. α : LLP AT-LEONARDO-LMP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP"

Transcript

1 Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ α : LLP AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1

2 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α Χα α Ν υ Ν Ν ΝήΝα αφ Ν υ Ν 31 υ υ 2013 π - π -ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) Γ αναπ Ν α Ν Ν αν Νπα Να Ν α Ν Νπ α αν αν Να Ν υν π υ υ : Φα Έ γ : Case Management for unemployed Youth CHARISM α α Lifelong Learning υ: LLP AT-LEONARDO-LMP υα ό Ν όπ Νέ γ υ: υ ό έ γ υ: BFI Tirol Bildungs GmbH (AT), Ing.-Etzel-Straße 7, AT-6020 Ί π υ αί : υ υ (EL), Carolin Fraude (DE), Margit Kerschbaumer (AT), Lexl Gerhild (AT), Daniela Päpke (DE), Heike Kölln-Prisner (DE), Consuelo Garcia Sanchez (ES), Zdenka Wltavsky (SI) Ν Ν α Ν Ν Νυπ Ν Ν υ πα Ν π π έ υ Ν Ν υ φ Ν Ν Ναπ Ν υν υ Ν α Ν Ν π π Ν Ν π Ν αν Νυπ υ Ν α π α π Ν Νπ υν π Ν αν Ν Νπ φ Νπ υνπ α Ν Ναυ Ν Ν υπ. 2

3 Χ Α Χ ΓΩΓΗ Ν- Χ ΧΗΝ Ω ΝCASE MANAGERS Ω Ν Φ Ω Θ Ν ΓΗ Η Ν Ν ΓΗ ΗΝ Ω Ν Ν Η

4 1. ΑΓΩΓΗ α α π α πα α α α υ υ CHARISM, α υ π α απ α α α α α ( υ πα α α α CHARISM) α α υ α α α π, υ α α υ Case Managers. α Ν αν Νonline υ α Ν Ν π υν Ν υ WebEx,Ν Ν α Ν υ φ α Ν αν α α υ Ν Ν υ Ν αν Ν Ν α α Ν αν Ν υ Ν α αν υν υ πα α υ α α υ CHARISM α Ν Ν αν υν πα υν α α Ν ζ,ν Ν α α Ν έν ΗΝ α Ν υ Ν υ π Ν Να υ μν α 1 ( )Ν FUERM πα α α Ν Ν α α 2 VHVHS Γ α α α 3 Ν π BILSE Γ α α α 4 α α BILSE Γ α α α 5 VHVHS Γ α α α 6 Φ αν α α URI SOCA α α α ΝCharism BFI υ α Η α α υ υ φ α α υπ υ α π α Case Management, π υ α α α υ α υ α α υ α α α α π υνυ π. Ν π Ν α α Ν α Ν αν Ν αν α α Ν α Ν π α Ν υ CHARISM Case Management α αν υ υ πα α υ α α υ CHARISM, Ν π α α Ν υ π Ν υ υ Ν έν π π αν Ν Ν υ α Ν Ν Ν α Ν α Ν υνπ υ,ν α Ν α Ν αν Ν Ν υ α αν υ α α υ Case Managers,Ν αν υ Ν ανπ αν υ Ν α ανπ Ν Νφ Ν π έ υ Ν Ν αφ Ν πα υ Ν αν Ν Ν υ π Ν υ Ν θν α,ν π α Ν Ν α Ν αφ α Νπ α Ναπ,Νπ πα α Ν αν απ φ ΝΝ πα Ν Νπ φ Νπ υνπ α Ν Ν Ν έ αν α ανπ υν α α Ν Ν α Ν α Ν αφ,νπ Ν α Ν α Ν πα α Ν π υν α α Ν Ν Ν αέν υ Ν υ φ Ν α Ν Ν υπ Ν Ν Ν υ Ν Ν Ν Case Management α Ν α αναυ Νπ υναφ Ν υ Ν υ έ 4

5 Ν Ν αφ Ν Ν π υν α,ν Ν υπ Ν Ν υ α αν αν υπ Ν Ν α Ν ανα Ν Ν Ν π Ν υ π έ Έ,Ν Ν Ν Ν Ν,Ν α Ν αν Ν Ν π Ν α Ν υ Ν,Ν Ν Νφ Ν π έ 2. Α ΑΝ- Χ ΗΝ αν Νπ υν υ Ν Ν α α Ν,Ν αφ Ναπ Ν α Ν Ν α Ν Ν α,ν,ν πα υ Ν υπ α Ν α Ν π αν αν α α έν α αν Ν Νπ υν υ α Ν α Ν α Ν1ζΝ α ΝβιΝ έν υ Ν α Να Ν Ν Ν α Ν ανπ υνπ Να Ν Ν αν Ν«έ π υ υ ε έχ υ πρ γρα α CHARISM εί α ε α 15 α 25 ε» ( α α Νγ,Ν α α, α 6). ΗΝ Νπ φ αν Ν Ν(γηΝ απ Ν υ Νγι)Ν α Ν α Ν1ηΝ α ΝβηΝ,Ν π α Ν Να Ναπ φα Ν Ν α έν Ν αν ανυπ παν α α,ν Ν Νπ υν υ α Ν π α Ν Ν1ίίΣΝ Να Ναπ φα Ν Ν α Ν π Νπ φ α Ν Νπα α Ν α αέ Ν Νπ φ Ν αν Ν Ν υ Ν Ν Ν α Ν α Να υ : Να Ν Ν Νπ υν υ α Νπ Ναπ ΝβΝ( ΝγΝπ π ),ΝζΝ( Ν βνπ π )Ν ΝβγΝ Ν1Ν α ένν Ό Ν Ν π υν υ α Ν α Ν ένηνπ αν α Ν αν α Ν π έ Ν Ν Νπ π Ν Ν υ Ν α Ν έ Ν υπ υ Ν υ Ν π φ Ν απ Ν υ Ν υ Ν α Ν α υ Ν αν Νφ Ν Νπ υν υ α. Ν Ν Νπ π Ν Ναπα α Ν Νπ υ Ν Ν έν α π π (URI SOCA) υ α αν Ν α Ν α απ. υπ υ υ π φ απ υ υ α α υ α απα α Ν αν π. 3. ΧΗΝ Ω ΝCASE MANAGERS Ω ΑΦ Ω 5

6 Ν υ π Ν π α Ν β Case Managers Ν π π Ν ζν α Ν α,ν Ν Ν Ν βν α Ν α Ν π α Ν 1 Case Manager (BFI and VHVHS). Ό Ν ΝCase Managers ( Ναπ Ν α Νπ υναπα Νπ φα αν Ν BILSE),Ν π α Ν απ Ν Ν α Ν Ν πα υ Ν Case Managers ( Ν Ν πα υ Ν Case Managers) Ν αν Ν α Ν υ Ν α Ν Ν π Ν υν α Ν π υν Ν Ν υ π έν Ν βν π π Ν υπ Ν π Ν Ν α υ Ν υν α Ν(FUERM α URI SOCA)Νπ υν α Ν Ν απ φα Ν αν υ Ν Ν αν υν Case Management α Ν Ν Ν υν π α Ν( Να π Ναπ )έν Ν α Ν α Ν Ν Ν Ν π π Ν π φ Ν Ν υ α Ν αν υ Ν Case Managers,Ν Ν Ν υ α αν α Ν υ έν Ν Ν βν π π Ν α αφ Ν υ Ν π Ν αφ Ν Ν π Ν π υν Ν α Ν α Ν α υ Ν Ν αυ Ν Ν α αφ έ 4. Θ ΝΑ ΓΗ Η Ν Η α π π φ α αφ π, α α υ υ. α Νπ φ α Ν Να φα Ν Ν α Ν Ν Νπ υν π μ υ α BFI: φ Ν Ν α Ν Ν αν υ υ α : υ α π π πα α Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν υ Ν Γ α α BILSE: Ν Ν Γ α α VHVHS: Analysis of information drawn by interviews with stakeholders form the school, observation and interview Spain FUERM: α α α π φ α α φ Ν α URI SOCA: υ α α αφ α π π υ, υπ υ π α α π π. Ν α α φ α Ν Ν π αν αφ Ν Ν π α Ν π αν υ αν α αν( Να )έν 6

7 5. Α Α ΑΝ Α ΝΑ ΓΗ ΗΝΑ Α Ω υ SWOT υ απ πα α α α α φ έ υ α η ία Α α οφο η η απ Ο γα π η οφ η η πα α απ α α α αναπ α αν Ν α α α υ FUERM α π α π π υ υ α Ν Ν Ν Ν υ υπ Ν α υ α Ν αν υ π Ν π αν α, α α α α υ φ υ α π υ υ. α α π Ν υ α α α CM Ν Ν Ν α αν π α Case Managers BILSE αφ απ α α α υ α α α υ Ν Ν π Νφ Ν υνπ α ΝCHARISM. Case Managers FUERM & Ν π Ν α Ν Ν α Ν π φ Ν αν αν Ν π α Ν απ φ Ν Ν Ν Νπα α Ν α Ν Να Ν Ν υ Case Managers FUERM - - BILSE Ν α Ν α Ν π Ν Ν α Ν Ν π φ αν Ν Ν απα α Ν Ν αν. Case Managers υ Case Manager ανπα α Ν Ν αν α Ν υνπ ΗΝ Ν υν α υν α Ν π Ν α Ν αφ. α α α α υ case Case Managers BILSE management, α α α α α α α α Ν α Νπ Ν Ν Ν π Ν υ Ν αναπα υ Ν Ν υ Ν Ν π υ α Ν Case Managers BILSE 7

8 Α α α η ία Α α οφο η η απ Ο γα π η οφ η η υ Ν α α υν α α υ BFI & FUERM α π πα α υ π π αφ α α Ν Ν. Έ φ υ α υ α υ α π Ν Ν Ν φα α Ν Ν α Ν α Ν υ Case Managers BILSE Ν Ν υ α Να Ν Ν Ν υ Γ Νπα α. υ Ν α α Ν Case Managers FUERM υ α φ Ν φ αν Ν ΝΓ α Ν αν α Ν π α Case Managers FUERM α υ α υ α Ν Ν υ Ν Ν Case Managers FUERM α υπ υ Ν αν υα Νπ Case Managers / α πα α α φα α, α φ υπ π α αφ Ν υ ECVET α υ α α υ HHVHS υ α ί Α α οφο η η Ο γα απ π η οφ η η Θα α π απ Ν Να α φ υ 8

9 π υ, υ υ υ υ α α. α α case manager α α α π α α Ν αν α Ν Ν α Ν πα α Ν υ Ν υ Ν α α α α αφ α Ν φα α Ν Ν Ν α Ν π BILSE BILSE Απ α Ν φ Ν Ν π Ν αν υ Ν αν Ν υπ Ν α Ν Ν αφ Ν υ,ν Ν Ν π υπ α Ν α Ν Ν π απ Ν α αφ έν π Ν ααν αφ Ν Ν Ο α α Ν α α ΟΝ Ν ανο α Ο. Έ α π case manager π α αν π α α υ π υπ α υ α υέ Α α οφο η η απ Ο γα π η οφ η η BILSE BILSE BILSE 9

10 6. Α Α ΑΝ Α Ν Α Ν αν π αν πα υ α Ν Ν π Ν Ν υ π α Ν α Ν π Ν Ν α Ν απ Ν Ν α αφ Ν υ,ν α Ν π Ν π α υ π α αν α Ν π Ν π υνπ υ α Ναπ Ν Ν Ναυ Ν Ν μν α απ α α α α α α α α α α α Ν π υν π α α Ν Ν α α Ν αν πα α α αέν α α α α π αφ α α απ απ υ υ έ π α α π φ π υ Case Manager π Ν αν υ Ν π α Ν Νπ α α Ν. α α α π α π αυ π, π α π Ν απ Ν αν Ν υ υ Ν Ν υ Ν υ. α α α π π α υπ υ Ν αν Ν υ. π π α π α αν Ν. α π π α π π α α α α α α υ Ν Ν α. α α έν υ π α απ υ Case Managers α π α αν υ,ναπ φ α Ν ανπ υν Ν α υ. α 5 / α α πα α α, υ Νπ Ν, α α Ν υπ Ν π α αφ Ν υ ECVET α Ν υν α α υ. Θα υπ α Case Managers αν Ν Νπ Ν Ν Ν π π Ν πα α α έ α α α υ α 5 α υ υ «α» π υ π Ν π α Ν Ν ένέ α 5 α «α α αν π»έν α π υ υ υ π π π α α Ν ( α 5) αν π π Ν αν π Ν α αυ -π α α α π Ν Ν αυ Ν υν ήν Ν Ν υ,ν α Ν α Ν π Ν α Ν πα Ν α α αν Ν αν π υ Ν. Γ α α υ case manager α α α Ν απα α Ν αν α Ν Νπα ΝήΝ Νπ υν αν υ Να Ν Ν : - Ν υ α Ν Ν αν π Ναυ αν αν υ Ν Ν υν - Ν α Ν Ν Ν π Ν αν Νπ α α 10

11 - υ Ν Ν Ν π Ν Ν Ν Ν α 6, α υ α Ν Ν Ν Ν Ν 14 Ν α Ν α Ν α Ν απα α, 7. υ Ν αν α α Ν απ Ν Ν απ φα Ν υν ωase εanagerν α Ν φ αν Ν υ Ν α υ Νπ υ. υ α, α α π φ α υ α φ Ν αν αν π. 7. Α Α Η Α α α πα υ α α α υ πα ( α α I) α Ν Να α Ν α α Charism ( α α II). 11

12 Θ Η ΗΓ Ο α α ω α α α α α 1: ( ) Ν Ν Ν α Ν Ν υ υ υ μ ήη Case Manager αν π π Ν αν α Ν π α ή αν υ υ Ν «,Ν υ α αν α Ν π α»έν ΘαΝ ανπ ΝΧ α ΨΝ υ μν α α, υ Ν α Νπ α,ν πα υ α Ν υή Case Manager, α αφ Ν Ν Ν αν α Ν α Ν αν Ν π α αν Ν π π Ν. Ν α Ν Ν υ Ν Ν αφ Χ υ υ αν Ν αφ ήν υ υ υ ΨέΝ α Ν α Ν αν υ Ν αν Ν α φα αν α Ν αν α φ Ν αν αν φα π Ν Νπ έν Ν π υ α Ν αν υ α Ν αν α Ν υ Ν Ν αφ ΝΧ Ν π π Ν α α π Νφ αφ ). ήη Case Manager ανπ π Ν αν ΝΧ,Νπ,Νπ Ν πψν Ν Ν Ν Ν π έν Ν, α Ν Νπ Ν αν αν αν α Ν α Ν αναπ φα,να Ν Νπ Ν α Ν α Case Management. ήη Case Manager ανπ π αν υ Ν αν π α Ν αν ή Ν α! ΗΝ Ν υ α Ν αν Ν υ,ν π α αν α Ν Ν Ν π π Ν Ν Ν Ν φ Ν α Ν Ν αν υν π υν α υν υν.... α ( case management)... ( υ υ υ ) 1. υ α [ α 1: ( )] α π υ Νυπ υ υ Η ανπ Ν υ Π π υ ν... αυ Νπ υ Ν υν υή α... α... υ... φ... α ή πα υ... Ναπ Ν Ν Νπ υ Ν υν υ... αφ Ναπα... Social Security Code II Agency (Γ α α)... υπ ανπ α Ν... Νυπ α Νπ α Ν... α... υ υ υ Ν υ... υ υ υ Ν

13 α Ν Νπ α Ν Ν Ν ( π π α Νπ απ Ναπα ) Νπ α ( α Γ α α) α Ν ( α Γ α α) αν π α Ν υν α (α φα α π α υπ υ α )... α α... α Ν α (Γ α α) α Να αν α ή α... πα α υ Να π π πα υ... πα α υ Ν πα υ α... πα α υ Ν πα α Ν α... α α ή... α Ν ή... α Ν Ν Ν α... Ν Ν α φ II ( π αν α α II/ Ν α α )... Ν Να φ III ( π ανα α I... Ν Να φ VIII... Ν Να φ XII ( Νπ α)... Ν α... Ν Να φ II... Ν Να φ III... Ν Να φ VIII... Ν Να φ XII... Ν α αν π α Ν υν α αν π α Ν υν α αν π α Ν Ν α 2. π Ν α π, Ό α Φ π αυ α α α υ... απα Η αν α Ν α α υ υή α... α ή... α ή... ή... ήα... Ν α υ, α..., π... Ν π υν α... π (> )... α ανπ ( )... π (< )

14 ... α π φ Ν φ υ Ν Ν α α (α φα α ), α..., π... αν / α α α απ ( ) α α Ν α Νπα α (α φα α ) Γ Ν Νπα α Ν Ν Ν α αν 3. αν αφ... ανπα α... αν α α... αν αν Ν υ... Ν α... ανπα α -... α... α α α α Ν α α... α α πα α... α π /α π υ ή υ π α/... πα α α υή Ν υήα... Ν α ( Ν ανα αν α)... Ν υ... α Ν α Σ ο χ α ω α ω που χ π α ή ο α (α φα α ) π υ, Ό α φ Ν Ν φ Π οφο α α φο α α φ Να φ Πα ου ουήα ( ο α φα α )

15 α... α... Νπα α υ υ υ υήα ν α υ υ υ υήα ν πα Ν α/ πα α Κο ω ο-ο ο ο α α Ν α Ν ανπ α Ν αν υν υήα Νπ α Συ α α Ν υ ω 3.2 α α Νυ α α Να απ (απ πα α )... α α α/ αυ απα... α Ν π α α... α α/ αυ απα... α π α α... υπ Ν α Ν υν Ν π...(π, φ )... Ν υ Ν Ν Ν... Να φ Ν Να φ... Ν υ Ν υ... Νπαππ,Ν α... Νφ υ /... Ν Ν υν π ή α α... Ν Ν υν π ή α αν Ν φ... Ν π ή α αν υ φ υ... Ν Ν... Ν α... υπ Ν α υ αν... ή Ν Ν Ν α... υ Ν Να απ (απ πα α ) 3.3 Ν α α Μ α π ( π π α Νπ απ Ν π ) / ν α... ν α... πα α... παππ, α... α Ν α... Ν α... Νπα α... υ... φ

16 ... α... υ... φ Ν α... φ Νπα α... α ή Νφ ή... α αν α ουήα π Ν υ Ν Ν α,ν α πν π. Ά α Ν Ν υ υ 3.4 α α υ πα Ν α Ν Νπα Να α π π,ν Η Ν απ υ α Ν Ν πα αν Ν Ν ( ) Ναπ φ ( )... α... Ν π α... Ν π α... Ν π α Ν Ν υ Ν αν υ ( α)... α ή Νφ ή... α ή Ν φ Π υ π π πα υ π υ α ν α Ν πα Ν... ανφ υ,ν... α Νφ Ν Ν π Ν α α... α αν α ή αν Ν πα υ... Ναπ υ... απ υ Ν Ν υ... απ υ υ α Ν πα υ... Ναπ υ υ α Ν πα υ... απ υ υ α υ... πα π π α... α πα υ... Νπ π Ν πα υ π υ π υ απ αν υ Ν π π Ν Ν απ υ Ν πα υ Ν( Ν ) πα 3.5 α Ν α Ναπα ο- π χ α α Ύπα Νπ π Ν π Ν Ν... α α αν π υν... απα Ν πή αν πα υ Ν Ν (α Ν α) Ν Ν πα

17 πα ν α υ υν Ν πα ( )... Ν πα Νπ υν Ν α πα α α... α π Ν Ν Ύπα Νπ π... α αν π υν απα Ν πή αν πα υ Ν Ν (α Ν α) Ν Ν πα πα ν α υ υν Ν πα ( ) Μ α ου α ω α α... α υ... α Ναπ ν Η αν απ (α α) Ά αν α Ν πα Ν π υν Ν α υ α Ν α ( Ν )... α... α Ναπ ν α Ναπ ν α Ναπ ν Ν α α Ν Α απα χ ή α α Ν... α απα ή α α... αν υ α α Ν α α ( ) Ν απα ή α ν υ α α α π φα α αν α α Η αν απ (α α) Ν απα α απα Α α... α αν ΝήΝ υ α... α α α Ν Ν Ν υ α αν α α ( ) υ Ν α α α ( ) Σ α ω α / α α α/ ο ω α α (α φα α ) α α /... α α... α α α Ν α / Νυπ α... α α Ν α... Ν α α... Ν α α

18 α ( ) Γο α Γ Ν α α υ α α ( ) υ Ν α ( ) 3.6 υ α... α... α π α α α π α αφ Ν Νcase management;... α π Ν αν υ Να α... π Ν Ν Ν ν... α πα α (α α π α π α α α case management) α απα α α α Ν ή Ν ήα... π Ν Ν πα υ π πα υ ν π Ν Ν υ π υ ν α απα α α α α α α Ν α... α α Ν Ν α... α α Ν Ν α α... υπ Ν π α α / πα α Νπ α α... α Ν α Να α πα α Ν έ

19 α 2: υ α α α απ. /Η Case Manager ανπ π Ν αν α Ν Ν Ν αν Ν αφ Νπ Ν(π υ Να υ,ν α α,ν explorix ΨέΝ α α α / /α, απ υ (α ) π α Ν υή Ν α Ν Ν υ Ν υή. 4. Case Management 4.1 ( α 2) α α αν π υ α α α α Ν α α α... Να π υ α... Ν α α α Ν α π υ... Να π υ α Νπ υ : Να... υ υ... Ν αφ... αυ α α αυ α α α αν : Χ Ν α αν υν Να Νυπ Ψ π... π π α :... π α Ν α Ν υ π φ :... α α α α : π α ανα πα υ Ν α Ν Ν α α ( πα α Ν α Ν ) 1 Έ αν αφ 2 αφ 3 αφ 4 Ν α αφ πα α Ν πα α Ν Νπ Ν Φυ Ν α Ν Ν π Νυπ Ν υ α Ν α α Ν Ν φυ Ν π Ν υ ( πα ) υ

20 πα α Ν Ν π Ν ΝΧmedia) Γ Ν Νυπ Ν Ν υπ ( π α αν αφ α υ ) Ν α Ν Ν Ν (π α) πα α Ν Ν π Ν Ν Ν α Ν Ν π α Γ α 1 Γ α 2 Γ α 3 πα α Ν Νπ Ν α Ν α α υ α Ν α α π π α α Ν α Ν αφ Ν υ αφ Ν υ Ν Ν α α α Ν α φ α α φ α α Ν α Ν α α Ν π φ Ν π π π α Ν Ν αν αν Ν υ α φ π Ν Ν α Ν α Ν α υ Νφα α α Να Νπ φ Νπ φ Ν Ν ΝήΝ α α α αν π υ Νπ Ν π α α αν αν α Ν α α α α Ν α α Ν υ υ α α Ν υ α α Ν α Ν α Ν α α α α φ α Να Ν Ν α Ν α Ναυ α Ν υ υ π α α π α α α Να π υ Ν Νπ Ν Ν α π Νυ α υ π α...

21 ΓΕ ΓΡ κοπός: - π ο π υ π φο, οπ οποί α α υ π ο / α πα υ ο ο πα α που αφο ο α πα α α α ου που υ π φο α α ο ο α Ε Ε Η ΓΡ Φ κοπός: - α ο ί ο αφ ο - αυ ο ο α 3: Π Υπ π υπ α α απ υ υ α αν Ν Νπ. ΘαΝυπ αφ Ν απ Ν Case Manager α Ν Νπ, α α υ υ. Ν Ν π α Ν Χ Ν υ αν Ν Ψ. Case Manager α π π α π αν φ Ν υ Ν υ φ αν π S M A R T. 4.2 Νυπ ( α 3) π π πα υ Π οσφο ά οσ ή ιξης 1... πα υ... Νυπ φ Νπ φ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ φ Νυπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ υ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν

22 ... υ π π υ π υ υ Ν υν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 2 φ Νπ φ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α α απα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ φ Νυπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π π φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π

23 φ Νπ φ... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ φ Νυπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ α Ν... π Ν... υ... α Ν Ν Ν υ Ν υ... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α π Ν... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ ) π / π π... π π πα α... Νπ π φ Νυπ π Ν πα α Νπ α α Π οσφο ά οσ ή ιξης 1... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα φ Νπ φ... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... α α/ πα υ π υν Ν π... πα υ Νπ α α/ Νυπ... πα α Νπ α α φ Νυπ... π α Νπ π... αναπ Νπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν υπ απ (α Ν α): (α Ν α):

24 Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 2 φ Νπ φ φ Νυπ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... α α/ πα υ π υν Ν π... πα υ Νπ α α/ Νυπ... πα α Νπ α α... π α Νπ π... αναπ Νπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν

25 π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 3 φ Νπ φ φ Νυπ Ί υ αν α... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... α α/ πα υ π υν Ν π... πα υ Νπ α α/ Νυπ... πα α Νπ α α... π α Νπ π... αναπ Νπ Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ α Ν... π Ν... υ... α Ν Ν Ν υ Ν υ... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α π Ν... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ ) π / π π... π π πα α... Νπ π φ Νυπ π Ν πα α Νπ

26 Π οσφο ά οσ ή ιξης 1 φ Νπ φ φ Νυπ... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... π α αν / ανχmedia)... Ν α α / α... πα υ / φ α/ υ α... α/ π... υπ α... π / π. Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 2 φ Νπ φ φ Νυπ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... π α αν / ανχmedia)... Ν α α / α... πα υ / φ α/ υ α

27 ... α/ π... υπ α... π / π. Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν υπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 3 φ Νπ φ φ Νυπ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... π α αν / ανχmedia)... Ν α α / α... πα υ / φ α/ υ α... α/ π... υπ α... π / π. Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν α... π Ν

28 ... υ... α Ν Ν Ν υ Ν υ... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α π Ν... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ ) π / π π... π π πα α... Νπ π φ Νυπ π α π Νπ Ν Π οσφο ά οσ ή ιξης 1... Νυπ... Ν- πα α υπ φ Νπ φ... απ υ Ν υ υ υ... πα υ Ν Ν Ν... αναυ α ΝήΝ απ α... υ υ υ (π, υ, ) φ Νυπ... Ν / π / π... αν Να α φ Νπα Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α

29 π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 2 φ Νπ φ φ Νυπ Ί υ αν α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... Νυπ... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... πα υ Ν Ν Ν... αναυ α ΝήΝ απ α... υ υ υ (π, υ, )... Ν / π / π... αν Να α φ Νπα Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 3 φ Νπ φ φ Νυπ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... Νυπ... - πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... πα υ Ν Ν Ν... αναυ α ΝήΝ απ α

30 Ί υ αν α... υ υ υ (π, υ, )... Ν / π / π... αν Να α φ Νπα Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π Ν υνπ υν α 4: Πα α α Ν Ν αν Ν α α α Ν υπ Ν Ν α α Ν υν π Ν π π Ν αν πα α α Ν Ν α Ν,Ν πέ έν αν α Ν Ν Ν αν π α Ν υ Ν υ Ν Ν ανα α Ν Ν α Ν α Ν α α Νπ α Νπ αν,ν α Ν Ν υ Ν υ π α υ υ Ν α έν π αυ Ν Ν α,ν

31 πα α Ν α Ν υ Ν α α Ν Ναφ Ν Ν Ν Νπ α έν α Ναυ Ν Ν π,ν Να α Νπ υν υ Νπ Ν Ν Ν Ν Νπ Ν α Ν Ν π Ν α α α, α Ν Ν π Ν Ν π έν υ Ν Ν α Ν αν Ν α α Ν Ν Ν α α,ν υ Ν π υ Ν α Ν υ Ν υ έν α Ν Ν Ν π,ν α Ν α Ν π υ αν Ν αν π υν υ έν Ν αυ Ν Ν φ, Ν Case Manager υ Ν πα α έν υ Ν Ν υ αν πα α, π π Ν αν α α α α έν ΝCase Manager π π Ν ανα Ν α,ν α Νπα α Ν αφ Ν α Ν Να Ν υ φ α,ν Νυπ α Να α Ν π έ α α πα α Ν Ν πα α, π φ Ν Ν Ν α Ν Ν α υ Ν α α α Ν υπ Ν Ν Ν ένηνπα α Ν α Ν Ν υ Ν α α αμν Έ Ν Νπ Ν Ν Ν α,ν π Ν Ν υ φ νν α φ Νπ Ν αν Ν α α Ν αν π Ν ανν α Ν α ανν Ν π π Ν αν α Ν Ν απ φ Ν π Ν υπ Ν Ν πα αν α α νν Ν π α ανυπ υ Ν α Νπ Ν π π Ν α απα α νν Ν π νν Ν α Νπ νν Νπ Ν Νπα α νν π. Ν απ Ν Ν α υ α Ν Ν πα α Ν Ν α α Ν υν π,ν Ν π α π Ν υν π α Ν υπ α Ν Ν α α Ν π υ,ν α Ν απα α έν υ Ν π α Ν Ν α Ν Ν Ν α Ν Ν π π Ν Νπ Ν α Ν Ν Νπ, Ν Ν Νπ Ν π ανχ υ α υπ Νή follow-up). α 5: α α α π (α ) Ό α Ν Ν α α αν υπ Ν φ Ν Ν,Ν π π Ν αν α αν α,ν Ν π αν αν αν α, Ν α Ν α Ν Ν Ν έν Ν Ν υ,νπ π Ν ανα Ν Ν α Ν π υ Ν π υ Ν, πα α Ν Ν π ήν απ υ έν ΗΝ Ν α α α Ν υπ Ν υ Ν υ -απ φα α Ν Ν Ν α Ν α α φ α Ν α υν π Ν Ν π Ν Ν Ν α Ν Ν π Ν υν α έν α Ν α Ν αν αυ,ν π Ν Ν Ν α α α α α Ν Ν Ν Ν π Ν α Ν υνcase Manager α Ν υνπ,ν Ν π αν Νπ π Ν απ Ν αν α α Να Ν αν α Ν α αέν Ν Ν υ,ν ΝCase Manager π π Ν ανπ α α Ν Ν Ν α α α Νυπ Ν Ν έν Ν απα α,ν Ν Case Manager αν π π Ν αν α Ν α Ν πα έν

32 ΗΝ α Ν α Ν Ν Ν υ α Ν Ν α π αν υ Ν / α α αφ Ν Ν έν ΘαΝ π π Ν αν αν Ν υ αν αν Ν Ν υ. 5. α α α π ( α 5) 5.1 φ α α α αν α Ν Ν Νcase management ( Ν )... Ν υ α παφ /... Ν... Ν φ Ν Ν Να α Ν υ Ν Ν α Ν α Ναπα α Ν π π Νυπ? υ Ν α π π Νυπ... α υ... α... α υνπ υν Ν Ν π αν υν υ... π π... α α Ν α... α α... υπ α Ν α... Ν υ α α Ναπ Ν Ν... υ... / α Ν π α... α πα α Ν case management... π π Να... Ν π : Ν Νυπ π :... υ case management Ν Ν π... Ν πα υ π : Ν α α π :... α Ν Ν α ( ανγ α α)... : Ν π.... φ. II.... φ. III

33 5.2 π υ Ν Επα α α Επ υ απ φ π Ν Ν πα υ Νυπ Ε χ Επ υ α Ν υ.... φ. VIII.... φ. XII... π π Ν Ν α Ν υ... π π Ν Ν υ... π π Ν υ α Ν πα υ... αφ υν Ν Ν πα υ Ν... αφ Ν υ α πα υ... αφ Ν α Ν υ... α α α... πα α Ν α Ν π π... ανπ... α Ν πα υ... π αν ανπ α Ν Ν ή α Ν πα υ υ Ν... Ν πα α Ν α... υ Ν π π Ν υ :... π π Ν α α πα α Ν πα πα υ... Ν α α Ν α υ... Ν πα α Νπ α αν αν α α... π α αν πα α Ν α... - π α Ν α... α... π :... πα Ν α α Ν α α Έ α Ναπα... Ν α Να υν υ... Ν α Ν υν υ... Ν πα α α... αυ -απα... απα... π απα... α Ναπα

34 α α απα Ν α Ν Ν πα υ Ε χ Κ ω α Κ ω π α α Ν Ν α Ν α Ν υ υ Έ α Ν Ν α Ν υ Νπ Νπ φ υ αν Κ ω υ Ν α Ν Νφ υ Ν α Ν Ν Ν α Π οσω ι ά αίσια α αν Ν Ν υ υ Ν α αν α Ν Ν α Ν Ν Ν υ αν Ν Ν α α αν Ν Ν ή Ν φ Ν παφ Ν Ν υ α φ υ Ν ήν υ α... α α... υ Ν Ν π / α Ν α / α α φ Νπα... α / π υπ α... α α α α α Ν πα... φυ... απ Ναπ Ν Ν α... α ανα... α π πα... α π υ... υ... π α... π... π υ... υ... π α... π... π υ... υ... π α... π... π Ν α... α... α... α πα... π Ν α... α... α... α πα... π Ν α... α... α... α πα... π Ν α... α... α... α πα

35 α αν Ν Ν ή Ν α Ν φ ΝήΝφ α α αυ -π α α π Ν Ν Ν αυ Ν υνήν Ν Ν υν υ Case manager π υ Ν Ν πα α α αν π αν π υν π α Ν α Ν φ αν ήν α αν Ν Ν Ν α Ν Ν α Ν υν υ ΗΝ πα α Ν α Ν υν υν α Ν α ΝήΝ Ν Έ υ α αν π Ναυ αν αν Ν Ν α αν υ ω α Έ υ α α π αυ α αν υ Ν Ν Ν υ α π α π α α υ π... π Ν α... α... α... α πα π 1 10 (10 Ν α Ν α αψνον έέ π 1 10 (10 α Ν Νυ ΨΝοΝ έέ... π Ν π υ... π α... π α... Ν π α Ν α υ... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α Ν Ν Να

36 α 6: Φ α υπ ΗΝ φ αν υπ Ν π α Ν υ α Ν α Ν υν Case Manager α Ν υνπ Ν Ναπ Ν αν υ Ν,Ν αν αν Να Ν α Ν αν Ν α Να Ν Ν Ν α Ν α αν Ν έν π Ν αν π α α Ν π Ν υ α,ν α αν Ν Ν απ φα Ν υν Case Manager α Ν υ Ν α υ Ν π υ.

37 π α α ( α 6: φ α υπ )... Ν1Ν α... ΝγΝ αν Νφ α Νυπ... ΝθΝ... π Ναπ ΝθΝ α... απα... α/ ανυπ... πα πα υ... α α... α αν Ν π / α Ν α /α α φ Νπα α α Ν Ν Νυπ... α / π υπ α... α π φ α α αν Να... φυ... απ Ναπ Ν Ν α...

38 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Ο ο α ώ ο Φύ ο Η ο ία έ σ ς ι ύθ σ έφ ο θ ι ό α Ο α ός ο

39 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Α α έ φί, φί : Π ι ι έ σ α ιο ο ία σας, θα έ ι α ά ό α ιαφέ ο ά σας, ο σ ι ίσ α οί αι ι σας α έσ ι α ά. ο ιαβα ή ιο CHARI M σας βο θά α ιώσ ις ι ήσ ις σας αι α σιάσ σ ασία ή αί σ ο ιθ ί. ο ί α σι ο οιήσ ο ιαβα ή ιο CHARI M ια ο οια ή ο αί σ ή α ο α ήσ ια ο α ό σας. ιασ άσ ο ιαβα ή ιο CHARI M! ο ιαβα ή ιο CHARI M α α ύ θ σ ο ο ώ ο ό α α οσ ή ι ο ο ά α ος ια βίο αί σ ς Κifelo g Κear i g ς αϊ ής Έ σ ς.

40 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: Ο ός CHARISM ιαβα ή ιο CHARISM α ιαφέ ο ά ο : Ποιά ιαφέ ο α έ ; ι σας α έσ ι; φθ ί σ ία σας αι σ ώσ ο. ο ί α α ίσ έ α ίο ιαφέ ο ος αι α βά α ά ο α α ιαφέ ο ά σας, ή α ιο ήσ ια ίσ α σ ο α ό σας αι α α ο οθ ήσ σ ο α ά ο ίο ιαφ ό. Οι ιό ές ο : ιό ς ί αι α ά α α ο ά α ά. ια α ίσ οι έ φ ασ ί αι α ά ο σ ία. ι θα α α ούσα α ά οιος σας ούσ οια ί αι α α ά σας σ ία; Οι σ ό οι ο : Ποιοι ί αι οι σ ό οι σας; ώσ ι έ ς αι ιο ίσ ο ι ό σας ο ο ά ι σ ή. ιάσ ις οθέσ ις σας ά ο ας οσ ι ά ι έ ι α ά ια α σιάσ ο ς σ ό ο ς σας. α έ αφα ς αί σής ο : Π οσθέσ ο βιο αφι ό σας σ αϊ ή φό α Europass αι ά α έ αφα αι ισ ο οι ι ά σ ο ιαβα ή ιο CHARI M αι α ιθ ίσ α. σ ίς θα α οφασίσ οια έ αφα θέ α οσθέσ σ αί σή σας.

41 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Ποια ιαφέ ο α έχω; ι ο α έσ ι / ι ιασ ά ι σχ ι ά...χό ι;...οι ο έ ια;... χο ίο; αί σ / ασία; Βοήθ ια σ ο α ισ ούς, ώσ ις ; Ά α; Ό ς: σ α ι ι ή θ ία, θ ο ισ ός ο ι ι ή.

42 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο Πως β έ ο α ό σας 1 αθό ο ί ο έ ια Α ά Πο ύ ο ώ α ά ια ασία α ί ά ο ς αι α α α ήσ α σ φέ ο ά ο ια έ α οι ό σ ό ο ή σ ο ό ι α ό α ο α ι ής ασίας ο ώ α ι ήσ ύθ α σ έ α ο ίς σ ιώσ ις ο ώ α σ θέσ ο ά ο αι α ο α α άβ σ αίσθ σ αι σύ φ α α ισ ύ ο αισθ ο οί σ Α α ύ ο ώς α ασ άσ ις αι σ ιφο ά ο αι σ έφ ο αι ο ώς β έ ο οι ά οι οβ α ισ ός ώ ις σ φ ί ς ο α ιο ισ ία Α ού ο ς ά ο ς ά αι φ ά ο αι σαφή ια αι α ίβ ια έ σι ώσ οι ά οι α α α άβο α ιβώς ι οι ία ί αι ιο ι ός αι σι ο οιώ φα ασία ο ιο ι ό α ί ι έ ι α ί ι αι οσ αθώ ό ος ο α ώσ α αθή ο ά ο α α σία ο ώ α ο ι ισ ώ ό α οι ά οι ο έ ι ο ς ο ί σ έ α ι α ό α α θώ ι ι ή ο α έσ ι α αθαί αι ού ια ά α α θέ σ ια άθ σ ο ώ α έ ά ο ή ο αι α ίσ ο ς ά ο ς ια ο ί ιο ο α ο οίθ σ ο ώ α ύσ ο α ό ο αι ά ο ς θο σιασ ός ο ώ α ασ ισ ώ ασθ έσ ο ς αι α ά ά ο ς σ ο ά α ο α αισθα θού ά α οι ι ό α ο ώ α ασ ώ σ ά ια ύσ ο ο ς σ ό ο ς αι α ι ί έ ι α ο ς ύ έσ σ ασίας ο α έσ ι α βο θώ ά ο ς οθ ία βοήθ ιας ο ώ α φ ασ ώ αι α ια α α ώ α ά φ ά ια Έ ισ οσύ σ ο α ό ο αι ά ο ή ο α ο οίθ σ έ θ ι ά ο έ ο αισιο ο ία 1 f. Ko pete zwerkstat 2009, )uku tsze tru Tirol, I s ru k

43 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο 1 Κοι ω ι ές ιό ς «σύ αι οι ά οι» Πα ά ι α οι ι ώ ιο ή : α ό α σ ά σ ς. Π ι αφή ς ιό ας: «ασ ί ο αι ασθ έσ ο ς αι ά ο ς ά ο ς σ ο ά α ο α αισθα θού ά α» Πα ά ι α: «οσ ί ο έο σ αθ ή α έ θ ι σ αφή ο ς ά ο ς αι ο βο θώ α αισθα θ ί ά α σ ο ο» ή «ο α έσ ι α ώ έα ά α α αι ή ο α ι α ί ο αι» Έχο β ι ις α ό ο θ ς ιό ς ια σας:

44 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο 1 Μ θο ο ο ι ές ιό ς «σύ αι α αθή ο ά σο» Πα ά ι α θο ο ο ι ής ιό ας: φ ά ια Π ι αφή ς ιό ας: «ο ώ α φ ασ ώ αι α ια α α ώ α ά». Πα ά ι α: «ο ώ α ώσ αι α οσ ί α ι ι ι ά ώ ο σ σ ήσ ις» ή «ο ώ α ήσ ια ασία σ φί ο ς ο ώσ α α α άβο» Έχο β ι ις α ό ο θ ς ιό ς ια σας:

45 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο 1 α α ι ές ιό ς «σύ αι α α ο ι ά σο ιαφέ ο α» Πα ά ι α α α ι ής ιό ας: ιό ς ο ο ισ ώ Π ι αφή ς ιό ας: «ο ώ α ι ισ ώ ιάφο α ο ά α α ο ο ισ ώ» Πα ά ι α: «ο ώ α ο έ ο ά α α ό ς ο Word, Ex el, Power Poi t, Photoshop» ή: «Έ ιο ήσ ι ό ος ο ια ισ οσ ί α» Έχο β ι ις α ό ο θ ς ιό ς ια σας:

46 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο 1 Π οσω ι ές ιό ς «σύ αι ο α ός σο» Πα ά ι α οσ ι ής ιό ας: έ σ ια άθ σ Π ι αφή ς ιό ας: «ο α έσ ι α αθαί αι ού ια ά α α» Πα ά ι α: «Ψά ά α α ο έ σ ο I ter et» ή «ί αι ί ος αι ο α έσ ι α ο ι ά ά α α» Έχο β ι ις α ό ο θ ς ιό ς ια σας:

47 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: Οι σ όχοι ο ιαβα ή ιο CHARISM Έ ας σ α ι ός σ ό ος σ α ιο ο ίας ια έ α ί αι: ι έ ι α ά ια α σιάσ ο σ ό ο ο ; Έ ας σ α ι ός οσ ι ός σ ό ος ια έ α ί αι: ι έ ι α ά ια α σιάσ ο σ ό ο ο ; Έ ας ά ος σ α ι ός σ ό ος ια έ α ί αι: ι έ ι α ά ια α σιάσ ο σ ό ο ο ;

48 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM α έ αφα ς αί σής ο Europass CV

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α»

Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ο Ι ΙΑ ο Ο Ο ης Α Α Ι ΑΙΩ ΙΧΑ Α Α σ ο Α Α Ο Η Η Ο Α Η Ω Α Α Η Η Η Η Ω Η Α Ο Ο Η Η Α Ω Α Ω 29.09.2014 «αι ο ο ία και η ιο γική ιχει η α ικό η α» Ό ς ί, οι ο ο ία ο αίο ιάσ α έ ι ά ι σοβα ά βή α α σ αθ ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Η ΙΩ ο ο ι ό έ α ο ς α ι ής Α ι ής σή α 07/09/2013 α ύ ά θι σ βα ο έ ώ : 14SYMV002269652 2014-09-03 Aφ ός ο ή ο α ι ής, ο ο οίος ύ ι σ ο αύ ιο, ο ός ο ο ιώ α. 1.. 19500, ό ς οσ ί αι ό ι α ια ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV Fax : e mail:

14SYMV Fax : e mail: Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ω σό 06/11/2014 Η Ο Α Ο Η Α Α Α ιθ. ω : 17848 έφ α : 2321 3 52610 Fax : 2321 3 52618 e mail: dimarxosep@0670.syzefxis.gov.gr ΒΑ Η Α Ο Η Η Ω ο ή ο α ο ή α ά αι σ ο ο ι ό α άσ α σή α 18/09/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η ια ο έ ο «ύ βο ος οσ ή ι ς ιφ ια ού ιασ ού ια οι ι ή σ ά σ ο ά σ ιφέ ια ι ής α ο ίας» (Κω ι ός : 2012 00880179, Κω ι ός Ο...: 390445 : «ύ βο οι χ ι ής οσ ή ι ης ιφέ ιας Κ ι ής Μα ο ίας» οέ ο 5:«ύ βο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV

ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ 14SYMV ΣΥ ΒΑΣΗ Α ΟΧΗΣ Υ Η ΕΣΙΩ Αθή α, σή α 1 β ίο 2014, έ α έ α, α ύ αφ ός ς α ά ς ιοι ι ής Α ής ία «ι ο ή ο ίας αι έ ο αι ί....», ο ύ ι σ Αθή α, Α α ώ 17 αι α ία α ο ο ά ο,.. 104 38, αι οσ ί αι ό ι α α ό ο ό

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.14 11:44:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 71ΞΠ46ΨΧ0Α-905 Α ΑΡ Α Ο Α Ο Ω Α Α ια η

Διαβάστε περισσότερα

13PROC Α /

13PROC Α / Α Α Α / : Α: 13PROC001709766 2013-11-11 Α Α.. 20135639/04 11 2013 Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α 1 Α Α : Α: α αο ή & ίο 80 18534, ι αιάς.: 210 2104142239 Fax: 210 4142469 Email: procurements@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 3ω η Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Ο 9/5/2014 Ο Α Α Α ιο οιώ ας α α α ά ω α αθέ α α οσ αθήσ α α α ήσ σ α ω ή α α ο α ο ο θού : Ο Α Ο Α Α «Π ι ὸ Τὲ ὑ ὑ ῖ ὑ ὶ ὰ Τ Τ ὶ ὺ Τ» (DK 14.7) Α «ὴ ὑ ὶ ὺ Τ ὑ Τ Τ ὑ Τῆ ῖ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α O Α Ο Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Η Α Ω, Ο Ο Α Α Η Ο Η Α Α Α Α Α Ο Ο Α Α Ο Ο Α Α Α Ο Ο Ο Α Η Ο Ο Α Α Ο Ο Ο Α α. ι ύθ σ :. ασ ή α 100, 70013 Η ά ιο ή ς οφ: ία ο ά 2810391100 fax 2810391101, Email: sec1@imbb.forth.gr

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 14SYMV002435751 2014-11-28 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.28 12:52:37 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΧΑΩ46ΨΧ0Α-ΓΞΤ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 04/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 21 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: -----

ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ. α ούσι, 26/06/2015 Α / 26917/ ς. αθ ός Ασφα ίας: ----- INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.26 12:33:38 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΜΒ465ΦΘ3-8ΔΗ Α Α, Α Α Α Α Ω Ω Ω Α Α Α Α Α Α.. Α Α Α & Ω..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ »

ΑΔΑ: ΒΙΨ69-ΥΘΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ. . : : /15. υ » Α Α Α Α Α Α / /. &. / / / Α / Α α. / σ : Α α σίας 146 Α ό : ά ι α. : 45444 Email: kainotomes@sch.gr οφο ί ς: ά ς. : 26510 65021 6977 641678 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΙΑ ΙΚΣΤΟ ά ι α 20/01/2014 Α ιθ..:.../552 Α Ο Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 K ς, 17-12-2014 Α ιθ. :3415 Α Α Α Α, Α Α Α Α ή α ο θ ιώ Α. / : Αθ ι ό ο ύ ο Έ α ι έο ο ι ού σ α ίο Α α ό α Α. Α : : ασί ς ς : 0-25316 / : -28655 /. Α. : pkkos1@kos.gr Ω Α Α Α Ω Ω Α Α Ω Α Α Ω Ω Α Α Α

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία

15SYMV Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α Α Η Α Ω 15SYMV002528982 2015-01-16 Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Η α οχής η σιώ σ ίασης catering σ ο αίσιο ι έ ιας ω άσ ω ισ ο οίησης Α χι ής α α ι ής α ά ισης α οφοί ω... ης ιό ο έα ία

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC Δ Ω Δ Δ - Δ Ω Δ Ω & Δ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.09 10:47:54 EET Reason: Location: Athens Ε Δ Δ. Δ/.. Δ/ / π : : : : : :. 11 546 55,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

Α ο ά... 26

Α ο ά... 26 Ο Ρ Α Α Α Ο Χ Ο Η Η ΡΑ Η Η Η Α Α Α Η Α Ρ Η Ο Ω Η Η οσ έ ιο v0.14 Αθή α, 28 ο ίο 2014 1 ί α ας ι ο έ 1 Α... 5 2 Α Α Α... 8 3... 9 4 Α Α... 11 5 Α Α Α... 15 5.1 ι θ ές ιβά ο... 15 5.2 θ ι ό ιβά ο... 17 6

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΑΝΑΡΣΗΣ Α ΣO ΙΑ ΙΚΣΤΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.02.13 14:19:36 EET Reason: Location: Athens Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Α Ω Α Α Α Α Α Ο Ο Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι

Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί αι ή ιαθέ ι ο 1/3 ο ό ο ο σ ι ι ές Α ές ιοί σ ς ι ι ήσ ο ο ά ια οι ι ής ι ι α ι ό ας Skywalker. ι ά ς Χ σ ά ς Η ΙΧ Ι Η Η Η ι ι ήσ ς α ο έ σ α ς ι ι α ι ό ας α ο ί βασι ό σ οι ίο ι ο ίας ς σύ ο ς οι ίας. ο α ύ ο έ ος α θ ώ α ασ ο ί

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV η η ο ατ α Νο ττ ο η ο α ου αγ η Ταχ. Δ/ ση: ωφ. ω / ου α α α ή 18 Ταχ. α : 166 73, Βο α ο α: 28-1-2015 A. Π ωτ.: 3258 Α Α Η : 5.416.68..Α. 23% : 1.245.84 Ο Ο : 6.662.52 Ω Η Ο Α : «Ο Η Α Ω Α Ο Η Α Α Ο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ι ύθ σ : Οι ο ο ι ού ή α : ο θ ιώ Α ιθ. βάσ ως :07/2015 Α Η Ο Α Ω ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισ ς ς σύ βασ ς : 27 α ο α ίο 2015 ό ος : ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Η Α Η Α Α Η Α Ω & Α Α 14SYMV002054890 2014-05-16 Α Α Α «Α Α Α- Α Α» Α α, α ι Α ι ίο ο ο 4, οι α α ά βα ό οι: α ο ο ίο Α ο ι Α ά αι οφί - ι ι ι ο ο ι ι, Α...,... Α Α, ο ι Α α ά ο, 105 52, ο ί ο ο ο α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Η Α Η Η 13PROC001728266 2013-11-20 Η Α Α Α Α Α Η Α Η Α Η Η ύ ς ι ή φο ί ς:. ά ι ή, 12-11-2013. : Α.. 223 α : 22510 23466 E mail publibmyt@lesvos.aegean.gr Α Η ό ι ο ιο ο ι ού ια ισ ού Α Α όσια ι ή ιβ ιοθή

Διαβάστε περισσότερα

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής

ιάβασ A[i] ιάβασ key done α θής ιώσ ις ια Α ( ό ι αι ια ο ίσ ο ι ό ο ια ήθ α ό ο ο ίο αι ίας ο έ β ιο 5, α ά α ο ο οι έ ο ώσ α ο ί α οθ ί σ ο ς αθ ές) Α Α Α Μ α ο ή Α XΗ Α Α Η Η Ι _Ο Ο σ Ο Ο... Ο _ Α Α Η Η αι α ισ όφως 1. Ό ι

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC 13PROC001489900 2013-05-31 ο ή ια ισ ού ια «ο ήθ ια ο ισ ού ια ι α ώ α όσ»» σ ο αίσιο ο οέ ο «σί ς οσ ή ι ς α ής ά οσ ς ο ι οα ο σ ι ού ι ο έ ο ώσ» ς ά ς «ο έ ς ι α ές σί ς ια ι ή αι Α α αϊ ή οι ό α»»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Α Α / Ω Ω Α Ω - Α Α ι θ η: α ά η ο ό οφο η οφο ί : α α ία α α α α ο Mail :sarakatsanou@ioannina.gr η.; 9 Α 6510-74441 45444 ΩΑ Α Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015

15SYMV Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 Α Η Ο Α Ω ι ύθ ση: Οι ο ο ι ού ή α : ο ηθ ιώ Α ιθ. βάσ ως : 09/2015 ια ο ήθ ια οι ού ασ ια ού ο ισ ού ια ις α ά ς ο ια ώ ο α ά σ ο ώ ο α ισ ίο ι αιώς. ό ος α ά ισης ης σύ βασης : 27 α ο α ίο 2015 ό ος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α :

ΑΔΑ: ΒΕΤ49-Ψ4Χ. αθ ός Ασφα ίας:. α ούσι, PROC έφ ο : , α : Α Α Α Α Α Α Ω Α Α / Ω ΑΪ Ω Α Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Ω Ω Α Α Α. α α έο α ούσι οφο ί ς:. ό ς, Α. Α ι ιώ ς έφ ο : 210 3443427, 2103443252 α : 210 3443127 e-mail: t13pxg2@minedu.gov.gr α ια θ ί έ ι:. αθ ός Ασφα ίας:.

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/).

ισ οσ ί α σας (http://portal.singularlogic.eu/). ώ ιο άσης α χής αι α ός α ο ίο ι ασ η ίο Ω Ι Η Ω Η Η Η ς α ώ ς αι ίας ία «Η Ο Ο Α Ω Η Α Ο Η Ο Η & Ο Η Α Α Α Ο Η Η Ο Ο Ω & Η Ω Η», ια ι ι ό ί ο «Α Α», ο ό ο αι σή α «Α», έ α σ ο ι αιά Α ι ής αι ί ο ώ θ

Διαβάστε περισσότερα

1. Α Η Η Α Ω Α Α Α Η Α TE Ω Α Ω Α Ω Ω Ω Α Ω.. ο ια ό Ω Α Η Α 244102 Α Η Ω 1 ο Α Η Α Η Α Α Α Η Η σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές ο ά

Διαβάστε περισσότερα

σ οσ ί α: α ούσι, Α Α

σ οσ ί α:  α ούσι, Α Α Α Α, Α Α Α Α Ω ----- ΑΦ ----- α. / σ : Α. α α έο.. ό : - α ούσι σ οσ ί α: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr ίο ύ ο Α Α Α Ω Α Α Ω Α Ω 2015 α ούσι, 17-3 - 2015 Α. ό α α ω α α ι ώ άσ ω 5. ι ό

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ο, Αθή α, η. 03, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.mopocp.gov.gr Α Ω 14SYMV001948085 2014-03-27 Αθή α, 06-03-2014 Α ιθ. ω.: /1312 Α «Α Α Α Α Α Ω Α Α Ω. : / 1312 /06-03 - 2014 Α Α : 11.765,20

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ια ή α α ι ού ια ισ ού ί ο «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας (CRIS)» 14PROC001842810 2014-01-28 ο οέ ο 1 «α ι ό Α οθ ή ιο ια ι α ή ύ ιβ ιοθή ς οφο ια ό ύσ α ι ής ασ ιό ας

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : ο 21 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 2 Α ούσ ο... Α Α Α ιθ. : 10229 Α ο 21 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα αι θ ίσ ις σ αφώ θ ά.

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 201.01.02 14:18:36 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΒ9ΗΟΟ-8ΗΥ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Η Η Ο Ο Ο Ο Η Η Α Η Ο Η Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό

Α Α   Α Α Α Α Α Α & Α α α ί ο 7 α ίο Α Α Α ιθ. : ο 4 Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο ό ι ο ιο ο ι ό ια ισ ό Α Α Α ΑΔΑ: ΒΙΚ346ΨΧΘ9-Τ0Ο Α Α Α Α Α Α Α & Α / / α α ί ο 7 α ίο 2014... Α Α Α ιθ. : 3310 Α ο 4 Α Α Α Α Α Α Α Α ι θ ής ο... ύ ο α α ί ο αφού έ αβ ό : 1. ις ια ά ις: α] ο. / [. /Α/ ] ο ήθ ι ς ο οσίο ο έα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Α Α 14SYMV002514601 2014-12-31 Α Α Α Α & Α Ω Ω Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α /Ν Η : ΩΝΑ ΘΗΒΩΝ 00 ί 7 Α ι ό βα : 38/2014 Α Α Α 35.256,00 Ω Α Ω Α Α Α Α Α Α Ω Α Ω Α Ω α 31 /12/2014, α ά αι α :.. ο αφ ίο ο.α... α β, οι

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Η Α Ο Α Ο Α.Α. Η- Ο Α Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Α Α Ο Ω Ο Ω Α α, 18-9- 2013 Ο Ο Ο Α Ο Α ι : 30/002/7169 / Ο Ω Ο & ι α ά : 30/078/144/11-3-2013 Α 13PROC001785061 2013-12-16 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο

Διαβάστε περισσότερα

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία

Α α ία Ά α Αχαΐα οιω ία ό ο ο Α ο α ο ια ι, ι ο Α. α α ο, α ί αι ο φιο Α αΐα αι Α. Α α Α Α ό ο, α οβά ια αί Α ά ο α ί ο, Α ι ο α Α ό ο ο Ά ο, ο α α ία Α ι ο ί ο α ία, ι ο ο ο ό ο α, α ιο ο ο ίο α α ί ο οι Α ά α α ί ο, ι ο ο ο

Διαβάστε περισσότερα

COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE

COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE COΚΚECTOR S EXPO BUY - SELL - EXCHANGE ο έ θ σης ί ο YouTube ού αι ι ό οφί Η αι ία Ω Α Ο Ο.& αι ς α ι ίας α ό ο 1993. Α Έ ι σ ά α ό 100 θέσ ις σ α ό 500 θέσ ις ί ςσ Ασία. άσ ι ς θέ ς σ ι ό αι έ ι ισ φ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ CASE MANAGER - ΕΛΛΑΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ CASE MANAGER - ΕΛΛΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ CASE MANAGER - ΕΛΛΑΣ Απρίλιος 2013 Αριθµός προγράµµατος: 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Παραδοτέο 6 Επίπεδο ιάδοσης: ηµόσιο Σε συνεργασία µε: 1 Case Management for unemployed

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο.

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. : 57019 Πληροφορίες: ρακάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2392330065 Fax: 2392024866 Email:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002401220 2014-11-13 Α Α: 469 6 - Ω α α ήθ α/α 354 σ ο ιβ ίο ίσ αι ο ώ ής ς σίας ας α α ιά σή α οίο α ύ : Α 1. αθη η ή ι ο άο ι ο αΐ η, Α αή ύ α Οι ο ο ι ού οαα ισ ού αι Α ά ς ο ο ίο ής, ο ο οίος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

ERASMUS.

ERASMUS. 1. Α Α Α Α Α : Α Α Ω Ω Ω Ο Ο Ω Α Ο Ω Α Ο Ω Α Ω.. Ω Α Α Ο Ω Α Α 6502003 Α Ω ο Α Α Α Α Ο Ω Ω Ω Α Α Α σ ί σ ο οι ισ ι ές ο ά ς α ο έ ο αι σ ια ι ά έ ο αθή α ος.. ια έ ις, ασ ια ές Ασ ήσ ις.. Α οι ισ ι ές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι. φ ο : / , ι αιά  (FAX: ) INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.02 13:57:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΠΗΛ465ΦΘΘ-Μ7Ι Ο Η Α Α Η Η Ο Η Η Ο Η Α Α Α Η Α Η Η Α Α Η

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού

Λίγα Λόγια για ο μήμα Α ομα ισμού Ε ι ίκ ση σ ο ο ισ ό ω ής κι η σιώ σ ο ΕΙ ΕΙ Ι.. Λίγ Λόγι γι ο μήμ ομ ισμού ο ή ι ώ ο ισ ού.. έ ι ς οσ ο ή ί σ ιού ισ έ ά ισ σ ο σι ό ι ί ο ο ο άο έ ο. ο ύ ισ ο ή ι ό ι ώ ώσ ού ι έ ο. ι ύ ι ο ς φοι ές

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.22 15:26:42 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΒΕΨΓ-0ΣΤ Η Η Η Α Α & Α Η Η Η Α Α Η Α Η Η Α Α Α Α Α Α ΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

Α. : /2614/ SYMV

Α. : /2614/ SYMV α. /.Y/14 Α. : /2614/24-06-2014 Α Α Α Α Ω Α Α Ω Α Α Α Ϋ Α Ω Α Α.... Α Α Α Ω 14SYMV002275566 2014-09-05 Α α α ι 13/06/2014, α ο αφό α ο α βα, αφ ό ο...., ία «α ίο ό οια ι ι ο ο α Α.... - ο α ό οια α ο α

Διαβάστε περισσότερα

13PROC

13PROC Α Α Α Ο Α Ο Α.Α. - Α Α Ω Α Α Α Ω Ω Α α, 5-12-201 Α Α ι : 0/002/9522 / Α Ω ι α ά : 0/078/19/18-11-201 Α Α 1PROC001771147 201-12-10 α / : Α ό α ο : α ι α : ά ιαφ ό ο οφο ί : ι ά φ ο : 79 Fax : 0 6479285

Διαβάστε περισσότερα

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV

Α. ω.:5422 Αθή α SYMV Χ Η Η Α Α Α. ω.:5422 Αθή α 14.02.2014 Α Η 14SYMV001890295 2014-02-25 ια η α άθ η α ά η α φό α η ιο ία & ο ή ι η «ώ οώθη η η ι ώ οϊό ω» Α α α 14.02.2014, α αφ ία ο ι ο ι ίο ά α ί ο ο ί, αφ ό ο ο ι ό ό ο

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.30 13:23:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7181ΩΡΝ-5Α4 Α Α Α Ω Α, 30/10/2014 Α Α. Ω.: -16105- Α Α Α :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. Περαία, 09/06/2015 Αριθµ. Πρωτ.-.Υ.-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ. Περαία, 09/06/2015 Αριθµ. Πρωτ.-.Υ.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. : 57019 Πληροφορίες: ρακάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2392330065 Fax: 2392024866 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφη ό η α 7: οσ ή ι ι ύο Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσης ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια ήσ ς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Κυκλοφορητές. Η εγγυημένηλύση στηνάντληση

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Κυκλοφορητές. Η εγγυημένηλύση στηνάντληση ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2016 Κυκλοφορητές Η εγγυημένηλύση στηνάντληση More than pumps H AG ι ύθ ο αι έ ι ή θέσ σ α ο ά α α ή α ιώ β ι ής οιό ας ια οι ια ές φα ο ές, ο όσιο αι βιο α ία. Α ό ις α ές ς α ίας ο ' αι ία

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.13 11:43:17 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 72ΝΒ46ΨΖΣ4-ΟΔ9 Α Α Α Αθή α : 13/3/2015 Α ιθ. Π.: 7313 Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.17 14:24:54 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω1Γ3ΟΞΛΔ-Ε2Η Α Α Η Α O Α Ο Α Α Η Α Ο Η Ο Ο Ο Α Α Α Η Α ΑΪ

Διαβάστε περισσότερα

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00 Y Ο Ο Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Ο Ο Α Η Ω Ο Α Α Α Α Ω Ο Ω Α. Ο Α Α Α Ο Ο Ω Ο Α Ω Α/Α Α Η ΟΫ Ο Ο Ο θ ι ό όσ α P.T.F.E ια η οϊ α ή α ά α η ίς αι ίσ ση α ί ο ι ά α οσ ι έ ο σ όφι ο ίβ η α, σ α έ ο α ι ό ά ο ια

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: Α ιθ ός ια ιβής :

Θέ α: Α ιθ ός ια ιβής : Δ ατ η ατ ό Πρόγρα α Μ ταπτυχ α ώ Σπου ώ «α α έ άσι ι ή έ ια αι οι ο έ ς ι α ές ο ο ές ια ια ί ισ αι οι ο ο ία ς» α ια ή ι α ι ή ασία ς έσ οι ας- ι ίας ο ά ι α ού ο α ο ό ο α ι ού & Α ο α ού Α ιθ ός ώο

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV γγ ού 83,11745 Αθήνα, 2109285117, F 2109233119, initialreceptionσasylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Η Α. Πλη οφο ίε : Π. Μπαλτή, E- mail: p.baltis@asylo.gov.gr 14SYMV002061752 2014-05-21 Α. ω.: 7 / 2515 Η.:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ Ι ΕΑ ΕΛΛΑΣ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ Ι ΕΑ ΕΛΛΑΣ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΗ Ι ΕΑ ΕΛΛΑΣ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ Απρίλιος 2013 Αριθµός προγράµµατος: 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Παραδοτέο 5 Επίπεδο ιάδοσης: ηµόσιο Σε συνεργασία µε: 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφη ό η α 8: σ ή α α α οθή σ ς Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσης ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ. Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα Ιωνία Α Α, Φ : Ιωάννα Δέ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.27 13:09:48 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΕ3ΨΟΡΗΛ-ΣΗΧ Α Α Α Α Ω, Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Γ Φ Η Ω Ω : α α υ : α Γ Η Ω : 1957 Γ Η Ω : α Θ Η :. φ α 5, α E Ω :. 2106859500, 6944530030 e-mail : athanassiou@ivfathenscenter.gr πα υ π φ α Πα π υ,1986 υ α υ Γυ α α α α: 1. α «Ά α» 2. Πα π α α υ Γυ α

Διαβάστε περισσότερα