SO 4, νπόηε ζρεκαηίδεηαη πδξνγνλάλζξαθαο Β κε απόδνζε 60%. Γηα ηελ πνζόηεηα ηνπ Β πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ. Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ. Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΦΤΚΣΙΚΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΑΠΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ Η/Τ Φοιηηηέρ: Σζεπέπαρ ηςλιανόρ Υπιζηοδοςλάκηρ Γημήηπιορ Δπιβλέπυν καθηγηηήρ: Κοςπιδάκηρ ηςλιανόρ Υανιά, Αππίλιορ 2011 Ππόλογορ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ»

Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» Α ΣΟΜΔΑ ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΞΤΛΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΜΔΣΑΒΟΛΧΝ ΥΡΧΜΑΣΟ ΗΝΟΠΟΛΣΟΤ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΔΠΗΓΡΑΔΗ ΜΔ ΓΗΑΛΤΜΑΣΑ ΛΔΤΚΑΝΖ» ΛΑΛΗΧΣΖ ΜΑΡΗΑ Δπηβιέπσλ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΝΔΡΓΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK. Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ LASIK KAI PRK Γεκήηξηνο Γ. Κπξνχδεο Υεηξνπξγφο Οθζαικίαηξνο Γηεπζπληήο PIRAEUS LASER EYE CENTRE ΑΠΟΛΤΣΔ ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ Καηαξξάθηεο Κεξαηίηηδα απφ έθζεζε Νεπξνηξνθηθή θεξαηίηηδα Κεξαηφθσλνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ. Και. Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά

Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ. Και. Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Διπλωματικι Εργαςία Μάρκετινγκ φαρμακευτικών προϊόντων: Ιδιαιτερότητεσ Και Εξελίξεισ ςτην Ελληνική αγορά Τθσ ΣΑΜΑΣΙΑ ΓΕΡΑΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ

Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Βηνινγηθέο Πξώηεο Ύιεο Οξγαληθώλ Βηνκεραληώλ Δλόηεηα: Δξγαζηεξηαθή Άζθεζε 7 Παξαγσγή βηνληήδει Θεσξεηηθφ κέξνο Υπεύζπλνο άζθεζεο: Γξ. Αλαζηφπνπινο Γεψξγηνο ρνιή Υεκηθψλ Μεραληθψλ Άδεηεο Χξήζεο Σν παξφλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >>

H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ. << Γιηά & Λάδη >> H ΑΞΙΑ ΣΗ ΓΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΛΑΙΟΛΑΔΟΤ ΜΤΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ > ΜΟΛΑΟΙ 9 Οθηςβνίμο 2011 Καηεγμνίεξ θνηηενίςκ πνμζηαζίαξ, αλημιόγεζεξ θαη επηιμγήξ, Έληνα Πανζέκμο Γιαημιάδμο Κνηηήνηα πμηόηεηαξ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΤΜΠΛΗΡΏΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝ. ΓΔΧΠΟΝΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝ. ΣΡΟΦΗΜΧΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΓΗΑΗΣΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Η ΑΠΟΨΗ ΣΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ ΣΗ ΛΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΕΡΑΙΑ ΓΙΑ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΔΣ: ΤΑ ΔΜΠΟΓΙΑ, ΤΑ ΟΦΔΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Γεληόγλοσ Χριζηίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιζηημίος Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμορ MSc, MBA, Παηηζίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη:

Σα πξφζζεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ πξέπεη: Καηεξίλα Κνηζίθε Α 2 ΠΡΟΘΔΣΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Πξφζζεηα, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ, ραξαθηεξίδνληαη νη νπζίεο εθείλεο πνπ δελ απνηεινχλ θπζηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθίκσλ, αιιά πξνζηίζεληαη ζε απηά θαηά ηελ επεμεξγαζία,

Διαβάστε περισσότερα

Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε

Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ. ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε ΓΑΛΑ Η πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ησλ κεξπθαζηηθψλ είλαη έλα ζχκπινθν ηδηνηήησλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο νξγαλνιεπηηθέο θαη θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο, ηε ζχζηαζε θαη ηελ πγηεηλή θαηάζηαζή ηνπ. Όιεο απηέο νη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα