. α : LLP AT-LEONARDO-LMP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP"

Transcript

1 Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ α : LLP AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1

2 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α Χα α Ν υ Ν Ν ΝήΝα αφ Ν υ Ν 31 υ υ 2013 π - π -ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) Γ αναπ Ν α Ν Ν αν Νπα Να Ν α Ν Νπ α αν αν Να Ν υν π υ υ : Φα Έ γ : Case Management for unemployed Youth CHARISM α α Lifelong Learning υ: LLP AT-LEONARDO-LMP υα ό Ν όπ Νέ γ υ: υ ό έ γ υ: BFI Tirol Bildungs GmbH (AT), Ing.-Etzel-Straße 7, AT-6020 Ί π υ αί : υ υ (EL), Carolin Fraude (DE), Margit Kerschbaumer (AT), Lexl Gerhild (AT), Daniela Päpke (DE), Heike Kölln-Prisner (DE), Consuelo Garcia Sanchez (ES), Zdenka Wltavsky (SI) Ν Ν α Ν Ν Νυπ Ν Ν υ πα Ν π π έ υ Ν Ν υ φ Ν Ν Ναπ Ν υν υ Ν α Ν Ν π π Ν Ν π Ν αν Νυπ υ Ν α π α π Ν Νπ υν π Ν αν Ν Νπ φ Νπ υνπ α Ν Ναυ Ν Ν υπ. 2

3 Χ Α Χ ΓΩΓΗ Ν- Χ ΧΗΝ Ω ΝCASE MANAGERS Ω Ν Φ Ω Θ Ν ΓΗ Η Ν Ν ΓΗ ΗΝ Ω Ν Ν Η

4 1. ΑΓΩΓΗ α α π α πα α α α υ υ CHARISM, α υ π α απ α α α α α ( υ πα α α α CHARISM) α α υ α α α π, υ α α υ Case Managers. α Ν αν Νonline υ α Ν Ν π υν Ν υ WebEx,Ν Ν α Ν υ φ α Ν αν α α υ Ν Ν υ Ν αν Ν Ν α α Ν αν Ν υ Ν α αν υν υ πα α υ α α υ CHARISM α Ν Ν αν υν πα υν α α Ν ζ,ν Ν α α Ν έν ΗΝ α Ν υ Ν υ π Ν Να υ μν α 1 ( )Ν FUERM πα α α Ν Ν α α 2 VHVHS Γ α α α 3 Ν π BILSE Γ α α α 4 α α BILSE Γ α α α 5 VHVHS Γ α α α 6 Φ αν α α URI SOCA α α α ΝCharism BFI υ α Η α α υ υ φ α α υπ υ α π α Case Management, π υ α α α υ α υ α α υ α α α α π υνυ π. Ν π Ν α α Ν α Ν αν Ν αν α α Ν α Ν π α Ν υ CHARISM Case Management α αν υ υ πα α υ α α υ CHARISM, Ν π α α Ν υ π Ν υ υ Ν έν π π αν Ν Ν υ α Ν Ν Ν α Ν α Ν υνπ υ,ν α Ν α Ν αν Ν Ν υ α αν υ α α υ Case Managers,Ν αν υ Ν ανπ αν υ Ν α ανπ Ν Νφ Ν π έ υ Ν Ν αφ Ν πα υ Ν αν Ν Ν υ π Ν υ Ν θν α,ν π α Ν Ν α Ν αφ α Νπ α Ναπ,Νπ πα α Ν αν απ φ ΝΝ πα Ν Νπ φ Νπ υνπ α Ν Ν Ν έ αν α ανπ υν α α Ν Ν α Ν α Ν αφ,νπ Ν α Ν α Ν πα α Ν π υν α α Ν Ν Ν αέν υ Ν υ φ Ν α Ν Ν υπ Ν Ν Ν υ Ν Ν Ν Case Management α Ν α αναυ Νπ υναφ Ν υ Ν υ έ 4

5 Ν Ν αφ Ν Ν π υν α,ν Ν υπ Ν Ν υ α αν αν υπ Ν Ν α Ν ανα Ν Ν Ν π Ν υ π έ Έ,Ν Ν Ν Ν Ν,Ν α Ν αν Ν Ν π Ν α Ν υ Ν,Ν Ν Νφ Ν π έ 2. Α ΑΝ- Χ ΗΝ αν Νπ υν υ Ν Ν α α Ν,Ν αφ Ναπ Ν α Ν Ν α Ν Ν α,ν,ν πα υ Ν υπ α Ν α Ν π αν αν α α έν α αν Ν Νπ υν υ α Ν α Ν α Ν1ζΝ α ΝβιΝ έν υ Ν α Να Ν Ν Ν α Ν ανπ υνπ Να Ν Ν αν Ν«έ π υ υ ε έχ υ πρ γρα α CHARISM εί α ε α 15 α 25 ε» ( α α Νγ,Ν α α, α 6). ΗΝ Νπ φ αν Ν Ν(γηΝ απ Ν υ Νγι)Ν α Ν α Ν1ηΝ α ΝβηΝ,Ν π α Ν Να Ναπ φα Ν Ν α έν Ν αν ανυπ παν α α,ν Ν Νπ υν υ α Ν π α Ν Ν1ίίΣΝ Να Ναπ φα Ν Ν α Ν π Νπ φ α Ν Νπα α Ν α αέ Ν Νπ φ Ν αν Ν Ν υ Ν Ν Ν α Ν α Να υ : Να Ν Ν Νπ υν υ α Νπ Ναπ ΝβΝ( ΝγΝπ π ),ΝζΝ( Ν βνπ π )Ν ΝβγΝ Ν1Ν α ένν Ό Ν Ν π υν υ α Ν α Ν ένηνπ αν α Ν αν α Ν π έ Ν Ν Νπ π Ν Ν υ Ν α Ν έ Ν υπ υ Ν υ Ν π φ Ν απ Ν υ Ν υ Ν α Ν α υ Ν αν Νφ Ν Νπ υν υ α. Ν Ν Νπ π Ν Ναπα α Ν Νπ υ Ν Ν έν α π π (URI SOCA) υ α αν Ν α Ν α απ. υπ υ υ π φ απ υ υ α α υ α απα α Ν αν π. 3. ΧΗΝ Ω ΝCASE MANAGERS Ω ΑΦ Ω 5

6 Ν υ π Ν π α Ν β Case Managers Ν π π Ν ζν α Ν α,ν Ν Ν Ν βν α Ν α Ν π α Ν 1 Case Manager (BFI and VHVHS). Ό Ν ΝCase Managers ( Ναπ Ν α Νπ υναπα Νπ φα αν Ν BILSE),Ν π α Ν απ Ν Ν α Ν Ν πα υ Ν Case Managers ( Ν Ν πα υ Ν Case Managers) Ν αν Ν α Ν υ Ν α Ν Ν π Ν υν α Ν π υν Ν Ν υ π έν Ν βν π π Ν υπ Ν π Ν Ν α υ Ν υν α Ν(FUERM α URI SOCA)Νπ υν α Ν Ν απ φα Ν αν υ Ν Ν αν υν Case Management α Ν Ν Ν υν π α Ν( Να π Ναπ )έν Ν α Ν α Ν Ν Ν Ν π π Ν π φ Ν Ν υ α Ν αν υ Ν Case Managers,Ν Ν Ν υ α αν α Ν υ έν Ν Ν βν π π Ν α αφ Ν υ Ν π Ν αφ Ν Ν π Ν π υν Ν α Ν α Ν α υ Ν Ν αυ Ν Ν α αφ έ 4. Θ ΝΑ ΓΗ Η Ν Η α π π φ α αφ π, α α υ υ. α Νπ φ α Ν Να φα Ν Ν α Ν Ν Νπ υν π μ υ α BFI: φ Ν Ν α Ν Ν αν υ υ α : υ α π π πα α Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν υ Ν Γ α α BILSE: Ν Ν Γ α α VHVHS: Analysis of information drawn by interviews with stakeholders form the school, observation and interview Spain FUERM: α α α π φ α α φ Ν α URI SOCA: υ α α αφ α π π υ, υπ υ π α α π π. Ν α α φ α Ν Ν π αν αφ Ν Ν π α Ν π αν υ αν α αν( Να )έν 6

7 5. Α Α ΑΝ Α ΝΑ ΓΗ ΗΝΑ Α Ω υ SWOT υ απ πα α α α α φ έ υ α η ία Α α οφο η η απ Ο γα π η οφ η η πα α απ α α α αναπ α αν Ν α α α υ FUERM α π α π π υ υ α Ν Ν Ν Ν υ υπ Ν α υ α Ν αν υ π Ν π αν α, α α α α υ φ υ α π υ υ. α α π Ν υ α α α CM Ν Ν Ν α αν π α Case Managers BILSE αφ απ α α α υ α α α υ Ν Ν π Νφ Ν υνπ α ΝCHARISM. Case Managers FUERM & Ν π Ν α Ν Ν α Ν π φ Ν αν αν Ν π α Ν απ φ Ν Ν Ν Νπα α Ν α Ν Να Ν Ν υ Case Managers FUERM - - BILSE Ν α Ν α Ν π Ν Ν α Ν Ν π φ αν Ν Ν απα α Ν Ν αν. Case Managers υ Case Manager ανπα α Ν Ν αν α Ν υνπ ΗΝ Ν υν α υν α Ν π Ν α Ν αφ. α α α α υ case Case Managers BILSE management, α α α α α α α α Ν α Νπ Ν Ν Ν π Ν υ Ν αναπα υ Ν Ν υ Ν Ν π υ α Ν Case Managers BILSE 7

8 Α α α η ία Α α οφο η η απ Ο γα π η οφ η η υ Ν α α υν α α υ BFI & FUERM α π πα α υ π π αφ α α Ν Ν. Έ φ υ α υ α υ α π Ν Ν Ν φα α Ν Ν α Ν α Ν υ Case Managers BILSE Ν Ν υ α Να Ν Ν Ν υ Γ Νπα α. υ Ν α α Ν Case Managers FUERM υ α φ Ν φ αν Ν ΝΓ α Ν αν α Ν π α Case Managers FUERM α υ α υ α Ν Ν υ Ν Ν Case Managers FUERM α υπ υ Ν αν υα Νπ Case Managers / α πα α α φα α, α φ υπ π α αφ Ν υ ECVET α υ α α υ HHVHS υ α ί Α α οφο η η Ο γα απ π η οφ η η Θα α π απ Ν Να α φ υ 8

9 π υ, υ υ υ υ α α. α α case manager α α α π α α Ν αν α Ν Ν α Ν πα α Ν υ Ν υ Ν α α α α αφ α Ν φα α Ν Ν Ν α Ν π BILSE BILSE Απ α Ν φ Ν Ν π Ν αν υ Ν αν Ν υπ Ν α Ν Ν αφ Ν υ,ν Ν Ν π υπ α Ν α Ν Ν π απ Ν α αφ έν π Ν ααν αφ Ν Ν Ο α α Ν α α ΟΝ Ν ανο α Ο. Έ α π case manager π α αν π α α υ π υπ α υ α υέ Α α οφο η η απ Ο γα π η οφ η η BILSE BILSE BILSE 9

10 6. Α Α ΑΝ Α Ν Α Ν αν π αν πα υ α Ν Ν π Ν Ν υ π α Ν α Ν π Ν Ν α Ν απ Ν Ν α αφ Ν υ,ν α Ν π Ν π α υ π α αν α Ν π Ν π υνπ υ α Ναπ Ν Ν Ναυ Ν Ν μν α απ α α α α α α α α α α α Ν π υν π α α Ν Ν α α Ν αν πα α α αέν α α α α π αφ α α απ απ υ υ έ π α α π φ π υ Case Manager π Ν αν υ Ν π α Ν Νπ α α Ν. α α α π α π αυ π, π α π Ν απ Ν αν Ν υ υ Ν Ν υ Ν υ. α α α π π α υπ υ Ν αν Ν υ. π π α π α αν Ν. α π π α π π α α α α α α υ Ν Ν α. α α έν υ π α απ υ Case Managers α π α αν υ,ναπ φ α Ν ανπ υν Ν α υ. α 5 / α α πα α α, υ Νπ Ν, α α Ν υπ Ν π α αφ Ν υ ECVET α Ν υν α α υ. Θα υπ α Case Managers αν Ν Νπ Ν Ν Ν π π Ν πα α α έ α α α υ α 5 α υ υ «α» π υ π Ν π α Ν Ν ένέ α 5 α «α α αν π»έν α π υ υ υ π π π α α Ν ( α 5) αν π π Ν αν π Ν α αυ -π α α α π Ν Ν αυ Ν υν ήν Ν Ν υ,ν α Ν α Ν π Ν α Ν πα Ν α α αν Ν αν π υ Ν. Γ α α υ case manager α α α Ν απα α Ν αν α Ν Νπα ΝήΝ Νπ υν αν υ Να Ν Ν : - Ν υ α Ν Ν αν π Ναυ αν αν υ Ν Ν υν - Ν α Ν Ν Ν π Ν αν Νπ α α 10

11 - υ Ν Ν Ν π Ν Ν Ν Ν α 6, α υ α Ν Ν Ν Ν Ν 14 Ν α Ν α Ν α Ν απα α, 7. υ Ν αν α α Ν απ Ν Ν απ φα Ν υν ωase εanagerν α Ν φ αν Ν υ Ν α υ Νπ υ. υ α, α α π φ α υ α φ Ν αν αν π. 7. Α Α Η Α α α πα υ α α α υ πα ( α α I) α Ν Να α Ν α α Charism ( α α II). 11

12 Θ Η ΗΓ Ο α α ω α α α α α 1: ( ) Ν Ν Ν α Ν Ν υ υ υ μ ήη Case Manager αν π π Ν αν α Ν π α ή αν υ υ Ν «,Ν υ α αν α Ν π α»έν ΘαΝ ανπ ΝΧ α ΨΝ υ μν α α, υ Ν α Νπ α,ν πα υ α Ν υή Case Manager, α αφ Ν Ν Ν αν α Ν α Ν αν Ν π α αν Ν π π Ν. Ν α Ν Ν υ Ν Ν αφ Χ υ υ αν Ν αφ ήν υ υ υ ΨέΝ α Ν α Ν αν υ Ν αν Ν α φα αν α Ν αν α φ Ν αν αν φα π Ν Νπ έν Ν π υ α Ν αν υ α Ν αν α Ν υ Ν Ν αφ ΝΧ Ν π π Ν α α π Νφ αφ ). ήη Case Manager ανπ π Ν αν ΝΧ,Νπ,Νπ Ν πψν Ν Ν Ν Ν π έν Ν, α Ν Νπ Ν αν αν αν α Ν α Ν αναπ φα,να Ν Νπ Ν α Ν α Case Management. ήη Case Manager ανπ π αν υ Ν αν π α Ν αν ή Ν α! ΗΝ Ν υ α Ν αν Ν υ,ν π α αν α Ν Ν Ν π π Ν Ν Ν Ν φ Ν α Ν Ν αν υν π υν α υν υν.... α ( case management)... ( υ υ υ ) 1. υ α [ α 1: ( )] α π υ Νυπ υ υ Η ανπ Ν υ Π π υ ν... αυ Νπ υ Ν υν υή α... α... υ... φ... α ή πα υ... Ναπ Ν Ν Νπ υ Ν υν υ... αφ Ναπα... Social Security Code II Agency (Γ α α)... υπ ανπ α Ν... Νυπ α Νπ α Ν... α... υ υ υ Ν υ... υ υ υ Ν

13 α Ν Νπ α Ν Ν Ν ( π π α Νπ απ Ναπα ) Νπ α ( α Γ α α) α Ν ( α Γ α α) αν π α Ν υν α (α φα α π α υπ υ α )... α α... α Ν α (Γ α α) α Να αν α ή α... πα α υ Να π π πα υ... πα α υ Ν πα υ α... πα α υ Ν πα α Ν α... α α ή... α Ν ή... α Ν Ν Ν α... Ν Ν α φ II ( π αν α α II/ Ν α α )... Ν Να φ III ( π ανα α I... Ν Να φ VIII... Ν Να φ XII ( Νπ α)... Ν α... Ν Να φ II... Ν Να φ III... Ν Να φ VIII... Ν Να φ XII... Ν α αν π α Ν υν α αν π α Ν υν α αν π α Ν Ν α 2. π Ν α π, Ό α Φ π αυ α α α υ... απα Η αν α Ν α α υ υή α... α ή... α ή... ή... ήα... Ν α υ, α..., π... Ν π υν α... π (> )... α ανπ ( )... π (< )

14 ... α π φ Ν φ υ Ν Ν α α (α φα α ), α..., π... αν / α α α απ ( ) α α Ν α Νπα α (α φα α ) Γ Ν Νπα α Ν Ν Ν α αν 3. αν αφ... ανπα α... αν α α... αν αν Ν υ... Ν α... ανπα α -... α... α α α α Ν α α... α α πα α... α π /α π υ ή υ π α/... πα α α υή Ν υήα... Ν α ( Ν ανα αν α)... Ν υ... α Ν α Σ ο χ α ω α ω που χ π α ή ο α (α φα α ) π υ, Ό α φ Ν Ν φ Π οφο α α φο α α φ Να φ Πα ου ουήα ( ο α φα α )

15 α... α... Νπα α υ υ υ υήα ν α υ υ υ υήα ν πα Ν α/ πα α Κο ω ο-ο ο ο α α Ν α Ν ανπ α Ν αν υν υήα Νπ α Συ α α Ν υ ω 3.2 α α Νυ α α Να απ (απ πα α )... α α α/ αυ απα... α Ν π α α... α α/ αυ απα... α π α α... υπ Ν α Ν υν Ν π...(π, φ )... Ν υ Ν Ν Ν... Να φ Ν Να φ... Ν υ Ν υ... Νπαππ,Ν α... Νφ υ /... Ν Ν υν π ή α α... Ν Ν υν π ή α αν Ν φ... Ν π ή α αν υ φ υ... Ν Ν... Ν α... υπ Ν α υ αν... ή Ν Ν Ν α... υ Ν Να απ (απ πα α ) 3.3 Ν α α Μ α π ( π π α Νπ απ Ν π ) / ν α... ν α... πα α... παππ, α... α Ν α... Ν α... Νπα α... υ... φ

16 ... α... υ... φ Ν α... φ Νπα α... α ή Νφ ή... α αν α ουήα π Ν υ Ν Ν α,ν α πν π. Ά α Ν Ν υ υ 3.4 α α υ πα Ν α Ν Νπα Να α π π,ν Η Ν απ υ α Ν Ν πα αν Ν Ν ( ) Ναπ φ ( )... α... Ν π α... Ν π α... Ν π α Ν Ν υ Ν αν υ ( α)... α ή Νφ ή... α ή Ν φ Π υ π π πα υ π υ α ν α Ν πα Ν... ανφ υ,ν... α Νφ Ν Ν π Ν α α... α αν α ή αν Ν πα υ... Ναπ υ... απ υ Ν Ν υ... απ υ υ α Ν πα υ... Ναπ υ υ α Ν πα υ... απ υ υ α υ... πα π π α... α πα υ... Νπ π Ν πα υ π υ π υ απ αν υ Ν π π Ν Ν απ υ Ν πα υ Ν( Ν ) πα 3.5 α Ν α Ναπα ο- π χ α α Ύπα Νπ π Ν π Ν Ν... α α αν π υν... απα Ν πή αν πα υ Ν Ν (α Ν α) Ν Ν πα

17 πα ν α υ υν Ν πα ( )... Ν πα Νπ υν Ν α πα α α... α π Ν Ν Ύπα Νπ π... α αν π υν απα Ν πή αν πα υ Ν Ν (α Ν α) Ν Ν πα πα ν α υ υν Ν πα ( ) Μ α ου α ω α α... α υ... α Ναπ ν Η αν απ (α α) Ά αν α Ν πα Ν π υν Ν α υ α Ν α ( Ν )... α... α Ναπ ν α Ναπ ν α Ναπ ν Ν α α Ν Α απα χ ή α α Ν... α απα ή α α... αν υ α α Ν α α ( ) Ν απα ή α ν υ α α α π φα α αν α α Η αν απ (α α) Ν απα α απα Α α... α αν ΝήΝ υ α... α α α Ν Ν Ν υ α αν α α ( ) υ Ν α α α ( ) Σ α ω α / α α α/ ο ω α α (α φα α ) α α /... α α... α α α Ν α / Νυπ α... α α Ν α... Ν α α... Ν α α

18 α ( ) Γο α Γ Ν α α υ α α ( ) υ Ν α ( ) 3.6 υ α... α... α π α α α π α αφ Ν Νcase management;... α π Ν αν υ Να α... π Ν Ν Ν ν... α πα α (α α π α π α α α case management) α απα α α α Ν ή Ν ήα... π Ν Ν πα υ π πα υ ν π Ν Ν υ π υ ν α απα α α α α α α Ν α... α α Ν Ν α... α α Ν Ν α α... υπ Ν π α α / πα α Νπ α α... α Ν α Να α πα α Ν έ

19 α 2: υ α α α απ. /Η Case Manager ανπ π Ν αν α Ν Ν Ν αν Ν αφ Νπ Ν(π υ Να υ,ν α α,ν explorix ΨέΝ α α α / /α, απ υ (α ) π α Ν υή Ν α Ν Ν υ Ν υή. 4. Case Management 4.1 ( α 2) α α αν π υ α α α α Ν α α α... Να π υ α... Ν α α α Ν α π υ... Να π υ α Νπ υ : Να... υ υ... Ν αφ... αυ α α αυ α α α αν : Χ Ν α αν υν Να Νυπ Ψ π... π π α :... π α Ν α Ν υ π φ :... α α α α : π α ανα πα υ Ν α Ν Ν α α ( πα α Ν α Ν ) 1 Έ αν αφ 2 αφ 3 αφ 4 Ν α αφ πα α Ν πα α Ν Νπ Ν Φυ Ν α Ν Ν π Νυπ Ν υ α Ν α α Ν Ν φυ Ν π Ν υ ( πα ) υ

20 πα α Ν Ν π Ν ΝΧmedia) Γ Ν Νυπ Ν Ν υπ ( π α αν αφ α υ ) Ν α Ν Ν Ν (π α) πα α Ν Ν π Ν Ν Ν α Ν Ν π α Γ α 1 Γ α 2 Γ α 3 πα α Ν Νπ Ν α Ν α α υ α Ν α α π π α α Ν α Ν αφ Ν υ αφ Ν υ Ν Ν α α α Ν α φ α α φ α α Ν α Ν α α Ν π φ Ν π π π α Ν Ν αν αν Ν υ α φ π Ν Ν α Ν α Ν α υ Νφα α α Να Νπ φ Νπ φ Ν Ν ΝήΝ α α α αν π υ Νπ Ν π α α αν αν α Ν α α α α Ν α α Ν υ υ α α Ν υ α α Ν α Ν α Ν α α α α φ α Να Ν Ν α Ν α Ναυ α Ν υ υ π α α π α α α Να π υ Ν Νπ Ν Ν α π Νυ α υ π α...

21 ΓΕ ΓΡ κοπός: - π ο π υ π φο, οπ οποί α α υ π ο / α πα υ ο ο πα α που αφο ο α πα α α α ου που υ π φο α α ο ο α Ε Ε Η ΓΡ Φ κοπός: - α ο ί ο αφ ο - αυ ο ο α 3: Π Υπ π υπ α α απ υ υ α αν Ν Νπ. ΘαΝυπ αφ Ν απ Ν Case Manager α Ν Νπ, α α υ υ. Ν Ν π α Ν Χ Ν υ αν Ν Ψ. Case Manager α π π α π αν φ Ν υ Ν υ φ αν π S M A R T. 4.2 Νυπ ( α 3) π π πα υ Π οσφο ά οσ ή ιξης 1... πα υ... Νυπ φ Νπ φ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ φ Νυπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ υ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν

22 ... υ π π υ π υ υ Ν υν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 2 φ Νπ φ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α α απα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ φ Νυπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π π φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π

23 φ Νπ φ... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ φ Νυπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ α Ν... π Ν... υ... α Ν Ν Ν υ Ν υ... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α π Ν... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ ) π / π π... π π πα α... Νπ π φ Νυπ π Ν πα α Νπ α α Π οσφο ά οσ ή ιξης 1... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα φ Νπ φ... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... α α/ πα υ π υν Ν π... πα υ Νπ α α/ Νυπ... πα α Νπ α α φ Νυπ... π α Νπ π... αναπ Νπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν υπ απ (α Ν α): (α Ν α):

24 Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 2 φ Νπ φ φ Νυπ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... α α/ πα υ π υν Ν π... πα υ Νπ α α/ Νυπ... πα α Νπ α α... π α Νπ π... αναπ Νπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν

25 π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 3 φ Νπ φ φ Νυπ Ί υ αν α... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... α α/ πα υ π υν Ν π... πα υ Νπ α α/ Νυπ... πα α Νπ α α... π α Νπ π... αναπ Νπ Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ α Ν... π Ν... υ... α Ν Ν Ν υ Ν υ... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α π Ν... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ ) π / π π... π π πα α... Νπ π φ Νυπ π Ν πα α Νπ

26 Π οσφο ά οσ ή ιξης 1 φ Νπ φ φ Νυπ... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... π α αν / ανχmedia)... Ν α α / α... πα υ / φ α/ υ α... α/ π... υπ α... π / π. Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 2 φ Νπ φ φ Νυπ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... π α αν / ανχmedia)... Ν α α / α... πα υ / φ α/ υ α

27 ... α/ π... υπ α... π / π. Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν υπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 3 φ Νπ φ φ Νυπ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... π α αν / ανχmedia)... Ν α α / α... πα υ / φ α/ υ α... α/ π... υπ α... π / π. Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν α... π Ν

28 ... υ... α Ν Ν Ν υ Ν υ... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α π Ν... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ ) π / π π... π π πα α... Νπ π φ Νυπ π α π Νπ Ν Π οσφο ά οσ ή ιξης 1... Νυπ... Ν- πα α υπ φ Νπ φ... απ υ Ν υ υ υ... πα υ Ν Ν Ν... αναυ α ΝήΝ απ α... υ υ υ (π, υ, ) φ Νυπ... Ν / π / π... αν Να α φ Νπα Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α

29 π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 2 φ Νπ φ φ Νυπ Ί υ αν α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... Νυπ... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... πα υ Ν Ν Ν... αναυ α ΝήΝ απ α... υ υ υ (π, υ, )... Ν / π / π... αν Να α φ Νπα Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 3 φ Νπ φ φ Νυπ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... Νυπ... - πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... πα υ Ν Ν Ν... αναυ α ΝήΝ απ α

30 Ί υ αν α... υ υ υ (π, υ, )... Ν / π / π... αν Να α φ Νπα Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π Ν υνπ υν α 4: Πα α α Ν Ν αν Ν α α α Ν υπ Ν Ν α α Ν υν π Ν π π Ν αν πα α α Ν Ν α Ν,Ν πέ έν αν α Ν Ν Ν αν π α Ν υ Ν υ Ν Ν ανα α Ν Ν α Ν α Ν α α Νπ α Νπ αν,ν α Ν Ν υ Ν υ π α υ υ Ν α έν π αυ Ν Ν α,ν

31 πα α Ν α Ν υ Ν α α Ν Ναφ Ν Ν Ν Νπ α έν α Ναυ Ν Ν π,ν Να α Νπ υν υ Νπ Ν Ν Ν Ν Νπ Ν α Ν Ν π Ν α α α, α Ν Ν π Ν Ν π έν υ Ν Ν α Ν αν Ν α α Ν Ν Ν α α,ν υ Ν π υ Ν α Ν υ Ν υ έν α Ν Ν Ν π,ν α Ν α Ν π υ αν Ν αν π υν υ έν Ν αυ Ν Ν φ, Ν Case Manager υ Ν πα α έν υ Ν Ν υ αν πα α, π π Ν αν α α α α έν ΝCase Manager π π Ν ανα Ν α,ν α Νπα α Ν αφ Ν α Ν Να Ν υ φ α,ν Νυπ α Να α Ν π έ α α πα α Ν Ν πα α, π φ Ν Ν Ν α Ν Ν α υ Ν α α α Ν υπ Ν Ν Ν ένηνπα α Ν α Ν Ν υ Ν α α αμν Έ Ν Νπ Ν Ν Ν α,ν π Ν Ν υ φ νν α φ Νπ Ν αν Ν α α Ν αν π Ν ανν α Ν α ανν Ν π π Ν αν α Ν Ν απ φ Ν π Ν υπ Ν Ν πα αν α α νν Ν π α ανυπ υ Ν α Νπ Ν π π Ν α απα α νν Ν π νν Ν α Νπ νν Νπ Ν Νπα α νν π. Ν απ Ν Ν α υ α Ν Ν πα α Ν Ν α α Ν υν π,ν Ν π α π Ν υν π α Ν υπ α Ν Ν α α Ν π υ,ν α Ν απα α έν υ Ν π α Ν Ν α Ν Ν Ν α Ν Ν π π Ν Νπ Ν α Ν Ν Νπ, Ν Ν Νπ Ν π ανχ υ α υπ Νή follow-up). α 5: α α α π (α ) Ό α Ν Ν α α αν υπ Ν φ Ν Ν,Ν π π Ν αν α αν α,ν Ν π αν αν αν α, Ν α Ν α Ν Ν Ν έν Ν Ν υ,νπ π Ν ανα Ν Ν α Ν π υ Ν π υ Ν, πα α Ν Ν π ήν απ υ έν ΗΝ Ν α α α Ν υπ Ν υ Ν υ -απ φα α Ν Ν Ν α Ν α α φ α Ν α υν π Ν Ν π Ν Ν Ν α Ν Ν π Ν υν α έν α Ν α Ν αν αυ,ν π Ν Ν Ν α α α α α Ν Ν Ν Ν π Ν α Ν υνcase Manager α Ν υνπ,ν Ν π αν Νπ π Ν απ Ν αν α α Να Ν αν α Ν α αέν Ν Ν υ,ν ΝCase Manager π π Ν ανπ α α Ν Ν Ν α α α Νυπ Ν Ν έν Ν απα α,ν Ν Case Manager αν π π Ν αν α Ν α Ν πα έν

32 ΗΝ α Ν α Ν Ν Ν υ α Ν Ν α π αν υ Ν / α α αφ Ν Ν έν ΘαΝ π π Ν αν αν Ν υ αν αν Ν Ν υ. 5. α α α π ( α 5) 5.1 φ α α α αν α Ν Ν Νcase management ( Ν )... Ν υ α παφ /... Ν... Ν φ Ν Ν Να α Ν υ Ν Ν α Ν α Ναπα α Ν π π Νυπ? υ Ν α π π Νυπ... α υ... α... α υνπ υν Ν Ν π αν υν υ... π π... α α Ν α... α α... υπ α Ν α... Ν υ α α Ναπ Ν Ν... υ... / α Ν π α... α πα α Ν case management... π π Να... Ν π : Ν Νυπ π :... υ case management Ν Ν π... Ν πα υ π : Ν α α π :... α Ν Ν α ( ανγ α α)... : Ν π.... φ. II.... φ. III

33 5.2 π υ Ν Επα α α Επ υ απ φ π Ν Ν πα υ Νυπ Ε χ Επ υ α Ν υ.... φ. VIII.... φ. XII... π π Ν Ν α Ν υ... π π Ν Ν υ... π π Ν υ α Ν πα υ... αφ υν Ν Ν πα υ Ν... αφ Ν υ α πα υ... αφ Ν α Ν υ... α α α... πα α Ν α Ν π π... ανπ... α Ν πα υ... π αν ανπ α Ν Ν ή α Ν πα υ υ Ν... Ν πα α Ν α... υ Ν π π Ν υ :... π π Ν α α πα α Ν πα πα υ... Ν α α Ν α υ... Ν πα α Νπ α αν αν α α... π α αν πα α Ν α... - π α Ν α... α... π :... πα Ν α α Ν α α Έ α Ναπα... Ν α Να υν υ... Ν α Ν υν υ... Ν πα α α... αυ -απα... απα... π απα... α Ναπα

34 α α απα Ν α Ν Ν πα υ Ε χ Κ ω α Κ ω π α α Ν Ν α Ν α Ν υ υ Έ α Ν Ν α Ν υ Νπ Νπ φ υ αν Κ ω υ Ν α Ν Νφ υ Ν α Ν Ν Ν α Π οσω ι ά αίσια α αν Ν Ν υ υ Ν α αν α Ν Ν α Ν Ν Ν υ αν Ν Ν α α αν Ν Ν ή Ν φ Ν παφ Ν Ν υ α φ υ Ν ήν υ α... α α... υ Ν Ν π / α Ν α / α α φ Νπα... α / π υπ α... α α α α α Ν πα... φυ... απ Ναπ Ν Ν α... α ανα... α π πα... α π υ... υ... π α... π... π υ... υ... π α... π... π υ... υ... π α... π... π Ν α... α... α... α πα... π Ν α... α... α... α πα... π Ν α... α... α... α πα... π Ν α... α... α... α πα

35 α αν Ν Ν ή Ν α Ν φ ΝήΝφ α α αυ -π α α π Ν Ν Ν αυ Ν υνήν Ν Ν υν υ Case manager π υ Ν Ν πα α α αν π αν π υν π α Ν α Ν φ αν ήν α αν Ν Ν Ν α Ν Ν α Ν υν υ ΗΝ πα α Ν α Ν υν υν α Ν α ΝήΝ Ν Έ υ α αν π Ναυ αν αν Ν Ν α αν υ ω α Έ υ α α π αυ α αν υ Ν Ν Ν υ α π α π α α υ π... π Ν α... α... α... α πα π 1 10 (10 Ν α Ν α αψνον έέ π 1 10 (10 α Ν Νυ ΨΝοΝ έέ... π Ν π υ... π α... π α... Ν π α Ν α υ... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α Ν Ν Να

36 α 6: Φ α υπ ΗΝ φ αν υπ Ν π α Ν υ α Ν α Ν υν Case Manager α Ν υνπ Ν Ναπ Ν αν υ Ν,Ν αν αν Να Ν α Ν αν Ν α Να Ν Ν Ν α Ν α αν Ν έν π Ν αν π α α Ν π Ν υ α,ν α αν Ν Ν απ φα Ν υν Case Manager α Ν υ Ν α υ Ν π υ.

37 π α α ( α 6: φ α υπ )... Ν1Ν α... ΝγΝ αν Νφ α Νυπ... ΝθΝ... π Ναπ ΝθΝ α... απα... α/ ανυπ... πα πα υ... α α... α αν Ν π / α Ν α /α α φ Νπα α α Ν Ν Νυπ... α / π υπ α... α π φ α α αν Να... φυ... απ Ναπ Ν Ν α...

38 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Ο ο α ώ ο Φύ ο Η ο ία έ σ ς ι ύθ σ έφ ο θ ι ό α Ο α ός ο

39 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Α α έ φί, φί : Π ι ι έ σ α ιο ο ία σας, θα έ ι α ά ό α ιαφέ ο ά σας, ο σ ι ίσ α οί αι ι σας α έσ ι α ά. ο ιαβα ή ιο CHARI M σας βο θά α ιώσ ις ι ήσ ις σας αι α σιάσ σ ασία ή αί σ ο ιθ ί. ο ί α σι ο οιήσ ο ιαβα ή ιο CHARI M ια ο οια ή ο αί σ ή α ο α ήσ ια ο α ό σας. ιασ άσ ο ιαβα ή ιο CHARI M! ο ιαβα ή ιο CHARI M α α ύ θ σ ο ο ώ ο ό α α οσ ή ι ο ο ά α ος ια βίο αί σ ς Κifelo g Κear i g ς αϊ ής Έ σ ς.

40 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: Ο ός CHARISM ιαβα ή ιο CHARISM α ιαφέ ο ά ο : Ποιά ιαφέ ο α έ ; ι σας α έσ ι; φθ ί σ ία σας αι σ ώσ ο. ο ί α α ίσ έ α ίο ιαφέ ο ος αι α βά α ά ο α α ιαφέ ο ά σας, ή α ιο ήσ ια ίσ α σ ο α ό σας αι α α ο οθ ήσ σ ο α ά ο ίο ιαφ ό. Οι ιό ές ο : ιό ς ί αι α ά α α ο ά α ά. ια α ίσ οι έ φ ασ ί αι α ά ο σ ία. ι θα α α ούσα α ά οιος σας ούσ οια ί αι α α ά σας σ ία; Οι σ ό οι ο : Ποιοι ί αι οι σ ό οι σας; ώσ ι έ ς αι ιο ίσ ο ι ό σας ο ο ά ι σ ή. ιάσ ις οθέσ ις σας ά ο ας οσ ι ά ι έ ι α ά ια α σιάσ ο ς σ ό ο ς σας. α έ αφα ς αί σής ο : Π οσθέσ ο βιο αφι ό σας σ αϊ ή φό α Europass αι ά α έ αφα αι ισ ο οι ι ά σ ο ιαβα ή ιο CHARI M αι α ιθ ίσ α. σ ίς θα α οφασίσ οια έ αφα θέ α οσθέσ σ αί σή σας.

41 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Ποια ιαφέ ο α έχω; ι ο α έσ ι / ι ιασ ά ι σχ ι ά...χό ι;...οι ο έ ια;... χο ίο; αί σ / ασία; Βοήθ ια σ ο α ισ ούς, ώσ ις ; Ά α; Ό ς: σ α ι ι ή θ ία, θ ο ισ ός ο ι ι ή.

42 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο Πως β έ ο α ό σας 1 αθό ο ί ο έ ια Α ά Πο ύ ο ώ α ά ια ασία α ί ά ο ς αι α α α ήσ α σ φέ ο ά ο ια έ α οι ό σ ό ο ή σ ο ό ι α ό α ο α ι ής ασίας ο ώ α ι ήσ ύθ α σ έ α ο ίς σ ιώσ ις ο ώ α σ θέσ ο ά ο αι α ο α α άβ σ αίσθ σ αι σύ φ α α ισ ύ ο αισθ ο οί σ Α α ύ ο ώς α ασ άσ ις αι σ ιφο ά ο αι σ έφ ο αι ο ώς β έ ο οι ά οι οβ α ισ ός ώ ις σ φ ί ς ο α ιο ισ ία Α ού ο ς ά ο ς ά αι φ ά ο αι σαφή ια αι α ίβ ια έ σι ώσ οι ά οι α α α άβο α ιβώς ι οι ία ί αι ιο ι ός αι σι ο οιώ φα ασία ο ιο ι ό α ί ι έ ι α ί ι αι οσ αθώ ό ος ο α ώσ α αθή ο ά ο α α σία ο ώ α ο ι ισ ώ ό α οι ά οι ο έ ι ο ς ο ί σ έ α ι α ό α α θώ ι ι ή ο α έσ ι α αθαί αι ού ια ά α α θέ σ ια άθ σ ο ώ α έ ά ο ή ο αι α ίσ ο ς ά ο ς ια ο ί ιο ο α ο οίθ σ ο ώ α ύσ ο α ό ο αι ά ο ς θο σιασ ός ο ώ α ασ ισ ώ ασθ έσ ο ς αι α ά ά ο ς σ ο ά α ο α αισθα θού ά α οι ι ό α ο ώ α ασ ώ σ ά ια ύσ ο ο ς σ ό ο ς αι α ι ί έ ι α ο ς ύ έσ σ ασίας ο α έσ ι α βο θώ ά ο ς οθ ία βοήθ ιας ο ώ α φ ασ ώ αι α ια α α ώ α ά φ ά ια Έ ισ οσύ σ ο α ό ο αι ά ο ή ο α ο οίθ σ έ θ ι ά ο έ ο αισιο ο ία 1 f. Ko pete zwerkstat 2009, )uku tsze tru Tirol, I s ru k

43 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο 1 Κοι ω ι ές ιό ς «σύ αι οι ά οι» Πα ά ι α οι ι ώ ιο ή : α ό α σ ά σ ς. Π ι αφή ς ιό ας: «ασ ί ο αι ασθ έσ ο ς αι ά ο ς ά ο ς σ ο ά α ο α αισθα θού ά α» Πα ά ι α: «οσ ί ο έο σ αθ ή α έ θ ι σ αφή ο ς ά ο ς αι ο βο θώ α αισθα θ ί ά α σ ο ο» ή «ο α έσ ι α ώ έα ά α α αι ή ο α ι α ί ο αι» Έχο β ι ις α ό ο θ ς ιό ς ια σας:

44 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο 1 Μ θο ο ο ι ές ιό ς «σύ αι α αθή ο ά σο» Πα ά ι α θο ο ο ι ής ιό ας: φ ά ια Π ι αφή ς ιό ας: «ο ώ α φ ασ ώ αι α ια α α ώ α ά». Πα ά ι α: «ο ώ α ώσ αι α οσ ί α ι ι ι ά ώ ο σ σ ήσ ις» ή «ο ώ α ήσ ια ασία σ φί ο ς ο ώσ α α α άβο» Έχο β ι ις α ό ο θ ς ιό ς ια σας:

45 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο 1 α α ι ές ιό ς «σύ αι α α ο ι ά σο ιαφέ ο α» Πα ά ι α α α ι ής ιό ας: ιό ς ο ο ισ ώ Π ι αφή ς ιό ας: «ο ώ α ι ισ ώ ιάφο α ο ά α α ο ο ισ ώ» Πα ά ι α: «ο ώ α ο έ ο ά α α ό ς ο Word, Ex el, Power Poi t, Photoshop» ή: «Έ ιο ήσ ι ό ος ο ια ισ οσ ί α» Έχο β ι ις α ό ο θ ς ιό ς ια σας:

46 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο 1 Π οσω ι ές ιό ς «σύ αι ο α ός σο» Πα ά ι α οσ ι ής ιό ας: έ σ ια άθ σ Π ι αφή ς ιό ας: «ο α έσ ι α αθαί αι ού ια ά α α» Πα ά ι α: «Ψά ά α α ο έ σ ο I ter et» ή «ί αι ί ος αι ο α έσ ι α ο ι ά ά α α» Έχο β ι ις α ό ο θ ς ιό ς ια σας:

47 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: Οι σ όχοι ο ιαβα ή ιο CHARISM Έ ας σ α ι ός σ ό ος σ α ιο ο ίας ια έ α ί αι: ι έ ι α ά ια α σιάσ ο σ ό ο ο ; Έ ας σ α ι ός οσ ι ός σ ό ος ια έ α ί αι: ι έ ι α ά ια α σιάσ ο σ ό ο ο ; Έ ας ά ος σ α ι ός σ ό ος ια έ α ί αι: ι έ ι α ά ια α σιάσ ο σ ό ο ο ;

48 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM α έ αφα ς αί σής ο Europass CV

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια.

Η ούσια εκ των οτέ ων ιαφά ια. ΟΠΟ Η ΙΑΒΟ Η Α ιο ό σ ς α ο σ α ι ό ας ια ά ς Ο ίας / / ια ις ια ι ασί ς οσφ ής σ ο ο έα ς σύ α ς οσί σ βάσ Η σ ή σ ί * ί ο ι ή. α ό η α ερω ηθέν ων * Α αφέ α ο ά ος έ ος σας: * Π οσ ιο ίσ ι ιό ά σας:

Διαβάστε περισσότερα

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285

Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919. Αθή α, 16-7-2015. α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr . 210-6479000, FAX: 210-6479285 Α Α Α Α Α Α Α: 6ΙΜ9Η-Φ2Φ Α Α : 15PROC002922919 Αθή α, 16-7-2015 Α Α Α Α ιθ..: 30/002/000/4371 / Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4033/26-6-2015 Α, Α & Α Α A (A Α : Α - ) α. / σ : Α. σό α ος: α. ώ ι ας : 11521-Αθή

Διαβάστε περισσότερα

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Ο Α Α Ο ΙΟ ΟΙ Ο Ο Ι Ω Α ΙΟ Ο ί ς -7 Αθή α T.: -3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr ί, β ίο 2014 ίο ύ ο ί α έ ι ίσ ι ή οι ο ο ία α έ α ούς θ ούς α ά ς, βασισ έ σ αύ σ ς σ ι ής οι ο ο ι ής

Διαβάστε περισσότερα

Ε α ο Σ στ α Κο ω ς Ασφά ε ας- Ε Σ στ α Κο ω ς Ασφά σ ς φά αιο Α Α ές αι ό α α ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο ιώ ις α ές ο ιαίο σ ή α ος οι ι ής Ασφά ιας... 3 Ά θ ο θ ι ό βού ιο οι ι ής Ασφά

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

Μι ο α ι ές ια ά ις ό α 3: ί ς αι ια ά ις φ ι ώ αύ ος Κο ο ί ς Πο ι ή Η ο ό Μ α ι ώ αι ο ο ιάς ο ο ισ ώ ο οί ό ας ιό ς φ ι ώ αι ά σ ο ς σ α ασ ή ήσι ι ο α ι ώ ι ύ 2 Π ι ό α ό ας Μα ι ά ι ά ιό ς φ ι ώ ια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928.

ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ. α ούσι, 09 /06/2015 90911 / email. t08dea1@minedu.gov.gr 210-3442190, 2194,2577, 210-3442929,2928. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.09 15:43:51 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΟΩΞ465ΦΘ3-ΝΔΞ Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω Η Η Ο Ω..

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α Α: Α Α Α Α Α / /2010 / / : Α Α Α Α Α: Α Α - Α Α 2 Α α ήθ α α α ισ ήσ ύθ αθ ή ια αι οϊσ α έ ο ή α ος.

Διαβάστε περισσότερα

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com

η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com Α Α Α Η Α Η αβά α, 0 / 01 / 2014 «Α Η Α Α Α Η. Α Α Α» Α.. : 52 θ ι ής Α ίσ ασης,.. η. : 2513 503435 e-mail: aspakkavalas@gmail.com 2 η Α Α Α Η Η Η Η Η Α Η Α Α Η Η Α Η «ο ι ό σ έ ιο άσης ια η βιώσι η α

Διαβάστε περισσότερα

Caption describing picture or graphic.

Caption describing picture or graphic. Α Ω Α ύ ια σ ία: Α Α Α έ α ια ι ό σ Α Α σ ι ό ί ο ι ώ σ οι ί ι ι ώ α ώ ί αι ι ή ο ία α ώ ι ό α: ι ο ο ία 1-3 ι θ ίς έσ ις 3-4 ά ς 4 Α θέ σ Α σ ο ίς α α οί σ ι ι ή βέ σ, σ ια οσ άθ ια α σ ί ι ό ή α σ ο

Διαβάστε περισσότερα

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας

11:30-12:00 ιά ι α 12:00-14:00 ία: Α αιο ο ία αι α ς Α έ ος. ο ισ ς: ά ο ιο. οβο ή βί α ι έ ο ή ο Αθ αίω, Α φιθέα ο «Α ώ ς ί σ ς» Α α ίας Α ΧΑ Α 9- α ο α ίο ι «Α αιο ο ι οί ιά ο οι» ί αι έ ας έος θ σ ός, έ ας ια ής ι ι ός αι α ασ ο ασ ι ός ιά ο ος ια ις α αιό ς αι α αιο ο ία σ σ ι ή οι ία. βασι ή ο ο φή ί αι έ α ήσιο, α οι ό σ έ ιο / ή σ

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007

ο. 3199/2003 αι ο Π.. 51/2007 ι ής ισ ο ίας), σ α ι ά ο ία αι α ιό ο ς α ά ιο ισ έ ς έ ι σή α οσ ασι ό ας α ές. Α ό άς ύ α σ ς αι α οιώσ σ οι ί ς φ σι ής ο ο ιάς, ο ά ο όβ α ί αι ύ α σ ο ιού αι ο α ασ ι ού ό ο, ώ αισθ ι ά οι οι ο ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια

Α Α Α Α Α Η Α - 2005 Α Α ο ο ιο ι 27.435 ια Α Α Α Α Α Α Α ύ 2010 Α Η Α Η ια ι α ο οία ο οι α ό ι ο ι ο ά α αι ία βο α ιο ο ία EMPLOY ό ίβ βο α ιο ο ία αι ία.. ό ιο α ί ο - αο ά ο αι ο ά - αι ι ο. α ό ο α ί ιο, φα ιο α ο α α α α ι α α ά α ι ο α οι

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Α Α Α Η Ω Α Η Α Α Η Α Α Α Η Ω Α Ω Ο Ο Ο Α Ο Α Ο Η Α. ά ς α α ι α ί ς ασι ά ι αιώ α α ια Α θ ώ ο ς ά ι σο α ασ α ι ός ά ς ο σ ί α ό ο α όσ ιο ο α ισ ό ίας αι ιέ α 5 βασι ές α ές οι ο οί ς έ ο έ ς σ

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr

ΑΔΑ: 4ΑΛΞ9-8Μ. φ ο : 210 3443083 E-mail: tvaitsi@minedu.gov.gr α ια ί ι. α ό Α φα ία...... Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Η Α Α Α Ο Α Η Η & Η Α Ω ι ι ο ι ώ ο ο ώ οφο ι αι ω χ ο ο ιώ α - ιαχ ί ι α ιο χο ι ο ι ο & ω χ ο ο ιώ Α α, 4/2/2011 Α ι..: 14880/ Α ι...: α. ο. α. / : Α. α α

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω

Α Α Α Α Α Α 1) Α Α Α Α Α Α 3) Α Α Α Α Α Α Α ο οθ σία -> > ό ος ύ α -> Ύ α η α α αίο φα αίο 4) α ασ άσ ις οβά ω ο οθέ ηση α ασ άσ ω 1 ΕΙΣΓΩΓΗ Η οβ ο οφί σ η Κύ ο ο ί ό χιο ω χ ό ω έ ό ο ς ιο ση ι ούς ο ς ης η ο οφίςτ όβ ού η β σ ηση, ις βοσ ές ι ό ό οι οϊό ω ω ι ώ ι ιώ Πέ ό ό ό ως έχ ι ή ης σχό ηση σ 3000 ί ο οι ο έ ι ς ο έχο 325000

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257

22,875 17,944. 25.7 Central line associated bloodstream infection 18,432 1,257 Α Α Η Α Ο CHECKLIST Α Η Ω Η Ο Α Ω GRAMΩ Α Ο Ο Ω Α Ο Ο Ο Ο Ο * αά ος α ί ος., *, ο ια ί ι ς οι ώ, αά ο Έ α, α ίβ ας α α ιώ ς.. α ιίας, α ιία, ή α οη ε ι ής..ι., Αθή α, ή α Πα ε βάεω ε Χώ ο ς Πα η.π., Πά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ CASE MANAGER - ΕΛΛΑΣ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ CASE MANAGER - ΕΛΛΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ CASE MANAGER - ΕΛΛΑΣ Απρίλιος 2013 Αριθµός προγράµµατος: 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Παραδοτέο 6 Επίπεδο ιάδοσης: ηµόσιο Σε συνεργασία µε: 1 Case Management for unemployed

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο.

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. : 57019 Πληροφορίες: ρακάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2392330065 Fax: 2392024866 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ. ΜΪγβηαμ υ άηα ανγ ωγλαφδευθνπζηλοφολδυθνιι ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΝΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ,Ν χκζάνπ λδίϊζζκθ κμνγ ωΰλαφέαμνεαδνεφαληκ ηϋθωθνοδεκθκηδευθν ΣηάηαΝΓ ωγλαφέαμ Γ ω Ε ασί ς ια σ α ικώ ο έ ω ασί ς σ έ α ί ο ασί ς έ θ σ ς ι έ overlays) ι ές σ έσ ις Spatial Joins)

Διαβάστε περισσότερα

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912)

Ω Α Ο Ω - Α (2.000..-148.. Ο Ο Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Ο Ο Α Ο Α Ο Α (313-1430) Ο Ο Ο Ω Α Α Ο (1430-1912) Ω Α Ο (1912) σ ι ή Α Ω (2.000..-148. Ο Ο Α έ ι / ισ ι έ Ο Ω - Α Ο ί ι Α.) Ω ΑΪ Α Ο Α Ο Α (148..-313.. Α Α Ο Ο Α Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Α Ο Α (313-1430) ΑΟ (1430-1912) Α Ο (1912) Α Ω Α Ο Ω - Α.. Ο Α Α...-148 ιί ή ι ί ώ ισ

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. ο ο ισ ι ά έφη ό η α 7: οσ ή ι ι ύο Ά ος ι ά ας ή α α ι ώ οφο ι ής Ά ι ς Χ ήσης ο α ό αι ι ό ι ό ό ι αι σ ά ι ς ήσ ς Creative Commons. ια αι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι αι σ ά ο ύ ο ά ιας ήσ ς, ά ια ήσ ς

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ Ι ΕΑ ΕΛΛΑΣ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ

ΤΟΠΙΚΗ Ι ΕΑ ΕΛΛΑΣ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ ΤΟΠΙΚΗ Ι ΕΑ ΕΛΛΑΣ ΚΕΚ ΚΡΟΝΟΣ Απρίλιος 2013 Αριθµός προγράµµατος: 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Παραδοτέο 5 Επίπεδο ιάδοσης: ηµόσιο Σε συνεργασία µε: 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S.

1745 P. v. Musschenbroek 1752. Franklin Α 1785 Coulomb. ό ος Coulomb 1800 A. Volta. 1 1820 H. C. Oersted. 1820 Α.. Ampere. 1827 G. S. Η ο :Η ι ά ο ί ισ ς ύ ος Κο ο ί ς ο ή ο ι ή ή Η ο ι ώ ο οί Η οι οί σ φι βσι ά ο ι ά 2 ι Η ο Η ι ι ι ίο ισ ς 3 Η ο ισ ς Κ σσι ς. έ ι 900.Χ. «οσ ς» ο ι σί ι άς Ασί 600.Χ. ής ύ ιβής 1000 ; ήσ ά ύ ισ ι ι ισ

Διαβάστε περισσότερα

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner

MCIPR, CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner : MCIPR CIPR Accredited Practitioner ί ο α «ι οι» 2009 208) ( 2006 48; (1999 25) ϋ» ία 2008 12) « α α ι ά ι ή ι οι ία Ό! ύ ι ο φέ ι ή ι οι ία 7% 38 % 55 % Τ Ά Ε ω Φω

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00

18 36.000,00 15 38.000,00 5 10.000,00 8 8.000,00 8 7.000,00 8 7.000,00 7 21.000,00 5 5.000,00 10 20.000,00 10 4.500,00 10 2.500,00 Y Ο Ο Α Ο Ο Ο Ο Ο Ω Α Ω Α Ο Ο Ο Α Η Ω Ο Α Α Α Α Ω Ο Ω Α. Ο Α Α Α Ο Ο Ω Ο Α Ω Α/Α Α Η ΟΫ Ο Ο Ο θ ι ό όσ α P.T.F.E ια η οϊ α ή α ά α η ίς αι ίσ ση α ί ο ι ά α οσ ι έ ο σ όφι ο ίβ η α, σ α έ ο α ι ό ά ο ια

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2014-2019 Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 1. Εισαγωγή 5 1.1 Το θεσμικό πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 6 1.2 Οι σκοποί του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

1 Ν,, έ ζ,, ς έ ΝΝ Ν Ν, έ έ έ έ ένβί1ήλβ έ έ έ έ έ έ μ 100 γί ηί%έ 104 έ ένβν Νη1Ν 3528/2007 ( ) ένι Νγι Νγλκθήβί11, ην 2 έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ έ 1ι,. Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν έ έν Ν Ν Ν Ν : ( Ν Ν Ν Ν Ν

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος

~+425.. Ωφ.ό ος ~34 hm3 hm3 α ά έ ος ι ι ι ι ί ύ ίχ, Χ ί ί Ο ι, ι ι ό χ ι ό ι ι ό χ ι ό ό ι ι φύ σ θή 1 Ο ι ί σ σ ό ι σή ύ ι 2 φύ ιβ ι ι φσ σ ώ φ ι σσ ί ι ή ΧΟ ι ό ι όφ σ θ ι ή ι ί θ θύ ι ό σ ή σ σ σ σ - ί σ ό σ ώ ι σσ ί ι ι ή ι ισ βί σι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (.

= # & < # #, 1 & & # 2 # 5 > # &? = 4Α # # ( 6 4 7? & # = # 6 4 > 6 4 Β 1 = Β (. ! ## % & # # # # ( ) & & # + # # # & %, # ## & # ( # & # ( # # # & # & &. #/ 01 ( 2 & # ## & 2 # & 3 1 1 4 % # &5 ## # & 4 6 ( # ( 5 21 & # ( # % & # 4 6 # &! 6 & & # # # & & # 7 & # 1& & # & 5 # &. #

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ CHARISM

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ CHARISM ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ II ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ CHARISM Οκτώβριος 2014 Αρ. Προγράμματος: 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Παραδοτέο 11 Επίπεδο Διάδοσης: Δημόσιο Σε συνεργασία με: 1 Case Management for unemployed

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

! # %# %# & &! ( # # )

! # %# %# & &! ( # # ) ! # %# %# & &! ( # #) +, ./ / / 0(12 / /301/ / 01 1 4 5./ ) 4 4)/ 5.06 137897:; 3 3 0 / 0 54 0 4 04 / 5( /( 5 / 9+ & & 8 # 4? # #Α +, # 0? & &! ( #?) Β Χ # # 4 Ε # +# & 6. # Φ# & 60 #=#>! #

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μάιος 2012 Αριθμός προγράμματος: 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Παραδοτέο 1 Επίπεδο Διάδοσης: Δημόσιο.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ. Μάιος 2012 Αριθμός προγράμματος: 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Παραδοτέο 1 Επίπεδο Διάδοσης: Δημόσιο. ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ Μάιος 2012 Αριθμός προγράμματος: 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP Παραδοτέο 1 Επίπεδο Διάδοσης: Δημόσιο Σε συνεργασία με: 1 Case Management for unemployed Youth CHARISM ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ε Β ΕΘΕ 20 α υα ί υ 2014 Ε ΗΓΗ Η «Ε Γ Ω ΧΕ Ω : πα χ μ π π π αμ χ α α απ υ α π χ α μα ;» Φ : μ Β.. ΕΘΕ, φ α μ υ Θ α ία, π μ α ί α, f.alexakos@yahoo.gr Γ μα α : π π ΓΕΩ ΕΕ. Ε, μ Β μ α ΕΕ/.Β. Θ α ία, goumas.kostas@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ

Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Γ ΝΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟΝΛΤΚ ΙΟ ΤΟ Η Ο Ο ΕΤΗ : Φ 193 / 17 ω. 4186/013, 013..Θ 8 EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ EQF πέπ κ5 κ7 κ6 Ι κ8 ΚΣΟΡΙΚ Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΟΙΝΣΙΣΛΟΙΝ(MASTERS) ΝΣ Σ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ ΝΙ ΡΤΜ Σ ( Σ ΧΝΟΛΟΓΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) Ε Α: Α Α Α Α.. Α Α υν ον ής :. ΦΑ πεύ υνος : Χ. Η Εκπ ό ωπο α ώ : Θ. Ε Α Η Ομάδα Ε γασία Μ ΘΗΣΙΚΗΝΟΜ Ν Α Α: Α Α Α Α : α/α πώ υ ο Ό ο α 1 Α Α Α Α - Α 2 Α 3 Α Α 4 Α Α Α 5 Α 6

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15

Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ. 4ο Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ ESCAPE. χοζδεό έτος 2014-15 Κ ΤΠ ΠΑΣΡΑ 4 Γ Λ ΠΑΣΡΑ ΑΓΩΓΗ ΣΑ ΙΟ ΡΟΜΙΑ Ε π Κπ υ ό Π όγ ESCAPE ή γ ω ό υ 1 χζδεό έτ 2014-15 1 Σ : Σ Ά Χ ΛΙ ΝΚΟ Ν ΝΝ ΩΡΟΤΝΚΩΝ Σ ΝΣΙΝ ΓΚ Μ Ρ ΝΜ ΡΘ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΤΛΟΤΝΜ ΡΙ Θ Ο ΩΡΙ ΟΤΝΓ ΩΡΓΙ Κ Ρ ΓΙ ΝΝ ΝΚ ΛΛΟΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ

Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ Ι ΣΟΡΙΚΗΝΑΝΑ ΡΟΜΗ ΚΑΣΑ Κ ΤΗ Π ΙΡΑΜΑ ΜΕ Η Η Η... 015 Η Ω ώ c= f έ κ Ε Μ ώ Ε.Κ..Ε Κ 6610-47655 ekfe1@otenet.gr έ ηη η χύ η φω ε έ Ι Η Η Η ί ή φέ ι ί ι ι ή ι έ ί ύ ή έ ύ φ. Η ι θύ ι θ έ θ ι ή ύθ ή ί ή θ έ

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) +

! # % & ( % # ) # + +, / / + % ) + ! # ! # % & ( % # ) # + +,,. / / + % ) + 0 1223 444444444444444444444444444 ( 6 3 99291 5 2?9=3 322 5 2?9=3 333 5 4 Α % 5 +++ 5 7 8 : ; 31 22 /0 ! # % & ( # )) +, +,+. / / 4 0 1 2 3 2 + ( 5 3 4,.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΘ ΗΝ ΑΝζίΝ 70 70 To 70 Pr 70 H49. 2 ζίιίη1ίν α έ1ίν GR

ΝΘ ΗΝ ΑΝζίΝ 70 70 To 70 Pr 70 H49. 2 ζίιίη1ίν α έ1ίν GR Ο ΗΓ Ν Γ Α Α Α Η,ΝΝΧ Η Η Ν Α Ν Ν Η Η Η Ν GR Χ Ο Η Ν ΝΘ Ν ΝΥ Ο ΘΗ Φ γ Ν α : EN13229 γ α ανγ αν Ν π ογ Ν Νπ ο ο Ν ΝLA NORDICA. Ν ανπ ο αν ΝLA NORDICA πο ί Ν αν α α ί Ν Ν Ν ο ο ο α Ν α ο αν γ αξ ΑΝΟΝ ΝΑ ΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start

4.2. 4.4. Settings.ini 5.5. http://www.dropitproject.com/ http://www.dropitproject.com/dokuwiki/doku.php?id=start α ι ό, ι ο ι α ιό ι ο α ίο ια α ό α α ι ό ι α ιο α ί αι φα. Ό α α ο α α ία, ο DropIt ο ί α α ί ι βα ια ι α ία α α, ο ι ο ί ο α οί α ο φα, ο ο α ία ιαφό α ί αι α ί ο. Αφ α ο ο α ό α ά ι α α ία αι φα ο ι

Διαβάστε περισσότερα

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek

Jerzy Tatarek. www.tatarek.com.pl. www.tatarek.gr. International Quality Award. )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek International Quality Award ι ί ισ ι ός ι όσ ς ά ς ; ι ά ά ι Ο έ ς ι. ιά )akład Elektro icz y TATAREK Θerzy Tatarek 50Wrocław όβ; ul. σświeradowska Tel.: +48. 71 373 14 88 ι. Fax: +48 71 373 14 58 WWW.tatarek.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5

! % & % & ( ) +,+ 1 + 2 & %!4 % / % 5 ! #! % & % &( ) +,+.+)! / &+! / 0 ) &+ 12+! )+& &/. 3 %&)+&2+! 1 +2&%!4%/ %5 (!% 67,+.! %+,8+% 5 & +% #&)) +++&9+% :;&+! & +)) +< %(+%%=)) +%> 1 / 73? % & 10+&(/ 5? 0%)&%& % 7%%&(% (+% 0 (+% + %+72% 0

Διαβάστε περισσότερα

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%&

! # ( ) +!,!!!,!!, ## % & ( ,, ( (!, ) #! + ) #, ( %%& ! # % % & () +!,!!!,!!,,, ((!, ## %& ( )#! + )#, ( %%& .! #/ )!(( ( (0! 1.!( (2 333333333333333333333333333.! ! # # %& % # %# ( & )%& % +&,%&.,% )%& %/ )%& %0 1 % %2 3 %%&,%2,%34 5 +,% % %6 &. & %.7 %&

Διαβάστε περισσότερα

Ει αγωγή η Fortran. liouka.eleftheria@gmail.com

Ει αγωγή η Fortran. liouka.eleftheria@gmail.com Ει αγωγή η Fortran άθ α ο θ ία ιού α liouka.eleftheria@gmail.com Περιεχό ε α Derived Data Types Intrinsic Functions Input, Output Character Operator Branches Derived Data Types ιο ία ι ώ ας ύ ο φή: TYPE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε. 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 㪗哗 ΟΙ 㦧劧 ΟΝΟ 㧇匇 Ι 㦧劧 㥗刧 㨷叧 㦧劧 㤗則 Τ 㤗則 㨷叧 Τ 㤗則 㨷叧 㥗刧 Ι 㨷叧 㤗則 Τ 㨗剧 Ι 㧇匇 㥷劇 ΝΟ 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㨷叧 㨷叧 㧇匇 㧇匇 㧇匇 㧇匇

Διαβάστε περισσότερα

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s

y ay uoy Uy t -1050 m -9,8 m/s^2 0 m/s ΚΙΝ ΣΟ ΠΙΠ Ο ΠαλΪ δΰηα 1 Π υ β παεϋ ου ίοάγ δαμ απσ Ϋθα α λοπζϊθο Σκ α λκπζϊθκ εδθ έ αδ κλδασθ δα η ηέα αγ λά αξτ β α +115 m / s εαδ υοση λκ 1050 m. Καγκλέ κθ απαδ κτη θκ ξλσθκ πκυ ξλ δϊα αδ κ παεϋ κ ΰδα

Διαβάστε περισσότερα

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.

SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com. SOLAR ENERGY SYSTEMS NIKITARA STR. 1 &FILIS AVE., 133 41 ATHENS TEL.: ++30 210 2480490, ++30 210 2474150, FAX: ++30 210 2480347 Web: www.she.com.gr, e-mail: info@she.com.gr Α Χ A. ΓΑΜ Ε ΑΚΗΣ & Σ Α Ε. S.

Διαβάστε περισσότερα

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &...

! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %&& () ( ) +,! # ) ) &... ! # %& (! ) /01 2#,,( 0 3 1 456 7!! +, # (! () 83, 9: 1, ;;1 ? 2 + /. )).Α.7% %&&!!!.)# )& Β&Χ:Χ& 1& ). ! +!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))>

Διαβάστε περισσότερα

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3.

! # % & ( ) ++ ,. / 0 & 01 0 2 3 % 4,. / 0 & 0 0 / 0 5/ 0 / # 6 3. ! # %& () ++,. /0& 0102 3% 4,. /0& 0 0/ 05/0 / # 6 3. ! # %% & %() #+, %% #. / 0 1) 2! 3 2 4 2 # %% 3 5 6! 7 3 2 4 8!! 3! 2 5 9 3 5 5 9 5 : ; 5 3 < 5 / 5 2 &2 9 5 3 8 5, 5 3 5 2 =4 > 5 3 2 4 9 5 /3 5 6

Διαβάστε περισσότερα

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3

!! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 !! # % & % % () % +,# % ) ) %.) /01/.) ) 2 3 % 4 % 5# 6 3 3 %,.7 6 8 74 %. ) ) % 4 4.8 % 7. () 9 %. 3 :. % 4 6 ; ) ; %.% 8 < % )#= %.) #!! )#= > #.% < + 4. # 4. 7?5 %9 3 3 %.7 4 # 3 % 4 % 5# =6 3 3 < ;

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)».

: 14PROC002178853 . : 210 36.94.100. φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr. (PCs)». (L 335)». : 14PROC002178853 T Θ Ω & Ω π α α, 18-7-2014 α α 40-10174 Θ..: 5241. : 210 36.94.100 Θ : π ( 2) : ΓΣ φ :. α π υ φ : 213 2116445 Fax : 210 3630110 E-mail : d.anagnostopoulos@tpd.gr Θ : Δ α υ π υ α, α α

Διαβάστε περισσότερα

4. Να υπολογιστεί η πίεση που χρειάζεται να ασκηθεί για να λιώσει ο πάγος στους -4 ο C. (1.5 β)

4. Να υπολογιστεί η πίεση που χρειάζεται να ασκηθεί για να λιώσει ο πάγος στους -4 ο C. (1.5 β) Α Ε Η Ν Α Ω ΝήΝ Η ΑΝΕ Η Η Ν Ω Ν Ω Ε Ν Ν ανφυ χ εία 29/09/2010 α ε α χ β β ία/ ε α 2έη h πώ υ α ό α ε ε α υ:...... Α.Μ.... 1. αν αν π Ν π Νπ Ν1atm (a) Ν1 kgr H 2 O α α Ν-7 ο C; (b) Ν1 t H 2 O α α Ν+7 ο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 14 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 76 /2012 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ά θ οι ο ί ο α ί ς ύ ς αι φ ιά ο δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ

Οι ά θ οι ο ί ο α ί ς ύ ς αι φ ιά ο δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ α ασ ί, ό ι ί ασ Α ό α! σ Kizomba! Α ά & ι ία Οι ά θ οι ο ί ο αι φ ιά ο α ί ς ύ ς - δ βΰβ άμ: ΓδΪθθβμΝΚαζκΰ λϊεβμ Α οι ο α ι ή α ί : ά οιος ά ος ά οιος οι ο ι ι οί, η ε ός α ό εύθ ος ό ως ο ησία, η Ε

Διαβάστε περισσότερα

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +,

! #! % # % + ( (.! / 0 + ( (. & (&(&)) +, ! #! %! # % & (&(&)) +, + ( (.! / 0 + ( (. ! # % & % ( % ) +,% +. & / 0 1% 2 % 3 3 %4 5 6 0 # 71 % 0 1% 8% 9 : ;% 5 < =./,;/;% % 8% 9 /,%%1 % 5 % 8% 9 > >. & 3.,% + % + % % 8% 9!?!. & 3 2 6.,% + % % 6>

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς

ές ά ς ές ά ς ί ύ ό ί ό ς ές ά ς ός ός ύ ή ς ός ό ς ό ς ή ί ό ς ό ς ύ ί ς ώ ώ ΐ ός ό ς ής ά ά ί ά ό ύ ί ά έ ί ς ύς ής ής ί ί ς ή ά ός ά ς ί ς έ ς ό ς ίςύςής ής ίίςή άός ά ς ί ς ί έςάς έςάς ί ύό ά έςάς ός όή ίί ς ός ά ς ί ςίώώί ός ά ς ί ςίώώί ί ίός έςάςέςάς ύί ςώ ώΐ ό ό ς ί ής ά έςάς άίό ήίός ός ά ς ί ςίώώί ός ός ύή ς ί ς ής έ ί ά ίάό ςί ς ύ όά ύύ ός

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ω Ω Ω Ω Δ Γ Ε Γ : (1998-2010) : 48 : 2012

Ω Ω Ω Ω Δ Γ Ε Γ : (1998-2010) : 48 : 2012 Χ Ω Ω Ω Ω Γ Γ Χ Ω Ω Δ Ω Γ Ε Γ ΧΩ : Ω (1998-2010) ΓΓ : 48 : : Γ υ 2012 1 Πρό ογος Ε αρ σ ίες Θα α α υ α α α α α α α α α α α α α α π υ υ. υπ, α π α α α πα α α α αυ α π α α π. π α α α υ α π π α υ α φ α υ.

Διαβάστε περισσότερα

Smart Shop uu ss ii nn g g RR FF ii dd Παύλος ΚΚ ατ σσ αρ όό ς Μ Μ MM Ε Ε ΞΞ ΥΥ ΠΠ ΝΝ ΟΟ ΜΜ ΑΑ ΓΓ ΑΑ ΖΖ Ι Ι ΡΡ ΟΟ ΥΥ ΧΧ ΙΙ ΣΣ ΜΜ ΟΟ ΥΥ E E TT HH N N ΧΧ ΡΡ ΗΗ ΣΣ ΗΗ TT OO Y Y RR FF II DD Απευθύνεται σσ

Διαβάστε περισσότερα

Κουκί. για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα

Κουκί. για ζωοοτροφές χωρίς μεταλλαγμένα ουκ φ φυ για ζωοοοφέ χω μεαλλαγμένα Ειαγωγ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ο Real Farm www.realfarm.gr ΕΔΟΣΗ Greenpeace ω Α ύ 78 10437. 210 3806374-5 www.greenpeace.gr Η π ύ έ ό π www.greenpeace.gr Ν έ 2014 Απ ό

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ

ΘΕΜΑ: Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α. ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ ΘΕΜΑ: ΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ ΝΣΟΤΡΙΣΙΚ ΝΝ ΚΠ Ι Τ ΝΣ ΝΝΓ ΡΜ ΝΙ Π Σ Τ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α βηβ λέκυνχ ΝΣ Ρ Ν κυνχλά κυ ( έμένίθ1ήίλ) πδίζϋππθμ Γ υλΰδκμνκκυλ Ϋ αμ Καγβΰβ άμ Θ ΛΟΝΙΚ,ΝΝΟ Μ ΡΙΟΝβί1γ Π λέζβοβ ΣκΝ επαδ υ

Διαβάστε περισσότερα