ΜΕΡΟ I. ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΡΟ I. ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ"

Transcript

1 Αίηηζη Εκδήλωζης Ενδιαθέρονηος Δράζη 2 Εσρωπαϊκή Εθελονηική Τπηρεζία Ιζρύεη από 1 Ιαλνπαξίνπ 2009 Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε όια ηα κέξε ηεο αίηεζεο. Υπνρξενύζηε λα πξνζαξηήζεηε όια ηα έγγξαθα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ειέγρνπ. Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο αίηεζεο, ζπκβνπιεπηείηε ηνλ Οδεγό ηνπ Πξνγξάκκαηνο ΜΕΡΟ I. ΠΛΑΙΙΟ ΔΙΑΠΙΣΕΤΗ Κυδικόρ Διαπίζηεςζηρ Σπκπιεξώλεηαη από ηελ Εζληθή Υπεξεζία Αξηζκόο Πξσηνθόιινπ E.Y. / Ηκεξνκελία παξαιαβήο Επυνςμία ηος Φοπέα (ζηα ελληνικά και αγγλικά) Τύπορ διαπίζηεςζηρ Να επηιέμεηε ηα ηεηξαγσλίδηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζηνλ αηηνύκελν ηύπν δηαπίζηεπζεο: Φοπέαρ Αποζηολήρ Φοπέαρ Υποδοσήρ Σςνηονιζηήρ Φοπέαρ Ιζσύρ ηηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ Να επηιέμεηε έλα κόλν ηεηξάγσλν. Η παπούζα εκδήλυζη ενδιαθέπονηορ ιζσύει για μέγιζηη πεπίοδο 3 εηών μεηά ηην έγκπιζη. Η παπούζα εκδήλυζη ενδιαθέπονηορ δεν ιζσύει μεηά (πποζδιοπίζηε ημεπομηνία όσι πέπαν ηυν 3 εηών) Πεπιγπαθή ηος θοπέα Είδορ / Νομική μοπθή: Κςβεπνηηικόρ / δημόζιορ Διεθνήρ Κςβεπνηηικόρ Μη κςβεπνηηικόρ Κεπδοζκοπικόρ 1 Άλλο Οπγάνυζη πος δπαζηηπιοπείηε ζε Εςπυπαίκο επιπεδο ζηον ηομέα ηηρ νεολαιαρ Ο θοπέαρ δπαζηηπιοποιείηαι ζε: Τοπικό Πεπιθεπειακό Εθνικό Διεθνέρ (1 (Σηελ πεξίπησζε νξγάλσζεο δξαζηεξηόηεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο, αζιεηηζκνύ θαη πνιηηηζκνύ.) Κίνηηπα και εμπειπία ΕΕΥ (ζηα ελληνικά και αγγλικά) Να πεξηγξάςηε ηα θίλεηξα ηνπ θνξέα ζαο λα ζπκκεηάζρεη ζε Επξσπατθή Εζεινληηθή Υπεξεζία, θαζώο θαη ηελ ηξέρνπζα ή πξνεγνύκελε ζπκκεηνρή ζαο ζε ΕΕΥ (αλαθέξνληαο θαη ηελ θαηά πξνζέγγηζε εκεξνκελία έλαξμεο θαζώο θαη ηε ζπρλόηεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζαο).

2 Μέρος II. ηοιτεία ηοσ θορέα (ζηα ελληνικά και αγγλικά) Επυνςμία Διεύθςνζη: Τασ. κυδικόρ Πεπιθέπεια Τηλέθυνο: Τασ. κυδικόρ Πεπιθέπεια Τηλέθυνο: Νόμιμορ εκππόζυπορ Επώνςμο: Όνομα: Θέζη / Ιδιόηηηα: Υπεύθςνορ επικοινυνίαρ για ΕΕΥ ενηόρ ηος θοπέα Επώνςμο: Όνομα: Θέζη / Ιδιόηηηα: Τηλέθυνο (θα διεςκόλςνε και απιθμόρ κινηηού ηηλεθώνος): Fax: Υπεύθςνορ επικοινυνίαρ για ΕΕΥ εκηόρ ηος θοπέα Επώνςμο: Όνομα: Οπγάνυζη Διεύθςνζη: Τασ. κυδικόρ Πεπιθέπεια Τηλέθυνο (θα διεςκόλςνε και απιθμόρ κινηηού ηηλεθώνος): Πόλη Φώπα: Δικη. ηόπορ Fax: Youth in Action Programme Action 2 - European Voluntary Service Expression of Interest Page 2

3 Πεπιγπαθή ηος θοπέα (ζηα ελληνικά και ζηα αγγλικά) Να πεξηγξάςεηε ζπλνπηηθά ηνπο ζηόρνπο ζαο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηέο ζαο. Πξνζζέζηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθό ηνπ θνξέα ζαο θαζώο θαη ηελ νκάδα ζηόρν κε ηελ νπνία θαηά θαλόλα ζπλεξγάδεζηε. ΜΕΡΟ III. Προζδιοριζμός και ζηοιτεία ηοσ μελλονηικού προγράμμαηος ΕΕΤ Κύπια θέμαηα για δπαζηηπιόηηηερ Να επηιέμεηε κόλνλ έσο 2 ηεηξαγσλίδηα. Εςπυπαφκή διάζηαζη Διαθπηζκεςηικόρ διάλογορ Καηαπολέμηζη ηυν διακπίζευν Τέσνη και πολιηιζμόρ Αναπηπία Μειονόηηηερ Ιζόηηηα ηυν θύλυν Πολιηιζηική πποζηαζία Κοινόηηηερ Αθίγγανυν Μη διάκπιζη λόγυ ζεξοςαλικού πποζαναηολιζμού Αποκαηάζηαζη καηόπιν ζύγκποςζηρ ή καηαζηποθήρ Αζηική ανάπηςξη / ανάπηςξη ςπαίθπος Πολιηικέρ νεολαίαρ ΜΜΕ / Πληποθόπηζη ηηρ νεολαίαρ Εκπαίδεςζη μέζυ αθληηιζμού και ςπαίθπιυν δπαζηηπιοηήηυν Υγεία Πεπιβάλλον Σςνεπγαζία για ηην ανάπηςξη Εάν ναι, να παπαηεθούν διεςκπινίζειρ: Σςμμεηοσή νέυν εθελονηών με λιγόηεπερ εςκαιπίερ Πξνηίζεζηε λα ζπκπεξηιάβεηε λένπο κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο (νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ θαηάζηαζε πνπ δπζθνιεύεη ηελ θνηλσληθή ηνπο έληαμε, βι. θύξηεο δπζθνιίεο παξαθάησ) θαη / ή άηνκα κε αλαπεξίεο (πξνβιήκαηα θηλεηηθόηεηαο, ηαηξηθήο πεξίζαιςεο θ.ιπ.); Εάλ λαη, επηιέμηε ηελ(ηηο) θαηάζηαζε (θαηαζηάζεηο) πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ: Εκπαιδεςηικέρ δςζκολίερ (ππόυπη εγκαηάλειτη ηος ζσολείος, κ.λπ.) Κοινυνικέρ δςζκολίερ (διακπίζειρ κάθε είδοςρ, ναπκυηικά, διαλςμένερ οικογένειερ κ.λπ.), Πολιηιζμικέρ διαθοπέρ Λοιπά: πποζδιοπίζηε: Οικονομικέρ δςζκολίερ Αναπηπία Πποβλήμαηα ςγείαρ Γευγπαθικέρ δςζκολίερ Youth in Action Programme Action 2 - European Voluntary Service Expression of Interest Page 3

4 Πποζδοκώμενη διάπκεια και είδορ ηηρ ΕΕΥ: Παξαθαινύκε καξθάξεηε έλα ή πεξηζζόηεξα θνπηηά πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο αληαιιαγήο πνπ ζθνπεύεηε λα έρεηε σο θνξέαο απνζηνιήο/θνξέαο ππνδνρήο/ζπληνληζηήο θνξέαο. 6 με 12 μήνερ 2 με 5 μήνερ 2 εβδομάδερ με 2 μήνερ (Σςμμεηοσή αηόμυν με λιγόηεπερ εςκαιπίερ) 2 εβδομάδερ με 2 μήνερ (Ομαδική Δπαζηηπιόηηηα, όπος ζςμμεηέσοςν ηοςλάσιζηον 10 εθελονηέρ) Youth in Action Programme Action 2 - European Voluntary Service Expression of Interest Page 4

5 ΜΕΡΟ IV. Φορέας σποδοτής (ζηα ελληνικά και αγγλικά) Τν κέξνο απηό ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ ν αηηώλ δεηεί λα δηαπηζηεπηεί σο θνξέαο ππνδνρήο. Τα παξαθάησ ζεκεία πξννξίδνληαη λα ρξεζηκεύζνπλ σο νδεγόο γηα ηε πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηνπο θνξείο ππνδνρήο. Αλ ρξεηάδεζηέ πεξηζζόηεξν ρώξν, κεγαιώζηε ηα θνπηηά. Τόπορ ςλοποίηζηρ ηος Ππογπάμμαηορ: Πεξηγξάςηε ην πεξηβάιινλ ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηηο πξνηεηλόκελεο εζεινληηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα όπνπ ζα πινπνηεζεί ην ζρέδην (π.ρ. γεσγξαθηθό, θνηλσληθό θαη νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ). Εάλ ε ππνδνρή ζπλίζηαηαη ζε θηινμελία εληόο κηαο θνηλόηεηαο, αλαθέξεηε ηνπο θαλόλεο θαη ηνπο όξνπο νη νπνίνη ηζρύνπλ επίζεο θαη γηα ηνλ εζεινληή. Πποηεινόμενερ δπαζηηπιόηηηερ για εθελονηέρ ΕΕΥ: Παξαθαινύκε πεξηγξάςηε: Τη κπνξείηε λα πξνζθέξεηε ζηνπο εζεινληέο από άπνςε ππεξεζηώλ θαη επθαηξηώλ κάζεζεο. Πνηνο ζα είλαη ν ξόινο ησλ εζεινληώλ ΕΕΥ ζηνλ θνξέα ππνδνρήο. Τηο δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ νη εζεινληέο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηηο νπνίεο κπνξνύλ νη εζεινληέο λα αλαπηύμνπλ ζηνλ θνξέα ζαο. Δώζηε παξαδείγκαηα ηππηθώλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηνπο εζεινληέο. Youth in Action Programme Action 2 - European Voluntary Service Expression of Interest Page 5

6 Πεπιγπαθή εθελονηών και διαδικαζία επιλογήρ: Πεξηγξάςηε ηα πξνθίι ησλ εζεινληώλ πνπ ζα επηζπκνύζαηε λα ππνδερζείηε ζηνλ θνξέα ζαο. Αλαθέξαηε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν εμαζθαιίδεηε κηα αλνηθηή θαη δηαθαλή δηαδηθαζία επηινγήο, θαζώο θαη ηε γεληθή δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηελ ΕΕΥ γηα όινπο ηνπο λένπο. Μειεηήζηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θνξέα απνζηνιήο κε ηνλ νπνίν επηζπκείηε λα ζπλεξγαζηείηε. Απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ην δηαθαλνληζκό κεηαμύ ππνςεθίσλ εζεινληώλ, θνξέσλ απνζηνιήο θαη ηνπ θνξέα ζαο. Απιθμόρ εθελονηών πος θα θιλοξενηθούν: Δειώζηε ην κέγηζην αξηζκό εζεινληώλ πνπ νη νξγάλσζε ζαο είλαη δηαηεζεηκέλε λα θηινμελήζεη ην ίδην δηάζηεκα (εμαζθαιίδνληαο ηελ πνηόηεηα, ηε κάζεζε θαη ηα θνηλσληθά δεδνκέλα ηεο ΕΕΥ ηνπ θάζε εζεινληή) Ειδικέρ ανάγκερ (εθόζον ςπάπσοςν): Εάλ νη επηινγέο ζαο είλαη αλνηθηέο θαη ζε θηινμελνύκελνπο εζεινληέο κε ιηγόηεξεο επθαηξίεο, δώζηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απαηηνύκελεο δεμηόηεηεο θαη εκπεηξία θαζώο θαη ηελ ππνδνκή θαη ηνπο πόξνπο (αλζξώπηλνπο θαη άιινπο) πνπ δηαηίζεληαη από ηνλ θνξέα ζαο γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο. Youth in Action Programme Action 2 - European Voluntary Service Expression of Interest Page 6

7 Ππόλητη κινδύνυν αζθάλεια και πποζηαζία: Παξαθαινύκε πεξηγξάςηε: Πώο ζα εμαζθαιίδεηε αζθαιή δηαβίσζε θαη αζθαιέο πεξηβάιινλ εξγαζίαο ζηνπο εζεινληέο ΕΕΥ πώο ζα πξνιακβάλεηε ηνπο θηλδύλνπο θαη ηηο θξίζεηο πώο ζηελ πεξίπησζε εζεινληώλ ειηθίαο 16 ή 17 εηώλ - ζα εμαζθαιίδεηε θαηάιιειε επίβιεςε, αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ παηδηώλ ΜΕΡΟ V. ΤΠΟΓΡΑΦΗ Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο,, βεβαηώλσ όηη όιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ παξνύζα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο είλαη αιεζείο θαη αθξηβείο θαη όηη θακία ζρεηηθή πιεξνθνξία δελ έρεη απνθξπθηεί. Δειώλσ όηη έρσ επίγλσζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην Φάξηε ΕΕΥ θαη όηη αλαιακβάλσ ηελ ππνρξέσζε λα ζπκκνξθώλνκαη κε απηέο ζε πεξίπησζε πνπ ν θνξέαο πνπ εθπξνζσπώ δηαπηζηεπηεί ζην πιαίζην ηεο ΕΕΥ. Υπνγξάθνληαο ην παξόλ έγγξαθν ν ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο εμνπζηνδνηεί ηελ Επξσπατθή Επηηξνπή, ηελ Εζληθή Υπεξεζία θαη ηελ Υπεξεζία Δηαρείξηζεο λα δεκνζηεύνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ όια ηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη ζηελ παξνύζα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ππό νηαδήπνηε κνξθή θαη κε νηνδήπνηε κέζν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαδηθηπαθήο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ δηαπηζηεπκέλσλ θνξέσλ. Τα ζηνηρεία, ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή, ζα ρξεζηκνπνηνύληαη πάληνηε ηεξώληαο ην απόξξεην ηεο ηδησηηθήο δσήο ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ. Σε πεπίπηυζη έγκπιζηρ η διαπίζηεςζη θα ιζσύει επί ηπία έηη εθηόο εάλ ελδείθλπηαη ζπληνκόηεξε πεξίνδνο ηζρύνο. Ο ππεύζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη πιεξνθνξίεο σο πξνο όιεο ηηο αιιαγέο ηηο ζρεηηθέο κε ηελ παξνύζα δηαπίζηεπζε. Για ηον οπγανιζμό Επυνςμία ηος θοπέα: Ονομαηεπώνςμο ηος νόμιμος εκπποζώπος με κεθαλαία: Τόπορ: Ημεπομηνία: Υπογπαθή Πίνακας ελέγτοσ Η αίηηζη πεπιλαμβάνει ηα ακόλοςθα έγγπαθα: ηο παπόν ένηςπο εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ζςμπληπυμένο και ςπογεγπαμμένο ζηο ππυηόηςπο από ηο νόμιμο εκππόζυπο ηος αιηούνηορ θοπέα ανηίγπαθο ηος ενηύπος εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ ζε ηλεκηπονική μοπθή (CD ή μήνςμα ηλεκηπονικού ηασςδπομείος ππορ ηην παπέσοςζα ηη διαπίζηεςζη ςπηπεζία) ανηίγπαθο ηος επίζημος καηαζηαηικού ηος αιηούνηορ θοπέα.. Youth in Action Programme Action 2 - European Voluntary Service Expression of Interest Page 7

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων

Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια Δράςθσ των χολείων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ των χολείων ΙV χζδια

Διαβάστε περισσότερα

CTP Development Σεμινάπιο

CTP Development Σεμινάπιο 1 CTP Development Σεμινάπιο Σκοπόρ Σν εκηλάξην Certified Training Professional Development (CTP Development) έρεη ζρεδηαζηεί κε ζηόρν λα πξνζθέξεη ηηο απαξαίηεηεο παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Όροι Χρήςησ και Προςταςία Προςωπικών Δεδομένων Οη παξόληεο όξνη δηαηππώλνληαη ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηόζν ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη εηδηθόηεξα ηνπ δηαδηθηύνπ όζν θαη ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΓΑ: Β4ΒΒΗ-ΔΒΛ ΕΞ - ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 28 Μαξηίνπ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αξ. Πξση.:ΓΔΦΚ Α 5014610 ΔΞ 2012 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ

Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Τόμος, τεύχος 2 Δεκέμβριος 2014 Ενημερωτικό Δελτίο Δράσεων ΒΙΑ-ΣΤΟΠ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Π Ρ Ο Λ Η Χ Η & Θ Ε Ρ Α Π Ε Ι Α Σ Η Β Ι Α & Π Ρ Ο Ψ Θ Η Η Σ Η Ι Ο Σ Η Σ Α Σ Ψ Ν Υ Τ Λ Ψ Ν Δ Ρ Α Ε Ι Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη»

«Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ

Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS) για ηην ςποβολή αιηήζεων ζςμμεηοσήρ ζηην επιμόπθωζη Β Δπιπέδος από ηοςρ εκπαιδεςηικούρ «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΤΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Δικαιούτος Φορέας Σσμπράττων Επιστημονικός Φορέας Δγσειπίδιο Χπήζηρ Πληποθοπιακού Σςζηήμαηορ Γιασείπιζηρ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ

Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Pensions at a Glance 2009: Retirement-Income Systems in OECD Countries Summary in Greek Οι ζςνηάξειρ με μια μαηιά, έκδοζη 2009: Σςζηήμαηα ζςνηαξιοδόηηζηρ-ειζοδήμαηορ ζηιρ σώπερ ηος ΟΟΣΑ Περίληψη στα Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ:

Σηόσοι Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ Εξγαζηεξίνπ Πηζηνπνίεζεο, νη Υπνςήθηνη ζα κπνξνύλ: ε 2 CTP Tutor Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι Τν Εξγαζηήξην Πηζηνπνίεζεο CTP Tutor απεπζύλεηαη ζε επαγγεικαηίεο πηζηνπνηεκέλνπο εθπαηδεπηέο ECDL CTP θαη CTP Generic, πνπ δηαζέηνπλ παηδαγσγηθέο, δηδαθηηθέο θαη ηερληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ Μαρούσι, 17/06/2014 Αρ. Πρωτ.: 3391 ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΖΦΖ ΝΟΗΜΑΣΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Σμήμα Γπαθείο : Οικ. Γιασείπιζηρ : Γιασ. Δςπυπαφκών Ππογπαμμάηυν Πληποθοπίερ: Σ. Εακςνθινόρ Γ/νζη : Αγπάθυν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ

Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 949 Δξ αποζηάζευρ ππόζθεηη διδακηική ζηήπιξη ζε απομακπςζμένερ νηζιυηικέρ πεπιοσέρ Δ. Φοςηάκογλος Καζεγεηήο Γεληθνύ Λπθείνπ Νάμνπ foutakoglou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ (ΓΠΜ) «ΓΙΟΙΚΗΗ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΩΝ 2014-15 ΠΑΣΡΑ, 2014 Πεπιεσόμενα ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Δηζαγσγή......3 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο...5

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε.....1 Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN......5 Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα