ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10)"

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) Θ παροφςα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.Δ./τοσ 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, και τθν κωδικοποίθςθ αυτοφ από το ΡΔ 237/1986, όπωσ ιςχφει μετά τισ τροποποιιςεισ του Ν. 3557/2007, του Ν. 3746/2009, και Ν. 4261/2014, όπου δεν τροποποιείται από τουσ άνω ειδικοφσ Νόμουσ και τισ Γενικζσ και Ειδικζσ Διατάξεισ του παρόντοσ, που είναι ςφμφωνεσ με τουσ προθγοφμενουσ Νόμουσ. ΑΡΘΡΟ 1 Κατάρτιςθ Αςφαλιςτικισ φμβαςθσ Το Αςφαλιςτιριο καταρτίςτθκε και ιςχφει με βάςθ τθν Ρρόταςθ Αςφάλιςθσ και θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ του παρόντοσ, που ζχει υποβάλει ςτθν Εταιρία ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ, ςυμπλθρωμζνθ πλιρωσ και υπογεγραμμζνθ. Επίςθσ, με βάςθ τισ ζγγραφεσ απαντιςεισ, ςε όποια ςυμπλθρωματικι πλθροφορία ζχει ηθτθκεί. Ανάλογα υπολογίηονται και τα αςφάλιςτρα, τα οποία πλθρϊνονται προκαταβολικά και μετρθτοίσ ςτθν Εταιρία. ΑΡΘΡΟ 2 ΠΛΑΙΙΟ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ Οι υποχρεϊςεισ τθσ Εταιρίασ, του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ και του αςφαλιηόμενου κακορίηονται από: - τισ διατάξεισ των άνω αναφερομζνων νόμων και κάκε άλλου μεταγενζςτερου, εφόςον οι διατάξεισ του είναι υποχρεωτικζσ. - το Αςφαλιςτιριο - τουσ Γενικοφσ και Ειδικοφσ Προυσ - τθν Ρρόταςθ Αςφάλιςθσ, για όςα ζχουν γίνει αποδεκτά από τθν Αςφαλιςτικι Εταιρία - τισ Ρρόςκετεσ Ρράξεισ που εκδίδονται, με βάςθ τισ ςυμφωνθκείςεσ και από τα δφο μζρθ τροποποιιςεισ του Αςφαλιςτθρίου. Προσ που δεν περιλαμβάνεται ςε κάποιο από τα προαναφερκζντα τμιματα, δεν ιςχφει. Οι Ειδικοί Προι υπεριςχφουν των Γενικϊν. ΑΡΘΡΟ 3 ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ ΚΑΛΤΨΘ 1. Θ αςφάλιςθ καλφπτει τθν αςτικι ευκφνθ του κυρίου, του κατόχου και κάκε οδθγοφ ι προςτθκζντοσ για τθν οδιγθςθ ι υπεφκυνου του αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου. Εξαιρείται θ αςτικι ευκφνθ των προςϊπων που επελιφκθςαν του αυτοκινιτου με κλοπι ι βία και αυτϊν που προκάλεςαν το ατφχθμα εκ προκζςεωσ. 2. Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ περιλαμβάνει τθν ζναντι τρίτων αςτικι ευκφνθ εξαιτίασ κανάτωςθσ ι ςωματικισ βλάβθσ ι ηθμιϊν ςε πράγματα, ςτθν οποία περιλαμβάνεται και θ χρθματικι ικανοποίθςθ για ψυχικι οδφνθ ι θκικι βλάβθ κακϊσ και τθν αςτικι ευκφνθ Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 1

2 λόγω κανάτωςθσ ι ςωματικϊν βλαβϊν ζναντι των μελϊν τθσ οικογζνειασ του αςφαλιςμζνου, οδθγοφ ι κάκε άλλου προςϊπου του οποίου θ αςτικι ευκφνθ καλφπτεται ςφμφωνα με τθν πρϊτθ παράγραφο, ανεξάρτθτα από δεςμό ςυγγζνειασ. Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ επίςθσ περιλαμβάνει και τθν αςτικι ευκφνθ του κυρίου ι κατόχου ζναντι τρίτων ςε περίπτωςθ αυτοκινιτων που ζχουν, είτε κλαπεί, είτε αποκτθκεί με χριςθ βίασ. Τα πράγματα που μεταφζρονται με το ίδιο αυτοκίνθτο εξαιροφνται τθσ υποχρεωτικισ αςφάλιςθσ. Εξαιρείται τθσ κάλυψθσ θ αςτικι ευκφνθ ζναντι προςϊπων τα οποία ςυγκατατζκθκαν να μεταφερκοφν με αυτοκίνθτο, εφόςον γνϊριηαν ότι το αυτοκίνθτο αφαιρζκθκε από το νόμιμο κάτοχό του με ακζμιτα μζςα ι χρθςιμοποιείται προσ εκτζλεςθ εγκλθματικισ πράξθσ. ΑΡΘΡΟ 4 Σοπικά όρια ιςχφοσ Θ αςφάλιςθ ιςχφει για τα όρια τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ, για τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, κακϊσ και για τισ χϊρεσ των οποίων τα Εκνικά Γραφεία Διεκνοφσ Αςφάλιςθσ ζχουν προςυπογράψει τθν από 15 Μαρτίου 1991 «Ρολυμερι Σφμβαςθ Εγγυιςεωσ μεταξφ Εκνικϊν Γραφείων Διεκνοφσ Αςφάλιςθσ». Για τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ εκτόσ των ανωτζρω, απαιτείται ειδικι ζγγραφθ βεβαίωςθ του αςφαλιςτι, κατόπιν προθγοφμενθσ ζγγραφθσ αίτθςθσ του αςφαλιςμζνου, με τθν καταβολι πρόςκετων αςφαλίςτρων. ΑΡΘΡΟ 5 Ανώτατα όρια ευκφνθσ του Αςφαλιςτι Το ανϊτατο όριο ευκφνθσ του αςφαλιςτι για κάκε ατφχθμα, δεν είναι δυνατό να υπερβεί τα εκ του νόμου επιβαλλόμενα κατϊτερα υποχρεωτικά όρια και το αναγραφόμενο ποςό ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, για κάκε είδοσ κινδφνου που καλφπτεται με αυτό. Αν ο αςφαλιςτισ υποχρεωκεί να πλθρϊςει δικαςτικϊσ ι εξωδίκωσ πζραν του αςφαλίςματοσ, ζχει δικαίωμα αναγωγισ κατά του αςφαλιςμζνου. ΑΡΘΡΟ 6 Ζναρξθ - Διάρκεια Ανανζωςθ Αςφαλίςεωσ Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ: Α. Αρχίηει μόνον με τθν καταβολι ολόκλθρου του οφειλομζνου αςφαλίςτρου ςτον αςφαλιςτι, πριν από τθν οποία απαγορεφεται θ παράδοςθ του αςφαλιςτθρίου ςτον αςφαλιςμζνο ι τον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ, Β. ιςχφει για όςο χρόνο ορίηεται ςτο αςφαλιςτιριο, και Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 2

3 Γ. αποδεικνφεται, ζναντι των οργάνων που είναι αρμόδια για τθν επιβολι των κυρϊςεων, από τθν κατοχι του αςφαλιςτθρίου, το οποίο αποςτζλλει ο αςφαλιςτισ ςτον αςφαλιςμζνο ι τον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν είςπραξθ του αςφαλίςτρου. Δ. Σε περίπτωςθ ελζγχου από όργανα, που είναι αρμόδια για τθν επιβολι των κυρϊςεων, εντόσ του ανωτζρω χρονικοφ διαςτιματοσ των πζντε (5) θμερολογιακϊν θμερϊν αρκεί θ προςκόμιςθ τθσ απόδειξθσ πλθρωμισ του απαιτοφμενου ποςοφ αςφάλιςθσ του οχιματοσ. Ε. Θ αςφαλιςτικι επιχείρθςθ μπορεί να αντιτάξει τθ λιξθ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ ζναντι του ηθμιωκζντοσ τρίτου, μετά τθν πάροδο δεκαζξι (16) θμερϊν από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ που ορίηεται με το αςφαλιςτιριο ότι λιγει θ ιςχφσ τθσ, χωρίσ να απαιτείται οποιαδιποτε άλλθ ενζργεια ι ενθμζρωςθ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ ι/και του αςφαλιςμζνου. ΣΤ. Ανανζωςθ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ επιτρζπεται μόνον μετά τθν εμπρόκεςμθ καταβολι του αςφαλίςτρου τθσ επόμενθσ αςφαλιςτικισ περιόδου, το αργότερο ζωσ τθν λιξθ τθσ ιςχφουςασ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ. Η. Θ αςφαλιςτικι επιχείρθςθ ενθμερϊνει ςε πραγματικό χρόνο το Κζντρο Ρλθροφοριϊν για τθν ζναρξθ και τθ διάρκεια ιςχφοσ κάκε νζασ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ και κάκε ανανζωςθ αυτισ. Θ. Σε κάκε περίπτωςθ που ςφμφωνα με το νόμο, παρζχεται για οριςμζνο διάςτθμα αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναντι τρίτων, ενϊ ζχει λιξει θ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ, και ο αςφαλιςμζνοσ δεν ζχει καταβάλει αςφάλιςτρα για το άνω διάςτθμα, αν ο αςφαλιςτισ εξϊδικα ι μετά από δικαςτικι απόφαςθ υποχρεωκεί να πλθρϊςει ςε τρίτουσ αποηθμίωςθ, ζχει δικαίωμα αναγωγισ κατά του οδθγοφ, του αςφαλιςμζνου ι και του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ. Το δικαίωμα αυτό αναγωγισ, παφει, μόνο εφόςον το αςφαλιςτιριο περιλαμβάνει ειδικό όρο, χοριγθςθσ κάλυψθσ και του διαςτιματοσ αυτοφ. ΑΡΘΡΟ 7 Γενικζσ υποχρεϊςεισ του λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ ι και του αςφαλιηομζνου ςε περίπτωςθ ηθμίασ 1. Ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ ι ο αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφνται να δθλϊνουν ςτον αςφαλιςτι κάκε ατφχθμα που αφορά το αςφαλιςμζνο αυτοκίνθτο όχθμα αμζςωσ, χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ και το αργότερο εντόσ οκτϊ (8) εργάςιμων θμερϊν, αφότου ζλαβαν γνϊςθ του ατυχιματοσ. 2. Ο αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται να προβαίνει ςε κάκε δυνατι ενζργεια για τον περιοριςμό τθσ ηθμίασ και να παρζχει ςτον αςφαλιςτι κάκε πλθροφορία και ζγγραφο που προβλζπονται ςτο αςφαλιςτιριο. Ομοίωσ, υποχρεοφται να παρζχει ςτον αςφαλιςτι, εφόςον του ηθτθκεί, κάκε άλλθ πλθροφορία και ζγγραφο που είναι ςτθ διάκεςι του και κρίνονται αναγκαία ςτο πλαίςιο δίκθσ τθν οποία διεξάγει ι προτίκεται να διεξαγάγει ο αςφαλιςτισ. 3. Ανεξάρτθτα από τισ ενζργειεσ των Αρχϊν, τισ οποίεσ οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 3

4 μόλισ γίνει γνωςτό το ηθμιογόνο γεγονόσ, να κάνει κάκε ενζργεια που κα ζκανε για το ςυμφζρον του, με ςκοπό τθ διάςωςθ ι τον περιοριςμό τθσ ηθμίασ και κάκε πράξθ, ςφμφωνα με τθν καλι πίςτθ και τισ ςυναλλακτικζσ ςυνικειεσ ενόσ επιμελοφσ προςϊπου, ςαν να μθν ιταν αςφαλιςμζνοσ. 4. Να διευκολφνει και να δίνει κάκε δυνατι και εφλογθ βοικεια ςτουσ εκπροςϊπουσ ι ςτουσ πραγματογνϊμονεσ του Αςφαλιςτι, για τθ διαπίςτωςθ του ατυχιματοσ και τθν εκτίμθςθ των ηθμιϊν. 5. Να προωκεί, μζςα ςε οκτϊ (8) θμζρεσ ςτον Αςφαλιςτι κάκε δικαςτικό ι εξϊδικο ζγγραφο, που αφορά τθν επζλευςθ του κινδφνου, από όπου και αν προζρχεται αυτό. 6. Να μθν προβαίνει ςε ομολογίεσ υπαιτιότθτασ και ςυνυπαιτιότθτασ, χωρίσ τθν ενθμζρωςθ και ςυναίνεςθ του αςφαλιςτι. 7. Να μθν προβεί ςε οποιαςδιποτε μορφισ ενζργεια, που κα ςθμαίνει αποδοχι ι απόκρουςθ ι αναγνϊριςθ ι ςυμβιβαςμό ι διακανονιςμό του καλυπτόμενου κινδφνου, χωρίσ τθ γραπτι ςυναίνεςθ του Αςφαλιςτι. Ο Αςφαλιςτισ δικαιοφται να αναλάβει και να χειριςτεί κατά τθν κρίςθ του, ςτο όνομα του Αςφαλιηόμενου, τθν απόκρουςθ ι το διακανονιςμό απαίτθςθσ ι να επιδιϊξει ςτο όνομά του αλλά για το δικό του όφελοσ τθν αποκατάςταςθ οποιαςδιποτε ηθμίασ ι τθν ικανοποίθςθ οποιαςδιποτε αξίωςθσ αποηθμίωςθσ μζχρι το όριο ευκφνθσ του και αφοφ ειδοποιθκεί ςχετικά. Ζχει δε τθν πλιρθ διακριτικι ευχζρεια, όςον αφορά τθ διεξαγωγι οποιωνδιποτε δικαςτικϊν αγωγϊν ι το διακανονιςμό οποιαςδιποτε απαίτθςθσ. Ο Αςφαλιςμζνοσ οφείλει να παρζχει κάκε πλθροφορία ι ειδικι βοικεια που ο Αςφαλιςτισ κα κρίνει αναγκαία και κα ηθτιςει από αυτόν. Ραρζχει δε τθν ειδικι πλθρεξουςιότθτα να τον αντιπροςωπεφει αν τοφτο το επικυμεί ο Αςφαλιςτισ, ενϊπιον πάςθσ αρχισ ι δικαςτθρίων. Για το λόγο αυτό παρζχει το δικαίωμα ςτον αςφαλιςτι, να διορίςει ελεφκερα δικθγόρο, τθσ απολφτου επιλογισ του αςφαλιςτι, ο οποίοσ να τον εκπροςωπιςει ενϊπιον κάκε δικαςτθρίου, προσ τον οποίο ο αςφαλιςμζνοσ οφείλει να παρζχει τθν κατά τον νόμιμο τφπο εξουςιοδότθςθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ αμοιβι του δικθγόρου και όλα τα δικαςτικά ζξοδα βαρφνουν τον αςφαλιςτι. Για το λόγο αυτό ςε περίπτωςθ που επιδικαςτεί δικαςτικι δαπάνθ υπζρ των εναγομζνων, ολόκλθρθ θ δικαςτικι δαπάνθ εκχωρείται και κα ανικει ςτον Αςφαλιςτι, ςτον οποίο δίδεται θ ειδικι εντολι και πλθρεξουςιότθτα να τθν ειςπράξει. 8. Σε περίπτωςθ υπαίτιασ παράβαςθσ των υποχρεϊςεων που ορίηονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ ι ο αςφαλιςμζνοσ μπορεί να υποχρεωκοφν, με απόφαςθ του αρμόδιου δικαςτθρίου, να καταβάλουν ςτον αςφαλιςτι αποηθμίωςθ μζχρι του ποςοφ δφο χιλιάδων (2.000) ευρϊ, όπου τοφτο ορίηεται ςτο άρκρο 9 του ΡΔ 237/86, μθ αποκλειομζνου του δικαιϊματοσ του Αςφαλιςτι να ηθτιςει τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ του, ενδεικτικά δε περαιτζρω αποηθμίωςθ, τόκουσ και ζξοδα, καταβλθκζντα προσ τον τρίτο. ΑΡΘΡΟ 8 Γενικζσ Εξαιρζςεισ 1. Εξαιροφνται από τθν αςφάλιςθ οι ηθμίεσ που προκαλοφνται: α) Από τθν πρόκεςθ του αςφαλιςμζνου, του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ και του οδθγοφ του αυτοκινιτου είτε των προςτθκζντων υπϋ αυτϊν προςϊπων ςτθν οδιγθςθ του αυτοκινιτου. Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 4

5 β) από οδθγό ο οποίοσ ςτερείται τθσ άδειασ οδιγθςθσ που προβλζπεται από το νόμο για τθν κατθγορία του αυτοκινιτου οχιματοσ που οδθγεί. γ) από οδθγό ο οποίοσ, κατά το χρόνο του ατυχιματοσ, τελοφςε υπό τθν επίδραςθ οινοπνεφματοσ ι τοξικϊν ουςιϊν, κατά παράβαςθ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (ν. 2696/ 1999, ΨΕΚ 57 Α'), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, εφόςον θ εν λόγω παράβαςθ τελεί ςε αιτιϊδθ ςυνάφεια με τθν πρόκλθςθ του ατυχιματοσ. δ) από αυτοκίνθτο όχθμα του οποίου γίνεται διαφορετικι χριςθ από αυτι που κακορίηεται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και ςτθν άδεια κυκλοφορίασ, εφόςον θ χριςθ αυτι τελεί ςε αιτιϊδθ ςυνάφεια με τθν πρόκλθςθ του ατυχιματοσ. 2. Συμφωνείται ότι οι άνω εξαιρζςεισ ιςχφουν τόςο για τθν υποχρεωτικι αςφάλιςθ του Ν. 489/76, όςο και για τισ προαιρετικζσ αςφαλίςεισ. Για τισ προαιρετικζσ αςφαλίςεισ, πζραν των παραπάνω, ιςχφουν και επιπλζον εξαιρζςεισ, που αναφζρονται ςτο οικείο κεφάλαιο των ειδικϊν όρων. 3. Συμφωνείται επιπλζον ότι οι παρακάτω περιπτϊςεισ αποτελοφν επίταςθ κινδφνου και εξαιρείται θ αςφαλιςτικι τουσ κάλυψθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2496/97. α) Από ςυμμετοχι του αςφαλιςμζνου οχιματοσ ςε επιδείξεισ και ςε εορταςτικζσ παρελάςεισ ι ςε επίςθμουσ ι μθ αγϊνεσ ι ςε ςχετικζσ δοκιμαςτικζσ διαδρομζσ (προπονιςεισ). β) Από τρομοκρατικζσ πράξεισ, από επιδρομζσ, εχκροπραξίεσ, πολεμικζσ επιχειριςεισ (είτε προ είτε μετά τθν κιρυξθ του πολζμου), εμφυλίου πολζμου, οχλαγωγίεσ, διαδθλϊςεισ, απεργίεσ, ςτάςεισ, πραξικοπιματα ι επανάςταςθ και επίταξθ κάκε είδουσ. γ) Άμεςα ι ζμμεςα από πλθμμφρα, τυφϊνα, λαίλαπα, ανεμοκφελλα, ζκρθξθ θφαιςτείου, ςειςμοφ ι τθσ φυςικισ διαταραχισ, εκτόσ εάν ρθτά και ειδικά ζχει ςυμφωνθκεί θ κάλυψθ των περιπτϊςεων αυτϊν με ειδικά πρόςκετα αςφάλιςτρα. δ) Από το μεταφερόμενο ι ςτο μεταφερόμενο με το αυτοκίνθτο φορτίο. ε) Πταν το όχθμα μεταφζρει φορτίο ι επιβάτεσ πζραν από το επιτρεπόμενο ανϊτατο όριο εκ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του, ανεξαρτιτωσ αν θ παράβαςθ αυτι ςυνετζλεςε ςτθν πρόκλθςθ του ατυχιματοσ. ςτ) Πταν το όχθμα ωκείται από άλλθ δφναμθ εκτόσ τθσ δικισ του ι ωκεί άλλο όχθμα ι αντικείμενο που κινείται ςε τροχοφσ ι ρυμουλκεί άλλο όχθμα ι κινθκεί χωρίσ τον οδθγό, εκτόσ εάν ρθτά και ειδικά ζχει ςυμφωνθκεί θ κάλυψθ των περιπτϊςεων αυτϊν με ειδικά πρόςκετα αςφάλιςτρα. η) Εξαιροφνται ηθμίεσ που προξενικθκαν μζςα ςε οχθματαγωγά ι ςε φορτθγίδα ι ςε οποιοδιποτε πλοίο ι κατά τθ φόρτωςθ ι εκφόρτωςθ από αυτά κακϊσ και οι ηθμίεσ προκαλοφμενεσ ςε τρίτουσ κατά τον κακϋ οιονδιποτε τρόπο διαμετακόμιςθσ του αςφαλιηόμενου οχιματοσ. Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 5

6 Στισ ανωτζρω περιπτϊςεισ, αν ο αςφαλιςτισ ςε εφαρμογι των διατάξεων του Ν. 489/76, ι μετά από δικαςτικι απόφαςθ υποχρεωκεί να πλθρϊςει ςε τρίτουσ αποηθμίωςθ, ζχει δικαίωμα αναγωγισ κατά του ιδιοκτιτθ, κατόχου, οδθγοφ, του αςφαλιςμζνου και του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ, γενικά κατά κάκε προςϊπου, θ ευκφνθ του οποίου καλφπτεται από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, ευκυνομζνων όλων εισ ολόκλθρο, για το ςφνολο τθσ ηθμίασ. ΑΡΘΡΟ 9 Κακοριςμόσ Αςφαλίςτρου Σρόποσ καταβολισ αςφαλίςτρων - υνζπειεσ Τα αςφάλιςτρα προςδιορίηονται με βάςθ τθ χριςθ, τθν ιπποδφναμθ, τθν ζδρα του αυτοκινιτου, τθν θλικία του οδθγοφ του αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου ι οποιοδιποτε άλλο κριτιριο κεωρεί απαραίτθτο ο Αςφαλιςτισ, ςφμφωνα με τεχνοοικονομικά κριτιρια. Σε περίπτωςθ τροποποιιςεωσ των κατωτάτων υποχρεωτικϊν ορίων αςφαλίςεωσ από τθν πολιτεία ι του τιμολογίου από τον Αςφαλιςτι τα αςφάλιςτρα αναπροςαρμόηονται και κατά τθ διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ ςυμβάςεωσ. Θ καταβολι χρθμάτων χωρίσ τθν υποβολι ζγγραφων ςτοιχείων αςφαλίςεωσ δε γεννά υποχρζωςθ για τθν ζκδοςθ αςφαλιςτθρίου οφτε άλλθ υποχρζωςθ εκτόσ από τθν επιςτροφι των χρθμάτων, από τον αχρεωςτιτωσ ειςπράξαντα αυτά. ΑΡΘΡΟ 10 Δικαιώματα του αςφαλιςμζνου και υποχρεώςεισ 1. Ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ και ο αςφαλιςμζνοσ ζχει το δικαίωμα να παραλάβει το αςφαλιςτιριο, κακϊσ και κάκε ζγγραφο ςχετικό με τθν αςφάλιςθ. 2. Καμία απόδειξθ εξόφλθςθσ αςφαλίςτρων δεν ιςχφει, αν δε φζρει τθ χειρόγραφθ ι μθχανικι υπογραφι αυτϊν που εκπροςωποφν νόμιμα τθν Εταιρία, ςφμφωνα με το καταςτατικό τθσ ι με αποφάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ. ΑΡΘΡΟ 11 Πρόωρθ λφςθ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ 1. Τα μζρθ που ςυμβάλλονται ςτθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ μποροφν να λφουν αυτιν, οποτεδιποτε, με ζγγραφθ ςυμφωνία. 2. Ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ ι/και ο αςφαλιςμζνοσ μποροφν να καταγγζλλουν τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ οποτεδιποτε, με επιςτολι που αποςτζλλεται είτε με μορφι τθλεομοιοτυπίασ είτε θλεκτρονικά, ςτα ςτοιχεία επικοινωνίασ που αναγράφει θ αςφαλιςτικι επιχείρθςθ ςτθν επίςθμθ ιςτοςελίδα τθσ και ςτα κάκε είδουσ ζντυπά τθσ. Τα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ ωσ προσ τα ςυμβαλλόμενα μζρθ επζρχονται άμεςα από τθν θμερομθνία περιζλευςθσ αυτισ ςτθν αςφαλιςτικι επιχείρθςθ. 3. Θ αςφαλιςτικι επιχείρθςθ μπορεί, με επιςτολι, να καταγγείλει τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ μόνο για παράβαςθ ουςιϊδουσ όρου αυτισ από τον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ ι Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 6

7 τον αςφαλιςμζνο και βαρφνεται με τθν απόδειξθ τθσ παράβαςθσ. Με τθ διλωςθ τθσ καταγγελίασ, θ οποία απευκφνεται ςτο λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ ι/και τον αςφαλιςμζνο, γνωςτοποιείται ότι, θ μθ ςυμμόρφωςι τουσ με τον παραβιαςκζντα ουςιϊδθ όρο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν επίδοςθ τθσ καταγγελίασ, επιφζρει τθ λφςθ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ. 4. Θ επιςτολι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου αποςτζλλεται ςτθ διεφκυνςθ τθσ κατοικίασ ι διαμονισ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ ι/και του αςφαλιςμζνου που αναγράφεται ςτο αςφαλιςτιριο. Ϋσ κατοικία ι διαμονι, κεωρείται και θ τελευταία διεφκυνςθ που ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ ι/και ο αςφαλιςμζνοσ διλωςε εγγράφωσ ςτθν αςφαλιςτικι επιχείρθςθ. Τα αποτελζςματα τθσ επιςτολισ επζρχονται ανεξάρτθτα από τθν άρνθςθ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ ι/και του αςφαλιςμζνου να παραλάβουν αυτι ι τθ μθ ανεφρεςι τουσ ςτισ διευκφνςεισ κατοικίασ, ι διαμονισ ι τθ μθ προςζλευςι τουσ ςτο ταχυδρομείο για τθν παραλαβι τθσ. 5. Σε κάκε περίπτωςθ πρόωρθσ λιξθσ τθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ αςφάλιςθσ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1, 2 και 3 του παρόντοσ άρκρου, θ αςφαλιςτικι επιχείρθςθ ενθμερϊνει ςχετικά το Κζντρο Ρλθροφοριϊν του Επικουρικοφ Κεφαλαίου. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου, θ ενθμζρωςθ δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από τθν 30ι θμζρα από τθν αποςτολι τθσ ςχετικισ επιςτολισ. Θ αςφαλιςτικι επιχείρθςθ δφναται να αντιτάξει ζναντι του τρίτου ηθμιωκζντοσ τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ αςφάλιςθσ μόνον μετά τθν πάροδο δεκαζξι (16) θμερϊν από τθν ενθμζρωςθ των προθγοφμενων εδαφίων. 6. Ππου προβλζπεται ζγγραφθ επικοινωνία του αςφαλιςτι με τον λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ ι τον αςφαλιςμζνο ι τον δικαιοφχο αποηθμίωςθσ, θ επικοινωνία αυτι μπορεί να γίνεται είτε με επιςτολι είτε με θλεκτρονικι αλλθλογραφία ι τθλεομοιοτυπία ι με αποςτολι μθνφματοσ ςε ςυςκευι κινθτισ τθλεφωνίασ, ςε ςτοιχεία επικοινωνίασ που οι τελευταίοι ζχουν δθλϊςει εγγράφωσ ι με νόμιμα θχογραφθμζνθ ςυνομιλία ότι επικυμοφν μζςω αυτϊν να ςυναλλάςςονται με τον αςφαλιςτι. ΑΡΘΡΟ 12 Διαδοχι ςτθν αςφαλιςτικι ςχζςθ 1. Αν μεταβιβαςτεί θ κυριότθτα του αυτοκινιτου οχιματοσ αιτία κανάτου, τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ του κλθρονομοφμενου από τθν αςφάλιςθ, μεταβιβάηονται αυτοδικαίωσ ςτον κλθρονόμο, εκτόσ αν αυτόσ ειδοποιιςει εγγράφωσ τον αςφαλιςτι για τθ μθ αποδοχι τθσ εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθ γνϊςθ τθσ επαγωγισ τθσ κλθρονομίασ και του λόγου τθσ. 2. Αν μεταβιβαςτεί θ κυριότθτα ι θ κατοχι του αυτοκινιτου οχιματοσ με οποιονδιποτε νόμιμο τρόπο, θ αςφαλιςτικι ςφμβαςθ λφεται αυτοδικαίωσ μετά τθν παρζλευςθ τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ μεταβίβαςθσ. Θ λφςθ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ ιςχφει ζναντι πάντων, χωρίσ να απαιτείται εκ μζρουσ του αςφαλιςτι οποιαδιποτε ενζργεια. 3. Αν, μετά τθ μεταβίβαςθ του αυτοκινιτου οχιματοσ κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο, ςυναφκεί νζα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ για το ίδιο αυτοκίνθτο όχθμα, θ υφιςτάμενθ αςφαλιςτικι ςχζςθ παφει να ιςχφει και μόνοσ υπεφκυνοσ ζναντι των ηθμιωκζντων τρίτων είναι ο τελευταίοσ αςφαλιςτισ. Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 7

8 ΑΡΘΡΟ 13 Σροποποίθςθ τθσ Αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ Μετά από ζγγραφθ ςυναίνεςθ του αςφαλιςτι και με ζναρξθ ιςχφοσ τουλάχιςτον από τθν επόμενθ τθσ αιτιςεωσ του αςφαλιςμζνου, είναι δυνατό να τροποποιθκεί θ ιςχφουςα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ. ΑΡΘΡΟ 14 Ανακοινώςεισ και δθλώςεισ Πλεσ οι ανακοινϊςεισ και δθλϊςεισ του αςφαλιςμζνου ςυντάςςονται εγγράφωσ και απευκφνονται ςτα κεντρικά γραφεία του Αςφαλιςτι. ΑΡΘΡΟ 15 Ζρευνα και Ζλεγχοσ Ηθμίασ Ο αςφαλιςτισ ζχει το δικαίωμα να κάνει κάκε ζρευνα για τα αίτια τθσ ηθμίασ και για τισ περιςτάςεισ κάτω από τισ οποίεσ ζγινε αυτι, όπωσ και για τθν φπαρξθ και τθν αξία του αςφαλιςμζνου κινδφνου, κατά το χρόνο του ατυχιματοσ. ΑΡΘΡΟ 16 Αρμοδιότθτα δικαςτθρίων Συμφωνείται ρθτϊσ ότι αρμόδια για τθν επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που κα ανακφψουν μεταξφ του Αςφαλιςτι και των Αςφαλιςμζνων από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο, ςφμφωνα με τουσ παρόντεσ όρουσ, είναι τα Δικαςτιρια Θεςςαλονίκθσ. ΑΡΘΡΟ 17 Παραγραφι Αμηώσεηο πνπ πεγάδνπλ από τελ ασυαιηστηθή σύκβασε παξαγξάυνλταη, στηο ασυαιίσεηο δεκηώλ κετά από τέσσεξα (4) ρξόληα θαη στηο ασυαιίσεηο πξνσώπωλ κετά από πέλτε (5) ρξόληα, από τν τέινο τνπ έτνπο κέσα στν νπνίν γελλήζεθαλ. ΑΡΘΡΟ 18 Επαςφάλιςτρο οδθγοφ κάτω των 23 ετών 1. Δθλοφται και ςυμφωνείται δια του παρόντοσ ότι ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ επερχομζνου κατά τθ ςτιγμι που το αςφαλιςμζνο αυτοκίνθτο οδθγείται από οδθγό θλικίασ κατϊτερθσ των 23 ετϊν (υπολογιηόμενθσ τθσ θλικίασ από 1θ Ιανουαρίου Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 8

9 του ζτουσ γεννιςεωσ), χωρίσ να ζχει δθλωκεί θ θλικία αυτι και καταβλθκεί κατά τθ ςφναψθ τθσ αςφαλίςεων το προβλεπόμενο επαςφάλιςτρο για οδθγοφσ θλικίασ κατϊτερθσ των 23 ετϊν, θ Εταιρία ουδεμία ευκφνθ αποηθμιϊςεωσ φζρει, εκτόσ εάν ο αςφαλιηόμενοσ καταβάλει αμζςωσ με Ρρόςκετθ Ρράξθ επαςφάλιςτρο 60% εφόςον ο οδθγόσ κατζχει εραςιτεχνικι άδεια, ι 30% εφόςον ο οδθγόσ κατζχει επαγγελματικι άδεια, υπολογιηόμενο επί των προβλεπομζνων από το ιςχφον Τιμολόγιο αςφαλίςτρων για τουσ καλυπτόμενουσ κινδφνουσ και για ολόκλθρθ τθ διάρκεια τθσ ιςχφοσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου του. ΑΡΘΡΟ 19 Επαςφάλιςτρο νζου οδθγοφ Δθλοφται και ςυμφωνείται δια του παρόντοσ ότι ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ επερχομζνου κατά τθ ςτιγμι που το αςφαλιςμζνο αυτοκίνθτο οδθγείται από οδθγό που ζχει λάβει για πρϊτθ φορά άδεια ικανότθτασ οδθγοφ εκδοκείςα εντόσ του τελευταίου προ τθσ θμερομθνίασ επελεφςεωσ του ατυχιματοσ δωδεκαμινου, χωρίσ να ζχει καταβλθκεί κατά τθ ςφναψθ τθσ αςφαλίςεωσ το από το προβλεπόμενο για τουσ μθ ςυμπλθρϊςαντεσ δωδεκάμθνο από τθ χρονολογίασ ζκδοςθσ τθσ άδειασ τθσ ικανότθτασ οδθγοφ επαςφάλιςτρο, ο Αςφαλιςτισ ουδεμία ευκφνθ αποηθμιϊςεωσ φζρει εκτόσ εάν ο αςφαλιηόμενοσ καταβάλει αμζςωσ δια προςκζτου πράξεωσ επαςφάλιςτρο 60%, ανεξαρτιτωσ του εάν ο οδθγόσ κατζχει εραςιτεχνικι ι επαγγελματικι άδεια, υπολογιηόμενο επί των προβλεπόμενων εκάςτοτε από το ιςχφον Τιμολόγιο Αςφαλίςτρων για τουσ καλυπτόμενουσ κινδφνουσ και για ολόκλθρθ τθ διάρκεια ιςχφοσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου του. Το επαςφάλιςτρο αυτό δε δφναται για κανζναν λόγο να είναι κατϊτερο των 14,67 πλζον των εκάςτοτε ιςχυόντων δικαιωμάτων, φόρων, κ.λπ. ΑΡΘΡΟ 20 Προςταςία Bonus Με τθν κάλυψθ αυτι ο αςφαλιςμζνοσ ςε περίπτωςθ διλωςθσ ατυχιματοσ, απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ να καταβάλει αυξθμζνο αςφάλιςτρο, λόγω ανόδου δφο (2) βακμϊν ςτθν κλίμακα αςφαλίςτρων. Συνεπϊσ και κατά τθν επόμενθ δωδεκάμθνθ αςφαλιςτικι περίοδο, μετά τθ διλωςθ ατυχιματοσ (μία ηθμία), το αςφαλιςτιριο κα παραμείνει ςτθν ίδια βακμίδα τθσ κλίμακασ αςφαλίςτρων. ΑΡΘΡΟ 21 Τλικζσ ηθμίεσ από οδθγό με μθ ανανεωμζνθ άδεια οδιγθςθσ. Με τθν παροφςα αςφαλιςτικι κάλυψθ και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ καταβολισ των ανάλογων αςφαλίςτρων ςυμφωνείται ότι κατά παρζκκλιςθ τθσ εκ του νόμου (άρκρο 6β, παρ. 1α του π.δ. 237/1986) προβλεπομζνθσ εξαίρεςθσ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ ςφμφωνα με τθν οποία «εξαιροφνται από τθν αςφάλιςθ οι ηθμίεσ που προκαλοφνται: α) από οδθγό ο οποίοσ ςτερείται τθσ άδειασ οδιγθςθσ που προβλζπεται από το νόμο για Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 9

10 τθν κατθγορία του αυτοκινιτου οχιματοσ που οδθγεί», καλφπτονται και οι Υλικζσ Μόνο Ηθμίεσ που κα προκλθκοφν από το αςφαλιςμζνο όχθμα ςε βάροσ τρίτων, από οδθγό του αςφαλιςμζνου οχιματοσ, του οποίου ζχει λιξει θ ιςχφσ τθσ άδεια ικανότθτασ τθσ οδιγθςθσ ι τθσ άδειασ χειριςτι μθχανιματοσ κατά τον χρόνο του ατυχιματοσ. Διευκρινίηεται ότι το ανϊτατο όριο κάλυψθσ των Υλικϊν Ηθμιϊν αναγράφεται ςτθν πρϊτθ ςελίδα του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ςτθν ςτιλθ αςφαλιςτικό ποςό, ενϊ εξακολουκοφν να ιςχφουν όλεσ οι υπόλοιπεσ προβλεπόμενεσ από το νόμο (Ρ.Δ. 237/86) εξαιρζςεισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ. Ρροχποκζςεισ για τθν ενεργοποίθςθ τθσ κάλυψθσ αυτισ είναι : - θ άδεια να ίςχυε τουλάχιςτον ζωσ και ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ και - να ανακεωρικθκε εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ. Εξαιροφνται και αποκλείονται τθσ αςφάλιςθσ όλεσ οι περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 8 των γενικϊν όρων του παρόντοσ, τροποποιοφμενθσ όπωσ παραπάνω τθσ παραγράφου 1.β του άρκρου 8. ΑΡΘΡΟ 22 Επζκταςθ αςτικισ ευκφνθσ για υλικζσ ηθμίεσ μεταξφ ςυγγενών πρώτου βακμοφ Με τθν παροφςα αςφαλιςτικι κάλυψθ και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ καταβολισ των ανάλογων αςφαλίςτρων ςυμφωνείται ότι επεκτείνεται θ αςφαλιςτικι κάλυψθ και καλφπτονται και οι υλικζσ ηθμίεσ οχιματοσ ςυγγενικϊν προςϊπων πρϊτου βακμοφ του αςφαλιςμζνου, οδθγοφ ι κάκε άλλου προςϊπου του οποίου θ αςτικι ευκφνθ καλφπτεται με το παρόν αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. Θ επζκταςθ αυτι ιςχφει υπό τθν προχπόκεςθ ότι και το βλαβζν όχθμα είναι αςφαλιςμζνο ςτθν ΙΝΤΕΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ, ενϊ διευκρινίηεται ότι το ανϊτατο όριο κάλυψθσ των Υλικϊν Ηθμιϊν αναγράφεται ςτθν πρϊτθ ςελίδα του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ςτθν ςτιλθ αςφαλιςτικό ποςό. Και για τθν κάλυψθ αυτι, εξακολουκοφν να ιςχφουν όλεσ οι λοιπζσ προβλεπόμενεσ από το νόμο εξαιρζςεισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, όπωσ αυτζσ εξειδικεφονται ςτο άρκρο 6 παρ. 1 και άρκρο 6β Ρ.Δ. 237/86. ΑΡΘΡΟ 23 Επζκταςθ αςτικισ ευκφνθσ για υλικζσ ηθμίεσ μεταξφ οχθμάτων του ιδίου ιδιοκτιτθ Με τθν παροφςα αςφαλιςτικι κάλυψθ και υπό τθν προχπόκεςθ τθσ καταβολισ των ανάλογων αςφαλίςτρων ςυμφωνείται ότι ςε περίπτωςθ εμπλοκισ ςε τροχαίο ατφχθμα δφο ι περιςςοτζρων οχθμάτων, ιδιοκτθςίασ του αςφαλιςμζνου του παρόντοσ ςυμβολαίου, τότε κατά παρζκκλιςθ του άρκρου 7 του Ρ.Δ 237/1986, επεκτείνεται θ αςφαλιςτικι κάλυψθ και καλφπτονται και οι υλικζσ ηθμίεσ του βλαβζντοσ ανυπαίτιου, για το ατφχθμα, οχιματοσ. Θ επζκταςθ αυτι ιςχφει υπό τθν προχπόκεςθ ότι και το βλαβζν ανυπαίτιο όχθμα είναι αςφαλιςμζνο ςτθν ΙΝΤΕΣΑΛΟΝΙΚΑ ΑΕΓΑ, ενϊ διευκρινίηεται ότι το ανϊτατο όριο κάλυψθσ των Υλικϊν Ηθμιϊν, αναγράφεται ςτθν πρϊτθ ςελίδα του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ςτθν ςτιλθ αςφαλιςτικό ποςό. Και για τθν κάλυψθ αυτι, εξακολουκοφν να ιςχφουν όλεσ οι λοιπζσ προβλεπόμενεσ από το νόμο εξαιρζςεισ τθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, όπωσ αυτζσ εξειδικεφονται ςτο άρκρο 6 παρ. 1 και άρκρο 6β Ρ.Δ. 237/86.» Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 10

11 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΛΑΔΟΤ ΧΕΡΑΙΩΝ ΟΧΘΜΑΣΩΝ (Κ03) ΑΘΟ 1.1. Θ αςφάλιςθ μπορεί να περιλαμβάνει εφόςον προβλζπεται από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο τισ κάτωκι καλφψεισ που αφοροφν το αςφαλιςμζνο όχθμα: α) Κδιεσ ηθμίεσ αυτοκινιτου, β) πυρκαγιά αυτοκινιτου, γ) ολικι κλοπι αυτοκινιτου, δ) μερικι κλοπι αυτοκινιτου, ε) ηθμίεσ αυτοκινιτου κατά τθ διάρκεια τθσ κλοπισ του ςτ)(α) κραφςθ κρυςτάλλων αυτοκινιτου, ςτ)(β) κραφςθ αερόςακων αυτοκινιτου, η) αςτικι ευκφνθ ςυνζπεια πυρκαγιάσ αυτοκινιτου, θ) ίδιεσ ηθμίεσ αυτοκινιτου από κεομθνίεσ, κ) ίδιεσ ηθμίεσ αυτοκινιτου από κακόβουλθ βλάβθ, ι) αςτικι ευκφνθ ςυνζπεια μεταφερόμενου φορτίου, ια) πυρκαγιά ςυνζπεια τρομοκρατικϊν ενεργειϊν, ιβ) υλικζσ ηθμίεσ του αυτοκινιτου από αναςφάλιςτο όχθμα, ιγ) αποκατάςταςθ υλικϊν ηθμιϊν αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου από ατφχθμα με αποκλειςτικι ευκφνθ τρίτου γνωςτοφ αυτοκινιτου, ιδ) αςτικι ευκφνθ αυτοκινιτου από τθ λειτουργία του ωσ εργαλείο. 2. Θ αςφάλιςθ δεν καλφπτει φκορά λόγω χριςεωσ, μείωςθσ απόδοςθσ, μείωςθ εμπορικισ αξίασ, ωσ και αποκετικζσ ηθμίεσ εκ τθσ ςτεριςεωσ τθσ χριςεωσ του αυτοκινιτου. 3. Θ κατά των ωσ άνω κινδφνων αςφάλιςθ δεν καλφπτει ηθμίεσ επί μθ ςυνικων εξαρτθμάτων και εξοπλιςμοφ του αυτοκινιτου, που δεν περιλαμβάνονται ςτον εργοςταςιακό εξοπλιςμό και που δε δθλϊκθκαν ειδικά κατά τθ ςφναψθ τθσ αςφάλιςθσ, ι που τοποκετικθκαν ςτο αυτοκίνθτο μετά τθ ςφναψθ τθσ αςφάλιςθσ. Για τθν κάλυψθ αυτϊν απαιτείται ζγγραφθ διλωςθ αυτϊν, εκ μζρουσ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ και ειδικι ζγγραφθ ςυμφωνία και των δφο μερϊν, μθ επιτρεπομζνθσ τθσ απόδειξθσ τθσ ςυμφωνίασ, με άλλο αποδεικτικό μζςο. 4. Στισ καλφψεισ Ιδίων Ηθμιϊν αυτοκινιτων, Ιδίων Ηθμιϊν ςυνεπεία Θεομθνίασ και Ιδίων Ηθμιϊν από Κακόβουλθ Βλάβθ ςε περίπτωςθ ηθμίασ θ κατθγορία Bonus Malus αυξάνεται κατά δφο (2) κατθγορίεσ ενϊ ςε περίπτωςθ μθ ηθμίασ μειϊνεται κατά μία (1) κατθγορία. Για τισ καλφψεισ αυτζσ ιςχφουν για κάκε μια τα κατωτζρω οριηόμενα. Α) ΙΔΙΕΣ ΗΘΜΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ. 1. Θ αςφάλιςθ ιδίων ηθμιϊν καλφπτει ηθμίεσ του αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου προκαλοφμενεσ αποκλειςτικά και μόνο εκ ςυγκροφςεωσ, προςκροφςεωσ, εκτροπισ, ανατροπισ και καταπτϊςεωσ αυτοφ. 2. Εάν θ αςφάλιςθ ιδίων ηθμιϊν ςυμφωνικθκε μετ' απαλλαγισ οριςμζνου ποςοφ κατ' ατφχθμα, ο Αςφαλιςτισ ευκφνεται μόνο για τθν τυχόν πζρα του ποςοφ απαλλαγισ ηθμία. 3. Δεν καλφπτονται ηθμίεσ που κα προθγθκοφν ςτθν εγκατάςταςθ - ςυςκευζσ υγραεριοκίνθςθσ εφ όςον: α) δεν ζχει δθλωκεί αλλαγι ςτο μθχανολογικό και β) δεν ζχει πλθρωκεί πρόςκετο επαςφάλιςτρο. Β) ΡΥΚΑΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ. Θ αςφάλιςθ πυρόσ περιλαμβάνει τισ ηθμίεσ του αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου ςυνεπεία πυρκαγιάσ ι πτϊςεωσ κεραυνοφ. Επίςθσ περιλαμβάνει τισ ηθμίεσ του αυτοκινιτου εξ εκριξεωσ αυτοφ. Εξαιροφνται ηθμίεσ του αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου ςυνεπεία πυρκαγιάσ, προκλθκείςασ λόγω τρομοκρατικϊν ενεργειϊν, ι κακόβουλθσ βλάβθσ, οι οποίεσ για να Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 11

12 καλυφκοφν απαιτείται πζραν τθσ κάλυψθσ από πυρκαγιά να υπάρχουν και ςχετικζσ πρόςκετεσ καλφψεισ, ςυνεπεία τρομοκρατικϊν ενεργειϊν και κακόβουλθσ βλάβθσ. Επίςθσ εξαιροφνται ηθμίεσ του αςφαλιηομζνου αυτοκινιτου ςυνεπεία πυρκαγιάσ εξαιτίασ διαρροισ υγραερίου εφ όςον: α) δεν ζχει δθλωκεί αλλαγι ςτο μθχανολογικό και β) δεν ζχει πλθρωκεί πρόςκετο επαςφάλιςτρο. Γ) ΟΛΙΚΘ ΚΛΟΡΘ. 1. Θ αςφάλιςθ κλοπισ καλφπτει τθν πραγματικι αξία του αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου κατά τθν θμζρα τθσ απϊλειάσ του. 2. Θ υποχρζωςθ του αςφαλιςτι υφίςταται υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ απϊλεια δθλϊκθκε αμελλθτί ςτθν αςτυνομικι αρχι και θ υποχρζωςθ καταβολισ γεννάται μόνο μετά παρζλευςθ ενενιντα θμερϊν αφότου υποβλθκεί ςχετικι μινυςθ και εφόςον προςκομιςκεί βεβαίωςθ ότι θ μινυςθ εκκρεμεί, και υπό τον όρο ότι το αυτοκίνθτο δεν ζχει βρεκεί εντόσ τθσ προκεςμίασ αυτισ. Ο αςφαλιςτισ ευκφνεται για καταβολι αποηθμιϊςεωσ, ζςτω και αν, μετά τθν παρζλευςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, το αυτοκίνθτο βρεκεί. Ο μθνυτισ δε δικαιοφται να αποςφρει τθ μινυςθ οφτε μετά τθν καταβολι του αςφαλίςματοσ υποχρεοφμενοσ άλλωσ ςε αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ του αςφαλιςτι από αυτό το λόγο. 3. Δεν καλφπτονται οποιεςδιποτε ηθμίεσ ι απϊλειεσ τμθμάτων ι εξαρτθμάτων του αυτοκινιτου που κα προξενθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ κλοπισ τουσ, εφόςον το αυτοκίνθτο βρεκεί πριν τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 2 του παρόντοσ εκτόσ εάν είχε ςυναφκεί αςφάλιςθ μερικισ κλοπισ. 4. Για τθν καταβολι τθσ αποηθμιϊςεωσ ο αςφαλιςτισ δφναται να ηθτιςει: α) τθν παροχι από τον κφριο του αυτοκινιτου εγγράφου εντολισ και ανζκκλθτθσ πλθρεξουςιότθτασ με τθν οποία κα δίδεται ςτον αςφαλιςτι το δικαίωμα να πουλιςει το ευρεκθςόμενο αυτοκίνθτο και να κρατιςει για τον εαυτό του, εφόςον επικυμεί το τίμθμα, β) τθν υπογραφι ςυμβολαιογραφικοφ προςφμφωνου, παρζχοντασ τθν ευχζρεια ςτον αςφαλιςτι να ηθτιςει τθν υπογραφι οριςτικοφ ςυμβολαίου μεταβιβάςεωσ τθσ κυριότθτοσ του ευρεκθςομζνου αυτοκινιτου, είτε ςε αυτόν και περιζχοντασ (του προςυμφϊνου) ριτρα αυτοςυμβάςεωσ υπζρ του αςφαλιςτι, είτε ςε οποιονδιποτε τρίτο που κα υποδειχκεί από τον αςφαλιςτι. Εφόςον το αυτοκίνθτο ζχει βρεκεί μζχρι τθν θμζρα τθσ πλθρωμισ, ο αςφαλιςτισ δφναται να αρνθκεί τθν αποηθμίωςθ εάν δεν ζχει προθγθκεί νόμιμθ μεταβίβαςθ τθσ κυριότθτοσ του αυτοκινιτου ςε αυτόν ι ςε οποιονδιποτε τρίτο που κα υποδειχκεί από τον αςφαλιςτι, γ) διλωςθ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ ότι δεν υπάρχουν χρζθ του αυτοκινιτου προσ τρίτουσ (π.χ. τζλθ κυκλοφορίασ, πρόςτιμα από παραβάςεισ του Κ.Ο.Κ. κ.λπ.). Σε περίπτωςθ υπάρξεωσ τζτοιων χρεϊν, θ εταιρία δικαιοφται να παρακρατιςει αυτά από τθν αποηθμίωςθ. 5. Εάν το αυτοκίνθτο βρεκεί μετά τθν καταβολι του αςφαλίςματοσ, ο αςφαλιςμζνοσ ι ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ ι ο αςφαλιςμζνοσ κφριοσ του αυτοκινιτου ζχουν υποχρζωςθ να ειδοποιιςουν τον αςφαλιςτι ευκφσ ωσ λάβουν γνϊςθ για αυτό. Ο αςφαλιςτισ εξάλλου, ζχοντασ λάβει γνϊςθ τθσ ανεφρεςθσ του αυτοκινιτου υποχρεοφται να καλζςει εγγράφωσ τον αςφαλιςμζνο ςτθ δθλωκείςα διεφκυνςι του όπωσ εντόσ δφο μθνϊν δθλϊςει εγγράφωσ εάν επικυμεί να κρατιςει το ευρεκζν αυτοκίνθτο επιςτρζφοντασ όμωσ άμεςα το καταβλθκζν αςφάλιςμα, πλζον τόκων και εξόδων. Σε περίπτωςθ μθ απαντιςεωσ εντόσ τθσ Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 12

13 προκεςμίασ των δφο μθνϊν, ο αςφαλιςμζνοσ εκπίπτει του δικαιϊματοσ αυτοφ και το όχθμα ανικει ςτθν Εταιρία. Δ) ΜΕΙΚΘ ΚΛΟΡΘ. Θ αςφάλιςθ μερικισ κλοπισ καλφπτει μόνο τισ κατά τθ διάρκεια τθσ κλοπισ ηθμίεσ αφαιρζςεωσ τεμαχίων ι εξαρτθμάτων του αυτοκινιτου ςτερεϊσ προςδεδεμζνων ςτο ςϊμα του και απαραίτθτων για τθν κίνθςθ και τθ λειτουργία αυτοφ. Ε) ΙΔΙΕΣ ΗΘΜΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΘΝ ΑΡΟΡΕΙΑ ΚΛΟΡΘΣ. Καλφπτονται τυχόν ηθμίεσ που κα προκλθκοφν ςτο αςφαλιςμζνο όχθμα κατά τθν απόπειρα ολικισ ι μερικισ κλοπισ. ΣΤ) α). ΘΑΥΣΘ ΚΥΣΤΑΛΛΫΝ. Καλφπτονται οι ηθμίεσ που κα υποςτοφν ςυνεπεία κραφςθσ ι ρωγμισ από οποιαδιποτε αιτία, οι εξισ και μόνο γυάλινεσ επιφάνειεσ του αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου, παρμπρίη, τηάμια παρακφρων και φινιςτρίνια. Εξαιροφνται τθσ κάλυψθσ οι θλιοροφζσ, οι αιςκθτιρεσ που φζρουν οι ανεμοκϊρακεσ, τα φανάρια και οι κακρζπτεσ. Θ υποχρζωςθ τθσ εταιρίασ περιορίηεται μόνο ςτθν αξία αντικατάςταςθσ του αςφαλιηόμενου κρυςτάλλου. Θ εταιρία δεν ευκφνεται για ζξοδα επανεγκατάςταςθσ ι ευκυγράμμιςθσ των πλαιςίων των καλυπτόμενων γυάλινων επιφανειϊν ςε περίπτωςθ μετατόπιςθσ ι ςτρζβλωςισ τουσ. Σε περίπτωςθ επιλογισ ςυνεργείου από τον αςφαλιηόμενο θ κάλυψθ υπόκειται ςε απαλλαγι 50,00. Το αναγραφόμενο κεφάλαιο ςτον πίνακα παροχϊν αφορά το ετιςιο ακροιςτικό. Σε περίπτωςθ ολοςχεροφσ καταςτροφισ και απόςυρςθσ του αυτοκινιτου, δεν παρζχεται κάλυψθ, λόγω ανζφικτθσ αποκατάςταςθσ. β). ΘΑΥΣΘ ΑΕΟΣΑΚΫΝ. Καλφπτονται οι ηθμίεσ που κα υποςτοφν οι αερόςακοι του αςφαλιηόμενου αυτοκινιτου ςυνεπεία ατυχιματοσ (ςφγκρουςθ, πρόςκρουςθ, ανατροπι, εκτροπι, κατάπτωςθ), εφ' όςον θ κάλυψθ αναγράφεται ςτουσ αςφαλιηόμενουσ κινδφνουσ του αςφαλιςτθρίου μζχρι του ποςοφ και με τθν απαλλαγι που κακορίηεται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. Δεν ιςχφει θ κάλυψθ ηθμιϊν ςτουσ αερόςακουσ ςυνεπεία ατυχιματοσ όταν το όχθμα ζχει επιςκευαςκεί χωρίσ να προθγθκεί ζλεγχοσ από τθν εταιρία. Σε περίπτωςθ επιλογισ ςυνεργείου από τον αςφαλιηόμενο θ κάλυψθ υπόκειται ςε απαλλαγι 200,00. Σε περίπτωςθ ηθμίασ οι καλφψεισ α και β δεν αφαιροφνται και ωσ εκ τοφτου δεν επιςτρζφονται αςφάλιςτρα. Η) ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ ΣΥΝΕΡΕΙΑ ΡΥΚΑΓΙΑΣ. Δθλοφται και ςυμφωνείται ότι με το παρόν αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο καλφπτεται θ Αςτικι Ευκφνθ του ιδιοκτιτθ του οχιματοσ για υλικζσ ηθμίεσ ζναντι τρίτων ςυνεπεία πυρκαγιάσ που προκλικθκε από το αςφαλιηόμενο όχθμα και ζωσ του ποςοφ όπωσ κακορίηεται ςτθν πρϊτθ ςελίδα του παρόντοσ αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Θ) ΙΔΙΕΣ ΗΘΜΙΕΣ ΣΥΝΕΡΕΙΑ ΘΕΟΜΘΝΙΑΣ. Καλφπτονται οι ηθμίεσ που προκαλοφνται ςτο αςφαλιςμζνο όχθμα άμεςα ι ζμμεςα από πλθμμφρα, τυφϊνα, λαίλαπα, ανεμοκφελλα, ζκρθξθ θφαιςτείου ι άλλθ φυςικι διαταραχι. θτά αναφζρεται και ςυμφωνείται ότι δεν καλφπτονται οι μθχανικζσ βλάβεσ που ζχουν ωσ αιτία τον παγετό. Θ) ΙΔΙΕΣ ΗΘΜΙΕΣ ΑΡΟ ΚΑΚΟΒΟΥΛΘ ΒΛΑΒΘ. Καλφπτονται ηθμίεσ που κα προξενθκοφν εκ προκζςεωσ από κακόβουλεσ πράξεισ τρίτων. Εξαιροφνται ηθμίεσ που προκαλοφνται κατά τθ Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 13

14 διάρκεια κλοπισ του αςφαλιηόμενου οχιματοσ οι οποίεσ για να καλυφκοφν απαιτείται να υπάρχει θ ςχετικι πρόςκετθ κάλυψθ. Ι) ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ ΣΥΝΕΡΕΙΑ ΜΕΤΑΨΕΟΜΕΝΟΥ ΨΟΤΙΟΥ. Καλφπτεται θ Αςτικι Ευκφνθ προσ τρίτουσ για ηθμίεσ που προκαλοφνται από το μεταφερόμενο ι το προεξζχον φορτίο του αςφαλιηόμενου οχιματοσ. Σε κάκε περίπτωςθ όμωσ εξαιρείται θ κάλυψθ τθσ ευκφνθσ για ηθμίεσ από μεταφερόμενα με το καλυπτόμενο όχθμα εκρθκτικά υλικά ι εφφλεκτα χθμικά προϊόντα. ΙΑ) ΡΥΚΑΓΙΑ ΣΥΝΕΡΕΙΑ ΤΟΜΟΚΑΤΙΚΫΝ ΕΝΕΓΕΙΫΝ. Καλφπτονται ηθμίεσ προκαλοφμενεσ αμζςωσ ι εμμζςωσ εκ πυρκαγιάσ, προκλθκείςασ λόγω τρομοκρατικϊν ενεργειϊν, υπό τθν προχπόκεςθ ότι υπάρχει κάλυψθ πυρόσ αυτοκινιτου και ότι ζχουν καταβλθκεί τα αντίςτοιχα αςφάλιςτρα όπωσ ορίηει ο Ν. 2496/97. ΙΒ) ΥΛΙΚΕΣ ΗΘΜΙΕΣ ΑΡΟ ΑΝΑΣΨΑΛΙΣΤΟ ΟΩΘΜΑ. Με τον παρόντα Ειδικό Προ, θ αςφαλιςτικι κάλυψθ επεκτείνεται και καλφπτει, τισ υλικζσ ηθμίεσ και μόνο, που προκαλοφνται ςτο αςφαλιςμζνο αυτοκίνθτο (δθλαδι κόςτοσ αποκατάςταςθσ βλαβϊν ι ςε περίπτωςθκαταςτροφισ, τθν αξία του, κατά το χρόνο επελεφςεωσ τθσ ηθμίασ μείον τθ διαςωκείςα αξία), το οποίο περιγράφεται ςτον Ρίνακα Καλφψεων, από ςφγκρουςι του με άλλο αναςφάλιςτο όχθμα, με ελλθνικζσ μόνο πινακίδεσ κυκλοφορίασ, μζχρι του ορίου του αςφαλιςτικοφ ποςοφ υλικϊν ηθμιϊν που ορίηεται ςτον Ρίνακα Καλφψεων για τθν κάλυψθ αυτι, μείον τθν ςυμφωνθμζνθ απαλλαγι. Ρροχπόκεςθ αποηθμίωςθσ του Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ αποτελεί: α) Θ διαπίςτωςθ αφενόσ του αναςφαλίςτου αυτοκινιτου και αφετζρου τθσ αποκλειςτικισ ευκφνθσ αυτοφ, θ οποία πρζπει να προκφπτει από ικανά αποδεικτικά ςτοιχεία και από Δθμόςια ζγγραφα (Αντίγραφο Δελτίου Συμβάντοσ τθσ Αςτυνομικισ Αρχισ, που επιλιφκθκε ςτο ατφχθμα, Ροινικι Δικογραφία). Ο αςφαλιςτισ ζχει δικαίωμα να αρνθκεί τθν κάλυψθ τθσ ηθμίασ, εφόςον από τα αποδεικτικά ςτοιχεία, κεωρείται πικανι θ απόδοςθ ζςτω και ςυνυπαιτιότθτασ ςτο ατφχθμα και ςτο αςφαλιςμζνο όχθμα. β) Θ διαφφλαξθ των δικαιωμάτων του Λιπτθ τθσ Αςφάλιςθσ εναντίον του υπευκφνου τρίτου για τθν αποκατάςταςθ και επανείςπραξθ του ποςοφ τθσ αποηθμίωςθσ, για τθν καταβολι τθσ οποίασ ο Λιπτθσ τθσ Αςφάλιςθσ εκχωρεί από τϊρα ςτθν Εταιρία, κάκε ςχετικό δικαίωμα του και παρζχει τθν πλθρεξουςιότθτα να ενεργιςει εξϊδικα ι δικαςτικά ςτο όνομά τθσ ι και ςτο όνομά του για τθν αποηθμίωςι τθσ από τον τρίτο. γ) Θ ςυνολικι ευκφνθ του Αςφαλιςτι για όλθ τθν περίοδο τθσ αςφάλιςθσ και από τθν πραγματοποίθςθ ενόσ ι παραπάνω από τουσ καλυπτόμενουσ με το παρόν ςυμβόλαιο κινδφνουσ, δεν μπορεί ςε καμία περίπτωςθ να υπερβεί το αςφαλιηόμενο κεφάλαιο, ςυνεπϊσ μετά από κάκε πλθρωμι αποηθμίωςθσ, από οποιονδιποτε από τουσ καλυπτόμενουσ κινδφνουσ, το αςφαλιηόμενο κεφάλαιο μειϊνεται αυτόματα κατά το ιςόποςο τθσ καταβλθκείςασ αποηθμίωςθσ και το ςυμβόλαιο αυτό ιςχφει για το υπολειπόμενο αςφαλιηόμενο κεφάλαιο που απομζνει μετά τθ μείωςθ. δ. 1) Σε περίπτωςθ που μετά τθν καταβολι ςτον αςφαλιςμζνο, τθσ ςχετικισ ωσ άνω Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 14

15 αποηθμίωςθσ, αποδειχκεί με οποιοδιποτε τρόπο ότι το φερόμενο ωσ αναςφάλιςτο όχθμα, ιταν αςφαλιςμζνο, τότε θ Εταιρία δικαιοφται να απαιτιςει τθν άμεςθ επιςτροφι τθσ καταβλθκείςασ ςτον αςφαλιςμζνο αποηθμίωςθσ. Μζχρι όμωσ τθν επιςτροφι τθσ αποηθμίωςθσ, δικαιοφται να επιδιϊκει τθν επανείςπραξθ από κάκε τρίτο υπόχρεο, ςυμψθφίηοντασ κάκε ειςπραχκζν ποςό με τθν απαίτθςι τθσ κατά του αςφαλιςμζνου. 2) Σε περίπτωςθ που μετά τθν καταβολι ςτον αςφαλιςμζνο, τθσ ςχετικισ ωσ άνω αποηθμίωςθσ, αποδειχκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ, ότι θ ευκφνθ του ατυχιματοσ, βάρυνε εν όλω ι εν μζρει το αςφαλιςμζνο ςτθν Εταιρία όχθμα, και για το λόγο αυτό θ Εταιρία επανειςπράξει από τον υπόχρεο τρίτο κανζνα ι μειωμζνο ποςό (μθ λαμβανομζνων υπόψθ των τόκων και τθσ δικαςτικισ δαπάνθσ), ο αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτθν Εταιρία τθ διαφορά του ειςπραχκζντοσ κεφαλαίου, ςε ςχζςθ με το ποςό που του καταβλικθκε. ε. Κατ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 14 του Ν. 2497/1997, με τθν καταβολι του αςφαλίςματοσ, θ αξίωςθ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ κατά του οδθγοφ, ιδιοκτιτθ, κατόχου του αναςφάλιςτου οχιματοσ, ι και του ΕΡΙΚΟΥΙΚΟΥ ΚΕΨΑΛΑΙΟΥ, περιζρχεται ςτον αςφαλιςτι ςτθν ζκταςθ του αςφαλίςματοσ που κατζβαλε. ςτ. Ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ - αςφαλιςμζνοσ κατά τθν είςπραξθ του ποςοφ τθσ αποηθμίωςθσ, ςυμφωνείται να υπογράφει ζγγραφο προσ τθν αςφαλιςτικι εταιρία, με το οποίο κα τθσ εκχωρεί τθν ζναντι του ΕΡΙΚΟΥΙΚΟΥ ΚΕΨΑΛΑΙΟΥ και κάκε άλλου υπόχρεου προσ αποηθμίωςι του απαίτθςι του, για το ποςό που του καταβλικθκε. ΙΓ) ΑΡΟΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΛΙΚΫΝ ΗΘΜΙΫΝ ΑΣΨΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ ΑΡΟ ΑΤΥΩΘΜΑ ΜΕ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ ΤΙΤΟΥ ΓΝΫΣΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ. Αποκατάςταςθ υλικϊν ηθμιϊν αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου (μόνο κόςτοσ επιςκευισ ι αντικατάςταςθσ αυτοκινιτου ςε περίπτωςθ ολοςχεροφσ καταςτροφισ), από ατφχθμα με αποκλειςτικι ευκφνθ τρίτου γνωςτοφ αςφαλιςμζνου αυτοκινιτου, με ελλθνικζσ μόνο πινακίδεσ κυκλοφορίασ, υπό τον όρο θ ηθμία να μθν υπερβαίνει το αςφαλιςτικό ποςό. Για τθν κάλυψθ τζτοιασ ηθμίασ πρζπει αφενόσ να είναι γνωςτά τα ςτοιχεία του ηθμιογόνου αυτοκινιτου και αφετζρου ο οδθγόσ του να υπογράψει ανεπιφφλακτθ διλωςθ ανάλθψθσ τθσ αποκλειςτικισ ευκφνθσ του ατυχιματοσ. Συμφωνείται όμωσ ότι θ διλωςθ αυτι, δεν δεςμεφει τθν εταιρία, εφόςον με βάςθ τισ ςυνκικεσ του ατυχιματοσ, και κατ' εφαρμογι των διατάξεων του ΚΟΚ, προκφπτει ευκφνθ (αποκλειςτικι ι ςυνυπαιτιότθτα) του αςφαλιςμζνου. Με τθν καταβολι τθσ αποηθμιϊςεωσ, ο αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται να υπογράψει διλωςθ εκχϊρθςθσ των δικαιωμάτων του, για το ποςό τθσ αποηθμίωςθσ, ζναντι παντόσ τρίτου υπόχρεου προσ αποηθμίωςθ του. Συμφωνείται ότι ςε περίπτωςθ που μετά τθν καταβολι ςτον αςφαλιςμζνο, τθσ ςχετικισ ωσ άνω αποηθμίωςθσ, αποδειχκεί με τελεςίδικθ απόφαςθ, ότι θ ευκφνθ του ατυχιματοσ, βάρυνε εν όλω ι εν μζρει το αςφαλιςμζνο ςτθν Εταιρία όχθμα, και για το λόγο αυτό θ Εταιρία επανειςπράξει από τον υπόχρεο τρίτο, κανζνα ι μειωμζνο ποςό (μθ λαμβανομζνων υπόψθ των τόκων και τθσ δικαςτικισ δαπάνθσ), ο αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται να επιςτρζψει ςτθν Εταιρία τθ διαφορά του ειςπραχκζντοσ κεφαλαίου, ςε ςχζςθ με το ποςό που του καταβλικθκε. ΙΔ) ΑΣΤΙΚΘ ΕΥΘΥΝΘ ΑΥΤΟΚΙΝΘΤΟΥ ΑΡΟ ΤΘ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΤΟΥ ΫΣ ΕΓΑΛΕΙΟ. α) Αςφαλιςτικι κάλυψθ. Καλφπτεται θ αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων, για ςωματικζσ βλάβεσ και υλικζσ ηθμίεσ, που κα προκλθκοφν κατά τθ λειτουργία του οχιματοσ ωσ εργαλείο. Δε κεωροφνται τρίτοι και δεν καλφπτονται, ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ, ο χειριςτισ, ο οδθγόσ, ιδιοκτιτθσ, κάτοχοσ και κάκε προςτθκείσ. Επίςθσ δεν καλφπτονται ηθμίεσ ςτο ίδιο το όχθμα, κακϊσ και ςε μεταφερόμενα, ι ανυψοφμενα διά του αςφαλιςμζνου οχιματοσ εμπορεφματα ι πρόςωπα. Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 15

16 β) Εξαιρζςεισ από τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ. Από τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ εξαιροφνται οι παρακάτω περιπτϊςεισ: 1. Κακίηθςθ, πλθμμφρα ι μόλυνςθ από το νερό. 2. Ηθμίεσ ςε ςωλθνϊςεισ ι καλϊδια. 3. Ηθμίεσ ςε γζφυρεσ, γεφυροπλάςτιγγεσ, υπζργειεσ ι υπόγειεσ γζφυρεσ ι διαβάςεισ, οδοφσ ι ςε οτιδιποτε είναι κάτω από αυτά, εξαιτίασ κραδαςμοφ ι λόγω του βάρουσ του αςφαλιςμζνου οχιματοσ ι του μεταφερομζνου από αυτοφ φορτίου. 4. Σωματικζσ βλάβεσ και υλικζσ ηθμιζσ, οι οποίεσ προξενοφνται από τθ κραφςθ καλωδίων γερανοφ, κατά τθ φορτοεκφόρτωςθ εμπορευμάτων ι φορτίων κάκε είδουσ, εξαιτίασ εκτζλεςθσ ζργου που υπερβαίνει τισ από τον καταςκευαςτι του κακοριςμζνεσ ικανότθτεσ αντοχισ του. 5. Σωματικζσ βλάβεσ και υλικζσ ηθμίεσ, οι οποίεσ προξενοφνται από τθ χριςθ του μθχανιματοσ που εκτελεί ζργο κατά το χρόνο που υπερβαίνει τισ από τον καταςκευαςτι του κακοριςμζνεσ ικανότθτεσ αντοχισ του. ΑΘΟ 2. Τοπικά όρια ιςχφοσ. Θ αςφάλιςθ ιςχφει για τα όρια τθσ Ελλθνικισ Επικράτειασ. ΑΘΟ 3. Διάρκεια αςφάλιςθσ. Θ αςφάλιςθ διαρκεί για το χρονικό διάςτθμα το οποίο αναγράφεται ςτο αςφαλιςτιριο και με τθν προχπόκεςθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ αςφαλίςτρων για το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα. ΑΘΟ 4. Αςφαλιςτικό ποςό και αςφάλιςμα. 1. Επί αςφαλίςεωσ ιδίων ηθμιϊν, κλοπισ, πυρόσ και Θραφςθσ Κρυςτάλλων το αςφαλιςτικό ποςό αποτελεί το ανϊτατο όριο ευκφνθσ του αςφαλιςτι εξ ενόσ ι περιςςοτζρων ατυχθμάτων εντόσ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου για ζκαςτο είδοσ αςφάλιςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πάςθσ φφςεωσ εξόδων. Θ ευκφνθ του αςφαλιςτι επεκτείνεται μζχρι του αςφαλιςτικοφ ποςοφ ακόμα και αν επιλκαν από το ατφχθμα αυτό περιςςότεροι αςφαλιςτικοί κίνδυνοι. 2. Ο αςφαλιςτισ δικαιοφται αντί τθσ καταβολισ χρθματικισ αποηθμιϊςεωσ να αναλάβει τθν επιςκευι του αυτοκινιτου ι τθν αντικατάςταςι του με ιςάξιο αυτοκίνθτο. 3. Εάν το αςφαλιςτικό ποςό καλφπτει μζροσ μόνον τθσ αξίασ του αυτοκινιτου, ο αςφαλιςμζνοσ υφίςταται ανάλογο μζροσ των ηθμιϊν ι απωλειϊν (Αναλογικόσ Κανόνασ- Υπαςφάλιςθ). ΑΘΟ 5. Υπολογιςμόσ αποηθμιϊςεωσ. 1. Για τον υπολογιςμό τθσ αποηθμιϊςεωσ λαμβάνεται ωσ βάςθ θ αξία του αυτοκινιτου ι των βλαβζντων ανταλλακτικϊν αυτοφ κατά τον χρόνο τθσ επζλευςθσ τθσ αςφαλιςτικισ περίπτωςθσ, λαμβανομζνθσ υπόψθ τθσ φκοράσ και παλαιότθτασ αυτϊν. 2. Δαςμοί, ειςφορζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ ςε τρίτουσ αναφερόμενοι ςτθν κτιςθ του Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 16

17 αυτοκινιτου και των ανταλλακτικϊν δεν ςυνυπολογίηονται ςτο ποςό τθσ καταβλθτζασ αποηθμιϊςεωσ, εφόςον ο δικαιοφχοσ του αςφαλίςματοσ κφριοσ του αυτοκινιτου απαλλάςςεται τθσ υποχρεϊςεωσ καταβολισ αυτϊν. Σε περίπτωςθ μερικισ ηθμίασ, εφόςον θ αςφαλιςμζνθ αξία του αυτοκινιτου ζχει υπολογιςκεί χωρίσ δαςμοφσ, ο αςφαλιςτισ δικαιοφται να αφαιρεί από τθν αξία των απαιτιςεων για τθν επιςκευι ανταλλακτικϊν το ποςό των δαςμϊν που αναλογεί ςε αυτά τα ανταλλακτικά. 3. Ο αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται όπωσ κζςει το ταχφτερο ςτθ διάκεςθ του αςφαλιςτι το αυτοκίνθτο προσ διενζργεια πραγματογνωμοςφνθσ, με τθν υποχρζωςθ του αςφαλιςτι να διενεργιςει αυτιν τθν πραγματογνωμοςφνθ εντόσ πζντε θμερϊν από τθν θμερομθνία διάκεςθσ του αυτοκινιτου. Ρρο τθσ παρόδου τθσ προκεςμίασ αυτισ, ο αςφαλιςμζνοσ δεν δικαιοφται να προβεί ο ίδιοσ ςε αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ. ΑΘΟ 6. Γενικζσ υποχρεϊςεισ του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ ι και του αςφαλιηόμενου ςε περίπτωςθ ηθμίασ. Σε περίπτωςθ επζλευςθσ τθσ ηθμίασ, ο λιπτθσ τθσ αςφάλιςθσ ι και ο Αςφαλιςμζνοσ, υποχρεοφται: 1. Να ειδοποιιςει, εγγράφωσ, μζςα ςε οκτϊ (8) θμζρεσ από τότε που περιιλκε ςε γνϊςθ του το ηθμιογόνο γεγονόσ, τθν Εταιρία ι τον πλθςιζςτερο εκπρόςωπό τθσ. 2. Ανεξάρτθτα από τισ ενζργειεσ των Αρχϊν, τισ οποίεσ οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ μόλισ μάκει το ηθμιογόνο γεγονόσ, να κάνει όςα κα ζκανε για το ςυμφζρον του, με ςκοπό τθ διάςωςθ ι τον περιοριςμό τθσ ηθμίασ και κάκε πράξθ, ςφμφωνα με τθν καλι πίςτθ και τισ ςυναλλακτικζσ ςυνικειεσ ενόσ επιμελοφσ προςϊπου, ςαν να μθν ιταν αςφαλιςμζνοσ. 3. Να διευκολφνει και να δίνει κάκε δυνατι και εφλογθ βοικεια ςτουσ εκπροςϊπουσ ι ςτουσ πραγματογνϊμονεσ του αςφαλιςτι, για τθν διαπίςτωςθ του ατυχιματοσ και τθν εκτίμθςθ των ηθμιϊν. 4. Να προωκεί, μζςα ςε οκτϊ (8) θμζρεσ, ςτθν Εταιρία, κάκε δικαςτικό ι εξϊδικο ζγγραφο, που αφορά τθν επζλευςθ του κινδφνου, από όπου και αν προζρχεται αυτό. Θ υπαίτια παράβαςθ από το λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ ι και τον αςφαλιςμζνο των ωσ άνω υποχρεϊςεϊν τουσ, παρζχει ςτον αςφαλιςτι το δικαίωμα να ηθτιςει τθν αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ του. ΑΘΟ 7. Ρεριοριςμοί και εξαιρζςεισ. 1. Για τθν αςφάλιςθ Ιδίων Ηθμιϊν οχιματοσ από ςφγκρουςθ, πρόςκρουςθ, εκτροπι, ανατροπι και κατάπτωςθ αποκλείονται τθσ αςφάλιςθσ ηθμίεσ προξενοφμενεσ: α) Από τθν πρόκεςθ του αςφαλιςμζνου, του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ και του οδθγοφ του αυτοκινιτου είτε των προςτθκζντων υπ αυτϊν προςϊπων ςτθν οδιγθςθ του αυτοκινιτου. β) Από ςυμμετοχι του αςφαλιςμζνου οχιματοσ ςε επιδείξεισ και ςε εορταςτικζσ παρελάςεισ ι ςε επίςθμουσ ι μθ αγϊνεσ ι ςε ςχετικζσ δοκιμαςτικζσ διαδρομζσ (προπονιςεισ) εκτόσ εάν ςυμφωνθκεί ειδικϊσ ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και θ κάλυψθ των ανωτζρω περιπτϊςεων. γ) Από τρομοκρατικζσ πράξεισ, από επιδρομζσ, εχκροπραξίεσ, πολεμικζσ επιχειριςεισ (είτε προ είτε μετά τθν κιρυξθ του πολζμου), εμφυλίου πολζμου, οχλαγωγίεσ, διαδθλϊςεισ, Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 17

18 απεργίεσ, ςτάςεισ, πραξικοπιματα ι επανάςταςθ και επίταξθ κάκε είδουσ. δ) Αμζςωσ ι εμμζςωσ από ιονίηουςα ακτινοβολία ι από ραδιενεργι μόλυνςθ από οποιοδιποτε πυρθνικό καφςιμο ι από οποιοδιποτε πυρθνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) τθσ καφςεωσ πυρθνικοφ καυςίμου. ε) Αμζςωσ ι εμμζςωσ από πλθμμφρα, τυφϊνα, λαίλαπα, ανεμοκφελλα, ζκρθξθ θφαιςτείου, ςειςμοφ ι άλλθσ φυςικισ διαταραχισ. ςτ) Από οδθγό που δεν ζχει τθν άδεια οδιγθςθσ που προβλζπει ο νόμοσ για τθν κατθγορία του οχιματοσ που οδθγεί. Άδεια οδιγθςθσ για άλλουσ τφπουσ οχθμάτων δεν ιςχφει. Θ εξαίρεςθ ιςχφει και αν ακόμθ θ ζλλειψθ δε ςυντζλεςε ςτθν πρόκλθςθ του ατυχιματοσ και αν ακόμθ ο οδθγόσ γνϊριηε να οδθγεί. η) Εάν κατα το ατφχθμα ο οδθγόσ του αυτοκινιτου ευρίςκεται υπό τθν επίδραςθ οινοπνεφματοσ ι τοξικϊν ουςιϊν, κατά τθν ζννοια και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 42 τουκ.ο.κ. όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και ανεξαρτιτωσ εάν θ παράβαςθ αυτι ςυνετζλεςε ςτθν πρόκλθςθ του ατυχιματοσ. θ) Κατά το χρόνο που το όχθμα χρθςιμοποιείται για διαφορετικι από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και τθν άδεια κυκλοφορίασ. κ) Εκ του μεταφερομζνου ι επί του μεταφερομζνου δια του οχιματοσ φορτίου. ι) Πταν το όχθμα μεταφζρει φορτίο ι επιβάτεσ πζραν από το επιτρεπόμενο ανϊτατο όριο εκ τθσ άδειασ κυκλοφορίασ του, ανεξαρτιτωσ αν θ παράβαςθ αυτι ςυνετζλεςε ςτθν πρόκλθςθ του ατυχιματοσ. ια) Άμεςα ι ζμμεςα από ζκρθξθ ι φλόγεσ του οχιματοσ ι πυρκαγιά μεταδοκείςα εξ αυτοφ, όπωσ και ηθμίεσ, από διαρροι υγρϊν ι υγραερίων οποιαςδιποτε φφςεωσ, χρθςιμοποιουμζνων για τθν λειτουργία αυτοφ. ιβ) Κατά το χρόνο που το όχθμα ωκείται από οποιαδιποτε άλλθ εκτόσ τθσ ίδιασ αυτοφ δφναμθσ ι ωκεί άλλο όχθμα ι αντικείμενο κινοφμενο ι μθ επί τροχϊν ι ρυμουλκεί άλλο όχθμα, ι αν το όχθμα κινθκεί χωρίσ ο οδθγόσ να ευρίςκεται ςτθ κζςθ του, εκτόσ εάν ςυμφωνικθκε άλλωσ ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. ιγ) Εντόσ φυλαςςομζνων χϊρων ςτάκμευςθσ ι ςυνεργείων επιςκευισ οχθμάτων ι εκκζςεων αυτοκινιτων εφόςον κατά το χρόνο τθσ ηθμίασ, ο αςφαλιςμζνοσ ζχει παραδϊςει τα κλειδιά του οχιματοσ και το όχθμα οδθγείται από άτομο του χϊρου ςτάκμευςθσ ι του ςυνεργείου ι τθσ ζκκεςθσ αυτοκινιτων. ιδ) Υπό ι επί αυτοκινιτων χωρίσ αρικμό κυκλοφορίασ αςφαλιηομζνων δια ατυχιματοσ εντόσ ςυγκεκριμζνου χϊρου, εφόςον τα ατυχιματα προξενικθκαν εκτόσ του χϊρου αυτοφ. ιε) Κακϋ θν ςτιγμι βρίςκεται το αςφαλιηόμενο αυτοκίνθτο ι μθχάνθμα επί φορτθγίδασ, πλοίου ι πορκμείου ι ςιδθροδρόμου ι κατά τθ φόρτωςθ ι εκφόρτωςθ εξ αυτϊν όπωσ και ηθμίεσ προκαλοφμενεσ ςε τρίτουσ κατά τον οιονδιποτε τρόπο διαμετακόμιςθσ του αςφαλιηομζνου αυτοκινιτου. Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 18

19 ιςτ) Υπό ι επί ειδικοφ τφπου οχθμάτων, εργαλείων ι μθχανθμάτων προερχόμενεσ όχι κατά τθ μετακίνθςθ αυτϊν, αλλά από τθ λειτουργία τουσ ωσ εργαλεία, εκτόσ εάν υπάρχει ειδικι αντίκετθ ςυμφωνία. ιη) Ηθμίεσ που προκλικθκαν ςτο αςφαλιηόμενο όχθμα ςυνεπεία κακισ ςυντιρθςθσ αυτοφ. ιθ) Ηθμίεσ προκαλοφμενεσ επί των ελαςτικϊν του αυτοκινιτου εφόςον αυτζσ δεν ςυντρζχουν μετά άλλων ηθμιϊν καλυπτόμενων δια τθσ παροφςασ αςφάλιςθσ. Ικ) Επί αςφάλιςθσ αυτοκινιτων ψυγείων, κερμοκαλάμων, ηθμίεσ των ψυκτικϊν ι κερμαντικϊν μθχανθμάτων, και εγκαταςτάςεων εν γζνει από οποιαδιποτε αιτία εκτόσ αντίκετθσ ςυμφωνίασ. κ) Ηθμίεσ που ζγιναν κατά το χρόνο που το αυτοκίνθτο κινείται εκτόσ οδϊν μθ προοριηομζνων δια τθν κυκλοφορία αυτοκινιτων ι επί οδϊν των οποίων απαγορεφεται από τισ αρχζσ θ κυκλοφορία. κα) Ηθμίεσ που προκλικθκαν άμεςα ι ζμμεςα ςυνεπεία δολιοφκοράσ ενεργοφμενθσ από πρόςωπα δρϊντα κατϋ επιταγι ι ζμπνευςθ οποιαςδιποτε πολιτικισ οργάνωςθσ και ςυγκροτθμζνθσ ομάδασ υπό τθν εποπτεία των Αρχϊν. κβ) Δεν καλφπτονται ηθμίεσ ςε ελαςτικά, μθχανικά μζςα και καταλφτεσ εφόςον θ ηθμία προκλικθκε εξαιτίασ κακισ κατάςταςθσ του οδοςτρϊματοσ. Σθμείωςθ: Το αναγραφόμενο κεφάλαιο ςτον πίνακα παροχϊν αφορά το ετιςιο ακροιςτικό. 2. Για τθν αςφάλιςθ ηθμιϊν εκ πυρκαϊάσ οχιματοσ αποκλείονται οι ηθμίεσ προξενοφμενεσ: α) Από πρόκεςθ του αςφαλιςμζνου ι του λιπτθ τθσ αςφάλιςθσ. β) Από ςυμμετοχι του αςφαλιςμζνου οχιματοσ ςε επιδείξεισ και ςε εορταςτικζσ παρελάςεισ ι ςε επίςθμουσ ι μθ αγϊνεσ ι ςε ςχετικζσ δοκιμαςτικζσ διαδρομζσ (προπονιςεισ) εκτόσ εάν ειδικϊσ ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο ςυμφωνικθκε και θ κάλυψθ των ανωτζρω περιπτϊςεων. γ) Από τρομοκρατικζσ πράξεισ, από επιδρομζσ, εχκροπραξίεσ, πολεμικζσ επιχειριςεισ (είτε προ είτε μετά τθν κιρυξθ του πολζμου), εμφυλίου πολζμου, οχλαγωγίεσ, διαδθλϊςεισ, απεργίεσ, ςτάςεισ πραξικοπιματα ι επανάςταςθ και επίταξθ κάκε είδουσ. δ) Αμζςωσ ι εμμζςωσ από ιονίηουςα ακτινοβολία ι από ραδιενεργι μόλυνςθ από οποιοδιποτε πυρθνικό καφςιμο ι από οποιοδιποτε πυρθνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) τθσ καφςεωσ πυρθνικοφ καυςίμου. ε) Αμζςωσ ι εμμζςωσ από πλθμμφρα, τυφϊνα, λαίλαπα, ανεμοκφελλα, ζκρθξθ θφαιςτείου, ςειςμοφ ι άλλθσ φυςικισ διαταραχισ. ςτ) Από οδθγό που δεν ζχει τθν από το νόμο και για τθν κατθγορία του οχιματοσ που οδθγεί προβλεπόμενθ άδεια οδιγθςθσ. η) Κακϋ όν χρόνο ο οδθγόσ του αυτοκινιτου τελεί υπό τθν επίδραςθ οινοπνεφματοσ ι Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 19

20 τοξικϊν ουςιϊν κατά τθν ζννοια και τισ προχποκζςεισ του Κ.Ο.Κ. θ) Κατά τθ διάρκεια που το όχθμα χρθςιμοποιείται για διαφορετικι από το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο και τθν άδεια κυκλοφορίασ. κ) Εκ του μεταφερομζνου ι επί του μεταφερομζνου δια του οχιματοσ φορτίου. 3. Για τθν αςφάλιςθ ολικισ κλοπισ ι ηθμιϊν του αυτοκινιτου κατά τθ διάρκεια τθσ κλοπισ του (αςφάλιςθ μερικισ κλοπισ) αποκλείονται τθσ αςφάλιςθσ ηθμίεσ προξενοφμενεσ: α) Από επιδρομι, εχκροπραξία ι πολεμικι επιχείρθςθ είτε προ είτε μετά τθν κιρυξθ του πολζμου, εμφυλίου πολζμου, οχλαγωγία, διαδιλωςθ, απεργία, ςτάςθ, πραξικόπθμα, επανάςταςθ, επίταξθ πάςθσ φφςεωσ. β) Αμζςωσ ι εμμζςωσ από ιονίηουςα ακτινοβολία ι από ραδιενεργι μόλυνςθ από οποιαδιποτε πυρθνικό καφςιμο ι από οποιοδιποτε πυρθνικό απόρριμμα (κατάλοιπο) τθσ καφςεωσ πυρθνικοφ καυςίμου. γ) Αμζςωσ ι εμμζςωσ από πλθμμφρα, τυφϊνα, λαίλαπα, ανεμοκφελλα, ζκρθξθ θφαιςτείου, ςειςμοφ ι άλλθσ φυςικισ διαταραχισ. ΑΘΟ 8. Διακανονιςμόσ ηθμίασ. Ο αςφαλιςτισ ζχει το δικαίωμα να κάνει κάκε ζρευνα για τα αίτια τθσ ηθμίασ και για τισ περιςτάςεισ κάτω από τισ οποίεσ ζγινε αυτι όπωσ και για τθν φπαρξθ και τθν αξία του αςφαλιςμζνου κινδφνου, κατά το χρόνο του ατυχιματοσ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΡΟΣΫΡΙΚΫΝ ΑΤΥΩΘΜΑΤΫΝ ΟΔΘΓΟΥ, ΚΑΤΟΩΟΥ & ΙΔΙΟΚΤΘΤΘ ΟΩΘΜΑΤΟΣ (Κ01) ΑΘΟ 1. Ραρεχόμενεσ καλφψεισ ΚΑΛΥΪΕΙΣ 1. ΑΡΫΛΕΙΑ ΗΫΘΣ ΑΡΟ ΤΟΩΑΙΟ ΑΤΥΩΘΜΑ. 2. ΜΟΝΙΜΘ ΟΛΙΚΘ ΑΝΙΚΑΝΟΤΘΤΑ ΑΡΟ ΤΟΩΑΙΟ ΑΤΥΩΘΜΑ. Με ανϊτατο όριο ευκφνθσ κατά γεγονόσ όπωσ αναφζρεται ςτα αςφαλιηόμενα ποςά του παρόντοσ. ΑΘΟ 2. Αντικείμενο αςφάλιςθσ, ζννοια ατυχιματοσ. α) Θ αςφάλιςθ καλφπτει οποιαδιποτε Σωματικι Βλάβθ που μπορεί να κακοριςκεί με αντικειμενικότθτα και που ςυνιςτά τθν άμεςθ αποκλειςτικι και αποδεδειγμζνθ αιτία του κανάτου ι τθσ μόνιμθσ ολικισ ανικανότθτασ από τροχαίο ατφχθμα του ιδιοκτιτθ, κατόχου και οδθγοφ του αςφαλιηομζνου οχιματοσ που κα ςυμβεί κατά τθ διάρκεια που αυτοί επιβιβάηονται, ταξιδεφουν ι αποβιβάηονται από το αυτοκίνθτο και ςυγκεκριμζνα κατά τθ λειτουργία του ςυνεπεία ι εξ αφορμισ αυτισ. β) Ατφχθμα, κατά τθν ζννοια (αυτοφ) του αςφαλιςτθρίου, κεωρείται αυτό που προκαλεί τθν επζλευςθ κάποιου γεγονότοσ από τουσ κινδφνουσ που καλφπτονται, εφόςον προζρχεται από αιτία εξωτερικι, τυχαία, ορατι, αιφνίδια και απόλυτα ανεξάρτθτθ τθσ κελιςεωσ των αςφαλιηομζνων ι των δικαιοφχων, ςυςχετιηομζνου με το αςφαλιηόμενο ςτθν Εταιρία όχθμα που οδθγοφν ι επιβαίνουν. γ) Δικαιοφχοι αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ: Δ Ζκδοςθ όρων πακζτου αςφάλιςθσ αυτοκινιτου (Θμερομθνία 10/6/2015) Σελίδα 20

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Πυρόσ

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Πυρόσ Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Πυρόσ 1. Χρεολυτικό Εςτία Α Οι παρεχόμενεσ καλφψεισ του πακζτου Αςφάλιςθσ Χρεολυτικό Εςτία Α είναι οι εξισ : Πυρόσ Κεραυνοφ ειςμόσ ΠΡΟΘΕΣΕ ΠΑΡΟΧΕ: Μποροφμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ MR FRANCE VALUE ASSISTANCE by Victory ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΣΙΚΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ MR FRANCE VALUE ASSISTANCE by Victory ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΣΙΚΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ MR FRANCE VALUE ASSISTANCE by Victory ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΚΑΛΤΨΗ ΑΣΣΙΚΗ 1. Όςοι πελάτεσ του προγράμματοσ «Mr.France Value Assistance by victory» φζρουν το ςυμβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ»

ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» ΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ» ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Ι.ΟΡΙΜΟΙ α) «Αςφαλιςτισ» θ Ανϊνυμθ Αςφαλιςτικι Εταιρεία Βοθκείασ με τθν επωνυμία EUROP ASSISTANCE S.A. GREEK BRANCH, μία

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ. 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ. Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΩΝ 3. φςταςη Ομόρρυθμησ Εταιρίασ Δρ. Ιωάννησ Ντόκασ 1 Διαδικαςία και ζξοδα φςταςησ Ο.Ε 1.Υπογραφι Καταςτατικοφ 2. Υποβολι Καταςτατικοφ ςτθν αρμόδια ΔΟΥ και πλθρωμι του φόρου ςυγκζντρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΚΗΥΞΗ τα πλαίςια του φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα του αγϊνα, ο Όμιλοσ προτίκεται να ςυγκεντρϊςει τρόφιμα μακράσ διαρκείασ ςτα γραφεία του, τα οποία κα δοκοφν αντί χρθματικοφ ποςοφ, προσ ενίςχυςθ φιλανκρωπικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα

Συνταξιοδοτικά προγράμματα Συνταξιοδοτικά προγράμματα Πρόγραμμα Σφνταξθσ Easy (κωδ:10536) Πρόγραμμα ςφνταξθσ με προςιτζσ και τακτικζσ καταβολζσ, με 0% ι 5% αναπροςαρμογι που εξαςφαλίηουν τον αςφαλιςμζνο, δθμιουργϊντασ ςταδιακά και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Γράφημα 1: Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντεσ, Ιανουάριοσ 2010-Μάιοσ 2017

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Γράφημα 1: Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντεσ, Ιανουάριοσ 2010-Μάιοσ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 31 Λουλίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΔΙΚΑ ΣΡΟΧΑΙΑ ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ: Μάιοσ 217 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛ ΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία για τα «Οδικά Σροχαία Ατυχιματα»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Γράφημα 1: Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντεσ, Ιανουάριοσ 2010-Μάρτιοσ Οκτ-13. Οκτ-14. Απρ-14. Λαν-15. Λουλ-14. Λουλ-13.

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Γράφημα 1: Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντεσ, Ιανουάριοσ 2010-Μάρτιοσ Οκτ-13. Οκτ-14. Απρ-14. Λαν-15. Λουλ-14. Λουλ-13. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 31 Μαΐου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΔΙΚΑ ΣΡΟΧΑΙΑ ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ: Μάρτιοσ 217 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛ ΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία για τα «Οδικά Σροχαία Ατυχιματα»

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ

Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ Ασφάλεια και σιγουριά για όλουσ τουσ πολίτεσ 1. Πλιρθσ και μόνιμθ κατάργθςθ οποιουδιποτε επεμβατικοφ ι εγγυθτικοφ δικαιϊματοσ τρίτθσ χϊρασ που κα αφορά είτε το ςφνολο είτε τμιμα τθσ Κυπριακισ επικράτειασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Στα Τρίκαλα, ςιμερα 30 Μαϊου 2014 θμζρα Ραραςκευι, μεταξφ: 1. Του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 (Προςωρινά ςτοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ιαν Δεκ Ιαν Δεκ Ιαν Αριθμόσ πλοίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 16 Ιανουαρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: ΝΟΕΜΒΡΙΟ 216 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άρθρο 1

ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ. Άρθρο 1 ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Ενςωμάτωςη ςτο ελληνικό δίκαιο τησ Οδηγίασ 2014/62/EE του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τησ 15ησ Μαΐου 2014 ςχετικά με την προςταςία του ευρώ και άλλων νομιςμάτων από την παραχάραξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ωποζργο 3 «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)»

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ωποζργο 3 «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)» Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: «Απόκτθςθ πολυμεςικοφ περιεχομζνου (βίντεο, κείμενα, μεταφράςεισ)» ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων

Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων Εςωτερικόσ Κανονιςμόσ Εθνικοφ Μετςοβίου Πολυτεχνείου για την αξιοποίηςη εφευρζςεων κοπόσ Άρκρο 1. Ο Κανονιςμόσ για τθν αξιοποίθςθ εφευρζςεων ρυκμίηει τα δικαιϊματα του ΕΜΠ ςε πολυτεχνικζσ εφευρζςεισ, τθ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ

Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά. Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Κ.Φ.Α.Σ. Τι αλλάζει Τι σας αυορά Σεμινάριο, Ακινα 24/1/2014 Ιωάννθσ Τριανταφφλλου Φοροτεχνικόσ Σφμβουλοσ Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών 2 Καταςτάςεισ πελατών και προμθκευτών Υπόχρεοι Υποβολισ Όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ (ΑΕΟ*) τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ Συνεργαςία Τελωνείων Επιχειριςεων για τθν αςφάλεια τθσ εφοδιαςτικισ αλυςίδασ και για τθ διευκόλυνςθ του εμπορίου * Authorised Economic

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ.

Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Αςφαλισ πρόςβαςθ από οπουδιποτε, δε χρειάηεται εγκατάςταςθ ι ενθμζρωςθ. Σφγχρονο, απλό, λειτουργικό και εφχρθςτο περιβάλλον εργαςίασ, με ταχφτατθ ειςαγωγι δεδομζνων και παραγωγι αποτελεςμάτων. Το Const

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Γράφημα 1: Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντεσ, Ιανουάριοσ 2010-Ιοφλιοσ Ατυχιματα (αριςτερόσ άξονασ)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Γράφημα 1: Οδικά τροχαία ατυχήματα και παθόντεσ, Ιανουάριοσ 2010-Ιοφλιοσ Ατυχιματα (αριςτερόσ άξονασ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 επτεμβρίου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΔΙΚΑ ΣΡΟΧΑΙΑ ΑΣΤΧΗΜΑΣΑ: Λοφλιοσ 217 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛ ΣΑΣ) ανακοινϊνει τα προςωρινά1 ςτοιχεία για τα «Οδικά

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016

Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ. Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 Όροι λειτουργίασ φαρμακείων: ευρωπαϊκά πρότυπα και εθνικζσ ιδιαιτερότητεσ Σεραφείμ Ζικασ Μζλοσ Δ.Σ. ΠΦΣ 3/4/2016 3/4/2016 HELLAS PHARM 2016 1 Περιεχόμενα: PGEU και φαρμακεία, Πλαίςιο λειτουργίασ φαρμακείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: Ιοφνιοσ 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία)

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: Ιοφνιοσ 2017 (Προςωρινά ςτοιχεία) Μάϊ Αριθμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 31 οφςτου 217 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΔΤΝΑΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤ ΣΟΛΟΤ: 217 (Προςωρινά ςτοιχεία) Η Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21148 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Β ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ- ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΩΣ/ΜΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Β ΟΜΙΛΟ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ

ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ O AΣΦΑΛΛΗΟΜΕΝΟΣ ΡΑΑΚΑΛEITΑΛ ΟΡΩΣ ΔΛΑΒΑΣΕΛ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΛΟ ΡΟΣΕΚΤΛΚΑ και εάν δεν είναι ορκό, παρακαλείται όπωσ το επιςτρζψει άμεςα προσ διόρκωςθ ςτθν πιο κάτω διεφκυνςθ: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλθ Μιχαθλίδθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ

Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ Παράγοντεσ υμμετοχήσ Ενηλίκων ςτην Εκπαίδευςη: Ζητήματα Κινητοποίηςησ και Πρόςβαςησ ςε Οργανωμζνεσ Εκπαιδευτικζσ Δραςτηριότητεσ Ενότητα 7:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2017 (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 25-27/6/2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2017 (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 25-27/6/2017) ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2017 (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 25-27/6/2017) ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η 63η Διεθνής Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2017 (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 25-27/6/2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2017 (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 25-27/6/2017) ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ SUMMER FANCY FOOD SHOW 2017 (ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 25-27/6/2017) ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η 63η Διεθνής Έκθεση SUMMER FANCY FOOD SHOW, είναι

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44)

Διαβάστε περισσότερα

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «NEWSBEAST.GR A.E.» διοργανϊνει Διαγωνιςμό Κλιρωςθ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δϊρα του διαγωνιςμοφ και τθν χοριγθςθ αυτϊν.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012

ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 ΤΣΑΗ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤΧΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) φμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4072/2012 Στθν Ακινα ςιμερα ςτισ είκοςι δφο (22) του μθνόσ Οκτωβρίου του ζτουσ δφο χιλιάδεσ δζκα τρία (2013), θμζρα Τρίτθ οι κάτωκι

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου.

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2012 ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. 2. Το Τουρνουά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ. Η OTEAcademy (περαιτζρω ο «Διοργανωτισ») προκθρφςςει διαγωνιςμό με τίτλο «Απάντθςε και Κλείςε τθ Θζςθ ςου» (περαιτζρω ο «Διαγωνιςμόσ»), ο οποίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKOI OPOI 1. OPI MOI

ΓENIKOI OPOI 1. OPI MOI Oι OPOI του παρόντοσ Aςφαλιςτθρίου περιλαμβάνουν ΓENIKOYΣ OPOYΣ (Oριςμοφσ, Γενικζσ Eξαιρζςεισ, Γενικζσ Διατάξεισ και Eιδικζσ Συμφωνίεσ) και EIΔIKOYΣ OPOYΣ (Πρόςκετεσ Kαλφψεισ). ΓENIKOI OPOI 1. OPIMOI Oι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/ ΘΕΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/ ΘΕΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 1346/5.5.2015 ΘΕΜΑ Σφλλογοσ ηθτά να μάκει εάν μπορεί να κεωρεί γνωματεφςεισ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ των ιατρϊν οι οποίοι είναι εγγεγραμμζνοι ςε άλλο Σφλλογο και ζχουν υποκατάςτθμα ςτο Νομό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Είμαζηε ζηην εστάριζηη θέζη να σποβάλλοσμε ηην παρακάηω προζθορά, ειδικά για ηις πολύηεκνες οικογένειες.

Είμαζηε ζηην εστάριζηη θέζη να σποβάλλοσμε ηην παρακάηω προζθορά, ειδικά για ηις πολύηεκνες οικογένειες. Προς Ένωζη Πολσηέκνων Αθηνών Είμαζηε ζηην εστάριζηη θέζη να σποβάλλοσμε ηην παρακάηω προζθορά, ειδικά για ηις πολύηεκνες οικογένειες. Σηοιτεία Επικοινωνίας για περιζζόηερες πληροθορίες ή διεσκρινήζεις

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΗΗ INDEX, INSPΙRE & OFFICE, (ΝΣΟΤΜΠΑΪ, H.Α.Ε., 20-23/05/2013)

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΗΗ INDEX, INSPΙRE & OFFICE, (ΝΣΟΤΜΠΑΪ, H.Α.Ε., 20-23/05/2013) ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ TH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΜΗΗ INDEX, INSPΙRE & OFFICE, (ΝΣΟΤΜΠΑΪ, H.Α.Ε., 20-23/05/2013) ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΗ Η Διεκνισ Ζκκεςθ επίπλων και διακόςμθςθσ INDEX διοργανϊνεται κάκε χρόνο ςτον

Διαβάστε περισσότερα

δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ οικογζνεια ενθμερϊνει το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι τον φορζα που ανάλαβε τθν κάλυψθ των εξόδων του.

δομι παιδικισ προςταςίασ ι θ ανάδοχθ οικογζνεια ενθμερϊνει το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι τον φορζα που ανάλαβε τθν κάλυψθ των εξόδων του. 25/7/2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για τισ προχποθζςεισ τοποθζτηςησ ανηλίκων ςε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογζνεια από και προσ κράτη μζλη τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ βάςει του άρθρου 56 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Wii Basket-Tennis»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Wii Basket-Tennis» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Wii Basket-Tennis» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αποδεικτικό Ενθμερότθτασ άρκρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α ), όπωσ ιςχφει». ΑΠΟΦΑΗ Ο ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ - ΣΜΗΜΑ Α Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10

Διαβάστε περισσότερα