Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων"

Transcript

1 Πίνακασ Γενικϊν Εξαιρζςεων Παρεχομζνων Καλφψεων Σθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν' μζρει ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ (ιςχφουν για όλεσ τισ καλφψεισ / παροχζσ που αναφζρονται ςτο παρόν): 1. Κατά το χρόνο που ο αςφαλιςμζνοσ ι «εξαρτθμζνο μζλοσ» οδθγεί οποιοδιποτε είδοσ οχιματοσ (αυτοκίνθτο, δίκυκλο κλπ] ι ςκάφοσ και βρίςκεται υπό τθν επιρεια οινοπνεφματοσ του οποίου θ περιεκτικότθτα ςτο αίμα του υπερβαίνει τα εκάςτοτε ιςχφοντα νόμιμα όρια τθσ χϊρασ που ςυνζβθ το ατφχθμα είτε ςτερείτε νόμιμθσ άδειασ ικανότθτασ οδιγθςθσ ι πλοιγθςθσ. 2. Από διανοθτικζσ ι νευρικζσ διαταραχζσ, επιλθψίεσ, χριςθ ναρκωτικϊν ι παραιςκθςιογόνων ουςιϊν ι χρόνιο αλκοολιςμό, αυτοκτονία ι απόπειρα αυτοκτονίασ, ανεξάρτθτα τθσ διανοθτικισ του κατάςταςθσ. 3. Κατά το χρόνο τθσ υπθρεςίασ του αςφαλιςμζνου ι «εξαρτθμζνου μζλουσ» ςτισ ζνοπλεσ δυνάμεισ οποιουδιποτε Κρότουσ ι Διεκνοφσ Αρχισ ι ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ, ςε καιρό πολζμου ι ςε καιρό ειρινθσ. τθν περίπτωςθ αυτι θ Εταιρία υποχρεοφται, μετά από ςχετικι αίτθςθ, να επιςτρζψει το αςφάλιςτρο που αναλογεί ςτο χρόνο τθσ παραπάνω υπθρεςίασ. Από πόλεμο, κθρυγμζνο ι ακιρυχτο, ειςβολι, ενζργεια ξζνθσ δφναμθσ, εχκροπραξίεσ, εμφφλιο πόλεμο, επανάςταςθ, εξζγερςθ, εμφφλιεσ ταραχζσ, ςτάςθ, πραξικόπθμα, ςτρατιωτικό νόμο, κατάςταςθ πολιορκίασ, κακϊσ και από κάκε γεγονόσ που τείνει ςτθν κιρυξθ ι τθ διατιρθςθ των παραπάνω καταςτάςεων, καραντίνα και επιτάξεισ. Από οποιαδιποτε επίδραςθ ραδιενεργοφ ακτινοβολίασ ι ατομικισ ενζργειασ οφειλόμενθσ ςε οποιαδιποτε αίτια, είτε ςε καιρό ειρινθσ είτε ςε καιρό πολζμου. 4. Από αεροπορικά ατυχιματα, εκτόσ αν το ατφχθμα επζλκει κατά τθ διάρκεια κανονικισ πτιςθσ οε επιβατικό αεροπλάνο αναγνωριςμζνθσ αεροπορικισ εταιρίασ, που εκτελεί κανονικό ι ζκτακτο δρομολόγιο ι δρομολόγιο charter. 5. Ατυχιματα που ςυμβαίνουν από τθν ςυμμετοχι του αςφαλιςμζνου ςε κάκε είδουσ αγϊνεσ με μθχανικά μζςα και οι ςχετικζσ προπονιςεισ και δοκιμζσ, κακϊσ και οι αυτόνομεσ καταδφςεισ. Επίςθσ εξαιροφνται τθσ κάλυψθσ ατυχιματα που ςυμβαίνουν από τθν άςκθςθ βαρζων ακλθμάτων, επαγγελματικϊν και εραςιτεχνικϊν (ςκι, rafting, μπάςκετ, ορειβαςία, αναρρίχθςθ, κ.τ.λ.). κακϊσ και εναςχόλθςθ με επαγγελματικό ακλθτιςμό, οδιγθςθ αεροπλάνου, άςκθςθ κάκε είδουσ αερακλιματοσ 6. Από χριςθ γενικά εκρθκτικϊν υλϊν, από διάπραξθ ι απόπειρα διάπραξθσ από τον αςφαλιςμζνο ι «εξαρτθμζνο μζλοσ» παράνομθσ ι εγκλθματικισ ενζργειασ ι άδικθσ επίκεςθσ ι ςυμμετοχι του ςε τρομοκρατικι ενζργεια. 7. Από ατυχιματα που προκαλοφνται από ιονίηουςεσ ακτινοβολίεσ, πυρθνικι ενζργεια (πυρθνικι αντίδραςθ, ακτινοβολία, μόλυνςθ), μόλυνςθ από ραδιενζργεια ι καφςθ πυρθνικοφ υλικοφ. 8. Δθλθτθρίαςθ, ειςπνοι δθλθτθριωδϊν αερίων ι ατμϊν. 9. ε προγενζςτερθ τθσ αςφάλιςθσ αναπθρία, και οποιαδιποτε επιπλοκι αυτισ, τθν οποία αποδεδειγμζνα γνϊριηε ο αςφαλιςμζνοσ και δεν διλωςε. ε περίπτωςθ που δθλϊκθκε και ζγινε αποδεκτι από-τθν εταιρία κατά τθν ζναρξθ τθσ αςφάλιςθσ κα καλφπτεται μετά από δφο (2) ζτθ ιςχφοσ τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ με ςχετικό ειδικό όρο. 10. Εγκυμοςφνθ αποβολι, τοκετό ι επιπλοκζσ αυτϊν. 11. Ατυχιματα που προκαλοφνται κατά τθν οδιγθςθ ι τθ χριςθ δικφκλων, μθχανθμάτων ζργου, γεωργικϊν και αγροτικϊν μθχανθμάτων κ.λ.π Περιοδικζσ ιατρικζσ εξετάςεισ (check-up), προλθπτικι ιατρικι, εξετάςεισ ματιϊν για προςαρμογι γυαλιϊν ι τθν αλλαγι τουσ ι ακουςτικά βαρθκοΐασ. 13. Αιςκθτικι ι πλαςτικι χειρουργικι εκτόσ αν είναι ιατρικϊσ επιβεβλθμζνθ για τθν αποκατάςταςθ ςωματικϊν βλαβϊν οφειλομζνων ςε ατφχθμα που ςυνζβθ κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ τθσ παροχισ και καλφπτεται από αυτι. 14. Οδοντιατρικζσ κεραπείεσ εκτόσ αν οφείλονται ςε ατφχθμα για το οποίο ο αςφαλιςμζνοσ ι «εξαρτθμζνο μζλοσ» νοςθλεφτθκε και ο κεράπων γιατρόσ του νοςοκομείου ι κλινικισ βεβαιϊςει τισ βλάβεσ που προκλικθκαν ςτα φυςικά δόντια. 15. φνδρομο Επίκτθτθσ Ανοςολογικισ Ανεπάρκειασ ςε όλα τα ςτάδια τθσ νόςου από τθ μόλυνςθ και μεταγενζςτερα. 16. Θεραπευτικι αγωγι, νοςθλεία, κεραπεία ι χειρουργικι επζμβαςθ, που πραγματοποιικθκε χωρίσ τθν προθγοφμενθ εντολι ι ςφςταςθ Ιατροφ. 17. Επεμβάςεισ για τθ διόρκωςθ τθσ οφκαλμικισ διακλάςεωσ.

2 18. κεραπείεσ, διαγνωςτικζσ εξετάςεισ ι χειρουργικζσ επεμβάςεισ για τθν παχυςαρκία. 19. Αφαίρεςθ ςπίλων, εκτόσ εάν αποδεικνφεται κακοικεια, κατόπιν ιςτολογικισ εξζταςθσ. 20. Οποιεςδιποτε διαγνωςτικζσ εξετάςεισ φαρμακευτικι αγωγι ι κεραπεία ςχετικι με τθ ςτειρότθτα ι τθ γονιμοποίθςθ (ενδεικτικά: εξωςωματικι γονιμοποίθςθ) και τα επακόλουκα τθσ ι τισ επιπλοκζσ τουσ, κακϊσ και γενικζσ ερευνθτικζσ γυναικολογικζσ εγχειριςεισ λαπαροςκοπικζσ ι μθ. Οι τελευταίεσ καλφπτονται μόνον, εφόςον θ αςκζνεια αποδεικνφεται με ιςτολογικι εξζταςθ, κακϊσ και καςζτα λαπαροςκόπθςθσ. 21. Περιςτατικά οφειλόμενα ςε Alzheimer (Αλτςχάιμερ). 22. Κάκε εξζταςθ, κεραπεία, φάρμακο που δίδεται κατά τθ διάρκεια εγκρικείςθσ νοςθλείασ και που δε ςχετίηεται με ςυγκεκριμζνο ςφμπτωμα ι/και αςκζνεια αυτισ. Οι δικαιοφχοι βαρφνονται με τθν απόδειξθ ότι θ ςωματικι βλάβθ / αςκζνεια δεν προιλκε από καμία από τισ παραπάνω αιτίεσ που εξαιροφνται τθσ κάλυψθσ Η Εταιρία δικαιοφται να αρνθκεί τθν πλθρωμι, αν δεν ζχει προθγοφμενα αποδειχκεί επαρκϊσ άτι θ ςωματικι βλάβθ / αςκζνεια δεν εμπίπτει ςτισ παραπάνω εξαιρζςεισ. Γενικοί Όροι Αςφαλιςτθρίου Προςωπικϊν Ατυχθμάτων και Αςκενειϊν 1. Περιεχόμενο φμβαςθσ Σο παρόν Αςφαλιςτιριο με τον Πίνακα Αςφάλιςθσ οι Ειδικοί Όροι και Πρόςκετεσ Πράξεισ κα διαβάηονται ςαν μία ενιαία ςφμβαςθ και οποιοδιποτε λζξθ ι ζκφραςθ με ειδικό νόθμα κα ζχει τθν ίδια ζννοια οπουδιποτε εμφανίηεται αυτι. 2. Γνωςτοποιιςεισ & Σροποποιιςεισ Όρων Όλεσ οι γνωςτοποιιςεισ του Αςφαλιςμζνου, πρζπει να είναι γραπτζσ και να απευκφνονται ςτθν Εταιρία. Σροποποίθςθ των όρων του παρόντοσ Αςφαλιςτθρίου ι οποιαδιποτε Πρόςκετθ Πράξθ ς' αυτά κα είναι ιςχυρι μόνο όταν υπογράφεται ι μονογράφεται από εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τθσ Εταιρίασ 3. Πιςτι Σιρθςθ & Εκπλιρωςθ των Όρων Η πιςτι τιρθςθ και εκπλιρωςθ των Γενικϊν και Ειδικϊν όρων και προςκζτων πράξεων του παρόντοσ Αςφαλιςτθρίου που αναφζρονται ςτισ υποχρεϊςεισ του Αςφαλιςμζνου αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για κάκε ευκφνθ τθσ Εταιρίασ να ενεργιςει οποιαδιποτε πλθρωμι ςφμφωνα με το παρόν Αςφαλιςτιριο. 4. Μεταβολι του Κινδφνου και άλλθ Αςφάλιςθ Ο Αςφαλιςμζνοσ οφείλει να γνωςτοποιιςει αμζςωσ γραπτά ςτθν Εταιρία κάκε αλλαγι διεφκυνςθσ, εναςχόλθςθσ, ςκοπϊν ι οποιοδιποτε τραυματιςμό, αςκζνεια, φυςικά ελαττϊματα ι αναπθρία που υπζςτθ αυτόσ. Επίςθσ οφείλει να γνωςτοποιιςει οποιαδιποτε άλλθ αςφάλιςθ (με εξαίρεςθ τθν υποχρεωτικι αςφάλιςθ αςτικισ ευκφνθσ αυτοκινιτου) που ςυνιψε για τον κίνδυνο ατυχιματοσ ι ανικανότθτασ. ε περίπτωςθ που ο Αςφαλιςμζνοσ παραλείψει να γνωςτοποιιςει ςτθν Εταιρία οποιαδιποτε από τισ παραπάνω μεταβολζσ και ειδικότερα αυτζσ που αναφζρονται ςτθν επζλευςθ του αςφαλιςτικοφ κινδφνου μζςα ςε δφο (2) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν επζλευςθ του κινδφνου, χάνει αυτόσ κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςφμφωνα με το παρόν Αςφαλιςτιριο, τον Πίνακα Αςφάλιςθσ και τισ Πρόςκετεσ Πράξεισ. 5. Κυριότθτα υμβολαίου Εκτόσ αντίκετθσ ρθτισ ςυμφωνίασ με Πρόςκετθ πράξθ ςτο παρόν Αςφαλιςτιριο, θ Εταιρία κεωρεί τον Αςφαλιςμζνο απόλυτο κφριο του παρόντοσ Αςφαλιςτθρίου και δεν υποχρεοφται να αναγνωρίςει τθν οποιαδιποτε δίκαιθ ι άλλθ ςχετικι αξίωςθ ι ενδιαφζρον τρίτου για το παρόν. Η εξοφλθτικι απόδειξθ του Αςφαλιςμζνου ι των νομίμων κλθρονόμων του - αυτι και μόνο - απαλλάςςει τθν Εταιρία από κάκε ευκφνθ. 6. Απάτθ (Δόλοσ) ε περίπτωςθ που θ πρόταςθ ι διλωςθ του Αςφαλιςμζνου είναι αναλθκισ, ι αν οποιοδιποτε πραγματικό γεγονόσ που αφορά τον κίνδυνο δθλωκεί κατά τρόπο ανακριβι θ παραλειφκεί ι αν θ παροφςα Αςφάλιςθ ι θ όποια ανανζωςθ τθσ επιτευχκεί με οποιαδιποτε παραπλανθτικι διλωςθ, ανακοίνωςθ ι παράλειψθ ι αν οποιαδιποτε απαίτθςθ αποηθμίωςθσ που διατυπϊνεται είναι δόλια ι υπερβολικι ι χρθςιμοποιθκεί οποιαδιποτε ψευδισ ι απατθλι διλωςθ, ανακοίνωςθ ι μζςο για τθν υποςτιριξθ τθσ, τότε το παρόν Αςφαλιςτιριο κεωρείται άκυρο.

3 7. Ακφρωςθ Η Εταιρία μπορεί να ακυρϊςει το παρόν Αςφαλιςτιριο με προειδοποίθςθ δεκατεςςάρων (14) θμερϊν με ςυςτθμζνθ επιςτολι ςτθν τελευταία γνωςτι διεφκυνςθ του Αςφαλιςμζνου και κα επιςτρζψει ανάλογο μζροσ αςφαλίςτρων για τθν περίοδο του μθ λιξαντοσ χρόνου διάρκειασ του παρόντοσ Αςφαλιςτθρίου. 8. Απαιτιςεισ - Αποηθμιϊςεισ ε περίπτωςθ οποιουδιποτε ατυχιματοσ από το οποίο προκφπτει ι μπορεί να προκφψει ευκφνθ αποηθμίωςθσ ςφμφωνα με το παρόν Αςφαλιςτιριο, ο Αςφαλιςμζνοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμζςωσ τθν Εταιρία και όχι αργότερα από οκτϊ (8) θμζρεσ από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ, παρζχοντασ όλα τα ςτοιχεία για το ατφχθμα και τον τραυματιςμό. ε περίπτωςθ τυχαίου κανάτου, πρζπει να γνωςτοποιθκεί αυτό αμζςωσ ςτθν Εταιρία. ε περίπτωςθ που θ ειδοποίθςθ δεν γίνει εντόσ τθσ παραπάνω προβλεπόμενθσ προκεςμίασ, απαίτθςθ για αξίωςθ αποηθμίωςθσ κα είναι ζγκυρθ μόνο εάν αποδειχκεί ότι δεν ιταν πρακτικά δυνατόν να γίνει τζτοια ειδοποίθςθ. Ο Αςφαλιςμζνοσ δεν κα αναγνωρίςει ευκφνθ οφτε κα διαπραγματευτεί τον διακανονιςμό οποιαςδιποτε αξίωςθσ για αποηθμίωςθ χωρίσ τθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ Εταιρίασ, θ οποία δικαιοφται να χειριςκεί - το όνομα του αςφαλιςμζνου - τθν υπεράςπιςθ ι τον διακανονιςμό οποιοςδιποτε αξίωςθσ νια αποηθμίωςθ ι να αςκιςει, για δικό τθσ όφελοσ, οποιαδιποτε αξίωςθ αποηθμίωςθσ ι θκικισ ικανοποίθςθσ ι άλλθσ αποηθμίωςθσ. Η Εταιρία κα ζχει πλιρθ ελευκερία ςτο χειριςμό οποιαςδιποτε διαδικαςίασ και ςτον διακανονιςμό οποιαςδιποτε αξίωςθσ αποηθμίωςθσ και ο αςφαλιςμζνοσ οφείλει να δϊςει ςτθν Εταιρία οποιαδιποτε πλθροφορία ι βοικεια που τυχόν αυτι ηθτιςει. Ο κάνατοσ του αςφαλιςμζνου προςϊπου βεβαιϊνεται με Λθξιαρχικι Πράξθ κανάτου ι οε περίπτωςθ εξαφάνιςθσ του Αςφαλιςμζνου μετά από ατφχθμα, ι τθν ολικι απϊλεια ενόσ πλοίου ι αεροςκάφουσ, με δικαςτικι απόφαςθ που αναγνωρίηει τθν αφάνεια αυτοφ. 9. Διαιτθςία - Δικαςτιρια ε περίπτωςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ ςχετικά με το ποςό που πρζπει να καταβλθκεί ςφμφωνα με το παρόν Αςφαλιςτιριο, αυτι παραπζμπεται ςε διαιτθςία που διεξάγεται ςτθν Θεςςαλονίκθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ, από δφο διαιτθτζσ που ορίηονται ζνασ από τον κάκε ςυμβαλλόμενο με γραπτι πρόςκλθςθ του άλλου μζρουσ. Οι διαιτθτζσ ορίηουν επιδιαιτθτι που αποφαίνεται ςε περίπτωςθ διαφωνίασ τουσ. Η απόφαςθ τθσ διαιτθςίασ αποτελεί απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ζγερςθ αγωγισ κατά τθσ Εταιρίασ. Η Εταιρία δεν ευκφνεται ι υποχρεοφται ςφμφωνα με το παρόν ςυμβόλαιο ςε αποηθμίωςθ και ο Αςφαλιςμζνοσ εκπίπτει από κάκε δικαίωμα του που απορρζει από το παρόν, εάν θ απαίτθςθ αποηθμίωςθσ του Αςφαλιςμζνου δεν υποβλθκεί ςε διαιτθςία μζςα ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία άρνθςθσ τθσ Εταιρίασ να αποηθμιϊςει αυτόν. Για τθν επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ ςχετικά με το παρόν Αςφαλιςτιριο, που δεν επιλφκθκε με διαιτθςία, αρμόδια Δικαςτιρια είναι αποκλειςτικά τα Δικαςτιρια Θεςςαλονίκθσ ενϊπιον των οποίων θ Εταιρία κα παρίςταται με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τθσ. 10. Φόροι Σα τζλθ χαρτοςιμου και φόρων ςτα αςφάλιςτρα ι τισ παροχζσ και τα τζλθ και τυχόν ζξοδα και ςυμβολαιογραφικά δικαιϊματα εξόφλθςθσ αποηθμίωςθσ ι άλλθσ καταβολισ, ςφμφωνα με το παρόν αςφαλιςτιριο, βαρφνουν τον αςφαλιςμζνο. 11. Παραγραφι Αξιϊςεισ που πθγάηουν από τθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ παραγράφονται μετά από (5) πζντε χρόνια από το τζλοσ του ζτουσ, μζςα ςτο οποίο γεννικθκαν. Τελικι Διάταξθ. Για ότι δεν προβλζπεται παραπάνω, κα εφαρμόηονται οι διατάξεισ του νόμου περί Αςφαλιςτικισ Συμβάςεωσ και τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ. Θάνατοσ, Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα και Μόνιμθ Μερικι Ανικανότθτα από Ατφχθμα Η παροχι αυτι (Παροχι ΘΑΜΑ - κάνατοσ. Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα και Μόνιμθ Μερικι Ανικανότθτα από Ατφχθμα), αποτελεί μζροσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, ςτο οποίο επιςυνάπτεται και ιςχφει μόνο αν ζχει ςθμειωκεί ςτθν επιςυναπτόμενθ αίτθςθ, ζχει καταχωρθκεί ςτο αςφαλιςτιριο και φζρει τθν υπογραφι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία.

4 Αποηθμίωςθ για κάνατο από Ατφχθμα Αν ατφχθμα προκαλζςει κάνατο ι ςωματικι βλάβθ του αςφαλιςμζνου ι του αςφαλιςμζνου ςαν «εξαρτθμζνου μζλουσ» θ οποία κα επιφζρει, ανεξάρτθτα από άλλθ αιτία, το κάνατο μζςα ςε τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) θμζρεσ από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ, θ Εταιρία κα καταβάλει το ποςό αποηθμίωςθσ για κάνατο από ατφχθμα, που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Η εξαφάνιςθ του αςφαλιςμζνου ι «εξαρτθμζνου μζλουσ», εξομοιϊνεται με κανατθφόρα ςωματικι βλάβθ, μόνο αν υπάρχει δικαςτικι απόφαςθ που να τον κθρφςςει ςε αφάνεια και θ αφάνεια αυτι να είναι ςυνζπεια ατυχιματοσ που καλφπτεται από το αςφαλιςτιριο αυτό. Αποηθμίωςθ για Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα από Ατφχθμα Αν ςωματικι Βλάβθ από ατφχθμα επιφζρει ςτον αςφαλιςμζνο ι ςτο αςφαλιςμζνο εξαρτθμζνο μζλοσ, ανεξάρτθτα από άλλθ αιτία, μζςα ςε τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) θμζρεσ από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ, μόνιμθ ολικι ανικανότθτα, που δεν του επιτρζπει να αςκιςει κάποιο επάγγελμα ι κάποια εργαςία με αμοιβι ι με κζρδοσ, για τα οποία ζχει τα απαιτοφμενα προςόντα με βάςθ τθ μόρφωςθ, τθν ειδίκευςθ ι τθν πείρα του, εφόςον θ ανικανότθτα αυτι διαρκεί επί δϊδεκα (12) ςυνεχείσ μινεσ και εξακολουκεί να είναι ολικι, ςυνεχισ και μόνιμθ ςτο τζλοσ του χρονικοφ αυτοφ διαςτιματοσ, θ Εταιρία κα καταβάλει το ποςό για μόνιμθ ολικι ανικανότθτα από ατφχθμα που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Κατ εξαίρεςθ του πιο πάνω οριςμοφ ςαν μόνιμθ ολικι ανικανότθτα, ζςτω και αν ο αςφαλιςμζνοσ μπορεί να εργαςκεί, κα κεωροφνται περιοριςτικό και μόνο οι παρακάτω περιπτϊςεισ: α. Η ολικι ανίατθ παράλυςθ, β. Η ανίατθ φρενοβλάβεια. γ. Η ολικι, μόνιμθ και ανεπανόρκωτθ απϊλεια: ι. τθσ όραςθσ και των δφο μαπϊν, ιι. τθσ λειτουργίασ των δφο χεριϊν, ιιι. τθσ λειτουργίασ των δφο ποδιϊν, νι. τθσ λειτουργίασ ενόσ χεριοφ και ενόσ ποδιοφ. τισ πιο πάνω περιπτϊςεισ, α, β και γ θ καταβολι του ποςοφ για μόνιμθ ολικι ανικανότθτα από ατφχθμα, που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, κα γίνεται αμζςωσ με τθ διαπίςτωςθ τθσ ανικανότθτασ. Αποηθμίωςθ για Μόνιμθ Μερικι Ανικανότθτα από Ατφχθμα Αν ατφχθμα επιφζρει ςτον αςφαλιςμζνο ι ςτο αςφαλιςμζνο «εξαρτθμζνο μζλοσ», ανεξάρτθτα από άλλθ απτά, μζςα ςε τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) θμζρεσ από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ, μία από τισ παρακάτω ςωματικζσ βλάβεσ, θ Εταιρία κα καταβάλει το ποςοςτό επί τοισ εκατό του ποςοφ που προβλζπεται για Μόνιμθ Μερικι Ανικανότθτα από ατφχθμα ςτον πίνακα παροχϊν του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ςφμφωνα με τον Πίνακα Ποςοςτϊν Μόνιμθσ Μερικισ Ανικανότθτασ που ακολουκεί. Πίνακασ Ποςοςτϊν Μόνιμθσ Μερικισ Ανικανότθτασ Οι περιπτϊςεισ τθσ μόνιμθσ μερικισ ανικανότθτασ είναι περιοριςτικά οι ακόλουκεσ: Ολικι απϊλεια βραχίονα ι χεριοφ 60% 50% Ολικι απϊλεια τθσ κινιςεωσ του ϊμου 25% 20% Ολικι απϊλεια τθσ κινιςεωσ του αγκϊνα ι του καρποφ 20% 15% Ολικι απϊλεια του δείκτθ και του αντίχειρα 30% 25% Ολικι απϊλεια του αντίχειρα και κάποιου άλλου δακτφλου 25% 20% Ολικι απϊλεια τριϊν δακτφλων, πλθν του δείκτθ ι του αντίχειρα 25% 20% Ολικι απϊλεια του αντίχειρα μόνο 20% 15% Ολικι απϊλεια του δείκτθ μόνο 15% 10% Ολικι απϊλεια του μζςου μόνο 10% 8% Ολικι απϊλεια του παράμεςου μόνο 10% 8% Ολικι απϊλεια του μικροφ μόνο 10% 8% Ολικι απϊλεια κνιμθσ ι ποδιοφ 50% Ολικι απϊλεια κάτω άκρου κάτω από το γόνατο 40% Μερικόσ ακρωτθριαςμόσ ποδιοφ με όλουσ τουσ δακτφλουσ 30% Ολικι απϊλεια τθσ κινιςεωσ ενόσ μθροφ 30% Ολικι απϊλεια τθσ κινιςεωσ ενόσ γόνατοσ 20% Ολικι απϊλεια του μεγάλου δακτφλου του ποδιοφ 8% Κάταγμα μίασ κνιμθσ χωρίσ να πορωκεί 30% Κάταγμα ενόσ ποδιοφ χωρίσ να πορωκεί 20% Κάταγμα μίασ επιγονατίδασ χωρίσ να πορωκεί 20% Βράχυνςθ του ποδιοφ κατά 5 τουλάχιςτον εκατοςτά 15%

5 Ολικι απϊλεια τθσ οράςεωσ ενόσ οφκαλμοφ ι κατά το ιμιςυ ελάττωςθ τθσ οράςεωσ κακενόσ από τουσ δφο οφκαλμοφσ Ολικι και ανίατθ κωφότθτα αυτιϊν 40% Ολικι και ανίατθ κωφότθτα του ενόσ αυτιοφ 15% Κάταγμα κάτω ςιαγόνασ χωρίσ να πορωκεί 25% Ακινθτοποίθςθ ενόσ τμιματοσ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ με ςοβαρι απόκλιςθ και με πολφ ενοχλθτικι κζςθ Κάταγμα πλευράσ με επίμονθ παραμόρφωςθ του κϊρακα και οργανικι ανωμαλία Εάν ο αςφαλιηόμενοσ είναι αριςτερόχειρασ και ζγινε τζτοια διλωςθ κατά τθν υπογραφι του παρόντοσ, τα προβλεπόμενα ανωτζρω ποςά γιο τισ διάφορεσ αναπθρίεσ του δεξιοφ και αριςτεροφ χεριοφ αντιςτρζφονται. ε περίπτωςθ ανατομικισ ι λειτουργικισ απϊλειασ περιςςοτζρων οργάνων ι μελϊν, που δεν ςυνεπάγεται διαρκι ολικι ανικανότθτα, θ αποηθμίωςθ κακορίηεται με τθν άκροιςθ των ποςοςτϊν τα οποία αντιςτοιχοφν ςε κάκε βλάβθ, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί το προβλεπόμενο για μόνιμθ ολικι ανικανότθτα ποςό. Αυτόματθ Λιξθ τθσ Κάλυψθσ Η κάλυψθ που παρζχεται από αυτιν τθν παροχι κα λιγει αυτόματα: 1. Με τθν ςυμπλιρωςθ του 70ου ζτουσ τθσ θλικίασ του αςφαλιςμζνου ι τθσ/του νόμιμου ςυηφγου του, εφόςον ζχει αςφαλιςκεί ςαν «εξαρτθμζνο μζλοσ». 2. Όταν για οποιοδιποτε λόγο το, υπό τθν ιδιότθτα τθσ/ του ςυηφγου του αςφαλιςμζνου, «εξαρτθμζνο μζλοσ», αποβάλει τθν κατά νόμο ιδιότθτα τθσ / του αυτιν. 3. Όταν τα παιδιά του αςφαλιςμζνου ι τθσ/του νομίμου ςυηφγου αςφαλιςμζνα υπό τθν ιδιότθτα του «εξαρτθμζνου μζλουσ», υπερβοφν τα όρια θλικίασ που κακορίηονται ςτουσ Γενικοφσ Όρουσ του αςφαλιςτθρίου αυτοφ ι και πριν τθ ςυμπλιρωςθ των ορίων αυτϊν, από τθν τζλεςθ του γάμου των. 4. Όταν καταβλθκεί ολόκλθρο το αςφαλιςμζνο ποςό που προβλζπεται για Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα. Αν θ Εταιρία ειςπράξει αςφάλιςτρα ι καταβάλει αποηθμίωςθ μετά τθ λιξθ τθσ κάλυψθσ, υποχρεοφται να επιςτρζψει τα αςφάλιςτρα και δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποηθμίωςθ που κατζβαλε. Ειδικζσ Εξαιρζςεισ Πλζον των Γενικϊν Εξαιρζςεων θ αςφάλιςθ αυτι δεν καλφπτει κανατθφόρεσ ι μθ ςωματικζσ βλάβεσ που προξενικθκαν άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι μερικά, ι οφείλονται ςε μία από τισ παρακάτω αιτίεσ: 1. Από οποιεςδιποτε αςκζνειεσ ι μικροβιακζσ μολφνςεισ (εκτόσ εάν προζρχονται από ατφχθμα), ιατρικζσ ι χειρουργικζσ κεραπείεσ (εκτόσ αν επιβάλλονται ςυνεπεία ατυχιματοσ και εκτελοφνται ςτθν προκεςμία που ορίηεται). 2. Από ιςχιαλγίεσ, οςφυαλγίεσ, κιρςοφσ, κιλεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κιλθσ του μεςοςπονδυλίου δίςκου), κλάςεισ, επιλθψίεσ. 3. Από απϊλεια ι Βλάβθ οργάνου ι μζλουσ ελαττωματικοφ ι αχριςτου πριν από το ατφχθμα Οι δικαιοφχοι βαρφνονται με τθν απόδειξθ από το ατφχθμα δεν προιλκε από καμία από τισ παραπάνω αιτίεσ που εξαιροφνται τθσ κάλυψθσ Η Εταιρία δικαιοφται να αρνθκεί τθν πλθρωμι, αν δεν ζχει προθγοφμενο αποδειχκεί επαρκϊσ άτι θ ςωματικι βλάβθ δεν εμπίπτει ςτισ παραπάνω εξαιρζςεισ. Ζξοδα Ιατροφαρμακευτικισ 25% 40% 20% Ζξοδα Ιατροφαρμακευτικισ Περίκαλψθσ από Ατφχθμα Η παροχι αυτι (Παροχι ΙΦΕ - Ζξοδα Ιατροφαρμακευτικισ Περίκαλψθσ από Ατφχθμα), αποτελεί μζροσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, ςτο οποίο επιςυνάπτεται και ιςχφει μόνο αν ζχει ςθμειωκεί ςτθν επιςυναπτόμενθ αίτθςθ, ζχει καταχωρθκεί ςτο αςφαλιςτιριο και φζρει τθν υπογραφι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου κάτω από τθν επωνυμία τθσ εταιρίασ Αποηθμίωςθ για Ζξοδα Περίκαλψθσ από Ατφχθμα Αν ατφχθμα προκαλζςει ςτον αςφαλιςμζνο ι ςε «εξαρτθμζνο μζλοσ», ανεξάρτθτα από άλλθ αιτία, ςωματικι βλάβθ και απαιτθκεί μζςα ςε τριακόςιεσ εξιντα πζντε (365) θμζρεσ από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ κεραπεία για τθν αποκατάςταςθ τθσ υγείασ του, τότε:

6 Α. Ζξοδα κεραπείασ Ατυχιματοσ: Η Εταιρία κα καταβάλει τα ιατρικά ζξοδα που ζγιναν για τθν αποκατάςταςθ τθσ ςωματικισ βλάβθσ και αποδεικνφονται με πρωτότυπα, νόμιμα δελτία παροχισ υπθρεςιϊν ι/και αποδείξεισ μζχρι του ποςοφ που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. τα ζξοδα αυτά περιλαμβάνονται και καλφπτονται οι ιατρικζσ ι χειρουργικζσ αμοιβζσ ζξοδα νοςοκομείου ι κλινικισ ακτινογραφίεσ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ αμοιβι αποκλειςτικισ νοςοκόμου εντόσ του νοςοκομείου ι τθσ κλινικισ χριςθ αςκενοφόρου αυτοκινιτου, φάρμακα, ζξοδα φυςιοκεραπείασ χειρουργικοφσ επιδζςμουσ νάρκθκεσ γφψινουσ επιδζςμουσ πατερίτςεσ λάμεσ αναγκαίεσ ειδικζσ ςυςκευζσ και μθχανικά Βοθκιματα. Β. Οδοντιατρικά Ζξοδα: Η Εταιρία κα καταβάλει όλα τα ζξοδα ςτα οποία υπεβλικθ ο αςφαλιςμζνοσ ι «εξαρτθμζνο μζλοσ» για τθ κεραπεία ι αποκατάςταςθ των φυςικϊν δοντιϊν του που ζπακαν Βλάβθ από ατφχθμα, μζχρι του ποςοφ που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν. Γ. Οπτικά Ζξοδα: Η Εταιρία κα καταβάλει τα ζξοδα αντικαταςτάςεωσ των φακϊν επαφισ ι των γυαλιϊν - εκτόσ γυαλιϊν θλίου- ςτα οποία υπεβλικθ α αςφαλιςμζνοσ ι «εξαρτθμζνο μζλοσ» και τα οποία καταςτράφθκαν ςε ατφχθμα, μζχρι του ποςοφ που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν. Σα Οδοντιατρικά και Οπτικά ζξοδα κα αποηθμιϊνονται μόνο εφ' όςον ζχει προθγθκεί κεραπεία για ζξοδα ατυχιματοσ που προκάλεςε Βλάβθ ςτο πρόςωπο. ε περίπτωςθ που τα ζξοδα ιατροφαρμακευτικισ περίκαλψθσ από ατφχθμα πραγματοποιθκοφν ςτο εξωτερικό, τα ςχετικά αποδεικτικά ζγγραφα πρζπει να επικυρωκοφν από τθν πλθςιζςτερθ Ελλθνικι Προξενικι Αρχι. Αυτόματθ Λιξθ τθσ Κάλυψθσ Η κάλυψθ που παρζχεται από αυτιν τθν παροχι κα λιγει αυτόματα: 1. Με τθν ςυμπλιρωςθ του 70ου ζτουσ τθσ θλικίασ του αςφαλιςμζνου ι τθσ/του νόμιμου ςυηφγου του, εφόςον ζχει αςφαλιςκεί ςαν «εξαρτθμζνο μζλοσ». 2. Όταν για οποιοδιποτε λόγο το, υπό τθν ιδιότθτα τθσ/του ςυηφγου του αςφαλιςμζνου, «εξαρτθμζνο μζλοσ», απόβαλε) τθν κατά νόμο ιδιότθτα τθσ/του αυτιν. 3. Όταν τα παιδιά του αςφαλιςμζνου ι τθσ/του νομίμου ςυηφγου αςφαλιςμζνα υπό τθν ιδιότθτα του «εξαρτθμζνου μζλουσ», υπερβοφν τα όρια θλικίασ που κακορίηονται ςτουσ Γενικοφσ Όρουσ του αςφαλιςτθρίου αυτοφ ι και πριν τθ ςυμπλιρωςθ των ορίων αυτϊν, από τθν τζλεςθ του γάμου των. Αν θ Εταιρία ειςπράξει αςφάλιςτρα ι καταβάλει αποηθμίωςθ μετά τθ λιξθ τθσ κάλυψθσ υποχρεοφται να επιςτρζψει τα αςφάλιςτρα και δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποηθμίωςθ που κατζβαλε. Ειδικζσ Εξαιρζςεισ Πλζον των Γενικϊν Εξαιρζςεων θ αςφάλιςθ αυτι δεν καλφπτει ζξοδα για κεραπεία ςωματικϊν βλαβϊν που προξενικθκαν άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι μερικά 1. Από οποιεςδιποτε αςκζνειεσ ι μικροβιακζσ μολφνςεισ (εξαιροφνται οι πυογόνεσ μολφνςεισ που προξενικθκαν από ατφχθμα). 2. Από ιςχιαλγίεσ, οςφυαλγίεσ, κιρςοφσ, κιλεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κιλθσ του μεςοςπονδυλίου δίςκου), κλάςεισ. 3. Από απϊλεια ι βλάβθ οργάνου ι μζλουσ ελαττωματικοφ ι αχριςτου πριν από το ατφχθμα Οι δικαιοφχοι Βαρφνονται με τθν απόδειξθ ότι το ατφχθμα δεν προιλκε από καμία από τισ παραπάνω αιτίεσ, που εξαιροφνται τθσ κάλυψθσ. Η Εταιρία δικαιοφται να αρνθκεί τθν πλθρωμι, αν δεν ζχει προθγοφμενα αποδειχκεί επαρκϊσ ότι θ ςωματικι Βλάβθ δεν εμπίπτει οπσ παραπάνω εξαιρζςεισ. Πρόςκαιρθ Ολικι Ανικανότθτα από Ατφχθμα Η παροχι αυτι (Παροχι ΠΟΑ - Πρόςκαιρθ Ολικι Ανικανότθτα από Ατφχθμα), αποτελεί μζροσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, ςτο οποίο επιςυνάπτεται και ιςχφει μόνο αν ζχει ςθμειωκεί ςτθν επιςυναπτόμενθ αίτθςθ, ζχει καταχωρθκεί ςτο αςφαλιςτιριο και φζρει τθν υπογραφι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου κάτω από τθν επωνυμία τθσ εταιρίασ. Εβδομαδιαία Παροχι Πρόςκαιρθσ Ολικισ Ανικανότθτασ Αν ατφχθμα, που καλφπτεται από το αςφαλιςτιριο, προκαλζςει ςτον/ςτθν αςφαλιςμζνο/θ νόμιμο ςφηυγο, ανεξάρτθτα από άλλθ αιτία, ςωματικζσ Βλάβεσ που τον κατζςτθςαν μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ πρόςκαιρα ολικά ανίκανο να αςκιςει κάποιο επάγγελμα ι εργαςία, με αμοιβι ι για κζρδοσ, για τα οποία ζχει τα

7 απαιτοφμενα προςόντα με βάςθ τθ μόρφωςθ, ειδίκευςθ και πείρα του, θ Εταιρία κα καταβάλει το ποςό τθσ εβδομαδιαίασ παροχισ ανικανότθτασ για εργαςία, που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, για το χρονικό διάςτθμα που διαρκεί θ ανικανότθτα αυτι, με ανϊτατο όριο τισ εκατόν τζςςερισ (104) εβδομάδεσ. Αν θ ανικανότθτα αυτι οφείλεται ςε αιτία ίδια ι ςχετικι με τθν α πια προθγουμζνθσ περιόδου ανικανότθτασ για τθν οποία είχαν καταβλθκεί παροχζσ ςφμφωνα με τθν παροχι αυτιν, θ μεταγενζςτερθ ανικανότθτα κεωρείται ςυνζχεια τθσ προθγοφμενθσ, εκτόσ αν μεταξφ των χωριςτϊν περιόδων ανικανότθτασ ο αςφαλιςμζνοσ απαςχολικθκε ςε επάγγελμα ι εργαςία για κζρδοσ ι με αμοιβι για ζξι (6) τουλάχιςτον μινεσ. Η υποχρζωςθ τθσ Εταιρίασ για καταβολι τθσ εβδομαδιαίασ παροχισ αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ ολικισ ανικανότθτασ για εργαςία, ι τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ περιόδου αναμονισ, αν αναφζρεται τζτοια ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο με τθν προχπόκεςθ ότι θ διλωςθ και τα αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ ολικισ ανικανότθτασ ζχουν υποβλθκεί ςτθν Εταιρία πριν λιξει θ ανικανότθτα αυτι. Περίοδοσ αναμονισ είναι οι ςυνεχείσ θμζρεσ που αναφζρονται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο που άρχιςαν τθν πρϊτθ θμζρα ολικισ ανικανότθτασ του αςφαλιςμζνου ι τθσ/του αςφαλιςμζνθσ/ου νομίμου ςυηφγου και για τισ οποίεσ δεν καταβάλλεται αυτι θ παροχι. Αυτι θ εβδομαδιαία παροχι δεν κα καταβάλλεται ςτθν περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ ι θ/ο αςφαλιςμζνθ/οσ νόμιμοσ ςφηυγοσ δεν ζχει επαγγελματικι απαςχόλθςθ ι ζχει ςταματιςει το επάγγελμα που διλωςε ςτθ ςχετικι αίτθςθ και δεν το αντικατζςτθςε με άλλο αποδεκτό (ωσ προσ τθν παροχι) από τθν Εταιρία. ε περίπτωςθ που το ποςό τθσ πρόςκαιρθσ ολικισ ανικανότθτασ ακροιηόμενο με το ποςό που λαμβάνει ωσ παροχι από τον κυρίωσ φορζα αςφάλιςθσ υπερβαίνει το εκατό τοισ εκατό (100%) των πραγματικϊν αποδοχϊν του αςφαλιηομζνου τότε κα καταβάλλεται όχι το ποςό που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του Αςφαλιςτθρίου υμβολαίου αλλά ποςό ίςο με το υπόλοιπο τθσ αφαίρεςθσ τθσ παροχισ του κυρίωσ φορζα αςφάλιςθσ από τισ πραγματικζσ αποδοχζσ. Π.χ. Ζςτω: Περίοδοσ ανικανότθτασ μία εβδομάδα Εβδομαδιαίεσ αποδοχζσ από εργαςία 250 Εβδομαδιαία παροχι πρόςκαιρθσ ολικισ ανικανότθτασ ςφμφωνα με πίνακα παροχϊν 250 Παροχι κυρίωσ φορζα αςφάλιςθσ 100 για μία εβδομάδα ανικανότθτασ Ποςό αποηθμίωςθσ 150 (ιτοι =150). ε περίπτωςθ που το ατφχθμα ςυμβεί ςτο εξωτερικό θ εβδομαδιαία παροχι καταβάλλεται μόνο για το διάςτθμα τθσ νοςθλείασ του αςφαλιςμζνου ι τθσ/του αςφαλιςμζνθσ/ου νομίμου ςυηφγου ςε νοςοκομείο ι κλινικι του εξωτερικοφ και εφόςον τα ςχετικά αποδεικτικά ζγγραφα επικυρωκοφν από τθν πλθςιζςτερθ Ελλθνικι Προξενικι Αρχι. Πρόςκαιρθ Μερικι Ανικανότθτα Αν θ πρόςκαιρθ ανικανότθτα επιτρζπει ςτον αςφαλιςμζνο ι ςτθν / ςτον αςφαλιςμζνθ / ο νόμιμο ςφηυγο να εκτελεί μερικά κάποιο επάγγελμα ι εργαςία με αμοιβι ι για κζρδοσ, για τα οποία ζχει τα απαιτοφμενα προςόντα με βάςθ τθ μόρφωςθ, ειδίκευςθ και πείρα του, τότε θ Εταιρία κα καταβάλει το 50% τθσ εβδομαδιαίασ παροχισ που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, με ανϊτατο όριο καταβολισ τθσ παροχισ αυτισ τισ είκοςι ζξι (26) εβδομάδεσ. υντρζχουςεσ Περιπτϊςεισ Αποηθμίωςθσ Αν κάποιο ατφχθμα προκαλζςει ςφμφωνα με τα ανωτζρω, ςτον αςφαλιςμζνο ι ςτθν / ςτον αςφαλιςμζνθ / ο νόμιμο ςφηυγο, αρχικά πρόςκαιρθ ολικι ανικανότθτα και ςτθ ςυνζχεια θ ανικανότθτα του καταςτεί πρόςκαιρθ μερικι, το ςφνολο τθσ αποηθμίωςθσ τθν οποία κα δικαιοφται δεν είναι δυνατό να υπερβαίνει τισ εκατόν τζςςερισ (104) εβδομάδεσ Αυτόματθ Λιξθ τθσ Κάλυψθσ Η κάλυψθ που παρζχεται από αυτιν τθν παροχι κα λιγει αυτόματα: 1. Με τθν ςυμπλιρωςθ του 65ου ζτουσ τθσ θλικίασ του αςφαλιςμζνου ι τθσ/του νόμιμου ςυηφγου του, εφόςον ζχει αςφαλιςκεί ςαν «εξαρτθμζνο μζλοσ». 2. Όταν για οποιοδιποτε λόγο το, υπό τθν ιδιότθτα τθσ /του ςυηφγου του αςφαλιςμζνου, «εξαρτθμζνο μζλοσ», αποβάλει τθν κατά νόμο ιδιότθτα τθσ / του αυτιν. Αν θ Εταιρία ειςπράξει αςφάλιςτρα ι καταβάλει αποηθμίωςθ μετά τθ λιξθ τθσ κάλυψθσ, υποχρεοφται να επιςτρζψει τα αςφάλιςτρα και δικαιοφται να απαιτιςει τθν αποηθμίωςθ που κατζβαλε. Ειδικζσ Εξαιρζςεισ Πλζον των Γενικϊν Εξαιρζςεων τθσ αςφαλιςτικισ καλφψεωσ εξαιροφνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προζρχονται ι οφείλονται άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι εν μζρει: 1. ε οποιεςδιποτε αςκζνειεσ ι μικροβιακζσ μολφνςεισ (εξαιροφνται οι πυογόνεσ μολφνςεισ που προξενικθκαν από ατφχθμα). 2. ε ιςχιαλγίεσ, οςφυαλγίεσ, κιρςοφσ, κιλεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κιλθσ του μεςοςπονδυλίου δίςκου), κλάςεισ επιλθψίεσ. 3. Από απϊλεια ι βλάβθ οργάνου ι μζλουσ ελαττωματικοφ ι αχριςτου πριν από το ατφχθμα Οι δικαιοφχοι βαρφνονται με τθν απόδειξθ ότι το ατφχθμα δεν προιλκε από καμία από τισ παραπάνω αιτίεσ που εξαιροφνται τθσ

8 κάλυψθσ. Η Εταιρία δικαιοφται να αρνθκεί τθν πλθρωμι, αν δεν ζχει προθγοφμενο αποδειχκεί επαρκϊσ ότι θ ςωματικι βλάβθ δεν εμπίπτει ςτισ παραπάνω εξαιρζςεισ. Αςφαλιςτιριο υμβόλαιο Προςωπικοφ Ατυχιματοσ «Personal» Με τθν προχπόκεςθ ότι ο Αςφαλιςμζνοσ που αναφζρεται ςτον Πίνακα Αςφάλιςθσ καλοφμενοσ ςτθν ςυνζχεια ο «Αςφαλιςμζνοσ», με πρόταςθ και διλωςθ που αποτελοφν τθ βάςθ του παρόντοσ Αςφαλιςτθρίου και κεωροφνται ενςωματωμζνεσ ς' αυτό, υπζβαλε αίτθςθ ςτθν INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α., καλοφμενθ ςτθν ςυνζχεια θ «Εταιρία» για τθν αςφάλιςθ που περιγράφεται ςτο παρόν και κατζβαλε το ςχετικό αςφάλιςτρο για το χρονικό διάςτθμα τθσ αςφάλιςθσ που δθλϊνεται ςτον Πίνακα Αςφάλιςθσ ι εκείνο τθσ οποιαςδιποτε ανανζωςθσ ι παράταςθσ του παρόντοσ. Με το παρόν Αςφαλιςτιριο δθλϊνεται ότι με επιφφλαξθ των Γενικϊν και Ειδικϊν όρων του παρόντοσ ι όςων προςτεκοφν με Πρόςκετθ Πράξθ ι με άλλο τρόπο, θ Εταιρία κα αποηθμιϊςει τον Αςφαλιςμζνο για απϊλεια ι ηθμία όπωσ προβλζπεται παρακάτω, εφ' όςον αυτι πραγματοποιθκεί κατά τθν διάρκεια τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου. Κάλυψθ Προςωπικοφ Ατυχιματοσ Η Εταιρία ςυμφωνεί με το παρόν ότι ςε περίπτωςθ που ο Αςφαλιςμζνοσ υποςτεί οποιοδιποτε ςωματικι βλάβθ από ατφχθμα που οφείλεται αποκλειςτικά και μόνο ςε τυχαία, εξωτερικά, βίαια και ορατά αίτια, ανεξάρτθτα από τθ κζλθςθ αυτοφ ι του νόμιμου δικαιοφχου και εάν μζςα ςε διάςτθμα δϊδεκα (12) μθνϊν από τον τραυματιςμό αυτό και ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε άλλθ αιτία, επζλκει ο κάνατοσ ι θ ανικανότθτα αυτοφ ι χρειαςτεί αυτόσ ιατρικι αγωγι, θ Εταιρία κα καταβάλει ςτον Αςφαλιςμζνο ι, ςε περίπτωςθ κανάτου αυτοφ, ςτουσ νόμιμουσ.κλθρονόμουσ του το ποςό του αςφαλίςματοσ όπωσ προβλζπεται ςτο παρόν για τισ περιπτϊςεισ κανάτου, ανικανότθτασ ι ιατροφαρμακευτικϊν δαπανϊν. Ειδικοί Όροι Προςωπικοφ Ατυχιματοσ 1. Όλα τα πιςτοποιθτικά, «πλθροφορίεσ και τα αποδεικτικά ςτοιχεία που κα ηθτιςει θ Εταιρία κα τθσ υποβάλλονται με δαπάνθ του Αςφαλιςμζνου ι του νόμιμου εκπροςϊπου ι δικαιοφχο του και με τθν μορφι και τθ φφςθ που ενδεχόμενα κα ορίηει θ Εταιρία, 2. Ο Αςφαλιςμζνοσ κα υποβάλλεται -όςο ςυχνά αυτό ηθτθκεί- ςε ιατρικι εξζταςθ για λογαριαςμό τθσ Εταιρίασ και με δικι τθσ δαπάνθ, 3. ε περίπτωςθ κανάτου του Αςφαλιςμζνου, θ Εταιρία ζχει το δικαίωμα να ηθτιςει τθ διενζργεια νεκροψίασ με δικά τθσ ζξοδα, 4. Ο Δικαιοφχοσ δικαιοφται να ειςπράξει αποηθμίωςθ ςφμφωνα με το παρόν αςφαλιςτιριο μόνο ςε περίπτωςθ κανάτου του Αςφαλιςμζνου. Ειδικζσ Εξαιρζςεισ Πλζον των Γενικϊν Εξαιρζςεων Η Εταιρία δεν ευκφνεται ςε αποηθμίωςθ για κάνατο ι μόνιμθ ανικανότθτα ι για ιατροφαρμακευτικι δαπάνθ που οφείλεται άμεςα ι ζμμεςα ςε: 1. ωματικι βλάβθ που ςυμβαίνει: α. πριν το 16ο ζτοσ τθσ θλικίασ του Αςφαλιςμζνου, β. μετά το 65ο ζτοσ τθσ θλικίασ του Αςφαλιςμζνου και πριν από τθ λιξθ τθσ τρζχουςασ αςφαλιςτικισ περιόδου. 2. οποιεςδιποτε αςκζνειεσ ι μικροβιακζσ μολφνςεισ (εκτόσ - εάν προζρχονται από ατφχθμα), ιατρικζσ ι χειρουργικζσ κεραπείεσ (εκτόσ αν επιβάλλονται ςυνεπεία ατυχιματοσ και εκτελοφνται ςτθν προκεςμία που ορίηεται). 3. ιςχιαλγίεσ οςφυαλγίεσ κιρςοφσ κιλεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κιλθσ του μεςοςπονδυλίου δίςκου), κλάςεισ επιλθψίεσ. 4. Από απϊλεια ι βλάβθ οργάνου ι μζλουσ ελαττωματικοφ ι αχριςτου πριν από το ατφχθμα Οι δικαιοφχοι βαρφνονται με τθν απόδειξθ ότι θ απϊλεια δεν προιλκε από καμία από τισ παραπάνω αιτίεσ, που εξαιροφνται τθσ κάλυψθσ. Η Εταιρία δικαιοφται να αρνθκεί τθν πλθρωμι, αν δεν ζχει προθγοφμενο αποδειχκεί επαρκϊσ άτι θ κανατθφόρα ςωματικι βλάβθ δεν εμπίπτει ςτισ παραπάνω εξαιρζςεισ. Παροχζσ 1. Θάνατοσ από Ατφχθμα του Αςφαλιςμζνου Προςϊπου: ε περίπτωςθ κανάτου του Αςφαλιςμζνου, καταβάλλεται θ ςχετικι παροχι όπωσ αυτι αναφζρεται ςτον Πίνακα αςφάλιςθσ και παφει αυτόματα να ιςχφει θ ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ.

9 2.α Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα: ε περίπτωςθ Μόνιμθσ Ολικισ Ανικανότθτασ κα καταβλθκεί το ποςό που αναφζρεται ςτον Πίνακα Αςφάλιςθσ για Απϊλεια ι Μόνιμθ Ολικι Απϊλεια χριςθσ οποιουδιποτε ςυνδυαςμοφ των δφο άκρων, Μόνιμθ Ολικι Οργανικι παράλυςθ, Μόνιμθ Ολικι Απϊλεια τθσ όραςθσ και ςτα δφο μάπα, Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα ςε ποςοςτό Μόνιμθσ Αναπθρίασ μεγαλφτερο από 67%. 2.β Μόνιμθ Μερικι Ανικανότθτα: ε περίπτωςθ Μόνιμθσ Μερικισ Ανικανότθτασ κα καταβλθκεί το ποςοςτό του ποςοφ που αναφζρεται ςτον Πίνακα Αςφάλιςθσ τθσ Μόνιμθσ Μερικισ Ανικανότθτασ και ςφμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Ποςοςτϊν Μόνιμθσ Μερικισ Ανικανότθτασ. 3. Πρόςκαιρθ Ολικι Ανικανότθτα: Αν ατφχθμα, που καλφπτεται από το αςφαλιςτιριο, προκαλζςει ςτον αςφαλιςμζνο, ανεξάρτθτα από άλλθ αιτία, ςωματικζσ βλάβεσ που τον κατζςτθςαν μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ πρόςκαιρα ολικά ανίκανο να αςκιςει κάποιο επάγγελμα ι εργαςία, με αμοιβι ι για κζρδοσ, για τα οποία ζχει τα απαιτοφμενα προςόντα με βάςθ τθ μόρφωςθ, ειδίκευςθ και πείρο του, θ Εταιρία κα καταβάλει το ποςό τθσ εβδομαδιαίασ παροχισ ανικανότθτασ για εργαςία, που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου, για το χρονικό διάςτθμα που διαρκεί θ ανικανότθτα αυτι, με ανϊτατο όριο τισ εκατόν τζςςερισ (104) εβδομάδεσ. 4. Ιατροφαρμακευτικά: Ζξοδα από Ατφχθμα Καλφπτεται το κόςτοσ των ιατρικϊν, χειρουργικϊν ι άλλων αγωγϊν ι εφαρμογϊν ιατρικισ περίκαλψθσ που παρζχονται από πρόςωπο που αςκεί νόμιμα το ιατρικό επάγγελμα, για οποιοδιποτε ατφχθμα και μζχρι του ορίου του αςφαλιςμζνου ποςοφ που δθλϊνεται ςτον Πίνακα Καλφψεων. 5. Νοςοκομειακό Επίδομα από Ατφχθμα: Αν ο αςφαλιςμζνοσ ειςαχκεί ςε νοςοκομείο ι κλινικι ςαν εςωτερικόσ αςκενισ κατά το χρόνο που ιςχφει το αςφαλιςτιριο, από ατφχθμα που καλφπτεται από αυτό και είναι κάτω από παρακολοφκθςθ γιατροφ ι χειροφργου, θ Εταιρία κα καταβάλλει το ποςό του εβδομαδιαίου επιδόματοσ νοςοκομειακισ περίκαλψθσ που αναφζρεται ςτον Πίνακα Αςφάλιςθσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου για κάκε εβδομάδα παραμονισ ςτο νοςοκομείο ι κλινικι και με ανϊτατο όριο τισ πενιντα δφο (52) εβδομάδεσ για κάκε ατφχθμα. Πίνακασ Ποςοςτϊν Μόνιμθσ Μερικισ Ανικανότθτασ Οι περιπτϊςεισ τθσ μόνιμθσ μερικισ ανικανότθτασ είναι περιοριςτικά οι ακόλουκεσ: Ολικι απϊλεια βραχίονα ι χεριοφ 60% 50% Ολικι απϊλεια τθσ κινιςεωσ του ϊμου 25% 20% Ολικι απϊλεια τθσ κινιςεωσ του αγκϊνα ι του καρποφ 20% 15% Ολικι απϊλεια του δείκτθ και του αντίχειρα 30% 25% Ολικι απϊλεια του αντίχειρα και κάποιου άλλου δακτφλου 25% 20% Ολικι απϊλεια τριϊν δακτφλων, πλθν του δείκτθ ι του αντίχειρα 25% 20% Ολικι απϊλεια του αντίχειρα μόνο 20% 15% Ολικι απϊλεια του δείκτθ μόνο 15% 10% Ολικι απϊλεια του μζςου μόνο 10% 8% Ολικι απϊλεια του παράμεςου μόνο 10% 8% Ολικι απϊλεια του μικροφ μόνο 10% 8% Ολικι απϊλεια κνιμθσ ι ποδιοφ 50% Ολικι απϊλεια κάτω άκρου κάτω από το γόνατο 40% Μερικόσ ακρωτθριαςμόσ ποδιοφ με όλουσ τουσ δακτφλουσ 30% Ολικι απϊλεια τθσ κινιςεωσ ενόσ μθροφ 30% Ολικι απϊλεια τθσ κινιςεωσ ενόσ γόνατοσ 20% Ολικι απϊλεια του μεγάλου δακτφλου του ποδιοφ 8% Κάταγμα μίασ κνιμθσ χωρίσ να πωρωκεί 30% Κάταγμα ενόσ ποδιοφ χωρίσ να πωρωκεί 20% Κάταγμα μίασ επιγονατίδασ χωρίσ να πωρωκεί 20% Βράχυνςθ του ποδιοφ κατά 5 τουλάχιςτον εκατοςτά 15% Ολικι απϊλεια τθσ οράςεωσ ενόσ οφκαλμοφ ι κατά το ιμιςυ ελάττωςθ τθσ οράςεωσ κακενόσ από τουσ δφο οφκαλμοφσ 25% Ολικι και ανίατθ κωφότθτα αυτιϊν 40% Ολικι και ανίατθ κωφότθτα του ενόσ αυτιοφ 15% Κάταγμα κάτω ςιαγόνασ χωρίσ να πωρωκεί 25% Ακινθτοποίθςθ ενόσ τμιματοσ τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ με ςοβαρι απόκλιςθ και με πολφ ενοχλθτικι κζςθ 40% Κάταγμα πλευράσ με επίμονθ παραμόρφωςθ του κϊρακα και οργανικι 20% ανωμαλία

10 Εάν ο αςφαλιηόμενοσ είναι αριςτερόχειρασ και ζγινε τζτοια διλωςθ κατά τθν υπογραφι του παρόντοσ, τα προβλεπόμενα ανωτζρω ποςά για τισ διάφορεσ αναπθρίεσ του δεξιοφ και αριςτεροφ χεριοφ αντιςτρζφονται. ε περίπτωςθ ανατομικισ ι λειτουργικισ απϊλειασ περιςςοτζρων οργάνων ι μελϊν, που δεν ςυνεπάγεται διαρκι ολικι ανικανότθτα, θ αποηθμίωςθ κακορίηεται με τθν άκροιςθ των ποςοςτϊν τα οποία αντιςτοιχοφν ςε κάκε βλάβθ, αλλά δεν μπορεί να υπερβεί το προβλεπόμενο για μόνιμθ ολικι ανικανότθτα ποςό. Όροι Παροχϊν 1. Για το ίδιο ατφχθμα κα καταβλθκεί μόνο μία εκ των δφο παροχϊν 1 ι 2.α. 2. Η παροφςα αςφάλιςθ παφει να ιςχφει όταν ςυμβεί ατφχθμα ςτον αςφαλιςμζνο που ζχει ςαν ςυνζπεια απαίτθςθ αποηθμίωςθσ ςφμφωνα με τισ παροχζσ 1 και 2.α. 3. Οι αποηθμιϊςεισ που καταβάλλονται ςφμφωνα με το παρόν αςφαλιςτιριο είναι πάντα άτοκεσ. 4. Η αδυναμία ςυμμετοχισ ςε οποιοδιποτε άκλθμα ι εκδιλωςθ αναψυχισ, δεν ςυνιςτά λόγω καταβολισ οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ. 5. κάνατοσ, μόνιμθ ολικι ανικανότθτα ι ιατροφαρμακευτικζσ δαπάνεσ που είναι άμεςθ ςυνζπεια τθσ ζκκεςθσ του Αςφαλιςμζνου ςε ακραίεσ ι βίαιεσ κλιματολογικζσ ςυνκικεσ, κεωρείται ότι είναι ςυνζπεια τραυματιςμοφ από ατφχθμα, και κατ" επζκταςθ καλφπτεται. 6. χετικά με τθν παροχι 1 κάνατοσ από Ατφχθμα. Η Παροχι αυτι κα καταβλθκεί μόνο αν ο κάνατοσ επζλκει μζςα ςε διάςτθμα πενιντα δφο (52) εβδομάδων από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ και αποδειχκεί ότι πρόκειται για ςυνζπεια του ατυχιματοσ. 7. χετικά με τθν Παροχι 2α -Μόνιμθ Ολικι Ανικανότθτα α. κεωρείται θ απόλυτθ ανικανότθτα για τθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ι τθν επικερδι εναςχόλθςθ οποιουδιποτε είδουσ. β. Η ανικανότθτα αυτι πρζπει να είναι ςυνζπεια ςωματικισ βλάβθσ (τραυματιςμοφ) γ.ι Η ανικανότθτα αυτι πρζπει να ζχει διαρκζςει για χρονικό διάςτθμα πενιντα δφο (52) εβδομάδων χωρίσ διακοπι από τθν θμερομθνία του ατυχιματοσ και να ζχει παγιωκεί πριν τθν διενζργεια οποιαςδιποτε πλθρωμισ ςφμφωνα με τθν παροχι αυτι, γ.ιι Κατ εξαίρεςθ των παραπάνω, ςτισ παρακάτω τζςςερισ (4) ςυγκεκριμζνεσ περιπτϊςεισ: 1. Μόνιμθ αιςκθτικοκινθτικι παραπλθγία ι τετραπλθγία λόγω ατυχιματοσ, 2. Μόνιμθ ολικι απϊλεια όραςθσ και των δφο (2) οφκαλμϊν, 3. Κρανιοεγκεφαλικι κάκωςθ θ οποία δθμιουργεί μόνιμθ ζκπτωςθ τθσ εγκεφαλικισ λειτουργίασ, 4. Απϊλεια δφο (2) ι περιςςοτζρων άκρων Η πλθρωμι μπορεί να γίνει μετά τθν παρζλευςθ είκοςι ζξι (26) εβδομάδων ι και νωρίτερα, κατά τθν κρίςθ τθσ Εταιρίασ, δ. ε περίπτωςθ προθγοφμενθσ πλθρωμισ αποηθμίωςθσ ςφμφωνα με τθν Παροχι 2β ςτο καταβλθτζο ποςό κα υπολογιςκεί θ διαφορά. 8. χετικά με τθν παροχι 2β Μόνιμθ Μερικι Ανικανότθτα. Σα ποςοςτά που αναφζρονται ςτον Πίνακα Ποςοςτϊν Μόνιμθσ Μερικισ Ανικανότθτασ κα προςτίκενται ςε περίπτωςθ που ο Αςφαλιςμζνοσ υπζςτθ περιςςότερεσ από μία μορφζσ ανικανότθτασ αλλά το ςυνολικό πλθρωτζο ποςό δεν μπορεί να υπερβεί το όριο του αςφαλιςμζνου ποςοφ που δθλϊνεται ςτον Πίνακα Καλφψεων. 9. χετικά με τθν παροχι 3. - Πρόςκαιρθ Ολικι Ανικανότθτα. α. κεωρείται θ ολικι ανικανότθτα για τθν άςκθςθ οποιαςδιποτε δραςτθριότθτασ ςχετικό με τθν απαςχόλθςθ του Αςφαλιςμζνου. β. Η παροχι αυτι καταβάλλεται για ανϊτατο χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει ςυνολικά τισ 104 εβδομάδεσ για οποιοδιποτε ατφχθμα που κα υποςτεί ο Αςφαλιςμζνοσ, γ. Αν θ ανικανότθτα αυτι οφείλεται ςε αιτία ίδια ι ςχετικι με τθν αιτία προθγουμζνθσ περιόδου ανικανότθτασ για τθν οποία είχαν καταβλθκεί παροχζσ ςφμφωνα με τθν παροχι αυτιν, θ μεταγενζςτερθ ανικανότθτα κεωρείται ςυνζχεια τθσ

11 προθγοφμενθσ, εκτόσ αν μεταξφ των χωριςτϊν περιόδων ανικανότθτασ ο αςφαλιςμζνοσ απαςχολικθκε ςε επάγγελμα ι εργαςία για κζρδοσ ι με αμοιβι για ζξι (6) τουλάχιςτον μινεσ Η υποχρζωςθ τθσ Εταιρίασ για καταβολι τθσ εβδομαδιαίασ παροχισ αρχίηει από τθν επομζνθ τθσ ολικισ ανικανότθτασ για εργαςία, ι τθν επομζνθ τθσ λιξθσ τθσ περιόδου αναμονισ αν αναφζρεται τζτοια ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο με τθν προχπόκεςθ ότι θ διλωςθ και τα αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ ολικισ ανικανότθτασ ζχουν υποβλθκεί ςτθν Εταιρία πριν λιξει θ ανικανότθτα αυτι. Περίοδοσ αναμονισ είναι οι ςυνεχείσ θμζρεσ που αναφζρονται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο που άρχιςαν τθν πρϊτθ θμζρα ολικισ ανικανότθτασ του αςφαλιςμζνου και για τισ οποίεσ δεν καταβάλλεται αυτι θ παροχι. δ. Αυτι θ εβδομαδιαία παροχι δεν κα καταβάλλεται ςτθν περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ δεν ζχει επαγγελματικι απαςχόλθςθ ι ζχει ςταματιςει το επάγγελμα που διλωςε ςτθ ςχετικι αίτθςθ και δεν το αντικατζςτθςε με άλλο αποδεκτό (ωσ προσ τθν παροχι) από τθν Εταιρία ε. ε περίπτωςθ που το ποςό τθσ πρόςκαιρθσ ολικισ ανικανότθτασ ακροιηόμενο με το ποςό που λαμβάνει ωσ παροχι από τον κυρίωσ φορζα αςφάλιςθσ υπερβαίνει το εκατό τοισ εκατό (100%) των πραγματικϊν αποδοχϊν του αςφαλιηομζνου τότε κα καταβάλλεται όχι το ποςό που αναφζρεται ςτον πίνακα παροχϊν του Αςφαλιςτθρίου υμβολαίου αλλά ποςό ίςο με το υπόλοιπο τθσ αφαίρεςθσ τθσ παροχισ του κυρίωσ φορζα αςφάλιςθσ από τισ πραγματικζσ αποδοχζσ. Π.χ. Ζςτω: Περίοδοσ ανικανότθτασ μία εβδομάδα Εβδομαδιαίεσ αποδοχζσ από εργαςία 250 Εβδομαδιαία παροχι πρόςκαιρθσ ολικισ ανικανότθτασ ςφμφωνα με πίνακα παροχϊν 250 Παροχι κυρίωσ φορζα αςφάλιςθσ 100 για μία εβδομάδα ανικανότθτασ Ποςό αποηθμίωςθσ 150 (ιτοι =150). ε περίπτωςθ που το ατφχθμα ςυμβεί ςτο εξωτερικό θ εβδομαδιαία παροχι καταβάλλεται μόνο για το διάςτθμα τθσ νοςθλείασ του αςφαλιςμζνου ςε νοςοκομείο ι κλινικι του εξωτερικοφ και εφόςον τα ςχετικά αποδεικτικά ζγγραφα επικυρωκοφν από τθν πλθςιζςτερθ Ελλθνικι Προξενικι Αρχι. 10. χετικό με τθν παροχι 4 - Ιατροφαρμακευτικά Ζξοδα α. Θεωρείται το κόςτοσ ιατρικισ χειρουργικισ ι άλλθσ αγωγισ ι ςυςκευϊν που παρζχονται με ςυνταγι γιατροφ που νόμιμα αςκεί το ιατρικό επάγγελμα και αναφζρονται ςε ατφχθμα που καλφπτεται με το παρόν, β. ζξοδα νοςθλείασ και/ι αςκενοφόρου που ςχετίηονται Εξωνοςοκομειακι Περίκαλψθ Η παροχι αυτι (Παροχι ΕΠ - Εξωνοςοκομειακι Περίκαλψθ), αποτελεί μζροσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου ςτο οποίο επιςυνάπτεται και ιςχφει μόνο αν ζχει ςθμειωκεί ςτθν επιςυναπτόμενθ αίτθςθ, ζχει καταχωρθκεί ςτο αςφαλιςτιριο και φζρει τθν υπογραφι νόμιμα εξουςιοδοτθμζνου προςϊπου κάτω από τθν εταιρικι επωνυμία. Περιγραφι τθσ Αςφάλιςθσ ε περίπτωςθ κατ οίκον νοςθλείασ καταβάλλεται το 80% των πραγματικϊν ετιςιων δαπανϊν ι το 100% τθσ διαφοράσ εφόςον προχπάρχει ςυμμετοχι άλλου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτθν κάλυψθ των δαπανϊν που ζγιναν αποκλειςτικά: Α. Για ιατρικζσ επιςκζψεισ Β. Για μικροβιολογικζσ και εργαςτθριακζσ εξετάςεισ ι ακτινογραφίεσ μετά από εντολι γιατροφ. Γ. Για αγορά φαρμάκων με ςυνταγι γιατροφ. Γεωγραφικι Ζκταςθ των Εγγυιςεων Η κάλυψθ του παρόντοσ επεκτείνεται ς'όλο τον κόςμο. Σα αναγνωριηόμενα ςτο εξωτερικό ζξοδα, τα οποία πρζπει να αποδεικνφονται με κεωρθμζνα και μεταφραςμζνα ςτα ελλθνικά δικαιολογθτικά, από τισ αρμόδιεσ Ελλθνικζσ Προξενικζσ Αρχζσ καταβάλλονται ςτθν ζδρα τθσ Εταιρίασ Η αποηθμίωςθ υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν επίςθμθ τιμι πϊλθςθσ τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδασ για το αντίςτοιχο νόμιςμα κατά τθν θμερομθνία που φζρει θ εξοφλθτικι απόδειξθ του νοςοκομείου ι τθσ κλινικισ Αναγγελία & Απόδειξθ Αξιϊςεων ε περίπτωςθ νοςθλείασ του αςφαλιςμζνου από τθν οποία είναι δυνατόν να προβλθκεί αξίωςθ νια αποηθμίωςθ, πρζπει να ειδοποιείται γραπτά θ Εταιρία μζςα ςε διάςτθμα οκτϊ (8) θμερϊν και οπωςδιποτε πριν από τθν ανάρρωςθ του. Ο αςφαλιςμζνοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει το ςυντομότερο δυνατόν όλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία τθσ αςκζνειασ του όπωσ: πρωτότυπεσ αποδείξεισ από ιατρικζσ επιςκζψεισ εργαςτθριακζσ εξετάςεισ κακϊσ και από αγορά φαρμάκων πλζον των κουπονιϊν φαρμάκων. Η Εταιρία ζχει το δικαίωμα να εξετάηει τον αςφαλιςμζνο με δαπάνθ τθσ από τον γιατρό τθσ επιλογισ τθσ κατά τθν διάρκεια τθσ νοςθλείασ του. Λιξθ τθσ Αςφάλιςθσ Η αςφάλιςθ αυτι τερματίηεται αυτόματα για όλα τα καλυπτόμενα πρόςωπα: 1. Με τθν ςυμπλιρωςθ του 65ου ζτουσ τθσ θλικίασ του αςφαλιςμζνου ι τθσ / του νόμιμου ςυηφγου του, εφόςον ζχει αςφαλιςκεί ςαν «εξαρτθμζνο μζλοσ». 2. Μετά τθν πάροδο τθσ θμερομθνίασ που αναφζρεται ςτο αςφαλιςτιριο. Για τα παιδιά-εξαρτϊμενα μζλθ: μόλισ παντρευτοφν ι

12 ςυμπλθρϊςουν το 20ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι το 23ο εφόςον ςπουδάηουν ςε αναγνωριςμζνα από το κράτοσ ανϊτερα ι ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα. 3.Με τθν καταγγελία του προςαρτιματοσ από το υμβαλλόμενο ι τθν Εταιρία. Αναπροςαρμογι Οι ετιςιεσ παροχζσ και τα αςφάλιςτρα του προςαρτιματοσ αυτοφ αναπροςαρμόηονται εφόςον τοφτο ζχει ηθτθκεί από τον ςυμβαλλόμενο, κάκε φορά και κατά το ίδιο ποςοςτό που αναπροςαρμόηεται το κεφάλαιο τθσ βαςικισ αςφάλειασ Προςωπικϊν Ατυχθμάτων. Ειδικζσ Εξαιρζςεισ Πλζον των Γενικϊν Εξαιρζςεων θ αςφάλιςθ αυτι δεν καλφπτει ζξοδα εξωνοςοκομειακισ περίκαλψθσ που οφείλονται ςε οποιαδιποτε από τισ πιο κάτω περιπτϊςεισ ι τισ τυχόν επιπλοκζσ που προξενικθκαν, άμεςα ι ζμμεςα, ολικά ι μερικά από αυτζσ ιτοι: Αςκζνειεσ των γυναικείων γεννθτικϊν οργάνων, πακιςεισ μζςθσ και ςπονδυλικισ ςτιλθσ ρευματιςμοφσ αρκριτικά, όγκουσ κιρςοφσ κιλεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κιλθσ μεςοςπονδυλίου δίςκου), αμυγδαλεκτομι, εκτομι αδενοειδϊν εκβλαςτιςεων και ςκωλθκοειδεκτομι, εκτόσ αν θ νοςθλεία πραγματοποιθκεί μετά τθν πάροδο δεκαοκτϊ (18) μθνϊν ςυνεχοφσ ιςχφοσ αυτισ τθσ παροχισ. Ο αςφαλιςμζνοσ βαρφνεται με τθν απόδειξθ ότι θ ανικανότθτα δεν προιλκε από καμία από τισ παραπάνω αιτίεσ, που εξαιροφνται τθσ κάλυψθσ. Ειδικόσ Όροσ Χειρουργικοφ Επιδόματοσ Αντικείμενο τθσ Αςφάλιςθσ φμφωνα με τισ διατάξεισ και προχποκζςεισ των Γενικϊν Όρων του Αςφαλιςτθρίου, κακϊσ και των Όρων και Διατάξεων αυτοφ του προςαρτιματοσ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Αςφαλιςτικισ φμβαςθσ, παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ ςτθν περίπτωςθ χειρουργικισ επζμβαςθσ του Αςφαλιηομζνου εξαιτίασ ατυχιματοσ ι αςκζνειασ που κα ςυμβεί εντόσ τθσ αςφαλιςτικισ περιόδου ιςχφοσ του παρόντοσ προςαρτιματοσ και μζχρι του αςφαλιςτικοφ ποςοφ που αναγράφεται ςτον πίνακα καλφψεων του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου. Χειρουργικό Επίδομα ε περίπτωςθ που ο αςφαλιςμζνοσ ι «εξαρτθμζνο μζλοσ», νοςθλευτεί ςαν εςωτερικόσ αςκενισ και υποβλθκεί ςε χειρουργικι επζμβαςθ θ Εταιρία νια κάκε χειρουργικι επζμβαςθ κα καταβάλλει ςτον αςφαλιςμζνο ςαν επίδομα, το ποςό που προκφπτει από τθν εφαρμογι του ποςοςτοφ κάλυψθσ τθσ Εγχείρθςθσ που αναφζρεται ςτον Πίνακα Χειρουργικϊν Επεμβάςεων. Αν το είδοσ τθσ χειρουργικισ επζμβαςθσ δεν αναφζρεται ςτον Πίνακα Χειρουργικϊν Επεμβάςεων θ Εταιρία κα καταβάλλει ποςοςτό που αντιςτοιχεί ςε χειρουργικι επζμβαςθ ανάλογθσ ςοβαρότθτασ και ςθμαςίασ που περιλαμβάνεται ςτον επιςυναπτόμενο πίνακα. Αν χρειαςτεί να γίνουν περιςςότερεσ από μία χειρουργικζσ επεμβάςεισ, κατά τθ διάρκεια τθσ ίδιασ περιόδου νοςθλείασ, του αςφαλιςμζνου ι «εξαρτθμζνου μζλουσ» ςε νοςοκομείο ι κλινικι, τότε το ποςά που κα καταβλθκεί από τθν Εταιρία δεν μπορεί να υπερβεί το ανϊτατο όριο που αναγράφεται ςτο αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο. Εφόςον υπάρξει αξίωςθ, τοφτο κα πρζπει να δθλϊνεται το ςυντομότερο δυνατόν ςτθν Εταιρία γραπτϊσ, προςκομίηοντασ με δικι του δαπάνθ όλα τα αποδεικτικά ςτοιχεία που ζχουν ςχζςθ με τθ ςωματικι βλάβθ ι τθν αςκζνεια που προκάλεςαν τθν χειρουργικι επζμβαςθ. Η Εταιρία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει οποιοδιποτε δικαιολογθτικό κρικεί αναγκαίο κατά τθν ζρευνα και ολοκλιρωςθ των ςτοιχείων και να ηθτιςει εξζταςθ του Αςφαλιηομζνου από εντεταλμζνο ιατρό. Ο Αςφαλιςμζνοσ υποχρεοφται να ακολουκιςει τισ ιατρικζσ κεραπείεσ, τισ οποίεσ επιβάλλει ο εξετάηων ι ο κεράπων ιατρόσ με ςκοπό τθν αποκεραπεία του. ε περίπτωςθ που θ νοςθλεία πραγματοποιθκεί ςτο εξωτερικό, τα ςχετικά αποδεικτικά ζγγραφα κα πρζπει να επικυρωκοφν από τθν πλθςιζςτερθ Ελλθνικι Προξενικι Αρχι. Η αςφάλιςθ ιςχφει ςε οποιαδιποτε χϊρα του κόςμου και καλφπτει άτομα από δϊδεκα (12) μθνϊν ζωσ εξιντα πζντε (65) ετϊν. Ειδικζσ Εξαιρζςεισ Πλζον των Γενικϊν Εξαιρζςεων θ αςφάλιςθ αυτι δεν καλφπτει τισ κάτωκι περιπτϊςεισ: 1. Περιςτατικά που κα ςυμβοφν μετά τθν ςυμπλιρωςθ του 65ου ζτουσ τθσ θλικίασ του αςφαλιςμζνου ι τθσ / του νόμιμου ςυηφγου του, εφόςον ζχει αςφαλιςκεί ςαν «εξαρτθμζνα μζλοσ». 2. Αςκζνειεσ των γυναικείων γεννθτικϊν οργάνων, πακιςεισ μζςθσ και ςπονδυλικισ ςτιλθσ, ρευματιςμοφσ, αρκριτικά, όγκουσ κιρςοφσ, κιλεσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ κιλθσ μεςοςπονδυλίου δίςκου), αμυγδαλεκτομι, εκτομι αδενοειδϊν εκβλαςτιςεων και ςκωλθκοειδεκτομι, εκτόσ αν θ νοςθλεία πραγματοποιθκεί μετά τθν πάροδο δεκαοκτϊ (18)

13 μθνϊν ςυνεχοφσ ιςχφοσ αυτισ τθσ παροχισ. Ο αςφαλιςμζνοσ βαρφνεται με τθν απόδειξθ ότι θ επζμβαςθ δεν αφοροφςε ςε καμία από τισ παραπάνω αιτίεσ, που εξαιροφνται τθσ κάλυψθσ. Πίνακασ Χειρουργικϊν Επεμβάςεων. ΕΙΔΟ ΕΠΕΜΒΑΘ 1. Επεμβάςεισ Γενικισ Χειρουργικισ Α. ΚΕΦΑΛΘ ΛΑΙΜΟ Πλαςτικι εγχείρθςθ χειλζων Λαγόχειλοσ Επικθλίωμα χείλουσ με εξαίρεςθ αδζνων Εξαίρεςθ ςιαγόνασ Εξαίρεςθ παρωτίδοσ Εξαίρεςθ όγκου παρωτίδοσ Εξαίρεςθ βραγχιακισ κφςτεωσ ι ςυριγγίου Εξαίρεςθ κυρεογλωςοτκισ κφςτεωσ ι ςυριγγίου Ριηικι εξαίρεςθ λεμφαδζνων λαιμοφ (block dissection) Εξαίρεςθ αυχενικισ πλευράσ κυρεοειδεκτομι Εγχείρθςθ για όγκο παρακυρεοειδϊν Β. ΜΑΣΟ Εξαίρεςθ ογκιδίου μαςτοφ ι κφςτεωσ ι μερικι εκτομι μαςτοφ Απλι μαςτεκτομι Απλι μαςτεκτομι με κακαριςμό μαςχάλθσ Ριηικι μαςτεκτομι Γ. ΚΟΙΛΙΑ Λαπαροτομία κωλθκοειδεκτομι Εξαίρεςθ Μεκκελείου αποφάςεωσ Παροχζτευςθ ενδοκοιλιακοφ αποςτιματοσ Κιλεσ (βουβωνοκιλθ, απλι και αμφοτερόπλευροσ, ομφαλοκιλθ, κιλθ λευκισ γραμμισ, απλι μετεγχειρθτικι κοιλιοκιλθ) Λίαν ευμεγζκθσ μετεγχειρθτικι κοιλιοκιλθ Διαφραγμςτοκιλθ Γαςτρεκτομι για ζλκοσ Ολικι γαςτρεκτομι για καρκίνο Βογοτομι και πυλωροπλαςπκι (αντρεκτομι ι γαοτροεντεροαναςτόμωςθ) Τπερεκλεκπκι βογοτομι και πυλωροθλαοτικι ι Γ.Ε.Α. Διάτρθςθ ζλκουσ - υροφι Εξαίρεςθ εκκολπϊματοσ δωδεκαδάκτυλου Εξαίρεςθ τμιματοσ λεπτοφ εντζρου και αναςτόμωςθ Νθοπδοςτομίο - Ειλεοοτομία - Εγκαρςιοςτομία - ιγμοειδοοτομία Εντερικι απόφραξθ (ειλεόσ) χωρίσ εκτομι εντζρου Εντερικι απόφραξθ (ειλεόσ) με εκτομι εντζρου φγκλειςθ κολοςτομίασ φγκλιςθ κοπροχόου ςυριγγίου Εκτομι τμιματοσ παχζοσ εντζρου για καρκίνο, όγκο ι φλεγμονι Κοιλιοπερινεικι εκτομι ορκοφ Καρκίνοσ ορκοφ, εξαίρεςθ και τελικό-τελικι αναςτόμωςθ δια stappling gun Volvulus παχζοσ εντζρου Πρόπτωςθ ορκοφ (εγχείρθςθ διό κοιλίασ) Πρόπτωςθ ορκοφ (εγχείρθςθ Tierch) Περιεδρικό ςυρίγγιο Ραγόσ δακτυλίου Εξαίρεςθ πολφποδοσ ορκοφ Περιεδρικό απόςτθμα - διάνοιξθ Αιμορροιδεκτομι Ολικι Πρωκτοκολεκτομι ΟΒΑΡΟΣΘΣΑ ΕΠΕΜΒΑΘ Μεςαίο Δ. ΘΠΑΡ ΚΑΙ ΧΟΛΘΦΟΡΑ

14 Απόςτθμα ιπατοσ, διάνοιξθ, παροχζτευςθ Εχινόκοκκοσ ιπατοσ (μαροιποποίθοθ, παροχζτευςθ) Μερικι θπατεκτομι Χολοκυςτοοτομία Χολοκυςτοςτομι Χολοκυςτοοτομι και διεφρυνςθ χολθδόχου πόρου Αναςτόμωςθ χολθδόχου κφςτεωσ ι πόρου μετά του πεπτικοφ ςωλινοσ Εγχείρθςθ επί χολθφόρων πόρων Ε. ΦΛΕΒΕ Πυλαία υπζρταςθ (porta caval αναςτόμωςθ) Πυλαία υπζρταςθ (splenorenal αναςτόμωςθ) Πυλαία υπζρταςθ (μόςχευμα μεταξφ πυλαίασ - κάτω κοίλθσ) Πυλοία υπζρταςθ (εγχείρθςθ Berema - Crill) Σ. ΠΑΓΚΡΕΑ Καρκίνοσ κεφαλισ παγκρζατοσ (χολοπεππκι ανοςτόμωςθ) Πανκρεατοδωδεκαδακτυλεκτομι Κφςτθ παγκρζατοσ Η. ΠΛΘΝΑ - ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑ πλθνεκτομι Εξαίρεςθ επινεφριδίων Θ. ΛΕΜΦΑΔΕΝΕ En block εξαίρεςθ μαςχαλιαίων ι βουβωνικϊν λεμφαδζνων Νόςοσ Hodgkins (οταδιοποίθςθ) β. ΔΙΑΦΟΡΕ Διάνοιξθ και παροχζτευςθ φλεγμονισ ςυρραφι κλαςτικϊν τραυμάτων Εξαίρεςθ ογκιδίου δζρματοσ και υποδορίου ιςτοφ Εξαίρεςθ μικρϊν καλοθκϊν φλεγμονοδων ι ςυγγενϊν πακιςεων δζρματοσ Κφςτθ κόκκυγασ Κακόθκεσ μελάνωμα δζρματοσ (ριηικι και πλαςτικι) Μεταμόςχευςθ δζρματοσ (ελεφκερο μόςχευμα) Μκτχωτό Μόςχευμα Εξόνυξθ απλι Ριηικι εξόνυξθ Αρτθριοφλεβικι επικοινωνία επί νεφροπακϊν (Shunt) Fistula (επί νευροπακϊν) 2. κωρακο-αγγειακζσ Εγχειρθκείσ κωρακοτομι Λοβεκτομι Ολικι πνευμονεκτομι Εχινόκοκκοσ πνεφμονοσ κωρακοπλαοτικι Εγχείρθςθ μεςαυλίου και οιςοφάγου Εγχείρθςθ για καρκίνο οιςοφάγου με πλαςτικι παχζοσ εντζρου Εγχείρθςθ Heller δια καρδιοςπαομοφ Εγχείρθςθ καρδίασ και αορτισ υμπακεκτομι Ανεφρυςμα κοιλιακισ αορτισ Αορτολανονιο μόςχευμα Αορτομθριαίο μόςχευμα Παρακαμπτιριο μοςχεφματα 3. Ουρολογικζσ Εγχειρθκείσ Νεφρεκτομι Πυελοτομίς (αφαίρεςθ λίκου) Νεφροοτομία

15 Ουρθτθροτομία (αφαίρεςθ λίκου) Πλαςτικι νεφρικισ πυζλου Μετεμφυτεφςεισ ουρθτιρων Τπερθβικι κυοτεοςτομία Εξαίρεςθ εκκολπϊματοσ κφςτθσ Κυςτεκτομι μερικι Κυςτεκτομι ολικι (και μετεμφφτευςθ ουρθτιρων) Καρκίνοσ ουρικρασ (εξαίρεςθ en block) Εξαίρεςθ λίκων κφςτθσ (χειρουργικϊσ) Πλαςτικι ουρικρασ Ορχεκτομι-επιδιδυμεκτομι, εξαίρεςθ κφςτθσ ςπερματικοφ τόνου Τδροκιλθ Κιρςοκιλθ Προοτατεκτομι Περπομι Ακρωτθριαςμόσ πζουσ Κρυψορχία 4. Ωτορινολαρυγγολογικζσ Εγχειριςεισ Μερικι γλωςςεκτομι Επικθλίωμα γλϊςςασ με ριηικι εξαίρεςθ αδζνων Διατομι χαλινοφ γλϊςςασ Ριηικι εγχείρθςθ για κακοικθ όγκο υπερϊασ Αφαίρεςθ ςιαλολίκου Ρινικό διάφραγμα Μαοτοειδεκτομι Εγχείρθςθ ιγμορίου άντρου Εγχείρθςθ ιγμορίου άντρου αμφοτερόπλευροσ Εξαίρεςθ ρινικοφ πολφποδοσ Συμπανοπλαςπκι Εγχείρθςθ μζςου ωτόσ (εξαίρεςθ οςπδίων) Εγχείρθςθ ζςω ωτόσ Αμυγδαλεκτομι και αδενοειδείσ εκβλαοτιςεισ Σραχειοςτομία Λαρυγγεκτομι Πλαςτικι φωνθτικϊν χορδϊν 5. Οφκαλμολογικζσ Εγχειριςεισ Εκτρόπιο ι εντρόπιο Σαρςορραφι Εξαίρεςθ πτερυγίου Βλεφαροπλαςπκι Εξαίρεςθ δακρυϊκοφ αδζνα Κερατοπλαςττκι Ιριδεκτομι ι ιριβοτομι Καταρράκτθσ Γλαφκωμα Αποκόλλθςθ αμφιβλθςτροειδι Εξόρυξθ οφκαλμοφ Εγχείρθςθ ςτραβιςμοφ Εγχείρθςθ επί οφκαλμικϊν μυϊν Βττρεκτομι Πλαςτικι επί υπερτελοριςμοφ 6. Νευροχειρουργικζσ Εγχειριςεισ Εγχείρθςθ για κάταγμα κρανίου Κρανιοπλαςπκι Ανακουφιςτικι κρανιοανάρτθςθ Εγχείρθςθ επί του εγκεφάλου ι των μθνίγγων Όγκοι εγκεφάλου Μθνιγγίωμα

16 Εγχείρθςθ επί υποφφςεωσ α. κρανιακα νευρα Εγχείρθςθ επί του ακουςτικοφ νεφρου β. νωτιαίοσ μυελόσ Πεταλεκτομι Χορδοτομι Όγκοι νωτιαίου μυελοφ Ριηοτομι γ. περιφερικα νευρα Νευρορραφι πρωτοπακισ ι δευτεροπακισ Σοπικι εξαίρεςθ νευρινωμάτων 7. Ορκοπεδικζσ Εγχειρθκείσ Ανοικτι ανάταξθ κατάγματοσ (μακρϊν οςτϊν) Εγχείρθςθ επιπεπλεγμζνου κατάγματοσ μακρϊν οςτϊν Ανοικτι ανάταξθ κατάγματοσ άλλων οςτϊν Κλειςτι ανάταξθ κατάγματοσ υπό νάρκωςθ ΑρΘροτομι περιλαμβανομζνθσ και τθσ εξαίρεςθσ ελευκζρου ςϊματοσ Αρκρόδεςμθ ι αρκροπλαςτικι μεγάλθσ αρκρϊςεωσ Εγχείρθςθ μθνίςκου Οςτετομία μακρϊν οςτϊν α. κυλακοι Εξαίρεςθ κφλακοσ επικοινωνοφντοσ μετά μεγάλθσ αρκρϊςεωσ Εξαίρεςθ κφλακοσ επικοινωνοφντοσ μετά μικρόσ αρκρϊςεωσ Εξαίρεςθ γαγγλίου Διςχιδισ ράχισ Εξαίρεςθ εξοςτωςθσ Κακ' υποτροπι εξάρκρθμα ϊμου Εγχείρθςθ για ςφνδρομο καρπιαίου ςωλινα Β. ΚΑΣΩ ΑΚΡΑ Κάταγμα αυχζνοσ μθριαίου Επιγονςπδεκτομι Σριπλι αρκρόδεςθ ι ταρςεκτομι Εγχείρθςθ για Βλαιςό μεγάλου δακτφλου Γ. ΑΚΡΩΣΘΡΙΑΜΟΙ Από τον ϊμο Από το βραχίονα Από τον αγκϊνα Από τον πιχυ Από τον καρπό Από τθν κατ" ιςχίο άρκρωςθ Από το μθρό Από τθν κνιμθ Από τθν ποδοκνθμικι άρκρωςθ Από το μετςτόρςιο ι το μετακάρπιο Δακτφλων 8. Γυναικολογικζσ Εγχειριςεισ Πρόςκια και οπίςκια κολπορραφι Μόνο πρόςκια ι οπίςκια Εξαίρεςθ βαρκολινείου αδζνα Κολπικι υςτεροκτομι Διαςτολι και βιοψία τραχιλου μιτρασ

17 Εξαίρεςθ πολφποδα τραχιλου Σοπικι εξαίρεςθ πάκθςθσ τραχιλου Ωοκθκεκτομι - ολπιγγεκτομι Εξαίρεςθ Ινωμυωματωδϊν όγκων Εξαίρεςθ κφςτθσ ωοκικθσ Τςτερεκτομι Τςτερεκτομι κατά Werhteim Μεςαίο Σα ποςοςτά κάλυψθσ που εφαρμόηονται ςε κάκε χειρουργικι επζμβαςθ του παραπάνω πίνακα, ςτο ποςοςτό του Χειρουργικοφ Επιδόματοσ που αναφζρεται ςτον Πίνακα Καλφψεων του Αςφαλιςτθρίου ζχουν ωσ εξισ: = 100% = 75% = 50% = 25%

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10)

ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) ΕΙΔΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΚΛΑΔΟΤ ΑΣΙΚΘ ΕΤΘΤΝΘ ΑΠΟ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ (Κ10) Θ παροφςα αςφαλιςτικι ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του Ν.Δ./τοσ 400/70, του Ν. 2496/97 και του Ν. 489/76, και τθν κωδικοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΛΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΛΛΣΛΚΪΝ ΠΑΡΟΧΪΝ ΗΩΙ, ΜΌΝΛΜΘ ΟΛΛΚΙ ΑΝΛΚΑΝΌΣΘΣΑ & ΑΣΤΧΘΜΆΣΩΝ

ΟΜΑΔΛΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΛΛΣΛΚΪΝ ΠΑΡΟΧΪΝ ΗΩΙ, ΜΌΝΛΜΘ ΟΛΛΚΙ ΑΝΛΚΑΝΌΣΘΣΑ & ΑΣΤΧΘΜΆΣΩΝ ΟΜΑΔΛΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΛΛΣΛΚΪΝ ΠΑΡΟΧΪΝ ΗΩΙ, ΜΌΝΛΜΘ ΟΛΛΚΙ ΑΝΛΚΑΝΌΣΘΣΑ & ΑΣΤΧΘΜΆΣΩΝ ΑΦΑΛΕΛΑ ΗΩΘ, ΜΟΝΛΜΘ ΟΛΛΚΘ ΑΝΛΚΑΝΟΣΘΣΑ, ΑΣΤΧΘΜΑΣΩΝ ΠΛΝΑΚΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 1. ΑΦΑΛΕΛΑ ΗΩΘ Ποςό καλφψεωσ κατ άτομο 42 Μθνιαίοι Μιςκοί

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ

Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Μ.ΑΛΕΞΟΠΟΤΛΟΤ & ΙΑ Ε.Ε. ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΑΦΑΛΕΙΩΝ Αριςταγόρα 5, Πάτημα Χαλανδρίου, 15238 Σηλ: 2106397150, Fax:2106016459 info@alexinsure.gr www.alexinsure.gr ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΗ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ. Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιμέλεια : Δρ. Ι. Δετοράκης ΣΙ ΕIΝΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓIΑ Επιδθμιολογία είναι θ μελζτθ τθσ κατανομισ μιασ νόςου ςτον πλθκυςμό και οι παράγοντεσ που επθρεάηουν ι προςδιορίηουν αυτι τθν κατανομι.

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου.

ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012. 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. Ιωάννινα, 4 Μαΐου 2012 ΕΡΓΑΙΑΚΟ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ ΜΑΪΟ - ΙΟΤΝΙΟ 2012 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΣΟΤΡΝΟΤΑ ΠΟΔΟΦΑΙΡΟΤ 1. Προκθρφςςεται και διεξάγεται ςτα Γιάννινα Εργαςιακό Τουρνουά Ποδοςφαίρου. 2. Το Τουρνουά

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη

Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Ενημερωτικό ζντυπο αναφορικά με το πρόγραμμα Επιχειρηματική Επανεκκίνηςη Με τη ςυγχρηματοδότηςη από το ταμείο Επιχειρηματικότητασ ( ΤΕΠΙΧ) Το 50% τησ χρηματοδότηςησ προζρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακήσ

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ

ΡΑΚΕΤΟ ΤΑΞΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ O AΣΦΑΛΛΗΟΜΕΝΟΣ ΡΑΑΚΑΛEITΑΛ ΟΡΩΣ ΔΛΑΒΑΣΕΛ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΛΟ ΡΟΣΕΚΤΛΚΑ και εάν δεν είναι ορκό, παρακαλείται όπωσ το επιςτρζψει άμεςα προσ διόρκωςθ ςτθν πιο κάτω διεφκυνςθ: Marsh Brokers Limited 1 Μιχάλθ Μιχαθλίδθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφϊλαιο Α Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ

Κεφϊλαιο Α Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ - Κεφάλαιο Α Αρχζσ και όργανα του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ... 3 Άρκρο1 Θεμελιϊδεισ αρχζσ του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ... 3 Άρκρο 2 Εκνικό Συμβοφλιο Κοινωνικισ Αςφάλειασ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ KÉRASTASE Λεία Μαλλιά, Τέλεια Κίνηςη Ι. Ειςαγωγή 1. Θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.» (εφεξισ καλοφμενθ «L OREAL»), που εδρεφει ςτθν Νζα Ιωνία Αττικισ (Λεωφόροσ Εκνικισ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων

Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων Πίνακας Γενικών Εξαιρέσεων Παρεχομένων Καλύψεων Της ασφαλιστικής καλύψεως εξαιρούνται γενικά οι κίνδυνοι, οι οποίοι προέρχονται ή οφείλονται άμεσα ή έμμεσα, ολικά ή εν' μέρει στις παρακάτω περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

Profdoc Medical Office Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ Λογιςμικό διαχείριςησ Ιατρικοφ Φακζλου Αςθενοφσ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΑΙΡΕΙΑ... 4 2 PROFDOC MEDICAL OFFICE (PMO)... 5 2.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΙΑΣΡΕΚΟΤ... 5 2.2 ΔΙΑΧΕΚΡΙΗ ΙΑΣΡΙΚΟΥ ΦΑΚΖΛΟΤ ΑΘΕΝΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΠΡΟΩΘΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΘΕ ΣΘΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ-LIGHT PAINTING» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ZEN» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44) ςε ςυνεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ PROFILE ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ χζδιο προτεινομζνων αποφάςεων επί των κεμάτων τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ τθσ ετιςιασ Σακτικισ Γενικισ υνζλευςθσ των μετόχων τθσ 17 θσ Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Χριςτουγγενιάτικα δώρα ςε απίςτευτεσ τιμζσ ςτα Καταςτήματα WIND» Η Εταιρεία με τθν επωνυμία «West Α.Ε.», που εδρεφει ςτθν Πάτρα (οδόσ Διονυςίου Λαυράγκα 24) με αρικμό

Διαβάστε περισσότερα

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr

Οι Όροι του Διαγωνιςμοφ που διοργανϊνει θ «NEWSBEAST.GR A.E.» όπωσ ακριβϊσ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα www.newsbeast.gr ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ - NEWSBEAST.GR Η εταιρεία «NEWSBEAST.GR A.E.» διοργανϊνει Διαγωνιςμό Κλιρωςθ ςτο διαδικτυακό τόπο τθσ «www.newsbeast.gr» και αναλαμβάνει τα δϊρα του διαγωνιςμοφ και τθν χοριγθςθ αυτϊν.

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΜΟΙ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ Α.Ε.» (εφεξισ θ «COSMOTE» ι «Διοργανϊτρια»), που εδρεφει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Πνομα Ραιγνίου: Λαϊκό Λαχείο Φορζασ Εκμετάλλευςησ του παρόντοσ παιγνίου είναι θ ΕΛΛΘΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ Προι Συμμετοχήσ Θ ςυμμετοχι ςτο Παίγνιο του Λαϊκοφ Λαχείου από οποιοδιποτε ενιλικο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μπορεί να ςυμβαίνει αυτό; Ναί. Απλά τϊρα εμφανίςτθκαν τζτοιεσ τιμζσ ςτον κατάλογο φαρμάκων. Μζχρι τϊρα πάντα οι τιμζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE

Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Όροι Συµµετοχις στο Προωκθτικό Πρόγραμμα TRAVEL & SURF στον Διεκνι Αερολιμζνα Ακθνών για συνδρομθτζς Καρτοκινθτις και Καρτοσυμβολαίου COSMOTE Η εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών

Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Φυλλάδιο Γενικών και Ειδικών Όρων Προσωπικών Ατυχημάτων & Ασθενειών Σεπτέμβριος 2013 Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Αγαπητέ Ασφαλισμένε, Σας συγχαίρουμε για την επιλογή σας να ενταχθείτε στη μεγάλη οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε)

Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνασ Ειδικζσ Ναυπηγικζσ Καταςκευζσ και Ιςτιοφόρα κάφη (Ε) Ενδεικτική επίλυςη άςκηςησ 1 Δρ. Θωμάσ Π. Μαηαράκοσ Τμιμα Ναυπθγϊν Μθχανικϊν ΤΕ Το

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr

Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr Όροι Χριςθσ τθσ esolutions.gr 1. Όροι χριςθσ τθσ ιςτοςελίδασ http://www.esolutions.gr Ραρακαλείςκε όπωσ αναγνϊςετε τουσ κάτωκι όρουσ και προχποκζςεισ παροχισ υπθρεςιϊν, προτοφ προβείτε ςτθ χριςθ του δικτυακοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ

Ιςτιοπλοϊκόσ Αγϊνασ Ανοικτήσ Θάλαςςασ «ΚΥΡΕΛΛΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015» ΡΟΚΗΥΞΗ ΡΟΚΗΥΞΗ τα πλαίςια του φιλανκρωπικοφ χαρακτιρα του αγϊνα, ο Όμιλοσ προτίκεται να ςυγκεντρϊςει τρόφιμα μακράσ διαρκείασ ςτα γραφεία του, τα οποία κα δοκοφν αντί χρθματικοφ ποςοφ, προσ ενίςχυςθ φιλανκρωπικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ

Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα, ζαο πιεξνθνξνύκε ηα εμήο: Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΘΟΤ ΚΑΙ ΤΝΣΑΞΕΙ ΠΟΛ 1072/2015 ΘΕΜΑ: Οδεγίεο πεξί ηεο εθαξκνγήο ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 60 ηνπ λ.4172/2013 αλαθνξηθά κε ηελ παξαθξάηεζε θόξνπ ζην εηζόδεκα από κηζζωηή εξγαζία θαη ζπληάμεηο. Αλαθνξηθά κε ην παξαπάλω ζέκα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΙΓΜΕ ΑΠΟΔΡΑΗ» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι Αττικισ (Λ. Κθφιςίασ αρ.44)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 1. Αντικείμενο του Διαγωνιςμοφ. Η OTEAcademy (περαιτζρω ο «Διοργανωτισ») προκθρφςςει διαγωνιςμό με τίτλο «Απάντθςε και Κλείςε τθ Θζςθ ςου» (περαιτζρω ο «Διαγωνιςμόσ»), ο οποίοσ

Διαβάστε περισσότερα

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει

Λαπαροσκόπηση. Η υγεία ςασ το αξίζει Λαπαροσκόπηση Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενημερωιείτε ςωςτά και υπεφιυνα Η υγεία ςασ το αξίζει Πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 29 ΪΨΙ O R T H O S P O R T S F I E L D 30 ΚΕ ΣΘΘ Ϊ ΚΤ Π Καταςκευι από βαμβακερό φφαςμα υψθλισ ποιότθτασ. εριηόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό υλικό.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD

ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ VIRTUAL CARD MASTERCARD Οι Όροι που αναφζρονται ςτθ ςυνζχεια, διζπουν τθ χριςθ τθσ προπλθρωμζνθσ θλεκτρονικισ κάρτασ (Κάρτα), τθν οποία θ Εκvικι Σράπεηα τθσ Ελλάδoσ Α.Ε. (Σράπεηα),

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων

Ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Το Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Ασφαλιστηρίου στο οποίο προσαρτάται και ισχύει μόνο αν ο αριθμός του έχει

Διαβάστε περισσότερα

Επιςτροφζσ προϊόντων, τα οποία κεωροφνται ελαττωματικά κατά τθν παράδοςθ (DOA) με

Επιςτροφζσ προϊόντων, τα οποία κεωροφνται ελαττωματικά κατά τθν παράδοςθ (DOA) με Πολιτικι Επιςτροφϊν Εξωτερικά Αιςκθτικά Ελαττϊματα: Ο πελάτθσ υποχρεοφται κατά τθν παραλαβι, να αποςυςκευάςει και να ελζγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιϊςει τθν ανυπαρξία εξωτερικϊν, αιςκθτικϊν ελαττωμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ)

ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΟΔΙΟ (ΑΕΕ) Σα ΑΕΕ είναι θ ςυχνότερθ αιτία πρόκλθςθσ αναπθρίασ και θ τζταρτθ αιτία κανάτου 82-92% των ΑΕΕ είναι ιςχαιμικά και το 18-8% είναι αιμορραγικά. φμφωνα με τθν Παγκόςμια

Διαβάστε περισσότερα

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ:

2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ. Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: ο 2 Ελληνο-Ρωζικό Σσνέδριο Επενδύζεων 26 Μαΐοσ 2012 Ερέηρια Εύβοια ΣΥΜΒΑΣΗ ΦΟΡΗΓΙΑΣ Στθν Χαλκίδα, ςιμερα, τθν.. 2012, τα εξισ ςυμβαλλόμενα μζρθ: 1. Αφενόσ θ εταιρία με τθν επωνυμία και το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ

ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ ΕΛΑΧΙΣΑ ΕΠΕΜΒΑΣΙΚΗ (minimal invasive) ΠΑΡΑΘΤΡΕΟΕΙΔΕΚΣΟΜΗ Απόςτολοσ Γκορόπουλοσ Αναπ. Διευκυντισ Β Χειρουργικι Κλινικι Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεςςαλονίκθ ΕΕΧΕΑ - Αθήνα 2007 Κριτιρια επιλογισ: Επιλογι αςκενϊν

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier

Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier Αθλητικές Παθήσεις Κακώσεις Ώμου Source: Review of Orthopaedics, Mark D. Miller, Saunders-Elsevier ΤΝΔΡΟΜΟ ΤΠΟΚΡΩΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΡΙΒΗ/ΠΑΘΗΕΙ ΣΡΟΦΙΚΟΤ ΠΕΣΑΛΟΤ (RTC) Επιςκόπηςη Σο ςυνδρομο υποκρωμιακισ προςτριβισ

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Η COSMOTE ΦΕΡΝΕΙ ΣΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΣΟ ΣΡΑΠΕΖΙ Α» Η ανϊνυμθ εταιρία με τθν επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΣΕ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕ ΑΕ (εφεξισ Cosmote), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΣΑΣΙΣΙΚΘ ΑΡΧΘ Πειραιάσ, 14 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΧΟΙΡΩΝ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΙΓΩΝ Αποτελζςματα Ερευνϊν Ηωικοφ Κεφαλαίου: Ζτοσ 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον

ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΔΕΘ Ανανεϊςιμεσ Α.Ε. Καινοτομία Ανάπτυξθ Περιβάλλον ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ Νο 0027/15/5200 «Παροχή υπηρεςιϊν ςτo πλαίςιο επίβλεψησ των εργαςιϊν Π/Μ και Η/Μ του υπό καταςκευή Υβριδικοφ Ενεργειακοφ Ζργου

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS

Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS Επίςθμοι Κανονιςμοί Ενόργανθσ Γυμναςτικισ Γυναικών Οδθγόσ Κριτών 2003-2011 SPECIAL OLYMPICS ΜΑΪΟ 2011 Οργανωτική Εκτελεστική Επιτροπή Παγκοσμίων Αγώνων Special Olympics - Αθήνα 2011 Τηλ.: 211 2011 000

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ

Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Ο Μηνίςκοσ Αθλητικζσ Παθήςεισ Κακϊςεισ Γόνατοσ Επιςκόπηςη: διακρίνεται ςε ζςω και ζξω μθνίςκο, ζχουν ςχιμα θμιςελινου, είναι ινοχόνδρινεσ δομζσ που αποτελοφνται κυρίωσ από κολλαγόνου τφπου Ι. Μόνο το 20-30%

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Αγ.Ιωάννθσ ζντθ 21 Αυγοφςτου 2015 Αρ.πρωτ. 21149 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ Ε..ΠΕ.Δ.Α. ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του καταςτατικοφ τθσ Ε.Σ.ΡΕ.Δ.Α,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ: ΟΔΗΓΚΕ ΓΚΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΠΕΡΚΙΑΛΨΗ Ε ΑΦΑΛΚΜΕΝΟΤ ΚΡΑΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΚΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΚ Ε ΤΠΗΚΟΟΤ ΛΟΚΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΚΑΡΚΕΚΑ ΔΚΑΜΟΝΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΙΕΜΑ: ΟΔΗΓΚΕ ΓΚΑ ΣΗ ΧΟΡΗΓΗΗ ΠΕΡΚΙΑΛΨΗ Ε ΑΦΑΛΚΜΕΝΟΤ ΚΡΑΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΗ ΕΤΡΩΠΑΚΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΚ Ε ΤΠΗΚΟΟΤ ΛΟΚΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΚΑΡΚΕΚΑ ΔΚΑΜΟΝΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΡΙΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μαροφςι, 22-07-2015 ΕΓΚΤΚΛΚΟ Αρ. Πρωτ.: ΔΑ4Β/Φ204/1/οικ. 28857 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΧΕΕΩΝ Σμιμα Παροχϊν Αςκενείασ ςε είδοσ Ε.Ε. Σαχ. Δ/νςθ: Απ.

Διαβάστε περισσότερα