. α : LLP AT-LEONARDO-LMP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ". α : 517861-LLP-1-2011-1-AT-LEONARDO-LMP"

Transcript

1 Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό αν υ α : LLP AT-LEONARDO-LMP α α έ 8 π π Ν : ό Ν υ α αν : 1

2 Case Management for unemployed Youth CHARISM Γ Η Θ Η Η Η I Έ Να όγ Νω Νπ Ν Ν π ό α Χα α Ν υ Ν Ν ΝήΝα αφ Ν υ Ν 31 υ υ 2013 π - π -ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0) Γ αναπ Ν α Ν Ν αν Νπα Να Ν α Ν Νπ α αν αν Να Ν υν π υ υ : Φα Έ γ : Case Management for unemployed Youth CHARISM α α Lifelong Learning υ: LLP AT-LEONARDO-LMP υα ό Ν όπ Νέ γ υ: υ ό έ γ υ: BFI Tirol Bildungs GmbH (AT), Ing.-Etzel-Straße 7, AT-6020 Ί π υ αί : υ υ (EL), Carolin Fraude (DE), Margit Kerschbaumer (AT), Lexl Gerhild (AT), Daniela Päpke (DE), Heike Kölln-Prisner (DE), Consuelo Garcia Sanchez (ES), Zdenka Wltavsky (SI) Ν Ν α Ν Ν Νυπ Ν Ν υ πα Ν π π έ υ Ν Ν υ φ Ν Ν Ναπ Ν υν υ Ν α Ν Ν π π Ν Ν π Ν αν Νυπ υ Ν α π α π Ν Νπ υν π Ν αν Ν Νπ φ Νπ υνπ α Ν Ναυ Ν Ν υπ. 2

3 Χ Α Χ ΓΩΓΗ Ν- Χ ΧΗΝ Ω ΝCASE MANAGERS Ω Ν Φ Ω Θ Ν ΓΗ Η Ν Ν ΓΗ ΗΝ Ω Ν Ν Η

4 1. ΑΓΩΓΗ α α π α πα α α α υ υ CHARISM, α υ π α απ α α α α α ( υ πα α α α CHARISM) α α υ α α α π, υ α α υ Case Managers. α Ν αν Νonline υ α Ν Ν π υν Ν υ WebEx,Ν Ν α Ν υ φ α Ν αν α α υ Ν Ν υ Ν αν Ν Ν α α Ν αν Ν υ Ν α αν υν υ πα α υ α α υ CHARISM α Ν Ν αν υν πα υν α α Ν ζ,ν Ν α α Ν έν ΗΝ α Ν υ Ν υ π Ν Να υ μν α 1 ( )Ν FUERM πα α α Ν Ν α α 2 VHVHS Γ α α α 3 Ν π BILSE Γ α α α 4 α α BILSE Γ α α α 5 VHVHS Γ α α α 6 Φ αν α α URI SOCA α α α ΝCharism BFI υ α Η α α υ υ φ α α υπ υ α π α Case Management, π υ α α α υ α υ α α υ α α α α π υνυ π. Ν π Ν α α Ν α Ν αν Ν αν α α Ν α Ν π α Ν υ CHARISM Case Management α αν υ υ πα α υ α α υ CHARISM, Ν π α α Ν υ π Ν υ υ Ν έν π π αν Ν Ν υ α Ν Ν Ν α Ν α Ν υνπ υ,ν α Ν α Ν αν Ν Ν υ α αν υ α α υ Case Managers,Ν αν υ Ν ανπ αν υ Ν α ανπ Ν Νφ Ν π έ υ Ν Ν αφ Ν πα υ Ν αν Ν Ν υ π Ν υ Ν θν α,ν π α Ν Ν α Ν αφ α Νπ α Ναπ,Νπ πα α Ν αν απ φ ΝΝ πα Ν Νπ φ Νπ υνπ α Ν Ν Ν έ αν α ανπ υν α α Ν Ν α Ν α Ν αφ,νπ Ν α Ν α Ν πα α Ν π υν α α Ν Ν Ν αέν υ Ν υ φ Ν α Ν Ν υπ Ν Ν Ν υ Ν Ν Ν Case Management α Ν α αναυ Νπ υναφ Ν υ Ν υ έ 4

5 Ν Ν αφ Ν Ν π υν α,ν Ν υπ Ν Ν υ α αν αν υπ Ν Ν α Ν ανα Ν Ν Ν π Ν υ π έ Έ,Ν Ν Ν Ν Ν,Ν α Ν αν Ν Ν π Ν α Ν υ Ν,Ν Ν Νφ Ν π έ 2. Α ΑΝ- Χ ΗΝ αν Νπ υν υ Ν Ν α α Ν,Ν αφ Ναπ Ν α Ν Ν α Ν Ν α,ν,ν πα υ Ν υπ α Ν α Ν π αν αν α α έν α αν Ν Νπ υν υ α Ν α Ν α Ν1ζΝ α ΝβιΝ έν υ Ν α Να Ν Ν Ν α Ν ανπ υνπ Να Ν Ν αν Ν«έ π υ υ ε έχ υ πρ γρα α CHARISM εί α ε α 15 α 25 ε» ( α α Νγ,Ν α α, α 6). ΗΝ Νπ φ αν Ν Ν(γηΝ απ Ν υ Νγι)Ν α Ν α Ν1ηΝ α ΝβηΝ,Ν π α Ν Να Ναπ φα Ν Ν α έν Ν αν ανυπ παν α α,ν Ν Νπ υν υ α Ν π α Ν Ν1ίίΣΝ Να Ναπ φα Ν Ν α Ν π Νπ φ α Ν Νπα α Ν α αέ Ν Νπ φ Ν αν Ν Ν υ Ν Ν Ν α Ν α Να υ : Να Ν Ν Νπ υν υ α Νπ Ναπ ΝβΝ( ΝγΝπ π ),ΝζΝ( Ν βνπ π )Ν ΝβγΝ Ν1Ν α ένν Ό Ν Ν π υν υ α Ν α Ν ένηνπ αν α Ν αν α Ν π έ Ν Ν Νπ π Ν Ν υ Ν α Ν έ Ν υπ υ Ν υ Ν π φ Ν απ Ν υ Ν υ Ν α Ν α υ Ν αν Νφ Ν Νπ υν υ α. Ν Ν Νπ π Ν Ναπα α Ν Νπ υ Ν Ν έν α π π (URI SOCA) υ α αν Ν α Ν α απ. υπ υ υ π φ απ υ υ α α υ α απα α Ν αν π. 3. ΧΗΝ Ω ΝCASE MANAGERS Ω ΑΦ Ω 5

6 Ν υ π Ν π α Ν β Case Managers Ν π π Ν ζν α Ν α,ν Ν Ν Ν βν α Ν α Ν π α Ν 1 Case Manager (BFI and VHVHS). Ό Ν ΝCase Managers ( Ναπ Ν α Νπ υναπα Νπ φα αν Ν BILSE),Ν π α Ν απ Ν Ν α Ν Ν πα υ Ν Case Managers ( Ν Ν πα υ Ν Case Managers) Ν αν Ν α Ν υ Ν α Ν Ν π Ν υν α Ν π υν Ν Ν υ π έν Ν βν π π Ν υπ Ν π Ν Ν α υ Ν υν α Ν(FUERM α URI SOCA)Νπ υν α Ν Ν απ φα Ν αν υ Ν Ν αν υν Case Management α Ν Ν Ν υν π α Ν( Να π Ναπ )έν Ν α Ν α Ν Ν Ν Ν π π Ν π φ Ν Ν υ α Ν αν υ Ν Case Managers,Ν Ν Ν υ α αν α Ν υ έν Ν Ν βν π π Ν α αφ Ν υ Ν π Ν αφ Ν Ν π Ν π υν Ν α Ν α Ν α υ Ν Ν αυ Ν Ν α αφ έ 4. Θ ΝΑ ΓΗ Η Ν Η α π π φ α αφ π, α α υ υ. α Νπ φ α Ν Να φα Ν Ν α Ν Ν Νπ υν π μ υ α BFI: φ Ν Ν α Ν Ν αν υ υ α : υ α π π πα α Ν α Ν υ Ν Ν υ Ν υ Ν Γ α α BILSE: Ν Ν Γ α α VHVHS: Analysis of information drawn by interviews with stakeholders form the school, observation and interview Spain FUERM: α α α π φ α α φ Ν α URI SOCA: υ α α αφ α π π υ, υπ υ π α α π π. Ν α α φ α Ν Ν π αν αφ Ν Ν π α Ν π αν υ αν α αν( Να )έν 6

7 5. Α Α ΑΝ Α ΝΑ ΓΗ ΗΝΑ Α Ω υ SWOT υ απ πα α α α α φ έ υ α η ία Α α οφο η η απ Ο γα π η οφ η η πα α απ α α α αναπ α αν Ν α α α υ FUERM α π α π π υ υ α Ν Ν Ν Ν υ υπ Ν α υ α Ν αν υ π Ν π αν α, α α α α υ φ υ α π υ υ. α α π Ν υ α α α CM Ν Ν Ν α αν π α Case Managers BILSE αφ απ α α α υ α α α υ Ν Ν π Νφ Ν υνπ α ΝCHARISM. Case Managers FUERM & Ν π Ν α Ν Ν α Ν π φ Ν αν αν Ν π α Ν απ φ Ν Ν Ν Νπα α Ν α Ν Να Ν Ν υ Case Managers FUERM - - BILSE Ν α Ν α Ν π Ν Ν α Ν Ν π φ αν Ν Ν απα α Ν Ν αν. Case Managers υ Case Manager ανπα α Ν Ν αν α Ν υνπ ΗΝ Ν υν α υν α Ν π Ν α Ν αφ. α α α α υ case Case Managers BILSE management, α α α α α α α α Ν α Νπ Ν Ν Ν π Ν υ Ν αναπα υ Ν Ν υ Ν Ν π υ α Ν Case Managers BILSE 7

8 Α α α η ία Α α οφο η η απ Ο γα π η οφ η η υ Ν α α υν α α υ BFI & FUERM α π πα α υ π π αφ α α Ν Ν. Έ φ υ α υ α υ α π Ν Ν Ν φα α Ν Ν α Ν α Ν υ Case Managers BILSE Ν Ν υ α Να Ν Ν Ν υ Γ Νπα α. υ Ν α α Ν Case Managers FUERM υ α φ Ν φ αν Ν ΝΓ α Ν αν α Ν π α Case Managers FUERM α υ α υ α Ν Ν υ Ν Ν Case Managers FUERM α υπ υ Ν αν υα Νπ Case Managers / α πα α α φα α, α φ υπ π α αφ Ν υ ECVET α υ α α υ HHVHS υ α ί Α α οφο η η Ο γα απ π η οφ η η Θα α π απ Ν Να α φ υ 8

9 π υ, υ υ υ υ α α. α α case manager α α α π α α Ν αν α Ν Ν α Ν πα α Ν υ Ν υ Ν α α α α αφ α Ν φα α Ν Ν Ν α Ν π BILSE BILSE Απ α Ν φ Ν Ν π Ν αν υ Ν αν Ν υπ Ν α Ν Ν αφ Ν υ,ν Ν Ν π υπ α Ν α Ν Ν π απ Ν α αφ έν π Ν ααν αφ Ν Ν Ο α α Ν α α ΟΝ Ν ανο α Ο. Έ α π case manager π α αν π α α υ π υπ α υ α υέ Α α οφο η η απ Ο γα π η οφ η η BILSE BILSE BILSE 9

10 6. Α Α ΑΝ Α Ν Α Ν αν π αν πα υ α Ν Ν π Ν Ν υ π α Ν α Ν π Ν Ν α Ν απ Ν Ν α αφ Ν υ,ν α Ν π Ν π α υ π α αν α Ν π Ν π υνπ υ α Ναπ Ν Ν Ναυ Ν Ν μν α απ α α α α α α α α α α α Ν π υν π α α Ν Ν α α Ν αν πα α α αέν α α α α π αφ α α απ απ υ υ έ π α α π φ π υ Case Manager π Ν αν υ Ν π α Ν Νπ α α Ν. α α α π α π αυ π, π α π Ν απ Ν αν Ν υ υ Ν Ν υ Ν υ. α α α π π α υπ υ Ν αν Ν υ. π π α π α αν Ν. α π π α π π α α α α α α υ Ν Ν α. α α έν υ π α απ υ Case Managers α π α αν υ,ναπ φ α Ν ανπ υν Ν α υ. α 5 / α α πα α α, υ Νπ Ν, α α Ν υπ Ν π α αφ Ν υ ECVET α Ν υν α α υ. Θα υπ α Case Managers αν Ν Νπ Ν Ν Ν π π Ν πα α α έ α α α υ α 5 α υ υ «α» π υ π Ν π α Ν Ν ένέ α 5 α «α α αν π»έν α π υ υ υ π π π α α Ν ( α 5) αν π π Ν αν π Ν α αυ -π α α α π Ν Ν αυ Ν υν ήν Ν Ν υ,ν α Ν α Ν π Ν α Ν πα Ν α α αν Ν αν π υ Ν. Γ α α υ case manager α α α Ν απα α Ν αν α Ν Νπα ΝήΝ Νπ υν αν υ Να Ν Ν : - Ν υ α Ν Ν αν π Ναυ αν αν υ Ν Ν υν - Ν α Ν Ν Ν π Ν αν Νπ α α 10

11 - υ Ν Ν Ν π Ν Ν Ν Ν α 6, α υ α Ν Ν Ν Ν Ν 14 Ν α Ν α Ν α Ν απα α, 7. υ Ν αν α α Ν απ Ν Ν απ φα Ν υν ωase εanagerν α Ν φ αν Ν υ Ν α υ Νπ υ. υ α, α α π φ α υ α φ Ν αν αν π. 7. Α Α Η Α α α πα υ α α α υ πα ( α α I) α Ν Να α Ν α α Charism ( α α II). 11

12 Θ Η ΗΓ Ο α α ω α α α α α 1: ( ) Ν Ν Ν α Ν Ν υ υ υ μ ήη Case Manager αν π π Ν αν α Ν π α ή αν υ υ Ν «,Ν υ α αν α Ν π α»έν ΘαΝ ανπ ΝΧ α ΨΝ υ μν α α, υ Ν α Νπ α,ν πα υ α Ν υή Case Manager, α αφ Ν Ν Ν αν α Ν α Ν αν Ν π α αν Ν π π Ν. Ν α Ν Ν υ Ν Ν αφ Χ υ υ αν Ν αφ ήν υ υ υ ΨέΝ α Ν α Ν αν υ Ν αν Ν α φα αν α Ν αν α φ Ν αν αν φα π Ν Νπ έν Ν π υ α Ν αν υ α Ν αν α Ν υ Ν Ν αφ ΝΧ Ν π π Ν α α π Νφ αφ ). ήη Case Manager ανπ π Ν αν ΝΧ,Νπ,Νπ Ν πψν Ν Ν Ν Ν π έν Ν, α Ν Νπ Ν αν αν αν α Ν α Ν αναπ φα,να Ν Νπ Ν α Ν α Case Management. ήη Case Manager ανπ π αν υ Ν αν π α Ν αν ή Ν α! ΗΝ Ν υ α Ν αν Ν υ,ν π α αν α Ν Ν Ν π π Ν Ν Ν Ν φ Ν α Ν Ν αν υν π υν α υν υν.... α ( case management)... ( υ υ υ ) 1. υ α [ α 1: ( )] α π υ Νυπ υ υ Η ανπ Ν υ Π π υ ν... αυ Νπ υ Ν υν υή α... α... υ... φ... α ή πα υ... Ναπ Ν Ν Νπ υ Ν υν υ... αφ Ναπα... Social Security Code II Agency (Γ α α)... υπ ανπ α Ν... Νυπ α Νπ α Ν... α... υ υ υ Ν υ... υ υ υ Ν

13 α Ν Νπ α Ν Ν Ν ( π π α Νπ απ Ναπα ) Νπ α ( α Γ α α) α Ν ( α Γ α α) αν π α Ν υν α (α φα α π α υπ υ α )... α α... α Ν α (Γ α α) α Να αν α ή α... πα α υ Να π π πα υ... πα α υ Ν πα υ α... πα α υ Ν πα α Ν α... α α ή... α Ν ή... α Ν Ν Ν α... Ν Ν α φ II ( π αν α α II/ Ν α α )... Ν Να φ III ( π ανα α I... Ν Να φ VIII... Ν Να φ XII ( Νπ α)... Ν α... Ν Να φ II... Ν Να φ III... Ν Να φ VIII... Ν Να φ XII... Ν α αν π α Ν υν α αν π α Ν υν α αν π α Ν Ν α 2. π Ν α π, Ό α Φ π αυ α α α υ... απα Η αν α Ν α α υ υή α... α ή... α ή... ή... ήα... Ν α υ, α..., π... Ν π υν α... π (> )... α ανπ ( )... π (< )

14 ... α π φ Ν φ υ Ν Ν α α (α φα α ), α..., π... αν / α α α απ ( ) α α Ν α Νπα α (α φα α ) Γ Ν Νπα α Ν Ν Ν α αν 3. αν αφ... ανπα α... αν α α... αν αν Ν υ... Ν α... ανπα α -... α... α α α α Ν α α... α α πα α... α π /α π υ ή υ π α/... πα α α υή Ν υήα... Ν α ( Ν ανα αν α)... Ν υ... α Ν α Σ ο χ α ω α ω που χ π α ή ο α (α φα α ) π υ, Ό α φ Ν Ν φ Π οφο α α φο α α φ Να φ Πα ου ουήα ( ο α φα α )

15 α... α... Νπα α υ υ υ υήα ν α υ υ υ υήα ν πα Ν α/ πα α Κο ω ο-ο ο ο α α Ν α Ν ανπ α Ν αν υν υήα Νπ α Συ α α Ν υ ω 3.2 α α Νυ α α Να απ (απ πα α )... α α α/ αυ απα... α Ν π α α... α α/ αυ απα... α π α α... υπ Ν α Ν υν Ν π...(π, φ )... Ν υ Ν Ν Ν... Να φ Ν Να φ... Ν υ Ν υ... Νπαππ,Ν α... Νφ υ /... Ν Ν υν π ή α α... Ν Ν υν π ή α αν Ν φ... Ν π ή α αν υ φ υ... Ν Ν... Ν α... υπ Ν α υ αν... ή Ν Ν Ν α... υ Ν Να απ (απ πα α ) 3.3 Ν α α Μ α π ( π π α Νπ απ Ν π ) / ν α... ν α... πα α... παππ, α... α Ν α... Ν α... Νπα α... υ... φ

16 ... α... υ... φ Ν α... φ Νπα α... α ή Νφ ή... α αν α ουήα π Ν υ Ν Ν α,ν α πν π. Ά α Ν Ν υ υ 3.4 α α υ πα Ν α Ν Νπα Να α π π,ν Η Ν απ υ α Ν Ν πα αν Ν Ν ( ) Ναπ φ ( )... α... Ν π α... Ν π α... Ν π α Ν Ν υ Ν αν υ ( α)... α ή Νφ ή... α ή Ν φ Π υ π π πα υ π υ α ν α Ν πα Ν... ανφ υ,ν... α Νφ Ν Ν π Ν α α... α αν α ή αν Ν πα υ... Ναπ υ... απ υ Ν Ν υ... απ υ υ α Ν πα υ... Ναπ υ υ α Ν πα υ... απ υ υ α υ... πα π π α... α πα υ... Νπ π Ν πα υ π υ π υ απ αν υ Ν π π Ν Ν απ υ Ν πα υ Ν( Ν ) πα 3.5 α Ν α Ναπα ο- π χ α α Ύπα Νπ π Ν π Ν Ν... α α αν π υν... απα Ν πή αν πα υ Ν Ν (α Ν α) Ν Ν πα

17 πα ν α υ υν Ν πα ( )... Ν πα Νπ υν Ν α πα α α... α π Ν Ν Ύπα Νπ π... α αν π υν απα Ν πή αν πα υ Ν Ν (α Ν α) Ν Ν πα πα ν α υ υν Ν πα ( ) Μ α ου α ω α α... α υ... α Ναπ ν Η αν απ (α α) Ά αν α Ν πα Ν π υν Ν α υ α Ν α ( Ν )... α... α Ναπ ν α Ναπ ν α Ναπ ν Ν α α Ν Α απα χ ή α α Ν... α απα ή α α... αν υ α α Ν α α ( ) Ν απα ή α ν υ α α α π φα α αν α α Η αν απ (α α) Ν απα α απα Α α... α αν ΝήΝ υ α... α α α Ν Ν Ν υ α αν α α ( ) υ Ν α α α ( ) Σ α ω α / α α α/ ο ω α α (α φα α ) α α /... α α... α α α Ν α / Νυπ α... α α Ν α... Ν α α... Ν α α

18 α ( ) Γο α Γ Ν α α υ α α ( ) υ Ν α ( ) 3.6 υ α... α... α π α α α π α αφ Ν Νcase management;... α π Ν αν υ Να α... π Ν Ν Ν ν... α πα α (α α π α π α α α case management) α απα α α α Ν ή Ν ήα... π Ν Ν πα υ π πα υ ν π Ν Ν υ π υ ν α απα α α α α α α Ν α... α α Ν Ν α... α α Ν Ν α α... υπ Ν π α α / πα α Νπ α α... α Ν α Να α πα α Ν έ

19 α 2: υ α α α απ. /Η Case Manager ανπ π Ν αν α Ν Ν Ν αν Ν αφ Νπ Ν(π υ Να υ,ν α α,ν explorix ΨέΝ α α α / /α, απ υ (α ) π α Ν υή Ν α Ν Ν υ Ν υή. 4. Case Management 4.1 ( α 2) α α αν π υ α α α α Ν α α α... Να π υ α... Ν α α α Ν α π υ... Να π υ α Νπ υ : Να... υ υ... Ν αφ... αυ α α αυ α α α αν : Χ Ν α αν υν Να Νυπ Ψ π... π π α :... π α Ν α Ν υ π φ :... α α α α : π α ανα πα υ Ν α Ν Ν α α ( πα α Ν α Ν ) 1 Έ αν αφ 2 αφ 3 αφ 4 Ν α αφ πα α Ν πα α Ν Νπ Ν Φυ Ν α Ν Ν π Νυπ Ν υ α Ν α α Ν Ν φυ Ν π Ν υ ( πα ) υ

20 πα α Ν Ν π Ν ΝΧmedia) Γ Ν Νυπ Ν Ν υπ ( π α αν αφ α υ ) Ν α Ν Ν Ν (π α) πα α Ν Ν π Ν Ν Ν α Ν Ν π α Γ α 1 Γ α 2 Γ α 3 πα α Ν Νπ Ν α Ν α α υ α Ν α α π π α α Ν α Ν αφ Ν υ αφ Ν υ Ν Ν α α α Ν α φ α α φ α α Ν α Ν α α Ν π φ Ν π π π α Ν Ν αν αν Ν υ α φ π Ν Ν α Ν α Ν α υ Νφα α α Να Νπ φ Νπ φ Ν Ν ΝήΝ α α α αν π υ Νπ Ν π α α αν αν α Ν α α α α Ν α α Ν υ υ α α Ν υ α α Ν α Ν α Ν α α α α φ α Να Ν Ν α Ν α Ναυ α Ν υ υ π α α π α α α Να π υ Ν Νπ Ν Ν α π Νυ α υ π α...

21 ΓΕ ΓΡ κοπός: - π ο π υ π φο, οπ οποί α α υ π ο / α πα υ ο ο πα α που αφο ο α πα α α α ου που υ π φο α α ο ο α Ε Ε Η ΓΡ Φ κοπός: - α ο ί ο αφ ο - αυ ο ο α 3: Π Υπ π υπ α α απ υ υ α αν Ν Νπ. ΘαΝυπ αφ Ν απ Ν Case Manager α Ν Νπ, α α υ υ. Ν Ν π α Ν Χ Ν υ αν Ν Ψ. Case Manager α π π α π αν φ Ν υ Ν υ φ αν π S M A R T. 4.2 Νυπ ( α 3) π π πα υ Π οσφο ά οσ ή ιξης 1... πα υ... Νυπ φ Νπ φ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ φ Νυπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ υ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν

22 ... υ π π υ π υ υ Ν υν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 2 φ Νπ φ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α α απα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ φ Νυπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π π φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π

23 φ Νπ φ... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ φ Νυπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ α Ν... π Ν... υ... α Ν Ν Ν υ Ν υ... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α π Ν... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ ) π / π π... π π πα α... Νπ π φ Νυπ π Ν πα α Νπ α α Π οσφο ά οσ ή ιξης 1... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα φ Νπ φ... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... α α/ πα υ π υν Ν π... πα υ Νπ α α/ Νυπ... πα α Νπ α α φ Νυπ... π α Νπ π... αναπ Νπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν υπ απ (α Ν α): (α Ν α):

24 Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 2 φ Νπ φ φ Νυπ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... α α/ πα υ π υν Ν π... πα υ Νπ α α/ Νυπ... πα α Νπ α α... π α Νπ π... αναπ Νπ Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν

25 π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 3 φ Νπ φ φ Νυπ Ί υ αν α... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... α α/ πα υ π υν Ν π... πα υ Νπ α α/ Νυπ... πα α Νπ α α... π α Νπ π... αναπ Νπ Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ α Ν... π Ν... υ... α Ν Ν Ν υ Ν υ... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α π Ν... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ ) π / π π... π π πα α... Νπ π φ Νυπ π Ν πα α Νπ

26 Π οσφο ά οσ ή ιξης 1 φ Νπ φ φ Νυπ... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... π α αν / ανχmedia)... Ν α α / α... πα υ / φ α/ υ α... α/ π... υπ α... π / π. Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 2 φ Νπ φ φ Νυπ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... π α αν / ανχmedia)... Ν α α / α... πα υ / φ α/ υ α

27 ... α/ π... υπ α... π / π. Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν υπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 3 φ Νπ φ φ Νυπ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... πα υ... Νυπ... π Ν υ α αναπα... υ α αναπα... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... π α αν / ανχmedia)... Ν α α / α... πα υ / φ α/ υ α... α/ π... υπ α... π / π. Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν α... π Ν

28 ... υ... α Ν Ν Ν υ Ν υ... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α π Ν... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ ) π / π π... π π πα α... Νπ π φ Νυπ π α π Νπ Ν Π οσφο ά οσ ή ιξης 1... Νυπ... Ν- πα α υπ φ Νπ φ... απ υ Ν υ υ υ... πα υ Ν Ν Ν... αναυ α ΝήΝ απ α... υ υ υ (π, υ, ) φ Νυπ... Ν / π / π... αν Να α φ Νπα Ί υ αν α Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α

29 π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 2 φ Νπ φ φ Νυπ Ί υ αν α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... Νυπ... Ν- πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... πα υ Ν Ν Ν... αναυ α ΝήΝ απ α... υ υ υ (π, υ, )... Ν / π / π... αν Να α φ Νπα Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π Π οσφο ά οσ ή ιξης 3 φ Νπ φ φ Νυπ α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π... Νυπ... - πα α υπ... απ υ Ν υ υ υ... πα υ Ν Ν Ν... αναυ α ΝήΝ απ α

30 Ί υ αν α... υ υ υ (π, υ, )... Ν / π / π... αν Να α φ Νπα Έ α Ν α Να α Ν Νυπ απ (α Ν α): (α Ν α): Ν α υπ Ν Ν Ν Ν υ Ν υ π Ν π / π π α... π Ν... υ... α... αφ Ν π / α... α Ν Ν... υ π π υ π υ υ Ν υν υ... α α / αφ π Νπ φ... π Ν π υ Ν... α α Ν α α... α α... υ Ν... / α Ν α... απ υ α... π π Ν υ... π π (α Ν π υ )... π π πα α... Νπ π Ν υνπ υν α 4: Πα α α Ν Ν αν Ν α α α Ν υπ Ν Ν α α Ν υν π Ν π π Ν αν πα α α Ν Ν α Ν,Ν πέ έν αν α Ν Ν Ν αν π α Ν υ Ν υ Ν Ν ανα α Ν Ν α Ν α Ν α α Νπ α Νπ αν,ν α Ν Ν υ Ν υ π α υ υ Ν α έν π αυ Ν Ν α,ν

31 πα α Ν α Ν υ Ν α α Ν Ναφ Ν Ν Ν Νπ α έν α Ναυ Ν Ν π,ν Να α Νπ υν υ Νπ Ν Ν Ν Ν Νπ Ν α Ν Ν π Ν α α α, α Ν Ν π Ν Ν π έν υ Ν Ν α Ν αν Ν α α Ν Ν Ν α α,ν υ Ν π υ Ν α Ν υ Ν υ έν α Ν Ν Ν π,ν α Ν α Ν π υ αν Ν αν π υν υ έν Ν αυ Ν Ν φ, Ν Case Manager υ Ν πα α έν υ Ν Ν υ αν πα α, π π Ν αν α α α α έν ΝCase Manager π π Ν ανα Ν α,ν α Νπα α Ν αφ Ν α Ν Να Ν υ φ α,ν Νυπ α Να α Ν π έ α α πα α Ν Ν πα α, π φ Ν Ν Ν α Ν Ν α υ Ν α α α Ν υπ Ν Ν Ν ένηνπα α Ν α Ν Ν υ Ν α α αμν Έ Ν Νπ Ν Ν Ν α,ν π Ν Ν υ φ νν α φ Νπ Ν αν Ν α α Ν αν π Ν ανν α Ν α ανν Ν π π Ν αν α Ν Ν απ φ Ν π Ν υπ Ν Ν πα αν α α νν Ν π α ανυπ υ Ν α Νπ Ν π π Ν α απα α νν Ν π νν Ν α Νπ νν Νπ Ν Νπα α νν π. Ν απ Ν Ν α υ α Ν Ν πα α Ν Ν α α Ν υν π,ν Ν π α π Ν υν π α Ν υπ α Ν Ν α α Ν π υ,ν α Ν απα α έν υ Ν π α Ν Ν α Ν Ν Ν α Ν Ν π π Ν Νπ Ν α Ν Ν Νπ, Ν Ν Νπ Ν π ανχ υ α υπ Νή follow-up). α 5: α α α π (α ) Ό α Ν Ν α α αν υπ Ν φ Ν Ν,Ν π π Ν αν α αν α,ν Ν π αν αν αν α, Ν α Ν α Ν Ν Ν έν Ν Ν υ,νπ π Ν ανα Ν Ν α Ν π υ Ν π υ Ν, πα α Ν Ν π ήν απ υ έν ΗΝ Ν α α α Ν υπ Ν υ Ν υ -απ φα α Ν Ν Ν α Ν α α φ α Ν α υν π Ν Ν π Ν Ν Ν α Ν Ν π Ν υν α έν α Ν α Ν αν αυ,ν π Ν Ν Ν α α α α α Ν Ν Ν Ν π Ν α Ν υνcase Manager α Ν υνπ,ν Ν π αν Νπ π Ν απ Ν αν α α Να Ν αν α Ν α αέν Ν Ν υ,ν ΝCase Manager π π Ν ανπ α α Ν Ν Ν α α α Νυπ Ν Ν έν Ν απα α,ν Ν Case Manager αν π π Ν αν α Ν α Ν πα έν

32 ΗΝ α Ν α Ν Ν Ν υ α Ν Ν α π αν υ Ν / α α αφ Ν Ν έν ΘαΝ π π Ν αν αν Ν υ αν αν Ν Ν υ. 5. α α α π ( α 5) 5.1 φ α α α αν α Ν Ν Νcase management ( Ν )... Ν υ α παφ /... Ν... Ν φ Ν Ν Να α Ν υ Ν Ν α Ν α Ναπα α Ν π π Νυπ? υ Ν α π π Νυπ... α υ... α... α υνπ υν Ν Ν π αν υν υ... π π... α α Ν α... α α... υπ α Ν α... Ν υ α α Ναπ Ν Ν... υ... / α Ν π α... α πα α Ν case management... π π Να... Ν π : Ν Νυπ π :... υ case management Ν Ν π... Ν πα υ π : Ν α α π :... α Ν Ν α ( ανγ α α)... : Ν π.... φ. II.... φ. III

33 5.2 π υ Ν Επα α α Επ υ απ φ π Ν Ν πα υ Νυπ Ε χ Επ υ α Ν υ.... φ. VIII.... φ. XII... π π Ν Ν α Ν υ... π π Ν Ν υ... π π Ν υ α Ν πα υ... αφ υν Ν Ν πα υ Ν... αφ Ν υ α πα υ... αφ Ν α Ν υ... α α α... πα α Ν α Ν π π... ανπ... α Ν πα υ... π αν ανπ α Ν Ν ή α Ν πα υ υ Ν... Ν πα α Ν α... υ Ν π π Ν υ :... π π Ν α α πα α Ν πα πα υ... Ν α α Ν α υ... Ν πα α Νπ α αν αν α α... π α αν πα α Ν α... - π α Ν α... α... π :... πα Ν α α Ν α α Έ α Ναπα... Ν α Να υν υ... Ν α Ν υν υ... Ν πα α α... αυ -απα... απα... π απα... α Ναπα

34 α α απα Ν α Ν Ν πα υ Ε χ Κ ω α Κ ω π α α Ν Ν α Ν α Ν υ υ Έ α Ν Ν α Ν υ Νπ Νπ φ υ αν Κ ω υ Ν α Ν Νφ υ Ν α Ν Ν Ν α Π οσω ι ά αίσια α αν Ν Ν υ υ Ν α αν α Ν Ν α Ν Ν Ν υ αν Ν Ν α α αν Ν Ν ή Ν φ Ν παφ Ν Ν υ α φ υ Ν ήν υ α... α α... υ Ν Ν π / α Ν α / α α φ Νπα... α / π υπ α... α α α α α Ν πα... φυ... απ Ναπ Ν Ν α... α ανα... α π πα... α π υ... υ... π α... π... π υ... υ... π α... π... π υ... υ... π α... π... π Ν α... α... α... α πα... π Ν α... α... α... α πα... π Ν α... α... α... α πα... π Ν α... α... α... α πα

35 α αν Ν Ν ή Ν α Ν φ ΝήΝφ α α αυ -π α α π Ν Ν Ν αυ Ν υνήν Ν Ν υν υ Case manager π υ Ν Ν πα α α αν π αν π υν π α Ν α Ν φ αν ήν α αν Ν Ν Ν α Ν Ν α Ν υν υ ΗΝ πα α Ν α Ν υν υν α Ν α ΝήΝ Ν Έ υ α αν π Ναυ αν αν Ν Ν α αν υ ω α Έ υ α α π αυ α αν υ Ν Ν Ν υ α π α π α α υ π... π Ν α... α... α... α πα π 1 10 (10 Ν α Ν α αψνον έέ π 1 10 (10 α Ν Νυ ΨΝοΝ έέ... π Ν π υ... π α... π α... Ν π α Ν α υ... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α... φα α Νπ... φα α... φα α... φα α Ν Ν Να

36 α 6: Φ α υπ ΗΝ φ αν υπ Ν π α Ν υ α Ν α Ν υν Case Manager α Ν υνπ Ν Ναπ Ν αν υ Ν,Ν αν αν Να Ν α Ν αν Ν α Να Ν Ν Ν α Ν α αν Ν έν π Ν αν π α α Ν π Ν υ α,ν α αν Ν Ν απ φα Ν υν Case Manager α Ν υ Ν α υ Ν π υ.

37 π α α ( α 6: φ α υπ )... Ν1Ν α... ΝγΝ αν Νφ α Νυπ... ΝθΝ... π Ναπ ΝθΝ α... απα... α/ ανυπ... πα πα υ... α α... α αν Ν π / α Ν α /α α φ Νπα α α Ν Ν Νυπ... α / π υπ α... α π φ α α αν Να... φυ... απ Ναπ Ν Ν α...

38 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Ο ο α ώ ο Φύ ο Η ο ία έ σ ς ι ύθ σ έφ ο θ ι ό α Ο α ός ο

39 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Α α έ φί, φί : Π ι ι έ σ α ιο ο ία σας, θα έ ι α ά ό α ιαφέ ο ά σας, ο σ ι ίσ α οί αι ι σας α έσ ι α ά. ο ιαβα ή ιο CHARI M σας βο θά α ιώσ ις ι ήσ ις σας αι α σιάσ σ ασία ή αί σ ο ιθ ί. ο ί α σι ο οιήσ ο ιαβα ή ιο CHARI M ια ο οια ή ο αί σ ή α ο α ήσ ια ο α ό σας. ιασ άσ ο ιαβα ή ιο CHARI M! ο ιαβα ή ιο CHARI M α α ύ θ σ ο ο ώ ο ό α α οσ ή ι ο ο ά α ος ια βίο αί σ ς Κifelo g Κear i g ς αϊ ής Έ σ ς.

40 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: Ο ός CHARISM ιαβα ή ιο CHARISM α ιαφέ ο ά ο : Ποιά ιαφέ ο α έ ; ι σας α έσ ι; φθ ί σ ία σας αι σ ώσ ο. ο ί α α ίσ έ α ίο ιαφέ ο ος αι α βά α ά ο α α ιαφέ ο ά σας, ή α ιο ήσ ια ίσ α σ ο α ό σας αι α α ο οθ ήσ σ ο α ά ο ίο ιαφ ό. Οι ιό ές ο : ιό ς ί αι α ά α α ο ά α ά. ια α ίσ οι έ φ ασ ί αι α ά ο σ ία. ι θα α α ούσα α ά οιος σας ούσ οια ί αι α α ά σας σ ία; Οι σ ό οι ο : Ποιοι ί αι οι σ ό οι σας; ώσ ι έ ς αι ιο ίσ ο ι ό σας ο ο ά ι σ ή. ιάσ ις οθέσ ις σας ά ο ας οσ ι ά ι έ ι α ά ια α σιάσ ο ς σ ό ο ς σας. α έ αφα ς αί σής ο : Π οσθέσ ο βιο αφι ό σας σ αϊ ή φό α Europass αι ά α έ αφα αι ισ ο οι ι ά σ ο ιαβα ή ιο CHARI M αι α ιθ ίσ α. σ ίς θα α οφασίσ οια έ αφα θέ α οσθέσ σ αί σή σας.

41 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Ποια ιαφέ ο α έχω; ι ο α έσ ι / ι ιασ ά ι σχ ι ά...χό ι;...οι ο έ ια;... χο ίο; αί σ / ασία; Βοήθ ια σ ο α ισ ούς, ώσ ις ; Ά α; Ό ς: σ α ι ι ή θ ία, θ ο ισ ός ο ι ι ή.

42 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο Πως β έ ο α ό σας 1 αθό ο ί ο έ ια Α ά Πο ύ ο ώ α ά ια ασία α ί ά ο ς αι α α α ήσ α σ φέ ο ά ο ια έ α οι ό σ ό ο ή σ ο ό ι α ό α ο α ι ής ασίας ο ώ α ι ήσ ύθ α σ έ α ο ίς σ ιώσ ις ο ώ α σ θέσ ο ά ο αι α ο α α άβ σ αίσθ σ αι σύ φ α α ισ ύ ο αισθ ο οί σ Α α ύ ο ώς α ασ άσ ις αι σ ιφο ά ο αι σ έφ ο αι ο ώς β έ ο οι ά οι οβ α ισ ός ώ ις σ φ ί ς ο α ιο ισ ία Α ού ο ς ά ο ς ά αι φ ά ο αι σαφή ια αι α ίβ ια έ σι ώσ οι ά οι α α α άβο α ιβώς ι οι ία ί αι ιο ι ός αι σι ο οιώ φα ασία ο ιο ι ό α ί ι έ ι α ί ι αι οσ αθώ ό ος ο α ώσ α αθή ο ά ο α α σία ο ώ α ο ι ισ ώ ό α οι ά οι ο έ ι ο ς ο ί σ έ α ι α ό α α θώ ι ι ή ο α έσ ι α αθαί αι ού ια ά α α θέ σ ια άθ σ ο ώ α έ ά ο ή ο αι α ίσ ο ς ά ο ς ια ο ί ιο ο α ο οίθ σ ο ώ α ύσ ο α ό ο αι ά ο ς θο σιασ ός ο ώ α ασ ισ ώ ασθ έσ ο ς αι α ά ά ο ς σ ο ά α ο α αισθα θού ά α οι ι ό α ο ώ α ασ ώ σ ά ια ύσ ο ο ς σ ό ο ς αι α ι ί έ ι α ο ς ύ έσ σ ασίας ο α έσ ι α βο θώ ά ο ς οθ ία βοήθ ιας ο ώ α φ ασ ώ αι α ια α α ώ α ά φ ά ια Έ ισ οσύ σ ο α ό ο αι ά ο ή ο α ο οίθ σ έ θ ι ά ο έ ο αισιο ο ία 1 f. Ko pete zwerkstat 2009, )uku tsze tru Tirol, I s ru k

43 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο 1 Κοι ω ι ές ιό ς «σύ αι οι ά οι» Πα ά ι α οι ι ώ ιο ή : α ό α σ ά σ ς. Π ι αφή ς ιό ας: «ασ ί ο αι ασθ έσ ο ς αι ά ο ς ά ο ς σ ο ά α ο α αισθα θού ά α» Πα ά ι α: «οσ ί ο έο σ αθ ή α έ θ ι σ αφή ο ς ά ο ς αι ο βο θώ α αισθα θ ί ά α σ ο ο» ή «ο α έσ ι α ώ έα ά α α αι ή ο α ι α ί ο αι» Έχο β ι ις α ό ο θ ς ιό ς ια σας:

44 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο 1 Μ θο ο ο ι ές ιό ς «σύ αι α αθή ο ά σο» Πα ά ι α θο ο ο ι ής ιό ας: φ ά ια Π ι αφή ς ιό ας: «ο ώ α φ ασ ώ αι α ια α α ώ α ά». Πα ά ι α: «ο ώ α ώσ αι α οσ ί α ι ι ι ά ώ ο σ σ ήσ ις» ή «ο ώ α ήσ ια ασία σ φί ο ς ο ώσ α α α άβο» Έχο β ι ις α ό ο θ ς ιό ς ια σας:

45 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο 1 α α ι ές ιό ς «σύ αι α α ο ι ά σο ιαφέ ο α» Πα ά ι α α α ι ής ιό ας: ιό ς ο ο ισ ώ Π ι αφή ς ιό ας: «ο ώ α ι ισ ώ ιάφο α ο ά α α ο ο ισ ώ» Πα ά ι α: «ο ώ α ο έ ο ά α α ό ς ο Word, Ex el, Power Poi t, Photoshop» ή: «Έ ιο ήσ ι ό ος ο ια ισ οσ ί α» Έχο β ι ις α ό ο θ ς ιό ς ια σας:

46 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM Οι ιό ές ο 1 Π οσω ι ές ιό ς «σύ αι ο α ός σο» Πα ά ι α οσ ι ής ιό ας: έ σ ια άθ σ Π ι αφή ς ιό ας: «ο α έσ ι α αθαί αι ού ια ά α α» Πα ά ι α: «Ψά ά α α ο έ σ ο I ter et» ή «ί αι ί ος αι ο α έσ ι α ο ι ά ά α α» Έχο β ι ις α ό ο θ ς ιό ς ια σας:

47 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: Οι σ όχοι ο ιαβα ή ιο CHARISM Έ ας σ α ι ός σ ό ος σ α ιο ο ίας ια έ α ί αι: ι έ ι α ά ια α σιάσ ο σ ό ο ο ; Έ ας σ α ι ός οσ ι ός σ ό ος ια έ α ί αι: ι έ ι α ά ια α σιάσ ο σ ό ο ο ; Έ ας ά ος σ α ι ός σ ό ος ια έ α ί αι: ι έ ι α ά ια α σιάσ ο σ ό ο ο ;

48 case management for unemployed youth Ο ο α ώ ο: ιαβα ή ιο CHARISM α έ αφα ς αί σής ο Europass CV

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå

Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Å êðáéäåõôåßôå Ó ôñáôéùôéêü Å êðáéäåõôåßôå Á êáäçìáúêü Ó õíå ßóôå íá Å êðáéäåýåóôå Ν 1έΝ Ν π Ν υν βί1γν π αν υ,ν,ν π α,να α Ν α Νυπα α,ν αν αν μ «πα υ Ν α,ν α Ν Νπ Ν αά α,ν α Ν Ν α α Ν Ν πα υ Ν υν υα

Διαβάστε περισσότερα

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr

α : 210-6465727 E-mail : support@gcsl.gr Α Α Α Α Α: 65Χ Η-Λ Φ Η Η Η Α Α Α Α : 5PROC002922680 Η Α Α Α Η Αθή α, 6-7-205 Η Η Α ιθ..: 30/002/000/4368 Η Α Έ ισ α ά ς: 30/002/000/4034/26-6-205 Η Α, Η Η Α Η (A Α : Η- ) & Η Η Α Η Α A α. / σ : Α. σό α

Διαβάστε περισσότερα

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17.

1 02.10.6263.0002 6.150,00 2 02.20.6263.0000 151.905,00 8.610,00 3 02.30.6263.0002 4.920,00 4 02.20.6263.0008 8.610,00 5 02.30.6263.0001 17. Ν Α Α ΝΘ Α ΝΘ Α Θ Ν Χ Ν Ν Α Ν Α Ν Χ Α Ν Α Ν Θ Α Α Α Α Ν Α Θ Ν μνθήβί14 μ «Ν Χ Α Α Ν Θ ΑΝΑ Α Α» Α Χ Ν Ν ΑΓ Γ μν253.995,00 Α Ν Ν ΝΦέ έαέ 23% Χ Α: 1. Χ Θ 2. Γ 3. Γ 4. ΓΓ ΑΦ Χ Χ ΑΓ ΑΦ 5. Χ Ν Α 6. Φ Α 7. Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α : ο σύ ο ο α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό έ ο ά ια ό ο ύθ ισ ο ι ά σ α ι ώ ιασ άσ ο αθ ισ ού αθώς αι ο σύ ο ο α ό ο α θ σ ισ έ α ό ι αίο ο α ά ο αι α ό ις αθ ι ές ο α ώσ ις σ α αίσια ς α α ι ό ς α ό ο

Διαβάστε περισσότερα

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / /

Key Action 2 Σ α ηγι ές Σ ά εις Σχο ι ής σης η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / Key Action 2: αι ο ο ία αι ασία ια α α α ή α ώ α ι ώ Σ α ηγι ές Σ ο έας Σχο ι ής η ή ης Μα α ός Υ ύθ ος ι οι ω ίας Erasmus+ Π ι αιάς, / / 5 ά εις σης KA2: Strategic Partnerships ο έας ο ι ής Τι ί αι: Α

Διαβάστε περισσότερα

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ

κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ 06, 27/10/15 639 899 03/11/15 769 1029 600 5* ΦόλκδΝ Α φαζέ Κα ηγέ www.karmatravel.gr Travel.Karma@yahoo.gr ΙΝ Ι ΧΡ Ο ΡΙ ΩΝΟ κ ηϋλ μ α λκπκλδευμ Β ί Ο Ά α (2) Ο Φα π υ ί Ο μπ α Ο α π (2) Ο Φ Άμπ Ο Β ί (2) Πλκκλδ ηόμ ΙΝΔΙΑΝ ΧΡΤΟΝ ΣΡΙΓΩΝΟ ΜΫλ μ Αθαχωλά δμ Δέεζδθκ Μκθόεζδθκ

Διαβάστε περισσότερα

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η.

Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. R-9120 Α Α Η Α Η Ι Η Η Α Ι Ι Α Ι Α Α Η Α. Ι Α Η Η Η, ΙΑ Α Ι Ω Ι Η Ι Η Η. ι ό α οφο ί ι ο ία ι ο ία ο ο...1 οφ ά ι...2 α...3 ο ι ι ο ιά...4 ί ι ο ία ο ο ι ο ία...5 α ό α α ο...8 α α ι ό αι...10 ι ο ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΝΘ ΗΝ ΑΝζίΝ 70 70 To 70 Pr 70 H49. 2 ζίιίη1ίν α έ1ίν GR

ΝΘ ΗΝ ΑΝζίΝ 70 70 To 70 Pr 70 H49. 2 ζίιίη1ίν α έ1ίν GR Ο ΗΓ Ν Γ Α Α Α Η,ΝΝΧ Η Η Ν Α Ν Ν Η Η Η Ν GR Χ Ο Η Ν ΝΘ Ν ΝΥ Ο ΘΗ Φ γ Ν α : EN13229 γ α ανγ αν Ν π ογ Ν Νπ ο ο Ν ΝLA NORDICA. Ν ανπ ο αν ΝLA NORDICA πο ί Ν αν α α ί Ν Ν Ν ο ο ο α Ν α ο αν γ αξ ΑΝΟΝ ΝΑ ΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

http://vimeo.com/19145956

http://vimeo.com/19145956 I ο Επ χ η α Επ υχ α η Πα αγωγ Ε α ό α ου ΗΜΕΡ/ΙΑ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ιχ ι η α ι ή ια ί αι α σ οι ία ο α α έ α ι ές ; ι χία ι ι αι ό ί α http//vimeo.com/114556 FAX 26230 22413 2 ιχ ι η α ι ή ασ ό σ ι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο.

ΘΕΜΑ : Έγκριση της υπ αριθµ. 13/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Θερµαϊκού από το ηµοτικό Συµβούλιο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Τ.Κ. : 57019 Πληροφορίες: ρακάκη Μαρία Τηλέφωνο : 2392330065 Fax: 2392024866 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. Σ Μ π π Π ω 1 Α ΝΠο ο Ν ο Ν εχ ο ογ Ν Ν Επ ο ω Ά ι ς ο ό ι ι ό ι ό ή ς Creative Commons. ή ς ό ι ι ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ο ό ι ι ά ο ύ ο ά ις ή ς, ά ι ή ς φέ ι ώς. 2 ο ό ο ό ο ι ι ι ό ι όέ ι θ

Διαβάστε περισσότερα

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com

α ία,anastasiosba@gmail.com goumas.kostas@gmail.com Η - 14 ο ο 2015 «Η ν οχ ( ο ν ν ο : χ ο) : / ο : ων ( ν χ ο ων χ ν ο ) οο» anastasiosba@gmailcom goumaskostas@gmailcom - Η 2000/60 & & & ) Η & Η ( & & - 90% Ζ 2000/60 Ζ & 1 & Ο & 2000 1979/87 2000/60 &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : Ασφαλιστική κάλυψη των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων έργου του ήµου Θερµαϊκού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περαία 21-02-14 Αριθ. Πρωτ: 5068 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. /νση : Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 Όπως πίνακες αποδεκτών : Τ.Κ : 57019 ΠΕΡΑΙΑ Τηλέφωνο : 23923-003 ΦΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ

πζαέ δκν πθν ξ έπθν φαζ έαμνν λκτν Καγβΰβ άμν ΜΠ δ υγυθ άμν λΰα βλέκυντΰ δκθκηδεάμνσ ξθκζκΰέαμ ΟζκεζβλπηΫθβ δαξ έλδ βυ λ υ δεκτθ λκτ πζαέ δκ πθ ξ έπθ φαζ έαμ λκτ θ λϋαμ θ λ α Ϊεβμ Καγβΰβ άμ ΜΠ δ υγυθ άμ λΰα βλέκυτΰ δκθκηδεάμσ ξθκζκΰέαμ κ ΣκγΫηα βμπκδσ β αμ κυπσ δηκυθ λκτ Πλκρ Ι κλέα κλέα τΰξλκθβ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95

ΩΡΟ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY. Α ίας 29,95 ΩΡΟ Ο ΒΡΑΒ Ο F-SECURE SAFE INTERNET SECURITY σ ό ς ς ι ια ύς ά ς αθ ής & Internet Α ίας 29,95 έ β ις Α Α Α Ω Α Α ΑΑO Α LINE Α Α & INTERNET WIND ώ α ι ά ς αθ ής & Internet έ ώς Ω Α ια ή ς αι ίς α ία ι έ

Διαβάστε περισσότερα

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015

Η Η Η : 10/2015 Η : 33.997,20 Ϊ Η Η: Ί ο π ο Ω Ω  α ο υπο ογ α υγ ο α α α ογ , ΦΕ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η Ω & Η Ω ΓΩ. Η : 10/2015 Γ : 33.997,20 Ϊ Η Η Η: Ί ο π ο ο α ΔΗ ο ο υπο ογ α ο υγ ο α α α ογ Ε. Η Θ Η. Γ. Γ Η ΓΓ ΦΗ V. Η ΓΓ ΦΗ - Γ Φ Ε, ΦΕ Υ Σ 2015 Η Η Η Θ Η Η Θ Β Θ Η Ω Η Ω Η

Διαβάστε περισσότερα

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η

η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015 Α Ο Φ Α Η Η Η Η Ο Α Α Ο Ο Ο Ο, Α Α Α Η Α Ω, Φ Α Η / Η / Η Η Α Ο Α / Η / Α / Η Ω α. / ση : Κ ασού ος Κ έ ς Π η οφο ί ς : ώ ιος. ο ά ης η έφ ο : 2321047530 FAX : 2321047531 Email : mail@dide.ser.sch.gr έ ς, 16/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ

1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ 1κΝΓΕΝΙΚΟΝΛΤΚΕΙΟΝΚΙΛΚΙ ά η: Α - Α Ε Ε Ό ο α έσος α/α Ε ώ ο Ό ο α Πα έ α Ό ος 1 Α Α Α 20 2 Α Α Α Α Ω Α 19,8 3 Α Α Α Α 19,3 4 Α Ω Α Ω Α Α Α Α Α 19,2 5 Α Α Ω Α Α 19,2 6 Α Α ΩΑ 19,2 7 Α Α Α Ω Α 19,2 8 ΩΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ

2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗ Ν έσέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ 2010 Control Area Network Ηζ ε λκθδεϊνυ άηα ανοξβηϊ πθ λΰα έαν κν λΰα άλδκνηζ ε λκθδεϊν υ άηα ανκξβηϊ πθ έσέ έιένθ ΛΟΝΙΚΗΝέΣέ ΦέΝΟΧΗΜ ΣΩΝ δ αΰπΰάν ΌππμΝΫξ δνΰέθ δννπδα φαθ λσνν ανβζ ε λκθδεϊν υ άηα α άη

Διαβάστε περισσότερα

Ω Ω Ω Ω Δ Γ Ε Γ : (1998-2010) : 48 : 2012

Ω Ω Ω Ω Δ Γ Ε Γ : (1998-2010) : 48 : 2012 Χ Ω Ω Ω Ω Γ Γ Χ Ω Ω Δ Ω Γ Ε Γ ΧΩ : Ω (1998-2010) ΓΓ : 48 : : Γ υ 2012 1 Πρό ογος Ε αρ σ ίες Θα α α υ α α α α α α α α α α α α α α π υ υ. υπ, α π α α α πα α α α αυ α π α α π. π α α α υ α π π α υ α φ α υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ Γ Ε ΒΕ Β (.Ε..) ΘΗ Χ ΓΓ Ω Γ & & ΒΗΓ Ε Γ Η ΓΓ ΦΗ Χ Ω Ε Γ Ω Ε Γ Φ, Ε ΤΗ Ε Ε Η Ε ΕΧ Ε. Ε Η Χ Ω Ε Γ Ω ΘΗ, 2015 1. Ε Ε Η Χ Η Ε Γ Σ π π υ α υ α α α α α α µ α απ α α µ π π µα α υπ α α µ π φα µ α α α υ υα µ

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2011 .3556/2007

1 31 2011 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber

DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber 2012 Αειφόρος ΚΚ αα ττ αα σσ κκ ευ ήή Η ππ ροσ έέ γγ γγ ισ ήή ττ ηη ς Lafarge Αθήνα ΜΜ άά ρρ ττ ιι οο ςς 22 00 11 22 DR Médiathèque Lafarge - Ignus Gerber Ποιοι ε ί µ α σ τ ε Ρόλος σ τ η δ ι α µ όρ φ ω

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

1 31 2012 .3556/2007

1 31 2012 .3556/2007 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥ ΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΟΜΙΛ ΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛ ΗΣ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3556/2007 ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠ ΑΥ ΤΟΥ ΕΚ ΟΘ ΕΙΣΕΣ ΑΠΟΦ

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126)

31/12/2006 31/12/2005 (36) (109) (36) (126) (36) (126) ΕΤΗΣΙΕΣ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΕΣ Κ Α ΤΑ ΣΤΑ ΣΕΙΣ ΣΥ Μ Φ Ω ΝΑ Μ Ε ΤΑ ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ Ο ΤΥ Π Α Χ Ρ ΗΜ Α ΤΟ Ο ΙΚ Ο ΝΟ Μ ΙΚ ΗΣ Π Λ ΗΡ Ο Φ Ο Ρ ΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΙΓ ΑΙΟΥ Α.Ε. ΤΗΣ 31 ης ΕΚ ΕΜ Β Ρ ΙΟ Υ 2006 Ν

Διαβάστε περισσότερα

ήσ ς Creative Commons.

ήσ ς Creative Commons. π ά π υ Μά ά Τ υ 2 Α ά Ν ύ Π Τεχ γ Επ ω Ά ι ς ό ι ι ό ι ό ήσ ς Creative Commons ήσης ό ι ι σ ά ι ς ι ι ι ό ι ό, ό ς ι ό ς, ό ι ι σ ά ύ ά ις ήσ ς, ά ι ήσ ς φέ ι ώς 2 η ό ηση ό ι ι ι ό ι όέ ι θ ίσ ι ύ έ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244

ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 - ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 2310 244244 ΘΚ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΟΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΒΕΝ Ι Ζ ΕΛΟΥ 55 ΘΕΣ / Ν Ι ΚΗ ΤΗΛ. 4444 ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙΕΣ ΥΠ ΟΒΟΛΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙ ΚΙ Α ΟΡΟΦΩ Ν ΗΛΕΚΤΡΙ ΚΗ ΕΓ ΚΑΤΑΣ ΤΑΣ Η ΕΡ ΓΟ : Το πο θ ε σία : Π λα γι ά ρ ι Θ ε σ/ νί κ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ

ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Λ Ξ Ν Ρ ΙΟΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙΚΟΝ ΚΠ Ι Θ ΛΟΝΙΚ ΤΣΙΚΟΝΙ ΡΤΜ Ν ΥΟΛ ΝΣ ΥΝΟΛΟΓΙ ΝΣΡΟΦΙΜΧΝΝΤΝ Ι ΣΡΟΦ ΣΜ Μ Ν Ι ΣΡΟΦ ΝΤΝ Ι ΙΣΟΛΟΓΙ ΚΣΙΜ ΝΚ ΙΝ Τ Υ ΣΙ ΝΣΧΝΝ Ι ΣΡΟΦΙΚΧΝΝ ΤΝ Θ ΙΧΝΝΚ ΙΝΣ Ν Ι ΣΡΟΦΙΚ ΝΚ Σ Σ ΝΣΧΝΝ ΛΛ ΝΧΝΝ Φ ΧΝ,ΝΓΙ

Διαβάστε περισσότερα