ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΜΔΡΔ DVR ΤΝΑΓΔΡΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΜΔΡΔ DVR ΤΝΑΓΔΡΜΟΙ"

Transcript

1 ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΜΔΡΔ DVR ΤΝΑΓΔΡΜΟΙ

2 ΚΛΔΙΣΑ ΚΤΚΛΩΜΑΣΑ ΣΗΛΔΟΡΑΗ ΦΗΦΙΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΑ SVR1204S MPEG4 Stand alone DVR, 4Display video, 100 fps Record50, fps recording, έμνδνο video, Resolution720x288, motion detection. Γηαζηάζεηο 305x260x47 mm H.264 Pentaplex Stand alone DVR κε Διιεληθό menu, 4 εηζόδνπο video, 1 είζνδoο audio, 100 fps display, 100 fps recording (352X288), έμνδνο video, Display Resolution 720x576, Web Server γηα παξαθνινύζεζε κέζσ internet, παξαθνινύζεζε κέζσ θηλεηνύ/pda, ππνζηεξίδεη DDNS, PTZ control, ηειερεηξηζκόο-mouse, backup κε USB V H.264 Pentaplex Stand alone DVR κε Διιεληθό menu, 4 εηζόδνπο video, 4 είζνδoη audio, 100 fps display, 100 fps recording (352X288), έμνδνο video, Display Resolution 720x576, Web Server γηα παξαθνινύζεζε κέζσ internet, παξαθνινύζεζε κέζσ θηλεηνύ/pda, ππνζηεξίδεη DDNS, PTZ control, ηειερεηξηζκόο-mouse, backup κε USB V H.264 Pentaplex Stand alone DVR, 4 εηζόδνπο video, 4 είζνδoη audio, 100 fps display, 100 fps recording Half D1, έμνδνο video, Display Resolution 720x576, Web Server γηα παξαθνινύζεζε κέζσ internet, παξαθνινύζεζε κέζσ θηλεηνύ/pda, ππνζηεξίδεη DDNS, PTZ control, ηειερεηξηζκόο-mouse, backup κε USB V H.264 Pentaplex Stand alone DVR, 8 εηζόδνπο video, 8 είζνδoη audio, 200 fps display, 200 fps recording Half D1, έμνδνο video, Display Resolution 720x576, Web Server γηα παξαθνινύζεζε κέζσ internet, παξαθνινύζεζε κέζσ θηλεηνύ/pda, ππνζηεξίδεη DDNS, PTZ control, ηειερεηξηζκόο-mouse, backup κε USB V H.264 Pentaplex Stand alone DVR κε Διιεληθό menu, 8 εηζόδνπο video, 8 είζνδoη audio, 200 fps display, 200 fps recording (352X288), έμνδνο video-vga, Display Resolution 720x576, Web Server γηα παξαθνινύζεζε κέζσ internet, ππνζηεξίδεη DDNS, παξαθνινύζεζε κέζσ θηλεηνύ/pda, PTZ control, ηειερεηξηζκόο-mouse, backup κε USB 2.0. Artion Security ει. 1

3 ΦΗΦΙΑΚΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΙΚΑ 3286ΒΜ H.264 Pentaplex Stand alone DVR κε Διιεληθό menu, 16 εηζόδνπο video, 16 είζνδoη audio, 400 fps display, 400 fps recording (352X288), έμνδνο video-vga, Display Resolution 720x576, Web Server γηα παξαθνινύζεζε κέζσ internet, ππνζηεξίδεη DDNS, παξαθνινύζεζε κέζσ θηλεηνύ/pda, PTZ control, ηειερεηξηζκόο-mouse, backup κε USB M H.264 Hexaplex Stand alone DVR, 16 εηζόδνπο video,4 είζνδoη audio, playback 16 θάκεξεο από internet θαη monitor 400 fps display, 200 fps recording (360X288), 100 fps recording (720X288), 50 fps recording (720X576), έμνδνο video-vga, Display Resolution 720x576, Web Server θαη πξόγξακκα CLIENT γηα παξαθνινύζεζε κέζσ Η/Τ, ππνζηεξίδεη DDNS, παξαθνινύζεζε κέζσ θηλεηνύ/pda, PTZ control, ηειερεηξηζκόο-mouse, backup κε USB 2.0 stick. DC-9216V H.264 Stand alone DVR κε Διιεληθό menu, 16 εηζόδνπο video, 4 είζνδoη audio, 400 fps display, 200 fps recording (360X288), έμνδνο video, Display Resolution 720x576, Web Server θαη πξόγξακκα CLIENT γηα παξαθνινύζεζε κέζσ Η/Τ, ππνζηεξίδεη DDNS, PTZ control, ηειερεηξηζκόο, mouse, USB 2.0. ει. 2

4 DOME ΚΑΜΔΡΔ LCDMPC, Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/4 PIXEL, 480 TVL, 1.0 Lux/F2.0, 12V DC 3.6mm Lens. LCDMHF Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/4 SHARP CCD, 420 TVL, 1.0 Lux/F2.0, 12V DC, 3.6mm Lens. LCDMS Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/3 SONY CCD, 420 TVL, 0.8 Lux/F2.0, 12V DC, 3.6mm Lens. R758 BLACK Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/3 SONY CCD, 450 TVL, IR 24LED, 12V DC, 3.6mm Lens. R758 SILVER Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/3 SONY CCD, 450 TVL, IR 24LED, 12V DC, 3.6mm Lens. DP-201 Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/3 SONY SUPER HAD CCD, 420 TVL, 0.5 Lux/F1.2, 12V DC, 3.6mm Lens. DP-21P Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/3 SONY SUPER HAD CCD, 420 TVL, 0,5Lux, 12V DC, 3.6mm Lens. ει. 3

5 DOME ΚΑΜΔΡΔ R758A BLACK Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/3 SONY CCD, 4-9mm Lens, 450 TVL, 36 LED, 30m Distance, 0 Lux IR ON, F1.2, 12V DC. R758A SILVER Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/3 SONY CCD, 4-9mm Lens, 450 TVL, 36 LED, 30m Distance, 0 Lux IR ON, F1.2, 12V DC. LCDMSH Έγρξσκε θάκεξα Dome 1/3 SONY CCD, 480 TVL, 1.0 Lux/F2.0, 12V DC, 3.6mm Lens. R760H Έγρξσκε καύξε θάκεξα Dome 1/3 SONY EFFIO, 3.6mm Lens, 700 TVL, 36 LED, 30m Distance, 0 Lux IR ON, F1.2, 12V DC. LPT24HF Pan/Tilt Έγρξσκε IR Dome θάκεξα 360 1/4 SHARP CCD, 420 TVL, 6mm Lens, IR LED 5x24 PCS, 20m Distance, RS-485 control, Pan Range 0-360, Tilt Range 0-90, Preset 16. LPT24XHF Pan/Tilt Έγρξσκε IR Dome θάκεξα 360 1/4 SHARP CCD, 420 TVL, 5-15mm Dynamic Vari-Focal Lens, IR LED 5x24 PCS, 20m Distance, RS-485 control, Pan Range 0-360, Tilt Range 0-90, Preset 16. LPTEXSHQ PTZ Vandalproof mini speed dome camera 360 1/3 SONY CCD, 540 TVL, 5-15mm Dynamic Vari-Focal Lens, RS-485 control, Pan Range 0-360, Tilt Range 0-90, Preset 16. ει. 4

6 DOME ΚΑΜΔΡΔ LNBIR24S IP Speed Dome θάκεξα, 1/3 SONY, 420 TVL, IR 5x24 LED, Distance 20m, Lens 6mm/F2.0, MPEG4 Compression, Support D1 Resolution Image, Remote snapshot and video recording. NC22 22X Zoom θάκεξα, 480 TVL, 0.5 LUX, 360 θίλεζε, 128 preset points, ηαρύηεηα /s.pelco P/pelco D.RS-485, communication baud rate: 1200/2400/4800/9600bps. SDK24 RS-485 θαη ηειερεηξηζηήξην θαη γηα ρεηξηζκό ησλ θακεξώλ LPT24HF θαη LPT24XHF. Τπνζηεξίδεη ρεηξηζκό 99 θακεξώλ. Baud rate 2400, 4800 θαη 9600bps. ει. 5

7 ΚΛΑΙΚΔ ΚΑΜΔΡΔ LBCKHF Έγρξσκε θάκεξα 1/4 SHARP CCD, 420 TVL, 1.0Lux/F1.2, 12V DC, DC/Video drive, Lens C/CS. LBCKS Έγρξσκε θάκεξα Day/Night 1/3 SONY CCD, 420 TVL, 1.0 Lux/F1.2 12V DC, DC/Video drive, Lens C/CS. WDR-997 WDR Camera, High Resolution, Color 540 TVL, B/W 570 TVL, 1/3 Digital Pixel System (DPS), 0.5 LUX/F1.2, 0.08 LUX/F1.2, 0.08 LUX/F1.2 (Slow shutter). ει. 6

8 ΔΞΩΣΔΡΙΚΔ ΚΑΜΔΡΔ R778 SILVER Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 450 TVL, 0 Lux IR LED ON, 12V DC, 3.6mm Lens, IR LED 24 pcs, 20m Distance. R778 BLACK Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 450 TVL, 0 Lux IR LED ON, 12V DC, 3.6mm Lens, IR LED 24 pcs, 20m Distance Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 450 TVL, 0 Lux IR LED ON, 12V DC, 3.6mm Lens, IR LED 24 pcs, 20m Distance. W20 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 450 TVL, 0 Lux IR LED ON, 12V DC, 4mm Lens, IR LED 24 pcs, 20m Distance. SI30D-32 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 420 TVL, IR LED 36 pcs, IR Range 30 m Distance, 0 Lux IR LED ON, 12V DC, 6mm Lens. DP-51DP Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY SUPER HAD CCD, 420 TVL, 0.5Lux/F1.2, 12V DC, 3.6mm Lens. 668 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 450 TVL, 0 Lux IR LED ON, 12V DC, 4mm Lens, IR LED 32 pcs, 20m Distance. ει. 7

9 ΔΞΩΣΔΡΙΚΔ ΚΑΜΔΡΔ SI30D-38 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 540 TVL, IR LED 5x36 pcs, IR Range 30m Distance, 0 LuxIR LED ON, 12V DC, 6mm Lens. 724 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 450 TVL, 0 Lux IR LED ON, 12V DC, IR LED 36 pcs, 30m Distance, 4-9mm Lens. 725 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD, 450 TVL, 0 Lux IR LED ON, 12V DC, IR LED 36 pcs, 6-15mm Varifocal Lens. R775 Έγρξσκε αζεκί θάκεξα 1/3 SONY EFFIO CCD, 600 TVL, 0 Lux/F1.2, 12V DC, IR LED 36 pcs, 30m Distance, 3.6mm Lens. ει. 8

10 ΔΙΓΙΚΔ ΚΑΜΔΡΔ DP-919 Έγρξσκε θάκεξα 1/4 SHARP CCD ζε κνξθή αληρλεπηή θαπλνύ, 420 TVL, 1.0 Lux/F1.2, 3.6mm lens, 12V DC. DP-2011 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY SUPER HAD ζε κνξθή αληρλεπηή θαπλνύ CCD, 420 TVL, 0.5Lux/F1.2, 12V DC, 3.6mm lens. LPRCHF Έγρξσκε θάκεξα 1/4 SHARP CCD ζε κνξθή ξαληάξ 420 TVL, 1.0 Lux/F1.2, 3.7mm pinhole lens, 12V DC. C33 Κάκεξα RADAR, 450TVL, 1/3 SONY, 3-7mm pin-hole lens, 0.8Lux/F1.2. HSK-32 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY CCD ζε κνξθή πξίδαο 420 TVL, 1.0 Lux/F1.2, 3.7mm pinhole lens, 12V DC. MN-822S Έγρξσκε θάκεξα 1/4 SHARP CCD, 420 TVL, 0.8Lux/F1.2, 12V DC, 3.7mm pinhole lens, 30x30mm. DP-502 Έγρξσκε θάκεξα 1/3 SONY SUPER HAD CCD, 420 TVL, 0.5Lux/F1.2, 12V DC, 3.7mm pinhole lens. ει. 9

11 ΒΑΔΙ ΚΑΜΔΡΩΝ - HOUSING B-03S Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο κεηαιιηθή έσο 3 Kgr, κήθνο 9cm. SAB-01 Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο πιαζηηθή έσο 3 Kgr, κήθνο 18cm. B-020B Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο αινπκηλίνπ, 5.9cm. EN-160 Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο αινπκηλίνπ. 304 Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο αινπκηλίνπ έσο 6 Kgr, κήθνο 18cm. B-041 Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο αινπκηλίνπ, 8cm. 307 Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο αινπκηλίνπ έσο 3 Kgr, κήθνο 7cm. B-35 Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο dome αινπκηλίνπ. ει. 10

12 ΒΑΔΙ ΚΑΜΔΡΩΝ - HOUSING B-12 Βάζε ζηήξημεο θαιύκκαηνο θάκεξαο 20cm, ξπζκηδόκελε 10 Kgr, αινπκηλίνπ. B-060 Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο 20cm, ξπζκηδόκελε 5 Kgr, αινπκηλίνπ. B-20 Βάζε ζηήξημεο θαιύκκαηνο θάκεξαο 24cm, ξπζκηδόκελε 10 Kgr, αινπκηλίνπ. C-105 Βάζε ζηήξημεο θάκεξαο dome πιαζηηθή, 160x120x110. TH-802 Κάιπκκα θάκεξαο αινπκηλίνπ 10x12x30 cm. H-12 Κάιπκκα θάκεξαο αινπκηλίνπ 10x11x41 cm. ει. 11

13 ACCESSORIES 460A Color Quad 4 ch. Πιήξεο νζόλε. Δηθόλα κέζα ζηελ εηθόλα. Φηιηθό κελνύ ρξήζηε. Σειερεηξηζηήξην. 12V/DC. CQ-508 Color Quad 8ch. Πιήξεο νζόλε. Δηθόλα κέζα ζηελ εηθόλα. Φηιηθό κελνύ ρξήζηε. Σειερεηξηζηήξην. 12V/DC. IR-50 Τπέξπζξνο πξνβνιέαο LED. Απόζηαζε 50m DC 12V-600mA. 60 pcs LED. IR-501 Τπέξπζξνο πξνβνιέαο LED. Απόζηαζε 50m DC 12V -1200mA. 56 pcs LED(5x28+3x28). IR-100 Τπέξπζξνο πξνβνιέαο LED. Απόζηαζε 100m DC 12V -1200mA. 12 pcs of Taiwan strong powered. 201C Video balun. Μεηαθνξά ζήκαηνο θάκεξαο ζε κεγάιεο απνζηάζεηο κέζν θαισδίνπ UTP-FTP CAT-5, βίδεο ζε BNC Channels passive video transceiver, ( 4ch video/ 3ch video&1ch data). 310 AV-VGA VGA converter, κεηαηξνπέαο ζήκαηνο video ζε VGA. Γηα ζύλδεζε θάκεξαο ή DVR πνπ δελ έρεη έμνδν VGA κε νζόλε H/Y. ει. 12

14 ACCESSORIES MIC-A Μηθξόθσλν γηα θάκεξεο πνπ δελ έρνπλ ήρν, 12V, πςειήο επαηζζεζίαο. C04 Splitter ηξνθνδνζίαο 1/4. C30 DC θαιώδην ηξνθνδνζίαο θάκεξαο 30cm. CV Έηνηκν θαιώδην RG59 Coaxial Cable, 0.8m, κε BNC connector. C06 Έηνηκν θαιώδην RG59 Coaxial Cable, 2m, κε BNC connector. BNC-05B Γσληαθό BNC connector γηα θαιώδην CCTV. BNC-59M BNC connector γηα θαιώδην RG-59 CCTV. BNC-09B BNC connector γηα θαιώδην CCTV. ει. 13

15 ACCESSORIES C23 Converter RS232 RS485 WL-2400T/R Αζύξκαηνο πνκπνδέθηεο Wireless A/V Transmitter/Receiver Module. 2.4G frequency, κηθξήο εκβειείαο. WL-2400T/R Αζύξκαηνο πνκπνδέθηεο Wireless A/V Transmitter/Receiver Module. 2.4G frequency, κεζαίαο εκβειείαο. WL-2400T/R Αζύξκαηνο πνκπνδέθηεο Wireless A/V Transmitter/Receiver Module. 2.4G frequency, κεγάιεο εκβειείαο Αζύξκαηνο πνκπόο A/V 8 CH Transmitter Module. 2.4GHZ, +5db antenna + fan, κεγάιεο εκβειείαο Αζύξκαηνο δέθηεο A/V 8 CH receiver Module. 2.4GHZ, +2db antenna, κεγάιεο εκβειείαο. 12V/1A Σξνθνδνηηθό, input 100~240 V AC, output 12V, 1A. P200 Σξνθνδνηηθό, input 100~240 V AC, output 12V, 2A. ει. 14

16 ACCESSORIES P400 Σξνθνδνηηθό, input 100~240 V AC, output 12V, 4A. P500 Σξνθνδνηηθό, input 100~240 V AC, output 12V, 5A. P600 Σξνθνδνηηθό, input 100~240 V AC, output 12V, 6A. SH-9CH Σξνθνδνηηθό, input 100~240 V AC, output 12V, 5A, 9ch. SH-18CH Σξνθνδνηηθό, input 100~240 V AC, output 12V, 10A, 18ch. UPS 5A Σξνθνδνηηθό backup, input 100~240 V AC, output 12V, 5A, 9ch. Γέρεηαη κπαηαξία 12V 7Ah. B500 Σξνθνδνηηθό, input 100~240 V AC, output 12V, 5A. WT G θάκεξα. Γέρεηαη θάξηα SIM θαη ηελ θαινύκε κε video θιήζε. Από ην πιεθηξνιόγην ηνπ θηλεηνύ καο κπνξνύκε λα ηελ πεξηζηξέςνπκε (δεμηάαξηζηεξά), λα αθνύζνπκε αιιά θαη λα κηιήζνπκε ζην ρώξν. 1xRG-59 Καιώδην CCTV 1 νκναμνληθό + 2x0.50 γηα ηξνθνδνζία, θνπινύξα 100m. ει. 15

17 ACCESSORIES 2xRG-59 Καιώδην CCTV 2 ηζνδύλακα νκναμνληθά + 2x0.50 γηα ηξνθνδνζία, θνπινύξα 100m. 1xRG-59-3 Καιώδην CCTV 1 νκναμνληθό + 2x0.50 γηα ηξνθνδνζία, θνπινύξα 300m. CPV-20 Καιώδην CCTV 20m κε βύζκαηα DC + BNC ζηα άθξα. ει. 16

18 ΚΛΗΡΟΙ ΓΙΚΟΙ HDD-500GB θιεξόο δίζθνο SΑΣΑ 500GB HITACHI. HDD-1 TB θιεξόο δίζθνο SΑΣΑ 1TB HITACHI. WD5000AVDS θιεξόο δίζθνο SΑΣΑ 500GB WD5000AVDS. Δηδηθά θαηαζθεπαζκέλνο γηα ςεθηαθά θαηαγξαθηθά. WD10EURS θιεξόο δίζθνο SΑΣΑ 1TB WD10EURS. Δηδηθά θαηαζθεπαζκέλνο γηα ςεθηαθά θαηαγξαθηθά. ει. 17

19 ΦΑΚΟΙ ΚΑΜΔΡΩΝ FIXED IRIS 2.8 mm Fixed IRIS 2.8 mm. F mm Fixed IRIS 4 mm. F mm Fixed IRIS 6 mm. F mm Fixed IRIS 8 mm. F mm Fixed IRIS 12 mm. F mm Fixed IRIS 16 mm. F 1.2 MANUAL ZOOM IRIS SSV0358 Manual IRIS mm. F 1.4 MZ0358 Manual IRIS mm. F 1.4 MZ0615 Manual IRIS 6 15 mm. F 1.4 MANUAL ZOOM AUTO IRIS SSV0358G Auto IRIS mm. F 1.2 MZAI0358 Auto IRIS mm. F 1.2 MZAI0615 Auto IRIS mm. F 1.4 BOARD LENS LSBL2820 LSBL3622 Φαθόο BOARD 1/3 2.8mm lens Φαθόο BOARD 1/3 3.6mm lens 6 mm Φαθόο BOARD 1/3 6mm lens BL08 Φαθόο BOARD 1/3 8mm lens LENS ΜΔ IR LED LL 04 Fixed Lens 4mm κε 12 IR LED ει. 18

20 ΤΣΗΜΑΣΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ FD-7664 SET Κεληξηθή κνλάδα FD Πιεθηξνιόγην LCD Β Μεηαιιηθό θνπηί. Μεηαζρεκαηηζηήο. ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ FD-7664 Β-7664 Κεληξηθή κνλάδα 16 ελζύξκαησλ δσλώλ κε ελζσκαησκέλν δέθηε 24 αζύξκαησλ δσλώλ. 4 partition. Γέρεηαη 8 πιεθηξνιόγηα θαη 8 ηειερεηξηζηήξηα. Γέρεηαη 24 ακθίδξνκνπο αζύξκαηνπο αληρλεπηέο. Upload από ην θηλεηό ηειέθσλν ηνπ εγθαηαζηάηε. Δλζσκαησκέλε όπιηζε/αθόπιηζε κέζσ ηειεθώλνπ. Δλζσκαησκέλνο ηειεθσλεηήο 8 αξηζκώλ κε αλαθνξά δσλώλ ζπλαγεξκνύ. Πιήξεο Διιεληθέο θσλεηηθέο νδεγίεο. Γπλαηόηεηα γηα αθξόαζε ηνπ ρώξνπ κε 6 κηθξόθσλα. Contact ID πξσηόθνιιν γηα θεληξηθό ζηαζκό. Δύθνινο πξνγξακκαηηζκόο κε θπιηόκελν menu. 1 θσδηθόο master θαη 8 θσδηθνί ρξήζηε. LCD πιεθηξνιόγην γηα ηνλ πίλαθα FD Πιήξεο Διιεληθό menu Με LCD νζόλε 40 ραξαθηήξσλ. 3 πιήθηξα παληθνύ. Φσηηδόκελα πιήθηξα θαη θαπάθη πξνζηαζίαο. AR-210R Αζύξκαηε καγλεηηθή επαθή. Ακθίδξνκε ιεηηνπξγία κε ηνλ πίλαθα FD πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 433MHz. Υακειή θαηαλάισζε. Απηόκαηε αλαθνξά θαηάζηαζεο. Δκβέιεηα 100m. Γέρεηαη ελζύξκαηε εμσηεξηθή επαθή. Μπαηαξία ιηζίνπ CR123A (πεξηιακβάλεηαη). AR-215R AR-8250 RDMT AR-89R Αζύξκαηε καγλεηηθή επαθή ακθίδξνκεο ιεηηνπξγίαο κε ηνλ πίλαθα FD πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 433MHz. Υακειή θαηαλάισζε. Απηόκαηε αλαθνξά θαηάζηαζεο. Δκβέιεηα 100m. Μπαηαξία ιηζίνπ CR2032 (πεξηιακβάλεηαη). Αζύξκαηνο ππέξπζξνο αληρλεπηήο ακθίδξνκεο ιεηηνπξγίαο κε ηνλ πίλαθα FD Δκβέιεηα αλίρλεπζεο 12m. πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 433MHz. Γελ αληρλεύεη θαηνηθίδηα έσο 25kg. Φεθηαθή θαηακέηξεζε παικώλ. Υακειή θαηαλάισζε ξεύκαηνο. Σνπνζεηείηαη ζε ύςνο m. Μπαηαξία ιηζίνπ CR123A (πεξηιακβάλεηαη). Αζύξκαηνο αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε δηπιό ππέξπζξν θαη δηπιό κηθξόθπκα. Ακθίδξνκεο ιεηηνπξγίαο κε ηνλ πίλαθα FD πρλόηεηα 433 MHZ. Δκβέιεηα 12m. Απηόκαηε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο. Αδηάβξνρνο ζρεδηαζκόο (IP65). Πξνεγκέλε ηερλνινγία γηα ηελ απνθπγή ςεπδώλ ζπλαγεξκώλ. Λεηηνπξγία Anti-Mask. Σνπνζεηείηαη ζε ύςνο 1,8m- 2,4m. Ρύζκηζε επαηζζεζίαο. Γελ αληρλεύεη δώα έσο 30kg. πλδέεηαη θαη ελζύξκαηα. πρλόηεηα κηθξνθπκάησλ: GHz. Μπαηαξίεο 5 ηεκ ΑΑ. Γηαζηάζεηο: 218x110x118mm. ει. 19

21 ΚΔΝΣΡΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ARTEC LY-901 Μηθξόθσλν αθξόαζεο ηνπ ρώξνπ γηα ηνλ πίλαθα FD ύλδεζε κε ηνλ πίλαθα κε 1 αγσγό + ηξνθνδνζία 12V. AR-2100R Αζύξκαηνο αληρλεπηήο θαπλνύ ακθίδξνκεο ιεηηνπξγίαο κε ηνλ πίλαθα FD ηέιλεη ζήκα θαηάζηαζεο θάζε 65 δεπηεξόιεπηα. ηέιλεη ζήκα ρακειήο κπαηαξίαο θαη ζήκα επαλαθνξάο απηήο. Σξνθνδνζία 2 κπαηαξίεο ιηζίνπ CR123Α (πεξηιακβάλνληαη). AR-403R Αζύξκαην ρεηξηζηήξην κε 4 κπνπηόλ. Όπιηζε-αθόπιηζε-stay-παληθόο. Κνκςή εκθάληζε. Δκβέιεηα 100m. Μπαηαξία ιηζίνπ 2 ηεκ. CR2032 (πεξηιακβάλνληαη). AR-10 SET ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΔΙ Κεληξηθή κνλάδα AR-10. Πιεθηξνιόγην LED. Μεηαιιηθό θνπηί. Μεηαζρεκαηηζηήο. AR-10 Κεληξηθή κνλάδα ζπλαγεξκνύ ARTEC 10 δσλώλ (4x2+2 δσλ.πιεθη). AR-14 Κεληξηθή κνλάδα ζπλαγεξκνύ ARTEC 14 δσλώλ (6x2+2 δσλ.πιεθη). 610 Πιεθηξνιόγην LED γηα ηηο κνλάδεο AR-10, AR14, AR24. 1 δώλε πιεθηξνινγίνπ Μεηαιιηθό θνπηί πίλαθα ζπλαγεξκνύ Μεηαζρεκαηηζηήο 16V γηα όιεο ηηο κνλάδεο. ει. 20

22 ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ AR-200 Δζσηεξηθόο ππέξπζξνο αληρλεπηήο. Κάιπςε 12 κέηξσλ. Ρύζκηζε παικώλ. 305 Τπέξπζξνο αληρλεπηήο PET εζσηεξηθνύ ρώξνπ. Κάιπςε 12m. Ρύζκηζε παικώλ θαη επαηζζεζίαο. 308 Γηπιόο αληρλεπηήο PIR-GLASS BREAK εζσηεξηθνύ ρώξνπ. Κάιπςε 14m PIR. 2 μερσξηζηνί έμνδνη Relay. Ρύζκηζε παικώλ θαη επαηζζεζίαο. 310 Γηπιόο αληρλεπηήο MICROWAVE-PIR εζσηεξηθνύ ρώξνπ. Κάιπςε 14m. Ρύζκηζε παικώλ θαη επαηζζεζίαο. ED690 Τπέξπζξνο αληρλεπηήο MICROWAVE εζσηεξηθνύ ρώξνπ. Κάιπςε 12m. AR-2035 Αληρλεπηήο ζξαύζεο θξπζηάιισλ εκβέιεηαο 5m. Ρύζκηζε επαηζζεζίαο. Κάζεηε ή νξηδόληηα ηνπνζέηεζε. ΜΥ-720Σ Τπέξπζξνο αληρλεπηήο νξνθήο εζσηεξηθνύ ρώξνπ. Κάιπςε 6m (κε ηνπνζέηεζε 2,4 m). Ύςνο ηνπνζέηεζεο m. Γελ αληρλεύεη δώα έσο 20kg. 319 Αληρλεπηήο θαπλνύ. Σξνθνδνζία 12V DC. ΑΤΣΟΜΑΣΟ RESET.Έμνδνο Relay. ει. 21

23 ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ED-502 Αληρλεπηήο ζεξκνδηαθνξηθόο. Σξνθνδνζία 12V DC. Έμνδνο Relay. ED-102 Αληρλεπηήο αεξίνπ. Σξνθνδνζία 12V DC. Έμνδνο Relay. ει. 22

24 ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ODT- 8250DMT Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε δηπιό ππέξπζξν θαη κηθξόθπκα εκβέιεηαο 12m. Αδηάβξνρνο (IP65). Απηόκαηε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο. Σνπνζεηείηαη ζε ύςνο 1,8m-2,4m. Ρύζκηζε επαηζζεζίαο. Γελ αληρλεύεη δώα έσο 25kg. πρλόηεηα κηθξνθπκάησλ: GHz. Γηαζηάζεηο: 176x83x66mm. FT-85 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε δηπιό ππέξπζξν θαη κηθξόθπκα εκβέιεηαο 12m. Αδηάβξνρν (IP65). Λεηηνπξγία Anti-Mask. Σνπνζεηείηαη ζε ύςνο 1,8m-2,4m. Ρύζκηζε επαηζζεζίαο. Γελ αληρλεύεη δώα έσο 30kg. πρλόηεηα κηθξνθπκάησλ: GHz. Γηαζηάζεηο: 176x83x66mm. AR-89 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ κε δηπιό ππέξπζξν θαη δηπιό κηθξόθπκα. Δκβέιεηα 12. Απηόκαηε αληηζηάζκηζε ζεξκνθξαζίαο. Αδηάβξνρνο ζρεδηαζκόο (IP65). Πξνεγκέλε ηερλνινγία γηα ηελ απνθπγή ςεπδώλ ζπλαγεξκώλ. Λεηηνπξγία Anti-Mask. Σνπνζεηείηαη ζε ύςνο 1,8m-2,4m. Ρύζκηζε επαηζζεζίαο. Γελ αληρλεύεη δώα έσο 30kg. πρλόηεηα κηθξνθπκάησλ: GHz. Γηαζηάζεηο: 218x110x118mm. PBD-30 BEAM 30m θσηνειεθηξηθό, δηπιήο δέζκεο. Απόζηαζε ιεηηνπξγίαο ζε εμσηεξηθό ρώξν 30m. Ύςνο Beam 18cm. ΑΒΣ-60 BEAM 60m θσηνειεθηξηθό, δηπιήο δέζκεο. Απόζηαζε ιεηηνπξγίαο ζε εμσηεξηθό ρώξν 60m. Ύςνο Beam 18cm. ABT 100 BEAM 100m θσηνειεθηξηθό, δηπιήο δέζκεο. Απόζηαζε ιεηηνπξγίαο ζε εμσηεξηθό ρώξν 100m.Ύςνο Beam 18cm. ABE-250B BEAM 250m θσηνειεθηξηθό, ηξηπιήο δέζκεο. Απόζηαζε ιεηηνπξγίαο ζε εμσηεξηθό ρώξν 250m. Με 8 θαλάιηα γηα επηινγή ζπρλόηεηαο. Ύςνο Beam 28cm. ΑΒΗ-250 BEAM 250m θσηνειεθηξηθό, ηεηξαπιήο δέζκεο. Απόζηαζε ιεηηνπξγίαο ζε εμσηεξηθό ρώξν 250m. Ύςνο Beam 38cm. ει. 23

25 ΑΝΙΥΝΔΤΣΔ ΔΞΩΣΔΡΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ M-0240 ηήιε 2 δεζκώλ ύςνπο 37 cm. Δμσηεξηθνύ ρώξνπ 40 m εζσηεξηθνύ 80m. Γηα ζπλαγεξκό απαηηείηαη ε ηαπηόρξνλε δηαθνπή 2 αλεμάξηεησλ δεζκώλ. ΑΒΥ-104 ηήιε 4 δεζκώλ ύςνπο 75 cm. Δμσηεξηθνύ ρώξνπ 10m εζσηεξηθνύ 20m.ζπλαγεξκό απαηηείηαη ε ηαπηόρξνλε δηαθνπή 2 γεηηνληθώλ δεζκώλ. Απαηηείηαη έλαο αγσγόο κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε γηα ζπγρξνληζκό. ΑΒΥ-108 ηήιε 8 δεζκώλ ύςνπο 140 cm. Δμσηεξηθνύ ρώξνπ 10 m εζσηεξηθνύ 20m. Γηα ζπλαγεξκό απαηηείηαη ε ηαπηόρξνλε δηαθνπή 2 γεηηνληθώλ δεζκώλ. Απαηηείηαη έλαο αγσγόο κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε γηα ζπγρξνληζκό. ΑΒΥ-404 ηήιε 4 δεζκώλ ύςνπο 75 cm. Δμσηεξηθνύ ρώξνπ 40 m εζσηεξηθνύ 80m. Γηα ζπλαγεξκό απαηηείηαη ε ηαπηόρξνλε δηαθνπή 2 γεηηνληθώλ δεζκώλ. Απαηηείηαη έλαο αγσγόο κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε γηα ζπγρξνληζκό. ΑΒΥ-408 ηήιε 8 δεζκώλ ύςνπο 140 cm. Δμσηεξηθνύ ρώξνπ 40 m εζσηεξηθνύ 80m. Γηα ζπλαγεξκό απαηηείηαη ε ηαπηόρξνλε δηαθνπή 2 γεηηνληθώλ δεζκώλ. Απαηηείηαη έλαο αγσγόο κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε γηα ζπγρξνληζκό. ΑΒΥ-1010 ηήιε 10δεζκώλ ύςνπο 175 cm. Δμσηεξηθνύ ρώξνπ 10 m εζσηεξηθνύ 10m. Γηα ζπλαγεξκό απαηηείηαη ε ηαπηόρξνλε δηαθνπή 2 γεηηνληθώλ δεζκώλ. Απαηηείηαη έλαο αγσγόο κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε γηα ζπγρξνληζκό. ει. 24

26 ΑΤΡΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ SMART ALARM AR-8 Αζύξκαηνο δέθηεο 8 θαλαιηώλ 433MHZ. πλεξγάδεηαη κε όινπο ηνπο πίλαθεο ηεο αγνξάο. ε θάζε θαλάιη δέρεηαη κέρξη 2 αληρλεπηέο ΑR-6 ή απεξηόξηζην αξηζκό επαθώλ Κ5. Τπνζηεξίδεη ην ηειερεηξηζηήξην AR-5. Δκβέιεηα 40m. Κ4 Αζύξκαηνο δέθηεο 4 θαλαιηώλ 433MHZ. πλεξγάδεηαη κε όινπο ηνπο πίλαθεο ηεο αγνξάο. πλεξγάδεηαη κε ηηο επαθέο K5 (απεξηόξηζηνο αξηζκόο επαθώλ ζε θάζε θαλάιη). Δκβέιεηα 30m. AR-6 Αζύξκαηνs ππέξπζξνο αληρλεπηήο. Ακθίδξνκε επηθνηλσλία κε ηνλ δέθηε AR-8. Γέρεηαη κπαηαξία ιηζίνπ 3.6V/2200ma. Δκβέιεηα 40m. Πεξηιακβάλεηαη κπαηαξία. AR-5 Σειερεηξηζηήξην γηα ηνλ δέθηε AR-8. Δκβέιεηα 40m. Γέρεηαη κπαηαξία ιηζίνπ CR 2032 (πεξηιακβάλεηαη). Κ3 Σειερεηξηζηήξην γηα ηνλ δέθηε Κ4. Γέρεηαη κπαηαξία 27Α. Δκβέιεηα 30m. Πεξηιακβάλεηαη κπαηαξία. Κ5 Αζύξκαηε επαθή γηα ηνπο δέθηεο AR-8 ΚΑΙ Κ4. Γέρεηαη κπαηαξία 23Α. Δκβέιεηα 40m. Γηαζηάζεηο 6x4cm. Γέρεηαη εμσηεξηθή ελζύξκαηε επαθή. Πεξηιακβάλεηαη κπαηαξία. GP AA Μπαηαξία ιηζίνπ 3.6V/2200ma γηα ηα αζύξκαηα ξαληάξ AR-6. GP 23A Αιθαιηθή κπαηαξία 12V γηα ηηο αζύξκαηεο επαθέο Κ4. ει. 25

27 ΑΤΡΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ELMES CH4HR Γέθηεο ELMES 4 θαλαιηώλ 433,92MHz κε 4 εμόδνπο RELAY NC/NO. Ακθίδξνκε ή απιή ιεηηνπξγία κε ηνπο πνκπνύο. Δκβέιεηα 100m. πλεξγάδεηαη κε όινπο ηνπο πίλαθεο ηεο αγνξάο. Αληρλεύεη ηελ ρακειή κπαηαξία ησλ πνκπώλ θαη δίλεη νπηηθή (LED) ή ερεηηθή (BAZZER) έλδεημε. Γηαζηάζεηο 96x63x28mm. CH4HR-het Γέθηεο ELMES (Super Heterodyne) 4 θαλαιηώλ 433,92MHz κε 4 εμόδνπο RELAY NC/NO. Ακθίδξνκε ή απιή ιεηηνπξγία κε ηνπο πνκπνύο. Δκβέιεηα 100m. πλεξγάδεηαη κε όινπο ηνπο πίλαθεο ηεο αγνξάο. Αληρλεύεη ηελ ρακειή κπαηαξία ησλ πνκπώλ θαη δίλεη νπηηθή (LED) ή ερεηηθή (BAZZER) έλδεημε. Γηαζηάζεηο 96x63x28mm. CH8HR-het Γέθηεο ELMES (Super Heterodyne) 8 θαλαιηώλ 433,92MHz κε 8 εμόδνπο RELAY NC/NO. Ακθίδξνκε ή απιή ιεηηνπξγία κε ηνπο πνκπνύο. Δκβέιεηα 100m. πλεξγάδεηαη κε όινπο ηνπο πίλαθεο ηεο αγνξάο. Αληρλεύεη ηελ ρακειή κπαηαξία ησλ πνκπώλ θαη δίλεη νπηηθή (LED) ή ερεηηθή (BAZZER) έλδεημε. Σν ch 8 είλαη κόλν γηα Tamper. Γηαζηάζεηο 96x63x28mm. CH20HR-het CTX3H ΛΔΤΚΗ CTX3HB ΚΑΦΔ Γέθηεο ELMES (Super Heterodyne) 20 θαλαιηώλ 433,92MHz κε 20 εμόδνπο RELAY NC/NO. Ακθίδξνκε ή απιή ιεηηνπξγία κε ηνπο πνκπνύο. Δκβέιεηα 100m. πλεξγάδεηαη κε όινπο ηνπο πίλαθεο ηεο αγνξάο. Αληρλεύεη ηελ ρακειή κπαηαξία ησλ πνκπώλ θαη δίλεη νπηηθή (LED) ή ερεηηθή (BAZZER) έλδεημε. Σν ch 20 είλαη κόλν γηα Tamper. Γηαζηάζεηο 129x95x25mm. Mini ακθίδξνκε αζύξκαηε καγλεηηθή επαθή 433,92 MHz γηα ηνπο δέθηεο ELMES. Ιδηαίηεξα αζθαιήο θσδηθνπνηεκέλε επηθνηλσλία πνκπνύ κε δέθηε (Keeloq θσδηθνπνίεζε). Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο εμσηεξηθήο επαθήο. Δπίβιεςε ρακειήο κπαηαξίαο θαη tamper. Πεξηιακβάλεηαη 12V κπαηαξία 23Α. Mini ακθίδξνκε αζύξκαηε καγλεηηθή επαθή 433,92 MHz γηα ηνπο δέθηεο ELMES. Ιδηαίηεξα αζθαιήο θσδηθνπνηεκέλε επηθνηλσλία πνκπνύ κε δέθηε (Keeloq θσδηθνπνίεζε). Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο εμσηεξηθήο επαθήο. Δπίβιεςε ρακειήο κπαηαξίαο θαη tamper. Πεξηιακβάλεηαη 12V κπαηαξία 23Α. CTX4H ΛΔΤΚΗ Ακθίδξνκε αζύξκαηε καγλεηηθή επαθή 433,92 MHz γηα ηνπο δέθηεο ELMES. Ιδηαίηεξα αζθαιήο θσδηθνπνηεκέλε επηθνηλσλία πνκπνύ κε δέθηε (Keeloq θσδηθνπνίεζε). Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο εμσηεξηθήο επαθήο. Δπίβιεςε ρακειήο κπαηαξίαο θαη tamper. Πεξηιακβάλεηαη αιθαιηθή κπαηαξία 9V. CTX4HB ΚΑΦΔ Ακθίδξνκε αζύξκαηε καγλεηηθή επαθή 433,92 MHz γηα ηνπο δέθηεο ELMES. Ιδηαίηεξα αζθαιήο θσδηθνπνηεκέλε επηθνηλσλία πνκπνύ κε δέθηε (Keeloq θσδηθνπνίεζε). Γπλαηόηεηα ζύλδεζεο εμσηεξηθήο επαθήο. Δπίβιεςε ρακειήο κπαηαξίαο θαη tamper. Πεξηιακβάλεηαη αιθαιηθή κπαηαξία 9V. ει. 26

28 ΑΤΡΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ELMES PTX50 Ακθίδξνκνο αζύξκαηνο ππέξπζξνο αληρλεπηήο 433,92 MHz γηα ηνπο δέθηεο ELMES. Ιδηαίηεξα αζθαιήο θσδηθνπνηεκέλε επηθνηλσλία πνκπνύ κε δέθηε (Keeloq θσδηθνπνίεζε). Ρύζκηζε παικώλ. Δκβέιεηα 12m. Δπίβιεςε ρακειήο κπαηαξίαο θαη tamper. Πεξηιακβάλεηαη αιθαιηθή κπαηαξία 9V. GNS GBX1 TRX Ακθίδξνκνο αζύξκαηνο αληρλεπηήο θαπλνύ 433,92 MHz γηα ηνπο δέθηεο ELMES. Ιδηαίηεξα αζθαιήο θσδηθνπνηεκέλε επηθνηλσλία πνκπνύ κε δέθηε (Keeloq θσδηθνπνίεζε). Δπίβιεςε ρακειήο κπαηαξίαο. Πεξηιακβάλεηαη αιθαιηθή κπαηαξία 9V. Ακθίδξνκνο αζύξκαηνο αληρλεπηήο ζξαύζεο θξπζηάιισλ 433,92 MHz γηα ηνπο δέθηεο ELMES. Ιδηαίηεξα αζθαιήο θσδηθνπνηεκέλε επηθνηλσλία πνκπνύ κε δέθηε (Keeloq θσδηθνπνίεζε). Δκβέιεηα 10m. Ρύζκηζε επαηζζεζίαο. Δπίβιεςε ρακειήο κπαηαξίαο θαη tamper. Πεξηιακβάλεηαη αιθαιηθή κπαηαξία 9V. Γηαζηάζεηο 104x30x24mm. Αζύξκαηνο αλακεηαδόηεο 433,92MHZ γηα ηνπο αληρλεπηέο θαη ηηο αζύξκαηεο επαθέο ELMES. Υξεζηκνπνηείηαη ζε πεξηπηώζεηο πνπ ζέινπκε κεγαιύηεξε εκβέιεηα κεηαμύ πνκπνύ θαη δέθηε. Υξεηάδεηαη εμσηεξηθή ηξνθνδνζία 12V. Γηαζηάζεηο 58x32x19mm. RFM3 Μεηξεηήο ζηάζκεο ζήκαηνο γηα ηα αζύξκαηα ζπζηήκαηα ELMES. πλδέεηαη ζηνπο δέθηεο θαη κεηξάεη ηελ ηζρύ ηνπ ζήκαηνο κε 5 LED. UP1 Βάζε γηα ηνλ αληρλεπηή PTX50. WSM πζθεπή γηα ηε ζύλδεζε ηεο αζύξκαηεο ζεηξήλαο WSS κε ελζύξκαην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ. Σξνθνδνζία 12V από πίλαθα ζπλαγεξκνύ. WSS Αζύξκαηε εμσηεξηθή ζεηξήλα 433,92MHz 120db. πλδέεηαη ζε ελζύξκαην ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ κε ηελ πξνζζήθε ηεο πιαθέηαο WSM. Πεξηιακβάλεηαη κπαηαξία 12V/1.3Ah. Υξεηάδεηαη εμσηεξηθή ηξνθνδνζία 13,8V. (Πεξηιακβάλεηαη ηξνθνδνηηθό 220V AC/16V DC. UMB100HS Σειερεηξηζκόο 1 θαλαιηνύ. πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 433,92 MHz. Δκβέιεηα ζε αλνηρηό ρώξν 100m. Πεξηιακβάλνληαη 2 Remote Control. Σξνθνδνζία 12V. ει. 27

29 ΑΤΡΜΑΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ELMES DWB100HS Σειερεηξηζκόο 2 θαλαιηώλ. πρλόηεηα ιεηηνπξγίαο 433,92 MHz. Δκβέιεηα ζε αλνηρηό ρώξν 100m. Πεξηιακβάλνληαη 2 Remote Control. Σξνθνδνζία 12V. UMB100HΣ Remote Control κε 1 κπνπηόλ γηα ηνλ δέθηε UMB100HS. Πεξηιακβάλεηαη κπαηαξία 23Α. DWB100HΣ Remote Control κε 2 κπνπηόλ γηα ηνλ δέθηε DWB100HS. Πεξηιακβάλεηαη κπαηαξία 23Α. GP 23A Αιθαιηθή κπαηαξία 12V γηα ηνπο πνκπνύο CTX3H. GPAU1604 Αιθαιηθή κπαηαξία 9V γηα ηνπ πνκπνύο CTX4H, ΡTX50, GBX1, GNS. UF9VL-X Ληζίνπ κπαηαξία 9V πνιύ κεγάιεο δηάξθεηαο γηα ηνπο πνκπνύο CTX4H, PTX50, GBX1, GNS. ει. 28

30 ΜΑΓΝΗΣΙΚΔ ΔΠΑΦΔ MCS-1102W Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 33.5x13x7.5, 28V-0.5A, βηδσηή θαη απηνθόιιεηε. GAP2.5 cm. Λεπθή RD-038 Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 28x12.5x7.5, 28V-0.5A, GAP2.5 cm. Λεπθή. Βηδσηή θαη απηνθόιιεηε. SD-8561W Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 28x12.5x7.5, 28V-0.5A, GAP3.5 cm. Λεπθή. Βηδσηή θαη απηνθόιιεηε. SD-8561B Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 28x12.5x7.5, 28V-0.5A, GAP3.5 cm. Καθέ. Βηδσηή θαη απηνθόιιεηε. SD-8561G Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 28x12.5x7.5, 28V-0.5A, GAP3.5 cm. Γθξη. Βηδσηή θαη απηνθόιιεηε. SD-10W Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 15x11, 28V-0.5A, GAP2.5 cm. Λεπθή. SD-10B Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 15x11, 28V-0.5A, GAP2.5 cm. Kαθέ. RD-035W Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 31x11, 28V-0.5A, GAP2.5 cm. Λεπθή. RD-035B Μαγλεηηθή επαθή δηαζηάζεηο 31x11, 28V-0.5A, GAP2.5 cm. Kαθέ. MCS-7102 Μαγλεηηθή επαθή βαξέσο ηύπνπ. Άλνηγκα επαθήο 2.5cm. Γηαζηάζεηο 3x1,5. ει. 29

31 ΜΑΓΝΗΣΙΚΔ ΔΠΑΦΔ MT-057 Μαγλεηηθή επαθή βαξέσο ηύπνπ. Άλνηγκα επαθήο 3cm. 5x1,8. Γηαζηάζεηο SD-6023 Μαγλεηηθή επαθή βαξέσο ηύπνπ αινπκηλίνπ. Άλνηγκα επαθήο 5cm. Γηαζηάζεηο 38x106x10. ει. 30

32 ΔΙΡΗΝΔ AR-400 Δμσηεξηθή ζεηξήλα κεγαθώλνπ απηνηξνθνδνηνύκελε απηνπξνζηαηεπόκελε 120db/1m. Μεηαιιηθό θαπάθη πξνζηαζίαο, tamper. Με θιαο θαη 2 LED ιεηηνπξγίαο V DC. AR-300 BLUE Δμσηεξηθή ζεηξήλα κεγαθώλνπ απηνηξνθνδνηνύκελε απηνπξνζηαηεπόκελε 120db/1m. Θεηηθή ή αξλεηηθή ελεξγνπνίεζε Μεηαιιηθό θαπάθη πξνζηαζίαο, tamper. Με θιαο θαη 2 LED ιεηηνπξγίαο V DC. Γηαζηάζεηο 27.5 cm X 19 cm. AR-300 RED Δμσηεξηθή ζεηξήλα κεγαθώλνπ απηνηξνθνδνηνύκελε απηνπξνζηαηεπόκελε 120db/1m. Θεηηθή ή αξλεηηθή ελεξγνπνίεζε Μεηαιιηθό θαπάθη πξνζηαζίαο, tamper. Με θιαο θαη 2 LED ιεηηνπξγίαο V DC. Γηαζηάζεηο 27.5 cm X 19 cm. BM Δμσηεξηθή ζεηξήλα piezo απηνηξνθνδνηνύκελε απηνπξνζηαηεπόκελε, 118 db/1m,κε πξνζηαζία από αθξό πνιπνπξεζάλεο. Μεηαιιηθό θαπάθη πξνζηαζίαο -tamper. Πεξηιακβάλεηαη κπαηαξία 12V-1.2Ah. AR-500 εηξήλα εζσηεξηθνύ ρώξνπ Piezo 110 db/1m. 12V DC, 250mA. AR-700 εηξήλα εζσηεξηθνύ ρώξνπ Piezo 110 db/1m. 12V DC,200mA. AR-600 Δζσηεξηθή ζεηξήλα Piezo 110db/1m.12V-150mΑ. ει. 31

33 ACCESSORIES PL-1001 VM-91 WT-1010 ΣL-138G Ο Time Controller ιύλεη ην πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπζθεπέο GSM Back up, ζε πεξίπησζε πνπ ε γξακκή ηεο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο παξνπζηάδεη θάπνην πξόβιεκα από ηνλ πάξνρν, (βιάβε δηθηύνπ ζηαζεξήο ηειεθσλίαο, κε πιεξσκέλνο ινγαξηαζκόο θιπ.) θαη δελ θνπεί από δνιηνθζνξά. Δπίζεο πξνζηαηεύεη ην GSM από θεξαπλνύο. Σειεθσλεηήο πιαθέηαο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ 8 ηειεθώλσλ. πλεξγάδεηαη κε όινπο ηνπο πίλαθεο ηεο αγνξάο. Αξλεηηθή ή ζεηηθή ελεξγνπνίεζε. Δλζσκαησκέλν κηθξόθσλν γηα απεπζείαο εγγξαθή ηνπ κελύκαηνο. Γηαζηάζεηο 7x7 cm. Γελ ζπλεξγάδεηαη κε ην GSM TL-138G. GSM ζπζθεπή γηα επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ κε ην θέληξν ιήςεο ζεκάησλ. πκβαηό κε όια ηα θέληξα ζπλαγεξκνύ θα όια ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. Λεηηνπξγία PSTN backup. Απηόκαην restart ηεο ζπζθεπήο ζε πεξίπησζε θνιιήκαηνο, ηξεηο ςεθηαθέο έμνδνη γηα έιεγρν απνκαθξπζκέλσλ ζπζθεπώλ. Με δπλαηόηεηα ελεξγνπνίεζεο θαη απελεξγνπνίεζεο κε SMS. Γηαζέηεη επαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία γηα απηνλνκία ζε δηαθνπή ξεύκαηνο. LCD νζόλε κε έλδεημε ηεο ζηάζκεο ηνπ ζήκαηνο. Καηαλάισζε 30mA ζε αλακνλή θαη 260mA ζε θιήζε. GSM ζπζθεπή γηα επηθνηλσλία ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ κε ην θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ. πκβαηό κε όια ηα θέληξα ζπλαγεξκνύ θαη όια ηα δίθηπα θηλεηήο ηειεθσλίαο. Έλδεημε ζηάζκεο ζήκαηνο (5 LED). Σξνθνδνζία 12-14V, πεξηιακβάλεηαη θεξαία. VSCS220/12 Δμσηεξηθό ηξνθνδνηηθό backup 12v/1500mA γηα ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ. Πιαθέηα κόλν. Γέρεηαη κπαηαξία κέρξη 12V/7Ah. VSCS-1.5 Δμσηεξηθό ηξνθνδνηηθό backup 12v/1500mA γηα ζύζηεκα ζπλαγεξκνύ. πιαθέηα κε Μ/Σ. Γέρεηαη κπαηαξία κέρξη 12V/7Ah. 4x0.22 Καιώδην ζπλαγεξκνύ VENTCROFT. Δπηθαζζηηεξσκέλν 4x x0.22 Καιώδην ζπλαγεξκνύ VENTCROFT. Δπηθαζζηηεξσκέλν 6x x0.22 Καιώδην ζπλαγεξκνύ VENTCROFT. Δπηθαζζηηεξσκέλν 8x0.22. ει. 32

34 ACCESSORIES 12x0.22 Καιώδην ζπλαγεξκνύ VENTCROFT. Δπηθαζζηηεξσκέλν 12x V/7Ah Δπαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία κνιύβδνπ 12V/7Ah. 12V/5Ah Δπαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία κνιύβδνπ 12V/5Ah. 12V/2.2A/h Δπαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία κνιύβδνπ 12V/2,2Ah. 12V/1.3A/h Δπαλαθνξηηδόκελε κπαηαξία κνιύβδνπ 12V/1,3Ah. ΔΙΦΟΡΑ Δηζθνξά αλαθύθισζεο κπαηαξηώλ αλά ηεκάρην. PATTEX PTK PATTEX Κόιια ζηιηθόλεο αλά θηιό. PB-301 Βάζε ζηήξημεο αληρλεπηή FT85. 10S Βάζε αληρλεπηώλ. WT-40 Μπνπηόλ παληθνύ, επαθέο Ν.Ο θαη Ν.C. ει. 33

35 ει. 34

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV. Safebuilding Security Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CCTV Λ.ΘΗΒΩΝ 71 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 12136 ΤΗΛ. 210-5322734 - 94 FAX 2118002861 email: info@artion-sec.gr www.artion-sec.gr Safebuilding Security Systems ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ CLOUD

Διαβάστε περισσότερα

SOLO. intelligent security systems

SOLO. intelligent security systems SOLO intelligent security systems ΕΝΘ.1 HIK VISION ANALOG PICADIS SYSTEM DS-2CE15C2P(N)-VFIT3Bullet 720 TVL High Resolution Vari-focal 1/3'' PICADIS,1.3 MP, DS-2CE15C2P-IR DS-2CE55C2P-IRM 1280 (H) 960

Διαβάστε περισσότερα

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ

DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ DIGI DS-700 EBR ΝΕΟ ΠΡΟΙΟΝ Φσηεηλή νζόλε κε θόθθηλα ςεθία LED. Οζόλε πειάηε θαη ρεηξηζηή ζην ζώκα ηνπ δπγνύ. 6V-5Ah δηάξθεηαο ιεηηνπξγίαο 15 σξώλ (πξόζζεηνο εμνπιηζκόο). 8 πξνγξακκαηηδόκελεο ηηκέο (κλήκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Safebuilding Security Systems

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ. Safebuilding Security Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Λ.ΘΗΒΩΝ 71 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Τ.Κ. 12136 ΤΗΛ. 210-5322734 - 94 FAX 2118002861 email: info@artion-sec.gr www.artion-sec.gr Safebuilding Security Systems ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ PSTN / GSM ARTEC AR-7664

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Προϊόντων CCTV 2011

Κατάλογος Προϊόντων CCTV 2011 Κατάλογος Προϊόντων CCTV 2011 Συστήματα Ασφαλείας Κατάλογος Προϊόντων CCTV 2011 D&C ELECTRONCS BLOG Στην D&C ELECTRONICS θεωρούμε την επικοινωνία με τους συνεργάτες μας της βασικότερη προϋπόθεση μιας επιτυχημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Η μεγαλύηεπη γκάμα Δπίγειυν Ψηθιακών Γεκηών MPEG-4 ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DIGITALBOX-DIGITALSAT-DIGITALWORLD-DIGITALline-ΝΔΟΣΙΟΝ-ΜΑΝΗΑΣΣΑΝ-LEMON-TECHNISAT-CHESS MEGASAT-DIGIQUEST-INVERTO-SAGEM-PACE-GOLDEN INTERSTAR-GOLDEN MEDIA-BIGSAT-DUOLABS Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3" CMOS 700 TV 3.6mm

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ TSIF-1 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm TSIF-2 Sensor 1/3 CMOS 700 TV 3.6mm ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Μοντελά Περιγραφή Τιμή TSIF-1 Bullet IR Bullet waterproof camera, Sensor 1/3" CMOS, Resolution 700 TV lines, IR 20m, 12V DC, 24 Units Infrared LED(φ5mm/850nm), with ICR, Environment ResistanceIP66,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σηκνθαηάινγνο. Έθδνζε 2.4.1

Σηκνθαηάινγνο. Έθδνζε 2.4.1 Cubitech Hellas Λυκοφργου 9 Καλλιθζα 176 76 Τηλ.: 210 95 80 888 Fax: 210 95 80 885 Webpage: www.cubitech.com - email: info@cubitech.com Σηκνθαηάινγνο frστισ τιμζσ δε ςυμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α 23%. Όλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ CCTV ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ 1/3"

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΠΡΟΪΟΝΤΑ CCTV ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ 1/3 ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ 1/3" 8010002 KC-582B Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία 0.05 Lux / F =1.2. Τροφοδοσία 12 V DC. Video Drive Auto Iris. C ή CS Mount. 76,16 8010001 ΜΚ-1320C Ανάλυση 420 γραμμές. Ευαισθησία

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ μαϊοσ 2012 CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ γενικα χαρακτηριστικα Λύσεις για κάθε είδους εφαρμογή 02 Παραδείγματα εγκαταστάσεων 04 Το κατάστημα 04 Το σούπερμαρκετ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕΛ 1 / 11 ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΕΜΑ:ΓΕΝΙΚΑ... 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ... 3 1 η ΛΥΣΗ: Με ομοιωματα καμερων και ταμπελες...

Διαβάστε περισσότερα

Στάνταρτ video: Pixel (H x V): 1024 x 596. Ασπρόμαυρο 700 γραμμές TV 1024 x 596 pixels Επεξεργαστής DSP:

Στάνταρτ video: Pixel (H x V): 1024 x 596. Ασπρόμαυρο 700 γραμμές TV 1024 x 596 pixels Επεξεργαστής DSP: CCTV Τιμοκατάλογος ΚΑΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΑΚΟ Κάμερες box, χωρίς φακό Επαγγελματικές κάμερες με πολύ υψηλή ανάλυση χωρίς φακό Wide Dynamic Range WDR (Εκτεταμένο Δυναμικό Εύρος) - Υψηλή ανάλυση 54-7 γραμμές TV

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic

Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012. electronic Κ ΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚ ΛΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 electronic προηγμένη τεχνολογία, υψηλή ασφάλεια, σε πλήρη αρμονία Η εταιρία μας λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς του ηλεκτρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ www.smart-cover.gr ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο 2.2.1 ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα

ADVANCE LINE. Επώνυµα Συστήµατα ADVANCE LINE Επώνυµα Συστήµατα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2015 Branded Security & Communication Systems CATALOGUE 2015 Επώνυμα Συστήματα Ασφαλείας & Επικοινωνίας ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CCTV SYSTEMS Τα επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012. CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2012 CCTV Συστήματα παρακολούθησης κλειστού κυκλώματος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ γενικα χαρακτηριστικα Λύσεις για κάθε είδους εφαρμογή 02 Παραδείγματα εγκαταστάσεων 04 Το κατάστημα 04 Το σούπερμαρκετ 05 Η

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού & παρακολούθησης»

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος συναγερµού & παρακολούθησης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ & ΥΠΟΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΘΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ANGYONG Πποηεινόμενερ Σιμέρ Λιανικήρ με Φ.Π.Α & - 50% ζηο Δ.Σ.Σ Actyon 2.3lt Βενζίνη 2.3lt Basic 23.850 2.3lt tandard 25.160 2.3lt pecial 25.340 2.3lt pecial unroof

Διαβάστε περισσότερα

Ανθ/γου Ρεγκούκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr

Ανθ/γου Ρεγκούκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr Ανθ/γου Ρεγκούκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr 1 3-ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ, HDCVI, IP) Σε μία Μονάδα / 3 Τεχνoλογίες / Ταυτόχρονα Αναλογικό - HDCVI

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας

Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Η σταδιακή εξέλιξη των αναλογικών συστημάτων σε υψηλής ευκρίνειας Τα υψηλής ευκρίνειας αναλογικά συστήματα παρουσιάζουν μια σημαντική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια από 540TVL - 600TVL, σε 600TVL - 650TVL,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο.

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Όπλιζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανθ/γου Ρεγκουκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr

Ανθ/γου Ρεγκουκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr Ανθ/γου Ρεγκουκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr 1 KIT ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ CCTV Dahua Dahua kits, από επιλεγμένα προιοντα Dahua. Καταγραφικά Ultra 960H realtime (που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑMΕΡΑ DAY/NIGHT 1/3 CCD SENSOR ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 540 TVLINES ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,006 LUX VARIFOCAL LENSES 3,8-10MM

ΚΑMΕΡΑ DAY/NIGHT 1/3 CCD SENSOR ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 540 TVLINES ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,006 LUX VARIFOCAL LENSES 3,8-10MM ΕΝΕΟ 1317IR SERIES CAMERA DAY / NIGHT - 1/3 CCD SENSOR ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 380 TVLINES ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ 0,25LUX - 0,7LUX (ΧΩΡΙΣ IR) ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΣ 3.8MM Η 6MM LENS BUILT-IN DIGITAL SIGNAL PROCESSOR ΑΥΤΟΜΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφικά DVR σειρά SMART

Καταγραφικά DVR σειρά SMART Καταγραφικά DVR σειρά SMART, Καταγραφή σε πραγματικό χρόνο σε ποιότητα Half D1 (720x288) Αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο κια αποσυμπίεση 2X λειτουργία στην καταγραφή και την αναπαραγωγή Ψηφιακό zoom X2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ (CCTV) Ταχ. Διεύθυνση Αιόλου 100, Αθήνα, Τ.Κ 101 88. Χρηματοδότηση

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ (CCTV) Ταχ. Διεύθυνση Αιόλου 100, Αθήνα, Τ.Κ 101 88. Χρηματοδότηση Αναλυτική Παρουσίαση Διαβούλευσης Τίτλος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗΣ (CCTV) Π/Υ 300.000 Π/Υ (χωρίς ΦΠΑ) 243.902,43 Στοιχεία Επικοινωνίας Ονοματεπώνυμο Ντέμου Ελένη Ταχ. Διεύθυνση Αιόλου 100, Αθήνα, Τ.Κ 101

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

version 2015.05.28 Γενικός Κατάλογος 2015.05 Ανθ/γου Ρεγκούκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.

version 2015.05.28 Γενικός Κατάλογος 2015.05 Ανθ/γου Ρεγκούκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper. version 2015.05.28 Γενικός Κατάλογος 2015.05 1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 2 Ανθ/γου Ρεγκούκου 3, 11145 Αθηνα, Τ: 2102025705, F: 2102018634, W: keeper.gr, E: info@keeper.gr 3 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕΤ NOVA ALARM

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Επιγραμματικά. Camcorder

Επιγραμματικά. Camcorder Επιγραμματικά Application Σο ΜΑΤΡΟ ΚΟΤΣΙ για οποιοδήποτε συμβάν στο αυτοκίνητό σας. Ένα ολοκληρωμένο κλειστό κύκλωμα με εκπληκτική ποιότητα καταγραφής εικόνας και ήχου. Monitor parking car: Καταγράφει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ABSystems

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. ABSystems 2010 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ABSystems ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Vision-64(CC110EX) 16 εως 64 Ζώνες Ενσύρματες Ασύρματες 4 Ενσωματωμένες πλήρως προγραμματιζόμενες ΈξοδοιΥποστηρίζει επικοινωνία SMS, GPRS, E-mail, TCP/IP.

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup

ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup ύληνκνο νδεγόο ρξήζεο θαη ιήςεο backup Θεντρική οθόνη Παηώληαο ην εκθαλίδεηαη ην παξαθάησ κελνύ ιεηηνπξγηώλ: Παηώληαο ην θνπκπί «Ρπζκίζεηο» εκθαλίδεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο: «ΒΑΗΘΔ ΡΤΘΚΗΔΗ» Οη βαζηθέο ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ)

ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ΝΑΙ αλαθνίλσζε πεξί αληηθαηάζηαζεο /απόζπξζεο ηνπ) ταθμοί Δργασίας τύποσ Α 1 Να αλαθεξζεί κνληέιν θαη εηαηξεία θαηαζθεπήο 2 Ο πξνζθεξόκελνο ζηαζκόο εξγαζίαο πξέπεη λα είλαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο κε αλαθνίλσζε κέζα ζηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο πξηλ ηελ εκεξνκελία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΤΡΑΝΙΥΝΔΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ADDRESSABLE 1 ΓΔΝΙΚΑ Αληηθείκελν ηνπ ηκήκαηνο απηνύ είλαη ε πξνδηαγξαθή ησλ πιηθώλ ηεο εγθαηάζηαζεο ππξαλίρλεπζεο 2 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Όια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Αςηόμαηοι θοπηιζηέρ μπαηαπιών

Αςηόμαηοι θοπηιζηέρ μπαηαπιών Αςηόμαηοι θοπηιζηέρ μπαηαπιών Αςηόμαηοι θοπηιζηέρ μπαηαπιών Switching Γηα κε ζθξαγηζκέλεο κπαηαξίεο κνιύβδνπ-νμέωο Κωδηθόο επίπεδν θόξηηζεο. BCF 050 BCF 0450 BCF 05 4 BCF 050 4 Ολνκαζηηθό ξεύκα.5 4.5.5.5

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ CCTV CCTV v13.8 ΗΛΚΑ Α.Ε. Τεµπών 14 Αγ. Παρασκευή 153 42 web: www.ilka.gr Τηλέφωνο: 210-6071510 Fax: 210-6071599 Email: sales@ilka.gr Η ΗΛΚΑ Α.Ε. είναι µια από τις πρωτοπόρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV 960H, TURBO HD (HDTVI) HD-SDI & IP

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV 960H, TURBO HD (HDTVI) HD-SDI & IP KΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ CCTV 960H, TURBO HD (HDTVI) HD-SDI & IP Kατάλογος Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ...5 Κρυφές κάμερες...5 Κάμερες dome...5 Κάμερες bullet εξωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

210 891 5005 - FAX: 210 891 5008).

210 891 5005 - FAX: 210 891 5008). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τηλέφ: 210 891 5040-43 Fax: 210 891 5008 Καβούρι, 4 Αυγ 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 27/2015 1. Η προκηρύσσει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ BLACK BOX & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ D-teg Black Box 1 CH

ΚΑΣΑΛΟΓΟ BLACK BOX & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ D-teg Black Box 1 CH ΚΑΣΑΛΟΓΟ BLACK BOX & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ D-teg Black Box 1 CH ΚΩΓΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΒΧ1000Plus CPWR-100 ΚΑΛΧΓΙΟ ΡΔΤΜΑΣΟ ΑΝΣΑΠΣΟΡΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ DPWR-100 ΚΑΛΧΓΙΟ ΡΔΤΜΑΣΟ ΑΦΑΛΔΙΟΘΗΚΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ DPWR-200 ΚΑΛΧΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ CUBE IP ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΑ IR 10m, PoE, PIR, 3D DNR, DWDR Μοντέλα ΙCΝ-11P1-NW2.8 (1-megapixel) ΙCΝ-11P1-NW2.8-W (ασύρματη 1-megapixel) ΙCΝ-31P1-NW2.8 (2-megapixel) ΙCΝ-31P1-NW2.8-W (ασύρματη

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Drive Partner for your Safety. All-in-one video recorder with GPS Reader

Drive Partner for your Safety. All-in-one video recorder with GPS Reader Drive Partner for your Safety All-in-one video recorder with GPS Reader 2011 1. Καταγραφικό οχημάτων (In-car μαύρο κουτί, in-car καταγραφέας ατυχημάτων) ΚΑΣΑΓΡΑΥΕΑ ΤΜΒΑΝΣΨΝ; Προσαρμόστε το στο όχημα και

Διαβάστε περισσότερα

Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης

Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης Τιμοκατάλογος 2013-2014 Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης ΣΕΙΡΑ HIGH DEFINITION SDI ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ DVR & QUAD ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΟΘΟΝΕΣ ΕΤΟΙΜΑ ΚΙΤ CCTV Gruppo Fracarro ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επιλογή καμερών Λύσεις βιντεοπαρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ. V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Γρήγορος Οδηγός Εγκατάστασης DIGITAL VIDEO RECORDER (DVR) 4 ΚΑΝΑΛΙΩΝ V1.10 a11633rd4e08 2007/12/07 A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ VIDEO MODE Triplex ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ NTSC PAL ΑΝΑΛΥΣΗ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ: ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ STAND ALONE ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ (DVR) 8420050 TA-462 MJPEG ψηφιακός καταγραφέας 4 καμερών και 1 ήχου. Ανάλυση 640Χ544 (επιτήρηση) 640Χ272 (εγγραφή). Καταγραφή 50fps και παρατήρηση 100fps (4X25fps). Δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

"#$ ' '!' %# % 2' $ %' 2013 ' 2.4.3

#$ ' '!' %# % 2' $ %' 2013 ' 2.4.3 2.4.3 2 2013 Editorial Cubitech Cubitech. -.... -. /.,,.,.,.,..,, -. 2 2013 Cubitech CCTV Alarm Access Control. : 6 Cubis N CubisNX Mini CubisIP Mini CubisNX.. : 52,, White Light, Fusion, Platinum..: 20

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τεχνικές προδιαγραφές Προμήθειας και Εγκατάστασης Συστήματος Κλειστού Κυκλώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ. Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Για την περίοδο Φεβρουαρίου σας ενημερώνω ότι ισχύουν οι παρακάτω προωθητικές τιμές χονδρικής σε επιλεγμένους κωδικούς. Κωδικός Περιγραφή pricelist w VAT Τελική Χονδρική με ΦΠΑ 23% 1 KDL-22EX550

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ- ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ ΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα ΛΑΜΙΑ 07-06-2013 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 896 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποιήση 1/12

Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποιήση 1/12 Σελίδα Κωδικός Περιγραφή Λιανικής 3 022.039.0003 AVer NV-3000 4cam κάρτα PCI για 4 κάμερες, 25fps. 203,06 3 022.039.0009 AVer NV-5000 4cam Κάρτα PCI για 4 κάμερες, 100fps (real time). 396,11 3 022.039.0084

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ

Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ Γεληθή πεξηγξαθή δνξπθνξηθνύ ηεξκαηηθνύ 1 Τνπνινγία Δηθηύνπ Hellas Sat 39 E Πποωστική ζεύξη Ku Band Πποωστική ζεύξη 8-12 Mbps Ζεύξη επιστπουήρ Ku Band Ζεύξη επιστπουήρ Ωρ 2 Mbit/s Εγκαηαζηάζειρ Hellas

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα