. α : LLP AT-LEONARDO-LMP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP"

Transcript

1 Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ α : LLP AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1

2 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α Χα α Ν υ Ν Ν ΝήΝα αφ Ν υ Ν 31 υ υ 2013 π - π -ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) Γ αναπ Ν α Ν Ν αν Νπα Να Ν α Ν Νπ α αν αν Να Ν υν π υ υ : Φα Έ γ : Case Management for unemployed Youth CHARISM α α Lifelong Learning υ: LLP AT-LEONARDO-LMP υα ό Ν όπ Νέ γ υ: υ ό έ γ υ: BFI Tirol Bildungs GmbH (AT), Ing.-Etzel-Straße 7, AT-6020 Ί π υ αί : υ υ (EL), Carolin Fraude (DE), Margit Kerschbaumer (AT), Lexl Gerhild (AT), Daniela Päpke (DE), Heike Kölln-Prisner (DE), Consuelo Garcia Sanchez (ES), Zdenka Wltavsky (SI) Ν Ν α Ν Ν Νυπ Ν Ν υ πα Ν π π έ υ Ν Ν υ φ Ν Ν Ναπ Ν υν υ Ν α Ν Ν π π Ν Ν π Ν αν Νυπ υ Ν α π α π Ν Νπ υν π Ν αν Ν Νπ φ Νπ υνπ α Ν Ναυ Ν Ν υπ. 2

3 Χ Α Χ ΓΩΓΗ Ν- Χ ΧΗΝ Ω ΝCASE MANAGERS Ω Ν Φ Ω Θ Ν ΓΗ Η Ν Ν ΓΗ ΗΝ Ω Ν Ν Η

4 1. ΑΓΩΓΗ α α π α πα α α α υ υ CHARISM, α υ π α απ α α α α α ( υ πα α α α CHARISM) α α υ α α α π, υ α α υ Case Managers. α Ν αν Νonline υ α Ν Ν π υν Ν υ WebEx,Ν Ν α Ν υ φ α Ν αν α α υ Ν Ν υ Ν αν Ν Ν α α Ν αν Ν υ Ν α αν υν υ πα α υ α α υ CHARISM α Ν Ν αν υν πα υν α α Ν ζ,ν Ν α α Ν έν ΗΝ α Ν υ Ν υ π Ν Να υ μν α 1 ( )Ν FUERM πα α α Ν Ν α α 2 VHVHS Γ α α α 3 Ν π BILSE Γ α α α 4 α α BILSE Γ α α α 5 VHVHS Γ α α α 6 Φ αν α α URI SOCA α α α ΝCharism BFI υ α Η α α υ υ φ α α υπ υ α π α Case Management, π υ α α α υ α υ α α υ α α α α π υνυ π. Ν π Ν α α Ν α Ν αν Ν αν α α Ν α Ν π α Ν υ CHARISM Case Management α αν υ υ πα α υ α α υ CHARISM, Ν π α α Ν υ π Ν υ υ Ν έν π π αν Ν Ν υ α Ν Ν Ν α Ν α Ν υνπ υ,ν α Ν α Ν αν Ν Ν υ α αν υ α α υ Case Managers,Ν αν υ Ν ανπ αν υ Ν α ανπ Ν Νφ Ν π έ υ Ν Ν αφ Ν πα υ Ν αν Ν Ν υ π Ν υ Ν θν α,ν π α Ν Ν α Ν αφ α Νπ α Ναπ,Νπ πα α Ν αν απ φ ΝΝ πα Ν Νπ φ Νπ υνπ α Ν Ν Ν έ αν α ανπ υν α α Ν Ν α Ν α Ν αφ,νπ Ν α Ν α Ν πα α Ν π υν α α Ν Ν Ν αέν υ Ν υ φ Ν α Ν Ν υπ Ν Ν Ν υ Ν Ν Ν Case Management α Ν α αναυ Νπ υναφ Ν υ Ν υ έ 4

5 Ν Ν αφ Ν Ν π υν α,ν Ν υπ Ν Ν υ α αν αν υπ Ν Ν α Ν ανα Ν Ν Ν π Ν υ π έ Έ,Ν Ν Ν Ν Ν,Ν α Ν αν Ν Ν π Ν α Ν υ Ν,Ν Ν Νφ Ν π έ 2. Α ΑΝ- Χ ΗΝ αν Νπ υν υ Ν Ν α α Ν,Ν αφ Ναπ Ν α Ν Ν α Ν Ν α,ν,ν πα υ Ν υπ α Ν α Ν π αν αν α α έν α αν Ν Νπ υν υ α Ν α Ν α Ν1ζΝ α ΝβιΝ έν υ Ν α Να Ν Ν Ν α Ν ανπ υνπ Να Ν Ν αν Ν«έ π υ υ ε έχ υ πρ γρα α CHARISM εί α ε α 15 α 25 ε» ( α α Νγ,Ν α α, α 6). ΗΝ Νπ φ αν Ν Ν(γηΝ απ Ν υ Νγι)Ν α Ν α Ν1ηΝ α ΝβηΝ,Ν π α Ν Να Ναπ φα Ν Ν α έν Ν αν ανυπ παν α α,ν Ν Νπ υν υ α Ν π α Ν Ν1ίίΣΝ Να Ναπ φα Ν Ν α Ν π Νπ φ α Ν Νπα α Ν α αέ Ν Νπ φ Ν αν Ν Ν υ Ν Ν Ν α Ν α Να υ : Να Ν Ν Νπ υν υ α Νπ Ναπ ΝβΝ( ΝγΝπ π ),ΝζΝ( Ν βνπ π )Ν ΝβγΝ Ν1Ν α ένν Ό Ν Ν π υν υ α Ν α Ν ένηνπ αν α Ν αν α Ν π έ Ν Ν Νπ π Ν Ν υ Ν α Ν έ Ν υπ υ Ν υ Ν π φ Ν απ Ν υ Ν υ Ν α Ν α υ Ν αν Νφ Ν Νπ υν υ α. Ν Ν Νπ π Ν Ναπα α Ν Νπ υ Ν Ν έν α π π (URI SOCA) υ α αν Ν α Ν α απ. υπ υ υ π φ απ υ υ α α υ α απα α Ν αν π. 3. ΧΗΝ Ω ΝCASE MANAGERS Ω ΑΦ Ω 5

6 Ν υ π Ν π α Ν β Case Managers Ν π π Ν ζν α Ν α,ν Ν Ν Ν βν α Ν α Ν π α Ν 1 Case Manager (BFI and VHVHS). Ό Ν ΝCase Managers ( Ναπ Ν α Νπ υναπα Νπ φα αν Ν BILSE),Ν π α Ν απ Ν Ν α Ν Ν πα υ Ν Case Managers ( Ν Ν πα υ Ν Case Managers) Ν αν Ν α Ν υ Ν α Ν Ν π Ν υν α Ν π υν Ν Ν υ π έν Ν βν π π Ν υπ Ν π Ν Ν α υ Ν υν α Ν(FUERM α URI SOCA)Νπ υν α Ν Ν απ φα Ν αν υ Ν Ν αν υν Case Management α Ν Ν Ν υν π α Ν( Να π Ναπ )έν Ν α Ν α Ν Ν Ν Ν π π Ν π φ Ν Ν υ α Ν αν υ Ν Case Managers,Ν Ν Ν υ α αν α Ν υ έν Ν Ν βν π π Ν α αφ Ν υ Ν π Ν αφ Ν Ν π Ν π υν Ν α Ν α Ν α υ Ν Ν αυ Ν Ν α αφ έ 4. Θ ΝΑ ΓΗ Η Ν Η α π π φ α αφ π, α α υ υ. α Νπ φ α Ν Να φα Ν Ν α Ν Ν Νπ υν π μ υ α BFI: φ Ν Ν α Ν Ν αν υ υ α : υ α π π πα α Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν υ Ν Γ α α BILSE: Ν Ν Γ α α VHVHS: Analysis of information drawn by interviews with stakeholders form the school, observation and interview Spain FUERM: α α α π φ α α φ Ν α URI SOCA: υ α α αφ α π π υ, υπ υ π α α π π. Ν α α φ α Ν Ν π αν αφ Ν Ν π α Ν π αν υ αν α αν( Να )έν 6

7 5. Α Α ΑΝ Α ΝΑ ΓΗ ΗΝΑ Α Ω υ SWOT υ απ πα α α α α φ έ υ α η ία Α α οφο η η απ Ο γα π η οφ η η πα α απ α α α αναπ α αν Ν α α α υ FUERM α π α π π υ υ α Ν Ν Ν Ν υ υπ Ν α υ α Ν αν υ π Ν π αν α, α α α α υ φ υ α π υ υ. α α π Ν υ α α α CM Ν Ν Ν α αν π α Case Managers BILSE αφ απ α α α υ α α α υ Ν Ν π Νφ Ν υνπ α ΝCHARISM. Case Managers FUERM & Ν π Ν α Ν Ν α Ν π φ Ν αν αν Ν π α Ν απ φ Ν Ν Ν Νπα α Ν α Ν Να Ν Ν υ Case Managers FUERM - - BILSE Ν α Ν α Ν π Ν Ν α Ν Ν π φ αν Ν Ν απα α Ν Ν αν. Case Managers υ Case Manager ανπα α Ν Ν αν α Ν υνπ ΗΝ Ν υν α υν α Ν π Ν α Ν αφ. α α α α υ case Case Managers BILSE management, α α α α α α α α Ν α Νπ Ν Ν Ν π Ν υ Ν αναπα υ Ν Ν υ Ν Ν π υ α Ν Case Managers BILSE 7

8 Α α α η ία Α α οφο η η απ Ο γα π η οφ η η υ Ν α α υν α α υ BFI & FUERM α π πα α υ π π αφ α α Ν Ν. Έ φ υ α υ α υ α π Ν Ν Ν φα α Ν Ν α Ν α Ν υ Case Managers BILSE Ν Ν υ α Να Ν Ν Ν υ Γ Νπα α. υ Ν α α Ν Case Managers FUERM υ α φ Ν φ αν Ν ΝΓ α Ν αν α Ν π α Case Managers FUERM α υ α υ α Ν Ν υ Ν Ν Case Managers FUERM α υπ υ Ν αν υα Νπ Case Managers / α πα α α φα α, α φ υπ π α αφ Ν υ ECVET α υ α α υ HHVHS υ α ί Α α οφο η η Ο γα απ π η οφ η η Θα α π απ Ν Να α φ υ 8

9 π υ, υ υ υ υ α α. α α case manager α α α π α α Ν αν α Ν Ν α Ν πα α Ν υ Ν υ Ν α α α α αφ α Ν φα α Ν Ν Ν α Ν π BILSE BILSE Απ α Ν φ Ν Ν π Ν αν υ Ν αν Ν υπ Ν α Ν Ν αφ Ν υ,ν Ν Ν π υπ α Ν α Ν Ν π απ Ν α αφ έν π Ν ααν αφ Ν Ν Ο α α Ν α α ΟΝ Ν ανο α Ο. Έ α π case manager π α αν π α α υ π υπ α υ α υέ Α α οφο η η απ Ο γα π η οφ η η BILSE BILSE BILSE 9

10 6. Α Α ΑΝ Α Ν Α Ν αν π αν πα υ α Ν Ν π Ν Ν υ π α Ν α Ν π Ν Ν α Ν απ Ν Ν α αφ Ν υ,ν α Ν π Ν π α υ π α αν α Ν π Ν π υνπ υ α Ναπ Ν Ν Ναυ Ν Ν μν α απ α α α α α α α α α α α Ν π υν π α α Ν Ν α α Ν αν πα α α αέν α α α α π αφ α α απ απ υ υ έ π α α π φ π υ Case Manager π Ν αν υ Ν π α Ν Νπ α α Ν. α α α π α π αυ π, π α π Ν απ Ν αν Ν υ υ Ν Ν υ Ν υ. α α α π π α υπ υ Ν αν Ν υ. π π α π α αν Ν. α π π α π π α α α α α α υ Ν Ν α. α α έν υ π α απ υ Case Managers α π α αν υ,ναπ φ α Ν ανπ υν Ν α υ. α 5 / α α πα α α, υ Νπ Ν, α α Ν υπ Ν π α αφ Ν υ ECVET α Ν υν α α υ. Θα υπ α Case Managers αν Ν Νπ Ν Ν Ν π π Ν πα α α έ α α α υ α 5 α υ υ «α» π υ π Ν π α Ν Ν ένέ α 5 α «α α αν π»έν α π υ υ υ π π π α α Ν ( α 5) αν π π Ν αν π Ν α αυ -π α α α π Ν Ν αυ Ν υν ήν Ν Ν υ,ν α Ν α Ν π Ν α Ν πα Ν α α αν Ν αν π υ Ν. Γ α α υ case manager α α α Ν απα α Ν αν α Ν Νπα ΝήΝ Νπ υν αν υ Να Ν Ν : - Ν υ α Ν Ν αν π Ναυ αν αν υ Ν Ν υν - Ν α Ν Ν Ν π Ν αν Νπ α α 10

11 - υ Ν Ν Ν π Ν Ν Ν Ν α 6, α υ α Ν Ν Ν Ν Ν 14 Ν α Ν α Ν α Ν απα α, 7. υ Ν αν α α Ν απ Ν Ν απ φα Ν υν ωase εanagerν α Ν φ αν Ν υ Ν α υ Νπ υ. υ α, α α π φ α υ α φ Ν αν αν π. 7. Α Α Η Α α α πα υ α α α υ πα ( α α I) α Ν Να α Ν α α Charism ( α α II). 11

12 Θ Η ΗΓ Ο α α ω α α α α α 1: ( ) Ν Ν Ν α Ν Ν υ υ υ μ ήη Case Manager αν π π Ν αν α Ν π α ή αν υ υ Ν «,Ν υ α αν α Ν π α»έν ΘαΝ ανπ ΝΧ α ΨΝ υ μν α α, υ Ν α Νπ α,ν πα υ α Ν υή Case Manager, α αφ Ν Ν Ν αν α Ν α Ν αν Ν π α αν Ν π π Ν. Ν α Ν Ν υ Ν Ν αφ Χ υ υ αν Ν αφ ήν υ υ υ ΨέΝ α Ν α Ν αν υ Ν αν Ν α φα αν α Ν αν α φ Ν αν αν φα π Ν Νπ έν Ν π υ α Ν αν υ α Ν αν α Ν υ Ν Ν αφ ΝΧ Ν π π Ν α α π Νφ αφ ). ήη Case Manager ανπ π Ν αν ΝΧ,Νπ,Νπ Ν πψν Ν Ν Ν Ν π έν Ν, α Ν Νπ Ν αν αν αν α Ν α Ν αναπ φα,να Ν Νπ Ν α Ν α Case Management. ήη Case Manager ανπ π αν υ Ν αν π α Ν αν ή Ν α! ΗΝ Ν υ α Ν αν Ν υ,ν π α αν α Ν Ν Ν π π Ν Ν Ν Ν φ Ν α Ν Ν αν υν π υν α υν υν.... α ( case management)... ( υ υ υ ) 1. υ α [ α 1: ( )] α π υ Νυπ υ υ Η ανπ Ν υ Π π υ ν... αυ Νπ υ Ν υν υή α... α... υ... φ... α ή πα υ... Ναπ Ν Ν Νπ υ Ν υν υ... αφ Ναπα... Social Security Code II Agency (Γ α α)... υπ ανπ α Ν... Νυπ α Νπ α Ν... α... υ υ υ Ν υ... υ υ υ Ν

13 α Ν Νπ α Ν Ν Ν ( π π α Νπ απ Ναπα ) Νπ α ( α Γ α α) α Ν ( α Γ α α) αν π α Ν υν α (α φα α π α υπ υ α )... α α... α Ν α (Γ α α) α Να αν α ή α... πα α υ Να π π πα υ... πα α υ Ν πα υ α... πα α υ Ν πα α Ν α... α α ή... α Ν ή... α Ν Ν Ν α... Ν Ν α φ II ( π αν α α II/ Ν α α )... Ν Να φ III ( π ανα α I... Ν Να φ VIII... Ν Να φ XII ( Νπ α)... Ν α... Ν Να φ II... Ν Να φ III... Ν Να φ VIII... Ν Να φ XII... Ν α αν π α Ν υν α αν π α Ν υν α αν π α Ν Ν α 2. π Ν α π, Ό α Φ π αυ α α α υ... απα Η αν α Ν α α υ υή α... α ή... α ή... ή... ήα... Ν α υ, α..., π... Ν π υν α... π (> )... α ανπ ( )... π (< )

14 ... α π φ Ν φ υ Ν Ν α α (α φα α ), α..., π... αν / α α α απ ( ) α α Ν α Νπα α (α φα α ) Γ Ν Νπα α Ν Ν Ν α αν 3. αν αφ... ανπα α... αν α α... αν αν Ν υ... Ν α... ανπα α -... α... α α α α Ν α α... α α πα α... α π /α π υ ή υ π α/... πα α α υή Ν υήα... Ν α ( Ν ανα αν α)... Ν υ... α Ν α Σ ο χ α ω α ω που χ π α ή ο α (α φα α ) π υ, Ό α φ Ν Ν φ Π οφο α α φο α α φ Να φ Πα ου ουήα ( ο α φα α )

15 α... α... Νπα α υ υ υ υήα ν α υ υ υ υήα ν πα Ν α/ πα α Κο ω ο-ο ο ο α α Ν α Ν ανπ α Ν αν υν υήα Νπ α Συ α α Ν υ ω 3.2 α α Νυ α α Να απ (απ πα α )... α α α/ αυ απα... α Ν π α α... α α/ αυ απα... α π α α... υπ Ν α Ν υν Ν π...(π, φ )... Ν υ Ν Ν Ν... Να φ Ν Να φ... Ν υ Ν υ... Νπαππ,Ν α... Νφ υ /... Ν Ν υν π ή α α... Ν Ν υν π ή α αν Ν φ... Ν π ή α αν υ φ υ... Ν Ν... Ν α... υπ Ν α υ αν... ή Ν Ν Ν α... υ Ν Να απ (απ πα α ) 3.3 Ν α α Μ α π ( π π α Νπ απ Ν π ) / ν α... ν α... πα α... παππ, α... α Ν α... Ν α... Νπα α... υ... φ

16 ... α... υ... φ Ν α... φ Νπα α... α ή Νφ ή... α αν α ουήα π Ν υ Ν Ν α,ν α πν π. Ά α Ν Ν υ υ 3.4 α α υ πα Ν α Ν Νπα Να α π π,ν Η Ν απ υ α Ν Ν πα αν Ν Ν ( ) Ναπ φ ( )... α... Ν π α... Ν π α... Ν π α Ν Ν υ Ν αν υ ( α)... α ή Νφ ή... α ή Ν φ Π υ π π πα υ π υ α ν α Ν πα Ν... ανφ υ,ν... α Νφ Ν Ν π Ν α α... α αν α ή αν Ν πα υ... Ναπ υ... απ υ Ν Ν υ... απ υ υ α Ν πα υ... Ναπ υ υ α Ν πα υ... απ υ υ α υ... πα π π α... α πα υ... Νπ π Ν πα υ π υ π υ απ αν υ Ν π π Ν Ν απ υ Ν πα υ Ν( Ν ) πα 3.5 α Ν α Ναπα ο- π χ α α Ύπα Νπ π Ν π Ν Ν... α α αν π υν... απα Ν πή αν πα υ Ν Ν (α Ν α) Ν Ν πα

17 πα ν α υ υν Ν πα ( )... Ν πα Νπ υν Ν α πα α α... α π Ν Ν Ύπα Νπ π... α αν π υν απα Ν πή αν πα υ Ν Ν (α Ν α) Ν Ν πα πα ν α υ υν Ν πα ( ) Μ α ου α ω α α... α υ... α Ναπ ν Η αν απ (α α) Ά αν α Ν πα Ν π υν Ν α υ α Ν α ( Ν )... α... α Ναπ ν α Ναπ ν α Ναπ ν Ν α α Ν Α απα χ ή α α Ν... α απα ή α α... αν υ α α Ν α α ( ) Ν απα ή α ν υ α α α π φα α αν α α Η αν απ (α α) Ν απα α απα Α α... α αν ΝήΝ υ α... α α α Ν Ν Ν υ α αν α α ( ) υ Ν α α α ( ) Σ α ω α / α α α/ ο ω α α (α φα α ) α α /... α α... α α α Ν α / Νυπ α... α α Ν α... Ν α α... Ν α α

18 α ( ) Γο α Γ Ν α α υ α α ( ) υ Ν α ( ) 3.6 υ α... α... α π α α α π α αφ Ν Νcase management;... α π Ν αν υ Να α... π Ν Ν Ν ν... α πα α (α α π α π α α α case management) α απα α α α Ν ή Ν ήα... π Ν Ν πα υ π πα υ ν π Ν Ν υ π υ ν α απα α α α α α α Ν α... α α Ν Ν α... α α Ν Ν α α... υπ Ν π α α / πα α Νπ α α... α Ν α Να α πα α Ν έ

19 α 2: υ α α α απ. /Η Case Manager ανπ π Ν αν α Ν Ν Ν αν Ν αφ Νπ Ν(π υ Να υ,ν α α,ν explorix ΨέΝ α α α / /α, απ υ (α ) π α Ν υή Ν α Ν Ν υ Ν υή. 4. Case Management 4.1 ( α 2) α α αν π υ α α α α Ν α α α... Να π υ α... Ν α α α Ν α π υ... Να π υ α Νπ υ : Να... υ υ... Ν αφ... αυ α α αυ α α α αν : Χ Ν α αν υν Να Νυπ Ψ π... π π α :... π α Ν α Ν υ π φ :... α α α α : π α ανα πα υ Ν α Ν Ν α α ( πα α Ν α Ν ) 1 Έ αν αφ 2 αφ 3 αφ 4 Ν α αφ πα α Ν πα α Ν Νπ Ν Φυ Ν α Ν Ν π Νυπ Ν υ α Ν α α Ν Ν φυ Ν π Ν υ ( πα ) υ

20 πα α Ν Ν π Ν ΝΧmedia) Γ Ν Νυπ Ν Ν υπ ( π α αν αφ α υ ) Ν α Ν Ν Ν (π α) πα α Ν Ν π Ν Ν Ν α Ν Ν π α Γ α 1 Γ α 2 Γ α 3 πα α Ν Νπ Ν α Ν α α υ α Ν α α π π α α Ν α Ν αφ Ν υ αφ Ν υ Ν Ν α α α Ν α φ α α φ α α Ν α Ν α α Ν π φ Ν π π π α Ν Ν αν αν Ν υ α φ π Ν Ν α Ν α Ν α υ Νφα α α Να Νπ φ Νπ φ Ν Ν ΝήΝ α α α αν π υ Νπ Ν π α α αν αν α Ν α α α α Ν α α Ν υ υ α α Ν υ α α Ν α Ν α Ν α α α α φ α Να Ν Ν α Ν α Ναυ α Ν υ υ π α α π α α α Να π υ Ν Νπ Ν Ν α π Νυ α υ π α...

21 ΓΕ ΓΡ κοπός: - π ο π υ π φο, οπ οποί α α υ π ο / α πα υ ο ο πα α που αφο ο α πα α α α ου που υ π φο α α ο ο α Ε Ε Η ΓΡ Φ κοπός: - α ο ί ο αφ ο - αυ ο ο α 3: Π Υπ π υπ α α απ υ υ α αν Ν Νπ. ΘαΝυπ αφ Ν απ Ν Case Manager α Ν Νπ, α α υ υ. Ν Ν π α Ν Χ Ν υ αν Ν Ψ. Case Manager α π π α π αν φ Ν υ Ν υ φ αν π S M A R T. 4.2 Νυπ ( α 3) π π πα υ Π οσφο ά οσ ή ιξης 1... πα υ... Νυπ φ Νπ φ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ φ Νυπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ υ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν

22 ... υ π π υ π υ υ Ν υν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 2 φ Νπ φ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α α απα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ φ Νυπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π π φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π

23 φ Νπ φ... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ φ Νυπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ α Ν... π Ν... υ... α Ν Ν Ν υ Ν υ... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α π Ν... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ ) π / π π... π π πα α... Νπ π φ Νυπ π Ν πα α Νπ α α Π οσφο ά οσ ή ιξης 1... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα φ Νπ φ... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... α α/ πα υ π υν Ν π... πα υ Νπ α α/ Νυπ... πα α Νπ α α φ Νυπ... π α Νπ π... αναπ Νπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν υπ απ (α Ν α): (α Ν α):

24 Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 2 φ Νπ φ φ Νυπ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... α α/ πα υ π υν Ν π... πα υ Νπ α α/ Νυπ... πα α Νπ α α... π α Νπ π... αναπ Νπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν

25 π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 3 φ Νπ φ φ Νυπ Ί υ αν α... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... α α/ πα υ π υν Ν π... πα υ Νπ α α/ Νυπ... πα α Νπ α α... π α Νπ π... αναπ Νπ Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ α Ν... π Ν... υ... α Ν Ν Ν υ Ν υ... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α π Ν... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ ) π / π π... π π πα α... Νπ π φ Νυπ π Ν πα α Νπ

26 Π οσφο ά οσ ή ιξης 1 φ Νπ φ φ Νυπ... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... π α αν / ανχmedia)... Ν α α / α... πα υ / φ α/ υ α... α/ π... υπ α... π / π. Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 2 φ Νπ φ φ Νυπ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... π α αν / ανχmedia)... Ν α α / α... πα υ / φ α/ υ α

27 ... α/ π... υπ α... π / π. Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν υπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 3 φ Νπ φ φ Νυπ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... π α αν / ανχmedia)... Ν α α / α... πα υ / φ α/ υ α... α/ π... υπ α... π / π. Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν α... π Ν

28 ... υ... α Ν Ν Ν υ Ν υ... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α π Ν... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ ) π / π π... π π πα α... Νπ π φ Νυπ π α π Νπ Ν Π οσφο ά οσ ή ιξης 1... Νυπ... Ν- πα α υπ φ Νπ φ... απ υ Ν υ υ υ... πα υ Ν Ν Ν... αναυ α ΝήΝ απ α... υ υ υ (π, υ, ) φ Νυπ... Ν / π / π... αν Να α φ Νπα Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α

29 π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 2 φ Νπ φ φ Νυπ Ί υ αν α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... Νυπ... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... πα υ Ν Ν Ν... αναυ α ΝήΝ απ α... υ υ υ (π, υ, )... Ν / π / π... αν Να α φ Νπα Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 3 φ Νπ φ φ Νυπ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... Νυπ... - πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... πα υ Ν Ν Ν... αναυ α ΝήΝ απ α

30 Ί υ αν α... υ υ υ (π, υ, )... Ν / π / π... αν Να α φ Νπα Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π Ν υνπ υν α 4: Πα α α Ν Ν αν Ν α α α Ν υπ Ν Ν α α Ν υν π Ν π π Ν αν πα α α Ν Ν α Ν,Ν πέ έν αν α Ν Ν Ν αν π α Ν υ Ν υ Ν Ν ανα α Ν Ν α Ν α Ν α α Νπ α Νπ αν,ν α Ν Ν υ Ν υ π α υ υ Ν α έν π αυ Ν Ν α,ν

31 πα α Ν α Ν υ Ν α α Ν Ναφ Ν Ν Ν Νπ α έν α Ναυ Ν Ν π,ν Να α Νπ υν υ Νπ Ν Ν Ν Ν Νπ Ν α Ν Ν π Ν α α α, α Ν Ν π Ν Ν π έν υ Ν Ν α Ν αν Ν α α Ν Ν Ν α α,ν υ Ν π υ Ν α Ν υ Ν υ έν α Ν Ν Ν π,ν α Ν α Ν π υ αν Ν αν π υν υ έν Ν αυ Ν Ν φ, Ν Case Manager υ Ν πα α έν υ Ν Ν υ αν πα α, π π Ν αν α α α α έν ΝCase Manager π π Ν ανα Ν α,ν α Νπα α Ν αφ Ν α Ν Να Ν υ φ α,ν Νυπ α Να α Ν π έ α α πα α Ν Ν πα α, π φ Ν Ν Ν α Ν Ν α υ Ν α α α Ν υπ Ν Ν Ν ένηνπα α Ν α Ν Ν υ Ν α α αμν Έ Ν Νπ Ν Ν Ν α,ν π Ν Ν υ φ νν α φ Νπ Ν αν Ν α α Ν αν π Ν ανν α Ν α ανν Ν π π Ν αν α Ν Ν απ φ Ν π Ν υπ Ν Ν πα αν α α νν Ν π α ανυπ υ Ν α Νπ Ν π π Ν α απα α νν Ν π νν Ν α Νπ νν Νπ Ν Νπα α νν π. Ν απ Ν Ν α υ α Ν Ν πα α Ν Ν α α Ν υν π,ν Ν π α π Ν υν π α Ν υπ α Ν Ν α α Ν π υ,ν α Ν απα α έν υ Ν π α Ν Ν α Ν Ν Ν α Ν Ν π π Ν Νπ Ν α Ν Ν Νπ, Ν Ν Νπ Ν π ανχ υ α υπ Νή follow-up). α 5: α α α π (α ) Ό α Ν Ν α α αν υπ Ν φ Ν Ν,Ν π π Ν αν α αν α,ν Ν π αν αν αν α, Ν α Ν α Ν Ν Ν έν Ν Ν υ,νπ π Ν ανα Ν Ν α Ν π υ Ν π υ Ν, πα α Ν Ν π ήν απ υ έν ΗΝ Ν α α α Ν υπ Ν υ Ν υ -απ φα α Ν Ν Ν α Ν α α φ α Ν α υν π Ν Ν π Ν Ν Ν α Ν Ν π Ν υν α έν α Ν α Ν αν αυ,ν π Ν Ν Ν α α α α α Ν Ν Ν Ν π Ν α Ν υνcase Manager α Ν υνπ,ν Ν π αν Νπ π Ν απ Ν αν α α Να Ν αν α Ν α αέν Ν Ν υ,ν ΝCase Manager π π Ν ανπ α α Ν Ν Ν α α α Νυπ Ν Ν έν Ν απα α,ν Ν Case Manager αν π π Ν αν α Ν α Ν πα έν

32 ΗΝ α Ν α Ν Ν Ν υ α Ν Ν α π αν υ Ν / α α αφ Ν Ν έν ΘαΝ π π Ν αν αν Ν υ αν αν Ν Ν υ. 5. α α α π ( α 5) 5.1 φ α α α αν α Ν Ν Νcase management ( Ν )... Ν υ α παφ /... Ν... Ν φ Ν Ν Να α Ν υ Ν Ν α Ν α Ναπα α Ν π π Νυπ? υ Ν α π π Νυπ... α υ... α... α υνπ υν Ν Ν π αν υν υ... π π... α α Ν α... α α... υπ α Ν α... Ν υ α α Ναπ Ν Ν... υ... / α Ν π α... α πα α Ν case management... π π Να... Ν π : Ν Νυπ π :... υ case management Ν Ν π... Ν πα υ π : Ν α α π :... α Ν Ν α ( ανγ α α)... : Ν π.... φ. II.... φ. III

33 5.2 π υ Ν Επα α α Επ υ απ φ π Ν Ν πα υ Νυπ Ε χ Επ υ α Ν υ.... φ. VIII.... φ. XII... π π Ν Ν α Ν υ... π π Ν Ν υ... π π Ν υ α Ν πα υ... αφ υν Ν Ν πα υ Ν... αφ Ν υ α πα υ... αφ Ν α Ν υ... α α α... πα α Ν α Ν π π... ανπ... α Ν πα υ... π αν ανπ α Ν Ν ή α Ν πα υ υ Ν... Ν πα α Ν α... υ Ν π π Ν υ :... π π Ν α α πα α Ν πα πα υ... Ν α α Ν α υ... Ν πα α Νπ α αν αν α α... π α αν πα α Ν α... - π α Ν α... α... π :... πα Ν α α Ν α α Έ α Ναπα... Ν α Να υν υ... Ν α Ν υν υ... Ν πα α α... αυ -απα... απα... π απα... α Ναπα

34 α α απα Ν α Ν Ν πα υ Ε χ Κ ω α Κ ω π α α Ν Ν α Ν α Ν υ υ Έ α Ν Ν α Ν υ Νπ Νπ φ υ αν Κ ω υ Ν α Ν Νφ υ Ν α Ν Ν Ν α Π οσω ι ά αίσια α αν Ν Ν υ υ Ν α αν α Ν Ν α Ν Ν Ν υ αν Ν Ν α α αν Ν Ν ή Ν φ Ν παφ Ν Ν υ α φ υ Ν ήν υ α... α α... υ Ν Ν π / α Ν α / α α φ Νπα... α / π υπ α... α α α α α Ν πα... φυ... απ Ναπ Ν Ν α... α ανα... α π πα... α π υ... υ... π α... π... π υ... υ... π α... π... π υ... υ... π α... π... π Ν α... α... α... α πα... π Ν α... α... α... α πα... π Ν α... α... α... α πα... π Ν α... α... α... α πα

35 α αν Ν Ν ή Ν α Ν φ ΝήΝφ α α αυ -π α α π Ν Ν Ν αυ Ν υνήν Ν Ν υν υ Case manager π υ Ν Ν πα α α αν π αν π υν π α Ν α Ν φ αν ήν α αν Ν Ν Ν α Ν Ν α Ν υν υ ΗΝ πα α Ν α Ν υν υν α Ν α ΝήΝ Ν Έ υ α αν π Ναυ αν αν Ν Ν α αν υ ω α Έ υ α α π αυ α αν υ Ν Ν Ν υ α π α π α α υ π... π Ν α... α... α... α πα π 1 10 (10 Ν α Ν α αψνον έέ π 1 10 (10 α Ν Νυ ΨΝοΝ έέ... π Ν π υ... π α... π α... Ν π α Ν α υ... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α Ν Ν Να

36 α 6: Φ α υπ ΗΝ φ αν υπ Ν π α Ν υ α Ν α Ν υν Case Manager α Ν υνπ Ν Ναπ Ν αν υ Ν,Ν αν αν Να Ν α Ν αν Ν α Να Ν Ν Ν α Ν α αν Ν έν π Ν αν π α α Ν π Ν υ α,ν α αν Ν Ν απ φα Ν υν Case Manager α Ν υ Ν α υ Ν π υ.

37 π α α ( α 6: φ α υπ )... Ν1Ν α... ΝγΝ αν Νφ α Νυπ... ΝθΝ... π Ναπ ΝθΝ α... απα... α/ ανυπ... πα πα υ... α α... α αν Ν π / α Ν α /α α φ Νπα α α Ν Ν Νυπ... α / π υπ α... α π φ α α αν Να... φυ... απ Ναπ Ν Ν α...

38 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Ο ο α ώ ο Φύ ο Η ο ία έ σ ς ι ύθ σ έφ ο θ ι ό α Ο α ός ο

39 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Α α έ φί, φί : Π ι ι έ σ α ιο ο ία σας, θα έ ι α ά ό α ιαφέ ο ά σας, ο σ ι ίσ α οί αι ι σας α έσ ι α ά. ο ιαβα ή ιο CHARI M σας βο θά α ιώσ ις ι ήσ ις σας αι α σιάσ σ ασία ή αί σ ο ιθ ί. ο ί α σι ο οιήσ ο ιαβα ή ιο CHARI M ια ο οια ή ο αί σ ή α ο α ήσ ια ο α ό σας. ιασ άσ ο ιαβα ή ιο CHARI M! ο ιαβα ή ιο CHARI M α α ύ θ σ ο ο ώ ο ό α α οσ ή ι ο ο ά α ος ια βίο αί σ ς Κifelo g Κear i g ς αϊ ής Έ σ ς.

40 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: Ο ός CHARISM ιαβα ή ιο CHARISM α ιαφέ ο ά ο : Ποιά ιαφέ ο α έ ; ι σας α έσ ι; φθ ί σ ία σας αι σ ώσ ο. ο ί α α ίσ έ α ίο ιαφέ ο ος αι α βά α ά ο α α ιαφέ ο ά σας, ή α ιο ήσ ια ίσ α σ ο α ό σας αι α α ο οθ ήσ σ ο α ά ο ίο ιαφ ό. Οι ιό ές ο : ιό ς ί αι α ά α α ο ά α ά. ια α ίσ οι έ φ ασ ί αι α ά ο σ ία. ι θα α α ούσα α ά οιος σας ούσ οια ί αι α α ά σας σ ία; Οι σ ό οι ο : Ποιοι ί αι οι σ ό οι σας; ώσ ι έ ς αι ιο ίσ ο ι ό σας ο ο ά ι σ ή. ιάσ ις οθέσ ις σας ά ο ας οσ ι ά ι έ ι α ά ια α σιάσ ο ς σ ό ο ς σας. α έ αφα ς αί σής ο : Π οσθέσ ο βιο αφι ό σας σ αϊ ή φό α Europass αι ά α έ αφα αι ισ ο οι ι ά σ ο ιαβα ή ιο CHARI M αι α ιθ ίσ α. σ ίς θα α οφασίσ οια έ αφα θέ α οσθέσ σ αί σή σας.

41 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Ποια ιαφέ ο α έχω; ι ο α έσ ι / ι ιασ ά ι σχ ι ά...χό ι;...οι ο έ ια;... χο ίο; αί σ / ασία; Βοήθ ια σ ο α ισ ούς, ώσ ις ; Ά α; Ό ς: σ α ι ι ή θ ία, θ ο ισ ός ο ι ι ή.

42 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο Πως β έ ο α ό σας 1 αθό ο ί ο έ ια Α ά Πο ύ ο ώ α ά ια ασία α ί ά ο ς αι α α α ήσ α σ φέ ο ά ο ια έ α οι ό σ ό ο ή σ ο ό ι α ό α ο α ι ής ασίας ο ώ α ι ήσ ύθ α σ έ α ο ίς σ ιώσ ις ο ώ α σ θέσ ο ά ο αι α ο α α άβ σ αίσθ σ αι σύ φ α α ισ ύ ο αισθ ο οί σ Α α ύ ο ώς α ασ άσ ις αι σ ιφο ά ο αι σ έφ ο αι ο ώς β έ ο οι ά οι οβ α ισ ός ώ ις σ φ ί ς ο α ιο ισ ία Α ού ο ς ά ο ς ά αι φ ά ο αι σαφή ια αι α ίβ ια έ σι ώσ οι ά οι α α α άβο α ιβώς ι οι ία ί αι ιο ι ός αι σι ο οιώ φα ασία ο ιο ι ό α ί ι έ ι α ί ι αι οσ αθώ ό ος ο α ώσ α αθή ο ά ο α α σία ο ώ α ο ι ισ ώ ό α οι ά οι ο έ ι ο ς ο ί σ έ α ι α ό α α θώ ι ι ή ο α έσ ι α αθαί αι ού ια ά α α θέ σ ια άθ σ ο ώ α έ ά ο ή ο αι α ίσ ο ς ά ο ς ια ο ί ιο ο α ο οίθ σ ο ώ α ύσ ο α ό ο αι ά ο ς θο σιασ ός ο ώ α ασ ισ ώ ασθ έσ ο ς αι α ά ά ο ς σ ο ά α ο α αισθα θού ά α οι ι ό α ο ώ α ασ ώ σ ά ια ύσ ο ο ς σ ό ο ς αι α ι ί έ ι α ο ς ύ έσ σ ασίας ο α έσ ι α βο θώ ά ο ς οθ ία βοήθ ιας ο ώ α φ ασ ώ αι α ια α α ώ α ά φ ά ια Έ ισ οσύ σ ο α ό ο αι ά ο ή ο α ο οίθ σ έ θ ι ά ο έ ο αισιο ο ία 1 f. Ko pete zwerkstat 2009, )uku tsze tru Tirol, I s ru k

43 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο 1 Κοι ω ι ές ιό ς «σύ αι οι ά οι» Πα ά ι α οι ι ώ ιο ή : α ό α σ ά σ ς. Π ι αφή ς ιό ας: «ασ ί ο αι ασθ έσ ο ς αι ά ο ς ά ο ς σ ο ά α ο α αισθα θού ά α» Πα ά ι α: «οσ ί ο έο σ αθ ή α έ θ ι σ αφή ο ς ά ο ς αι ο βο θώ α αισθα θ ί ά α σ ο ο» ή «ο α έσ ι α ώ έα ά α α αι ή ο α ι α ί ο αι» Έχο β ι ις α ό ο θ ς ιό ς ια σας:

44 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο 1 Μ θο ο ο ι ές ιό ς «σύ αι α αθή ο ά σο» Πα ά ι α θο ο ο ι ής ιό ας: φ ά ια Π ι αφή ς ιό ας: «ο ώ α φ ασ ώ αι α ια α α ώ α ά». Πα ά ι α: «ο ώ α ώσ αι α οσ ί α ι ι ι ά ώ ο σ σ ήσ ις» ή «ο ώ α ήσ ια ασία σ φί ο ς ο ώσ α α α άβο» Έχο β ι ις α ό ο θ ς ιό ς ια σας:

45 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο 1 α α ι ές ιό ς «σύ αι α α ο ι ά σο ιαφέ ο α» Πα ά ι α α α ι ής ιό ας: ιό ς ο ο ισ ώ Π ι αφή ς ιό ας: «ο ώ α ι ισ ώ ιάφο α ο ά α α ο ο ισ ώ» Πα ά ι α: «ο ώ α ο έ ο ά α α ό ς ο Word, Ex el, Power Poi t, Photoshop» ή: «Έ ιο ήσ ι ό ος ο ια ισ οσ ί α» Έχο β ι ις α ό ο θ ς ιό ς ια σας:

46 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο 1 Π οσω ι ές ιό ς «σύ αι ο α ός σο» Πα ά ι α οσ ι ής ιό ας: έ σ ια άθ σ Π ι αφή ς ιό ας: «ο α έσ ι α αθαί αι ού ια ά α α» Πα ά ι α: «Ψά ά α α ο έ σ ο I ter et» ή «ί αι ί ος αι ο α έσ ι α ο ι ά ά α α» Έχο β ι ις α ό ο θ ς ιό ς ια σας:

47 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: Οι σ όχοι ο ιαβα ή ιο CHARISM Έ ας σ α ι ός σ ό ος σ α ιο ο ίας ια έ α ί αι: ι έ ι α ά ια α σιάσ ο σ ό ο ο ; Έ ας σ α ι ός οσ ι ός σ ό ος ια έ α ί αι: ι έ ι α ά ια α σιάσ ο σ ό ο ο ; Έ ας ά ος σ α ι ός σ ό ος ια έ α ί αι: ι έ ι α ά ια α σιάσ ο σ ό ο ο ;

48 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM α έ αφα ς αί σής ο Europass CV

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο.

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. : 57019 Πληροφορίες: ρακάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2392330065 Fax: 2392024866 Email:

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ Ι ΕΑ ΕΛΛΑΣ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ Ι ΕΑ ΕΛΛΑΣ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΗ Ι ΕΑ ΕΛΛΑΣ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ Απρίλιος 2013 Αριθµός προγράµµατος: 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Παραδοτέο 5 Επίπεδο ιάδοσης: ηµόσιο Σε συνεργασία µε: 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

1 Ν,, έ ζ,, ς έ ΝΝ Ν Ν, έ έ έ έ ένβί1ήλβ έ έ έ έ έ έ μ 100 γί ηί%έ 104 έ ένβν Νη1Ν 3528/2007 ( ) ένι Νγι Νγλκθήβί11, ην 2 έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ 1ι,. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν έ έν Ν Ν Ν Ν : ( Ν Ν Ν Ν Ν

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start α ι ό, ι ο ι α ιό ι ο α ίο ια α ό α α ι ό ι α ιο α ί αι φα. Ό α α ο α α ία, ο DropIt ο ί α α ί ι βα ια ι α ία α α, ο ι ο ί ο α οί α ο φα, ο ο α ία ιαφό α ί αι α ί ο. Αφ α ο ο α ό α ά ι α α ία αι φα ο ι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΘ ΗΝ ΑΝζίΝ 70 70 To 70 Pr 70 H49. 2 ζίιίη1ίν α έ1ίν GR

ΝΘ ΗΝ ΑΝζίΝ 70 70 To 70 Pr 70 H49. 2 ζίιίη1ίν α έ1ίν GR Ο ΗΓ Ν Γ Α Α Α Η,ΝΝΧ Η Η Ν Α Ν Ν Η Η Η Ν GR Χ Ο Η Ν ΝΘ Ν ΝΥ Ο ΘΗ Φ γ Ν α : EN13229 γ α ανγ αν Ν π ογ Ν Νπ ο ο Ν ΝLA NORDICA. Ν ανπ ο αν ΝLA NORDICA πο ί Ν αν α α ί Ν Ν Ν ο ο ο α Ν α ο αν γ αξ ΑΝΟΝ ΝΑ ΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

Ω Ω Ω Ω Δ Γ Ε Γ : (1998-2010) : 48 : 2012

Ω Ω Ω Ω Δ Γ Ε Γ : (1998-2010) : 48 : 2012 Χ Ω Ω Ω Ω Γ Γ Χ Ω Ω Δ Ω Γ Ε Γ ΧΩ : Ω (1998-2010) ΓΓ : 48 : : Γ υ 2012 1 Πρό ογος Ε αρ σ ίες Θα α α υ α α α α α α α α α α α α α α π υ υ. υπ, α π α α α πα α α α αυ α π α α π. π α α α υ α π π α υ α φ α υ.

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! )

(! ( (! ) ) ) + ) +, #., /! 0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #! 5 1 1 6 / 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ) !!!! # % # %%& & (! ( (! ) ) ) + ) +, #., /!0 1 ) 1 2 ) 1 # 3 4 # / 4 %, #!5 1 1 6/ 7 8 8 ( + + ( % 3 0 4 0 + & 0 0 0 %! ),!. )/, 3 9)(5 3 : ) ; & ( < % 9)(5 09)(5 # = 6 > 6 > ( 6 4! % 6 ( > ( 1 6 + 0

Διαβάστε περισσότερα

!! % 4 4 4 4 %,!,! %

!! % 4 4 4 4 %,!,! % ! %! & () +)!,!. / % %! 0 1!!! 2!! %!! %!! % %!. 3!!!!!! 4 4 4 4 % & 5) /!! % 6!! 7!! 8 % 8! %.! & 9)!! 7,!,! %. 6! !! %!.!! 6!! 6 :! %!! ;!!! %!!! %! %!!!! 0< 1.!!!?

Διαβάστε περισσότερα

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6!

Θ+!& ;/7!127# 7 % :!+9. + %#56 /+.!/;65+! 3# 76. +!+ % 2&/ :2!,Γ 0 :9#+ #2:.2 #+Ι 7#+.&/ #2:.2 / /&7 + < & /!! Ω 6. Α./& /&7 + 622#. 6! ! # %!! #!#%& ()! +,.! + /!#012!!# )3 # #4 +!#567 8%+#%/!,917#,.! + 9: %# ;:/%&. + # 9/ = 2>3/!#012!!# )3 #? +.:;/7/&7 + Α./&Β# 7. +;# 2/># 7 ΧΧ67< %#+ΧΧ #+.#17/+/ #

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 Athens ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 Ο 㨗剧 㦇吷 㥷劇 㥗刧 Π 㤗則 Ν 㤗則 㥇勧 㥷劇 㧇匇 Ο 㨷叧 Ι 㥗刧 㩗呗 㨷叧 㥷劇

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Γ Ε Ν Ι Ν Ε Υ Τ Ω Ν Μ Ε Τ Ω Ν Τ Α Ν Ω Ν Υ Μ Γ Ε Ν Ι Ε Τ Α Ι Α Τ Μ Ε Ν Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΤ IKΗΣ ΚΗΣ ΣΥ ΛΕ ΣΗΣ ΟΧ ΗΣ ΟΥ ΚΗΣ ΡΙ Σ ΣΙ ΗΡΑ ΚΛΗΣ Σύµφωνα µε το Νό µο 2190/1920 και το άρ θ ρ ο 26 του Καταστατι

Διαβάστε περισσότερα

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27

ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17. ΝηαΰδΪΝΝ 18-20. ΝΝίτθβ 20-23. Άηυζκ 24-25. Πκζυ αεξαλέ βμ 26. ΠβΰΫμ 27 ΗΝχ αν ουνα υ ο Απο του α τ : Η που ο α ο ω ου Πα ο ε Κω α ί α ου Συ εώ 1 Π χ α Γ θδεϊνΰδαν κναζ τλδ 2 ΣτπκδΝαζ υλδκτ 3-17 ΝηαΰδΪΝΝ 18-20 ΝΝίτθβ 20-23 Άηυζκ 24-25 Πκζυ αεξαλέ βμ 26 ΠβΰΫμ 27 2 ΗΝχ αν ουνα

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE *

ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA CHAMPIONS LEAGUE * ΑΰκλΪακθ αμ δ δ άλδκ δαλε έαμ κ φέζαγζκμ ια φαζέα δ βθ παλαεκζκτγβ β σζπθ πθ θ σμ Ϋ λαμ αΰυθπθ κ ΰάπ κ «Γ. Καλαρ εϊεβμ», κδ κπκέκδ αθϋλχκθ αδ κυζϊχδ κθ έεκ δ πϋθ (25). ΠΡΩΣ ΘΛΗΜ ΝSUPERLEAGUE ΟΠ Π UEFA

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ;

< ; = >! # %& # ( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7 %& #4&81)71#.) &9 &:&#) % 0#!91% ; ! # %& #( )%!) +,& % &#. &/%) 012& #1%)%& 30%1% &0%) ) 5.&0 + %.6.!7 %&81)71#.)&9 &:&#)% 0#!91% ; 0 ( ):1))4 &#&0.)%))! # %& #( )%!) +, & % &#. &/ %) 012& #1%)%& 30%1% &0%&# 4) ) 5.&0 + %.6.!7

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΝ ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ ΠΣΤΧΙ ΚΗΝ ΡΓ Ι ΝΣΩΝ:Ν Ι ΟΤΝΜ Γ ΛΗΝΗΝ ΧΟΝ ΡΟ Ν ΗΜΗΣΡΙΟ Ν Λ ΜΠΡΟΤΝ Λ Ξ Ν ΡΟ Ι ΣΟΡΙΚΗΝ Ν ΡΟΜΗ Ν Ν Ω ΙΜ ΝΠΗΓ Ν Ν ΡΓ Ι ΚΟΠΟ,Ν ΣΟΧΟΙΝΚ ΙΝ ΡΧ Ν ΙΟΚΛΙΜ ΣΙΚΗ Ν ΡΧΙΣ ΚΣΟΝΙΚΗ Μ κθ σλκ δκεζδηα

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23

κεφάλαιο 2 β Ββ βιβλίο 23 Β ιλίο 23 Γράφω το Β, : Β ιλίο...... Β Β Β 1B2 3... 1 2............... Β Β.............................. 24 Χρωματίζω ό,τι αρχίζει από : 25 Χρωματίζω μόνο τα κομμάτια της εικόνας που έχουν. Τι λέπω; Βρίσκω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι

βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι βάτραχος βα βε βη βω βι βο βυ αβ εβ ηβ ωβ ιβ οβ υβ αβα εβε ηβη ωβω ιβι οβο υβυ βα βάρος Βάσω βαρέλι βε βέρα βελόνα βη βήµα βήχας βω κόβω ράβω τραβώ βι βίδα βία βιαστικός βο βόδι βόας βοηθός βου βουνό βούτυρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010

Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 Μετά το Λύκειο τι; ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2009-2010 ΚΕΣΥΠ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕ ΙΑ Παρουσίαση των Σχολών του Μηχανογραφικού ελτίου Οι Σχολές και τα Τµήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση

Κεφάλαιο M2 Κίνηση σε μία διάσταση ά ίίά ή άίώςςάςύς άςέύήάί ςήίίά ύί ίόςώςίήςήςές Εισαγωγή ίίς ή άέίίό ή άήςςύόάάς ά άήίόςύς Εισαγωγή έί ήέί ίίέάώήέώέ έάάόές Εισαγωγή έ έόςώςίί ίέά έίάς ύίςήός ήςέ ςέή ίήό ύςί άέςό ίίή ίάέςό ήύίί έήύ ίέ

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Να σηµειώσετε το σωστό (Σ) ή το λάθος (Λ) στους παρακάτω ισχυρισµούς:. Αν ΑΒ + ΒΓ = ΑΓ, τότε τα σηµεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά.. Αν α = β, τότε

Διαβάστε περισσότερα

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί

ά ς ά ς ώ ς ί ς ά ς ί ς ής ύ ή ς ί ί ίςέςέςές άςάςώς ίς άςίς ήςύής ί ί άήύέςίί ύίίςόά ίά ίό έ ί ύίςίήό ύ ώήύ ήάί ί ήί ός ώςάώί όώύύςώςή άςύς ί όόόάί έό έώςίςάς έςάςέςίςές όςάί ςάςίςίςώ ός ς ής ίς ά ί όςάά Άς ίς ήάέ άςύήί ί ί ύ ή ίάς όήός

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Ιανουάριος-Φεβρουάριος- Μάρτιος 2010 Τεύχος 36 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial Άδηλο το μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension

1 Definite Article. 2 Nouns. 2.1 st Declension 1 Definite Article m. f. n. s. n. ὁ ἡ το a. τον την το g. του της του d. τῳ τῃ τῳ pl. n. οἱ αἱ τα a. τους τας τα g. των των των d. τοις ταις τοις 2 Nouns 2.1 st Declension f. s. n. τιμ η χωρ α θαλασσ α

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY

Τεχνική Υποστήριξη. 801.11.50.50.50 candy.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ CANDY Το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης Candy απαρριθμεί 160 επίσημα εξειδικευμένα σημεία εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα. Η Candy σας προσφέρει την εμπειρία της με μια ομάδα επαγγελματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 7 ο ΕΓ/2 ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Προλήψεως Ατυχημάτων Πρώτες Βοήθειες ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΥΕΣ «Δίνουμε προτεραιότητα στη ζωή» Εί ναι γνω στό ό τι κά θε χρό νο στη χώ ρα μας ε

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV)

Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) Π ΡΙΚΟΓΥΙΚΟΝΟΙ ΗΜ ΝΧ Ν Π ΝΙ Ν Κ ΗΛΧ ΗΝ ΛΟΙΜΧΞΗ Ν ΠΟΝΣΟΝΝΙΟΝEPSTEIN BARR (EBV) ένπϋ λκυν1, α δζδεάνκαλαζάν1, ένπσππβμν2,ν ένπαπκτζβμ1 1ΠαγκζκΰδεάΝΚζδθδεάΝήΝ2 δηκ κ έα Γ θδεσννκ κεκη έκνπα β έπθ γάθα Ι ΓΧΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Abadzi, H. "Why we need ancient Greek and how to remember it: Comparisons between Greece and South Asia". Filologiki, 1994, 12, 20-24 (in Greek)

Abadzi, H. Why we need ancient Greek and how to remember it: Comparisons between Greece and South Asia. Filologiki, 1994, 12, 20-24 (in Greek) Abadzi, H. "Why we need ancient Greek and how to remember it: Comparisons between Greece and South Asia". Filologiki, 1994, 12, 20-24 (in Greek) Σ ί α χ ά ov α α α χαία v ά α π vα α υ α : Συγ ί v Iv ία

Διαβάστε περισσότερα

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή

Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Πο λι τι κή και Στρατη γι κή Σχέ ση Υψη λής και Στρα τιω τι κής Στρα τη γι κής Η γρα πτή ι στο ρί α του κό σμου εί ναι, κα τά το πλεί στον, η ι στο ρί α του πο λέ μου, δε δο μέ νου ό τι τα κρά τη στα ο

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη

Διαβάστε περισσότερα

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί

Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Α να σκό πη ση EΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2006,17(1):65-76 Αυ χε ναλ γί α: Διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτικοί χειρισμοί Ι. ΜΥ ΡΙΟ ΚΕ ΦΑ ΛΙ ΤΑ ΚΗΣ Σ. ΚΑ ΡΟ ΓΙΑΝ ΝΗ Μ. ΜΠΑ ΣΤΑ ΚΗΣ ΠΕ ΡΙ ΛΗ ΨΗ Η αυ χε ναλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ Ως κοινωνικός αποκλεισμός νοείται το σύνολο των διαδικασιών που παρεμποδίζουν σε άτομα και ομάδες της κοινωνίας μας την πρόσβαση και την απορρόφηση όλων των κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου

µιν ευ λο γη µε νος ο ερ χο µε νος εν ο εν ο νο µα α τι Κυ υ ρι ι ου 14 ΜΑΪΟΥ 2014 ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ. Ἰσιδώρου µάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ, Θεράποντος ἱεροµάρτυρος, Λεοντίου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεροσολύµων Εἰς τόν Ὄρθρον. Ἦχος Γα Θε ος Κυ ρι ος και ε πε ε φα α νεν η η µιν ευ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ. δ δπ δεκτνξλϋκυμν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝ Ν ΠΣΤΞΗΝΤ ΝΣ ΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣ ΝΟΜΟΘ ΣΙΚΗΝΠ Ρ Μ ΗΝΓΙ ΝΣΗΝΡΤΘΜΙΗΝΧΡ ΩΝΝΜΙΚΡΩΝΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΩΝΝ ΗΝη ΰαζτ λβναθα δϊλγλπ βν δ δπ δεκτνξλϋκυμν πκυνϋΰδθ Νπκ ΫΝ σχκδ Παλκξά εδθά λπθ ΰδα υηη

Διαβάστε περισσότερα

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ

τηλ φων σχ λε α με ληξ αρχικη πρ ξη γ ησηζ Υστερσ απ τη π β λη ερωτημ τω σ ετικ με τ θεμα τηζ Φ α δ ατηρηθε με ρ Ν κ Δ τ Π Γ Θ Π Δ Σ Θ Σ τω Ι Σ Δ κ τι Σ τ Σ Π Ωτ Θ Σ Δ τ Θ Σ κπ Δ Σ Σ Δ Θ Σ Σ ΣΠ ΔΩ Π Θ Σ κ Δ Θ Σ Π Δ Σ Σ τ τ Γ Γ αθμ σφαλε αξ δρεα Παπα δρ αρ ι σ τηλ φων Ε Δ Π Σ ερ φερειακ Δ σε ζ Π

Διαβάστε περισσότερα

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3

POWER POINT. α SLIDE 2 SLIDE 3 1 POWER POINT Β Ε Ο Ω Ο (24/2/2005) / Ζ Ω Ό Ω ; & / -Β SLIDE 2 SLIDE 3 κούς Ό / ΡΣ Ε ΡΟΥ Ρ Ο Σ 2005 2 Ό Ε κούς ΡΣ Ζ Ε Β Β Ζ Ε ΡΟΥ Ρ ΟΣ 2005 3 Υ80 SLIDE 4-5 SLIDE 6 O Ω SLIDE 7-8 SLIDE 9-10 Ω & Ω Ω SLIDE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28/3/2014 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΑΡΙΝΟ ΟΜΑ Α: 1 Η

ΣΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΞΑΜΗΝΟ: ΕΑΡΙΝΟ ΟΜΑ Α: 1 Η ΤΕΙ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΠΑΡ/ΜΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΜΑ Α: 1 Η ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘ ΑΙΘ. ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘ ΑΙΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓ ΑΙ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓ ΑΙΘ ΜΑΘΗΜΑ ΚΑΘΗΓ ΑΙΘ Θ 8-9 ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ( ) ΠΑΠ ΓΣ3 ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ ( ) ΠΑΠ ΓΣ3 Φ. ΜΕΓ. ΚΑΛ. ( ) ΠΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ

Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Χαι ρε τι σμός Διοι κη τού ΑΣΔΕΝ Aπο τε λεί ξε χω ρι στή τι μή για την ΑΣ ΔΕΝ η πα ρουσί α σή της σε κύ ριο άρ θρο του πε ριο δι κού, κα θό σον δί νε ται η ευ και ρί α να α να φερ θούν ο ρι σμέ να στοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ.

σξκδ Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδα β αλτ β α εαδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδα κθ υπκζκΰδ ησ πζαθβ υθ. αξτ β αμ δαφυΰάμ. Κ φάζδο ΡΤΣΗΣ σξκδ Μ ζϋ β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β Χλά β κυ Νσηκυ κυ Newton ΰδ β λτ β εδ κυ τ λκυ Νσηκυ βμ εέθβ βμ (F = ma) ΰδ κθ υπκζκΰδ ησ πθ λκξδευθ ξυ ά πθ πθ κλυφσλπθ εδ πθ πζθβ υθ. Χλά β βμ η

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου

Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Κανονισμός Διοικητικού Συμ ου ίου Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ιονίων Νήσων Περιφερειακή Έν ση Δήμ ν (Π.Ε.Δ.) Ιονί ν Νήσ ν -3mm-3mm ΠΕΔ ΙΝ Ιανουάριος 2012 2 Περιε όμενα 1 Αντικείμενο του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 23 η. Θέµα 3 ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 2015.

Συνεδρίαση 23 η. Θέµα 3 ο Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράµµατος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής 2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια

Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια ΤΑΓ ΜΑ ΤΑΡ ΧΗΣ ΙΩ ΑΝ ΝΗΣ ΒΕ ΛΙΣ ΣΑ ΡΙΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ανχης (ΕΜ) ε.α Χρήστος Μπούκλας Πέ ρα σαν ε βδο μή ντα πέ ντε χρόνια α πό τον η ρω ι κό θά να το του Κυ μαί ου «Ή ρω α των Η ρώ ων» Ιω άν νη

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ

Μιχάλης Μπλέτσας ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΚΡΙΣ ΣΠΥΡΟΥ BIMONTHLY FROM under exclusive licence to ΠΥΓΜΑΧΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ JEHAD NGA Η KOINΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ HILARY SPURLING ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ AΠΟ ΤΟΝ DAVID THOMSON

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ -

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΔΙ ΚΤΥΩΝ Η/Υ - ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τχης (ΔΒ) Νικόλαος Δ. Λε ώ νης, Δι δά κτο ρας Ε.Μ.Π. 120 Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 Το ο λο κλη ρω μέ νο σύ στη μα C4I

Διαβάστε περισσότερα

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ

IFILIOS IFILIOS. στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΣΑΣ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΝΟΜΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 50 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΤΗΝ 95% ΤΗΣ IFILIOS IFILIOS Ακολουθήστε τα βήματα που οδηγούν στην οικονομική άνεση και ελευθερία ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ: ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΕ ΣΕ Ο ΗΓΕΙ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟ ΝΑ ΝΑ ΚΤΙΣΕΙΣ ΚΤΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΟΥ ΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία

σημαίνει κάθε υλικό ή αντικείμενο από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις που θεωρείται ως απόβλητο και περιλαμβάνεται στην κατηγορία ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΑΠΟ Ο ΕΚΣΚΑΦΕΣ, Φ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ ((Α.Ε.Κ.Κ.)) Τετάρτη, 17 17 Ιουλίου 2013 ΤΕΠΑΚ ΛΕΜΕΣΟΣ ΤΕΠΑΚ, 1. «Ο ΠΕΡΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011» N. 185(Ι)/2011 και οι τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2010 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Ε.Ε.):

Διαβάστε περισσότερα

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0

/ 12 # % &! (! & )! (+,.). / 0 / 12! # % &! (! & )! (+,.). / 0 ! # % & % ( ) ( % + (, % #. # #. / 0 # 1, % # ) 2,# 3 3 % # # 0/4# (# 0, # % 3 5 6 ( 5 7 % 7 % 7 % # % 7 % 7 7 7 % 8 9 : # 7 # ; 7 % % 7 # 7 # % < 7 7 7 %. # 8 # 7 # % )

Διαβάστε περισσότερα