ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΜΔΡΔ DVR ΤΝΑΓΔΡΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΜΔΡΔ DVR ΤΝΑΓΔΡΜΟΙ"

Transcript

1 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΜΔΡΔ DVR ΤΝΑΓΔΡΜΟΙ

2 ΚΛΔΙΣΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΣΗΛΔΟΡΑΗ ΦΗΦΙΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΑ SVR1204S MPEG4 Stand alone DVR, 4Display video, 100 fps Record50, fps recording, έμνδνο video, Resolution720x288, motion detection. Γηαζηάζεηο 305x260x47 mm H.264 Pentaplex Stand alone DVR κε Διιεληθό menu, 4 εηζόδνπο video, 1 είζνδoο audio, 100 fps display, 100 fps recording (352X288), έμνδνο video, Display Resolution 720x576, Web Server γηα παξαθνινύζεζε κέζσ internet, παξαθνινύζεζε κέζσ θηλεηνύ/pda, ππνζηεξίδεη DDNS, PTZ control, ηειερεηξηζκόο-mouse, backup κε USB V H.264 Pentaplex Stand alone DVR κε Διιεληθό menu, 4 εηζόδνπο video, 4 είζνδoη audio, 100 fps display, 100 fps recording (352X288), έμνδνο video, Display Resolution 720x576, Web Server γηα παξαθνινύζεζε κέζσ internet, παξαθνινύζεζε κέζσ θηλεηνύ/pda, ππνζηεξίδεη DDNS, PTZ control, ηειερεηξηζκόο-mouse, backup κε USB V H.264 Pentaplex Stand alone DVR, 4 εηζόδνπο video, 4 είζνδoη audio, 100 fps display, 100 fps recording Half D1, έμνδνο video, Display Resolution 720x576, Web Server γηα παξαθνινύζεζε κέζσ internet, παξαθνινύζεζε κέζσ θηλεηνύ/pda, ππνζηεξίδεη DDNS, PTZ control, ηειερεηξηζκόο-mouse, backup κε USB V H.264 Pentaplex Stand alone DVR, 8 εηζόδνπο video, 8 είζνδoη audio, 200 fps display, 200 fps recording Half D1, έμνδνο video, Display Resolution 720x576, Web Server γηα παξαθνινύζεζε κέζσ internet, παξαθνινύζεζε κέζσ θηλεηνύ/pda, ππνζηεξίδεη DDNS, PTZ control, ηειερεηξηζκόο-mouse, backup κε USB V H.264 Pentaplex Stand alone DVR κε Διιεληθό menu, 8 εηζόδνπο video, 8 είζνδoη audio, 200 fps display, 200 fps recording (352X288), έμνδνο video-vga, Display Resolution 720x576, Web Server γηα παξαθνινύζεζε κέζσ internet, ππνζηεξίδεη DDNS, παξαθνινύζεζε κέζσ θηλεηνύ/pda, PTZ control, ηειερεηξηζκόο-mouse, backup κε USB 2.0. Artion Security ει. 1

3 ΦΗΦΙΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΑ 3286ΒΜ H.264 Pentaplex Stand alone DVR κε Διιεληθό menu, 16 εηζόδνπο video, 16 είζνδoη audio, 400 fps display, 400 fps recording (352X288), έμνδνο video-vga, Display Resolution 720x576, Web Server γηα παξαθνινύζεζε κέζσ internet, ππνζηεξίδεη DDNS, παξαθνινύζεζε κέζσ θηλεηνύ/pda, PTZ control, ηειερεηξηζκόο-mouse, backup κε USB M H.264 Hexaplex Stand alone DVR, 16 εηζόδνπο video,4 είζνδoη audio, playback 16 θάκεξεο από internet θαη monitor 400 fps display, 200 fps recording (360X288), 100 fps recording (720X288), 50 fps recording (720X576), έμνδνο video-vga, Display Resolution 720x576, Web Server θαη πξόγξακκα CLIENT γηα παξαθνινύζεζε κέζσ Η/Τ, ππνζηεξίδεη DDNS, παξαθνινύζεζε κέζσ θηλεηνύ/pda, PTZ control, ηειερεηξηζκόο-mouse, backup κε USB 2.0 stick. DC-9216V H.264 Stand alone DVR κε Διιεληθό menu, 16 εηζόδνπο video, 4 είζνδoη audio, 400 fps display, 200 fps recording (360X288), έμνδνο video, Display Resolution 720x576, Web Server θαη πξόγξακκα CLIENT γηα παξαθνινύζεζε κέζσ Η/Τ, ππνζηεξίδεη DDNS, PTZ control, ηειερεηξηζκόο, mouse, USB 2.0. ει. 2

4 DOME ΚΑΜΔΡΔ LCDMPC, Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/4 PIXEL, 480 TVL, 1.0 Lux/F2.0, 12V DC 3.6mm Lens. LCDMHF Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/4 SHARP CCD, 420 TVL, 1.0 Lux/F2.0, 12V DC, 3.6mm Lens. LCDMS Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/3 SONY CCD, 420 TVL, 0.8 Lux/F2.0, 12V DC, 3.6mm Lens. R758 BLACK Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/3 SONY CCD, 450 TVL, IR 24LED, 12V DC, 3.6mm Lens. R758 SILVER Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/3 SONY CCD, 450 TVL, IR 24LED, 12V DC, 3.6mm Lens. DP-201 Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/3 SONY SUPER HAD CCD, 420 TVL, 0.5 Lux/F1.2, 12V DC, 3.6mm Lens. DP-21P Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/3 SONY SUPER HAD CCD, 420 TVL, 0,5Lux, 12V DC, 3.6mm Lens. ει. 3

5 DOME ΚΑΜΔΡΔ R758A BLACK Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/3 SONY CCD, 4-9mm Lens, 450 TVL, 36 LED, 30m Distance, 0 Lux IR ON, F1.2, 12V DC. R758A SILVER Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/3 SONY CCD, 4-9mm Lens, 450 TVL, 36 LED, 30m Distance, 0 Lux IR ON, F1.2, 12V DC. LCDMSH Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/3 SONY CCD, 480 TVL, 1.0 Lux/F2.0, 12V DC, 3.6mm Lens. R760H Έγρξσκε καύξε θάκεξα Dome 1/3 SONY EFFIO, 3.6mm Lens, 700 TVL, 36 LED, 30m Distance, 0 Lux IR ON, F1.2, 12V DC. LPT24HF Pan/Tilt Έγρξσκε IR Dome θάκεξα 360 1/4 SHARP CCD, 420 TVL, 6mm Lens, IR LED 5x24 PCS, 20m Distance, RS-485 control, Pan Range 0-360, Tilt Range 0-90, Preset 16. LPT24XHF Pan/Tilt Έγρξσκε IR Dome θάκεξα 360 1/4 SHARP CCD, 420 TVL, 5-15mm Dynamic Vari-Focal Lens, IR LED 5x24 PCS, 20m Distance, RS-485 control, Pan Range 0-360, Tilt Range 0-90, Preset 16. LPTEXSHQ PTZ Vandalproof mini speed dome camera 360 1/3 SONY CCD, 540 TVL, 5-15mm Dynamic Vari-Focal Lens, RS-485 control, Pan Range 0-360, Tilt Range 0-90, Preset 16. ει. 4

6 DOME ΚΑΜΔΡΔ LNBIR24S IP Speed Dome θάκεξα, 1/3 SONY, 420 TVL, IR 5x24 LED, Distance 20m, Lens 6mm/F2.0, MPEG4 Compression, Support D1 Resolution Image, Remote snapshot and video recording. NC22 22X Zoom θάκεξα, 480 TVL, 0.5 LUX, 360 θίλεζε, 128 preset points, ηαρύηεηα /s.pelco P/pelco D.RS-485, communication baud rate: 1200/2400/4800/9600bps. SDK24 RS-485 θαη ηειερεηξηζηήξην θαη γηα ρεηξηζκό ησλ θακεξώλ LPT24HF θαη LPT24XHF. Τπνζηεξίδεη ρεηξηζκό 99 θακεξώλ. Baud rate 2400, 4800 θαη 9600bps. ει. 5

7 ΚΛΑΙΚΔ ΚΑΜΔΡΔ LBCKHF Έγρξσκε θάκεξα 1/4 SHARP CCD, 420 TVL, 1.0Lux/F1.2, 12V DC, DC/Video drive, Lens C/CS. LBCKS Έγρξσκε θάκεξα Day/Night 1/3 SONY CCD, 420 TVL, 1.0 Lux/F1.2 12V DC, DC/Video drive, Lens C/CS. WDR-997 WDR Camera, High Resolution, Color 540 TVL, B/W 570 TVL, 1/3 Digital Pixel System (DPS), 0.5 LUX/F1.2, 0.08 LUX/F1.2, 0.08 LUX/F1.2 (Slow shutter). ει. 6

8 ΔΞΩΣΔΡΙΚΔ ΚΑΜΔΡΔ R778 SILVER Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 450 TVL, 0 Lux IR LED ON, 12V DC, 3.6mm Lens, IR LED 24 pcs, 20m Distance. R778 BLACK Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 450 TVL, 0 Lux IR LED ON, 12V DC, 3.6mm Lens, IR LED 24 pcs, 20m Distance Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 450 TVL, 0 Lux IR LED ON, 12V DC, 3.6mm Lens, IR LED 24 pcs, 20m Distance. W20 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 450 TVL, 0 Lux IR LED ON, 12V DC, 4mm Lens, IR LED 24 pcs, 20m Distance. SI30D-32 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 420 TVL, IR LED 36 pcs, IR Range 30 m Distance, 0 Lux IR LED ON, 12V DC, 6mm Lens. DP-51DP Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY SUPER HAD CCD, 420 TVL, 0.5Lux/F1.2, 12V DC, 3.6mm Lens. 668 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 450 TVL, 0 Lux IR LED ON, 12V DC, 4mm Lens, IR LED 32 pcs, 20m Distance. ει. 7

9 ΔΞΩΣΔΡΙΚΔ ΚΑΜΔΡΔ SI30D-38 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 540 TVL, IR LED 5x36 pcs, IR Range 30m Distance, 0 LuxIR LED ON, 12V DC, 6mm Lens. 724 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 450 TVL, 0 Lux IR LED ON, 12V DC, IR LED 36 pcs, 30m Distance, 4-9mm Lens. 725 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 450 TVL, 0 Lux IR LED ON, 12V DC, IR LED 36 pcs, 6-15mm Varifocal Lens. R775 Έγρξσκε αζεκί θάκεξα 1/3 SONY EFFIO CCD, 600 TVL, 0 Lux/F1.2, 12V DC, IR LED 36 pcs, 30m Distance, 3.6mm Lens. ει. 8

10 ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΜΔΡΔ DP-919 Έγρξσκε θάκεξα 1/4 SHARP CCD ζε κνξθή αληρλεπηή θαπλνύ, 420 TVL, 1.0 Lux/F1.2, 3.6mm lens, 12V DC. DP-2011 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY SUPER HAD ζε κνξθή αληρλεπηή θαπλνύ CCD, 420 TVL, 0.5Lux/F1.2, 12V DC, 3.6mm lens. LPRCHF Έγρξσκε θάκεξα 1/4 SHARP CCD ζε κνξθή ξαληάξ 420 TVL, 1.0 Lux/F1.2, 3.7mm pinhole lens, 12V DC. C33 Κάκεξα RADAR, 450TVL, 1/3 SONY, 3-7mm pin-hole lens, 0.8Lux/F1.2. HSK-32 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD ζε κνξθή πξίδαο 420 TVL, 1.0 Lux/F1.2, 3.7mm pinhole lens, 12V DC. MN-822S Έγρξσκε θάκεξα 1/4 SHARP CCD, 420 TVL, 0.8Lux/F1.2, 12V DC, 3.7mm pinhole lens, 30x30mm. DP-502 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY SUPER HAD CCD, 420 TVL, 0.5Lux/F1.2, 12V DC, 3.7mm pinhole lens. ει. 9

11 ΒΑΔΙ ΚΑΜΔΡΩΝ - HOUSING B-03S Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο κεηαιιηθή έσο 3 Kgr, κήθνο 9cm. SAB-01 Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο πιαζηηθή έσο 3 Kgr, κήθνο 18cm. B-020B Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο αινπκηλίνπ, 5.9cm. EN-160 Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο αινπκηλίνπ. 304 Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο αινπκηλίνπ έσο 6 Kgr, κήθνο 18cm. B-041 Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο αινπκηλίνπ, 8cm. 307 Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο αινπκηλίνπ έσο 3 Kgr, κήθνο 7cm. B-35 Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο dome αινπκηλίνπ. ει. 10

12 ΒΑΔΙ ΚΑΜΔΡΩΝ - HOUSING B-12 Βάζε ζηήξημεο θαιύκκαηνο θάκεξαο 20cm, ξπζκηδόκελε 10 Kgr, αινπκηλίνπ. B-060 Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο 20cm, ξπζκηδόκελε 5 Kgr, αινπκηλίνπ. B-20 Βάζε ζηήξημεο θαιύκκαηνο θάκεξαο 24cm, ξπζκηδόκελε 10 Kgr, αινπκηλίνπ. C-105 Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο dome πιαζηηθή, 160x120x110. TH-802 Κάιπκκα θάκεξαο αινπκηλίνπ 10x12x30 cm. H-12 Κάιπκκα θάκεξαο αινπκηλίνπ 10x11x41 cm. ει. 11

13 ACCESSORIES 460A Color Quad 4 ch. Πιήξεο νζόλε. Δηθόλα κέζα ζηελ εηθόλα. Φηιηθό κελνύ ρξήζηε. Σειερεηξηζηήξην. 12V/DC. CQ-508 Color Quad 8ch. Πιήξεο νζόλε. Δηθόλα κέζα ζηελ εηθόλα. Φηιηθό κελνύ ρξήζηε. Σειερεηξηζηήξην. 12V/DC. IR-50 Τπέξπζξνο πξνβνιέαο LED. Απόζηαζε 50m DC 12V-600mA. 60 pcs LED. IR-501 Τπέξπζξνο πξνβνιέαο LED. Απόζηαζε 50m DC 12V -1200mA. 56 pcs LED(5x28+3x28). IR-100 Τπέξπζξνο πξνβνιέαο LED. Απόζηαζε 100m DC 12V -1200mA. 12 pcs of Taiwan strong powered. 201C Video balun. Μεηαθνξά ζήκαηνο θάκεξαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο κέζν θαισδίνπ UTP-FTP CAT-5, βίδεο ζε BNC Channels passive video transceiver, ( 4ch video/ 3ch video&1ch data). 310 AV-VGA VGA converter, κεηαηξνπέαο ζήκαηνο video ζε VGA. Γηα ζύλδεζε θάκεξαο ή DVR πνπ δελ έρεη έμνδν VGA κε νζόλε H/Y. ει. 12

14 ACCESSORIES MIC-A Μηθξόθσλν γηα θάκεξεο πνπ δελ έρνπλ ήρν, 12V, πςειήο επαηζζεζίαο. C04 Splitter ηξνθνδνζίαο 1/4. C30 DC θαιώδην ηξνθνδνζίαο θάκεξαο 30cm. CV Έηνηκν θαιώδην RG59 Coaxial Cable, 0.8m, κε BNC connector. C06 Έηνηκν θαιώδην RG59 Coaxial Cable, 2m, κε BNC connector. BNC-05B Γσληαθό BNC connector γηα θαιώδην CCTV. BNC-59M BNC connector γηα θαιώδην RG-59 CCTV. BNC-09B BNC connector γηα θαιώδην CCTV. ει. 13

15 ACCESSORIES C23 Converter RS232 RS485 WL-2400T/R Αζύξκαηνο πνκπνδέθηεο Wireless A/V Transmitter/Receiver Module. 2.4G frequency, κηθξήο εκβειείαο. WL-2400T/R Αζύξκαηνο πνκπνδέθηεο Wireless A/V Transmitter/Receiver Module. 2.4G frequency, κεζαίαο εκβειείαο. WL-2400T/R Αζύξκαηνο πνκπνδέθηεο Wireless A/V Transmitter/Receiver Module. 2.4G frequency, κεγάιεο εκβειείαο Αζύξκαηνο πνκπόο A/V 8 CH Transmitter Module. 2.4GHZ, +5db antenna + fan, κεγάιεο εκβειείαο Αζύξκαηνο δέθηεο A/V 8 CH receiver Module. 2.4GHZ, +2db antenna, κεγάιεο εκβειείαο. 12V/1A Σξνθνδνηηθό, input 100~240 V AC, output 12V, 1A. P200 Σξνθνδνηηθό, input 100~240 V AC, output 12V, 2A. ει. 14

16 ACCESSORIES P400 Σξνθνδνηηθό, input 100~240 V AC, output 12V, 4A. P500 Σξνθνδνηηθό, input 100~240 V AC, output 12V, 5A. P600 Σξνθνδνηηθό, input 100~240 V AC, output 12V, 6A. SH-9CH Σξνθνδνηηθό, input 100~240 V AC, output 12V, 5A, 9ch. SH-18CH Σξνθνδνηηθό, input 100~240 V AC, output 12V, 10A, 18ch. UPS 5A Σξνθνδνηηθό backup, input 100~240 V AC, output 12V, 5A, 9ch. Γέρεηαη κπαηαξία 12V 7Ah. B500 Σξνθνδνηηθό, input 100~240 V AC, output 12V, 5A. WT G θάκεξα. Γέρεηαη θάξηα SIM θαη ηελ θαινύκε κε video θιήζε. Από ην πιεθηξνιόγην ηνπ θηλεηνύ καο κπνξνύκε λα ηελ πεξηζηξέςνπκε (δεμηάαξηζηεξά), λα αθνύζνπκε αιιά θαη λα κηιήζνπκε ζην ρώξν. 1xRG-59 Καιώδην CCTV 1 νκναμνληθό + 2x0.50 γηα ηξνθνδνζία, θνπινύξα 100m. ει. 15

17 ACCESSORIES 2xRG-59 Καιώδην CCTV 2 ηζνδύλακα νκναμνληθά + 2x0.50 γηα ηξνθνδνζία, θνπινύξα 100m. 1xRG-59-3 Καιώδην CCTV 1 νκναμνληθό + 2x0.50 γηα ηξνθνδνζία, θνπινύξα 300m. CPV-20 Καιώδην CCTV 20m κε βύζκαηα DC + BNC ζηα άθξα. ει. 16

18 ΚΛΗΡΟΙ ΓΙΚΟΙ HDD-500GB θιεξόο δίζθνο SΑΣΑ 500GB HITACHI. HDD-1 TB θιεξόο δίζθνο SΑΣΑ 1TB HITACHI. WD5000AVDS θιεξόο δίζθνο SΑΣΑ 500GB WD5000AVDS. Δηδηθά θαηαζθεπαζκέλνο γηα ςεθηαθά θαηαγξαθηθά. WD10EURS θιεξόο δίζθνο SΑΣΑ 1TB WD10EURS. Δηδηθά θαηαζθεπαζκέλνο γηα ςεθηαθά θαηαγξαθηθά. ει. 17

19 ΦΑΚΟΙ ΚΑΜΔΡΩΝ FIXED IRIS 2.8 mm Fixed IRIS 2.8 mm. F mm Fixed IRIS 4 mm. F mm Fixed IRIS 6 mm. F mm Fixed IRIS 8 mm. F mm Fixed IRIS 12 mm. F mm Fixed IRIS 16 mm. F 1.2 MANUAL ZOOM IRIS SSV0358 Manual IRIS mm. F 1.4 MZ0358 Manual IRIS mm. F 1.4 MZ0615 Manual IRIS 6 15 mm. F 1.4 MANUAL ZOOM AUTO IRIS SSV0358G Auto IRIS mm. F 1.2 MZAI0358 Auto IRIS mm. F 1.2 MZAI0615 Auto IRIS mm. F 1.4 BOARD LENS LSBL2820 LSBL3622 Φαθόο BOARD 1/3 2.8mm lens Φαθόο BOARD 1/3 3.6mm lens 6 mm Φαθόο BOARD 1/3 6mm lens BL08 Φαθόο BOARD 1/3 8mm lens LENS ΜΔ IR LED LL 04 Fixed Lens 4mm κε 12 IR LED ει. 18

20 ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ FD-7664 SET Κεληξηθή κνλάδα FD Πιεθηξνιόγην LCD Β Μεηαιιηθό θνπηί. Μεηαζρεκαηηζηήο. ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ FD-7664 Β-7664 Κεληξηθή κνλάδα 16 ελζύξκαησλ δσλώλ κε ελζσκαησκέλν δέθηε 24 αζύξκαησλ δσλώλ. 4 partition. Γέρεηαη 8 πιεθηξνιόγηα θαη 8 ηειερεηξηζηήξηα. Γέρεηαη 24 ακθίδξνκνπο αζύξκαηνπο αληρλεπηέο. Upload από ην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ εγθαηαζηάηε. Δλζσκαησκέλε όπιηζε/αθόπιηζε κέζσ ηειεθώλνπ. Δλζσκαησκέλνο ηειεθσλεηήο 8 αξηζκώλ κε αλαθνξά δσλώλ ζπλαγεξκνύ. Πιήξεο Διιεληθέο θσλεηηθέο νδεγίεο. Γπλαηόηεηα γηα αθξόαζε ηνπ ρώξνπ κε 6 κηθξόθσλα. Contact ID πξσηόθνιιν γηα θεληξηθό ζηαζκό. Δύθνινο πξνγξακκαηηζκόο κε θπιηόκελν menu. 1 θσδηθόο master θαη 8 θσδηθνί ρξήζηε. LCD πιεθηξνιόγην γηα ηνλ πίλαθα FD Πιήξεο Διιεληθό menu Με LCD νζόλε 40 ραξαθηήξσλ. 3 πιήθηξα παληθνύ. Φσηηδόκελα πιήθηξα θαη θαπάθη πξνζηαζίαο. AR-210R Αζύξκαηε καγλεηηθή επαθή. Ακθίδξνκε ιεηηνπξγία κε ηνλ πίλαθα FD πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 433MHz. Υακειή θαηαλάισζε. Απηόκαηε αλαθνξά θαηάζηαζεο. Δκβέιεηα 100m. Γέρεηαη ελζύξκαηε εμσηεξηθή επαθή. Μπαηαξία ιηζίνπ CR123A (πεξηιακβάλεηαη). AR-215R AR-8250 RDMT AR-89R Αζύξκαηε καγλεηηθή επαθή ακθίδξνκεο ιεηηνπξγίαο κε ηνλ πίλαθα FD πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 433MHz. Υακειή θαηαλάισζε. Απηόκαηε αλαθνξά θαηάζηαζεο. Δκβέιεηα 100m. Μπαηαξία ιηζίνπ CR2032 (πεξηιακβάλεηαη). Αζύξκαηνο ππέξπζξνο αληρλεπηήο ακθίδξνκεο ιεηηνπξγίαο κε ηνλ πίλαθα FD Δκβέιεηα αλίρλεπζεο 12m. πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 433MHz. Γελ αληρλεύεη θαηνηθίδηα έσο 25kg. Φεθηαθή θαηακέηξεζε παικώλ. Υακειή θαηαλάισζε ξεύκαηνο. Σνπνζεηείηαη ζε ύςνο m. Μπαηαξία ιηζίνπ CR123A (πεξηιακβάλεηαη). Αζύξκαηνο αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε δηπιό ππέξπζξν θαη δηπιό κηθξόθπκα. Ακθίδξνκεο ιεηηνπξγίαο κε ηνλ πίλαθα FD πρλόηεηα 433 MHZ. Δκβέιεηα 12m. Απηόκαηε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο. Αδηάβξνρνο ζρεδηαζκόο (IP65). Πξνεγκέλε ηερλνινγία γηα ηελ απνθπγή ςεπδώλ ζπλαγεξκώλ. Λεηηνπξγία Anti-Mask. Σνπνζεηείηαη ζε ύςνο 1,8m- 2,4m. Ρύζκηζε επαηζζεζίαο. Γελ αληρλεύεη δώα έσο 30kg. πλδέεηαη θαη ελζύξκαηα. πρλόηεηα κηθξνθπκάησλ: GHz. Μπαηαξίεο 5 ηεκ ΑΑ. Γηαζηάζεηο: 218x110x118mm. ει. 19

21 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ARTEC LY-901 Μηθξόθσλν αθξόαζεο ηνπ ρώξνπ γηα ηνλ πίλαθα FD ύλδεζε κε ηνλ πίλαθα κε 1 αγσγό + ηξνθνδνζία 12V. AR-2100R Αζύξκαηνο αληρλεπηήο θαπλνύ ακθίδξνκεο ιεηηνπξγίαο κε ηνλ πίλαθα FD ηέιλεη ζήκα θαηάζηαζεο θάζε 65 δεπηεξόιεπηα. ηέιλεη ζήκα ρακειήο κπαηαξίαο θαη ζήκα επαλαθνξάο απηήο. Σξνθνδνζία 2 κπαηαξίεο ιηζίνπ CR123Α (πεξηιακβάλνληαη). AR-403R Αζύξκαην ρεηξηζηήξην κε 4 κπνπηόλ. Όπιηζε-αθόπιηζε-stay-παληθόο. Κνκςή εκθάληζε. Δκβέιεηα 100m. Μπαηαξία ιηζίνπ 2 ηεκ. CR2032 (πεξηιακβάλνληαη). AR-10 SET ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ Κεληξηθή κνλάδα AR-10. Πιεθηξνιόγην LED. Μεηαιιηθό θνπηί. Μεηαζρεκαηηζηήο. AR-10 Κεληξηθή κνλάδα ζπλαγεξκνύ ARTEC 10 δσλώλ (4x2+2 δσλ.πιεθη). AR-14 Κεληξηθή κνλάδα ζπλαγεξκνύ ARTEC 14 δσλώλ (6x2+2 δσλ.πιεθη). 610 Πιεθηξνιόγην LED γηα ηηο κνλάδεο AR-10, AR14, AR24. 1 δώλε πιεθηξνινγίνπ Μεηαιιηθό θνπηί πίλαθα ζπλαγεξκνύ Μεηαζρεκαηηζηήο 16V γηα όιεο ηηο κνλάδεο. ει. 20

22 ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ AR-200 Δζσηεξηθόο ππέξπζξνο αληρλεπηήο. Κάιπςε 12 κέηξσλ. Ρύζκηζε παικώλ. 305 Τπέξπζξνο αληρλεπηήο PET εζσηεξηθνύ ρώξνπ. Κάιπςε 12m. Ρύζκηζε παικώλ θαη επαηζζεζίαο. 308 Γηπιόο αληρλεπηήο PIR-GLASS BREAK εζσηεξηθνύ ρώξνπ. Κάιπςε 14m PIR. 2 μερσξηζηνί έμνδνη Relay. Ρύζκηζε παικώλ θαη επαηζζεζίαο. 310 Γηπιόο αληρλεπηήο MICROWAVE-PIR εζσηεξηθνύ ρώξνπ. Κάιπςε 14m. Ρύζκηζε παικώλ θαη επαηζζεζίαο. ED690 Τπέξπζξνο αληρλεπηήο MICROWAVE εζσηεξηθνύ ρώξνπ. Κάιπςε 12m. AR-2035 Αληρλεπηήο ζξαύζεο θξπζηάιισλ εκβέιεηαο 5m. Ρύζκηζε επαηζζεζίαο. Κάζεηε ή νξηδόληηα ηνπνζέηεζε. ΜΥ-720Σ Τπέξπζξνο αληρλεπηήο νξνθήο εζσηεξηθνύ ρώξνπ. Κάιπςε 6m (κε ηνπνζέηεζε 2,4 m). Ύςνο ηνπνζέηεζεο m. Γελ αληρλεύεη δώα έσο 20kg. 319 Αληρλεπηήο θαπλνύ. Σξνθνδνζία 12V DC. ΑΤΣΟΜΑΣΟ RESET.Έμνδνο Relay. ει. 21

23 ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ED-502 Αληρλεπηήο ζεξκνδηαθνξηθόο. Σξνθνδνζία 12V DC. Έμνδνο Relay. ED-102 Αληρλεπηήο αεξίνπ. Σξνθνδνζία 12V DC. Έμνδνο Relay. ει. 22

24 ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ODT- 8250DMT Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε δηπιό ππέξπζξν θαη κηθξόθπκα εκβέιεηαο 12m. Αδηάβξνρνο (IP65). Απηόκαηε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο. Σνπνζεηείηαη ζε ύςνο 1,8m-2,4m. Ρύζκηζε επαηζζεζίαο. Γελ αληρλεύεη δώα έσο 25kg. πρλόηεηα κηθξνθπκάησλ: GHz. Γηαζηάζεηο: 176x83x66mm. FT-85 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε δηπιό ππέξπζξν θαη κηθξόθπκα εκβέιεηαο 12m. Αδηάβξνρν (IP65). Λεηηνπξγία Anti-Mask. Σνπνζεηείηαη ζε ύςνο 1,8m-2,4m. Ρύζκηζε επαηζζεζίαο. Γελ αληρλεύεη δώα έσο 30kg. πρλόηεηα κηθξνθπκάησλ: GHz. Γηαζηάζεηο: 176x83x66mm. AR-89 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε δηπιό ππέξπζξν θαη δηπιό κηθξόθπκα. Δκβέιεηα 12. Απηόκαηε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο. Αδηάβξνρνο ζρεδηαζκόο (IP65). Πξνεγκέλε ηερλνινγία γηα ηελ απνθπγή ςεπδώλ ζπλαγεξκώλ. Λεηηνπξγία Anti-Mask. Σνπνζεηείηαη ζε ύςνο 1,8m-2,4m. Ρύζκηζε επαηζζεζίαο. Γελ αληρλεύεη δώα έσο 30kg. πρλόηεηα κηθξνθπκάησλ: GHz. Γηαζηάζεηο: 218x110x118mm. PBD-30 BEAM 30m θσηνειεθηξηθό, δηπιήο δέζκεο. Απόζηαζε ιεηηνπξγίαο ζε εμσηεξηθό ρώξν 30m. Ύςνο Beam 18cm. ΑΒΣ-60 BEAM 60m θσηνειεθηξηθό, δηπιήο δέζκεο. Απόζηαζε ιεηηνπξγίαο ζε εμσηεξηθό ρώξν 60m. Ύςνο Beam 18cm. ABT 100 BEAM 100m θσηνειεθηξηθό, δηπιήο δέζκεο. Απόζηαζε ιεηηνπξγίαο ζε εμσηεξηθό ρώξν 100m.Ύςνο Beam 18cm. ABE-250B BEAM 250m θσηνειεθηξηθό, ηξηπιήο δέζκεο. Απόζηαζε ιεηηνπξγίαο ζε εμσηεξηθό ρώξν 250m. Με 8 θαλάιηα γηα επηινγή ζπρλόηεηαο. Ύςνο Beam 28cm. ΑΒΗ-250 BEAM 250m θσηνειεθηξηθό, ηεηξαπιήο δέζκεο. Απόζηαζε ιεηηνπξγίαο ζε εμσηεξηθό ρώξν 250m. Ύςνο Beam 38cm. ει. 23

25 ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ M-0240 ηήιε 2 δεζκώλ ύςνπο 37 cm. Δμσηεξηθνύ ρώξνπ 40 m εζσηεξηθνύ 80m. Γηα ζπλαγεξκό απαηηείηαη ε ηαπηόρξνλε δηαθνπή 2 αλεμάξηεησλ δεζκώλ. ΑΒΥ-104 ηήιε 4 δεζκώλ ύςνπο 75 cm. Δμσηεξηθνύ ρώξνπ 10m εζσηεξηθνύ 20m.ζπλαγεξκό απαηηείηαη ε ηαπηόρξνλε δηαθνπή 2 γεηηνληθώλ δεζκώλ. Απαηηείηαη έλαο αγσγόο κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε γηα ζπγρξνληζκό. ΑΒΥ-108 ηήιε 8 δεζκώλ ύςνπο 140 cm. Δμσηεξηθνύ ρώξνπ 10 m εζσηεξηθνύ 20m. Γηα ζπλαγεξκό απαηηείηαη ε ηαπηόρξνλε δηαθνπή 2 γεηηνληθώλ δεζκώλ. Απαηηείηαη έλαο αγσγόο κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε γηα ζπγρξνληζκό. ΑΒΥ-404 ηήιε 4 δεζκώλ ύςνπο 75 cm. Δμσηεξηθνύ ρώξνπ 40 m εζσηεξηθνύ 80m. Γηα ζπλαγεξκό απαηηείηαη ε ηαπηόρξνλε δηαθνπή 2 γεηηνληθώλ δεζκώλ. Απαηηείηαη έλαο αγσγόο κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε γηα ζπγρξνληζκό. ΑΒΥ-408 ηήιε 8 δεζκώλ ύςνπο 140 cm. Δμσηεξηθνύ ρώξνπ 40 m εζσηεξηθνύ 80m. Γηα ζπλαγεξκό απαηηείηαη ε ηαπηόρξνλε δηαθνπή 2 γεηηνληθώλ δεζκώλ. Απαηηείηαη έλαο αγσγόο κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε γηα ζπγρξνληζκό. ΑΒΥ-1010 ηήιε 10δεζκώλ ύςνπο 175 cm. Δμσηεξηθνύ ρώξνπ 10 m εζσηεξηθνύ 10m. Γηα ζπλαγεξκό απαηηείηαη ε ηαπηόρξνλε δηαθνπή 2 γεηηνληθώλ δεζκώλ. Απαηηείηαη έλαο αγσγόο κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε γηα ζπγρξνληζκό. ει. 24

26 ΑΤΡΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ SMART ALARM AR-8 Αζύξκαηνο δέθηεο 8 θαλαιηώλ 433MHZ. πλεξγάδεηαη κε όινπο ηνπο πίλαθεο ηεο αγνξάο. ε θάζε θαλάιη δέρεηαη κέρξη 2 αληρλεπηέο ΑR-6 ή απεξηόξηζην αξηζκό επαθώλ Κ5. Τπνζηεξίδεη ην ηειερεηξηζηήξην AR-5. Δκβέιεηα 40m. Κ4 Αζύξκαηνο δέθηεο 4 θαλαιηώλ 433MHZ. πλεξγάδεηαη κε όινπο ηνπο πίλαθεο ηεο αγνξάο. πλεξγάδεηαη κε ηηο επαθέο K5 (απεξηόξηζηνο αξηζκόο επαθώλ ζε θάζε θαλάιη). Δκβέιεηα 30m. AR-6 Αζύξκαηνs ππέξπζξνο αληρλεπηήο. Ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνλ δέθηε AR-8. Γέρεηαη κπαηαξία ιηζίνπ 3.6V/2200ma. Δκβέιεηα 40m. Πεξηιακβάλεηαη κπαηαξία. AR-5 Σειερεηξηζηήξην γηα ηνλ δέθηε AR-8. Δκβέιεηα 40m. Γέρεηαη κπαηαξία ιηζίνπ CR 2032 (πεξηιακβάλεηαη). Κ3 Σειερεηξηζηήξην γηα ηνλ δέθηε Κ4. Γέρεηαη κπαηαξία 27Α. Δκβέιεηα 30m. Πεξηιακβάλεηαη κπαηαξία. Κ5 Αζύξκαηε επαθή γηα ηνπο δέθηεο AR-8 ΚΑΙ Κ4. Γέρεηαη κπαηαξία 23Α. Δκβέιεηα 40m. Γηαζηάζεηο 6x4cm. Γέρεηαη εμσηεξηθή ελζύξκαηε επαθή. Πεξηιακβάλεηαη κπαηαξία. GP AA Μπαηαξία ιηζίνπ 3.6V/2200ma γηα ηα αζύξκαηα ξαληάξ AR-6. GP 23A Αιθαιηθή κπαηαξία 12V γηα ηηο αζύξκαηεο επαθέο Κ4. ει. 25

27 ΑΤΡΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ELMES CH4HR Γέθηεο ELMES 4 θαλαιηώλ 433,92MHz κε 4 εμόδνπο RELAY NC/NO. Ακθίδξνκε ή απιή ιεηηνπξγία κε ηνπο πνκπνύο. Δκβέιεηα 100m. πλεξγάδεηαη κε όινπο ηνπο πίλαθεο ηεο αγνξάο. Αληρλεύεη ηελ ρακειή κπαηαξία ησλ πνκπώλ θαη δίλεη νπηηθή (LED) ή ερεηηθή (BAZZER) έλδεημε. Γηαζηάζεηο 96x63x28mm. CH4HR-het Γέθηεο ELMES (Super Heterodyne) 4 θαλαιηώλ 433,92MHz κε 4 εμόδνπο RELAY NC/NO. Ακθίδξνκε ή απιή ιεηηνπξγία κε ηνπο πνκπνύο. Δκβέιεηα 100m. πλεξγάδεηαη κε όινπο ηνπο πίλαθεο ηεο αγνξάο. Αληρλεύεη ηελ ρακειή κπαηαξία ησλ πνκπώλ θαη δίλεη νπηηθή (LED) ή ερεηηθή (BAZZER) έλδεημε. Γηαζηάζεηο 96x63x28mm. CH8HR-het Γέθηεο ELMES (Super Heterodyne) 8 θαλαιηώλ 433,92MHz κε 8 εμόδνπο RELAY NC/NO. Ακθίδξνκε ή απιή ιεηηνπξγία κε ηνπο πνκπνύο. Δκβέιεηα 100m. πλεξγάδεηαη κε όινπο ηνπο πίλαθεο ηεο αγνξάο. Αληρλεύεη ηελ ρακειή κπαηαξία ησλ πνκπώλ θαη δίλεη νπηηθή (LED) ή ερεηηθή (BAZZER) έλδεημε. Σν ch 8 είλαη κόλν γηα Tamper. Γηαζηάζεηο 96x63x28mm. CH20HR-het CTX3H ΛΔΤΚΗ CTX3HB ΚΑΦΔ Γέθηεο ELMES (Super Heterodyne) 20 θαλαιηώλ 433,92MHz κε 20 εμόδνπο RELAY NC/NO. Ακθίδξνκε ή απιή ιεηηνπξγία κε ηνπο πνκπνύο. Δκβέιεηα 100m. πλεξγάδεηαη κε όινπο ηνπο πίλαθεο ηεο αγνξάο. Αληρλεύεη ηελ ρακειή κπαηαξία ησλ πνκπώλ θαη δίλεη νπηηθή (LED) ή ερεηηθή (BAZZER) έλδεημε. Σν ch 20 είλαη κόλν γηα Tamper. Γηαζηάζεηο 129x95x25mm. Mini ακθίδξνκε αζύξκαηε καγλεηηθή επαθή 433,92 MHz γηα ηνπο δέθηεο ELMES. Ιδηαίηεξα αζθαιήο θσδηθνπνηεκέλε επηθνηλσλία πνκπνύ κε δέθηε (Keeloq θσδηθνπνίεζε). Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο εμσηεξηθήο επαθήο. Δπίβιεςε ρακειήο κπαηαξίαο θαη tamper. Πεξηιακβάλεηαη 12V κπαηαξία 23Α. Mini ακθίδξνκε αζύξκαηε καγλεηηθή επαθή 433,92 MHz γηα ηνπο δέθηεο ELMES. Ιδηαίηεξα αζθαιήο θσδηθνπνηεκέλε επηθνηλσλία πνκπνύ κε δέθηε (Keeloq θσδηθνπνίεζε). Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο εμσηεξηθήο επαθήο. Δπίβιεςε ρακειήο κπαηαξίαο θαη tamper. Πεξηιακβάλεηαη 12V κπαηαξία 23Α. CTX4H ΛΔΤΚΗ Ακθίδξνκε αζύξκαηε καγλεηηθή επαθή 433,92 MHz γηα ηνπο δέθηεο ELMES. Ιδηαίηεξα αζθαιήο θσδηθνπνηεκέλε επηθνηλσλία πνκπνύ κε δέθηε (Keeloq θσδηθνπνίεζε). Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο εμσηεξηθήο επαθήο. Δπίβιεςε ρακειήο κπαηαξίαο θαη tamper. Πεξηιακβάλεηαη αιθαιηθή κπαηαξία 9V. CTX4HB ΚΑΦΔ Ακθίδξνκε αζύξκαηε καγλεηηθή επαθή 433,92 MHz γηα ηνπο δέθηεο ELMES. Ιδηαίηεξα αζθαιήο θσδηθνπνηεκέλε επηθνηλσλία πνκπνύ κε δέθηε (Keeloq θσδηθνπνίεζε). Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο εμσηεξηθήο επαθήο. Δπίβιεςε ρακειήο κπαηαξίαο θαη tamper. Πεξηιακβάλεηαη αιθαιηθή κπαηαξία 9V. ει. 26

28 ΑΤΡΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ELMES PTX50 Ακθίδξνκνο αζύξκαηνο ππέξπζξνο αληρλεπηήο 433,92 MHz γηα ηνπο δέθηεο ELMES. Ιδηαίηεξα αζθαιήο θσδηθνπνηεκέλε επηθνηλσλία πνκπνύ κε δέθηε (Keeloq θσδηθνπνίεζε). Ρύζκηζε παικώλ. Δκβέιεηα 12m. Δπίβιεςε ρακειήο κπαηαξίαο θαη tamper. Πεξηιακβάλεηαη αιθαιηθή κπαηαξία 9V. GNS GBX1 TRX Ακθίδξνκνο αζύξκαηνο αληρλεπηήο θαπλνύ 433,92 MHz γηα ηνπο δέθηεο ELMES. Ιδηαίηεξα αζθαιήο θσδηθνπνηεκέλε επηθνηλσλία πνκπνύ κε δέθηε (Keeloq θσδηθνπνίεζε). Δπίβιεςε ρακειήο κπαηαξίαο. Πεξηιακβάλεηαη αιθαιηθή κπαηαξία 9V. Ακθίδξνκνο αζύξκαηνο αληρλεπηήο ζξαύζεο θξπζηάιισλ 433,92 MHz γηα ηνπο δέθηεο ELMES. Ιδηαίηεξα αζθαιήο θσδηθνπνηεκέλε επηθνηλσλία πνκπνύ κε δέθηε (Keeloq θσδηθνπνίεζε). Δκβέιεηα 10m. Ρύζκηζε επαηζζεζίαο. Δπίβιεςε ρακειήο κπαηαξίαο θαη tamper. Πεξηιακβάλεηαη αιθαιηθή κπαηαξία 9V. Γηαζηάζεηο 104x30x24mm. Αζύξκαηνο αλακεηαδόηεο 433,92MHZ γηα ηνπο αληρλεπηέο θαη ηηο αζύξκαηεο επαθέο ELMES. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζέινπκε κεγαιύηεξε εκβέιεηα κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε. Υξεηάδεηαη εμσηεξηθή ηξνθνδνζία 12V. Γηαζηάζεηο 58x32x19mm. RFM3 Μεηξεηήο ζηάζκεο ζήκαηνο γηα ηα αζύξκαηα ζπζηήκαηα ELMES. πλδέεηαη ζηνπο δέθηεο θαη κεηξάεη ηελ ηζρύ ηνπ ζήκαηνο κε 5 LED. UP1 Βάζε γηα ηνλ αληρλεπηή PTX50. WSM πζθεπή γηα ηε ζύλδεζε ηεο αζύξκαηεο ζεηξήλαο WSS κε ελζύξκαην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ. Σξνθνδνζία 12V από πίλαθα ζπλαγεξκνύ. WSS Αζύξκαηε εμσηεξηθή ζεηξήλα 433,92MHz 120db. πλδέεηαη ζε ελζύξκαην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ κε ηελ πξνζζήθε ηεο πιαθέηαο WSM. Πεξηιακβάλεηαη κπαηαξία 12V/1.3Ah. Υξεηάδεηαη εμσηεξηθή ηξνθνδνζία 13,8V. (Πεξηιακβάλεηαη ηξνθνδνηηθό 220V AC/16V DC. UMB100HS Σειερεηξηζκόο 1 θαλαιηνύ. πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 433,92 MHz. Δκβέιεηα ζε αλνηρηό ρώξν 100m. Πεξηιακβάλνληαη 2 Remote Control. Σξνθνδνζία 12V. ει. 27

29 ΑΤΡΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ELMES DWB100HS Σειερεηξηζκόο 2 θαλαιηώλ. πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 433,92 MHz. Δκβέιεηα ζε αλνηρηό ρώξν 100m. Πεξηιακβάλνληαη 2 Remote Control. Σξνθνδνζία 12V. UMB100HΣ Remote Control κε 1 κπνπηόλ γηα ηνλ δέθηε UMB100HS. Πεξηιακβάλεηαη κπαηαξία 23Α. DWB100HΣ Remote Control κε 2 κπνπηόλ γηα ηνλ δέθηε DWB100HS. Πεξηιακβάλεηαη κπαηαξία 23Α. GP 23A Αιθαιηθή κπαηαξία 12V γηα ηνπο πνκπνύο CTX3H. GPAU1604 Αιθαιηθή κπαηαξία 9V γηα ηνπ πνκπνύο CTX4H, ΡTX50, GBX1, GNS. UF9VL-X Ληζίνπ κπαηαξία 9V πνιύ κεγάιεο δηάξθεηαο γηα ηνπο πνκπνύο CTX4H, PTX50, GBX1, GNS. ει. 28

30 ΜΑΓΝΗΣΙΚΔ ΔΠΑΦΔ MCS-1102W Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 33.5x13x7.5, 28V-0.5A, βηδσηή θαη απηνθόιιεηε. GAP2.5 cm. Λεπθή RD-038 Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 28x12.5x7.5, 28V-0.5A, GAP2.5 cm. Λεπθή. Βηδσηή θαη απηνθόιιεηε. SD-8561W Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 28x12.5x7.5, 28V-0.5A, GAP3.5 cm. Λεπθή. Βηδσηή θαη απηνθόιιεηε. SD-8561B Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 28x12.5x7.5, 28V-0.5A, GAP3.5 cm. Καθέ. Βηδσηή θαη απηνθόιιεηε. SD-8561G Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 28x12.5x7.5, 28V-0.5A, GAP3.5 cm. Γθξη. Βηδσηή θαη απηνθόιιεηε. SD-10W Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 15x11, 28V-0.5A, GAP2.5 cm. Λεπθή. SD-10B Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 15x11, 28V-0.5A, GAP2.5 cm. Kαθέ. RD-035W Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 31x11, 28V-0.5A, GAP2.5 cm. Λεπθή. RD-035B Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 31x11, 28V-0.5A, GAP2.5 cm. Kαθέ. MCS-7102 Μαγλεηηθή επαθή βαξέσο ηύπνπ. Άλνηγκα επαθήο 2.5cm. Γηαζηάζεηο 3x1,5. ει. 29

31 ΜΑΓΝΗΣΙΚΔ ΔΠΑΦΔ MT-057 Μαγλεηηθή επαθή βαξέσο ηύπνπ. Άλνηγκα επαθήο 3cm. 5x1,8. Γηαζηάζεηο SD-6023 Μαγλεηηθή επαθή βαξέσο ηύπνπ αινπκηλίνπ. Άλνηγκα επαθήο 5cm. Γηαζηάζεηο 38x106x10. ει. 30

32 ΔΙΡΗΝΔ AR-400 Δμσηεξηθή ζεηξήλα κεγαθώλνπ απηνηξνθνδνηνύκελε απηνπξνζηαηεπόκελε 120db/1m. Μεηαιιηθό θαπάθη πξνζηαζίαο, tamper. Με θιαο θαη 2 LED ιεηηνπξγίαο V DC. AR-300 BLUE Δμσηεξηθή ζεηξήλα κεγαθώλνπ απηνηξνθνδνηνύκελε απηνπξνζηαηεπόκελε 120db/1m. Θεηηθή ή αξλεηηθή ελεξγνπνίεζε Μεηαιιηθό θαπάθη πξνζηαζίαο, tamper. Με θιαο θαη 2 LED ιεηηνπξγίαο V DC. Γηαζηάζεηο 27.5 cm X 19 cm. AR-300 RED Δμσηεξηθή ζεηξήλα κεγαθώλνπ απηνηξνθνδνηνύκελε απηνπξνζηαηεπόκελε 120db/1m. Θεηηθή ή αξλεηηθή ελεξγνπνίεζε Μεηαιιηθό θαπάθη πξνζηαζίαο, tamper. Με θιαο θαη 2 LED ιεηηνπξγίαο V DC. Γηαζηάζεηο 27.5 cm X 19 cm. BM Δμσηεξηθή ζεηξήλα piezo απηνηξνθνδνηνύκελε απηνπξνζηαηεπόκελε, 118 db/1m,κε πξνζηαζία από αθξό πνιπνπξεζάλεο. Μεηαιιηθό θαπάθη πξνζηαζίαο -tamper. Πεξηιακβάλεηαη κπαηαξία 12V-1.2Ah. AR-500 εηξήλα εζσηεξηθνύ ρώξνπ Piezo 110 db/1m. 12V DC, 250mA. AR-700 εηξήλα εζσηεξηθνύ ρώξνπ Piezo 110 db/1m. 12V DC,200mA. AR-600 Δζσηεξηθή ζεηξήλα Piezo 110db/1m.12V-150mΑ. ει. 31

33 ACCESSORIES PL-1001 VM-91 WT-1010 ΣL-138G Ο Time Controller ιύλεη ην πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπζθεπέο GSM Back up, ζε πεξίπησζε πνπ ε γξακκή ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο παξνπζηάδεη θάπνην πξόβιεκα από ηνλ πάξνρν, (βιάβε δηθηύνπ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, κε πιεξσκέλνο ινγαξηαζκόο θιπ.) θαη δελ θνπεί από δνιηνθζνξά. Δπίζεο πξνζηαηεύεη ην GSM από θεξαπλνύο. Σειεθσλεηήο πιαθέηαο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ 8 ηειεθώλσλ. πλεξγάδεηαη κε όινπο ηνπο πίλαθεο ηεο αγνξάο. Αξλεηηθή ή ζεηηθή ελεξγνπνίεζε. Δλζσκαησκέλν κηθξόθσλν γηα απεπζείαο εγγξαθή ηνπ κελύκαηνο. Γηαζηάζεηο 7x7 cm. Γελ ζπλεξγάδεηαη κε ην GSM TL-138G. GSM ζπζθεπή γηα επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ κε ην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ. πκβαηό κε όια ηα θέληξα ζπλαγεξκνύ θα όια ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. Λεηηνπξγία PSTN backup. Απηόκαην restart ηεο ζπζθεπήο ζε πεξίπησζε θνιιήκαηνο, ηξεηο ςεθηαθέο έμνδνη γηα έιεγρν απνκαθξπζκέλσλ ζπζθεπώλ. Με δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο θαη απελεξγνπνίεζεο κε SMS. Γηαζέηεη επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία γηα απηνλνκία ζε δηαθνπή ξεύκαηνο. LCD νζόλε κε έλδεημε ηεο ζηάζκεο ηνπ ζήκαηνο. Καηαλάισζε 30mA ζε αλακνλή θαη 260mA ζε θιήζε. GSM ζπζθεπή γηα επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ κε ην θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ. πκβαηό κε όια ηα θέληξα ζπλαγεξκνύ θαη όια ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. Έλδεημε ζηάζκεο ζήκαηνο (5 LED). Σξνθνδνζία 12-14V, πεξηιακβάλεηαη θεξαία. VSCS220/12 Δμσηεξηθό ηξνθνδνηηθό backup 12v/1500mA γηα ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ. Πιαθέηα κόλν. Γέρεηαη κπαηαξία κέρξη 12V/7Ah. VSCS-1.5 Δμσηεξηθό ηξνθνδνηηθό backup 12v/1500mA γηα ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ. πιαθέηα κε Μ/Σ. Γέρεηαη κπαηαξία κέρξη 12V/7Ah. 4x0.22 Καιώδην ζπλαγεξκνύ VENTCROFT. Δπηθαζζηηεξσκέλν 4x x0.22 Καιώδην ζπλαγεξκνύ VENTCROFT. Δπηθαζζηηεξσκέλν 6x x0.22 Καιώδην ζπλαγεξκνύ VENTCROFT. Δπηθαζζηηεξσκέλν 8x0.22. ει. 32

34 ACCESSORIES 12x0.22 Καιώδην ζπλαγεξκνύ VENTCROFT. Δπηθαζζηηεξσκέλν 12x V/7Ah Δπαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία κνιύβδνπ 12V/7Ah. 12V/5Ah Δπαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία κνιύβδνπ 12V/5Ah. 12V/2.2A/h Δπαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία κνιύβδνπ 12V/2,2Ah. 12V/1.3A/h Δπαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία κνιύβδνπ 12V/1,3Ah. ΔΙΦΟΡΑ Δηζθνξά αλαθύθισζεο κπαηαξηώλ αλά ηεκάρην. PATTEX PTK PATTEX Κόιια ζηιηθόλεο αλά θηιό. PB-301 Βάζε ζηήξημεο αληρλεπηή FT85. 10S Βάζε αληρλεπηώλ. WT-40 Μπνπηόλ παληθνύ, επαθέο Ν.Ο θαη Ν.C. ει. 33

35 ει. 34

Σηκνθαηάινγνο. Έθδνζε 2.4.1

Σηκνθαηάινγνο. Έθδνζε 2.4.1 Cubitech Hellas Λυκοφργου 9 Καλλιθζα 176 76 Τηλ.: 210 95 80 888 Fax: 210 95 80 885 Webpage: www.cubitech.com - email: info@cubitech.com Σηκνθαηάινγνο frστισ τιμζσ δε ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 23%. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ. Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Οδεγίεο Λεηηνπξγίαο Οδεγίεο Αζθαιείαο...θάικα! Γελ έρεη νξηζηεί ζειηδνδείθηεο. Κεθάιαην 1: Υαξαθηεξηζηηθά DVR... 1 Κεθάιαην 2: Σνπνγξαθηθό ζπζθεπήο... 2 2.1 Πξόζνςε... 2 2.1.1 DVR Πξόζνςε(κόλν

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΧΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Σ.Δ. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ ζε εξγαζηεξηαθό ρώξν Development of security alarm system

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μοντελά Περιγραφή Τιμή TSIF-1 Bullet IR Bullet waterproof camera, Sensor 1/3" CMOS, Resolution 700 TV lines, IR 20m, 12V DC, 24 Units Infrared LED(φ5mm/850nm), with ICR, Environment ResistanceIP66,

Διαβάστε περισσότερα

Pocket dtv MPEG 4 (DVB-T)

Pocket dtv MPEG 4 (DVB-T) Υονδπική (συπίρ Δνδεικη Λιανική (με Μονηέλο Αποκυδικοποιηηή DHD-5450 Δλληνικό μενού NEW 25,50 40,00 Δπίγεηνο ςεθηαθόο δέθηεο MPEG-4 HD γηα ειεύζεξα FTA θαλάιηα ζε ζε Ττηλή Δςκπίνεια (HD) ACV/H.264,Θύπα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

ειίδα 25-5 ειίδα 25-4

ειίδα 25-5 ειίδα 25-4 ειίδα -4 ATL 600 Απηόκαηνο ειεγθηήο κεηαγσγήο δηαθόπηνπ κε νπηηθή ζύξα θαη νζόλε γξαθηθώλ LCD Σξνθνδνζία AC 6 πξνγξακκαηηδόκελεο ςεθηαθέο είζνδνη 7 πξνγξακκαηηδόκελεο έμνδνη ξειέ. ειίδα -4 ATL 60 Απηόκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 1) Θσροηηλέθωνα και θσροηηλεοράζεις για πολσκαηοικίες >ειρά GΣ - Σύζηεκα Θσροηειεθώλωλ & 'Eγτρωκωλ Θσροηειεοράζεωλ αλοηθηής ζσλοκηιίας, κε θαθό κεηαβιεηής εζηίαζες

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DIGITALBOX-DIGITALSAT-DIGITALWORLD-DIGITALline-ΝΔΟΣΙΟΝ-ΜΑΝΗΑΣΣΑΝ-LEMON-TECHNISAT-CHESS MEGASAT-DIGIQUEST-INVERTO-SAGEM-PACE-GOLDEN INTERSTAR-GOLDEN MEDIA-BIGSAT-DUOLABS Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο,

Διαβάστε περισσότερα

LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com

LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com ειίδα 1 από 19 LiveTracker24 Οδεγίεο Υξήζεο Έθδνζε 1.0-15/3/2011 πληάθηεο: Αλδξεαδάθεο Μαλώιεο email: info@livetrack24.com ειίδα 2 από 19 Καηάλογορ πεπιεσομένυν Πεξηγξαθή πζθεπήο LiveBox24... 3 πζθεπή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ Γξ. Γεκνζζέλεο Βνπγηνύθαο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο dvouyiou@aegean.gr Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηαθώλ θαη Δπηθνηλσληαθώλ πζηεκάησλ Εισαγωγή στις Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγφγή. Φονδπική πώληζη. Μελέηη, ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και ζςνηήπηζη μεγάλυν έπγυν. Eξειδικεςμένα ζςζηήμαηα (π.σ. Police / MultiPath)

Ειζαγφγή. Φονδπική πώληζη. Μελέηη, ππομήθεια, εγκαηάζηαζη και ζςνηήπηζη μεγάλυν έπγυν. Eξειδικεςμένα ζςζηήμαηα (π.σ. Police / MultiPath) 1 Ειζαγφγή Ζ ΖΛΚΑ Α.Δ. είλαη κηα από ηηο πξσηνπόξεο εηαηξείεο ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο ζηελ Διιάδα. Άξρηζε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ην 1975 ζαλ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ζπζηεκάησλ αζθαιείαο. ήκεξα αλήθεη ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd

ΣΔΚ. Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ. By Alfaphonet Ltd ΣΔΚ Σύζηεκα Δμνηθνλόκεζεο Καπζίκσλ By Alfaphonet Ltd Απηό ην πξντόλ αλαπηύρζεθε ζύκθσλα κε ηηο απζηεξέο ηερληθέο απαηηήζεηο πξαγκαηηθώλ θαη ελεξγώλ Σηαζκώλ Βάζεο ζηελ Διιάδα. Τν Πξόβιεκα Οη πεξηζζόηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ

Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΘΡΑΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ ΓΖΚΝΠ ΣΑΛΗΥΛ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΝΟΓΑΛΥΠΖΠ ΘΑΗ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΡΚΖΚΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΥΛ Κ Δ Ι Δ Ρ Ζ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ Ζ/, ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΥΛ ΠΠΘΔΥΛ, FAX, ΦΥΡΝΑΛΡΗΓΟΑΦΗΘΝ

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

SOLO Security Sytems

SOLO Security Sytems ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Α. Εταιρικό Προφίλ σελίδα 2 Β. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Β.1 Πίνακες Συναγερμού teknim σελίδα 3 Β.2 Πίνακες συναγερμού SOLO σελίδα 4 Β.3 Πληκτρολόγια SOLO σελίδα 4 Β.4 Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV CCTV v13.8 ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεµπών 14 Αγ. Παρασκευή 153 42 web: www.ilka.gr Τηλέφωνο: 210-6071510 Fax: 210-6071599 Email: sales@ilka.gr Η ΗΛΚΑ Α.Ε. είναι µια από τις πρωτοπόρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα