ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ"

Transcript

1 O AΣΦΑΛΛΗΟΜΕΝΟΣ ΡΑΑΚΑΛEITΑΛ ΟΡΩΣ ΔΛΑΒΑΣΕΛ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΛΟ ΡΟΣΕΚΤΛΚΑ και εάν δεν είναι ορκό, παρακαλείται όπωσ το επιςτρζψει άμεςα προσ διόρκωςθ ςτθν πιο κάτω διεφκυνςθ: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλθ Μιχαθλίδθ, ΤΤ-3030 Λεμεςόσ, Κφπροσ Σε όλεσ τισ επικοινωνίεσ κα πρζπει να αναφζρεται ο Αρικμόσ του Συμβολαίου που παρουςιάηεται ςτθν επόμενθ ςελίδα. ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ Για ΣΥΝΕΓΑΤΛΚΘ ΚΕΝΤΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΛΛΜΛΤΕΔ διευκετικθκε από Marsh Brokers Limited ανά Guy Carpenter & Company LLC 1 Tower Place West, Tower Place, London EC3R 5BU, England Guy Carpenter & Company is a Lloyd's Broker, authorised and regulated by the Financial Services Authority. Αυτι θ Αςφάλεια είναι ζνα ςυμβόλαιο μεταξφ του Αςφαλιηόμενου που κατονομάηεται ςτο Σχζδιο και τθσ Allianz Hellas A.A.E. (ο Αςφαλιςτισ) Πλεσ οι πλθροφορίεσ που δίνονται ςτουσ Αςφαλιςτζσ από ι εκ μζρουσ του Aςφαλιηόμενου κρίνονται και ενςωματϊνονται και κα αποτελζςουν τθ βάςθ του ςυμβολαίου. Νοουμζνου ότι ο Αςφαλιηόμενοσ πλθρϊνει το αςφάλιςτρο, θ Αςφαλιςτικι Εταιρεία ςυμφωνεί να παρζχει αςφάλεια ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κακορίηονται ςε αυτό το Αςφαλιςτικό Συμβολαίο. Το ςυμβόλαιο υπογράφτθκε με μάρτυρεσ και με τθν θμερομθνία όπωσ φαίνεται πιο κάτω: Εξουςιοδοτθμζνοι υπογράφοντεσ: 1 θν Αυγοφςτου 2015 Allianz Hellas A.A.E. ΤΚ ΤΤ-1389 Λευκωςία Κφπροσ ΡΟΛΥ ΣΘΜΑΝΤΛΚO Για τουσ ςκοποφσ αυτοφ του Συμβολαίου, αυτι θ Αςφάλεια κα διζπεται και κα ερμθνεφεται, και κα ζχει ιςχφ ςφμφωνα με τθν Αγγλικι Νομοκεςία, εκτόσ και αν ςυμφωνθκεί διαφορετικά εκ των προτζρων. Συμφωνείται, όμωσ, ότι ςε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ των Αςφαλιςτϊν και των Αςφαλιηόμενων ωσ προσ τθν ερμθνεία αυτισ τθσ Αςφάλειασ, θ διαφωνία μπορεί να παραπεμφκεί ςε αρμόδιο δικαςτιριο ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. Θ Αγγλικι ερμθνεία αυτισ τθσ Αςφάλειασ και οι λζξεισ που χρθςιμοποιοφνται, κα υπεριςχφουν ςε περίπτωςθ που οι λζξεισ που περιζχονται ςτθν Αςφάλεια μεταφραςτοφν ςε οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα εκτόσ τθσ Αγγλικισ. Σελίδα (1) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

2 Το Ρρόγραμμα Αρικμόσ Συμβολαίου: RAO12515 Πνομα και Διεφκυνςθ του Αςφαλιηόμενου: Συνεργατικι Κεντρικι Τράπεηα Λίμιτεδ, Κεντρικά Γραφεία/Υπθρεςία Κζντρου Κάρτασ, Γρθγόρθ Αυξεντίου 8, Ταχ. Κυρ., Τ.Τ-1389 Λευκωςία Ραρατίκενται πιο κάτω ο Κίνδυνοσ, το Ενδιαφζρον, θ Τοποκεςία και το Ροςό που αςφαλίηονται: ΟΛΕΣ ΟΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΟΡΩΣ ΚΑΚΟΛΗΟΝΤΑΛ ΡΛΘΩΣ ΣΤΘ ΔΛΑΤΥΡΩΣΘ ΚΑΛ ΣΤΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΗΘΜΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΑΟΝ, ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΑΡΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΛΟΥ. Τα Αςφάλιςτρα και οι υκμίςεισ: Ελάχιςτο όριο και Αςφάλιςτρο Κατάκεςθσ όπωσ αναφζρεται ςτα «Risk Details» που παρζχονται ςτον Αςφαλιηόμενο για τθν Αςφαλιςτικι Ρερίοδο 1 θν Αυγοφςτου 2015 μζχρι 1 θν Δεκεμβρίου 2015 και των δφο θμερϊν ςυμπεριλαμβανομζνων ςτισ 00:01 ϊρα Κφπρου ςτθ χϊρα του Αςφαλιηόμενου βαςιςμζνο ςτουσ ζγκυρουσ και/ι δικαιοφχουσ κατόχουσ καρτϊν των: VISA BUSINESS CARDS VISA GOLD CARDS VISA GOLD PERSONNEL CARDS VISA STUDENT CARDS VISA CLASSIC CARDS VISA Co-op Welcome CARDS όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; και πλθρωτζεσ εντόσ 30 (τριάντα) θμερϊν από τθν ζναρξθ ι τθν θμερομθνία ανανζωςθσ και επιπρόςκετεσ κάρτεσ κα διευκετοφνται ςτο 50% (πενιντα τοισ εκατό) των αξιϊν που αναφζρονται ςτα «Risk Details» του Αςφαλιηόμενου, ςτθ λιξθ τθσ Αςφαλιςτικισ Ρεριόδου, και κα πλθρϊνονται 30 (τριάντα) θμζρεσ μετά. Συμπεριλαμβανομζνων ξεχωριςτϊν Αςφαλίςτρων για όλα τα πρόςωπα που χρθςιμοποιοφν Εταιρικι Ριςτωτικι κάρτα που ζχει εκδοκεί από τον Αςφαλιηόμενο και κα ρυκμιςτεί ςτθ λιξθ, ςτο 50% (πενιντα τοισ εκατόν) των αξιϊν που αναφζρονται ςτα «Risk Details» του Αςφαλιηόμενου. Το ποςό Αποηθμίωςθσ κα υπολογίηεται από τθν διαφορά ςτον αρικμό Καρτϊν κατά τθν λιξθ του Συμβολαίου, ςυγκρινόμενο με τον αρικμό Καρτϊν κατά τθν ζναρξθ του Συμβολαίου, και κα πολλαπλαςιάηεται με το 50% (πενιντα τοισ εκατόν) ανά Κάρτα με τισ αξίεσ που αναφζρονται ςτα «Risk Details» του Αςφαλιηόμενου. Θ Ρερίοδοσ τθσ Αςφάλειασ: Για ταξίδια με ζναρξθ κατά τθν διάρκεια των 12 (δϊδεκα) θμερολογιακϊν μθνϊν από τθν 1 θν Αυγοφςτου 2015 μζχρι 1 θν Δεκεμβρίου 2015 ςυμπεριλαμβανομζνων και των δφο θμερϊν ςτισ 00:01 Ϊρα Κφπρου, και για τζτοια περίοδο/ουσ που κα ςυμφωνθκοφν αμοιβαία, εξ αρχισ. ΟΛΣΜΟΣ ΤΘΣ ΚΑΤΑΣ: Θ/Οι Κάρτα(εσ) όπωσ αναφζρεται πιο κάτω ςθμαίνει μια ζγκυρθ Κάρτα που εκδίδεται από τον Αςφαλιηόμενο και ειδικϊτερα: Οποιαδιποτε προςωπικι ι επαγγελματικι (εταιρικι) VISA BUSINESS Κάρτα, VISA GOLD Κάρτα και/ι VISA GOLD PERSONNEL Κάρτα, VISA STUDENT (College) Κάρτα, VISA CLASSIC Κάρτα και το Co-op Welcome VISA Κάρτα εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά πιο κάτω. Επιπλζων θ προαναφερόμενθ ςειρά καρτϊν VISA περιλαμβάνει και το Co-op Web VISA Κάρτα με τισ ίδιεσ καλφψεισ και ωφελιματα που αφοροφν τθν αντίςτοιχθ VISA Κάρτα με τθν οποία είναι ςυνδεδεμζνθ με το ίδιο λογαριαςμό. ΡΕΛΓΑΦΘ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΛΗΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ: Οποιοδιποτε Ταξίδι γίνεται από τον Αςφαλιηόμενο πρζπει να ξεκινά και πρζπει να τελειϊνει ςτθν Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του κατόχου τθσ κάρτασ. Οποιοδιποτε άτομο (αναφζρεται επίςθσ ωσ ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ ςε αυτό το Συμβόλαιο) το οποίο κατζχει προςωπικι ι επαγγελματικι (εταιρικι) Κάρτα, όπωσ εκδόκθκε από τον Αςφαλιηόμενο, του οποίου πρζπει να ζχει προπλθρωκεί το μετ επιςτροφισ Ταξίδι του, είτε ολόκλθρο το ποςό ι περιςςότερο από το 50% (πενιντα τοισ εκατόν), αν προπλθρϊνεται εν μζρει, μζςω τθσ Κάρτασ, προτοφ το Ταξίδι ξεκινιςει. Το απαιτοφμενο κόςτοσ του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου για το ταξίδι ςτο εξωτερικό από τον κάτοχο τθσ κάρτασ και τθν Άμεςθ Οικογζνεια του κατόχου τθσ κάρτασ, που ταξιδεφει μαηί του, εκτόσ τθσ Χϊρασ τθσ Μόνιμθσ Διαμονισ του, πρζπει να είναι προπλθρωμζνο με Τθν Κάρτα και το Ταξίδι να μθν ξεπερνά τισ 90 (ενενιντα) θμζρεσ. Θ κάλυψθ επεκτείνεται για να ςυμπεριλαμβάνει ταξίδι τθσ/του ςυηφγου του κατόχου τθσ κάρτασ και/ι αρραβωνιαςτικιάσ(οφ) και/ι τθν Άμεςθ Οικογζνεια, που ταξιδεφουν χωρίσ τον κάτοχο τθσ κάρτασ, για Ταξίδι το οποίο δεν κα ξεπερνά τισ 14 (δεκατζςερισ) θμζρεσ ετθςίωσ, ςυνολικά. Θ πλθρωμι για το απαιτοφμενο κόςτοσ του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου γι αυτό το ταξίδι ςτο εξωτερικό πρζπει να προπλθρϊνεται ςυνολικά, μζςω Τθσ Κάρτασ, προτοφ το Ταξίδι ξεκινιςει. Θ κάλυψθ δεν ςυμπεριλαμβάνει παιδιά κάτω των 16 (δεκαζξι) ετϊν εάν ταξιδεφουν αςυνόδευτα. Σελίδα (2) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

3 Επιπρόςκετα, κάλυψθ παρζχεται ςε οποιοδιποτε άτομο είναι κάτοχοσ προςωπικισ ι επαγγελματικισ (εταιρικισ) Κάρτασ, ο οποίοσ ζχει προπλθρϊςει ςυνολικά, μζςω Τθσ Κάρτασ, τουσ απαιτοφμενουσ φόρουσ αεροδρομίων όταν ταξιδεφει με δωρεάν ειςιτιριο και/ι ζχει προπλθρϊςει, ςαν προκαταβολικι κράτθςθ, το απαιτοφμενο κόςτοσ του ειςιτθρίου(ων), εξαργυρϊνοντασ αεροπορικά μίλια ι βακμοφσ που δθμιουργικθκαν από προθγοφμενθ χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ/ων Κάρτασ(ϊν), προτοφ ξεκινιςει το Ταξίδι. Οποιοςδιποτε Φοιτθτισ πελάτθσ Αςφαλιηόμενοσ, του οποίου θ αναχϊρθςθ (μιασ κατεφκυνςθσ) πρζπει να ζχει προπλθρωκεί, ολόκλθρο το πόςο μζςω τθσ VISA Student Card ι, του οποίου ζχει προπλθρωκεί ολόκλθρο το ποςό για το Ταξίδι του, από τουσ γονείσ του Φοιτθτι, μζςο οποιαςδιποτε από τισ προαναφερόμενεσ πιςτωτικζσ κάρτεσ. Θ κάλυψθ περιορίηεται ςε ταξίδι προσ το Εξωτερικό εκτόσ Κφπρου ςτθ χϊρα όπου διαμζνει και ςπουδάηει ο Φοιτθτισ. Θ κάλυψθ για το Ταξίδι τθσ Επιςτροφισ (Εςωτερικοφ) ξεκινά όταν ο Φοιτθτισ αφιςει τθν χϊρα όπου ςπουδάηει και πάυει όταν φτάςει ςτθν μόνιμθ χϊρα κατοικίασ του ςτθν Κφπρο. Το απαιτοφμενο κόςτοσ του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου για το ταξίδι ςτο εξωτερικό από τον Φοιτθτι πρζπει να είναι προπλθρωμζνο με Τθν Κάρτα, και το ταξίδι μίασ κατεφκυνςθσ δεν πρζπει να διαρκζςει λιγότερο από 45 (ςαράντα πζντε) μζρεσ και να μθν υπερβαίνει τισ 365 (τριακόςιεσ εξιντα πζντε) θμζρεσ και ιςχφει για τον Φοιτθτι μόνο. Το Ταξίδι μίασ κατζυκυνςθσ πρζπει να τελειϊνει ςτθν Χϊρα όπου ςπουδάηει ο Φοιτθτισ. Το απαιτοφμενο κόςτοσ του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου για το ταξίδι προσ τθν Χϊρα μόνιμθσ κατοικίασ του Φοιτθτι ςτθν Κφπρο πρζπει να προπλθρωκεί ολόκλθρο με τθν Κάρτα και ιχφει μόνο για το Φοιτθτι. Το ταξίδι μίασ κατεφκυνςθσ πρζπει να τελειϊνει ςτθ Χϊρα μόνιμθσ κατοικίασ του Φοιτθτι. Οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν ςτον Φοιτθτι, ι ςτουσ γονείσ του Φοιτθτι, μόνο μζχρι τα ποςά που αναφζρονται ςτο Σχζδιο Αποηθμιϊςεων Φοιτθτι (όπωσ περιγράφεται με περιςςότερθ λεπτομζρεια ςτο Ραράρτθμα 4, ςελίδα 46 πιο κάτω). Οποιοςδιποτε Στενόσ Επαγγελματικόσ Συνεργάτθσ (ι επαγγελματικόσ ςυνεργάτθσ ι ςυνάδελφοσ τθσ ίδιασ εταιρείασ όπωσ ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ), πελάτθσ, φιλοξενοφμενοσ ι άλλο πρόςωπο που κατονομάηεται από τον κάτοχο τθσ Κάρτασ Business (αλλά μόνο μζχρι το μζγιςτο αρικμό των 3 (τριϊν) ατόμων), ο οποίοσ ταξιδεφει με τον κάτοχο τθσ κάρτασ για επαγγελματικό Tαξίδι από τθν Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του Κατόχου Κάρτασ. Ο κάτοχοσ τθσ Κάρτασ Business πρζπει να ζχει προπλθρϊςει ολόκλθρο το απαιτοφμενο ποςό του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου για να ταξιδζψει ςτο εξωτερικό, μζςω Τθσ Κάρτασ, προτοφ το Ταξίδι ξεκινιςει, το οποίο δεν κα υπερβαίνει τισ 90 (ενενιντα) θμζρεσ. Θ κάλυψθ επεκτείνεται για να ςυμπεριλαμβάνει ταξίδι από οποιοδιποτε Στενό Επαγγελματικό Συνεργάτθ (ι επαγγελματικό ςυνζταιρο ι ςυνάδελφο τθσ ίδιασ εταιρείασ όπωσ ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ), πελάτθ, φιλοξενοφμενο ι άλλο πρόςωπο που κατονομάηεται από τον κάτοχο τθσ Κάρτασ Business (αλλά μόνο μζχρι το μζγιςτο αρικμό των 3 (τριϊν) ατόμων), ο οποίοσ ταξιδεφει χωρίσ τον κάτοχο τθ Κάρτασ Business, για Ταξίδι το οποίο δεν κα ξεπερνά τισ 14 (δεκατζςςερισ) θμζρεσ το χρόνο, ςυνολικά. Θ πλθρωμι για το απαιτοφμενο ποςό του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου γι αυτό το ταξίδι ςτο εξωτερικό πρζπει να προπλθρϊνεται ςυνολικά, μζςω τθσ Κάρτασ Business, προτοφ το Ταξίδι ξεκινιςει. Το ταξίδι πρζπει να αρχίηει και να τελειϊνει ςτθν Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του κατόχου κάρτασ. Οι Αςφαλιςτζσ ευκφνονται μόνο για μια οποιαδιποτε απϊλεια υφίςταται ζνασ οποιοςδιποτε Αςφαλιηόμενοσ, ωσ αποτζλεςμα οποιαςδιποτε μίασ απαίτθςθσ, άςχετα αν βρίςκονται ςε ιςχφ περιςςότερεσ από μία κάρτεσ. Σελίδα (3) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

4 ΣΘΜΑΝΤΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ και ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ και ΡΟΫΡΟΚΕΣΕΛΣ 1. Αυτό το Αςφαλιςτικό Συμβόλαιο περιζχει οριςμζνουσ Προυσ, Ρροχποκζςεισ και Εξαιρζςεισ ςε κάκε τμιμα του, και Ρροχποκζςεισ, Γενικζσ Εξαιρζςεισ και Εξαιρζςεισ που εφαρμόηονται ςε όλα τα τμιματα. Θ μθ ςυμμόρφωςθ με αυτοφσ τουσ Προυσ και Ρροχποκζςεισ ςθμαίνει ότι οι Αςφαλιςτζσ ενδζχεται να μθν αποδεχκοφν οποιαδιποτε απαίτθςθ που κα υποβάλει ο Αςφαλιηόμενοσ, κακϊσ οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν μόνο απαιτιςεισ που τεκμθριϊνονται πλιρωσ με τον τρόπο που ζχει ηθτθκεί. 2. Ρολλζσ απαιτιςεισ για απϊλεια, ηθμιά ι κλοπι προκαλοφνται από το γεγονόσ ότι οι ταξιδιϊτεσ δεν είναι αρκετά προςεκτικοί με τθν περιουςία τουσ. Εάν ο Αςφαλιηόμενοσ δεν επιδείξει τθν κατάλλθλθ προςοχι για τθν περιουςία του, οι Αςφαλιςτζσ ι οι διοριςμζνοι αντιπρόςωποι, θ Εταιρεία Επείγουςασ Βοικειασ (GenAssist), είναι δυνατό να απορρίψουν εν μζρει ι ςυνολικά οποιαδιποτε απαίτθςθ θ οποία κα γίνει μεταγενζςτερα. 3. Οριςμζνοι Προι και Ρροχποκζςεισ, πιο κάτω, αφοροφν τθν υγεία του Αςφαλιηόμενου ι άλλων προςϊπων, τα οποία πικανό να μθν ταξιδεφουν με τον Αςφαλιηόμενο, αλλά από τθν υγεία των οποίων μπορεί να εξαρτάται το ταξίδι του Αςφαλιηομζνου. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, οι Αςφαλιςτζσ δεν κα καλφψουν απαιτιςεισ οι οποίεσ προκφπτουν από ιατρικά προβλιματα τα οποία ο Αςφαλιηόμενοσ ι άλλα πρόςωπα είχαν ι γνϊριηαν, προτοφ αρχίςει θ κάλυψθ. 4. Σε περίπτωςθ που ο Αςφαλιηόμενοσ λαμβάνει μζροσ ςε οριςμζνα ακλιματα ι δραςτθριότθτεσ όπου υπάρχει μεγάλοσ κίνδυνοσ ςωματικοφ τραυματιςμοφ του, ο Αςφαλιηόμενοσ μπορεί να μθν καλφπτεται ςφμφωνα με τουσ Προυσ και τισ Ρροχποκζςεισ τθσ παροφςασ Αςφάλιςθσ. Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να αναφερκεί ςτισ Γενικζσ Εξαιρζςεισ 1(α) - 1(κ) ςτισ ςελίδεσ 10 και 11 πιο κάτω οι οποίεσ ιςχφουν για όλα τα τμιματα. ΣΘΜΑΝΤΛΚΟΛ ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ: Εφιςτάται θ προςοχι του Αςφαλιηόμενου ςτα ακόλουκα: α) Αυτι θ Αςφάλεια δεν είναι Λδιωτικι Λατρικι Αςφάλεια και δεν καλφπτει απαιτιςεισ που προζρχονται από προβλιματα υγείασ που ο Αςφαλιηόμενοσ γνϊριηε πριν τθν αναχϊρθςθ του για το εξωτερικό. Αν ο Αςφαλιηόμενοσ χρειάηεται ξαφνικι και απρόςμενθ ιατρικι φροντίδα ςτο εξωτερικό, τότε πρζπει να ειδοποιθκεί αμζςωσ θ GenAssist, διαφορετικά μπορεί να μθν αποηθμιωκεί για τθν Διακοπι του ταξιδιοφ του ι για Νοςθλεία ι για Λατρικά Ζξοδα. Αν ο Αςφαλιηόμενοσ χρειαςτεί ξαφνικι ι απρόςμενθ ιατρικι φροντίδα, πρζπει να επιτρζψει ςτθν GenAssist ι ςτουσ αντιπροςϊπουσ τουσ να εξετάςουν και να επικεωριςουν όλουσ τουσ ιατρικοφσ φακζλουσ και πλθροφορίεσ του Αςφαλιηόμενου, διαφορετικά οποιαδιποτε κεραπεία, ζξοδα ι φαρμακευτικι αγωγι οποιουδιποτε είδουσ που ζγιναν εκτόσ τθσ Μόνιμθσ Χϊρασ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου, δεν κα καλφπτονται. β) Απαιτιςεισ για αποςκευζσ που ζχουν ελεγχκεί και δοκεί (checked-in Baggage) δεν κα εξεταςτοφν εκτόσ αν υποςτθρίηονται από μια Ζκκεςθ Ραράτυπθσ Λδιοκτθςίασ (Property Irregularity Report [PIR]), που πρζπει να λθφκεί εάν θ αεροπορικι εταιρεία ι άλλοσ Δθμόςιοσ Μεταφορζασ ι οι αντιπρόςωποι τουσ απολζςουν, ι καταςτρζψουν ι κακυςτεριςουν ι δϊςουν λάκοσ προοριςμό ςτισ Αποςκευζσ που ανικουν ςτον Αςφαλιηόμενο, ςε Ταξίδι ςτο εξωτερικό. Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να δθλϊςει γραπτϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία του γεγονότοσ ςτθν αεροπορικι εταιρεία, ναυτιλιακι εταιρεία ι άλλο Δθμόςιο Μεταφορζα ι ςτουσ αντιπροςϊπουσ τουσ που ζχουν τθν ευκφνθ των αποςκευϊν, αναφζροντασ τθν θμερομθνία τθσ απϊλειασ, κλοπισ, ηθμιάσ ι κακυςτζρθςθσ ι λανκαςμζνου προοριςμοφ των Αποςκευϊν ενϊ βρίςκονταν υπό τθν φροντίδα, επίβλεψθ ι ζλεγχο τουσ. Οι Αεροπορικζσ ι άλλεσ ετικζτεσ Αποςκευϊν (tags) πρζπει να φυλάγονται. Αν οι αποςκευζσ επανακτθκοφν, θ αεροπορικι εταιρεία, ναυτιλιακι εταιρεία, άλλοσ Δθμόςιοσ Μεταφορζασ ι αντιπρόςωποι τουσ που είχαν τθν ευκφνθ των αποςκευϊν, πρζπει να επιβεβαιϊςουν γραπτϊσ τθν ακριβι ϊρα και θμερομθνία παράδοςθσ των αποςκευϊν ςτον Αςφαλιηόμενο. γ) Θ Αεροπορικι εταιρεία, Δθμόςιοσ Μεταφορζασ ι οι αντιπρόςωποι τουσ που ζχουν τθν ευκφνθ των αποςκευϊν, πρζπει επίςθσ να επιβεβαιϊςουν γραπτϊσ κατά πόςο ο Αςφαλιηόμενοσ ζχει ι δεν ζχει λάβει οποιαδιποτε χρθματικι αποηθμίωςθ, δελτία ζκπτωςθσ ι δωρεάν αεροπορικά μίλια (ι βακμοφσ) από αυτοφσ, λόγω τθσ απϊλειασ Αποςκευϊν, ηθμιάσ, κακυςτζρθςθσ ι λανκαςμζνου προοριςμοφ. δ) ΓΝΩΣΤΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΡΕΛΟΛΣΜΩΝ ΕΥΚΥΝΘΣ ΓΛΑ ΤΛΣ ΑΡΟΣΚΕΥΕΣ (όπωσ ζχει τυπωκεί μζςα ςε όλα τα κουπόνια «Ελζγχου Ειςιτθρίου και Αποςκευϊν Επιβάτθ» για αεροπορικά ταξίδια και ζχει γίνει δεκτι από τον επιβάτθ). «Η ευκφνθ για απώλεια, κακυςτζρθςθ ι ηθμιά αποςκευών περιορίηεται εκτόσ εάν ζχει δθλωκεί μεγαλφτερθ αξία εκ των προτζρων και ζχουν πλθρωκεί επιπλζον χρεώςεισ. Για τα περιςςότερα διεκνι ταξίδια, το όριο ευκφνθσ τθσ Συνθήκης της Βαρσοβίας μπορεί να ανζρχεται ςε περίπου US $9.07 ανά λίβρα (pound) (US $20.00 ανά κιλό) για ελεγχόμενεσ αποςκευζσ και US $ ανά επιβάτθ για μθ ελεγχόμενεσ αποςκευζσ. Σε οριςμζνεσ περιπτώςεισ, όπου θ Συνθήκη του Montreal εφαρμόηεται για το ταξίδι ςασ, το όριο ευκφνθσ ανζρχεται περίπου ςε US $1, για ελεγχόμενεσ και μθ ελεγχόμενεσ αποςκευζσ. Οριςμζνεσ εταιρείεσ δεν αναλαμβάνουν ευκφνεσ για εφκραυςτα, πολφτιμα ι ευπακι αντικείμενα. Περαιτζρω πλθροφορίεσ μποροφν να λθφκοφν από τθν εταιρεία». ε) Τιμαλφι, Χριματα και Σθμαντικά Ζγγραφα δεν καλφπτονται αν τοποκετικθκαν ςτισ Αποςκευζσ τισ οποίεσ ο Αςφαλιηόμενοσ παραδίδει ςτο αεροδρόμιο ι ςε άλλεσ ηϊνεσ αναχϊρθςθσ. Αυτά πρζπει να παραμείνουν ςτθν κατοχι του Αςφαλιηόμενου κακ όλθ τθ διάρκεια του Ταξιδιοφ ςαν αποςκευζσ χειρόσ. Δεν πρζπει υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ τα Τιμαλφι, Ρροςωπικά Είδθ ι άλλα Ρροςωπικά Αντικείμενα ι Κινθτά Τθλζφωνα να παραμείνουν Αφφλαχτα, ι με πρόςωπα τα οποία δεν είναι γνωςτά ςτον Αςφαλιηόμενο, ιδιαίτερα ςε ζνα αεροδρόμιο, λιμάνι, ςτακμό τραίνου ι ςε ζνα δωμάτιο ξενοδοχείου ι ςε μια καμπίνα πλοίου ι ςε αυτοκίνθτα ι ςε οποιοδιποτε δθμόςιο χϊρο. η) Αν ο Αςφαλιηόμενοσ παίρνει ιδιαίτερα πολφτιμα αντικείμενα ςτο Ταξίδι του, αυτά κα πρζπει να αςφαλιςτοφν από ζνα ξεχωριςτό αςφαλιςτιριο το οποίο ςυμφωνικθκε ςτθ Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου, εφόςον θ παροφςα Αςφάλιςθ δεν μπορεί να εγγυθκεί ότι κα παρζχεται κάλυψθ για τθν πλιρθ αξία αντικατάςταςθσ τζτοιων αντικειμζνων ςε περίπτωςθ που χακοφν, κλαποφν ι υποςτοφν ηθμιά. Σελίδα (4) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

5 κ) Ο Αςφαλιηόμενοσ δεν πρζπει να παίρνει περιςςότερα μετρθτά από ότι είναι απαραίτθτο ςτο ταξίδι του, αλλά να χρθςιμοποιεί τθν πιςτωτικι του κάρτα ι ταξιδιωτικζσ επιταγζσ, όπου είναι δυνατόν, κακϊσ και αςφαλι χρθματοκιβϊτια όποτε διατίκενται. Θ κάλυψθ για Μετρθτά αφορά μόνο τα χριματα που ζχει ςτθν κατοχι του, ο Αςφαλιηόμενοσ. ι) Ππου οι Αποςκευζσ κακυςτεροφν για ςθμαντικό χρόνο μετά τθν αποβίβαςθ και μόνο ςε ταξίδι προσ το Εξωτερικό (εκτόσ και εάν ορίηεται διαφορετικά ςτο Σχζδιο Αποηθμιϊςθσ), ο Αςφαλιηόμενοσ δικαιοφται να προβεί ςε λογικζσ αγορζσ απαραίτθτων ειδϊν ρουχιςμοφ ι χρειωδϊν, αλλά πρζπει να κρατιςει όλεσ τισ πρωτότυπεσ αποδείξεισ αγοράσ για τθν αντικατάςταςθ τουσ, ϊςτε να μπορεί να υποβάλει ζγκυρθ απαίτθςθ. κ) Θ επικοινωνία με τθν Αςτυνομία και θ εξαςφάλιςθ γραπτισ Αςτυνομικισ Ζκκεςθσ, ι θ επικοινωνία με τθν Αεροπορικι Εταιρεία ι οποιοδιποτε άλλο Δθμόςιο Μεταφορζα, για τθν εξαςφάλιςθ ςθμαντικϊν εγγράφων, για τθν υποςτιριξθ μιασ απαίτθςθσ, είναι αποκλειςτικι ευκφνθ του Αςφαλιηόμενου και όχι τθσ GenAssist ι τθσ Συνεργατικισ Κεντρικισ Τράπεηασ Λίμιτεδ ι τθσ Allianz Hellas S.A. Κλοπι Χρθμάτων, Κινθτϊν Τθλεφϊνων, Τιμαλφι ι Αποςκευϊν, πρζπει να καταγγζλλεται ςτθν Τοπικι Αςτυνομία εντόσ 12 (δϊδεκα) Ωρϊν, ςτθν χϊρα όπου βρίςκεται ο Αςφαλιηόμενοσ, με ακριβι ϊρα απϊλειασ ι διαπίςτωςθ τθσ απϊλειασ και πρζπει να εξαςφαλίηεται Γραπτι Αςτυνομικι Ζκκεςθ. Μπορεί επίςθσ να ηθτθκεί επιβεβαίωςθ από το Κζντρο Κάρτασ και/ι από τθν Αρχι Τθλεπικοινωνιϊν για τθν απϊλεια τθσ πιςτωτικισ κάρτασ, ςτθ χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου. λ) Κατόπιν κακυςτζρθςθσ ςτθν αναχϊρθςθ πτιςθσ, ςτθν οποία είχε κράτθςθ ο Αςφαλιηόμενοσ, πρζπει να εξαςφαλίηει μια ζκκεςθ από τθν αεροπορικι εταιρεία ι άλλο Δθμόςιο Μεταφορζα, όπου δθλϊνεται θ διάρκεια και οι λόγοι τθσ κακυςτζρθςθσ. Δεν παρζχεται κάλυψθ για ςυςςωρευμζνεσ ι διαδοχικζσ κακυςτεριςεισ ςτθν ϊρα άφιξθσ. μ) Για Ταξίδια ςε κράτοσ τθσ Ε.Ε, ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να πάρει ζνα ζντυπο Αμοιβαίασ Συμφωνίασ Υγείασ ι τθν EHIC (Ευρωπαϊκι Κάρτα Αςφάλιςθσ Υγείασ). Αν ο Αςφαλιηόμενοσ χρειαςτεί επείγουςα κεραπευτικι αγωγι, το ζντυπο EHIC πρζπει να προςκομιςτεί κατά το χρόνο ειςόδου ςτο Νοςοκομείο ι τθν Κλινικι, ζτςι ϊςτε ο Αςφαλιηόμενοσ να μθν χρειαςτεί να πλθρϊςει το Αφαιρετζο ποςό, όπωσ περιγράφεται ςτο Σχζδιο Αποηθμιϊςεων. ν) Αν απαγορευτεί ςτον Αςφαλιηόμενο θ επιβίβαςθ ι θ πτιςθ ακυρωκεί ι κακυςτεριςει για τουλάχιςτον Δφο Ϊρεσ, ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να ηθτιςει από το check-in counter, ι τθν πφλθ επιβίβαςθσ, το κείμενο όπου δθλϊνονται τα δικαιϊματα του, ιδιαίτερα όςον αφορά αποηθμίωςθ και βοικεια (ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΕ) Άρκρο 261/2004 Άρκρο 14(1) *τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Δικαιωμάτων των Επιβατϊν ςτον Αζρα+ και/ι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) Άρκρο 889/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 13 θσ Μαίου Ο Aςφαλιςμζνοσ πρζπει να υποβάλει αίτθςθ για αποηθμίωςθ άμεςα ςτθν ενδιαφερόμενθ αερογραμμι. Για τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ: Κανόνασ για Ρροςταςία των Επιβατϊν Αεροπορικισ Εταιρείασ, (Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, Νομοςχζδιο των Δικαιωμάτων) 29 Απριλίου 2010 επικοινωνία με Αεροπορικό Τμιμα για Ρροςταςία του Καταναλωτι, C-75 U.S. Τμιμα Μεταφορών W96-432, 1200 Λεωφόροσ New Jersey, S.E. Ουάςιγκτον, D.C , Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ ι επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα ξ) Αφαιρετζο ποςό είναι το πρϊτο μζροσ για κάκε μια και ξεχωριςτι απϊλεια ι απαίτθςθ για τθν οποία ο Αςφαλιηόμενοσ είναι υπεφκυνοσ και δεν είναι πλθρωτζο από τουσ Αςφαλιςτζσ. ο) Ταξίδια άνω των 90 (ενενιντα) θμερϊν δεν καλφπτονται. Αςυνόδευτα τα μζλθ τθσ Άμεςθσ Οικογζνειασ καλφπτονται για Ταξίδια που δεν ξεπερνοφν τισ 14 (δεκατζςςερισ) θμζρεσ. π) Αυτι θ αςφάλεια δεν καλφπτει απαιτιςεισ που προκφπτουν από ταξίδια με ανοικτό ειςιτιριο, χωρίσ θμερομθνία Επιςτροφισ (ςτο εςωτερικό) ςτο Ειςιτιριο του Επιβάτθ για αεροπορικά ταξίδια, ταξίδια με πλοίο, οδικά ταξίδια ι ταξίδια με τραίνο και κάκε αςφαλιςμζνο ταξίδι πρζπει να αρχίηει και να πρζπει να τελειϊνει ςτθν Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου. ρ) Αυτι θ Αςφάλεια δεν καλφπτει οποιαδιποτε ζξοδα τα οποία κα πλιρωνε ο Αςφαλιηόμενοσ, υπό κανονικζσ ςυνκικεσ, κατά τθ διάρκεια του ταξιδιωτικοφ του δρομολογίου. ς) Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να δϊςει ςτθν GenAssist όλεσ τισ πλθροφορίεσ που ηθτοφν, για τθν υποςτιριξθ οποιαςδιποτε απαίτθςθσ. τ) Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να ςιγουρευτεί ότι το ταξιδιωτικό γραφείο, ο ταξιδιωτικόσ πράκτορασ, ι άλλοσ ζμποροσ, που παρζχουν υπθρεςίεσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων για ταξίδια ςτο εξωτερικό, διεκπεραίωςαν όλεσ τισ πλθρωμζσ τθσ κράτθςθσ μζςω τθσ Κάρτασ του Αςφαλιηόμενου που κα ταξιδζψει ςτο εξωτερικό, προτοφ το ταξίδι του Αςφαλιηόμενου αρχίςει. Σελίδα (5) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

6 ΟΛΣΜΟΛ Άμεςθ Οικογζνεια: ςθμαίνει τα ςυγγενικά άτομα του Αςφαλιηόμενου (όλθ θ άμεςθ οικογζνεια να ζχει τθν ίδια χϊρα μόνιμθσ διαμονισ με τον Αςφαλιηόμενο), που εννοεί τον/τθν ςφηυγο του Αςφαλιηόμενου, τα οικονομικά εξαρτϊμενα παιδιά του κάτω των 18 (δεκαοκτϊ) ετϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων και των νομικά υιοκετθμζνων παιδιϊν ι κετϊν παιδιϊν) και μζχρι 40 (ςαράντα) ετϊν (νοουμζνου ότι είναι ανφπαντρα και φοιτοφν με ωράριο πλιρθσ εκπαίδευςθσ). γονείσ,. κετοφσ γονείσ, πεκερικά, παπποφ, γιαγιά, εγγόνια,. αδελφό(οφσ). αδελφι(ζσ), και/ι αρραβωνιαςτικόσ(ιά) νοουμζνου ότι αυτό μπορεί να αποδειχκεί με αγγελία ςτθν εφθμερίδα και/ι ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ι από τθν Εκκλθςία ι από τοπικι ι άλλθ κατάλλθλθ δθμόςια αρχι. Σφηυγο εννοεί και τον ςυγκάτοικο/ςφντροφο που ςυηοφν ςτθν ίδια διεφκυνςθ για ςυνεχόμενθ περίοδο τουλάχιςτον ενόσ χρόνου πριν το ταξίδι. Φοιτθτισ: ςθμαίνει τα άτομα θλικίασ μεταξφ 18 (δεκαοχτϊ) και 40 (ςαράντα) ετϊν, που βρίςκονται ςε πλιρθ φοίτθςθ ςε αναγνωριςμζνο πανεπιςτιμιο ι ςε ανϊτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα ςτο εξωτερικό, ςυμπεριλαμβανομζνου άλλα όχι περιοριςμζνου ςε, κολλζγιο,ςχολείο ι άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οποιοδιποτε ταξίδι ςτο εξωτερικό δεν πρζπει να διαρκζςει λιγότερο από 45 (ςαράντα πζντε) μζρεσ και να μθν υπερβαίνει τισ 365 (τριακόςιεσ εξιντα πζντε) θμζρεσ. Το ειςιτιριο πρζπει να προ-πλθρωκεί πλιρωσ για ζνα Ταξίδι μίασ κατεφκυνςθσ (αναχϊρθςθσ ι/και επιςτροφισ) μζςω τθσ οποιαςδιποτε προαναφερκιςασ Κάρτασ, προτοφ αρχίςει το ταξίδι, ι να ζχει προπλθρωκεί ολόκλθρο το ποςό για το ταξίδι μίασ κατζυκυνςθσ (αναχϊρθςθ ι/και επιςτροφι) από τουσ γονείσ του Φοιτθτι, μζςο οποιαςδιποτε από τισ προαναφερόμενεσ πιςτωτικζσ κάρτεσ, και να είναι μόνο προσ όφελοσ του Φοιτθτι. Οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν ςτον φοιτθτι, ι ςτουσ γονείσ του φοιτθτι, μόνο μζχρι τα ποςά που αναφζρονται ςτο Σχζδιο Αποηθμιϊςεων για Φοιτθτζσ (όπωσ περιγράφεται με περιςςότερθ λεπτομζρεια ςτο Ραράρτθμα 4 ςελίδα 46 πιο κάτω). Χρόνοσ Λειτουργίασ: Κάτω από το Ραράρτθμα 1, όςον αφορά τθν Ακφρωςθ μόνο, θ Αςφάλεια ιςχφει από τθν θμερομθνία τθσ κράτθςθσ του, για ζνα προγραμματιςμζνο Ταξίδι (όπωσ κακορίηεται πιο κάτω) μζςω τθσ Κάρτασ και τερματίηεται με τθν ζναρξθ του Ταξιδιοφ. Πςον αφορά τα άλλα Ραραρτιματα, θ Αςφάλεια αρχίηει να ιςχφει όταν ο Αςφαλιηόμενοσ(οι) αναχωριςει από τον τόπο διαμονισ ι εργαςίασ του ςτθν Χϊρα Διαμονισ (οποιοδιποτε είναι πιο αργά) για να ξεκινιςει το Ταξίδι του, μζχρι τθν ςτιγμι που κα επιςτρζψει ςτον τόπο διαμονισ ι εργαςίασ του ςτθν Χϊρα Διαμονισ (οποιοδιποτε είναι πιο πρόςφατο) από τθν ςυμπλιρωςθ του ταξιδιοφ. Ταξίδι: Για τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ Προυσ και Ρροχποκζςεισ του ταξιδιοφ, ωσ επιβάτθσ ςε πλιρωσ εξουςιοδοτθμζνο αεροςκάφοσ, πλοίο ι Δθμόςιο Μεταφορζα, αυτι θ Αςφάλεια κα παρζχει ωφελιματα όπωσ προςδιορίηονται πιο κάτω, νοουμζνου ότι το ταξίδι αρχίηει και τελειϊνει, και είναι εκτόσ τθσ Χϊρασ Μόνιμθσ Διαμονισ του κατόχου τθσ κάρτασ και τθσ Άμεςθσ οικογζνειασ του, για μζγιςτθ περίοδο μζχρι 90 (ενενιντα) θμζρεσ, ι μζχρι 14 (δεκατζςςερισ θμζρεσ) για τθν Άμεςθ Οικογζνεια που ταξιδεφει χωρίσ τον Αςφαλιηόμενο. Αν το ταξίδι υπερβαίνει, ι υπιρχε πρόκεςθ να υπερβεί τθν περίοδο των 90 (ενενιντα) θμερϊν, τότε όλθ θ περίοδοσ του ταξιδιοφ δεν κα καλφπτεται και/ι ζνα Ταξίδι από τθν Άμεςθ Οικογζνεια (ι μζχρι τον μζγιςτο αρικμό των 3 (τριϊν) Στενϊν Επαγγελματικϊν Συνεργατϊν) που ταξιδεφει χωρίσ τον Αςφαλιηόμενο υπερβεί, ι υπιρχε πρόκεςθ να υπερβεί, τθν περίοδο των 14 (δεκατεςςάρων) θμερϊν, τότε όλθ θ περίοδοσ του ταξιδιοφ (το οποίο ιταν αςυνόδευτο) δεν κα καλφπτεται. Αυτι θ Αςφάλεια δεν καλφπτει απαιτιςεισ που προκφπτουν από Ταξίδι μιασ κατεφκυνςθσ χωρίσ κακοριςμζνθ θμερομθνία Επιςτροφισ (ςτο εςωτερικό) ςτο Ειςιτιριο του Επιβάτθ (ι ςτθν άδεια ταξιδιοφ), εκτόσ εάν το κακοριςμζνο (ι κρατθμζνο) Μετ επιςτροφισ (ςτο εςωτερικό) ειςιτιριο του ταξιδιοφ είναι ολόκλθρο προπλθρωμζνο, πριν τθν προγραμματιςμζνθ ζναρξθ του Ταξιδιοφ, μζςω τθσ Κάρτασ. Υπό αυτι τθν Αςφάλεια, θ ακριβισ διάρκεια του Ταξιδιοφ κακορίηεται με τισ προγραμματιςμζνεσ θμερομθνίεσ και ϊρεσ αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ ςτο κακοριςμζνο (ι κρατθμζνο) μετ επιςτροφισ ειςιτιριο για το ταξίδι, οι οποίεσ ζχουν γίνει αποδεκτζσ από τον κάτοχο τθσ κάρτασ. Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ: ςθμαίνει τθν Κυπριακι Δθμοκρατία (εξαιρουμζνων των κατεχομζνων περιοχϊν) ι άλλεσ χϊρεσ όπου ο Αςφαλιηόμενοσ είναι μόνιμοσ κάτοικοσ (εξαιρουμζνων των κατεχομζνων περιοχϊν τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ). Ρερίοδοσ Αςφάλειασ: Για Ταξίδια των οποίων θ ζναρξθ είναι κατά τθ διάρκεια των (δϊδεκα) θμερολογιακϊν μθνϊν από τθν 1 θν Αυγοφςτου 2015 μζχρι 1 θν Δεκεμβρίου 2015 ςυμπεριλαμβανομζνων και των δφο θμερϊν ςτισ 00:01 Ϊρα Κφπρου. Θ Αςφάλεια ιςχφει μόνον για αναχωριςεισ κατά τθν ιςχφουςα περίοδο τθσ ζγκυρθσ Κάρτασ. Σε περίπτωςθ που θ ζγκυρθ Κάρτα ζχει ακυρωκεί ι ζχει λιξει χωρίσ να ζχει ανανεωκεί πριν τθν θμερομθνία λιξθσ που αναφζρεται πιο πάνω, τότε όλεσ οι πιο κάτω καλφψεισ παφουν να είναι ςε ιςχφ. Εδαφικά Πρια: Πλεσ οι χϊρεσ εκτόσ τθσ Χϊρασ Μόνιμθσ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου. Αφαιρετζο ποςό: Το πρϊτο ποςό που δεν είναι αςφαλιςμζνο υπό αυτι τθν αςφάλεια, όςον αφορά κάκε Τμιμα, προτοφ οποιοδιποτε όφελοσ αποκτθκεί. Ρόλεμοσ: ςθμαίνει πόλεμο, είτε κθρυγμζνο είτε όχι, θ οποιεςδιποτε πολεμικζσ ενζργειεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χριςθσ ςτρατιωτικισ ιςχφοσ από οποιοδιποτε κυρίαρχο κράτοσ με ςκοπό τθν επίτευξθ οικονομικϊν, γεωγραφικϊν, εκνικιςτικϊν, πολιτικϊν, φυλετικϊν, κρθςκευτικϊν ι άλλων ςκοπϊν. Σελίδα (6) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

7 Τρομοκρατικι Ενζργεια: ςθμαίνει τθν πραγματικι ι επαπειλοφμενθ χριςθ ιςχφοσ ι βίασ θ οποία ςκοπό ζχει να προκαλζςει ι προκαλεί βλάβθ, τραυματιςμό, ηθμιά ι διαταραχι, ι θ διάπραξθ επικίνδυνθσ πράξθσ προσ τθν ανκρϊπινθ ηωι ι τθν περιουςία, εναντίον οποιουδιποτε ατόμου, περιουςίασ ι κυβζρνθςθσ, με δθλωμζνο ι αδιλωτο ςκοπό τθν επιδίωξθ οικονομικϊν, θκικϊν, εκνικιςτικϊν, πολιτικϊν, φυλετικϊν ι κρθςκευτικϊν ςυμφερόντων, είτε αυτά είναι δθλωμζνα ι όχι. Λθςτείεσ ι άλλεσ εγκλθματικζσ ενζργειεσ, που διαπράττονται πρϊτιςτα για προςωπικό όφελοσ και πράξεισ που προκφπτουν από προθγοφμενεσ ςχζςεισ μεταξφ του δράςτθ(δραςτϊν) και του κφματοσ(κυμάτων), δεν κα κεωρθκοφν Τρομοκρατικζσ Ενζργειεσ. Θ Τρομοκρατικι Ενζργεια περιλαμβάνει επίςθσ οποιαδιποτε πράξθ που επιβεβαιϊνεται ι αναγνωρίηεται από τθν (ςχετικι) Κυβζρνθςθ ωσ πράξθ τρομοκρατίασ. Δθμόςιοσ Μεταφορζασ: ςθμαίνει οποιεςδιποτε δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ οδικϊσ, ςιδθροδρομικϊσ, διά καλάςςθσ ι εναερίωσ, με ζνα εξουςιοδοτθμζνο μεταφορζα που διεκπεραιϊνει κανονικά και/ι ναυλωμζνα επιβατικά ταξίδια. Αν κατά τθ διάρκεια του Ταξιδιοφ ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ υποςτεί ςωματικό Τραυματιςμό (ςυμπεριλαμβανομζνου, και του αποτελζςματοσ μιασ τρομοκρατικισ ενζργειασ) κατά τθν διάρκεια του Χρόνου Λειτουργίασ, και όπου τουλάχιςτον το 50% (πενιντα τοισ εκατόν) του ειςιτθρίου ι τθσ κράτθςθσ είχε χρεωκεί ςτθν Κάρτα του κατόχου και ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε άλλθ αιτία, τζτοιοσ ςωματικόσ τραυματιςμόσ είχε ωσ αποτζλεςμα το κάνατο, Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα ι Απϊλεια των Άκρων του κατόχου τθσ κάρτασ, οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν ςτον κάτοχο τθσ κάρτασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο ζχει επιλεγεί από τον κάτοχο τθσ κάρτασ ωσ ο προςωπικόσ νομικόσ αντιπρόςωποσ(οι) του, το ποςό που αναφζρεται λεπτομερϊσ ςτο Σχζδιο Αποηθμίωςθσ γι αυτόν τον κάτοχο τθσ κάρτασ, ςυνολικά. Θ κάλυψθ που παρζχεται αρχίηει όταν ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ βρίςκεται ςτο αεροδρόμιο, ςτο λιμάνι, ςιδθροδρομικό ςτακμό ι ςτακμό οχθμάτων για επιβίβαςθ ςτο Δθμόςιο Μεταφορζα, για τον οποίο ζχει χρθςιμοποιθκεί εκ των προτζρων θ Κάρτα του κατόχου για τθν αγορά του ειςιτθρίου, και τελειϊνει κατά τθν αποβίβαςθ του από αυτόν τον Δθμόςιο Μεταφορζα. Στενόσ Επαγγελματικόσ Συνεργάτθσ: ςθμαίνει οποιοδιποτε επαγγελματικό ςυνεργάτθ ι ςυνάδελφο τθσ ίδιασ εταιρείασ όπωσ ο Αςφαλιηόμενοσ, πελάτθ, φιλοξενοφμενο ι άλλο πρόςωπο που κατονομάηεται από τον Αςφαλιηόμενο (αλλά μόνο μζχρι το μζγιςτο αρικμό των 3 (τριϊν) ατόμων), και ζχουν τθν ίδια χϊρα διαμονισ με τον Αςφαλιηόμενο, οι οποίοι ταξιδεφουν με τον Αςφαλιηόμενο για επαγγελματικό Ταξίδι από τθν Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ τουσ. Ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ πρζπει να ζχει προπλθρϊςει ςυνολικά το απαιτοφμενο κόςτοσ του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου για να ταξιδζψει ςτο εξωτερικό, μζςω τθσ Κάρτασ Business, προτοφ αρχίςει το Ταξίδι. Σελίδα (7) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

8 ΟΟΛ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΗΟΝΤΑΛ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΘΜΑΤΑ 1. Καμία επιςτροφι αςφαλίςτρων δεν επιτρζπεται όταν τεκεί ςε ιςχφ αυτι θ Αςφάλεια. Για τον ςκοπό αυτισ τθσ Αςφάλειασ τα ατομικά αςφάλιςτρα πρζπει να πλθρϊνονται, για όλα τα Αςφαλιηόμενα άτομα, με τθν χριςθ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ θ οποία εκδόκθκε από τον Αςφαλιηομζνο, ςυμπεριλαμβανομζνων των ατόμων που χρθςιμοποιοφν Εταιρικι πιςτωτικι κάρτα θ οποία εκδόκθκε από τον Αςφαλιηόμενο για τθν αγορά των ταξιδιωτικϊν διευκετιςεων. (εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά ςτα Risk Details που παρζχονται ςτον Αςφαλιηόμενο). 2. Γραπτι ειδοποίθςθ ατυχθμάτων, νομικϊν διαδικαςιϊν ι άλλων γεγονότων που μπορεί να οδθγιςουν ςε απαίτθςθ πρζπει να δίδεται ςτουσ Αςφαλιςτζσ ι ςτθν GenAssist γραπτϊσ και εντόσ 25 (εικοςιπζντε) θμερϊν από το περιςτατικό. Πλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα που χρειάηονται για να υποςτθρίξουν τθν απαίτθςθ κα πρζπει να προςκομίηονται από τον Αςφαλιηόμενο και με δικά του ζξοδα. Οι ςυμπλθρωμζνεσ φόρμεσ απαίτθςθσ και όλα τα υποςτθρικτικά ςτοιχεία, αποδείξεισ και ζξοδα πρζπει να υποβάλλονται εντόσ 90 (ενενιντα) θμερϊν από τθν θμερομθνία του περιςτατικοφ που ιταν θ αιτία για τθν απαίτθςθ. Ραράλειψθ να γίνουν τα πιο πάνω ςυνεπάγεται θ απαίτθςθ να κεωρθκεί άκυρθ, και όλα τα ωφελιματα αυτισ τθσ Αςφάλειασ κα απορριφκοφν για το Αςφαλιηόμενο Άτομο. O περιοριςμόσ χρόνου μπορεί να επεκτακεί αφοφ εγκρικεί εκ των προτζρων από τουσ Αςφαλιςτζσ ι από τθν GenAssist, αλλά μόνο όταν είναι ξεκάκαρο ότι τα υποςτθρικτικά ςτοιχεία για τθν απαίτθςθ και θ απόδειξθ απϊλειασ, δεν ιταν διακζςιμα ζγκαιρα λόγω υπαιτιότθτασ του ταξιδιωτικοφ γραφείου, του ταξιδιωτικοφ πράκτορα, τθσ αεροπορικισ εταιρείασ, του Δθμόςιου Μεταφορζα ι άλλου παροχζα μεταφοράσ ι διαμονισ. 3. Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να διατθριςει οποιαδιποτε κατεςτραμμζνα αντικείμενα για πικανι ανάκτθςθ από τουσ Αςφαλιςτζσ αυτισ τθσ Αςφάλειασ. Αν ηθτθκεί, τα κατεςτραμμζνα αντικείμενα κα πρζπει να ςταλοφν με ζξοδα του Αςφαλιηόμενου ςτθν GenAssist για επικεϊρθςθ και εντόσ 30 (τριάντα) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζχει ηθτθκεί, αλλιϊσ θ απαίτθςθ κα είναι άκυρθ. 4. Εκτόσ αν υπάρχει γραπτι ςυγκατάκεςθ από τουσ Αςφαλιςτζσ ι τθν GenAssist, κανζνα άτομο δεν ζχει το δικαίωμα να αποδεχκεί ευκφνθ εκ μζρουσ τουσ ι να δϊςει οποιεςδιποτε παραςτάςεισ ι άλλεσ υποςχζςεισ που να τουσ δεςμεφουν. Οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist ζχουν το δικαίωμα να διεξάγουν όλεσ τισ διαδικαςίεσ που προκφπτουν από ι ςε ςχζςθ με απαιτιςεισ ςτο όνομα του Αςφαλιηόμενου και να δϊςουν οδθγίεσ ςε δικθγόρουσ τθσ δικισ τουσ επιλογισ για το ςκοπό αυτό. 5. Θ πιςτι τιρθςθ και εκπλιρωςθ όλων των Πρων και Ρροχποκζςεων αυτισ τθσ Αςφάλειασ από τον Αςφαλιηόμενο ι οποιοδιποτε ενεργεί εκ μζρουσ του, ςε οτιδιποτε ζχει ςχζςθ ι πρζπει να γίνει από τον Αςφαλιηόμενο ι το άτομο που ενεργεί εκ μζρουσ του, κα είναι ο όροσ που προθγείται οποιαςδιποτε υποχρζωςθσ, από τουσ Αςφαλιςτζσ, να κάνουν οποιαδιποτε πλθρωμι, βάςει αυτισ τθσ Αςφάλειασ. 6. Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να αςκεί τθ δζουςα προςοχι για αποφυγι: (α) ατυχθμάτων ι ςωματικϊν Τραυματιςμϊν και τθν ςυνειδθτι ζκκεςθ ςε ακραίεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ που μπορεί να προκαλζςουν αςκζνεια, πόνο και δυςφορία. Οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist δεν κα αποηθμιϊνουν για οποιεςδιποτε απαιτιςεισ που προκλικθκαν ωσ αποτζλεςμα τθσ μθ υπεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ του Αςφαλιηόμενου. (β) απϊλεια ι ηθμιά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ λιψθσ όλων των αναγκαίων ενεργειϊν για τθν επανάκτθςθ των απολεςκζντων ι κλοπιμαίων ι κατεςτραμμζνων αντικειμζνων. Ο Αςφαλιηόμενοσ(οι) πρζπει να βοθκιςει τθν Αςτυνομία ςτθν προςπάκεια τθσ να ςυλλάβει και διϊξει ποινικά οποιοδιποτε ζνοχο άτομο. Οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist δεν κα πλθρϊςουν για οποιαδιποτε ηθμιά ι απϊλεια θ οποία προκλικθκε ωσ αποτζλεςμα τθσ μθ υπεφκυνθσ ι ςυνετισ ςυμπεριφοράσ του Αςφαλιηόμενου ςχετικά με τθ φροντίδα τθσ περιουςίασ του ι περιουςίασ που βριςκόταν ςτθν φροντίδα του. Δεν παρζχεται κάλυψθ για απϊλεια, κλοπι ι ηθμιά όταν ο Αςφαλιηόμενοσ δεν δείξει τθν απαραίτθτθ φροντίδα, που ςθμαίνει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ επαγρφπνθςθσ, τθν προςοχι, τθν φροντίδα και τον προςωπικό ζλεγχο, που κα λαμβάνονταν κάτω από παρόμοιεσ ςυνκικεσ από ζνα λογικό και ςυνετό άτομο, για να προςτατεφςει τθν περιουςία του από απϊλεια, κλοπι ι ηθμιά. 7. Σε περίπτωςθ ςωματικοφ Τραυματιςμοφ ι κανάτου του Αςφαλιηόμενου, οι Αςφαλιςτζσ ζχουν το δικαίωμα να προβοφν ςε ιατροδικαςτικι εξζταςθ ι νεκροψία με ζξοδα του νομικοφ αντιπροςϊπου(ων) του Αςφαλιηόμενου όςο ςυχνά και λογικά απαιτείται, ςυμπεριλαμβανομζνθσ αν είναι αναγκαίασ, τθσ αυτοψίασ και τθσ εκταφισ, εκτόσ αν απαγορεφεται δια νόμου. 8. Αν ςε οποιαδιποτε ςτιγμι, οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμιάσ ι ευκφνθσ που προκφπτει υπό αυτι τθν Αςφάλεια, υπάρχει οποιαδιποτε άλλθ αςφάλεια που καλφπτει τθν ίδια απϊλεια, ηθμιά ι ευκφνθ, οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν μόνο επιπλζον κόςτοσ τζτοιασ αςφάλειασ ι οποιεςδιποτε αποηθμιϊςεισ που παρζχονται από τον Δθμόςιο Μεταφορζα, εξαιρουμζνων των ωφελθμάτων ςτο (τμιμα 2) Ρροςωπικά Ατυχιματα. 9. Αν θ πτιςθ του Αςφαλιηόμενου ακυρωκεί ι κακυςτεριςει, αυτι θ Αςφάλεια κα υπερβαίνει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ και/ι χρθματικι βοικεια που δικαιοφται ο Αςφαλιηόμενοσ βάςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) Άρκρο. 261/2004 Άρκρο 14 (1) [τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Αεροπορικϊν Δικαιωμάτων] και/ι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) Άρκρο. 889/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 10. Οι Αςφαλιςτζσ μποροφν με δικά τουσ ζξοδα να αναλάβουν διαδικαςίεσ ςτο όνομα του Αςφαλιηόμενου προσ ανάκτθςθ αποηθμίωςθσ ι εξαςφάλιςθ εγγφθςθσ αποηθμίωςθσ από οποιοδιποτε τρίτο πρόςωπο, αναφορικά με οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμιά, θ οποία καλφπτεται από τθν παροφςα Αςφάλιςθ, και οποιοδιποτε ποςό το οποίο ανακτάται ι εξαςφαλίηεται με αυτό τον τρόπο κα ανικει ςτουσ Αςφαλιςτζσ. Σελίδα (8) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

9 11α. Για ςκοποφσ αυτοφ του Συμβολαίου, αυτι θ Αςφάλεια κα διζπεται και κα ερμθνεφεται, και κα ζχει ιςχφ ςφμφωνα με τθν Αγγλικι Νομοκεςία, εκτόσ και αν ςυμφωνθκεί διαφορετικά εκ των προτζρων, ςυμφωνείται όμωσ ότι ςε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ των Αςφαλιςτϊν και των Αςφαλιηόμενων ωσ προσ τθν ερμθνεία αυτισ τθσ Αςφάλειασ, αυτι θ διαφωνία μπορεί να παραπεμφκεί ςε αρμόδιο δικαςτιριο ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. 11β. Θ Αγγλικι ερμθνεία αυτισ τθσ Αςφάλειασ και οι λζξεισ που χρθςιμοποιοφνται κα υπεριςχφουν, ςε περίπτωςθ που οι λζξεισ που περιζχονται ςτθν Αςφάλεια μεταφραςτοφν ςε οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα εκτόσ τθσ Αγγλικισ. Αν αυτι θ Αςφάλεια μεταφραςτεί ςε οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ), θ μετάφραςθ γίνεται μόνο για διευκόλυνςθ και μόνο θ ερμθνεία τθσ Αγλλικισ γλϊςςασ είναι ζγκυρθ και δεςμευτικι ςτουσ Αςφαλιςτζσ αυτισ τθσ Αςφάλειασ. 12. Σε περίπτωςθ όπου μια απαίτθςθ είναι με οποιοδιποτε τρόπο δόλια, ι αν χρθςιμοποιθκοφν οποιαδιποτε δόλια μζςα, ψευδι περιγραφι ι άλλα τεχνάςματα από τον Αςφαλιηόμενο ι οποιοδιποτε ενεργεί εκ μζρουσ του Αςφαλιηόμενου με ςκοπό τθν απόκτθςθ οποιουδιποτε οφζλουσ, με βάςθ τθν παροφςα Αςφάλιςθ, ο Αςφαλιηόμενοσ ενδζχεται να διωχκεί ποινικά και όλεσ οι παροχζσ τθσ παροφςασ Αςφάλιςθσ δεν κα ιςχφουν. 13. Κάκε Αςφαλιηόμενοσ κεωρείται ότι αςφαλίηεται ξεχωριςτά, εκτόσ αν δθλϊνεται διαφορετικά. 14. Ο Αςφαλιςμζνοσ δεν κα ζχει καμία δικαιοδοςία ςχετικά με ποιεσ απαιτιςεισ πλθρϊνονται, πότε πλθρϊνονται ι τα ποςά που πλθρϊνονται ςτον Αςφαλιηόμενο. Πλεσ αυτζσ οι αποφάςεισ είναι αποκλειςτικά των Αςφαλιςτϊν ι τθσ GenAssist. 15. Θ Αςφαλιςτικι κάλυψθ που παρζχεται ςτον Αςφαλιηόμενο κακίςταται άκυρθ ςε περίπτωςθ διαςτρζβλωςθσ, ψευδοφσ περιγραφισ ι μθ κοινοποίθςθσ ςτοιχείων ι γεγονότων από τον Αςφαλιηόμενο ι εκ μζρουσ του Αςφαλιηόμενου. 16. Οι Αςφαλιςτζσ δεν κα δεςμεφονται από εντολι, είτε από αυτι τθν Αςφάλεια ι από οποιαδιποτε απαίτθςθ γίνεται υπό αυτι τθν Αςφάλεια από τον Αςφαλιηόμενο ι δικαιοφχο(ουσ) του Αςφαλιηόμενου, οφτε δεςμεφονται να δεχκοφν ι να επθρεαςτοφν από οποιαδιποτε ειδοποίθςθ κλθροδοτιματοσ, ςυμφωνίασ, χρζωςθσ, κατάςχεςθσ, ι περιεχομζνου που αςχολείται ι ζχει ςχζςθ με αυτι τθν Αςφάλεια. 17. Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να λάβει όλα τα αναγκαία μζτρα για αποφυγι ι ελάττωςθ οποιαςδιποτε ηθμιάσ και ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να τθρεί όλουσ τουσ Προυσ, Εξαιρζςεισ, Ρροχποκζςεισ και επικυρϊςεισ αυτισ τθσ Αςφάλειασ ζτςι ϊςτε να αποφφγει τθν απόρριψθ τθσ απαίτθςθσ του από τουσ Αςφαλιςτζσ ι τθν GenAssist. Ο Αςφαλιηόμενοσ είναι υπεφκυνοσ και πρζπει να προμθκεφςει τουσ Αςφαλιςτζσ ι τθν GenAssist με όλεσ τισ πλθροφορίεσ και ζγγραφα που κα χρειαςτοφν για να εξετάςουν και να διεκπεραιϊςουν τθν απαίτθςθ ςωςτά ζτςι ϊςτε να πλθρωκεί δίκαια και ορκά. 18. Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να βοθκά τουσ Αςφαλιςτζσ να ανακτιςουν οποιεςδιποτε πλθρωμζσ τισ οποίεσ ζχουν καταβάλει οι Αςφαλιςτζσ, είτε από οποιοδιποτε άλλο μζροσ ι οποιοδιποτε άλλο αςφαλιςτι, δίνοντασ ςτουσ Αςφαλιςτζσ όλεσ τισ λεπτομζρειεσ που χρειάηονται και με τθν ςυμπλιρωςθ οποιοδιποτε εντφπων. 19. Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να επιςτρζψει ςτουσ Αςφαλιςτζσ εντόσ 30 (τριάντα) θμερϊν οποιαδιποτε ποςά από νόμιμο και/ι επίςθμο αίτθμα, που οι Αςφαλιςτζσ πλιρωςαν ςτον Αςφαλιηόμενο και δεν καλφπτεται από αυτι τθν Αςφάλεια. 20. Οι Αςφαλιςτζσ δεν είναι υπεφκυνοι για οποιαδιποτε απαίτθςθ για τθν οποία ο Αςφαλιηόμενοσ δεν παρείχε τα αναγκαία, ορκά, πρωτότυπα και/ι επίςθμα ζγγραφα που χρειάηονται οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist, για να υποςτθρίξει τθν προτικζμενθ απαίτθςθ του. Πλα τα ζγγραφα πρζπει να υποβάλλονται εντόσ 90 (ενενιντα) θμερϊν από το περιςτατικό που ιταν θ αιτία για τθν απαίτθςθ και πρζπει να είναι πρωτότυπα και όχι φωτοτυπίεσ, αντίγραφα από θλεκτρονικό υπολογιςτι, ι φαξ. Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με όλεσ τισ Ρροχποκζςεισ του παρόντοσ Συμβολαίου, διότι οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν μόνο απαιτιςεισ που τεκμθριϊνονται με τον τρόπο που ζχει ηθτθκεί. Μια απαίτθςθ θ οποία λαμβάνεται χωρίσ τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ζγγραφα δεν κα γίνεται αποδεκτι. Σελίδα (9) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

10 ΓΕΝΛΚΕΣ ΕΞΑΛΕΣΕΛΣ ΡΟΥ ΛΣΧΥΟΥΝ ΓΛΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΘΜΑΤΑ Ραρά οποιαδιποτε αντίκετθ παροχι ςτα πλαίςια αυτισ τθσ αςφάλειασ, ι οποιαδιποτε επιπλζον επικφρωςθ, ςυμφωνείται ότι θ παροφςα Αςφάλεια δεν καλφπτει οποιαδιποτε ηθμία ι δαπάνθ οποιαςδιποτε φφςεωσ, (εκτόσ από ςωματικό Τραυματιςμό όπωσ περιγράφεται λεπτομερϊσ πιο κάτω ςτο Τμιμα 2 (Ρροςωπικά ατυχιματα) ςτισ ςελίδεσ 17 και 18), που προκλικθκε άμεςα ι ζμμεςα, είχε ωσ αποτζλεςμα, ι ςχετίηεται με οποιοδιποτε από τα παρακάτω αςχζτωσ οποιαςδιποτε άλλθσ αιτίασ ι γεγονότοσ θ οποία ςυνζβαλε ταυτόχρονα ι ιταν οποιοδιποτε επακόλουκο τθσ ηθμιάσ: 1. Ρόλεμο, εχκροπραξίεσ ι πολεμικζσ επιχειριςεισ (είτε ζχει κθρυχκεί πόλεμοσ είτε όχι) 2. Ειςβολι 3. Ρράξθ εχκροφ ξζνου προσ τθν εκνικότθτα του Αςφαλιηόμενου ι τθσ χϊρασ ι ςτθν οποία, ςυμβαίνει θ πράξθ 4. Εμφφλιο πόλεμο 5. Οχλαγωγία 6. Εξζγερςθ 7. Ζνοπλθ ςτάςθ 8. Επανάςταςθ 9. Ανατροπι νόμιμθσ κυβζρνθςθσ 10. Ρολιτικι αναταραχι θ οποία λαμβάνει διαςτάςεισ ι ιςοφται με εξζγερςθ 11. Στρατιωτικι ι ςφετεριςτικι εξουςία 12. Εκριξεισ πολεμικϊν όπλων 13. Χριςθ πυρθνικϊν, χθμικϊν ι βιολογικϊν όπλων μαηικισ καταςτροφισ όπωσ κι αν αυτά διανεμθκοφν ι ςυνδυαςτοφν 14. Απελευκζρωςθ όπλων μαηικισ καταςτροφισ τα οποία δεν ςυνεπάγεται εκρθκτικι αλλθλουχία 15. Δολοφονία ι επίκεςθ θ οποία αργότερα αποδεικνφεται πζραν εφλογθσ αμφιβολίασ ότι ιταν ζργο πρακτόρων κράτουσ ξζνου προσ τθν εκνικότθτα του Αςφαλιηόμενου, είτε είχε κθρυχκεί πόλεμοσ με εκείνο το κράτοσ είτε όχι 16. Ρράξεισ πειρατείασ και/ι Τρομοκρατικι Ενζργεια. Για ςκοποφσ τθσ παροφςασ Εξαίρεςθσ, Τρομοκρατικι Ενζργεια ςθμαίνει πράξθ ι πράξεισ οποιουδιποτε προςϊπου ι ομάδασ προςϊπων οι οποίεσ διαπράττονται για πολιτικοφσ, κρθςκευτικοφσ, ιδεολογικοφσ ι παρόμοιουσ ςκοποφσ, με ςκοπό τον επθρεαςμό οποιαςδιποτε κυβζρνθςθσ ι και να κζςει το κοινό ι οποιαδιποτε μερίδα του κοινοφ ςε κατάςταςθ φόβου. Θ Τρομοκρατικι Ενζργεια μπορεί να περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίηεται, ςτθ χριςθ βίασ ι ιςχφοσ και/ι τθν απειλι αυτϊν. Επιπλζον, οι δράςτεσ Τρομοκρατικισ Ενζργειασ μπορεί να ενεργοφν μόνοι ι εκ μζρουσ, ι ςε ςχζςθ με, οποιαδιποτε οργάνωςθ(εισ) ι κυβζρνθςθ(εισ). Εξαιρείται επίςθσ ςφμφωνα με το παρόν οποιαδιποτε απϊλεια ι δαπάνθ, οποιαςδιποτε φφςεωσ, θ οποία προκαλείται άμεςα ι ζμμεςα, είναι αποτζλεςμα ι ζχει ςχζςθ με οποιαδιποτε ενζργεια για ζλεγχο, αποτροπι ι καταςτολι οποιουδιποτε ι όλων από το (1) μζχρι το (16) πιο πάνω. Σε περίπτωςθ που οποιοδιποτε τμιμα αυτισ τθσ Εξαίρεςθσ αποδειχκεί άκυρο ι μθ εφαρμοςτζο, το υπόλοιπο κα παραμείνει πλιρωσ ζγκυρο και εφαρμοςτζο. Οι Αςφαλιςτζσ δεν ευκφνονται για οποιαδιποτε απϊλεια του Αςφαλιηόμενου(ων) που είναι άμεςο ι ζμμεςο αποτζλεςμα ενόσ ι περιςςοτζρων από τα πιο κάτω, που προκλικθκε από, ςυντελείται από ι προκαλείται, ι ςυνζβθκε δια μζςου, προκφπτει από, ι είναι ςυνζπεια του: 1(α) Οποιαδιποτε δαπάνθ που ζχει ςχζςθ με ατφχθμα ι τραυματιςμό που ςυμβαίνει ενϊ ο Αςφαλιηόμενοσ λαμβάνει μζροσ ςε επικίνδυνεσ δραςτθριότθτεσ, χόμπι ι αναηθτιςεισ, ςυμπεριλαμβάνομζνων αλλά όχι περιοριηομζνων ςε κυνιγι, κυνιγι μεγάλων ηϊων, ςαφάρι, πζιντ-μπολιγκ (paint-balling), ρόλερ μπλειντιγκ (roller-blading), ςκειτμπορτινγκ (skateboarding), αναςκαφζσ, ορειβαςία ι αναρριχιςεισ βράχων που απαιτοφν κανονικά χριςθ ςχοινιϊν ι οδθγϊν, εξερεφνθςθ ςπθλαίων ι υπόγειων δραςτθριοτιτων, ελεφκερθ πτϊςθ με αλεξίπτωτο, πτϊςθ με αλεξίπτωτο, παραγκλιϊντιγκ (paragliding), παντηι τηιαμπινγκ (bungee-jumping), με αερόςτατο, χανκγ-γκλίντιγκ (hanggliding), δελτα-πλεϊν φλαϊνγκ (delta-plane flying),υποκαλάςςιεσ δραςτθριότθτεσ που χριηουν τεχνθτζσ μεκόδουσ αναπνοισ, καταδφςεισ (scuba diving), καλάςςια ακλιματα, καλάςςια ακλιματα ςε φαράγγι, με βάρκα Εςκιμϊων (kayaking), ιςτιοπλοία ι με καλαμθγό εκτόσ των παράκτιων υδάτων ι από χϊρα ςε χϊρα, ψάρεμα ςε βακιά νερά, τηετ-μποϊτινγκ (jet-boating), γουάϊτ γοτερ ραφτινγκ (white water rafting), ξιφαςκία, πολεμικζσ τζχνεσ, αγϊνεσ ταχφτθτασ εκτόσ αν είναι πεηοπορία, και ανάλθψθ οποιονδιποτε επαγγελματικϊν ι θμι-επαγγελματικϊν χορθγθμζνων οργανωμζνων ακλθμάτων (ςυμπεριλαμβανομζνων και τυχόν ατυχθμάτων που προκαλοφνται από ηϊα που φζρουν ςζλα). 1(β) Πλα τα χειμερινά ακλιματα, εκτόσ από κατόχουσ τθσ κάρτασ(ων) VISA GOLD και/ι VISA GOLD PERSONNEL, και νοουμζνου ότι ο δικαιοφχοσ(οι) τθσ κάρτασ κάνει ςκι μόνο ςε οργανωμζνο κζρετρο όπου το χιόνι είναι ςυμπαγζσ (ι ςε πίςτα) και ςε αναγνωριςμζνεσ αςφαλείσ περιοχζσ που διακζτουν άδεια από τθν κατάλλθλθ εκνικι αρχι, αλλά εξαιροφνται όλα τα άτομα που δεν ζχουν εμπειρία και εκπαίδευςθ και δεν επιτθροφνται από προςοντοφχο επαγγελματία δάςκαλο του ςκι, εκτόσ πίςτασ ςκι, ςκι με ελικόπτερο ι τηετ-ςκιϊνγκ (jet-skiing), ςκι οποιαςδιποτε άλλθσ περιγραφισ (ςυμπεριλαμβανομζνου ςκι ενάντια ςυμβουλισ τθσ τοπικισ αρχισ), χιονοδρομικά άλματα, χιονοςανίδα, χιονοκίνθτα, ζλκθκρο, τόμπογκαν, πατινάη πάγου, χόκευ ςτον πάγο, ι χριςθ αγωνιςτικϊν ελκικρων. 1(γ) Αγϊνεσ ταχφτθτασ οποιουδιποτε είδουσ (εκτόσ με τα πόδια), είτε ςαν οδθγόσ ι ςυνοδθγόσ ςε αγϊνεσ ι ράλι ι ςυμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ, πρωτακλιματα ι επαγγελματικά ακλιματα ι επίςθμα οργανωμζνθ προπόνθςθ ι προπόνθςθ για τζτοιεσ διοργανϊςεισ. 1(δ) Διεκνι ταξίδια από τθν ξθρά ςτθν Αςία ι Αφρικι (εκτόσ με ςιδθρόδρομο). Σελίδα (10) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

11 1(ε) Αυτοκαταςτροφι, αυτοκτονία ι απόπειρα αυτοκτονίασ, παραφροςφνθ, πνευματικι αςκζνεια, αναπθρία, άγχοσ, ςυναιςκθματικό ι ψυχολογικό τραφμα, αγωνία, κατάκλιψθ ι κατακλιπτικι αςκζνεια οποιουδιποτε είδουσ, (ςυμπεριλαμβανομζνων αλλά όχι περιοριςμζνων ςτον φόβο πτιςεων ι άλλθσ ταξιδιωτικισ φοβίασ), αυτοτραυματιςμό εκ προκζςεωσ. 1(η) Ζξοδα που αφοροφν ψυχιατρικζσ διαταραχζσ, αςκζνειεσ ι καταςτάςεισ για τισ οποίεσ είχε λθφκεί κεραπεία προθγουμζνωσ. 1(θ) Θ χριςθ ι ζγχυςθ οποιουδιποτε φαρμάκου (εκτόσ από τα φάρμακα που ζχουν ςυνταγι εγκεκριμζνου ιατροφ αλλά εξαιρουμζνθσ τθσ ναρκομανίασ), αλκοολιςμοφ, αλκοολικι δθλθτθρίαςθ, μζκθ, παράνομα ναρκωτικά, κατάχρθςθ διαλυτϊν ι ουςιϊν, αφροδιςιακά νοςιματα ι οποιεςδιποτε ςεξουαλικά μεταδιδόμενεσ νόςουσ. 1(κ) Συνειδθτι ζκκεςθ ςε εξαιρετικό κίνδυνο ι αχρείαςτα ρίςκα (εκτόσ ςε προςπάκεια διάςωςθσ ανκρϊπινθσ ηωισ), οδιγθςθ μθχανοκίνθτων οχθμάτων για τα οποία ο Αςφαλιηόμενοσ δεν κατζχει πλιρθ άδεια (ςυμπεριλαμβανομζνων αλλά όχι περιοριςμζνων των δοκιμϊν ταχυτιτων και των ψυχαγωγικϊν αγϊνων). 1(ι) Κακικοντα ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ. 2. Οι Αςφαλιςτζσ δεν κα ευκφνονται για οποιαδιποτε απαίτθςθ θ οποία προκφπτει από το γεγονόσ ότι ο Αςφαλιηόμενοσ βρίςκεται εντόσ, ι επιβαίνει, ι αποβιβάηεται από οποιοδιποτε αεροςκάφοσ, αεροπορία ι αεροναυτικι εκτόσ αν είναι επιβάτθσ με πλθρωμζνο ειςιτιριο ςε πιςτοποιθμζνο δρομολογθμζνο επιβατικό αεροςκάφοσ, πολλαπλϊν κινθτιρων, το οποίο ταξιδεφει βάςει αδειοφχασ επιχείρθςθσ, για τθν μεταφορά επιβατϊν με αδειοφχο προςωπικό, που λειτουργεί ςφμφωνα με δθμοςιευμζνο πίνακα αφίξεων/αναχωριςεων. 3. Ταξίδι, μεταφορά ι πτιςθ με ελικόπτερο. 4. Να ενεργεί με ιδιότθτα πιλότου, μακθτευόμενου πιλότου ι μζλουσ πλθρϊματοσ πάνω ςε οποιοδιποτε αεροςκάφοσ ι πλοίο ςτο οποίο ο Αςφαλιηόμενοσ ζχει κακικοντα ι ςχετίηεται με αεροςκάφοσ ι Δθμόςιο Μεταφορζα. 5 (α) απϊλεια ι καταςτροφι ι βλάβθ ςε οποιαδιποτε περιουςία ι οποιαδιποτε ηθμιά ι ζξοδο το οποίο προκφπτει ι είναι αποτζλεςμα αυτοφ ι οποιαδιποτε απϊλεια ωσ ςυνζπεια (ςυμπεριλαμβανομζνθσ απϊλειασ κζρδουσ από διακοπι εργαςίασ ι εργαςιακισ δυςκολίασ), (β) οποιαδιποτε νομικι ευκφνθ οποιαςδιποτε φφςθσ θ οποία προκαλείται άμεςα ι ζμμεςα ι που προκφπτει από, ι ςτθν οποία ςυμβάλλουν τα πιο κάτω: (i): ιονίηουςα ακτινοβολία ι μόλυνςθ από ραδιενζργεια από οποιοδιποτε πυρθνικό καφςιμο ι από οποιαδιποτε πυρθνικά απόβλθτα από τθν καφςθ πυρθνικϊν καυςίμων, (ii): τισ ραδιενεργζσ, τοξικζσ εκρθκτικζσ ι άλλεσ επικίνδυνεσ ιδιότθτεσ οποιαςδιποτε εκρθκτικισ πυρθνικισ ςυςκευισ ι πυρθνικοφ ςυςτατικοφ αυτισ. (γ) απϊλεια, καταςτροφι ι βλάβθ θ οποία προκαλείται άμεςα από κφματα πίεςθσ τα οποία προζρχονται από οποιοδιποτε αεροςκάφοσ ι άλλο ιπτάμενο αντικείμενο το οποίο ταξιδεφει με ι πζρα από τθν ταχφτθτα του ιχου. (δ) απϊλεια ι βλάβθ θ οποία είναι αποτζλεςμα τθσ πίεςθσ ςε χϊρο αποςκευϊν αεροςκάφουσ. 6. Ρεριςτατικά τα οποία δυνατό να οδθγιςουν ςε απαίτθςθ και τα οποία δεν γνωςτοποιοφνται γραπτϊσ ι Τθλεφωνικϊσ ςτθν GenAssist εντόσ 25 (είκοςι-πζντε) θμερϊν από το ςυμβάν. 7. Αναφορικά με αντικείμενα που αςφαλίηονται ειδικϊτερα αλλοφ. 8. Διακοπι επιχείρθςθσ, εργαςιακι δυςκολία και επικείμενθ απϊλεια κερδϊν οποιουδιποτε είδουσ. 9. Οποιοςδιποτε τραυματιςμόσ, αςκζνεια, κάνατοσ, απϊλεια, ζξοδο ι άλλθ ευκφνθ που αποδίδεται ςτο HIV (Λόσ τθσ Ανοςολογικισ Ανεπάρκειασ του Ανκρϊπου) και/ι τον ιό HIV που ζχει ςχζςθ με τθν αςκζνεια ςυμπεριλαμβανομζνου και του AIDS (Σφνδρομο Επίκτθτθσ Ανοςολογικισ Ανεπάρκειασ) ι ARC (Σφνδρομο που Σχετίηεται με το AIDS) και/ι οποιοδιποτε μεταλλαγμζνο παράγωγο ι παραλλαγζσ αυτϊν όπωσ κι αν ζχουν προκλθκεί. 10. Οποιοδιποτε Ταξίδι (όπωσ κακορίηεται ςτθ ςελίδα 6) το οποίο: (α) ξεπερνά ςε διάρκεια τισ 90 (ενενιντα) μζρεσ. ι (β) ξεπερνά ςε διάρκεια τισ 14 (δεκατζςςερισ) μζρεσ από μζλθ τθσ Άμεςθσ Οικογζνειασ που ταξιδεφουν χωρίσ τον Αςφαλιηόμενο και/ι μζχρι τον μζγιςτο αρικμό των 3 (τριϊν) Στενϊν Επαγγελματικϊν Συνεργατϊν που ταξιδεφουν χωρίσ τον κάτοχο τθσ Kάρτασ Business ςε επαγγελματικό ταξίδι ι (γ) ξεπερνά ςε διάρκεια τισ 365 (τριακόςιεσ εξιντα πζντε) μζρεσ ι διαρκεί λιγότερο από 45 (ςαράντα πζντε) μζρεσ από ζνα Αςφαλιηόμενο Φοιτθτι (του οποίου το ταξίδι ζχει προπλθρωκεί από τον γονζα του Φοιτθτι χρθςιμοποιϊντασ μια από τισ πιο πάνω αναφερόμενεσ κάρτεσ) ι (δ) Ταξίδι μιασ κατεφκυνςθσ με ειςιτθρίο μιασ κατεφκυνςθσ χωρίσ προκακοριςμζνθ θμερομθνία Επιςτροφισ (ςτο εςωτερικό) ςτο Ειςιτιριο του Επιβάτθ (ι άδεια ταξιδιοφ) και/ι ςτο κουπόνι ελζγχου των Αποςκευϊν, για ταξίδι αεροπορικό, με πλοίο, με όχθμα ι με τρζνο (εκτόσ αν είναι προπλθρωμζνο ι κρατθμζνο το ειςιτιριο ταξιδιοφ, μετ επιςτροφισ μζςω τθσ Κάρτασ, εκ των προτζρων, προτοφ το Ταξίδι ξεκινιςει) ι (ε) Δεν αρχίηει και δεν τελειϊνει ςτθ Χϊρα Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου Ατόμου. 11. Ρτϊχευςθ ι εκκακάριςθ ι οικονομικά προβλιματα οποιουδιποτε προςϊπου από το οποίο εξαρτάται το ταξίδι. 12. Οποιαδιποτε απαίτθςθ θ οποία προκφπτει από τθν αφερεγγυότθτα του ταξιδιωτικοφ γραφείου, του ταξιδιωτικοφ πράκτορα, του Δθμόςιου Μεταφορζα ι άλλθσ εταιρείασ, οίκου ι προςϊπου ι τθν ανικανότθτα ι απροκυμία των να εκπλθρϊςουν οποιοδιποτε μζροσ τθσ υποχρζωςθσ τουσ, περιλαμβανομζνων των νομικϊν εξόδων τα οποία προκφπτουν από οποιεςδιποτε μεταγενζςτερεσ νομικζσ διαδικαςίεσ και του κόςτουσ των εξόδων που ζχουν προκφψει. Σελίδα (11) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

12 13. Οποιαδιποτε απαίτθςθ που προκαλείται ι είναι αποτζλεςμα: (α) θ απαίτθςθ ζχει ςχζςθ με μια ιατρικι κατάςταςθ ι οποιαδιποτε πάκθςθ ι οποιαδιποτε Αςκζνεια θ οποία ςχετίηεται με ιατρικι κατάςταςθ για τθν οποία γνϊριηε ο Αςφαλιηόμενοσ ι ζπρεπε να γνωρίηει προτοφ κάνει τθν κράτθςθ για το προγραμματιςμζνο ταξίδι, ι (β) ο Αςφαλιηόμενοσ ταξιδεφει κατά παράβαςθ ιατρικισ ςυμβουλισ,. ι (γ) ο Αςφαλιηόμενοσ ταξιδεφει με ςκοπό να τφχει ιατρικισ ςυμβουλισ ι να δεχκεί κεραπεία ςτο εξωτερικό, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ γζννασ), ι (δ) ο Αςφαλιηόμενοσ ταξιδεφει ι προγραμμάτιςε να ταξιδζψει αφοφ ζχει διαγνωςκεί με ανίατθ πάκθςθ, ι (ε) ο Αςφαλιηόμενοσ κα γεννιςει πριν ι εντόσ 3 (τριϊν) μθνϊν, από τθν θμερομθνία άφιξθσ του ςτθ Χϊρα Διαμονισ του. 14. Θ μθ προςκόμιςθ επίςθμθσ γραπτισ Αςτυνομικισ Ζκκεςθσ όπου αυτι απαιτείται ι θ μθ απόκτθςθ γραπτισ επιβεβαίωςθσ από τθν Αεροπορικι Εταρεία ι το Δθμόςιο Μεταφορζα ι τθν υπθρεςία εξυπθρζτθςθσ εδάφουσ αναφορικά με τον ακριβι αρικμό ωρϊν κακυςτζρθςθσ και το λόγο για τζτοια κακυςτζρθςθ. Μπορεί να ηθτθκεί επιβεβαίωςθ από το Κζντρο Κάρτασ και/ι από τθν Αρχι Τθλεπικοινωνιϊν για τθν απϊλεια τθσ Ριςτωτικισ κάρτασ, ςτθ Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου. 15. Ππου ο Αςφαλιηόμενοσ ςυνάπτει ςφμβαςθ για να εργαςτεί ςτο εξωτερικό. 16. Θ ςυμμετοχι ςε τυχερά παιχνίδια, χαρτοπαιξία ι ςτοιχιματα ι προκλιςεισ και παράνομεσ πράξεισ, ι επικίνδυνεσ ι ριψοκίνδυνεσ πράξεισ (ακλιματα ι δραςτθριότθτεσ) που κα μποροφςαν να είναι επικίνδυνα γα τθν ανκρϊπινθ ηωι, ι τθν περιουςία, ι τισ προχποκζςεισ για τθν υγεία του Αςφαλιηόμενου. 17. Οποιαδιποτε απαίτθςθ που αποδίδεται ι είναι άμεςθ επίπτωςθ τθσ ανεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ του Αςφαλιηόμενου. 18. Σε περίπτωςθ όπου κατά το χρόνο τθσ απϊλειασ, ηθμιάσ ι ευκφνθσ θ οποία προκφπτει ςφμφωνα με τθν παροφςα Αςφάλιςθ υπάρχει άλλθ αςφάλιςθ θ οποία καλφπτει τθν ίδια απϊλεια, ηθμιά ι ευκφνθ, οι Αςφαλιςτζσ κα καταβάλλουν μόνο το μερίδιο τουσ. 19. Οποιαδιποτε απαίτθςθ που προκφπτει ι είναι αποτζλεςμα εμπλοκισ του Αςφαλιηόμενου ςε οποιαδιποτε εγκλθματικι ενζργεια. 20. Οποιαδιποτε απαίτθςθ εγείρεται από ιδιοκτθςία, κατοχι, ζλεγχο ι χριςθ μθχανοκίνθτου οχιματοσ, (εκτόσ ςαν επιβάτθσ που πλθρϊνει κόμιςτρο ςε πλιρωσ αδειοφχο όχθμα) ςυμπεριλαμβανομζνου αλλά όχι περιοριςμζνων ςε ενοικιαηόμενα και εμπορικά αυτοκίνθτα και τθν ενοικίαςθ ι τθν επιβίβαςθ ι τθν οδιγθςθ δίκυκλθσ μθχανισ ι quad bike άνω των 50cc (πενιντα κυβικά εκατοςτά δφναμθ) και/ι όπου δεν χρθςιμοποιείται κράνοσ ι ο οδθγόσ δεν ζχει κανονικι πλιρθ άδεια οδιγθςθσ. 21. Θ εντολι ι θ απόπειρα διάπραξθσ κελθματικισ, εγκλθματικισ, κακόβουλθσ, επιτθδευμζνθσ ι παράνομθσ ι αςελγοφσ πράξθσ. 22. Ζξοδα τα οποία ζγιναν, κατά τθ γνϊμθ τθσ GenAssist, μόνο για τθν προςωπικι ευκολία του Αςφαλιηόμενου. Τζτοια αδικαιολόγθτα ζξοδα περιλαμβάνουν πλεόναςμα αγορϊν ςε ρουχιςμό και καλλυντικά, εφθμερίδεσ και βιβλία, γεφματα και αναψυκτικά, τθλεφωνιματα, μεταφραςτικά βοθκιματα, διακοπι εργαςίασ με αποτζλεςμα απϊλεια μιςκοφ και/ι ειςοδιματοσ και το κόμιςτρο για ιδιωτικι μεταφορά. 23. Αυτι θ Αςφάλεια δεν καλφπτει οποιαδιποτε ζξοδα που το Αςφαλιηόμενο άτομο κα πλιρωνε υπό κανονικζσ ςυνκικεσ κατά τθ διάρκεια του ταξιδιωτικοφ του δρομολόγιου. 24. Οποιαδιποτε απαίτθςθ για τθν οποία ο Αςφαλιηόμενοσ δεν παρζχει τα αναγκαία, ορκά, πρωτότυπα και/ι επίςθμα ζγγραφα που χρειάηονται από τουσ Αςφαλιςτζσ ι τθν GenAssist για να υποςτθρίξουν τθν προτικζμενθ απαίτθςθ. Πλα τα υποβλθκζντα ζγγραφα (ςυμπεριλαμβανομζνων τιμολογίων ι αποδείξεων) πρζπει να είναι πρωτότυπα και δεν πρζπει να είναι φωτοτυπίεσ, αντίγραφα θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν ι φαξ. 25. Οποιεςδιποτε απαιτιςεισ για φορτωτικζσ, παραδόςεισ και (λιμάνι/τελωνείο) ζξοδα μεταφορϊν ι εγκατάςταςθσ, ςυναρμολόγθςθσ και υπθρεςιϊν. 26. Οποιεςδιποτε απαιτιςεισ ι περιςτατικά που προκφπτουν από Ταξίδι προσ το Εξωτερικό ι Επιςτροφι (ςτο εςωτερικό) για επιβάτεσ με πλθρωμζνο ειςιτιριο από τισ κατεχόμενεσ περιοχζσ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Κφπρου. 27. Οι Αςφαλιςτζσ δεν κα φζρουν ευκφνθ για οποιαδιποτε απαίτθςθ θ οποία δεν επιβεβαιϊνεται και αποδεικνφεται από τθν αρμόδια αεροπορικι, ςιδθροδρομικι ι ναυτιλιακι Αρχι (ι παρόμοιο ςϊμα) και προςκομίηεται θ ανάλογθ ζκκεςθ. 28. Θ παράλειψθ του Ταξιδιωτικοφ πράκτορα, ταξιδιωτικοφ γραφείου ι άλλου εμπόρου που παρζχει υπθρεςίεσ για τθν ζκδοςθ ειςιτθρίων για το ταξίδι ςτο εξωτερικό, να προχωριςει με προπλιρωςθ όλων των πλθρωμϊν με τθν Κάρτα του Αςφαλιηόμενου Ατόμου για το ταξίδι ςτο εξωτερικό, πριν τθν ζναρξθ του ταξιδιοφ του Αςφαλιηόμενου Ατόμου. 29. Ρροκφπτει άμεςα ι ζμμεςα από τθν αποχϊρθςθ από τθν υπθρεςία (προςωρινι όχι) ενόσ αεροςκάφουσ, Δθμόςιου Μεταφορζα ι καλάςςιου ςκάφουσ υπό τθ διαταγι τθσ Αρχισ τθσ Ρολιτικισ Αεροπορίασ, ι τθσ λιμενικισ αρχισ, ι από παρόμοιο οργανιςμό ςε οποιαδιποτε χϊρα. Σελίδα (12) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

13 30. Οποιεςδιποτε ηθμιζσ θ απϊλειεσ που προκφπτουν άμεςα ι ζμμεςα από το κλείςιμο του εναζριου χϊρου (προςωρινι ι όχι) υπό τθ διαταγι τθσ Αρχισ τθσ Ρολιτικισ Αεροπορίασ ι παρόμοιου οργανιςμοφ ςε οποιαδιποτε χϊρα (ςυμπεριλαμβανομζνου και του Διεκνζσ Ελζγχου Εναζριασ Κυκλοφορίασ). 31. Οποιαδιποτε περιςτατικά ι ςυμβάντα που γνωςτοποιικθκαν, (ςυμπεριλαμβανομζνων όςων αναφζρονται ςε δθμοςιεφματα διεκνοφσ τφπου ι/και μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ), προτοφ ο Αςφαλιηόμενοσ προπλθρϊςει, κρατιςει ι/και αρχίςει το Ταξίδι του για το εξωτερικό. 32. Οποιαδιποτε χρθματικι ι άλλθσ μορφισ αποηθμίωςθ ςυμπεριλαμβανομζνων αλλά όχι περιοριςμζνων ςε κουπόνια εκπτϊςεων, δωρεάν Air Miles ι Δωρεάν Βακμοφσ τα οποία: (α) δίνονται ςτον Αςφαλιηόμενο ςαν αποηθμίωςθ από τθν Αεροπορικι Εταιρία, Δθμόςιο Μεταφορζα, Ναυτιλιακι Εταιρία, Ταξιδιωτικό Ρράκτορα, Ραροχζα Διαμονισ και/ι άλλο παροχζα ταξιδιωτικισ διευκζτθςθσ και/ι υπθρεςιϊν κα αφαιροφνται από το ςυνολικό ποςό απαίτθςθσ. (β) Ρροςφζρκθκαν ςτον Αςφαλιηόμενο από τθν Αεροπορικι Εταιρία, Δθμόςιο Μεταφορζα, Ναυτιλιακι Εταιρία, Ταξιδιωτικό Ρράκτορα, Ραροχζα Διαμονισ και/ι άλλο παροχζα ταξιδιωτικισ διευκζτθςθσ και/ι υπθρεςιϊν ι οποιοςδιποτε άλλοσ ενδιαφερόμενοσ ζχει ευκφνθ και τα οποία ο Αςφαλιηόμενοσ απορρίπτει ι αρνθκεί κα αφαιροφνται από το ςυνολικό ποςό απαίτθςθσ. 33. Λδιοκτθςία, κατοχι ι χριςθ πυροβόλων όπλων ι όπλων. 34. Οποιαδιποτε απαίτθςθ εγείρεται από τθν απϊλεια ι κλοπι από το χϊρο διαμονισ του Αςφαλιηόμενου Ατόμου, εκτόσ αν βρίςκεται ςε αςφαλιςμζνο κλειδωμζνο δωμάτιο, ςυμπεριλαμβανομζνου και όχι μόνο, δωμάτιο ξενοδοχείου και όπου υπάρχει απόδειξθ παρόνομθσ ι βίαιθσ ειςόδου, όπου επιβεβαιϊνεται από γραπτι αναφορά τθσ Αςτυνομίασ. 35. Δεν κα υπάρχει κάλυψθ ι ωφζλθμα και δεν κα πλθρϊνεται κανζνα ποςό βάςθ αυτισ τθσ Συμφωνίασ ςτο ςθμείο που παρζχοντασ το ι πλθρϊνοντασ το κα κζςει άμεςα ι ζμμεςα τουσ Ανταςφαλιςτζσ ι οποιεςδιποτε από τισ εταιρείεσ του γκροφπ τουσ ςε παραβίαςθ οποιονδιποτε οικονομικϊν ι εμπορικϊν κυρϊςεων. Σελίδα (13) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

14 ΤΜΘΜΑ 1: ΑΚΥΩΣΘ και ΔΛΑΚΟΡΘ ΣΘΜΑΝΤΛΚΘ ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Αν ο Αςφαλιηόμενοσ εγκαταλείψει κάποιο Ταξίδι ι επιςτρζψει ςτθ Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ κατόπιν γραπτισ ιατρικισ ςυμβουλισ ι είναι αςκενισ, τραυματιςμζνοσ ι ζχει ειςαχκεί ςε τοπικό νοςοκομείο ι ςε τοπικι κλινικι ενόςω βρίςκεται ςε ζνα Αςφαλιςμζνο Ταξίδι ωσ νοςθλευόμενοσ, και ενδζχεται να παραμείνει ςτο νοςοκομείο για περιςςότερεσ από 12 (δϊδεκα) Ϊρεσ, τότε κάποιοσ πρζπει να ζρκει αμζςωσ ςε επαφι με τθν GenAssist εκ μζρουσ του Αςφαλιηόμενου, ζτςι ϊςτε θ GenAssist να μπορζςει να επιβεβαιϊςει τουσ Προυσ τθσ κάλυψθσ. Σε περίπτωςθ που δεν ακολουκθκεί θ διαδικαςία αυτι, τότε οι Αςφαλιςτζσ μπορεί να μθν προςφζρουν καμία κάλυψθ, ι το ποςό αποηθμίωςθσ που πλθρϊνεται για Ακφρωςθ ι Διακοπι να μειωκεί ι να αρνθκεί. Οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist διατθρεί το δικαίωμα να μεταφζρει τον Αςφαλιηόμενο από ζνα νοςοκομείο ςε άλλο. Οι Αςφαλιςτζσ επίςθσ διατθροφν το δικαίωμα να περιορίςουν τθν πλθρωμι ςτο ποςό που κρίνει ωσ λογικό ο Λατρολειτουργόσ τθσ GenAssist. Για να εξοφλθκεί ολόκλθρο το ποςό που αναφζρεται ςτο Σχζδιο Αποηθμίωςθσ για τον Αςφαλιηόμενο όςον αφορά τθν αποηθμίωςθ προσ όφελοσ του Αςφαλιηόμενου μόνον, των προκαταβολϊν οι οποίεσ καταβλικθκαν και παραχωρικθκαν και επιπλζον μθ επιςτρεφόμενα πλθρωτζα ποςά ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ κράτθςθσ του ταξιδιοφ ςε περίπτωςθ όπου το ταξίδι απαραίτθτα και αναπόφευκτα ακυρϊνεται, δθλαδι ο Αςφαλιηόμενοσ ΔΕΝ αναχωρεί τελικά για το ταξίδι του, ι το ταξίδι απαραίτθτα και αναπόφευκτα διακόπτεται λόγω: 1) του κανάτου, ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι ςοβαρισ αςκζνειασ του: (α) του Αςφαλιηόμενου(ων), ι (β) του προςϊπου με το οποίο ο Αςφαλιηόμενοσ ςυνταξιδεφει ι επρόκειτο να ςυνταξιδζψει, και όπου τζτοιο πρόςωπο ζχει τθν ίδια Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ με τον Αςφαλιηόμενο, ι (γ) ο/ι ςφηυγοσ, ςυμβίοσ/ςυγκάτοικοσ, γονιόσ, κετόσ γονιόσ, πεκερικά, παπποφσ, γιαγιά, παιδί, κετό παιδί, εγγόνι, αδελφόσ, αδελφι, αρραβωνιαςτικόσ(ιά) ι Στενόσ Επαγγελματικόσ Συνεργάτθσ του Αςφαλιηόμενου, όπου τζτοιο άτομο ζχει τθν ίδια Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ με τον Αςφαλιηόμενο. 2) Υπθρεςίασ ςε Σϊμα Ενόρκων, κλιςθ ωσ μάρτυρα ςε δικαςτιριο ι υποχρεωτικόσ περιοριςμόσ (καραντίνα) του Αςφαλιηόμενου ι του προςϊπου με το οποίο ο Αςφαλιηόμενοσ ταξιδεφει ι επρόκειτο να ταξιδζψει. ΤΑ ΟΛΑ: Θ αποηθμίωςθ ςφμφωνα με αυτό το Τμιμα περιορίηεται ςτα ακόλουκα: (A) Μζχρι το ποςό που αναφζρεται ςτο Σχζδιο Αποηθμίωςθσ για τον Αςφαλιηόμενο. (B) Ραρά τα πιο πάνω το πλθρωτζο ποςό περιορίηεται όςον αφορά τισ απαιτιςεισ Ακφρωςθσ ςφμφωνα με τθν κλίμακα ακυρϊςεων όπωσ κακορίηεται ςτουσ όρουσ κράτθςθσ του ταξιδιοφ, του προμθκευτι μεταφοράσ ι διαμονισ. (Γ) Αναφορικά με απαιτιςεισ για Διακοπι το ποςό περιορίηεται όπωσ ςτο (A) πιο πάνω, αλλά περιορίηεται περαιτζρω ςτο αναλογικό ποςό του ςυνολικοφ προ-πλθρωμζνου κόςτουσ για κάκε μζρα του ταξιδιοφ που χάκθκε. ΟΛΣΜΟΣ: Διακοπι ςυμπεριλαμβάνει Εγκατάλειψθ του προγραμματιςμζνου ταξιδιοφ κατόπιν γραπτισ ιατρικισ ςυμβουλισ, είτε με επιςτροφι ςτθν Χϊρα μόνιμθσ Διαμονισ, είτε για νοςθλεία ωσ εςωτερικόσ αςκενισ ςε τοπικό Νοςοκομείο ςτο εξωτερικό. Πταν θ Διακοπι αφορά τον Φοιτθτι, ςθμαίνει τθν επιςτροφι ςτθ Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ λόγω κανάτου μζλουσ τθσ Άμεςθσ Οικογζνειασ του Φοιτθτι μόνο. ΑΦΑΛΕΤΕΟ ΡΟΣΟ: Αυτό το Τμιμα υπόκειται ςτο Αφαιρετζο ποςό το οποίο αναφζρεται ςτο Ρρόγραμμα Αποηθμίωςθσ για κάκε μία και ξεχωριςτι ηθμιά ι απαίτθςθ που γίνεται από τον Αςφαλιηόμενο. ΡΟΫΡΟΚΕΣΘ ΑΦΑΛΕΤΕΟΥ ΡΟΣΟΥ: Πςον αφορά όλα τα άτομα άνω των 70 (εβδομιντα) ετϊν, το αφαιρετζο ποςό αυξάνεται από το ποςό που φαίνεται ςτο Σχζδιο Αποηθμιϊςεων, ςε ΤΜΘΜΑ 1 ΟΟΛ: 1. Ππου θ απουςία από τθν εργαςία ι το χϊρο του Επαγγζλματοσ του Στενοφ Επαγγελματικοφ Συνεργάτθ του Αςφαλιηόμενου κακιςτά αναγκαία τθν Ακφρωςθ του Ταξιδιοφ, αυτό πρζπει να πιςτοποιείται από τον ανϊτερο διευκυντι αυτισ τθσ εταιρείασ. 2. Δεν μποροφν να γίνουν απαιτιςεισ μζςω αυτοφ του τμιματοσ και των τμθμάτων 6 ταυτόχρονα για το ίδιο περιςτατικό ι ςυμβάν. 3. Απαιτιςεισ για Ακφρωςθ κα λαμβάνονται υπόψθ μόνο όςον αφορά το ταξίδι προσ το Εξωτερικό (δθλαδι ςτθν περίπτωςθ όπου Αςφαλιηόμενοσ δεν ζχει αναχωριςει ι ξεκίνθςει ακόμα για το ταξίδι του). 4. Απαιτιςεισ για Διακοπι κα λαμβάνονται υπόψθ μόνο όςον αφορά το ταξίδι προσ το Εςωτερικό (δθλαδι ςτθν περίπτωςθ όπου Αςφαλιηόμενοσ βρίςκεται ιδθ ςτο εξωτερικό). 5. Αν ςτο Αςφαλιηόμενο Άτομο αρνθκεί θ επιβίβαςθ ι θ πτιςθ του ακυρωκεί ι κακυςτεριςει για τουλάχιςτο Δφο Ϊρεσ, το Αςφαλιηόμενο Άτομο πρζπει να ηθτιςει από το check-in counter, ι από τθ πφλθ επιβίβαςθσ για το φυλλάδιο όπου αναφζρονται τα δικαιϊματα του, ειδικά όςο αφορά αποηθμιϊςεισ και εξυπθρζτθςθ (υπό τον Νόμο (EC) No. 261/2004 Article 14.1). 6. Δεν παρζχεται κάλυψθ κάτω υπό αυτό το Τμιμα ςε όλα τα άτομα 80 ετϊν και άνω. Σελίδα (14) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

15 ΕΛΔΛΚΟΣ ΟΟΣ ΡΟΥ ΑΦΟΑ ΤΟ ΤΜΘΜΑ 1: (Α) Εάν το ταξίδι ζχει προπλθρωκεί ι προκρατθκεί χρθςιμοποιϊντασ βακμοφσ Air Miles και θ GenAssist δζχεται μια απαίτθςθ για Ακφρωςθ Ταξιδιοφ, θ αςφαλιςτζσ κα αποηθμιϊςουν τον Αςφαλιηόμενο για τθν αντικατάςταςθ του ειςιτθρίου προσ τον ίδιο (ι παρόμοιο) προοριςμό, νοουμζνου ότι τα καινοφργια ειςιτιρια αγοράηονται εντόσ τθσ περιόδου των 12 (δϊδεκα) μθνϊν από τθν θμερομθνία του αρχικοφ προγραμματιςμζνου ταξιδιοφ. (Β) Ππου θ Ακφρωςθ ι Διακοπι Ταξιδιοφ οφείλετε ςτο Κάνατο, Σοβαρό Ατφχθμα ι Σοβαρι Αςκζνεια οποιοδιποτε άτομου που ΔΕΝ κα ταξίδευε μαηί με τον αςφαλιηόμενο τότε όλοι οι όροι, προχποκζςεισ και εξαιρζςεισ, ςυμπεριλαμβανόμενα και όλα τα αφαιρετζα ποςά κα εφαρμοςτοφν ςε ςχζςθ με τθν θλικία αυτοφ του ατόμου. Σελίδα (15) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

16 ΕΞΑΛΕΣΕΛΣ ΡΟΥ ΛΣΧΥΟΥΝ ςτο ΤΜΘΜΑ 1: Πτι προκφπτει άμεςα ι ζμμεςα από ι λόγω: 1. (α) Κυβερνθτικϊν κανονιςμϊν (εκτόσ ςε ότι αναφζρεται ςε υποχρεωτικό περιοριςμό(καραντίνα)) ι ςυναλλαγματικό (β) (γ) (δ) (ε) (η) περιοριςμό ι πράξθ Τθσ παράλειψθσ ι τθσ αμζλειασ του παροχζα μεταφοράσ ι διαμονισ ι του πράκτορα μζςω του οποίου ζγιναν οι ταξιδιωτικζσ διευκετιςεισ Τθσ απροκυμίασ να ταξιδζψει ι των οικονομικϊν καταςτάςεων οποιουδιποτε Αςφαλιηόμενου Ραράλειψθ να ειδοποιθκεί ο ταξιδιωτικόσ πράκτορασ ι ταξιδιωτικόσ οργανωτισ ι ο παροχζασ μεταφοράσ ι διαμονισ αμζςωσ οτι είναι αναγκαίο να ακυρωκοφν ι να διακοποφν οι ταξιδιωτικζσ διευκετιςεισ Ακφρωςθσ προγραμματιςμζνθσ αναχϊρθςθσ τθσ Αεροπορικισ Εταιρείασ ι Δθμόςιασ Μεταφορικισ Εταιρείασ που ζχει ςαν αποτζλεςμα κακυςτζρθςθ ι αναδιάταξθ ςτθν ζναρξθ του ταξιδιοφ Για πρόςκετεσ χρεϊςεισ, που επιβάλλονται από τον ταξιδιωτικό πράκτορα και/ι τον ταξιδιωτικό οργανωτι, οι οποίεσ αυξάνουν τισ βαςικζσ τιμζσ που δθλϊνονται ςτο διαφθμιςτικό φυλλάδιο. 2. Για ζξοδα που πλθρϊνονται από τον ταξιδιωτικό πράκτορα, ταξιδιωτικό οργανωτι, παροχζα μεταφοράσ, ξενοδοχείου, ναυτιλιακισ εταιρείασ, αερογραμμισ. 3. Για το κόςτοσ του αρχικοφ ειςιτθρίου Επιςτροφισ (προσ το εςωτερικό) του Αςφαλιηόμενου εάν ο Αςφαλιηόμενοσ χρειαςτεί να διακόψει το ταξίδι του. 4. Αν ο Αςφαλιηόμενοσ(οι) χρειαςτεί να διακόψει το Ταξίδι του και δεν επιςτρζψει ςτθ Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του. 5. Απαιτιςεισ για ακφρωςθ ι διακοπι του ταξιδιοφ που ζχουν ςχζςθ με οποιαδιποτε ιατρικι κατάςταςθ ι ςφνολο περιςτάςεων που ο Αςφαλιηόμενοσ γνϊριηε ι ζπρεπε να γνωρίηει πριν τθν θμερομθνία κράτθςθσ του Ταξιδιοφ ι του ςυνυπολογιςμοφ τουσ κάτω από αυτι τθν Αςφάλεια, οποιοδιποτε είναι πιο αργά, όπου τζτοιεσ καταςτάςεισ ι ςυνκικεσ εφλογα κα αναμενόταν να δϊςουν αφορμι για τθν Ακφρωςθ ι Διακοπι του Ταξιδιοφ, εξαιρουμζνων γνωςτϊν ιατρικϊν καταςτάςεων που δεν επαναεμφανίςτθκαν εντοσ των τελευταίων δζκα χρόνων απο τθν αρχικι διάγνωςθ και για τθν οποία ο Αςφαλιηόμενοσ λαμβάνει μόνο ζνα είδοσ ςυνταγοχραφθμζνου φαρμάκου για τθν γνωςτι ιατρικι κατάςταςθ. 6. Απαιτιςεισ που προκφπτουν, ςυμβάλλουν ι επιβαρφνονται από χρόνιεσ ι Ρροχπάρχουςεσ πακιςεισ ι αλλεργίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων αλλά όχι περιοριςμζνων ςε επιλθψία, διαβιτθ ι τθν ανάπτυξθ μιασ εκ γενετισ νόςου. 7. Οποιαδιποτε καρδιοαγγειακι ι κυκλοφοριακι πάκθςθ (ςυμπεριλαμβανομζνων αλλά όχι περιοριςμζνων ςε καρδιακζσ πακιςεισ, υπζρταςθ, κλειςτζσ αρτθρίεσ, Κρόμβοι αίματοσ, ψθλι χολθςτερόλθ, εγκεφαλικό, ανεφρυςμα) που ςυνζβθ οποιαδιποτε ςτιγμι πριν τθν ζναρξθ τθσ κάλυψθσ αυτισ τθσ Αςφάλειασ και/ι πριν οποιοδιποτε Ταξίδι. 8. Πλεσ οι πιο πάνω Εξαιρζςεισ εφαρμόηονται για τθ/το ςφηυγο του Αςφαλιηόμενου, ςυμβία/ςυγκάτοικο, γονζα, κετό γονζα, πεκερικά, παπποφ, γιαγιά, παιδί, κετό παιδί, εγγονό, αδελφό, αδελφι, αρραβωνιαςτικό/ιά ι ςτενό Επαγγελματικό Συνεργάτθ ι οποιοδιποτε άλλο άτομο το οποίο κα ςυνταξιδζψει με τον Αςφαλιηόμενο (τζτοιο άτομο να ζχει τθν ίδια Χϊρα μόνιμθσ Διαμονισ με τον Αςφαλιηόμενο). 9. Ζξοδα ι κόςτα που προζκυψαν από οτιδιποτε: (α) Ρου δεν εξακριβϊνεται από πιςτοποιθμζνο ι εγγραμμζνο ιατρικό πιςτοποιθτικό ι αρμόδια ιατρικι αρχι όςον αφορά ιατρικζσ πακιςεισ (β) Ρου χορθγείται από μζλοσ του ιατρικοφ επαγγζλματοσ που είναι ςυγγενισ, εργοδότθσ ι εργοδοτοφμενοσ του Αςφαλιηόμενου (γ) Ππου ο Αςφαλιηόμενοσ δεν ζχει λάβει τουσ απαραίτθτουσ εμβολιαςμοφσ πριν τθν ζναρξθ του ταξιδιοφ (δ) Ππου, κατά τθν γνϊμθ τθσ GenAssist, είναι απλά ερευνθτικά, ςυμπεριλαμβανομζνων γενικϊν ιατρικϊν εξετάςεων. (ε) υφίςτανται ςε ςχζςθ με ποςά πλθρωτζα μετά τθν θμερομθνία ζναρξθσ του περιςτατικοφ και/ι τθσ διάγνωςθσ οποιαςδιποτε αςκζνειασ ι κατάςταςθσ και είχαν ωσ αποτζλεςμα ι ςυνζβαλαν ςτθν Ακφρωςθ και/ι τθν Διακοπι του Ταξιδιοφ. 10. Ρεριπτϊςεισ ελαφριϊν Αςκενειϊν ι αρρϊςτιασ ι ςωματικοφ Τραυματιςμοφ, τα οποία, κατά τθ γνϊμθ τθσ GenAssist, δεν εμποδίηουν τον Αςφαλιηόμενο να ξεκινιςει ι να ςυνεχίςει το ταξίδι του. 11. Ζξοδα, επακόλουκα από τον κάνατο ι τθν αςκζνεια οποιουδιποτε κατοικίδιου ι ηϊου. 12. Οποιαδιποτε απαίτθςθ θ οποία προκφπτει από τθν ανικανότθτα του Αςφαλιηόμεου να ταξιδζψει, εξαιτίασ τθσ παράλειψισ του να κατζχει, αποκτιςει ι να επιδείξει ζνα ζγκυρο διαβατιριο ι τθν απαραίτθτθ βίηα ζγκαιρα για το κακοριςμζνο (ι κρατθμζνο) ειςιτιριό του για να ταξιδζψει ςτο εξωτερικό. 13. Οποιεςδιποτε χρεϊςεισ αφοροφν φόρο(ουσ) αεροδρομίων ι κακικοντα επιβατϊν. 14. Το πρϊτο ποςό κάκε μιασ και ξεχωριςτισ απαίτθςθσ που φαίνεται ςτο Σχζδιο Αποηθμίωςθσ ωσ Αφαιρετζο Ροςό.. Σελίδα (16) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

17 ΤΜΘΜΑ 2: ΡΟΣΩΡΛΚΟ ΑΤΥΧΘΜΑ Σε περίπτωςθ τυχαίου ςωματικοφ Τραυματιςμοφ του Αςφαλιηόμενου κατά τθν διάρκεια τθσ Αςφάλειασ, κα καταβάλλονται ωφελιματα μζχρι του ποςοφ που αναφζρεται ςτο Σχζδιο Αποηθμίωςθσ για: (A) Κάνατο λόγω τυχαίου ςωματικοφ Τραυματιςμοφ (B) Απϊλεια ενόσ ι περιςςοτζρων Άκρων ι ενόσ ι και των δφο Οφκαλμϊν (Γ) Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα από εξάςκθςθ οποιουδιποτε επαγγζλματοσ ΡΑΟΧΕΣ: 1(α). Πςον αφορά τα παιδιά κάτω των 16 (δεκαζξι) ετϊν κατά τθ διάρκεια τυχαίου ςωματικοφ Τραυματιςμοφ, θ αποηθμίωςθ κάτω από το (A) πιο πάνω κα περιορίηεται ςτο ποςό που αναφζρεται ςτο Σχζδιο Αποηθμιϊςεων. 1(β). Πςον αφορά όλα τα άτομα θλικίασ μεταξφ 70 και 74 ετϊν, τα ωφελιματα υπό το (A) και (B) πιο πάνω περιορίηονται ςτο 50% (πενιντα τοισ εκατόν) των ποςϊν που αναφζρονται ςτο Σχζδιο Αποηθμιϊςεων. 1(γ). Πςον αφορά όλα τα άτομα θλικίασ μεταξφ 75 και 79 ετϊν, τα ωφελιματα υπό το (A) και (B) πιο πάνω περιορίηονται ςτο 25% (είκοςι-πζντε τοισ εκατόν) των ποςϊν που αναφζρονται ςτο Σχζδιο Αποηθμιϊςεων. 1(δ). Δεν υπάρχει κάλυψθ κάτω από αυτό το Τμιμα αναφορικά με όλα τα Άτομα 80 ετϊν και άνω. 2. Δεν κα πλθρϊνονται ωφελιματα: (i): κάτω από το (A) ι το (B) εκτόσ αν τζτοιοσ κάνατοσ ι απϊλεια προκφψει εντόσ των 12 (δϊδεκα) θμερολογιακϊν μθνϊν από τθν θμερομθνία του τυχαίου ςωματικοφ Τραυματιςμοφ, (ii): κάτω από το (Γ) εκτόσ με απόδειξθ ςτουσ Αςφαλιςτζσ, ι ςτθν GenAssist, ότι θ Ανικανότθτα ςυνεχίςτθκε για 12 (δϊδεκα) θμερολογιακοφσ μινεσ από τθν θμερομθνία του Τραυματιςμοφ και ότι κατά πάςα πικανότθτα κα ςυνεχίςει για το υπόλοιπο τθσ ηωισ του Αςφαλιηόμενου. 3. Το μζγιςτο ποςό για όλα τα ωφελιματα που είναι πλθρωτζα για ζνα ι περιςςότερουσ τραυματιςμοφσ που ζχει υποςτεί ο Αςφαλιηόμενοσ κατά τθ διάρκεια του Ταξιδιοφ δεν κα υπερβεί το ποςό που αναφζρεται ςτο Σχζδιο Αποηθμίωςθσ. 4. Τα ωφελιματα κάτω από το (Γ) ι για Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα όπωσ διευκρινίηεται πιο κάτω, περιορίηεται ςτον Αςφαλιηόμενο θλικίασ μζχρι 65 (εξιντα-πζντε) χρονϊν και μόνον αν ζχει Ρλιρθ Απαςχόλθςθ. ΟΛΣΜΟΛ: ΤΑΥΜΑΤΛΣΜΟΣ: ςθμαίνει ςωματικό Τραυματιςμό που προκλικθκε αποκλειςτικά και άμεςα από τυχαία, εξωτερικι βίαια και εμφανι μζςα. ΑΡΩΛΕΛΑ ΑΚΟΥ: ςθμαίνει απϊλεια από τθ φυςικι αποκοπι ενόσ χεριοφ ι πάνω από τον καρπό ι του ποδιοφ ι πάνω από τον αςτράγαλο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ απϊλειασ χριςθσ του χεριοφ ι του ποδιοφ. ΑΡΩΛΕΛΑ ΟΦΚΑΛΜΟΥ: ςθμαίνει τθν απόλυτθ και μθ αναςτρζψιμθ απϊλεια τθσ όραςθσ ενόσ οφκαλμοφ. ΜΟΝΛΜΘ ΟΛΛΚΘ ΑΝΛΚΑΝΟΤΘΤΑ: ςθμαίνει μια ανικανότθτα θ οποία επιβεβαιϊνεται από ιατρικι απόδειξθ, που εμποδίηει πλιρωσ τον Αςφαλιηόμενο από οποιοδιποτε και κάκε επάγγελμα ι απαςχόλθςθ ι εργαςία οποιουδιποτε είδουσ και θ οποία διαρκεί 12 (δϊδεκα) θμερολογιακοφσ μινεσ και ςτο τζλοσ αυτϊν των 12 (δϊδεκα) θμερολογιακϊν μθνϊν, κατά τθν άποψθ των ιατρικϊν ςυμβοφλων των Αςφαλιςτϊν, δεν πρόκειται να παρουςιάςει βελτίωςθ για το υπόλοιπο τθσ ηωισ του Αςφαλιηόμενου. ΡΛΘΘΣ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ: ςθμαίνει οποιοδιποτε υπάλλθλο ι εκτελεςτικό διευκυντι με ςφμβαςθ πλιρουσ απαςχόλθςθσ. ΤΜΘΜΑ 2 ΟΟΛ: 1. Σε περίπτωςθ ατυχιματοσ που περιλαμβάνει περιςςότερο από ζνα Αςφαλιηόμενο ςτο ίδιο αεροςκάφοσ, πλοίο ι Δθμόςιο Μεταφορζα, λεωφορείο ι τραίνο θ ευκφνθ των Αςφαλιςτϊν είναι ΑΡΕΛΟΛΣΤΘ, ανεξάρτθτα από τον αρικμό των ταξιδιωτικϊν πρακτόρων ι τουριςτικϊν λειτουργϊν ι παροχζων μεταφορικοφ μζςου, οι οποίοι περιλαμβάνονταν ςτθν αρχικι ταξιδιωτικι κράτθςθ. 2. Αν μία ειδοποίθςθ απαίτθςθσ υποβλθκεί για τον Αςφαλιηόμενο, κάτω από αυτό το Τμιμα, τότε θ Αςφάλεια που παρζχεται ςε αυτόν τον Αςφαλιηόμενο κα τερματιςτεί. 3. Οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist, με ζξοδα που κα επιβαρφνουν τον εκτελεςτι(ζσ) δικαιοφχο(ουσ) του Αςφαλιηόμενου, το διαχειριςτι(εσ), εξαρτϊμενο(ουσ), δικαιοφχο(ουσ) ι νομικό(ουσ) κλθρονόμο(ουσ), ζχουν το δικαίωμα να εξετάςουν το ςϊμα του Αςφαλιηόμενου, του οποίου ο τραυματιςμόσ είναι θ βάςθ τθσ απαίτθςθσ. 4. Εξαφάνιςθ: Εάν ο Αςφαλιηόμενοσ εξαφανιςκεί και το πτϊμα δεν ζχει βρεκεί εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν Εξαφάνιςθ, και παρουςιαςτοφν ικανοποιθτικζσ αποδείξεισ ςτουσ Αςφαλιςτζσ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο κάνατοσ του Αςφαλιηόμενου ιταν από τυχαίο ςωματικό Τραυματιςμό, οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν το ποςό που αναφζρεται ςτο Σχζδιο Αποηθμίωςθσ. Νομικζσ υποκζςεισ, ι δθλϊςεισ, κανάτου ςε περίπτωςθ τζτοιασ Εξαφάνιςθσ δεν κα αποτελοφν ικανοποιθτικό λόγο για οποιαδιποτε πλθρωμι από τουσ Αςφαλιςτζσ, εκτόσ αν τζτοια Εξαφάνιςθ είναι αποτζλεςμα γνωςτϊν και καταγραμμζνων πολλϊν απωλειϊν ηωισ ταυτόχρονα, ενϊ ιταν επιβάτθσ με ειςιτιριο ςε πλιρωσ εξουςιοδοτθμζνο και προγραμματιςμζνο αεροςκάφοσ μεταφοράσ επιβατϊν ι πιςτοποιθμζνο Δθμόςιο Μεταφορζα, που ζκανε αναγκαςτικι προςγείωςθ, προςάραξε, βυκίςτθκε ι καταςτράφθκε και του οποίου ο εξουςιοδοτθμζνοσ χειριςτισ διατθρεί επίςθμα αρχεία όλων των επιβατϊν όταν αυτοί επιβιβάςτθκαν. Θ πλθρωμι υπόκειται πάντα ςτθ ριτρα ότι ο εκτελεςτισ(εσ) δικαιοφχοσ(οι) του Αςφαλιηόμενου, ο διαχειριςτισ(εσ), εξαρτϊμενοσ(οι), δικαιοφχοσ(οι) ι νομικοσ(οι) κλθρονόμοσ(οι) κα υπογράψουν ςυμφωνία ότι κα επιςτραφεί αυτό το ποςόν ςτουσ Αςφαλιςτζσ αν ο Αςφαλιηόμενοσ βρεκεί ηωντανόσ. Σελίδα (17) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

18 ΕΡΕΚΤΑΣΘ κάτω από το Τμιμα 2 (Ρροςωπικό Ατφχθμα) ΜΟΝΟ: Ρόλεμο, Τρομοκρατία, Ρεριοριςμζνεσ Κακόβουλεσ Ρράξεισ και Συνκικεσ Μαηικισ Καταςτροφισ: Ραρά οποιαδιποτε παροχι αντίκετθ με αυτι τθν Αςφάλεια ι οποιαδιποτε επικφρωςθ, ςυμφωνείται ότι αυτι θ Αςφάλεια περιορίηεται ςε οποιοδιποτε ςωματικό Τραυματιςμό άμεςα ι ζμμεςα που προκλικθκε ι ιταν αποτζλεςμα ι ζχει ςχζςθ με οτιδιποτε από τα ακόλουκα: 1. Ρόλεμο, εχκροπραξίεσ ι πολεμικζσ επιχειριςεισ (αν ζχει κθρυχκεί πόλεμοσ ι όχι) 2. Ειςβολι 3. Ρράξθ εχκροφ, ξζνου προσ τθν υπθκοότθτα του Αςφαλιηόμενου ι τθσ χϊρασ όπου γίνεται θ πράξθ 4. Εμφφλιο Ρόλεμο 5. Ταραχι 6. Εξζγερςθ 7. Ξεςθκωμόσ 8. Επανάςταςθ 9. Ανατροπι τθσ νόμιμθσ κυβζρνθςθσ 10. Αςτικι αναταραχι που προςλαμβάνει μεγάλεσ διαςτάςεισ, ι ανζρχεται ςε εξζγερςθ 11. Στρατιωτικι ι ςφετεριςτικι δφναμθ 12. Εκριξεισ πολεμικϊν όπλων 13. Δολοφονία ι Επίκεςθ που αποδεικνφεται πζραν πάςθσ αμφιβολίασ ότι είναι πράξθ πρακτόρων χϊρασ ξζνθσ προσ τθν υπθκοότθτα του Αςφαλιηόμενου είτε ζχει κθρυχκεί πόλεμοσ είτε όχι 14. Ρράξεισ πειρατείασ και/ι Τρομοκρατικι Ενζργεια. Νοουμζνου ότι ο Αςφαλιηόμενοσ δεν λαμβάνει μζροσ ςε οποιοδιποτε, ι ςε όλα, από το (1) μζχρι το (14) πιο πάνω και υπόκειται ςτουσ Προυσ και Ρροχποκζςεισ του Άρκρου Ρεριοριςμζνων Ρολεμικϊν Εξαιρζςεων (NMA 2582B). Για τουσ ςκοποφσ αυτισ τθσ Επζκταςθσ, Τρομοκρατικι Ενζργεια ςθμαίνει τθν ενζργεια ι ενζργειεσ οποιουδιποτε ατόμου ι ομάδασ ατόμων, δεςμευμζνων πολιτικά, κρθςκευτικά, ιδεολογικά ι για παρόμοιουσ ςκοποφσ με τθν πρόκεςθ να επθρεάςουν οποιαδιποτε κυβζρνθςθ και/ι προκαλζςουν ςτο κοινό ι μζρουσ του κοινοφ, φόβο. Τρομοκρατικι Ενζργεια μπορεί να ςυμπεριλαμβάνει, αλλά δεν περιορίηεται μόνο, ςτθ χριςθ βίασ και/ι απειλισ. Επιπλζον, οι δράςτεσ τθσ Τρομοκρατικισ Ενζργειασ μπορεί να ενεργοφν εξ ιδίων ι εκ μζρουσ, ι ςε ςυνεργαςία με οποιαδιποτε οργάνωςθ(εισ) ι κυβζρνθςθ(εισ). ΕΞΑΛΕΣΕΛΣ ΡΟΥ ΛΣΧΥΟΥΝ για το ΤΜΘΜΑ 2 (και για όλα τα Τμιματα πιο κάτω): 1. Ραρά οποιαδιποτε παροχι αντικζτωσ με αυτι τθν Αςφάλεια, ι οποιαδιποτε ζγκριςθ, ςυμφωνείται ότι αυτι θ Αςφάλεια κα εξαιρεί οποιοδιποτε ςωματικό Τραυματιςμό που προκλικθκε άμεςα ι ζμμεςα ι ιταν αποτζλεςμα ι είχε ςχζςθ με οποιοδιποτε από τα παρακάτω: (α): Χριςθ Ρυρθνικϊν, Χθμικϊν, Βιολογικϊν όπλων μαηικισ καταςτροφισ με όποιο τρόπο κι αν ζχουν διανεμθκεί ι ςυνδυαςτεί. (β): Ραραχϊρθςθ όπλων μαηικισ καταςτροφισ που δεν περιλαμβάνει εκριξεισ. Για τουσ ςκοποφσ αυτισ τθσ Εξαίρεςθσ: (i) Χριςθ Ρυρθνικϊν όπλων μαηικισ καταςτροφισ ςθμαίνει θ χριςθ οποιουδιποτε εκρθκτικοφ πυρθνικοφ όπλου ι μθχανιςμοφ ι εκτόξευςθ ι εκπομπι, διαςκορπιςμό, αποδζςμευςθ ι διαφυγι υλικοφ που διαςπάται και εκπζμπει ζνα βακμό ραδιενζργειασ ικανό να προκαλζςει Ανικανότθτα ι κάνατο ςε ανκρϊπουσ και ηϊα. (ii) Χριςθ Χθμικϊν όπλων μαηικισ καταςτροφισ ςθμαίνει εκπομπι, διαςκορπιςμό, αποδζςμευςθ ι διαφυγι οποιουδιποτε ςτερεοφ, υγροφ, ι αεριϊδουσ χθμικισ ζνωςθσ που, όταν διανζμεται κατάλλθλα, είναι ςε κζςθ να προκαλζςει Ανικανότθτα ι το κάνατο ανκρϊπων ι ηϊων. (iii) Χριςθ των βιολογικϊν όπλων μαηικισ καταςτροφισ ςθμαίνει τθν εκπομπι, το διαςκορπιςμό, αποδζςμευςθ, ι τθ διαφυγι οποιουδιποτε πακογόνου (αςκζνεια που παράγει) μικροοργανιςμοφ(ων) ι/και βιολογικά παραχκείςασ τοξίνθσ(ων) (ςυμπεριλαμβανομζνων των γενετικά τροποποιθμζνων οργανιςμϊν και των χθμικά ςυντεκειμζνων τοξινϊν) που είναι ςε κζςθ να προκαλζςει Ανικανότθτα ι το κάνατο ανκρϊπων ι ηϊων. 2. Επίςθσ εξαιρείται οποιαδιποτε απϊλεια ι δαπάνθ οποιαςδιποτε φφςεωσ που προκφπτει άμεςα ι ζμμεςα από, ι ςυνζβαλε ςτο να προκαλζςει, ι ιταν αποτζλεςμα, ι από κοινοφ με οποιαδιποτε μζτρα που λιφκθκαν για τον ζλεγχο, τθν παρεμπόδιςθ, ι τθν καταςτολι οποιωνδιποτε, ι όλθσ τθσ Εξαίρεςθσ 1 πιο πάνω. Σελίδα (18) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

19 ΤΜΘΜΑ 3(α): ΛΑΤΛΚΑ ΕΞΟΔΑ και ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ ΣΘΜΑΝΤΛΚΘ ΣΘΜΕΛΩΣΘ: Σε περίπτωςθ που ο Αςφαλιηόμενοσ είναι άρρωςτοσ, τραυματιςμζνοσ ι ζχει ειςαχκεί ςε Νοςοκομείο ι κλινικι ςτο εξωτερικό ωσ εςωτερικόσ αςκενισ ενόςω βρίςκεται ςε Αςφαλιςμζνο Ταξίδι και είναι πικανόν να παραμείνει ςτο νοςοκομείο περιςςότερο από 12 (δϊδεκα) ϊρεσ, κάποιοσ πρζπει να επικοινωνιςει με τθν GenAssist εκ μζρουσ του Αςφαλιηόμενου αμζςωσ, ζτςι ϊςτε θ GenAssist να μπορεί να επιβεβαιϊςει τουσ Προυσ τθσ κάλυψθσ. Αν δεν γίνει αυτό, μπορεί να ςθμαίνει ότι οι Αςφαλιςτζσ μπορεί να μθν παρζχουν οποιαδιποτε κάλυψθ, ι το ποςό για Λατρικά Ζξοδα που πλθρϊνεται να μειωκεί ι να απορριφκεί εντελϊσ. Οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist διατθροφν το δικαίωμα να μεταφζρουν τον αςφαλιηόμενο από ζνα νοςοκομείο ςε άλλο. Οι Αςφαλιςτζσ επίςθσ διατθροφν το δικαίωμα να περιορίςουν τθν πλθρωμι ςτο ποςό που κρίνει ωσ λογικό ο Λατρολειτουργόσ τθσ GenAssist. Θ πλθρωμι του ποςοφ που αναφζρεται ςτο Σχζδιο Αποηθμίωςθσ για κάκε τραυματιςμζνο ι άρρωςτο Αςφαλιηόμενο αφορά: 1. Επείγουςα ιατρικι, χειρουργικι και Νοςοκομειακι κεραπεία (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και επείγουςασ οδοντιατρικισ κεραπείασ, μζχρι για άμεςθ ανακοφφιςθ του πόνου, για φυςικά δόντια μόνο), επιπλζον λογικά ζξοδα διαμονισ και επαναπατριςμοφ τα οποία προζκυψαν αναγκαςτικά και είναι πλθρωτζα εντόσ 12 (δϊδεκα) θμερολογιακϊν μθνϊν από το ςυμβάν και τα οποία οδθγοφν ςε απαίτθςθ, πιςτοποιθμζνα από εγγεγραμμζνο ιατρό ςτο εξωτερικό, ωσ αποτζλεςμα αςκζνειασ του Αςφαλιηόμενου ι τυχαίου ςωματικοφ τραυματιςμοφ κατά τθ διάρκεια του Ταξιδιοφ, όπου τζτοια ζξοδα ζχουν τφχει τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζγκριςθσ των Αςφαλιςτϊν ι τθσ GenAssist. 2. Τα απαραίτθτα και λογικά ζξοδα ταξιδιοφ και διαμονισ φίλου ι ςυγγενι του Αςφαλιηόμενου ι επαγγελματία νοςθλευτι ο οποίοσ αντίςτοιχα λόγω ςυμπόνιασ, είτε ςεβόμενοσ ιατρικι ςυμβουλι, κα ςυνοδεφςει τον Αςφαλιηόμενο λόγω τθσ ςοβαρισ λειτουργικισ ανικανότθτασ του Αςφαλιηόμενου, όπου τζτοια ζξοδα ζχουν εγκρικεί εκ των προτζρων από τουσ Αςφαλιςτζσ ι τθν GenAssist. 3. Επιπλζον λογικά ζξοδα επαναπατριςμοφ τα οποία προκφπτουν αναγκαςτικά για τον Αςφαλιηόμενο ωσ ςυνζπεια του κανάτου, τθσ αιφνίδιασ ςοβαρισ αςκζνειασ ι ςοβαροφ τραυματιςμοφ τθσ/του ςυηφγου του Αςφαλιηόμενου, ςυμβίασ/ςυγκατοίκου, γονζα, κετοφ γονζα, πεκερικϊν, παπποφ, γιαγιάσ, παιδιοφ, κετοφ παιδιοφ, εγγονοφ, αδελφοφ, αδελφισ, αρραβωνιαςτικοφ/ιάσ ι Στενοφ Επαγγελματικοφ Συνεργάτθ που διαμζνει ςτθν ίδια Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ με τον Αςφαλιηόμενο, όπου τζτοια ζξοδα ζχουν εγκρικεί εκ των προτζρων από τουσ Αςφαλιςτζσ ι τθν GenAssist. 4. Μεταφορά τθσ ςοροφ ι τθσ τζφρασ του Αςφαλιηόμενου ςτθν Χϊρα Διαμονισ του, ςε περίπτωςθ κανάτου από τυχαία μζςα ι κάνατο από φυςικζσ αιτίεσ (που δεν προκφπτει, ςυντελείται ι επιβαρφνεται από οποιαδιποτε χρόνια ι Ρροχπάρχουςα πάκθςθ) όςο ταξίδευε ςτο εξωτερικό (εξαιρουμζνων των εξόδων κθδείασ και ταφισ), όπου τζτοια ζξοδα ζχουν εγκρικεί από τουσ Αςφαλιςτζσ ι τθν GenAssist ι εναλλακτικά θ καταβολι μζχρι 5, προσ το κόςτοσ ταφισ ι αποτζφρωςθσ αν προζκυψε ςτο εξωτερικό. 5. Για ςυγγενι ι φίλο ο οποίοσ κα ταξιδζψει από τθ Χϊρα Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου για να μείνει με τον Αςφαλιηόμενο και να γυρίςει ςτθν πατρίδα μαηί του, αν αυτό είναι ιατρικά απαραίτθτο, και ζχει εξουςιοδοτθκεί εκ των προτζρων από τουσ Αςφαλιςτζσ ι τθν GenAssist. 6. Τα λογικά ζξοδα επαναπατριςμοφ των παιδιϊν του Αςφαλιηόμενου ςτθ Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ όταν ταξιδεφουν αςυνόδευτα ςτο εξωτερικό μετά από Τραυματιςμό ι Αςκζνεια του Αςφαλιηόμενου και κατόπιν προ-ςυμφωνίασ με τουσ Αςφαλιςτζσ ι τθν GenAssist. 7. Επείγουςα Μεταφορά και Υπθρεςίεσ Επαναπατριςμοφ: 7.1 Σε περίπτωςθ που ο Αςφαλιηόμενοσ υποφζρει από μια αςκζνεια, ατφχθμα ι ςοβαρό ςωματικό Τραυματιςμό ενϊ βρίςκεται ςε Ταξίδι ςτο εξωτερικό και βρίςκεται ςε ςοβαρι ιατρικι κατάςταςθ, τότε οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist με βάςθ ιατρικϊν ςυμβουλϊν κα διευκετιςουν τθν μεταφορά του Αςφαλιηόμενου ςτο πλθςιζςτερο Νοςοκομείο όπου κα του παραχωρθκεί θ απαραίτθτθ ιατρικι φροντίδα για να αποφευχκεί ο κάνατοσ ι ςοβαρι εξαςκζνιςθ ςτθν υγεία του Αςφαλιηόμενου. Εναλλακτικά και κατά τθν γνϊμθ των Αςφαλιςτϊν ι τθσ GenAssist κα διευκετιςουν για τθν επιςτροφι του Αςφαλιηόμενου ςτθν Χϊρα μόνιμθσ Διαμονισ του μαηί με νοςθλευτικό ςυνοδό,εφόςον είναι αναγκαίο. 7.2 Οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist διατθροφν το απόλυτο δικαίωμα να αποφαςίςουν κατά πόςο θ ιατρικι κατάςταςθ του Αςφαλιηόμενου είναι αρκετά ςοβαρι ϊςτε να δικαιολογιςουν Επείγουςα Μεταφορά. Οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist επιπλζον διατθροφν το δικαίωμα να αποφαςίςουν το χϊρο ςτον οποίο κα μεταφερκεί ο Αςφαλιηόμενοσ και τον τρόπο ι τθν μζκοδο με τθν οποία κα γίνει θ μεταφορά, λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ που γνωςτοποιικθκαν ςτθν GenAssist τθν ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι. 7.3 Οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist διατθροφν επίςθσ το δικαίωμα να αποφαςίςουν τον τρόπο ι τθν μζκοδο με τθν οποία κα γίνει ο Επαναπατριςμόσ λαμβάνοντασ υπόψθ όλα τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ που γνωςτοποιικθκαν ςτθν GenAssist τθν ςυγκεκριμζνθ ςτιγμι. Ο Επαναπατριςμόσ πρζπει να πραγματοποιθκεί με όςο το δυνατό πιο οικονομικό τρόπο και οι Αςφαλιςτζσ κα αποηθμϊςουν μόνο λογικά και νόμιμα ζξοδα. 7.4 Σε περίπτωςθ άμεςθσ ανάγκθσ που είτε ο Αςφαλιηόμενοσ κεωρείται ότι δεν μπορεί να εξεταςτεί επαρκϊσ για πικανι Μεταφορά, είτε δεν μπορεί να μεταφερκεί και τοπικι ιατρικι φροντίδα δεν είναι δυνατι, θ GenAssist, με ζξοδα του Αςφαλιηόμενου, κα ςτείλει τον απαραίτθτο επαγγελματία ιατρό ςτον Αςφαλιηόμενο. Σελίδα (19) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

20 7.5 Θ GenAssist κα διευκετιςει για τθν παράδοςθ ςτον Αςφαλιηόμενο, απαραίτθτων φαρμάκων, ιατρικϊν παροχϊν ι ιατρικϊν μθχανθμάτων που χρειάηονται για τθν φροντίδα και/ι κεραπεία του Αςφαλιηόμενου, και δεν είναι διακζςιμα εκεί που βρίςκεται ο Αςφαλιηόμενοσ. Θ παράδοςθ τζτοιων φαρμάκων και ιατρικϊν παροχϊν κα υπόκεινται ςτουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ που εφαρμόηονται από τθν τοπικι αρχι. Θ GenAssist δεν κα πλθρϊνει για το κόςτοσ αυτϊν των φαρμάκων, ιατρικϊν παροχϊν και τθν παράδοςθ τουσ. ΑΦΑΛΕΤΕΟ ΡΟΣΟ: Αυτό το Τμιμα υπόκειται ςτο Αφαιρετζο ποςό που αναφζρεται ςτο Σχζδιο Αποηθμίωςθσ για κάκε μία και ξεχωριςτι απϊλεια ι απαίτθςθ του Αςφαλιηόμενου. ΡΑΟΧΘ ΑΦΑΛΕΤΕΟΥ ΡΟΣΟΥ: Αναφορικά με όλα τα άτομα άνω των 70 (εβδομιντα) ετϊν, το Αφαιρετζο ποςό αυξάνεται από το ποςό που αναφζρεται ςτο Σχζδιο Αποηθμίωςθσ ςτα ΤΜΘΜΑ 3(α) ΟΟΣ: Λατρικά Ζξοδα που προκφπτουν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο και εμπίπτουν ςτο Εκνικό Σφςτθμα Υγείασ (ΕΣΥ) και ςτα Νοςοκομεία του ΕΣΥ οι χρεϊςεισ κα είναι μόνο και περιοριςμζνεσ ςτο 10, Σελίδα (20) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατάξεισ κατά τησ Δωροδοκίασ και περί Βιβλίων & Αρχείων του. Νόμου για Ξζνεσ Πρακτικζσ Διαφθοράσ

Διατάξεισ κατά τησ Δωροδοκίασ και περί Βιβλίων & Αρχείων του. Νόμου για Ξζνεσ Πρακτικζσ Διαφθοράσ [Από τισ 22 Ιουλίου 2004] Διατάξεισ κατά τησ Δωροδοκίασ και περί Βιβλίων & Αρχείων του Νόμου για Ξζνεσ Πρακτικζσ Διαφθοράσ Ισχύς δια Δημόσιου Νόμου 105-366 (10 Νοεμβρίου 1998) 78m. Περιοδικζσ και άλλεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10)

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) Θ παροφςα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.Δ./τοσ 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, και τθν κωδικοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ;

Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Πωσ δθμιουργώ φακζλουσ; Για να μπορζςετε να δθμιουργιςετε φακζλουσ ςτο χαρτοφυλάκιό ςασ ςτο Mahara κα πρζπει να μπείτε ςτο ςφςτθμα αφοφ πατιςετε πάνω ςτο ςφνδεςμο Mahara profiles από οποιοδιποτε ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Η εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ

Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ. Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ Το Πρόγραμμα ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ Ανάπτυξησ Διαςυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα Κφπροσ Ερωτήςεισ Απαντήςεισ Α/Α Ερωτήςεισ - Απαντήςεισ 1 Επιβάλλεται θ χριςθ εςωτερικοφ εξακριβωτι;

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτροφζσ προϊόντων, τα οποία κεωροφνται ελαττωματικά κατά τθν παράδοςθ (DOA) με

Επιςτροφζσ προϊόντων, τα οποία κεωροφνται ελαττωματικά κατά τθν παράδοςθ (DOA) με Πολιτικι Επιςτροφϊν Εξωτερικά Αιςκθτικά Ελαττϊματα: Ο πελάτθσ υποχρεοφται κατά τθν παραλαβι, να αποςυςκευάςει και να ελζγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιϊςει τθν ανυπαρξία εξωτερικϊν, αιςκθτικϊν ελαττωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Alpha Bank Cyprus Limited

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Alpha Bank Cyprus Limited O AΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛEITΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ και εάν δεν είναι ορθό, παρακαλείται όπως το επιστρέψει άμεσα προς διόρθωση στην πιο κάτω διεύθυνση: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλη Μιχαηλίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44)

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

CS:GO Rulebook Qualifiers

CS:GO Rulebook Qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 32. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ

ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ. Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ ΑΣΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΤΝΗ Μερικζσ οικονομικζσ όψεισ Βαςίλθσ Θ. Ράπανοσ 1 Οικονομία και Δικαιοςφνθ Όπωσ τονίηεται με ζμφαςθ από πολλζσ εμπειρικζσ μελζτεσ, θ καλι λειτουργία τθσ Δικαιοςφνθσ αποτελεί κρίςιμο παράγοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου.

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2012 ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. 2. Το Τουρνουά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη. Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 12: Κανονικοποίηςη Δρ. Τςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Τμιμα Μθχανικών Πλθροφορικισ ΤΕ Άδειεσ Χρήςησ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη Ι. Ειςαγωγή 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (εφεξισ καλοφμενθ «L OREAL»), που εδρεφει ςτθν Νζα Ιωνία Αττικισ (Λεωφόροσ Εκνικισ

Διαβάστε περισσότερα

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό.

x n D 2 ENCODER m - σε n (m 2 n ) x 1 Παραδείγματα κωδικοποιθτϊν είναι ο κωδικοποιθτισ οκταδικοφ ςε δυαδικό και ο κωδικοποιθτισ BCD ςε δυαδικό. Κωδικοποιητές Ο κωδικοποιθτισ (nor) είναι ζνα κφκλωμα το οποίο διακζτει n γραμμζσ εξόδου και το πολφ μζχρι m = 2 n γραμμζσ ειςόδου και (m 2 n ). Οι ζξοδοι παράγουν τθν κατάλλθλθ λζξθ ενόσ δυαδικοφ κϊδικα

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία

Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ Παιδαγωγικό Τμιμα Προςχολικισ Εκπαίδευςθσ Ένταξθ και Αναπθρία: Εκπαιδευτικζσ Προςεγγίςεισ Μάκθμα 1 Ειςαγωγι ςτθν αναπθρία Διδάςκων: Βαςίλθσ Στρογγυλόσ Περιεχόμενο μακιματοσ Ειςαγωγι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΛΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΛΛΣΛΚΪΝ ΠΑΡΟΧΪΝ ΗΩΙ, ΜΌΝΛΜΘ ΟΛΛΚΙ ΑΝΛΚΑΝΌΣΘΣΑ & ΑΣΤΧΘΜΆΣΩΝ

ΟΜΑΔΛΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΛΛΣΛΚΪΝ ΠΑΡΟΧΪΝ ΗΩΙ, ΜΌΝΛΜΘ ΟΛΛΚΙ ΑΝΛΚΑΝΌΣΘΣΑ & ΑΣΤΧΘΜΆΣΩΝ ΟΜΑΔΛΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΛΛΣΛΚΪΝ ΠΑΡΟΧΪΝ ΗΩΙ, ΜΌΝΛΜΘ ΟΛΛΚΙ ΑΝΛΚΑΝΌΣΘΣΑ & ΑΣΤΧΘΜΆΣΩΝ ΑΦΑΛΕΛΑ ΗΩΘ, ΜΟΝΛΜΘ ΟΛΛΚΘ ΑΝΛΚΑΝΟΣΘΣΑ, ΑΣΤΧΘΜΑΣΩΝ ΠΛΝΑΚΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 1. ΑΦΑΛΕΛΑ ΗΩΘ Ποςό καλφψεωσ κατ άτομο 42 Μθνιαίοι Μιςκοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα