Διπλωματική Εργασία: «Green Logistics: Ο ρόλος τους στην Εξαγωγή Ελαιολάδου» Σοφία Τσακαλίδου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μάνθου Βασιλική

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διπλωματική Εργασία: «Green Logistics: Ο ρόλος τους στην Εξαγωγή Ελαιολάδου» Σοφία Τσακαλίδου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μάνθου Βασιλική"

Transcript

1 Διπλωματική Εργασία: «Green Logistics: Ο ρόλος τους στην Εξαγωγή Ελαιολάδου» Σοφία Τσακαλίδου Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μάνθου Βασιλική Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Μάρτιος 2014

2 Green Logistics: Ο ρόλος τους στην Εξαγωγή Ελαιολάδου Σοφία Τσακαλίδου Πτυχίο Οικονομικών,ΑΠΘ,2010 Διπλωματική Εργασία υποβαλλόμενη για τη μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων του ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Μάνθου-Φραγκοπούλου Βασιλική Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 06/03/2014 Μάνθου Βασιλική Βλαχοπούλου Μάρω Στειακάκης Εμμανουήλ Σοφία Τσακαλίδου 1 1

3 Περίληψη Ο αντίκτυπος των logistics στην αλλαγή του κλίματος και στην καταστροφή του περιβάλλοντος προσέλκυσε τα τελευταία χρόνια την αυξανόμενη προσοχή των επιχειρήσεων ώστε να ανασχεδιάσουν την εφοδιαστική τους αλυσίδα με πιο φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους. Πράσινες πρακτικές στις μεταφορές, στην αποθήκευση και σε άλλες υπηρεσίες καθώς και τα πράσινα πληροφοριακά συστήματα έχουν γίνει ευρέως διαδεδομένα και απαραίτητα, συνδυάζοντας έτσι την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων με λειτουργίες που έχουν τις λιγότερες δυνατές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν τα green logistics και να διερευνηθεί κατά πόσο ενσωματώνονται στην εφοδιαστική αλυσίδα των εξαγωγών ελαιολάδου κυρίως στους τομείς των μεταφορών και της συσκευασίας. Περιλαμβάνεται η ανάλυση του όρου των green logistics, οι συνήθεις πρακτικές, τα οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από την εφαρμογή τους, το υφιστάμενο περιβάλλον καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο. Στην συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη την βιβλιογραφική ανασκόπηση, εξετάσθηκε ο βαθμός ενσωμάτωσης της φιλοσοφίας και των πρακτικών των green logistics στις εξαγωγές ελαιολάδου από Ελλάδα προς Πολωνία. Λέξεις Κλειδιά: Green Logistics, Πράσινες Εμπορευματικές Μεταφορές, Πράσινη Αποθήκευση, Πράσινες Υπηρεσίες, Πράσινα Πληροφοριακά Συστήματα, Εξαγωγές Ελαιολάδου 2 2

4 Abstract The impact of logistics on the climate change and on the destruction of the environment, has attracted lately increasing attention of the enterprises, so as to redesign their supply chain in more environmentally friendly ways. Green practices in freight transport, storage and other services and green IT systems have become widespread and necessary, combining thus the effective and efficient operation of business, with functions that have the least possible negative environmental impacts. The purpose of this paper is to study the green logistics and to investigate, whether they are incorporated in the supply chain of olive oil exports, mainly in the areas of freight transport and packaging. An analysis of the term green logistics, their practices, the derived benefits of their implementation, the existing environment, as well as the legislative framework is included. Furthermore, taking into consideration our literature review, the degree of integration of the concept and practices of green logistics in olive oil exports from Greece to Poland is examined. Keywords: Green Logistics, Green Freight Transportation, Green Storage, Green Services, Green Information Systems, Olive Oil exports 3 3

5 Περιεχόμενα Εισαγωγή 7 Σκοπός Εργασίας 7 Δομή Εργασίας...8 Συνεισφορά...8 Μέρος Α : Βιβλιογραφική Επισκόπηση 9 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στα Logistics Ορισμός Logistics Σκοπός και στόχοι των Logistics Βασικές Λειτουργίες των Logistics Βασικά Στοιχεία των Logistics 13 Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό Υπόβαθρο των Green Logistics Ορισμός των Green Logistics Ιστορική Εξέλιξη των Green Logistics Πράσινο Προϊόν Πρακτικές των Green Logistics Μεταφορές Αποτύπωμα του Άνθρακα Αποθήκευση Άλλες Υπηρεσίες Οικονομικές και Κοινωνικές Πτυχές των Green Logistics Οφέλη των Green Logistics Σύγκριση Αντίστροφων και Green Logistics Εμπόδια Εφαρμογής των Green Logistics Παράδοξα των Green Logistics Νομοθεσία και Green Logistics Νομοθεσία στην Ελλάδα Μεταφορές και Νομοθεσία Κατασκευή Αποθήκης Πιστοποιήσεις...49 Κεφάλαιο 3: Θεωρητικό Υπόβαθρο Πρασίνων Πληροφοριακών Συστημάτων

6 3.1 Πράσινα Πληροφοριακά Συστήματα Πρακτικές Πράσινων Πληροφοριακών Συστημάτων...56 Μέρος Β Έρευνα Κεφάλαιο 4: Green Logistics και εξαγωγές Ελαιολάδου...62 Εισαγωγή Logistics Ελαιόλαδου Ελαιόλαδο και Πολωνία Μεθοδολογία και Δείγμα Έρευνας Διαδικασία Συνέντευξης και Ημερολόγιο Αποτελέσματα Έρευνας Συμπεράσματα Προτάσεις.86 Κεφάλαιο 5: Επίλογος Όρια και Περιορισμοί Έρευνας Μελλοντικές Επεκτάσεις..91 Βιβλιογραφία Αναφορές..92 Παράρτημα Α Ερωτήσεις Συνέντευξης

7 Κατάλογος Πινάκων 2.1 Χρήση Ενέργειας και Εκπομπές Αερίων στις Μεταφορές Πρακτικές και Στρατηγικές Μεταφορών Πρακτικές και Στρατηγικές Αποθήκευσης Πρακτικές και Στρατηγικές Άλλων Υπηρεσιών Κινητήριες Δυνάμεις για την Εφαρμογή των Green Logistics Επιχειρηματικά Οφέλη των Green Logistics Συνεισφορά των Green Logistics Εμπόδια Εφαρμογής των Green Logistics Παράδοξα των Green Logistics.46 Πίνακας Αποτελεσμάτων Έρευνας..68 Κατάλογος Εικόνων Εικόνα 1: Κέντρο Διανομής Mercadona.28 Εικόνα 2: Συσκευασίες IKEA.29 Εικόνα 3: Αυτόματο Σύστημα Αποθήκευσης Cofares 33 Εικόνα 4: Εγκαταστάσεις CHEP.36 Εικόνα 5: Green και Αντίστροφα Logistics.42 Εικόνα 6: Σύστημα RFID...57 Εικόνα 7: Αυτόματα Συστήματα Αποθήκευσης..58 Εικόνα 8: Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης.59 Κατάλογος Διαγραμμάτων Διάγραμμα 1: Αποτύπωμα του Άνθρακα στην Ευρώπη..26 Κατάλογος Σχημάτων Σχήμα 1.1: Ροή Προϊόντων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα 11 Σχήμα 2.1: Τάσεις και Ομάδες των Green Logistics...18 Σχήμα 2.2: Σύγκριση Αντίστροφων και Green Logistics 43 Σχήμα 4.1: Λειτουργίες Logistics στο Ελαιόλαδο

8 Εισαγωγή Η συνεχής ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας τα τελευταία χρόνια έχει επιφέρει μεγάλες τεχνολογικές καινοτομίες και ευκαιρίες για συνεχή άνθηση στον επιχειρηματικό κόσμο. Δυστυχώς όμως αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον μιας και το κλίμα συνεχώς επιδεινώνεται και η κατάσταση τείνει να γίνει μη αναστρέψιμη. Ολοένα και περισσότερες έρευνες καθώς και επιστημονικά συνεδρία κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις απερίσκεπτες ενέργειες του ανθρώπου εναντίον της φύσης με σκοπό το κέρδος. Οι κυβερνήσεις και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις με σκοπό να προστατέψουν όσο μπορούν το περιβάλλον εισάγουν διατάξεις προστασίας του, στις οποίες οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμοστούν. Οι διαδικασίες των Logistics παίζουν ένα ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης. Παρόλα αυτά τα παραδοσιακά συστήματα logistics δεν είναι και απαραιτήτως φιλικά προς το περιβάλλον, αφού έχουν ως σκοπό την μεγιστοποίηση του κέρδους μέσω της ελαχιστοποίησης του κόστους. Αυτό πολλές φορές φέρνει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον όπως είναι οι εκπομπές καυσαερίων φαινόμενο του θερμοκηπίου και ο θόρυβος. Αποτέλεσμα των παραπάνω ανησυχιών ήταν η εμφάνιση της έννοιας των Green Logistics όπου στην σημαντική λειτουργία των logistics προστίθενται μια σειρά περιβαλλοντικών παραγόντων και κανόνων. Σκοπός Εργασίας Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να μελετηθούν τα green logistics, και να ερευνηθεί η χρήση τους στον τομέα εισαγωγών εξαγωγών ελαιολάδου από Ελλάδα προς Πολωνία. Επιμέρους στόχοι της εργασίας μας είναι: o Να περιγράψουμε την έννοια και τις λειτουργίες των green logistics. o Να αναλύσουμε το υφιστάμενο περιβάλλον και νομοθετικό πλαίσιο. o Να δούμε την σχέση των green logistics με τα πληροφοριακά συστήματα. o Να περιγραφεί η σχέση ελληνικών εξαγωγικών εταιριών και πολωνικών εισαγωγικών εταιριών ελαιόλαδου με τα green logistics. 7 7

9 o o Να εντοπίσουμε ποιες πρακτικές εφαρμόζονται στην επιχειρηματική τους λειτουργία. Να εντοπίσουμε ποιες πρακτικές δεν χρησιμοποιούνται και γιατί. Δομή Εργασίας Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η βιβλιογραφική επισκόπηση και στο δεύτερο παρουσιάζεται το πρακτικό μέρος της εργασίας που αφορά την έρευνα στον τομέα εισαγωγών εξαγωγών ελαιολάδου από Ελλάδα προς Πολωνία. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται εισαγωγικά κάποιοι ορισμοί των logistics γιατί για να κατανοήσουμε την έννοια των green logistics θα πρέπει να αποσαφηνίσουμε τον όρο των παραδοσιακών συστημάτων logistics. Αναφέρονται επίσης ο σκοπός, οι βασικοί στόχοι, οι λειτουργίες και τα βασικά στοιχεία των logistics. Το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί το θεωρητικό υπόβαθρο του θέματος μέσω της ανάλυσης της βιβλιογραφίας. Το τέταρτο κεφάλαιο αποτελεί το δεύτερο μέρος της εργασίας το οποίο αποτελείται από την μεθοδολογία και την έρευνα που διεξαγάγαμε καθώς και τα συμπεράσματα που ανακύψαν. Στο πέμπτο κεφάλαιο καταλήγουμε στον επίλογο στον οποίο παραθέτουμε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την βιβλιογραφική και εμπειρική προσέγγιση του θέματος και τις προοπτικές που έχει για βελτίωση. Συνεισφορά Η συνεισφορά της παρούσας εργασίας συγκροτείται σε δύο επίπεδα: 1. Στο ακαδημαϊκό επίπεδο όπου αναλύονται λεπτομερώς ο ορισμός, οι πρακτικές, οι επιπτώσεις, το υφιστάμενο περιβάλλον και το νομοθετικό πλαίσιο των green logistics, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα. 2. Στο πρακτικό επίπεδο όπου περιγράφεται η σχέση των green logistics με τις εξαγωγές ελαιολάδου, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελέσουν ουσιαστικό κομμάτι της οικονομικής δραστηριότητας της Ελλάδας. 8 8

10 Μέρος Α : Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 9 9

11 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στα Logistics 1.1 Ορισμοί Τα logistics είναι όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την μεταφορά, την αποθήκευση και την διαχείριση των προϊόντων καθώς μετακινούνται από τις πρώτες ύλες μέσω του συστήματος παραγωγής ως το τελικό σημείο πώλησης ή κατανάλωσης. Παρόλο που οι βασικές τους δραστηριότητες είναι θεμελιώδεις για την οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία για χιλιετίες, δεν είναι παρά μόνο τα τελευταία πενήντα χρόνια που τα logistics θεωρούνται καταλυτικός παράγοντας για τις επιδόσεις των επιχειρήσεων και ένα κύριο κομμάτι ακαδημαϊκών ερευνών. Σύμφωνα µε το Council of Logistics Management ένας ορισμός για τα logistics είναι: το σύνολο λειτουργιών της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας που σχεδιάζει, εφαρμόζει και ελέγχει µε αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα την ροή και αποθήκευση των αγαθών υπηρεσιών καθώς και τις σχετιζόμενες µε αυτές πληροφορίες από το σηµείο αφετηρία έως το σηµείο κατανάλωσης µε στόχο την ικανοποίηση του πελάτη (http://www.britannica.com/ebchecked/topic/346430/ Council-of-Logistics-Management). Σύμφωνα με το τον SOLE (Society of Logistics Engineers) : Ως logistics ορίζεται η επιστήμη της Διοίκησης (Management), της Τεχνικής Μεθοδολογίας (Engineering), και των Τεχνικών Δραστηριοτήτων ( Technical Activities) που σχετίζονται με τον Σχεδιασμό (Design), τον Προσδιορισμό των Απαιτήσεων (Requirement), την απόκτηση, την διατήρηση και την διάθεση των παραγωγικών Πόρων και Μέσων που υποστηρίζουν τους Στόχους, την Στρατηγική, την Τακτική και τον Έλεγχο ενός Οργανισμού (http://www.sole.org/). Σύμφωνα με το την Ελληνική Εταιρεία Logistics, τα Logistics είναι εκείνο το τμήμα της Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας που σχεδιάζει, υλοποιεί και ελέγχει την αποδοτική και αποτελεσματική κανονική και αντίστροφη ροή και αποθήκευση των προϊόντων, υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών από το σημείο προέλευσης 10 10

12 τους έως το σημείο κατανάλωσης τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις των πελατών. Ο όρος logistics κατ αρχήν καλύπτει το σχεδιασμό και τη διαχείριση της συνεχούς ροής των αγαθών από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης. Ένας ευρύτερα αποδεκτός ορισμός είναι: Η διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και ελέγχου της αποτελεσματικής και οικονομικής ροής και αποθήκευσης πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και έτοιμων προϊόντων και οι σχετικές πληροφορίες, για τη διακίνηση από το σημείο παραγωγής στο σημείο κατανάλωσης, με σκοπό την ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη (Μαλινδρέτος, 2008). Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι όρος ο οποίος εµφανίσθηκε τα τελευταία χρόνια και περικλείει την έννοια των ολοκληρωμένων logistics. Με τον όρο αυτόν τονίζεται η αλληλεπίδραση μεταξύ του μάρκετινγκ, logistics και παραγωγής µέσα σε µια επιχείρηση και το πως αυτή υφίσταται μεταξύ των διαφόρων επιχειρήσεων στο ευρύ κανάλι της ροής των προϊόντων. 1.2 Σκοπός και Στόχοι των Logistics Τα logistics είναι μια βασική λειτουργία που υποστηρίζει τα επιχειρησιακά συστήματα παραγωγής και marketing. Επιδιώκει να ικανοποιήσει τους επιχειρησιακούς στόχους με το μικρότερο κόστος, δηλαδή να βρίσκεται το σωστό 11 11

13 προϊόν, στη σωστή ποιότητα, στο σωστό τόπο, στο σωστό χρόνο, στην ώρα του, με το σωστό κόστος (http://el.wikibooks.org/). Τα κυριότερα ποιοτικά στοιχεία των logistics είναι: Διαθεσιμότητα (Availability), Δυναμικότητα (Capacity), Συνέπεια (Consistency), ((Μπινιώρης Σ., 2004, Παπαδημητρίου Σ, 2004). Οι στόχοι των Logistics (Μπινιώρης Σ.(2004)- Παπαδημητρίου Σ,(2004)): Επίτευξη επιθυμητού επιπέδου εξυπηρέτησης με το ελάχιστο δυνατό ύψος αποθεμάτων σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παράγωγης και διακίνησης. Επίτευξη συνεχώς της καλύτερης δυνατής ποιότητας. Η μείωση ή η ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων από τους επιλεγμένους στόχους. 1.3 Βασικές Λειτουργίες των Logistics Τα Logistics λειτουργούν κυρίως σε δύο κυρίως πεδία: Το πρώτο πεδίο είναι η επιχείρηση, η οποία πρέπει να οργανώσει την εισροή, την εσωτερική διακίνηση και την εκροή υλικών και προϊόντων κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της. Το δεύτερο πεδίο είναι η εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία αποτελείται από όλες εκείνες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που είναι απαραίτητοι έτσι ώστε ένα προϊόν, από πρώτες ύλες να καταλήξει στον τελικό πελάτη. Η αποτελεσματική οργάνωση και διοίκηση της ροής προϊόντων και πληροφοριών σε αυτήν την αλυσίδα αποτελεί επιτακτική ανάγκη σε µία παγκοσµιοποιημένη και ψηφιακή οικονομία, όπου ο ανταγωνισμός από ατομικός (επιχείρηση εναντίον επιχείρησης) γίνεται συλλογικός (εφοδιαστική αλυσίδα εναντίον εφοδιαστικής αλυσίδας). (http://logistics.org.gr/4/36/136/) Οι Βασικές λειτουργίες των Logistics είναι : 12 12

14 ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους ελάχιστο δυνατό κόστος επενδύσεων βελτιστοποίηση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών πραγματοποίηση διεθνών και τοπικών μεταφορών εμπορευμάτων ασφάλεια εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση προγραμματισμός των διανομών παράδοση εμπορευμάτων στους πελάτες 1.4 Βασικά Στοιχεία των logistics Τα στοιχεία του συστήματος Logistics και οι εργασίες που θα πρέπει να διεκπεραιώσει καθημερινά το τμήμα του, με βάση την σειρά που ακολουθούν στην αλυσίδα, στη διαδρομή τους δηλαδή τα αγαθά από τους προμηθευτές προς τους καταναλωτές είναι πέντε (Μartin C., 2006, Μπινιώρης Σ., 2004, Παπαδημητρίου Σ, 2004): Αγορές- Προμήθειες :Ο όρος αυτός αφορά την αγορά πρώτων υλών, αναλώσιμων, υλικών συσκευασίας, ανταλλακτικών. Διακρίνονται αναλόγως το είδος της δραστηριότητας της επιχείρησης. Μπορούν να αγοραστούν από όλον τον κόσμο. Αποθήκευση : Η αποθήκευση εμπορευμάτων διευκολύνει την λειτουργία της διανομής, διότι βελτιώνει την διαθεσιμότητα τους εντός του δικτύου διανομής. Συγκεκριμένα, η αποθήκευση αυξάνει την χρονική και χωρική διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων για τους αγοραστές τους. Η ύπαρξη αποθηκευτικών εγκαταστάσεων και ο εφοδιασμός τους με αποθέματα καθιστά το εμπόρευμα άμεσα διαθέσιμο και το φέρνει πλησιέστερα στον πελάτη. Η αποθήκευση αυξάνει την χρονική και χωρική διαθεσιμότητα των εμπορευμάτων. Αποθέματα: Τα «αποθέματα» αναφέρονται στο επίπεδο των προϊόντων που πρέπει να διατηρεί μια επιχείρηση για να διεκπεραιώνει με επιτυχία τις 13 13

15 εργασίες της. Ο υπολογισμός του άριστου επίπεδου αποθεμάτων χωρίς να έχουμε πλεονάζον στοκ, είναι δύσκολη εργασία διότι δεν γνωρίζουμε το πόσο θα παραγγείλουμε, σε ποια ποσότητα και πότε θα γίνουν οι παραγγελίες προς τον προμηθευτή. Μεταφορές : Οι μεταφορές αποτελούν σημαντικό και απολύτως απαραίτητο μέρος της φυσικής διανομής. Οι μεταφορές αφορούν την μετακίνηση των εμπορευμάτων μεταξύ κόμβων του διανεμητικού δικτύου. Ουσιαστικά η αξία των μεταφορών έγκειται στην μεταβολή του τόπου διατήρησης των αποθεμάτων. Τα μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση αγαθών και προσώπων: αυτοκίνητα, φορτηγά, τρένα, αεροπλάνα, πλοία

16 Κεφάλαιο 2: Θεωρητικό Υπόβαθρο Green Logistics 2.1 Ορισμός Green Logistics Tην τελευταία δεκαπενταετία, σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης δημόσιας και κυβερνητικής ανησυχίας για το περιβάλλον, έχει αυξηθεί η πίεση στις επιχειρήσεις να μειώσουν τις περιβαλλοντικές συνέπειες των λειτουργιών των logistics. Οι επιπτώσεις είναι ποίκιλες, όσον αφορά το εύρος των εξωγενών παραγόντων στους οποίους παρουσιάζονται οι δυσμενείς επιπτώσεις. Η διανομή εμπορευμάτων βλάπτει την ποιότητα του αέρα τοπικά, δημιουργεί θόρυβο, προκαλεί ατυχήματα και συμβάλει σημαντικά στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Ο αντίκτυπος των logistics στην αλλαγή του κλίματος προσέλκυσε αυξανόμενη προσοχή τα τελευταία χρόνια εν μέρει γιατί η ενίσχυση ελέγχων σχετικά με την ρύπανση και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας έχουν μετριάσει άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα. Ο κυριότερος όμως λόγος είναι ότι η συνεχής επιστημονική έρευνα έχει αποδείξει ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελεί πολύ πιο σοβαρή και άμεση απειλή. Τα green logistics είναι μια σχετικά νέα έννοια και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένας ενιαίος κοινά αποδεκτός ορισμός. Παρακάτω θα αναφέρουμε κάποιους από τους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς: Οι H.J. Wu και S.Dunn (1995) θεωρούν ότι τα green logistics είναι ένα περιβαλλοντικά υπεύθυνο σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο την εκτέλεση όλων των «προς τα εμπρός» διαδικασιών logistics (απόκτηση πρώτων υλών, παραγωγή, συσκευασία, και αποστολή των προϊόντων) αλλά επίσης και την αντίστροφη διαδικασία της λήψης και της απόθεσης των αποβλήτων. Οι Jean-Paul Rodriguez, Brian Slack και Claude Comtois (2006) περιγράφουν τα green logistics ως ένα σύστημα logistics συμβατό,φιλικό και αποδοτικό με το περιβάλλον. Το American Reverse Logistics Executive Council (RLEC) (http://www.rlec.org/glossary.html) ορίζει «Τα green logistics, τα οποία αποκαλούνται 15 15

17 και ecological logistics (οικολογικά logistics), είναι η διαδικασία της κατανόησης του οικολογικού αντίκτυπου των logistics». Οι Sbihi και Eglese (2007) ορίζουν τα πράσινα logistics ως: Πράσινη εφοδιαστική που ασχολείται με την παραγωγή και τη διανομή αγαθών με βιώσιμο τρόπο, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων. Τα green logistics αποτελούνται από όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την περιβαλλό- αποτελεσματική διαχείριση των προς τα εμπρός και αντίστροφων ροών των προϊόντων και από όλες τις πληροφορίες μεταξύ του σημείου προέλευσης και του σημείου της κατανάλωσης, των οποίων σκοπός είναι να καλύπτουν ή να υπερκαλύπτουν τις ανάγκες των πελατών. Ο ορισμός αυτός τονίζει την ενσωμάτωση των οικολογικών στόχων στα συστήματα προορισμού των οργανώσεων και των αλυσίδων αξίας προκειμένου να παρέχουν μια ισορροπημένη συνολική αξία στους πελάτες (Carter & Rogers 2008). Μεταφέροντας αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά σε δραστηριότητες, το πεδίο εφαρμογής της πράσινης εφοδιαστικής περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες δραστηριοτήτων: Μεταφορές: π.χ. καθαρά οχήματα, επαναχρησιμοποίηση των παλετών και των εμπορευματοκιβωτίων, ενοποίηση και τη βελτιστοποίηση του φορτίου, την τυποποίηση των μεγεθών φορτηγών, τη μείωση των εκπομπών CO2, και τη βιώσιμη επιλογή φορέα. Αποθήκευση: π.χ. καθαρός εξοπλισμός χειρισμού υλικών, επισκευή και επαναχρησιμοποίηση των παλετών και των εμπορευματοκιβωτίων, τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας, την αυτοματοποίηση των συστημάτων αποθήκευσης, ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων, το σχεδιασμό εγκαταστάσεων, στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, καθώς και τη βέλτιστη διάθεση των προϊόντων. Άλλες Υπηρεσίες: π.χ. συγκέντρωση παλετών και εμπορευματοκιβωτίων, την παρακολούθηση και τον εντοπισμό και τη χρήση πράσινων τεχνολογιών συσκευασίας

18 2.2 Ιστορική Εξέλιξη των Green Logistics Είναι ασαφές πότε ξεκίνησε η έρευνα για τα πράσινα logistics (green logistics). Ένα πιθανό σημείο έναρξης θα μπορούσε να είναι η δημοσίευση του πρώτου εγγράφου με περιβαλλοντική θεματολογία σε γνωστό περιοδικό για logistics. Βέβαια αυτό θα αγνοούσε ένα μεγάλο όγκο ερευνών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των εμπορευματικών μεταφορών που πραγματοποιήθηκαν πριν τα logistics κερδίσουν μια θέση ως αντικείμενα μελέτης. Ενώ στην δεκαετία του 50 εκφράστηκε ανησυχία για τις καταστροφικές συνέπειες των εμπορευματικών μεταφορών οι ουσιαστικές έρευνες ξεκίνησαν κυρίως στα μέσα της δεκαετίας του 60.Οι Murphy και Poist (1995) ισχυρίζονται ότι πριν την δεκαετία του 60 υπήρχε σχετικά μικρή ανησυχία για την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Για τους περισσότερους η ικανότητα του περιβάλλοντος να απορροφά απόβλητα και να αντικαθιστά πρώτες ύλες θεωρούνταν αιώνια. Αυτό που ονομάζουμε τώρα πράσινα logistics αντιπροσωπεύει την σύγκλιση πολλών αξόνων μελετών που ξεκίνησαν σε διαφορετικές περιόδους τα τελευταία σαράντα χρόνια. Στο σχήμα 2.1 παρουσιάζεται ομαδοποίηση αυτών των αξόνων σε πέντε ομάδες: 17 17

19 Σχήμα 2.1: Τάσεις και ομάδες των green Logistics (Mckinnon, 2010) 1. Μείωση εξωγενών παραγόντων Εμπορευματικών μεταφορών (reducing freight transport externalities ) 2. Αστικά Logistics (city logistics) 3. Αντίστροφα Logistics (Reverse Logistics) 4. Εταιρικές Περιβαλλοντικές Στρατηγικές Προς τα Logistics ( Logistics in Corporate environmental strategies) 5. Πράσινη Εφοδιαστική Αλυσίδα ( Green Supply Chain Management) Αυτό επεκτείνει την τρίπτυχη ταξινόμηση των green logistics που εξέδωσαν οι Abukhader και Jonsson (2004) η οποία περιλαμβάνει μόνο την περιβαλλοντική εκτίμηση, τα Αντίστροφα Logistics και την πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα. Στο σχήμα 2.1 επίσης παρατηρούμε μια ενδεικτική χρονολόγηση για την ερευνητική δραστηριότητα σχετικά με τα παραπάνω θέματα και απεικονίζονται τρεις γενικότερες τάσεις που από το 1960 έχουν τροποποιήσει το πλαίσιο και τις προτεραιότητες της έρευνας. Αυτές οι τρεις τάσεις είναι: 18 18

20 1. Δημόσια προς Ιδιωτικά (Public to Private): Μεγάλο μέρος της πρόωρης έρευνας προήλθε από μία δημόσια πολιτική ατζέντα αφού νέες αναδυόμενες ομάδες πίεσης άρχισαν να ασκούν πιέσεις για κυβερνητική παρέμβαση ώστε να μετριάσουν τις καταστροφικές συνέπειες των εμπορευματικών μεταφορών. Επίσης οι δημόσιες υπηρεσίες προσπάθησαν να κατανοήσουν το πρόβλημα και να βρουν μέσα να το διευθετήσουν. Στο πέρασμα του χρόνου το ενδιαφέρον του δημόσιου τομέα για το θέμα έχει συμπληρωθεί από μια αυξανόμενη ανάμειξη του ιδιωτικού τομέα στην μελέτη των green logistics αφού οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν να διατυπώνουν περιβαλλοντικές στρατηγικές ιδιαιτέρως αυτές που αφορούν τα logistics 2. Επιχειρησιακή προς Στρατηγική (Operational to Strategic): Η δεύτερη τάση είναι μια διευρυμένη επιχειρηματική δέσμευση στα green logistics που προκύπτει από μια υιοθέτηση σημαντικών επιχειρησιακών αλλαγών που αναδύονται στον στρατηγικό σχεδιασμό ως περιβαλλοντικές αρχές. 3. Τοπικό προς Παγκόσμιο (Local to Global) : Στα μέσα της δεκαετίας του 60 με 70 το επίκεντρο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ήταν η τοπική μόλυνση του αέρα, ο θόρυβος, τα ατυχήματα, οι οπτικές παρεμβάσεις. Καμιά αναφορά δεν γινόταν στις παγκόσμιες ατμοσφαιρικές επιπτώσεις της δραστηριότητας των logistics. Στα μέσα του 1970 η όλο και πιο συχνή πτώση όξινης βροχής κατά τόπους στο πλανήτη ( από εκπομπές θείου) και η μείωση του στρώματος του όζοντος έκανε κατανοητό ότι τα logistics και άλλες δραστηριότητες έχουν σοβαρότερες επιπτώσεις στον πλανήτη. Τώρα πια με την κλιματική αλλαγή και την αλλαγή ατμοσφαιρικών συνθηκών η επίδραση των logistics έγινε κύριο θέμα έρευνας (McKinnon,2010). Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, οι επιχειρήσεις άρχισαν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες των logistics,εξαιτίας της εμφάνισης περιβαλλοντικών προβλημάτων όπως έχουμε ήδη προαναφέρει : την όξινη βροχή, την χρήση των χλωρόφθορανθράκων (CFC s) που προκαλούσαν το φαινόμενο της τρύπας του όζοντος, την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα και τέλος την κλιματική αλλαγή (http://www.qualitynet.gr/displayitm1.asp?itmid =60505&LANG=GR)

21 Στον ανασχεδιασμό του τρόπου εφαρμογής μεθόδων στην εφοδιαστική αλυσίδα, συνέβαλε μια έρευνα (Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future,1987) που πραγματοποίησε η παγκόσμια επιτροπή για το περιβάλλον κατά τη διάρκεια του έτους 1987 και αύξησε τις προσπάθειες για μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις. Από τη συγκεκριμένη έρευνα, διεξήχθησαν αρνητικά συμπεράσματα σχετικά με τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις και κρίθηκε αναγκαία η λειτουργία υπό νέους όρους της εφοδιαστικής αλυσίδας. Επίσης την ίδια χρονιά η Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης καθιέρωσε την ικανότητα υποστήριξης του Περιβάλλοντος (The Environment Sustainability) ως στόχο για την παγκόσμια δράση, και τόνισε ότι τόσο οι πολιτικές όσο και οι οικονομικές περιοχές θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά τα ζητήματα. Η εισαγωγή της έννοιας της «πράσινης εφοδιαστικής αλυσίδας» προήλθε από την ανάγκη επέκτασης των επιχειρήσεων σε νέες αγορές και κατ επέκταση στη διεύρυνση των απαιτήσεων των καταναλωτών που έχουν αποκτήσει περισσότερη οικολογική συνείδηση και ευαισθησία (greenness). Εκτός από τις κύριες διαδικασίες που περιελάμβανε ένα σύστημα logistics όπως η μεταφορά των προϊόντων, η αποθήκευση, η διαχείριση των αποθεμάτων και οι παραγγελίες, προστέθηκαν και άλλες σημαντικές διαδικασίες στην πράσινη πλέον εφοδιαστική αλυσίδα. Το 1994, σε μία έρευνα του Council of Supply Chain Management (CSCM), τα 2/3 των ερωτηθέντων ανέφεραν την ασφαλή διαχείριση των τοξικών αποβλήτων και την διαχείριση των στερεών απορριμμάτων ως τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις για τις λειτουργίες των logistics (Αγγελόπουλος Χ., (2008), [ ]).Στο κάτω μέρος της λίστας των απαντήσεων ήταν θέματα που είχαν σχέση με την κυκλοφορική συμφόρηση και την χρήση γης. Σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας έρευνας, οι ερωτηθέντες θεώρησαν την ασφαλή διαχείριση των τοξικών αποβλήτων και την διαχείριση των υλικών συσκευασίας ως περιβαλλοντικές προκλήσεις μείζονος σημασίας για τα επόμενα χρόνια. Αντιθέτως, θέματα που είχαν σχέση με την εξυπηρέτηση των πελατών (customer service), την διαχείριση των αποθεμάτων και τον προγραμματισμό της παραγωγής θεωρήθηκαν περιβαλλοντικές προκλήσεις ήσσονος σημασίας. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90 η υπερβολή και το ενδιαφέρον για το περιβάλλον άρχιζε να εξασθενεί. Ο αριθμός των άρθρων με 20 20

22 περιβαλλοντικό προσανατολισμό σε τρία περιοδικά από το 1997 έως το 1998 αποκαλύπτει ότι το ποσοστό σε σχέση με το σύνολο των άρθρων ήταν ασήμαντο. Τα περισσότερα από τα άρθρα τα οποία θεωρήθηκαν ότι έχουν περιβαλλοντικό περιεχόμενο αναφέρονταν σε θέματα μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων (Rodriguez, J.P. κ.ά., 2001). Αντιλαμβανόμαστε ότι στις αρχές του 21ου αιώνα ο κλάδος της εφοδιαστικής σε γενικές γραμμές εξακολουθούσε να είναι πολύ μακριά από το να θεωρηθεί πράσινος. Τα αντίστροφα Logistics είναι η κύρια περιβαλλοντική έννοια με σημαντικά επιτεύγματα, παρόλα αυτά τα green logistics καλούνται να καλύψουν πολλά κενά πεδία. 2.3 Πράσινο Προϊόν Ένα πράσινο προϊόν είναι ένα προϊόν το οποίο έχει λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από ό, τι τα άλλα, όμως όπως επισημαίνει η Ottman (2012) «Κανένα προϊόν δεν είναι 100%«πράσινο». Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα προϊόντα χρησιμοποιούν ενέργεια και δημιουργούν απόβλητα, το πράσινο είναι ένας σχετικός όρος.ένα προϊόν είναι πράσινο για κάποιον κάποια στιγμή σε κάποιο μέρος.» Πολλά ζητήματα ανακύπτουν κατά την εξέταση πράσινων προϊόντων στη βιβλιογραφία: για παράδειγμα ο όρος greenness συχνά θεωρείται ως ένα κάθετο χαρακτηριστικό, τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα συχνά εξετάζονται από κοινού, τα πράσινα προϊόντα θεωρούνται ως μια οντότητα ακόμη κι αν ο ορισμός τους ποικίλλει πολύ ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, (Ottman 2012). Η λέξη «πράσινο προϊόν», που συνήθως χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, δεν γεννήθηκε με ένα συγκεκριμένο ορισμό. Έχουμε ήδη υπογραμμίσει τον συγκριτικό χαρακτήρα του ορισμού αυτού, ο οποίος δεν είναι απόλυτος, δεδομένου ότι χρειάζεται ένα μέτρο σύγκρισης: δεν υπάρχει απόλυτο πράσινο προϊόν, αυτό που λέμε "πράσινα προϊόντα" είναι πιο πράσινα προϊόντα, μεταξύ άλλων (D Angelico and Potrandolfo,2010). Ένα προϊόν είναι πράσινο όταν οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδόσεις του, στην παραγωγή, την χρήση και την διάθεση, βελτιώνονται σημαντικά σε σύγκριση με προσφορές συμβατικών ή ανταγωνιστικών προϊόντων (Peattie 1995),τονίζοντας την αναγκαιότητα του να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρος ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος, και όχι μόνο η φάση 21 21

23 της χρήσης ή της παραγωγής. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καταναλωτικό προϊόν που να έχει μηδενική επίδραση στο περιβάλλον, επιχειρηματικά, οι όροι" πράσινα προϊόντα "ή "περιβαλλοντικά προϊόντα" χρησιμοποιούνται συνήθως για να περιγράψουν αυτούς που προσπαθούν να προστατεύσουν ή να ενισχύσουν το φυσικό περιβάλλον με την εξοικονόμηση ενέργειας και των πόρων και να μειώσουν ή να εξαλείψουν την χρήση τοξικών παραγόντων, τη ρύπανση και τα απόβλητα (Ottman 2006). Η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ορίζει τα πράσινα προϊόντα, ως αυτά που χρησιμοποιούν λιγότερους πόρους, έχουν μικρότερες επιπτώσεις και κινδύνους στο περιβάλλον και προλαμβάνουν την δημιουργία αποβλήτων ήδη στο στάδιο της δημιουργίας. 2.4 Πρακτικές των Green Logistics Όπως έχουμε αναφέρει ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ανησυχούν και ασχολούνται με το θέμα των green logistics και εισάγουν πράσινες πρακτικές στις λειτουργίες τους (Makower 2010).Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας σε διάφορα επίπεδα, θέτοντας σε εφαρμογή αποτελεσματική αναδιανομή των συστημάτων για να ανακυκλώσει προϊόντα και υλικά, για να αναπτύξει μια ευρύτερη κουλτούρα σχεδιασμού, δηλαδή πέρα από την άμεση λειτουργία να ληφθεί υπόψη και η φάση ανάκαμψης (De Britto 2007). Ωστόσο πράσινες πρακτικές θεωρούνται ουσιαστικές πτυχές του επιχειρηματικού κόσμου όχι μόνο σε νέες διαδικασίες, αλλά και στις παραδοσιακές δραστηριότητες των logistics (π.χ. μεταφορές, αποθήκευση και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας). Στη βιβλιογραφία, οι πράσινες πρακτικές που υιοθετούνται από τις εταιρείες εκφράζουν τέσσερις γενικές στρατηγικές: να χρησιμοποιούν λιγότερο (π.χ. υλικό ή ενέργεια), να αντικαθιστούν (π.χ. μη τοξικό για τοξικά υλικά), να καθαρίζουν τις εκροές (π.χ. end-of-pipe),και να μετατρέπουν εκροές σε εισροές (π.χ. επαναχρησιμοποίηση των παλετών) (Russel & Allwood 2007)

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1-

Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 -1- ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σύντομο Ενημερωτικό Υλικό Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων για το Ανθρακικό Αποτύπωμα Πως οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον και πως μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011

ες πράσινο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C www.c3.teiwm.gr 14/12/20112011 Εργαλεία και μεθοδολογίυ σχεδιασμού συσκευασιών ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού Εργαστήριο C 3 www.c3.teiwm.gr 1 Αειφορία Περιεχόμενα Εργαλεία πράσινου σχεδιασμού Αξιολόγηση κύκλου

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και

Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και Logistics Way H Logistics Way εξειδικεύεται στο να παρέχει προϊόντα Λογισμικού και Υπηρεσιών που καλύπτουν και εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των εταιρειών οι οποίες συμπεριλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ!

ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΕΙ... ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΝΕΡΟ ΜΗ ΧΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ! ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ: Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ - Μια εταιρία δεν μπορεί να θεωρείται «πράσινη» αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι δύο μίγματα υδρογονανθράκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς από τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT

LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT LIFE+ Environment Policy and Governance Environmental Policy Support Tool for Recycling in Islands - REPT Identification of Constraints and Obstacles Greek Executive Summary Nicosia, 2010 Action 5 Nicolaides

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change & Business Opportunities

Climate Change & Business Opportunities Climate Change & Business Opportunities Μαβίκα Ηλιού Senior Manager Εργασίες Green Banking Σοφία Φραντζή Μονάδα Περιβάλλοντος Αθήνα, 17.12.2013 Τράπεζα Πειραιώς, Κλιματική Αλλαγή και Περιβάλλον Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

(Σανταµούρης Μ., 2006).

(Σανταµούρης Μ., 2006). Β. ΠΗΓΕΣ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO 2 ) Οι πιο σηµαντικές πηγές διοξειδίου προέρχονται από την καύση ορυκτών καυσίµων και την δαπάνη ενέργειας γενικότερα. Οι δύο προεκτάσεις της ανθρώπινης ζωής που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον. οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον οργανωση αποθηκης REFLEXIS WMS: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Πελατολόγιο... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Υπηρεσίες Τεχνολογική

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Ατομικό ανθρακικό αποτύπωμα Τι είναι ανθρακικό αποτύπωμα Το ανθρακικό αποτύπωμα είναι το μέτρο της συνολικής ποσότητας των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται άμεσα ή έμμεσα από μία δραστηριότητα είτε συσσωρεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 1 η Διάλεξη: Βασικές Έννοιες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα - Εξυπηρέτηση Πελατών 2015 Εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού, Παραγωγής και Λειτουργιών Ατζέντα Εισαγωγή στη Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020

6/5/2014. Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές. Κινητικότητα. Τομέας Μεταφορών. Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020 Καλές Πρακτικές για Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα και Πράσινες Μεταφορές Κινητικότητα Η κινητικότητα είναι το κλειδί της ποιότητας ζωής μας και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Dr

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09

4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 4 ο Συνέδριο ΕNERTECH 09 Ξεν. Holliday Inn, Αττική, 23-24 Οκτωβρίου 2009 ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δρ. Γ. Αγερίδης, Α. Ανδρουτσόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ «Δημόσια Αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς» ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΘΗΒΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ Επίβλεψη : Καθηγήτρια Dr. Έλενα Καλλικαντζάρου Μελέτη - Ανάπτυξη: Καλογερίδου Χρυσούλα

Διαβάστε περισσότερα

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»]

[Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»] 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Δέσποινα Παπαδοπούλου dpsd07038 [Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων

ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ιάλεξη 4 η 4.1 Αρχιτεκτονική Επιχειρησιακών Εφαρµογών 4.2 1 Επιχειρησιακά Συστήµατα ή Επιχειρησιακά Συστήµατα ιαχείρισης Πόρων(ERPs) Συστήµατα ιαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη»

«Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» «Ο ρόλος των ημοσίων Συγκοινωνιών στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη Θεσσαλονίκη» ρ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.

Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή. Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και κλιματική αλλαγή Νικόλαος Σ. Μουσιόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. AUT/LHTEE Εισαγωγή (1/3) Για 1-2 αιώνες, δηλ. ένα ελάχιστο κλάσμα της παγκόσμιας ιστορίας, καίμε μέσα σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Κατευθυντήριες Γραμμές ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Κατευθυντήριες Γραμμές eco-commerce ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Πράσινο Εστιατόριο είναι εκείνη η επιχείρηση εστίασης που σταδιακά μειώνει το ανθρακικό της αποτύπωμα βάσει ενός βιώσιμου σχεδίου εξέλιξης και στη συνέχεια,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ECODESIGN ROHS ENERGY EFFICIENCY ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ατμοσφαιρική Ρύπανση Υλικά. Η ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να διαβρώσει τα υλικά και να καταστρέψει

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Εισαγωγή Η Green Evolution προτείνει μια υπηρεσία για όλες τις επιχειρήσεις και βιομηχανίες τροφίμων που θέλουν να καινοτομίσουν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΦΘ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Α. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.1. Μόνωση οροφής Α.2. Μόνωση εξωτερικών τοίχων Α.3. Ταρατσόκηποι Α.4. Αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων & μονών

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο Διάλογος που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, αποτελεί τη συστηματική καταγραφή των θέσεων όλων των προσκεκλημένων στην Πρωτοβουλία Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος

Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας. Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Κλιματικές αλλαγές σε σχέση με την οικονομία και την εναλλακτική μορφή ενέργειας Μπασδαγιάννης Σωτήριος - Πετροκόκκινος Αλέξανδρος Ιούνιος 2014 Αρχή της οικολογίας ως σκέψη Πρώτος οικολόγος Αριστοτέλης

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 18 Φεβρουαρίου 2013 Εισήγηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιάννη ΜΑΧΑΙΡΙ Η Θέμα: Ενεργειακή Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Η ενέργεια μοχλός Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Χ. Κορωναίος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Χ. Κορωναίος AUT/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Χ. Κορωναίος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης/

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής»

«Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» «Βιοκαύσιμα και περιβάλλον σε όλο τον κύκλο ζωής» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ecocity Υπεύθυνος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης του

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...17 Εισαγωγή...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Προσπάθεια Ανάπτυξης με Σεβασμό στο Περιβάλλον 1.1 Εισαγωγή...29 1.2 Μηδενική Ανάπτυξη ή Βιομηχανία της Αντιρρύπανσης;...30 1.3 Η Σημερινή Κατάσταση...32

Διαβάστε περισσότερα

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA

Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Carbon footprint ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ TERRA NOVA Ανδρέας Σωτηρόπουλος, Περιβαλλοντολόγος, MSc. Ωκεανογραφίας Ρούλα Χανδρινού, Περιβαλλοντολόγος, MSc.

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr

Εργασία ΔΕΟ 11. www.arnos.gr www.oktonia.com www.uni-learn.gr Εργασία ΔΕΟ 11 1.1 Προγραμματισμός είναι η λειτουργία του προσδιορισμού των αντικειμενικών στόχων ενός οικονομικού οργανισμού και των μέσων που απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Ενώ ο σχεδιασμός αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι πολυσυνέδριο γιατί πλαισιώνεται και συμπληρώνεται από άλλες ΕυρωπαΪκές προσπάθειες συνεργασίας σε αυτόν τον τομέα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Σας καλωσορίζω σε ένα ιδιαίτερο συνέδριο, το πολυ-συνέδριο του Ecopol. Ένα συνέδριο που συζητά την προώθηση των πολιτικών που ενισχύουν την πράσινη καινοτομία. Σε αυτό το τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Innovate with us!

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Innovate with us! ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Innovate with us! Βόλος, 20/11/2015 Ποιοί είμαστε Το ied ιδρύθηκε το 2005 και η έδρα του βρίσκεται στην Λάρισα Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ISO 14001:2004 & EMAS ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΦΕΛΗ Τεκμηριώνει στις αρχές τη συμμόρφωση με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία Ελαχιστοποιεί το ρίσκο - Μειώνει τον κινδύνο αποζημιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk

ISO 50001. Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας. Improving performance, reducing risk ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας Improving performance, reducing risk Ενέργεια... Όλες οι μορφές εμπορικώς διαθέσιμης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συμπεράσματα από την ανάλυση για την Ευρωπαϊκή Ένωση Ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα: σύγκλιση ή απόκλιση από την Ευρωπαϊκή προοπτική; Π. Κάπρου, Καθηγητή ΕΜΠ Εισαγωγή Πρόσφατα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, η έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Sustainable 3 rd Party Logistics ΑΘΗΝΑ, 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2 Η Π.Α.Ε.Γ.Α.Ε. (Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών Ελλάδος) είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Οφέλη από την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες

Οφέλη από την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες Οφέλη από την εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε Εκπαιδευτικές Μονάδες Δημήτριος Μπέλλος 1, Κωνσταντίνα Χρήστου 2, Παρασκευή Αλεξίου 3 1. Εκπαιδευτικός Β'θμιας Εκπαίδευσης dbellos100@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ιοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα ιοικητικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED

SMILE στην. πόλη σας. smile-urbanlogistics.eu. 3ο ενημερωτικό δελτίο. Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED Με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος Μεσογειακός Χώρος - MED SMart green Innovative urban Logistics for Energy efficient 3ο ενημερωτικό δελτίο Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε το τρίτο Ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 7: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ & ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ Δρ. Ν.Κ. ΓΚΕΪΒΕΛΗΣ Σύμβουλος Διοίκησης Business development ANΚO ΑΕ ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Τομέας Συμβατικής Διακίνησης Επιβατών Τομέας Εμπορευματικών Μεταφορών Τομέας Δημόσιων Μεταφορών ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά

Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τεχνική μελέτη & οικονομική προσφορά REFLEXIS RETAIL: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Πηνελόπη Παγώνη ιευθύντρια Υγιεινής, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος Οµίλου ΕΛΠΕ ΗΕλληνικά Πετρέλαια Ανταποκρίνεται στον Στόχο της για Βιώσιµη Ανάπτυξη Αναβάθµιση των

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP)

COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) COMMUNICATION ON PROGRESS (COP) Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 1. H Εταιρία 2. Δήλωση Δέσμευσης Διοίκησης 3. Δέσμευση προς την Αγορά 4. Ανθρώπινα Δικαιώματα- Συνθήκες Εργασίας 5. Περιβάλλον 6. Καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων

Είναι μια καταγραφή/υπολογισμός των ποσοτήτων Απογραφές Εκπομπών: α) Γενικά, β) Ειδικά για τις ανάγκες απογραφής CO 2 σε αστική περιοχή Θεόδωρος Ζαχαριάδης Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου τηλ. 25 002304,

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πατρών Πολυτεχνική σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Ακαδημαϊκό Έτος 2007-20082008 Μάθημα: Οικονομία Περιβάλλοντος για Οικονομολόγους Διδάσκων:Σκούρας Δημήτριος ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται. Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Η Εφοδιαστική Αλυσίδα και οι αλλαγές που έρχονται Τα Mega Trends και οι νέοι όροι του παιχνιδιού Αργύρης Παπαντωνόπουλος Business Development Manager Mantis Hellas Τα Logistics λίγα χρόνια πριν Τα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος Θεματική Ενότητα 5 Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρησιακή Πολιτική και Στρατηγική Παν/μιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Χειμερινό Εξάμηνο 2013 2014 Όμοια Προϊόντα Χαμηλότερο Κόστος Πλεονέκτημα Κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463

Εισαγωγή. www.arnos.gr κλικ στη γνώση info@arnos.co.gr. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 Εισαγωγή Η ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού κόστους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τιμής της συγκέντρωσης C του ρυπαντή στο περιβάλλον ή στο σημείο εκροής από

Διαβάστε περισσότερα

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ CASE STUDY: ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Απρίλιος 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Close the Loop πρόσφατα ολοκλήρωσε μελέτη υπολογισμού του Ανθρακικού Αποτυπώματος ελαιόλαδου, το οποίο διατίθεται από την εταιρεία Σελλάς

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis

Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων. Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Source: Corbis Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων Στρατηγική παραγωγής Η αγορά απαιτεί μια ποσότητα προϊόντων και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού

Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Περιβαλλοντική αξιολόγηση κύκλου ζωής μιας φιάλης κρασιού Κων/νος νος Αμπελιώτης Επικ. Καθηγητής, Τμ. Οικιακής Οικονομίας Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Περιεχόμενα Η έννοια του κύκλου ζωής Ο ρόλος

Διαβάστε περισσότερα

SUPPLY CHAIN. Unilever s global availability programme. Αγγελάκης Ευάγγελος Head of Customer Service Ελαΐς-Unilever

SUPPLY CHAIN. Unilever s global availability programme. Αγγελάκης Ευάγγελος Head of Customer Service Ελαΐς-Unilever SUPPLY CHAIN Unilever s global availability programme Αγγελάκης Ευάγγελος Head of Customer Service Ελαΐς-Unilever ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η βελτίωση της διαθεσιμότητας στο ράφι είναι μια τεράστια πρόκληση για λιανέμπορους

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον

Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Πολιτική για την Υγεία, την Ασφάλεια και το Περιβάλλον Παγκόσμια Πολιτική της Novartis 1 Μαρτίου 2014 Έκδοση HSE 001.V1.EL 1. Εισαγωγή Στη Novartis, ο στόχος μας είναι να είμαστε ηγέτες στην Υγεία, την

Διαβάστε περισσότερα

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών

Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Operations Management Διοίκηση Λειτουργιών Διδάσκων: Δρ. Χρήστος Ε. Γεωργίου xgr@otenet.gr 3 η εβδομάδα μαθημάτων 1 Το περιεχόμενο της σημερινής ημέρας Συστήµατα προγραµµατισµού, ελέγχου και διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 στη Γραμματεία του Τμήματος Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων Δημήτριος Αηδόνης Δημήτριος Τριανταφύλλου Δημήτριος Φωλίνας

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου»

Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Εργασία στο μάθημα «Οικολογία για μηχανικούς» Θέμα: «Το φαινόμενο του θερμοκηπίου» Επιβλέπουσα καθηγήτρια: κ.τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Ονοματεπώνυμο: Πάσχος Απόστολος Α.Μ.: 7515 Εξάμηνο: 1 ο Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Τ Η Ν Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α : Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ε Σ Κ Α Λ Λ Ι Ε Ρ Γ Ε Ι Ε Σ & Κ Α Τ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Ε Δ Α Φ Ο Υ Σ Γεωργία Νέα ΚΑΠ: -εφαρμογή υποχρεωτικών μέτρων «Πολλαπλή Συμμόρφωση»

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 5-6 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα