Ο λ. 3886/2010 γηα ηηο Γεκόζηεο πκβάζεηο. Κώζηαο Υ. Αξγπξόπνπινο Γηθεγόξνο Ννκηθόο ύκβνπινο SPACE HELLAS A.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο λ. 3886/2010 γηα ηηο Γεκόζηεο πκβάζεηο. Κώζηαο Υ. Αξγπξόπνπινο Γηθεγόξνο Ννκηθόο ύκβνπινο SPACE HELLAS A.E."

Transcript

1

2 Ο λ. 3886/2010 γηα ηηο Γεκόζηεο πκβάζεηο Κώζηαο Υ. Αξγπξόπνπινο Γηθεγόξνο Ννκηθόο ύκβνπινο SPACE HELLAS A.E.

3 Δηζαγσγή Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2007/66/ΔΚ. Η Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηξνπνπνίεζε ηηο «δικονομικέρ» νδεγίεο 89/665/ΔΟΚ θαη 92/13/ΔΟΚ (ηνκείο ύδαηνο, ελέξγεηαο, κεηαθνξώλ θαη ηειεπηθνηλσληώλ) όζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ δηαδηθαζηώλ πξνζθπγήο ζηνλ ηνκέα ηεο ζύλαςεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Καηαξγήζεθαλ ν λ. 2522/1997 (ελζσκάησζε νδεγίαο 89/665/ΔΟΚ) θαη ν λ. 2854/2000 (ελζσκάησζε νδεγίαο 92/13/ΔΟΚ). Βαζηθέο θαηλνηνκίεο: Πεδίν εθαξκνγήο, λέα θαηαλνκή δηθαηνδνηηθώλ αξκνδηνηήησλ, λέα πιαίζην αηηήζεσο αθπξώζεσο, λέν έλδηθν βνήζεκα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θύξνπο ησλ ζπκβάζεσλ.

4 Α. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ (άξζξν 1) 1.- πκβάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ νδεγηώλ 2004/17/ΔΚ (πδ 59/2007) θαη 2004/18/ΔΚ (πδ 60/2007). - Γηαθνξέο πνπ πξνθύπηνπλ από δηαδηθαζίεο αλάζεζεο: i. πκθσληώλ πιαηζίσλ, ii. πκβάζεσλ παξαρώξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ ή ππεξεζηώλ, iii. Γπλακηθά ζπζηήκαηα αγνξώλ. 2. Σα θαηώθιηα Καηώθιηα θνηλνηηθώλ νδεγηώλ 2004/18/ΔΚ θαη 2004/17/ΔΚ. Ιζσύοςν από , μη ζςμπεπιλαμβανομένος ηος Φ.Π.Α.

5 - Καηώθιηα νδεγίαο 2004/18/ΔΚ Αλαζέηνπζα Αξρή ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΡΓΑ - ΠΑΡΑΥΩΡΗΔΙ Κεληξηθέο αλαζέηνπζεο αξρέο (παξάξηεκα IV) Λνηπέο αλαζέηνπζεο αξρέο Καηώθιηα νδεγίαο 2004/17/ΔΚ Αλαζέηνπζα Αξρή ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΔΡΓΑ - ΠΑΡΑΥΩΡΗΔΙ Όινη νη ηνκείο

6 Central Government authorities Works contracts, works concessions contracts, subsidized works contracts All contracts concerning services listed in Annex II B, certain telecommunications services and R&D services; all design contests concerning these services and all subsidized services All contracts and design contests concerning services listed in Annex II A except contracts and design contests concerning certain telecommunications services and R&D services All supplies contracts awarded by contracting authorities not operating in the field of defense All contracts and design contests concerning services listed in Annex II A except contracts and design contests concerning certain telecommunications services and R&D services EUR EUR EUR EUR EUR Supplies contracts awarded by contracting authorities operating in the field of defense Concerning products listed in Annex V Concerning other products EUR EUR Sub-central contracting authorities Works contracts, works concessions contracts, subsidized works contracts All service contracts, all design contests, subsidized service contracts, all supplies contracts EUR EUR

7 3. εκαληηθέο Δμαηξέζεηο: -Γεκόζηεο ζπκβάζεηο κε αλαζέηνπζεο αξρέο ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο (άξζξν 10 νδεγίαο 2004/18/ΔΚ / άξζξν 334 ΛΔΔ). Οδεγία 2009/81/ΔΚ. -«Απόξξεηεο ζπκβάζεηο» (άξζξν 14 νδεγίαο 2004/18/ΔΚ). -Γεκόζηεο ζπκβάζεηο κε αλαζέηνπζα αξρή πάξνρν ηειεπηθνηλσληαθώλ ππεξεζηώλ (άξζξν 13 νδεγίαο 2004/18/ΔΚ). Η απόθαζε C-324/98 Telaustria ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ΔΑ 800/2010 (μειοτ).

8 Β. ΒΑΙΚΔ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΔ λ. 3886/ Νέα θαηαλνκή ησλ δηθαηνδνηηθώλ αξκνδηνηήησλ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΦΔΣΔΙΟ Όιεο νη δηαθνξέο λ. 3886/2010 πιελ δηαθνξώλ άξζξνπ 3 παξ. 3 θαη άξζξνπ 9. Γει. Οδεγία 2004/18/ΔΚ, πδ 60/2007, ΚΠΓ (πδ 118/2007), ΔΚΠΟΣΑ. ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ -Οδεγία 2004/17/ΔΚ (πδ 59/2007). -πκβάζεηο παξαρώξεζεο δεκνζίσλ έξγσλ ή ππεξεζηώλ. -πκβάζεηο κε πξνϋπνινγηζκό κεγαιύηεξν ησλ πεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.

9 Δ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΦΔΣΔΙΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟ ΠΡΩΣΟΓΙΚΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΚΟ λ. 3886/2010 πιελ άξζξνπ 3 παξ. 3 θαη άξζξνπ 9. Γηαθνξέο άξζξνπ 3 παξ. 3 (δει. θαη πδ 59/2000). Αίηεζε Αθύξσζεο ή Πξνζθπγή (άξζξν 8) / Αίηεζε Αζθαιηζηηθώλ Μέηξσλ Αίηεζε Αθύξσζεο ή Πξνζθπγή (άξζξν 8) / Αίηεζε Αζθαιηζηηθώλ Μέηξσλ Γηαθνξέο άξζξνπ 9 λ. 3886/2010. Αγσγή Αγσγή Γηαθνξέο από ζπκβάζεηο δεκνζίσλ έξγσλ, πξνκεζεηώλ θαη ππεξεζηώλ (θάησ από ηα θαηώθιηα) Αίηεζε Αθύξσζεο (λ.3900/2010, άξζξν 47παξ. 4) / Αίηεζε Αλαζηνιήο Αγσγή (αλαγλσξηζηηθή) Αίηεζε Αζθαιηζηηθώλ Μέηξσλ

10 2. Σν λέν πιαίζην ηεο αηηήζεσο αθπξώζεσο -Η ππνρξεσηηθή πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (άξζξν 4). -Η αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ (άξζξν 5). Σν θώιπκα ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο. -Η αίηεζε αθπξώζεσο (άξζξν 5 παξ. 7). -Σν λέν πιαίζην απνδεκίσζεο (άξζξν 9).

11 3. Σν λέν έλδηθν βνήζεκα γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θύξνπο ησλ ζπκβάζεσλ (άξζξν 8). -Γηαπιαζηηθό έλδηθν βνήζεκα θαηά ζύκβαζεο. -Αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ (ρσξίο απηόζξνν αλαζηαιηηθό απνηέιεζκα) (άξζξν 8 παξ. 8).

12 4. Πξνζεζκίεο Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή Αίηεζε Αζθαιηζηηθώλ Μέηξσλ Αίηεζε Αθπξώζεσο Πξνζθπγή (άξζξνπ 8) Άζθεζε 10 εκέξεο από ηελ πιήξε γλώζε 10 εκέξεο από ηε ξεηή ή ζησπεξή απόξξηςε ηεο πξνζθπγήο 30 εκέξεο από ηελ επίδνζε ηεο απόθαζεο ησλ αζθαι. κέηξσλ 30 εκέξεο από ηελ επνκέλεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απόθαζεο θιπ θαη πάλησο όρη κεηά ηελ πάξνδν 6 κελώλ από ηελ επνκέλε ηεο ζύλαςεο ηεο ζύκβαζεο. Απάληεζε αλαζέηνπζαο αξρήο Δληόο 15 εκεξώλ από ηελ άζθεζε (βι. θαη άξζξν 4 παξ.4) Δηδνπνίεζε αλαζέηνπζαο αξρήο Δληόο 10 εκεξώλ από ηελ άζθεζε Δθδίθαζε Όρη πάλσ από 30 εκέξεο από ηελ θαηάζεζε Κιήηεπζε Όρη ιηγόηεξν από 15 εκέξεο από ηε ζπδήηεζε Απόθαζε Δληόο 20 εκεξώλ από ηελ εθδίθαζε

13 Γ. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 1.Πεδίν Δθαξκνγήο -Οξηζκόο δεκόζηαο ζύκβαζεο: «Ανάγεηαι ζηο δίκαιο ηηρ Εςπυπαφκήρ Ένυζηρ και δεν εξαπηάηαι από ηο σαπακηηπιζμό ηηρ με βάζη ηην εθνική νομοθεζία» C-382/05 Δπηηξνπή θαηά Ιηαιίαο. -Μηθηέο πκβάζεηο: Κξηηήξηα εξκελείαο πλδπαζκόο θπξίνπ αληηθεηκέλνπ ζύκβαζεο (θξηηήξην απνξξόθεζεο) θαη ηεο αμίαο απηνύ (θξηηήξην νηθνλνκηθήο αμίαο). C-145/08, Club Hotel Loutraki ζε ζπλδπαζκό κε C-107/98 Teckal.

14 - πκβάζεηο Παξαρώξεζεο Τπεξεζίαο (άξζξν 14 πδ60/2007) Parking Brixen GmbH (C-458/03), C-206/08 Eurawasser, EA 64/2009 Κξηηήξην εθκεηάιιεπζεο ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο από ηνλ αλάδνρν ή ζε ζπλδπαζκό κε θαηαβνιή ακνηβήο. πζρέηηζε θηλδύλνπ πνπ θέξεη ν αλάδνρνο κε ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο. Αιιειεμάξηεζε ησλ θξηηεξίσλ. - «Καηώθιηα» Γελ αζθεί επηξξνή όηη κε δηάηαμε ηεο δηαθήξπμεο επηιέγεηαη σο εθαξκνζηέα λνκνζεζία ε δηθνλνκηθή λνκνζεζία. Με ηε δηαθήξπμε δελ επηηξέπεηαη ε επηινγή δηθνλνκηθνύ θαζεζηώηνο επίιπζεο δηαθνξώλ δηαθνξεηηθνύ από ην λόκηκν (ΔΑ 101/2009).

15 2. Πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή (άξζξν 4) α. Πξνζεζκία (4 παξ. 1) Uniplex C-406/08 α1. Πιήξεο γλώζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (ηεο πξάμεο θαη ηεο αηηηνινγίαο ηεο). «Εάν εθνικέρ διαηάξειρ πεπί ηυν πποθεζμιών ηηρ πποζθςγήρ δεν επιδέσονηαι επμηνεία ζύμθυνη με ηην οδηγία 89/665, ηο εθνικό δικαζηήπιο ππέπει να ηιρ αθήζει ανεθάπμοζηερ πποκειμένος να εθαπμόζει ζηο ακέπαιο ηο κοινοηικό δίκαιο και να πποζηαηεύζει ηα δικαιώμαηα πος αςηό αποπνέει» (Uniplex C-406/08, ζθ. 49). α2. Δπηινγή ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ρσξίο λα έρεη πιήξε γλώζε. Η ηπρόλ κεηαγελέζηεξε πιήξεο γλώζε δελ αζθεί επηξξνή (ΔΑ 365/2007, 305/1999).

16 β. Άζθεζε πξνζθπγήο (άξζξν 4 παξ. 1). β1. Παξαδεθηή ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο κε θαμ, ππό ηνλ όξν ηεο θαηάζεζεο ηνπ πξσηνηύπνπ, κε ηδηόρεηξε ππνγξαθή, ζην πξσηόθνιιν, εληόο 5 εκεξώλ (ΔΑ 386/2010, 155/2006, 43/2004). β2. Με ζπζηεκέλε επηζηνιή (ΔΑ 570/2006). β3. Δλαπόθεηηαη ζην Γηθαζηήξην λα θξίλεη ην δήηεκα ηνπ παξαδεθηνύ (ΔΑ 1245/2008). β4. Παξαδεθηή ε ππνγξαθή από ην λόκηκν εθπξόζσπν πνπ νξίδεηαη κε ηελ πξνζθνξά (ΓλσκΝΚ 146/2003) ή δηθεγόξν (ΔΑ 572/2009, 570/2006).

17 γ. Έλλνκν πκθέξνλ (άξζξν 4 παξ. 1) Ακθηζβήηεζε πξνζθνξώλ άιισλ δηαγσληδνκέλσλ από απνθιεηζζέληα: Μόλνλ εθόζνλ κε ηελ πξνζθπγή ακθηζβεηείηαη ε λνκηκόηεηα ηεο πξνζθνξάο άιισλ ππνςεθίσλ πνπ έρεη ηελ ίδηα απόθιηζε (ΔΑ 246/2009, 1051/2006). δ. Κνηλνπνίεζε ζε ζηγόκελν (άξζξν 4 παξ. 2) ΔΑ 334/1999 (Γ ηκήκα) (παξαδεθηή ε αίηεζε, ζε απόξξηςε ηεο πξνζθπγήο) vs ΔΑ 246/2009 (Β ηκήκα) (απαξάδεθηε ε αίηεζε ζε θάζε πεξίπησζε) vs EA 572/2009 (Γ ηκήκα) (παξαδεθηή ε αίηεζε ζε θάζε πεξίπησζε). ε. Πεξηερόκελν πξνζβαιινκέλεο απνθάζεσο Γελ απαηηείηαη ε ελεκέξσζε ηνπ ππνςεθίνπ γηα άζθεζε πξνζθπγήο ή πξνζεζκία. Δθόζνλ ζηε δηαθήξπμε αλαθέξνληαη νη δηθνλνκηθέο δηαηάμεηο, θαζίζηαζηαη γλσζηό ζηνλ ελδηαθεξόκελν ην λνκηθό θαζεζηώο (ΔΑ 1338/2009). Η πξνζθπγή ηνπ λ. 3886/2010 δελ πξνβιέπεηαη από εηδηθή δηάηαμε δηνηθεηηθνύ λόκνπ δηαδηθαζηηθνύ ραξαθηήξα, αιιά από ηελ ίδηα ηε δηθνλνκηθή δηάηαμε (ζρεη. θαη ηδ 2892/1993 Οινκέιεηαο).

18 ζη. Απαξάδεθην πξνζθπγήο (άξζξν 4 παξ. 3) - ΔΑ 855/ Πξνζβνιή πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πξνο ζπκκόξθσζε κε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο Αλαζηνιώλ: Η πξάμε ελέρεη θαη απνδνρή ηεο πξνζθπγήο. Παξαδεθηή ε αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ ρσξίο άζθεζε πξνζθπγήο ΔΑ 855/2010. δ. Πξνζεζκία απάληεζεο (άξζξν 4 παξ.4). - Απνηειεί έληνλε ππόδεημε θαη όρη απνθιεηζηηθή πξνζεζκία. - Αλ ε Γηνίθεζε απαληήζεη εθ ησλ πζηέξσλ: Γπλαηόηεηα έθδνζεο αλαβιεηηθήο απόθαζεο (ΔΑ 987/2008)

19 3. Η αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ (άξζξν 5). α. Πξνζεζκία (άξζξν 5 παξ. 1). Γελ αλαβηώλεη αλ ε απνξξηπηηθή απόθαζε επί πξνζθπγήο εθδνζεί θαη θνηλνπνηεζεί κεηά ηελ πάξνδν ηεο 15ήκεξεο πξνζεζκίαο, ή εθδνζεί πξηλ, αιιά θνηλνπνηεζεί κεηά ηελ πάξνδν ηεο 15ήκεξεο πξνζεζκίαο (ΔΑ 111/2009). β. Πξνβαιιόκελεο αηηηάζεηο (άξζξν 5 παξ. 1). - Λόγνη πξνβαιιόκελνη ην πξώηνλ κε ην ππόκλεκα: Απνξξηπηένη, εάλ ην ππόκλεκα θαηαηέζεθε κεηά ηε ζπδήηεζε (ΔΑ110/2009) - Λόγνη πξνζθπγήο θαηά νςηγελώλ ζηνηρείσλ: Γελ απαηηείηαη λα πξνβιεζνύλ κε θύξην δηθόγξαθν, αιιά κπνξνύλ λα πξνβιεζνύλ κε ππόκλεκα, εθόζνλ απηό θαηαηίζεηαη πξηλ ηε ζπδήηεζε (ΔΑ 348/2008).

20 γ. Κώιπκα ζύλαςεο ζύκβαζεο Σν ζηάδην ηεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο (άξζξν 5 παξ. 2 θαη 4). - Έλλνηα: θνπόο ε αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο θαη όρη ε επηβνιή ππνρξέσζεο θαηαθύξσζεο ή ζπλέρηζεο ηνπ δηαγσληζκνύ (ΔΑ 4/2009). - Δξκελεία άξζξνπ 5 παξ. 2 σο ππνρξέσζε απνρήο ηεο δηνίθεζεο από ηε δεκηνπξγία λέαο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο κε ηελ άκεζε εθηέιεζε ηεο πξνζβιεζείζεο πξάμεσο (ΔΑ 473, 474, 475/1995, ΓλσκΝΚ 497/2003). - Καη κεηά ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο ηεο αίηεζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, ε δηνίθεζε νθείιεη λα αλακέλεη θαη έλα δηάζηεκα 10 εκεξώλ (ΔΑ 226/2004, 83/2004). - Δηδηθά ζηελ αίηεζε αλάθιεζεο ελώπηνλ Δ.. Γελ ηζρύεη ην θώιπκα ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο (ΓλσκΝΚ 497/2003).

21 δ. Τπνρξέσζε θαηάζεζεο εγγξάθσλ (άξζξν 5 παξ. 3) - Τπνρξέσζε αηηνύληνο γηα ηελ θαηάζεζε όισλ ησλ θξίζηκσλ εγγξάθσλ, θαη αληηγξάθνπ ηεο δηαθήξπμεο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απνξξίπηεηαη ε αίηεζε (ΔΑ 433/2009). - Παξάιεηςε δηνίθεζεο λα απνζηείιεη θάθειν ηεο ππόζεζεο. Δπηηξέπεη ζην Γηθαζηήξην λα ζεσξήζεη αθξηβή ηελ πξαγκαηηθή βάζε ησλ ηζρπξηζκώλ, όρη όκσο θαη λα ζεσξήζεη αθξηβείο ηνπο όξνπο ηεο δηαθήξπμεο, όπσο ηνπο πεξηγξάθεη ν αηηώλ, εθόζνλ απηνί απνηεινύλ ην εθαξκνζηέν θαλνληζηηθό πιαίζην ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (ΔΑ 330, 433/2009).

22 ε. Αίηεζε αλάθιεζεο (άξζξν 5 παξ. 4 πεξ. 3) -Μόλνλ εάλ έρεη ρνξεγεζεί ε αλαζηνιή εθηέιεζεο (ΔΑ 82/2009). -Δπί απνξξηπηηθήο απνθάζεσο: Νέα αίηεζε αλαζηνιήο ή αίηεζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ, κε επίθιεζε λεώηεξσλ ζηνηρείσλ. Πξέπεη όκσο λα πξνβιεζνύλ θαη νη πιεκκέιεηεο ηεο ηειεπηαίαο ελ ηζρύ πξάμεο ηνπ δηαγσληζκνύ (π.ρ. θαηαθύξσζεο) (ΔΑ 625/1999). -Αλάθιεζε είλαη δπλαηή κόλνλ ελ όςεη ηπρόλ λεώηεξσλ ζηνηρείσλ, όρη όκσο γηα λέα εθηίκεζε ησλ απηώλ ζηνηρείσλ ή ιόγσ λνκηθώλ πιεκκειεηώλ ή ζθαικάησλ ηεο απόθαζεο (ΔΑ 73/1999). - Δπηηξέπεηαη παξέκβαζε (Δ πξάμε 15/2008).

23 ζη. Γεκόζην ζπκθέξνλ (άξζξν 5 παξ. 5). -Αδπλακία επαλαπξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ ιόγσ απώιεηαο πεγήο ρξεκαηνδόηεζεο (ΔΑ 518/2009). -Μαηαίσζε δηαγσληζκνύ γηα ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο Αλάγθε απνηειεζκαηηθήο πξνζηαζίαο ηεο δηαθάλεηαο, ειεύζεξνο θαη αλόζεπηνο αληαγσληζκόο, πξνζηαζία δεκνζίαο ηάμεσο (ΓλσκΝΚ 16/10).

24 δ. «Καηάιιεια αζθαιηζηηθά κέηξα» (άξζξν 5 παξ. 6). -Πξνζθπγή θαηά πξάμεο καηαίσζεο δηαγσληζκνύ: Μοναδικό αζθαιηζηηθό κέηξν ε κε θίλεζε ή ε κε πξνώζεζε ηεο ηπρόλ ήδε θηλεζείζεο δηαδηθαζίαο επαλαπξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ (ΔΑ 4/2009), και Η κε έθδνζε λέαο δηαθήξπμεο πξνο δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ κε ην απηό αληηθείκελν ή, αλ ερώξεζε επαλαπξνθήξπμε, ε αλαζηνιή λέαο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (ΔΑ 474/10). Αλ ν αηηώλ ζπκκεηάζρεη ζην λέν επαλαπξνθεξπρζέληα δηαγσληζκό δελ έρεη πιένλ έλλνκν ζπκθέξνλ γηα ηνλ πξνεγνύκελν (ΔΑ 488/10). Η δεκία ηνπ αηηνύληνο είλαη πξνερόληνο νηθνλνκηθνύ ραξαθηήξα. Γελ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο αλεπαλόξζσηε ή δπζρεξώο επαλνξζώζηκε ζε πεξίπησζε επδνθηκήζεσο αηηήζεσο αθπξώζεσο (ΔΑ 813/10).

25 ε. Παύζε ηζρύνο αζθαιηζηηθνύ κέηξνπ (άξζξν 5 παξ. 7): -Αθόκα θαη αλ έρεη παύζεη λα ηζρύεη ην αζθαιηζηηθό κέηξν ιόγσ κε αζθήζεσο αηηήζεσο αθπξώζεσο, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ θσιύεηαη λα επαλεμεηάζεη ηε λνκηκόηεηα πξάμεώλ ηεο πνπ εθδόζεθαλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο δηαγσληζκνύ θαη ηηο νπνίεο αθνξά ην αζθαιηζηηθό κέηξν θαη λα ηηο αλαθαιέζεη (ΔΑ 361/2010). - Πιεκκέιεηεο δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνθύπηνπλ ζε επόκελα ζηάδηα, έσο θαη πξηλ ηελ θαηαθύξσζε. Δπρέξεηα δηνίθεζεο (ΓλσκΝΚ 16/10).

26 4. Παξάλνκε ππνγξαθή ζύκβαζεο (άξζξν 6). -Σν ζηάδην ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη (ΔΑ 12/2009, 27, 102, 915/2005). -Αζθαιηζηηθό κέηξν: Πξνζσξηλή εθηέιεζε ζύκβαζεο θαηά έλα κέξνο, γηα ιόγνπο επείγνληνο, αιιά αλαζηνιή εθηέιεζεο ηνπ ππνινίπνπ κέξνπο ηεο ζύκβαζεο (ΔΑ 857/2010).

27 5. Αθύξσζε πξάμεο ή παξάιεηςεο κεηά ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο (άξζξν 7 παξ.2). ηελ έλλνηα ηεο παξ. 2 γηα ηελ αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαθύξσζεο κε απόθαζε αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε αλαζηνιή εθηέιεζεο ζπλαθζείζαο ζύκβαζεο, ιόγσ ηεο δηαηύπσζεο ηνπ άξζξνπ 6.

28 6. Η πξνεγνύκελε αθύξσζε παξάλνκεο πξάμεο σο πξνϋπόζεζε ηεο επηδίθαζεο απνδεκίσζεο (άξζξν 9 παξ. 2 & άξζξν 7 παξ. 3). -Σν δήηεκα ηεο ζπληαγκαηηθόηεηαο ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 9 παξ ΔΑ 810/2010 & 3519/2010 (επηακειήο) C-149/08 Club Hotel Loutraki

29 Γ. Δξκελεπηηθά δεηήκαηα I. Θεζπίδεηαη πιαίζην εληαίαο δηθαηνδνζίαο ησλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ κόλν ζην πιαίζην θαηάξηηζεο θαη όρη ζην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. -Παξαδείγκαηα:

30 1. Ννκηκόηεηα απόθιηζεο πξάμεο αλάζεζεο ζύκβαζεο Από ηε δηαθήξπμε πξνεγεζέληνο δηαγσληζκνύ Αίηεζε Αθύξσζεο Από ην θείκελν ηεο ζύκβαζεο Πξνζθπγή γηα θήξπμε αθπξόηεηαο Αίηεζε αθύξσζεο Πξνζθπγή νπζίαο ή Αλαγλσξηζηηθή αγσγή αθπξόηεηαο 2. πκβάζεηο Αμίαο άλσ ησλ Ννκηκόηεηα απνζπαζηώλ πξάμεσλ πξηλ ηε ζύλαςε ηεο ζύκβαζεο Αίηεζε Αθύξσζεο (Δ) Έιεγρνο θύξνπο ηεο ίδηαο ζύκβαζεο εάλ ζπλαθζεί ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο Πξνζθπγή (Δ)

31 IΙ. Άξζξν 7 παξ. 3: Καηάξγεζε δίθεο αηηήζεσο αθπξώζεσο Οη ηξίηνη κε ζπκβαιιόκελνη αληαγσληζηέο δηαηεξνύλ έλλνκν ζπκθέξνλ λα αθπξσζεί ε ζύκβαζε, αθόκα θαη κεηά ηελ ππνγξαθή θαη νινθιήξσζή ηεο (πξβι. Δ 649/2010). ΙΙΙ. Άξζξν 9 παξ. 2: Πξόζζεηεο εμαηξέζεηο. α. Η ζύκβαζε έρεη εθηειεζηεί θαη ην αληηθείκελό ηεο είλαη ηέηνην ώζηε λα κελ είλαη λνεηή ε αλάζεζε ζε άιινλ επηρεηξεκαηία (π.ρ. Σν έξγν νινθιεξώζεθε / θαηαζθεπάζηεθε δελ είλαη δπλαηή ε θαζαίξεζή ηνπ γηα λα εθηειεζηεί από άιινλ επηρεηξεκαηία). β. Οιηθή εθηέιεζε ζύκβαζεο πνπ αθνξά ζε είδε πνπ ππόθεηληαη ζε θζνξά ιόγσ ρξήζεο θαη ηα νπνία έρνπλ παξαδνζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί.

32 πκπεξάζκαηα εκαληηθό βήκα ζηελ θαηεύζπλζε ηεο αληηκεηώπηζεο ηεο ζπλερηδόκελεο πξαθηηθήο επίζπεπζεο ηεο ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο. Η απνηύπσζε ζε δηαηάμεηο ησλ απνθάζεσλ λνκνινγίαο Δ ζπκβάιιεη ζηελ ελόηεηα ηεο λνκνινγίαο θαη επηιύεη δεηήκαηα δηαθνξνπνηήζεσλ ηνπ παξειζόληνο. Δθζπγρξνληζκόο ηεο αίηεζεο ησλ αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ. Γε δηακνξθώλεηαη όκσο εληαίν πιαίζην δηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηεο ζπκβαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ησλ δεκνζίσλ λνκηθώλ πξνζώπσλ. Θεζπίδεηαη πιαίζην εληαίαο δηθαηνδνζίαο ησλ δηνηθεηηθώλ δηθαζηεξίσλ κόλν ζην πιαίζην θαηάξηηζεο θαη όρη ζην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 3976/2009 [Ατομική ρύθμιση με νόμο] Πξόεδξνο: Π. Παλαγησηόπνπινο Δηζεγεηήο: π. Μαξθάηεο, ύκβνπινο Αθόκε δε θαη όηαλ ε εθ ηνπ λόκνπ αηνκηθή ξύζκηζε ελλόκνπ ζρέζεσο ή θαηαζηάζεσο είλαη εμαληιεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ Αγία Παξαζθεπή, 03/06/2014 ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ Αξηζ. Πξση.: -21061- ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 2 ΓΗΔΤΘΤΝΖ: Λ. Μεζνγείσλ 415 417 ΣΖΛΔΦΧΝΟ: 2132004501

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μεζζήλε: 07-10-2014 ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ Αξ. Πξση.: 34838 ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ & Μηζζνδνζίαο Σαρ. Γ/λζε: Π. Πησρνύ Σ.Κ.: 24200 Μεζζήλε Πιεξ/ξηεο: Υξπζαθίδεο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΥΑΛΚΗΓΗΚΖ Νηθήηε, 07/11/2014 ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ Αξηζ. Πξση.: 20511 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 2/ 2014 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Έρνληαο ππόςε: Ο ΓΖΜΟ ΗΘΧΝΗΑ 1. Σηο δηαηάμεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΡΑΦΗΚΖ ΤΛΖ & ΑΝΑΛΩΗΜΑ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΨΗ α) Ως προς ηην ημερομηνία δημοζίεσζης ζηο ΦΔΚ από 08/07/2011 ζηο ορθό 22/07/2011 β) Ως προς ηην ημερομηνία Γιενέργειας ηοσ Γιαγωνιζμού από 26/08/2011 ζηο ορθό 09/09/2011 19/7/2011 H ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Χ Η. Πιήξσζεο ηξηώλ (3) ζέζεσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηνπ Γήκνπ Σήλνπ κε έδξα ηελ Σήλν, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΓΧΝ ΓΗΜΟ ΣΗΝΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Δπαγγειηζηξίαο 72 Σήλνο 3 Ννεκβξίνπ 2009 Σαρ. Κώδηθαο : 842 00 Πιεξνθνξίεο : Παλ. αληακνύξεο Αξηζ. Πξση.: 7109 Σει. : 2283360140 FAX : 2283360139

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1A / 2014 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ & ΟΡΓΑΝΧΣΙΚΧΝ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΧΡΧΠΟΤ 156, Σ.Κ.:111 46- ΓΑΛΑΣΙ Σειέθσλν: 210-2144461, 210-2144070, 210-2144227 Fax: 210-214-4228 www.eydap.gr Αζήλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 17 Ιουνίου 2014 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ο πξόεδξνο ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ θαη ηνπ ΔΒΔΑ, κ. Κυνζηανηίνορ Μίσαλορ, απέζηεηιε ζήκεξα επηζηνιή πξνο ηνλ λέν ππνπξγό Οηθνλνκηθώλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ 5 /2014 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ άκνο 19-02-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΜΟΤ «Ο ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΔΛΔΗΜΩΝ» Γ/ΝΗ ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 Σ.Κ. 83100 ΑΜΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΗΛ.2273-0-83150 FAX.2273-0-28968 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011

ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 2011-72. Ηκεξνκελία Γηεμαγσγήο: 23-11- 2011 Αζήλα 08-11- 2011 Αξηζ. Πξση : 298267 ΑΓΑ : 45ΒΝ46ΦΥΔΓ-8ΡΗ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΙΓΗΡΟΓΡΟΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΔΦΟΓΙΑΜΟΤ ΤΠΗΡΔΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΤ Σαρ. Γ/λζε : Καξόινπ 1 3 Σ. Κ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΜΔ 1/2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΜΗΘΧΖ ΔΡΓΟΤ. Ο Γήκνο Αγίαο Παξαζθεπήο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/νςη Εξυπηρέτηςησ του Πολίτη & Διοικητικών Τπηρεςιών Σμήμα Διοίκηςησ, Σοπικήσ Ανάπτυξησ & Ανθρώπινου Δυναμικοφ Ταχ. Διεφθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 153

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη.

Γηα ηελ πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαηά ην άξζξν 21 ηνπ Ν. 2190/1994, όπσο ηζρύεη. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΗΓΗΚΟΗ ΣΑΘΜΟΗ ΓΖΜΟΤ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΣΡΩΑΓΟ 3 ΣΖΛ.: 2106011345 ΣΖΛ. & FAX.: 2106391703 Email: paidikos.stathmos@agiaparaskevi.gr Αγία Παξαζθεπή, 14/10/2011 Αξηζκ. Πξση.: 3639 Γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΚΑΣΟΡΗΑ ANAΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Καζηνξηά 13.06.2014 3 η Γ.Τ.ΠΔ. ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ Αξηζκ. Πξση.: 4760 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Σασ.Γ/νζη : Μαςπιυηίζζηρ Σασ.Κώδικαρ : 52 100 Καζηοπιά Σηλέθυνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν

Α. Γεληθέο παξαηεξήζεηο/επηζεκάλζεηο αλαθνξηθά κε ηε δπλαηόηεηα κεηάβαζεο από πάξνρν ζε πάξνρν Απόςεηο/πξνηάζεηο ηεο εηαηξείαο Forthnet AE επί ηεο Γεκόζηαο Γηαβνύιεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ Τξνπνπνίεζε θαη Κσδηθνπνίεζε ζε εληαίν θείκελν ηνπ Καλνληζκνύ ηεο Φνξεηόηεηαο Αξηζκώλ ζηελ Διιεληθή Αγνξά Α. Γεληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009

ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 ΚΤΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 Θέκα : «Απεπζείαο παξαρώξεζε, κε αληάιιαγκα, ηνπ δηθαηώκαηνο απιήο ρξήζεο αηγηαινύ, παξαιίαο, όρζεο θαη παξόρζηαο δώλεο κεγάισλ ιηκλώλ θαη πιεύζηκσλ πνηακώλ, ζηνπο Οξγαληζκνύο

Διαβάστε περισσότερα