ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ"

Transcript

1 ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ SC-208 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κεθάιαην 2 Δγθαηάζηαζε θαη ύλδεζε 2.1 Γηάγξακκα θαισδίσζεο 2.1.1Γηάγξακκα θαισδίσζεο ζηνλ θύξην πίλαθα 2.2 ύλδεζε παξνρήο ξεύκαηνο ΑC ζύλδεζε αθξνδέθηε ΑC1,AC2:Σν ξεύκα ζηνλ ΑC παξέρεηαη κεηά από κεηαηξνπή από έλαλ κεηαηξνπέα. Ο κεηαηξνπέαο είλαη ηνπνζεηεκέλνο πάλσ ζην κεηαιιηθό θνπηί ηεο θύξηαο επηθάλεηαο [είζνδνο AC220V 2 θόθθηλα θαιώδηα, έμνδνο 16.5 V δύν καύξα θαιώδηα]. Όηαλ ζπλδένπκε απεπζείαο κε εμσηεξηθό θαιώδην, ή ρξεζηκνπνηνύκε 3 εμόδσλ ζύλδεζεο πξίδα ζηνλ κεηαηξνπέα εηζόδνπ ηνπ αθξνδέθηε[ γηα λα απνθύγνπκε ηελ δηαθνπή ξεύκαηνο, παξαθαιώ κελ ρξεζηκνπνηήζεηε πξίδα 2 εμόδσλ], ν κεηαηξνπέαο απόδνζεο ηνπ αθξνδέθηε ζα ζπλδέζεη AC1θαηAC DC12V ύλδεζε ηνπ ρώξνπ απνζήθεπζεο ηεο κπαηαξίαο. Γηα λα θξαηήζνπκε ην ζύζηεκα ζε ιεηηνπξγία όηαλ δηαθόπηεηαη ε παξνρή ξεύκαηνο, ρξεζηκνπνηνύκε πςειήο πνηόηεηαο ζθξαγηζκέλν αγσγό νμύηεηαο γηα εθεδξηθή ρξήζε. σζηή ζύλδεζε[ ην θόθθηλν θαιώδην ηνπ θύξηνπ πίλαθα πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηνλ ζεηηθό πόιν ηεο κπαηαξίαο ελώ ην καύξν θαιώδην πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηνλ αξλεηηθό πόιν ηεο κπαηαξίαο. 2.3ύλδεζε ηνπ θαισδησκέλνπ αληρλεπηή Τπάξρνπλ 2 ηξόπνη ζύλδεζεο γηα λα απνθύγνπκε ηελ θαηαζηξνθή, ηελ δηαθνπή ή ηελ βξαρεία ζύλδεζε, δείηε ηελ εηθόλα 1. Κιεηζηό θαλνληθά. πλδένληαο κηα 2.2Κ αληίζηαζε ζηε ζεηξά ηνπ αθξνδέθηε αλίρλεπζεο ηεο θάζε δώλεο. πλδένληαο ηελ άιιε πιεπξά ηεο αληίζηαζεο ζηνλ αθξνδέθηε ζήκαηνο ηνπ θαισδησκέλνπ αληρλεπηή. Έλαο ζπλδεηήξαο ζήκαηνο πξέπεη λα θνιιεζεί ζηελ αληίζηαζε. Ζ άιιε πιεπξά ηεο αληίζηαζεο πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηνλ 1

2 αθξνδέθηε ζήκαηνο ηνπ αληρλεπηή κε ην αληίζηνηρν θαιώδην ζήκαηνο θαη κεηά λα ζπλδεζεί ζηνλ GND δέθηε ηνπ θύξηνπ πίλαθα. 2. Αλνηθηό θαλνληθά. πλδένληαο κηα 2.2Κ αληίζηαζε ζε παξάιιειε ζύλδεζε ζηνλ αθξνδέθηε αλίρλεπζεο ηεο θάζε δώλεο ύλδεζε ξεύκαηνο ηνπ θαισδησκέλνπ αληρλεπηή. πλδένληαο ηνλ ζεηηθό πόιν ηνπ θαισδησκέλνπ αληρλεπηή ζηελ ππνδνρή AUX, ζπλδένληαο ηνλ αξλεηηθό πόιν ζην θαιώδην εδάθνπο ζηελ ππνδνρή GND πλδένληαο ηηο αρξεζηκνπνίεηεο δώλεο κε 2.2Κ EOL ζύλδεζε αληίζηαζεο, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ην θσο ηεο αληίζηνηρεο έλδεημεο ζα ζπλερίζεη λα είλαη αλακκέλν θη έηζη ν ζπλαγεξκόο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. εκείσζε[μαξθάξεηε ηα θαιώδηα γηα λα απνθύγεηε ηελ ιάζνο ζύλδεζε όηαλ ρξεζηκνπνηείηε ηόζεο πνιιέο δώλεο θαισδίσλ. 2.4ύλδεζε ζεηξήλαο/ νκηιεηή Τπνδνρή ζεηξήλα/ νκηιεηή. Ο ζεηηθόο πόινο ηεο ζεηξήλαο/ νκηιεηή πξέπεη λα ζπλδεζεί ζην ΚΟΤΓΟΤΝΗ ηεο επηθάλεηαο ζπλαγεξκνύ, ν αξλεηηθόο πόινο πξέπεη λα ζπλδεζεί ζην θαιώδην GND. 2.5ύλδεζε ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο Τπνδνρή ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο; Ζ εμσηεξηθή γξακκή πξέπεη λα ζπλδεζεί ζηελ LIN1, LIN2. L-OUT1 θαη L-OUT2 πξέπεη λα ζπλδεζνύλ ζην ηειέθσλν. 2.6Δγθαηάζηαζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ 2.6.1Άλνηγκα ηνπ πιεθηξνινγίνπ: ρξεζηκνπνηείζηε θαηζαβίδη γηα λα αλνίμεηε ηελ πιαζηηθή νπή ηεο πίζσ όςεο ηνπ πιεθηξνινγίνπ, ηνπνζεηείζηε ην πηζηλό θάιπκκα ζην θνπηί ύλδεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ: Γείηε ηελ εηθόλα, ρξεζηκνπνηείζηε έλα θαιώδην κε ράιθηλν εζσηεξηθό γηα λα ζπλδέζεηε ην πιεθηξνιόγην ζηνλ ζπλδεηήξα ηεο επηθάλεηαο ζπλαγεξκνύ. Σν θαιώδην από ην πιεθηξνιόγην ζηελ επηθάλεηα ζπλαγεξκνύ είλαη σο θαη 150 κέηξα, 4 πιεθηξνιόγηα κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ζηε ζεηξά Κιείζηε ην θάιπκκα όηαλ ηειεηώζεη ε ζύλδεζε 2.7 Δγθαηάζηαζε κόλν αζύξκαησλ δσλώλ Αλ ζέιεηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε κόλν ηηο αζύξκαηεο δώλεο, ζπλδέζηε ηηο θαισδησκέλεο δώλεο κε ην θαιώδην εδάθνπο GND κε 2.2Κ αληηζηάζεηο ζε βξαρεία ζύλδεζε, θξαηήζηε θνληά ηηο θαισδησκέλεο δώλεο. εκείσζε: ηγνπξεπηείηε όηη όιεο νη ζπλδέζεηο είλαη ζσζηέο πξηλ ελεξγνπνηήζεηε ηελ επηθάλεηα ζπλαγεξκνύ. Απνθύγεηε θάζε ζύλδεζε, βξαρεία 2

3 ζύλδεζε ηεο γξακκήο ξεύκαηνο, ηεο γξακκήο ζεηξήλαο θαη ηεο γξακκήο ξεύκαηνο ηνπ αληρλεπηή; Απνθύγεηε ηελ βξαρεία ζύλδεζε ηεο γξακκήο ξεύκαηνο ηνπ αληρλεπηή θαη ηεο γξακκήο ζεηξήλαο! Κεθάιαην 3 ύζηεκα Λεηηνπξγίαο 3.1 ύζηεκα ιεηηνπξγίαο Ζ θύξηα ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ είλαη λα απνηξέπεη θάζε παξάλνκν εηζβνιέα ζην ζπίηη ή ην γξαθείν ή γηα λα θαιεί ζε βνήζεηα ζε θάζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Όηαλ θεύγεηε από ην γξαθείν ζαο ή ην ζπίηη ζηγνπξεπηείηε όηη όια ηα παξάζπξα θαη νη πόξηεο είλαη θιεηδσκέλα. Βάιηε ζε ιεηηνπξγία κέζσ ηειερεηξηζηεξίνπ ή πιεθηξνινγίνπ ηελ επηθάλεηα ζπλαγεξκνύ, ην ζύζηεκα ζα είλαη ζε θαηάζηαζε πξνζηαζίαο. Αλ θάπνηα δώλε ζπλαγεξκνύ ελεξγνπνηεζεί, ζα ζπκβνύλ νη αθόινπζεο ιεηηνπξγίεο: 3.1.1εηξήλα/ νκηιεηήο ζα νπξιηάμεη δπλαηά αλ έρεηε ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ ζπλαγεξκό Ζ επηθάλεηα ηνπ ζπλαγεξκνύ ζα ζηείιεη ζήκα έθηαθηεο αλάγθεο ζην θέληξν ειέγρνπ θαιώληαο ην ηειέθσλν αλ έρεηε ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηνλ ζπλαγεξκό ζην θέληξν ειέγρνπ Αλ ν ηειεθσληθόο αξηζκόο έρεη ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, ζα θαιέζεη ηα πξνθαζνξηζκέλα λνύκεξα κε ηε ζεηξά. Μπνξεί λα αλαιάβεηε ηελ αθόινπζε δξάζε: Πηέζηε 0:εθώζηε ην ηειέθσλν γηα επηβεβαίσζε Πηέζηε 1: πλαγεξκόο νπιηζκέλνο F1 Πηέζηε 2:πλαγεξκόο νπιηζκέλνο γηα ηελ παξνπζία θάπνηνπf2 Πηέζηε 3:Κιείλσ ηνλ ζπλαγεξκό ηειείσο F H δώλε LED ζα θξαηάεη ην θσο αλακκέλν ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ κέρξη λα έξζεη θάπνηνο. Όηαλ πεγαίλεηε ζην γξαθείν ή ην ζπίηη, ρξεζηκνπνηείηε ηνλ έιεγρν από απόζηαζε ή πηέζηε ηνλ θσδηθό ρξήζηε γηα αθνπιηζκό ηνπ ζπλαγεξκνύ. Σν ζύζηεκα ηνπ ζπλαγεξκνύ ζα ζηακαηήζεη, ε έλδεημε LED ηεο δώλεο πνπ ελεξγνπνηήζεθε ζα θξαηάεη ην θσο αλακκέλν κέρξη λα εμαιεηθζεί ε κλήκε ηνπ ζπλαγεξκνύ. 3.2Λεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ από απόζηαζε 3.3Δπηθάλεηα πιεθηξνινγίνπ θαη δείθηεο LED θσηόο Ολόκαηα δηάθνξσλ κεξώλ: Λεηηνπξγία δείθηε θσηόο Φσο ηεο δώλεο νπιηζκέλνπ ζπλαγεξκνύ Κιεηδί ζπλαγεξκνύ έθηαθηεο αλάγθεο 3

4 Αξηζκόο πιήθηξσλ Λεηηνπξγία πιήθηξσλ Υαξαθηεξηζηηθά: 1:Λεηηνπξγία δείθηε θσηόο[ ηειέθσλν, παξνρή ξεύκαηνο, ηνπνζέηεζε, νπιηζκόο, θαηάζηαζε, ζήκα] Γείηε ηελ θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 2:Φσο δώλεο νπιηζκνύ[1,2,3, 14,15,16] Έθζεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ δσλώλ 3:Πιήθηξν έθηαθηεο αλάγθεο[a,b,c]24ώξεο θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ, κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί σο ζπλαγεξκόο θσηηάο, ζπλαγεξκόο ιεζηείαο, θιήζε έθηαθηεο αλάγθεο; όρη δείθηεο, όρη ήρνο; Αλ έρεη πξνθαζνξηζηεί ηειέθσλν, ζα θαιέζεη ην λνύκεξν όηαλ ρηππήζεη ν ζπλαγεξκόο, ζα αλάςεη ην θσο ηεο επηθνηλσλίαο 4:Αξηζκόο πιήθηξνπ[1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,#] :Γηα ρξήζε ηνπνζέηεζεο θσδηθνύ πξόζβαζεο ή πξνγξάκκαηνο. 5:Λεηηνπξγία πιήθηξσλ [F1,F2,F3,F4] 6:Ήρνο βνκβεηή; ε απηή ηε ιεηηνπξγία, δηαθνξεηηθόο ήρνο βνκβεηή παξαπέκπεη ζε δηαθνξεηηθή εξκελεία. 3.4Οπιηζκόο ζπλαγεξκνύ 3.4.1Arm away;όιεο νη δώλεο [εθηόο από ηελ πιεπξά ηνπ δξόκνπ ή ηηο νπηηθνπνηεκέλεο δώλεο] ζα είλαη ζε θαηάζηαζε ζπλαγεξκνύ, αλ θάπνηα δώλε ελεξγνπνηεζεί, ην ζύζηεκα ζα αλαιάβεη ηε ζρεηηθή δξάζε, ζα θαιέζεη ην θέληξν ζπλαγεξκνύ, ηνλ πξνθαζνξηζκέλν ηειεθσληθό αξηζκό ή ηελ ηνπηθή αζηπλνκία. 1:Λεηηνπξγία:Πηέζηε ην πιήθηξν F1 από ην ηειερεηξηζηήξην γηα λα νπιίζεηε ην ζπλαγεξκό 2:Αλ πεηύρεη ν νπιηζκόο, ν βνκβεηήο ζα θάλεη έλαλ καθξόζπξην ήρν. Θα θαλεί αλακκέλν ην θσο ηνπ νπιηζκνύ; Αλ ην ζύζηεκα αξλεζεί λα ππαθνύζεη, ν βνκβεηήο ζα αθνπζηεί 3 θνξέο, απηό ζεκαίλεη όηη θάπνηα δώλε ελεξγνπνηήζεθε ή ν ζπλαγεξκόο είλαη ήδε ζε ιεηηνπξγία. Αλ ππάξμεη κηα θαζπζηέξεζε ζηνλ νπιηζκό ην ζύζηεκα ζα μεπεξάζεη ηελ θαζπζηέξεζε κε ηελ ππαγόξεπζε ηνπ νπιηζκνύ θαη έλαο ζύληνκνο ήρνο ζα αθνύγεηαη θάζε δεπηεξόιεπην κέρξη ν ρξόλνο ηεο θαζπζηέξεζεο λα ηεξκαηηζηεί. Γελ ζα αθνπζηεί ν ήρνο ηνπ ζπλαγεξκνύ πξηλ λα ελεξγνπνηεζεί θάπνηα δώλε Arm stay, όηαλ νπιηζηεί ν ζπλαγεξκόο κε νξηνζέηεζε ηνπ ρώξνπ, αλ δελ νξηνζεηεζεί ν ρώξνο δελ ζα ελεξγνπνηεζεί ν ζπλαγεξκόο. 4

5 Λεηηνπξγία:Πηέζηε ειαθξώο ην πιήθηξν F2 κέζσ ηειερεηξηζηεξίνπ γηα λα ηεζεί ν ζπλαγεξκόο ζε ιεηηνπξγία Ξερσξηζηή δώλε νπιηζκνύ/ αθνπιηζκνύ:κηα ζπγθεθξηκέλε δώλε ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία, νη άιιεο δώλεο δελ ζα ελεξγνπνηεζνύλ. Λεηηνπξγία:1 κνλή δώλε νπιηζκνύ:ην λνύκεξν ηεο δώλεο+f1 2 κνλή δώλε αθνπιηζκνύ:θσδηθόο πξόζβαζεο ρξήζηε[4 ρηππήκαηα] + ην λνύκεξν ηεο δώλεο+f3 3.5 Αθνπιηζκόο:Καηάζηαζε αθνπιηζκνύ Λεηηνπξγία:F3+ θσδηθόο πξόζβαζεο ρξήζηε[4 ρηππήκαηα]+#[εξγνζηαζηαθόο θσδηθόο πξόζβαζεο ρξήζηε:8888] 3.6 Παληθόο Πηέζηε ην πιήθηξν Πξόγξακκα/ Παληθόο γηα 2 δεπηεξόιεπηα, ην ζύζηεκα ζα ρηππήζεη ή πηέζηε ην πιήθηξν κε ηνλ θεξαπλό κέζσ ηειερεηξηζηεξίνπ. 3.7 πλδπαζκόο ππό πίεζε: Όηαλ ν ρξήζηεο αλαγθάδεηαη λα απελεξγνπνηήζεη ηελ επηθάλεηα ειέγρνπ από ηνλ θιέθηε, ν ρξήζηεο εηζάγεη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο ππό πίεζε ε επηθάλεηα ειέγρνπ απελεξγνπνηείηαη αιιά ζηέιλεη ηελ πιεξνθνξία ηεο αλάγθεο ζην θέληξν ηνπ ζπλαγεξκνύ ή ηνλ δέθηε. Ο ζπλδπαζκόο ππό πίεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα αθνπιηζκό ηνπ ζπλαγεξκνύ αιιά ζέηεη παξακέηξνπο. Ο ζπλδπαζκόο ππό πίεζε είλαη ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ ζπλδπαζκνύ ηνπ ρξήζηε ζπλ 1 [9+1=0]. Γηα παξάδεηγκα ελώ ν ζπλδπαζκόο ηνπ ηδηνθηήηε είλαη 08889, ν ζπλδπαζκόο ππό πίεζε είλαη 08880, ελώ ν ζπλδπαζκόο ηνπ ηδηνθηήηε είλαη ν ζπλδπαζκόο ππό πίεζε είλαη Λεηηνπξγία ηειεθώλνπ εμ απνζηάζεσο Ο ρξήζηεο κπνξεί λα θαιέζεη ην ζύζηεκα θαη λα εθηειέζεη ηηο ιεηηνπξγίεο:νπιηζκόο ζπλαγεξκνύ/ νξηνζέηεζε πεξηνρήο, θαηαγξαθή θαη αλαπαξαγσγή ηεο θαηαγξαθήο. Καιέζηε ην ηειέθσλν. Σν ζύζηεκα ζα απαληήζεη απηόκαηα θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνλ ρξήζηε κε έλαλ ήρν[di]. Μεηά ν ρξήζηεο πηέδεη #+4 ςεθία θσδηθνύ ρξήζηε+ 1 ςεθίν ρξήζηε+#, ην ζύζηεκα ζα εθηειέζεη ηηο αληίζηνηρεο δηαηαγέο. Ο ρεηξηζηήο έρεη 6 ςεθία, 0 ζεκαίλεη ζήθσκα ηειεθώλνπ/ ζηακάηεκα θιήζεο ζπλαγεξκνύ, 1 ζεκαίλεη νπιηζκόο ζπλαγεξκνύ, 2 νπιηζκόο κε νξηνζέηεζε, 3 αθνπιηζκόο, 4 θαηαγξαθή, 5 ζεκαίλεη αλαπαξαγσγή θαηαγξαθήο Οπιηζκόο/ Αθνπιηζκόο κέζσ ηειεθώλνπ Οπιηζκόο- ιεηηνπξγία:#+ θσδηθόο πξόζβαζεο ρξήζηε+1+# Οπιηζκόο κε νξηνζέηεζε-ιεηηνπξγία:#+ θσδηθόο πξόζβαζεο ρξήζηε+2+# Αθνπιηζκόο-ιεηηνπξγία:#+ θσδηθόο πξόζβαζεο ρξήζηε+3+# 3.8.2Σειεθσληθή θαηαγξαθή/ αλαπαξαγσγή θαηαγξαθήο 5

6 Καηαγξαθή-Λεηηνπξγία:#+θσδηθόο πξόζβαζεο +4+# Αλαπαξαγσγή θαηαγξαθήο-λεηηνπξγία:#+ θσδηθόο πξόζβαζεο +5+# Κεθάιαην 4 Ρπζκίζεηο ζπζηήκαηνο 4.1 Δηζαγσγή θαηάζηαζεο πξνγξακκαηηζκνύ Λεηηνπξγία:F4+ θσδηθόο πξόζβαζεο ρξήζηε[8888]+# Καηάζηαζε:Ο δείθηεο LED ζα θσηίζεη, ζπλερόκελα ζέηεη παξακέηξνπο θαη αξηζκνύο ζύκθσλα κε ηνλ θσδηθό δηαηαγήο 4.2 Έμνδνο θαηάζηαζεο πξνγξακκαηηζκνύ Λεηηνπξγία:*+# Καηάζηαζε:Δπηηπρήο έμνδνο, ν βνκβεηήο ζα θάλεη έλαλ καθξόζπξην ήρν ή ην ζύζηεκα ζα εμέιζεη νκαιά απηόκαηα κεηά από 1 ιεπηό. 4.3Δπαλαηνπνζέηεζε 4.3.2Δπαλαηνπνζέηεζε ινγηζκηθνύ Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο[8888]+#]+990# Καηάζηαζε:Δπαλαηνπνζέηεζε βαζηθώλ εξγνζηαζηαθώλ ξπζκίζεσλ 4.4 Αιιαγή θσδηθνύ ρξήζηε Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο[8888]+#]001+ΥΥΥΥ+# Ρύζκηζε παξακέηξσλ: ΥΥΥΥ= θσδηθόο 4 ςεθίσλ Καηάζηαζε:κεηά ηνλ καθξόζπξην ήρν, ν λένο θσδηθόο πνπ ηνπνζεηήζεθε είλαη ζε ηζρύ. 4.5 Αιιαγή θσδηθνύ ιεηηνπξγίαο Λεηηνπξγία:[F4+ θσδηθόο[8888]+002+υυυυ+# ν πξώηνο θσδηθόο ιεηηνπξγίαο Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο[8888]+003+ΥΥΥΥ+#ν δεύηεξνο θσδηθόο ιεηηνπξγίαο Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο[8888]+004+ΥΥΥΥ+#ν ηξίηνο θσδηθόο ιεηηνπξγίαο Ρύζκηζε παξακέηξσλ:υυυυ= θσδηθόο 4 ςεθίσλ Καηάζηαζε:κεηά ηνλ καθξόζπξην ήρν, ν λένο θσδηθόο πνπ ηνπνζεηήζεθε είλαη ζε ηζρύ. 4.6 Οξηζκνί αξηζκώλ δσλώλ Καισδησκέλε / Αζύξκαηε δώλε:01-32 Βνήζεηα:41 Κσδηθόο ππό πίεζε:43 Πιεθηξνιόγην:πιήθηξν 1 : παξαπνίεζε 51 πιήθηξν 2: παξαπνίεζε 52 πιήθηξν 3: παξαπνίεζε 53 πιήθηξν 4: παξαπνίεζε 54 6

7 4.7 Σνπνζέηεζε ηειεθσληθνύ αξηζκνύ ζπλαγεξκνύ Λεηηνπξγία: [F4+θσδηθόο[8888]+#]+101+ΥΥ--- ΥΥ +# ν πξώηνο ηειεθσληθόο αξηζκόο θέληξνπ [F4+θσδηθόο[8888]+#]+102+ΥΥ---ΥΥ+# ν δεύηεξνο ηειεθσληθόο αξηζκόο θέληξνπ θ.ν.θ Καηάζηαζε:ην Υ δείρλεη ηνλ ηειεθσληθό αξηζκό πνπ ρξεηάδεηαη λα πιεθηξνινγεζεί [1 σο 16 ςεθία], ν ηειεθσληθόο αξηζκόο είλαη ην κεδέλ ζηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε. ην ζύζηεκα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ 8 νκάδεο ηειεθσληθνύ αξηζκνύ ζπλαγεξκνύ. Σα λνύκεξα 1 θαη 2 είλαη γηα ην θέληξν ζπλαγεξκνύ, ηα λνύκεξα 3 σο 8 είλαη γηα ην ηειέθσλν ηνπ ρξήζηε. 4.8Αθύξσζε ηνπ ηειεθσληθνύ αξηζκνύ ζπλαγεξκνύ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+101+# ν πξώηνο ηειεθσληθόο αξηζκόο θέληξνπ [F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+102+# ν δεύηεξνο ηειεθσληθόο αξηζκόο θέληξνπ [F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+103+# ν πξώηνο ηειεθσληθόο αξηζκόο ρξήζηε. Αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηα ππόινηπα. 4.9Ρύζκηζε ηνπ θσδηθνύ δηεύζπλζεο ηνπ ρξήζηε Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]009+=υυυυ+# Καηάζηαζε: ΥΥΥΥ=4 ςεθία ηνπ θσδηθνύ ρξήζηε ηα νπνία είλαη 1234 ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε. Μεηά ηελ ξύζκηζε ηνπ θσδηθνύ ρξήζηε, όηαλ ρηππάεη ν ζπλαγεξκόο, ην θέληξν ηνπ ζπλαγεξκνύ ζα ζβήλεη ηνλ ειεγθηή ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο πνπ ρηππάεη. 4.10Ρύζκηζε ηεο παξαγσγήο ειέγρνπ Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+171+υ# ην πξώην θέληξν ζπλαγεξκνύ Λεηηνπξγία:[F4+ θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+172+υ# ην δεύηεξν θέληξν ζπλαγεξκνύ Καηάζηαζε:ρ=1, δώλεο ζπλαγεξκνύ, πεξηθεξηθόο /αθύξσζε πεξηθεξηθνύ, νπιηζκόο, αθνπιηζκόο, πιήθηξν A, B, C Παληθόο ρ=0 δώλεο ζπλαγεξκνύ 4.11 Ρύζκηζε πξσηνθόινπ επηθνηλσλίαο ηνπ θέληξνπ ζπλαγεξκνύ Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+161+υ+# ην πξώην θέληξν ζπλαγεξκνύ 7

8 Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+162+υ+# ην δεύηεξν θέληξν ζπλαγεξκνύ Καηάζηαζε:ρ=1θσδηθόο ζύλδεζεο ID, ρ=0, ADEMOCO 4+1θσδηθόο, ν νπνίνο είλαη 1 ζηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε 4.12Ρύζκηζε ώξαο θνπδνπληνύ Λεηηνπξγία:[F4+ θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#+501+υυ+# Καηάζηαζε:ΥΥ=00-30, ε κνλάδα είλαη 1 ιεπηό, ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο είλαη κεηαμύ ιεπηά. 4.13Πξνζαξκνγή ηνπ ρξόλνπ θαζπζηέξεζεο εμόδνπ Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+502+υυ+# Καηάζηαζε:ΥΥ=00-30, ρξόλνο αλίρλεπζεο, ν νπνίνο είλαη 100 δεπηεξόιεπηα ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε, ε κνλάδα είλαη 10 δεπηεξόιεπηα, ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο είλαη κεηαμύ δεπηεξόιεπηα. 4.14Πξνζαξκνγή ηνπ ρξόλνπ θαζπζηέξεζεο εηζόδνπ Λεηηνπξγία:[F4+θσδνθόο ρξήζηε[8888]+#+503+υυ+# Καηάζηαζε:ΥΥ=00-30 ρξόλνο αλίρλεπζεο, ν νπνίνο είλαη 40 δεπηεξόιεπηα ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε, ν ρξόλνο θαζπζηέξεζεο είλαη κεηαμύ δεπηεξόιεπηα. 4.15Ρύζκηζε ηύπνπ δώλεο Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+3υυ+τ+# Καηάζηαζε:XX πνπ ζεκαίλεη ν αξηζκόο ηεο δώλεο, Τ πνπ ζεκαίλεη ν ηύπνο ηεο δώλεο: θσδηθόο ηύπνπ Τ=1-8, ν νπνίνο είλαη ην 3 ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε. 4.16Εώλε ηύπνπ έλαξμεο Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+991+# 4.17Πεξηθεξηθή δώλε 1 ζήκα πεξηθεξηνπνηεκέλεο δώλεο Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]2υυ+τ+# Καηάζηαζε:XX, πνπ ζεκαίλεη ηνλ αξηζκό ηεο δώλεο, XX=01-32, Τ=0[ πεξηθεξηθόο], ή1[ αθύξσζε], ην νπνίν είλαη ην 1 ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε. Λεηηνπξγία:Ο ρξήζηεο ρξεηάδεηαη λα θιείζεη θάπνηα δώλε πξνζσξηλά, κεηά απηή ε δώλε κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ειεύζεξα ρσξίο ζπλαγεξκό. Απηή ηελ ζηηγκή ε πεξηθεξηθή δώλε κπνξεί λα επηιεγεί. 2 Όιεο νη δώλεο πεξηθεξηνπνηεκέλεο Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+9010+# 3 Αθύξσζε όισλ ησλ πεξηθεξηθώλ δσλώλ Λεηηνπξγία:[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]9011+# 8

9 4.18Πεξηθεξηθέο δώλεο ακθηζβεηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+7υυ+# Καηάζηαζε:XX ζεκαίλεη ηνλ αξηζκό ηεο δώλεο, ε έλδεημε ηεο δώλεο είλαη αλακκέλε αλ νη δώλεο είλαη πεξηθεξηθέο, ε έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο είλαη αλακκέλε αλ ππάξρεη έιεγρνο γηα ηελ παξαπνίεζε ηεο επηθάλεηαο ειέγρνπ ή γηα θαηάζηαζε αλάγθεο; Ο αξηζκόο ηεο δώλεο θαη ε έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο είλαη αλακκέλεο αλ ην πιήθηξν θαηά ηεο παξαπνίεζεο έρεη πεξηθεξηνπνηεζεί. 4.19Αλαπαξαγσγή ησλ θαηαγεγξακκέλσλ ζπκβάλησλ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+8υυ+# Καηάζηαζε:8XX ζεκαίλεη ησλ αξηζκό ησλ θαηαγξαθώλ, από Αλ έρεη ρηππήζεη ν ζπλαγεξκόο, ν δείθηεο ηεο δώλεο είλαη ζε ιεηηνπξγία; Αλ έρεη κπεη ζε ιεηηνπξγία ν ζπλαγεξκόο, ν δείθηεο ηεο δώλεο 1 θαη ηεο δώλεο 5 ζα είλαη αλακκέλνο; Αλ ρηππήζεη ν ζπλαγεξκόο κε ηελ παξνπζία θάπνηνπ ν δείθηεο ηεο δώλεο 1 θαη ηεο δώλεο 6 ζα είλαη αλακκέλνο; Αλ ηεζεί ν ζπλαγεξκόο εθηόο ιεηηνπξγίαο, ν δείθηεο ηεο δώλεο 1 θαη ηεο δώλεο 7 ζα είλαη αλακκέλνο, αλ ππάξρεη πίεζε, ν δείθηεο ηεο δώλεο 1 θαη ηεο δώλεο 8 ζα είλαη αλακκέλνο; Ζ έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο είλαη αλακκέλε αλ είλαη ζε ιεηηνπξγία ην ζύζηεκα θαηά ηεο παξαπνίεζεο ή ππάξρεη θάπνηα έθηαθηε αλάγθε; Ο αξηζκόο ηεο δώλεο θαη ε έλδεημε ηεο θαηάζηαζεο είλαη αλακκέλα αλ ππάξμεη πξνζπάζεηα παξαπνίεζεο ηνπ πιεθηξνινγίνπ. 4.20Κσδηθόο γηα απνθαηάζηαζε θαη αλαπαξαγσγή ζηηο αζύξκαηεο δώλεο Λεηηνπξγία[F4+ θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+508+xx+# Καηάζηαζε:XX, 00 ζεκαίλεη ειεγθηέο από απόζηαζε; ζεκαίλεη αζύξκαηνπο αληρλεπηέο. Μεηά ηελ ηνπνζέηεζε ειέγρνπ, ν ρξήζηεο πξέπεη λα ελεξγνπνηήζεη έλαλ αζύξκαην αληρλεπηή, κε ηελ αληηζηνίρεζε ε έλδεημε ηεο δώλεο θαη ε έλδεημε ηνπ ζήκαηνο ζα είλαη αλακκέλεο, πηέζηε # γηα επαιήζεπζε. εκείσζε:ζ επηθάλεηα ειέγρνπ κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη ην πεξηζζόηεξν 5 θσδηθνύο ειεγθηώλ από απόζηαζε. Αλ ππάξμεη ππέξβαζε ησλ 5, ε επηθάλεηα ειέγρνπ κπνξεί λα δηαγξάςεη έλα, ζην ηέινο ζα ππάξρνπλ κόλν 5 έγθπξνη θσδηθνί. 4.21Γηαγξαθή ησλ αζύξκαησλ αληρλεπηώλ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+509+υυ+# Καηάζηαζε:XX, 00 ζεκαίλεη ειεγθηέο από απόζηαζε; ζεκαίλεη αζύξκαηνπο αληρλεπηέο. 4.22Ρύζκηζε ηεο ώξαο θνπδνπληνύ ζηνλ έιεγρν από απόζηαζε Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+505+# 9

10 Καηάζηαζε:X- 1-9, πνπ είλαη ην 6 ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε 4.23Ρύζκηζε ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο, έιεγρνο ζε ιεηηνπξγία/ ζε κε ιεηηνπξγία Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+151+υ+# Καηάζηαζε:X=1 έιεγρνο; Υ=0 όρη έιεγρνο, πνπ είλαη ην 1 ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε. 4.24Ρύζκηζε θαηά ηεο παξαπνίεζεο ηεο επηθάλεηαο ειέγρνπ θαη ηνπ πιεθηξνινγίνπ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]243+υ+# κε παξαπνίεζε ηεο επηθάλεηαο ειέγρνπ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]251+υ+# πξώηε κε παξαπνίεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]252+υ+# δεύηεξε κε παξαπνίεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]253+υ+# ηξίηε κε παξαπνίεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ Λεηηνπξγία[F4+ θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]254+υ+# ηέηαξηε κε παξαπνίεζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ ΚαηάζηαζεX=1 ζπλαγεξκόο; Υ=0 όρη ζπλαγεξκόο 4.25Ρύζκηζε αλνηθηνύ/ θιεηζηνύ θνπδνπληνύ ηεο ιεηηνπξγίαο ή κε ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπλαγεξκνύ Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+150+υ+# Καηάζηαζε:X=1 θνπδνύλη αλνηθηό;υ=0 θνπδνύλη θιεηζηό, πνπ είλαη ην 0 ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε. 4.26Έιεγρνο ηεο κπαηαξίαο Λεηηνπξγία[F4+θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+601+υ+# Καηάζηαζε:Υ=1-5, 1=15 ιεπηά, 2=30 ιεπηά, 3=1 ώξα, 4=2 ώξεο, 5=4 ώξεο πνπ είλαη ην 3 ζύκθσλα κε ηελ εξγνζηαζηαθή ξύζκηζε. 4.27Πξόζζεζε πιεθηξνινγίνπ ηελ επηθάλεηα ειέγρνπ κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ ην πεξηζζόηεξν 4 πιεθηξνιόγηα, ε επηθάλεηα ειέγρνπ μερσξίδεη ηα πιεθηξνιόγηα κεηαμύ ηνπο κέζσ ηεο δηεύζπλζεο ηνπ θάζε πιεθηξνινγίνπ. 4.28Αθύξσζε πιεθηξνινγίνπ Λεηηνπξγία[F4+ θσδηθόο ρξήζηε[8888]+#]+992+#. 10

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ

SAF-1010C2 Τ ΚΕΤΗ GSM ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Τ ΣΗΜΑ Α ΦΑΛΕΙΑ SAF-1010C2 ΤΚΕΤΗ GSM ΚΑΙΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΣΗΜΑ ΑΦΑΛΕΙΙΑ Οδεγίεο Υξήζεο SS AAFF II AANN ΕΕΠΠΕΕ ΥΔΓΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΚΔΤΗ ΚΔΡΑΙΑ Η θεξαία πξέπεη λα ζπλδεζεί πξηλ ηεζεί ε ζπζθεπή ζε ιεηηνπξγία ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM

JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM JA-80Y ηηλεμεηαδόηηρ GSM Ο JA-80Y είλαη έλα εμάξηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο Oasis. Απηό ην εγρεηξίδην ηζρύεη γηα ηελ έθδνζε ινγηζκηθνύ XA61010 ή λεόηεξε. Ο ηειεκεηαδόηεο είλαη ζρεδηαζκέλνο λα εγθαηαζηαζεί κέζα

Διαβάστε περισσότερα

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010

EOS 9004,9008. Οδεγίεο Χξήζεο. SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 2010 EOS 9004,9008 Οδεγίεο Χξήζεο SIGMA SECURITY-X.ΦΔΗΓΑ-www.sigmasec.gr version 4.6.2010 Πεξηερόκελα Πίνακας περιεχομένων Οδεγίεο αζθαιείαο...3 Κεθάιαην 1: Χαξαθηεξηζηηθά DVR...4 Κεθάιαην 2: Γηάηαμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ

IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ IP CAMERA NC530 W ΝΓΖΓΗΔΠ ΣΟΖΠΖΠ Δπηζθεθηείηε ηελ ειεθηξνληθή καο δηεύζπλζε: www.alfalamda.gr ΔΗΠΑΓΥΓΖ Η IP θάκεξα ζπλδπάδεη κία ςεθηαθή βίληεν-θάκεξα πςειήο πνηόηεηαο κε ζύλδεζε ζε δίθηπν θαη έλα ηζρπξό

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Telephony (BBT) Home

Broadband Telephony (BBT) Home 1 Broadband Telephony (BBT) Home Θέκαηα Δπξπδσληθή Σειεθσλία Πεξηγξαθή BBT Home Σεξκαηηθόο Δμνπιηζκόο Γπλαηόηεηεο BBT Home Αδπλακίεο BBT Home Δζσηεξηθή Καισδίσζε Δκπεηξία θαη Γλώζε Ηιεθηξνληθή Γηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ

Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD. Roger S.C. Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Φοπηηό ζύζηημα επιηήπηζηρ πεπιπόλων PATROL II LCD Δγρεηξίδην Λεηηνπξγίαο & Σερληθώλ Υαξαθηεξηζηηθώλ Roger S.C. NK Ltd Partners Ινύλ. 2010 Ειζαγωγή Σν ζύζηεκα PATROL II LCD είλαη έλα θνξεηό ζύζηεκα επηηήξεζεο

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35

2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 2003 Ίδρυμα ECDL (The European Computer Driving Licence Foundation Ltd). All rights reserved Σελίδα 1 από 35 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΝΟΣΖΣΑ 1 - ΒΑΗΚΔ ΈΝΝΟΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ... 4 ΔΝΟΣΖΣΑ 2 - ΥΡΖΖ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL

Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL REG. N. 4796 UNI EN ISO 9001:2000 Art 1673 Αληρλεπηήο εμσηεξηθνύ ρώξνπ ηξηπιήο ηερλνινγίαο / Triple technology outdoor detector Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο TECHNICAL MANUAL MADE IN ITALY 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ SUMMARY

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού

Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού Οδηγός καηαζκεσής διαδραζηικών αζκήζεων μέζο ηοσ λογιζμικού: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Οδηγός εκμάθησης Hot Potatoes 6... 3 Τι είναι τα Hot Potatoes... 4 Τύποι αρχείων... 5 Εισαγωγή στο JQuiz... 5 Εισαγωγή στο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ. 0.63 (m/s) (Καζαξό) 2.20 4 Δπηηάρπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ Α. ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΞΖ 1 Μελέηη ΣΡΗΒΖ (ζηαηικήρ και ολίζθηζηρ) με σπήζη ΛΑ (Multilog) ΌΡΓΑΝΑ ΤΛΗΚΑ ύζηεκα ζπγρξνληθήο ιήςεο θαη απεηθόληζεο (ΛΑ) Multilog, Η/Τ κε εγθαηεζηεκέλν ην ινγηζκηθό Multilab 1.4 Αηζζεηήξαο δύλακεο Ξύιηλνη

Διαβάστε περισσότερα