ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε ΑC1,AC2:Σν ξεύκα ζηνλ ΑC παξέρεηαη κεηά από κεηαηξνπή από έλαλ κεηαηξνπέα. Ο κεηαηξνπέαο είλαη ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζην κεηαιιηθό θνπηί ηεο θύξηαο επηθάλεηαο [είζνδνο AC220V 2 θόθθηλα θαιώδηα, έμνδνο 16.5 V δύν καύξα θαιώδηα]. Όηαλ ζπλδένπκε απεπζείαο κε εμσηεξηθό θαιώδην, ή ρξεζηκνπνηνύκε 3 εμόδσλ ζύλδεζεο πξίδα ζηνλ κεηαηξνπέα εηζόδνπ ηνπ αθξνδέθηε[ γηα λα απνθύγνπκε ηελ δηαθνπή ξεύκαηνο, παξαθαιώ κελ ρξεζηκνπνηήζεηε πξίδα 2 εμόδσλ], ν κεηαηξνπέαο απόδνζεο ηνπ αθξνδέθηε ζα ζπλδέζεη AC1θαηAC DC12V ύλδεζε ηνπ ρώξνπ απνζήθεπζεο ηεο κπαηαξίαο. Γηα λα θξαηήζνπκε ην ζύζηεκα ζε ιεηηνπξγία όηαλ δηαθόπηεηαη ε παξνρή ξεύκαηνο, ρξεζηκνπνηνύκε πςειήο πνηόηεηαο ζθξαγηζκέλν αγσγό νμύηεηαο γηα εθεδξηθή ρξήζε. σζηή ζύλδεζε[ ην θόθθηλν θαιώδην ηνπ θύξηνπ πίλαθα πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηνλ ζεηηθό πόιν ηεο κπαηαξίαο ελώ ην καύξν θαιώδην πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηνλ αξλεηηθό πόιν ηεο κπαηαξίαο. 2.3ύλδεζε ηνπ θαισδησκέλνπ αληρλεπηή Τπάξρνπλ 2 ηξόπνη ζύλδεζεο γηα λα απνθύγνπκε ηελ θαηαζηξνθή, ηελ δηαθνπή ή ηελ βξαρεία ζύλδεζε, δείηε ηελ εηθόλα 1. Κιεηζηό θαλνληθά. πλδένληαο κηα 2.2Κ αληίζηαζε ζηε ζεηξά ηνπ αθξνδέθηε αλίρλεπζεο ηεο θάζε δώλεο. πλδένληαο ηελ άιιε πιεπξά ηεο αληίζηαζεο ζηνλ αθξνδέθηε ζήκαηνο ηνπ θαισδησκέλνπ αληρλεπηή. Έλαο ζπλδεηήξαο ζήκαηνο πξέπεη λα θνιιεζεί ζηελ αληίζηαζε. Ζ άιιε πιεπξά ηεο αληίζηαζεο πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηνλ 1

2 αθξνδέθηε ζήκαηνο ηνπ αληρλεπηή κε ην αληίζηνηρν θαιώδην ζήκαηνο θαη κεηά λα ζπλδεζεί ζηνλ GND δέθηε ηνπ θύξηνπ πίλαθα. 2. Αλνηθηό θαλνληθά. πλδένληαο κηα 2.2Κ αληίζηαζε ζε παξάιιειε ζύλδεζε ζηνλ αθξνδέθηε αλίρλεπζεο ηεο θάζε δώλεο ύλδεζε ξεύκαηνο ηνπ θαισδησκέλνπ αληρλεπηή. πλδένληαο ηνλ ζεηηθό πόιν ηνπ θαισδησκέλνπ αληρλεπηή ζηελ ππνδνρή AUX, ζπλδένληαο ηνλ αξλεηηθό πόιν ζην θαιώδην εδάθνπο ζηελ ππνδνρή GND πλδένληαο ηηο αρξεζηκνπνίεηεο δώλεο κε 2.2Κ EOL ζύλδεζε αληίζηαζεο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ην θσο ηεο αληίζηνηρεο έλδεημεο ζα ζπλερίζεη λα είλαη αλακκέλν θη έηζη ν ζπλαγεξκόο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. εκείσζε[μαξθάξεηε ηα θαιώδηα γηα λα απνθύγεηε ηελ ιάζνο ζύλδεζε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηόζεο πνιιέο δώλεο θαισδίσλ. 2.4ύλδεζε ζεηξήλαο/ νκηιεηή Τπνδνρή ζεηξήλα/ νκηιεηή. Ο ζεηηθόο πόινο ηεο ζεηξήλαο/ νκηιεηή πξέπεη λα ζπλδεζεί ζην ΚΟΤΓΟΤΝΗ ηεο επηθάλεηαο ζπλαγεξκνύ, ν αξλεηηθόο πόινο πξέπεη λα ζπλδεζεί ζην θαιώδην GND. 2.5ύλδεζε ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο Τπνδνρή ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο; Ζ εμσηεξηθή γξακκή πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηελ LIN1, LIN2. L-OUT1 θαη L-OUT2 πξέπεη λα ζπλδεζνύλ ζην ηειέθσλν. 2.6Δγθαηάζηαζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ 2.6.1Άλνηγκα ηνπ πιεθηξνινγίνπ: ρξεζηκνπνηείζηε θαηζαβίδη γηα λα αλνίμεηε ηελ πιαζηηθή νπή ηεο πίζσ όςεο ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ηνπνζεηείζηε ην πηζηλό θάιπκκα ζην θνπηί ύλδεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ: Γείηε ηελ εηθόλα, ρξεζηκνπνηείζηε έλα θαιώδην κε ράιθηλν εζσηεξηθό γηα λα ζπλδέζεηε ην πιεθηξνιόγην ζηνλ ζπλδεηήξα ηεο επηθάλεηαο ζπλαγεξκνύ. Σν θαιώδην από ην πιεθηξνιόγην ζηελ επηθάλεηα ζπλαγεξκνύ είλαη σο θαη 150 κέηξα, 4 πιεθηξνιόγηα κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζηε ζεηξά Κιείζηε ην θάιπκκα όηαλ ηειεηώζεη ε ζύλδεζε 2.7 Δγθαηάζηαζε κόλν αζύξκαησλ δσλώλ Αλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν ηηο αζύξκαηεο δώλεο, ζπλδέζηε ηηο θαισδησκέλεο δώλεο κε ην θαιώδην εδάθνπο GND κε 2.2Κ αληηζηάζεηο ζε βξαρεία ζύλδεζε, θξαηήζηε θνληά ηηο θαισδησκέλεο δώλεο. εκείσζε: ηγνπξεπηείηε όηη όιεο νη ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο πξηλ ελεξγνπνηήζεηε ηελ επηθάλεηα ζπλαγεξκνύ. Απνθύγεηε θάζε ζύλδεζε, βξαρεία 2

3 ζύλδεζε ηεο γξακκήο ξεύκαηνο, ηεο γξακκήο ζεηξήλαο θαη ηεο γξακκήο ξεύκαηνο ηνπ αληρλεπηή; Απνθύγεηε ηελ βξαρεία ζύλδεζε ηεο γξακκήο ξεύκαηνο ηνπ αληρλεπηή θαη ηεο γξακκήο ζεηξήλαο! Κεθάιαην 3 ύζηεκα Λεηηνπξγίαο 3.1 ύζηεκα ιεηηνπξγίαο Ζ θύξηα ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ είλαη λα απνηξέπεη θάζε παξάλνκν εηζβνιέα ζην ζπίηη ή ην γξαθείν ή γηα λα θαιεί ζε βνήζεηα ζε θάζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Όηαλ θεύγεηε από ην γξαθείν ζαο ή ην ζπίηη ζηγνπξεπηείηε όηη όια ηα παξάζπξα θαη νη πόξηεο είλαη θιεηδσκέλα. Βάιηε ζε ιεηηνπξγία κέζσ ηειερεηξηζηεξίνπ ή πιεθηξνινγίνπ ηελ επηθάλεηα ζπλαγεξκνύ, ην ζύζηεκα ζα είλαη ζε θαηάζηαζε πξνζηαζίαο. Αλ θάπνηα δώλε ζπλαγεξκνύ ελεξγνπνηεζεί, ζα ζπκβνύλ νη αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο: 3.1.1εηξήλα/ νκηιεηήο ζα νπξιηάμεη δπλαηά αλ έρεηε ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ ζπλαγεξκό Ζ επηθάλεηα ηνπ ζπλαγεξκνύ ζα ζηείιεη ζήκα έθηαθηεο αλάγθεο ζην θέληξν ειέγρνπ θαιώληαο ην ηειέθσλν αλ έρεηε ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ ζπλαγεξκό ζην θέληξν ειέγρνπ Αλ ν ηειεθσληθόο αξηζκόο έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, ζα θαιέζεη ηα πξνθαζνξηζκέλα λνύκεξα κε ηε ζεηξά. Μπνξεί λα αλαιάβεηε ηελ αθόινπζε δξάζε: Πηέζηε 0:εθώζηε ην ηειέθσλν γηα επηβεβαίσζε Πηέζηε 1: πλαγεξκόο νπιηζκέλνο F1 Πηέζηε 2:πλαγεξκόο νπιηζκέλνο γηα ηελ παξνπζία θάπνηνπf2 Πηέζηε 3:Κιείλσ ηνλ ζπλαγεξκό ηειείσο F H δώλε LED ζα θξαηάεη ην θσο αλακκέλν ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ κέρξη λα έξζεη θάπνηνο. Όηαλ πεγαίλεηε ζην γξαθείν ή ην ζπίηη, ρξεζηκνπνηείηε ηνλ έιεγρν από απόζηαζε ή πηέζηε ηνλ θσδηθό ρξήζηε γηα αθνπιηζκό ηνπ ζπλαγεξκνύ. Σν ζύζηεκα ηνπ ζπλαγεξκνύ ζα ζηακαηήζεη, ε έλδεημε LED ηεο δώλεο πνπ ελεξγνπνηήζεθε ζα θξαηάεη ην θσο αλακκέλν κέρξη λα εμαιεηθζεί ε κλήκε ηνπ ζπλαγεξκνύ. 3.2Λεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ από απόζηαζε 3.3Δπηθάλεηα πιεθηξνινγίνπ θαη δείθηεο LED θσηόο Ολόκαηα δηάθνξσλ κεξώλ: Λεηηνπξγία δείθηε θσηόο Φσο ηεο δώλεο νπιηζκέλνπ ζπλαγεξκνύ Κιεηδί ζπλαγεξκνύ έθηαθηεο αλάγθεο 3

4 Αξηζκόο πιήθηξσλ Λεηηνπξγία πιήθηξσλ Υαξαθηεξηζηηθά: 1:Λεηηνπξγία δείθηε θσηόο[ ηειέθσλν, παξνρή ξεύκαηνο, ηνπνζέηεζε, νπιηζκόο, θαηάζηαζε, ζήκα] Γείηε ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 2:Φσο δώλεο νπιηζκνύ[1,2,3, 14,15,16] Έθζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ δσλώλ 3:Πιήθηξν έθηαθηεο αλάγθεο[a,b,c]24ώξεο θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο ζπλαγεξκόο θσηηάο, ζπλαγεξκόο ιεζηείαο, θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο; όρη δείθηεο, όρη ήρνο; Αλ έρεη πξνθαζνξηζηεί ηειέθσλν, ζα θαιέζεη ην λνύκεξν όηαλ ρηππήζεη ν ζπλαγεξκόο, ζα αλάςεη ην θσο ηεο επηθνηλσλίαο 4:Αξηζκόο πιήθηξνπ[1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,#] :Γηα ρξήζε ηνπνζέηεζεο θσδηθνύ πξόζβαζεο ή πξνγξάκκαηνο. 5:Λεηηνπξγία πιήθηξσλ [F1,F2,F3,F4] 6:Ήρνο βνκβεηή; ε απηή ηε ιεηηνπξγία, δηαθνξεηηθόο ήρνο βνκβεηή παξαπέκπεη ζε δηαθνξεηηθή εξκελεία. 3.4Οπιηζκόο ζπλαγεξκνύ 3.4.1Arm away;όιεο νη δώλεο [εθηόο από ηελ πιεπξά ηνπ δξόκνπ ή ηηο νπηηθνπνηεκέλεο δώλεο] ζα είλαη ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ, αλ θάπνηα δώλε ελεξγνπνηεζεί, ην ζύζηεκα ζα αλαιάβεη ηε ζρεηηθή δξάζε, ζα θαιέζεη ην θέληξν ζπλαγεξκνύ, ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ηειεθσληθό αξηζκό ή ηελ ηνπηθή αζηπλνκία. 1:Λεηηνπξγία:Πηέζηε ην πιήθηξν F1 από ην ηειερεηξηζηήξην γηα λα νπιίζεηε ην ζπλαγεξκό 2:Αλ πεηύρεη ν νπιηζκόο, ν βνκβεηήο ζα θάλεη έλαλ καθξόζπξην ήρν. Θα θαλεί αλακκέλν ην θσο ηνπ νπιηζκνύ; Αλ ην ζύζηεκα αξλεζεί λα ππαθνύζεη, ν βνκβεηήο ζα αθνπζηεί 3 θνξέο, απηό ζεκαίλεη όηη θάπνηα δώλε ελεξγνπνηήζεθε ή ν ζπλαγεξκόο είλαη ήδε ζε ιεηηνπξγία. Αλ ππάξμεη κηα θαζπζηέξεζε ζηνλ νπιηζκό ην ζύζηεκα ζα μεπεξάζεη ηελ θαζπζηέξεζε κε ηελ ππαγόξεπζε ηνπ νπιηζκνύ θαη έλαο ζύληνκνο ήρνο ζα αθνύγεηαη θάζε δεπηεξόιεπην κέρξη ν ρξόλνο ηεο θαζπζηέξεζεο λα ηεξκαηηζηεί. Γελ ζα αθνπζηεί ν ήρνο ηνπ ζπλαγεξκνύ πξηλ λα ελεξγνπνηεζεί θάπνηα δώλε Arm stay, όηαλ νπιηζηεί ν ζπλαγεξκόο κε νξηνζέηεζε ηνπ ρώξνπ, αλ δελ νξηνζεηεζεί ν ρώξνο δελ ζα ελεξγνπνηεζεί ν ζπλαγεξκόο. 4

5 Λεηηνπξγία:Πηέζηε ειαθξώο ην πιήθηξν F2 κέζσ ηειερεηξηζηεξίνπ γηα λα ηεζεί ν ζπλαγεξκόο ζε ιεηηνπξγία Ξερσξηζηή δώλε νπιηζκνύ/ αθνπιηζκνύ:κηα ζπγθεθξηκέλε δώλε ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, νη άιιεο δώλεο δελ ζα ελεξγνπνηεζνύλ. Λεηηνπξγία:1 κνλή δώλε νπιηζκνύ:ην λνύκεξν ηεο δώλεο+f1 2 κνλή δώλε αθνπιηζκνύ:θσδηθόο πξόζβαζεο ρξήζηε[4 ρηππήκαηα] + ην λνύκεξν ηεο δώλεο+f3 3.5 Αθνπιηζκόο:Καηάζηαζε αθνπιηζκνύ Λεηηνπξγία:F3+ θσδηθόο πξόζβαζεο ρξήζηε[4 ρηππήκαηα]+#[εξγνζηαζηαθόο θσδηθόο πξόζβαζεο ρξήζηε:8888] 3.6 Παληθόο Πηέζηε ην πιήθηξν Πξόγξακκα/ Παληθόο γηα 2 δεπηεξόιεπηα, ην ζύζηεκα ζα ρηππήζεη ή πηέζηε ην πιήθηξν κε ηνλ θεξαπλό κέζσ ηειερεηξηζηεξίνπ. 3.7 πλδπαζκόο ππό πίεζε: Όηαλ ν ρξήζηεο αλαγθάδεηαη λα απελεξγνπνηήζεη ηελ επηθάλεηα ειέγρνπ από ηνλ θιέθηε, ν ρξήζηεο εηζάγεη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ππό πίεζε ε επηθάλεηα ειέγρνπ απελεξγνπνηείηαη αιιά ζηέιλεη ηελ πιεξνθνξία ηεο αλάγθεο ζην θέληξν ηνπ ζπλαγεξκνύ ή ηνλ δέθηε. Ο ζπλδπαζκόο ππό πίεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αθνπιηζκό ηνπ ζπλαγεξκνύ αιιά ζέηεη παξακέηξνπο. Ο ζπλδπαζκόο ππό πίεζε είλαη ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ ζπλδπαζκνύ ηνπ ρξήζηε ζπλ 1 [9+1=0]. Γηα παξάδεηγκα ελώ ν ζπλδπαζκόο ηνπ ηδηνθηήηε είλαη 08889, ν ζπλδπαζκόο ππό πίεζε είλαη 08880, ελώ ν ζπλδπαζκόο ηνπ ηδηνθηήηε είλαη ν ζπλδπαζκόο ππό πίεζε είλαη Λεηηνπξγία ηειεθώλνπ εμ απνζηάζεσο Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θαιέζεη ην ζύζηεκα θαη λα εθηειέζεη ηηο ιεηηνπξγίεο:νπιηζκόο ζπλαγεξκνύ/ νξηνζέηεζε πεξηνρήο, θαηαγξαθή θαη αλαπαξαγσγή ηεο θαηαγξαθήο. Καιέζηε ην ηειέθσλν. Σν ζύζηεκα ζα απαληήζεη απηόκαηα θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνλ ρξήζηε κε έλαλ ήρν[di]. Μεηά ν ρξήζηεο πηέδεη #+4 ςεθία θσδηθνύ ρξήζηε+ 1 ςεθίν ρξήζηε+#, ην ζύζηεκα ζα εθηειέζεη ηηο αληίζηνηρεο δηαηαγέο. Ο ρεηξηζηήο έρεη 6 ςεθία, 0 ζεκαίλεη ζήθσκα ηειεθώλνπ/ ζηακάηεκα θιήζεο ζπλαγεξκνύ, 1 ζεκαίλεη νπιηζκόο ζπλαγεξκνύ, 2 νπιηζκόο κε νξηνζέηεζε, 3 αθνπιηζκόο, 4 θαηαγξαθή, 5 ζεκαίλεη αλαπαξαγσγή θαηαγξαθήο Οπιηζκόο/ Αθνπιηζκόο κέζσ ηειεθώλνπ Οπιηζκόο- ιεηηνπξγία:#+ θσδηθόο πξόζβαζεο ρξήζηε+1+# Οπιηζκόο κε νξηνζέηεζε-ιεηηνπξγία:#+ θσδηθόο πξόζβαζεο ρξήζηε+2+# Αθνπιηζκόο-ιεηηνπξγία:#+ θσδηθόο πξόζβαζεο ρξήζηε+3+# 3.8.2Σειεθσληθή θαηαγξαθή/ αλαπαξαγσγή θαηαγξαθήο 5

6 Καηαγξαθή-Λεηηνπξγία:#+θσδηθόο πξόζβαζεο +4+# Αλαπαξαγσγή θαηαγξαθήο-λεηηνπξγία:#+ θσδηθόο πξόζβαζεο +5+# Κεθάιαην 4 Ρπζκίζεηο ζπζηήκαηνο 4.1 Δηζαγσγή θαηάζηαζεο πξνγξακκαηηζκνύ Λεηηνπξγία:F4+ θσδηθόο πξόζβαζεο ρξήζηε[8888]+# Καηάζηαζε:Ο δείθηεο LED ζα θσηίζεη, ζπλερόκελα ζέηεη παξακέηξνπο θαη αξηζκνύο ζύκθσλα κε ηνλ θσδηθό δηαηαγήο 4.2 Έμνδνο θαηάζηαζεο πξνγξακκαηηζκνύ Λεηηνπξγία:*+# Καηάζηαζε:Δπηηπρήο έμνδνο, ν βνκβεηήο ζα θάλεη έλαλ καθξόζπξην ήρν ή ην ζύζηεκα ζα εμέιζεη νκαιά απηόκαηα κεηά από 1 ιεπηό. 4.3Δπαλαηνπνζέηεζε 4.3.2Δπαλαηνπνζέηεζε ινγηζκηθνύ Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο[8888]+#]+990# Καηάζηαζε:Δπαλαηνπνζέηεζε βαζηθώλ εξγνζηαζηαθώλ ξπζκίζεσλ 4.4 Αιιαγή θσδηθνύ ρξήζηε Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο[8888]+#]001+ΥΥΥΥ+# Ρύζκηζε παξακέηξσλ: ΥΥΥΥ= θσδηθόο 4 ςεθίσλ Καηάζηαζε:κεηά ηνλ καθξόζπξην ήρν, ν λένο θσδηθόο πνπ ηνπνζεηήζεθε είλαη ζε ηζρύ. 4.5 Αιιαγή θσδηθνύ ιεηηνπξγίαο Λεηηνπξγία:[F4+ θσδηθόο[8888]+002+υυυυ+# ν πξώηνο θσδηθόο ιεηηνπξγίαο Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο[8888]+003+ΥΥΥΥ+#ν δεύηεξνο θσδηθόο ιεηηνπξγίαο Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο[8888]+004+ΥΥΥΥ+#ν ηξίηνο θσδηθόο ιεηηνπξγίαο Ρύζκηζε παξακέηξσλ:υυυυ= θσδηθόο 4 ςεθίσλ Καηάζηαζε:κεηά ηνλ καθξόζπξην ήρν, ν λένο θσδηθόο πνπ ηνπνζεηήζεθε είλαη ζε ηζρύ. 4.6 Οξηζκνί αξηζκώλ δσλώλ Καισδησκέλε / Αζύξκαηε δώλε:01-32 Βνήζεηα:41 Κσδηθόο ππό πίεζε:43 Πιεθηξνιόγην:πιήθηξν 1 : παξαπνίεζε 51 πιήθηξν 2: παξαπνίεζε 52 πιήθηξν 3: παξαπνίεζε 53 πιήθηξν 4: παξαπνίεζε 54 6

7 4.7 Σνπνζέηεζε ηειεθσληθνύ αξηζκνύ ζπλαγεξκνύ Λεηηνπξγία: [F4+θσδηθόο[8888]+#]+101+ΥΥ--- ΥΥ +# ν πξώηνο ηειεθσληθόο αξηζκόο θέληξνπ [F4+θσδηθόο[8888]+#]+102+ΥΥ---ΥΥ+# ν δεύηεξνο ηειεθσληθόο αξηζκόο θέληξνπ θ.ν.θ Καηάζηαζε:ην Υ δείρλεη ηνλ ηειεθσληθό αξηζκό πνπ ρξεηάδεηαη λα πιεθηξνινγεζεί [1 σο 16 ςεθία], ν ηειεθσληθόο αξηζκόο είλαη ην κεδέλ ζηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε. ην ζύζηεκα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ 8 νκάδεο ηειεθσληθνύ αξηζκνύ ζπλαγεξκνύ. Σα λνύκεξα 1 θαη 2 είλαη γηα ην θέληξν ζπλαγεξκνύ, ηα λνύκεξα 3 σο 8 είλαη γηα ην ηειέθσλν ηνπ ρξήζηε. 4.8Αθύξσζε ηνπ ηειεθσληθνύ αξηζκνύ ζπλαγεξκνύ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+101+# ν πξώηνο ηειεθσληθόο αξηζκόο θέληξνπ [F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+102+# ν δεύηεξνο ηειεθσληθόο αξηζκόο θέληξνπ [F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+103+# ν πξώηνο ηειεθσληθόο αξηζκόο ρξήζηε. Αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηα ππόινηπα. 4.9Ρύζκηζε ηνπ θσδηθνύ δηεύζπλζεο ηνπ ρξήζηε Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]009+=υυυυ+# Καηάζηαζε: ΥΥΥΥ=4 ςεθία ηνπ θσδηθνύ ρξήζηε ηα νπνία είλαη 1234 ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε. Μεηά ηελ ξύζκηζε ηνπ θσδηθνύ ρξήζηε, όηαλ ρηππάεη ν ζπλαγεξκόο, ην θέληξν ηνπ ζπλαγεξκνύ ζα ζβήλεη ηνλ ειεγθηή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο πνπ ρηππάεη. 4.10Ρύζκηζε ηεο παξαγσγήο ειέγρνπ Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+171+υ# ην πξώην θέληξν ζπλαγεξκνύ Λεηηνπξγία:[F4+ θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+172+υ# ην δεύηεξν θέληξν ζπλαγεξκνύ Καηάζηαζε:ρ=1, δώλεο ζπλαγεξκνύ, πεξηθεξηθόο /αθύξσζε πεξηθεξηθνύ, νπιηζκόο, αθνπιηζκόο, πιήθηξν A, B, C Παληθόο ρ=0 δώλεο ζπλαγεξκνύ 4.11 Ρύζκηζε πξσηνθόινπ επηθνηλσλίαο ηνπ θέληξνπ ζπλαγεξκνύ Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+161+υ+# ην πξώην θέληξν ζπλαγεξκνύ 7

8 Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+162+υ+# ην δεύηεξν θέληξν ζπλαγεξκνύ Καηάζηαζε:ρ=1θσδηθόο ζύλδεζεο ID, ρ=0, ADEMOCO 4+1θσδηθόο, ν νπνίνο είλαη 1 ζηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε 4.12Ρύζκηζε ώξαο θνπδνπληνύ Λεηηνπξγία:[F4+ θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#+501+υυ+# Καηάζηαζε:ΥΥ=00-30, ε κνλάδα είλαη 1 ιεπηό, ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο είλαη κεηαμύ ιεπηά. 4.13Πξνζαξκνγή ηνπ ρξόλνπ θαζπζηέξεζεο εμόδνπ Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+502+υυ+# Καηάζηαζε:ΥΥ=00-30, ρξόλνο αλίρλεπζεο, ν νπνίνο είλαη 100 δεπηεξόιεπηα ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε, ε κνλάδα είλαη 10 δεπηεξόιεπηα, ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο είλαη κεηαμύ δεπηεξόιεπηα. 4.14Πξνζαξκνγή ηνπ ρξόλνπ θαζπζηέξεζεο εηζόδνπ Λεηηνπξγία:[F4+θσδνθόο ρξήζηε[8888]+#+503+υυ+# Καηάζηαζε:ΥΥ=00-30 ρξόλνο αλίρλεπζεο, ν νπνίνο είλαη 40 δεπηεξόιεπηα ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε, ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο είλαη κεηαμύ δεπηεξόιεπηα. 4.15Ρύζκηζε ηύπνπ δώλεο Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+3υυ+τ+# Καηάζηαζε:XX πνπ ζεκαίλεη ν αξηζκόο ηεο δώλεο, Τ πνπ ζεκαίλεη ν ηύπνο ηεο δώλεο: θσδηθόο ηύπνπ Τ=1-8, ν νπνίνο είλαη ην 3 ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε. 4.16Εώλε ηύπνπ έλαξμεο Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+991+# 4.17Πεξηθεξηθή δώλε 1 ζήκα πεξηθεξηνπνηεκέλεο δώλεο Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]2υυ+τ+# Καηάζηαζε:XX, πνπ ζεκαίλεη ηνλ αξηζκό ηεο δώλεο, XX=01-32, Τ=0[ πεξηθεξηθόο], ή1[ αθύξσζε], ην νπνίν είλαη ην 1 ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε. Λεηηνπξγία:Ο ρξήζηεο ρξεηάδεηαη λα θιείζεη θάπνηα δώλε πξνζσξηλά, κεηά απηή ε δώλε κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ειεύζεξα ρσξίο ζπλαγεξκό. Απηή ηελ ζηηγκή ε πεξηθεξηθή δώλε κπνξεί λα επηιεγεί. 2 Όιεο νη δώλεο πεξηθεξηνπνηεκέλεο Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+9010+# 3 Αθύξσζε όισλ ησλ πεξηθεξηθώλ δσλώλ Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]9011+# 8

9 4.18Πεξηθεξηθέο δώλεο ακθηζβεηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+7υυ+# Καηάζηαζε:XX ζεκαίλεη ηνλ αξηζκό ηεο δώλεο, ε έλδεημε ηεο δώλεο είλαη αλακκέλε αλ νη δώλεο είλαη πεξηθεξηθέο, ε έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο είλαη αλακκέλε αλ ππάξρεη έιεγρνο γηα ηελ παξαπνίεζε ηεο επηθάλεηαο ειέγρνπ ή γηα θαηάζηαζε αλάγθεο; Ο αξηζκόο ηεο δώλεο θαη ε έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο είλαη αλακκέλεο αλ ην πιήθηξν θαηά ηεο παξαπνίεζεο έρεη πεξηθεξηνπνηεζεί. 4.19Αλαπαξαγσγή ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζπκβάλησλ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+8υυ+# Καηάζηαζε:8XX ζεκαίλεη ησλ αξηζκό ησλ θαηαγξαθώλ, από Αλ έρεη ρηππήζεη ν ζπλαγεξκόο, ν δείθηεο ηεο δώλεο είλαη ζε ιεηηνπξγία; Αλ έρεη κπεη ζε ιεηηνπξγία ν ζπλαγεξκόο, ν δείθηεο ηεο δώλεο 1 θαη ηεο δώλεο 5 ζα είλαη αλακκέλνο; Αλ ρηππήζεη ν ζπλαγεξκόο κε ηελ παξνπζία θάπνηνπ ν δείθηεο ηεο δώλεο 1 θαη ηεο δώλεο 6 ζα είλαη αλακκέλνο; Αλ ηεζεί ν ζπλαγεξκόο εθηόο ιεηηνπξγίαο, ν δείθηεο ηεο δώλεο 1 θαη ηεο δώλεο 7 ζα είλαη αλακκέλνο, αλ ππάξρεη πίεζε, ν δείθηεο ηεο δώλεο 1 θαη ηεο δώλεο 8 ζα είλαη αλακκέλνο; Ζ έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο είλαη αλακκέλε αλ είλαη ζε ιεηηνπξγία ην ζύζηεκα θαηά ηεο παξαπνίεζεο ή ππάξρεη θάπνηα έθηαθηε αλάγθε; Ο αξηζκόο ηεο δώλεο θαη ε έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο είλαη αλακκέλα αλ ππάξμεη πξνζπάζεηα παξαπνίεζεο ηνπ πιεθηξνινγίνπ. 4.20Κσδηθόο γηα απνθαηάζηαζε θαη αλαπαξαγσγή ζηηο αζύξκαηεο δώλεο Λεηηνπξγία[F4+ θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+508+xx+# Καηάζηαζε:XX, 00 ζεκαίλεη ειεγθηέο από απόζηαζε; ζεκαίλεη αζύξκαηνπο αληρλεπηέο. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ειέγρνπ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη έλαλ αζύξκαην αληρλεπηή, κε ηελ αληηζηνίρεζε ε έλδεημε ηεο δώλεο θαη ε έλδεημε ηνπ ζήκαηνο ζα είλαη αλακκέλεο, πηέζηε # γηα επαιήζεπζε. εκείσζε:ζ επηθάλεηα ειέγρνπ κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη ην πεξηζζόηεξν 5 θσδηθνύο ειεγθηώλ από απόζηαζε. Αλ ππάξμεη ππέξβαζε ησλ 5, ε επηθάλεηα ειέγρνπ κπνξεί λα δηαγξάςεη έλα, ζην ηέινο ζα ππάξρνπλ κόλν 5 έγθπξνη θσδηθνί. 4.21Γηαγξαθή ησλ αζύξκαησλ αληρλεπηώλ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+509+υυ+# Καηάζηαζε:XX, 00 ζεκαίλεη ειεγθηέο από απόζηαζε; ζεκαίλεη αζύξκαηνπο αληρλεπηέο. 4.22Ρύζκηζε ηεο ώξαο θνπδνπληνύ ζηνλ έιεγρν από απόζηαζε Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+505+# 9

10 Καηάζηαζε:X- 1-9, πνπ είλαη ην 6 ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε 4.23Ρύζκηζε ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο, έιεγρνο ζε ιεηηνπξγία/ ζε κε ιεηηνπξγία Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+151+υ+# Καηάζηαζε:X=1 έιεγρνο; Υ=0 όρη έιεγρνο, πνπ είλαη ην 1 ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε. 4.24Ρύζκηζε θαηά ηεο παξαπνίεζεο ηεο επηθάλεηαο ειέγρνπ θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]243+υ+# κε παξαπνίεζε ηεο επηθάλεηαο ειέγρνπ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]251+υ+# πξώηε κε παξαπνίεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]252+υ+# δεύηεξε κε παξαπνίεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]253+υ+# ηξίηε κε παξαπνίεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ Λεηηνπξγία[F4+ θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]254+υ+# ηέηαξηε κε παξαπνίεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ΚαηάζηαζεX=1 ζπλαγεξκόο; Υ=0 όρη ζπλαγεξκόο 4.25Ρύζκηζε αλνηθηνύ/ θιεηζηνύ θνπδνπληνύ ηεο ιεηηνπξγίαο ή κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλαγεξκνύ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+150+υ+# Καηάζηαζε:X=1 θνπδνύλη αλνηθηό;υ=0 θνπδνύλη θιεηζηό, πνπ είλαη ην 0 ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε. 4.26Έιεγρνο ηεο κπαηαξίαο Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+601+υ+# Καηάζηαζε:Υ=1-5, 1=15 ιεπηά, 2=30 ιεπηά, 3=1 ώξα, 4=2 ώξεο, 5=4 ώξεο πνπ είλαη ην 3 ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε. 4.27Πξόζζεζε πιεθηξνινγίνπ ηελ επηθάλεηα ειέγρνπ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ην πεξηζζόηεξν 4 πιεθηξνιόγηα, ε επηθάλεηα ειέγρνπ μερσξίδεη ηα πιεθηξνιόγηα κεηαμύ ηνπο κέζσ ηεο δηεύζπλζεο ηνπ θάζε πιεθηξνινγίνπ. 4.28Αθύξσζε πιεθηξνινγίνπ Λεηηνπξγία[F4+ θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+992+#. 10

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο.

Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Όπλιζη: Αθνύ ζβήζνπκε ηνλ θηλεηήξα παηάκε 1 θορά ην πιήθηξν ΛΟΤΚΕΣΟ ΚΛΕΙΣΟ θαη ην ζύζηεκα αληαπνθξίλεηαη κε έλα ΜΠΙΠ & έλα άλακκα θιάο. Μεηά από 5 δεπηεξόιεπηα ην ζύζηεκα είλαη έηνηκν λα ελεξγνπνηεζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers

Γιαδικαζία Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark 1. E260 Series Printers Μηδενιζμού (Reset) ηοσ Μεηρηηή για ηο Photoconductor ζε εκησπωηές Lexmark. E260 Series Printers Αθνύ ηνπνζεηήζεηε ηελ λέα κνλάδα, αλνίμηε ην κπξνζηηλό θαπάθη, αθήλνληαο ηνλ εθηππσηή αλακκέλν (power on).

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468

ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΚΛΔΠΣΗΚΟΤ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ BS-468 Πεξηερόκελα 1. Πεξηγξαθή... 3 2. Οδεγίεο γηα ηνλ ρξήζηε... 4 2.1. Βαζηθνί ρεηξηζκνί... 4 Δληαίν ζύζηεκα.... 4 Γηαρσξηζκέλν ζύζηεκα.... 4 2.2. Έλδεημε Οπιηζκέλνπ πζηήκαηνο...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Database Design. Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή. 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Database Design Καλνληθνπνηήζε θαη πξώηε θαλνληθή κνξθή 1 Copyright 2013, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Στότοι Σν κάζεκα απηό θαιύπηεη ηνπο αθόινπζνπο ζηόρνπο: Οξίδεη ηνλ ζθνπό ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ

ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΣΗΛΔΥΔΙΡΙΣΗΡΙΟΤ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΟΤ AUTO CO OL DRY HEAT FAN SPEED STRONG HIGH MID LOW AUTO TIMER C F SET ON OFF h ROO M S WI NG2 ON OFF SWING SLEEP CLEAN HEALTH FRESH ELE.H FUNGUSPROOF SCREEN LO CK

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας»

«Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» 4. GeoGis Παραδείγμαηα Παράδειγμα 1: «Αποθήκεσζη GPS ζημείοσ και προζθήκη ταρακηηριζηικών και εικόνας» Σην αθόινπζν παξάδεηγκα ζα πεξηγξαθνύλ ηα βήκαηα κε ηα νπνία ζα γίλεη ε απνηύπσζε θαη απνζήθεπζε ελόο

Διαβάστε περισσότερα

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ STUDIO ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΑΠΟΚΕΝΣΡΧΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ, ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ & ΙΟΝΙΟΤ Ν.Ε.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΑΘΗΝΧΝ 158 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΠΑΣΡΑ : 156, ΣΗΛΕΦΧΝΟ ΑΙΘΟΤΑ : 2610490350 ΣΡΙΦΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΛΗΗ ΣΡΙΠΟΛΗ : 106,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch

Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Πρόβλεμα Online Gaming με modem Thomson και Speedtouch Περιγραθή προβλήμαηος Εάλ πξνζπαζείηε λα παίμεηε online παηρλίδηα αιιά εκθαλίδεηαη error ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα NAT/DMZ/Port forwarding δνθηκάζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΣΖ FOCUS KS-FC-7664

ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΣΖ FOCUS KS-FC-7664 ΟΓΖΓΗΔ ΥΡΖΣΖ FOCUS KS-FC-7664 ΔΠΔΞΖΓΖΖ ΠΛΖΚΣΡΧΝ ΚΑΗ LED ΠΛΖΚΣΡΟΛΟΓΗΟΤ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Δίλαη αλακκέλν όηαλ έρνπκε ηξνθνδνζία 220V θαη κπαηαξία. Αλαβνζβήλεη όηαλ δελ ππάξρεη κπαηαξία. Δίλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα