Υπθρεςίεσ. . Δημοζίεςζη Αγγελιών / ads posting Απιή αγγειία δηάξθεηαο 30 εκεξώλ. Δπλαηόηεηα πξνβνιήο ηνπ logo ηεο εηαηξίαο ζαο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπθρεςίεσ. . Δημοζίεςζη Αγγελιών / ads posting Απιή αγγειία δηάξθεηαο 30 εκεξώλ. Δπλαηόηεηα πξνβνιήο ηνπ logo ηεο εηαηξίαο ζαο"

Transcript

1 COMPANY PROFILE

2 Η εταιρία Η εταιρία Career Planner ιδρφκθκε από μια ομάδα ζμπειρων ςτελεχϊν ςτο χϊρο τθσ παροχισ υπθρεςιϊν με ςκοπό τθν κάλυψθ των εργαςιακϊν αναγκϊν που δθμιουργοφνται ςτα πλαίςια τθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. Η δθμιουργία ευζλικτων και ολοκλθρωμζνων πακζτων υπθρεςιϊν και θ πλιρθσ ενθμζρωςθ ςχετικά με τισ εξελίξεισ ςτο ςφγχρονο εργαςιακό περιβάλλον αποτελοφν τισ βαςικζσ μασ υπθρεςίεσ για τθν επιτυχία των ςτελεχϊν HR. Το διαδίκτυο αποτελεί το κφριο μζςο επικοινωνίασ των εταιριϊν με τουσ υποψιφιουσ εργαηόμενουσ. Για τον λόγο αυτό εμείσ ςτθν Career Planner δθμιουργιςαμε ζναν χϊρο αναηιτθςθσ εργαςίασ και επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ, όπου οι εταιρίεσ αναηθτοφν τα μελλοντικά τουσ ςτελζχθ και οι υποψιφιοι επιλζγουν τουσ μελλοντικοφσ τουσ εργοδότεσ. Το αποτελεί πλζον ζνα αξιόπιςτο μζςο ανεφρεςθσ εργαςίασ αποκτϊντασ κακθμερινά καινοφριουσ πιςτοφσ φίλουσ και ζναν ιδανικό ςυνεργάτθ για τα τμιματα Ανκρϊπινου Δυναμικοφ.

3 Υπθρεςίεσ. Δημοζίεςζη Αγγελιών / ads posting Απιή αγγειία δηάξθεηαο 30 εκεξώλ. Δπλαηόηεηα πξνβνιήο ηνπ logo ηεο εηαηξίαο ζαο Οη ππνςήθηνη απνζηέιινπλ απ επζείαο ην βηνγξαθηθό ηνπο. Εηδηθά παθέηα δύν, ηξηώλ θαη πέληε αγγειηώλ.

4 Υπθρεςίεσ. Εηαιπική Αγγελία / branded ad Αγγειία ζε πξνζαξκνζκέλν πεξηβάιινλ βαζηζκέλν ζηελ εηαηξηθή ζαο ηαπηόηεηα κε ζθνπό ηελ αλάδεημε ηεο επηρείξεζήο ζαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ζαο εηθόλαο Link ζην logo ηεο εηαηξίαο ζαο γηα κεηαθνξά από ηελ αγγειία ζην εηαηξηθό ζαο πξνθίι. Δηάξθεηα δεκνζίεπζεο 30 εκέξεο. Απανηηηικέρ επιζηολέρ ππορ ςποτηθίοςρ Οη απαληεηηθέο επηζηνιέο απνηεινύλ κηα πνιύ ζεκαληηθή ελέξγεηα γηα ηελ εηαηξία ζαο. Δίλεη θύξνο, δείρλεη επαγγεικαηηζκό θαη πξνβάιεη ηνλ αλζξώπηλν ραξαθηήξα ηεο εηαηξίαο ζαο. Η Career Planner γηα ινγαξηαζκό ζαο απνζηέιιεη απαληεηηθέο επηζηνιέο ζε όινπο ηνπ ππνςεθίνπο πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ ζηελ αγγειία ζαο.

5 Υπθρεςίεσ. Δημιοςπγία εηαιπικού πποθιλ / Company Profile Δεκηνπξγία εηαηξηθνύ πξνθίι πνπ έρεη ζαλ ζθνπό ηελ ελδπλάκσζε ηεο εηαηξηθήο ζαο εηθόλαο. Παξνπζίαζε ηεο εηαηξίαο ζαο (αμίεο, όξακα, ηζηνξία, δίθηπν, πξντόληα), όιεο ηηο δηαζέζηκεο ζέζεηο εξγαζίαο θαζώο θαη ηα δειηία ηύπνπ πνπ δεκνζηεύεηε. Σην Εηαηξηθό πξνθίι ππάξρεη δπλαηόηεηα πξνβνιήο εηαηξηθνύ video, δηαθεκηζηηθνύ banner θσηνγξαθηώλ, θαη html αξρείνπ πξνζειθύνληαο έηζη πεξηζζόηεξνπο ππνςεθίνπο. Δπλαηόηεηα link ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο ζαο απμάλνληαο ηελ επηζθεςηκόηεηά ηεο.

6 Υπθρεςίεσ. Πποβολή Δεληίυν Τύπος Δεκνζίεπζε δειηίσλ ηύπνπ ηεο εηαηξίαο ζαο ζηελ ελόηεηα Νέα Άξζξα. Δπλαηόηεηα πξνβνιήο ησλ δειηίσλ ηύπνπ θαη ζηελ πξώηε ζειίδα. Link ζην logo ηεο εηαηξίαο ζαο γηα κεηαθνξά από ην δειηίνπ ηύπνπ ζην εηαηξηθό ζαο πξνθίι.

7 Υπθρεςίεσ. Πποβολή λογοηύπος ζηην ππώηη ζελίδα Ελδπλάκσζε ηνπ brand ηεο εηαηξίαο ζαο κε πξνβνιή ηνπ ινγόηππνύ ζαο ζηελ πξώηε ζειίδα. Link από ην ινγόηππν ζην εηαηξθό ζαο πξνθίι.

8 Υπθρεςίεσ. Σςνενηεύξειρ Ελόηεηα ζπλεληεύμεσλ από ζηειέρε ηεο αγνξάο. Πξνβνιή ζηελ πξώηε ζειίδα κε θσηνγξαθία θαη αλαιπηηθή δεκνζίεπζε ζηελ ελόηεηα ησλ ζπλεληεύμεσλ..

9 Φπθρεςίεσ. Εκπαίδεςζη Franchise - Yπηπεζίερ για HR Πξνβνιή εθπαηδεπηηθώλ νξγαληζκώλ, εηαηξηώλ franchise θαη εηαηξηώλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο γηα ηα ηκήκαηα Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ. Αλαιπηηθή ελεκέξσζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπο, επθαηξηώλ ζπλεξγαζίαο θαζώο θαη ησλ πξνζθνξώλ ηνπο. Δπλαηόηεηα πξνβνιήο θαη ζηελ πξώηε ζειίδα ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα.

10 Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ Η Career Planner δηαζέηεη ζύζηεκα δηαρείξηζεο κε θαηλνηόκα εξγαιεία όπσο On line δηαρείξηζε HR Toolbox E-recruitment ηα νπνία απνηεινύλ αμηόπηζηα εξγαιεία ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ ζηειερώλ Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ. Σεκαληηθό πιενλέθηεκα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο Career Planner, ε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ζηνλ ινγαξηαζκό ηεο εηαηξίαο ζαο, ησλ βηνγξαθηθώλ ησλ ππνςεθίσλ αλά ζέζε εξγαζίαο (αγγειία). Η εηαηξία ζαο έρεη ηε δπλαηόηεηα επηινγήο μη λήυης ησλ βηνγξαθηθώλ ζεκεησκάησλ ησλ ππνςεθίσλ ζε θάπνην (αθνύ ν κεγάινο αξηζκόο ησλ ιεθζέλησλ βηνγξαθηθώλ πξνθαιεί πνιιέο θνξέο πξόβιεκα ζηελ δηαρείξηζή ηνπο). Η θαηλνηόκα ππεξεζία ηεο Career Planner επηηξέπεη ηελ απνζήθεπζε ησλ βηνγξαθηθώλ ζεκεησκάησλ ησλ ππνςεθίσλ ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο κε δπλαηόηεηεο επεμεξγαζίαο θαη ιήςεο απηώλ 24 ώξεο ην 24σξν.

11 Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ. On line διασείπιζη Η εηαηξία κπνξεί 24 ώξεο ην 24σξν λα πξνβεί ζηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο. Η Career Planner ζαο δηαζέηεη κνλαδηθά username θαη password (ηα νπνία κπνξείηε λα αιιάμεηε) πξνθεηκέλνπ λα εηζέιζεηε ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ζαο.

12 Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ. On line διασείπιζη Σην ζύζηεκα δηαρείξηζεο κπνξείηε λα δείηε ηηο ελεξγέο αγγειίεο ζαο, ηνλ αξηζκό ησλ πξνβνιώλ ηνπο θαζώο θαη ηνλ αξηζκό ησλ βηνγξαθηθώλ πνπ έρνπλ ζηαιεί ζε απηέο. Από οποοδήποηε ζημείο και με μια απλή ζύνδεζη internet μπορείηε να ανηλείζεηε ηα βιογραθικά ηφν σπουηθίφν ποσ εκδήλφζαν ενδιαθέρον για ηην αγγελία ζας αθού παραμένοσν ζηο ζύζηημα διατέιριζής ηης εηαιρίας ζας.

13 Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ. On line διασείπηζη Η Career Planner ζαο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα πξνεπηζθόπεζεο ησλ βηνγξαθηθώλ ησλ ππνςεθίσλ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα αληιείζεηε ην βηνγξαθηθό ηνπ. Έηζη δελ επηβαξύλεηαη ην ζαο κε όγθν βηνγξαθηθώλ. 24 ώξεο ην 24σξν κπνξείηε λα θάλεηε login ζηνλ ινγαξηαζκό ζαο θαη λα αληιείζεηε ηα βηνγξαθηθά ησλ ππνςεθίσλ πνπ θξίλεηε όηη ηαηξηάδνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζέζεο εξγαζίαο.

14 Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ. HR Toolbox Η Career Planner δεκηνύξγεζε κηα αθόκε θαηλνηόκα ππεξεζία γηα ηα ηκήκαηα hr. Τν HR Toolbox παξέρεη ζηα ηκήκαηα hr ππνδείγκαηα αγγειηώλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιύλεη ζηελ δηαηύπσζε θαη ηε δεκηνπξγία αγγειίαο. Με ην HR toolbox ηα ηκεκαηα Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζηελ Εξγαηηθή Ννκνζεζία.

15 Υπθρεςίεσ Διαχείριςθσ. HR Toolbox Τν HR Toolbox παξέρεη κηα επηπιένλ κνλαδηθή ππεξεζία. Δείγκαηα επαγγεικαηηθώλ επηζηνιώλ ζηελ δηάζεζε ησλ ηκεκάησλ Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ. Επηζηνιέο επίπιεμεο, πξναγσγήο, πξνζθνξά εξγαζίαο, αμηνιόγεζε εξγαδνκέλνπ, αμηνιόγεζε ππνςεθίνπ, θαλνληζκνί, θώδηθεο θαη πνιιά άιια, όια ζηελ δηάζεζε ζαο κε έλα απιό download.

16 Υπθρεςίεσ Recruitment. E-recruitment Τν e-recruitment απνηειεί κηα πξνησπνξηαθή ππεξεζία ε νπνία απνζθνπεί ζηελ θαιύηεξε δηαρέηξεζε ηνπ ρξόλνπ ζαο αμηνινγώληαο θαη επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια βηνγξαθηθά γηα ηηο εθάζηνηε αγγειίεο ζαο. Με ηελ ππεξεζία e-recruitment επηιέγνληαη νη ππνςήθηνη νη νπνίνη έρνπλ εθδειώζεη ελδηαθέξνλ γηα λα εξγαζζνύλ ζηελ εηαηξεία ζαο θαη ην πξνθίι ηνπο ηαηξηάδεη ζηα θξηηήξηά ζαο. (ειηθία,θύιιν,εθπαίδεπζε, μέλεο γιώζζεο, πξνππεξεζία). Έηζη γίλεηαη ην πξώην screening ησλ βηνγξαθηθώλ θαη ιακβάλεηε κόλν απηά πνπ ηαηξηάδνπλ ζην πξνθίι ηεο ζέζεο εξγαζίαο. Θα έρεηε όκσο πάληα ηελ δπλαηόηεηα λα δείηε όινπο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε.

17 Newsletter Η Career Planner ζαο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα πξνβνιήο ζαο, ζην κεληαίν Newsletter ηεο παξαιιήπηεο, επηζθέπηεο ηνπ ιακβάλνπλ ην κεληαίν Newsletter ηεο Career Planner θαη ελεκεξώλνληαη γηα ηηο εμειίμεηο, ηηο πξνζθνξέο θαη όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο γύξσ από ηελ αγνξά εξγαζίαο.

18 Events / Press / Campaigns Έληππα θαη θαηαρσξήζεηο ηεο Career Planner.

19 Events / Press / Campaigns Αλαθνξέο γηα ηελ Career Planner.

20 Συνεργάτεσ

21 Δραςτθριότθτεσ Η Career Planner απνηειεί κέινο ηνπ Σπλδέζκνπ Δηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ Ειιάδνο. Η Career Planner απνηειεί κέινο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Πσιήζεσλ Ειιάδνο.

22 Επικοινωνία rhellas&aq=f

23 Επικοινωνία Τθλ Fax Λ. Κθφιςίασ Χαλάνδρι

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο.

Πξνβoιή ησλ πξντνλησλ/ππεξεζηώλ ζην Internet θαη ειεθηξνληθέο πσιήζεηο. Η πξνηεηλόκελε ιύζε ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ EC.gr e-business suite web 2.0 έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ινγηθή κεηαθνξάο ειεθηξνληθά πειαηνθεληξηθήο ιύζεο κε απνδνηηθόηεηα θαη θπξίσο πξνζαξκνζκέλε ζην επηρεηξεζηαθό

Διαβάστε περισσότερα

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos

Σεσνικό εγσειπίδιο σπήζηρ ibisologismos Περιεχόμενα ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 2 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ρεηηθά κε ηελ ππεξεζία ibisologismos.... 3 Υαξαθηεξηζηηθά... 3 Πιενλεθηήκαηα... 3 Όλνκα Υώξνπ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Καιατηδήο Βαζίιεο Θεζζαλονίκη 5-6 Ιοςλίος 2014 kalaitz@teicm.gr 1 Online παρουσία επιχείρησης 2 Βήμα 1 ο : Δημιουργία Επαγγελματικής Ιστοσελίδας Να ηελ θηηάμσ κόλνο κνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε

Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Γσξεάλ εξγαιεία γηα θσηνγξαθίεο θαη αλαδήηεζε Βήκα πξνο βήκα γηα Eθπαηδεπηηθνύο Φσηνγξαθίεο ζηελ Τάμε Οη θσηνγξαθίεο είλαη έλαο εύθνινο θαη δεκηνπξγηθόο ηξόπνο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com

ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ύληνκνο Οδεγόο Γεκηνπξγίαο θαη Υξήζεο ηζηνινγίνπ (blog) ζην Blogger.com Σην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο Γηδαζθαιία Γιωζζώλ κε Νέεο Σερλνινγίεο κε δηδάζθνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET

ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ (PROJECT) TAΞΗ Β ΣΜΗΜΑ 2 ΣΙΣΛΟ ΕΡΓΑΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ INTERNET - 1 - Περιετόμενα 1. Πξόινγνο 3 2. Δηαθήκηζε ζην facebook 4 2.1 Δηαθήκηζε κε πιεξσκή 4 2.2 Δηαθήκηζε δσξεάλ 5 2.3 Δηαρείξηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα Σπνπδώλ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ θαη ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Θεκαηηθή Δλόηεηα: ΓΔΟ13 Πνζνηηθέο Μέζνδνη Αθαδεκατθό Έηνο: 2009-10 Σέηαξηε Γξαπηή Δξγαζία ζηελ Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα Γεληθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε

εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε εκαληηθέο δειώζεηο... 3 Γηθαηώκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο... 4 Κεθάλαιο 1 Πιεξνθνξίεο πξντόληνο... 5 Κεθάλαιο 2 Δγθαηάζηαζε, απεγθαηάζηαζε, δήισζε θαη ελεκέξσζε... 6 2.1 Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο... 6 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε

Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1079 Λνγηζκηθά δηαδηθηπαθήο καζεζηαθήο εμέηαζεο θαη αμηνιόγεζεο. Μηα πξώηε πξνζέγγηζε Ε. Ζωγόπνπινο 1, Κ. Μπαγνπιή 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΔΠΑ. Αηγάιεσ, ezogo@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtalk Silk. Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtalk Silk Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtalk Silk... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 8 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtalk Silk... 9 Αρχικι οκόνθ (Home)... 10 υρτάρι ειδοποιιςεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε

Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Google AdWords θάζε θιηθ θαη κηα θιήζε Μάζεηε κέζα από απηό ηνλ ΟΓΗΓΟ, πώο κπνξείηε λα Γηαθεκίζεηε Απνηειεζκαηηθά ηελ Δπηρείξεζή ζαο! Πώο ιεηηνπξγεί ε δηαθήκηζε ζην Google AdWords TM Οη δηαθεµίζεηο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο

MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο MLS iqtab Astro 3G - Οδεγόο ρξήζεο Πεξηερόκελα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογοσ... 6 Σο MLS iqtab Astro 3G... 7 Πριν το ενεργοποιιςετε... 9 Πρϊτθ επαφι με το MLS iqtab Astro 3G... 10 Αρχικι οκόνθ (Home)... 11

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Η χρήση του εργαλείου PyEmu στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ταμπάκη Ειρήνη- Μαρία Φεβρουάριος 2014 Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr

Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr Cytech Ltd. Οδεγίεο ρξήζεο ProSMS.gr www.prosms.gr Cytech Ltd 26/05/2010 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 Παξνπζίαζε ηεο ππεξεζίαο ProSMS.gr... 3 Δίζνδνο ζηελ ππεξεζία... 4 Νέν Password... 4 Γεκηνπξγία λένπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Α.Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΙΚΗ Η ΤΜΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ (INTERNET) ΣΗΝ ΓΙΑΚΔΓΑΗ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΜΑΡΜΑΛΙΓΟΤ ΟΤΜΔΛΑ ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2006 κ. ΘΔΟΓΟΙΟΤ ΘΔΟΓΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ

Κατερίνα Φιλίππου. Msc Μοντέλα Η/Υ. Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010. Γραμματειακή Υποςτήριξη. Φάκελοι και ετικέτεσ Κατερίνα Φιλίππου Msc Μοντέλα Η/Υ Σημειώςεισ για το ΙΝ.ΕΠ. 2010 Γραμματειακή Υποςτήριξη Φάκελοι και ετικέτεσ Φάκελοι και εηικέηερ Τν Word ζαο παξέρεη θάπνηα εύρξεζηα εξγαιεία πνπ ζαο επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγείηε

Διαβάστε περισσότερα