ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ"

Transcript

1 O AΣΦΑΛΛΗΟΜΕΝΟΣ ΡΑΑΚΑΛEITΑΛ ΟΡΩΣ ΔΛΑΒΑΣΕΛ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΛΟ ΡΟΣΕΚΤΛΚΑ και εάν δεν είναι ορκό, παρακαλείται όπωσ το επιςτρζψει άμεςα προσ διόρκωςθ ςτθν πιο κάτω διεφκυνςθ: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλθ Μιχαθλίδθ, ΤΤ-3030 Λεμεςόσ, Κφπροσ Σε όλεσ τισ επικοινωνίεσ κα πρζπει να αναφζρεται ο Αρικμόσ του Συμβολαίου που παρουςιάηεται ςτθν επόμενθ ςελίδα. ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ Για ΣΥΝΕΓΑΤΛΚΘ ΚΕΝΤΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΛΛΜΛΤΕΔ διευκετικθκε από Marsh Brokers Limited ανά Guy Carpenter & Company LLC 1 Tower Place West, Tower Place, London EC3R 5BU, England Guy Carpenter & Company is a Lloyd's Broker, authorised and regulated by the Financial Services Authority. Αυτι θ Αςφάλεια είναι ζνα ςυμβόλαιο μεταξφ του Αςφαλιηόμενου που κατονομάηεται ςτο Σχζδιο και τθσ Allianz Hellas A.A.E. (ο Αςφαλιςτισ) Πλεσ οι πλθροφορίεσ που δίνονται ςτουσ Αςφαλιςτζσ από ι εκ μζρουσ του Aςφαλιηόμενου κρίνονται και ενςωματϊνονται και κα αποτελζςουν τθ βάςθ του ςυμβολαίου. Νοουμζνου ότι ο Αςφαλιηόμενοσ πλθρϊνει το αςφάλιςτρο, θ Αςφαλιςτικι Εταιρεία ςυμφωνεί να παρζχει αςφάλεια ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κακορίηονται ςε αυτό το Αςφαλιςτικό Συμβολαίο. Το ςυμβόλαιο υπογράφτθκε με μάρτυρεσ και με τθν θμερομθνία όπωσ φαίνεται πιο κάτω: Εξουςιοδοτθμζνοι υπογράφοντεσ: 1 θν Αυγοφςτου 2015 Allianz Hellas A.A.E. ΤΚ ΤΤ-1389 Λευκωςία Κφπροσ ΡΟΛΥ ΣΘΜΑΝΤΛΚO Για τουσ ςκοποφσ αυτοφ του Συμβολαίου, αυτι θ Αςφάλεια κα διζπεται και κα ερμθνεφεται, και κα ζχει ιςχφ ςφμφωνα με τθν Αγγλικι Νομοκεςία, εκτόσ και αν ςυμφωνθκεί διαφορετικά εκ των προτζρων. Συμφωνείται, όμωσ, ότι ςε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ των Αςφαλιςτϊν και των Αςφαλιηόμενων ωσ προσ τθν ερμθνεία αυτισ τθσ Αςφάλειασ, θ διαφωνία μπορεί να παραπεμφκεί ςε αρμόδιο δικαςτιριο ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. Θ Αγγλικι ερμθνεία αυτισ τθσ Αςφάλειασ και οι λζξεισ που χρθςιμοποιοφνται, κα υπεριςχφουν ςε περίπτωςθ που οι λζξεισ που περιζχονται ςτθν Αςφάλεια μεταφραςτοφν ςε οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα εκτόσ τθσ Αγγλικισ. Σελίδα (1) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

2 Το Ρρόγραμμα Αρικμόσ Συμβολαίου: RAO12515 Πνομα και Διεφκυνςθ του Αςφαλιηόμενου: Συνεργατικι Κεντρικι Τράπεηα Λίμιτεδ, Κεντρικά Γραφεία/Υπθρεςία Κζντρου Κάρτασ, Γρθγόρθ Αυξεντίου 8, Ταχ. Κυρ., Τ.Τ-1389 Λευκωςία Ραρατίκενται πιο κάτω ο Κίνδυνοσ, το Ενδιαφζρον, θ Τοποκεςία και το Ροςό που αςφαλίηονται: ΟΛΕΣ ΟΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΟΡΩΣ ΚΑΚΟΛΗΟΝΤΑΛ ΡΛΘΩΣ ΣΤΘ ΔΛΑΤΥΡΩΣΘ ΚΑΛ ΣΤΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΗΘΜΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΑΟΝ, ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΑΡΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΛΟΥ. Τα Αςφάλιςτρα και οι υκμίςεισ: Ελάχιςτο όριο και Αςφάλιςτρο Κατάκεςθσ όπωσ αναφζρεται ςτα «Risk Details» που παρζχονται ςτον Αςφαλιηόμενο για τθν Αςφαλιςτικι Ρερίοδο 1 θν Αυγοφςτου 2015 μζχρι 1 θν Δεκεμβρίου 2015 και των δφο θμερϊν ςυμπεριλαμβανομζνων ςτισ 00:01 ϊρα Κφπρου ςτθ χϊρα του Αςφαλιηόμενου βαςιςμζνο ςτουσ ζγκυρουσ και/ι δικαιοφχουσ κατόχουσ καρτϊν των: VISA BUSINESS CARDS VISA GOLD CARDS VISA GOLD PERSONNEL CARDS VISA STUDENT CARDS VISA CLASSIC CARDS VISA Co-op Welcome CARDS όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; και πλθρωτζεσ εντόσ 30 (τριάντα) θμερϊν από τθν ζναρξθ ι τθν θμερομθνία ανανζωςθσ και επιπρόςκετεσ κάρτεσ κα διευκετοφνται ςτο 50% (πενιντα τοισ εκατό) των αξιϊν που αναφζρονται ςτα «Risk Details» του Αςφαλιηόμενου, ςτθ λιξθ τθσ Αςφαλιςτικισ Ρεριόδου, και κα πλθρϊνονται 30 (τριάντα) θμζρεσ μετά. Συμπεριλαμβανομζνων ξεχωριςτϊν Αςφαλίςτρων για όλα τα πρόςωπα που χρθςιμοποιοφν Εταιρικι Ριςτωτικι κάρτα που ζχει εκδοκεί από τον Αςφαλιηόμενο και κα ρυκμιςτεί ςτθ λιξθ, ςτο 50% (πενιντα τοισ εκατόν) των αξιϊν που αναφζρονται ςτα «Risk Details» του Αςφαλιηόμενου. Το ποςό Αποηθμίωςθσ κα υπολογίηεται από τθν διαφορά ςτον αρικμό Καρτϊν κατά τθν λιξθ του Συμβολαίου, ςυγκρινόμενο με τον αρικμό Καρτϊν κατά τθν ζναρξθ του Συμβολαίου, και κα πολλαπλαςιάηεται με το 50% (πενιντα τοισ εκατόν) ανά Κάρτα με τισ αξίεσ που αναφζρονται ςτα «Risk Details» του Αςφαλιηόμενου. Θ Ρερίοδοσ τθσ Αςφάλειασ: Για ταξίδια με ζναρξθ κατά τθν διάρκεια των 12 (δϊδεκα) θμερολογιακϊν μθνϊν από τθν 1 θν Αυγοφςτου 2015 μζχρι 1 θν Δεκεμβρίου 2015 ςυμπεριλαμβανομζνων και των δφο θμερϊν ςτισ 00:01 Ϊρα Κφπρου, και για τζτοια περίοδο/ουσ που κα ςυμφωνθκοφν αμοιβαία, εξ αρχισ. ΟΛΣΜΟΣ ΤΘΣ ΚΑΤΑΣ: Θ/Οι Κάρτα(εσ) όπωσ αναφζρεται πιο κάτω ςθμαίνει μια ζγκυρθ Κάρτα που εκδίδεται από τον Αςφαλιηόμενο και ειδικϊτερα: Οποιαδιποτε προςωπικι ι επαγγελματικι (εταιρικι) VISA BUSINESS Κάρτα, VISA GOLD Κάρτα και/ι VISA GOLD PERSONNEL Κάρτα, VISA STUDENT (College) Κάρτα, VISA CLASSIC Κάρτα και το Co-op Welcome VISA Κάρτα εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά πιο κάτω. Επιπλζων θ προαναφερόμενθ ςειρά καρτϊν VISA περιλαμβάνει και το Co-op Web VISA Κάρτα με τισ ίδιεσ καλφψεισ και ωφελιματα που αφοροφν τθν αντίςτοιχθ VISA Κάρτα με τθν οποία είναι ςυνδεδεμζνθ με το ίδιο λογαριαςμό. ΡΕΛΓΑΦΘ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΛΗΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ: Οποιοδιποτε Ταξίδι γίνεται από τον Αςφαλιηόμενο πρζπει να ξεκινά και πρζπει να τελειϊνει ςτθν Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του κατόχου τθσ κάρτασ. Οποιοδιποτε άτομο (αναφζρεται επίςθσ ωσ ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ ςε αυτό το Συμβόλαιο) το οποίο κατζχει προςωπικι ι επαγγελματικι (εταιρικι) Κάρτα, όπωσ εκδόκθκε από τον Αςφαλιηόμενο, του οποίου πρζπει να ζχει προπλθρωκεί το μετ επιςτροφισ Ταξίδι του, είτε ολόκλθρο το ποςό ι περιςςότερο από το 50% (πενιντα τοισ εκατόν), αν προπλθρϊνεται εν μζρει, μζςω τθσ Κάρτασ, προτοφ το Ταξίδι ξεκινιςει. Το απαιτοφμενο κόςτοσ του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου για το ταξίδι ςτο εξωτερικό από τον κάτοχο τθσ κάρτασ και τθν Άμεςθ Οικογζνεια του κατόχου τθσ κάρτασ, που ταξιδεφει μαηί του, εκτόσ τθσ Χϊρασ τθσ Μόνιμθσ Διαμονισ του, πρζπει να είναι προπλθρωμζνο με Τθν Κάρτα και το Ταξίδι να μθν ξεπερνά τισ 90 (ενενιντα) θμζρεσ. Θ κάλυψθ επεκτείνεται για να ςυμπεριλαμβάνει ταξίδι τθσ/του ςυηφγου του κατόχου τθσ κάρτασ και/ι αρραβωνιαςτικιάσ(οφ) και/ι τθν Άμεςθ Οικογζνεια, που ταξιδεφουν χωρίσ τον κάτοχο τθσ κάρτασ, για Ταξίδι το οποίο δεν κα ξεπερνά τισ 14 (δεκατζςερισ) θμζρεσ ετθςίωσ, ςυνολικά. Θ πλθρωμι για το απαιτοφμενο κόςτοσ του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου γι αυτό το ταξίδι ςτο εξωτερικό πρζπει να προπλθρϊνεται ςυνολικά, μζςω Τθσ Κάρτασ, προτοφ το Ταξίδι ξεκινιςει. Θ κάλυψθ δεν ςυμπεριλαμβάνει παιδιά κάτω των 16 (δεκαζξι) ετϊν εάν ταξιδεφουν αςυνόδευτα. Σελίδα (2) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

3 Επιπρόςκετα, κάλυψθ παρζχεται ςε οποιοδιποτε άτομο είναι κάτοχοσ προςωπικισ ι επαγγελματικισ (εταιρικισ) Κάρτασ, ο οποίοσ ζχει προπλθρϊςει ςυνολικά, μζςω Τθσ Κάρτασ, τουσ απαιτοφμενουσ φόρουσ αεροδρομίων όταν ταξιδεφει με δωρεάν ειςιτιριο και/ι ζχει προπλθρϊςει, ςαν προκαταβολικι κράτθςθ, το απαιτοφμενο κόςτοσ του ειςιτθρίου(ων), εξαργυρϊνοντασ αεροπορικά μίλια ι βακμοφσ που δθμιουργικθκαν από προθγοφμενθ χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ/ων Κάρτασ(ϊν), προτοφ ξεκινιςει το Ταξίδι. Οποιοςδιποτε Φοιτθτισ πελάτθσ Αςφαλιηόμενοσ, του οποίου θ αναχϊρθςθ (μιασ κατεφκυνςθσ) πρζπει να ζχει προπλθρωκεί, ολόκλθρο το πόςο μζςω τθσ VISA Student Card ι, του οποίου ζχει προπλθρωκεί ολόκλθρο το ποςό για το Ταξίδι του, από τουσ γονείσ του Φοιτθτι, μζςο οποιαςδιποτε από τισ προαναφερόμενεσ πιςτωτικζσ κάρτεσ. Θ κάλυψθ περιορίηεται ςε ταξίδι προσ το Εξωτερικό εκτόσ Κφπρου ςτθ χϊρα όπου διαμζνει και ςπουδάηει ο Φοιτθτισ. Θ κάλυψθ για το Ταξίδι τθσ Επιςτροφισ (Εςωτερικοφ) ξεκινά όταν ο Φοιτθτισ αφιςει τθν χϊρα όπου ςπουδάηει και πάυει όταν φτάςει ςτθν μόνιμθ χϊρα κατοικίασ του ςτθν Κφπρο. Το απαιτοφμενο κόςτοσ του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου για το ταξίδι ςτο εξωτερικό από τον Φοιτθτι πρζπει να είναι προπλθρωμζνο με Τθν Κάρτα, και το ταξίδι μίασ κατεφκυνςθσ δεν πρζπει να διαρκζςει λιγότερο από 45 (ςαράντα πζντε) μζρεσ και να μθν υπερβαίνει τισ 365 (τριακόςιεσ εξιντα πζντε) θμζρεσ και ιςχφει για τον Φοιτθτι μόνο. Το Ταξίδι μίασ κατζυκυνςθσ πρζπει να τελειϊνει ςτθν Χϊρα όπου ςπουδάηει ο Φοιτθτισ. Το απαιτοφμενο κόςτοσ του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου για το ταξίδι προσ τθν Χϊρα μόνιμθσ κατοικίασ του Φοιτθτι ςτθν Κφπρο πρζπει να προπλθρωκεί ολόκλθρο με τθν Κάρτα και ιχφει μόνο για το Φοιτθτι. Το ταξίδι μίασ κατεφκυνςθσ πρζπει να τελειϊνει ςτθ Χϊρα μόνιμθσ κατοικίασ του Φοιτθτι. Οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν ςτον Φοιτθτι, ι ςτουσ γονείσ του Φοιτθτι, μόνο μζχρι τα ποςά που αναφζρονται ςτο Σχζδιο Αποηθμιϊςεων Φοιτθτι (όπωσ περιγράφεται με περιςςότερθ λεπτομζρεια ςτο Ραράρτθμα 4, ςελίδα 46 πιο κάτω). Οποιοςδιποτε Στενόσ Επαγγελματικόσ Συνεργάτθσ (ι επαγγελματικόσ ςυνεργάτθσ ι ςυνάδελφοσ τθσ ίδιασ εταιρείασ όπωσ ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ), πελάτθσ, φιλοξενοφμενοσ ι άλλο πρόςωπο που κατονομάηεται από τον κάτοχο τθσ Κάρτασ Business (αλλά μόνο μζχρι το μζγιςτο αρικμό των 3 (τριϊν) ατόμων), ο οποίοσ ταξιδεφει με τον κάτοχο τθσ κάρτασ για επαγγελματικό Tαξίδι από τθν Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του Κατόχου Κάρτασ. Ο κάτοχοσ τθσ Κάρτασ Business πρζπει να ζχει προπλθρϊςει ολόκλθρο το απαιτοφμενο ποςό του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου για να ταξιδζψει ςτο εξωτερικό, μζςω Τθσ Κάρτασ, προτοφ το Ταξίδι ξεκινιςει, το οποίο δεν κα υπερβαίνει τισ 90 (ενενιντα) θμζρεσ. Θ κάλυψθ επεκτείνεται για να ςυμπεριλαμβάνει ταξίδι από οποιοδιποτε Στενό Επαγγελματικό Συνεργάτθ (ι επαγγελματικό ςυνζταιρο ι ςυνάδελφο τθσ ίδιασ εταιρείασ όπωσ ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ), πελάτθ, φιλοξενοφμενο ι άλλο πρόςωπο που κατονομάηεται από τον κάτοχο τθσ Κάρτασ Business (αλλά μόνο μζχρι το μζγιςτο αρικμό των 3 (τριϊν) ατόμων), ο οποίοσ ταξιδεφει χωρίσ τον κάτοχο τθ Κάρτασ Business, για Ταξίδι το οποίο δεν κα ξεπερνά τισ 14 (δεκατζςςερισ) θμζρεσ το χρόνο, ςυνολικά. Θ πλθρωμι για το απαιτοφμενο ποςό του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου γι αυτό το ταξίδι ςτο εξωτερικό πρζπει να προπλθρϊνεται ςυνολικά, μζςω τθσ Κάρτασ Business, προτοφ το Ταξίδι ξεκινιςει. Το ταξίδι πρζπει να αρχίηει και να τελειϊνει ςτθν Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του κατόχου κάρτασ. Οι Αςφαλιςτζσ ευκφνονται μόνο για μια οποιαδιποτε απϊλεια υφίςταται ζνασ οποιοςδιποτε Αςφαλιηόμενοσ, ωσ αποτζλεςμα οποιαςδιποτε μίασ απαίτθςθσ, άςχετα αν βρίςκονται ςε ιςχφ περιςςότερεσ από μία κάρτεσ. Σελίδα (3) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

4 ΣΘΜΑΝΤΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ και ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ και ΡΟΫΡΟΚΕΣΕΛΣ 1. Αυτό το Αςφαλιςτικό Συμβόλαιο περιζχει οριςμζνουσ Προυσ, Ρροχποκζςεισ και Εξαιρζςεισ ςε κάκε τμιμα του, και Ρροχποκζςεισ, Γενικζσ Εξαιρζςεισ και Εξαιρζςεισ που εφαρμόηονται ςε όλα τα τμιματα. Θ μθ ςυμμόρφωςθ με αυτοφσ τουσ Προυσ και Ρροχποκζςεισ ςθμαίνει ότι οι Αςφαλιςτζσ ενδζχεται να μθν αποδεχκοφν οποιαδιποτε απαίτθςθ που κα υποβάλει ο Αςφαλιηόμενοσ, κακϊσ οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν μόνο απαιτιςεισ που τεκμθριϊνονται πλιρωσ με τον τρόπο που ζχει ηθτθκεί. 2. Ρολλζσ απαιτιςεισ για απϊλεια, ηθμιά ι κλοπι προκαλοφνται από το γεγονόσ ότι οι ταξιδιϊτεσ δεν είναι αρκετά προςεκτικοί με τθν περιουςία τουσ. Εάν ο Αςφαλιηόμενοσ δεν επιδείξει τθν κατάλλθλθ προςοχι για τθν περιουςία του, οι Αςφαλιςτζσ ι οι διοριςμζνοι αντιπρόςωποι, θ Εταιρεία Επείγουςασ Βοικειασ (GenAssist), είναι δυνατό να απορρίψουν εν μζρει ι ςυνολικά οποιαδιποτε απαίτθςθ θ οποία κα γίνει μεταγενζςτερα. 3. Οριςμζνοι Προι και Ρροχποκζςεισ, πιο κάτω, αφοροφν τθν υγεία του Αςφαλιηόμενου ι άλλων προςϊπων, τα οποία πικανό να μθν ταξιδεφουν με τον Αςφαλιηόμενο, αλλά από τθν υγεία των οποίων μπορεί να εξαρτάται το ταξίδι του Αςφαλιηομζνου. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, οι Αςφαλιςτζσ δεν κα καλφψουν απαιτιςεισ οι οποίεσ προκφπτουν από ιατρικά προβλιματα τα οποία ο Αςφαλιηόμενοσ ι άλλα πρόςωπα είχαν ι γνϊριηαν, προτοφ αρχίςει θ κάλυψθ. 4. Σε περίπτωςθ που ο Αςφαλιηόμενοσ λαμβάνει μζροσ ςε οριςμζνα ακλιματα ι δραςτθριότθτεσ όπου υπάρχει μεγάλοσ κίνδυνοσ ςωματικοφ τραυματιςμοφ του, ο Αςφαλιηόμενοσ μπορεί να μθν καλφπτεται ςφμφωνα με τουσ Προυσ και τισ Ρροχποκζςεισ τθσ παροφςασ Αςφάλιςθσ. Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να αναφερκεί ςτισ Γενικζσ Εξαιρζςεισ 1(α) - 1(κ) ςτισ ςελίδεσ 10 και 11 πιο κάτω οι οποίεσ ιςχφουν για όλα τα τμιματα. ΣΘΜΑΝΤΛΚΟΛ ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ: Εφιςτάται θ προςοχι του Αςφαλιηόμενου ςτα ακόλουκα: α) Αυτι θ Αςφάλεια δεν είναι Λδιωτικι Λατρικι Αςφάλεια και δεν καλφπτει απαιτιςεισ που προζρχονται από προβλιματα υγείασ που ο Αςφαλιηόμενοσ γνϊριηε πριν τθν αναχϊρθςθ του για το εξωτερικό. Αν ο Αςφαλιηόμενοσ χρειάηεται ξαφνικι και απρόςμενθ ιατρικι φροντίδα ςτο εξωτερικό, τότε πρζπει να ειδοποιθκεί αμζςωσ θ GenAssist, διαφορετικά μπορεί να μθν αποηθμιωκεί για τθν Διακοπι του ταξιδιοφ του ι για Νοςθλεία ι για Λατρικά Ζξοδα. Αν ο Αςφαλιηόμενοσ χρειαςτεί ξαφνικι ι απρόςμενθ ιατρικι φροντίδα, πρζπει να επιτρζψει ςτθν GenAssist ι ςτουσ αντιπροςϊπουσ τουσ να εξετάςουν και να επικεωριςουν όλουσ τουσ ιατρικοφσ φακζλουσ και πλθροφορίεσ του Αςφαλιηόμενου, διαφορετικά οποιαδιποτε κεραπεία, ζξοδα ι φαρμακευτικι αγωγι οποιουδιποτε είδουσ που ζγιναν εκτόσ τθσ Μόνιμθσ Χϊρασ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου, δεν κα καλφπτονται. β) Απαιτιςεισ για αποςκευζσ που ζχουν ελεγχκεί και δοκεί (checked-in Baggage) δεν κα εξεταςτοφν εκτόσ αν υποςτθρίηονται από μια Ζκκεςθ Ραράτυπθσ Λδιοκτθςίασ (Property Irregularity Report [PIR]), που πρζπει να λθφκεί εάν θ αεροπορικι εταιρεία ι άλλοσ Δθμόςιοσ Μεταφορζασ ι οι αντιπρόςωποι τουσ απολζςουν, ι καταςτρζψουν ι κακυςτεριςουν ι δϊςουν λάκοσ προοριςμό ςτισ Αποςκευζσ που ανικουν ςτον Αςφαλιηόμενο, ςε Ταξίδι ςτο εξωτερικό. Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να δθλϊςει γραπτϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία του γεγονότοσ ςτθν αεροπορικι εταιρεία, ναυτιλιακι εταιρεία ι άλλο Δθμόςιο Μεταφορζα ι ςτουσ αντιπροςϊπουσ τουσ που ζχουν τθν ευκφνθ των αποςκευϊν, αναφζροντασ τθν θμερομθνία τθσ απϊλειασ, κλοπισ, ηθμιάσ ι κακυςτζρθςθσ ι λανκαςμζνου προοριςμοφ των Αποςκευϊν ενϊ βρίςκονταν υπό τθν φροντίδα, επίβλεψθ ι ζλεγχο τουσ. Οι Αεροπορικζσ ι άλλεσ ετικζτεσ Αποςκευϊν (tags) πρζπει να φυλάγονται. Αν οι αποςκευζσ επανακτθκοφν, θ αεροπορικι εταιρεία, ναυτιλιακι εταιρεία, άλλοσ Δθμόςιοσ Μεταφορζασ ι αντιπρόςωποι τουσ που είχαν τθν ευκφνθ των αποςκευϊν, πρζπει να επιβεβαιϊςουν γραπτϊσ τθν ακριβι ϊρα και θμερομθνία παράδοςθσ των αποςκευϊν ςτον Αςφαλιηόμενο. γ) Θ Αεροπορικι εταιρεία, Δθμόςιοσ Μεταφορζασ ι οι αντιπρόςωποι τουσ που ζχουν τθν ευκφνθ των αποςκευϊν, πρζπει επίςθσ να επιβεβαιϊςουν γραπτϊσ κατά πόςο ο Αςφαλιηόμενοσ ζχει ι δεν ζχει λάβει οποιαδιποτε χρθματικι αποηθμίωςθ, δελτία ζκπτωςθσ ι δωρεάν αεροπορικά μίλια (ι βακμοφσ) από αυτοφσ, λόγω τθσ απϊλειασ Αποςκευϊν, ηθμιάσ, κακυςτζρθςθσ ι λανκαςμζνου προοριςμοφ. δ) ΓΝΩΣΤΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΡΕΛΟΛΣΜΩΝ ΕΥΚΥΝΘΣ ΓΛΑ ΤΛΣ ΑΡΟΣΚΕΥΕΣ (όπωσ ζχει τυπωκεί μζςα ςε όλα τα κουπόνια «Ελζγχου Ειςιτθρίου και Αποςκευϊν Επιβάτθ» για αεροπορικά ταξίδια και ζχει γίνει δεκτι από τον επιβάτθ). «Η ευκφνθ για απώλεια, κακυςτζρθςθ ι ηθμιά αποςκευών περιορίηεται εκτόσ εάν ζχει δθλωκεί μεγαλφτερθ αξία εκ των προτζρων και ζχουν πλθρωκεί επιπλζον χρεώςεισ. Για τα περιςςότερα διεκνι ταξίδια, το όριο ευκφνθσ τθσ Συνθήκης της Βαρσοβίας μπορεί να ανζρχεται ςε περίπου US $9.07 ανά λίβρα (pound) (US $20.00 ανά κιλό) για ελεγχόμενεσ αποςκευζσ και US $ ανά επιβάτθ για μθ ελεγχόμενεσ αποςκευζσ. Σε οριςμζνεσ περιπτώςεισ, όπου θ Συνθήκη του Montreal εφαρμόηεται για το ταξίδι ςασ, το όριο ευκφνθσ ανζρχεται περίπου ςε US $1, για ελεγχόμενεσ και μθ ελεγχόμενεσ αποςκευζσ. Οριςμζνεσ εταιρείεσ δεν αναλαμβάνουν ευκφνεσ για εφκραυςτα, πολφτιμα ι ευπακι αντικείμενα. Περαιτζρω πλθροφορίεσ μποροφν να λθφκοφν από τθν εταιρεία». ε) Τιμαλφι, Χριματα και Σθμαντικά Ζγγραφα δεν καλφπτονται αν τοποκετικθκαν ςτισ Αποςκευζσ τισ οποίεσ ο Αςφαλιηόμενοσ παραδίδει ςτο αεροδρόμιο ι ςε άλλεσ ηϊνεσ αναχϊρθςθσ. Αυτά πρζπει να παραμείνουν ςτθν κατοχι του Αςφαλιηόμενου κακ όλθ τθ διάρκεια του Ταξιδιοφ ςαν αποςκευζσ χειρόσ. Δεν πρζπει υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ τα Τιμαλφι, Ρροςωπικά Είδθ ι άλλα Ρροςωπικά Αντικείμενα ι Κινθτά Τθλζφωνα να παραμείνουν Αφφλαχτα, ι με πρόςωπα τα οποία δεν είναι γνωςτά ςτον Αςφαλιηόμενο, ιδιαίτερα ςε ζνα αεροδρόμιο, λιμάνι, ςτακμό τραίνου ι ςε ζνα δωμάτιο ξενοδοχείου ι ςε μια καμπίνα πλοίου ι ςε αυτοκίνθτα ι ςε οποιοδιποτε δθμόςιο χϊρο. η) Αν ο Αςφαλιηόμενοσ παίρνει ιδιαίτερα πολφτιμα αντικείμενα ςτο Ταξίδι του, αυτά κα πρζπει να αςφαλιςτοφν από ζνα ξεχωριςτό αςφαλιςτιριο το οποίο ςυμφωνικθκε ςτθ Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου, εφόςον θ παροφςα Αςφάλιςθ δεν μπορεί να εγγυθκεί ότι κα παρζχεται κάλυψθ για τθν πλιρθ αξία αντικατάςταςθσ τζτοιων αντικειμζνων ςε περίπτωςθ που χακοφν, κλαποφν ι υποςτοφν ηθμιά. Σελίδα (4) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

5 κ) Ο Αςφαλιηόμενοσ δεν πρζπει να παίρνει περιςςότερα μετρθτά από ότι είναι απαραίτθτο ςτο ταξίδι του, αλλά να χρθςιμοποιεί τθν πιςτωτικι του κάρτα ι ταξιδιωτικζσ επιταγζσ, όπου είναι δυνατόν, κακϊσ και αςφαλι χρθματοκιβϊτια όποτε διατίκενται. Θ κάλυψθ για Μετρθτά αφορά μόνο τα χριματα που ζχει ςτθν κατοχι του, ο Αςφαλιηόμενοσ. ι) Ππου οι Αποςκευζσ κακυςτεροφν για ςθμαντικό χρόνο μετά τθν αποβίβαςθ και μόνο ςε ταξίδι προσ το Εξωτερικό (εκτόσ και εάν ορίηεται διαφορετικά ςτο Σχζδιο Αποηθμιϊςθσ), ο Αςφαλιηόμενοσ δικαιοφται να προβεί ςε λογικζσ αγορζσ απαραίτθτων ειδϊν ρουχιςμοφ ι χρειωδϊν, αλλά πρζπει να κρατιςει όλεσ τισ πρωτότυπεσ αποδείξεισ αγοράσ για τθν αντικατάςταςθ τουσ, ϊςτε να μπορεί να υποβάλει ζγκυρθ απαίτθςθ. κ) Θ επικοινωνία με τθν Αςτυνομία και θ εξαςφάλιςθ γραπτισ Αςτυνομικισ Ζκκεςθσ, ι θ επικοινωνία με τθν Αεροπορικι Εταιρεία ι οποιοδιποτε άλλο Δθμόςιο Μεταφορζα, για τθν εξαςφάλιςθ ςθμαντικϊν εγγράφων, για τθν υποςτιριξθ μιασ απαίτθςθσ, είναι αποκλειςτικι ευκφνθ του Αςφαλιηόμενου και όχι τθσ GenAssist ι τθσ Συνεργατικισ Κεντρικισ Τράπεηασ Λίμιτεδ ι τθσ Allianz Hellas S.A. Κλοπι Χρθμάτων, Κινθτϊν Τθλεφϊνων, Τιμαλφι ι Αποςκευϊν, πρζπει να καταγγζλλεται ςτθν Τοπικι Αςτυνομία εντόσ 12 (δϊδεκα) Ωρϊν, ςτθν χϊρα όπου βρίςκεται ο Αςφαλιηόμενοσ, με ακριβι ϊρα απϊλειασ ι διαπίςτωςθ τθσ απϊλειασ και πρζπει να εξαςφαλίηεται Γραπτι Αςτυνομικι Ζκκεςθ. Μπορεί επίςθσ να ηθτθκεί επιβεβαίωςθ από το Κζντρο Κάρτασ και/ι από τθν Αρχι Τθλεπικοινωνιϊν για τθν απϊλεια τθσ πιςτωτικισ κάρτασ, ςτθ χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου. λ) Κατόπιν κακυςτζρθςθσ ςτθν αναχϊρθςθ πτιςθσ, ςτθν οποία είχε κράτθςθ ο Αςφαλιηόμενοσ, πρζπει να εξαςφαλίηει μια ζκκεςθ από τθν αεροπορικι εταιρεία ι άλλο Δθμόςιο Μεταφορζα, όπου δθλϊνεται θ διάρκεια και οι λόγοι τθσ κακυςτζρθςθσ. Δεν παρζχεται κάλυψθ για ςυςςωρευμζνεσ ι διαδοχικζσ κακυςτεριςεισ ςτθν ϊρα άφιξθσ. μ) Για Ταξίδια ςε κράτοσ τθσ Ε.Ε, ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να πάρει ζνα ζντυπο Αμοιβαίασ Συμφωνίασ Υγείασ ι τθν EHIC (Ευρωπαϊκι Κάρτα Αςφάλιςθσ Υγείασ). Αν ο Αςφαλιηόμενοσ χρειαςτεί επείγουςα κεραπευτικι αγωγι, το ζντυπο EHIC πρζπει να προςκομιςτεί κατά το χρόνο ειςόδου ςτο Νοςοκομείο ι τθν Κλινικι, ζτςι ϊςτε ο Αςφαλιηόμενοσ να μθν χρειαςτεί να πλθρϊςει το Αφαιρετζο ποςό, όπωσ περιγράφεται ςτο Σχζδιο Αποηθμιϊςεων. ν) Αν απαγορευτεί ςτον Αςφαλιηόμενο θ επιβίβαςθ ι θ πτιςθ ακυρωκεί ι κακυςτεριςει για τουλάχιςτον Δφο Ϊρεσ, ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να ηθτιςει από το check-in counter, ι τθν πφλθ επιβίβαςθσ, το κείμενο όπου δθλϊνονται τα δικαιϊματα του, ιδιαίτερα όςον αφορά αποηθμίωςθ και βοικεια (ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΕ) Άρκρο 261/2004 Άρκρο 14(1) *τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Δικαιωμάτων των Επιβατϊν ςτον Αζρα+ και/ι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) Άρκρο 889/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 13 θσ Μαίου Ο Aςφαλιςμζνοσ πρζπει να υποβάλει αίτθςθ για αποηθμίωςθ άμεςα ςτθν ενδιαφερόμενθ αερογραμμι. Για τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ: Κανόνασ για Ρροςταςία των Επιβατϊν Αεροπορικισ Εταιρείασ, (Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, Νομοςχζδιο των Δικαιωμάτων) 29 Απριλίου 2010 επικοινωνία με Αεροπορικό Τμιμα για Ρροςταςία του Καταναλωτι, C-75 U.S. Τμιμα Μεταφορών W96-432, 1200 Λεωφόροσ New Jersey, S.E. Ουάςιγκτον, D.C , Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ ι επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα ξ) Αφαιρετζο ποςό είναι το πρϊτο μζροσ για κάκε μια και ξεχωριςτι απϊλεια ι απαίτθςθ για τθν οποία ο Αςφαλιηόμενοσ είναι υπεφκυνοσ και δεν είναι πλθρωτζο από τουσ Αςφαλιςτζσ. ο) Ταξίδια άνω των 90 (ενενιντα) θμερϊν δεν καλφπτονται. Αςυνόδευτα τα μζλθ τθσ Άμεςθσ Οικογζνειασ καλφπτονται για Ταξίδια που δεν ξεπερνοφν τισ 14 (δεκατζςςερισ) θμζρεσ. π) Αυτι θ αςφάλεια δεν καλφπτει απαιτιςεισ που προκφπτουν από ταξίδια με ανοικτό ειςιτιριο, χωρίσ θμερομθνία Επιςτροφισ (ςτο εςωτερικό) ςτο Ειςιτιριο του Επιβάτθ για αεροπορικά ταξίδια, ταξίδια με πλοίο, οδικά ταξίδια ι ταξίδια με τραίνο και κάκε αςφαλιςμζνο ταξίδι πρζπει να αρχίηει και να πρζπει να τελειϊνει ςτθν Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου. ρ) Αυτι θ Αςφάλεια δεν καλφπτει οποιαδιποτε ζξοδα τα οποία κα πλιρωνε ο Αςφαλιηόμενοσ, υπό κανονικζσ ςυνκικεσ, κατά τθ διάρκεια του ταξιδιωτικοφ του δρομολογίου. ς) Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να δϊςει ςτθν GenAssist όλεσ τισ πλθροφορίεσ που ηθτοφν, για τθν υποςτιριξθ οποιαςδιποτε απαίτθςθσ. τ) Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να ςιγουρευτεί ότι το ταξιδιωτικό γραφείο, ο ταξιδιωτικόσ πράκτορασ, ι άλλοσ ζμποροσ, που παρζχουν υπθρεςίεσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων για ταξίδια ςτο εξωτερικό, διεκπεραίωςαν όλεσ τισ πλθρωμζσ τθσ κράτθςθσ μζςω τθσ Κάρτασ του Αςφαλιηόμενου που κα ταξιδζψει ςτο εξωτερικό, προτοφ το ταξίδι του Αςφαλιηόμενου αρχίςει. Σελίδα (5) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

6 ΟΛΣΜΟΛ Άμεςθ Οικογζνεια: ςθμαίνει τα ςυγγενικά άτομα του Αςφαλιηόμενου (όλθ θ άμεςθ οικογζνεια να ζχει τθν ίδια χϊρα μόνιμθσ διαμονισ με τον Αςφαλιηόμενο), που εννοεί τον/τθν ςφηυγο του Αςφαλιηόμενου, τα οικονομικά εξαρτϊμενα παιδιά του κάτω των 18 (δεκαοκτϊ) ετϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων και των νομικά υιοκετθμζνων παιδιϊν ι κετϊν παιδιϊν) και μζχρι 40 (ςαράντα) ετϊν (νοουμζνου ότι είναι ανφπαντρα και φοιτοφν με ωράριο πλιρθσ εκπαίδευςθσ). γονείσ,. κετοφσ γονείσ, πεκερικά, παπποφ, γιαγιά, εγγόνια,. αδελφό(οφσ). αδελφι(ζσ), και/ι αρραβωνιαςτικόσ(ιά) νοουμζνου ότι αυτό μπορεί να αποδειχκεί με αγγελία ςτθν εφθμερίδα και/ι ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ι από τθν Εκκλθςία ι από τοπικι ι άλλθ κατάλλθλθ δθμόςια αρχι. Σφηυγο εννοεί και τον ςυγκάτοικο/ςφντροφο που ςυηοφν ςτθν ίδια διεφκυνςθ για ςυνεχόμενθ περίοδο τουλάχιςτον ενόσ χρόνου πριν το ταξίδι. Φοιτθτισ: ςθμαίνει τα άτομα θλικίασ μεταξφ 18 (δεκαοχτϊ) και 40 (ςαράντα) ετϊν, που βρίςκονται ςε πλιρθ φοίτθςθ ςε αναγνωριςμζνο πανεπιςτιμιο ι ςε ανϊτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα ςτο εξωτερικό, ςυμπεριλαμβανομζνου άλλα όχι περιοριςμζνου ςε, κολλζγιο,ςχολείο ι άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οποιοδιποτε ταξίδι ςτο εξωτερικό δεν πρζπει να διαρκζςει λιγότερο από 45 (ςαράντα πζντε) μζρεσ και να μθν υπερβαίνει τισ 365 (τριακόςιεσ εξιντα πζντε) θμζρεσ. Το ειςιτιριο πρζπει να προ-πλθρωκεί πλιρωσ για ζνα Ταξίδι μίασ κατεφκυνςθσ (αναχϊρθςθσ ι/και επιςτροφισ) μζςω τθσ οποιαςδιποτε προαναφερκιςασ Κάρτασ, προτοφ αρχίςει το ταξίδι, ι να ζχει προπλθρωκεί ολόκλθρο το ποςό για το ταξίδι μίασ κατζυκυνςθσ (αναχϊρθςθ ι/και επιςτροφι) από τουσ γονείσ του Φοιτθτι, μζςο οποιαςδιποτε από τισ προαναφερόμενεσ πιςτωτικζσ κάρτεσ, και να είναι μόνο προσ όφελοσ του Φοιτθτι. Οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν ςτον φοιτθτι, ι ςτουσ γονείσ του φοιτθτι, μόνο μζχρι τα ποςά που αναφζρονται ςτο Σχζδιο Αποηθμιϊςεων για Φοιτθτζσ (όπωσ περιγράφεται με περιςςότερθ λεπτομζρεια ςτο Ραράρτθμα 4 ςελίδα 46 πιο κάτω). Χρόνοσ Λειτουργίασ: Κάτω από το Ραράρτθμα 1, όςον αφορά τθν Ακφρωςθ μόνο, θ Αςφάλεια ιςχφει από τθν θμερομθνία τθσ κράτθςθσ του, για ζνα προγραμματιςμζνο Ταξίδι (όπωσ κακορίηεται πιο κάτω) μζςω τθσ Κάρτασ και τερματίηεται με τθν ζναρξθ του Ταξιδιοφ. Πςον αφορά τα άλλα Ραραρτιματα, θ Αςφάλεια αρχίηει να ιςχφει όταν ο Αςφαλιηόμενοσ(οι) αναχωριςει από τον τόπο διαμονισ ι εργαςίασ του ςτθν Χϊρα Διαμονισ (οποιοδιποτε είναι πιο αργά) για να ξεκινιςει το Ταξίδι του, μζχρι τθν ςτιγμι που κα επιςτρζψει ςτον τόπο διαμονισ ι εργαςίασ του ςτθν Χϊρα Διαμονισ (οποιοδιποτε είναι πιο πρόςφατο) από τθν ςυμπλιρωςθ του ταξιδιοφ. Ταξίδι: Για τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ Προυσ και Ρροχποκζςεισ του ταξιδιοφ, ωσ επιβάτθσ ςε πλιρωσ εξουςιοδοτθμζνο αεροςκάφοσ, πλοίο ι Δθμόςιο Μεταφορζα, αυτι θ Αςφάλεια κα παρζχει ωφελιματα όπωσ προςδιορίηονται πιο κάτω, νοουμζνου ότι το ταξίδι αρχίηει και τελειϊνει, και είναι εκτόσ τθσ Χϊρασ Μόνιμθσ Διαμονισ του κατόχου τθσ κάρτασ και τθσ Άμεςθσ οικογζνειασ του, για μζγιςτθ περίοδο μζχρι 90 (ενενιντα) θμζρεσ, ι μζχρι 14 (δεκατζςςερισ θμζρεσ) για τθν Άμεςθ Οικογζνεια που ταξιδεφει χωρίσ τον Αςφαλιηόμενο. Αν το ταξίδι υπερβαίνει, ι υπιρχε πρόκεςθ να υπερβεί τθν περίοδο των 90 (ενενιντα) θμερϊν, τότε όλθ θ περίοδοσ του ταξιδιοφ δεν κα καλφπτεται και/ι ζνα Ταξίδι από τθν Άμεςθ Οικογζνεια (ι μζχρι τον μζγιςτο αρικμό των 3 (τριϊν) Στενϊν Επαγγελματικϊν Συνεργατϊν) που ταξιδεφει χωρίσ τον Αςφαλιηόμενο υπερβεί, ι υπιρχε πρόκεςθ να υπερβεί, τθν περίοδο των 14 (δεκατεςςάρων) θμερϊν, τότε όλθ θ περίοδοσ του ταξιδιοφ (το οποίο ιταν αςυνόδευτο) δεν κα καλφπτεται. Αυτι θ Αςφάλεια δεν καλφπτει απαιτιςεισ που προκφπτουν από Ταξίδι μιασ κατεφκυνςθσ χωρίσ κακοριςμζνθ θμερομθνία Επιςτροφισ (ςτο εςωτερικό) ςτο Ειςιτιριο του Επιβάτθ (ι ςτθν άδεια ταξιδιοφ), εκτόσ εάν το κακοριςμζνο (ι κρατθμζνο) Μετ επιςτροφισ (ςτο εςωτερικό) ειςιτιριο του ταξιδιοφ είναι ολόκλθρο προπλθρωμζνο, πριν τθν προγραμματιςμζνθ ζναρξθ του Ταξιδιοφ, μζςω τθσ Κάρτασ. Υπό αυτι τθν Αςφάλεια, θ ακριβισ διάρκεια του Ταξιδιοφ κακορίηεται με τισ προγραμματιςμζνεσ θμερομθνίεσ και ϊρεσ αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ ςτο κακοριςμζνο (ι κρατθμζνο) μετ επιςτροφισ ειςιτιριο για το ταξίδι, οι οποίεσ ζχουν γίνει αποδεκτζσ από τον κάτοχο τθσ κάρτασ. Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ: ςθμαίνει τθν Κυπριακι Δθμοκρατία (εξαιρουμζνων των κατεχομζνων περιοχϊν) ι άλλεσ χϊρεσ όπου ο Αςφαλιηόμενοσ είναι μόνιμοσ κάτοικοσ (εξαιρουμζνων των κατεχομζνων περιοχϊν τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ). Ρερίοδοσ Αςφάλειασ: Για Ταξίδια των οποίων θ ζναρξθ είναι κατά τθ διάρκεια των (δϊδεκα) θμερολογιακϊν μθνϊν από τθν 1 θν Αυγοφςτου 2015 μζχρι 1 θν Δεκεμβρίου 2015 ςυμπεριλαμβανομζνων και των δφο θμερϊν ςτισ 00:01 Ϊρα Κφπρου. Θ Αςφάλεια ιςχφει μόνον για αναχωριςεισ κατά τθν ιςχφουςα περίοδο τθσ ζγκυρθσ Κάρτασ. Σε περίπτωςθ που θ ζγκυρθ Κάρτα ζχει ακυρωκεί ι ζχει λιξει χωρίσ να ζχει ανανεωκεί πριν τθν θμερομθνία λιξθσ που αναφζρεται πιο πάνω, τότε όλεσ οι πιο κάτω καλφψεισ παφουν να είναι ςε ιςχφ. Εδαφικά Πρια: Πλεσ οι χϊρεσ εκτόσ τθσ Χϊρασ Μόνιμθσ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου. Αφαιρετζο ποςό: Το πρϊτο ποςό που δεν είναι αςφαλιςμζνο υπό αυτι τθν αςφάλεια, όςον αφορά κάκε Τμιμα, προτοφ οποιοδιποτε όφελοσ αποκτθκεί. Ρόλεμοσ: ςθμαίνει πόλεμο, είτε κθρυγμζνο είτε όχι, θ οποιεςδιποτε πολεμικζσ ενζργειεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χριςθσ ςτρατιωτικισ ιςχφοσ από οποιοδιποτε κυρίαρχο κράτοσ με ςκοπό τθν επίτευξθ οικονομικϊν, γεωγραφικϊν, εκνικιςτικϊν, πολιτικϊν, φυλετικϊν, κρθςκευτικϊν ι άλλων ςκοπϊν. Σελίδα (6) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

7 Τρομοκρατικι Ενζργεια: ςθμαίνει τθν πραγματικι ι επαπειλοφμενθ χριςθ ιςχφοσ ι βίασ θ οποία ςκοπό ζχει να προκαλζςει ι προκαλεί βλάβθ, τραυματιςμό, ηθμιά ι διαταραχι, ι θ διάπραξθ επικίνδυνθσ πράξθσ προσ τθν ανκρϊπινθ ηωι ι τθν περιουςία, εναντίον οποιουδιποτε ατόμου, περιουςίασ ι κυβζρνθςθσ, με δθλωμζνο ι αδιλωτο ςκοπό τθν επιδίωξθ οικονομικϊν, θκικϊν, εκνικιςτικϊν, πολιτικϊν, φυλετικϊν ι κρθςκευτικϊν ςυμφερόντων, είτε αυτά είναι δθλωμζνα ι όχι. Λθςτείεσ ι άλλεσ εγκλθματικζσ ενζργειεσ, που διαπράττονται πρϊτιςτα για προςωπικό όφελοσ και πράξεισ που προκφπτουν από προθγοφμενεσ ςχζςεισ μεταξφ του δράςτθ(δραςτϊν) και του κφματοσ(κυμάτων), δεν κα κεωρθκοφν Τρομοκρατικζσ Ενζργειεσ. Θ Τρομοκρατικι Ενζργεια περιλαμβάνει επίςθσ οποιαδιποτε πράξθ που επιβεβαιϊνεται ι αναγνωρίηεται από τθν (ςχετικι) Κυβζρνθςθ ωσ πράξθ τρομοκρατίασ. Δθμόςιοσ Μεταφορζασ: ςθμαίνει οποιεςδιποτε δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ οδικϊσ, ςιδθροδρομικϊσ, διά καλάςςθσ ι εναερίωσ, με ζνα εξουςιοδοτθμζνο μεταφορζα που διεκπεραιϊνει κανονικά και/ι ναυλωμζνα επιβατικά ταξίδια. Αν κατά τθ διάρκεια του Ταξιδιοφ ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ υποςτεί ςωματικό Τραυματιςμό (ςυμπεριλαμβανομζνου, και του αποτελζςματοσ μιασ τρομοκρατικισ ενζργειασ) κατά τθν διάρκεια του Χρόνου Λειτουργίασ, και όπου τουλάχιςτον το 50% (πενιντα τοισ εκατόν) του ειςιτθρίου ι τθσ κράτθςθσ είχε χρεωκεί ςτθν Κάρτα του κατόχου και ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε άλλθ αιτία, τζτοιοσ ςωματικόσ τραυματιςμόσ είχε ωσ αποτζλεςμα το κάνατο, Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα ι Απϊλεια των Άκρων του κατόχου τθσ κάρτασ, οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν ςτον κάτοχο τθσ κάρτασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο ζχει επιλεγεί από τον κάτοχο τθσ κάρτασ ωσ ο προςωπικόσ νομικόσ αντιπρόςωποσ(οι) του, το ποςό που αναφζρεται λεπτομερϊσ ςτο Σχζδιο Αποηθμίωςθσ γι αυτόν τον κάτοχο τθσ κάρτασ, ςυνολικά. Θ κάλυψθ που παρζχεται αρχίηει όταν ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ βρίςκεται ςτο αεροδρόμιο, ςτο λιμάνι, ςιδθροδρομικό ςτακμό ι ςτακμό οχθμάτων για επιβίβαςθ ςτο Δθμόςιο Μεταφορζα, για τον οποίο ζχει χρθςιμοποιθκεί εκ των προτζρων θ Κάρτα του κατόχου για τθν αγορά του ειςιτθρίου, και τελειϊνει κατά τθν αποβίβαςθ του από αυτόν τον Δθμόςιο Μεταφορζα. Στενόσ Επαγγελματικόσ Συνεργάτθσ: ςθμαίνει οποιοδιποτε επαγγελματικό ςυνεργάτθ ι ςυνάδελφο τθσ ίδιασ εταιρείασ όπωσ ο Αςφαλιηόμενοσ, πελάτθ, φιλοξενοφμενο ι άλλο πρόςωπο που κατονομάηεται από τον Αςφαλιηόμενο (αλλά μόνο μζχρι το μζγιςτο αρικμό των 3 (τριϊν) ατόμων), και ζχουν τθν ίδια χϊρα διαμονισ με τον Αςφαλιηόμενο, οι οποίοι ταξιδεφουν με τον Αςφαλιηόμενο για επαγγελματικό Ταξίδι από τθν Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ τουσ. Ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ πρζπει να ζχει προπλθρϊςει ςυνολικά το απαιτοφμενο κόςτοσ του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου για να ταξιδζψει ςτο εξωτερικό, μζςω τθσ Κάρτασ Business, προτοφ αρχίςει το Ταξίδι. Σελίδα (7) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

8 ΟΟΛ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΗΟΝΤΑΛ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΘΜΑΤΑ 1. Καμία επιςτροφι αςφαλίςτρων δεν επιτρζπεται όταν τεκεί ςε ιςχφ αυτι θ Αςφάλεια. Για τον ςκοπό αυτισ τθσ Αςφάλειασ τα ατομικά αςφάλιςτρα πρζπει να πλθρϊνονται, για όλα τα Αςφαλιηόμενα άτομα, με τθν χριςθ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ θ οποία εκδόκθκε από τον Αςφαλιηομζνο, ςυμπεριλαμβανομζνων των ατόμων που χρθςιμοποιοφν Εταιρικι πιςτωτικι κάρτα θ οποία εκδόκθκε από τον Αςφαλιηόμενο για τθν αγορά των ταξιδιωτικϊν διευκετιςεων. (εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά ςτα Risk Details που παρζχονται ςτον Αςφαλιηόμενο). 2. Γραπτι ειδοποίθςθ ατυχθμάτων, νομικϊν διαδικαςιϊν ι άλλων γεγονότων που μπορεί να οδθγιςουν ςε απαίτθςθ πρζπει να δίδεται ςτουσ Αςφαλιςτζσ ι ςτθν GenAssist γραπτϊσ και εντόσ 25 (εικοςιπζντε) θμερϊν από το περιςτατικό. Πλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα που χρειάηονται για να υποςτθρίξουν τθν απαίτθςθ κα πρζπει να προςκομίηονται από τον Αςφαλιηόμενο και με δικά του ζξοδα. Οι ςυμπλθρωμζνεσ φόρμεσ απαίτθςθσ και όλα τα υποςτθρικτικά ςτοιχεία, αποδείξεισ και ζξοδα πρζπει να υποβάλλονται εντόσ 90 (ενενιντα) θμερϊν από τθν θμερομθνία του περιςτατικοφ που ιταν θ αιτία για τθν απαίτθςθ. Ραράλειψθ να γίνουν τα πιο πάνω ςυνεπάγεται θ απαίτθςθ να κεωρθκεί άκυρθ, και όλα τα ωφελιματα αυτισ τθσ Αςφάλειασ κα απορριφκοφν για το Αςφαλιηόμενο Άτομο. O περιοριςμόσ χρόνου μπορεί να επεκτακεί αφοφ εγκρικεί εκ των προτζρων από τουσ Αςφαλιςτζσ ι από τθν GenAssist, αλλά μόνο όταν είναι ξεκάκαρο ότι τα υποςτθρικτικά ςτοιχεία για τθν απαίτθςθ και θ απόδειξθ απϊλειασ, δεν ιταν διακζςιμα ζγκαιρα λόγω υπαιτιότθτασ του ταξιδιωτικοφ γραφείου, του ταξιδιωτικοφ πράκτορα, τθσ αεροπορικισ εταιρείασ, του Δθμόςιου Μεταφορζα ι άλλου παροχζα μεταφοράσ ι διαμονισ. 3. Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να διατθριςει οποιαδιποτε κατεςτραμμζνα αντικείμενα για πικανι ανάκτθςθ από τουσ Αςφαλιςτζσ αυτισ τθσ Αςφάλειασ. Αν ηθτθκεί, τα κατεςτραμμζνα αντικείμενα κα πρζπει να ςταλοφν με ζξοδα του Αςφαλιηόμενου ςτθν GenAssist για επικεϊρθςθ και εντόσ 30 (τριάντα) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζχει ηθτθκεί, αλλιϊσ θ απαίτθςθ κα είναι άκυρθ. 4. Εκτόσ αν υπάρχει γραπτι ςυγκατάκεςθ από τουσ Αςφαλιςτζσ ι τθν GenAssist, κανζνα άτομο δεν ζχει το δικαίωμα να αποδεχκεί ευκφνθ εκ μζρουσ τουσ ι να δϊςει οποιεςδιποτε παραςτάςεισ ι άλλεσ υποςχζςεισ που να τουσ δεςμεφουν. Οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist ζχουν το δικαίωμα να διεξάγουν όλεσ τισ διαδικαςίεσ που προκφπτουν από ι ςε ςχζςθ με απαιτιςεισ ςτο όνομα του Αςφαλιηόμενου και να δϊςουν οδθγίεσ ςε δικθγόρουσ τθσ δικισ τουσ επιλογισ για το ςκοπό αυτό. 5. Θ πιςτι τιρθςθ και εκπλιρωςθ όλων των Πρων και Ρροχποκζςεων αυτισ τθσ Αςφάλειασ από τον Αςφαλιηόμενο ι οποιοδιποτε ενεργεί εκ μζρουσ του, ςε οτιδιποτε ζχει ςχζςθ ι πρζπει να γίνει από τον Αςφαλιηόμενο ι το άτομο που ενεργεί εκ μζρουσ του, κα είναι ο όροσ που προθγείται οποιαςδιποτε υποχρζωςθσ, από τουσ Αςφαλιςτζσ, να κάνουν οποιαδιποτε πλθρωμι, βάςει αυτισ τθσ Αςφάλειασ. 6. Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να αςκεί τθ δζουςα προςοχι για αποφυγι: (α) ατυχθμάτων ι ςωματικϊν Τραυματιςμϊν και τθν ςυνειδθτι ζκκεςθ ςε ακραίεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ που μπορεί να προκαλζςουν αςκζνεια, πόνο και δυςφορία. Οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist δεν κα αποηθμιϊνουν για οποιεςδιποτε απαιτιςεισ που προκλικθκαν ωσ αποτζλεςμα τθσ μθ υπεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ του Αςφαλιηόμενου. (β) απϊλεια ι ηθμιά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ λιψθσ όλων των αναγκαίων ενεργειϊν για τθν επανάκτθςθ των απολεςκζντων ι κλοπιμαίων ι κατεςτραμμζνων αντικειμζνων. Ο Αςφαλιηόμενοσ(οι) πρζπει να βοθκιςει τθν Αςτυνομία ςτθν προςπάκεια τθσ να ςυλλάβει και διϊξει ποινικά οποιοδιποτε ζνοχο άτομο. Οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist δεν κα πλθρϊςουν για οποιαδιποτε ηθμιά ι απϊλεια θ οποία προκλικθκε ωσ αποτζλεςμα τθσ μθ υπεφκυνθσ ι ςυνετισ ςυμπεριφοράσ του Αςφαλιηόμενου ςχετικά με τθ φροντίδα τθσ περιουςίασ του ι περιουςίασ που βριςκόταν ςτθν φροντίδα του. Δεν παρζχεται κάλυψθ για απϊλεια, κλοπι ι ηθμιά όταν ο Αςφαλιηόμενοσ δεν δείξει τθν απαραίτθτθ φροντίδα, που ςθμαίνει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ επαγρφπνθςθσ, τθν προςοχι, τθν φροντίδα και τον προςωπικό ζλεγχο, που κα λαμβάνονταν κάτω από παρόμοιεσ ςυνκικεσ από ζνα λογικό και ςυνετό άτομο, για να προςτατεφςει τθν περιουςία του από απϊλεια, κλοπι ι ηθμιά. 7. Σε περίπτωςθ ςωματικοφ Τραυματιςμοφ ι κανάτου του Αςφαλιηόμενου, οι Αςφαλιςτζσ ζχουν το δικαίωμα να προβοφν ςε ιατροδικαςτικι εξζταςθ ι νεκροψία με ζξοδα του νομικοφ αντιπροςϊπου(ων) του Αςφαλιηόμενου όςο ςυχνά και λογικά απαιτείται, ςυμπεριλαμβανομζνθσ αν είναι αναγκαίασ, τθσ αυτοψίασ και τθσ εκταφισ, εκτόσ αν απαγορεφεται δια νόμου. 8. Αν ςε οποιαδιποτε ςτιγμι, οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμιάσ ι ευκφνθσ που προκφπτει υπό αυτι τθν Αςφάλεια, υπάρχει οποιαδιποτε άλλθ αςφάλεια που καλφπτει τθν ίδια απϊλεια, ηθμιά ι ευκφνθ, οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν μόνο επιπλζον κόςτοσ τζτοιασ αςφάλειασ ι οποιεςδιποτε αποηθμιϊςεισ που παρζχονται από τον Δθμόςιο Μεταφορζα, εξαιρουμζνων των ωφελθμάτων ςτο (τμιμα 2) Ρροςωπικά Ατυχιματα. 9. Αν θ πτιςθ του Αςφαλιηόμενου ακυρωκεί ι κακυςτεριςει, αυτι θ Αςφάλεια κα υπερβαίνει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ και/ι χρθματικι βοικεια που δικαιοφται ο Αςφαλιηόμενοσ βάςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) Άρκρο. 261/2004 Άρκρο 14 (1) [τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Αεροπορικϊν Δικαιωμάτων] και/ι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) Άρκρο. 889/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 10. Οι Αςφαλιςτζσ μποροφν με δικά τουσ ζξοδα να αναλάβουν διαδικαςίεσ ςτο όνομα του Αςφαλιηόμενου προσ ανάκτθςθ αποηθμίωςθσ ι εξαςφάλιςθ εγγφθςθσ αποηθμίωςθσ από οποιοδιποτε τρίτο πρόςωπο, αναφορικά με οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμιά, θ οποία καλφπτεται από τθν παροφςα Αςφάλιςθ, και οποιοδιποτε ποςό το οποίο ανακτάται ι εξαςφαλίηεται με αυτό τον τρόπο κα ανικει ςτουσ Αςφαλιςτζσ. Σελίδα (8) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Alpha Bank Cyprus Limited

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Alpha Bank Cyprus Limited O AΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛEITΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ και εάν δεν είναι ορθό, παρακαλείται όπως το επιστρέψει άμεσα προς διόρθωση στην πιο κάτω διεύθυνση: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλη Μιχαηλίδη,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Τα Δικαιϊματα των Ραιδιϊν 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑ ΤΘΣ ΣΩΜΑΤΙΚΘΣ ΤΙΜΩΙΑΣ ΤΩΝ ΡΑΙΔΙΩΝ... 2 Ανοιχτι Επιςτολι του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ fo ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ και αν είναι λανθασμένο να το επιστρέψει αμέσως στην ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ Θεμιστοκλή Δέρβη 2-4, Τ.Κ. 22668, 1511 Λευκωσία, Κύπρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ

ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΟΤ ΕΙΑΓΓΕΛΕΑ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ ΜΗΝΤΣΗΡΙΟ ΑΝΑΥΟΡΑ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΚΕΡΔΟΚΟΠΩΝ που με τισ πρϊξεισ και τισ παραλόψεισ τουσ χειραγώγηςαν το Δημόςιο Φρϋοσ τησ Ελλϊδοσ και ζημύωςαν το Ελληνικό Δημόςιο, τουσ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΘ ΕΡΓΑΙΑ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν. Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ. Αρικμόσ Μθτρϊου Δ.Ε.-Μ.Τ. /0914 ΡΑΝΕΡΛΣΤΘΜΛΟ ΡΕΛΑΛΑ ΤΜΘΜΑ ΟΓΑΝΩΣΘ ΚΑΛ ΔΛΟΛΚΘΣΘ ΕΡΛΧΕΛΘΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΛΟΣ 2011 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πουδϊν Διοίκθςθ Επιχειριςεων-Μάνατημεντ Τουριςτικϊν Επιχειριςεων Φοιτθτισ ΑΜΜΟΣ Λ. ΓΕΩΓΛΟΣ Αρικμόσ Μθτρϊου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.)

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΑΝΑΠΛΑΗ Δ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΗ Γ.Δ. ΡΔΘΤΜΝΗ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (Σ..Τ.) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ...1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...5 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ...6 1.1 Συμβατικά Στοιχεία...6 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: Όμιλος Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν Ετήσια Οικονομική Έκθεση (1 Ιανουαρίου 2012 31 Δεκεμβρίου 2012) Ανώνυμη Εταιρία Τσιμέντων Τιτάν ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 224301000, Πρώην ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε.: 6013/06/Β/86/90

Διαβάστε περισσότερα