Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015

2 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ αυ, α α µ µα α α α υ φ α υ, α π α α µ. Συ π α υ αφ α α, π αµα α α, µ ώ π π ώ ω α µ π. Επ ω όµ όχ : 1. Η υ α α υ φ α α µ π α π µα. 2. Η απ απ µ. 3. Η υ φ α α α, α υ, α π, α µ π α α α α φ α απ αφ π. 4. Η πα υ υ φ α α υ αφ µ µ α π υ α α α α υ µ υ π υ α µπ π µ, πα υ α, π, υπ α α υ.

3 2. Η Β Β Ε ΝΗ Η Γ Φ Η Χ Η Ε Γ Η α α α π υ µα π αµ α µ : Συ απα µ π φ µ µ αφ α Συ αφ µ υ π υ α υµπυ µ µπ α µ π π π υ αµ φ α απ µ αφ α, / α α µ α π υ π υ α απ π αµα α α α. Ο α µ α α α π υ α, α α α α µ α απα α. Α α α α π α α µ π υ α α α π αµ µ α α α π α α π. Έ, α α χ α µό ω α α µ υ, α π αµ α αφ α, α µα α, π α π.. Μ α α, π α Σ χ,, µ π α µα 1½ α Γ αµµα Arial 12 Times σew Roman 14 α υ µ υ ( αµµ / α). Ε α αυ µ α µ απ α π υ α π υ α, π ό α υ α αυ π π α υ α,. Κ φ, π π α π π υ α α α µ µα π υ α µ α µ α α µ α π υ α µ µα Οπ & Οπ µ α α α α α π µα α π υ α απα υ απ φ, α α α α υ α πα υπ υ πα µα. 3

4 3. ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Έ α απ υ υ υ α α ία ί α α μ φ α π πα υ ία μ α π μ α ία, π υ ί α π α α υ α ί μ π α π μ υ α μία. πα υ ία α μ α π μ μ ί υ ί α π μα ί πα α α ί α α ία α α απ π π υ ί α μ μ π μ α ί α α ίμ. α ί α π υμ μ, α μ πα μ α ί π υ υ ί πα υ μ α α μ υμ ί π υ μπ α α υ υ π υ μ ί π α π μ ία, α α π μ α υ α ί ί π υ ί υ α π α π μ π α υ αφ π μ Η Ε α ία π π α χω ί α α α μ 1. 1 ί α α αφ α α (α). πα υ Ί υμα, ( ). α μ μα, ( ). α π υ π α ία, ( ). ί α ία, ( ). μα υ φ, ( ). μα υ α α α μί α π υ α α ( ). π α α α ία ( π α μα ) ί α φ α π α απ φ μα α μ μ μα, αφ ί α φ υ α ί - φ ( φ υπ υ!). 4. μ α ( υμ ί μπ α ί υ αυ μα α μ Ms Word). 5. υ μ αφί Ο μ ί ( φ υπ υ ). 6. ί ( α α μ α α Ο α π ίμ ). 7. α. α α αφ α π α ία. 8. α μ. 9. π μα α ί α ( φ ί α π, α μπ α πα μ α α απ μα α ). 11. υ - υμπ μα α. 12. αφία. 4

5 3.2. Ε α ω. α α αφ α μ π φ ί π υ ί α α μ υμ α α μ α ία α π π α υ ί. Β α αφ α α υ απ μα α, υμπ μα α υπ α π υ αφ α ία μα. Β α αφ υμ π φ ί π π υ α αφ α ία, π π.. Φ ί α... α α α π ί μα ί α... π. α μ μ φί, α υπ υ, υ υ μα π α αφ α αφία. π μ ί α π α α υ, Υ αυ υμ υ υ ί υ π α φ α ία. Γ α π φ ία α αφ υμ α π μ π π υ α αφ α πα αφ 7. α α ί α α αφ υμ π α ία α. α α α αφ υμ μ π μ π α π αμ π υ αμ, π υ π, α υ α ί, α μπ ί α πα α α α πα α π μα α μα. φ α αυ α π π α α αφ α : 1. π αμα υ π υ μ π, π α π μ μα, α α α α π α υ α α. 2. π υ απ π.. Ε υ π φ υ απ...ζ, Ε φ α μ ί φα ί α υ μπ ί υ α ία...ζ. 3. μ π α ία υ π αμα υ μ π μ α μ π α υ α ί μα α μπ α πα α α πα α απ μα μα. α αφ α α μ π μ π α μ, υ, π πα α υ υ ( φ' υπ π α α α π πα α υ ), αφ πα απ μπ α μ υ. Γ α π μ υ ί, π υ ί α υ μ, α αφ υμ α π υ υ (π. π ί Ormalens α ία ΗOptics εcientific). Β α α αφ υμ α α π ί υμ φ υμ α φ α μ φα Η..! 4. π α α π φ α, α ί αφ πα απ μπ υ. αφ α μ π π π π μ υ π υ μ ί αμ. 5. αφ υμ π, μ π, μ α υ υ π υ μ π αμ π.. Φα μ Zeiss 2005, α αφ υμ μ 5

6 φα μ KEELER... πα μ Conor, π. 6. αφ υμ υ π υ α α υ, α π αμμα π υ μ π αμ, π μμα α α υ μ, π.. SPSS v.17 π. 7. Ό α υπ υ φ αφί, α αφ α π φ φ, π μ α ( φ α υμ α ), φα π., υ φ φ, π α (α υπ ), π μφ υ ( φ' μφ απ μ ), π αμμα π α ία α, α π. 8. π α π π φ ία μί υμ α α μ π π υ α α πα α α π μα μα. 9. υπ υ μ, α π π α α αφ α π α υ μ α πί α π α π α ία μ. 10. Β α αφ υμ απ μα α π μα α. α απ μα α π π α ί α μα π μ α π υ α α π υ ί α υ α μ υ α μπ ί α μα. απ π υ α α α α α α α π α ί α α α. α απ μα α α αφ α π φ α απ α μ α μα απ μα α ί α ί α απ α α μ απ μα α υ υ α υμπ μα α. α απ μ α αφ μα απ μα α μ μ μ υ π υ α υ αμ. α α μμα α π α φ αφί π α μ ί α π υ α αφ α ίμ α υ υ α ί μ. Ό φ αφί α μμα α π π υ πα α α α ία π π α α αφ α α α π φ α α απ μα α. Ό φ αφί α α μμα α π υ πα α α π π α ί α απα αί α α α μ α. Γ α πα μα, πα α υμ υ φ αφί ί α μ, μ φ' μ α υμπ. Ό α φ αφί α α α μμα α πί α ί α ί α π α μ α ίμ, π υ α υ α α α. Ό α μ αυ ί α π μπ α π α μα ί απ μ α μα α α ία (αυ υ α α υμπ α μ, α ί α α π μ ). Ό α υπ υ α μ μ α α π π α ί α α α α π α ία α α απ μα α α π π α α α φ α α υ πί α α αφ πα α. 6

7 3.5. υ - υμπ μα α αυ φ α ί α υ απ μ μα α υ μ ί α απ αφία. Γί α π π α α υ υμπ μα α α α α απ μα α α μ μα μ μ υμ α ί. α αφ α α π μα α α μπ α α ί υ μ. α υμπ μα α μπ α α αφ α α μ μ φ πί α α φ' αυ ί α π μ αφία. π π α α αφ α αφ πα απ μπ π υ α αφ α α ία. α ί π υ α αφ υμ π π α χ υμ α μ ί ί. Β π π α α αφ υμ πα απ μπ π υ α υμ α ί ία, π φ αφ μα α ία. Ό α α αφ α αφ πα απ μπ ίμ αυ φ α : μφ α μ Johnson (1995) μφ α μ υ Johnson α Bound (1999) Roberry et al. (2010) α αφ υ... ( et al. α αφ α α υ αφ ί ί α π απ υ ). 4. μ α ίμ πα α φ υ (Johnson, 1990), (Johnson α Rubens, 1987) (Wood et al., 1999) (Adamtsick 2000, Morisson 2008, Leroy 2011). 5. α μα α π μ πα α φ υ (4) φ α μ α φα υ μα υ π υ υ αφ α. Ό α υπ υ π μ α α αφ υ ί υ υ αφ α αυ α αφ α α α υ α (McFarland 1998, 2001a, 2005b). 6. Ό αφ πα απ μπ π υ α αφ α αφία π π α υμ α α α α αφ υμ αφία. Ό α μ α αφ πα απ μπ ί α α α α ί, μπ μ α α αφ υμ :... μφ α μ Cameron (2005), π α αφ α Murphy (2006)..., αυ υ ί α α πα α ί α ί π υ ί α π α ία α π α Optometry Today Optician! 7. π μ α α αφ μ υ μ α μμα α μ π α μ ω ίω π υ υμ υπ υ α α α α, α αφ α...(jalie, Mo, 1999,. 23.3,. 145) Όπ υ ί υμ π μ μπ μ α π υμ α α μμα α απ μ, α αφ α μ π α π. 7

8 9. αφ πα απ μπ π υ α αφ α α ία α α φ α : α. Ό α π α α π : Brooks, B.W. (2007). The crystalline lens and UV radiation. Optometry Today 18: Ό α π α α ί : Jalie, Mo. (1983). Introduction to Optics. Longman. London.. Ό α π α α ί μ (Editors): Fowler,C.W. and P. Pedronni (Editors). (2005).Techniques in Optometry. Vol. 5. Academic Press. London.. Ό α π α α φ α ί μ Editors: Henson, T.A. (2009) The history of automated perimetry in Optometry. In: Automated analysis applications in ophthalmology and medicine. Ed. A. Mummy, H.K. Hacker. Springer, Heidelberg, 10-25,. Ό α π α α α υ ί υ: Tranoudis J. and Pappas E. (2009). Microanalysis study of acanthamoebas effects in Contact Lenses. pp Proceedings: IV EUROPEAN OPTOMETRY CONGRESS ON CONTACT LENSES Athens, Greece. α π α μ ί 33: μαί υ μ : 33 ί : φ υπ υ α, μ, π υ α αφ α : 33(3): (C): π. α ία α αφ α π α ί, α π π π υ. 8

9 3.7. Ο γί γ α α υ ογ φ. πα α α υ αφ Ε α ία μ α. Έ α ί μ υ Η/ α υ π α μ υ, φ' ί μ. Απο ν γα ία α ο ί ο α ου χ ον ο να μ ο απο υ (γ α μ γα α φ α χ μοπο ί CD/DVD USB-Flash Memory Stick αχυ ομ ν μ ον αυ α ). μ μ π ί α απ αμμα π σimes New δoman Arial μ υ 12 α μα 1.5. Γ ν οί α α υ ογ φ : 1. αφ υμ μα π απ μ ί ί. 2. μ απ μμα αφ υμ μ μα. 3. μ απ ία αφ υμ π μα. 4. α φ α μ π α μμα α (italics) π.. in vitro, et al. Ormalite π. 5. α α π μ μα α α αφ α μ α υ μα. π φ π υ α αφ α ίμ π μ μα φ α π π.. Standard Automated Perimetry, π μ α αφ φ α υ μ αφ α : SAP. 6. Αφ υμ α μα μ α μ α μ α μ π.. 35 μm 25 C. Δ αφ υμ μα α α αφ μα % π.. 45%. α α υ φ π μ α αφ. α π υ μ α αφ ί α απ μ αφ υ " ", π υ μπ ί α υπ. Γ α αυ πα α ί α απ ί α αμμα ( πί α α απ Γ αμμα υ Δ μ. ί υ). 1

10 3.8. πο πα ου ία φω ογ αφ ν. υ μ υ υ α απα α ί μ φ αφί, υ α α μ υ α π ί α υ α. Αφ π υμ φ αφί π υ α μπ υ ίμ μα π μ ί π α μ α μ ί α υπ μ α α μ π υ α μ α ί α π μ π υ υμ α ί υμ. Γ α υ α α ί α φ αφί π υ ί α ί α ί α α υ ί α φ α α α ί. π μ απα αί ί φ αφί ί μ α π αμμα (Corel, Photoshop π) ί μ Mε Word.. Εφ' φ αφί ί α π, π υ μ μπ ί α ί υ ί α α α π α π υ α υ α α α. Ό α φ αφί ί α ί α μ α αφ μ α α υ μ, αυ α αφ α α μ α φ αφία. φ αφ α ί α α π α απ φ αφία α φ αφία ί α ί α α μπ ί α ί α απ α (α ) ί α. Η π α ία φ αφ π π α π ί α μ φ α α α ί (contrast), ί αυ α α μ π υ πα α α. φω ογ αφία π π απα αί α να υπ χ ίμα α π υ α υ μ. ν αναφ ουμ πο μ γ υν φω ογ αφία, α ί αυ α α π α ία α π φ αφ, απ π μ π α μ α ία. Έ α α π α απα α φ αφ α ίμ ί α 2

11 μ φ υπί, α α φ αφί μα ί α α π μαυ Δ μ α πα ου ία Ε γα ία. Η μ α πα υ ία Ε α ία απ π ί α μ φ π ί α πα υ ία μ α π μ α ία α α α α ί π α α α υ μα υ α Ε α ία απ φ.η πα υ ία ί α υ Η/ μ PowerPoint α π α. 3

12 4. ΓΕ Α Ε Α Α Η Η Α Η Ε ΓΑ Α φ υπ υ α Γ αµµα α, µ α π α µ µ µ π α α α α α, π α µα απ α α µ µα π υ α α. υ α Ε µ π, υ α µ α α α µ α α µα µα α υ π υ υ µα, α α α µα α. π π π υ µα α απ υ φ α υπ υ α µ α µα α, υ α α α α µα α υ υ π υ π υ. Η α π υ α α α α υ φ, υ µ α ώ α α µα υ. α µα α π υ α α υπ α απ υ Γ αµµα α υ µ µα, α απ µ απ Γ.. υ µ µα α α α α απ Επ π υ α Ε α. µα π υ α α α µπ α α α α µ α, π µ φ, α υ, µ αυ α α α µ υ υ α α. Η α α, α α α υ α υ α α Επ υ α απ υ φ α π υ, π υ απ, α υ φ α υ Ε π π α, α α α α α α α Επ π π υ α α α α α α α α. α υ µα α µ υ, φ, π ω υπ χ ω ό 2 µ ω µ α υ α µα υ α α α υ αµµα π π υ α α α. Η π α α π υ α α α µπ α π α α α µ, α α µ α Ε µπ α υπ α 2 µ α. Α πα π µ α, φ α υπ α α α µα. Α υπ α 4

13 απ π υ απ π α α α, α απ πα υ α / α. π π α απ π α πα α α α απ α, α απ / α υ υπ υ υ π π. π υ α α α φ πα α α µ α α α α α, υ χ 4 π ό α α, µ φ (CD/DVD/Flash Stick φ ) α υ α µ «υπ» α αφ. π π πα υ π π α «ΕΓ Ε Α» π π φ α υ CD/DVD φυ υπ α α, α µ µ α, α υπ α απ υπ αφ υ π π α φ µα π υµ υ. υ, υπ α υπ αµµ α αφ (soft copy) µ φ (cd/dvd), α α α υπ µ α αφ (hard copy) π Γ αµµα α υ µ µα, µα µ α α π υ α υ υ π π α. Η Ε Ω Η: Η α Γ αµµα α α π π α α (10) υ µ π από µ µ α α ( ω πα υ ω ). Επ α π π α α α µ (2) α αφα µ φ (cd/dvd), α µ Επ π α. Η α α α α α α απ (1) απ φ, (2) π π α α (3) α α Επ π Ε α, α 2 π υ α α α π υ α α π α Επ π υ α Ε α, α α α α π α α. Η Γ.. υ µ µα απ Επ π υ α Ε α µ µ α, π υ πα α α µα µ α 5

14 α π α αφ, α π α αµ α πα υ α π υ α α π µ Επ π, απ µ απ µ υ Ε.. υ µ µα α υ υ αφ α, π α α. πα υ α αυ µπ α πα α υ υ α α µ υ Ε.. α π υ α υ µ µα. Η Ε Ω Η: Η µ µ α πα υ α π υ α α α µπ α α, α πα υ υ 10 µ απ µ µ α α π υ µ µα. φ µ α α µ µ α πα υ α π υ α υ α α απ α α α α µ α α Γ αµµα α απ υ. π υ πα υ α π υ α α α α α α µ α Γ αµµα α υ µ µα απ Επ π ( υ υ π π α - ) α µ π π υπ υ π υ α υπ, φ α µ α υ µ µ α, αφ υπ υ Γ αµµα α υ µ µα α. Η Ε Ω Η: Η Γ αµµα α α υ 15 µ α π µα α υ π υ υ, π απ µ µ α µ α. 5.- Ε ΓΑ Α Ε ΗΓΗ Η-Φ Η Η ΘΕ Α Η Α Η Ε ΓΑ Α α µ υ Ε., Επ µ Ε α α υ, π υ α µ απ υ α π υ, π α απα υ, α α αµ π α µ π υ α α, π υ α µ υ Ε µπ α υπ ( υ ) α µ. υπ χ ώ υ : α υ α µ υ φ α π α α υ µα α µα α υ π αµµα π υ α α α. 6

15 α υµ υ α α α υ υ φ π µα α π υ α α α α α α α υ α µ υ φ α α π π υ α α α α π π π α α, π υ π α απ υ φ α α υ φ α α α υ π µα α απα α υ µ υ π υ α α α α αφ α α υ α, α α α α ( α π α α αφ - plagiarism) α µ φ α π υ α α Γ αµµα α υ µ µα. υπ χ ώ υ φ : φ φ υ α υ α µ α π υ µα. φ φ υ α υ α α α α µ α α π α. φ φ υ α φ υ α α α α α υ ( υ ) Γ αµµα α φ π υ π π υ α α α φ α α υ π υπ υ υ. 6. Η Α Α ΓΗ Η Η Α Η Ε ΓΑ Α υπ α υ µα π α π α π α υ µα α µ α α µ π φ α αφ π Γ α α α υ µα α π α αφ α απ υ, α α αφ α φ υπ α α 7

16

17 Α Α Τ Η Μ Α 1

18 2

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κ. ΦΑΣΣΕΑΣ Αναπληρωτής Καθηγητής. Ένας από

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2015 Επαγγεζηα δεό εαδ Επδ ηηοθδεό Ϋργο υζδαθά Κο ρώ δου

22/3/2015 Επαγγεζηα δεό εαδ Επδ ηηοθδεό Ϋργο υζδαθά Κο ρώ δου Η Γ Φ Η Ε Ω Η Η Ω ΘΗΓΗ ΕΦ ΓΩ Η Η Ε Η Ε ΘΕ 2015 ΚΟΣΡΩΣΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΗ (2015) 1 Ε Ε Ε Ω 1. Ω 2. Β 3. Γ Ω Γ Ω 4. Β ΓΓ 5. 5.1 Β Θ Β 5.2 Β Β Γ 5.3 Β Β Γ Ω (Β ) Β Ω 5.4 Β Β Γ EδAεMτε 6. Β Γ Ω Θ Γ Φ ΓΩ (Θ ) 7. Γ

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο

W E B E D I T I O N Ε Γ Χ Ε Ρ Δ Ο Α Ο Χ Ο WEB EDITION Ε ΓΧΕ Ρ Δ Ο Α ΟΧΟ ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Χ Ρ Σ Ο Μ ΠΟ Π Λ Ξ VOLVO π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά η, ό ο η ι ς

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T

W E B E D I T I O N S E N S U S I N F O T A I N M E N T WEB EDITION S ENSUS INFOTAINMENT ΑΓΑΠΗΤΕ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΤΟΥ VOLVO Ε Χ Ρ Σ Ο ΜΕ ΠΟ ΕΠ ΛΕΞ Ε Η VOLVO Ε π ζουµ ό ι θ πο ά γι πο ά χρό- ι ο υ ο η ο που γορά πό η Volvo. ο υ ο η ο υ ό χ ιά η γ ώ ο η φά ι ι η ά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD

Constant Van Aerschot Director LAFARGE Co-chair Energy Efficiency in Buildings project, WBCSD Ενέργεια σ τ α Κ τ ί ρια: Ώ ρα αφ ύ π νισ η ς γ Ε ν ε ρ γ ε κ ά Α ά Κ τ ί ρ Β γ τ η Β σ Α ν ά π τ η ε κ ε µ β ρ ί ο υ Συµπόσιο ια ια ποδ οτ ικ ια Συµβούλιο ΣΕ ια ιώ ιµη υξ Αθήνα 8, 2010 Constant Van Aerschot

Διαβάστε περισσότερα

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ

μαζ ΑρΘρ παρψφεμ π οκ πτυ αιυμαε α κλπ τθ ι τ τ Υ γ ΥΓ Υ ν ι τ τ Θ ι τ τ ι οι ι τ ρ ι Θ ιξ τ Σ Κ Σ Γ Π ΝΤ Γ Λ λι ΩΝ ΦΑΛΑΙο Ω Δ Α Σκ ΠοΣ ΣΑ Ιδρι ετα Σιυμ τε με τη ε ω υμ α ΠΑΝ ΛΛΗ Ιι Σ Σ Λ ΓΦΣ ΑΓο Λ ΙτΩΝ με δρα τη θη α Σκ π του Συ γ υ ε α βθρ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

Sensus Navigation... 6. Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17

Sensus Navigation... 6. Π ο γη η - προ ιορι ός προορι ού. 17 WEB EDITION S ENSUS NAVIGATION ο ι ο η οθ η Συ ά ο πό ο η ο θο γη ης πό η χρι ο πό ο η ο θο γη ης Ό ο πό ου ρό ου/ο ού Ει ι ός προορι ός/ η ο ι φ ρο ος (POI) ι ός προορι ός προγρ ι ης ι ρο ς Ε ιά ος προορι

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α

μ τα ταμειακι ειπ ξει μ λη γι ι τ και παρακφε Θε α Ω Δ Σ Σ ΔΕΛΦ τ τ Σ Δ Σ Π Γ Ω Ω ε Α γ σ Π ΣκΛ Σ γ τη π τ κ Γε κ Συ λευ η Δι ικητικ Συμβ λι κ Μ τα μ λη τ και τ γ ωρι απ ετ αιατα αικ Γε ικη Συ λευαη η δελφ τ μα π απ φα α ηκε α γ ει α ι υγ ατ υ ημ ρα υριακ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ

Θεωρ ε. μι θη η δηλαδ ε ναι μ α διαδι αα α διαμ ρφω η αι. πω ταν ενιο ι εται η επιθυμητη τρ ποπο ηαη τηζ συμπε ιφ Θεωρ ε Θηαη η η ε γαι ι γα π λ πλ ι υ λ γι φαιν μεν τ π ει απαα ληει ω αντι ε μεν μελ τη π λ λ αι αξιι λ γυ επιτ μ νε π υ πρ χογται τ απ τ ρ τη Παιδαγωγι ηζ αι τη Ψυ λγ α αι απι λλυ επισ ημ γιχ ι ρυ πω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr)

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ. Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος Καλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) ΑΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Ἐπιμέλεια: Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (Εργαστήρι Παραδοσιακής Μουσικής www.melodima.gr) Τρίτη 29 Μαΐου 2007 Στέφανος Σουλδάτος αλλιτεχνικό Μελώδημα (www.melodima.gr) 2 Γρηγορίου

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ

Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Α ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΣ ΣΥΜ ΜΕ ΤΟ ΧΗΣ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΗΝ Α ΝΑ ΣΥ ΓΚΡΟ ΤΗ ΣΗ ΤΟΥ ΑΦ ΓΑ ΝΙ ΣΤΑΝ Συ νο πτι κή πα ρου σί α ση των έρ γων, ερ γα σιών και κα τα σκευών για το χρο νι κό διά στη µα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ

ΓΛΩΣΣ Λ ΓΙΑ. υπ ψιν μα πω η αν λυη των αναμι ν χα των ενδιαφε γ ων των μαθητι γ. γητ ζ ε αν τα δια ε ωτηματα π υ υμε χι εμει αημε α γετι α με τ τι τ ΓΛΩΣΣ Λ ΓΑ ω ΓΛΩΣΣ Π Λ Σ Σ Π Δ ΓΩΓ Π Σ Γ ΔΔ Σ Λ Σ ΛΛΗ Σ ΓΛΩΣΣ Σ Σ Ξ Α ΛΑ Λ γ ιγ Λ Α ιγ γ ο Κατ τ ζ δεχαετ ε τ υ εβ μη τα χα τ υ γδ πα σχεδιασμ των μαθημ των ξ νων γλω αι ν γιν ταν με βαση την επιχ ινωνια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου

ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ. Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ Τονισθεὶς συμφώνως πρὸς καταγραφὰς καὶ ἐκτελέσεις τῆς παραδόσεως τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπὸ Βασιλείου Μαυραγκάνου ΒΕΡΟΙΑ 201 Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος 28 ης Ὀκτωβρίου 8, 59 100

Διαβάστε περισσότερα

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31

2006 2006 2006 2006 ( THN 31 2006 28-29 - 30-31 ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥΜ Φ Ω Ν Α Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ Ν Η ΠΡ Ο ΤΥΠΑ Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΛ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε10 αγ ωγ1 κά. κο1νότnτά του ς. καθώς κα1 01 συμβολισμοf και 01, πρακτικέ ς ( Bo urd ieu 19 77 ) που απορρέουν απ ' 1. κο1νότnτα

Ε10 αγ ωγ1 κά. κο1νότnτά του ς. καθώς κα1 01 συμβολισμοf και 01, πρακτικέ ς ( Bo urd ieu 19 77 ) που απορρέουν απ ' 1. κο1νότnτα Ε10 αγ ωγ1 κά Το δfπολο " προφορι κότnτ α - εγγραμ μα τοσύνn " α ποτελεf μ1α βασικri θεματικri στο χώ ρ ο των κοινωνικών και ανθρωπ ιστικών σπουδών. το οπο f ο αναλύεται μέσα από τις ποικfλες εκφάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν

ξ βι μα ττ Π ντα δμω μφω ι μ αδτδ τδ πνεδμα δδ θ ρυ αν λλ α α ν ν ατε ω τδ πνεδμα μ υ δ τδ δμα λλι αδτδ θξαφαν Δ Φ Σ Λλο τξ Ξ μ λτ ΛποΣ ΣοΦ Ι Σ θχ Α λ ψ Ι ξ τξ Φ λ Ξξ τ λ λ Φ ι ξ Λ Ξ Α Α ΑΠ Σ Ξ ε Φ Αε π δ οη λληνι Ι ΙΔ π Ι ι Ι ι ΙΙ ξτ ξ ο Λ Σ δπω ε ναι γ ω τ γενν βη ε στ υα τ ρχδ τ θιτου πρδ Χρι τοδ α δ θρ λ θ

Διαβάστε περισσότερα

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση

ταγυτητων για α φ ρνει τη πληροφ ρ ε τ δυνατ ν πω γρηγ ρα και π γκυρα οτ ν τελικ χρηση Φ ι ιοαγ γ Φ β ινων α των Πλ ρ φ ριι ν υψηλε ταβτητε και υπ λογιοτ Στ μ ρε μαζ ι ρ ι υψηλη τε λ γ α πρ ηγμ νε εφαρμ γ και υτηρεο ε υψηλ ταγ τητε και π ι ητα ρη τ ο η δ λ και περιοο τερ οτα αυτι μα α τελευτα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια

Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια Εο ευνα ΝΙΑ Ο }'Σ ΤΑ '" Γνωστά κα ι άγνωστα σπήλαια της Νάοuσας Επιμέλε ια τ ου Αλέξανδρου Οικονόμου Στι ς 24 Δ ε κ εμβρ ιόυ το υ 1995 μι α ομ άδα το υ Σπηλαι ολογικ ο ύ Ελλ η νικού Εξερευνητι κού Ομι'λου

Διαβάστε περισσότερα

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού

Εν συντομία... Elvis Presley. Γιορτή κερασιού στοροδοχώρι. «Μονοήμερο» το φετινό φεστιβάλ CΙΟFF-Πυρσού Εν συντομία... Πολιτιστικά και άλλα, του τριμήνου Περισσότερ ες μουσικές εκδηλώ σεις περιλάμβα νε το φετινό καλοκαιρινό τρίμη νο. ενώ το φολκλόρ, το θέατρο και ο κινηματογράφος μόνον «δειλές» εμ φα νίσεις

Διαβάστε περισσότερα