Ειζαγφγή. Φονδπική πώληζη. Μελέηη, ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και ζςνηήπηζη μεγάλυν έπγυν. Eξειδικεςμένα ζςζηήμαηα (π.σ. Police / MultiPath)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειζαγφγή. Φονδπική πώληζη. Μελέηη, ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και ζςνηήπηζη μεγάλυν έπγυν. Eξειδικεςμένα ζςζηήμαηα (π.σ. Police / MultiPath)"

Transcript

1 1

2 Ειζαγφγή Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. είλαη κηα από ηηο πξσηνπόξεο εηαηξείεο ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ζηελ Διιάδα. Άξρηζε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ην 1975 ζαλ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. ήκεξα αλήθεη ζηνλ όκηιν ΖΛΚΑ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη δύν εηαηξείεο, ηελ ΖΛΚΑ A.E. πνπ αζρνιείηαη κε ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη ηελ ΖΛΚΑ SECURITY Α.Δ. πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα νρήκαηα εηδηθήο ρξήζεο, έρνληαο πξνκεζεύζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ζσξαθηζκέλσλ απηνθηλήησλ θαη ησλ λέσλ αζζελνθόξσλ ηεο ρώξαο καο. Ο όκηινο ΖΛΚΑ ζηεγάδεηαη ζε ηδηόθηεηεο εγθαηαζηάζεηο η.κ., ζηελ Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο. Έρεη ραξαθηεξηζζεί επηρείξεζε πςειήο ηερλνινγίαο από ην Τπνπξγείν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη έρεη ρξεκαηνδνηεζεί από ηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. έρεη ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο: Δηζαγσγή θαη δηάζεζε ζηελ Διιεληθή αγνξά (ρνλδξηθή πώιεζε ζε πεξηζζόηεξεο από 500 εγθαηαζηάηξηεο εηαηξείεο) ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, ησλ πιένλ επώλπκσλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ. ηηο επόκελεο ζειίδεο αλαθέξνληαη νη θαηαζθεπαζηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαδόκαζηε. Μειέηε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε κεγάισλ έξγσλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ζε όιε ηελ Διιάδα. Οη πειάηεο καο αλήθνπλ ζηνλ Σξαπεδηθό Σνκέα, ζην Γεκόζην, Καδίλν, κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ Ηδησηηθνύ Σνκέα, θ.ι.π. Αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή εμεηδηθεπκέλσλ πξντόλησλ, ππεξεζηώλ θαη ζπζηεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, είλαη ηα Κέληξα Λήςεο εκάησλ ηεο Αζηπλνκίαο θαη ν ηεξκαηηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο κε ηελ Αζηπλνκία, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη από όιεο ηηο Σξάπεδεο, ην παθέην ύλδεζεο Police, ην λέν ζύζηεκα απνζηνιήο ζπλαγεξκώλ κέζσ πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ MultiPath. Φονδπική πώληζη Μελέηη, ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και ζςνηήπηζη μεγάλυν έπγυν Eξειδικεςμένα ζςζηήμαηα (π.σ. Police / MultiPath) 2

3 Σσζηήμαηα ποσ διαηίθενηαι από ηην ΗΛΚΑ Α.Ε.: Σςζηήμαηα ζςναγεπμού κάθε ηύπος Σςζηήμαηα πεπιμεηπικήρ πποζηαζίαρ Κλειζηά κςκλώμαηα ηηλεόπαζηρ (CCTV) Σςζηήμαηα ελέγσος διέλεςζηρ (access control) Σςζηήμαηα υπομέηπηζηρ (time attendance) Σςζηήμαηα ελέγσος πεπιπολίαρ θςλάκυν Σςζηήμαηα πςπανίσνεςζηρ πςπόζβεζηρ Σςζηήμαηα ζύνδεζηρ με ηην Aζηςνομία Σςζηήμαηα μεηαθοπάρ ζςναγεπμών μέζυ πολλαπλών διαδπομών (MultiPath) Σςζηήμαηα ηηλεσειπιζμών και ηηλεπαπακολούθηζηρ Δνοποίηζη ζςζηημάηυν Ανάπηςξη ειδικών εθαπμογών (H/W S/W) Πλήρης επφνσμία ΗΛΚΑ Α.Ε. και ζηοιτεία επικοινφνίας: Γεώπγιορ Π. Αςγεπινόποςλορ, Ανώνςμορ Βιοηεσνική Δηαιπεία Ηλεκηπ. Καηαζκεςών, Ιδιυηική Δπισείπηζη Παποσήρ Υπηπεζιών Αζθαλείαρ, με διακπιηικό ηίηλο «ΗΛΚΑ Α.Δ.». Τεμπών 14, , Αγ. Παπαζκεςή Αηηικήρ, ΑΦΜ , ΓΟΥ ΦΑΒΔ ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ.: , Fax: , 3

4 Πλεονεκηήμαηα ΗΛΚΑ Α.Ε.: Σςνεσήρ έπεςνα ηηρ αγοπάρ: Πξνζθέξνπκε ηα θαηάιιεια πξντόληα θαη ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο καο. Γελ δεζκεπόκαζηε από έλαλ θαηαζθεπαζηή. Φάρλνπκε ηελ παγθόζκηα αγνξά γηα ηα πην θαηλνηόκα θαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πνηνηηθά πξντόληα, πξηλ ηα πξνζθέξνπκε ζηνπο πειάηεο καο. Καη όηαλ δελ ππάξρεη έλα θαηάιιειν πξντόλ ζηελ α- γνξά, εξγαδόκαζηε γηα λα ην δεκηνπξγήζνπκε. Έλα παξάδεηγκα είλαη ηα ζπζηήκαηα ζύλδεζεο κε ηελ Αζηπλνκία. Μεγάλη επιλογή πποφόνηυν: Ζ εηαηξεία καο δηαζέηεη ίζσο ηελ κεγαιύηεξε επηινγή πξντόλησλ ζηελ αγνξά θαη κάιηζηα ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Δηδηθά ζηνλ ρώξν ηνπ CCTV, ε γθάκα ησλ πξντόλησλ καο είλαη από ηηο κεγαιύηεξεο ζε όιε ηελ Δπξώπε. Απόκπιζη ζε ελάσιζηο σπόνο: Γηαζέηνπκε κεγάια απνζέκαηα πξντόλησλ, γηα άκεζε παξάδνζε. Δπίζεο, ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλεξγαζηώλ πνπ έρνπκε ζπλάςεη κε ηνπο πξνκεζεπηέο καο, κπνξνύκε λα αλαπιεξώζνπκε ηαρύηαηα ηα απνζέκαηα ησλ πξντόλησλ καο. Υτηλή Ποιόηηηα: Ζ πνηόηεηα πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ παξέρνπκε, είλαη πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα καο. πλεξγαδόκαζηε κε ηνπο κεγαιύηεξνπο θαη πιένλ επώλπκνπο θαηαζθεπαζηέο, νη νπνίνη είλαη ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο, όπσο θαη ε εηαηξεία καο, πηζηνπνηεκέλνη κε ISO Όια ηα πξντόληα καο ζπκκνξθώλνληαη κε ηα Γηεζλή & Δπξσπατθά Πξόηππα. ηόρνο καο, είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο παξερόκελεο πνηόηεηαο πξνο ηνπο πειάηεο καο. Τεσνική Υποζηήπιξη: Οη εηδηθνί καο κπνξνύλ λα απαληήζνπλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ζαο θαη λα ζαο βνεζήζνπλ ζηελ ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο ζαο θαζώο θαη ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξντόλησλ. Δίκαζηε κηα θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία πνπ ζρεδηάδεη ε ίδηα πξντόληα. Έρνπκε δειαδή κηα πνιύ θαιή γλώζε ησλ ειεθηξνληθώλ θαη γη απηό κπνξνύκε λα ζαο π- πνζηεξίδνπκε θαιύηεξα. Δίηε πξηλ είηε κεηά ηελ πώιεζε, ε εηαηξεία καο ζα βξίζθεηαη πάληα δίπια ζαο. Δμπειπία: Δίκαζηε έλαο δπλαηόο ζπλεξγάηεο ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο, έρνληαο βνεζήζεη ζεκαληηθά θαη από ηελ αξρή (1975) ζηελ αλάπηπμή ηνπ θιάδνπ. Ζ πνιύρξνλε εκπεηξία καο δεκηνπξγεί κηα ζηγνπξηά ζην έξγν καο, ηελ νπνία ζέινπκε λα κεηαδώζνπκε θαη ζηνπο πειάηεο καο. Γιαζθάλιζη πόπυν: Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. θαηαβάιιεη, κε πξνηεξαηόηεηα, θάζε πξνζπάζεηα γηα εμαζθάιηζε ησλ απαηηνύκελσλ πόξσλ, πξνθεηκέλνπ λα βξίζθεηαη πάληα ζηελ αηρκή ηνπ αληαγσληζκνύ γηα ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο. 4

5 Πιζηοποιήζεις Άδειες Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. είλαη πηζηνπνηεκέλε από ηνλ θνξέα TÜV CERT/ TÜV RHEINLAND, ζύκθσλα κε ην πξόηππν DIN EN ISO9001:2000, γηα ηνλ ζρεδηαζκό, αλάπηπμε, θαηαζθεπή, πώιεζε, εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή π- πνζηήξημε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. Γηαζέηεη άδεηα από ηελ Αζηπλνκία, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ αζθαιείαο, ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 2518/1997. Δπίζεο, όιν ην πξνζσπηθό ηεο δηαζέηεη άδεηα εξγαζίαο πξνζσπηθνύ αζθαιείαο από ηελ Αζηπλνκία, ζύκθσλα κε ηνλ ίδην λόκν. Γηαζέηεη ε ίδηα ε άδεηα πξνκεζεπηή θαη ην πξνζσπηθό ηεο άδεηα ζπληεξεηή, από ηελ Γηεύζπλζε Δπνπηείαο Καδίλν ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε Φεθηαθώλ πζηεκάησλ Οπηηθναθνπζηηθήο Παξαθνινύζεζεο θαη Καηαγξαθήο ζηα Διιεληθά Καδίλν, όπσο απαηηείηαη από ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε Σ/6736/ (ΦΔΚ 929/η.Β / ). Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. είλαη κέινο ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, κε αξηζκό κεηξώνπ Τπνζηεξίδνληαο έκπξαθηα θάζε πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αθνινπζεί πηζηά όιεο ηηο Κνηλνηηθέο πεξηβαιινληηθέο νδεγίεο από ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπο ζηελ Διιάδα ην 2003 & 2004, ζπκκεηέρνληαο θαη ζηεξίδνληαο νηθνλνκηθά όια ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα αλαθύθισζεο. πκκεηέρεη ζην πιινγηθό ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ, πνπ αθνξά ζηελ αλαθύθισζε ησλ ζπζθεπώλ (Π.Γ. 117/2004) θαη επηπιένλ ζπκκεηέρεη θαη ππνζηεξίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πιινγηθνύ πζηήκαηνο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο, πνπ αθνξά ζηελ αλαθύθισζε ησλ ζπζθεπαζηώλ ησλ πξντόλησλ. 5

6 Σημανηικοί ζηαθμοί ζηην ιζηορία ηης ΗΛΚΑ Α.Ε Έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ ζαλ αηνκηθή Δπηρείξεζε, αζρνινύκελε κε ειεθηξνληθέο θαηαζθεπέο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο Γίλεηαη Αλώλπκε Δηαηξεία, εμεηδηθεπκέλε πιένλ ζηελ κειέηε θαηαζθεπή εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε πζηεκάησλ Αζθάιεηαο Αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δέθηε ζεκάησλ Κέληξνπ Λήςεο θαη Δπεμεξγαζίαο εκάησλ ΔΡΜΖ Μεηαθνξά ηεο εηαηξείαο ζε ηδηόθηεηεο λέεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο Αλάπηπμε γηα ηνλ Διιεληθό Δξπζξό ηαπξό ηνπ ζπζηήκαηνο Σειε-βνήζεηαο ζην πίηη Αλάπηπμε θαη έλαξμε εγθαηάζηαζεο 300 πεξίπνπ ξαδηνδηθηύσλ ζε όιε ηελ Διιάδα γηα ηελ κεηαθνξά ζεκάησλ ζπλαγεξκνύ από ηα θαηαζηήκαηα ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ζηηο θαηά ηόπνπο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο Έλαξμε δηαλνκήο πξντόλησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (ρνλδξηθή πώιεζε) Έλαξμε ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ CROW ELECTRONICS ENGINEERING, γηα ηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ησλ πξντόλησλ ηεο ζηελ Διιάδα Αλάιεςε κεηά από δηαγσληζκό ηεο αλάπηπμεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ Νένπ Κέληξνπ Λήςεο εκάησλ ηεο Άκεζεο Γξάζεο Αηηηθήο Αλάπηπμε ηνπ θσδηθνπνηεηή θηλεηήο ηειεθσλίαο DLTGSM, γηα ηελ ζύλδεζε ησλ ζπλδξνκεηώλ κε ηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο Έλαξμε δηάζεζεο παθέηνπ ππεξεζηώλ Police Δγθαηάζηαζε κεηά από δηαγσληζκό ζύλζεηνπ ζπζηήκαηνο CCTV κε αζύξκαηεο αληηεθξεθηηθέο θάκεξεο ζε βάζε ηνπ ΝΑΣΟ Αλάιεςε κεηά από δηαγσληζκό ηεο αλάπηπμεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ Νένπ Κέληξνπ Λήςεο εκάησλ ηεο Άκεζεο Γξάζεο Θεζζαινλίθεο Πηζηνπνίεζε από ηνλ Γεξκαληθό θνξέα πηζηνπνίεζεο TUV-CERT ζύκθσλα κε ην πξόηππν DIN EN ISO9001:2000, γηα ηνλ ζρεδηαζκό, αλάπηπμε, θαηαζθεπή, πώιεζε, εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο Έλαξμε ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ENEO θαη ηελ VIDEOR, γηα ηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο ζηελ Διιάδα Αλάιεςε κεηά από δηαγσληζκό κεγάινπ έξγνπ εγθαηάζηαζεο δηθηπαθώλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (CCTV, ζπλαγεξκόο, έιεγρνο δηέιεπζεο, ελδνεπηθνηλσλίαο, integration) ζε Μεραλνγξαθηθό Κέληξν Σξάπεδαο Δγθαηάζηαζε κνληέξλσλ δηθηπαθώλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο εηθόλαο θαη ήρνπ ηεο INDIGO VISION ζηα Καδίλν ηνπ Ρίνπ θαη ηεο Ξάλζεο Δγθαηάζηαζε κεηά από δηαγσληζκό κνληέξλσλ ζπζηεκάησλ CCTV ζε 180 Καηαζηήκαηα Σξαπέδεο ζε όιε ηελ Διιάδα Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο MULTIPATH, γηα ηελ απνζηνιή ζπλαγεξκώλ ζε Κέληξα Λήςεο θαη ηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο. 6

7 Οικονομικά ζηοιτεία ΗΛΚΑ Α.Ε. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. είλαη κηα εύξσζηε θαη θεξδνθόξα εηαηξεία, κε άξηζηεο πξννπηηθέο. Ζ ελαζρόιεζε ηεο κε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο επηθέξεη δηαζπνξά ηνπ θηλδύλνπ, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο δελ εμειηρζεί θαιά. Σν θαηαηεζεηκέλν θεθάιαηό ηεο είλαη ,00. Οη θύθινη εξγαζηώλ ηεο ΖΛΚΑ Α.Δ. γηα ηα ηειεπηαία έηε έρνπλ σο εμήο: 2005: , : , : , : ,00 (Ππόβλετη)

8 Τετνική Υποδομή ΗΛΚΑ Α.Ε. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. δηαζέηεη δηθά ηεο ζπλεξγεία, κε εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο θαζώο θαη πνιπάξηζκν δίθηπν αληηπξνζώπσλ θαη ζπλεξγαηώλ ζε όιε ηελ Διιάδα, γηα λα ππνζηεξίδεη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηνπο πειάηεο ηεο. Σν ζπλνιηθό πξνζσπηθό ηεο ΖΛΚΑ Α.Δ., είλαη πεξίπνπ 37 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 20 πεξίπνπ άηνκα είλαη ηερληθνί θαη κεηαμύ απηώλ αξθεηνί κεραληθνί θαη πξνγξακκαηηζηέο, γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ κεγάισλ πειαηώλ, εθηόο από ην κόληκν πξνζσπηθό καο, έρνπκε ζπλάςεη κόληκεο ζπλεξγαζίεο κε άιιεο εηαηξείεο (αληηπξόζσπνη), νη νπνίεο είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα. Οη ζπλεξγάηεο καο απηνί, είλαη θαηαμησκέλεο εηαηξείεο, πνπ δηαζέηνπλ κεγάιε εκπεηξία ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο. Δθηόο από ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ κεγάισλ πειαηώλ ηεο ΖΛΚΑ Α.Δ., έρνπλ λα επηδείμνπλ ζεκαληηθά έξγα από κόλνη ηνπο. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ζπλεξγαδόκαζηε επίζεο κε αξθεηέο εξγνιεπηηθέο εηαηξείεο θαζώο θαη κε 500 αθόκε εγθαηαζηάηξηεο εηαηξείεο ζε όιε ηελ Διιάδα, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ ηα πιηθά καο θαη κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ κε ηελ ππνζηήξημή καο νπνηνδήπνηε έξγν. ην παξαθάησ ράξηε εκθαλίδνληαη κε κπιε ρξσκαηηζκό νη έδξεο ησλ αληηπξνζώπσλ καο, ελώ κε θόθθηλν νη έδξεο ησλ ζπλεξγαηώλ. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. είλαη πιήξσο κεραλνγξαθεκέλε, ρξεζηκνπνηώληαο ην ERP-CRM πξόγξακκα NAVISION, ηεο Microsoft. Όια ηα πξνγξάκκαηα θαη νη εθαξκνγέο ζηελ εηαηξεία έρνπλ λόκηκα δηθαηώκαηα ρξήζεο. Γηαζέηεη επίζεο, ζύγρξνλν ειεθηξνληθό θαη ηειεπηθνηλσληαθό εμνπιηζκό θαζώο θαη δηθά ηεο κεηαθνξηθά κέζα. Αθόκε δηαζέηεη κεγάια απνζέκαηα πξντόλησλ γηα άκεζε παξάδνζε, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα θαιύςεη πξαθηηθά όιεο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηεο. Δπίζεο, ιόγσ ησλ ζπλεξγαζηώλ πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο (βιέπεηε θαη Σερλνινγηθή Γηθηύσζε ΖΛΚΑ Α.Δ., ζηηο επόκελεο ζειίδεο), κπνξεί λα αλαπιεξώζεη ηαρύηαηα ηα απνζέκαηα ησλ πξντόλησλ ηεο 8

9 Τετνολογική Δικηύφζη ΗΛΚΑ Α.Ε. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. δηαζέηεη κηα πνιύ ζεκαληηθή ηερλνινγηθή δηθηύσζε ζηνλ ρώξν ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, ζπλεξγαδόκελε κε ηνπο πιένλ επώλπκνπο θαηαζθεπαζηηθνύο νίθνπο ηεο παγθόζκηαο αγνξάο. ηηο επόκελεο παξαγξάθνπο, παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ πξντόλησλ καο θαη νη θπξηόηεξνη ζπλεξγάηεο καο θαηαζθεπαζηέο, καδί κε ζπλνπηηθά ζηνηρεία ησλ πξντόλησλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ. Κλειζηά Κσκλώμαηα Τηλεόραζης (CCTV) ην ρώξν ηνπ CCTV, ε γθάκα ησλ πξντόλησλ καο είλαη από ηηο κεγαιύηεξεο ζε όιε ηελ Δπξώπε: Γεξκαλία. Κάκεξεο όισλ ησλ ηύπσλ, speed domes, θαθνί, monitors, ςεθηαθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο εηθόλαο, πνκπνί θαη δέθηεο κεηαθνξάο εηθόλαο θαη ηειερεηξηζκώλ κέζσ νπηηθώλ ηλώλ, αμεζνπάξ CCTV, θ.ι.π. Ηηαιία. Ο κεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο CCTV accessories, κε κνλαδηθό design θαη πνηόηεηα θαηαζθεπήο. Πξνζηαηεπηηθέο ζήθεο εζσηεξηθνύ / εμσηεξηθνύ ρώξνπ όισλ ησλ ηύπσλ θαη γηα ηα πην δύζθνια πεξηβάιινληα, βξαρίνλεο θαη βάζεηο ζηήξημεο, κνηέξ πεξηζηξνθήο, αληηεθξεθηηθόο εμνπιηζκόο γηα CCTV, πιεθηξνιόγηα θαη δέθηεο ηειεκεηξίαο, video switchers, video matrixes, ππέξπζξνη πξνβνιείο, θ.ι.π. M. Βξεηαλία. Γηθηπαθά ζπζηήκαηα CCTV, ινγηζκηθό, δηθηπαθέο θάκεξεο όισλ ησλ ηύπσλ (θαη High Definition) θνξπθαίσλ επηδόζεσλ. H INDIGO VISION εηδηθεύεηαη ζε κεγάια έξγα, όπσο ζε δηεζλή αεξνδξόκηα, ζε κεγάιεο αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο, όπσο νη Ολςμπιακοί Αγώνερ ηηρ Αθήναρ ην 2004 θαη νη ρεηκεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγώλεο ηνπ Σνξίλνπ ην 2006, ζηηο ηειεπηαίεο ζπλαληήζεηο ηνπ G8, ζε νδηθέο αξηεξίεο, ζήξαγγεο, ιηκάληα, ζηδεξνδξόκνπο, Καδίλν, Σξάπεδεο, ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, επηρεηξήζεηο, εξγνζηάζηα, εκπνξηθά θέληξα, θ.ι.π. M. Βξεηαλία. H εηαηξεία ζξύινο ζην CCTV, πνπ εθεύξε ηα multiplexers θαη ν κεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο ςεθηαθώλ θαηαγξαθέσλ ζηνλ θόζκν. Πξόζθαηα έρεη εμαγνξάζεη θαη ελζσκαηώζεη ηηο παζίγλσζηεο DENNARD θαη BAXALL. Πνηνηηθά δηθηπαθά ςεθηαθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο εηθόλαο θαη ήρνπ, video matrixes, πιεθηξνιόγηα ειέγρνπ, speed domes, δηθηπαθέο θαη αλαινγηθέο θάκεξεο, πξνζηαηεπηηθέο ζήθεο, κεραληζκνί pan & tilt, ππέξπζξνη πξνβνιείο, θ.ι.π. Οιιαλδία Σατβάλ. Κνξπθαίεο νζόλεο LCD/TFT, κε κνλαδηθό design θαη πνηόηεηα θαηαζθεπήο θαη εηδηθό νπηηθό θξύζηαιιν πξνζηαζίαο, γηα ζύλδεζε κε ζπζηήκαηα CCTV θαη ππνινγηζηέο. Κνξέα. Κνξπθαίνο θαηαζθεπαζηήο αλαινγηθώλ θακεξώλ όισλ ησλ ηύπσλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη γηα ην κνλαδηθό ηνπο design θαη ηελ εμαηξεηηθή πνηόηεηα θαηαζθεπήο ηνπο. Ζ CNBTEC θαηέρεη ηελ 29 ζέζε ζηελ παγθόζκηα θαηάηαμε ησλ θαηαζθεπαζηώλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (Asmag Secutity Top 50) θαη θαηαζθεπάδεη ηα πξντόληα πνιιώλ «επώλπκσλ» άιισλ νίθσλ. Σατβάλ. Ο πιένλ ππνζρόκελνο θαηαζθεπαζηήο IP ινγηζκηθνύ γηα CCTV, πνπ ππνζηεξίδεη πεξηζζόηεξα από 520 κνληέια IP θακεξώλ από 31 θαηαζθεπαζηέο. Δπίζεο, παξέρεη πβξηδηθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο PC based, θάξηεο video capture, δηθηπαθνύο θαηαγξαθείο standalone (NAS), πεξηθεξεηαθά, θ.ι.π. Σατβάλ. Πιήξεο γθάκα ελζύξκαησλ θαη αζύξκαησλ δηθηπαθώλ θακεξώλ, κε πνιύ θαιέο επηδόζεηο θαη ρακειό θόζηνο. Σα πξντόληα ηεο ππνζηεξίδνληαη θαη από ηελ πιαηθόξκα ηεο NUUO. 9

10 Σατβάλ. Παζίγλσζηα δηθηπαθά ςεθηαθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο εηθόλαο θαη ήρνπ PC based θαη standalone, θάξηεο video capture, ινγηζκηθό, πεξηθεξεηαθά, θ.ι.π. Ζ GEOVISION θαηέρεη ηελ 35 ζέζε ζηελ παγθόζκηα θαηάηαμε ησλ θαηαζθεπαζηώλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (Asmag Secutity Top 50). Κίλα. Κνξπθαίνο θαηαζθεπαζηήο δηθηπαθώλ ςεθηαθώλ θαηαγξαθέσλ H.264, κε κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ HIKVISION θαηέρεη ηελ 13 ζέζε ζηελ παγθόζκηα θαηάηαμε ησλ θαηαζθεπαζηώλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (Asmag Secutity Top 50), ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Texas Instruments, ρξεζηκνπνηώληαο ηα DSP ηεο θαη απαζρνιεί πεξηζζόηεξνπο από 300 ειεθηξνληθνύο κεραληθνύο ζην ηκήκα αλάπηπμεο πξντόλησλ. ΖΠΑ. Δηδηθνί δίζθνη γηα CCTV, ζρεδηαζκέλνη γηα 24σξε ζπλερή ιεηηνπξγία. Ηαπσλία. Γηθηπαθέο θαη αλαινγηθέο θάκεξεο θαη speed domes όισλ ησλ ηύπσλ, ινγηζκηθό δηαρείξηζεο θαη θαηαγξαθήο, δηθηπαθνί θαηαγξαθείο, νζόλεο LCD, θ.ι.π. Ηαπσλία. Κάκεξεο όισλ ησλ ηύπσλ, speed domes, ςεθηαθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο εηθόλαο θαη ήρνπ, δηθηπαθά ζπζηήκαηα CCTV, θ.ι.π. ΖΠΑ. Γηθηπαθέο θάκεξεο megapixel, πνπ ππνζηεξίδνληαη θαη από ηελ πιαηθόξκα ηεο NUUO. νπεδία. Γηθηπαθέο θάκεξεο όισλ ησλ ηύπσλ, πνπ ππνζηεξίδνληαη θαη από ηελ πιαηθόξκα ηεο NUUO. Μ. Βξεηαλία. Λύζεηο Power Over Ethernet, ζπλδέζεσλ Ethernet κέζσ ππαξρόλησλ νκναμνληθώλ θαισδίσλ, επέθηαζεο Ethernet ζε κήθνο πεξηζζόηεξν από 100 m, θ.ι.π. ΖΠΑ. Λύζεηο αζπξκάησλ δηθηύσλ IP. Ηζξαήι. Θπγαηξηθή ηεο CROW. Απηόλνκεο θάκεξεο MEMOCAM θαη κηθξνζθνπηθά DVRs, κε θαηαγξαθή ζε flash memory θαη δηθηπαθή ζύλδεζε. ΖΠΑ. Πνκπνί θαη δέθηεο κεηαθνξάο εηθόλαο θαη ηειερεηξηζκώλ, κέζσ νπηηθώλ ηλώλ. Μ. Βξεηαλία. Πξνβνιείο IR ηερλνινγίαο LED, θνξπθαίσλ επηδόζεσλ θαη πξνδηαγξαθώλ Μ. Βξεηαλία. Δηδηθά όξγαλα γηα έιεγρν θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ CCTV. Γεξκαλία. Έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο δηαλνκείο πξντόλησλ CCTV ζηελ Δπξώπε, κε δπλακηθή παξνπζία ζε πνιιέο ρώξεο. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. έρεη αλαπηύμεη απνθιεηζηηθή ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ηελ VIDEOR, πνπ καο εμαζθαιίδεη πξόζβαζε θαη γξήγνξε παξάδνζε ζε αθόκε επξύηεξε γθάκα πξντόλησλ θαη επηπιένλ θαηαζθεπαζηέο από ηνπο αλσηέξσ. 10

11 Σσζηήμαηα ζσναγερμού Ηζξαήι ΖΠΑ (πνιπεζληθή). Δπώλπκνη ελζύξκαηνη θαη αζύξκαηνη πίλαθεο ζπλαγεξκνύ θαη παξειθόκελα, ελζύξκαηνη θαη αζύξκαηνη αληρλεπηέο θίλεζεο PIR & ελζύξκαηα θαη αζύξκαηα ινηπά αηζζεηήξηα, ζεηξήλεο, GSM back-ups, ηειερεηξηζκνί, θ.ι.π. Πνισλία. Eλζύξκαηνη θαη αζύξκαηνη πίλαθεο ζπλαγεξκνύ θνξπθαίσλ πξνδηαγξαθώλ, ελζύξκαηα θαη αζύξκαηα αηζζεηήξηα, ζεηξήλεο, θέληξα ιήςεο ζεκάησλ, GSM back-ups, θ.ιπ. Ηαπσλία. Μαγλεηηθέο επαθέο ζπλαγεξκνύ θαη access control. Ηηαιία. Αζύξκαηα κπνπηόλ θαη δέθηεο παληθνύ θαη ηειερεηξηζκώλ. Ηηαιία. Αληρλεπηέο δνλήζεσλ, κπνπηόλ παληθνύ θαη αμεζνπάξ ζπλαγεξκνύ / ππξαλίρλεπζεο / access control. Ηηαιία. πζηήκαηα πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο κε αλαινγηθέο / ςεθηαθέο κηθξνθπκαηηθέο δέζκεο. Σατβάλ. Τπέξπζξεο ελεξγεηηθέο δέζκεο ζπλαγεξκνύ. Σσζηήμαηα ελέγτοσ διέλεσζης (access control) φρομέηρηζης Μ. Βξεηαλία. Κνξπθαίνο θαηαζθεπαζηήο ζπζηεκάησλ access control θαη σξνκέηξεζεο όισλ ησλ ηύπσλ. Σα πξντόληα ηεο PAXTON, ραξαθηεξίδνληαη από ην πςειό design, ηελ επθνιία εγθαηάζηαζεο θαη ρεηξηζκνύ θαζώο θαη γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Όια ηα πξντόληα ζπλνδεύνληαη από 5εηή εξγνζηαζηαθή εγγύεζε. Ηζξαήι ΖΠΑ (πνιπεζληθή). Απηόλνκα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξόζβαζεο, θάξηεο θαη keytags proximity. ΖΠΑ. Ο κεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο αλαγλσζηώλ θαη θαξηώλ access control ζηνλ θόζκν. Αλαγλώζηεο proximity όισλ ησλ ηύπσλ, βηνκεηξηθνί αλαγλώζηεο δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ, απηόλνκα δηθηπαθά ζπζηήκαηα proximity, θάξηεο θαη keytags. Οιιαλδία. Δηδηθνί αλαγλώζηεο proximity κεγάιεο εκβέιεηαο γηα ηαπηνπνίεζε νρεκάησλ πνπ θηλνύληαη κε κεγάιε ηαρύηεηα Γεξκαλία. πζηήκαηα ειέγρνπ πεξηπνιίαο θπιάθσλ. 11

12 Γεξκαλία. πζηήκαηα ειέγρνπ πεξηπνιίαο θπιάθσλ, αλαγλώζηεο proximity, θάξηεο proximity, εηδηθά ζπζηήκαηα. Πνιπεζληθή. Κνξπθαίνο θαηαζθεπαζηήο ζπζηεκάησλ access control γηα κεγάια έξγα θαη εηδηθέο απαηηήζεηο. Μ. Βξεηαλία. Ζιεθηξηθέο θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο θαη αμεζνπάξ. Γεξκαλία. Ζιεθηξηθέο θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο θαη αμεζνπάξ. Ηηαιία. Απηόκαηεο πύιεο, ηνπξληθέ, απηόκαηεο ζσξαθηζκέλεο πόξηεο κε ή ρσξίο αληρλεπηή κεηάιισλ, θ.ι.π. Σσζηήμαηα πσρανίτνεσζης πσρόζβεζης Γαιιία. πκβαηηθά θαη αλαινγηθά (addressable) ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο ππξόζβεζεο, πίλαθεο, ππξαληρλεπηέο, αληρλεπηέο ζεξκνθξαζίαο, δέζκεο, κπνπηόλ αλαγγειίαο θσηηάο, αληρλεπηέο αεξίσλ, ζεηξήλεο, αληηεθξεθηηθά ζπζηήκαηα, θ.ι.π. Σσζηήμαηα αποζηολής ζσναγερμών ζε Κένηρα Λήυης και ηην Αζησνομία Διιάδα Μ. Βξεηαλία. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ., κεηά από ηελ 8εηή επηηπρή πνξεία ησλ θσδηθνπνηεηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο DLTGSM, γηα ηε ζύλδεζε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο κε ηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο, παξνπζίαζε έλα λέν ζύζηεκα πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ επηθνηλσλίαο (IP, GPRS θαη PSTN), πνπ ζα ηνπο δηαδερζεί θαη ην νπνίν απεπζύλεηαη ζε κεγαιύηεξν θνκκάηη αγνξάο, παξέρνληαο πνιύ κεγαιύηεξε αζθάιεηα, πςειόηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα, ρακειόηεξν θόζηνο, επθνιόηεξε εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε θαη πιήξε ζπκβαηόηεηα κε ηηο λέεο Δπξσπατθέο απαηηήζεηο. Σν λέν ζύζηεκα επηηξέπεη ηελ απνζηνιή ζπκβάλησλ από ηνλ ρώξν ηνπ ζπλδξνκεηή ζην Κέληξν Λήςεο εκάησλ ή / θαη ζηελ Αζηπλνκία κέζα ζε ειάρηζην ρξόλν θαζώο θαη ηελ γξήγνξε δηάγλσζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο επηθνηλσλίαο θάζε κέζνπ απνζηνιήο ζεκάησλ από ηελ πιεπξά ησλ Κέληξσλ. Σσζηήμαηα καηαμέηρηζης ταρηονομιζμάηφν και κερμάηφν Μ. Βξεηαλία. πζηήκαηα θαηακέηξεζεο ραξηνλνκηζκάησλ θαη θεξκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε δπγηζηηθή κέζνδν. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. ζπλεξγάδεηαη επίζεο θαη κε πνιινύο άιινπο θαηαζθεπαζηηθνύο νίθνπο ηνπο εμσηεξηθνύ πνπ δελ αλαθέξνληαη πην πάλσ, θαζώο θαη κε Διιεληθέο εηαηξείεο πνπ θηλνύληαη θπξίσο ζην ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο. 12

13 Ενδεικηικές εγκαηαζηάζεις ΗΛΚΑ Α.Ε. ΑΜΔΖ ΓΡΑΖ ΑΣΣΗΚΖ θαη ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. (ρεδίαζε, αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή ησλ λέσλ Κέληξσλ Λήςεο θαη Δπεμεξγαζίαο εκάησλ πλαγεξκνύ, ζηα νπνία ζπλδένληαη όιεο νη Σξάπεδεο. Σα λέα Κέληξα ειέγρνληαη από ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, έρνπλ δπλακηθόηεηα (Αηηηθή) θαη (Θεζζαινλίθε) ζπλδέζεσλ ζπλδξνκεηώλ, κέζσ επζεηώλ γξακκώλ θαη πξαθηηθά απεξηόξηζην αξηζκό ζπλδέζεσλ ζπλδξνκεηώλ, κέζσ θπςεινεηδνύο ηειεθσλίαο). ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΑΡΥΗΑ (Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. έρεη εγθαηαζηήζεη δέθηεο ζηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ θπξηόηεξσλ πόιεσλ θαη θσκνπόιεσλ ηεο Δπαξρίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ ζήκαηα ζπλαγεξκνύ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζπλδξνκεηέο). ΑΣΔ ΒΑΝΚ (πζηήκαηα Αζθαιείαο ζε πεξηζζόηεξα από 500 Καηαζηήκαηα ζε όιε ηελ ρώξα θαη ζε θεληξηθά θηίξηα. Πεξηιακβάλνληαη ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ, ζπζηήκαηα εηδνπνίεζεο ηεο Αζηπλνκίαο, θιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ δηέιεπζεο, ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο). CITIBANK (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο, ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ, ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ δηέιεπζεο). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (πζηήκαηα ζπλαγεξκνύ, θιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο, ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο). ALPHA BANK (Κέληξα Λήςεο εκάησλ πλαγεξκνύ ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε). ΚΑΕΗΝΟ ΡΗΟΤ (Πξνεγκέλα δηθηπαθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο εηθόλσλ θαη ήρνπ). ΚΑΕΗΝΟ ΞΑΝΘΖ (Πξνεγκέλα δηθηπαθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο εηθόλσλ θαη ήρνπ). ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΔΧ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ δηέιεπζεο). ΔΛΣΑ (πζηήκαηα σξνκέηξεζεο θαη access control ζε δηάθνξα θαηαζηήκαηα). Ζ.ΓΗ.Κ.Α. Α.Δ. (πξώελ Κ.ΤΖ.Κ.Ζ.), (Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Α.Δ., computerized ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ θαη θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο). LOGISTIC SERVICES (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο κε ςεθηαθή θαηαγξαθή εηθόλσλ). ΔΛΓΔΚΑ Α.Δ. (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο κε ςεθηαθή θαηαγξαθή εηθόλσλ). FOODLINK (Πξνεγκέλα δηθηπαθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο εηθόλσλ). ΚΑΝΑΚΖ Α.Δ. (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο θαη ερεηηθά ζπζηήκαηα). ΟΜΗΛΟ ΒΗΟΥΑΛΚΟ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο ζε εξγνζηάζηα ηνπ νκίινπ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό). ΑΚΣΧΡ Καηαζθεπαζηηθή (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΟΑΔΓ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΖΑΠ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΟΑΘ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο ζε εθαηνληάδεο ιεσθνξεία). ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΧΝΑΔΗΟ ΚΑΡΓΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΛΑΤΡΗΟΤ (πζηήκαηα Αζθαιείαο). UNIMAC (ΚΟΤΡΟ Α.Δ. - Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΝΔΟΔΣ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΑΗΧΝ (ΗΘΜΟ Α.Δ. - Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΠΟΛΗΣΔΗΑ ΣΔΝΗ CLUB (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ δηέιεπζεο). GRECOTEL (ΟΜΗΛΟ ΓΑΚΑΛΑΝΣΧΝΑΚΖ- Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). VODAFONE (πζηήκαηα αζθαιείαο). ΑΣΔΞΔΛΗΞΖ Α.Δ. (πζηήκαηα access control θαη σξνκέηξεζεο). 13

14 Ενδεικηικό πελαηολόγιο ζσνδέζεφν με Αζησνομία και ζύζηημα MultiPath Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. πξνκεζεύεη ην ζύλνιν ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ θαη ησλ εγθαηαζηαηώλ ηνπο, κε θσδηθνπνηεηέο επζεηώλ γξακκώλ θαη θπςεινεηδνύο ηειεθσλίαο, γηα ηελ ζύλδεζε ησλ Καηαζηεκάησλ ηνπο κε ηηο θαηά ηόπνπο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο. ε ζπλεξγαζία κε ηηο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, έρεη δεκηνπξγήζεη ην παθέην ππεξεζηώλ POLICE, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ζύλδεζε κέζσ θπςεινεηδνύο ηειεθσλίαο ησλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ Σξαπεδώλ, Οξγαληζκώλ θαη άιισλ ηδησηώλ, κε ηηο θαηά ηόπνπο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. δηαζέηεη ζπκβάζεηο γηα ην παθέην POLICE, κεηαμύ άιισλ θαη κε ηνπο εμήο πειάηεο: ALPHA Σξάπεδα Δκπνξηθή Σξάπεδα Αγξνηηθή Σξάπεδα ΔΛΣΑ Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην CITIBANK VODAFONE MARFIN Δγλαηία Bank Σξάπεδα Αηηηθήο Σξάπεδα Πεηξαηώο PROTON Σξάπεδα πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Υαλίσλ Δζληθή Σξάπεδα Αρατθή Σξάπεδα πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Σξηθάισλ Σξάπεδα HSBC Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Γεληθή Σξάπεδα Με ηελ παξνπζίαζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο MultiPath, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ή ρσξίο θαη επζείαλ ζύλδεζε κε ηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο, ε ΖΛΚΑ Α.Δ. αλακέλεηαη λα δηεπξύλεη πεξαηηέξσ ην πειαηνιόγην ηεο, ζπλεξγαδόκελε κε όινπο ηνπο Ηδησηηθνύο Κεληξηθνύο ηαζκνύο Λήςεο θαη Δπεμεξγαζίαο εκάησλ πλαγεξκνύ θαη όινπο ηνπο εγθαηαζηάηεο. 14

15 Ενδεικηικές εγκαηαζηάζεις ζσνεργαηών ΗΛΚΑ Α.Ε. Δθηόο από ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο πξνκήζεηεο πνπ εθηειεί κόλε ηεο ε ΖΛΚΑ Α.Δ., ππάξρνπλ θαη ρηιηάδεο άιιεο εγθαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο έρνπλ εθηειέζεη νη ζπλεξγάηεο καο ρνλδξηθήο πώιεζεο θαη ηερληθέο εξγνιεπηηθέο εηαηξείεο, κε ηα πιηθά πνπ ηνπο πξνκεζεύζακε θαη κε ηελ δηθή καο ηερληθή ππνζηήξημε (ζρεδηαζκόο, πξνγξακκαηηζκόο, εθπαίδεπζε, ππνζηήξημε κεηά ηελ πώιεζε). Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο βξίζθνληαη ζε όιε ηελ Διιάδα θαη θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ησλ εθαξκνγώλ ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο. Αλαθέξνπκε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: Βαζπζθάθνο Μαξάθη (βηληενζθόπεζε θαη εμεξεύλεζε ηνπ Ναπαγίνπ Express Samina) Φπιαθέο Βόινπ Μεηξό Αζελώλ ηξαηεγείν ΝΑΣΟ Σηξλάβνπ 111 Πηέξπγα Μάρεο Δ.Α.Κ. Λάξηζαο Διιεληθή Βηνκεραλία Όπισλ (Αίγην) Απνζήθεο Ππξνκαρηθώλ Φαξζάισλ Απνζήθεο Ππξνκαρηθώλ πθνπξίνπ Βάζε Διηθνπηέξσλ ηεθαλνβηθείνπ Μαγλεζίαο Αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο Σειενπηηθνί ζηαζκνί (EXTRA, MEGA, ANT1, SUPER TV Πεινπνλλήζνπ) Σξάπεδα HSBC Σξάπεδα Πεηξαηώο Marfin Δγλαηία Bank ΖΑΠ Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηά (ΟΛΠ) Ηζζκόο Κνξίλζνπ Ληκελαξρείν Κνξίλζνπ Γήκνο Λνπηξαθίνπ Γηάθνξα Γήπεδα ήξαγγεο Δγλαηίαο Οδνύ Γηαβαιθαληθό Θεζζαινλίθεο Καληάξεην Ίδξπκα Δζπεξ/δσλ (Τπνπξγείν Γεσξγίαο) Ννζνθνκείν Βόινπ ΗΑΧ Αξθηνύξνο (Κέληξν θηινμελίαο θαη πξνζηαζίαο άγξησλ δώσλ) KMOIL SHELL Αιπζίδα Καηαζηεκάησλ HONDOS CENTER Folie Folie Notos Gallery Farma Μεηζόπνπινο Αλζνπσιεία Πεηξίδεο Έπηπια Δγγιεδάθεο Απνρεηεπηηθό Γήκνπ Λνπηξαθίνπ American British Tabacco Creta Farm Porcelana Θεζ/θεο Eurofilm Πιαζηηθά ACS Courier (θεληξηθά) Καηαζηήκαηα Goodys Έλσζε Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ Ζξαθιείνπ Κξήηεο κπόθνο Hotel Group Elounda Αζεκέληα Αθηή Α.Δ. Porto Καξξάο Hotel Porto Elounda Hotel Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο Φέλημ Α.Δ. NISSAN Θενραξάθεο Α.Δ. Village Cinema Ζξαθιείνπ Κξήηεο Alpha Wood Ξπιεκπνξηθή Αξραία Αγνξά Θεζζαινλίθεο (Πιαηεία Γηθαζηεξίσλ) Απνζήθε Σξνθίκσλ My Market (Οηλόθπηα Αηηηθήο) Όκηινο Antenna ANEK LINES Ηδησηηθέο Μαξίλεο, Parking Απηνθηλήησλ Πιήζνο άιισλ εγθαηαζηάζεσλ ζε Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ζρνιεία, εηαηξείεο, ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαηαζηήκαηα θαη ηδηώηεο. 15

16 ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεμπών 14, , Αγ. Παραζκεσή Αηηικής Τηλ.: , Fax: v

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Χονδρική πώληση. Μελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση µεγάλων έργων. Εξειδικευµένα συστήµατα (π.χ. Police / DualPath)

Εισαγωγή. Χονδρική πώληση. Μελέτη, προµήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση µεγάλων έργων. Εξειδικευµένα συστήµατα (π.χ. Police / DualPath) 1 Εισαγωγή Η ΗΛΚΑ Α.Ε. είναι µια από τις πρωτοπόρες εταιρείες στα συστήµατα ασφαλείας στην Ελλάδα. Άρχισε τις δραστηριότητές της το 1975 σαν κατασκευαστική εταιρεία συστηµάτων ασφαλείας. Σήµερα ανήκει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS)

CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) CASE STUDY ΕΡΓΟΤ BIZ-E-GATE ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ WEST A.E. (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΣΗ WIND HELLAS) REGATE A.E. Αγίνπ Αζαλαζίνπ 17, Παηαλία, Τει: 210-66.90.941, info@regate.gr ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Σύλνςε Έξγνπ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε.

Σα ππνδείγκαηα απηά ππνβάιινληαη ζε ελνπνηεκέλε βάζε, κε εμαίξεζε ην ΗΒ23 πνπ ππνβάιιεηαη ζε αηνκηθή βάζε. ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΩΝ ΙΒ09-ΙΒ10-ΙΒ11, ΙΒ12, ΙΒ13, ΙΒ21, ΙΒ22, IB23: ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ, ATM ΚΑΙ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ζηα ζηνηρεία απαζρνινύκελνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

KNX Σν παγθόζκην ΠΡΟΣΤΠΟ γηα Οηθηαθό θαη Κηηξηαθό Έιεγρν. KNX Association International

KNX Σν παγθόζκην ΠΡΟΣΤΠΟ γηα Οηθηαθό θαη Κηηξηαθό Έιεγρν. KNX Association International KNX Σν παγθόζκην ΠΡΟΣΤΠΟ γηα Οηθηαθό θαη Κηηξηαθό Έιεγρν KNX Association International Σν KNX είλαη ην Πξόηππν CENELEC EN 50090 ην κνλαδηθό Δπξωπαϊθό Πξόηππν γηα Οηθηαθά θαη Κηηξηαθά Ηιεθηξνληθά πζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Δ Πίνακες Προηύπων και σζηάζεων ποσ αναθέρονηαι ζηον Παρόνηα Σετνικό Κανονιζμό Πίνακας 1 Πρόησπα ποσ αθορούν ζηη μεθοδολογία ηης εγκαηάζηαζης ηων ΕΔΗΕ 1. ΔΛΟΤ HD 384 Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα