ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012"

Transcript

1 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ Οθηώβρηος 2011

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΔΑΝΑΣΟΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ... 4 ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ POITIERS ΓΑΛΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΑΓΩΓΖ... 7 ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

3 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ Σν Παλεπηζηήκην Κύπξνπ αλαθνηλώλεη όηη ζα δέρεηαη αηηήζεηο κέρξη ηηο 31 Οθησβξίνπ 2011, γηα ηα αθόινπζα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ ζα αξρίζνπλ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2012: 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ Μία (1) ζέζε γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζηηο Γαιιηθές ποσδές ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγεί ζηελ απόθηεζε Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 1 ζέζε γηα ην Γηδαθηορηθό πξόγξακκα Από ηε σληολίζηρηα ηοσ Προγράκκαηος: Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Fabienne Baider, Σει Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΔΑΝΑΣΟΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Γύν (2) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζηηο Σοσρθηθές ποσδές ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγεί ζηελ απόθηεζε Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό Σει.: , Φαμ: , 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Δίθνζη πέληε (25) ζέζεηο γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: Προγράκκαηα Μάζηερ: 4 ζέζεηο γηα Μάζηερ ζηε Μορηαθή Βηοιογία 8 ζέζεηο γηα Μάζηερ ζηελ Πεηρακαηηθή Μορηαθή Βηοιογία 3

4 7 ζέζεηο γηα Μάζηερ ζηελ Ηαηρηθή Γελεηηθή (ζε ζπλεξγαζία κε ην Ιλζηηηνύην Νεπξνινγίαο θαη Γελεηηθήο Κύπξνπ) Γηδαθηορηθά Προγράκκαηα: 3 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό ζηε Μορηαθή Βηοιογία 3 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό ζηελ Ηαηρηθή Γελεηηθή (ζε ζπλεξγαζία κε ην Ιλζηηηνύην Νεπξνινγίαο θαη Γελεηηθήο Κύπξνπ) Σα γλσζηηθά αληηθείκελα γηα ηα πξνγξάκκαηα Μάζηεξ ζηελ Ιαηξηθή Γελεηηθή, Μάζηεξ ζηελ Πεηξακαηηθή Μνξηαθή Βηνινγία, Γηδαθηνξηθό ζηελ Ιαηξηθή Γελεηηθή θαη Γηδαθηνξηθό ζηε Μνξηαθή Βηνινγία βξίζθνληαη αλαξηεκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Σκήκαηνο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ (http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el- GR/HOME.aspx). Γηα ηα πξνγξάκκαηα Μάζηεξ ζηελ Ιαηξηθή Γελεηηθή, Μάζηεξ ζηελ Πεηξακαηηθή Μνξηαθή Βηνινγία, Γηδαθηνξηθό ζηελ Ιαηξηθή Γελεηηθή θαη Γηδαθηνξηθό ζηε Μνξηαθή Βηνινγία, ν θάζε ππνςήθηνο θνηηεηήο πξέπεη λα έξρεηαη ζε επαθή κε όια ηα κέιε ΓΔΠ κε ζθνπό ηελ επηινγή εξγαζηεξίνπ γηα εθπόλεζε ηεο εξγαζηεξηαθήο δηαηξηβήο ηνπ, ώζηε θαηά ηελ εηζδνρή ηνπ ζην πξόγξακκα λα γλσξίδεη κε πνην κέινο ΓΔΠ ζα εθπνλήζεη ηε δηαηξηβή ηνπ. (γηα όια ηα προγράκκαηα Μάζηερ θαη Γηδαθηορηθό) Άλλα Υξίζηνπ, Σει.: Αζελά νθνθιένπο Σει.: , Ηλζηηηούηο Νεσροιογίας θαη Γελεηηθής (γηα ηα προγράκκαηα Μάζηερ θαη Γηδαθηορηθό ζηελ Ηαηρηθή Γελεηηθή) Έιελα Ισαλλίδνπ Σει.: , 4. ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ Σξηάληα ηξεηο (33) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: Προγράκκαηα Μάζηερ 10 ζέζεηο, Μάζηεξ ζηα Δθαρκοζκέλα Μαζεκαηηθά 11 ζέζεηο, Μάζηεξ ζηα Καζαρά Μαζεκαηηθά Γηδαθηορηθά Προγράκκαηα Γηδαθηνξηθό ζηε ηαηηζηηθή 3 ζέζεηο, Γηδαθηνξηθό ζηε ηαηηζηηθή Γηδαθηνξηθό ζηα Μαζεκαηηθά 2 ζέζεηο, Γηδαθηνξηθό ζηα Δθαρκοζκέλα Μαζεκαηηθά 3 ζέζεηο, Γηδαθηνξηθό ζηα Καζαρά Μαζεκαηηθά 4

5 Σει.: , Φαμ: , ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ POITIERS ΓΑΛΛΗΑ 4 ζέζεηο, Μάζηερ ζηα Μαζεκαηηθά Οη ζέζεηο πξνζθέξνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Μαζεκαηηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Poitiers Γαιιίαο. Κάζε θνηηεηήο ζα παξαθνινπζεί καζήκαηα ζην δηθό ηνπ Παλεπηζηήκην, αιιά ην πξόγξακκα απαηηεί ηνπιάρηζηνλ έλα εμάκελν θνίηεζεο ζην άιιν ίδξπκα. Η γλώζε ηεο γαιιηθήο γιώζζαο δελ είλαη απαξαίηεηε. Γηα όζνπο γλσξίδνπλ ηε γαιιηθή γιώζζα, ππάξρεη ε δπλαηόηεηα πεξηζζνηέξσλ από έλα εμάκελν θνίηεζεο ζηε Γαιιία θαη αληίζηξνθα. Σα πηπρία ζα απνλέκνληαη από θνηλνύ από ηα δύν Παλεπηζηήκηα θαη ζα ππνγξάθνληαη θαη από ηνπο δύν Πξπηάλεηο. Μαζεκαηηθώλ θαη ηαηηζηηθής ηοσ Παλεπηζηεκίοσ Κύπροσ Σει.: , Φαμ: , ΣΜΖΜΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Πέληε (5) ζέζεηο ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγεί ζηελ απόθηεζε Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: Πέληε (5) ζέζεηο γηα ην Γηδαθηορηθό πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο ζηελ Πιεροθορηθή. Λεπηνκέξεηεο γηα ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Σκήκαηνο κπνξνύλ λα αλαδεηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα Οη ππνςήθηνη πξέπεη λα είλαη θάηνρνη Παλεπηζηεκηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζηελ Πιεξνθνξηθή ή ζπλαθή θιάδν, κε βαζκό ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιώο», ν νπνίνο είλαη αλαγλσξηζκέλνο σο ηζόηηκνο Παλεπηζηεκηαθνύ ηίηινπ επηπέδνπ Πηπρίνπ. Σει , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΖ Σξηάληα ηέζζεξηο (34) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ σο αθνινύζσο: (α) Έληεθα (11) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Φσζηθής σο αθνινύζσο: 11 ζέζεηο γηα Μάζηερ 5

6 Οη εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ηνπ Σκήκαηνο είλαη νη αθόινπζεο: - Θεσξεηηθή θαη Πεηξακαηηθή Ππξεληθή Φπζηθή - Θεσξεηηθή θαη Πεηξακαηηθή Φπζηθή ηνηρεησδώλ σκαηηδίσλ Τςειώλ Δλεξγεώλ - Φσηνληθή, Lasers θαη Οπηνειεθηξνληθή - Θεσξεηηθή θαη Πεηξακαηηθή Φπζηθή πκππθλσκέλεο Ύιεο - Θεσξεηηθή θαη Τπνινγηζηηθή Βηνθπζηθή (β) Δίθνζη ηξεηο (23) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα «Μάζηερ ζε Αρτές Φσζηθής». Σν πξόγξακκα απηό απεπζύλεηαη ζε πηπρηνύρνπο Φπζηθήο πνπ επηζπκνύλ λα εμνηθεησζνύλ κε ηηο ζύγρξνλεο εμειίμεηο ζηε Φπζηθή θαη λα ζπγθξνηήζνπλ ηηο πξνπηπρηαθέο ηνπο γλώζεηο ζε έλα ζπλεθηηθό ζώκα αξρώλ, κεζόδσλ θαη ηερληθώλ. Θα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν γηα εθπαηδεπηηθνύο. Γελ απαηηείηαη εθπόλεζε δηαηξηβήο. Σα καζήκαηα γίλνληαη βξαδηλέο ώξεο. Οη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο (2 ηνπιάρηζηνλ) πξέπεη λα πξνέξρνληαη από άηνκα πνπ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ θαιά ηηο ζπνπδέο ή ην δηδαθηηθό ή άιιν έξγν ηνπ ππνςεθίνπ. Πιεροθορίες θαη ην ζπληνληζηή ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο. Σει.: , Φαμ: , Δmail: 7. ΣΜΖΜΑ ΥΖΜΔΗΑ Γώδεθα (12) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: Γέθα (10) ζέζεηο Γηδαθηορηθού Δπηπέδοσ ζηα αθόινπζα γλσζηηθά αληηθείκελα: ύλζεζε θαη παξαγσγνπνίεζε εγγελώο ρεηξόκνξθσλ θνπιεξεληθώλ παξαγώγσλ δηπιήο θαη ηξηπιήο πξνζζήθεο ηνπ θνπιεξελίνπ C 60. Μειέηε ζε αληηδξάζεηο αζύκκεηξεο ζύλζεζεο θαη ρεηξόκνξθεο αλαγλώξηζεο ύλζεζε θαη Μειέηε λέσλ Μνξηαθώλ Μαγλεηώλ Μεηαιιν-Οξγαληθέο Καηαζθεπέο σο Τιηθά γηα ηελ Απνζήθεπζε Τδξνγόλνπ Αλαιπηηθνί Γηαρσξηζκνί κε Υξήζε Ηιεθηξνθόξεζεο Σξηρνεηδνύο/Τγξήο Υξσκαηνγξαθίαο Τςειήο Απόδνζεο - Φαζκαηνκεηξίαο Μάδαο Δπηζηήκε Πνιπκεξώλ Φαζκαηνζθνπία βηνινγηθώλ κνξίσλ Φαζκαηνζθνπηθέο κειέηεο ζε ζέκαηα Υεκείαο Σξνθίκσλ Δηεξνγελήο Καηάιπζε ζε πξάζηλεο πεξηβαιινληηθέο θαη ελεξγεηαθέο ηερλνινγίεο Υεκεία ηεξεώλ Βηνκηκεηηθά κόξηα ηνπ θέληξνπ ηεο θσηνζύλζεζεο γηα ηελ αλάπηπμε πςειήο απόδνζεο ειηαθέο θπςειίδεο θαη ειηαθέο κπαηαξίεο θαπζίκσλ Γύν (2) ζέζεηο Μάζηερ ζηα αθόινπζα γλσζηηθά αληηθείκελα: Δπηζηήκε Πνιπκεξώλ Τπνινγηζηηθή Υεκεία Οξγαληθή ύλζεζε Υεκεία ηεξεώλ Μνξηαθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ρακεινύ θόζηνπο θαη ελέξγεηαο OLED νζόλεο Αλάπηπμε ηζρπξώλ θαη εθιεθηηθώλ νξγαληθώλ ηζηκπίδσλ ηνπ νπξαληιίνπ γηα ην πξνζδηνξηζκό θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ νπξαληιίνπ από ηα ππόγεηα λεξά, λεξά ηεο αθαιάησζεο, ππέδαθνο θαη αλζξώπηλν ζώκα 6

7 Από ηo πληνληζηή ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ Πξνγξάκκαηνο: Καζεγεηή Κώζηα Παηξίθην, ηει: , ηνλ Πξόεδξν ηνπ Σκήκαηνο: Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Αζαλάζην Νηθνιαΐδε, ηει: , Δmail: θαη ηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΑΓΩΓΖ Γώδεθα (12) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: (α) Έμη (6) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Μαζεκαηηθής Παηδείας πνπ νδεγεί ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 5 ζέζεηο γηα Μάζηερ 1 ζέζε γηα Γηδαθηορηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζηα Μαζεκαηηθά, ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο ή ζε άιιν ζρεηηθό θιάδν θαη λα έρνπλ πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθό πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζηα Μαζεκαηηθά ή ζηε Γηδαθηηθή ησλ Μαζεκαηηθώλ θαη λα έρνπλ πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο. (β) Μία (1) ζέζε γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Μάζεζε ζηης Φσζηθές Δπηζηήκες πνπ νδεγεί ζηελ απόθηεζε Γηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 1 ζέζε γηα Γηδαθηορηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθό πηπρίν πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο ή Σκεκάησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ή Πνιπηερληθώλ ρνιώλ ή άιισλ ζρεηηθώλ Παλεπηζηεκηαθώλ Σκεκάησλ θαη λα έρνπλ πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο Γιώζζαο. Σει.: , , Φαμ.: ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΖ ΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΖ Πέληε (5) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Γηδαθηηθή θαη Μεζοδοιογία ηωλ Μαζεκαηηθώλ πνπ νδεγεί ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ. Σν Πξόγξακκα πξνζθέξεηαη από ηα Σκήκαηα Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο θαη Μαζεκαηηθώλ θαη ηαηηζηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Μαζεκαηηθό Σκήκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. Σα πηπρία ζα απνλέκνληαη από θνηλνύ από ηα ζπλεξγαδόκελα Παλεπηζηήκηα Κύπξνπ θαη Αζελώλ θαη ζα ππνγξάθνληαη από ηνπο Πξπηάλεηο ησλ δύν Παλεπηζηεκίσλ. Δπηπξόζζεηα κε ηα δίδαθηξα, νη θνηηεηέο ζα επσκηζζνύλ ην θόζηνο κεηάβαζεο θαη παξακνλήο ηνπο ζηελ Διιάδα γηα ηα πξνβιεπόκελα ζεξηλά ζρνιεία θαη ζεκηλάξηα. Οη ππνςήθηνη γηα ην πηπρίν Μάζηεξ πξέπεη λα είλαη θάηνρνη παλεπηζηεκηαθνύ ηίηινπ ζηα Μαζεκαηηθά θαη λα έρνπλ πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο. 7

8 Από ηης Γρακκαηείες ηωλ Σκεκάηωλ: Σκήκα Δπηζηεκώλ ηες Αγωγής Σει.: , , Φαμ.: Σκήκα Μαζεκαηηθώλ θαη ηαηηζηηθής Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Γέθα (10) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 8 ζέζεηο γηα Μάζηερ ζηελ Κοηλωληθή θαη Ποιηηηθή Θεωρία 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό ζηελ Ποιηηηθή Δπηζηήκε Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηνξηθό πξόγξακκα πξέπεη λα θαηέρνπλ Μάζηεξ ζε ζπλαθή θιάδν θαη λα έρνπλ πνιύ θαιή γλώζε ηεο Αγγιηθήο ή Γεξκαληθήο ή Γαιιηθήο Γιώζζαο. Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Δπηά (7) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα πνπ νδεγεί ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 5 ζέζεηο γηα Μάζηεξ ζηε Υρεκαηοοηθολοκηθή. 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηνξηθό ζηε Υρεκαηοοηθολοκηθή. Σει.: , , Φαμ: θαη ζηελ ηζηνζειίδα 11. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ Σξεηο (3) ζέζεηο ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Γηδαθηορηθού Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: Σξεηο (3) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα Γηδαθηορηθού επηπέδνπ ζηελ Αρτηηεθηοληθή Οη εξεπλεηηθέο πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ζηνπο αθόινπζνπο ηνκείο: Αξρηηεθηνληθή Ιζηνξία θαη Θεσξία Αξρηηεθηνληθόο ρεδηαζκόο θαη Θεσξία 8

9 Αξρηηεθηνληθή Σερλνινγία Αζηηθόο ρεδηαζκόο Οη ππνςήθηνη γηα εηζδνρή ζην Γηδαθηνξηθό πξόγξακκα πξέπεη λα θαηέρνπλ παλεπηζηεκηαθό Γίπισκα Αξρηηέθηνλα Μεραληθνύ (πεληαεηήο θνίηεζε) ή πηπρίν Μάζηεξ (Μ.Α. ή Μ.Sc. ζε πεξηνρή ηεο Φηινζνθηθήο, ησλ Κνηλσληθώλ Δπηζηεκώλ, Καιώλ Σερλώλ, Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ, ηεο Πνιηηηθήο Μεραληθήο, Μεραληθήο Πεξηβάιινληνο, Ηιεθηξνινγίαο Μεραληθήο, Μεραλνινγίαο Μεραληθήο, Πιεξνθνξηθήο, Γηνίθεζεο ή ησλ Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ). Πιεροθορίες : Σει Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ Δίθνζη ηξεηο (23) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: (α) Γεθαηέζζεξηο (14) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Ζιεθηροιόγοσ Μεταληθού (Electrical Engineering) σο αθνινύζσο: Έμη (6) ζέζεηο γηα ην πξόγξακκα Μάζηερ Ζιεθηροιόγοσ Μεταληθού (M.Sc. / M. Eng.) Οθηώ (8) ζέζεηο γηα ην Γηδαθηορηθό πξόγξακκα Ζιεθηροιόγοσ Μεταληθού (β) Δλλέα (9) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Μεταληθού Τποιογηζηώλ (Computer Engineering) σο αθνινύζσο: Σξεηο (3) ζέζεηο γηα ην πξόγξακκα Μάζηερ Μεταληθού Τποιογηζηώλ (M.Sc. / M. Eng.) Έμη (6) ζέζεηο γηα ην Γηδαθηορηθό πξόγξακκα Μεταληθού Τποιογηζηώλ Tει , , Φαμ: , ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΖ Γεθαελλέα (19) ζέζεηο γηα ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: (α) Γώδεθα (12) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 6 ζέζεηο γηα Μάζηερ Μεταληθού Μεταλοιογίας θαη Καηαζθεσαζηηθής 6 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό Μεταληθού Μεταλοιογίας θαη Καηαζθεσαζηηθής 9

10 Δρεσλεηηθές Περηοτές 1. Βηνταηξηθή Μεραληθή θαη Βηνηερλνινγία 2. Θεξκνξεπζηνκεραληθή 3. Μίθξν- θαη Νάλν - Σερλνινγία 4. Πξνζνκνίσζε Μεραληθώλ πζηεκάησλ θαη Έιεγρνο 5. ρεδίαζε, Καηαζθεπαζηηθή, Απηνκαηηζκόο θαη Ρνκπνηηθή 6. Τπνινγηζηηθή Μεραληθή (β) Δπηά (7) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 3 ζέζεηο γηα Μάζηερ Δπηζηήκες θαη Σετλοιογίας Τιηθώλ 4 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό Δπηζηήκες θαη Σετλοιογίας Τιηθώλ Σν Σκήκα πξνζθέξεη κηα ππνηξνθία ύςνπο 3500 Δπξώ γηα ηνλ θαιύηεξν ππνςήθην πιήξνπο θνίηεζεο πνπ ζα εηζαρζεί ζην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα (δηδαθηνξηθό). Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ιεθζνύλ ππόςε γηα ηελ ππνηξνθία ζα πξέπεη λα ην δειώζνπλ ζην Έληππν Αίηεζεο, ζειίδα 5, εκείν 12: Άιιεο Πιεξνθνξίεο. Δπίζεο όζνη επηζπκνύλ λα εξγαζηνύλ σο «Teaching Assistants» (Βνεζνί δηδαζθαιίαο) έλαληη ακνηβήο θαηά ην πξώην έηνο ηεο θνίηεζήο ηνπο ζα πξέπεη λα ην δειώζνπλ ζην Έληππν Αίηεζεο, ζειίδα 5, εκείν 12: Άιιεο Πιεξνθνξίεο. Από ηο σληοληζηή ηοσ Μεηαπηστηαθού Προγράκκαηος Καζ. Ισάλλε Γηαπηληδάθεο Σει.: , Κα Μαξία Μάξθνπ, Σει , ή , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ Δίθνζη ηξεηο (23) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: (α) Γώδεθα (12) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Ποιηηηθώλ Μεταληθώλ σο αθνινύζσο: Οθηώ (8) ζέζεηο γηα ην πξόγξακκα Μάζηερ Ποιηηηθώλ Μεταληθώλ (MSc, MEng) Σέζζεξεηο (4) ζέζεηο γηα ην Γηδαθηορηθό πξόγξακκα Ποιηηηθώλ Μεταληθώλ (β) Έληεθα (11) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Μεταληθώλ Περηβάιιοληος σο αθνινύζσο: Δπηά (7) ζέζεηο γηα ην πξόγξακκα Μάζηερ Μεταληθώλ Περηβάιιοληος (MSc, MEng) Σέζζεξηο (4) ζέζεηο γηα ην Γηδαθηορηθό πξόγξακκα Μεταληθώλ Περηβάιιοληος Σει , Φαμ: , 10

11 15. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ Γεθαεπηά (17) ζέζεηο γηα ην λέν κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα επηπέδνπ Μάζηερ ζηηο Δλεργεηαθές Σετλοιογίες θαη Αεηθόρο τεδηαζκό. Σν πξόγξακκα πξνζθέξεηαη θαη από ηα ηέζζεξα Σκήκαηα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο. Από ηης Γρακκαηείες ηωλ Σκεκάηωλ: Σκήκα Αρτηηεθηοληθής Σει Φαμ: Σκήκα Ζιεθηροιόγωλ Μεταληθώλ θαη Μεταληθώλ Τποιογηζηώλ Tει , , Φαμ: , Σκήκα Μεταληθώλ Μεταλοιογίας θαη Καηαζθεσαζηηθής Σει , ή , Φαμ: Σκήκα Ποιηηηθώλ Μεταληθώλ θαη Μεταληθώλ Περηβάιιοληος Σει , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Δλλέα (9) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 4 ζέζεηο γηα Μάζηερ ζηε Νεοειιεληθή Φηιοιογία 5 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό ζηε Νεοειιεληθή Φηιοιογία Σει.: , Φαμ: ΣΜΖΜΑ ΒΤΕΑΝΣΗΝΩΝ ΚΑΗ ΝΔΟΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ Γύν (2) ζέζεηο ζην Γηαηκεκαηηθό Μεηαπηστηαθό Πρόγρακκα Βσδαληηλώλ ποσδώλ πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό Ιζηνζειίδα Πξνγξάκκαηνο: www2.ucy.ac.cy/byz/ Γρακκαηείες Σκεκάηωλ Βπδαληηλώλ θαη Νενειιεληθώλ πνπδώλ: Σειέθσλν: , Φαμ: Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο: Σειέθσλν: , Φαμ:

12 18. ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ Γεθαέμη (16) ζέζεηο ζηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Σκήκαηνο πνπ νδεγνύλ ζηελ απόθηεζε Μάζηεξ ή Γηδαθηνξηθνύ Γηπιώκαηνο σο αθνινύζσο: (α) Γύν (2) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα ζηε Νεόηερε θαη ύγτρολε Ηζηορία σο αθνινύζσο: 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηορηθό πξόγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζηελ Ιζηνξία από αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην. Καηά ηελ θξίζε ηνπ Σκήκαηνο κπνξεί λα γίλνπλ δεθηνί θαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ή Δπξσπατθώλ πνπδώλ ή Σνπξθηθώλ πνπδώλ ή άιινπ κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο (Μάζηεξ) πνπ ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ αίηεζε πρέπεη λα ζσλοδεύεηαη κε ηο αληίγραθο ηες δηπιωκαηηθής εργαζίας επηπέδοσ κάζηερ. Δπηπιέολ λα σποβάιιοληαη αποδεηθηηθά ζηοητεία θαιής γλώζες αγγιηθής γιώζζας. σληοληζηής Προγράκκαηος Νεόηερες θαη ύγτρολες Ηζηορίας Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πέηξνο Παπαπνιπβίνπ Σειέθσλν: (β) Δλλέα (9) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Μεζογεηαθή Αρταηοιογία σο αθνινύζσο: 8 ζέζεηο γηα Μάζηερ 1 ζέζε γηα Γηδαθηορηθό Οη ππνςήθηνη γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Μάζηερ ζα πξέπεη λα είλαη: (α) πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ή ησλ Σκεκάησλ Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ησλ Διιαδηθώλ Παλεπηζηεκίσλ, είηε (β) πηπρηνύρνη ηνπ Σκήκαηνο Κιαζηθώλ πνπδώλ θαη Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ή ησλ αληίζηνηρσλ Σκεκάησλ ησλ ειιαδηθώλ Παλεπηζηεκίσλ, ή (γ) πηπρηνύρνη Σκεκάησλ Αξραηνινγίαο ή Κιαζηθώλ πνπδώλ άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ, είηε (δ) πηπρηνύρνη ζπλαθώλ γλσζηηθώλ πεδίσλ άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ (Ιζηνξία, Ιζηνξία ηεο Σέρλεο, Αξρηηεθηνληθή, Αλζξσπνινγία θαη άιιεο επηζηήκεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ Αξραηνινγία, όπσο Γεσινγία, Φπζηθή θαη Υεκεία), ή (ε) πηπρηνύρνη ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ κε Γεπηεξεύνλ Πηπρίν ζηελ Ιζηνξία ή Αξραηνινγία. Όινη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα έρνπλ βαζκνινγία βαζηθνύ πηπρίνπ «7,5/10» θαη άλσ. Οη ππνςήθηνη πνπ ζα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ζα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε θαη ζα παξαθαζίζνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα επηηύρνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ζε δύν από ηηο βαζηθέο επξσπατθέο μέλεο γιώζζεο πνπ ζα έρνπλ δειώζεη (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά, Ιζπαληθά). Η γιώζζα δηδαζθαιίαο θαη ζπγγξαθήο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε Διιεληθή. Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε δύν πξνπηπρηαθέο εξγαζίεο αξραηνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ, ή ζε πεξίπησζε πηπρηνύρσλ ζπλαθώλ γλσζηηθώλ πεδίσλ δύν πξνπηπρηαθέο εξγαζίεο ζε ζπλαθή ζέκαηα. Δπηπιένλ λα ππνβάιινληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαιήο γλώζεο δύν μέλσλ γισζζώλ. Οη ππνςήθηνη γηα ην Γηδαθηορηθό πξόγξακκα ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ ζηελ Αξραηνινγία ή ζε ζπλαθείο επηζηήκεο (Ιζηνξία ηεο Σέρλεο, Αξρηηεθηνληθή, Αλζξσπνινγία, Αξραία Ιζηνξία θαη άιιεο βνεζεηηθέο γηα ηελ Αξραηνινγία επηζηήκεο, όπσο Γεσινγία, Φπζηθή θαη Υεκεία), από αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην. Οη ππνςήθηνη πνπ ζα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ζα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηηύρνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ζε δύν από ηηο βαζηθέο επξσπατθέο μέλεο γιώζζεο πνπ ζα έρνπλ δειώζεη (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά, Ιζπαληθά). Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε αληίγξαθν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο επηπέδνπ κάζηεξ θαη αληίγξαθα ηπρόλ δεκνζηεύζεσλ. Δπηπιένλ λα ππνβάιινληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαιήο γλώζεο δύν μέλσλ γισζζώλ θαη πξόηαζε γηα ην ζέκα έξεπλαο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. σληοληζηής Προγράκκαηος Μεζογεηαθής Αρταηοιογίας Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γηώξγνο Παπαζάββαο Σειέθσλν:

13 (γ) Μία (1) ζέζε γηα ην λέο κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Γηατείρηζε ηες Ποιηηηζηηθής Κιερολοκηάς σο αθνινύζσο: 1 ζέζε γηα Γηδαθηορηθό Τπνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ από αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην, ζηελ Αξραηνινγία ή ζε ζπλαθείο επηζηήκεο (Ιζηνξία ηεο Σέρλεο, Αξρηηεθηνληθή, Αλζξσπνινγία, Ιζηνξία θαη άιιεο βνεζεηηθέο γηα ηελ Αξραηνινγία επηζηήκεο, όπσο Γεσινγία, Φπζηθή θαη Υεκεία). Οη ππνςήθηνη πνπ ζα πιεξνύλ ηα θξηηήξηα ζα θιεζνύλ ζε ζπλέληεπμε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηηύρνπλ ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ζε δύν από ηηο βαζηθέο επξσπατθέο μέλεο γιώζζεο πνπ ζα έρνπλ δειώζεη (Αγγιηθά, Γαιιηθά, Γεξκαληθά, Ιηαιηθά, Ιζπαληθά). Η αίηεζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε αληίγξαθν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο επηπέδνπ κάζηεξ, αλαιπηηθή βαζκνινγία επηπέδνπ κάζηεξ, αληίγξαθα ηπρόλ δεκνζηεύζεσλ θαη πξόηαζε γηα ην ζέκα έξεπλαο ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο. Δπηπιένλ λα ππνβάιινληαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαιήο γλώζεο δύν μέλσλ γισζζώλ. σληοληζηής ηοσ Προγράκκαηος Γηατείρηζε ηες Ποιηηηζηηθής Κιερολοκηάς Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα Βαζηιηθή Καζζηαλίδνπ. Σει θαη (δ) Σέζζεξηο (4) ζέζεηο γηα ην λέο κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Αρταία Ηζηορία σο αθνινύζσο: 4 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό Οη ππνςήθηνη ζα πξέπεη λα θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθό Σίηιν πνπδώλ (Master) ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Αξραία Ιζηνξία» από ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ή από αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην ηνπ Δμσηεξηθνύ. Τπνςήθηνη κπνξεί λα είλαη θαη όζνη θαηέρνπλ Μεηαπηπρηαθό Σίηιν πνπδώλ (Master) ζηελ «Κιαζζηθή Αξραηνινγία» από αλαγλσξηζκέλν Παλεπηζηήκην ηνπ Δμσηεξηθνύ, ή ζηελ «Μεζνγεηαθή Αξραηνινγία» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ. Κάζε Τπνςήθηνο πξέπεη λα ππνβάιεη Βηνγξαθηθό εκείσκα επηζπλάπηνληαο ηπρόλ δεκνζηεύζεηο θαη ζύληνκε πεξίιεςε, κέρξη 3 ζειίδεο (ζηελ ειιεληθή ή ζε κία δηεζλή γιώζζα, εθ όζνλ αιινδαπόο), κε ηελ νπνία λα αλαιύεη θαη επεμεγεί ην ζέκα πνπ ζθνπεύεη λα πξαγκαηεπζεί ζηελ πξνηεηλόκελε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Αλ απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ ζέκαηνο ηνπ Master θαιείηαη λα αλαθεξζεί δηεμνδηθά ζην πεξηερόκελν ηεο Γηαηξηβήο ηνπ. Η εηζήγεζε γηα ηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ γίλεηαη από ηελ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή κεηά από ζπλέληεπμε. Η Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή απνηειείηαη από 4 Μέιε (Γύν Γηδάζθνληεο Αξραίαο Ιζηνξίαο ηνπ Σκήκαηνο Ιζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη δύν Καζεγεηέο από ηελ Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ). σληοληζηής Προγράκκαηος Αρταίας Ηζηορίας Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Θεόδσξνο Μαπξνγηάλλεο Σει.: Δmail: Σει: , Φαμ: ,

14 19. ΣΜΖΜΑ ΚΛΑΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γέθα (10) ζέζεηο γηα ην κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Κιαζηθώλ ποσδώλ σο αθνινύζσο: 8 ζέζεηο γηα Μάζηερ 2 ζέζεηο γηα Γηδαθηορηθό ην πξόγξακκα γίλνληαη δεθηνί πηπρηνύρνη Κιαζηθήο θαηεπζύλζεσο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη άιισλ αλαγλσξηζκέλσλ Παλεπηζηεκίσλ ή ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ κε βαζκνινγία βαζηθνύ πηπρίνπ ηνπιάρηζηνλ «Λίαλ Καιώο». Η εηζαγσγή πξνβιέπεη ζπλέληεπμε ή/θαη γξαπηή εμέηαζε ηνπ ππνςεθίνπ ελώπηνλ ηξηκεινύο επηηξνπήο δηδαζθόλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, κε ζηόρν λα δηαπηζησζεί ε επηζηεκνληθή ηνπ επάξθεηα. Σει.: , Φαμ: ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΓΗΑ ΟΛΑ ΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Τποβοιή Αηηήζεωλ: Οη αηηήζεηο πξέπεη λα ππνβιεζνύλ ζην/ζηε πληνληζηή/πληνλίζηξηα Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ, ζηο αρκόδηο Σκήκα κέρξη ηε Γεσηέρα 31 Οθηωβρίοσ 2011 ζηελ πην θάησ δηεύζπλζε: Παλεπηζηήκηο Κύπροσ Σκήκα.. (λα ζσκπιερωζεί από ηελ/ηολ ελδηαθερόκελε/ο) Σατ. Θσρίδα Λεσθωζία ΚΤΠΡΟ Οη αηηήζεηο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηα αθόινπζα: 1. Δηδηθό έληππν αίηεζεο (ην νπνίν νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ από ηε Γξακκαηεία ησλ Σκεκάησλ θαη από ηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο πνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο ) 2. Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 3. Πηζηνπνηεκέλα θσηναληίγξαθα Παλεπηζηεκηαθώλ πηπρίσλ ή Βεβαίσζε Απνθνίηεζεο. (Σν πηζηνπνηεκέλν θσηναληίγξαθν πηπρίνπ ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αξγόηεξν κε ηελ θαηάζεζε ηνπ Δληύπνπ Δγγξαθήο ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ). 4. Αλαιπηηθή βαζκνινγία. 5. ύληνκε έθζεζε κέρξη 2 ζειίδεο πξνζσπηθώλ ζηόρσλ θαη εξεπλεηηθώλ ελδηαθεξόλησλ. 6. Σα νλόκαηα θαη ηηο δηεπζύλζεηο Καζεγεηώλ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ από ηνπο νπνίνπο νη αηηεηέο ζα πξέπεη λα δεηήζνπλ λα ζηαινύλ ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απ επζείαο ζην πληνληζηή Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο. Θα γίλοληαη δεθηές κόλο επηζηοιές ποσ θέροσλ πρωηόησπε σπογραθή θαη σποβάιιοληαη ζε ζθραγηζκέλο θάθειο. Σν Σκήκα κπνξεί λα δεηήζεη επηπξόζζεηεο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο. Γηα ηα πξνγξάκκαηα ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο, νη ζπζηαηηθέο επηζηνιέο πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ ζην εηδηθό έληππν ην νπνίν ππάξρεη ζηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Τπεξεζίαο πνπδώλ θαη Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο: 14

15 Γίδαθηρα: Μεηαπηπρηαθά Πξνγξάκκαηα: Μάζηερ γηα θάζε πρόγρακκα Μάζηερ. Γηδαθηορηθά Προγράκκαηα: γηα ηνπο θαηόρνπο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ επηπέδνπ Μάζηεξ γηα ηνπο κε θαηόρνπο κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ επηπέδνπ Μάζηεξ, λννπκέλνπ όηη νινθιεξώζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπο θαη απνθηήζνπλ ην δηδαθηνξηθό ηίηιν εληόο 6 εηώλ (12 εμάκελα). Κάζε έηνο θνίηεζεο πέξαλ ησλ 6 εηώλ κε κέγηζηε δηάξθεηα ζπνπδώλ ηα 8 έηε (16 εμάκελα), αληηζηνηρεί ζε θαηαβνιή δηδάθηξσλ θάζε έηνο. (Αλώηαην πνζό δηδάθηξσλ είλαη 9.000). Γεληθές Πιεξνθνξίεο δίδνληαη από ηηο Γξακκαηείεο ησλ Σκεκάησλ θαζεκεξηλά, Γεπηέξα κέρξη θαη Παξαζθεπή από ηηο 8.00 π.κ κ.κ. Α/ΒΚ 3/10/

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013

ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΥΟΛΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 Ηαλνπάξηνο 2012 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΑΓΓΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ... 4 3. ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗ Η ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗ ΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION M.B.A.) ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013

ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΦΟΡΟΤΜ Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Αγσγήο Τπεύζπλε Καζεγήηξηα: Κηθή Μαπξνκάηε ΠΑΓΚΤΠΡΗΔ ΔΞΔΣΑΔΗ 2013 Πιεξνθνξηαθό Τιηθό γηα καζεηέο / καζήηξηεο Γ Λπθείνπ ρνιηθή Υξνληά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4

ΠΙ 7.7.06.6 ΠΙ 7.7.06.5 ΠΙ 7.7.06.4 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ Ππόγπαμμα Δπιμόπθωζηρ Γιεςθςνηικών ηελεσών ηηρ Δκπαίδεςζηρ Το Έπγο δύναηαι να ζςγσπημαηοδοηηθεί από ηο Εςπωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) καηά 85% και από εθνικούρ πόποςρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ

ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ ΠΔΡΗΛΖΨΔΗ ΚΑΗ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΑ Η ππόζλητη ηηρ απσαίαρ δημοκπαηίαρ ζηη ζύγσπονη εςπυπαφκή ζκέτη: μια διεπιζηημονική πποζέγγιζη Κώζηας Βιαζόποσιος, Αλαπι. Καζεγεηής, Σκήκα Κιαζηθώλ ποσδώλ, Παλεπηζηήκηο ηοσ Νόηηγτακ

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy

H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ. Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy H ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ Tει.: 00357 22800616/617 Fax:00357 22427560 E-mail: daae@moec.gov.cy 1 To ζύζηεκα ηεο Αλώηεξεο Δθπαίδεπζεο (ΑΔ) ηεο Κύπξνπ αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο Μπνιόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΤΝΓΙΚΑΛΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΩΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΘΔΔΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Αζήλα, 16 επηεκβξίνπ 2014 Αξ. Πξωη. 1119 ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΥΔΓΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (ΠΜ) ΜΔ ΣΗΣΛΟ: "ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009).

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 187/2009 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ» (214/Α/2009). ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Γ/ΝΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ Αζήλα 3 / 12 /2010 ΣΜΖΜΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ Ν.Π.Γ.Γ, Ν.Π.Η.Γ. & Α.Δ. Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ. Μεραληθνύ. Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ. πληάθηεο ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ Μεραληθνύ Ζιεθηξνληθώλ Τπνινγηζηηθώλ πζηεκάησλ πληάθηεο Έιιελαο Ησάλλεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μεηζάξαο Άγγεινο Δηδηθό Σερληθό Πξνζσπηθό Οθηώβξηνο 2007 2 Πξόινγνο Ζ ζχληαμε ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΓΙΑΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΔΥΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ χολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Τπολογιστών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομηχανικής Γιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ -----

ΑΔΑ: ΒΙΡΖ9-Υ5Φ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ ----- ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ (ΠΔΚ) ΚΟΕΑΝΖ ----- Σαρ. Γηεύζπλζε : Μαθξπγηάλλε 22 Σαρ. Κώδηθαο : 501 00 Πόιε : Κνδάλε Σαρ. Θπξίδα : 301 Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο. Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΗΝΖΖ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Σα ζηνηρεία ηεο αμηνιόγεζεο αθνξνύλ ηελ πεξίνδν 2004-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ Σν Πξφγξακκα απνλέκεη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 2009 Πεξηερόκελα Πξόινγνο... ζει. 3 1. ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία Δζωηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014

ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 1 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΑΝΘΡΩΠΘΣΘΚΩΝ, ΝΟΜΘΚΩΝ & ΚΟΘΝΩΝΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ (πεπιλαμβ. οι ηπαηιωηικέρ σολέρ) 2. Ιζηνξία ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ 2012 & 2013 & 2014 2 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ ΠΕ ΘΟ ΘΕΣΘΚΩΝ ΕΠΘΣΗΜΩΝ 3 Ο ΕΠΘΣΗΜΟΝΘΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΑΛΛΗΚΖ ΓΛΩΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ακαδημαϊκό έτοσ 2010-2011 ΑΘΗΝΑ 2010 Eπηκέιεηα: Μαξίλα Βήρνπ Πίλαθαο εμσθχιινπ: Robert Delaunay,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ Ζ ΑΛΛΖΛΟΔΠΗΓΡΑΖ ΣΟΤ ΤΠΟ ΗΩΑΝΝΟΤ Α. ΣΔΓΟΠΟΤΛΟΤ ΔΗΑΓΩΓΖ Πξηλ από επηά ρξόληα ζην Ζξάθιεην ηεο Κξήηεο θαη ζηνπο ρώξνπο δηδαζθαιίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, εηειεύηεζαλ θαηά θνβεξό θαη

Διαβάστε περισσότερα