Vocabulary. Chapter 2 Verbs: Chapter 2 Verbs: lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Vocabulary. Chapter 2 Verbs: Chapter 2 Verbs: lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard"

Transcript

1 Vocabulary Chapter 2 ἄγω γράφω διώκω ἔχω θύω κωλύω λύω πέμπω φέρω φεύγω φυλάττω Adverbs: καί οὐ, οὐκ, οὐχ Conjunctions: ἀλλά καί Chapter 3 θεραπεύω παύω πείθω στρατεύω ἀγορά, -ᾶς, ἡ γέφυρα, -ας, ἡ δόξα, -ης, ἡ ἐπιστολή, -ῆς, ἡ ἡμέρα, -ας, ἡ θάλαττα, -ης, ἡ θεά, -ᾶς, ἡ κώμη, -ης, ἡ lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard also, even not but and honor, worship stop persuade march marketplace bridge glory letter day sea goddess village Chapter 2 lead, bring write pursue have sacrifice hinder, prevent loose, set free send carry, bear flee guard Adverbs: also, even not Conjunctions: but and Chapter 3 honor, worship stop persuade march marketplace bridge glory letter day sea goddess village 1

2 μάχη, -ης, ἡ Μοῦσα, -ης, ἡ οἰκία, -ας, ἡ πύλη, -ης, ἡ σοφία, -ας, ἡ στρατιά, -ᾶς, ἡ τιμή, -ῆς, ἡ χώρα, -ας, ἡ Article: ἡ εἰς (+ acc.) ἐκ, ἐξ (+ gen.) ἐν (+ dat.) Other: ὦ Chapter 4 βασιλεύω (+gen.) κωλύω παιδεύω πιστεύω (+dat.) battle Muse house gate wisdom army honor country the (feminine form) into, onto, to out of, from in, on, at (used with voc.) be king, reign keep (someone) away educate, teach, train trust, believe battle Muse house gate wisdom army honor country Article: the (feminine form) into, onto, to out of, from in, on, at Other: (used with voc.) Chapter 4 be king, reign keep (someone) away educate, teach, train trust, believe Ἀθῆναι, -ῶν, αἱ Athens Ἀθήνη, -ης, ἡ Athena δικαιοσύνη, -ης, ἡ justice εἰρήνη, -ης, ἡ peace κριτής, -οῦ, ὁ judge ναύτης, -ου, ὁ sailor νεανίας, -ου, ὁ young man Ξέρξης, -ου, ὁ Xerxes Πέρσης, -ου, ὁ a Persian ποιητής, -οῦ, ὁ poet πολίτης, -ου, ὁ citizen (long ι) Σπάρτη, -ης, ἡ Sparta Athens Athena justice peace judge sailor young man Xerxes a Persian poet citizen (long ι) Sparta 2

3 στρατιώτης, -ου, ὁ soldier ταμίας, -ου, ὁ steward Article: ὁ, ἡ, τό the soldier steward Article: the ἀεί ἀπό (+ gen.) πρός (+ acc.) Chapter 5 θεραπεύω κινδυνεύω μένω Ἀθηναῖος, -ου, ὁ δοῦλος, -ου, ὁ ἰατρός, -οῦ, ὁ ἵππος, -ου, ὁ λόγος, -ου, ὁ νῆσος, -ου, ἡ νόσος, -ου, ἡ ὁδός, -οῦ, ἡ πόλεμος, -ου, ὁ ποταμός, -οῦ, ὁ στρατηγός, -οῦ, ὁ always from, away from to, toward heal, cure, tend run risks stay, remain Athenian slave doctor horse word island illness, plague road, way, journey war river general always from, away from to, toward Chapter 5 heal, cure, tend run risks stay, remain Athenian slave doctor horse word island illness, plague road, way, journey war river general Chapter 6 βλάπτω ἐθέλω κελεύω κόπτω παρέχω harm, injure, damage be willing, wish order cut, cut down produce, cause, provide Chapter 6 harm, injure, damage be willing, wish order cut, cut down produce, cause, provide 3

4 δένδρον, -ου, τό δῶρον, -ου, τό ἔργον, -ου, τό ζυγόν, -οῦ, τό καρπός, -οῦ, ὁ ὅπλα, -ων, τά ζῷον, -ου, τό πολέμιοι, -ων, οἱ σῖτος, -ου ὁ στρατόπεδον, -ου, τό τέκνον, -ου, τό φιλία, -ας, ἡ tree gift work, deed yoke fruit arms, weapons animal enemy (group) food army camp child friendship tree gift work, deed yoke fruit arms, weapons animal enemy (group) food army camp child friendship ἐν (+ dat. pl.) among among μή not not Chapter 7 ἀγγέλλω εἰμί λέγω announce, report be say, speak, tell Chapter 7 announce, report be say, speak, tell ἄνθρωπος, -ου, ὁ βάρβαρος, -ου, ὁ δεσπότης, -ου, ὁ νίκη, -ης, ἡ man, human foreigner master (of a household) victory man, human foreigner master (of a household) victory ἀγαθός, -ή, -όν ἀνδρεῖος, -α, -ον δεινός, -ή, -όν ἐχθρός, -ά, -όν ἰσχυρός, -ά, -όν κακός, -ή, -όν καλός, -ή, -όν good brave strange, terrible, clever hostile strong bad beautiful, fine good brave strange, terrible, clever hostile strong bad beautiful, fine 4

5 μακρός, -ά, -όν σοφός, -ή, -όν φίλιος, -α, -ον χαλεπός, -ή, -όν long wise friendly difficult, dangerous, harsh long wise friendly difficult, dangerous, harsh ἤδη already already Chapter 8 εὑρίσκω λαμβάνω ὁπλίζω find, find out take, capture, catch arm Chapter 8 find, find out take, capture, catch arm θώραξ, -ακος, ὁ breastplate κῆρυξ, -υκος, ὁ herald Λακεδαιμόνιος, -ου, ὁ a Spartan ὄνομα, -ατος, τό name σύμμαχος, -ου, ὁ ally σῶμα, -ατος, τό body φύλαξ, -ακος, ὁ guard χρῆμα, -ατος, τό thing; in plur., money breastplate herald a Spartan name ally body guard thing; in plur., money μικρός, -ά, -όν ῥᾴδιος, -α, -ον small easy small easy ἐπί (+ acc.) against, onto against, onto Conjunctions: γάρ δέ ἤ ἤ... ἤ καί... καί μέν μήτε... μήτε for, because (postpos.) and, but (postpos.) or either... or both... and (sets up contrast with δέ; postpos.) neither... nor Conjunctions: for, because (postpos.) and, but (postpos.) or either... or both... and (sets up contrast with δέ; postpos.) neither... nor 5

6 οἱ μὲν... οἱ δέ οὖν οὔτε... οὔτε τε τε... καί τε... τε some... others therefore (postpos.) neither... nor and both... and (τε postpos.) both... and some... others therefore (postpos.) neither... nor and both... and (τε postpos.) both... and Chapter 9 θαυμάζω οἷός τέ εἰμι χάριν ἔχω wonder (at), admire be able, can be grateful Chapter 9 wonder (at), admire be able, can be grateful ἀσπίς, -ίδος, ἡ Ἑλλάς, -άδος, ἡ ἐλπίς, -ίδος, ἡ κόρυς, -υθος, ἡ λαμπάς, -άδος, ἡ ὄρνις, -ιθος, ὁ/ἡ παῖς, -δός, ὁ/ἡ πατρίς, -ίδος, ἡ φυγάς, -άδος, ὁ/ἡ χάρις, -τος, ἡ shield Greece hope, expectation helmet torch bird child, boy, girl fatherland, own country exile (a person) grace, thanks shield Greece hope, expectation helmet torch bird child, boy, girl fatherland, own country exile (a person) grace, thanks Pronoun: αὐτός, -ή, -ό self; him, her, it (in oblique cases) Pronoun: self; him, her, it (in oblique cases) ἄξιος, -α, -ον αὐτός, -ή, -ό worthy (+ gen.) same (attributive) worthy (+ gen.) same (attributive) μετά (+ acc.) after after Chapter 10 Verbs ἀποθνῄσκω ἀποκτείνω die kill Chapter 10 Verbs die kill 6

7 σῴζω save, protect save, protect Nouns γέρων, -οντος, ὁ γίγας, -αντος, ὁ θεός, -οῦ, ὁ λέων, -οντος, ὁ νύξ, -κτός, ἡ Ξενοφῶν, -ῶντος ὁπλίτης, -ου, ὁ ὕλη, -ης, ἡ old man giant god lion night Xenophon hoplite (heavy-armed soldier) forest Nouns old man giant god lion night Xenophon hoplite (heavy-armed soldier) forest Adjective: ἐλεύθερος, -α, -ον free Adjective: free Pronoun: ὅς, ἥ, ὅ the Pronoun: the νῦν now now διά (+ acc.) ὑπέρ (+ gen.) on account of on behalf of, for on account of on behalf of, for Conjunction: ὅτι because Conjunction: because Chapter 11 ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα (+ acc. thing, + gen. person) ἀναγκάζω, ἀναγκάσω, ἠνάγκασα ἀποφεύγω, ἀποφεύξομαι, ἀπέφευγον ἄρχω, ἄρξω, ἦρξα (+ gen.) εἰσβάλλω, εἰσβαλῶ, εἰσέβαλον (+ εἰς) ἥκω, ἥξω, καταλύω, καταλύσω, κατέλυσα πράττω, πράξω, ἔπραξα προπέμπω, προπέμψω, προύπεμψα Chapter 11 hear, listen to force, compel flee away, escape rule, command throw into, invade, flow into have come destroy do, manage; fare send forth 7

8 συμβουλεύω, συμβουλεύσω, συνεβούλευσα (+ dat.) ταράττω, ταράξω, ἐτάραξα τάττω, τάξω, ἔταξα advise throw into confusion draw up hear, listen to force, compel flee away, escape rule, command throw into, invade, flow into have come destroy do, manage; fare send forth advise throw into confusion draw up ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ Δαρεῖος, -ου, ὁ θήρ, θηρός, ὁ κάμηλος, -ου, ὁ/ἡ Κῦρος, -ου, ὁ Λεωνίδας, -ου, ὁ μήτηρ, μητρός, ἡ πατήρ, πατρός, ὁ ῥήτωρ, -ορος, ὁ φωνή, -ῆς, ἡ man Darius wild beast camel Cyrus Leonidas mother father orator voice man Darius wild beast camel Cyrus Leonidas mother father orator voice Adjective: μῶρος, -α, -ον foolish Adjective: foolish εἰς (+ acc.) ὄπισθε(ν) (+ gen.) σύν (+ dat.) for ( a purpose) behind with for ( a purpose) behind with 8

9 Chapter 12 ἄπειμι, ἀπέσομαι, ἀπῆν εὖ πράττω κακῶς πράττω πίπτω, πεσοῦμαι, ἔπεσον Chapter 12 be absent fare well, manage well fare badly fall be absent fare well, manage well fare badly fall ἀγών, -ῶνος, ὁ Ἕλλην, -ηνος, ὁ ἡγεμών, -όνος, ὁ κίνδυνος, -ου, ὁ λειμών, -ῶνος, ὁ λιμήν, -ένος, ὁ ποιμήν, -ένος, ὁ χειμών, -ῶνος, ὁ contest, game a Greek leader, guide danger meadow harbor shepherd storm, winter contest, game a Greek leader, guide danger meadow harbor shepherd storm, winter Adverbs: ἐκεῖ ἔτι εὖ κακῶς πάλαι there, in that place still, yet well badly of old, long ago Adverbs: there, in that place still, yet well badly of old, long ago Conjunction: εἰ if Conjunction: if Particle: ἄν conditional particle Particle: conditional particle Chapter 13 ἀπάγω ἀπάξω, ἀπήγαγον ἐλπίζω,, ἤλπισα (+ fut. inf.) μέλλω, μελλήσω, ἐμέλλησα (+ fut. inf.) Chapter 13 lead away, bring back hope, expect be about to, intend 9

10 μένω, μενῶ, ἔμεινα παρασκευάζω, παρασκευάσω, παρεσκεύασα await, wait for prepare lead away, bring back hope, expect be about to, intend await, wait for prepare Ἄδμητος, -ου, ὁ Admetus Δημοσθένης, -ους, ὁ Demosthenes ὄρος, ὄρους, τό mountain Σωκράτης, -ους, ὁ Socrates τεῖχος, -ους, τό wall τριήρης, -ους, ἡ trireme Admetus Demosthenes mountain Socrates wall trireme ἑτοῖμος, -η, -ον ὀλίγος, -η, -ον ὑψηλός, -ή, -όν ready little, few high ready little, few high εὐθύς immediately, at once immediately, at once Chapter 14 καταλείπω κρύπτω, κρύψω, ἔκρυψα λείπω, λείψω, ἔλιπον νομίζω, νομιῶ, ἐνόμισα τύπτω, τυπτήσω, φημί, φήσω, ἔφησα οὔ φημι Chapter 14 leave behind hide leave think strike, hit say say... not, deny leave behind hide leave 10

11 ἀνδρεία, -ας, ἡ courage, bravery ἄστυ, ἄστεως, τό town Θεμιστοκλῆς, -έους, ὁ Themistocles ἰχθύς, -ύος, ὁ fish λίθος, -ου, ὁ stone ναυτικόν, -οῦ, ὁ flee, navy πόλις, -εως, ἡ city πρέσβυς, -εως, ὁ elder πρέσβεις, -εων, οἱ ambassadors think strike, hit say say... not, deny courage, bravery town Themistocles fish stone flee, navy city elder ambassadors περί (+ gen.) about concerning about concerning Chapter 15 ἀπελαύνω ἐλαύνω, ἐλῶ, ἤλασα βασιλεύς, -έως, ὁ βασιλεύς without article βοῦς, βοός, ὁ/ἡ γραῦς, γραός, ἡ γυνή, γυναικός, ἡ Ζεύς, Διός, ὁ θάνατος, -ου, ὁ ἱερεύς, -έως, ὁ ἱππεύς, -έως, ὁ ἱππεῖς, -έων, οἱ ναυμαχία, -ας, ἡ ναῦς, νεώς, ἡ ὕδωρ, ὕδατος, τό Chapter 15 drive away, march away drive, march king the king of Persia ox old woman woman, wife Zeus death priest cavalryman cavalry sea battle ship water 11

12 ἐπί (+ gen.) ὑπό Chapter 16 Verb: σπεύδω σπεύσω, ἔσπευσα Ἄλκηστις, -ιδος, ἡ ἔρως, -τος, ὁ ἔτος, ἔτους, τό Ἡρακλῆς, -έους, ὁ φόβος, -ου, ὁ ἄλλος, -η, -ο ἀρχαῖος, -α, -ον ἕκαστος, -η, -ον μέγας, -άλη, μέγα πολύς, πολλή, πολύ τάλας, -αινα, -αν τότε Conjunction: ἤ Chapter 16 Verb: Conjunction: on, upon by (+ gen. of personal agent) hasten, hurry Alcestis love, desire year Heracles fear other, another ancient each (of 3 or more), every big, great, large much, many wretched then, at that time than Chapter 17 δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην,, δέδεγμαι, λύομαι μάχομαι, μαχοῦμαι, ἐμαχεσάμην,, μεμάχημαι, (+ dat.) μιμνῄσκω/μιμνήσκω, μνήσω, ἔμνησα,, μέμνημαι, ἐμνήσθην μιμνῄσκομαι / μιμνήσκομαι ὀνομάζω, ὀνομάσω, ὠνόμασα, ὠνόμακα, Chapter 17 receive ransom fight remind remember, mention name, call (by name) 12

13 ὠνόμασμαι, ὠνομάσθην παύομαι (+ gen.) πείθομαι, πείσομαι, ἐπιθόμην,, πέπεισμαι, ἐπείσθην (+ dat.) πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα,, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην πορεύομαι cease from obey carry, convey march, journey receive ransom fight remind remember, mention name, call (by name) cease from obey carry, convey march, journey αἰχμάλωτος, -ου, ὁ prisoner (of war) κεφαλή, -ῆς, ἡ head μήν, μηνός, ὁ month νόμος, -ου, ὁ law χρόνος, -ου, ὁ time δέκατος, -η, -ον tenth πέμπτος, -η, -ον fifth ἐγγύς (+ gen.) ἔξω (+ gen.) outside παρά (+ dat.) beside prisoner (of war) head month law time tenth fifth near outside beside 13

14 πρό (+ gen.) before, in front of ἐγγύς near Numbers: πέντε (not declinable) five δέκα (not declinable) ten Numbers: before, in front of near five ten Chapter 18 βουλεύομαι βουλεύω, βουλεύσω, ἐβούλευσα, βεβούλευκα, βεβούλευμαι, ἐβουλεύθην πάρειμι, παρέσομαι Chapter 18 deliberate plan be present, be here, be there deliberate plan be present, be here, be there Noun: Ἀρτεμισία, -ας, ἡ δειλός, -ή, -όν ἐμός, -ή, -όν ἡμέτερος, -α, -ον σός, σή, σόν ὑμέτερος, -α, -ον Artemisia cowardly my our your (sing.) your (pl.) Noun: Artemisia cowardly my our your (sing.) your (pl.) Pronouns: ἐγώ, ἐμοῦ/μου ἡμεῖς, ἡμῶν σύ, σοῦ/σου ὑμεῖς, ὑμῶν I we you (sing.) you (pl.) Pronouns: I we you (sing.) you (pl.) οὔποτε never never μετά (+ gen.) with with 14

15 Chapter 19 βοάω, βοήσομαι, ἐβόησα,,, βοηθέω, βοηθήσω, ἐβοήθησα, βεβοήθηκα, βεβοήθημαι, (+ dat.) δεῖ, imperfect ἔδει (+ dat.), future δεήσει δηλόω, δηλώσω, ἐδήλωσα, δεδήλωκα, δεδήλωμαι, ἐδηλώθην δουλόω, δουλώσω, ἐδούλωσα, δεδούλωκα, δεδούλωμαι, ἐδουλώθην ἐλευθερόω, ἐλευθερώσω, ἠλευθέρωσα, ἠλευθέρωκα, ἠλευθέρωμαι, ἠλευθερώθην εὖ ποιέω ζητέω, ζητήσω, ἐζητησα, ἐζήτηκα,, ἐζητήθην κακῶς ποιέω νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην ὁράω, ὄψομαι, εἶδον, ἑώρακα, ἑώραμαι, ὤφθην (aor. stem ἰδ-, Attic impf. ἑώρων) ποιέω, ποιήσω, ἐποίησα, πεποίηκα, πεποίημαι, ἐποιήθην τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην φιλέω, φιλήσω, ἐφίλησα, πεφίληκα, πεφίλημαι, ἐφιλήθην Chapter 19 shout help it is necessary show enslave free treat well seek treat badly win; conquer, defeat see make, do; treat honor love shout help it is necessary show enslave free 15

16 treat well seek treat badly win; conquer, defeat see make, do; treat honor love βίος, -ου, ὁ γῆ, γῆς, ἡ δῆμος, -ου, ὁ νοῦς, νοῦ, ὁ τύραννος, -ου, ὁ life earth people mind tyrant life earth people mind tyrant ἀργυροῦς, -ᾶ, -οῦν of silver χρυσοῦς, -ῆ, -οῦν of gold of silver of gold Conjunction: ὡς since, because; as Conjunction: since, because; as Chapter 20 βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην βούλομαι, βουλήσομαι,,, βεβούλημαι, ἐβουλήθην τρέχω, δραμοῦμαι, ἔδραμον, δεδράμηκα, -δεδράμημαι, φαίνομαι, φανοῦμαι,,, πέφασμαι, ἐφάνθην/ἐφάνην throw, pelt want, wish, be willing run appear, seem 16

17 βάλλω, βαλῶ, ἔβαλον, βέβληκα, βέβλημαι, ἐβλήθην βούλομαι, βουλήσομαι,,, βεβούλημαι, ἐβουλήθην τρέχω, δραμοῦμαι, ἔδραμον, - δεδράμηκα, -δεδράμημαι, φαίνομαι, φανοῦμαι,,, πέφασμαι, ἐφάνθην/ἐφάνην ἀληθής, -ές τὰ ἀληθῆ ἀσφαλής, -ές βαρύς, -εῖα, -ύ βραδύς, -εῖα, -ύ βραχύς, -εῖα, -ύ εὐγενής, -ές εὐδαίμων, -ον εὐρύς, -εῖα, -ύ εὐτυχής, -ές ἡδύς, -εῖα, -ύ πᾶς, πᾶσα, πᾶν σαφής, -ές σώφρων, -ον ταχύς, -εῖα, -ύ ψευδής, -ές true the truth safe heavy slow short well-born happy wide fortunate sweet, pleasant all, every, whole clear prudent fast, swift, quick false true the truth safe heavy slow short well-born happy wide fortunate sweet, pleasant all, every, whole clear prudent fast, swift, quick false διά (+gen.) through, by through, by 17

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College

OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College OCR Greek GCSE Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω, ἄξω, ἤγαγον, ἤχθην ἀδικέω, ἀδικήσω,

Διαβάστε περισσότερα

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek

AS Level Classical Greek. H044/01 Language Defined Vocabulary List. Draft. OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List OCR 2015 QN Awaiting Accreditation AS Level in Classical Greek AS Level Classical Greek H044/01 Language Defined Vocabulary List This vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College

OCR Greek AS Word List Produced by Eton College OCR Greek AS Word List Produced by Eton College ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄγαν ἀγγέλλω, ἀγγελῶ, ἤγγειλα, ἠγγέλθην ἄγγελος, ἀγγέλου, ὁ ἀγνοέω, ἀγνοήσω, ἠγνόησα, ἠγνοήθην ἀγορά, ἀγορᾶς, ἡ ἀγρός, ἀγροῦ, ὁ ἄγω,

Διαβάστε περισσότερα

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU

CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU CORE GREEK VOCABULARY for the FIRST TWO YEARS of GREEK at LSU About this Vocabulary List The goal behind compiling this list of words is to provide a set of words which are likely to be a core vocabulary

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013)

College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) College Greek Exam Syllabus Fifth Annual Exam (2013) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012)

College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) College Greek Exam Syllabus Fourth Annual Exam (2012) All questions ask the student to choose the best from four different answers. The first thirty (30) questions test the material listed below. The last

Διαβάστε περισσότερα

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat Verbs Present ἄγω Future ἄξω Aorist ἤγαγον Definition I lead; I take; imperative, come on! αἱρέω αἴρω αἱρέσω ἀρῶ εἷλον ἦρα (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up αἰτέω αἰτήσω

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary to be learnt: through Section 6

Vocabulary to be learnt: through Section 6 Vocabulary to be learnt: through Section 6 nouns: first declension Ἀθῆναι, αἱ αἰτία, ἡ ἀλήθειᾰ, ἡ ἀνάγκη, ἡ Athens reason, cause, responsibility truth necessity ἀνάγκη ἐστί it is obligatory (for X, acc.

Διαβάστε περισσότερα

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1

CPL Online Winter 2008 Wilfred E. Major Page 1 Wilfred E. Major Page 1 It s Not the Size, It s the Frequency: The Value of Using a Core Vocabulary in Beginning and Intermediate Greek Wilfred E. Major Foreign Languages and Literatures Department Louisiana

Διαβάστε περισσότερα

The 2010 College Greek Exam

The 2010 College Greek Exam 53 The 2010 College Greek Exam Albert Louisiana State University Abstract This article reports on the second annual College Greek Exam (CGE), a national exam for students of ancient Greek, usually given

Διαβάστε περισσότερα

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον

αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον word ὁ πεζός αἰσχρός, αἰσχρά, αἰσχρόν (comp. αἰσχίων) αἴτιος, αἰτία, αἴτιον ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν ἄδικος, ἄδικον ῥᾴδιος, ῥᾳδία, ῥᾴδιον (comp. ῥᾴων) δίκαιος, δικαία, δίκαιον δῆλος, δήλη, δῆλον ἱερός, ἱερά,

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

English to Greek vocabulary in lessons 1-10

English to Greek vocabulary in lessons 1-10 English to Greek vocabulary in lessons 1-10 E to Greek vocabulary, lessons 1-10, p1 Try to remember the highlighted vocabulary! Nouns Aeneas (mythic Trojan hero said to have founded Rome) = Αἰνείας, ου,

Διαβάστε περισσότερα

a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011)

a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011) a wordlist for Odyssey 19 in alphabetical order (version 2, Jan. 2011) N.B. ὁ and ὅς have been omitted Greek w ord English de finition frequency unusual f orms in rarity in part of speech in τ τ Homer

Διαβάστε περισσότερα

5 th Lang WB (2 nd ed.) Form: GCSE Greek. Language Workbook 5 th Form. Taylor 2, Ch. 9 onwards. 1 of 41 KES Classics 2011.09.02

5 th Lang WB (2 nd ed.) Form: GCSE Greek. Language Workbook 5 th Form. Taylor 2, Ch. 9 onwards. 1 of 41 KES Classics 2011.09.02 GCSE Greek Name: 5 th Lang WB (2 nd ed.) Form: GCSE Greek Language Workbook 5 th Form Taylor 2, Ch. 9 onwards 1 of 41 KES Classics 2011.09.02 ἀγωγή Pre-Mock Revision & Test Schedule The agoge was the name

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 7. Greek to GCSE (part 2) 1. Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι.

Chapter 7. Greek to GCSE (part 2) 1. Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι. Greek to GCSE (part 2) 1 Chapter 7 Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι. Exercise 7.2 1 The words are being learned (studied) by the children. 2 The

Διαβάστε περισσότερα

An Introduction to New Testament Greek

An Introduction to New Testament Greek An Introduction to New Testament Greek Paul Pritchard February 2014 0 Session 1: The Greek Alphabet Capital Lower case Name Pronunciation 1 Transliteration Α α alpha lard/cup a Β β beta bat b Γ γ gamma

Διαβάστε περισσότερα

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep

δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep Principal Parts of Common Verbs arranged by Type Stems in υ- and αυλύω λύσω ἔλυσα λέλυκα λέλυμαι ἐλύθην: to loosen, loose δακρύω δακρύσω ἐδάκρυσα δεδάκρυκα δεδάκρυμαι (I am in tears): to cry, weep παύω

Διαβάστε περισσότερα

Vocabulary in Lessons 1-9

Vocabulary in Lessons 1-9 1 of 10 5/15/2011 1:28 PM Try to remember the highlighted vocabulary! Vocabulary in Lessons 1-9 Article ὁ, ἡ, τό = the Nouns ἄγγελος, ου, ὁ = angel, messenger ἀδελφός, οῦ, ὁ = brother ἀδικία, ας, ἡ = injustice,

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. Gr eek. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 2 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Dialogues of the Gods

Dialogues of the Gods Lucian s Dialogues of the Gods An Intermediate Greek Reader Greek Text with Running Vocabulary and Commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s Dialogues of the Gods: An Intermediate Greek Reader:

Διαβάστε περισσότερα

Lucian s. The Ass. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis

Lucian s. The Ass. An Intermediate Greek Reader. Greek text with running vocabulary and commentary. Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s The Ass An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s Lucius, or The Ass: An Intermediate Greek Reader Greek text with Running

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone

From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone From Zero to Greek: An Introduction to the Language for Everyone A pre-institute workshop at American Classical League 61 st Annual Institute, Durham, NH Holloway Commons: Cocheco Room Thursday June 26,

Διαβάστε περισσότερα

Herodotus Histories Book 1

Herodotus Histories Book 1 Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary nd Edition Geoffrey Steadman Herodotus Histories Book 1 Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Second Edition 01 by

Διαβάστε περισσότερα

On the Syrian Goddess

On the Syrian Goddess Lucian s On the Syrian Goddess An Intermediate Greek Reader Greek text with running vocabulary and commentary Evan Hayes and Stephen Nimis Lucian s On the Syrian Goddess: An Intermediate Greek Reader Greek

Διαβάστε περισσότερα

Xenophon s Anabasis IV

Xenophon s Anabasis IV Xenophon s Anabasis IV Greek Text with Facing Vocabulary and Commentary Beta Edition 15 February 2014 This edition has not be throughly proofread yet. There are sure to be errors, obvious and otherwise,

Διαβάστε περισσότερα

Crito vocabulary (by part of speech)

Crito vocabulary (by part of speech) Crito vocabulary (by part of speech) Greek word part of speech frequency English meaning πολύς adj. 38 much or many δίκαιος adj. 28 just καλός adj. 18 beautiful πρότερος adj. 11 earlier ἀγαθός adj. 8 good

Διαβάστε περισσότερα

An Independent Study Guide to Reading Greek

An Independent Study Guide to Reading Greek An Independent Study Guide to Reading Greek SECOND EDITION First published in 1978 and now thoroughly revised, Reading Greek is a best-selling oneyear introductory course in ancient Greek for students

Διαβάστε περισσότερα

Homeschool Self-Study Greek, Volume Two

Homeschool Self-Study Greek, Volume Two 1. John 1:1-2 1.1 Reading 1:1 1:2 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 1.2 Vocabulary [Familiarity with the many meanings and usages of

Διαβάστε περισσότερα

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald

The Passion of Perpetua and Felicitas. Patristic Readers, Volume 1b. Greek Text with Vocabulary and Commentary. Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Patristic Readers, Volume 1b Greek Text with Vocabulary and Commentary Seumas Macdonald The Passion of Perpetua and Felicitas Greek Text with Vocabulary and Commentary

Διαβάστε περισσότερα