ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ"

Transcript

1 O AΣΦΑΛΛΗΟΜΕΝΟΣ ΡΑΑΚΑΛEITΑΛ ΟΡΩΣ ΔΛΑΒΑΣΕΛ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΛΟ ΡΟΣΕΚΤΛΚΑ και εάν δεν είναι ορκό, παρακαλείται όπωσ το επιςτρζψει άμεςα προσ διόρκωςθ ςτθν πιο κάτω διεφκυνςθ: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλθ Μιχαθλίδθ, ΤΤ-3030 Λεμεςόσ, Κφπροσ Σε όλεσ τισ επικοινωνίεσ κα πρζπει να αναφζρεται ο Αρικμόσ του Συμβολαίου που παρουςιάηεται ςτθν επόμενθ ςελίδα. ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ Για ΣΥΝΕΓΑΤΛΚΘ ΚΕΝΤΛΚΘ ΤΑΡΕΗΑ ΛΛΜΛΤΕΔ διευκετικθκε από Marsh Brokers Limited ανά Guy Carpenter & Company LLC 1 Tower Place West, Tower Place, London EC3R 5BU, England Guy Carpenter & Company is a Lloyd's Broker, authorised and regulated by the Financial Services Authority. Αυτι θ Αςφάλεια είναι ζνα ςυμβόλαιο μεταξφ του Αςφαλιηόμενου που κατονομάηεται ςτο Σχζδιο και τθσ Allianz Hellas A.A.E. (ο Αςφαλιςτισ) Πλεσ οι πλθροφορίεσ που δίνονται ςτουσ Αςφαλιςτζσ από ι εκ μζρουσ του Aςφαλιηόμενου κρίνονται και ενςωματϊνονται και κα αποτελζςουν τθ βάςθ του ςυμβολαίου. Νοουμζνου ότι ο Αςφαλιηόμενοσ πλθρϊνει το αςφάλιςτρο, θ Αςφαλιςτικι Εταιρεία ςυμφωνεί να παρζχει αςφάλεια ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κακορίηονται ςε αυτό το Αςφαλιςτικό Συμβολαίο. Το ςυμβόλαιο υπογράφτθκε με μάρτυρεσ και με τθν θμερομθνία όπωσ φαίνεται πιο κάτω: Εξουςιοδοτθμζνοι υπογράφοντεσ: 1 θν Αυγοφςτου 2015 Allianz Hellas A.A.E. ΤΚ ΤΤ-1389 Λευκωςία Κφπροσ ΡΟΛΥ ΣΘΜΑΝΤΛΚO Για τουσ ςκοποφσ αυτοφ του Συμβολαίου, αυτι θ Αςφάλεια κα διζπεται και κα ερμθνεφεται, και κα ζχει ιςχφ ςφμφωνα με τθν Αγγλικι Νομοκεςία, εκτόσ και αν ςυμφωνθκεί διαφορετικά εκ των προτζρων. Συμφωνείται, όμωσ, ότι ςε περίπτωςθ διαφωνίασ μεταξφ των Αςφαλιςτϊν και των Αςφαλιηόμενων ωσ προσ τθν ερμθνεία αυτισ τθσ Αςφάλειασ, θ διαφωνία μπορεί να παραπεμφκεί ςε αρμόδιο δικαςτιριο ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο. Θ Αγγλικι ερμθνεία αυτισ τθσ Αςφάλειασ και οι λζξεισ που χρθςιμοποιοφνται, κα υπεριςχφουν ςε περίπτωςθ που οι λζξεισ που περιζχονται ςτθν Αςφάλεια μεταφραςτοφν ςε οποιαδιποτε άλλθ γλϊςςα εκτόσ τθσ Αγγλικισ. Σελίδα (1) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

2 Το Ρρόγραμμα Αρικμόσ Συμβολαίου: RAO12515 Πνομα και Διεφκυνςθ του Αςφαλιηόμενου: Συνεργατικι Κεντρικι Τράπεηα Λίμιτεδ, Κεντρικά Γραφεία/Υπθρεςία Κζντρου Κάρτασ, Γρθγόρθ Αυξεντίου 8, Ταχ. Κυρ., Τ.Τ-1389 Λευκωςία Ραρατίκενται πιο κάτω ο Κίνδυνοσ, το Ενδιαφζρον, θ Τοποκεςία και το Ροςό που αςφαλίηονται: ΟΛΕΣ ΟΛ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΤΘΣ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ ΟΡΩΣ ΚΑΚΟΛΗΟΝΤΑΛ ΡΛΘΩΣ ΣΤΘ ΔΛΑΤΥΡΩΣΘ ΚΑΛ ΣΤΟ ΣΧΕΔΛΟ ΑΡΟΗΘΜΛΩΣΘΣ, ΣΥΝΘΜΜΕΝΑ ΣΤΟ ΡΑΟΝ, ΤΑ ΟΡΟΛΑ ΑΡΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΛΟΥ. Τα Αςφάλιςτρα και οι υκμίςεισ: Ελάχιςτο όριο και Αςφάλιςτρο Κατάκεςθσ όπωσ αναφζρεται ςτα «Risk Details» που παρζχονται ςτον Αςφαλιηόμενο για τθν Αςφαλιςτικι Ρερίοδο 1 θν Αυγοφςτου 2015 μζχρι 1 θν Δεκεμβρίου 2015 και των δφο θμερϊν ςυμπεριλαμβανομζνων ςτισ 00:01 ϊρα Κφπρου ςτθ χϊρα του Αςφαλιηόμενου βαςιςμζνο ςτουσ ζγκυρουσ και/ι δικαιοφχουσ κατόχουσ καρτϊν των: VISA BUSINESS CARDS VISA GOLD CARDS VISA GOLD PERSONNEL CARDS VISA STUDENT CARDS VISA CLASSIC CARDS VISA Co-op Welcome CARDS όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; όπωσ περιγράφεται πιο κάτω; και πλθρωτζεσ εντόσ 30 (τριάντα) θμερϊν από τθν ζναρξθ ι τθν θμερομθνία ανανζωςθσ και επιπρόςκετεσ κάρτεσ κα διευκετοφνται ςτο 50% (πενιντα τοισ εκατό) των αξιϊν που αναφζρονται ςτα «Risk Details» του Αςφαλιηόμενου, ςτθ λιξθ τθσ Αςφαλιςτικισ Ρεριόδου, και κα πλθρϊνονται 30 (τριάντα) θμζρεσ μετά. Συμπεριλαμβανομζνων ξεχωριςτϊν Αςφαλίςτρων για όλα τα πρόςωπα που χρθςιμοποιοφν Εταιρικι Ριςτωτικι κάρτα που ζχει εκδοκεί από τον Αςφαλιηόμενο και κα ρυκμιςτεί ςτθ λιξθ, ςτο 50% (πενιντα τοισ εκατόν) των αξιϊν που αναφζρονται ςτα «Risk Details» του Αςφαλιηόμενου. Το ποςό Αποηθμίωςθσ κα υπολογίηεται από τθν διαφορά ςτον αρικμό Καρτϊν κατά τθν λιξθ του Συμβολαίου, ςυγκρινόμενο με τον αρικμό Καρτϊν κατά τθν ζναρξθ του Συμβολαίου, και κα πολλαπλαςιάηεται με το 50% (πενιντα τοισ εκατόν) ανά Κάρτα με τισ αξίεσ που αναφζρονται ςτα «Risk Details» του Αςφαλιηόμενου. Θ Ρερίοδοσ τθσ Αςφάλειασ: Για ταξίδια με ζναρξθ κατά τθν διάρκεια των 12 (δϊδεκα) θμερολογιακϊν μθνϊν από τθν 1 θν Αυγοφςτου 2015 μζχρι 1 θν Δεκεμβρίου 2015 ςυμπεριλαμβανομζνων και των δφο θμερϊν ςτισ 00:01 Ϊρα Κφπρου, και για τζτοια περίοδο/ουσ που κα ςυμφωνθκοφν αμοιβαία, εξ αρχισ. ΟΛΣΜΟΣ ΤΘΣ ΚΑΤΑΣ: Θ/Οι Κάρτα(εσ) όπωσ αναφζρεται πιο κάτω ςθμαίνει μια ζγκυρθ Κάρτα που εκδίδεται από τον Αςφαλιηόμενο και ειδικϊτερα: Οποιαδιποτε προςωπικι ι επαγγελματικι (εταιρικι) VISA BUSINESS Κάρτα, VISA GOLD Κάρτα και/ι VISA GOLD PERSONNEL Κάρτα, VISA STUDENT (College) Κάρτα, VISA CLASSIC Κάρτα και το Co-op Welcome VISA Κάρτα εκτόσ εάν ορίηεται διαφορετικά πιο κάτω. Επιπλζων θ προαναφερόμενθ ςειρά καρτϊν VISA περιλαμβάνει και το Co-op Web VISA Κάρτα με τισ ίδιεσ καλφψεισ και ωφελιματα που αφοροφν τθν αντίςτοιχθ VISA Κάρτα με τθν οποία είναι ςυνδεδεμζνθ με το ίδιο λογαριαςμό. ΡΕΛΓΑΦΘ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΛΗΟΜΕΝΟΥ ΑΤΟΜΟΥ: Οποιοδιποτε Ταξίδι γίνεται από τον Αςφαλιηόμενο πρζπει να ξεκινά και πρζπει να τελειϊνει ςτθν Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του κατόχου τθσ κάρτασ. Οποιοδιποτε άτομο (αναφζρεται επίςθσ ωσ ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ ςε αυτό το Συμβόλαιο) το οποίο κατζχει προςωπικι ι επαγγελματικι (εταιρικι) Κάρτα, όπωσ εκδόκθκε από τον Αςφαλιηόμενο, του οποίου πρζπει να ζχει προπλθρωκεί το μετ επιςτροφισ Ταξίδι του, είτε ολόκλθρο το ποςό ι περιςςότερο από το 50% (πενιντα τοισ εκατόν), αν προπλθρϊνεται εν μζρει, μζςω τθσ Κάρτασ, προτοφ το Ταξίδι ξεκινιςει. Το απαιτοφμενο κόςτοσ του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου για το ταξίδι ςτο εξωτερικό από τον κάτοχο τθσ κάρτασ και τθν Άμεςθ Οικογζνεια του κατόχου τθσ κάρτασ, που ταξιδεφει μαηί του, εκτόσ τθσ Χϊρασ τθσ Μόνιμθσ Διαμονισ του, πρζπει να είναι προπλθρωμζνο με Τθν Κάρτα και το Ταξίδι να μθν ξεπερνά τισ 90 (ενενιντα) θμζρεσ. Θ κάλυψθ επεκτείνεται για να ςυμπεριλαμβάνει ταξίδι τθσ/του ςυηφγου του κατόχου τθσ κάρτασ και/ι αρραβωνιαςτικιάσ(οφ) και/ι τθν Άμεςθ Οικογζνεια, που ταξιδεφουν χωρίσ τον κάτοχο τθσ κάρτασ, για Ταξίδι το οποίο δεν κα ξεπερνά τισ 14 (δεκατζςερισ) θμζρεσ ετθςίωσ, ςυνολικά. Θ πλθρωμι για το απαιτοφμενο κόςτοσ του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου γι αυτό το ταξίδι ςτο εξωτερικό πρζπει να προπλθρϊνεται ςυνολικά, μζςω Τθσ Κάρτασ, προτοφ το Ταξίδι ξεκινιςει. Θ κάλυψθ δεν ςυμπεριλαμβάνει παιδιά κάτω των 16 (δεκαζξι) ετϊν εάν ταξιδεφουν αςυνόδευτα. Σελίδα (2) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

3 Επιπρόςκετα, κάλυψθ παρζχεται ςε οποιοδιποτε άτομο είναι κάτοχοσ προςωπικισ ι επαγγελματικισ (εταιρικισ) Κάρτασ, ο οποίοσ ζχει προπλθρϊςει ςυνολικά, μζςω Τθσ Κάρτασ, τουσ απαιτοφμενουσ φόρουσ αεροδρομίων όταν ταξιδεφει με δωρεάν ειςιτιριο και/ι ζχει προπλθρϊςει, ςαν προκαταβολικι κράτθςθ, το απαιτοφμενο κόςτοσ του ειςιτθρίου(ων), εξαργυρϊνοντασ αεροπορικά μίλια ι βακμοφσ που δθμιουργικθκαν από προθγοφμενθ χριςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ/ων Κάρτασ(ϊν), προτοφ ξεκινιςει το Ταξίδι. Οποιοςδιποτε Φοιτθτισ πελάτθσ Αςφαλιηόμενοσ, του οποίου θ αναχϊρθςθ (μιασ κατεφκυνςθσ) πρζπει να ζχει προπλθρωκεί, ολόκλθρο το πόςο μζςω τθσ VISA Student Card ι, του οποίου ζχει προπλθρωκεί ολόκλθρο το ποςό για το Ταξίδι του, από τουσ γονείσ του Φοιτθτι, μζςο οποιαςδιποτε από τισ προαναφερόμενεσ πιςτωτικζσ κάρτεσ. Θ κάλυψθ περιορίηεται ςε ταξίδι προσ το Εξωτερικό εκτόσ Κφπρου ςτθ χϊρα όπου διαμζνει και ςπουδάηει ο Φοιτθτισ. Θ κάλυψθ για το Ταξίδι τθσ Επιςτροφισ (Εςωτερικοφ) ξεκινά όταν ο Φοιτθτισ αφιςει τθν χϊρα όπου ςπουδάηει και πάυει όταν φτάςει ςτθν μόνιμθ χϊρα κατοικίασ του ςτθν Κφπρο. Το απαιτοφμενο κόςτοσ του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου για το ταξίδι ςτο εξωτερικό από τον Φοιτθτι πρζπει να είναι προπλθρωμζνο με Τθν Κάρτα, και το ταξίδι μίασ κατεφκυνςθσ δεν πρζπει να διαρκζςει λιγότερο από 45 (ςαράντα πζντε) μζρεσ και να μθν υπερβαίνει τισ 365 (τριακόςιεσ εξιντα πζντε) θμζρεσ και ιςχφει για τον Φοιτθτι μόνο. Το Ταξίδι μίασ κατζυκυνςθσ πρζπει να τελειϊνει ςτθν Χϊρα όπου ςπουδάηει ο Φοιτθτισ. Το απαιτοφμενο κόςτοσ του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου για το ταξίδι προσ τθν Χϊρα μόνιμθσ κατοικίασ του Φοιτθτι ςτθν Κφπρο πρζπει να προπλθρωκεί ολόκλθρο με τθν Κάρτα και ιχφει μόνο για το Φοιτθτι. Το ταξίδι μίασ κατεφκυνςθσ πρζπει να τελειϊνει ςτθ Χϊρα μόνιμθσ κατοικίασ του Φοιτθτι. Οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν ςτον Φοιτθτι, ι ςτουσ γονείσ του Φοιτθτι, μόνο μζχρι τα ποςά που αναφζρονται ςτο Σχζδιο Αποηθμιϊςεων Φοιτθτι (όπωσ περιγράφεται με περιςςότερθ λεπτομζρεια ςτο Ραράρτθμα 4, ςελίδα 46 πιο κάτω). Οποιοςδιποτε Στενόσ Επαγγελματικόσ Συνεργάτθσ (ι επαγγελματικόσ ςυνεργάτθσ ι ςυνάδελφοσ τθσ ίδιασ εταιρείασ όπωσ ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ), πελάτθσ, φιλοξενοφμενοσ ι άλλο πρόςωπο που κατονομάηεται από τον κάτοχο τθσ Κάρτασ Business (αλλά μόνο μζχρι το μζγιςτο αρικμό των 3 (τριϊν) ατόμων), ο οποίοσ ταξιδεφει με τον κάτοχο τθσ κάρτασ για επαγγελματικό Tαξίδι από τθν Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του Κατόχου Κάρτασ. Ο κάτοχοσ τθσ Κάρτασ Business πρζπει να ζχει προπλθρϊςει ολόκλθρο το απαιτοφμενο ποςό του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου για να ταξιδζψει ςτο εξωτερικό, μζςω Τθσ Κάρτασ, προτοφ το Ταξίδι ξεκινιςει, το οποίο δεν κα υπερβαίνει τισ 90 (ενενιντα) θμζρεσ. Θ κάλυψθ επεκτείνεται για να ςυμπεριλαμβάνει ταξίδι από οποιοδιποτε Στενό Επαγγελματικό Συνεργάτθ (ι επαγγελματικό ςυνζταιρο ι ςυνάδελφο τθσ ίδιασ εταιρείασ όπωσ ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ), πελάτθ, φιλοξενοφμενο ι άλλο πρόςωπο που κατονομάηεται από τον κάτοχο τθσ Κάρτασ Business (αλλά μόνο μζχρι το μζγιςτο αρικμό των 3 (τριϊν) ατόμων), ο οποίοσ ταξιδεφει χωρίσ τον κάτοχο τθ Κάρτασ Business, για Ταξίδι το οποίο δεν κα ξεπερνά τισ 14 (δεκατζςςερισ) θμζρεσ το χρόνο, ςυνολικά. Θ πλθρωμι για το απαιτοφμενο ποςό του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου γι αυτό το ταξίδι ςτο εξωτερικό πρζπει να προπλθρϊνεται ςυνολικά, μζςω τθσ Κάρτασ Business, προτοφ το Ταξίδι ξεκινιςει. Το ταξίδι πρζπει να αρχίηει και να τελειϊνει ςτθν Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του κατόχου κάρτασ. Οι Αςφαλιςτζσ ευκφνονται μόνο για μια οποιαδιποτε απϊλεια υφίςταται ζνασ οποιοςδιποτε Αςφαλιηόμενοσ, ωσ αποτζλεςμα οποιαςδιποτε μίασ απαίτθςθσ, άςχετα αν βρίςκονται ςε ιςχφ περιςςότερεσ από μία κάρτεσ. Σελίδα (3) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

4 ΣΘΜΑΝΤΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ και ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ και ΡΟΫΡΟΚΕΣΕΛΣ 1. Αυτό το Αςφαλιςτικό Συμβόλαιο περιζχει οριςμζνουσ Προυσ, Ρροχποκζςεισ και Εξαιρζςεισ ςε κάκε τμιμα του, και Ρροχποκζςεισ, Γενικζσ Εξαιρζςεισ και Εξαιρζςεισ που εφαρμόηονται ςε όλα τα τμιματα. Θ μθ ςυμμόρφωςθ με αυτοφσ τουσ Προυσ και Ρροχποκζςεισ ςθμαίνει ότι οι Αςφαλιςτζσ ενδζχεται να μθν αποδεχκοφν οποιαδιποτε απαίτθςθ που κα υποβάλει ο Αςφαλιηόμενοσ, κακϊσ οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν μόνο απαιτιςεισ που τεκμθριϊνονται πλιρωσ με τον τρόπο που ζχει ηθτθκεί. 2. Ρολλζσ απαιτιςεισ για απϊλεια, ηθμιά ι κλοπι προκαλοφνται από το γεγονόσ ότι οι ταξιδιϊτεσ δεν είναι αρκετά προςεκτικοί με τθν περιουςία τουσ. Εάν ο Αςφαλιηόμενοσ δεν επιδείξει τθν κατάλλθλθ προςοχι για τθν περιουςία του, οι Αςφαλιςτζσ ι οι διοριςμζνοι αντιπρόςωποι, θ Εταιρεία Επείγουςασ Βοικειασ (GenAssist), είναι δυνατό να απορρίψουν εν μζρει ι ςυνολικά οποιαδιποτε απαίτθςθ θ οποία κα γίνει μεταγενζςτερα. 3. Οριςμζνοι Προι και Ρροχποκζςεισ, πιο κάτω, αφοροφν τθν υγεία του Αςφαλιηόμενου ι άλλων προςϊπων, τα οποία πικανό να μθν ταξιδεφουν με τον Αςφαλιηόμενο, αλλά από τθν υγεία των οποίων μπορεί να εξαρτάται το ταξίδι του Αςφαλιηομζνου. Σε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, οι Αςφαλιςτζσ δεν κα καλφψουν απαιτιςεισ οι οποίεσ προκφπτουν από ιατρικά προβλιματα τα οποία ο Αςφαλιηόμενοσ ι άλλα πρόςωπα είχαν ι γνϊριηαν, προτοφ αρχίςει θ κάλυψθ. 4. Σε περίπτωςθ που ο Αςφαλιηόμενοσ λαμβάνει μζροσ ςε οριςμζνα ακλιματα ι δραςτθριότθτεσ όπου υπάρχει μεγάλοσ κίνδυνοσ ςωματικοφ τραυματιςμοφ του, ο Αςφαλιηόμενοσ μπορεί να μθν καλφπτεται ςφμφωνα με τουσ Προυσ και τισ Ρροχποκζςεισ τθσ παροφςασ Αςφάλιςθσ. Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να αναφερκεί ςτισ Γενικζσ Εξαιρζςεισ 1(α) - 1(κ) ςτισ ςελίδεσ 10 και 11 πιο κάτω οι οποίεσ ιςχφουν για όλα τα τμιματα. ΣΘΜΑΝΤΛΚΟΛ ΓΕΝΛΚΟΛ ΟΟΛ: Εφιςτάται θ προςοχι του Αςφαλιηόμενου ςτα ακόλουκα: α) Αυτι θ Αςφάλεια δεν είναι Λδιωτικι Λατρικι Αςφάλεια και δεν καλφπτει απαιτιςεισ που προζρχονται από προβλιματα υγείασ που ο Αςφαλιηόμενοσ γνϊριηε πριν τθν αναχϊρθςθ του για το εξωτερικό. Αν ο Αςφαλιηόμενοσ χρειάηεται ξαφνικι και απρόςμενθ ιατρικι φροντίδα ςτο εξωτερικό, τότε πρζπει να ειδοποιθκεί αμζςωσ θ GenAssist, διαφορετικά μπορεί να μθν αποηθμιωκεί για τθν Διακοπι του ταξιδιοφ του ι για Νοςθλεία ι για Λατρικά Ζξοδα. Αν ο Αςφαλιηόμενοσ χρειαςτεί ξαφνικι ι απρόςμενθ ιατρικι φροντίδα, πρζπει να επιτρζψει ςτθν GenAssist ι ςτουσ αντιπροςϊπουσ τουσ να εξετάςουν και να επικεωριςουν όλουσ τουσ ιατρικοφσ φακζλουσ και πλθροφορίεσ του Αςφαλιηόμενου, διαφορετικά οποιαδιποτε κεραπεία, ζξοδα ι φαρμακευτικι αγωγι οποιουδιποτε είδουσ που ζγιναν εκτόσ τθσ Μόνιμθσ Χϊρασ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου, δεν κα καλφπτονται. β) Απαιτιςεισ για αποςκευζσ που ζχουν ελεγχκεί και δοκεί (checked-in Baggage) δεν κα εξεταςτοφν εκτόσ αν υποςτθρίηονται από μια Ζκκεςθ Ραράτυπθσ Λδιοκτθςίασ (Property Irregularity Report [PIR]), που πρζπει να λθφκεί εάν θ αεροπορικι εταιρεία ι άλλοσ Δθμόςιοσ Μεταφορζασ ι οι αντιπρόςωποι τουσ απολζςουν, ι καταςτρζψουν ι κακυςτεριςουν ι δϊςουν λάκοσ προοριςμό ςτισ Αποςκευζσ που ανικουν ςτον Αςφαλιηόμενο, ςε Ταξίδι ςτο εξωτερικό. Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να δθλϊςει γραπτϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία του γεγονότοσ ςτθν αεροπορικι εταιρεία, ναυτιλιακι εταιρεία ι άλλο Δθμόςιο Μεταφορζα ι ςτουσ αντιπροςϊπουσ τουσ που ζχουν τθν ευκφνθ των αποςκευϊν, αναφζροντασ τθν θμερομθνία τθσ απϊλειασ, κλοπισ, ηθμιάσ ι κακυςτζρθςθσ ι λανκαςμζνου προοριςμοφ των Αποςκευϊν ενϊ βρίςκονταν υπό τθν φροντίδα, επίβλεψθ ι ζλεγχο τουσ. Οι Αεροπορικζσ ι άλλεσ ετικζτεσ Αποςκευϊν (tags) πρζπει να φυλάγονται. Αν οι αποςκευζσ επανακτθκοφν, θ αεροπορικι εταιρεία, ναυτιλιακι εταιρεία, άλλοσ Δθμόςιοσ Μεταφορζασ ι αντιπρόςωποι τουσ που είχαν τθν ευκφνθ των αποςκευϊν, πρζπει να επιβεβαιϊςουν γραπτϊσ τθν ακριβι ϊρα και θμερομθνία παράδοςθσ των αποςκευϊν ςτον Αςφαλιηόμενο. γ) Θ Αεροπορικι εταιρεία, Δθμόςιοσ Μεταφορζασ ι οι αντιπρόςωποι τουσ που ζχουν τθν ευκφνθ των αποςκευϊν, πρζπει επίςθσ να επιβεβαιϊςουν γραπτϊσ κατά πόςο ο Αςφαλιηόμενοσ ζχει ι δεν ζχει λάβει οποιαδιποτε χρθματικι αποηθμίωςθ, δελτία ζκπτωςθσ ι δωρεάν αεροπορικά μίλια (ι βακμοφσ) από αυτοφσ, λόγω τθσ απϊλειασ Αποςκευϊν, ηθμιάσ, κακυςτζρθςθσ ι λανκαςμζνου προοριςμοφ. δ) ΓΝΩΣΤΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΡΕΛΟΛΣΜΩΝ ΕΥΚΥΝΘΣ ΓΛΑ ΤΛΣ ΑΡΟΣΚΕΥΕΣ (όπωσ ζχει τυπωκεί μζςα ςε όλα τα κουπόνια «Ελζγχου Ειςιτθρίου και Αποςκευϊν Επιβάτθ» για αεροπορικά ταξίδια και ζχει γίνει δεκτι από τον επιβάτθ). «Η ευκφνθ για απώλεια, κακυςτζρθςθ ι ηθμιά αποςκευών περιορίηεται εκτόσ εάν ζχει δθλωκεί μεγαλφτερθ αξία εκ των προτζρων και ζχουν πλθρωκεί επιπλζον χρεώςεισ. Για τα περιςςότερα διεκνι ταξίδια, το όριο ευκφνθσ τθσ Συνθήκης της Βαρσοβίας μπορεί να ανζρχεται ςε περίπου US $9.07 ανά λίβρα (pound) (US $20.00 ανά κιλό) για ελεγχόμενεσ αποςκευζσ και US $ ανά επιβάτθ για μθ ελεγχόμενεσ αποςκευζσ. Σε οριςμζνεσ περιπτώςεισ, όπου θ Συνθήκη του Montreal εφαρμόηεται για το ταξίδι ςασ, το όριο ευκφνθσ ανζρχεται περίπου ςε US $1, για ελεγχόμενεσ και μθ ελεγχόμενεσ αποςκευζσ. Οριςμζνεσ εταιρείεσ δεν αναλαμβάνουν ευκφνεσ για εφκραυςτα, πολφτιμα ι ευπακι αντικείμενα. Περαιτζρω πλθροφορίεσ μποροφν να λθφκοφν από τθν εταιρεία». ε) Τιμαλφι, Χριματα και Σθμαντικά Ζγγραφα δεν καλφπτονται αν τοποκετικθκαν ςτισ Αποςκευζσ τισ οποίεσ ο Αςφαλιηόμενοσ παραδίδει ςτο αεροδρόμιο ι ςε άλλεσ ηϊνεσ αναχϊρθςθσ. Αυτά πρζπει να παραμείνουν ςτθν κατοχι του Αςφαλιηόμενου κακ όλθ τθ διάρκεια του Ταξιδιοφ ςαν αποςκευζσ χειρόσ. Δεν πρζπει υπό οποιεςδιποτε ςυνκικεσ τα Τιμαλφι, Ρροςωπικά Είδθ ι άλλα Ρροςωπικά Αντικείμενα ι Κινθτά Τθλζφωνα να παραμείνουν Αφφλαχτα, ι με πρόςωπα τα οποία δεν είναι γνωςτά ςτον Αςφαλιηόμενο, ιδιαίτερα ςε ζνα αεροδρόμιο, λιμάνι, ςτακμό τραίνου ι ςε ζνα δωμάτιο ξενοδοχείου ι ςε μια καμπίνα πλοίου ι ςε αυτοκίνθτα ι ςε οποιοδιποτε δθμόςιο χϊρο. η) Αν ο Αςφαλιηόμενοσ παίρνει ιδιαίτερα πολφτιμα αντικείμενα ςτο Ταξίδι του, αυτά κα πρζπει να αςφαλιςτοφν από ζνα ξεχωριςτό αςφαλιςτιριο το οποίο ςυμφωνικθκε ςτθ Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου, εφόςον θ παροφςα Αςφάλιςθ δεν μπορεί να εγγυθκεί ότι κα παρζχεται κάλυψθ για τθν πλιρθ αξία αντικατάςταςθσ τζτοιων αντικειμζνων ςε περίπτωςθ που χακοφν, κλαποφν ι υποςτοφν ηθμιά. Σελίδα (4) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

5 κ) Ο Αςφαλιηόμενοσ δεν πρζπει να παίρνει περιςςότερα μετρθτά από ότι είναι απαραίτθτο ςτο ταξίδι του, αλλά να χρθςιμοποιεί τθν πιςτωτικι του κάρτα ι ταξιδιωτικζσ επιταγζσ, όπου είναι δυνατόν, κακϊσ και αςφαλι χρθματοκιβϊτια όποτε διατίκενται. Θ κάλυψθ για Μετρθτά αφορά μόνο τα χριματα που ζχει ςτθν κατοχι του, ο Αςφαλιηόμενοσ. ι) Ππου οι Αποςκευζσ κακυςτεροφν για ςθμαντικό χρόνο μετά τθν αποβίβαςθ και μόνο ςε ταξίδι προσ το Εξωτερικό (εκτόσ και εάν ορίηεται διαφορετικά ςτο Σχζδιο Αποηθμιϊςθσ), ο Αςφαλιηόμενοσ δικαιοφται να προβεί ςε λογικζσ αγορζσ απαραίτθτων ειδϊν ρουχιςμοφ ι χρειωδϊν, αλλά πρζπει να κρατιςει όλεσ τισ πρωτότυπεσ αποδείξεισ αγοράσ για τθν αντικατάςταςθ τουσ, ϊςτε να μπορεί να υποβάλει ζγκυρθ απαίτθςθ. κ) Θ επικοινωνία με τθν Αςτυνομία και θ εξαςφάλιςθ γραπτισ Αςτυνομικισ Ζκκεςθσ, ι θ επικοινωνία με τθν Αεροπορικι Εταιρεία ι οποιοδιποτε άλλο Δθμόςιο Μεταφορζα, για τθν εξαςφάλιςθ ςθμαντικϊν εγγράφων, για τθν υποςτιριξθ μιασ απαίτθςθσ, είναι αποκλειςτικι ευκφνθ του Αςφαλιηόμενου και όχι τθσ GenAssist ι τθσ Συνεργατικισ Κεντρικισ Τράπεηασ Λίμιτεδ ι τθσ Allianz Hellas S.A. Κλοπι Χρθμάτων, Κινθτϊν Τθλεφϊνων, Τιμαλφι ι Αποςκευϊν, πρζπει να καταγγζλλεται ςτθν Τοπικι Αςτυνομία εντόσ 12 (δϊδεκα) Ωρϊν, ςτθν χϊρα όπου βρίςκεται ο Αςφαλιηόμενοσ, με ακριβι ϊρα απϊλειασ ι διαπίςτωςθ τθσ απϊλειασ και πρζπει να εξαςφαλίηεται Γραπτι Αςτυνομικι Ζκκεςθ. Μπορεί επίςθσ να ηθτθκεί επιβεβαίωςθ από το Κζντρο Κάρτασ και/ι από τθν Αρχι Τθλεπικοινωνιϊν για τθν απϊλεια τθσ πιςτωτικισ κάρτασ, ςτθ χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου. λ) Κατόπιν κακυςτζρθςθσ ςτθν αναχϊρθςθ πτιςθσ, ςτθν οποία είχε κράτθςθ ο Αςφαλιηόμενοσ, πρζπει να εξαςφαλίηει μια ζκκεςθ από τθν αεροπορικι εταιρεία ι άλλο Δθμόςιο Μεταφορζα, όπου δθλϊνεται θ διάρκεια και οι λόγοι τθσ κακυςτζρθςθσ. Δεν παρζχεται κάλυψθ για ςυςςωρευμζνεσ ι διαδοχικζσ κακυςτεριςεισ ςτθν ϊρα άφιξθσ. μ) Για Ταξίδια ςε κράτοσ τθσ Ε.Ε, ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να πάρει ζνα ζντυπο Αμοιβαίασ Συμφωνίασ Υγείασ ι τθν EHIC (Ευρωπαϊκι Κάρτα Αςφάλιςθσ Υγείασ). Αν ο Αςφαλιηόμενοσ χρειαςτεί επείγουςα κεραπευτικι αγωγι, το ζντυπο EHIC πρζπει να προςκομιςτεί κατά το χρόνο ειςόδου ςτο Νοςοκομείο ι τθν Κλινικι, ζτςι ϊςτε ο Αςφαλιηόμενοσ να μθν χρειαςτεί να πλθρϊςει το Αφαιρετζο ποςό, όπωσ περιγράφεται ςτο Σχζδιο Αποηθμιϊςεων. ν) Αν απαγορευτεί ςτον Αςφαλιηόμενο θ επιβίβαςθ ι θ πτιςθ ακυρωκεί ι κακυςτεριςει για τουλάχιςτον Δφο Ϊρεσ, ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να ηθτιςει από το check-in counter, ι τθν πφλθ επιβίβαςθσ, το κείμενο όπου δθλϊνονται τα δικαιϊματα του, ιδιαίτερα όςον αφορά αποηθμίωςθ και βοικεια (ςφμφωνα με τον κανονιςμό (ΕΕ) Άρκρο 261/2004 Άρκρο 14(1) *τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Δικαιωμάτων των Επιβατϊν ςτον Αζρα+ και/ι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) Άρκρο 889/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 13 θσ Μαίου Ο Aςφαλιςμζνοσ πρζπει να υποβάλει αίτθςθ για αποηθμίωςθ άμεςα ςτθν ενδιαφερόμενθ αερογραμμι. Για τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ: Κανόνασ για Ρροςταςία των Επιβατϊν Αεροπορικισ Εταιρείασ, (Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ, Νομοςχζδιο των Δικαιωμάτων) 29 Απριλίου 2010 επικοινωνία με Αεροπορικό Τμιμα για Ρροςταςία του Καταναλωτι, C-75 U.S. Τμιμα Μεταφορών W96-432, 1200 Λεωφόροσ New Jersey, S.E. Ουάςιγκτον, D.C , Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ Αμερικισ ι επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα ξ) Αφαιρετζο ποςό είναι το πρϊτο μζροσ για κάκε μια και ξεχωριςτι απϊλεια ι απαίτθςθ για τθν οποία ο Αςφαλιηόμενοσ είναι υπεφκυνοσ και δεν είναι πλθρωτζο από τουσ Αςφαλιςτζσ. ο) Ταξίδια άνω των 90 (ενενιντα) θμερϊν δεν καλφπτονται. Αςυνόδευτα τα μζλθ τθσ Άμεςθσ Οικογζνειασ καλφπτονται για Ταξίδια που δεν ξεπερνοφν τισ 14 (δεκατζςςερισ) θμζρεσ. π) Αυτι θ αςφάλεια δεν καλφπτει απαιτιςεισ που προκφπτουν από ταξίδια με ανοικτό ειςιτιριο, χωρίσ θμερομθνία Επιςτροφισ (ςτο εςωτερικό) ςτο Ειςιτιριο του Επιβάτθ για αεροπορικά ταξίδια, ταξίδια με πλοίο, οδικά ταξίδια ι ταξίδια με τραίνο και κάκε αςφαλιςμζνο ταξίδι πρζπει να αρχίηει και να πρζπει να τελειϊνει ςτθν Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου. ρ) Αυτι θ Αςφάλεια δεν καλφπτει οποιαδιποτε ζξοδα τα οποία κα πλιρωνε ο Αςφαλιηόμενοσ, υπό κανονικζσ ςυνκικεσ, κατά τθ διάρκεια του ταξιδιωτικοφ του δρομολογίου. ς) Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να δϊςει ςτθν GenAssist όλεσ τισ πλθροφορίεσ που ηθτοφν, για τθν υποςτιριξθ οποιαςδιποτε απαίτθςθσ. τ) Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να ςιγουρευτεί ότι το ταξιδιωτικό γραφείο, ο ταξιδιωτικόσ πράκτορασ, ι άλλοσ ζμποροσ, που παρζχουν υπθρεςίεσ ζκδοςθσ ειςιτθρίων για ταξίδια ςτο εξωτερικό, διεκπεραίωςαν όλεσ τισ πλθρωμζσ τθσ κράτθςθσ μζςω τθσ Κάρτασ του Αςφαλιηόμενου που κα ταξιδζψει ςτο εξωτερικό, προτοφ το ταξίδι του Αςφαλιηόμενου αρχίςει. Σελίδα (5) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

6 ΟΛΣΜΟΛ Άμεςθ Οικογζνεια: ςθμαίνει τα ςυγγενικά άτομα του Αςφαλιηόμενου (όλθ θ άμεςθ οικογζνεια να ζχει τθν ίδια χϊρα μόνιμθσ διαμονισ με τον Αςφαλιηόμενο), που εννοεί τον/τθν ςφηυγο του Αςφαλιηόμενου, τα οικονομικά εξαρτϊμενα παιδιά του κάτω των 18 (δεκαοκτϊ) ετϊν (ςυμπεριλαμβανομζνων και των νομικά υιοκετθμζνων παιδιϊν ι κετϊν παιδιϊν) και μζχρι 40 (ςαράντα) ετϊν (νοουμζνου ότι είναι ανφπαντρα και φοιτοφν με ωράριο πλιρθσ εκπαίδευςθσ). γονείσ,. κετοφσ γονείσ, πεκερικά, παπποφ, γιαγιά, εγγόνια,. αδελφό(οφσ). αδελφι(ζσ), και/ι αρραβωνιαςτικόσ(ιά) νοουμζνου ότι αυτό μπορεί να αποδειχκεί με αγγελία ςτθν εφθμερίδα και/ι ςτα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ ι από τθν Εκκλθςία ι από τοπικι ι άλλθ κατάλλθλθ δθμόςια αρχι. Σφηυγο εννοεί και τον ςυγκάτοικο/ςφντροφο που ςυηοφν ςτθν ίδια διεφκυνςθ για ςυνεχόμενθ περίοδο τουλάχιςτον ενόσ χρόνου πριν το ταξίδι. Φοιτθτισ: ςθμαίνει τα άτομα θλικίασ μεταξφ 18 (δεκαοχτϊ) και 40 (ςαράντα) ετϊν, που βρίςκονται ςε πλιρθ φοίτθςθ ςε αναγνωριςμζνο πανεπιςτιμιο ι ςε ανϊτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα ςτο εξωτερικό, ςυμπεριλαμβανομζνου άλλα όχι περιοριςμζνου ςε, κολλζγιο,ςχολείο ι άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οποιοδιποτε ταξίδι ςτο εξωτερικό δεν πρζπει να διαρκζςει λιγότερο από 45 (ςαράντα πζντε) μζρεσ και να μθν υπερβαίνει τισ 365 (τριακόςιεσ εξιντα πζντε) θμζρεσ. Το ειςιτιριο πρζπει να προ-πλθρωκεί πλιρωσ για ζνα Ταξίδι μίασ κατεφκυνςθσ (αναχϊρθςθσ ι/και επιςτροφισ) μζςω τθσ οποιαςδιποτε προαναφερκιςασ Κάρτασ, προτοφ αρχίςει το ταξίδι, ι να ζχει προπλθρωκεί ολόκλθρο το ποςό για το ταξίδι μίασ κατζυκυνςθσ (αναχϊρθςθ ι/και επιςτροφι) από τουσ γονείσ του Φοιτθτι, μζςο οποιαςδιποτε από τισ προαναφερόμενεσ πιςτωτικζσ κάρτεσ, και να είναι μόνο προσ όφελοσ του Φοιτθτι. Οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν ςτον φοιτθτι, ι ςτουσ γονείσ του φοιτθτι, μόνο μζχρι τα ποςά που αναφζρονται ςτο Σχζδιο Αποηθμιϊςεων για Φοιτθτζσ (όπωσ περιγράφεται με περιςςότερθ λεπτομζρεια ςτο Ραράρτθμα 4 ςελίδα 46 πιο κάτω). Χρόνοσ Λειτουργίασ: Κάτω από το Ραράρτθμα 1, όςον αφορά τθν Ακφρωςθ μόνο, θ Αςφάλεια ιςχφει από τθν θμερομθνία τθσ κράτθςθσ του, για ζνα προγραμματιςμζνο Ταξίδι (όπωσ κακορίηεται πιο κάτω) μζςω τθσ Κάρτασ και τερματίηεται με τθν ζναρξθ του Ταξιδιοφ. Πςον αφορά τα άλλα Ραραρτιματα, θ Αςφάλεια αρχίηει να ιςχφει όταν ο Αςφαλιηόμενοσ(οι) αναχωριςει από τον τόπο διαμονισ ι εργαςίασ του ςτθν Χϊρα Διαμονισ (οποιοδιποτε είναι πιο αργά) για να ξεκινιςει το Ταξίδι του, μζχρι τθν ςτιγμι που κα επιςτρζψει ςτον τόπο διαμονισ ι εργαςίασ του ςτθν Χϊρα Διαμονισ (οποιοδιποτε είναι πιο πρόςφατο) από τθν ςυμπλιρωςθ του ταξιδιοφ. Ταξίδι: Για τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ Προυσ και Ρροχποκζςεισ του ταξιδιοφ, ωσ επιβάτθσ ςε πλιρωσ εξουςιοδοτθμζνο αεροςκάφοσ, πλοίο ι Δθμόςιο Μεταφορζα, αυτι θ Αςφάλεια κα παρζχει ωφελιματα όπωσ προςδιορίηονται πιο κάτω, νοουμζνου ότι το ταξίδι αρχίηει και τελειϊνει, και είναι εκτόσ τθσ Χϊρασ Μόνιμθσ Διαμονισ του κατόχου τθσ κάρτασ και τθσ Άμεςθσ οικογζνειασ του, για μζγιςτθ περίοδο μζχρι 90 (ενενιντα) θμζρεσ, ι μζχρι 14 (δεκατζςςερισ θμζρεσ) για τθν Άμεςθ Οικογζνεια που ταξιδεφει χωρίσ τον Αςφαλιηόμενο. Αν το ταξίδι υπερβαίνει, ι υπιρχε πρόκεςθ να υπερβεί τθν περίοδο των 90 (ενενιντα) θμερϊν, τότε όλθ θ περίοδοσ του ταξιδιοφ δεν κα καλφπτεται και/ι ζνα Ταξίδι από τθν Άμεςθ Οικογζνεια (ι μζχρι τον μζγιςτο αρικμό των 3 (τριϊν) Στενϊν Επαγγελματικϊν Συνεργατϊν) που ταξιδεφει χωρίσ τον Αςφαλιηόμενο υπερβεί, ι υπιρχε πρόκεςθ να υπερβεί, τθν περίοδο των 14 (δεκατεςςάρων) θμερϊν, τότε όλθ θ περίοδοσ του ταξιδιοφ (το οποίο ιταν αςυνόδευτο) δεν κα καλφπτεται. Αυτι θ Αςφάλεια δεν καλφπτει απαιτιςεισ που προκφπτουν από Ταξίδι μιασ κατεφκυνςθσ χωρίσ κακοριςμζνθ θμερομθνία Επιςτροφισ (ςτο εςωτερικό) ςτο Ειςιτιριο του Επιβάτθ (ι ςτθν άδεια ταξιδιοφ), εκτόσ εάν το κακοριςμζνο (ι κρατθμζνο) Μετ επιςτροφισ (ςτο εςωτερικό) ειςιτιριο του ταξιδιοφ είναι ολόκλθρο προπλθρωμζνο, πριν τθν προγραμματιςμζνθ ζναρξθ του Ταξιδιοφ, μζςω τθσ Κάρτασ. Υπό αυτι τθν Αςφάλεια, θ ακριβισ διάρκεια του Ταξιδιοφ κακορίηεται με τισ προγραμματιςμζνεσ θμερομθνίεσ και ϊρεσ αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ ςτο κακοριςμζνο (ι κρατθμζνο) μετ επιςτροφισ ειςιτιριο για το ταξίδι, οι οποίεσ ζχουν γίνει αποδεκτζσ από τον κάτοχο τθσ κάρτασ. Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ: ςθμαίνει τθν Κυπριακι Δθμοκρατία (εξαιρουμζνων των κατεχομζνων περιοχϊν) ι άλλεσ χϊρεσ όπου ο Αςφαλιηόμενοσ είναι μόνιμοσ κάτοικοσ (εξαιρουμζνων των κατεχομζνων περιοχϊν τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ). Ρερίοδοσ Αςφάλειασ: Για Ταξίδια των οποίων θ ζναρξθ είναι κατά τθ διάρκεια των (δϊδεκα) θμερολογιακϊν μθνϊν από τθν 1 θν Αυγοφςτου 2015 μζχρι 1 θν Δεκεμβρίου 2015 ςυμπεριλαμβανομζνων και των δφο θμερϊν ςτισ 00:01 Ϊρα Κφπρου. Θ Αςφάλεια ιςχφει μόνον για αναχωριςεισ κατά τθν ιςχφουςα περίοδο τθσ ζγκυρθσ Κάρτασ. Σε περίπτωςθ που θ ζγκυρθ Κάρτα ζχει ακυρωκεί ι ζχει λιξει χωρίσ να ζχει ανανεωκεί πριν τθν θμερομθνία λιξθσ που αναφζρεται πιο πάνω, τότε όλεσ οι πιο κάτω καλφψεισ παφουν να είναι ςε ιςχφ. Εδαφικά Πρια: Πλεσ οι χϊρεσ εκτόσ τθσ Χϊρασ Μόνιμθσ Διαμονισ του Αςφαλιηόμενου. Αφαιρετζο ποςό: Το πρϊτο ποςό που δεν είναι αςφαλιςμζνο υπό αυτι τθν αςφάλεια, όςον αφορά κάκε Τμιμα, προτοφ οποιοδιποτε όφελοσ αποκτθκεί. Ρόλεμοσ: ςθμαίνει πόλεμο, είτε κθρυγμζνο είτε όχι, θ οποιεςδιποτε πολεμικζσ ενζργειεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χριςθσ ςτρατιωτικισ ιςχφοσ από οποιοδιποτε κυρίαρχο κράτοσ με ςκοπό τθν επίτευξθ οικονομικϊν, γεωγραφικϊν, εκνικιςτικϊν, πολιτικϊν, φυλετικϊν, κρθςκευτικϊν ι άλλων ςκοπϊν. Σελίδα (6) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

7 Τρομοκρατικι Ενζργεια: ςθμαίνει τθν πραγματικι ι επαπειλοφμενθ χριςθ ιςχφοσ ι βίασ θ οποία ςκοπό ζχει να προκαλζςει ι προκαλεί βλάβθ, τραυματιςμό, ηθμιά ι διαταραχι, ι θ διάπραξθ επικίνδυνθσ πράξθσ προσ τθν ανκρϊπινθ ηωι ι τθν περιουςία, εναντίον οποιουδιποτε ατόμου, περιουςίασ ι κυβζρνθςθσ, με δθλωμζνο ι αδιλωτο ςκοπό τθν επιδίωξθ οικονομικϊν, θκικϊν, εκνικιςτικϊν, πολιτικϊν, φυλετικϊν ι κρθςκευτικϊν ςυμφερόντων, είτε αυτά είναι δθλωμζνα ι όχι. Λθςτείεσ ι άλλεσ εγκλθματικζσ ενζργειεσ, που διαπράττονται πρϊτιςτα για προςωπικό όφελοσ και πράξεισ που προκφπτουν από προθγοφμενεσ ςχζςεισ μεταξφ του δράςτθ(δραςτϊν) και του κφματοσ(κυμάτων), δεν κα κεωρθκοφν Τρομοκρατικζσ Ενζργειεσ. Θ Τρομοκρατικι Ενζργεια περιλαμβάνει επίςθσ οποιαδιποτε πράξθ που επιβεβαιϊνεται ι αναγνωρίηεται από τθν (ςχετικι) Κυβζρνθςθ ωσ πράξθ τρομοκρατίασ. Δθμόςιοσ Μεταφορζασ: ςθμαίνει οποιεςδιποτε δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ οδικϊσ, ςιδθροδρομικϊσ, διά καλάςςθσ ι εναερίωσ, με ζνα εξουςιοδοτθμζνο μεταφορζα που διεκπεραιϊνει κανονικά και/ι ναυλωμζνα επιβατικά ταξίδια. Αν κατά τθ διάρκεια του Ταξιδιοφ ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ υποςτεί ςωματικό Τραυματιςμό (ςυμπεριλαμβανομζνου, και του αποτελζςματοσ μιασ τρομοκρατικισ ενζργειασ) κατά τθν διάρκεια του Χρόνου Λειτουργίασ, και όπου τουλάχιςτον το 50% (πενιντα τοισ εκατόν) του ειςιτθρίου ι τθσ κράτθςθσ είχε χρεωκεί ςτθν Κάρτα του κατόχου και ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε άλλθ αιτία, τζτοιοσ ςωματικόσ τραυματιςμόσ είχε ωσ αποτζλεςμα το κάνατο, Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα ι Απϊλεια των Άκρων του κατόχου τθσ κάρτασ, οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν ςτον κάτοχο τθσ κάρτασ ι οποιοδιποτε πρόςωπο ζχει επιλεγεί από τον κάτοχο τθσ κάρτασ ωσ ο προςωπικόσ νομικόσ αντιπρόςωποσ(οι) του, το ποςό που αναφζρεται λεπτομερϊσ ςτο Σχζδιο Αποηθμίωςθσ γι αυτόν τον κάτοχο τθσ κάρτασ, ςυνολικά. Θ κάλυψθ που παρζχεται αρχίηει όταν ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ βρίςκεται ςτο αεροδρόμιο, ςτο λιμάνι, ςιδθροδρομικό ςτακμό ι ςτακμό οχθμάτων για επιβίβαςθ ςτο Δθμόςιο Μεταφορζα, για τον οποίο ζχει χρθςιμοποιθκεί εκ των προτζρων θ Κάρτα του κατόχου για τθν αγορά του ειςιτθρίου, και τελειϊνει κατά τθν αποβίβαςθ του από αυτόν τον Δθμόςιο Μεταφορζα. Στενόσ Επαγγελματικόσ Συνεργάτθσ: ςθμαίνει οποιοδιποτε επαγγελματικό ςυνεργάτθ ι ςυνάδελφο τθσ ίδιασ εταιρείασ όπωσ ο Αςφαλιηόμενοσ, πελάτθ, φιλοξενοφμενο ι άλλο πρόςωπο που κατονομάηεται από τον Αςφαλιηόμενο (αλλά μόνο μζχρι το μζγιςτο αρικμό των 3 (τριϊν) ατόμων), και ζχουν τθν ίδια χϊρα διαμονισ με τον Αςφαλιηόμενο, οι οποίοι ταξιδεφουν με τον Αςφαλιηόμενο για επαγγελματικό Ταξίδι από τθν Χϊρα Μόνιμθσ Διαμονισ τουσ. Ο κάτοχοσ τθσ κάρτασ πρζπει να ζχει προπλθρϊςει ςυνολικά το απαιτοφμενο κόςτοσ του κακοριςμζνου (ι κρατθμζνου) ειςιτθρίου για να ταξιδζψει ςτο εξωτερικό, μζςω τθσ Κάρτασ Business, προτοφ αρχίςει το Ταξίδι. Σελίδα (7) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

8 ΟΟΛ ΡΟΥ ΕΦΑΜΟΗΟΝΤΑΛ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΜΘΜΑΤΑ 1. Καμία επιςτροφι αςφαλίςτρων δεν επιτρζπεται όταν τεκεί ςε ιςχφ αυτι θ Αςφάλεια. Για τον ςκοπό αυτισ τθσ Αςφάλειασ τα ατομικά αςφάλιςτρα πρζπει να πλθρϊνονται, για όλα τα Αςφαλιηόμενα άτομα, με τθν χριςθ τθσ πιςτωτικισ κάρτασ θ οποία εκδόκθκε από τον Αςφαλιηομζνο, ςυμπεριλαμβανομζνων των ατόμων που χρθςιμοποιοφν Εταιρικι πιςτωτικι κάρτα θ οποία εκδόκθκε από τον Αςφαλιηόμενο για τθν αγορά των ταξιδιωτικϊν διευκετιςεων. (εκτόσ εάν αναφζρεται διαφορετικά ςτα Risk Details που παρζχονται ςτον Αςφαλιηόμενο). 2. Γραπτι ειδοποίθςθ ατυχθμάτων, νομικϊν διαδικαςιϊν ι άλλων γεγονότων που μπορεί να οδθγιςουν ςε απαίτθςθ πρζπει να δίδεται ςτουσ Αςφαλιςτζσ ι ςτθν GenAssist γραπτϊσ και εντόσ 25 (εικοςιπζντε) θμερϊν από το περιςτατικό. Πλα τα απαιτοφμενα ζγγραφα που χρειάηονται για να υποςτθρίξουν τθν απαίτθςθ κα πρζπει να προςκομίηονται από τον Αςφαλιηόμενο και με δικά του ζξοδα. Οι ςυμπλθρωμζνεσ φόρμεσ απαίτθςθσ και όλα τα υποςτθρικτικά ςτοιχεία, αποδείξεισ και ζξοδα πρζπει να υποβάλλονται εντόσ 90 (ενενιντα) θμερϊν από τθν θμερομθνία του περιςτατικοφ που ιταν θ αιτία για τθν απαίτθςθ. Ραράλειψθ να γίνουν τα πιο πάνω ςυνεπάγεται θ απαίτθςθ να κεωρθκεί άκυρθ, και όλα τα ωφελιματα αυτισ τθσ Αςφάλειασ κα απορριφκοφν για το Αςφαλιηόμενο Άτομο. O περιοριςμόσ χρόνου μπορεί να επεκτακεί αφοφ εγκρικεί εκ των προτζρων από τουσ Αςφαλιςτζσ ι από τθν GenAssist, αλλά μόνο όταν είναι ξεκάκαρο ότι τα υποςτθρικτικά ςτοιχεία για τθν απαίτθςθ και θ απόδειξθ απϊλειασ, δεν ιταν διακζςιμα ζγκαιρα λόγω υπαιτιότθτασ του ταξιδιωτικοφ γραφείου, του ταξιδιωτικοφ πράκτορα, τθσ αεροπορικισ εταιρείασ, του Δθμόςιου Μεταφορζα ι άλλου παροχζα μεταφοράσ ι διαμονισ. 3. Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να διατθριςει οποιαδιποτε κατεςτραμμζνα αντικείμενα για πικανι ανάκτθςθ από τουσ Αςφαλιςτζσ αυτισ τθσ Αςφάλειασ. Αν ηθτθκεί, τα κατεςτραμμζνα αντικείμενα κα πρζπει να ςταλοφν με ζξοδα του Αςφαλιηόμενου ςτθν GenAssist για επικεϊρθςθ και εντόσ 30 (τριάντα) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζχει ηθτθκεί, αλλιϊσ θ απαίτθςθ κα είναι άκυρθ. 4. Εκτόσ αν υπάρχει γραπτι ςυγκατάκεςθ από τουσ Αςφαλιςτζσ ι τθν GenAssist, κανζνα άτομο δεν ζχει το δικαίωμα να αποδεχκεί ευκφνθ εκ μζρουσ τουσ ι να δϊςει οποιεςδιποτε παραςτάςεισ ι άλλεσ υποςχζςεισ που να τουσ δεςμεφουν. Οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist ζχουν το δικαίωμα να διεξάγουν όλεσ τισ διαδικαςίεσ που προκφπτουν από ι ςε ςχζςθ με απαιτιςεισ ςτο όνομα του Αςφαλιηόμενου και να δϊςουν οδθγίεσ ςε δικθγόρουσ τθσ δικισ τουσ επιλογισ για το ςκοπό αυτό. 5. Θ πιςτι τιρθςθ και εκπλιρωςθ όλων των Πρων και Ρροχποκζςεων αυτισ τθσ Αςφάλειασ από τον Αςφαλιηόμενο ι οποιοδιποτε ενεργεί εκ μζρουσ του, ςε οτιδιποτε ζχει ςχζςθ ι πρζπει να γίνει από τον Αςφαλιηόμενο ι το άτομο που ενεργεί εκ μζρουσ του, κα είναι ο όροσ που προθγείται οποιαςδιποτε υποχρζωςθσ, από τουσ Αςφαλιςτζσ, να κάνουν οποιαδιποτε πλθρωμι, βάςει αυτισ τθσ Αςφάλειασ. 6. Ο Αςφαλιηόμενοσ πρζπει να αςκεί τθ δζουςα προςοχι για αποφυγι: (α) ατυχθμάτων ι ςωματικϊν Τραυματιςμϊν και τθν ςυνειδθτι ζκκεςθ ςε ακραίεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ που μπορεί να προκαλζςουν αςκζνεια, πόνο και δυςφορία. Οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist δεν κα αποηθμιϊνουν για οποιεςδιποτε απαιτιςεισ που προκλικθκαν ωσ αποτζλεςμα τθσ μθ υπεφκυνθσ ςυμπεριφοράσ του Αςφαλιηόμενου. (β) απϊλεια ι ηθμιά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ λιψθσ όλων των αναγκαίων ενεργειϊν για τθν επανάκτθςθ των απολεςκζντων ι κλοπιμαίων ι κατεςτραμμζνων αντικειμζνων. Ο Αςφαλιηόμενοσ(οι) πρζπει να βοθκιςει τθν Αςτυνομία ςτθν προςπάκεια τθσ να ςυλλάβει και διϊξει ποινικά οποιοδιποτε ζνοχο άτομο. Οι Αςφαλιςτζσ ι θ GenAssist δεν κα πλθρϊςουν για οποιαδιποτε ηθμιά ι απϊλεια θ οποία προκλικθκε ωσ αποτζλεςμα τθσ μθ υπεφκυνθσ ι ςυνετισ ςυμπεριφοράσ του Αςφαλιηόμενου ςχετικά με τθ φροντίδα τθσ περιουςίασ του ι περιουςίασ που βριςκόταν ςτθν φροντίδα του. Δεν παρζχεται κάλυψθ για απϊλεια, κλοπι ι ηθμιά όταν ο Αςφαλιηόμενοσ δεν δείξει τθν απαραίτθτθ φροντίδα, που ςθμαίνει όλεσ τισ δραςτθριότθτεσ επαγρφπνθςθσ, τθν προςοχι, τθν φροντίδα και τον προςωπικό ζλεγχο, που κα λαμβάνονταν κάτω από παρόμοιεσ ςυνκικεσ από ζνα λογικό και ςυνετό άτομο, για να προςτατεφςει τθν περιουςία του από απϊλεια, κλοπι ι ηθμιά. 7. Σε περίπτωςθ ςωματικοφ Τραυματιςμοφ ι κανάτου του Αςφαλιηόμενου, οι Αςφαλιςτζσ ζχουν το δικαίωμα να προβοφν ςε ιατροδικαςτικι εξζταςθ ι νεκροψία με ζξοδα του νομικοφ αντιπροςϊπου(ων) του Αςφαλιηόμενου όςο ςυχνά και λογικά απαιτείται, ςυμπεριλαμβανομζνθσ αν είναι αναγκαίασ, τθσ αυτοψίασ και τθσ εκταφισ, εκτόσ αν απαγορεφεται δια νόμου. 8. Αν ςε οποιαδιποτε ςτιγμι, οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμιάσ ι ευκφνθσ που προκφπτει υπό αυτι τθν Αςφάλεια, υπάρχει οποιαδιποτε άλλθ αςφάλεια που καλφπτει τθν ίδια απϊλεια, ηθμιά ι ευκφνθ, οι Αςφαλιςτζσ κα πλθρϊςουν μόνο επιπλζον κόςτοσ τζτοιασ αςφάλειασ ι οποιεςδιποτε αποηθμιϊςεισ που παρζχονται από τον Δθμόςιο Μεταφορζα, εξαιρουμζνων των ωφελθμάτων ςτο (τμιμα 2) Ρροςωπικά Ατυχιματα. 9. Αν θ πτιςθ του Αςφαλιηόμενου ακυρωκεί ι κακυςτεριςει, αυτι θ Αςφάλεια κα υπερβαίνει οποιαδιποτε αποηθμίωςθ και/ι χρθματικι βοικεια που δικαιοφται ο Αςφαλιηόμενοσ βάςθ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) Άρκρο. 261/2004 Άρκρο 14 (1) [τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ Αεροπορικϊν Δικαιωμάτων] και/ι του Κανονιςμοφ (ΕΕ) Άρκρο. 889/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 10. Οι Αςφαλιςτζσ μποροφν με δικά τουσ ζξοδα να αναλάβουν διαδικαςίεσ ςτο όνομα του Αςφαλιηόμενου προσ ανάκτθςθ αποηθμίωςθσ ι εξαςφάλιςθ εγγφθςθσ αποηθμίωςθσ από οποιοδιποτε τρίτο πρόςωπο, αναφορικά με οποιαδιποτε απϊλεια ι ηθμιά, θ οποία καλφπτεται από τθν παροφςα Αςφάλιςθ, και οποιοδιποτε ποςό το οποίο ανακτάται ι εξαςφαλίηεται με αυτό τον τρόπο κα ανικει ςτουσ Αςφαλιςτζσ. Σελίδα (8) RAO TTAI COOP InterNet Marsh 01Aug15-01Dec15 Ellinika v3

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10)

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) Θ παροφςα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.Δ./τοσ 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, και τθν κωδικοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

Διατάξεισ κατά τησ Δωροδοκίασ και περί Βιβλίων & Αρχείων του. Νόμου για Ξζνεσ Πρακτικζσ Διαφθοράσ

Διατάξεισ κατά τησ Δωροδοκίασ και περί Βιβλίων & Αρχείων του. Νόμου για Ξζνεσ Πρακτικζσ Διαφθοράσ [Από τισ 22 Ιουλίου 2004] Διατάξεισ κατά τησ Δωροδοκίασ και περί Βιβλίων & Αρχείων του Νόμου για Ξζνεσ Πρακτικζσ Διαφθοράσ Ισχύς δια Δημόσιου Νόμου 105-366 (10 Νοεμβρίου 1998) 78m. Περιοδικζσ και άλλεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Η εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE»

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΟΡΩΝ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «2FOR ONE» 1. Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE»), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λεωφ. Κθφιςίασ αρ. 44),

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

CS:GO Rulebook Qualifiers

CS:GO Rulebook Qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 32. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44)

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Alpha Bank Cyprus Limited

ΠΑΚΕΤΟ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Alpha Bank Cyprus Limited O AΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛEITΑΙ ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ και εάν δεν είναι ορθό, παρακαλείται όπως το επιστρέψει άμεσα προς διόρθωση στην πιο κάτω διεύθυνση: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλη Μιχαηλίδη,

Διαβάστε περισσότερα

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016

ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 ERICSSON GLOBE, Stockholm 12-13-14 Φεβρουαρίου 2016 Η 3 η Αποκλειςτική Έκθεςη για την Ελλάδα και την Κφπρο ςτην καρδιά τησ κανδιναβίασ. GREKLAND PANORAMA 2015: 10.890 επιςκζπτεσ! 165 εκκζτεσ! 35+ προοριςμοί!

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη Ι. Ειςαγωγή 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (εφεξισ καλοφμενθ «L OREAL»), που εδρεφει ςτθν Νζα Ιωνία Αττικισ (Λεωφόροσ Εκνικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ.

Δεν είναι δυνατι θ χριςθ τθσ Τπθρεςίασ COSMOTE Internet On The Go με κάρτα εκτόσ Ελλάδασ. COSMOTE Internet On The Go με κάρτα - Όροι & Προχποθζςεισ Χρήςησ Γενικά H «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεφει ςτο Μαροφςι Λεωφ. Κθφιςίασ 44 (ςτο εξισ COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. UND1448R 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε τθν διαδικαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου.

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2012 ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. 2. Το Τουρνουά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 2 Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 3 Ρυροςβζςτθσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 4 Ρεηόσ Αναγνωρίςτε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΛΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΛΛΣΛΚΪΝ ΠΑΡΟΧΪΝ ΗΩΙ, ΜΌΝΛΜΘ ΟΛΛΚΙ ΑΝΛΚΑΝΌΣΘΣΑ & ΑΣΤΧΘΜΆΣΩΝ

ΟΜΑΔΛΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΛΛΣΛΚΪΝ ΠΑΡΟΧΪΝ ΗΩΙ, ΜΌΝΛΜΘ ΟΛΛΚΙ ΑΝΛΚΑΝΌΣΘΣΑ & ΑΣΤΧΘΜΆΣΩΝ ΟΜΑΔΛΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΛΛΣΛΚΪΝ ΠΑΡΟΧΪΝ ΗΩΙ, ΜΌΝΛΜΘ ΟΛΛΚΙ ΑΝΛΚΑΝΌΣΘΣΑ & ΑΣΤΧΘΜΆΣΩΝ ΑΦΑΛΕΛΑ ΗΩΘ, ΜΟΝΛΜΘ ΟΛΛΚΘ ΑΝΛΚΑΝΟΣΘΣΑ, ΑΣΤΧΘΜΑΣΩΝ ΠΛΝΑΚΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 1. ΑΦΑΛΕΛΑ ΗΩΘ Ποςό καλφψεωσ κατ άτομο 42 Μθνιαίοι Μιςκοί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ 2013 ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. δ Α5. α ΘΕΜΑ Β Β1. ελ. 123-124 «Η γονιδιακι κεραπεία εφαρμόςτθκε και ειςάγονται πάλι ς αυτόν.» Β2. ελ. 133 «Διαγονιδιακά ονομάηονται

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ. Η OTEAcademy (περαιτζρω ο «Διοργανωτισ») προκθρφςςει διαγωνιςμό με τίτλο «Απάντθςε και Κλείςε τθ Θζςθ ςου» (περαιτζρω ο «Διαγωνιςμόσ»), ο οποίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα