ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012"

Transcript

1 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ Οθηώβρηος 2011

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΔΑΝΑΣΟΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ... 4 ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ POITIERS ΓΑΛΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΑΓΩΓΖ... 7 ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

3 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σν Παλεπηζηήκην Κύπξνπ αλαθνηλώλεη όηη ζα δέρεηαη αηηήζεηο κέρξη ηηο 31 Οθησβξίνπ 2011, γηα ηα αθόινπζα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα αξρίζνπλ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2012: 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ Μία (1) ζέζε γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζηηο Γαιιηθές ποσδές ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγεί ζηελ απόθηεζε Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 1 ζέζε γηα ην Γηδαθηορηθό πξόγξακκα Από ηε σληολίζηρηα ηοσ Προγράκκαηος: Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Fabienne Baider, Σει Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΔΑΝΑΣΟΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Γύν (2) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζηηο Σοσρθηθές ποσδές ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγεί ζηελ απόθηεζε Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό Σει.: , Φαμ: , 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Δίθνζη πέληε (25) ζέζεηο γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: Προγράκκαηα Μάζηερ: 4 ζέζεηο γηα Μάζηερ ζηε Μορηαθή Βηοιογία 8 ζέζεηο γηα Μάζηερ ζηελ Πεηρακαηηθή Μορηαθή Βηοιογία 3

4 7 ζέζεηο γηα Μάζηερ ζηελ Ηαηρηθή Γελεηηθή (ζε ζπλεξγαζία κε ην Ιλζηηηνύην Νεπξνινγίαο θαη Γελεηηθήο Κύπξνπ) Γηδαθηορηθά Προγράκκαηα: 3 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό ζηε Μορηαθή Βηοιογία 3 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό ζηελ Ηαηρηθή Γελεηηθή (ζε ζπλεξγαζία κε ην Ιλζηηηνύην Νεπξνινγίαο θαη Γελεηηθήο Κύπξνπ) Σα γλσζηηθά αληηθείκελα γηα ηα πξνγξάκκαηα Μάζηεξ ζηελ Ιαηξηθή Γελεηηθή, Μάζηεξ ζηελ Πεηξακαηηθή Μνξηαθή Βηνινγία, Γηδαθηνξηθό ζηελ Ιαηξηθή Γελεηηθή θαη Γηδαθηνξηθό ζηε Μνξηαθή Βηνινγία βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ ( GR/HOME.aspx). Γηα ηα πξνγξάκκαηα Μάζηεξ ζηελ Ιαηξηθή Γελεηηθή, Μάζηεξ ζηελ Πεηξακαηηθή Μνξηαθή Βηνινγία, Γηδαθηνξηθό ζηελ Ιαηξηθή Γελεηηθή θαη Γηδαθηνξηθό ζηε Μνξηαθή Βηνινγία, ν θάζε ππνςήθηνο θνηηεηήο πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε όια ηα κέιε ΓΔΠ κε ζθνπό ηελ επηινγή εξγαζηεξίνπ γηα εθπόλεζε ηεο εξγαζηεξηαθήο δηαηξηβήο ηνπ, ώζηε θαηά ηελ εηζδνρή ηνπ ζην πξόγξακκα λα γλσξίδεη κε πνην κέινο ΓΔΠ ζα εθπνλήζεη ηε δηαηξηβή ηνπ. (γηα όια ηα προγράκκαηα Μάζηερ θαη Γηδαθηορηθό) Άλλα Υξίζηνπ, Σει.: Αζελά νθνθιένπο Σει.: , Ηλζηηηούηο Νεσροιογίας θαη Γελεηηθής (γηα ηα προγράκκαηα Μάζηερ θαη Γηδαθηορηθό ζηελ Ηαηρηθή Γελεηηθή) Έιελα Ισαλλίδνπ Σει.: , 4. ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ Σξηάληα ηξεηο (33) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: Προγράκκαηα Μάζηερ 10 ζέζεηο, Μάζηεξ ζηα Δθαρκοζκέλα Μαζεκαηηθά 11 ζέζεηο, Μάζηεξ ζηα Καζαρά Μαζεκαηηθά Γηδαθηορηθά Προγράκκαηα Γηδαθηνξηθό ζηε ηαηηζηηθή 3 ζέζεηο, Γηδαθηνξηθό ζηε ηαηηζηηθή Γηδαθηνξηθό ζηα Μαζεκαηηθά 2 ζέζεηο, Γηδαθηνξηθό ζηα Δθαρκοζκέλα Μαζεκαηηθά 3 ζέζεηο, Γηδαθηνξηθό ζηα Καζαρά Μαζεκαηηθά 4

5 Σει.: , Φαμ: , ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ POITIERS ΓΑΛΛΗΑ 4 ζέζεηο, Μάζηερ ζηα Μαζεκαηηθά Οη ζέζεηο πξνζθέξνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Μαζεκαηηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Poitiers Γαιιίαο. Κάζε θνηηεηήο ζα παξαθνινπζεί καζήκαηα ζην δηθό ηνπ Παλεπηζηήκην, αιιά ην πξόγξακκα απαηηεί ηνπιάρηζηνλ έλα εμάκελν θνίηεζεο ζην άιιν ίδξπκα. Η γλώζε ηεο γαιιηθήο γιώζζαο δελ είλαη απαξαίηεηε. Γηα όζνπο γλσξίδνπλ ηε γαιιηθή γιώζζα, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πεξηζζνηέξσλ από έλα εμάκελν θνίηεζεο ζηε Γαιιία θαη αληίζηξνθα. Σα πηπρία ζα απνλέκνληαη από θνηλνύ από ηα δύν Παλεπηζηήκηα θαη ζα ππνγξάθνληαη θαη από ηνπο δύν Πξπηάλεηο. Μαζεκαηηθώλ θαη ηαηηζηηθής ηοσ Παλεπηζηεκίοσ Κύπροσ Σει.: , Φαμ: , ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Πέληε (5) ζέζεηο ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγεί ζηελ απόθηεζε Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: Πέληε (5) ζέζεηο γηα ην Γηδαθηορηθό πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο ζηελ Πιεροθορηθή. Λεπηνκέξεηεο γηα ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη θάηνρνη Παλεπηζηεκηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζηελ Πιεξνθνξηθή ή ζπλαθή θιάδν, κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιώο», ν νπνίνο είλαη αλαγλσξηζκέλνο σο ηζόηηκνο Παλεπηζηεκηαθνύ ηίηινπ επηπέδνπ Πηπρίνπ. Σει , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ Σξηάληα ηέζζεξηο (34) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ σο αθνινύζσο: (α) Έληεθα (11) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Φσζηθής σο αθνινύζσο: 11 ζέζεηο γηα Μάζηερ 5

6 Οη εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ηνπ Σκήκαηνο είλαη νη αθόινπζεο: - Θεσξεηηθή θαη Πεηξακαηηθή Ππξεληθή Φπζηθή - Θεσξεηηθή θαη Πεηξακαηηθή Φπζηθή ηνηρεησδώλ σκαηηδίσλ Τςειώλ Δλεξγεώλ - Φσηνληθή, Lasers θαη Οπηνειεθηξνληθή - Θεσξεηηθή θαη Πεηξακαηηθή Φπζηθή πκππθλσκέλεο Ύιεο - Θεσξεηηθή θαη Τπνινγηζηηθή Βηνθπζηθή (β) Δίθνζη ηξεηο (23) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα «Μάζηερ ζε Αρτές Φσζηθής». Σν πξόγξακκα απηό απεπζύλεηαη ζε πηπρηνύρνπο Φπζηθήο πνπ επηζπκνύλ λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο ζύγρξνλεο εμειίμεηο ζηε Φπζηθή θαη λα ζπγθξνηήζνπλ ηηο πξνπηπρηαθέο ηνπο γλώζεηο ζε έλα ζπλεθηηθό ζώκα αξρώλ, κεζόδσλ θαη ηερληθώλ. Θα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα εθπαηδεπηηθνύο. Γελ απαηηείηαη εθπόλεζε δηαηξηβήο. Σα καζήκαηα γίλνληαη βξαδηλέο ώξεο. Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (2 ηνπιάρηζηνλ) πξέπεη λα πξνέξρνληαη από άηνκα πνπ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ θαιά ηηο ζπνπδέο ή ην δηδαθηηθό ή άιιν έξγν ηνπ ππνςεθίνπ. Πιεροθορίες θαη ην ζπληνληζηή ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο. Σει.: , Φαμ: , Δmail: 7. ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ Γώδεθα (12) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: Γέθα (10) ζέζεηο Γηδαθηορηθού Δπηπέδοσ ζηα αθόινπζα γλσζηηθά αληηθείκελα: ύλζεζε θαη παξαγσγνπνίεζε εγγελώο ρεηξόκνξθσλ θνπιεξεληθώλ παξαγώγσλ δηπιήο θαη ηξηπιήο πξνζζήθεο ηνπ θνπιεξελίνπ C 60. Μειέηε ζε αληηδξάζεηο αζύκκεηξεο ζύλζεζεο θαη ρεηξόκνξθεο αλαγλώξηζεο ύλζεζε θαη Μειέηε λέσλ Μνξηαθώλ Μαγλεηώλ Μεηαιιν-Οξγαληθέο Καηαζθεπέο σο Τιηθά γηα ηελ Απνζήθεπζε Τδξνγόλνπ Αλαιπηηθνί Γηαρσξηζκνί κε Υξήζε Ηιεθηξνθόξεζεο Σξηρνεηδνύο/Τγξήο Υξσκαηνγξαθίαο Τςειήο Απόδνζεο - Φαζκαηνκεηξίαο Μάδαο Δπηζηήκε Πνιπκεξώλ Φαζκαηνζθνπία βηνινγηθώλ κνξίσλ Φαζκαηνζθνπηθέο κειέηεο ζε ζέκαηα Υεκείαο Σξνθίκσλ Δηεξνγελήο Καηάιπζε ζε πξάζηλεο πεξηβαιινληηθέο θαη ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο Υεκεία ηεξεώλ Βηνκηκεηηθά κόξηα ηνπ θέληξνπ ηεο θσηνζύλζεζεο γηα ηελ αλάπηπμε πςειήο απόδνζεο ειηαθέο θπςειίδεο θαη ειηαθέο κπαηαξίεο θαπζίκσλ Γύν (2) ζέζεηο Μάζηερ ζηα αθόινπζα γλσζηηθά αληηθείκελα: Δπηζηήκε Πνιπκεξώλ Τπνινγηζηηθή Υεκεία Οξγαληθή ύλζεζε Υεκεία ηεξεώλ Μνξηαθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ρακεινύ θόζηνπο θαη ελέξγεηαο OLED νζόλεο Αλάπηπμε ηζρπξώλ θαη εθιεθηηθώλ νξγαληθώλ ηζηκπίδσλ ηνπ νπξαληιίνπ γηα ην πξνζδηνξηζκό θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ νπξαληιίνπ από ηα ππόγεηα λεξά, λεξά ηεο αθαιάησζεο, ππέδαθνο θαη αλζξώπηλν ζώκα 6

7 Από ηo πληνληζηή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο: Καζεγεηή Κώζηα Παηξίθην, ηει: , ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σκήκαηνο: Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Αζαλάζην Νηθνιαΐδε, ηει: , Δmail: θαη ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΑΓΩΓΖ Γώδεθα (12) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: (α) Έμη (6) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Μαζεκαηηθής Παηδείας πνπ νδεγεί ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 5 ζέζεηο γηα Μάζηερ 1 ζέζε γηα Γηδαθηορηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζηα Μαζεκαηηθά, ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ή ζε άιιν ζρεηηθό θιάδν θαη λα έρνπλ πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθό πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζηα Μαζεκαηηθά ή ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη λα έρνπλ πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο. (β) Μία (1) ζέζε γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Μάζεζε ζηης Φσζηθές Δπηζηήκες πνπ νδεγεί ζηελ απόθηεζε Γηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 1 ζέζε γηα Γηδαθηορηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθό πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο ή Σκεκάησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ή Πνιπηερληθώλ ρνιώλ ή άιισλ ζρεηηθώλ Παλεπηζηεκηαθώλ Σκεκάησλ θαη λα έρνπλ πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο. Σει.: , , Φαμ.: ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ Πέληε (5) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Γηδαθηηθή θαη Μεζοδοιογία ηωλ Μαζεκαηηθώλ πνπ νδεγεί ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ. Σν Πξόγξακκα πξνζθέξεηαη από ηα Σκήκαηα Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο θαη Μαζεκαηηθώλ θαη ηαηηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Μαζεκαηηθό Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Σα πηπρία ζα απνλέκνληαη από θνηλνύ από ηα ζπλεξγαδόκελα Παλεπηζηήκηα Κύπξνπ θαη Αζελώλ θαη ζα ππνγξάθνληαη από ηνπο Πξπηάλεηο ησλ δύν Παλεπηζηεκίσλ. Δπηπξόζζεηα κε ηα δίδαθηξα, νη θνηηεηέο ζα επσκηζζνύλ ην θόζηνο κεηάβαζεο θαη παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα γηα ηα πξνβιεπόκελα ζεξηλά ζρνιεία θαη ζεκηλάξηα. Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνύ ηίηινπ ζηα Μαζεκαηηθά θαη λα έρνπλ πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 7

8 Από ηης Γρακκαηείες ηωλ Σκεκάηωλ: Σκήκα Δπηζηεκώλ ηες Αγωγής Σει.: , , Φαμ.: Σκήκα Μαζεκαηηθώλ θαη ηαηηζηηθής Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Γέθα (10) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 8 ζέζεηο γηα Μάζηερ ζηελ Κοηλωληθή θαη Ποιηηηθή Θεωρία 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό ζηελ Ποιηηηθή Δπηζηήκε Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθό πξόγξακκα πξέπεη λα θαηέρνπλ Μάζηεξ ζε ζπλαθή θιάδν θαη λα έρνπλ πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο ή Γεξκαληθήο ή Γαιιηθήο Γιώζζαο. Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δπηά (7) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα πνπ νδεγεί ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 5 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηε Υρεκαηοοηθολοκηθή. 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζηε Υρεκαηοοηθολοκηθή. Σει.: , , Φαμ: θαη ζηελ ηζηνζειίδα ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Σξεηο (3) ζέζεηο ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Γηδαθηορηθού Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: Σξεηο (3) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Γηδαθηορηθού επηπέδνπ ζηελ Αρτηηεθηοληθή Οη εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζηνπο αθόινπζνπο ηνκείο: Αξρηηεθηνληθή Ιζηνξία θαη Θεσξία Αξρηηεθηνληθόο ρεδηαζκόο θαη Θεσξία 8

9 Αξρηηεθηνληθή Σερλνινγία Αζηηθόο ρεδηαζκόο Οη ππνςήθηνη γηα εηζδνρή ζην Γηδαθηνξηθό πξόγξακκα πξέπεη λα θαηέρνπλ παλεπηζηεκηαθό Γίπισκα Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ (πεληαεηήο θνίηεζε) ή πηπρίν Μάζηεξ (Μ.Α. ή Μ.Sc. ζε πεξηνρή ηεο Φηινζνθηθήο, ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, Καιώλ Σερλώλ, Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ, ηεο Πνιηηηθήο Μεραληθήο, Μεραληθήο Πεξηβάιινληνο, Ηιεθηξνινγίαο Μεραληθήο, Μεραλνινγίαο Μεραληθήο, Πιεξνθνξηθήο, Γηνίθεζεο ή ησλ Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ). Πιεροθορίες : Σει Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ Δίθνζη ηξεηο (23) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: (α) Γεθαηέζζεξηο (14) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Ζιεθηροιόγοσ Μεταληθού (Electrical Engineering) σο αθνινύζσο: Έμη (6) ζέζεηο γηα ην πξόγξακκα Μάζηερ Ζιεθηροιόγοσ Μεταληθού (M.Sc. / M. Eng.) Οθηώ (8) ζέζεηο γηα ην Γηδαθηορηθό πξόγξακκα Ζιεθηροιόγοσ Μεταληθού (β) Δλλέα (9) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Μεταληθού Τποιογηζηώλ (Computer Engineering) σο αθνινύζσο: Σξεηο (3) ζέζεηο γηα ην πξόγξακκα Μάζηερ Μεταληθού Τποιογηζηώλ (M.Sc. / M. Eng.) Έμη (6) ζέζεηο γηα ην Γηδαθηορηθό πξόγξακκα Μεταληθού Τποιογηζηώλ Tει , , Φαμ: , ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ Γεθαελλέα (19) ζέζεηο γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: (α) Γώδεθα (12) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 6 ζέζεηο γηα Μάζηερ Μεταληθού Μεταλοιογίας θαη Καηαζθεσαζηηθής 6 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό Μεταληθού Μεταλοιογίας θαη Καηαζθεσαζηηθής 9

10 Δρεσλεηηθές Περηοτές 1. Βηνταηξηθή Μεραληθή θαη Βηνηερλνινγία 2. Θεξκνξεπζηνκεραληθή 3. Μίθξν- θαη Νάλν - Σερλνινγία 4. Πξνζνκνίσζε Μεραληθώλ πζηεκάησλ θαη Έιεγρνο 5. ρεδίαζε, Καηαζθεπαζηηθή, Απηνκαηηζκόο θαη Ρνκπνηηθή 6. Τπνινγηζηηθή Μεραληθή (β) Δπηά (7) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 3 ζέζεηο γηα Μάζηερ Δπηζηήκες θαη Σετλοιογίας Τιηθώλ 4 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό Δπηζηήκες θαη Σετλοιογίας Τιηθώλ Σν Σκήκα πξνζθέξεη κηα ππνηξνθία ύςνπο 3500 Δπξώ γηα ηνλ θαιύηεξν ππνςήθην πιήξνπο θνίηεζεο πνπ ζα εηζαρζεί ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα (δηδαθηνξηθό). Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηελ ππνηξνθία ζα πξέπεη λα ην δειώζνπλ ζην Έληππν Αίηεζεο, ζειίδα 5, εκείν 12: Άιιεο Πιεξνθνξίεο. Δπίζεο όζνη επηζπκνύλ λα εξγαζηνύλ σο «Teaching Assistants» (Βνεζνί δηδαζθαιίαο) έλαληη ακνηβήο θαηά ην πξώην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζα πξέπεη λα ην δειώζνπλ ζην Έληππν Αίηεζεο, ζειίδα 5, εκείν 12: Άιιεο Πιεξνθνξίεο. Από ηο σληοληζηή ηοσ Μεηαπηστηαθού Προγράκκαηος Καζ. Ισάλλε Γηαπηληδάθεο Σει.: , Κα Μαξία Μάξθνπ, Σει , ή , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Δίθνζη ηξεηο (23) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: (α) Γώδεθα (12) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Ποιηηηθώλ Μεταληθώλ σο αθνινύζσο: Οθηώ (8) ζέζεηο γηα ην πξόγξακκα Μάζηερ Ποιηηηθώλ Μεταληθώλ (MSc, MEng) Σέζζεξεηο (4) ζέζεηο γηα ην Γηδαθηορηθό πξόγξακκα Ποιηηηθώλ Μεταληθώλ (β) Έληεθα (11) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Μεταληθώλ Περηβάιιοληος σο αθνινύζσο: Δπηά (7) ζέζεηο γηα ην πξόγξακκα Μάζηερ Μεταληθώλ Περηβάιιοληος (MSc, MEng) Σέζζεξηο (4) ζέζεηο γηα ην Γηδαθηορηθό πξόγξακκα Μεταληθώλ Περηβάιιοληος Σει , Φαμ: ,

11 15. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ Γεθαεπηά (17) ζέζεηο γηα ην λέν κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα επηπέδνπ Μάζηερ ζηηο Δλεργεηαθές Σετλοιογίες θαη Αεηθόρο τεδηαζκό. Σν πξόγξακκα πξνζθέξεηαη θαη από ηα ηέζζεξα Σκήκαηα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο. Από ηης Γρακκαηείες ηωλ Σκεκάηωλ: Σκήκα Αρτηηεθηοληθής Σει Φαμ: Σκήκα Ζιεθηροιόγωλ Μεταληθώλ θαη Μεταληθώλ Τποιογηζηώλ Tει , , Φαμ: , Σκήκα Μεταληθώλ Μεταλοιογίας θαη Καηαζθεσαζηηθής Σει , ή , Φαμ: Σκήκα Ποιηηηθώλ Μεταληθώλ θαη Μεταληθώλ Περηβάιιοληος Σει , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Δλλέα (9) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 4 ζέζεηο γηα Μάζηερ ζηε Νεοειιεληθή Φηιοιογία 5 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό ζηε Νεοειιεληθή Φηιοιογία Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ Γύν (2) ζέζεηο ζην Γηαηκεκαηηθό Μεηαπηστηαθό Πρόγρακκα Βσδαληηλώλ ποσδώλ πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό Ιζηνζειίδα Πξνγξάκκαηνο: www2.ucy.ac.cy/byz/ Γρακκαηείες Σκεκάηωλ Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ: Σειέθσλν: , Φαμ: Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο: Σειέθσλν: , Φαμ:

12 18. ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ Γεθαέμη (16) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: (α) Γύν (2) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζηε Νεόηερε θαη ύγτρολε Ηζηορία σο αθνινύζσο: 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηορηθό πξόγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζηελ Ιζηνξία από αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην. Καηά ηελ θξίζε ηνπ Σκήκαηνο κπνξεί λα γίλνπλ δεθηνί θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ή Δπξσπατθώλ πνπδώλ ή Σνπξθηθώλ πνπδώλ ή άιινπ κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο (Μάζηεξ) πνπ ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ αίηεζε πρέπεη λα ζσλοδεύεηαη κε ηο αληίγραθο ηες δηπιωκαηηθής εργαζίας επηπέδοσ κάζηερ. Δπηπιέολ λα σποβάιιοληαη αποδεηθηηθά ζηοητεία θαιής γλώζες αγγιηθής γιώζζας. σληοληζηής Προγράκκαηος Νεόηερες θαη ύγτρολες Ηζηορίας Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ Σειέθσλν: (β) Δλλέα (9) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Μεζογεηαθή Αρταηοιογία σο αθνινύζσο: 8 ζέζεηο γηα Μάζηερ 1 ζέζε γηα Γηδαθηορηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Μάζηερ ζα πξέπεη λα είλαη: (α) πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ή ησλ Σκεκάησλ Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ησλ Διιαδηθώλ Παλεπηζηεκίσλ, είηε (β) πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Κιαζηθώλ πνπδώλ θαη Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ή ησλ αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ ησλ ειιαδηθώλ Παλεπηζηεκίσλ, ή (γ) πηπρηνύρνη Σκεκάησλ Αξραηνινγίαο ή Κιαζηθώλ πνπδώλ άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ, είηε (δ) πηπρηνύρνη ζπλαθώλ γλσζηηθώλ πεδίσλ άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ (Ιζηνξία, Ιζηνξία ηεο Σέρλεο, Αξρηηεθηνληθή, Αλζξσπνινγία θαη άιιεο επηζηήκεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ Αξραηνινγία, όπσο Γεσινγία, Φπζηθή θαη Υεκεία), ή (ε) πηπρηνύρνη ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ κε Γεπηεξεύνλ Πηπρίν ζηελ Ιζηνξία ή Αξραηνινγία. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ βαζκνινγία βαζηθνύ πηπρίνπ «7,5/10» θαη άλσ. Οη ππνςήθηνη πνπ ζα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ζα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε θαη ζα παξαθαζίζνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηηύρνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ζε δύν από ηηο βαζηθέο επξσπατθέο μέλεο γιώζζεο πνπ ζα έρνπλ δειώζεη (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά, Ιζπαληθά). Η γιώζζα δηδαζθαιίαο θαη ζπγγξαθήο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε Διιεληθή. Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε δύν πξνπηπρηαθέο εξγαζίεο αξραηνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ, ή ζε πεξίπησζε πηπρηνύρσλ ζπλαθώλ γλσζηηθώλ πεδίσλ δύν πξνπηπρηαθέο εξγαζίεο ζε ζπλαθή ζέκαηα. Δπηπιένλ λα ππνβάιινληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαιήο γλώζεο δύν μέλσλ γισζζώλ. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηορηθό πξόγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζηελ Αξραηνινγία ή ζε ζπλαθείο επηζηήκεο (Ιζηνξία ηεο Σέρλεο, Αξρηηεθηνληθή, Αλζξσπνινγία, Αξραία Ιζηνξία θαη άιιεο βνεζεηηθέο γηα ηελ Αξραηνινγία επηζηήκεο, όπσο Γεσινγία, Φπζηθή θαη Υεκεία), από αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην. Οη ππνςήθηνη πνπ ζα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ζα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηηύρνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ζε δύν από ηηο βαζηθέο επξσπατθέο μέλεο γιώζζεο πνπ ζα έρνπλ δειώζεη (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά, Ιζπαληθά). Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε αληίγξαθν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο επηπέδνπ κάζηεξ θαη αληίγξαθα ηπρόλ δεκνζηεύζεσλ. Δπηπιένλ λα ππνβάιινληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαιήο γλώζεο δύν μέλσλ γισζζώλ θαη πξόηαζε γηα ην ζέκα έξεπλαο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. σληοληζηής Προγράκκαηος Μεζογεηαθής Αρταηοιογίας Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηώξγνο Παπαζάββαο Σειέθσλν:

13 (γ) Μία (1) ζέζε γηα ην λέο κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Γηατείρηζε ηες Ποιηηηζηηθής Κιερολοκηάς σο αθνινύζσο: 1 ζέζε γηα Γηδαθηορηθό Τπνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ από αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην, ζηελ Αξραηνινγία ή ζε ζπλαθείο επηζηήκεο (Ιζηνξία ηεο Σέρλεο, Αξρηηεθηνληθή, Αλζξσπνινγία, Ιζηνξία θαη άιιεο βνεζεηηθέο γηα ηελ Αξραηνινγία επηζηήκεο, όπσο Γεσινγία, Φπζηθή θαη Υεκεία). Οη ππνςήθηνη πνπ ζα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ζα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηηύρνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ζε δύν από ηηο βαζηθέο επξσπατθέο μέλεο γιώζζεο πνπ ζα έρνπλ δειώζεη (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά, Ιζπαληθά). Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε αληίγξαθν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο επηπέδνπ κάζηεξ, αλαιπηηθή βαζκνινγία επηπέδνπ κάζηεξ, αληίγξαθα ηπρόλ δεκνζηεύζεσλ θαη πξόηαζε γηα ην ζέκα έξεπλαο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Δπηπιένλ λα ππνβάιινληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαιήο γλώζεο δύν μέλσλ γισζζώλ. σληοληζηής ηοσ Προγράκκαηος Γηατείρηζε ηες Ποιηηηζηηθής Κιερολοκηάς Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Βαζηιηθή Καζζηαλίδνπ. Σει θαη (δ) Σέζζεξηο (4) ζέζεηο γηα ην λέο κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Αρταία Ηζηορία σο αθνινύζσο: 4 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθό Σίηιν πνπδώλ (Master) ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Αξραία Ιζηνξία» από ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ή από αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην ηνπ Δμσηεξηθνύ. Τπνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη όζνη θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθό Σίηιν πνπδώλ (Master) ζηελ «Κιαζζηθή Αξραηνινγία» από αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην ηνπ Δμσηεξηθνύ, ή ζηελ «Μεζνγεηαθή Αξραηνινγία» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. Κάζε Τπνςήθηνο πξέπεη λα ππνβάιεη Βηνγξαθηθό εκείσκα επηζπλάπηνληαο ηπρόλ δεκνζηεύζεηο θαη ζύληνκε πεξίιεςε, κέρξη 3 ζειίδεο (ζηελ ειιεληθή ή ζε κία δηεζλή γιώζζα, εθ όζνλ αιινδαπόο), κε ηελ νπνία λα αλαιύεη θαη επεμεγεί ην ζέκα πνπ ζθνπεύεη λα πξαγκαηεπζεί ζηελ πξνηεηλόκελε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Αλ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ζέκαηνο ηνπ Master θαιείηαη λα αλαθεξζεί δηεμνδηθά ζην πεξηερόκελν ηεο Γηαηξηβήο ηνπ. Η εηζήγεζε γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη από ηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή κεηά από ζπλέληεπμε. Η Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη από 4 Μέιε (Γύν Γηδάζθνληεο Αξραίαο Ιζηνξίαο ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη δύν Καζεγεηέο από ηελ Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ). σληοληζηής Προγράκκαηος Αρταίας Ηζηορίας Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Θεόδσξνο Μαπξνγηάλλεο Σει.: Δmail: Σει: , Φαμ: ,

14 19. ΣΜΖΜΑ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γέθα (10) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Κιαζηθώλ ποσδώλ σο αθνινύζσο: 8 ζέζεηο γηα Μάζηερ 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό ην πξόγξακκα γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη Κιαζηθήο θαηεπζύλζεσο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ κε βαζκνινγία βαζηθνύ πηπρίνπ ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιώο». Η εηζαγσγή πξνβιέπεη ζπλέληεπμε ή/θαη γξαπηή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ελώπηνλ ηξηκεινύο επηηξνπήο δηδαζθόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ζηόρν λα δηαπηζησζεί ε επηζηεκνληθή ηνπ επάξθεηα. Σει.: , Φαμ: ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Τποβοιή Αηηήζεωλ: Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζην/ζηε πληνληζηή/πληνλίζηξηα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ, ζηο αρκόδηο Σκήκα κέρξη ηε Γεσηέρα 31 Οθηωβρίοσ 2011 ζηελ πην θάησ δηεύζπλζε: Παλεπηζηήκηο Κύπροσ Σκήκα.. (λα ζσκπιερωζεί από ηελ/ηολ ελδηαθερόκελε/ο) Σατ. Θσρίδα Λεσθωζία ΚΤΠΡΟ Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα: 1. Δηδηθό έληππν αίηεζεο (ην νπνίν νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ από ηε Γξακκαηεία ησλ Σκεκάησλ θαη από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο πνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ) 2. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 3. Πηζηνπνηεκέλα θσηναληίγξαθα Παλεπηζηεκηαθώλ πηπρίσλ ή Βεβαίσζε Απνθνίηεζεο. (Σν πηζηνπνηεκέλν θσηναληίγξαθν πηπρίνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγόηεξν κε ηελ θαηάζεζε ηνπ Δληύπνπ Δγγξαθήο ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ). 4. Αλαιπηηθή βαζκνινγία. 5. ύληνκε έθζεζε κέρξη 2 ζειίδεο πξνζσπηθώλ ζηόρσλ θαη εξεπλεηηθώλ ελδηαθεξόλησλ. 6. Σα νλόκαηα θαη ηηο δηεπζύλζεηο Καζεγεηώλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ από ηνπο νπνίνπο νη αηηεηέο ζα πξέπεη λα δεηήζνπλ λα ζηαινύλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απ επζείαο ζην πληνληζηή Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο. Θα γίλοληαη δεθηές κόλο επηζηοιές ποσ θέροσλ πρωηόησπε σπογραθή θαη σποβάιιοληαη ζε ζθραγηζκέλο θάθειο. Σν Σκήκα κπνξεί λα δεηήζεη επηπξόζζεηεο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο, νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ ζην εηδηθό έληππν ην νπνίν ππάξρεη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο πνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο: 14

15 Γίδαθηρα: Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα: Μάζηερ γηα θάζε πρόγρακκα Μάζηερ. Γηδαθηορηθά Προγράκκαηα: γηα ηνπο θαηόρνπο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ επηπέδνπ Μάζηεξ γηα ηνπο κε θαηόρνπο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ επηπέδνπ Μάζηεξ, λννπκέλνπ όηη νινθιεξώζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπο θαη απνθηήζνπλ ην δηδαθηνξηθό ηίηιν εληόο 6 εηώλ (12 εμάκελα). Κάζε έηνο θνίηεζεο πέξαλ ησλ 6 εηώλ κε κέγηζηε δηάξθεηα ζπνπδώλ ηα 8 έηε (16 εμάκελα), αληηζηνηρεί ζε θαηαβνιή δηδάθηξσλ θάζε έηνο. (Αλώηαην πνζό δηδάθηξσλ είλαη 9.000). Γεληθές Πιεξνθνξίεο δίδνληαη από ηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ θαζεκεξηλά, Γεπηέξα κέρξη θαη Παξαζθεπή από ηηο 8.00 π.κ κ.κ. Α/ΒΚ 3/10/

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102

ΔΜΑΚΖΛΝ (κατ. Καθηματικού Δυαρμογών) Δηδηθά Θέκαηα Γηαθξηηώλ Μαζεκαηηθώλ ακθ. 1 ----------- Μεραληθή ησλ ζξαύζεσλ θαη Δξγαζηήξην ΠΒ101, ΠΒ102 ΔΘΛΗΘΝ ΚΔΡΠΝΒΗΝ ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΠΣΝΙΖ ΔΦΑΟΚΝΠΚΔΛΩΛ ΚΑΘΖΚΑΡΗΘΩΛ ΘΑΗ ΦΠΗΘΩΛ ΔΞΗΠΡΖΚΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΡΔΙΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΞΑΛΑΙΖΞΡΗΘΩΛ ΔΜΔΡΑΠΔΩΛ ΑΘΑΓΖΚΑΪΘΝ ΔΡΝΠ 2009-2010 ΖΚ/ΛΗΑ 1ο - 2ο 2/8/10 ο-4ο 9.00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΔΟΓΔΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΚΑΓΖΜΑΪΚΟΤ ΔΣΟΤ 2009-10 Α ΔΞΑΜΖΝΟ Αξραία Διιεληθή Ηζηνξία 3 Νεόηεξε Ηζηνξία ηεο Μεζνγείνπ 3 Δηζαγωγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήκε 3 Δηζαγωγή ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β

ΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΑ ΑΘΘΟΤΑ. 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β Σελίδα1 ΕΞΑΜΗΝΟ 9-11 Γιώζζα θαη Δπηθνηλωλία Γεπηέξα 8/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 9-11 Θεωξία θαη Πξαθηηθή Έληππεο Δπηθνηλωλίαο Πέκπηε 11/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 12-2 Κνηλωληθή Θεωξία ΗΗ Πέκπηε 18/6 Ηππνθξάηνπο Α+Β 3-5

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΣΟΤ 2014 2015 Α ΓΕΝΙΚΟ ΚΤΚΛΟ Α/Α Σίηλορ Μαθήμαηορ 1. Δηζαγσγή ζηελ Κιαζηθή Φηινινγία 2. Αξραία Διιεληθή Θεκαηνγξαθία Η 3. Δηζαγσγή ζηε Βπδαληηλή Φηινινγία Α Δξάμηνο Ώπερ/εβδ Γ.Μ..Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΟΓΕΙΟ: ΦΕΕΙ ΛΑΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΗ ΕΩ ΣΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ»

«ΜΕΟΓΕΙΟ: ΦΕΕΙ ΛΑΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΗ ΕΩ ΣΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΕΟΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ 3 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΥΟΙΣΗΣΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΑΡΦΑΙΟΛΟΓΙΑ «ΜΕΟΓΕΙΟ: ΦΕΕΙ ΛΑΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΪΣΟΡΙΚΗ ΕΩ ΣΗ ΒΤΖΑΝΣΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ» Επιζηημονική επιηροπή Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Ελληνική ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ Αθήνα, 10 Ασγούζηοσ 2010 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΘΩΛ, ΑΠΟΘΔΛΣΡΩΖ ΘΑΗ ΖΙΔΘΣΡΟΛΗΘΖ ΓΗΑΘΤΒΔΡΛΖΖ Αριθ. Πρφη.: 45722 ΓΔΛ. Γ/ΛΖ ΣΟΠΗΘΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΘΖΖ Γ/ΛΖ ΟΡΓΑΛΩΖ ΘΑΗ ΙΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΟΣΑ ΣΚΖΚΑ ΟΡΓΑΛΩΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Σειέθσλν: 25356856 (ηαηξείν) Κηλεηό: 99687068 Fax: 25378788 E-mail: matheod@spidernet.com.cy ΠΡΟΩΠΘΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Όνομα: Γξ. Μάξηνο Α. Θενδόηνπ Ημερομηνία Γεννήσεως: 28 Ιαλνπαξίνπ 1956 Τπηκοότητα: Κύπξηνο Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγακνο, Παληξεκέλνο κε ηελ Καηεξίλα θαη έρσ κία θόξε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα