Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων"

Transcript

1 Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ (ιςχφουν για όλεσ τισ καλφψεισ / παροχζσ που αναφζρονται ςτο παρόν): 1. Κατά το χρόνο που ο αςφαλιςμζνοσ ι «εξαρτθμζνο μζλοσ» οδθγεί οποιοδιποτε είδοσ οχιματοσ (αυτοκίνθτο, δίκυκλο κλπ] ι ςκάφοσ και βρίςκεται υπό τθν επιρεια οινοπνεφματοσ του οποίου θ περιεκτικότθτα ςτο αίμα του υπερβαίνει τα εκάςτοτε ιςχφοντα νόμιμα όρια τθσ χϊρασ που ςυνζβθ το ατφχθμα είτε ςτερείτε νόμιμθσ άδειασ ικανότθτασ οδιγθςθσ ι πλοιγθςθσ. 2. Από διανοθτικζσ ι νευρικζσ διαταραχζσ, επιλθψίεσ, χριςθ ναρκωτικϊν ι παραιςκθςιογόνων ουςιϊν ι χρόνιο αλκοολιςμό, αυτοκτονία ι απόπειρα αυτοκτονίασ, ανεξάρτθτα τθσ διανοθτικισ του κατάςταςθσ. 3. Κατά το χρόνο τθσ υπθρεςίασ του αςφαλιςμζνου ι «εξαρτθμζνου μζλουσ» ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ οποιουδιποτε Κρότουσ ι Διεκνοφσ Αρχισ ι ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ, ςε καιρό πολζμου ι ςε καιρό ειρινθσ. τθν περίπτωςθ αυτι θ Εταιρία υποχρεοφται, μετά από ςχετικι αίτθςθ, να επιςτρζψει το αςφάλιςτρο που αναλογεί ςτο χρόνο τθσ παραπάνω υπθρεςίασ. Από πόλεμο, κθρυγμζνο ι ακιρυχτο, ειςβολι, ενζργεια ξζνθσ δφναμθσ, εχκροπραξίεσ, εμφφλιο πόλεμο, επανάςταςθ, εξζγερςθ, εμφφλιεσ ταραχζσ, ςτάςθ, πραξικόπθμα, ςτρατιωτικό νόμο, κατάςταςθ πολιορκίασ, κακϊσ και από κάκε γεγονόσ που τείνει ςτθν κιρυξθ ι τθ διατιρθςθ των παραπάνω καταςτάςεων, καραντίνα και επιτάξεισ. Από οποιαδιποτε επίδραςθ ραδιενεργοφ ακτινοβολίασ ι ατομικισ ενζργειασ οφειλόμενθσ ςε οποιαδιποτε αίτια, είτε ςε καιρό ειρινθσ είτε ςε καιρό πολζμου. 4. Από αεροπορικά ατυχιματα, εκτόσ αν το ατφχθμα επζλκει κατά τθ διάρκεια κανονικισ πτιςθσ οε επιβατικό αεροπλάνο αναγνωριςμζνθσ αεροπορικισ εταιρίασ, που εκτελεί κανονικό ι ζκτακτο δρομολόγιο ι δρομολόγιο charter. 5. Ατυχιματα που ςυμβαίνουν από τθν ςυμμετοχι του αςφαλιςμζνου ςε κάκε είδουσ αγϊνεσ με μθχανικά μζςα και οι ςχετικζσ προπονιςεισ και δοκιμζσ, κακϊσ και οι αυτόνομεσ καταδφςεισ. Επίςθσ εξαιροφνται τθσ κάλυψθσ ατυχιματα που ςυμβαίνουν από τθν άςκθςθ βαρζων ακλθμάτων, επαγγελματικϊν και εραςιτεχνικϊν (ςκι, rafting, μπάςκετ, ορειβαςία, αναρρίχθςθ, κ.τ.λ.). κακϊσ και εναςχόλθςθ με επαγγελματικό ακλθτιςμό, οδιγθςθ αεροπλάνου, άςκθςθ κάκε είδουσ αερακλιματοσ 6. Από χριςθ γενικά εκρθκτικϊν υλϊν, από διάπραξθ ι απόπειρα διάπραξθσ από τον αςφαλιςμζνο ι «εξαρτθμζνο μζλοσ» παράνομθσ ι εγκλθματικισ ενζργειασ ι άδικθσ επίκεςθσ ι ςυμμετοχι του ςε τρομοκρατικι ενζργεια. 7. Από ατυχιματα που προκαλοφνται από ιονίηουςεσ ακτινοβολίεσ, πυρθνικι ενζργεια (πυρθνικι αντίδραςθ, ακτινοβολία, μόλυνςθ), μόλυνςθ από ραδιενζργεια ι καφςθ πυρθνικοφ υλικοφ. 8. Δθλθτθρίαςθ, ειςπνοι δθλθτθριωδϊν αερίων ι ατμϊν. 9. ε προγενζςτερθ τθσ αςφάλιςθσ αναπθρία, και οποιαδιποτε επιπλοκι αυτισ, τθν οποία αποδεδειγμζνα γνϊριηε ο αςφαλιςμζνοσ και δεν διλωςε. ε περίπτωςθ που δθλϊκθκε και ζγινε αποδεκτι από-τθν εταιρία κατά τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ κα καλφπτεται μετά από δφο (2) ζτθ ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ με ςχετικό ειδικό όρο. 10. Εγκυμοςφνθ αποβολι, τοκετό ι επιπλοκζσ αυτϊν. 11. Ατυχιματα που προκαλοφνται κατά τθν οδιγθςθ ι τθ χριςθ δικφκλων, μθχανθμάτων ζργου, γεωργικϊν και αγροτικϊν μθχανθμάτων κ.λ.π Περιοδικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ (check-up), προλθπτικι ιατρικι, εξετάςεισ ματιϊν για προςαρμογι γυαλιϊν ι τθν αλλαγι τουσ ι ακουςτικά βαρθκοΐασ. 13. Αιςκθτικι ι πλαςτικι χειρουργικι εκτόσ αν είναι ιατρικϊσ επιβεβλθμζνθ για τθν αποκατάςταςθ ςωματικϊν βλαβϊν οφειλομζνων ςε ατφχθμα που ςυνζβθ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ τθσ παροχισ και καλφπτεται από αυτι. 14. Οδοντιατρικζσ κεραπείεσ εκτόσ αν οφείλονται ςε ατφχθμα για το οποίο ο αςφαλιςμζνοσ ι «εξαρτθμζνο μζλοσ» νοςθλεφτθκε και ο κεράπων γιατρόσ του νοςοκομείου ι κλινικισ βεβαιϊςει τισ βλάβεσ που προκλικθκαν ςτα φυςικά δόντια. 15. φνδρομο Επίκτθτθσ Ανοςολογικισ Ανεπάρκειασ ςε όλα τα ςτάδια τθσ νόςου από τθ μόλυνςθ και μεταγενζςτερα. 16. Θεραπευτικι αγωγι, νοςθλεία, κεραπεία ι χειρουργικι επζμβαςθ, που πραγματοποιικθκε χωρίσ τθν προθγοφμενθ εντολι ι ςφςταςθ Ιατροφ. 17. Επεμβάςεισ για τθ διόρκωςθ τθσ οφκαλμικισ διακλάςεωσ.

2 18. κεραπείεσ, διαγνωςτικζσ εξετάςεισ ι χειρουργικζσ επεμβάςεισ για τθν παχυςαρκία. 19. Αφαίρεςθ ςπίλων, εκτόσ εάν αποδεικνφεται κακοικεια, κατόπιν ιςτολογικισ εξζταςθσ. 20. Οποιεςδιποτε διαγνωςτικζσ εξετάςεισ φαρμακευτικι αγωγι ι κεραπεία ςχετικι με τθ ςτειρότθτα ι τθ γονιμοποίθςθ (ενδεικτικά: εξωςωματικι γονιμοποίθςθ) και τα επακόλουκα τθσ ι τισ επιπλοκζσ τουσ, κακϊσ και γενικζσ ερευνθτικζσ γυναικολογικζσ εγχειριςεισ λαπαροςκοπικζσ ι μθ. Οι τελευταίεσ καλφπτονται μόνον, εφόςον θ αςκζνεια αποδεικνφεται με ιςτολογικι εξζταςθ, κακϊσ και καςζτα λαπαροςκόπθςθσ. 21. Περιςτατικά οφειλόμενα ςε Alzheimer (Αλτςχάιμερ). 22. Κάκε εξζταςθ, κεραπεία, φάρμακο που δίδεται κατά τθ διάρκεια εγκρικείςθσ νοςθλείασ και που δε ςχετίηεται με ςυγκεκριμζνο ςφμπτωμα ι/και αςκζνεια αυτισ. Οι δικαιοφχοι βαρφνονται με τθν απόδειξθ ότι θ ςωματικι βλάβθ / αςκζνεια δεν προιλκε από καμία από τισ παραπάνω αιτίεσ που εξαιροφνται τθσ κάλυψθσ Η Εταιρία δικαιοφται να αρνθκεί τθν πλθρωμι, αν δεν ζχει προθγοφμενα αποδειχκεί επαρκϊσ άτι θ ςωματικι βλάβθ / αςκζνεια δεν εμπίπτει ςτισ παραπάνω εξαιρζςεισ. Γενικοί Όροι Αςφαλιςτθρίου Προςωπικϊν Ατυχθμάτων και Αςκενειϊν 1. Περιεχόμενο φμβαςθσ Σο παρόν Αςφαλιςτιριο με τον Πίνακα Αςφάλιςθσ οι Ειδικοί Όροι και Πρόςκετεσ Πράξεισ κα διαβάηονται ςαν μία ενιαία ςφμβαςθ και οποιοδιποτε λζξθ ι ζκφραςθ με ειδικό νόθμα κα ζχει τθν ίδια ζννοια οπουδιποτε εμφανίηεται αυτι. 2. Γνωςτοποιιςεισ & Σροποποιιςεισ Όρων Όλεσ οι γνωςτοποιιςεισ του Αςφαλιςμζνου, πρζπει να είναι γραπτζσ και να απευκφνονται ςτθν Εταιρία. Σροποποίθςθ των όρων του παρόντοσ Αςφαλιςτθρίου ι οποιαδιποτε Πρόςκετθ Πράξθ ς' αυτά κα είναι ιςχυρι μόνο όταν υπογράφεται ι μονογράφεται από εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τθσ Εταιρίασ 3. Πιςτι Σιρθςθ & Εκπλιρωςθ των Όρων Η πιςτι τιρθςθ και εκπλιρωςθ των Γενικϊν και Ειδικϊν όρων και προςκζτων πράξεων του παρόντοσ Αςφαλιςτθρίου που αναφζρονται ςτισ υποχρεϊςεισ του Αςφαλιςμζνου αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για κάκε ευκφνθ τθσ Εταιρίασ να ενεργιςει οποιαδιποτε πλθρωμι ςφμφωνα με το παρόν Αςφαλιςτιριο. 4. Μεταβολι του Κινδφνου και άλλθ Αςφάλιςθ Ο Αςφαλιςμζνοσ οφείλει να γνωςτοποιιςει αμζςωσ γραπτά ςτθν Εταιρία κάκε αλλαγι διεφκυνςθσ, εναςχόλθςθσ, ςκοπϊν ι οποιοδιποτε τραυματιςμό, αςκζνεια, φυςικά ελαττϊματα ι αναπθρία που υπζςτθ αυτόσ. Επίςθσ οφείλει να γνωςτοποιιςει οποιαδιποτε άλλθ αςφάλιςθ (με εξαίρεςθ τθν υποχρεωτικι αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ αυτοκινιτου) που ςυνιψε για τον κίνδυνο ατυχιματοσ ι ανικανότθτασ. ε περίπτωςθ που ο Αςφαλιςμζνοσ παραλείψει να γνωςτοποιιςει ςτθν Εταιρία οποιαδιποτε από τισ παραπάνω μεταβολζσ και ειδικότερα αυτζσ που αναφζρονται ςτθν επζλευςθ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου μζςα ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν επζλευςθ του κινδφνου, χάνει αυτόσ κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςφμφωνα με το παρόν Αςφαλιςτιριο, τον Πίνακα Αςφάλιςθσ και τισ Πρόςκετεσ Πράξεισ. 5. Κυριότθτα υμβολαίου Εκτόσ αντίκετθσ ρθτισ ςυμφωνίασ με Πρόςκετθ πράξθ ςτο παρόν Αςφαλιςτιριο, θ Εταιρία κεωρεί τον Αςφαλιςμζνο απόλυτο κφριο του παρόντοσ Αςφαλιςτθρίου και δεν υποχρεοφται να αναγνωρίςει τθν οποιαδιποτε δίκαιθ ι άλλθ ςχετικι αξίωςθ ι ενδιαφζρον τρίτου για το παρόν. Η εξοφλθτικι απόδειξθ του Αςφαλιςμζνου ι των νομίμων κλθρονόμων του - αυτι και μόνο - απαλλάςςει τθν Εταιρία από κάκε ευκφνθ. 6. Απάτθ (Δόλοσ) ε περίπτωςθ που θ πρόταςθ ι διλωςθ του Αςφαλιςμζνου είναι αναλθκισ, ι αν οποιοδιποτε πραγματικό γεγονόσ που αφορά τον κίνδυνο δθλωκεί κατά τρόπο ανακριβι θ παραλειφκεί ι αν θ παροφςα Αςφάλιςθ ι θ όποια ανανζωςθ τθσ επιτευχκεί με οποιαδιποτε παραπλανθτικι διλωςθ, ανακοίνωςθ ι παράλειψθ ι αν οποιαδιποτε απαίτθςθ αποηθμίωςθσ που διατυπϊνεται είναι δόλια ι υπερβολικι ι χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε ψευδισ ι απατθλι διλωςθ, ανακοίνωςθ ι μζςο για τθν υποςτιριξθ τθσ, τότε το παρόν Αςφαλιςτιριο κεωρείται άκυρο.

3 7. Ακφρωςθ Η Εταιρία μπορεί να ακυρϊςει το παρόν Αςφαλιςτιριο με προειδοποίθςθ δεκατεςςάρων (14) θμερϊν με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθν τελευταία γνωςτι διεφκυνςθ του Αςφαλιςμζνου και κα επιςτρζψει ανάλογο μζροσ αςφαλίςτρων για τθν περίοδο του μθ λιξαντοσ χρόνου διάρκειασ του παρόντοσ Αςφαλιςτθρίου. 8. Απαιτιςεισ - Αποηθμιϊςεισ ε περίπτωςθ οποιουδιποτε ατυχιματοσ από το οποίο προκφπτει ι μπορεί να προκφψει ευκφνθ αποηθμίωςθσ ςφμφωνα με το παρόν Αςφαλιςτιριο, ο Αςφαλιςμζνοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ τθν Εταιρία και όχι αργότερα από οκτϊ (8) θμζρεσ από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ, παρζχοντασ όλα τα ςτοιχεία για το ατφχθμα και τον τραυματιςμό. ε περίπτωςθ τυχαίου κανάτου, πρζπει να γνωςτοποιθκεί αυτό αμζςωσ ςτθν Εταιρία. ε περίπτωςθ που θ ειδοποίθςθ δεν γίνει εντόσ τθσ παραπάνω προβλεπόμενθσ προκεςμίασ, απαίτθςθ για αξίωςθ αποηθμίωςθσ κα είναι ζγκυρθ μόνο εάν αποδειχκεί ότι δεν ιταν πρακτικά δυνατόν να γίνει τζτοια ειδοποίθςθ. Ο Αςφαλιςμζνοσ δεν κα αναγνωρίςει ευκφνθ οφτε κα διαπραγματευτεί τον διακανονιςμό οποιαςδιποτε αξίωςθσ για αποηθμίωςθ χωρίσ τθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Εταιρίασ, θ οποία δικαιοφται να χειριςκεί - το όνομα του αςφαλιςμζνου - τθν υπεράςπιςθ ι τον διακανονιςμό οποιοςδιποτε αξίωςθσ νια αποηθμίωςθ ι να αςκιςει, για δικό τθσ όφελοσ, οποιαδιποτε αξίωςθ αποηθμίωςθσ ι θκικισ ικανοποίθςθσ ι άλλθσ αποηθμίωςθσ. Η Εταιρία κα ζχει πλιρθ ελευκερία ςτο χειριςμό οποιαςδιποτε διαδικαςίασ και ςτον διακανονιςμό οποιαςδιποτε αξίωςθσ αποηθμίωςθσ και ο αςφαλιςμζνοσ οφείλει να δϊςει ςτθν Εταιρία οποιαδιποτε πλθροφορία ι βοικεια που τυχόν αυτι ηθτιςει. Ο κάνατοσ του αςφαλιςμζνου προςϊπου βεβαιϊνεται με Λθξιαρχικι Πράξθ κανάτου ι οε περίπτωςθ εξαφάνιςθσ του Αςφαλιςμζνου μετά από ατφχθμα, ι τθν ολικι απϊλεια ενόσ πλοίου ι αεροςκάφουσ, με δικαςτικι απόφαςθ που αναγνωρίηει τθν αφάνεια αυτοφ. 9. Διαιτθςία - Δικαςτιρια ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ ςχετικά με το ποςό που πρζπει να καταβλθκεί ςφμφωνα με το παρόν Αςφαλιςτιριο, αυτι παραπζμπεται ςε διαιτθςία που διεξάγεται ςτθν Θεςςαλονίκθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ, από δφο διαιτθτζσ που ορίηονται ζνασ από τον κάκε ςυμβαλλόμενο με γραπτι πρόςκλθςθ του άλλου μζρουσ. Οι διαιτθτζσ ορίηουν επιδιαιτθτι που αποφαίνεται ςε περίπτωςθ διαφωνίασ τουσ. Η απόφαςθ τθσ διαιτθςίασ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζγερςθ αγωγισ κατά τθσ Εταιρίασ. Η Εταιρία δεν ευκφνεται ι υποχρεοφται ςφμφωνα με το παρόν ςυμβόλαιο ςε αποηθμίωςθ και ο Αςφαλιςμζνοσ εκπίπτει από κάκε δικαίωμα του που απορρζει από το παρόν, εάν θ απαίτθςθ αποηθμίωςθσ του Αςφαλιςμζνου δεν υποβλθκεί ςε διαιτθςία μζςα ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία άρνθςθσ τθσ Εταιρίασ να αποηθμιϊςει αυτόν. Για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ ςχετικά με το παρόν Αςφαλιςτιριο, που δεν επιλφκθκε με διαιτθςία, αρμόδια Δικαςτιρια είναι αποκλειςτικά τα Δικαςτιρια Θεςςαλονίκθσ ενϊπιον των οποίων θ Εταιρία κα παρίςταται με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τθσ. 10. Φόροι Σα τζλθ χαρτοςιμου και φόρων ςτα αςφάλιςτρα ι τισ παροχζσ και τα τζλθ και τυχόν ζξοδα και ςυμβολαιογραφικά δικαιϊματα εξόφλθςθσ αποηθμίωςθσ ι άλλθσ καταβολισ, ςφμφωνα με το παρόν αςφαλιςτιριο, βαρφνουν τον αςφαλιςμζνο. 11. Παραγραφι Αξιϊςεισ που πθγάηουν από τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ παραγράφονται μετά από (5) πζντε χρόνια από το τζλοσ του ζτουσ, μζςα ςτο οποίο γεννικθκαν. Τελικι Διάταξθ. Για ότι δεν προβλζπεται παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι διατάξεισ του νόμου περί Αςφαλιςτικισ Συμβάςεωσ και τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Θάνατοσ, Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα και Μόνιμθ Μερικι Ανικανότθτα από Ατφχθμα Η παροχι αυτι (Παροχι ΘΑΜΑ - κάνατοσ. Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα και Μόνιμθ Μερικι Ανικανότθτα από Ατφχθμα), αποτελεί μζροσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, ςτο οποίο επιςυνάπτεται και ιςχφει μόνο αν ζχει ςθμειωκεί ςτθν επιςυναπτόμενθ αίτθςθ, ζχει καταχωρθκεί ςτο αςφαλιςτιριο και φζρει τθν υπογραφι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία.

4 Αποηθμίωςθ για κάνατο από Ατφχθμα Αν ατφχθμα προκαλζςει κάνατο ι ςωματικι βλάβθ του αςφαλιςμζνου ι του αςφαλιςμζνου ςαν «εξαρτθμζνου μζλουσ» θ οποία κα επιφζρει, ανεξάρτθτα από άλλθ αιτία, το κάνατο μζςα ςε τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) θμζρεσ από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ, θ Εταιρία κα καταβάλει το ποςό αποηθμίωςθσ για κάνατο από ατφχθμα, που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Η εξαφάνιςθ του αςφαλιςμζνου ι «εξαρτθμζνου μζλουσ», εξομοιϊνεται με κανατθφόρα ςωματικι βλάβθ, μόνο αν υπάρχει δικαςτικι απόφαςθ που να τον κθρφςςει ςε αφάνεια και θ αφάνεια αυτι να είναι ςυνζπεια ατυχιματοσ που καλφπτεται από το αςφαλιςτιριο αυτό. Αποηθμίωςθ για Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα από Ατφχθμα Αν ςωματικι Βλάβθ από ατφχθμα επιφζρει ςτον αςφαλιςμζνο ι ςτο αςφαλιςμζνο εξαρτθμζνο μζλοσ, ανεξάρτθτα από άλλθ αιτία, μζςα ςε τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) θμζρεσ από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ, μόνιμθ ολικι ανικανότθτα, που δεν του επιτρζπει να αςκιςει κάποιο επάγγελμα ι κάποια εργαςία με αμοιβι ι με κζρδοσ, για τα οποία ζχει τα απαιτοφμενα προςόντα με βάςθ τθ μόρφωςθ, τθν ειδίκευςθ ι τθν πείρα του, εφόςον θ ανικανότθτα αυτι διαρκεί επί δϊδεκα (12) ςυνεχείσ μινεσ και εξακολουκεί να είναι ολικι, ςυνεχισ και μόνιμθ ςτο τζλοσ του χρονικοφ αυτοφ διαςτιματοσ, θ Εταιρία κα καταβάλει το ποςό για μόνιμθ ολικι ανικανότθτα από ατφχθμα που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Κατ εξαίρεςθ του πιο πάνω οριςμοφ ςαν μόνιμθ ολικι ανικανότθτα, ζςτω και αν ο αςφαλιςμζνοσ μπορεί να εργαςκεί, κα κεωροφνται περιοριςτικό και μόνο οι παρακάτω περιπτϊςεισ: α. Η ολικι ανίατθ παράλυςθ, β. Η ανίατθ φρενοβλάβεια. γ. Η ολικι, μόνιμθ και ανεπανόρκωτθ απϊλεια: ι. τθσ όραςθσ και των δφο μαπϊν, ιι. τθσ λειτουργίασ των δφο χεριϊν, ιιι. τθσ λειτουργίασ των δφο ποδιϊν, νι. τθσ λειτουργίασ ενόσ χεριοφ και ενόσ ποδιοφ. τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, α, β και γ θ καταβολι του ποςοφ για μόνιμθ ολικι ανικανότθτα από ατφχθμα, που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, κα γίνεται αμζςωσ με τθ διαπίςτωςθ τθσ ανικανότθτασ. Αποηθμίωςθ για Μόνιμθ Μερικι Ανικανότθτα από Ατφχθμα Αν ατφχθμα επιφζρει ςτον αςφαλιςμζνο ι ςτο αςφαλιςμζνο «εξαρτθμζνο μζλοσ», ανεξάρτθτα από άλλθ απτά, μζςα ςε τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) θμζρεσ από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ, μία από τισ παρακάτω ςωματικζσ βλάβεσ, θ Εταιρία κα καταβάλει το ποςοςτό επί τοισ εκατό του ποςοφ που προβλζπεται για Μόνιμθ Μερικι Ανικανότθτα από ατφχθμα ςτον πίνακα παροχϊν του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ςφμφωνα με τον Πίνακα Ποςοςτϊν Μόνιμθσ Μερικισ Ανικανότθτασ που ακολουκεί. Πίνακασ Ποςοςτϊν Μόνιμθσ Μερικισ Ανικανότθτασ Οι περιπτϊςεισ τθσ μόνιμθσ μερικισ ανικανότθτασ είναι περιοριςτικά οι ακόλουκεσ: Ολικι απϊλεια βραχίονα ι χεριοφ 60% 50% Ολικι απϊλεια τθσ κινιςεωσ του ϊμου 25% 20% Ολικι απϊλεια τθσ κινιςεωσ του αγκϊνα ι του καρποφ 20% 15% Ολικι απϊλεια του δείκτθ και του αντίχειρα 30% 25% Ολικι απϊλεια του αντίχειρα και κάποιου άλλου δακτφλου 25% 20% Ολικι απϊλεια τριϊν δακτφλων, πλθν του δείκτθ ι του αντίχειρα 25% 20% Ολικι απϊλεια του αντίχειρα μόνο 20% 15% Ολικι απϊλεια του δείκτθ μόνο 15% 10% Ολικι απϊλεια του μζςου μόνο 10% 8% Ολικι απϊλεια του παράμεςου μόνο 10% 8% Ολικι απϊλεια του μικροφ μόνο 10% 8% Ολικι απϊλεια κνιμθσ ι ποδιοφ 50% Ολικι απϊλεια κάτω άκρου κάτω από το γόνατο 40% Μερικόσ ακρωτθριαςμόσ ποδιοφ με όλουσ τουσ δακτφλουσ 30% Ολικι απϊλεια τθσ κινιςεωσ ενόσ μθροφ 30% Ολικι απϊλεια τθσ κινιςεωσ ενόσ γόνατοσ 20% Ολικι απϊλεια του μεγάλου δακτφλου του ποδιοφ 8% Κάταγμα μίασ κνιμθσ χωρίσ να πορωκεί 30% Κάταγμα ενόσ ποδιοφ χωρίσ να πορωκεί 20% Κάταγμα μίασ επιγονατίδασ χωρίσ να πορωκεί 20% Βράχυνςθ του ποδιοφ κατά 5 τουλάχιςτον εκατοςτά 15%

5 Ολικι απϊλεια τθσ οράςεωσ ενόσ οφκαλμοφ ι κατά το ιμιςυ ελάττωςθ τθσ οράςεωσ κακενόσ από τουσ δφο οφκαλμοφσ Ολικι και ανίατθ κωφότθτα αυτιϊν 40% Ολικι και ανίατθ κωφότθτα του ενόσ αυτιοφ 15% Κάταγμα κάτω ςιαγόνασ χωρίσ να πορωκεί 25% Ακινθτοποίθςθ ενόσ τμιματοσ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ με ςοβαρι απόκλιςθ και με πολφ ενοχλθτικι κζςθ Κάταγμα πλευράσ με επίμονθ παραμόρφωςθ του κϊρακα και οργανικι ανωμαλία Εάν ο αςφαλιηόμενοσ είναι αριςτερόχειρασ και ζγινε τζτοια διλωςθ κατά τθν υπογραφι του παρόντοσ, τα προβλεπόμενα ανωτζρω ποςά γιο τισ διάφορεσ αναπθρίεσ του δεξιοφ και αριςτεροφ χεριοφ αντιςτρζφονται. ε περίπτωςθ ανατομικισ ι λειτουργικισ απϊλειασ περιςςοτζρων οργάνων ι μελϊν, που δεν ςυνεπάγεται διαρκι ολικι ανικανότθτα, θ αποηθμίωςθ κακορίηεται με τθν άκροιςθ των ποςοςτϊν τα οποία αντιςτοιχοφν ςε κάκε βλάβθ, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί το προβλεπόμενο για μόνιμθ ολικι ανικανότθτα ποςό. Αυτόματθ Λιξθ τθσ Κάλυψθσ Η κάλυψθ που παρζχεται από αυτιν τθν παροχι κα λιγει αυτόματα: 1. Με τθν ςυμπλιρωςθ του 70ου ζτουσ τθσ θλικίασ του αςφαλιςμζνου ι τθσ/του νόμιμου ςυηφγου του, εφόςον ζχει αςφαλιςκεί ςαν «εξαρτθμζνο μζλοσ». 2. Όταν για οποιοδιποτε λόγο το, υπό τθν ιδιότθτα τθσ/ του ςυηφγου του αςφαλιςμζνου, «εξαρτθμζνο μζλοσ», αποβάλει τθν κατά νόμο ιδιότθτα τθσ / του αυτιν. 3. Όταν τα παιδιά του αςφαλιςμζνου ι τθσ/του νομίμου ςυηφγου αςφαλιςμζνα υπό τθν ιδιότθτα του «εξαρτθμζνου μζλουσ», υπερβοφν τα όρια θλικίασ που κακορίηονται ςτουσ Γενικοφσ Όρουσ του αςφαλιςτθρίου αυτοφ ι και πριν τθ ςυμπλιρωςθ των ορίων αυτϊν, από τθν τζλεςθ του γάμου των. 4. Όταν καταβλθκεί ολόκλθρο το αςφαλιςμζνο ποςό που προβλζπεται για Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα. Αν θ Εταιρία ειςπράξει αςφάλιςτρα ι καταβάλει αποηθμίωςθ μετά τθ λιξθ τθσ κάλυψθσ, υποχρεοφται να επιςτρζψει τα αςφάλιςτρα και δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποηθμίωςθ που κατζβαλε. Ειδικζσ Εξαιρζςεισ Πλζον των Γενικϊν Εξαιρζςεων θ αςφάλιςθ αυτι δεν καλφπτει κανατθφόρεσ ι μθ ςωματικζσ βλάβεσ που προξενικθκαν άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι μερικά, ι οφείλονται ςε μία από τισ παρακάτω αιτίεσ: 1. Από οποιεςδιποτε αςκζνειεσ ι μικροβιακζσ μολφνςεισ (εκτόσ εάν προζρχονται από ατφχθμα), ιατρικζσ ι χειρουργικζσ κεραπείεσ (εκτόσ αν επιβάλλονται ςυνεπεία ατυχιματοσ και εκτελοφνται ςτθν προκεςμία που ορίηεται). 2. Από ιςχιαλγίεσ, οςφυαλγίεσ, κιρςοφσ, κιλεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κιλθσ του μεςοςπονδυλίου δίςκου), κλάςεισ, επιλθψίεσ. 3. Από απϊλεια ι Βλάβθ οργάνου ι μζλουσ ελαττωματικοφ ι αχριςτου πριν από το ατφχθμα Οι δικαιοφχοι βαρφνονται με τθν απόδειξθ από το ατφχθμα δεν προιλκε από καμία από τισ παραπάνω αιτίεσ που εξαιροφνται τθσ κάλυψθσ Η Εταιρία δικαιοφται να αρνθκεί τθν πλθρωμι, αν δεν ζχει προθγοφμενο αποδειχκεί επαρκϊσ άτι θ ςωματικι βλάβθ δεν εμπίπτει ςτισ παραπάνω εξαιρζςεισ. Ζξοδα Ιατροφαρμακευτικισ 25% 40% 20% Ζξοδα Ιατροφαρμακευτικισ Περίκαλψθσ από Ατφχθμα Η παροχι αυτι (Παροχι ΙΦΕ - Ζξοδα Ιατροφαρμακευτικισ Περίκαλψθσ από Ατφχθμα), αποτελεί μζροσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, ςτο οποίο επιςυνάπτεται και ιςχφει μόνο αν ζχει ςθμειωκεί ςτθν επιςυναπτόμενθ αίτθςθ, ζχει καταχωρθκεί ςτο αςφαλιςτιριο και φζρει τθν υπογραφι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου κάτω από τθν επωνυμία τθσ εταιρίασ Αποηθμίωςθ για Ζξοδα Περίκαλψθσ από Ατφχθμα Αν ατφχθμα προκαλζςει ςτον αςφαλιςμζνο ι ςε «εξαρτθμζνο μζλοσ», ανεξάρτθτα από άλλθ αιτία, ςωματικι βλάβθ και απαιτθκεί μζςα ςε τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) θμζρεσ από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ κεραπεία για τθν αποκατάςταςθ τθσ υγείασ του, τότε:

6 Α. Ζξοδα κεραπείασ Ατυχιματοσ: Η Εταιρία κα καταβάλει τα ιατρικά ζξοδα που ζγιναν για τθν αποκατάςταςθ τθσ ςωματικισ βλάβθσ και αποδεικνφονται με πρωτότυπα, νόμιμα δελτία παροχισ υπθρεςιϊν ι/και αποδείξεισ μζχρι του ποςοφ που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. τα ζξοδα αυτά περιλαμβάνονται και καλφπτονται οι ιατρικζσ ι χειρουργικζσ αμοιβζσ ζξοδα νοςοκομείου ι κλινικισ ακτινογραφίεσ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ αμοιβι αποκλειςτικισ νοςοκόμου εντόσ του νοςοκομείου ι τθσ κλινικισ χριςθ αςκενοφόρου αυτοκινιτου, φάρμακα, ζξοδα φυςιοκεραπείασ χειρουργικοφσ επιδζςμουσ νάρκθκεσ γφψινουσ επιδζςμουσ πατερίτςεσ λάμεσ αναγκαίεσ ειδικζσ ςυςκευζσ και μθχανικά Βοθκιματα. Β. Οδοντιατρικά Ζξοδα: Η Εταιρία κα καταβάλει όλα τα ζξοδα ςτα οποία υπεβλικθ ο αςφαλιςμζνοσ ι «εξαρτθμζνο μζλοσ» για τθ κεραπεία ι αποκατάςταςθ των φυςικϊν δοντιϊν του που ζπακαν Βλάβθ από ατφχθμα, μζχρι του ποςοφ που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν. Γ. Οπτικά Ζξοδα: Η Εταιρία κα καταβάλει τα ζξοδα αντικαταςτάςεωσ των φακϊν επαφισ ι των γυαλιϊν - εκτόσ γυαλιϊν θλίου- ςτα οποία υπεβλικθ α αςφαλιςμζνοσ ι «εξαρτθμζνο μζλοσ» και τα οποία καταςτράφθκαν ςε ατφχθμα, μζχρι του ποςοφ που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν. Σα Οδοντιατρικά και Οπτικά ζξοδα κα αποηθμιϊνονται μόνο εφ' όςον ζχει προθγθκεί κεραπεία για ζξοδα ατυχιματοσ που προκάλεςε Βλάβθ ςτο πρόςωπο. ε περίπτωςθ που τα ζξοδα ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ από ατφχθμα πραγματοποιθκοφν ςτο εξωτερικό, τα ςχετικά αποδεικτικά ζγγραφα πρζπει να επικυρωκοφν από τθν πλθςιζςτερθ Ελλθνικι Προξενικι Αρχι. Αυτόματθ Λιξθ τθσ Κάλυψθσ Η κάλυψθ που παρζχεται από αυτιν τθν παροχι κα λιγει αυτόματα: 1. Με τθν ςυμπλιρωςθ του 70ου ζτουσ τθσ θλικίασ του αςφαλιςμζνου ι τθσ/του νόμιμου ςυηφγου του, εφόςον ζχει αςφαλιςκεί ςαν «εξαρτθμζνο μζλοσ». 2. Όταν για οποιοδιποτε λόγο το, υπό τθν ιδιότθτα τθσ/του ςυηφγου του αςφαλιςμζνου, «εξαρτθμζνο μζλοσ», απόβαλε) τθν κατά νόμο ιδιότθτα τθσ/του αυτιν. 3. Όταν τα παιδιά του αςφαλιςμζνου ι τθσ/του νομίμου ςυηφγου αςφαλιςμζνα υπό τθν ιδιότθτα του «εξαρτθμζνου μζλουσ», υπερβοφν τα όρια θλικίασ που κακορίηονται ςτουσ Γενικοφσ Όρουσ του αςφαλιςτθρίου αυτοφ ι και πριν τθ ςυμπλιρωςθ των ορίων αυτϊν, από τθν τζλεςθ του γάμου των. Αν θ Εταιρία ειςπράξει αςφάλιςτρα ι καταβάλει αποηθμίωςθ μετά τθ λιξθ τθσ κάλυψθσ υποχρεοφται να επιςτρζψει τα αςφάλιςτρα και δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποηθμίωςθ που κατζβαλε. Ειδικζσ Εξαιρζςεισ Πλζον των Γενικϊν Εξαιρζςεων θ αςφάλιςθ αυτι δεν καλφπτει ζξοδα για κεραπεία ςωματικϊν βλαβϊν που προξενικθκαν άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι μερικά 1. Από οποιεςδιποτε αςκζνειεσ ι μικροβιακζσ μολφνςεισ (εξαιροφνται οι πυογόνεσ μολφνςεισ που προξενικθκαν από ατφχθμα). 2. Από ιςχιαλγίεσ, οςφυαλγίεσ, κιρςοφσ, κιλεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κιλθσ του μεςοςπονδυλίου δίςκου), κλάςεισ. 3. Από απϊλεια ι βλάβθ οργάνου ι μζλουσ ελαττωματικοφ ι αχριςτου πριν από το ατφχθμα Οι δικαιοφχοι Βαρφνονται με τθν απόδειξθ ότι το ατφχθμα δεν προιλκε από καμία από τισ παραπάνω αιτίεσ, που εξαιροφνται τθσ κάλυψθσ. Η Εταιρία δικαιοφται να αρνθκεί τθν πλθρωμι, αν δεν ζχει προθγοφμενα αποδειχκεί επαρκϊσ ότι θ ςωματικι Βλάβθ δεν εμπίπτει οπσ παραπάνω εξαιρζςεισ. Πρόςκαιρθ Ολικι Ανικανότθτα από Ατφχθμα Η παροχι αυτι (Παροχι ΠΟΑ - Πρόςκαιρθ Ολικι Ανικανότθτα από Ατφχθμα), αποτελεί μζροσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, ςτο οποίο επιςυνάπτεται και ιςχφει μόνο αν ζχει ςθμειωκεί ςτθν επιςυναπτόμενθ αίτθςθ, ζχει καταχωρθκεί ςτο αςφαλιςτιριο και φζρει τθν υπογραφι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου κάτω από τθν επωνυμία τθσ εταιρίασ. Εβδομαδιαία Παροχι Πρόςκαιρθσ Ολικισ Ανικανότθτασ Αν ατφχθμα, που καλφπτεται από το αςφαλιςτιριο, προκαλζςει ςτον/ςτθν αςφαλιςμζνο/θ νόμιμο ςφηυγο, ανεξάρτθτα από άλλθ αιτία, ςωματικζσ Βλάβεσ που τον κατζςτθςαν μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ πρόςκαιρα ολικά ανίκανο να αςκιςει κάποιο επάγγελμα ι εργαςία, με αμοιβι ι για κζρδοσ, για τα οποία ζχει τα

7 απαιτοφμενα προςόντα με βάςθ τθ μόρφωςθ, ειδίκευςθ και πείρα του, θ Εταιρία κα καταβάλει το ποςό τθσ εβδομαδιαίασ παροχισ ανικανότθτασ για εργαςία, που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, για το χρονικό διάςτθμα που διαρκεί θ ανικανότθτα αυτι, με ανϊτατο όριο τισ εκατόν τζςςερισ (104) εβδομάδεσ. Αν θ ανικανότθτα αυτι οφείλεται ςε αιτία ίδια ι ςχετικι με τθν α πια προθγουμζνθσ περιόδου ανικανότθτασ για τθν οποία είχαν καταβλθκεί παροχζσ ςφμφωνα με τθν παροχι αυτιν, θ μεταγενζςτερθ ανικανότθτα κεωρείται ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ, εκτόσ αν μεταξφ των χωριςτϊν περιόδων ανικανότθτασ ο αςφαλιςμζνοσ απαςχολικθκε ςε επάγγελμα ι εργαςία για κζρδοσ ι με αμοιβι για ζξι (6) τουλάχιςτον μινεσ. Η υποχρζωςθ τθσ Εταιρίασ για καταβολι τθσ εβδομαδιαίασ παροχισ αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ ολικισ ανικανότθτασ για εργαςία, ι τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ περιόδου αναμονισ, αν αναφζρεται τζτοια ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο με τθν προχπόκεςθ ότι θ διλωςθ και τα αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ ολικισ ανικανότθτασ ζχουν υποβλθκεί ςτθν Εταιρία πριν λιξει θ ανικανότθτα αυτι. Περίοδοσ αναμονισ είναι οι ςυνεχείσ θμζρεσ που αναφζρονται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο που άρχιςαν τθν πρϊτθ θμζρα ολικισ ανικανότθτασ του αςφαλιςμζνου ι τθσ/του αςφαλιςμζνθσ/ου νομίμου ςυηφγου και για τισ οποίεσ δεν καταβάλλεται αυτι θ παροχι. Αυτι θ εβδομαδιαία παροχι δεν κα καταβάλλεται ςτθν περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ ι θ/ο αςφαλιςμζνθ/οσ νόμιμοσ ςφηυγοσ δεν ζχει επαγγελματικι απαςχόλθςθ ι ζχει ςταματιςει το επάγγελμα που διλωςε ςτθ ςχετικι αίτθςθ και δεν το αντικατζςτθςε με άλλο αποδεκτό (ωσ προσ τθν παροχι) από τθν Εταιρία. ε περίπτωςθ που το ποςό τθσ πρόςκαιρθσ ολικισ ανικανότθτασ ακροιηόμενο με το ποςό που λαμβάνει ωσ παροχι από τον κυρίωσ φορζα αςφάλιςθσ υπερβαίνει το εκατό τοισ εκατό (100%) των πραγματικϊν αποδοχϊν του αςφαλιηομζνου τότε κα καταβάλλεται όχι το ποςό που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του Αςφαλιςτθρίου υμβολαίου αλλά ποςό ίςο με το υπόλοιπο τθσ αφαίρεςθσ τθσ παροχισ του κυρίωσ φορζα αςφάλιςθσ από τισ πραγματικζσ αποδοχζσ. Π.χ. Ζςτω: Περίοδοσ ανικανότθτασ μία εβδομάδα Εβδομαδιαίεσ αποδοχζσ από εργαςία 250 Εβδομαδιαία παροχι πρόςκαιρθσ ολικισ ανικανότθτασ ςφμφωνα με πίνακα παροχϊν 250 Παροχι κυρίωσ φορζα αςφάλιςθσ 100 για μία εβδομάδα ανικανότθτασ Ποςό αποηθμίωςθσ 150 (ιτοι =150). ε περίπτωςθ που το ατφχθμα ςυμβεί ςτο εξωτερικό θ εβδομαδιαία παροχι καταβάλλεται μόνο για το διάςτθμα τθσ νοςθλείασ του αςφαλιςμζνου ι τθσ/του αςφαλιςμζνθσ/ου νομίμου ςυηφγου ςε νοςοκομείο ι κλινικι του εξωτερικοφ και εφόςον τα ςχετικά αποδεικτικά ζγγραφα επικυρωκοφν από τθν πλθςιζςτερθ Ελλθνικι Προξενικι Αρχι. Πρόςκαιρθ Μερικι Ανικανότθτα Αν θ πρόςκαιρθ ανικανότθτα επιτρζπει ςτον αςφαλιςμζνο ι ςτθν / ςτον αςφαλιςμζνθ / ο νόμιμο ςφηυγο να εκτελεί μερικά κάποιο επάγγελμα ι εργαςία με αμοιβι ι για κζρδοσ, για τα οποία ζχει τα απαιτοφμενα προςόντα με βάςθ τθ μόρφωςθ, ειδίκευςθ και πείρα του, τότε θ Εταιρία κα καταβάλει το 50% τθσ εβδομαδιαίασ παροχισ που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, με ανϊτατο όριο καταβολισ τθσ παροχισ αυτισ τισ είκοςι ζξι (26) εβδομάδεσ. υντρζχουςεσ Περιπτϊςεισ Αποηθμίωςθσ Αν κάποιο ατφχθμα προκαλζςει ςφμφωνα με τα ανωτζρω, ςτον αςφαλιςμζνο ι ςτθν / ςτον αςφαλιςμζνθ / ο νόμιμο ςφηυγο, αρχικά πρόςκαιρθ ολικι ανικανότθτα και ςτθ ςυνζχεια θ ανικανότθτα του καταςτεί πρόςκαιρθ μερικι, το ςφνολο τθσ αποηθμίωςθσ τθν οποία κα δικαιοφται δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τισ εκατόν τζςςερισ (104) εβδομάδεσ Αυτόματθ Λιξθ τθσ Κάλυψθσ Η κάλυψθ που παρζχεται από αυτιν τθν παροχι κα λιγει αυτόματα: 1. Με τθν ςυμπλιρωςθ του 65ου ζτουσ τθσ θλικίασ του αςφαλιςμζνου ι τθσ/του νόμιμου ςυηφγου του, εφόςον ζχει αςφαλιςκεί ςαν «εξαρτθμζνο μζλοσ». 2. Όταν για οποιοδιποτε λόγο το, υπό τθν ιδιότθτα τθσ /του ςυηφγου του αςφαλιςμζνου, «εξαρτθμζνο μζλοσ», αποβάλει τθν κατά νόμο ιδιότθτα τθσ / του αυτιν. Αν θ Εταιρία ειςπράξει αςφάλιςτρα ι καταβάλει αποηθμίωςθ μετά τθ λιξθ τθσ κάλυψθσ, υποχρεοφται να επιςτρζψει τα αςφάλιςτρα και δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποηθμίωςθ που κατζβαλε. Ειδικζσ Εξαιρζςεισ Πλζον των Γενικϊν Εξαιρζςεων τθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν μζρει: 1. ε οποιεςδιποτε αςκζνειεσ ι μικροβιακζσ μολφνςεισ (εξαιροφνται οι πυογόνεσ μολφνςεισ που προξενικθκαν από ατφχθμα). 2. ε ιςχιαλγίεσ, οςφυαλγίεσ, κιρςοφσ, κιλεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κιλθσ του μεςοςπονδυλίου δίςκου), κλάςεισ επιλθψίεσ. 3. Από απϊλεια ι βλάβθ οργάνου ι μζλουσ ελαττωματικοφ ι αχριςτου πριν από το ατφχθμα Οι δικαιοφχοι βαρφνονται με τθν απόδειξθ ότι το ατφχθμα δεν προιλκε από καμία από τισ παραπάνω αιτίεσ που εξαιροφνται τθσ

8 κάλυψθσ. Η Εταιρία δικαιοφται να αρνθκεί τθν πλθρωμι, αν δεν ζχει προθγοφμενο αποδειχκεί επαρκϊσ ότι θ ςωματικι βλάβθ δεν εμπίπτει ςτισ παραπάνω εξαιρζςεισ. Αςφαλιςτιριο υμβόλαιο Προςωπικοφ Ατυχιματοσ «Personal» Με τθν προχπόκεςθ ότι ο Αςφαλιςμζνοσ που αναφζρεται ςτον Πίνακα Αςφάλιςθσ καλοφμενοσ ςτθν ςυνζχεια ο «Αςφαλιςμζνοσ», με πρόταςθ και διλωςθ που αποτελοφν τθ βάςθ του παρόντοσ Αςφαλιςτθρίου και κεωροφνται ενςωματωμζνεσ ς' αυτό, υπζβαλε αίτθςθ ςτθν INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., καλοφμενθ ςτθν ςυνζχεια θ «Εταιρία» για τθν αςφάλιςθ που περιγράφεται ςτο παρόν και κατζβαλε το ςχετικό αςφάλιςτρο για το χρονικό διάςτθμα τθσ αςφάλιςθσ που δθλϊνεται ςτον Πίνακα Αςφάλιςθσ ι εκείνο τθσ οποιαςδιποτε ανανζωςθσ ι παράταςθσ του παρόντοσ. Με το παρόν Αςφαλιςτιριο δθλϊνεται ότι με επιφφλαξθ των Γενικϊν και Ειδικϊν όρων του παρόντοσ ι όςων προςτεκοφν με Πρόςκετθ Πράξθ ι με άλλο τρόπο, θ Εταιρία κα αποηθμιϊςει τον Αςφαλιςμζνο για απϊλεια ι ηθμία όπωσ προβλζπεται παρακάτω, εφ' όςον αυτι πραγματοποιθκεί κατά τθν διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου. Κάλυψθ Προςωπικοφ Ατυχιματοσ Η Εταιρία ςυμφωνεί με το παρόν ότι ςε περίπτωςθ που ο Αςφαλιςμζνοσ υποςτεί οποιοδιποτε ςωματικι βλάβθ από ατφχθμα που οφείλεται αποκλειςτικά και μόνο ςε τυχαία, εξωτερικά, βίαια και ορατά αίτια, ανεξάρτθτα από τθ κζλθςθ αυτοφ ι του νόμιμου δικαιοφχου και εάν μζςα ςε διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τον τραυματιςμό αυτό και ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε άλλθ αιτία, επζλκει ο κάνατοσ ι θ ανικανότθτα αυτοφ ι χρειαςτεί αυτόσ ιατρικι αγωγι, θ Εταιρία κα καταβάλει ςτον Αςφαλιςμζνο ι, ςε περίπτωςθ κανάτου αυτοφ, ςτουσ νόμιμουσ.κλθρονόμουσ του το ποςό του αςφαλίςματοσ όπωσ προβλζπεται ςτο παρόν για τισ περιπτϊςεισ κανάτου, ανικανότθτασ ι ιατροφαρμακευτικϊν δαπανϊν. Ειδικοί Όροι Προςωπικοφ Ατυχιματοσ 1. Όλα τα πιςτοποιθτικά, «πλθροφορίεσ και τα αποδεικτικά ςτοιχεία που κα ηθτιςει θ Εταιρία κα τθσ υποβάλλονται με δαπάνθ του Αςφαλιςμζνου ι του νόμιμου εκπροςϊπου ι δικαιοφχο του και με τθν μορφι και τθ φφςθ που ενδεχόμενα κα ορίηει θ Εταιρία, 2. Ο Αςφαλιςμζνοσ κα υποβάλλεται -όςο ςυχνά αυτό ηθτθκεί- ςε ιατρικι εξζταςθ για λογαριαςμό τθσ Εταιρίασ και με δικι τθσ δαπάνθ, 3. ε περίπτωςθ κανάτου του Αςφαλιςμζνου, θ Εταιρία ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθ διενζργεια νεκροψίασ με δικά τθσ ζξοδα, 4. Ο Δικαιοφχοσ δικαιοφται να ειςπράξει αποηθμίωςθ ςφμφωνα με το παρόν αςφαλιςτιριο μόνο ςε περίπτωςθ κανάτου του Αςφαλιςμζνου. Ειδικζσ Εξαιρζςεισ Πλζον των Γενικϊν Εξαιρζςεων Η Εταιρία δεν ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ για κάνατο ι μόνιμθ ανικανότθτα ι για ιατροφαρμακευτικι δαπάνθ που οφείλεται άμεςα ι ζμμεςα ςε: 1. ωματικι βλάβθ που ςυμβαίνει: α. πριν το 16ο ζτοσ τθσ θλικίασ του Αςφαλιςμζνου, β. μετά το 65ο ζτοσ τθσ θλικίασ του Αςφαλιςμζνου και πριν από τθ λιξθ τθσ τρζχουςασ αςφαλιςτικισ περιόδου. 2. οποιεςδιποτε αςκζνειεσ ι μικροβιακζσ μολφνςεισ (εκτόσ - εάν προζρχονται από ατφχθμα), ιατρικζσ ι χειρουργικζσ κεραπείεσ (εκτόσ αν επιβάλλονται ςυνεπεία ατυχιματοσ και εκτελοφνται ςτθν προκεςμία που ορίηεται). 3. ιςχιαλγίεσ οςφυαλγίεσ κιρςοφσ κιλεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κιλθσ του μεςοςπονδυλίου δίςκου), κλάςεισ επιλθψίεσ. 4. Από απϊλεια ι βλάβθ οργάνου ι μζλουσ ελαττωματικοφ ι αχριςτου πριν από το ατφχθμα Οι δικαιοφχοι βαρφνονται με τθν απόδειξθ ότι θ απϊλεια δεν προιλκε από καμία από τισ παραπάνω αιτίεσ, που εξαιροφνται τθσ κάλυψθσ. Η Εταιρία δικαιοφται να αρνθκεί τθν πλθρωμι, αν δεν ζχει προθγοφμενο αποδειχκεί επαρκϊσ άτι θ κανατθφόρα ςωματικι βλάβθ δεν εμπίπτει ςτισ παραπάνω εξαιρζςεισ. Παροχζσ 1. Θάνατοσ από Ατφχθμα του Αςφαλιςμζνου Προςϊπου: ε περίπτωςθ κανάτου του Αςφαλιςμζνου, καταβάλλεται θ ςχετικι παροχι όπωσ αυτι αναφζρεται ςτον Πίνακα αςφάλιςθσ και παφει αυτόματα να ιςχφει θ ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ.