ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2006 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 73 Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υπο στήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσε ων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέ σεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 5 του άρθρου 72 του νόμου 3433/ για τις «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α 20). 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98). 3. Τον α.ν. 1562/1950 «Περί ιδρύσεως Υπηρεσίας Εφέ δρων παρά τω Υπουργείω Εθνικής Αμύνης» (Α 254). 4. Τον νόμο 2745/1999 «Προσωρινή υπηρεσία αξιοποί ησης στρατοπέδων» (Α 224). 5. Το ν.δ. 721/1970 «Οικονομική Μέριμνα και Λογιστικό των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α 251). 6. Το άρθρο 20 παρ. 1, 4 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (Α 107). 7. Την υπ αριθμόν 37930/ΔΙΟΕ 1264/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο νομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (Β 1432). 8. Την υπ αριθμόν ΔΙΔΚ/Φ.1/2/6139/ κοινή από φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι κών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς» (Β 527). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 10. Την υπ αριθμόν 86/2006 Γνωμοδότηση του Συμ βουλίου της Επικρατείας. Mε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Άμυνας, και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, αποφασίζου με: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΓΔΟΣΥ) Άρθρο 1 Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της ΓΔΟΣΥ 1. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ), που έχει συσταθεί με το άρθρο 72 παρ. 3 στοιχείο α του ν. 3433/2006 (Α 20 Α) για τις «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων» είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και την υλοποίηση αποφάσεων επί θεμάτων Διαχείρισης Πόρων, Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, κα θώς και κατάρτισης παρακολούθησης και συντονισμού του προϋπολογισμού (Π/Υ) του ΥΠΕΘΑ, οικονομικής μέρι μνας και στρατιωτικής και τεχνολογικής υποστήριξης. 2. Η ΓΔΟΣΥ συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρε σιακές μονάδες: α) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλο ντος (ΔΑΔΠ) β) Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ). γ) Διεύθυνση Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υπο στήριξης (ΔΙΣΤΥ). δ) Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών, Θυ μάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ). ε) Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρα τοπέδων (ΥΑΜΣ). στ) Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης ζ) Γραφείο Ειδικής Οικονομικής Διαχείρισης. η) Γραμματεία. Άρθρο 2 Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλοντος (ΔΑΔΠ) 1. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλ λοντος (ΔΑΔΠ) είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υπο βολή εισηγήσεων και γενικότερα το χειρισμό θεμάτων σχετικών με την οροφή και οργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), την αξιοποίηση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού, τη στρατολογία, την προστα σία και ορθολογική εκμετάλλευση πηγών του περιβάλ λοντος, καθώς και την υγιεινή και την ασφάλεια του προσωπικού. 2. Στην ΔΑΔΠ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα, τα

2 800 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) α) Τμήμα Ανάπτυξης Πολιτικών Περιβάλλοντος και Ποιότητας Αποδοτικότητας, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Κοινοτικών Προγραμμάτων, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, και Περιβαλλοντικών και Τεχνολογι κών Εφαρμογών, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό σε συνεργασία με τους αρμόδιους εθνικούς και διεθνείς φορείς, μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν: αα) Στην ανάπτυξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση εκμετάλλευσης εναλ λακτικών πηγών ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης στις ΕΔ. ββ) Στην ανάπτυξη συστημάτων αξιοποίησης και ορ γάνωσης του προσωπικού και στην εφαρμογή και δια χείριση συστημάτων ολικής ποιότητας, για τη βελτίωση της ποιότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας του Υπουργείου και των φορέων του. γγ) Στο σχεδιασμό και τη συμμετοχή των φορέων του Υπουργείου σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή και άλλων διεθνών οργανισμών, και την κατανομή των σχετικών πόρων στις υπηρεσίες του. β) Τμήμα Υγιεινής Ασφάλειας και Διαχείρισης Περι βάλλοντος στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Υγιεινής και Ασφάλειας, Παρακολούθησης/Υλοποίησης Τεχνολο γικών Εφαρμογών, και Παρακολούθησης/Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Εφαρμογών τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν: αα) Στο σχεδιασμό, την εφαρμογή και τη διαχείριση συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού στο χώρο των ΕΔ, συμπεριλαμβανομένης και της προ στασίας του προσωπικού από ιοντίζουσες ακτινοβο λίες. ββ) Στο συντονισμό υλοποιήσεως από τις ΕΔ των αναγκαίων περιβαλλοντικών και των σχετικών τεχνο λογικών εφαρμογών. γ) Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Εκπαίδευσης Προσωπι κού, Μέριμνας Προσωπικού, Ισότητας, και Προληπτικής Ψυχικής Υγιεινής τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν: αα) Στην εκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδίκευση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ΕΔ καθώς και στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και τις λοιπές παραγωγικές σχολές των ΕΔ. ββ) Στη μέριμνα, πρόνοια, και ψυχική υγεία του στρα τιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ΕΔ, με στόχο την αναβάθμιση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής του. γγ) Στην προώθηση και εφαρμογή της αρχής της ισό τητας των δύο φύλων στο χώρο των ΕΔ, σε συνεργασία και με την Γενική Γραμματεία Ισότητας του ΥΠΕΣΔΔΑ και τους αρμόδιους φορείς των Γενικών Επιτελείων (ΓΕ). δ) Τμήμα Στρατολογικών, Διοικητικών και Νομικών Θεμάτων, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Στρατολο γικής Πολιτικής, Οργάνωσης, και Νομικής Υποστήριξης τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν: αα) Στην πολιτική για τη Στρατολογία και τους στρα τεύσιμους μέχρι την κατατάξή τους στις ΕΔ, συμπε ριλαμβανομένης και της επιλογής τους στους τρεις κλάδους των ΕΔ. ββ) Στην οργάνωση και την επιστράτευση των ΕΔ. γγ) Σε αποστράτους στρατιωτικούς δδ) Σε σχέδια Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων και άλλων διοικητικών πρά ξεων κανονιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητας της Δι ευθύνσεως. Άρθρο 3 Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ) 1. Η Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ) είναι αρμόδια για το συντονισμό των ενεργειών κατάρτισης και την παρακο λούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ, την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού της ΓΔΟΣΥ και των υποστηριζόμενων απ αυτήν Υπηρεσιών του Υπουργείου, το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη διενέργεια των πληρωμών των εξοπλιστικών προ γραμμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του Ενιαίου Με σοπρόθεσμου Προγράμματος Ανάπτυξης και Εκσυγχρο νισμού (ΕΜΠΑΕ), την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών σχημάτων, το χειρισμό θεμάτων οικονομικής μέριμνας και λογιστικού του ΥΠΕΘΑ, αποδοχών αποζημιώσεων προσωπικού, νομικών προσώπων που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ, ακίνητης περιουσίας, δωρεών και ειδικών λογαριασμών. 2. Στη ΔΟΙ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα α) Τμήμα Προϋπολογισμού, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Προϋπολογισμού ΓΔΟΣΥ, Προϋπολογισμού Κλάδων ΕΔ κοστολόγησης στατιστικής, και Προγραμ μάτων Δημοσίων Επενδύσεων Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν: αα) Στο συντονισμό των ενεργειών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του ΥΠΕΘΑ, την έγκριση του από το Συμβούλιο Άμυνας (ΣΑΜ) και από το Υπουργείο Οικονομί ας και Οικονομικών, και την παρακολούθηση υλοποίησής του, σε συνεργασία με τα ΓΕ των Κλάδων των ΕΔ. ββ) Στην κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέ λεσης του Προϋπολογισμού της ΓΔΟΣΥ και των οικο νομικά υποστηριζόμενων από αυτή λοιπών υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ. γγ) Στην κοστολόγηση δραστηριοτήτων και την στα τιστική παρακολούθηση οικονομικών μεγεθών. δδ) Στην κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΕΘΑ καθώς και των Κοινοτικών και λοιπών διεθνών Προγραμμάτων. β) Τμήμα Προγραμματισμού Πληρωμών Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, στο οποίο λειτουργούν τα Γραφεία Πληρωμών Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, και Αξιοποί ησης λοιπών Χρηματοδοτικών Σχημάτων τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφο ρούν: αα) Στην κατανομή, με βάση τις επιχειρησιακές προ τεραιότητες τις οποίες εισηγείται ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, των ετησίων πιστώσεων εξοπλισμών στους Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, με σκοπό την κατάρτιση από τις υπηρεσίες τους των οικείων προγραμμάτων του ΕΜΠΑΕ.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 801 ββ) Στη σύνταξη των συγκεντρωτικών πινάκων εξο πλιστικών προγραμμάτων του εκάστοτε ΕΜΠΑΕ, και τη διαβίβασή τους στη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), για σύντα ξη των σχετικών εισηγήσεων του ΥΕΘΑ προς το ΣΑΜ και το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ). γγ) Στη σχεδίαση, τον προγραμματισμό και την πα ρακολούθηση των πληρωμών των συμβάσεων εξοπλι στικών προγραμμάτων. δδ) Στις αναγκαίες κατά περίπτωση ανακατανομές πι στώσεων και πληρωμών των εξοπλιστικών προγραμμά των του ΕΜΠΑΕ, κατά το στάδιο της υλοποίησής του. εε) Στην παρακολούθηση υλοποίησης των συμβάσεων προμηθειών, μέσω προγραμμάτων συμμαχικών Αρχών (Foreign Military Sales FMS) και την οργάνωση των εκά στοτε σχετικών συσκέψεων οικονομικής ανασκόπησης αυτών (FMR Financial Management Review). στστ) Στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση, σε συνεργα σία με τους καθ ύλην αρμοδίους φορείς, νέων χρημα τοδοτικών σχημάτων για εξοπλιστικά προγράμματα. ζζ) Στην έκδοση από το Υπουργείο Οικονομικών απο φάσεων ανάληψης υποχρέωσης (προεγκρίσεων), όταν η εξοπλιστική δαπάνη βαρύνει τα επόμενα οικονομικά έτη, και μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στα Γε νικά Επιτελεία. γ) Τμήμα Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Ελέγχου και Καταλο γισμού Δαπανών, Αποδοχών Συντάξεων Προσωπικού, Νομικών Προσώπων Ακίνητης Περιουσίας Ειδικών Λο γαριασμών, και Οικονομικής Μέριμνας Λογιστικού τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν: αα) Στην έγκριση και καταλογισμό των πάσης φύσεως δαπανών της ΓΔΟΣΥ και τον προέλεγχο των δαπανών οδοιπορικών εξόδων. ββ) Στις αποδοχές, τις συντάξεις, τις πρόσθετες αμοι βές και τις αποζημιώσεις εξωτερικού του προσωπικού του ΥΠΕΘΑ. γγ) Στα Νομικά Πρόσωπα που εποπτεύονται από το ΥΠΕΘΑ για θέματα οικονομικής φύσεως. δδ) Στην οικονομική μέριμνα και λογιστικό γενικά και την κατάρτιση και προώθηση των σχετικών σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων. εε) Στη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης πε ριουσίας του ΥΠΕΘΑ, καθώς και τις δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων. στστ) Στην παρακολούθηση της λειτουργίας και πο ρείας των ειδικών λογαριασμών του ΥΠΕΘΑ. δ) Υπηρεσία Πληρωμών Εξοπλιστικών Προγραμμά των, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και είναι αρμόδια για τη διενέργεια των πληρωμών κατά την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, για την παρακολούθηση της διαδικασίας των προμηθειών και της παραλαβής μέσων, υλικών, υπηρεσιών και έργων, καθώς και την παροχή των απαιτουμένων στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και τους λοιπούς αρμοδίους φορείς. Για την υλοποίηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων η Υπηρεσία αποτελείται από τις Διαχειρίσεις Χρηματικού, Πληρωμών, και Καταγραφής Αξίας Παραλαβών. Άρθρο 4 Διεύθυνση Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστήριξης (ΔΙΣΤΥ) 1. Η Διεύθυνση Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστή ριξης (ΔΙΣΤΥ), είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και γενικότερα το χειρισμό θεμάτων δημοσίων σχέσεων και σχέσεων με το κοινό, κοινωνικών δραστηρι οτήτων, διοικητικής μέριμνας, έρευνας πληροφορικής, επικοινωνιών και νέων τεχνολογιών του ΥΠΕΘΑ και των φο ρέων αυτού. Επίσης, χειρίζεται θέματα διοικητικής τεχνο λογικής υποστήριξης και γενικότερης διοικητικής μέριμνας του ΥΕΘΑ και των ΥΦΕΘΑ, καθώς και των υπηρεσιακών μονάδων και Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ. 2. Στην ΔΙΣΤΥ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα α) Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Μέριμνας, Δη μοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης Κοινού, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Εθιμοτυπίας, και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν: αα) Στο πρωτόκολλο, την εθιμοτυπία και τις δημόσιες σχέσεις του ΥΕΘΑ και των ΥΦΕΘΑ. ββ) Στη διάθεση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στρατιωτικών μέσων, προσωπικού και υλικού, σε στρα τιωτικές και μη Αρχές. γγ) Στην επικοινωνία με το κοινό και σε πολιτιστικά θέματα αρμοδιότητος του ΥΠΕΘΑ. δδ) Στην παροχή βοηθείας από τις Ένοπλες Δυνάμεις σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης. β) Τμήμα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Νέων Τε χνολογιών, στο οποίο λειτουργούν τα Γραφεία Μελετών Διοίκησης Έργων Πληροφορικής Νέων Τεχνολογιών, Συστημάτων Επικοινωνιών Πληροφορικής και Ασφά λειας τους, και Υποστήριξης Πληροφορικής τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμή μα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στην Πληροφορική και τη σχετική Έρευνα, τις Επικοινωνίες και τις νέες Τεχνολογίες. γ) Τμήμα Υποδομής, στο οποίο λειτουργούν τα γρα φεία Υποδομής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμή μα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στο Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης, σε Έργα Υποδομής και σε Κοινοτικά Προγράμματα που αφορούν ή επηρεάζουν την Εθνική Άμυνα. δ) Τμήμα Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργούν τα Γρα φεία Υποστήριξης Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, και Δι οικητικής Μέριμνας τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό είναι αρμόδιο για όλα τα θέματα υποστήριξης, ασφάλειας και διοικητικής μέριμνας των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και των λοιπών υπηρεσιών του Υπουργείου, τα οποία συ ντονίζει, υλοποιεί και παρακολουθεί μέσω της μονάδας υποστήριξης του ΥΠΕΘΑ. Άρθρο 5 Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών, Αγωνιστών, Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) Η Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών, Θυ μάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ), υπαγόμενη απ ευθείας στον Γενικό Διευθυντή, είναι αρμόδια για την εφαρμογή της νομοθεσίας της σχετικής με τους

4 802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) αναπήρους πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τα θύματα πολέμου και ειρηνικής περιόδου, τους εφέδρους πο λεμιστές και αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, και τους Εφέδρους Αξιωματικούς, εκτός από τη νομοθεσία που ρυθμίζει θέματα συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του α.ν. 1562/1950 (ΦΕΚ Α 254). Άρθρο 6 Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρατοπέδων (ΥΑΜΣ) Η Υπηρεσία Αξιοποίησης και Μετεγκατάστασης Στρα τοπέδων (ΥΑΜΣ), υπαγόμενη απ ευθείας στον Γενικό Διευθυντή, είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, την προ ώθηση, την υλοποίηση και τη διαχείριση του Εθνικού προγράμματος στρατηγικής αναδιάρθρωσης στρατοπέ δων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2745/99 (ΦΕΚ Α 224/1999) και του π.δ. 96/00 (ΦΕΚ Α 79/2000) και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος Άρθρο 7 Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης Το Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης, υπαγόμενο απ ευθείας στον Γενικό Διευθυντή, είναι αρμόδιο για την διενέργεια, μετά από ειδική διαταγή του ΥΕΘΑ που εκδί δεται κάθε φορά, εκτάκτων οικονομικών επιθεωρήσεων για τον έλεγχο των εν γένει δημοσίων υπολόγων, της κανονικής λειτουργίας οιασδήποτε διαχείρισης των Ενό πλων Δυνάμεων, καθώς και ειδικών επιθεωρήσεων εξο πλισμών, έργων και προγραμμάτων έρευνας του ΥΠΕΘΑ. Οι επιθεωρήσεις αυτές δεν έχουν σχέση με τους κατά Γενικό Επιτελείο προβλεπόμενους, με βάση τις κείμενες διατάξεις, οικονομικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις. Επί σης, εισηγείται για θέματα βελτίωσης και συντονισμού του συστήματος λειτουργίας και ελέγχου των οικονο μικών διαχειρίσεων των Ενόπλων Δυνάμεων. Άρθρο 8 Γραφείο Ειδικής Οικονομικής Διαχείρισης Το Γραφείο Ειδικής Οικονομικής Διαχείρισης υπάγεται στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή και είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των ειδικών κονδυλίων του ΥΠΕΘΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. Άρθρο 9 Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης Η Γραμματεία της ΓΔΟΣΥ είναι αρμόδια για τη γραμ ματειακή υποστήριξη και διακίνηση της αλληλογραφίας των ΥΕΘΑ και ΥΦΕΘΑ, των υπηρεσιακών μονάδων και Γενικών Διευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ, καθώς και για την μετάφραση εγγράφων του Γραφείου του ΥΕΘΑ και των ΥΦΕΘΑ. Επίσης, είναι ειδικότερα υπεύθυνη για τη γραφειοτεχνική υποστήριξη της ΓΔΟΣΥ και τη διεκ περαίωση της αλληλογραφίας της, καθώς και για τα διοικητικά θέματα προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης. Η Γραμματεία υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή και λει τουργεί σε επίπεδο Τμήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ) Άρθρο 10 Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της ΓΔΑΕΕ 1. Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επεν δύσεων (ΓΔΑΕΕ), που έχει συσταθεί με το άρθρο 72 παρ. 3 στοιχείο β του ν. 3433/2006 (Α 20) για τις «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων», είναι αρμό δια για το σχεδιασμό και την υλοποίηση αποφάσεων επί θεμάτων Αμυντικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων Προμήθειας κυρίου και λοιπού υλικού Εξοπλιστικών Προ γραμμάτων, Συμβάσεων Αντισταθμιστικών Ωφελημά των (ΑΩ), Διασφάλισης Ποιότητας καθώς και Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών. 2. Η ΓΔΑΕΕ συγκροτείται από τις ακόλουθες υπηρε σιακές μονάδες: α) Διεύθυνση Αμυντικών Προγραμμάτων και Κυρίων Συμβάσεων (ΔΑΠΚΣ) β) Διεύθυνση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και Δι ασφάλισης Ποιότητας (ΔΑΩΔΠ) γ) Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογι κών Ερευνών (ΔΑΕΤΕ) δ) Τμήμα Διεθνών Σχέσεων ε) Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου στ) Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης. ζ) Αυτοτελές Γραφείο Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επι τροπής Προμηθειών η) Γραμματεία. Άρθρο 11 Διεύθυνση Αμυντικών Προγραμμάτων και Κυρίων Συμβάσεων (ΔΑΠΚΣ) 1. Η Διεύθυνση Αμυντικών Προγραμμάτων και Κυρίων Συμβάσεων (ΔΑΠΚΣ) είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων, την παρακολούθηση και γενικό τερα τον χειρισμό θεμάτων σχετικών με την υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων μέχρι την ολοκλή ρωση τους. Ευθύνεται, επίσης, για το συντονισμό των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για τις προμήθειες του λοιπού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων και την κατά περίπτωση ανάθεση της προμήθειας ομοειδών υλικών σε ένα Γενικό Επιτελείο. 2. Στην ΔΑΠΚΣ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα α) Τμήμα Εξοπλιστικών Προγραμμάτων & Συμβάσεων Στρατού Ξηράς (ΣΞ), στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Οπλικών Συστημάτων, Αρμάτων Τεθωρακισμένων Οχη μάτων Μάχης, Οχημάτων, και Προγραμμάτων Τηλεπικοι νωνιακού Υλικού (Τ Η) Υλικού Ηλεκτρονικού Πολέμου (Η Π) τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζε ται θέματα που αφορούν στα εξοπλιστικά προγράμματα και τα Προγράμματα Τηλεπικοινωνιακού Υλικού (Τ Η) και Υλικού Ηλεκτρονικού Πολέμου (Η Π) του ΣΞ, καθώς και τα προγράμματα φορητού οπλισμού, πυρομαχικών, οχημάτων αρμάτων και των οργάνων αυτών, όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. β) Τμήμα Εξοπλιστικών Προγραμμάτων & Συμβάσεων Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ), στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Πλοίων, Υποβρυχίων, Εξοπλισμού Σκαφών, και Προγραμμάτων Τηλεπικοινωνιακού Υλικού (Τ Η) Υλικού Ηλεκτρονικού Πολέμου (Η Π) τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελε τά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στα εξοπλιστικά προγράμματα και τα προγράμματα τηλεπι κοινωνιακού υλικού (Τ Η) και υλικού ηλεκτρονικού πολέ μου (Η Π) του Π.Ν, καθώς και τα προγράμματα σκαφών θαλάσσης, υποβρυχίων και των οργάνων αυτών, όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

5 ΦΕΚ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 803 γ) Τμήμα Εξοπλιστικών Προγραμμάτων & Συμβάσεων Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Μαχητικών Α/Φ, Μεταφορικών Α/Φ Ε/Π, Εξοπλισμών Α/Φ, και Προγραμμάτων Τηλεπικοινωνιακού Υλικού (Τ Η) Υλικού Ηλεκτρονικού Πολέμου (Η Π) τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στα εξοπλιστικά προγράμματα και τα προγράμματα τηλεπικοινωνιακού υλικού (Τ Η) και υλι κού ηλεκτρονικού πολέμου (Η Π) της Π.Α, καθώς και τα προγράμματα αεροσκαφών και οργάνων αεροπλοΐας όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. δ) Τμήμα Ελέγχου Κυρίων Συμβάσεων και Τιμών Κόστους, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Ελέγχου Τήρησης Συμβάσεων, Παρακολούθησης ΕΜΠΑΕ Χρη ματορροών, και Ελέγχου Τιμών Κόστους τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφο ρούν στον έλεγχο και την υπογραφή των συμβάσεων προμηθειών των εξοπλιστικών προγραμμάτων κύριου υλικού, σε συνεργασία με το αντίστοιχο της προμήθειας τμήμα Σ.Ξ, Π.Ν ή Π.Α, καθώς και στον έλεγχο τιμών και κόστους κατά τη διαδικασία σύνταξης και υλοποίησης των παραπάνω συμβάσεων. ε) Τμήμα Παρακολούθησης Κυρίων Συμβάσεων, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Παρακολούθησης Κυρί ων Συμβάσεων Σ.Ξ, Κυρίων Συμβάσεων Π.Ν. και Κυρίων Συμβάσεων Π.Α. τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στην παρακολού θηση, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία και τις λοιπές Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης, της κανο νικής υλοποίησης των συμβάσεων. στ) Τμήμα Λοιπών Προμηθειών, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Ελέγχου λοιπών προμηθειών Σ.Ξ., Ελέγχου λοιπών προμηθειών Π.Ν, και Ελέγχου λοιπών προμηθειών Π.Α. τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μο νάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στο συντονισμό των προμηθειών ομοειδών υλικών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και την κατά περίπτωση ανάθεση υλοποίησης της προ μήθειάς τους σε ένα Γενικό Επιτελείο. Άρθρο 12 Διεύθυνση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΑΩΔΠ) 1. Η Διεύθυνση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας (ΔΑΩΔΠ) είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και γενικότερα το χειρισμό θεμάτων σχετικών με την αξιολόγηση των Α.Ω. που απορρέουν από τα εξοπλιστικά προγράμματα κύρι ου υλικού, την κατάρτιση, υπογραφή και παρακολούθη ση των σχετικών συμβάσεων Α.Ω. μέχρις ολοκληρώσεώς τους, καθώς και τον καθορισμό και την εφαρμογή διαδι κασιών διασφάλισης της ποιότητας των υπό προμήθεια αμυντικών υλικών και την εκτέλεση, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, των αναγκαίων επιχειρησιακών δοκιμών των υπό προμήθεια συστημάτων και μέσων. 2. Στην ΔΑΩΔΠ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα α) Τμήμα Συμβάσεων Α.Ω, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Κατάρτισης Συμβάσεων Α.Ω /Σ.Ξ, Συμβάσεων Α.Ω /Π.Ν., και Συμβάσεων Α.Ω /Π.Α. τα οποία δεν απο τελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των προτάσεων Α.Ω και την κατάρτιση και υπογραφή των συμβάσεων Α.Ω. β) Τμήμα Παρακολούθησης Συμβάσεων Α.Ω, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Παρακολούθησης Συμβάσεων Α.Ω/Σ.Ξ., Συμβάσεων Α.Ω/Π.Ν, και Συμβάσεων Α.Ω/Π.Α. τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στην παρακολούθηση, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία και τις λοιπές Διευθύνσεις, της κανονικής και έγκαιρης εκτέλεσης των συμβάσεων Α.Ω και την πίστωση συναλλαγών ΑΩ. γ) Τμήμα Πολιτικής και Διασφάλισης Ποιότητας & Ελέγχου Κλιμακίων, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Ποιοτικού Ελέγχου. και Πολιτικής, Συνεργασίας με Φο ρείς Εσωτερικού. Εξωτερικού, Συλλογής Στοιχείων Ποι οτικών Ελέγχων, και Οργάνωσης Ελέγχου Κλιμακίων τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν: αα) Στις μεθόδους και τις αναγκαίες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπό προμήθεια μέ σων και υλικών, σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς. ββ) Στην εφαρμογή των διαδικασιών πιστοποίησης ποιότητος, μετά την υπογραφή των συμβάσεων και κατά την εκτέλεση της παραγωγικής διαδικασίας, καθώς και την εκτέλεση, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, των αναγκαίων επιχειρησιακών δοκιμών των από προ μήθεια συστημάτων και μέσων. γγ) Στην οργάνωση, το συντονισμό και τον έλεγχο του έργου των Κέντρων Ελέγχου Ποιότητας (ΚΕΠΗΥ ΚΕΠ ΠΥ ΚΕΠ), των κλιμακίων Ομάδων Ελέγχου Ποιότητας (ΟΕΠ) και της Ομάδας Ελέγχου Κόστους (ΟΕΚ). δ) Τμήμα Ελληνικής Προστιθέμενης Αξίας (ΕΠΑ), στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Υπολογισμού ΕΠΑ, και Έκδοσης Πιστοποιητικών ΕΠΑ, τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στον υπολογισμό της ΕΠΑ, για τα υλικά εγχωρίου παραγωγής (άρθρο 30 του ν. 3433/2006, Α 20). ε) Τμήμα Κωδικοποίησης, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Κωδικοποίησης Αμυντικού Υλικού, Παρα κολούθησης Κωδικών ΝΑΤΟ, και Αρχικών Υπηρεσιών Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ) τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν: αα) Στην κωδικοποίηση αμυντικού υλικού σε εθνικό επίπεδο και στο συντονισμό των δραστηριοτήτων των Αρχικών Υπηρεσιών Κωδικοποίησης Υλικών (ΑΥΚΥ) των Κλάδων. ββ) Στην παρακολούθηση και εφαρμογή του συστήμα τος κωδικοποίησης υλικών σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ (ΝBC ΝΑΤΟ ΑcodP 1) στ) Τμήμα Τυποποίησης Προδιαγραφών, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Σύνταξης Προδιαγραφών και Συντονισμού με Φορείς Εσωτερικού Εξωτερικού. Τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό σε συνεργασία με τα ΓΕ των Κλάδων και τους αρμόδιους φορείς τυποποίησης, μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν: αα) Σε θέματα τυποποίησης υλικών και μέσων.

6 804 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ββ) Στον καθορισμό ομοειδών κατηγοριών υλικών και τη σύνταξη Ενοποιημένων Προδιαγραφών. γγ) Στην έκδοση καταλόγων προδιαγραφών κατά κλά δο των Ενόπλων Δυνάμεων, ως και των Ενοποιημένων Προδιαγραφών. Άρθρο 13 Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών (ΔΑΕΤΕ) 1. Η Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογι κών Ερευνών (ΔΑΕΤΕ) είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και γενικότερα το χειρισμό θεμά των σχετικών με την έρευνα και ανάπτυξη της αμυντικής τεχνολογίας, καθώς και την αμυντική βιομηχανία. 2. Στην ΔΑΕΤΕ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα α) Το Τμήμα Αμυντικής Βιομηχανίας, στο οποίο λει τουργούν τα γραφεία Συντονισμού Αμυντικής Βιομη χανίας, Αμυντικής Βιομηχανικής Πολιτικής, και Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων τα οποία δεν αποτελούν αυ τοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν: αα) Στην καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη των δυνατοτήτων εγχώριας παραγωγής αμυντικού υλικού. ββ) Στην εποπτεία των κρατικών αμυντικών βιομηχανι ών και τη μέριμνα για την ανάπτυξη και το συντονισμό αυτών. γγ) Στην αξιολόγηση των δυνατοτήτων των εγχωρίων βιομηχανιών αμυντικού υλικού του ιδιωτικού τομέα και την τήρηση του Μητρώου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (άρθρο 26 του ν. 3433/2006 Α 20). β) Τμήμα Εγχωρίων Βιομηχανικών Συμμετοχών, στο οποίο λειτουργούν τα Γραφεία Συντονισμού Εγχώριας Συμμετοχής, Συμβάσεων Εγχωρίων Συμμετοχών, και Παρακολούθησης Στοιχείων τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στη συ μπαραγωγή αμυντικού υλικού, στον καθορισμό της ΕΠΑ των αμυντικών υλικών, στην αξιολόγηση των αμυντικών βιομηχανικών προτύπων, στην παρακολούθηση θεμάτων αμυντικής βιομηχανικής συνεργασίας με άλλες χώρες, και στην αμυντική βιομηχανική ασφάλεια. γ) Το Τμήμα Αμυντικής & Τεχνολογικής Έρευνας, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Αξιολόγησης Ερευνητικών Προγραμμάτων, και Υλοποίησης Ερευνητικών Προγραμ μάτων τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζε ται θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας, στην αξιολόγηση των υποβαλ λομένων προτάσεων έρευνας και την παρακολούθηση υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμμάτων. δ) Το Τμήμα Παρακολούθησης των Εγκεκριμένων Προ γραμμάτων στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Παρακο λούθησης Ερευνητικών Προγραμμάτων, και Αναπτυξια κών Προγραμμάτων τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν στην παρακολού θηση, της εκτέλεσής των εγκεκριμένων προγραμμάτων στα πλαίσια της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας Άρθρο 14 Τμήμα Διεθνών Σχέσεων Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, στο οποία λειτουργούν τα γραφεία Θεμάτων Διευθυντών Εθνικών Εξοπλισμών, Συνεργασίας με Τρίτες Χώρες, και Προβολής Διάθεσης Ελέγχου Διακίνησης Αμυντικού Υλικού τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό υπάγεται απ ευθείας στον Γενικό Διευθυντή, με λετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν σε συνεργασίες για τους εξοπλισμούς με Διεθνείς Οργα νισμούς και με τρίτες χώρες στα πλαίσια απόκτησης τεχνολογίας τεχνογνωσίας, προώθησης των εξαγω γών αμυντικού υλικού, τον έλεγχο διακίνησης αμυντικού υλικού και υλικών διπλής χρήσης (εισαγωγές, επανει σαγωγές, μεταφορές, διαμετακομίσεις, εξαγωγές, επα νεξαγωγές) καθώς και την έκδοση των απαιτουμένων για τη διακίνηση πιστοποιητικών. Άρθρο 15 Αυτοτελές Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου Το Αυτοτελές Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου, υπα γόμενο απ ευθείας στον Γενικό Διευθυντή, είναι αρμό διο για τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν.δ. 721/70. Άρθρο 16 Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης. Το Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, υπαγό μενο απ ευθείας στον Γενικό Διευθυντή, είναι αρμόδιο για την παροχή της αναγκαίας Νομικής Υποστήριξης στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επεν δύσεων. Άρθρο 17 Αυτοτελές Γραφείο Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προμηθειών (ΚΓΕΠ) Το Αυτοτελές Γραφείο Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επι τροπής Προμηθειών (ΚΓΕΠ), υπαγόμενο απ ευθείας στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή, είναι αρμόδιο για τον επιτελικό χειρισμό των θεμάτων που αφορούν στην Κε ντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή Προμηθειών της ΓΔΑΕΕ, την τήρηση των σχετικών πρακτικών και τον περαιτέρω χειρισμό τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 18 Η Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων Η Γραμματεία της ΓΔΑΕΕΕ είναι υπεύθυνη για την γραφειοτεχνική υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων και τη διεκπε ραίωση της αλληλογραφίας της. Ευθύνεται επίσης, για τα διοικητικά θέματα προσωπικού της Γενικής Διεύθυν σης. Υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΓΔΠΕΑΔΣ) Άρθρο 19 Αρμοδιότητες και διάρθρωση της ΓΔΠΕΑΔΣ 1. Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ), που έχει συσταθεί με το άρθρο 72 παρ. 3 στοιχείο γ του ν. 3433/2006 (Α 20) για τις «Προμήθειες αμυντικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων», είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων και την παρακολούθηση υλοποίησης απο

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 805 φάσεων που αφορούν στην Πολιτική Εθνικής Άμυνας και τον Εθνικό Αμυντικό Σχεδιασμό, σε συνεργασία με τον Α/ΓΕΕΘΑ, και τα σχετικά με αυτήν στρατηγικά θέματα και αναλύσεις, καθώς και για θέματα διεθνών σχέσεων και συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας, διεθνούς δικαίου και διεθνών οργανισμών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. 2. Η ΓΔΠΕΑΔΣ συγκροτείται από τις ακόλουθες υπη ρεσιακές μονάδες: α) Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΔΙΠΕΑ). β) Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ). γ) Γραμματεία. Άρθρο 20 Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΔΙΠΕΑ) 1. Η Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΔΙΠΕΑ) είναι αρμόδια για τη μελέτη, την υποβολή εισηγήσεων, την παρακολούθηση υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων και, γενικότερα, τον επιτελικό χειρισμό των θεμάτων που άπτονται της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) της χώρας, καθώς και των αναγκαίων ενεργειών για την εφαρμογή της σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, συμπερι λαμβανομένου και του Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ των Κλάδων. 2. Στην ΔΙΠΕΑ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα α) Τμήμα Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Στρατηγικών Μελετών, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Στρατηγικών Μελετών τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό: αα) Παρακολουθεί τα θέματα που αφορούν στη δι αμόρφωση, την έγκριση και την υλοποίηση της Πολι τικής Εθνικής Άμυνας (ΠΕΑ) της χώρας, καθώς και της απ αυτήν απορρέουσας εθνικής στρατηγικής Άμυνας και Ασφάλειας. Προβαίνει στις αναγκαίες εκτιμήσεις και αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχετι κών στρατηγικών μελετών, σε συνεργασία, όπου απαι τείται, και με λοιπούς αρμόδιους φορείς και ιδρύματα μελετών. ββ) Προετοιμάζει κατάλληλα και εισηγείται αρμοδίως το σχέδιο της ΠΕΑ, το οποίο, μετά την αποδοχή του από το Συμβούλιο Άμυνας (ΣΑΜ), υποβάλλει στο ΚΥ ΣΕΑ για έγκριση. Ενεργεί περαιτέρω για την υλοποίηση εφαρμογή από τους αρμόδιους φορείς των καθορι ζομένων από την ΠΕΑ αρχών, αντικειμενικών σκοπών και στόχων. γγ) Συντάσσει την ετήσια έκθεση για ενημέρωση της Βουλής σχετικά με τις δραστηριότητες και τους στό χους του ΥΠΕΘΑ και των ΕΔ. β) Τμήμα Εθνικού Αμυντικού Σχεδιασμού, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Αμυντικής Σχεδίασης και Προ γραμματισμού τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς ορ γανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό: αα) Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν στον εθνι κό αμυντικό σχεδιασμό και προγραμματισμό, συμπερι λαμβανομένου και του ΕΜΠΑΕ, με βάση την εγκεκριμένη ΠΕΑ και τις επιχειρησιακές προτεραιότητες του ΓΕΕΘΑ και των ΓΕ των Κλάδων. Μεριμνά για τη σύνταξη του Δεκαπενταετούς Σχεδίου Εξοπλιστικών Στόχων (ΔΕ ΣΕΣ), του ΕΜΠΑΕ και του Πενταετούς Προγράμματος Δραστηριοτήτων του ΥΠΕΘΑ, σε συνεργασία με τη ΔΟΙ της ΓΔΟΣΥ. ββ) Παρακολουθεί, μελετά και χειρίζεται στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και λοιπών διεθνών οργανισμών, τα σχετικά με τον αμυντικό σχεδιασμό θέματα. γγ) Ευθύνεται για την έκδοση εντύπου στο οποίο περιγράφεται το έργο και η γενικότερη πολιτική του ΥΠΕΘΑ (Λευκή Βίβλος). γ) Τμήμα Διεθνούς Δικαίου Στρατιωτικών Συμφωνιών, στο οποίο λειτουργούν τα γραφεία Διεθνούς Δικαίου και Στρατιωτικών Συμφωνιών τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό: αα) Παρακολουθεί, μελετά και εισηγείται θέματα δι εθνούς δικαίου, που αφορούν ή επηρεάζουν την Πο λιτική Εθνικής Άμυνας και τις πολυμερείς ή διμερείς αμυντικές σχέσεις της χώρας. Διατηρεί συνεχή επαφή με τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΥΠΕΞ, για συντονισμό και συνεργασία. ββ) Χειρίζεται θέματα πολιτικής για τον έλεγχο εξο πλισμών και διεθνούς δικαίου, που αφορούν σε συμμε τοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς ή στα πλαίσια διμερών σχέσεων. γγ) Τηρεί αρχείο διεθνών συμβάσεων και άλλων κει μένων που διέπουν το εθνικό έδαφος, τα χωρικά ύδατα, τον εθνικό εναέριο χώρο, ως και τα συναφή με αυτά θέματα. Επίσης, τηρεί ιδιαίτερο αρχείο με διεθνείς συμφωνίες συνθήκες, που αφορούν στα Βαλκάνια ή τρίτες χώρες και έχουν επίπτωση στην εθνική άμυνα της χώρας. δδ) Είναι υπεύθυνο για τη νομική επεξεργασία των κειμένων συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας που υπογράφει η Ελλάδα με τρίτες χώρες. Είναι επίσης, υπεύθυνο για την προώθηση και υπογραφή όλων των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων, κοινών υπουργικών αποφάσεων ή σχεδίων νόμων, που αφορούν στην κύρω ση συμφωνιών που υπογράφουν οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών ή άλλοι συναρμόδιοι Υπουργοί, καθώς και για την εφαρμογή τους από τους αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ. Άρθρο 21 Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ) 1. Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ) είναι ο αρμό διος επιτελικός φορέας για το χειρισμό των θεμάτων διεθνών σχέσεων και αμυντικών συνεργασιών του ΥΠΕ ΘΑ, στα πλαίσια των στόχων της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας της χώρας. Συνεργάζεται στενά με τις αρμόδι ες Υπηρεσίες του ΥΠΕΞ ή/και λοιπών Υπουργείων και Οργανισμών, το ΓΕΕΘΑ και τα ΓΕ των Κλάδων των ΕΔ. Μεριμνά για την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση και άρτια στοιχειοθέτηση των σχετικών πολιτικών και ενεργειών και διατυπώνει απόψεις και εισηγήσεις για αποτελεσμα τική υποστήριξη των εθνικών θέσεων. 2. Στην ΔΔΣ λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα τα α) Τμήμα Διεθνών Οργανισμών, στο οποίο λειτουργούν τα Γραφεία ΝΑΤΟ και Λοιπών Οργανισμών, ΔΕΕ και ΕΕ, και Διαστημικής Πολιτικής τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελε τά, εισηγείται αρμοδίως για την ακολουθητέα πολιτική και χειρίζεται θέματα που αφορούν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και λοιπούς διεθνείς Οργανισμούς. Σχεδιάζει, προγραμ ματίζει και συντονίζει ανάλογα τις αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της Εθνικής Αμυντικής

8 806 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Πολιτικής, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ. β) Τμήμα Διμερών Αμυντικών Συνεργασιών, Για την υλοποίηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων στο τμήμα λει τουργούν τα γραφεία Βαλκανικών Χωρών, Μεσογειακού Διαλόγου Χωρών Μέσης Ανατολής, Ευρωπαϊκών Χωρών, και Λοιπών Χωρών τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμήμα αυτό μελετά, εισηγείται αρμοδίως για την ακολουθητέα πολιτική και χειρίζε ται θέματα διμερών αμυντικών συνεργασιών. Σχεδιάζει, προγραμματίζει και συντονίζει ανάλογα τις αναγκαίες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της Εθνικής Αμυ ντικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τους κατά περίπτω ση λοιπούς αρμόδιους φορείς του ΥΠΕΘΑ. γ) Τμήμα Εθιμοτυπίας, Για την υλοποίηση των παρα πάνω αρμοδιοτήτων στο τμήμα λειτουργού τα γρα φεία Σχεδιασμού Υλοποίησης, Θεμάτων Εθιμοτυπίας, και Αλληλογραφίας Υπουργού Υφυπουργών τα οποία δεν αποτελούν αυτοτελείς οργανικές μονάδες. Το τμή μα αυτό μελετά, εισηγείται και χειρίζεται θέματα που αφορούν: αα) Στο σχεδιασμό, την άρτια προετοιμασία και υλο ποίηση των επισκέψεων επαφών του ΥΕΘΑ και των ΥΦΕΘΑ στο εξωτερικό, καθώς και αναλόγων επισκέψεων των ομολόγων τους άλλων κρατών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς του ΥΠΕΘΑ ή/και των άλλων Υπουργείων. ββ) Στην υπηρεσιακή αλληλογραφία του Υπουργού και των Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τους ομολόγους τους, τις υπηρεσίες διεθνείς οργα νισμών και τις αρχές άλλων χωρών. Άρθρο 22 Η Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων Η Γραμματεία της (ΓΔΠΕΑΔΣ) είναι υπεύθυνη για τη γραφειοτεχνική υποστήριξη της Γενικής Δνσης Πολι τικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων, τη διεκ περαίωση της αλληλογραφίας και τις απαιτούμενες υπηρεσίες μεταφραστικού. Ευθύνεται, επίσης, για τα διοικητικά θέματα προσωπικού της Γενικής Δνσης. Υπά γεται στο Γενικό Διευθυντή και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Άρθρο 23 Γενικοί Διευθυντές Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές Διευθυντές Διευθύνσεων των υπαγόμενων, στο παρόν, Γενικών Διευθύνσεων Α. Γενικοί Διευθυντές 1. Οι Γενικοί Διευθυντές: α. Είναι σύμβουλοι του Υπουργού και των Υφυπουρ γών στα θέματα αρμοδιότητος των οικείων Γενικών Διευθύνσεων. β. Κατευθύνουν τις ενέργειες και συντονίζουν τις δρα στηριότητες των Διευθύνσεων και των απ ευθείας σ αυτούς υπαγομένων Υπηρεσιών, και έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία τους. γ. Προσυπογράφουν όλα τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα της οικείας Γενικής Διεύθυνσης. 2. Οι Γενικοί Διευθυντές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και μπορεί να είναι είτε ανώ τατοι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), είτε να ανήκουν στο πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ, είτε να διορίζονται με σχέση μετακλητού ή με θητεία υπαλλή λου. Ειδικότερα, αυτοί πρέπει να πληρούν τα εξής κατά περίπτωση προσόντα: α) Ανώτατοι Αξιωματικοί των ΕΔ: αα) Απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Άμυνας ή της Ανώ τατης Σχολής Πολέμου ή ισότιμης Σχολής της αλλοδα πής ή κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, συναφούς ειδικεύσεως προς το αντικείμενο της θέσης τους. ββ) Διετή τουλάχιστον επιτελική προϋπηρεσία στο ΓΕΕΘΑ ή στα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) ή τους μείζονες Σχηματισμούς των Κλάδων τους ή σε συμμαχικά Επι τελεία. γγ) Να γνωρίζουν την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα, σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς, και προαιρετικά μια άλλη από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Πολιτικό Προσωπικό του ΥΠΕΘΑ: αα) Να έχουν βαθμό A, και να ανήκουν στον κλάδο Π.Ε. ββ) Να γνωρίζουν την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα, σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς, και προαιρετικά μια άλλη από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γγ) Πενταετή (5) προϋπηρεσία προϊσταμένου σε αντί στοιχη υπηρεσία ΓΕΕΘΑ ή ΓΕ Κλάδου. γ) Μετακλητοί ή με Θητεία Υπάλληλοι: αα) Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ. ββ) Να γνωρίζουν την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα, σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς, και προαιρετικά μια άλλη από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γγ) Να έχουν τουλάχιστον διετή εμπειρία ή προϋπη ρεσία σε αντίστοιχη θέση του ευρύτερου Δημόσιου ή Ιδιωτικού τομέα. Β. Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές 1. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές: α. Είναι άμεσοι βοηθοί και σύμβουλοι των Γενικών Διευθυντών στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, τους οποίους και αναπληρώνουν σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος, εκλείψεως, παύσεως ή παραιτήσεώς τους. β. Προΐστανται των απ ευθείας σ αυτούς υπαγομένων Υπηρεσιακών Μονάδων, Υπηρεσιών ή Γραφείων και είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία τους. γ. Μετέχουν στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων των οικείων Γενικών Διευθύνσεων μεταξύ Γενικών Διευθυ ντών και των Διευθύνσεων, ή λοιπών υπηρεσιακών Μο νάδων, πλήν των υπαγομένων απευθείας στο Γενικό Διευθυντή. 2. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. 3. Ως προς τα προσόντα διορισμού των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών ισχύουν αναλόγως τα προβλεπό μενα για τους Γενικούς Διευθυντές. Γ. Διευθυντές Διευθύνσεων 1. Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων: α. Είναι υπεύθυνοι έναντι του οικείου Γενικού Διευθυντή για όλα τα θέματα αρμοδιότητος των διευθύνσεών τους. β. Προΐστανται των οικείων Διευθύνσεων, κατευθύνουν τις ενέργειες και συντονίζουν τις δραστηριότητες των Τμημάτων και των απ ευθείας σ αυτούς υπαγομένων Υπηρεσιών, και έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λει τουργία τους. 2. Ως Διευθυντές τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κεί μενες διατάξεις, εν ενεργεία Αξιωματικοί (Ανώτατοι ή

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 807 Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι των λοιπών κλάδων των Ε.Δ), είτε πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ με προ σόντα που ανταποκρίνονται στη φύση του έργου και τη λειτουργικότητα κάθε διεύθυνσης. Ειδικότερα, αυτοί πρέπει να πληρούν τα εξής κατά περίπτωση προσό ντα: α) Στρατιωτικό Προσωπικό: αα) Απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Άμυνας ή της Ανώ τατης Σχολής Πολέμου ή ισότιμης Σχολής της αλλοδα πής ή κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, συναφούς ειδικεύσεως προς το αντικείμενό της θέσης τους. ββ) Διετή τουλάχιστον επιτελική προϋπηρεσία στο ΓΕΕΘΑ ή στα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) ή τους μείζονες Σχηματισμούς των Κλάδων τους ή σε συμμαχικά Επι τελεία. γγ) Να γνωρίζουν την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα, σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς, και προαιρετικά μια άλλη από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Πολιτικό Προσωπικό του ΥΠΕΘΑ: αα) Να ανήκουν στον κλάδο Π.Ε με βαθμό Α. ββ) Να γνωρίζουν την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα, σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς, και προαιρετικά μια άλλη από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γγ) Πενταετή (5) προϋπηρεσία σε αντίστοιχη υπηρε σία ΓΕ Άρθρο 24 Προσωπικό Προσόντα 1. Οι Διευθύνσεις στελεχώνονται από στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των τριών Κλάδων των ΕΔ και των Κοινών Σωμάτων, με προσόντα που ανταποκρίνονται στη φύση του έργου και τη λειτουργικότητα της κάθε Διεύθυνσης. Ειδικότερα, το προσωπικό αυτό πρέπει να συγκεντρώνει τα παρακάτω προσόντα κατά περίπτω ση: α) Στρατιωτικό Προσωπικό αα) Οι Αξιωματικοί, ανάλογα με το βαθμό τους, πρέπει να είναι απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Άμυνας ή της Ανώτατης Σχολής Πολέμου ή ισότιμης Σχολής της αλ λοδαπής ή κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, συναφούς ειδικεύσεως προς το αντικείμενό της θέσης τους. Επίσης να έχουν διετή τουλάχιστον επιτελική προϋπηρεσία στο ΓΕΕΘΑ ή στα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) ή τους μείζονες Σχηματισμούς των Κλάδων τους ή σε συμμαχικά Επιτελεία. ββ) Να γνωρίζουν την αγγλική ή την γαλλική γλώσσα, σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς, και προαιρετικά μια άλλη από τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Πολιτικό Προσωπικό αα) Να ανήκουν στον κλάδο Π.Ε. ββ) Να έχουν πενταετή (5) προϋπηρεσία σε αντίστοιχη υπηρεσία ΓΕ ή σπουδές στο αντικείμενο της Διεύθυνσης που πρόκειται να τοποθετηθούν. γγ) Γνώση της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας, σε βαθμό τουλάχιστον λίαν καλώς και γνώσεις χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 2. Ως προϊστάμενοι των λοιπών, πλην των αναφερομέ νων στο άρθρο 23, οργανικών μονάδων επιλέγονται Αξι ωματικοί εν ενεργεία ή μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι, που έχουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου. 3. Η τοποθέτηση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες δια τάξεις. Μπορεί, επίσης, να αποσπάται προσωπικό άλ λων Υπουργείων, Οργανισμών και Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ειδικής επιστημονικής κατάρτισης και ανάλογης εμπειρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 25 Στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων Α. Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης (ΓΔΟΣΥ). Για τη στελέχωση της ΓΔΟΣΥ ορίζονται οι παρακάτω θέσεις, οι οποίες μεταφέρονται αντίστοιχα από τα ΓΕ: 1. Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Περιβάλλο ντος (ΔΑΔΠ) α) Ανώτατος Αξιωματικός ή (διαζ) Σχης και αντίστοιχοι των λοιπών κλάδων ΕΔ, ως Διευθυντής: Θέση μία (1) κλάδων):θέσεις τέσσερις (4) γ) Ανώτεροι Αξιωματικοί (Στρατολογικού Σώματος): Θέσεις δύο (2) δ) Κατώτεροι Αξιωματικοί (όλων των ειδικοτήτων και κλάδων): Θέσεις πέντε (5) ε) Υπαξιωματικός (όλων των ειδικοτήτων και κλάδων): Θέση μία (1) στ) Μ.Π.Υ Θέσεις Εννέα (9) στις ακόλουθες ειδικότη τες: αα) Ένας (1) ΤΕ (μηχανολόγος μηχανικός) (ββ) Δύο (2) ΤΕ (περιβάλλοντος) (γγ) Δύο (2) ΠΕ/ΔΙΟΙΚ/ΟΙΚ (δδ) Δύο (2) ΠΕ/ΚΟΙΝ (εε) Ένας (1) ΠΕ /ΝΟΜΙΚΟΣ (στστ) Ένας (1) ΔΕ/ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ 2. Διεύθυνση Οικονομικού (ΔΟΙ) α) Ανώτατος Αξιωματικός Οικονομικού ή Σχης ή αντί στοιχος των άλλων Κλάδων Οικονομικού, ως Διευθυ ντής: Θέση μία (1). β) Ανώτεροι Αξιωματικοί Οικονομικού (όλων των άλ λων Κλάδων): Θέσεις δεκαέξι (16). γ) Κατώτεροι Αξιωματικοί Οικονομικού (όλων των Κλά δων): Θέσεις έξι (6). δ) Ανθυπασπιστές ή Υπαξιωματικοί Οικονομικού ή αντιστοίχων ειδικοτήτων των άλλων Κλάδων, Υπαξιω ματικοί λοιπών Όπλων Σωμάτων των Κλάδων: Θέσεις τέσσερις (4). ε) Μ.Π.Υ Θέσεις τέσσερις (4) στις ακόλουθες ειδικό τητες: (αα) Δύο (2) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (ββ) Δύο (2) ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού 3. Διεύθυνση Στρατιωτικής και Τεχνολογικής Υποστή ριξης (ΔΙΣΤΥ) α) Ανώτατος Αξιωματικός ή (διαζ) Σχης και αντίστοιχοι των άλλων κλάδων, ως Διευθυντής: Θέση μία (1) κλάδων): Θέσεις έξι (6) γ) Ανώτεροι Αξιωματικοί (Σώματος Πληροφορικής): Θέση μία (1) δ) Κατώτεροι Αξιωματικοί (όλων των ειδικοτήτων και Κλάδων): Θέσεις δεκαέξι (16) ε) Κατώτεροι Αξιωματικοί (Στρατολογικού Σώματος): Θέσεις δύο (2) στ) Κατώτεροι Αξιωματικοί (Σώματος Πληροφορικής): Θέση μία (1) ζ) Μ.Π.Υ: Θέση μία (1)

10 808 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 4. Γραφείο Ειδικής Οικονομικής Διαχείρισης α) Κατώτερος Αξιωματικός Οικονομικού οιουδήποτε Κλάδου: Θέση μία (1) β) Υπαξιωματικός Οικονομικών, οιουδήποτε Κλάδου: Θέση μία (1). 5. Γραφείο Οικονομικής Επιθεώρησης α) Ανώτατος Αξιωματικός ή Σχης Ελεγκτικού ή Οικο νομικού, ως Διευθυντής: θέση μία (1). β) Ανώτεροι Αξιωματικοί Ελεγκτικού ή Οικονομικού οιουδήποτε κλάδου: Θέσεις τρεις (3). γ) Υπαξιωματικός Οικονομικού κλάδου: Θέση μία (1). 6. Γραμματεία α) Κατώτεροι Αξιωματικοί οιουδήποτε Κλάδου: Θέσεις δύο (2) β) Υπαξιωματικοί οιουδήποτε Κλάδου: Θέσεις επτά (7) γ) ΜΠΥ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: Θέσεις τέσσερις (4) Β. Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξο πλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕΕ). Για τη στελέχωση της ΓΔΑΕΕ ορίζονται οι παρακάτω θέσεις, οι οποίες μεταφέρονται αντίστοιχα από τα ΓΕ: 1. Διεύθυνση Αμυντικών Προγραμμάτων και Κυρίων Συμβάσεων (ΔΑΠΚΣ) α) Ανώτατος Αξιωματικός ή (διαζ) Σχης και αντίστοι χοι όλων των ειδικοτήτων και κλάδων ως Διευθυντής: Θέση μία (1) κλάδων): Θέσεις Είκοσι οκτώ (28) γ) Κατώτεροι Αξιωματικοί (όλων των ειδικοτήτων και κλάδων): Θέσεις Δέκα εννέα (19) δ) Υπαξιωματικοί (όλων των ειδικοτήτων και κλάδων): Θέσεις Έξι (6) ε) ΜΠΥ Θέσεις Δέκα τρεις (13) στις ακόλουθες ειδι κότητες: αα) ΠΕ Μηχανικών: Θέσεις Τέσσερις (4) ββ) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: Θέσεις Επτά (7) γγ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: Θέσεις Δύο (2) 2. Διεύθυνση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων και Δια σφάλισης Ποιότητας (ΔΑΩΔΠ) α) Ανώτατος Αξιωματικός ή (διαζ) Σχης και αντίστοι χοι όλων των ειδικοτήτων και κλάδων ως Διευθυντής: Θέση μία (1) κλάδων): Θέσεις Τριάντα πέντε (35) γ) Κατώτεροι Αξιωματικοί (όλων των ειδικοτήτων και κλάδων): Θέσεις Δέκατέσσερις (14) δ) Υπαξιωματικοί (όλων των ειδικοτήτων και κλάδων): Θέσεις Έντεκα (11) ε) ΜΠΥ Θέσεις Πενήντα (50) στις ακόλουθες ειδικό τητες: αα) ΠΕ Μηχανικών: Θέσεις Δέκα επτά (17) ββ) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: Θέσεις έξι (6) γγ) ΠΕ Πληροφορικής: Θέση Μία (1) δδ) ΠΕ Θετικών Επιστημών: Θέση Μία (1) εε) ΤΕ Μηχανικών: Θέσεις Πέντε (5) στστ) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού: Θέσεις Δύο (2) ζζ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: Θέσεις Οκτώ (8) ηη) ΔΕ Τεχνικού: Θέσεις Τέσσερις (4) θθ) ΥΕ Εργατών Θέσεις Δύο (2) ιι) ΥΕ Φυλάκων Νυκτοφυλάκων: Θέσεις Τέσερις (4) 3. Διεύθυνση Αμυντικών Επενδύσεων και Τεχνολογικών Ερευνών (ΔΑΕΤΕ) α) Ανώτατος Αξιωματικός ως Διευθυντής: Θέση μία (1) κλάδων): Θέσεις Τρεις (3) γ) Υπαξιωματικοί (όλων των ειδικοτήτων και κλάδων): Θέσεις Τέσσερις (4) δ) ΜΠΥ Θέσεις Δεκαεννέα (19) στις ακόλουθες ειδι κότητες: αα) ΠΕ Μηχανικών: Θέσεις Δεκαπέντε (15) ββ) ΠΕ Πληροφορικής: Θέσεις Δύο (2) γγ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: Θέσεις Δύο (2) 4. Τμήμα Διεθνών Σχέσεων α) Ανώτερος Αξιωματικός (οιουδήποτε Κλάδου): Θέση μία (1) β) Υπαξιωματικός (όλων των ειδικοτήτων και κλάδων): Θέση μία (1) γ) ΜΠΥ ΠΕ Μηχανικών: Θέσεις επτά (7) 5. Αυτοτελές Γραφείο Προληπτικού Ελέγχου α) Ανώτεροι Αξιωματικοί (Ελεγκτικού Οικονομικού): Θέσεις Τρεις (3) β) Υπαξιωματικοί (όλων των ειδικοτήτων και κλάδων): Θέση Μια (1) 6. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υποστήριξης α) Στρατιωτικός Δικαστής: Θέση Μία (1) β) ΜΠΥ Θέσεις Δύο (2) στις ακόλουθες ειδικότητες: αα) ΠΕ Νομικού: Θέση Μια (1) ββ) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού: Θέση Μία (1) 7. Γραφείο Κεντρικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προ μηθειών Κατώτεροι Αξιωματικοί (Οικονομικού): Θέση Μία (1) 8. Γραμματεία α) Κατώτεροι Αξιωματικοί (όλων των ειδικοτήτων και κλάδων): Θέσεις δύο (2) β) Υπαξιωματικοί: (όλων των ειδικοτήτων και κλάδων): Θέσεις επτά (7) γ) ΜΠΥ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: Θέσεις Τέσσερις (4) Γ. Στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Εθνι κής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων (ΓΔΠΕΑΔΣ) Για τη στελέχωση της ΓΔΠΕΑΔΣ ορίζονται οι παρα κάτω ανά Διεύθυνση θέσεις, οι οποίες μεταφέρονται αντίστοιχα από τα ΓΕ: 1. Διεύθυνση Πολιτικής Εθνικής Άμυνας (ΔΙΠΕΑ) α) Ανώτατος Αξιωματικός ή (Διαζ) Σχης και αντίστοι χοι όλων των ειδικοτήτων και Κλάδων, ως Διευθυντής: Θέση μία (1). Κλάδων): Θέσεις έξι (6). γ) Υπαξιωματικοί (όλων των ειδικοτήτων και κλάδων): Θέσεις τρείς (3) δ) Μ.Π.Υ ΠΕ Διοικητικού: Θέση μία (1) 2. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων (ΔΔΣ) α) Ανώτατος Αξιωματικός ή (Διαζ) Σχης και αντίστοι χοι, όλων των ειδικοτήτων και Κλάδων, ως Διευθυντής: Θέση μία (1). Κλάδων): Θέσεις οκτώ (8). γ) Υπαξιωματικοί (όλων των ειδικοτήτων και Κλάδων): Θέσεις πέντε (5). δ) Μ.Π.Υ ΠΕ Διοικητικού: Θέση μία (1) 3. Γραμματεία α) Κατώτερος Αξιωματικός οιουδήποτε Κλάδου: Θέση μία (1) β) Υπαξιωματικοί οιουδήποτε Κλάδου: Θέσεις πέντε (5) γ) ΜΠΥ θέσεις τρεις (3) στις ακόλουθες ειδικότητες: αα) ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων (Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας): Θέσεις δύο (2) ββ) ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων: Θέση μία (1)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 809 Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 10 Απριλίου 2006 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ

12 810 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - Âáó. ¼ëãáò 227 (2310) ÐÅÉÑÁÉÁÓ - Åõñéðßäïõ 63 (210) ÐÁÔÑÁ - Êïñßíèïõ 327 (2610) (2610) ÉÙÁÍÍÉÍÁ - ÄéïéêçôÞñéï (26510) ÊÏÌÏÔÇÍÇ - Äçìïêñáôßáò 1 (25310) ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÐÙËÇÓÇÓ Ö.Å.Ê. ËÁÑÉÓÁ - ÄéïéêçôÞñéï (2410) ÊÅÑÊÕÑÁ - ÓáìáñÜ 13 (26610) (26610) ÇÑÁÊËÅÉÏ - ÐåäéÜäïò 2 (2810) ËÅÓÂÏÓ - Ðë.Êùíóôáíôéíïõðüëåùò 1 (22510) (22510) ÔÉÌÇ ÐÙËÇÓÇÓ ÖÕËËÙÍ ÅÖÇÌÅÑÉÄÏÓ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÅÙÓ Óå Ýíôõðç ìïñöþ: Ãéá ôá ÖÅÊ áðü 1 ìý ñé 16 óåëßäåò óå 1 euro, ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 0,20 euro ãéá êüèå åðéðëýïí ïêôáóýëéäï Þ ìýñïò áõôïý. Ãéá ôá öùôïáíôßãñáöá ÖÅÊ óå 0,15 euro áíü óåëßäá. Óå ìïñöþ CD: Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO Ôåý ïò Ðåñßïäïò ÅURO A~ Á ÅôÞóéï 3ìçíéáßï Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí Í.Ð.Ä.Ä. ÅôÞóéï ÅôÞóéï Á Ìçíéáßï 15 ÐáñÜñôçìá ÅôÞóéï 50  ÅôÞóéï 300 ÅìðïñéêÞò êáé Béïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò ÅôÞóéï 100 B~ 3ìçíéáßï 80 ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ ÅôÞóéï 5  Ìçíéáßï 30 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí ÅôÞóéï 200 à ÅôÞóéï 50 Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí Åâäïìáäéáßï 5 Ä ÅôÞóéï 220 Á.Å. & Å.Ð.Å Ìçíéáßï 100 Ä~ 3ìçíéáßï 60 Ç ôéìþ ðþëçóçò ìåìïíùìýíùí Ö.Å.Ê óå ìïñöþ cd-rom áðü åêåßíá ðïõ äéáôßèåíôáé óå çëåêôñïíéêþ ìïñöþ êáé ìý ñé 100 óåëßäåò óå 5 euro ðñïóáõîáíüìåíç êáôü 1 euro áíü 50 óåëßäåò. Ç ôéìþ ðþëçóçò óå ìïñöþ cd-rom äçìïóéåõìüôùí ìéáò åôáéñåßáò óôï ôåý ïò Á.Å. êáé Å.Ð.Å. óå 5 euro áíü Ýôïò. ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÊÁÉ ÁÐÏÓÔÏËÇ Ö.Å.Ê. : ôçëåöùíéêü : , fax : internet : ÅÔÇÓÉÅÓ ÓÕÍÄÑÏÌÅÓ Ö.Å.Ê. Óå Ýíôõðç ìïñöþ Áðü ôï Internet Á~ (Íüìïé, Ð.Ä., ÓõìâÜóåéò êôë.) Â~ (ÕðïõñãéêÝò áðïöüóåéò êôë.) Ã~ (Äéïñéóìïß, áðïëýóåéò êôë. Äçì. ÕðáëëÞëùí) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ Ä~ (Áðáëëïôñéþóåéò, ðïëåïäïìßá êôë.) Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí êáé ÓõìâÜóåùí (Ô.Á.Ð.Ó.) Í.Ð.Ä.Ä. (Äéïñéóìïß êôë. ðñïóùðéêïý Í.Ð.Ä.Ä.) 65 6 ÄÙÑÅÁÍ ÐáñÜñôçìá (Ðñïêçñýîåéò èýóåùí ÄÅÐ êôë.) 33 6 ÄÙÑÅÁÍ Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïì/êÞò Éäéïêôçóßáò (Ä.Å.Â.É.) ÁíùôÜôïõ Åéäéêïý Äéêáóôçñßïõ (Á.Å.Ä.) 10 6 ÄÙÑÅÁÍ Áíùíýìùí Åôáéñåéþí & Å.Ð.Å Äéáêçñýîåùí Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí (Ä.Ä.Ó.) Ðñþôï (A ), Äåýôåñï ( ) êáé ÔÝôáñôï (Ä ) _ Ôï ôåý ïò ôïõ ÁÓÅÐ (Ýíôõðç ìïñöþ) èá áðïóôýëëåôáé óå óõíäñïìçôýò ìå ôçí åðéâüñõíóç ôùí 70 euro, ðïóü ôï ïðïßï áöïñü ôá õäñïìéêü Ýîïäá. Ãéá ôçí ðáñï Þ äéêáéþìáôïò çëåêôñïíéêþò ðñüóâáóçò óå Ö.Å.Ê. ðñïçãïõìýíùí åôþí êáé óõãêåêñéìýíá óôá ôåý ç Á, Â, Ä, Áíáðôõîéáêþí ÐñÜîåùí & ÓõìâÜóåùí, Äåëôßï ÅìðïñéêÞò êáé Âéïìç áíéêþò Éäéïêôçóßáò Äéáêçñýîåùí, Äçìïóßùí ÓõìâÜóåùí êáé Á.Å. & Å.Ð.Å., ç ôéìþ ðñïóáõîüíåôáé ðýñáí ôïõ ðïóïý ôçò åôþóéáò óõíäñïìþò Ýôïõò 2006, êáôü 40 euro áíü Ýôïò ðáëáéüôçôáò êáé áíü ôåý ïò. * Ïé óõíäñïìýò ôïõ åóùôåñéêïý ðñïðëçñþíïíôáé óôéò ÄÏÕ (ôï ðïóü óõíäñïìþò êáôáâüëëåôáé óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 2531 êáé ôï ðïóü õðýñ ÔÁÐÅÔ (5% ôïõ ðïóïý ôçò óõíäñïìþò) óôïí êùäéêü áñéèìü åóüäùí ÊÁÅ 3512).Ôï ðñùôüôõðï áðïäåéêôéêü åßóðñáîçò (äéðëüôõðï) èá ðñýðåé íá áðïóôýëëåôáé Þ íá êáôáôßèåôáé óôçí áñìüäéá Õðçñåóßá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ. * Ç ðëçñùìþ ôïõ õðýñ ÔÁÐÅÔ ðïóïóôïý ðïõ áíôéóôïé åß óå óõíäñïìýò, åéóðñüôôåôáé êáé áðü ôéò ÄÏÕ. * Ïé óõíäñïìçôýò ôïõ åîùôåñéêïý Ý ïõí ôç äõíáôüôçôá ëþøçò ôùí äçìïóéåõìüôùí ìýóù internet, ìå ôçí êáôáâïëþ ôùí áíôßóôïé ùí ðïóþí óõíäñïìþò êáé ÔÁÐÅÔ. * Ïé Íïìáñ éáêýò ÁõôïäéïéêÞóåéò, ïé ÄÞìïé, ïé Êïéíüôçôåò ùò êáé ïé åðé åéñþóåéò áõôþí ðëçñþíïõí ôï ìéóü ñçìáôéêü ðïóü ôçò óõíäñïìþò êáé ïëüêëçñï ôï ðïóü õðýñ ôïõ ÔÁÐÅÔ. * Ç óõíäñïìþ éó ýåé ãéá Ýíá çìåñïëïãéáêü Ýôïò. Äåí åããñüöïíôáé óõíäñïìçôýò ãéá ìéêñüôåñï ñïíéêü äéüóôçìá. * Ç åããñáöþ Þ áíáíýùóç ôçò óõíäñïìþò ðñáãìáôïðïéåßôáé ôï áñãüôåñï ìý ñé ôçí 31çí Äåêåìâñßïõ êüèå Ýôïõò. * Áíôßãñáöá äéðëïôýðùí, ôá õäñïìéêýò åðéôáãýò êáé ñçìáôéêü ãñáììüôéá äåí ãßíïíôáé äåêôü. Ðëçñïöïñßåò Á.Å. - Å.Ð.Å. êáé ëïéðþí Ö.Å.Ê.: Öùôïáíôßãñáöá ðáëáéþí ÖÅÊ - ÂÉÂËÉÏÈÇÊÇ - ÌÁÑÍÇ 8 - Ôçë. (210) ÄùñåÜí äéüèåóç ôåý ïõò Ðñïêçñýîåùí ÁÓÅÐ áðïêëåéóôéêü áðü ÌÜñíç 8 & ÐåñéöåñåéáêÜ Ãñáöåßá ÄùñåÜí áíüãíùóç äçìïóéåõìüôùí ôåý ïõò Á áðü ôçí éóôïóåëßäá ôïõ Åèíéêïý Ôõðïãñáöåßïõ Ïé õðçñåóßåò åîõðçñýôçóçò ôùí ðïëéôþí ëåéôïõñãïýí êáèçìåñéíü áðü 08.00~ Ýùò 13.00~ ÁÐÏ ÔÏ ÅÈÍÉÊÏ ÔÕÐÏÃÑÁÖÅÉÏ ÊÁÐÏÄÉÓÔÑÉÏÕ 34 * ÁÈÇÍÁ * ÔÇË * FAX ÇËÅÊÔÑÏÍÉÊÇ ÄÉÅÕÈÕÍÓÇ:

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ)

4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4226 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4227 4228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ) 4229 4230 ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΔ 73/2006: Διάρθρωση κλπ Γ.Δ/νσεων Οικονομικού, Αμυντ.Εξοπλισμού κλπ ΥΠΕΘΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΔ 73/2006: Διάρθρωση κλπ Γ.Δ/νσεων Οικονομικού, Αμυντ.Εξοπλισμού κλπ ΥΠΕΘΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRASOFT INTERNATIONAL) ΠΔ 73/2006: Διάρθρωση κλπ Γ.Δ/νσεων Οικονομικού, Αμυντ.Εξοπλισμού κλπ ΥΠΕΘΑ Άρθρο :0 Κατ' Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία : 39 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 80037/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1017 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 88 30 Ιανουαρίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/1786 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότη τας Υπουργείου Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 371 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 256202/5.9.2003 «Διάρ θρωση, αρμοδιότητες και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3405 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 241 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3392 4 Οκτωβρίου 2005 Κύρωση της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 7 Φεβρουαρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 325890 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 125916/11.2.2004 (Β 364) υπουργικής απόφασης «Λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 246 14 Νοεμβρίου 2006 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3506 Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερ νήσεων των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 282471 Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ αριθμ. 277628/29.5.2006 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι κών και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 3 Mαΐου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ4/62591/4924 Έγκριση Κανονισμού Χάραξης και Επιδομής Μετρικής Γραμμής (ΚΧΕΜΓ). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 775 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 587 0 Μαΐου 006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 44840/ΣΤ5 () Απλούστευση διοικητικών διαδικασιών Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 192 13 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ) του Δήμου Καλλιθέας (N.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μέτρα καταβολής της πρόσθετης ενίσχυσης (ποιο τικό παρακράτημα) στον τομέα του καπνού στα πλαίσια της νέας Κ.Α.Π.... 1 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 366 27 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή έκτακτου προσωρινού χορηγήματος για τις γιορτές του Πάσχα 2006 στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14855 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1433 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατ εφαρμογή του π.δ. 164/2004 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12161 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 859 10 Ιουλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών..... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3403 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 286 10 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα Α, Β και Γ τάξης Καλλιτεχνικών Σχολείων... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 75 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΔΕΥΡΟ Αρ. Φύλλου 30 3 Σεπτεμβρίου 006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής εργασίας, νυχτερινής, Κυρια κών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής μονίμου προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24475 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1784 20 Δεκεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43504 Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έρ γων αξιοποίησής τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1571 14 Νοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Περί δικαιολογητικών καταβολής των ενισχύσεων Προκαταβολή της επιχορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 278 9 Νοεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3413 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώ τατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1657 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 149 Eλάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσί ας με τίτλο «Αρχή Πληρωμής του ΚΠΣ, των Κοινο τικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 61 24 Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων μονίμων κατοίκων εξωτερικού.... 1 Ρύθμιση στρατολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1976 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των μελών των Επιτρο πών των Πανελληνίων Μαθητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού των Δ.Ο.Υ. Θεσπρωτικού και Φαναρίου.... 1 Κήρυξη υποχρεωτικής της από 18 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22903 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5900/25.8.2006 απόφα σης περί «Καθορισμού του τρόπου λειτουργί ας του Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12373 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 61539/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Τουρ κικής Γλώσσας στην Α, Β και Γ τάξη του Γυμνασίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 9 Οκτωβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 622 18 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του προγράμματος της ειδικότητας «Διασώ στης Πλήρωμα Ασθενοφόρου» από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 Δεκεμβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23219 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1702 21 Νοεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά οργανικών θέσεων της Περιφέρειας Νο τίου Αιγαίου από κλάδο σε κλάδο....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3488 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον Προϊστάμε νο του Τμήματος του Ειδικού Λογαριασμού της Βουλής... 1 Έγκριση λειτουργίας Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1730 9 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 139307/05 Καθορισμός του ύψους των τελών που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 2519/1997 (ΦΕΚ Α 165) Καθορι σμός νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 664 29 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 22 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και της Γραμματέως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25839 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1880 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του άρθρ. 4 της αριθ. 1310/Γ ΚΠΣ 310/ 17.1.2001 κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Β3 77/2006 απόφασης ΦΕΚ 526/27.4.2006 σχετικά με εξουσιοδότηση για υπογραφή εγγράφων «Με εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22485 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 314 27 εκεµβρίου 2005 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3429 ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1193 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης επιτροπής για την διενέρ γεια και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, ανα στολή είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρο θέσμων οφειλών των πληγέντων από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση της υποβολής αντιγράφου ποινικού μη τρώου, ως δικαιολογητικού, σε διαδικασίες αρμο διότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8671 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 647 24 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση εφημεριών για τους γιατρούς του Αιγινη τείου Νοσοκομείου... 1 Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού θέσεων για τις Δικαστικές Υπη ρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που πληρού νται από άτομα που προστατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1033 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3460 Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Eκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 397 3 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σύμβαση εργασίας ιδι ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ειδικά Βραβεία δημοσίων υπηρεσιών.... 1 Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 16 του ν. 1388/1983....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4785 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 390 30 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών και Οικονομικής Διαχείρισης της Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15633 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 25 Αυγούστου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κριτήρια καταλληλότητας διδακτηρίων για τη στέγα ση σχολείων Ιδιωτικής Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3480 Οργάνωση, λειτουργία και αρμοδιότητες του Συμ βουλίου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1695 2 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του Τελωνείου Μαυροματίου... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ Κ.ΛΠ. Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία στον Φαρμάκη Βασίλειο του Ιωάννη. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Με την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 360 27 Μαρτίου 2006 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4955 Ορισμός τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και αεριοποίησης ΥΦΑ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4617 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 375 28 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής Προέδρων, μελών, Γραμματέ ων και των Εισηγητών των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2829 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 267 19 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τετάρτης Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1555 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Συντελεστή Επάρκειας Δυναμικού Πα ραγωγής του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22553 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1648 29 Νοεμβρίου 2005 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 55572 Καθορισμός της στολής του ειδικού ένστολου προ σωπικού της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 211. Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονι σμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί ου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13553 15 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής, με αμοιβή, εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, για μία (1) μόνιμη υπάλ ληλο του Κ.Α.Φ. Λιμένα Καβάλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 154114/24.10.2005 (ΦΕΚ 1725/ Β/9.12.2005) κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατά σταση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 45881/2004 κοινής υπουρ γικής απόφασης, περί καθορισμού της διαδικα σίας είσπραξης προστίμων από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19061 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Σύ σταση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Οδικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9789 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Oρισμός του συνοικισμού Πόμπια του Δημοτικού Δια μερίσματος Πόμπιας του Δήμου Μοιρών του Νο μού Ηρακλείου, ως ιστορικής έδρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12621 12 εκεµβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 275 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3521 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3495 Κύρωση του νέου αναθεωρημένου κειμένου της Διεθνούς Σύμβασης Προστασίας Φυτών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3497 Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώ σεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 114. Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με την Δι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 12250 28 Nοεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παρα λαβής του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστή ριξης των έργων αρμοδιότητας ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4259 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 254 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 14 Οκτωβρίου 2005 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 211 Τοποθετήσεις, μεταθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΜΕΤΡΟ Ανώνυ μη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ειδών Δι ατροφής και Οικιακής Χρήσης (δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 13 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σε εκατόν είκοσι δύο (122) μόνιμους διοικητικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12799 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση της Β Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμωμένων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παραγρ. 7 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 311 15 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 1 4 Iανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 1. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 24 Οκτωβρίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3500 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 274 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3520 Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προ ώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφρά σεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26811 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1948 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και εξόδων μετακίνησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης.... 1 Πολιτογράφηση Αλλογενών Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20145 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση και πιστοποίηση της έναρξης της πα ραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1747 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κήρυξη υποχρεωτικής της από 22.9.2006 ΣΣΕ του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων Πε τρελαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 52205/25.9.2006 απόφασής μας για τον καθορισμό της ειδικής εκλογικής απο ζημίωσης των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1561 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 130 3 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης μελών Επιτροπής του Οι κονομικού Επιμελητηρίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26503 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1921 30 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε σίας Δημοτική Κοινωνική Μέριμνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1737 13 Δεκεμβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπερωριακή εργασία μονίμων υπαλλήλων της Δ/νσης Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23761 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1739 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΟΠΑΛΙΔΗ ΕΛΕΝΑ του ΦΙΛΙΠΠΕ κ.λπ.... 1 Απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13579 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Σητείας... 1 Καθορισμός αριθμού των προσώπων που θα απα σχοληθούν με σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα