Ειζαγφγή. Φονδπική πώληζη. Μελέηη, ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και ζςνηήπηζη μεγάλυν έπγυν. Eξειδικεςμένα ζςζηήμαηα (π.σ. Police / MultiPath)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειζαγφγή. Φονδπική πώληζη. Μελέηη, ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και ζςνηήπηζη μεγάλυν έπγυν. Eξειδικεςμένα ζςζηήμαηα (π.σ. Police / MultiPath)"

Transcript

1 1

2 Ειζαγφγή Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. είλαη κηα από ηηο πξσηνπόξεο εηαηξείεο ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ζηελ Διιάδα. Άξρηζε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ην 1975 ζαλ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. ήκεξα αλήθεη ζηνλ όκηιν ΖΛΚΑ, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη δύν εηαηξείεο, ηελ ΖΛΚΑ A.E. πνπ αζρνιείηαη κε ηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο θαη ηελ ΖΛΚΑ SECURITY Α.Δ. πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα νρήκαηα εηδηθήο ρξήζεο, έρνληαο πξνκεζεύζεη ηελ πιεηνςεθία ησλ ζσξαθηζκέλσλ απηνθηλήησλ θαη ησλ λέσλ αζζελνθόξσλ ηεο ρώξαο καο. Ο όκηινο ΖΛΚΑ ζηεγάδεηαη ζε ηδηόθηεηεο εγθαηαζηάζεηο η.κ., ζηελ Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο. Έρεη ραξαθηεξηζζεί επηρείξεζε πςειήο ηερλνινγίαο από ην Τπνπξγείν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη έρεη ρξεκαηνδνηεζεί από ηα Μεζνγεηαθά Οινθιεξσκέλα Πξνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. έρεη ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο: Δηζαγσγή θαη δηάζεζε ζηελ Διιεληθή αγνξά (ρνλδξηθή πώιεζε ζε πεξηζζόηεξεο από 500 εγθαηαζηάηξηεο εηαηξείεο) ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, ησλ πιένλ επώλπκσλ θαηαζθεπαζηηθώλ νίθσλ. ηηο επόκελεο ζειίδεο αλαθέξνληαη νη θαηαζθεπαζηέο κε ηνπο νπνίνπο ζπλεξγαδόκαζηε. Μειέηε, πξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε κεγάισλ έξγσλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο ζε όιε ηελ Διιάδα. Οη πειάηεο καο αλήθνπλ ζηνλ Σξαπεδηθό Σνκέα, ζην Γεκόζην, Καδίλν, κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ Ηδησηηθνύ Σνκέα, θ.ι.π. Αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή εμεηδηθεπκέλσλ πξντόλησλ, ππεξεζηώλ θαη ζπζηεκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, είλαη ηα Κέληξα Λήςεο εκάησλ ηεο Αζηπλνκίαο θαη ν ηεξκαηηθόο εμνπιηζκόο ζύλδεζεο κε ηελ Αζηπλνκία, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη από όιεο ηηο Σξάπεδεο, ην παθέην ύλδεζεο Police, ην λέν ζύζηεκα απνζηνιήο ζπλαγεξκώλ κέζσ πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ MultiPath. Φονδπική πώληζη Μελέηη, ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και ζςνηήπηζη μεγάλυν έπγυν Eξειδικεςμένα ζςζηήμαηα (π.σ. Police / MultiPath) 2

3 Σσζηήμαηα ποσ διαηίθενηαι από ηην ΗΛΚΑ Α.Ε.: Σςζηήμαηα ζςναγεπμού κάθε ηύπος Σςζηήμαηα πεπιμεηπικήρ πποζηαζίαρ Κλειζηά κςκλώμαηα ηηλεόπαζηρ (CCTV) Σςζηήμαηα ελέγσος διέλεςζηρ (access control) Σςζηήμαηα υπομέηπηζηρ (time attendance) Σςζηήμαηα ελέγσος πεπιπολίαρ θςλάκυν Σςζηήμαηα πςπανίσνεςζηρ πςπόζβεζηρ Σςζηήμαηα ζύνδεζηρ με ηην Aζηςνομία Σςζηήμαηα μεηαθοπάρ ζςναγεπμών μέζυ πολλαπλών διαδπομών (MultiPath) Σςζηήμαηα ηηλεσειπιζμών και ηηλεπαπακολούθηζηρ Δνοποίηζη ζςζηημάηυν Ανάπηςξη ειδικών εθαπμογών (H/W S/W) Πλήρης επφνσμία ΗΛΚΑ Α.Ε. και ζηοιτεία επικοινφνίας: Γεώπγιορ Π. Αςγεπινόποςλορ, Ανώνςμορ Βιοηεσνική Δηαιπεία Ηλεκηπ. Καηαζκεςών, Ιδιυηική Δπισείπηζη Παποσήρ Υπηπεζιών Αζθαλείαρ, με διακπιηικό ηίηλο «ΗΛΚΑ Α.Δ.». Τεμπών 14, , Αγ. Παπαζκεςή Αηηικήρ, ΑΦΜ , ΓΟΥ ΦΑΒΔ ΑΘΗΝΩΝ, Τηλ.: , Fax: , 3

4 Πλεονεκηήμαηα ΗΛΚΑ Α.Ε.: Σςνεσήρ έπεςνα ηηρ αγοπάρ: Πξνζθέξνπκε ηα θαηάιιεια πξντόληα θαη ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο καο. Γελ δεζκεπόκαζηε από έλαλ θαηαζθεπαζηή. Φάρλνπκε ηελ παγθόζκηα αγνξά γηα ηα πην θαηλνηόκα θαη ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο πνηνηηθά πξντόληα, πξηλ ηα πξνζθέξνπκε ζηνπο πειάηεο καο. Καη όηαλ δελ ππάξρεη έλα θαηάιιειν πξντόλ ζηελ α- γνξά, εξγαδόκαζηε γηα λα ην δεκηνπξγήζνπκε. Έλα παξάδεηγκα είλαη ηα ζπζηήκαηα ζύλδεζεο κε ηελ Αζηπλνκία. Μεγάλη επιλογή πποφόνηυν: Ζ εηαηξεία καο δηαζέηεη ίζσο ηελ κεγαιύηεξε επηινγή πξντόλησλ ζηελ αγνξά θαη κάιηζηα ζε αληαγσληζηηθέο ηηκέο. Δηδηθά ζηνλ ρώξν ηνπ CCTV, ε γθάκα ησλ πξντόλησλ καο είλαη από ηηο κεγαιύηεξεο ζε όιε ηελ Δπξώπε. Απόκπιζη ζε ελάσιζηο σπόνο: Γηαζέηνπκε κεγάια απνζέκαηα πξντόλησλ, γηα άκεζε παξάδνζε. Δπίζεο, ιόγσ ησλ εηδηθώλ ζπλεξγαζηώλ πνπ έρνπκε ζπλάςεη κε ηνπο πξνκεζεπηέο καο, κπνξνύκε λα αλαπιεξώζνπκε ηαρύηαηα ηα απνζέκαηα ησλ πξντόλησλ καο. Υτηλή Ποιόηηηα: Ζ πνηόηεηα πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πνπ παξέρνπκε, είλαη πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο γηα καο. πλεξγαδόκαζηε κε ηνπο κεγαιύηεξνπο θαη πιένλ επώλπκνπο θαηαζθεπαζηέο, νη νπνίνη είλαη ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο, όπσο θαη ε εηαηξεία καο, πηζηνπνηεκέλνη κε ISO Όια ηα πξντόληα καο ζπκκνξθώλνληαη κε ηα Γηεζλή & Δπξσπατθά Πξόηππα. ηόρνο καο, είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ηεο παξερόκελεο πνηόηεηαο πξνο ηνπο πειάηεο καο. Τεσνική Υποζηήπιξη: Οη εηδηθνί καο κπνξνύλ λα απαληήζνπλ ζε όιεο ηηο εξσηήζεηο ζαο θαη λα ζαο βνεζήζνπλ ζηελ ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο ζαο θαζώο θαη ζηελ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ πξντόλησλ. Δίκαζηε κηα θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία πνπ ζρεδηάδεη ε ίδηα πξντόληα. Έρνπκε δειαδή κηα πνιύ θαιή γλώζε ησλ ειεθηξνληθώλ θαη γη απηό κπνξνύκε λα ζαο π- πνζηεξίδνπκε θαιύηεξα. Δίηε πξηλ είηε κεηά ηελ πώιεζε, ε εηαηξεία καο ζα βξίζθεηαη πάληα δίπια ζαο. Δμπειπία: Δίκαζηε έλαο δπλαηόο ζπλεξγάηεο ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο, έρνληαο βνεζήζεη ζεκαληηθά θαη από ηελ αξρή (1975) ζηελ αλάπηπμή ηνπ θιάδνπ. Ζ πνιύρξνλε εκπεηξία καο δεκηνπξγεί κηα ζηγνπξηά ζην έξγν καο, ηελ νπνία ζέινπκε λα κεηαδώζνπκε θαη ζηνπο πειάηεο καο. Γιαζθάλιζη πόπυν: Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. θαηαβάιιεη, κε πξνηεξαηόηεηα, θάζε πξνζπάζεηα γηα εμαζθάιηζε ησλ απαηηνύκελσλ πόξσλ, πξνθεηκέλνπ λα βξίζθεηαη πάληα ζηελ αηρκή ηνπ αληαγσληζκνύ γηα ηα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη ζηνπο πειάηεο ηεο. 4

5 Πιζηοποιήζεις Άδειες Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. είλαη πηζηνπνηεκέλε από ηνλ θνξέα TÜV CERT/ TÜV RHEINLAND, ζύκθσλα κε ην πξόηππν DIN EN ISO9001:2000, γηα ηνλ ζρεδηαζκό, αλάπηπμε, θαηαζθεπή, πώιεζε, εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή π- πνζηήξημε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. Γηαζέηεη άδεηα από ηελ Αζηπλνκία, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ αζθαιείαο, ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 2518/1997. Δπίζεο, όιν ην πξνζσπηθό ηεο δηαζέηεη άδεηα εξγαζίαο πξνζσπηθνύ αζθαιείαο από ηελ Αζηπλνκία, ζύκθσλα κε ηνλ ίδην λόκν. Γηαζέηεη ε ίδηα ε άδεηα πξνκεζεπηή θαη ην πξνζσπηθό ηεο άδεηα ζπληεξεηή, από ηελ Γηεύζπλζε Δπνπηείαο Καδίλν ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο, γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε Φεθηαθώλ πζηεκάησλ Οπηηθναθνπζηηθήο Παξαθνινύζεζεο θαη Καηαγξαθήο ζηα Διιεληθά Καδίλν, όπσο απαηηείηαη από ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε Σ/6736/ (ΦΔΚ 929/η.Β / ). Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. είλαη κέινο ηνπ Βηνηερληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, κε αξηζκό κεηξώνπ Τπνζηεξίδνληαο έκπξαθηα θάζε πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αθνινπζεί πηζηά όιεο ηηο Κνηλνηηθέο πεξηβαιινληηθέο νδεγίεο από ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπο ζηελ Διιάδα ην 2003 & 2004, ζπκκεηέρνληαο θαη ζηεξίδνληαο νηθνλνκηθά όια ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα αλαθύθισζεο. πκκεηέρεη ζην πιινγηθό ύζηεκα Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Ζιεθηξηθνύ θαη Ζιεθηξνληθνύ Δμνπιηζκνύ, πνπ αθνξά ζηελ αλαθύθισζε ησλ ζπζθεπώλ (Π.Γ. 117/2004) θαη επηπιένλ ζπκκεηέρεη θαη ππνζηεξίδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πιινγηθνύ πζηήκαηνο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο, πνπ αθνξά ζηελ αλαθύθισζε ησλ ζπζθεπαζηώλ ησλ πξντόλησλ. 5

6 Σημανηικοί ζηαθμοί ζηην ιζηορία ηης ΗΛΚΑ Α.Ε Έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ ζαλ αηνκηθή Δπηρείξεζε, αζρνινύκελε κε ειεθηξνληθέο θαηαζθεπέο θαη ζπζηήκαηα αζθαιείαο Γίλεηαη Αλώλπκε Δηαηξεία, εμεηδηθεπκέλε πιένλ ζηελ κειέηε θαηαζθεπή εγθαηάζηαζε θαη ππνζηήξημε πζηεκάησλ Αζθάιεηαο Αλάπηπμε ινγηζκηθνύ δέθηε ζεκάησλ Κέληξνπ Λήςεο θαη Δπεμεξγαζίαο εκάησλ ΔΡΜΖ Μεηαθνξά ηεο εηαηξείαο ζε ηδηόθηεηεο λέεο εγθαηαζηάζεηο ζηελ Αγ. Παξαζθεπή Αηηηθήο Αλάπηπμε γηα ηνλ Διιεληθό Δξπζξό ηαπξό ηνπ ζπζηήκαηνο Σειε-βνήζεηαο ζην πίηη Αλάπηπμε θαη έλαξμε εγθαηάζηαζεο 300 πεξίπνπ ξαδηνδηθηύσλ ζε όιε ηελ Διιάδα γηα ηελ κεηαθνξά ζεκάησλ ζπλαγεξκνύ από ηα θαηαζηήκαηα ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο ζηηο θαηά ηόπνπο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο Έλαξμε δηαλνκήο πξντόλησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (ρνλδξηθή πώιεζε) Έλαξμε ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ CROW ELECTRONICS ENGINEERING, γηα ηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ησλ πξντόλησλ ηεο ζηελ Διιάδα Αλάιεςε κεηά από δηαγσληζκό ηεο αλάπηπμεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ Νένπ Κέληξνπ Λήςεο εκάησλ ηεο Άκεζεο Γξάζεο Αηηηθήο Αλάπηπμε ηνπ θσδηθνπνηεηή θηλεηήο ηειεθσλίαο DLTGSM, γηα ηελ ζύλδεζε ησλ ζπλδξνκεηώλ κε ηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο Έλαξμε δηάζεζεο παθέηνπ ππεξεζηώλ Police Δγθαηάζηαζε κεηά από δηαγσληζκό ζύλζεηνπ ζπζηήκαηνο CCTV κε αζύξκαηεο αληηεθξεθηηθέο θάκεξεο ζε βάζε ηνπ ΝΑΣΟ Αλάιεςε κεηά από δηαγσληζκό ηεο αλάπηπμεο θαη θαηαζθεπήο ηνπ Νένπ Κέληξνπ Λήςεο εκάησλ ηεο Άκεζεο Γξάζεο Θεζζαινλίθεο Πηζηνπνίεζε από ηνλ Γεξκαληθό θνξέα πηζηνπνίεζεο TUV-CERT ζύκθσλα κε ην πξόηππν DIN EN ISO9001:2000, γηα ηνλ ζρεδηαζκό, αλάπηπμε, θαηαζθεπή, πώιεζε, εγθαηάζηαζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο Έλαξμε ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο κε ηελ ENEO θαη ηελ VIDEOR, γηα ηελ απνθιεηζηηθή δηάζεζε ησλ πξντόλησλ ηνπο ζηελ Διιάδα Αλάιεςε κεηά από δηαγσληζκό κεγάινπ έξγνπ εγθαηάζηαζεο δηθηπαθώλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (CCTV, ζπλαγεξκόο, έιεγρνο δηέιεπζεο, ελδνεπηθνηλσλίαο, integration) ζε Μεραλνγξαθηθό Κέληξν Σξάπεδαο Δγθαηάζηαζε κνληέξλσλ δηθηπαθώλ ζπζηεκάησλ θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο εηθόλαο θαη ήρνπ ηεο INDIGO VISION ζηα Καδίλν ηνπ Ρίνπ θαη ηεο Ξάλζεο Δγθαηάζηαζε κεηά από δηαγσληζκό κνληέξλσλ ζπζηεκάησλ CCTV ζε 180 Καηαζηήκαηα Σξαπέδεο ζε όιε ηελ Διιάδα Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο MULTIPATH, γηα ηελ απνζηνιή ζπλαγεξκώλ ζε Κέληξα Λήςεο θαη ηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο. 6

7 Οικονομικά ζηοιτεία ΗΛΚΑ Α.Ε. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. είλαη κηα εύξσζηε θαη θεξδνθόξα εηαηξεία, κε άξηζηεο πξννπηηθέο. Ζ ελαζρόιεζε ηεο κε δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο επηθέξεη δηαζπνξά ηνπ θηλδύλνπ, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο δελ εμειηρζεί θαιά. Σν θαηαηεζεηκέλν θεθάιαηό ηεο είλαη ,00. Οη θύθινη εξγαζηώλ ηεο ΖΛΚΑ Α.Δ. γηα ηα ηειεπηαία έηε έρνπλ σο εμήο: 2005: , : , : , : ,00 (Ππόβλετη)

8 Τετνική Υποδομή ΗΛΚΑ Α.Ε. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. δηαζέηεη δηθά ηεο ζπλεξγεία, κε εμεηδηθεπκέλνπο ηερληθνύο θαζώο θαη πνιπάξηζκν δίθηπν αληηπξνζώπσλ θαη ζπλεξγαηώλ ζε όιε ηελ Διιάδα, γηα λα ππνζηεξίδεη κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ηνπο πειάηεο ηεο. Σν ζπλνιηθό πξνζσπηθό ηεο ΖΛΚΑ Α.Δ., είλαη πεξίπνπ 37 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ 20 πεξίπνπ άηνκα είλαη ηερληθνί θαη κεηαμύ απηώλ αξθεηνί κεραληθνί θαη πξνγξακκαηηζηέο, γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ ζπζηεκάησλ κεγάισλ πειαηώλ, εθηόο από ην κόληκν πξνζσπηθό καο, έρνπκε ζπλάςεη κόληκεο ζπλεξγαζίεο κε άιιεο εηαηξείεο (αληηπξόζσπνη), νη νπνίεο είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε όιε ηελ επηθξάηεηα. Οη ζπλεξγάηεο καο απηνί, είλαη θαηαμησκέλεο εηαηξείεο, πνπ δηαζέηνπλ κεγάιε εκπεηξία ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο. Δθηόο από ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ησλ κεγάισλ πειαηώλ ηεο ΖΛΚΑ Α.Δ., έρνπλ λα επηδείμνπλ ζεκαληηθά έξγα από κόλνη ηνπο. Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ, ζπλεξγαδόκαζηε επίζεο κε αξθεηέο εξγνιεπηηθέο εηαηξείεο θαζώο θαη κε 500 αθόκε εγθαηαζηάηξηεο εηαηξείεο ζε όιε ηελ Διιάδα, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνύλ ηα πιηθά καο θαη κπνξνύλ λα αλαιάβνπλ κε ηελ ππνζηήξημή καο νπνηνδήπνηε έξγν. ην παξαθάησ ράξηε εκθαλίδνληαη κε κπιε ρξσκαηηζκό νη έδξεο ησλ αληηπξνζώπσλ καο, ελώ κε θόθθηλν νη έδξεο ησλ ζπλεξγαηώλ. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. είλαη πιήξσο κεραλνγξαθεκέλε, ρξεζηκνπνηώληαο ην ERP-CRM πξόγξακκα NAVISION, ηεο Microsoft. Όια ηα πξνγξάκκαηα θαη νη εθαξκνγέο ζηελ εηαηξεία έρνπλ λόκηκα δηθαηώκαηα ρξήζεο. Γηαζέηεη επίζεο, ζύγρξνλν ειεθηξνληθό θαη ηειεπηθνηλσληαθό εμνπιηζκό θαζώο θαη δηθά ηεο κεηαθνξηθά κέζα. Αθόκε δηαζέηεη κεγάια απνζέκαηα πξντόλησλ γηα άκεζε παξάδνζε, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα θαιύςεη πξαθηηθά όιεο ηηο αλάγθεο ησλ πειαηώλ ηεο. Δπίζεο, ιόγσ ησλ ζπλεξγαζηώλ πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο (βιέπεηε θαη Σερλνινγηθή Γηθηύσζε ΖΛΚΑ Α.Δ., ζηηο επόκελεο ζειίδεο), κπνξεί λα αλαπιεξώζεη ηαρύηαηα ηα απνζέκαηα ησλ πξντόλησλ ηεο 8

9 Τετνολογική Δικηύφζη ΗΛΚΑ Α.Ε. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. δηαζέηεη κηα πνιύ ζεκαληηθή ηερλνινγηθή δηθηύσζε ζηνλ ρώξν ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο, ζπλεξγαδόκελε κε ηνπο πιένλ επώλπκνπο θαηαζθεπαζηηθνύο νίθνπο ηεο παγθόζκηαο αγνξάο. ηηο επόκελεο παξαγξάθνπο, παξνπζηάδνληαη νη θαηεγνξίεο ησλ πξντόλησλ καο θαη νη θπξηόηεξνη ζπλεξγάηεο καο θαηαζθεπαζηέο, καδί κε ζπλνπηηθά ζηνηρεία ησλ πξντόλησλ πνπ θαηαζθεπάδνπλ. Κλειζηά Κσκλώμαηα Τηλεόραζης (CCTV) ην ρώξν ηνπ CCTV, ε γθάκα ησλ πξντόλησλ καο είλαη από ηηο κεγαιύηεξεο ζε όιε ηελ Δπξώπε: Γεξκαλία. Κάκεξεο όισλ ησλ ηύπσλ, speed domes, θαθνί, monitors, ςεθηαθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη κεηάδνζεο εηθόλαο, πνκπνί θαη δέθηεο κεηαθνξάο εηθόλαο θαη ηειερεηξηζκώλ κέζσ νπηηθώλ ηλώλ, αμεζνπάξ CCTV, θ.ι.π. Ηηαιία. Ο κεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο CCTV accessories, κε κνλαδηθό design θαη πνηόηεηα θαηαζθεπήο. Πξνζηαηεπηηθέο ζήθεο εζσηεξηθνύ / εμσηεξηθνύ ρώξνπ όισλ ησλ ηύπσλ θαη γηα ηα πην δύζθνια πεξηβάιινληα, βξαρίνλεο θαη βάζεηο ζηήξημεο, κνηέξ πεξηζηξνθήο, αληηεθξεθηηθόο εμνπιηζκόο γηα CCTV, πιεθηξνιόγηα θαη δέθηεο ηειεκεηξίαο, video switchers, video matrixes, ππέξπζξνη πξνβνιείο, θ.ι.π. M. Βξεηαλία. Γηθηπαθά ζπζηήκαηα CCTV, ινγηζκηθό, δηθηπαθέο θάκεξεο όισλ ησλ ηύπσλ (θαη High Definition) θνξπθαίσλ επηδόζεσλ. H INDIGO VISION εηδηθεύεηαη ζε κεγάια έξγα, όπσο ζε δηεζλή αεξνδξόκηα, ζε κεγάιεο αζιεηηθέο δηνξγαλώζεηο, όπσο νη Ολςμπιακοί Αγώνερ ηηρ Αθήναρ ην 2004 θαη νη ρεηκεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγώλεο ηνπ Σνξίλνπ ην 2006, ζηηο ηειεπηαίεο ζπλαληήζεηο ηνπ G8, ζε νδηθέο αξηεξίεο, ζήξαγγεο, ιηκάληα, ζηδεξνδξόκνπο, Καδίλν, Σξάπεδεο, ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, επηρεηξήζεηο, εξγνζηάζηα, εκπνξηθά θέληξα, θ.ι.π. M. Βξεηαλία. H εηαηξεία ζξύινο ζην CCTV, πνπ εθεύξε ηα multiplexers θαη ν κεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο ςεθηαθώλ θαηαγξαθέσλ ζηνλ θόζκν. Πξόζθαηα έρεη εμαγνξάζεη θαη ελζσκαηώζεη ηηο παζίγλσζηεο DENNARD θαη BAXALL. Πνηνηηθά δηθηπαθά ςεθηαθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο εηθόλαο θαη ήρνπ, video matrixes, πιεθηξνιόγηα ειέγρνπ, speed domes, δηθηπαθέο θαη αλαινγηθέο θάκεξεο, πξνζηαηεπηηθέο ζήθεο, κεραληζκνί pan & tilt, ππέξπζξνη πξνβνιείο, θ.ι.π. Οιιαλδία Σατβάλ. Κνξπθαίεο νζόλεο LCD/TFT, κε κνλαδηθό design θαη πνηόηεηα θαηαζθεπήο θαη εηδηθό νπηηθό θξύζηαιιν πξνζηαζίαο, γηα ζύλδεζε κε ζπζηήκαηα CCTV θαη ππνινγηζηέο. Κνξέα. Κνξπθαίνο θαηαζθεπαζηήο αλαινγηθώλ θακεξώλ όισλ ησλ ηύπσλ, πνπ ραξαθηεξίδνληαη γηα ην κνλαδηθό ηνπο design θαη ηελ εμαηξεηηθή πνηόηεηα θαηαζθεπήο ηνπο. Ζ CNBTEC θαηέρεη ηελ 29 ζέζε ζηελ παγθόζκηα θαηάηαμε ησλ θαηαζθεπαζηώλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (Asmag Secutity Top 50) θαη θαηαζθεπάδεη ηα πξντόληα πνιιώλ «επώλπκσλ» άιισλ νίθσλ. Σατβάλ. Ο πιένλ ππνζρόκελνο θαηαζθεπαζηήο IP ινγηζκηθνύ γηα CCTV, πνπ ππνζηεξίδεη πεξηζζόηεξα από 520 κνληέια IP θακεξώλ από 31 θαηαζθεπαζηέο. Δπίζεο, παξέρεη πβξηδηθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο PC based, θάξηεο video capture, δηθηπαθνύο θαηαγξαθείο standalone (NAS), πεξηθεξεηαθά, θ.ι.π. Σατβάλ. Πιήξεο γθάκα ελζύξκαησλ θαη αζύξκαησλ δηθηπαθώλ θακεξώλ, κε πνιύ θαιέο επηδόζεηο θαη ρακειό θόζηνο. Σα πξντόληα ηεο ππνζηεξίδνληαη θαη από ηελ πιαηθόξκα ηεο NUUO. 9

10 Σατβάλ. Παζίγλσζηα δηθηπαθά ςεθηαθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο εηθόλαο θαη ήρνπ PC based θαη standalone, θάξηεο video capture, ινγηζκηθό, πεξηθεξεηαθά, θ.ι.π. Ζ GEOVISION θαηέρεη ηελ 35 ζέζε ζηελ παγθόζκηα θαηάηαμε ησλ θαηαζθεπαζηώλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (Asmag Secutity Top 50). Κίλα. Κνξπθαίνο θαηαζθεπαζηήο δηθηπαθώλ ςεθηαθώλ θαηαγξαθέσλ H.264, κε κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ HIKVISION θαηέρεη ηελ 13 ζέζε ζηελ παγθόζκηα θαηάηαμε ησλ θαηαζθεπαζηώλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο (Asmag Secutity Top 50), ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηελ Texas Instruments, ρξεζηκνπνηώληαο ηα DSP ηεο θαη απαζρνιεί πεξηζζόηεξνπο από 300 ειεθηξνληθνύο κεραληθνύο ζην ηκήκα αλάπηπμεο πξντόλησλ. ΖΠΑ. Δηδηθνί δίζθνη γηα CCTV, ζρεδηαζκέλνη γηα 24σξε ζπλερή ιεηηνπξγία. Ηαπσλία. Γηθηπαθέο θαη αλαινγηθέο θάκεξεο θαη speed domes όισλ ησλ ηύπσλ, ινγηζκηθό δηαρείξηζεο θαη θαηαγξαθήο, δηθηπαθνί θαηαγξαθείο, νζόλεο LCD, θ.ι.π. Ηαπσλία. Κάκεξεο όισλ ησλ ηύπσλ, speed domes, ςεθηαθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο εηθόλαο θαη ήρνπ, δηθηπαθά ζπζηήκαηα CCTV, θ.ι.π. ΖΠΑ. Γηθηπαθέο θάκεξεο megapixel, πνπ ππνζηεξίδνληαη θαη από ηελ πιαηθόξκα ηεο NUUO. νπεδία. Γηθηπαθέο θάκεξεο όισλ ησλ ηύπσλ, πνπ ππνζηεξίδνληαη θαη από ηελ πιαηθόξκα ηεο NUUO. Μ. Βξεηαλία. Λύζεηο Power Over Ethernet, ζπλδέζεσλ Ethernet κέζσ ππαξρόλησλ νκναμνληθώλ θαισδίσλ, επέθηαζεο Ethernet ζε κήθνο πεξηζζόηεξν από 100 m, θ.ι.π. ΖΠΑ. Λύζεηο αζπξκάησλ δηθηύσλ IP. Ηζξαήι. Θπγαηξηθή ηεο CROW. Απηόλνκεο θάκεξεο MEMOCAM θαη κηθξνζθνπηθά DVRs, κε θαηαγξαθή ζε flash memory θαη δηθηπαθή ζύλδεζε. ΖΠΑ. Πνκπνί θαη δέθηεο κεηαθνξάο εηθόλαο θαη ηειερεηξηζκώλ, κέζσ νπηηθώλ ηλώλ. Μ. Βξεηαλία. Πξνβνιείο IR ηερλνινγίαο LED, θνξπθαίσλ επηδόζεσλ θαη πξνδηαγξαθώλ Μ. Βξεηαλία. Δηδηθά όξγαλα γηα έιεγρν θαη ζπληήξεζε ζπζηεκάησλ CCTV. Γεξκαλία. Έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο δηαλνκείο πξντόλησλ CCTV ζηελ Δπξώπε, κε δπλακηθή παξνπζία ζε πνιιέο ρώξεο. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. έρεη αλαπηύμεη απνθιεηζηηθή ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία κε ηελ VIDEOR, πνπ καο εμαζθαιίδεη πξόζβαζε θαη γξήγνξε παξάδνζε ζε αθόκε επξύηεξε γθάκα πξντόλησλ θαη επηπιένλ θαηαζθεπαζηέο από ηνπο αλσηέξσ. 10

11 Σσζηήμαηα ζσναγερμού Ηζξαήι ΖΠΑ (πνιπεζληθή). Δπώλπκνη ελζύξκαηνη θαη αζύξκαηνη πίλαθεο ζπλαγεξκνύ θαη παξειθόκελα, ελζύξκαηνη θαη αζύξκαηνη αληρλεπηέο θίλεζεο PIR & ελζύξκαηα θαη αζύξκαηα ινηπά αηζζεηήξηα, ζεηξήλεο, GSM back-ups, ηειερεηξηζκνί, θ.ι.π. Πνισλία. Eλζύξκαηνη θαη αζύξκαηνη πίλαθεο ζπλαγεξκνύ θνξπθαίσλ πξνδηαγξαθώλ, ελζύξκαηα θαη αζύξκαηα αηζζεηήξηα, ζεηξήλεο, θέληξα ιήςεο ζεκάησλ, GSM back-ups, θ.ιπ. Ηαπσλία. Μαγλεηηθέο επαθέο ζπλαγεξκνύ θαη access control. Ηηαιία. Αζύξκαηα κπνπηόλ θαη δέθηεο παληθνύ θαη ηειερεηξηζκώλ. Ηηαιία. Αληρλεπηέο δνλήζεσλ, κπνπηόλ παληθνύ θαη αμεζνπάξ ζπλαγεξκνύ / ππξαλίρλεπζεο / access control. Ηηαιία. πζηήκαηα πεξηκεηξηθήο πξνζηαζίαο κε αλαινγηθέο / ςεθηαθέο κηθξνθπκαηηθέο δέζκεο. Σατβάλ. Τπέξπζξεο ελεξγεηηθέο δέζκεο ζπλαγεξκνύ. Σσζηήμαηα ελέγτοσ διέλεσζης (access control) φρομέηρηζης Μ. Βξεηαλία. Κνξπθαίνο θαηαζθεπαζηήο ζπζηεκάησλ access control θαη σξνκέηξεζεο όισλ ησλ ηύπσλ. Σα πξντόληα ηεο PAXTON, ραξαθηεξίδνληαη από ην πςειό design, ηελ επθνιία εγθαηάζηαζεο θαη ρεηξηζκνύ θαζώο θαη γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπο. Όια ηα πξντόληα ζπλνδεύνληαη από 5εηή εξγνζηαζηαθή εγγύεζε. Ηζξαήι ΖΠΑ (πνιπεζληθή). Απηόλνκα ζπζηήκαηα ειέγρνπ πξόζβαζεο, θάξηεο θαη keytags proximity. ΖΠΑ. Ο κεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο αλαγλσζηώλ θαη θαξηώλ access control ζηνλ θόζκν. Αλαγλώζηεο proximity όισλ ησλ ηύπσλ, βηνκεηξηθνί αλαγλώζηεο δαθηπιηθώλ απνηππσκάησλ, απηόλνκα δηθηπαθά ζπζηήκαηα proximity, θάξηεο θαη keytags. Οιιαλδία. Δηδηθνί αλαγλώζηεο proximity κεγάιεο εκβέιεηαο γηα ηαπηνπνίεζε νρεκάησλ πνπ θηλνύληαη κε κεγάιε ηαρύηεηα Γεξκαλία. πζηήκαηα ειέγρνπ πεξηπνιίαο θπιάθσλ. 11

12 Γεξκαλία. πζηήκαηα ειέγρνπ πεξηπνιίαο θπιάθσλ, αλαγλώζηεο proximity, θάξηεο proximity, εηδηθά ζπζηήκαηα. Πνιπεζληθή. Κνξπθαίνο θαηαζθεπαζηήο ζπζηεκάησλ access control γηα κεγάια έξγα θαη εηδηθέο απαηηήζεηο. Μ. Βξεηαλία. Ζιεθηξηθέο θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο θαη αμεζνπάξ. Γεξκαλία. Ζιεθηξηθέο θαη ειεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο θαη αμεζνπάξ. Ηηαιία. Απηόκαηεο πύιεο, ηνπξληθέ, απηόκαηεο ζσξαθηζκέλεο πόξηεο κε ή ρσξίο αληρλεπηή κεηάιισλ, θ.ι.π. Σσζηήμαηα πσρανίτνεσζης πσρόζβεζης Γαιιία. πκβαηηθά θαη αλαινγηθά (addressable) ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο ππξόζβεζεο, πίλαθεο, ππξαληρλεπηέο, αληρλεπηέο ζεξκνθξαζίαο, δέζκεο, κπνπηόλ αλαγγειίαο θσηηάο, αληρλεπηέο αεξίσλ, ζεηξήλεο, αληηεθξεθηηθά ζπζηήκαηα, θ.ι.π. Σσζηήμαηα αποζηολής ζσναγερμών ζε Κένηρα Λήυης και ηην Αζησνομία Διιάδα Μ. Βξεηαλία. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ., κεηά από ηελ 8εηή επηηπρή πνξεία ησλ θσδηθνπνηεηώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο DLTGSM, γηα ηε ζύλδεζε ζπζηεκάησλ αζθαιείαο κε ηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο, παξνπζίαζε έλα λέν ζύζηεκα πνιιαπιώλ δηαδξνκώλ επηθνηλσλίαο (IP, GPRS θαη PSTN), πνπ ζα ηνπο δηαδερζεί θαη ην νπνίν απεπζύλεηαη ζε κεγαιύηεξν θνκκάηη αγνξάο, παξέρνληαο πνιύ κεγαιύηεξε αζθάιεηα, πςειόηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα, ρακειόηεξν θόζηνο, επθνιόηεξε εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε θαη πιήξε ζπκβαηόηεηα κε ηηο λέεο Δπξσπατθέο απαηηήζεηο. Σν λέν ζύζηεκα επηηξέπεη ηελ απνζηνιή ζπκβάλησλ από ηνλ ρώξν ηνπ ζπλδξνκεηή ζην Κέληξν Λήςεο εκάησλ ή / θαη ζηελ Αζηπλνκία κέζα ζε ειάρηζην ρξόλν θαζώο θαη ηελ γξήγνξε δηάγλσζε ηεο θαιήο θαηάζηαζεο επηθνηλσλίαο θάζε κέζνπ απνζηνιήο ζεκάησλ από ηελ πιεπξά ησλ Κέληξσλ. Σσζηήμαηα καηαμέηρηζης ταρηονομιζμάηφν και κερμάηφν Μ. Βξεηαλία. πζηήκαηα θαηακέηξεζεο ραξηνλνκηζκάησλ θαη θεξκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζε δπγηζηηθή κέζνδν. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. ζπλεξγάδεηαη επίζεο θαη κε πνιινύο άιινπο θαηαζθεπαζηηθνύο νίθνπο ηνπο εμσηεξηθνύ πνπ δελ αλαθέξνληαη πην πάλσ, θαζώο θαη κε Διιεληθέο εηαηξείεο πνπ θηλνύληαη θπξίσο ζην ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο. 12

13 Ενδεικηικές εγκαηαζηάζεις ΗΛΚΑ Α.Ε. ΑΜΔΖ ΓΡΑΖ ΑΣΣΗΚΖ θαη ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. (ρεδίαζε, αλάπηπμε θαη θαηαζθεπή ησλ λέσλ Κέληξσλ Λήςεο θαη Δπεμεξγαζίαο εκάησλ πλαγεξκνύ, ζηα νπνία ζπλδένληαη όιεο νη Σξάπεδεο. Σα λέα Κέληξα ειέγρνληαη από ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, έρνπλ δπλακηθόηεηα (Αηηηθή) θαη (Θεζζαινλίθε) ζπλδέζεσλ ζπλδξνκεηώλ, κέζσ επζεηώλ γξακκώλ θαη πξαθηηθά απεξηόξηζην αξηζκό ζπλδέζεσλ ζπλδξνκεηώλ, κέζσ θπςεινεηδνύο ηειεθσλίαο). ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΠΑΡΥΗΑ (Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. έρεη εγθαηαζηήζεη δέθηεο ζηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ θπξηόηεξσλ πόιεσλ θαη θσκνπόιεσλ ηεο Δπαξρίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνπλ ζήκαηα ζπλαγεξκνύ από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζπλδξνκεηέο). ΑΣΔ ΒΑΝΚ (πζηήκαηα Αζθαιείαο ζε πεξηζζόηεξα από 500 Καηαζηήκαηα ζε όιε ηελ ρώξα θαη ζε θεληξηθά θηίξηα. Πεξηιακβάλνληαη ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ, ζπζηήκαηα εηδνπνίεζεο ηεο Αζηπλνκίαο, θιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ δηέιεπζεο, ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο). CITIBANK (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο, ζπζηήκαηα ζπλαγεξκνύ, ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ δηέιεπζεο). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ (πζηήκαηα ζπλαγεξκνύ, θιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο, ζπζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο). ALPHA BANK (Κέληξα Λήςεο εκάησλ πλαγεξκνύ ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε). ΚΑΕΗΝΟ ΡΗΟΤ (Πξνεγκέλα δηθηπαθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο εηθόλσλ θαη ήρνπ). ΚΑΕΗΝΟ ΞΑΝΘΖ (Πξνεγκέλα δηθηπαθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο εηθόλσλ θαη ήρνπ). ΠΟΛΔΜΗΚΟ ΝΑΤΣΗΚΟ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΔΧ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ δηέιεπζεο). ΔΛΣΑ (πζηήκαηα σξνκέηξεζεο θαη access control ζε δηάθνξα θαηαζηήκαηα). Ζ.ΓΗ.Κ.Α. Α.Δ. (πξώελ Κ.ΤΖ.Κ.Ζ.), (Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο Α.Δ., computerized ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ θαη θιεηζηνύ θπθιώκαηνο ηειεόξαζεο). LOGISTIC SERVICES (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο κε ςεθηαθή θαηαγξαθή εηθόλσλ). ΔΛΓΔΚΑ Α.Δ. (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο κε ςεθηαθή θαηαγξαθή εηθόλσλ). FOODLINK (Πξνεγκέλα δηθηπαθά ζπζηήκαηα θαηαγξαθήο θαη δηαρείξηζεο εηθόλσλ). ΚΑΝΑΚΖ Α.Δ. (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο θαη ερεηηθά ζπζηήκαηα). ΟΜΗΛΟ ΒΗΟΥΑΛΚΟ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο ζε εξγνζηάζηα ηνπ νκίινπ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό). ΑΚΣΧΡ Καηαζθεπαζηηθή (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΟΑΔΓ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΖΑΠ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΟΑΘ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο ζε εθαηνληάδεο ιεσθνξεία). ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΣΣΗΚΖ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΧΝΑΔΗΟ ΚΑΡΓΗΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΗΜΔΝΟ ΛΑΤΡΗΟΤ (πζηήκαηα Αζθαιείαο). UNIMAC (ΚΟΤΡΟ Α.Δ. - Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΝΔΟΔΣ (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΑΗΧΝ (ΗΘΜΟ Α.Δ. - Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). ΠΟΛΗΣΔΗΑ ΣΔΝΗ CLUB (Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο, ζπζηήκαηα ειέγρνπ δηέιεπζεο). GRECOTEL (ΟΜΗΛΟ ΓΑΚΑΛΑΝΣΧΝΑΚΖ- Κιεηζηά θπθιώκαηα ηειεόξαζεο). VODAFONE (πζηήκαηα αζθαιείαο). ΑΣΔΞΔΛΗΞΖ Α.Δ. (πζηήκαηα access control θαη σξνκέηξεζεο). 13

14 Ενδεικηικό πελαηολόγιο ζσνδέζεφν με Αζησνομία και ζύζηημα MultiPath Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. πξνκεζεύεη ην ζύλνιν ησλ Διιεληθώλ Σξαπεδώλ θαη ησλ εγθαηαζηαηώλ ηνπο, κε θσδηθνπνηεηέο επζεηώλ γξακκώλ θαη θπςεινεηδνύο ηειεθσλίαο, γηα ηελ ζύλδεζε ησλ Καηαζηεκάησλ ηνπο κε ηηο θαηά ηόπνπο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο. ε ζπλεξγαζία κε ηηο εηαηξείεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, έρεη δεκηνπξγήζεη ην παθέην ππεξεζηώλ POLICE, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ζύλδεζε κέζσ θπςεινεηδνύο ηειεθσλίαο ησλ ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνύ Σξαπεδώλ, Οξγαληζκώλ θαη άιισλ ηδησηώλ, κε ηηο θαηά ηόπνπο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο. Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. δηαζέηεη ζπκβάζεηο γηα ην παθέην POLICE, κεηαμύ άιισλ θαη κε ηνπο εμήο πειάηεο: ALPHA Σξάπεδα Δκπνξηθή Σξάπεδα Αγξνηηθή Σξάπεδα ΔΛΣΑ Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην CITIBANK VODAFONE MARFIN Δγλαηία Bank Σξάπεδα Αηηηθήο Σξάπεδα Πεηξαηώο PROTON Σξάπεδα πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Υαλίσλ Δζληθή Σξάπεδα Αρατθή Σξάπεδα πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα Σξηθάισλ Σξάπεδα HSBC Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Δπελδπηηθή Σξάπεδα Διιάδνο Γεληθή Σξάπεδα Με ηελ παξνπζίαζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο MultiPath, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ή ρσξίο θαη επζείαλ ζύλδεζε κε ηηο Αζηπλνκηθέο Τπεξεζίεο, ε ΖΛΚΑ Α.Δ. αλακέλεηαη λα δηεπξύλεη πεξαηηέξσ ην πειαηνιόγην ηεο, ζπλεξγαδόκελε κε όινπο ηνπο Ηδησηηθνύο Κεληξηθνύο ηαζκνύο Λήςεο θαη Δπεμεξγαζίαο εκάησλ πλαγεξκνύ θαη όινπο ηνπο εγθαηαζηάηεο. 14

15 Ενδεικηικές εγκαηαζηάζεις ζσνεργαηών ΗΛΚΑ Α.Ε. Δθηόο από ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο πξνκήζεηεο πνπ εθηειεί κόλε ηεο ε ΖΛΚΑ Α.Δ., ππάξρνπλ θαη ρηιηάδεο άιιεο εγθαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο έρνπλ εθηειέζεη νη ζπλεξγάηεο καο ρνλδξηθήο πώιεζεο θαη ηερληθέο εξγνιεπηηθέο εηαηξείεο, κε ηα πιηθά πνπ ηνπο πξνκεζεύζακε θαη κε ηελ δηθή καο ηερληθή ππνζηήξημε (ζρεδηαζκόο, πξνγξακκαηηζκόο, εθπαίδεπζε, ππνζηήξημε κεηά ηελ πώιεζε). Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο βξίζθνληαη ζε όιε ηελ Διιάδα θαη θαιύπηνπλ όιν ην θάζκα ησλ εθαξκνγώλ ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο. Αλαθέξνπκε νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα: Βαζπζθάθνο Μαξάθη (βηληενζθόπεζε θαη εμεξεύλεζε ηνπ Ναπαγίνπ Express Samina) Φπιαθέο Βόινπ Μεηξό Αζελώλ ηξαηεγείν ΝΑΣΟ Σηξλάβνπ 111 Πηέξπγα Μάρεο Δ.Α.Κ. Λάξηζαο Διιεληθή Βηνκεραλία Όπισλ (Αίγην) Απνζήθεο Ππξνκαρηθώλ Φαξζάισλ Απνζήθεο Ππξνκαρηθώλ πθνπξίνπ Βάζε Διηθνπηέξσλ ηεθαλνβηθείνπ Μαγλεζίαο Αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο Σειενπηηθνί ζηαζκνί (EXTRA, MEGA, ANT1, SUPER TV Πεινπνλλήζνπ) Σξάπεδα HSBC Σξάπεδα Πεηξαηώο Marfin Δγλαηία Bank ΖΑΠ Οξγαληζκόο Ληκέλνο Πεηξαηά (ΟΛΠ) Ηζζκόο Κνξίλζνπ Ληκελαξρείν Κνξίλζνπ Γήκνο Λνπηξαθίνπ Γηάθνξα Γήπεδα ήξαγγεο Δγλαηίαο Οδνύ Γηαβαιθαληθό Θεζζαινλίθεο Καληάξεην Ίδξπκα Δζπεξ/δσλ (Τπνπξγείν Γεσξγίαο) Ννζνθνκείν Βόινπ ΗΑΧ Αξθηνύξνο (Κέληξν θηινμελίαο θαη πξνζηαζίαο άγξησλ δώσλ) KMOIL SHELL Αιπζίδα Καηαζηεκάησλ HONDOS CENTER Folie Folie Notos Gallery Farma Μεηζόπνπινο Αλζνπσιεία Πεηξίδεο Έπηπια Δγγιεδάθεο Απνρεηεπηηθό Γήκνπ Λνπηξαθίνπ American British Tabacco Creta Farm Porcelana Θεζ/θεο Eurofilm Πιαζηηθά ACS Courier (θεληξηθά) Καηαζηήκαηα Goodys Έλσζε Αγξνηηθνύ πλεηαηξηζκνύ Ζξαθιείνπ Κξήηεο κπόθνο Hotel Group Elounda Αζεκέληα Αθηή Α.Δ. Porto Καξξάο Hotel Porto Elounda Hotel Ξελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο Φέλημ Α.Δ. NISSAN Θενραξάθεο Α.Δ. Village Cinema Ζξαθιείνπ Κξήηεο Alpha Wood Ξπιεκπνξηθή Αξραία Αγνξά Θεζζαινλίθεο (Πιαηεία Γηθαζηεξίσλ) Απνζήθε Σξνθίκσλ My Market (Οηλόθπηα Αηηηθήο) Όκηινο Antenna ANEK LINES Ηδησηηθέο Μαξίλεο, Parking Απηνθηλήησλ Πιήζνο άιισλ εγθαηαζηάζεσλ ζε Γεκόζηεο Τπεξεζίεο, δεκνηηθέο επηρεηξήζεηο, ζρνιεία, εηαηξείεο, ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο, θαηαζηήκαηα θαη ηδηώηεο. 15

16 ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεμπών 14, , Αγ. Παραζκεσή Αηηικής Τηλ.: , Fax: v

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY

ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY Η ΕΥΘΚΞΜ V.I.P. SECURITY έρεη μεθηλήζεη δπλακηθά ζηνλ ηνκέα θπιάμεσλ θαη ζπζηεκάησλ αζθαιείαο έρνληαο αλαιάβεη ηελ θύιαμε θαηαμησκέλσλ θαηαζθεπαζηηθώλ εηαηξεηώλ, εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ, μελνδνρεηαθώλ κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ-

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ- ΘΔΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΠΟΛΤΔΘΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Δπιβλέπων Καθηγήτπια: ΓΡΗΣΑΚΖ ΥΑΗΓΩ ςντάκτηρ ποςδαστήρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ Δπεηδή αθνύγεηαη ζπρλά θαη από πνιινύο, όηη ζηελ Διιάδα δελ κπνξνύκε λα θηηάμνπκε, νύηε μπξαθάθηα, άξρηζα λα ςάρλσ ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ βηβιηνζήθε κνπ, γηα ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα

Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη ζςνεπγαζιών: Σςμππάξειρ Γημοζίος και Ιδιωηικού Τομέα ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Τεσνολογική, Οικονομική και Σηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ Πλαίζιο και πποηάζειρ για ηην ανάπηςξη

Διαβάστε περισσότερα

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ

Απιζηείδερ Πιπεπγιάρ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Σο δίκηςο «ύδεςξιρ» ωρ επγαλείο βεληίωζερ ηερ λειηοςπγίαρ ηερ Γιοίκεζερ. Η πποζαπμογή ηων Γεμοζίων Τπεπεζιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π

News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π 14,5 News Μ Ι Α Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Η Γ Ι Α Σ Α Μ Ε Λ Η Σ Ο Τ Ε Ι Ε Π ΑΠΡΙ ΛΙΟ - Μ ΑΙΟ 2 012 / ΣΕΤΦΟ 20 CYTA ΕΛΛΑ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ Α.Ε. Ζ Cyta, ν Δζληθφο Νξγαληζκφο Τειεπηθνηλσληψλ Θχπξνπ, κε 50εηή

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα