Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 10β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε). Group information and study schedule: Anyone can join this study group at any time. Just send in a submission! Send complete or partial assignments to by midnight your local time on Thursday with the tag [ATH2010] and the chapter number (e.g., 6β) in the subject line. ==================== We had 5 participants this week: # JAH Jason Hare # LRW L. Webster # LXD Lorcan Despanais # NAD NateD # RKM Rob McConeghy G 1.. ἆρα μενοῦμεν ἐν τῷ ἄστει ἢ οἴκαδε πορευσόμεθα; G 1 JAH Shall we remain in the city or journey home? G 1 LRW Shall we stay in the city or shall we go home? G 1 LXD Shall we remain in the city or shall we return home? G 1 NAD Will we stay in the city or go home? G 1 RKM Will we remain in the city or will we travel home? G 2.. οἱ παῖδες τὸν πάππον ἐγεροῦσιν δι ὀλίγου γὰρ ὁρμησόμεθα. G 2 JAH The children will wake [their] grandfather up; for soon we will set off. G 2 LRW The children will wake up grandfather for we will soon set off. G 2 LXD The boys wake up their grandfather, for soon we shall be hastening. G 2 NAD The children will wake grandfather up; for soon we will start. G 2 RKM The children will wake up their grandfather; for soon we will start. G 3.. ὁ αὐτουργὸς τὸν λύκον λίθοις βαλεῖ. G 3 JAH The farmer pelts the wolf with stones. G 3 LRW The farmer will hit the wolf with stones G 3 LXD The rancher will pelt the wolf with stones. G 3 NAD The farmer will pelt the wolf with stones. G 3 RKM The farmer will hit the wolf with stones. G 4.. ἑσπέρα δι ὀλίγου γενήσεται ὁ αὐτουργὸς τὸ ἄροτρον ἀρεῖ καὶ οἴκαδε οἴσει. G 4 JAH Soon it will be evening; the farmer will lift the plow and carry [it] home. G 4 LRW It will soon be evening. The farmer will lift the plough and carry it home. G 4 LXD Soon it will become evening; the farmer will pick up his plow and carry it home. G 4 NAD Soon it will be night; the farmer will lift his plow and carry [it] home. G 4 RKM It will soon be evening; the farmer will lift the plow and carry it home.

2 G 5.. οἱ δοῦλοι τοὺς βοῦς λύσουσι καὶ οἴκαδε ἄξουσιν. G 5 JAH The slaves will release the oxen and lead [them] home. G 5 LRW The slaves will set the oxen free and drive them home. G 5 LXD The slaves will loose the oxen and will drive them home. G 5 NAD The slaves will loosen the oxen and lead [them] home. G 5 RKM The slaves will unyoke the oxen and lead them home. G 6.. ὁ Θησεύς, ἀνδρεῖος ὤν, τὸν Μινώταυρον ἀποκτενεῖ. G 6 JAH Theseus, being brave, will kill the Minotaur. G 6 LRW Theseus being brave will kill the Minotaur. G 6 LXD Theseus, being brave, will slay the Minotaur. G 6 NAD Theseus, being brave, will kill the Minotaur. G 6 RKM Theseus, being brave, will kill the Minotaur. G 7.. οἱ μὲν παῖδες οἴκοι μενοῦσιν, ἐγὼ δὲ πρὸς τὸ ἄστυ σπεύσω. G 7 JAH Whereas the children will remain at home, I will hurry to the city. G 7 LRW The boys will stay at home but I will hurry to the city G 7 LXD The children will stay home, but I will hasten to the city. G 7 NAD The children will stay at home whereas I will hurry to the city. G 7 RKM The children will stay at home, but I will hasten to the city. G 8.. ἆρ οὐκ ἐγερεῖς τὸν πάππον; ὀψὲ γὰρ εἰς τὸ θέατρον ἀφιξόμεθα. G 8 JAH Will you not rouse grandfather? For we will arrive at the theater late. G 8 LRW Will you not wake grandfather? For we will arrive at the theatre late. G 8 LXD Won't you wake up grampa? For we shall be getting to the theater too late. G 8 NAD Will you not wake grandfather up? For we will arrive at the theater too late. G 8 RKM Will you not wake up your grandfather? For we will arrive at the theater late. H 1.. ἴθι δή, ὦ παῖ, καὶ τῇ μητρὶ εἰπὲ ὅτι πρὸς τῇ θύρᾳ μενῶ. H 1 JAH Go on, child, and tell [your] mother that I will stay near the door. H 1 LRW Go, child, and tell your mother that I will wait at the door. H 1 LXD Go on, boy, and tell my mother that I shall wait at the door. H 1 NAD Come now, my boy, and tell your mother that I will wait at the door. H 1 RKM Go now, boy, and tell your mother that I will stay at the door H 2.. πρὸς τὸν ἀγρὸν ἴμεν καὶ τὸν κύνα ζητήσομεν. H 2 JAH We will go to the field and look for the dog. H 2 LRW We will go to the field and look for the dog. H 2 LXD We are going to the field, and shall look for the dog. H 2 NAD We will go toward the field and look for the dog. H 2 RKM We will go to the field and look for the dog.

3 H 3.. τὸν κύνα ὁρῶμεν πρὸς τὰ πρόβατα προσιόντα. H 3 JAH We see the dog going toward the sheep. This is present tense. Future would be ὀψόμεθα ( we will see ). H 3 LRW We see the dog approaching the sheep. H 3 LXD We shall see the dog as it is going toward the sheep. H 3 NAD We see the dog approaching the sheep. H 3 RKM We see the dog approaching the sheep. H 4.. ὁ πατὴρ ἡμᾶς κελεύει οἴκαδε ἐπανιέναι. H 4 JAH [Our] father orders us to return home. H 4 LRW Father tells us to go back home. H 4 LXD Father tells us to go back home. H 4 NAD Our father is calling us to return home. H 4 RKM Our father orders us to return home. H 5.. αἱ παρθένοι εἰς τὸ ἄστυ ἴασιν. H 5 JAH The girls will go to the city. H 5 LRW The girls will go to the city. H 5 LXD The girls will go to the city. H 5 NAD The girls will go to the city. H 5 RKM The girls will go into the city. H 6.. ἴτε, ὦ παρθένοι ὁ πατὴρ ὑμῖν εἰς τὸ ἄστυ ἡγήσεται. H 6 JAH Go, girls; [your] father will lead you to the city. H 6 LRW Go, girls. Your father will lead you to the city. H 6 LXD Go, girls! Father will escort you to the city. H 6 NAD Come, girls! Your father will lead you to the city. H 6 RKM Come, girls; your father will lead you into the city. H 7.. ἡ μήτηρ πρὸς τὴν κρήνην εἶσιν τὰς δὲ παρθένους κελεύει ἑαυτῇ συλλαμβάνειν. H 7 JAH The mother will go to the spring; and she orders the girls to help her. ἑαυτῇ should be translated without the reflexive in English. It s used to indicate that the one receiving the help is also the one doing the ordering. H 7 LRW The mother will go to the spring. She tells the girls to help her. H 7 LXD Mother will go to the spring, but she bids the girls to help her. H 7 NAD The mother will go to the spring; but she orders/tells her girls to help her. H 7 RKM The mother is going to the spring; she orders the girls to help her. H 8.. αἱ παρθένοι πρὸς τὴν κρήνην ἰοῦσαι μεγάλας ὑδρίας φέρουσιν. H 8 JAH Going to the spring, the girls carry large waterjars. H 8 LRW Going to the spring, the girls carry large water jars. H 8 LXD The girls are carrying big water jars going to the spring. H 8 NAD The girls are carrying large water-jars while going to the spring. H 8 RKM The girls going to the spring are carrying large water jars.

4 H 9.. αἱ γυναῖκες αἱ πρὸς τῇ κρήνῃ ὁρῶσιν αὐτὰς προσιούσας. H 9 JAH The women at the spring see them (the girls) coming toward [them] (the women). H 9 LRW The women at the spring see them approaching. H 9 LXD The women see them coming towards the spring. H 9 NAD The women at the spring see them approaching. H 9 RKM The women at the spring see them (the women) approaching. H 10.. χαίρετε, ὦ παρθένοι, φασίν. πότε πρὸς τὸ ἄστυ ἴτε; H 10 JAH Greetings, girls, they say. When will you go to the city? H 10 LRW Hello, girls they say. When will you go to the city? H 10 LXD "Have fun, girls," they say, "when you (will) go to the city." H 10 NAD "Greeting, girls," they say. "When will you go to the city?" H 10 RKM Greetings, girls, they say. When will you go to the city? I 1.. ἄγγελον πέμψομεν ὡς τοῖς πολίταις πάντα λέξοντα. I 1 JAH We will send an angel to tell the citizens everything. I 1 LRW We will send a messenger to tell the citizens everything. I 1 LXD We shall send a messenger to tell the citizens all the news. I 1 NAD We will send a messenger to tell everything to the citizens/so that he may tell... Smyth in 2206 has quite a useful summary of the various ways to express this idea in Classical Greek. I 1 RKM We will send a messenger to tell the citizens everything. I 2.. οἱ πολῖται πρὸς τὴν ἀγορὰν σπεύδουσιν ὡς τοῦ ἀγγέλου ἀκουσόμενοι. I 2 JAH The citizens hurry to the marketplace to hear the messenger. I 2 LRW The citizens hurry to the market place to hear teh messenger. I 2 LXD The citizens are hastening to the campus to hear the messenger. I 2 NAD The citizens hurry to the market to hear the messenger. I 2 RKM The citizens are hurrying to the marketplace to hear the messenger. I 3.. εἰς τὸ ἄστυ πορεύονται ὡς τῇ ἑορτῇ παρεσόμενοι. I 3 JAH They journey to the city to be present for the festival. I 3 LRW They are going to the city to attend the festival. I 3 LXD They are going to the city in order to be present for the festival. I 3 NAD They go/journey to the city to be present at the festival. LSJ πάρειμι, A. 3. w. dat., to be present in or at. I 3 RKM They are traveling into the city to attend the festival. I 4.. παρασκευάζονται ὡς μαχούμενοι. I 4 JAH They are getting ready to fight. I 4 LRW They are preparing to fight. I 4 LXD They are preparing themselves to fight. I 4 NAD They prepare themselves to fight. I 4 RKM They are getting ready to fight.

5 I 5.. ὁ Θησεὺς πρὸς τὴν Κρήτην πλεῖ ὡς σώσων τοὺς ἑταίρους. I 5 JAH Theseus sails to Crete to save his comrades. I 5 LRW Theseus is sailing to Crete to save his comrdes. I 5 LXD Theseus is sailing to Crete to save his comrades. I 5 NAD Theseus sails to Crete to save his comrades. I 5 RKM Theseus is sailing to Crete to save his comrades.

Group information and study schedule: http://www.jhronline.com/greek/ath2010/course.html

Group information and study schedule: http://www.jhronline.com/greek/ath2010/course.html χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 6α of Athenaze (Ἀθήναζε). Group information and study schedule: http://www.jhronline.com/greek/ath2010/course.html Anyone can join

Διαβάστε περισσότερα

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε).

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε). χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11β (part 1) of Athenaze (Ἀθήναζε). Group information and study schedule: http://thehebrewcafe.com/greek/ath2010 Anyone can join

Διαβάστε περισσότερα

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11α of Athenaze (Ἀθήναζε).

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11α of Athenaze (Ἀθήναζε). χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 11α of Athenaze (Ἀθήναζε). Group information and study schedule: http://thehebrewcafe.com/greek/ath2010 Anyone can join this study

Διαβάστε περισσότερα

χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 12α of Athenaze (Ἀθήναζε). Chapter 12 already? We'll be in 16 and beyond before we know it! Great job!! Group information and study

Διαβάστε περισσότερα

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 12β (part 2) of Athenaze (Ἀθήναζε).

Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 12β (part 2) of Athenaze (Ἀθήναζε). χαίρετε, ὦ φίλοι! Enclosed is the ATH2010 group s collation for chapter 12β (part 2) of Athenaze (Ἀθήναζε). Group information and study schedule: http://thehebrewcafe.com/greek/ath2010 Anyone can join

Διαβάστε περισσότερα

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat

Verbs. come to rescue/aid X. I work; I accomplish I come; I go I eat Verbs Present ἄγω Future ἄξω Aorist ἤγαγον Definition I lead; I take; imperative, come on! αἱρέω αἴρω αἱρέσω ἀρῶ εἷλον ἦρα (irregular augment), I take I lift; with reflexive pronoun, I get up αἰτέω αἰτήσω

Διαβάστε περισσότερα

2013 FJCL State Latin Forum Classical Greek Language. 1. ἄγω a. to hate b. to lead c. to admonis d. to kindle

2013 FJCL State Latin Forum Classical Greek Language. 1. ἄγω a. to hate b. to lead c. to admonis d. to kindle 2013 FJCL State Latin Forum Classical Greek Language Section I: Vocabulary 1. ἄγω a. to hate b. to lead c. to admonis d. to kindle 2. δοκέω a. to teach b. to justify c. to seem d. to desire 3. στρέφω a.

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 7. Greek to GCSE (part 2) 1. Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι.

Chapter 7. Greek to GCSE (part 2) 1. Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι. Greek to GCSE (part 2) 1 Chapter 7 Exercise 7.1 1 διωκόμεθα. 2 πέμπονται. 3 φυλάττῃ (or, φυλάττει). 4 εὑρίσκεται. 5 πείθομαι. Exercise 7.2 1 The words are being learned (studied) by the children. 2 The

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2005) ιάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2005 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

2012 FJCL State Latin Forum Classical Greek Language

2012 FJCL State Latin Forum Classical Greek Language 2012 FJCL State Latin Forum Classical Greek Language Section I: Vocabulary 1. ἡ δίκη a. excellence b. justice c. victory d. gift 2. ὁ θάνατος a. death b. money c. farmer d. ship 3. διά a. outside b. among

Διαβάστε περισσότερα

SAFER INTERNET FOR CHILDREN

SAFER INTERNET FOR CHILDREN Qualitative Study SAFER INTERNET FOR CHILDREN QUALITATIVE STUDY IN 29 EUROPEAN COUNTRIES NATIONAL ANALYSIS : CYPRUS EUROPEAN COMMISSION Directorate-General Information Society and Media April 2007 OPTEM

Διαβάστε περισσότερα

An Independent Study Guide to Reading Greek

An Independent Study Guide to Reading Greek An Independent Study Guide to Reading Greek SECOND EDITION First published in 1978 and now thoroughly revised, Reading Greek is a best-selling oneyear introductory course in ancient Greek for students

Διαβάστε περισσότερα

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour 30 minutes

Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour 30 minutes Oxford Cambridge and RSA GCSE (9 1) Classical Greek J292/01 Language Sample Question Paper Date Morning/Afternoon Time allowed: 1 hour 30 minutes Do not use: a dictionary * 0 0 0 0 0 0 * First name Last

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 4. Second Declension Masculine Nouns

Chapter 4. Second Declension Masculine Nouns Chapter 4 Second Declension Masculine Nouns 4.1 Nouns are names for things (book, dog), persons (girl, John), places (field, Paris), qualities (truth). In a sentence, nouns can be used to tell us "who"

Διαβάστε περισσότερα

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες

Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Anatolia College ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2006) ιάρκεια 2 ώρες Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 17. Prepositions - Part 1

Chapter 17. Prepositions - Part 1 Chapter 17 Prepositions - Part 1 17.1 Prepositions Prepositions tell us the relation between two words - they generally tell us where something is or takes place. e.g. "The dog is in the street.", "John

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες

ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες ANATOLIA COLLEGE ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (2011) Διάρκεια 2 ώρες Part 1A Για τις ερωτήσεις 1-5 θα ακούσετε πέντε σύντομους διαλόγους. Θα ακούσετε μια ερώτηση για κάθε διάλογο μια φορά πριν

Διαβάστε περισσότερα

the birth of a child Immanuel God with us a life of rebirth Sermon

the birth of a child Immanuel God with us a life of rebirth Sermon THE BIRTH OF A CHILD The Nativity of Our Lord; Christmas Eve December 24, 2013 Lessons Isaiah 9:2-7 Psalm 96 Titus 2:11-14 St. Luke 2:1-14 [15-20] Pastor David J. Risendal www.onelittleword.org www.stplc.org

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 26. The Future Tense

Chapter 26. The Future Tense Chapter 26 The Future Tense 26.1 So far we have used verbs in the present tense, with a few examples of past tenses. Now we come to the future tense - and there are no new endings to learn. Regular Greek

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 49. Imperatives

Chapter 49. Imperatives Chapter 49 Imperatives 49.1 Review We met the Present Active forms of the Imperative in chapter 18 Take some time now to review chapter 18 before proceeding. The word "Imperative" come from the Latin "Imperator"

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 18. The Present Imperative

Chapter 18. The Present Imperative Chapter 18 The Present Imperative 18.1 We have learned how to use a verb to make a statement (the Indicative). Now we will learn how to use a verb to give a command - the Imperative (Latin - "imperator"

Διαβάστε περισσότερα

A SPIRITED WITNESS The Feast of Pentecost (Year A)! June 12, 2011

A SPIRITED WITNESS The Feast of Pentecost (Year A)! June 12, 2011 A SPIRITED WITNESS The Feast of Pentecost (Year A)! June 12, 2011 This Sundayʼs Lessons Acts 2:1-21 Psalm 104:24-34, 3b 1st Corinthians 12:3b-13 St. John 20:19-23 Prayer of the Day Pastor David J. Risendal

Διαβάστε περισσότερα

Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana

Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana Holy Trinity Greek Orthodox Cathedral New Orleans, Louisiana August 4, 2013 The Holy Seven Youths of Ephesus Sunday, August 4 ~ 8:45 am Orthros, 10:00 am Divine Liturgy 6 th Sunday of Matthew 12:00 pm

Διαβάστε περισσότερα

SCHWANDT S ARNOLD GREEK PROSE COMPOSITION

SCHWANDT S ARNOLD GREEK PROSE COMPOSITION SCHWANDT S ARNOLD A PRACTICAL INTRODUCATION TO GREEK PROSE COMPOSITION 2 ND UPDATED EDITION BY JOHN SCHWANDT, M.A., SENIOR FELLOW OF NEW SAINT ANDREWS COLLEGE 2005 ORIGINALLY BY THOMAS KERCHEVER ARNOLD,

Διαβάστε περισσότερα

COMPARISON. A. Put in than, of, in:

COMPARISON. A. Put in than, of, in: COMPARISON A. Put in than, of, in: 1. Our house is the smallest... the town. 2. Mary is more beautiful... Helen. 3. The Wests are richer... the Smiths. 4. My sister is younger... me. 5. August is hotter...

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 53 Acts 20:13-21:6

Notes on the Greek New Testament Week 53 Acts 20:13-21:6 Notes on the Greek New Testament Week 53 Acts 20:13-21:6 Day 261: Acts 20:13-16 Verse 13 Ἡµεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθηµεν ἐπὶ τὴν Ἆσσον, ἐκεῖθεν µέλλοντες ἀναλαµβάνειν τὸν Παῦλον, οὕτως γὰρ

Διαβάστε περισσότερα

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009

ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009 ANATOLIA COLLEGE ENTRANCE EXAM 2009 Part 1. Writing in Greek ιαβάστε προσεχτικά το παρακάτω αγγλικό κείµενο καθώς και τις οδηγίες που ακολουθούν και απαντήστε στα ελληνικά στις γραµµές που υπάρχουν στο

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8

Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Editorial Team Jean Vinten Helen Tsismetsis Vicky Nash Maria Ioannou ISBN 978-9963-710-19-5 978-9963-710-18-8 Super Course System Aegaleo 1 2057 Strovolos Nicosia, Cyprus All rights reserved; no part of

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 65. Deponent Verbs

Chapter 65. Deponent Verbs Chapter 65 Deponent Verbs 65.1 Deponent Verbs are Active in meaning, although they only have Passive or Middle forms. This means that when one meets them in a text, they look as if they are Middle or Passive,

Διαβάστε περισσότερα