ΧΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑ- ΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑ- ΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ"

Transcript

1 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 893 ΧΡΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑ- ΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Πάνος Φιτσιλής Τµήµα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων ΤΕΙ Λάρισας Αχιλλέας Καµέας Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Περίληψη Στο άρθρο παρουσιάζεται ο συνδυασµός της χρήσης των εννοιολογικών και θεµατικών χαρτών για τη µοντελοποίηση εννοιών που είναι απαραίτητες για τη διδασκαλία της ανάπτυξης συστηµάτων λογισµικού µε την χρήση της αντικειµενοστρεφούς προσέγγισης. Λέξεις Κλειδιά Εννοιολογικοί χάρτες, θεµατικοί χάρτες αντικειµενοστρεφής ανάπτυξη συστηµάτων λογισµικού. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µοντελοποίηση της εκπαιδευτικής γνώσης είναι ένα από τα πιο σηµαντικά και ενδιαφέροντα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η σύγχρονη εκπαιδευτική κοινότητα σήµερα. Οι λόγοι που δηµιουργούν την ανάγκη αυτή είναι η ανάπτυξη µεγάλου αριθµού διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραµµάτων (web based learning) και η ανάπτυξη της εξαποστάσεως εκπαίδευσης (distance learning), λόγοι που σε συνδυασµό µε τις παραδοσιακές ανάγκες της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και της οργάνωσης της διδασκαλίας κάνουν το πρόβληµα της µοντελοποίησης της εκπαιδευτική γνώσης εξαιρετικά επίκαιρο. Στην εργασία αυτή προτείνεται η συνδυασµένη χρήση εννοιολογικών χαρτών και θεµατικών χαρτών για την αναπαράσταση των εννοιών της αντκειµενοστρέφειας και της γνώσης που διδάσκονται οι φοιτητές του ΕΑΠ στη Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ24 «Σχεδιασµός Λογισµικού». Αρχικά θα παρουσιάσουµε τους εννοιολογικούς χάρτες και τους χάρτες θεµάτων, στη συνέχεια θα περιγράψουµε ένα υποσύνολο της γνώσης περί αντικειµενοστρεφών µεθοδολογιών και θα καταλήξουµε στη µοντελοποίησή της. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν σηµαντικά εργαλεία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση τους στη διδασκαλία προτάθηκε αρχικά από τον J. D.

2 894 Πρακτικά Συνεδρίου - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΕΣ Novak (Gowin 1984), και βασίζεται στη θεωρία του Ausubel που τόνιζε τη ση- µασία της προϋπάρχουσας γνώσης για τη δυνατότητα κατάκτησης νέων εννοιών. Η «µάθηση µε νόηµα» όπως την αποκαλούσε, σήµαινε την προσαρµογή των νέων εννοιών στις υπάρχουσες γνωστικές δοµές. Η χρήση των εννοιολογικών χαρτών για τη µοντελοποίηση της γνώσης είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη πράγµα που αποδεικνύεται από τη διαρκώς αυξανόµενη βιβλιογραφία (De Haan 2003; Croft 2003). Στους εννοιολογικούς χάρτες η γνώση είναι οργανω- µένη σε ένα «δίκτυο» εννοιών, το οποίο είναι µοναδικό για κάθε εκπαιδευόµενο Η µάθηση επιτυγχάνεται όταν οι εκπαιδευόµενοι προσπαθούν να προσθέσουν νέες έννοιες και συνδέσεις επεκτείνοντας/µεταβάλλοντας το δίκτυο της γνώσης τους ή αναδιοργανώνοντας αυτό. Ένας από τους βασικούς στόχους των σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων είναι ο σαφής διαχωρισµός του εκπαιδευτικού υλικού από τις έννοιες του πεδίου µελέτης (Dichev 2004) και η ταυτόχρονη τυποποίηση των εννοιών. Έτσι, ενώ οι εννοιολογικοί χάρτες µπορούν να περιγράψουν µε τρόπο εύκολο και κατανοητό τις έννοιες και εξαρτήσεις του πεδίου προβλήµατος ταυτόχρονα αποτελούν ένα εργαλείο υψηλού επιπέδου το οποίο δεν µπορεί να χρησι- µοποιηθεί για την τυποποιηµένη περιγραφή του πεδίου προβλήµατος ούτε του εκπαιδευτικού υλικού. Για την επίλυση του προβλήµατος της τυποποίησης της σηµασιολογική πληροφορίας (Berners-Lee 2001) έχουν προταθεί δύο πρότυπα: το πρότυπο RDF (Resource Description Framework) και οι θεµατικοί χάρτες (topic maps) (Pepper 2001). Αν και τα δύο πρότυπα έχουν κοινό στόχο, το πρότυπο RDF αναπαριστά τη γνώση µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η επεξεργασία της από τον υπολογιστή, ενώ οι θεµατικοί χάρτες δίνουν έµφαση στην κατανόηση της πληροφορίας από τον χρήστη και για το λόγο αυτό είναι πιο κατάλληλοι για την πλοήγηση, το ψάξιµο και τη δόµηση της πληροφορίας γνώσης (Pepper, 2002). Οι θεµατικοί χάρτες έχουν τυποποιηθεί και µπορούν να θεωρηθούν σαν ένα επιπλέον επίπεδο µετα-δεδοµένων (metadata layer) που περιγράφει το διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο µπορεί να παίρνει πολλές διαφορετικές µορφές (κείµενο, υπερκείµενο, εικόνες, βίντεο κ.λπ.). Τα βασικά συστατικά ενός χάρτη θεµάτων είναι τα θέµατα (topics) που καλύπτονται από το χάρτη, οι συσχετίσεις (associations) µεταξύ των θεµάτων, και οι εµφανίσεις (occurrences) των θεµάτων σε σχετικούς πληροφοριακούς πόρους. Οι συσχετίσεις µεταξύ των θεµάτων µπορεί να έχουν τύπο όπως περιγράφεται_µε, είναι_παράδειγµα, είναι_γραµµένο_από κ.λπ. και ορίζουν το ρόλο των θεµάτων που συµµετέχουν (π.χ θεωρία-παράδειγµα, εργασία-αποτέλεσµα κ.λπ.). Οι θεµατικοί χάρτες µας παρέχουν µια γλώσσα για να αναπαραστήσουµε τη γνώση µε τέτοιο τρόπο ώστε ένας φοιτητής να µπορεί να διαχωρίσει σηµασιολογικά δύο παρόµοιες θεµατικές ενότητες. Επιπλέον, µπορούν να περιγράψουν την οντολογική δοµή ενός µαθήµατος. Στο φυσικό επίπεδο η περιγραφή των θεµατικών χαρτών γίνεται µε την γλώσσα ΧΜΤ (XML Topic Maps) η οποία περιλαµβάνει ένα αφαιρετικό µοντέλο και µια XML γραµµατική. H ΓΛΩΣΣΑ UML ΚΑΙ Η ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η εκπαίδευση στις αντικειµενοστρεφείς µεθοδολογίες στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο περιλαµβάνει τη διδασκαλία της γλώσσας UML. Η UML (OMG

3 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση ) είναι µία αντικειµενοστρεφής γλώσσα µοντελοποίησης η οποία δεν επιβάλλει τη χρήση κάποιας συγκεκριµένης µεθοδολογίας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε διάφορους τρόπους. Ακόµη µπορεί να συνδυαστεί µε διάφορες µεθοδολογίες ανάπτυξης ανάλογα µε τις ανάγκες του χρήστη. Υπάρχουν πολλές µεθοδολογίες ανάπτυξης λογισµικού όπως οι Unified Process (Booch 1999), extreme Programming (Beck 2004), ICONIX (Rosenberg 2001) κ.λπ. Κάθε µία από αυτές θεωρείται πως είναι πιο κατάλληλη για κάποιο συγκεκρι- µένο τύπο λογισµικού και καλύπτει διαφορετικές ανάγκες. H πιο διαδεδοµένη µεθοδολογία είναι η ενοποιηµένη προσέγγιση (Unified Process ή, εν συντοµία, UP). Οι φάσεις της UP είναι: η σύλληψη (inception), η λεπτοµερής επεξεργασία (elaboration), η κατασκευή (construction) και η µετάβαση (transition). Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων µε τη χρήση της γλώσσας UML γίνεται µε την ανάπτυξη µοντέλων τα οποία δοµούνται µε τη χρήση διαγραµ- µάτων, µια και η γλώσσα UML είναι διαγραµµατική γλώσσα. Για την περιγραφή ενός συστήµατος χρησιµοποιούµε ένα σύνολο διαγραµ- µάτων διαφορετικού τύπου, το καθένα από τα οποία περιγράφει µια διαφορετική οπτική γωνία του συστήµατος. Έτσι χρησιµοποιούµε τα διαγράµµατα κλάσεων για την περιγραφή των στατικών σχέσεων µεταξύ των κλάσεων, τα διαγράµµατα συµπεριφοράς (κατάστασης, ακολουθίας κ.ο.κ.) για την περιγραφή της δυναµικής συµπεριφοράς του συστήµατος και τα διαγράµµατα υλοποίησης (συστατικών, διάταξης) για την καταγραφή των λεπτοµερειών υλοποίησης του συστήµατος. Τα διαγράµµατα περιπτώσεων χρήσης είναι µία ειδική περίπτωση διαγραµµάτων, µε την έννοια πως δεν έχουν άµεση σχέση µε αντικείµενα ή αντικειµενοστρεφή συστήµατα, αλλά αποτελούν ένα µηχανισµό καταγραφής των προδιαγραφών του συστήµατος. Συνεπώς, η διδασκαλία της αντικειµενοστρέφειας µε όχηµα τη UML ουσιαστικά περιλαµβάνει την εκµάθηση της δοµής και της γλώσσας που εκφράζει κάθε διάγραµµα. Η σωστή κατανόηση του ρόλου και της σηµασιολογίας κάθε διαγράµµατος επιτρέπει στον αναλυτή/σχεδιαστή να περιγράψει µε σαφήνεια την αντίστοιχη όψη του υπό ανάλυση συστήµατος. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΕΙΑΣ Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε για τη µοντελοποίηση της αναγκαίας για τη διδασκαλία γνώσης της αντικειµενοστρέφειας αποτελείται από δύο βήµατα: α) Χρήση εννοιολογικών χαρτών για µοντελοποίηση της απαιτούµενης γνώσης. β) Χρήση θεµατικών χαρτών για τη συσχέτιση της γνώσης µε τα εκπαιδευτικά αντικείµενα. Η προσέγγιση αυτή έχει το πλεονέκτηµα ότι περιγράφει τη γνώση µε έναν απλό, γενικό και κατανοητό τρόπο, ενώ στη συνέχεια µε τη χρήση θεµατικών χαρτών δίνουµε τη συσχέτιση µεταξύ των εκπαιδευτικών αντικειµένων (κείµενο, εικόνες, βίντεο) και ταυτόχρονα επιτρέπουµε την αυτόµατη επεξεργασία του υλικού αυτού για την δηµιουργία εναλλακτικών εκπαιδευτικών σεναρίων. Αυτή η συνδυασµένη προσέγγιση εξασφαλίζει την απαραίτητη ανεξαρτησία ανάµεσα στη γλώσσα UML και τη συγκεκριµένη µεθοδολογία µέσα από την οποία εφαρµόζεται κάθε φορά. Μετά από την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών και του χώρου εφαρ- µογής, της αντικειµενοστρέφειας και της γλώσσας UML, αποφασίστηκε η

4 896 Πρακτικά Συνεδρίου - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΕΣ µοντελοποίηση της γνώσης χρησιµοποιώντας τρεις προσεγγίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στις τρεις οπτικές γωνίες µέσα από τις οποίες πρέπει να προσεγγιστεί η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήµατος. Οι οπτικές γωνίες είναι: η περιγραφή των δοµικών στοιχείων (structural elements), η αφαιρετική µοντελοποίηση (conceptual modeling) και η µεθοδολογική προσέγγιση (methodological approach) Τα δοµικά στοιχεία περιγράφουν όλα τα χαρακτηριστικά της γλώσσας UML τα οποία χρησιµοποιούνται για την µοντελοποίηση βασικών εννοιών της αντικειµενοστρέφειας. Η γνώση των δοµικών στοιχείων αποτελεί βασική γνώση και µπορεί να δοθεί µε απλά σύντοµα παραδείγµατα. Τα δοµικά στοιχεία σε συνδυασµό µε τις σχέσεις χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη διαγραµµάτων τα οποία µε τη σειρά τους χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη µοντέλων. Τα δοµικά στοιχεία της γλώσσας UML είναι 7 ειδών και είναι: οι κλάσεις (class), οι διαπροσωπίες (interfaces), οι συνεργασίες (collaborations), οι περιπτώσεις χρήσης (use cases), οι ενεργές κλάσεις (active classes), τα συστατικά (components) και οι κόµβοι (nodes). Τα δοµικά στοιχεία µπορούν να εµπλουτισθούν µε στοιχεία συµπεριφοράς τα οποία περιγράφουν την δυναµική συµπεριφορά του συστήµατος στον χρόνο και είναι: οι αλληλεπιδράσεις (interactions) που είναι ένα σύνολο µηνυµάτων που ανταλλάσσεται µε σκοπό την επίτευξη µιας συµπεριφοράς και τις µηχανές καταστάσεων (state machines) οι οποίες περιγράφουν τις καταστάσεις στις οποίες µπορεί να βρεθεί ένα αντικείµενο. Βασικό τµήµα της γνώσης ανάπτυξης αντικειµενοστρεφών συστηµάτων είναι η γνώση των σχέσεων οι οποίες συνδέουν τα δοµικά στοιχεία σε πιο σύνθετες δοµές. Οι σχέσεις είναι αυτές που µοντελοποιούν και αναπαριστούν τις βασικές έννοιες της αντικειµενοστρέφειας. Οι σχέσεις στην UML είναι τεσσάρων ειδών: συσχέτισης (dependency), σύνδεσης (association), γενίκευσης (generalisation), και πραγµατοποίησης (realisation) Η αφαιρετική µοντελοποίηση (conceptual modeling) περιγράφει όλα τα µοντέλα που θα πρέπει να αναπτύξει κάποιος ώστε να περιγράψει το σύστη- µα µε σφαιρικό τρόπο. Τα µοντέλα αναπτύσσονται µε τη χρήση διαγραµµάτων τα οποία µε τη σειρά τους αναπτύσσονται µε τη χρήση δοµικών στοιχείων και σχέσεων µεταξύ αυτών. Η γνώση ανάπτυξης µοντέλων UML προϋποθέτει τη γνώση των δοµικών στοιχείων, των σχέσεων αλλά και υψηλότερου επιπέδου γνώση, όπως για παράδειγµα γνώσεις ανάλυσης, σχεδιασµού, ελέγχου, κ.λπ. Η γνώση αυτoύ του επιπέδου είναι και η πιο δύσκολη στη µοντελοποίησή της µια και στις πιο πολλές περιπτώσεις χαρακτηρίζεται ως άτυπη (tacit knowledge) καθώς αποτελείται από εµπειρίες, ικανότητες, απόψεις, καλές πρακτικές κ.λπ. Η µεθοδολογική µοντελοποίηση της γνώσης είναι στενά συνδεδεµένη µε τη µεθοδολογία που χρησιµοποιείται και περιγράφει τις διαδικασίες ανάπτυξης λογισµικού. Η γνώση της µεθοδολογίας αποτελεί σύνθετη µορφή γνώσης η οποία διαφοροποιείται ανά περίπτωση ανάλογα µε την περίπτωση εφαρµογής ή ανάλογα µε τον οργανισµό υλοποίησης. Για παράδειγµα, στην ενοποιηµένη προσέγγιση (unified process) έχουµε τέσσερεις φάσεις: τη φάση της σύλληψης, τη φάση της λεπτοµερής επεξεργασίας, τη φάση της κατασκευής και τη φάση της µετάβασης. Στο σχήµα 1 παρουσιάζεται η σχέση µεταξύ των µοντέλων των φάσεων κύκλου ζωής µε τα αντίστοιχα διαγράµµατα.

5 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 897 UML Concept Map describes Lifecycle phases has Requirements capture Analysis & Design Implementation Testing consists of has diagrams has diagram has diagram Use case diagram activity diagram class diagram statechart diagram Component diagram deployment diagram sequence diagram collaboration diagram package diagram object diagram Σχήµα 1. Εννοιολογικός χάρτης για τη UML. Στη συνέχεια αφού αναλύθηκε εννοιολογικά η γνωστική περιοχή της αντικειµενοστρεφούς ανάπτυξης λογισµικού, έγινε µια αρχική ανάλυση των γνωσιολογικών στόχων για τη γλώσσα UML. Οι γνωσιολογικοί στόχοι µοντελοποιήθηκαν µε τη χρήση θεµατικών χαρτών επειδή σχετίζονται άµεσα µε την εκπαιδευτική διαδικασία, την οργάνωση του µαθήµατος και το εκπαιδευτικό υλικό. Το αποτέλεσµα της διεργασίας αυτής είναι µια πρώτη έκδοση του εννοιολογικού χάρτη της αντικειµενοστρέφειας, η οποία βασίζεται κυρίως στην παράθεση στόχων και προσδοκώµενων αποτελεσµάτων που αναγράφουν τα βιβλία του ΕΑΠ και ο οδηγός σπουδών της Θεµατικής Ενότητας. Με βάση τον εννοιολογικό χάρτη αυτό δηµιουργήθηκε ένας θεµατικός χάρτης για το εκπαιδευτικό υλικό που διατιθεται στους φοιτητές, το οποίο όπως φαίνεται από το παράδειγµα, µπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικές µορφές. Ο χάρης αυτός, µε τη µορφή πινακοποιηµένου οδηγού µελέτης, έχει ανακοινωθεί στους φοιτητές µέσα από την ιστοσελίδα της Θεµατικής Ενότητας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η διδασκαλία της αντικειµενοστρέφειας έχει εισαχθεί τα τελευταία χρόνια στο πρόγραµµα σπουδών όλων των τµηµάτων πληροφορικής και έχουν γίνει ήδη κάποια βήµατα για εισαγωγή εννοιών στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Ταυτόχρονα, η διδασκαλία των µαθηµάτων αυτών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον µια και η αντικειµενοστρεφής ανάπτυξη συστηµάτων αποτελεί σήµερα την βασική και πιο διαδεδοµένη προσέγγιση στην ανάπτυξη συστηµάτων. Στο άρθρο αυτό έγινε µια παρουσίαση της προσέγγισης που ακολουθήθηκε από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο για την µοντελοποίηση των αναγκών διδασκαλίας της Θεµατικής Ενότητας ΠΛΗ24 καθώς και των αναγκών για ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού. Στην πορεία της εργασίας αυτής έγινε εµφα-

6 898 Πρακτικά Συνεδρίου - ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕ ΡΙΕΣ νές ότι η µοντελοποίηση των εννοιών αλλά και τις εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη καθώς αποτελεί ένα σύνολο γνώσης που αλλάζει µε δυναµικό τρόπο επειδή οι ανάγκες διαφοροποιούνται ανά περίπτωση και εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την υιοθετηµένη µεθοδολογία. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Beck, K., και Andres, C., (2004). Extreme Programming Explained: Embrace Change, 2η Έκδοση, Addison-Wesley Professional, Berners-Lee, T., Hendler, J., και Lassila, O. (2001). The semantic Web. Scientific American, 279(5), Booch, G., Rumbaugh, J., και Jacobson, I., (1999), The Unified Software Development Process, Addison-Wesley, Croft, William (2003). Typology and Universals, second edition. Cambridge: Cambridge University Press. De Haan, Ferdinand (forthcoming). Typological approaches to modality. In William Frawley (ed.) Modality. Berlin: Mouton de Gruyter. ~fdehaan/papers/typmod.pdf. [Τελευταία πρόσβαση την 20/01/2006] Dichev, C., Dicheva, D., και Aroyo, L., (2004). Using Topic Maps for Web Based Education. Advanced Technology for Learning, Vol. 1, No.1, Gowin, B.D., και Novak, J.D., (1984). Learning How to Learn. New York: Cambridge University Press. Grobelnik, M., και Mladenic, D., (2005). Automated knowledge discovery in advanced knowledge management. Journal of Knowledge Management, vol. 9, pp , 2005 OMG (2004). Unified Modeling Language Specification, Version 2.0, OMG document formal/ [Τελευταία πρόσβαση την 20/01/2006] Pepper, S., (2002). Ten theses on topic maps and RDF. [Τελευταία πρόσβαση την 20/01/2006] Pepper, S., και Moore, G., (2001). XML topic maps. [Τελευταία πρόσβαση την 20/01/2006] Rosenberg, D., και Scott, K. (2001), Applying Use Case Driven Object Modelling with UML: An Annotated e-commerce Example, Addison-Wesley, 2001.

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Η γλώσσα UML... 20 1.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού... 21 1.2.2 Τύποι διαγραμμάτων της UML... 22 1.3 Διαγράμματα της UML... 24

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ Α ΝΟΙΚΤΟ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Πάνος Φιτσιλής 2004 Πίνακας Περιεχοµένων 1 Γνωσιολογικοί στόχοι... 5 1.1 Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους

Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους Η βασισµένη στον Η/Υ δηµιουργία εννοιολογικών χαρτών και η διδακτική αξιοποίησή τους Βαρδάκα Ματίνα, Βαρδάκας Ευάγγελος, Αλιµήσης ηµήτρης Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη

Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Πληροφοριακό σύστημα για online βιβλιοθήκη Αναγνωστόπουλος Βασίλης - Θάνος (ΜΠΠΛ 13002) Βιδάλης Γιάννης (ΜΠΠΛ 13085) Λιόλης Γιώργος (ΜΠΠΛ 13049) Χρόνη Ειρήνη (ΜΠΠΛ 13083) Αθήνα, 2015 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού: Η µέθοδος CADMOS-D και το εργαλείο CRITON

Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού: Η µέθοδος CADMOS-D και το εργαλείο CRITON Σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού: Η µέθοδος CADMOS-D και το εργαλείο CRITON Συµεών Ρετάλης, Πάρης Αυγερίου και Νικόλαος Παπασπύρου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικών Βιοµηχανικών ιατάξεων και Συστηµάτων Αποφάσεων ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ CRITON. Ένα CASE Tool για τη σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού ΑΥΓΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ CRITON. Ένα CASE Tool για τη σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού ΑΥΓΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε ΘΝΙΚO Μ ΕΤΣO ΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τ ΜΗΜΑ ΗΛ. Μ ΗΧ. & Μ ΗΧ. Υ ΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ CRITON Ένα CASE Tool για τη σχεδίαση διαδικτυακού εκπαιδευτικού λογισµικού ΑΥΓΕΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ε ΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗ24 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ UML ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (ELEVATOR CONTROL SYSTEM)

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ.

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα. Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning. Βασίλειος Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Μοντέλου και Πρωτότυπου Συστήµατος Context-Aware E-learning

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING)

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Ντάσιου Ευγενία, Universite Victor Segaden Bordeaux Μουλάς Ανάργυρος, ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα : Σύγκριση, αξιολόγηση και βελτίωση των γλωσσών μοντελοποίησης IDEF0 και e-epc Συντάκτης : Αναστασίου Κυριάκος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

SWPG: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (SEMANTIC WEB PORTAL GENERATOR)

SWPG: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (SEMANTIC WEB PORTAL GENERATOR) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ SWPG: ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (SEMANTIC WEB PORTAL GENERATOR) Αθανάσης Νικόλαος Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών

Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Διδασκαλία του μαθήματος «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών» με τη χρήση ψηφιακών εννοιολογικών χαρτών Παπαβασιλείου Γεώργιος Εκπαιδευτικός ΠΕ09 Οικονομολόγος και ΠΕ04.02 Χημικός, ΓΕΛ Φερών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πρακτική Εφαρµογή των Οντολογιών ως Εργαλεία Αναπαράστασης και ιαχείρισης Γνώσης στην

Διαβάστε περισσότερα

Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης

Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Εισάγοντας την έννοια των Προσδοκώμενων Αποτελεσμάτων σε Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης της Ηλεκτρονικής Μάθησης Introducing Learning Outcomes in Knowledge Management Systems for e-learning Αικατερίνη Καλού,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙ ΩΝ, ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η ιατριβή που υπεβλήθη για

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135

Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Α.Μ.: 1115200200024 Α.Μ.:1115200200135 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αυτόνοµη Λήψη Αποφάσεων Βασισµένη σε Πολιτικές για Ασύρµατα ίκτυα Νίκη Ε. Γκαζώνη

Διαβάστε περισσότερα

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση

4 ιαλειτουργικότητα και πρόσβαση TP PT European P Κοινοτικού TΟ ΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Κέντρο Πολιτισµικής Πληροφορικής, Ινστιτούτο Πληροφορικής ΙΤΕ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας», Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Εξατομικευμένη σύσταση πολυμεσικών εκπαιδευτικών πόρων με αξιοποίηση μεταδεδομένων φήμης και οντολογιών ΚΕΡΚΙΡΗ ΑΛ. ΣΟΥΛΤΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΜΟΝΤΕΛΩΝ.ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μοντέλο Τεκµηρίωσης. Έκδοση 2.00 Μάιος 2008

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Μοντέλο Τεκµηρίωσης. Έκδοση 2.00 Μάιος 2008 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων Με Σκοπό Την Ανάκτηση εδοµένων Σηµασιολογικού Περιεχοµένου ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Απεικόνιση Οντολογιών Σε Σχήµατα Σχεσιακών Βάσεων εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης

Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικές Ηλεκτρονικές Τοποθεσίες Πληροφοριών: Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης Παναγιωτακόπουλος X. Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο Π.Τ..Ε. του Πανεπιστηµίου Πατρών και Μέλος ΣΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του

Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Μια πρόταση για την εξασφάλιση της ποιότητάς του Π.ΙΙιντέλας Σύνοψη Στόχος της εργασίας αυτής είναι να συμβάλλει προς την κατεύθυνση της ποιοτικής αναβάθμισης του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα

Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Πληροφοριακή παιδεία σε περιβάλλον απόστασης: βασικές αρχές και παιδαγωγικά ζητήματα Μιχάλης Νικητάκης ΤΕΙ Κρήτης, Κεντρική Βιβλιοθήκη, nikit@lib.teicrete.gr Παμπουχίδου Αναστασία ΤΕΙ Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ρ. Βασίλειος Βεσκούκης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 2000 Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Visible Analyst ρ. Γεωργία ΓΚΑΡΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα