Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας"

Transcript

1 Πειραιώς Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. ΑΗΣ Αλιβερίου 3 και 4 και ΑΗΣ Λαυρίου Κερατέας Ι Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 19 η Ιουνίου 2014, και Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α 179/ και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 132 και 196 παρ Τις διατάξεις του άρθρου 33 παράγραφος 1 του ν. 3734/1999 «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α 8/ ). 3. Τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 1498 Β / ). 4. Τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 57/ (ΦΕΚ Β 103/ ) απόφαση της ΡΑΕ, όπως μεταγενέστερα έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε με την απόφαση ΡΑΕ 56/2012 (ΦΕΚ Β 104), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Τους όρους και περιορισμούς της ενιαίας άδειας παραγωγής που έχει χορηγηθεί στη ΔΕΗ ΑΕ (ΦΕΚ Β 92/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 7. Την μελέτη για εκτίμησης επικινδυνότητας ως προς την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με Φυσικό Αέριο, η οποία εκπονήθηκε από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κανονισμού 994/2010/ΕΚ. 8. Την υπ αριθμ. πρωτ. Ι / επιστολή της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. προς ΡΑΕ. 9. Την υπ αριθμ. πρωτ. Ι / επιστολή της εταιρείας ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. προς ΡΑΕ. 10. Την υπ αριθμ. πρωτ. Ι / επιστολή της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. προς ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.

2 11. Την υπ αριθμ. πρωτ. Ι / επιστολή της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. προς ΡΑΕ. 12. Την υπ αριθμ. πρωτ. Ι / επιστολή της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς ΡΑΕ. 13. Την υπ αριθμ. πρωτ. Ι / επιστολή της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. προς ΡΑΕ. 14. Την υπ αριθμ. πρωτ. Ι / επιστολή της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς ΡΑΕ. 15. Την υπ αριθμ. πρωτ. Ι / επιστολή της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. προς ΡΑΕ. 16. Την υπ αριθμ. πρωτ. Ι / επιστολή της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. προς ΡΑΕ. 17. Την υπ αριθμ. 111/2014 Απόφαση ΡΑΕ. 18. Την υπ αριθμ. πρωτ. Ο-57954/ επιστολή της ΡΑΕ προς ΑΔΜΗΕ. 19. Την υπ αριθμ. πρωτ. Ι / επιστολή της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς ΡΑΕ. Σκέφτηκε ως εξής : Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 196 του νόμου 4001/2011 και τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 33 του ν. 3734/2009, με απόφαση της ΡΑΕ που εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου Διαχειριστή, καθορίζεται το καθεστώς και οι όροι λειτουργίας των Μονάδων της ΔΕΗ ΑΕ που αντικαθίστανται από νέες Μονάδες παραγωγής (αποξήλωση ή θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών ή παροχή επικουρικών υπηρεσιών). Σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, δύο μήνες πριν την ημερομηνία ένταξης στο Σύστημα ή στα Δίκτυα κάθε νέας Μονάδας, η ΔΕΗ ΑΕ οφείλει να υποβάλλει αίτημα για τον καθορισμό των παλαιών προς αντικατάσταση Μονάδων, αντίστοιχης ισχύος.. Περαιτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 283 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ σχετικά με τη Θέση σε Εφεδρεία Εκτάκτων Αναγκών Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.: «1. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας των μονάδων της ΔΕΗ που λαμβάνουν άδεια παραγωγής, στην οποία περιλαμβάνεται όρος για τη θέση μονάδων σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών παλαιών μονάδων, και για μονάδες η άδεια παραγωγής των οποίων περιλαμβάνει ανάλογο όρο, η ΔΕΗ οφείλει να θέτει σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών Κατανεμόμενες Μονάδες, που καλύπτονται από την ενιαία άδεια παραγωγής, συνολικής ισχύος ισόποσης με την ισχύ της εκάστοτε μονάδας που τίθεται σε εμπορική λειτουργία. Ο καθορισμός των μονάδων που τίθενται σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικής τεχνικής και οικονομικής μελέτης που υποβάλλεται από τη ΔΕΗ δύο (2) μήνες πριν από την αναμενόμενη έναρξη της εμπορικής λειτουργίας των νέων μονάδων, και εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ. 2. Μετά τον καθορισμό των μονάδων που τίθενται σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών, η ΔΕΗ συνάπτει, εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου, σχετική σύμβαση με τον Διαχειριστή του Συστήματος, με την οποία ο Διαχειριστής του Συστήματος αναλαμβάνει τη διαχείριση κάθε μονάδας που τίθεται σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών, σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα. Οι συμβάσεις αυτές εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Το περιεχόμενο των συμβάσεων αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τον παρόντα Κώδικα.» Σύμφωνα με το Άρθρο 122 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ «3. Με τη Σύμβαση Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών καταβάλλονται στον κάτοχο άδειας παραγωγής πληρωμές για τη Διαθεσιμότητα Παροχής, την Ετοιμότητα Παροχής και την Παροχή Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος, κατά το Άρθρο 123 του παρόντος Κώδικα.» Συναφώς, σύμφωνα με το Άρθρο 123 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ σχετικά με τις πληρωμές στο πλαίσιο των Συμβάσεων Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών: - 2 -

3 «1. Οι χρεώσεις και πληρωμές που προβλέπονται στο παρόν Κεφάλαιο διενεργούνται στο πλαίσιο του Λογαριασμού για Επικουρικές Υπηρεσίες και Συμπληρωματική Ενέργεια (Λ-Δ). 2. Οι πληρωμές υπολογίζονται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών και διακρίνονται σε: Α) Πληρωμή για τη Διαθεσιμότητα της Μονάδας Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών η οποία αντιστοιχεί σε δαπάνες πάγιου χαρακτήρα, στις οποίες περιλαμβάνονται οι δαπάνες κεφαλαίου και κάθε δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης πάγιου χαρακτήρα, προκειμένου η Μονάδα να είναι σε κατάλληλη κατάσταση τεχνικής ικανότητας παροχής της Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος ειδικά σε έκτακτες καταστάσεις στις οποίες υφίσταται κίνδυνος μη κάλυψης της συνολικής απορρόφησης ενέργειας από το Σύστημα. Οι δαπάνες κεφαλαίου υπολογίζονται με βάση την αναπόσβεστη λογιστική αξία των παγίων στοιχείων της Μονάδας με επιτόκιο απόδοσης κεφαλαίου που καθορίζεται από τη ΡΑΕ. Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης πάγιου χαρακτήρα της Μονάδας υπολογίζονται με βάση τα αποτελέσματα κοστολογικού ελέγχου που διενεργεί ο Διαχειριστής του Συστήματος. Β) Πληρωμή για την Ετοιμότητα Παροχής Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος από τη Μονάδα Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών, η οποία αντιστοιχεί: (α) στο κόστος καυσίμου που αφορά στη διατήρηση της ετοιμότητας της Μονάδας όταν αυτή δεν παράγει, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω όρους που προβλέπονται στη Σύμβαση, και (β) στο κόστος λειτουργίας και συντήρησης, εκτός του κόστους καυσίμου, που αφορά στη διατήρηση της ετοιμότητας της Μονάδας όταν αυτή δεν παράγει, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω όρους που προβλέπονται στη Σύμβαση. Γ) Πληρωμή για την Παροχή Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος από τη Μονάδα Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών η οποία αντιστοιχεί σε δαπάνες μεταβλητού χαρακτήρα για την παροχή της Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος. Για τον υπολογισμό της πληρωμής αυτής λαμβάνονται υπόψη τα εξής: (1) Για την ενέργεια η οποία εγχέεται από τη Μονάδα Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών όταν αυτή παρέχει Συμπληρωματική Ενέργεια Συστήματος η πληρωμή αντιστοιχεί στο Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω όρους που προβλέπονται στη Σύμβαση. (2) Στην περίπτωση κατά την οποία η Μονάδα Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών ευρίσκεται σε κατάσταση μη συγχρονισμού και καλείται με Εντολή Κατανομής να συγχρονίσει για την παροχή Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος, καταβάλλεται επιπλέον πληρωμή που αντιστοιχεί στο Ειδικό Κόστος Εκκίνησης, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω όρους που προβλέπονται στη Σύμβαση. Δ) Πληρωμή για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών από τη Μονάδα Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών όταν αυτή έχει συγχρονίσει με το Σύστημα για την Παροχή Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος, η οποία πληρωμή αντιστοιχεί σε δαπάνες μεταβλητού χαρακτήρα για την παροχή των Επικουρικών Υπηρεσιών. Για τον υπολογισμό της πληρωμής αυτής λαμβάνονται υπόψη τα εξής: (1) Για την Πρωτεύουσα Ρύθμιση και Εφεδρεία δεν καταβάλλεται επιπλέον πληρωμή

4 (2) Εφόσον η Μονάδα Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών παρέχει Δευτερεύουσα Ρύθμιση και Εφεδρεία καταβάλλεται επιπλέον πληρωμή που αντιστοιχεί στο πρόσθετο μεταβλητό κόστος συντήρησης για τη λειτουργία υπό αυτόματη ρύθμιση παραγωγής, όπως αυτό υπολογίζεται με βάση τα στοιχεία της Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων και τους τυχόν περαιτέρω όρους που προβλέπονται στη Σύμβαση. (3) Για την Τριτεύουσα Ρύθμιση και Στρεφόμενη Εφεδρεία δεν καταβάλλεται επιπλέον πληρωμή. (4) Για τη Ρύθμιση Τάσης δεν καταβάλλεται επιπλέον πληρωμή.» Επειδή, η ΡΑΕ, με την υπ αριθμ. απόφασή της 111/2014, καθόρισε τις μονάδες: ΑΗΣ Πτολεμαϊδας 1, ΑΗΣ Μεγαλόπολης 1 και 2, ΑΗΣ Λαυρίου-Κερατέας Ι, ΑΗΣ Αλιβερίου 3 και 4, καθώς και τις μονάδες ΑΗΣ Λιπτόλ 1 και 2, ως μονάδες που αντιστοιχούν στις νέες μονάδες ΑΗΣ Λαυρίου-Κερατέας V και ΑΗΣ Αλιβερίου V και αποφάσισε την οριστική απόσυρση των μονάδων ΑΗΣ Μεγαλόπολης 1 και 2 και ΑΗΣ Λιπτόλ 1 και 2, κατόπιν πρότασης της ΔΕΗ ΑΕ και της σύμφωνης γνώμης του ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Επίσης αποφάσισε την συνέχιση και ολοκλήρωση της εξέτασης για τη θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των μονάδων ΑΗΣ Αλιβερίου 3 και 4 και ΑΗΣ Λαυρίου-Κερατέας Ι. Επειδή, σε ορισμένα σενάρια διακοπής της τροφοδοσίας της Χώρας με Φυσικό αέριο, τα οποία εξετάστηκαν κατά την εκτίμηση επικινδυνότητας, η οποία εκπονήθηκε το 2011 από την ΡΑΕ, εκτιμήθηκε ότι θα ήταν αναγκαία, μεταξύ άλλων εκτεταμένη χρήση άλλων πηγών ενέργειας (ΥΗΣ και πετρελαϊκοί ΘΗΣ), προκειμένου να αποφευχθούν περικοπές στην τροφοδοσία καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Επειδή, ο ΑΔΜΗΕ, με το ΡΑΕ/Ι / (σχετικό 19) έγγραφό του, υπέβαλε την ζητούμενη από την ΡΑΕ μελέτη κόστους-οφέλους διατήρησης των ως άνω τριών πετρελαϊκών μονάδων σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών για την αντιμετώπιση προβλημάτων τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας του Συστήματος και διατήρησης της ασφάλειας εφοδιασμού σε περίπτωση κρίσης φυσικού αερίου. Με τη μελέτη αυτή, ο ΑΔΜΗΕ επικαιροποίησε την ανάλυση για την ανάγκη διατήρησης των εν λόγω πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ, λαμβάνοντας υπόψη εύλογες παραδοχές, με βασική παραδοχή ότι η κρίση φυσικού αερίου συμβαίνει κατά την εβδομάδα της χειμερινής αιχμής. Λαμβάνοντας υπόψη τη μέση διαθεσιμότητα των θερμικών μονάδων ανά κατηγορία καυσίμου, υπολογίστηκε ο δείκτης αξιοπιστίας της αναμενόμενης μη εξυπηρετούμενης ενέργειας (Expected Unserved Energy, EUE), η οποία μπορεί να αποφευχθεί από τη λειτουργία των εν λόγω μονάδων σε περίπτωση κρίσης φυσικού αερίου, για την υπό εξέταση εβδομάδα. Από την ανάλυση προκύπτει ότι η διατήρηση των πετρελαϊκών μονάδων σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών για τη διετία θα καλύψει ενεργειακές ανάγκες που κυμαίνονται, ανάλογα με τα σενάρια, από 7931 MWh έως MWh σε μια τέτοια περίπτωση. Στα πλαίσια αυτής της μελέτης, για την κάλυψη του φορτίου, εκτός από την λειτουργία των πετρελαϊκών μονάδων, απαιτήθηκε και η λειτουργία όλων των μονάδων ΦΑ που έχουν τη δυνατότητα εναλλακτικού καυσίμου (πετρέλαιο). Αναφέρεται, επίσης, ότι σε μία παρατεταμένη κρίση τροφοδοσίας της χώρας με φυσικό αέριο, προφανώς οι μονάδες θα χρειαστεί να λειτουργήσουν για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και ενδεχομένως, ανάλογα με την έκταση και την ένταση του προβλήματος, πιθανόν να μην εξυπηρετηθούν οι ανάγκες. Σύμφωνα με την ανάλυση του ΑΔΜΗΕ, θεωρώντας το μοναδιαίο κόστος της Αναμενόμενης Μη Εξυπηρετούμενης Ενέργειας (VoLL, Value of Lost Load) ίσο με 4000 /MWh, το όφελος από τη διατήρηση των πετρελαϊκών μονάδων σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών για τη διετία , όπως αποτιμάται μέσω της - 4 -

5 κοστολόγησης της αποφευχθείσας μη εξυπηρετούμενης ενέργειας σε περίπτωση λειτουργίας τους σε ενδεχόμενη κρίση εφοδιασμού της χώρας με ΦΑ, κυμαίνεται μεταξύ 31,7 74,1 εκ, ανάλογα με τη συνεισφορά των ΑΠΕ, εφόσον είναι εφικτές περιορισμένες εισαγωγές, ενώ σε περίπτωση αυτόνομης λειτουργίας του διασυνδεδεμένου ηλεκτρικού συστήματος, το όφελος κυμαίνεται μεταξύ 97,3 119,5 εκ. Περαιτέρω, οι εναλλακτικές ή συμπληρωματικές λύσεις, σύμφωνα με τη μελέτη του ΑΔΜΗΕ, οι οποίες θα μπορούσαν να συμβάλουν περισσότερο ή λιγότερο σε μια τέτοια κρίση, ανάλογα και με την ένταση και διάρκεια αυτής, είναι οι ακόλουθες: 1. Συμβάσεις Διακοψιμότητας Φορτίου Μεγάλων Πελατών 2. Λειτουργία όλων ή κάποιων μονάδων ΦΑ που έχουν αυτή τη δυνατότητα με εναλλακτικό καύσιμο (πετρέλαιο) 3. Τροποποιήσεις υφιστάμενων μονάδων ΦΑ ώστε να έχουν στο μέλλον τη δυνατότητα λειτουργίας με εναλλακτικό καύσιμο 4. Δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων ΦΑ 5. Δημιουργία νέου σημείου εισόδου ΦΑ στη χώρα, κατά προτίμηση με τροφοδότηση από άλλο προμηθευτή Μεταξύ των ως άνω αναφερόμενων λύσεων,, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ θεωρεί ότι οι Συμβάσεις Διακοψιμότητας Φορτίου Μεγάλων Πελατών δεν είναι συγκρίσιμες με την ενδεχόμενη διατήρηση των πετρελαϊκών μονάδων σε κατάσταση εφεδρείας εκτάκτων αναγκών, καθώς, ενώ μπορεί να αποδειχτούν σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση της ζήτησης κατά την αντιμετώπιση ολιγόωρων εκτάκτων προβλημάτων του Συστήματος, η ενεργοποίησή τους για μεγάλο συνεχόμενο διάστημα δεν θα είναι εφικτή. Επιπροσθέτως, η λειτουργία όλων ή κάποιων μονάδων ΦΑ που έχουν αυτή τη δυνατότητα με εναλλακτικό καύσιμο έχει ληφθεί υπόψη κατά την εκπόνηση της μελέτης ενώ οι υπόλοιπες λύσεις αφορούν χρόνο υλοποίησης που ενδεχομένως τις καθιστά διαθέσιμες μετά τη διετία , και επιπλέον στοχεύουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων σε διαφορετική χρονική κλίμακα. Επειδή, από τη μελέτη κόστους-οφέλους που εκπόνησε ο ΑΔΜΗΕ συμπεραίνεται ότι η διατήρηση των μονάδων 3 και 4 του ΑΗΣ Αλιβερίου και της μονάδας 1 του ΑΗΣ Λαυρίου-Κερατέας σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών αποτελεί τη μόνη προσωρινή εναλλακτική λύση, η οποία αφορά την περίοδο μέχρι το τέλος του 2015, για τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος του ηλεκτρικού συστήματος σε περίπτωση κρίσης Φυσικού Αερίου. Επειδή, με τις τρέχουσες τιμές καυσίμων το μεταβλητό κόστος παραγωγής των εν λόγω μονάδων είναι σημαντικά χαμηλότερο έναντι της χρήσης πετρελαίου ως εναλλακτικό καύσιμο σε μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου, γεγονός που δύναται να συμβάλλει στον περιορισμό του κόστους αντιμετώπισης ενδεχόμενης κρίσης τροφοδοσίας της Χώρας με φυσικό αέριο. Επειδή, για τις εν λόγω μονάδες που τίθενται σε καθεστώς εφεδρείας τα επενδεδυμένα κεφάλαια λογίζονται ως χαμηλού επενδυτικού ρίσκου, λόγω αφενός της μη συμμετοχής των μονάδων αυτών σε ανταγωνιστικές δραστηριότητες και αφετέρου λόγω των συμβατικών προβλέψεων για βέβαιες πληρωμές βάσει κοστολογικών στοιχείων. Συνεπώς, για τον καθορισμό του επιτοκίου απόδοσης κεφαλαίου θεωρείται εύλογο ένα επιτόκιο αντίστοιχο με αυτό που εγκρίνεται για ανάλογες δραστηριότητες χαμηλού επενδυτικού κινδύνου με υψηλό βαθμό βεβαιότητας εσόδων. Επειδή, με βάση τα προκαταρκτικά διαθέσιμα στοιχεία κόστους διατήρησης των εν λόγω τριών πετρελαϊκών αυτών μονάδων, τα οποία προσκόμισε η ΔΕΗ ΑΕ, - 5 -

6 διαπιστώνεται ότι το εκτιμώμενο συνολικό ετήσιο κόστος και για τις τρεις μονάδες, δεν υπερβαίνει τα 7,5-8,5 εκ., ενώ υπάρχουν σημαντικά περιθώρια συμπίεσης του κόστους αυτού, με την αποτύπωση των πραγματικών πρόσθετων δαπανών του αδειούχου για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι, η παρεχόμενη υπηρεσία (εφεδρεία εκτάκτων αναγκών) παρέχεται, χωρίς να προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, και συνεπώς, θα πρέπει τα κόστη για την παροχή της υπηρεσίας αυτής να περιοριστούν στα ελάχιστα δυνατά και οπωσδήποτε να αποτελούν πρόσθετες πραγματικές δαπάνες για τον συγκεκριμένο σκοπό, προς όφελος του καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας που τελικά επωμίζεται το κόστος αυτό. Αποφασίζει 1. Oι μονάδες ΑΗΣ Αλιβερίου 3 και 4 και ΑΗΣ Λαυρίου-Κερατέας Ι να τεθούν σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών έως το τέλος του 2015, σύμφωνα με τα άρθρα 283, 122 & 123 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, λόγω της αναγκαιότητάς τους για την ασφάλεια εφοδιασμού του Συστήματος, όπως προκύπτει από την εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ΑΔΜΗΕ ΑΕ. 2. Να καταρτιστούν με τη συνεργασία ΔΕΗ ΑΕ και ΑΔΜΗΕ ΑΕ, οι σχετικές συμβάσεις μεταξύ της ΔΕΗ ΑΕ και του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ΑΔΜΗΕ ΑΕ και να υποβληθούν από κοινού, το συντομότερο δυνατό για έγκριση στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ (άρθρα 283, 122 & 123). 3. Κατά την κατάρτιση των εν λόγω συμβάσεων θα πρέπει: α) να περιληφθούν μόνο οι πραγματικές πρόσθετες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες για τη διατήρηση σε ετοιμότητα των εν λόγω μονάδων, με γνώμονα το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και το μικρότερο δυνατό κόστος για τον Έλληνα καταναλωτή. β) το επιτόκιο απόδοσης επί των απασχολούμενων κεφαλαίων για τον προσδιορισμό της πληρωμής διαθεσιμότητας των μονάδων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 123 του ΚΔΕΣΜΗΕ, να καθορισθεί σε 8,5%. γ) να μην συμπεριληφθούν στο ετήσιο κόστος για την παροχή της υπηρεσίας αυτής οι ετήσιες αποσβέσεις που λογίζονται επί της αναπόσβεστης αξίας των παγίων των εν λόγω μονάδων, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ. δ) να περιληφθεί όρος πρόωρης λήξης της σύμβασης για συγκεκριμένη μονάδα, σε περίπτωση μείζονος βλάβης της μονάδας, εφόσον η επισκευή της δεν είναι οικονομικά αποτελεσματική και συμφέρουσα, και κατόπιν εξέτασης και έγκρισης σχετικού αιτήματος από τη ΡΑΕ. Αθήνα, 19/06/2014 Για τη ΡΑΕ Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος Η παρούσα υπόκειται σε αίτηση αναθεώρησης σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν.4001/

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ...

Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11. Τµήµα II ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Μ Ν ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 17. Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... Τµήµα I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ... 11 Κεφάλαιο 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩ ΙΚΑ... 11 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής... 11 Άρθρο 2 Βασικοί Ορισµοί... 11 Άρθρο 3 Εποπτεία Εφαρµογής του Κώδικα... 13 Άρθρο 4 Εγχειρίδια Εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 699/2012 Χαρακτηρισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο για απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑ XII ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Άρθρο 326 Σύµβαση Σύνδεσης 1. Οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, που πρέπει να πληρούνται

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2024 Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014. Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ. για το Έτος 2015. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 716/2014 Έγκριση Μελέτης Αντιστάθμισης Αερίου Λειτουργίας του ΕΣΜΦΑ για το Έτος 2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1795 25 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΙΤΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ Α.Π.Ε. Άρθρο 2 Παράγραφος 1, εδάφιο ε) «ε) Της ωριμότητας της διαδικασίας υλοποίησης του έργου, όπως αυτή προκύπτει από μελέτες που έχουν εκπονηθεί, γνωμοδοτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3881 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 235 1 Νοεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4203 Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007. Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 123/2007 Τροποποίηση Α φάσης Προγράµµατος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθµών κατ εξουσιοδότηση του Άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.3468/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.XII.2006 E(2006)7237 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 432/2006 - Κυπριακή Δημοκρατία Σχέδιο ενθάρρυνσης ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο από χώρους υγειονομικής ταφής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα