ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΡΑΛΛΗΣ. ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ Το)" ΤΑΦΟΥ. ΑθΗΝΑΙ Ι Ι Ι ΩrΠΟΥ Ι Ρ.\.\. \1/ [ Γ Ι 1-1 Γ,\ [ Ι ".

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΡΑΛΛΗΣ. ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ Το)" ΤΑΦΟΥ. ΑθΗΝΑΙ Ι 9 4 7. Ι Ι ΩrΠΟΥ Ι Ρ.\.\. \1/ [ Γ Ι 1-1 Γ,\ [ Ι "."

Transcript

1 ο ΙΩΑΝΝΗΣ Δ.ΡΑΛΛΗΣ ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ Το)" ΤΑΦΟΥ [ Γ Ι 1-1 Γ,\ [ Ι ". Ι Ι ΩrΠΟΥ Ι Ρ.\.\. \1/ ΑθΗΝΑΙ Ι 9 4 7

2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ, ΓΕΩΡΓιΟΥ Ι. ΡλΛΛΗ ο ΙΩΑ. ΟΜΙΛΕΙ ΕΚ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ λθηναι 1947

3 'Αλλά Ζεί;ς πάντων έφορξί: τέλος, έξ άπίνης δέ ώατ' δ:υεμος νεφέλας διεσκέδασε ν ή ρινός, δς..... σιθf{ηv δ' αδθις gθηκεν Ιδείν- λάμπει δ' ήελιοιο μένος κατά πίονα Υαϊαν καλόν, άτάρ νεφέων ουδέν ετ' ε.οτιν Ιδείν. ( :Σόλων) Άλλά ό Ζευς έπιβλέπει τό τέλος πάντων, αιφνιδίως δέ ό έαρινός άνεμος διασκορπιζει τάς νεφέλας, οϋτως ωστε άποκαθίσταται πάλι ν ή αιθρ{α' λάμπει δέ ή δόναμις του ήλιου έπί τήν καρποφόρον γην και οόδέν έκ των νεφων ετναι πλέον όρατόν. Τί:ποι;: Ι. Γ. ΠΛΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Βορέου 7, Τηλ AiJijJ'at

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Ό lιατήρ μου άποχωρών της "ΔρχΊ}; ti}'\' 12ιjν Όχτωβρίου 1944, 1:;ύι:υχής διότι ό '.Βλληνιχός Λαός ετ>:εν εϋρυ, μετά τόσας δοχιμασcαι;, ",-ην πο{)ητην ιί)ς τότε ήλπlζε γαλήνη", ξδημοσίευσε εις την Έφημε.,,(δα Τ11ς Κυβερνήσεως το κάτω{}ι προς τον Λαόν διάγγελμά του: ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ την 7ην 'Απριλίου 1943 έ{}εώρησα στι είχον έπιβε -βλημένον κα{}ήκον να καταλάβω την 'Αρχήν, μη ύπαρχούσης κυβερνήσεως και συνεπώς μη ύφισταμένου ούδενος δυναμένου να άγωνίζηται εναντι τών άρχών κατοχής δια την μείωσιν τής δυστυχίας τού Έλληνικού Λαού_ ΆπηύιJυνα τότε διάγγελμα προς 10ν Λαόν, προς δν έξήγουν, έφ' δσον τούτο ητο έπιτετραμμένον έκ τής ύπαρχούσης πραγματικής καταστάσεως, ητοι τής κατοχής τής Χώρας μας ύπο τής Γερμανίας και 'Ιταλίας και έλλιlνικωτάτων και σπουδαιοτάτων τμημάτων τής Βορείου Έλλάδος, άναποσπάστως συνδεδεμένων μετα τής Έλληνικής ίστορίας και τού α\ματος τού Έλληνικού Γένους ύπο τού βουλγαρικού στρατού, τους λόγους δι' οϋς έ{}εώρησα κα{}ήκον ίερον εναντι τής Πατρίδος να πράξω τούτο_ Ύπισχνούμην συνάμα στι ή κυβέρνησίς μου {}α περιέβαλε δι' άλη{}ούς πατρικής στοργής απαντας τους πει{}αρχούντας πολί τα. είς την δυσχερεστάτην προσπά{}ειαν τής κυβερνήσεως προς παγiωσιν τής τάξεως και βελτίωσιν τών βιωτικών συν{}ηκών τών' Έλλήνων, τή. δυστυχίας και τών πόνων τών όποίων ειχον, ώς έλεγον, σαφεστάτην έπίγνωσιν. Ύ πισχνούμην έπι πλέον προς τους δημοσίους

5 4 ύπαλλήλους, ώς άποτελοϋντας αυτην ταύτην την κρατικην μηχανην και προς τους άναπήρους τών πολέ' μων, οίτινες σντως erval έί}νικον κόσμημα, στι δεν ί}ά έδίσταζον νά ύποβάλω το Κράτος είς πάσαν δυνατην ί}υσίαν προς βελτίωσιν τής ί}ι!σεως αύτών. Τάς ύποσχέσεις μου αύτάς, τήρησα άπαρεγκλίτως έν τιρ μέτρφ τών δυνατοτήτων κυβερνήτου κατά το διάστημα ξενικής κατοχής, πάντως σμωςσχι κυβερνή του τής κατοχής, διότι ποτε δεν έδέχί}ην νά συγκρο' τήσω κυβέρνησιν τής κατοχής. 'Εν τιρ διαγγέλματί μου έκεί ν<;> έξέφρα oν την πε ποίi}ησιν στι ή 'Ελληνικη Φυλή, διά τής διακρινούσης αύτην συνέσεως και φιλοπατρίας ηί}ελεν έπιτύχη μίαν ήμέραν νά όδηγήσll είς ύπήνεμον λιμένα την έi}νικην κιβωτόν. Ή πρόρρησίς μου αύτη, την όποίαν πάς 'Έλ λην γνωρίζων την ενδοξον ίστορίαν μας {}ά ήδύνατο νά κάμll άσφαλώς, είσήλi}ε πλέον είς την όδον τής πραγματοποιήσεως, Τά ζοφερά νέφη τής δουλείας ηρχισαν νά διαλύωνται ύπο τοί' άνατέλλοντος ήλίου τής έλευ i}ερίας. Εύτυχης διότι ύπο αίσίους οίων ους λήγει ή μαρ' τυρικη άποστολή μου και με ησυχον την συνείδησιν στι έξετέλεσα πιστώς το καi}ήκoν μου, έπανέρχομαι είς τον ίδιωτικον βίον, ετοιμος νά λογοδοτήσω ένώ' πιον παντος άρμοδίου. 'Aitfjva τίi 12 Ό)(τω Qίοv 1944 ΙΩΑΝ. Δ. ΡΑΛΛΗΣ Ή έπι{}υμία t01j σπως ί.ουοδοτήστι προς τόν Λαόν, είτε ποινικως δια άρμοδίου διχuσtηρίοu ε'ίτ nojoi'tikooe; ένώπιον του Έκλογικοϋ Σώματος, δέν κατέστη δυνατόν να έκπληρoo{}fι, Τ7ΙΙ; έ'\'ώπιον του" δ,καστηρίον δοσιλόυων διαδικασίας άποτελεσάσης παρωδία ν δίκης. Κατά ηίν δίκην ταύτην 'to δικασιήριον, συμφώνω; με τας έπιταγας τοίί Νομοi7ετικου τέρατος toii Ιδόντος το φώς της.ημέρας χάρις εις τδν Νιχ. Κολυβαν, ιοφειλε, έξακριβώνον τήν 1:α\Ηότητα το&

6 κuτηγοqnuμένο'u και. το γεγονός ό'tι έσχημάτισε Κυβέρνησιν διαρ oύσης της Κατοχής, να τον καταδιχάσυ. Toiito καί έπραξε και δεν ;ιδυvfj{}tj καν ό 'Ελληνικος Λαός να άβυ γνώσι'\', λόγιρ των ί.ηφβέντω \' περιοριστικών μέτρων χα;' της ύπο των έφημερίδων ά'\'αγραφης άτελεστάτων και έν πολλοί, παραποιημέ,'ων περιλήψεων, τ"ης κατά τ;ιν δίκην ταύτην (Ιπσλογί,ις To'U. Σιlμερον όπότε το σώμα του άναπαύεται ύπό 11}" :'tροσφιλη Τον -Ατι;:ιχην γην, ή δέ ψυχ11 Του άνέκτησε τήν γαλή\'1ιύ της έν ζαι"ίi είιόρκου έκπληρό)οεως τού κιι'6,ικοντος, {}εωρω ίεράν μου ύποχqέωσιν νά φέρω εις Τ1Ίν δημσσιότητιι. τήν έν ταϊς φυλακαίς καί έπί τπ βάσει της ά:τολογίας, γραφείσαν ύπό το;:; Ιδίου λογοδοσία\' προς τον Έλληνικό'\' Λσόν. '11 έκδοσις αϋτ,η εστω τό εις μνήμην toii Πατρός μου πολιτικόν μ,'ημόου,'ο,'. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΙΆΛΛΗΣ 5 ΆiΗ'i,'αι τίι 18 Δεχεμβρίο\l 1946

7 ΜΕΡΟ Σ ΠΡΩΤΟΝ Μετά τετράμηνον «ά'ποδεικτικην» διαδικασιαν ό πατήρ μου ε!'πε, τ' άκόλουθα τt)'πικως χαρα κτηριζόμενα ώς ά'πολουία, πράυματι δμως λεχθέντα δ'πως περιέλθ,ουν εις Υνωσιν του μόνου άρμοδιου κριτου, του Έλληνικου Λαου. ΤΟ συ μφέρον μου και ώ πολιτικού καί ώς άνf} ρώπου μοί έπέ βαλε να μη φl} είρω το πολι τικόν μου κεφάλα ιον Έν τ4' δημοσιφ βίφ της Χώρας μας έξ άπαλων όνύ χων άναμιχθεις, άρχικως έμμέσως μόνον, ϊνα άνακου φιζω έν τη έπι τελέσει τοο πολιτικοο του εργοιj τόν μακα ριτην πατέρα μου, βραδύτερο ν δέ και άμέσως, έκλεγεις τό πρωτον έν ήλικιςχ 28 έτων έν ετει 1906 βουλευτης τη τότε έπαρχιας ΜεγαρΙδος, δύναμαι ύπερηφάνως να είπω δτι τόν βιον μου δλον ήνάλωσα εις την έξυπηρέτησιν τοο ΈλληνικοΟ ΛαοΟ παριδών πάντοτε, καθ' δ ττατρόθεν ειχον λάβει παράδειγμα τό Ιδιαν συμφέρον κα! μόνον ττόρον ζωης εχων την τιμιαν δικηγορικήν μου έργασιαν. Διότι ή_ πατρική περιουσια, καιτοι άρκούντως μεγάλη, ειχεν όλόκληρος θυσιασθη εις τόν βωμόν των Έθνικων τοο πατρός μου άγώνων, πραγμα τό όποίο ν έπιστοπσιη σεν ό ίδιος άπό τοο βήματσς της Βουλης ειπών κατά τινα συνεδριασιν τοο : «6 υιός μου δέν δύναται να. ύπολογιση παρά μόνον έπ! της ΙδΙας tou έργασιας. Καυ χωμαι δέ διότι ούδεις των δύο υιων μου ελαβε ποτέ εστω και πεντάλετττον έκ τοο δημοσιου ταμειου». ΌττοΙα ύττηρξεν ή ττολιτική μου δρασις άττό τοο 1906 μέχρι σήμερον, ας ε'(ττουν ου μόνον οι συνεργάται μου, άλλα και έκείνοι έκ των ττολιτικων μου άντιπάλων, και ύττάρχουν ευτυχως ττολλο! τοιοοιοι, οϊτινες δέν έβάσισαν τt)ν ττολιτικήν των σταδιοδρομιαν έττι της ταπεινης συκο φαντιας και της έπαισχύντου διαβολης, άλλ' έπι της εις,

8 8 έλευθέρους πολιτικούς άγg)νας εύγενοος άμιλλης πρός έξυπηρέτησιν τg)ν tevlkg)v συμφερόντων. Μαρτυρεί ομως ' ύπέρ τοο πολιτικοο μου βιου πρωτιστως τό οτι οι συμπο λίται μου τg)ν ΆθηνG)ν, τ ς Άττικης, τ ς Βοιωτίας, έπί 40.τη, πλην δύο έξαιρέσεων, μέ έτιμησαν πάντοτε διό της πανηγυρικg)ς δοθεισης μοι ψήφου των και το οτι εν τε τιρ κοινοβουλι", και τη έν γένει πολιτικ!i παλαιστρ" κατέλαβον θέσιν άρκούντως Ικανοποιητικήν. την θέσιν δ έ ταύτην κατέλαβον διά της έργασίας μου, δια τg)ν άγώνων μου, εις αμοιβην τg)ν πρός την χώραν ύπηρε σιων μου και ούχι κληρονομικιρ δικαι", ίj χάριν παροχης δουλικων ύπηρεσιg)ν πρός τούς Ισχυρούς, πρός οϋς ού δέποτε έδιστασα μετα παρρησιας νά λέγω τι'!ν γνώμην μου, άδιαφορων έάν ώς έκ τούτου έγενόμην πολλάκις δυσάρεστος, εοτιν δ' οτε καί ανεπιθύμητος. Τοιαύτην λοιπόν έν τ!i πολιτικη μου ζωη κατέχων θέσιν καί φέρων τόν τιμητικώτατον τιτλον τοο 'Έλληνος πολιτικοο, ούχί αύθαιρέτως και χαριστικως, άλλά συνε πει" της έπι τέσσαρας δεκαετηριδας όμοιομόρφως έκδη λωθείσης βουλήσεως των συμπολιτg)ν μου, δέν ετχον 6νάγκην, ϊνα άναδειχθω, να γινω πρωθυπουργός την 7ην ΆπριλΙου θα ημην δντως άνάξιος της τοσάκις έκ φρασθεισης μοι έμπιστοσύνης τοο λάοο, άνάξιος της θέ σεως ην κατείχον έν τη πολιτικη ΙεραρχΙ", άνάξιος των ύπάτων πολιτικg)ν άξιωμάτων δι' ων πολλάκις είχον τι μηθfj, έάν πρός ΙκανοποΙησιν μωρας καί κούφου ματαιο δοξιας, έπεδιωκον να λάβω τόν τιτλον τοο πρωθυπουρ γοο κατα την π ριoδoν της έπι τ ς Έλλάδος έχθρικης κατοχης, κατά την κρισιμωτέραν δηλαδη και δυστυχε στέραν καμπην τοο ΈθνικοΟ ήμg)ν βιου. Εύκόλως μάλι στα δύναται πας τις, πιστεύω να κατανοήσn, δη άριστα και έγώ έγνώριζον. οτι και οι αλλοι πολιτικοι της χώρας ανδρες, οτι δηλαδη τό συμφέρον μου και ώς πολιτικοο και ώς άνθρώπου μοι έπέβαλλε να μη φθείρω τό πολιτι κόν μου κεφάλαιον, ούδέ τας φυσικάς μου δυνάμεις εις τόν αχαριν αύτόν και χαλεπό ν ciyg)va, όναμένων την

9 9 ljpaν καθ' ην θό ήδυνόμην, κατα πολύ όνετώτερον και όσφαλέστερον τρόπον να δρέψω τούς καρπούς μακρ{.)ν και σκληρ{.)ν πολιτικ{.)ν άυώνων. ΈΥνώριζον δσον όλιυοι 'ί σως δτι εις τόν τόπον μας δπου άφθονος φύεται ή δόφνη και δπου αϋτη έλατρεύθη ώς θεότης, άφθονος φύεται και ή άκάνθη και ή συκη. 'Ότι όκριβ{.)ς έν τώ χώρ", μας συκοφαντια ώνομόσθη ή ένέ ΡΥεια ην ύπηυόρευσεν ή κακεντρέχεια και ό φθόνος. 'Ότι ουχι δόφνης στέφανος όλλα στέφανος όκανθ{.)ν πλέον η απαξ έκόσμησε τ{.)ν κσλ{.)ν της πατριδος τέκνων τα μέτωπα και δτι μόνος καρπός τ{.)ν έθνικ{.)ν των όυώ νων ύrιηρξεν ώς έπι τό πολυ ή ταπεινη δυσφήμησις και ή βδελυρα διαβολή. ΈΥνώριζον δτι τα πολιτικα πόθη και ή φιλοπρωτια πολλόκις ώδήυησαν "ιν Έλλαδα μέχρι τοο χειλους τοο βαράθρου και δτι τόχιστα θα εύρισκοντο ά ν θρωποι ποταπο(, ο'ίτινες, ύ π '.αύτ6)ν tc>v tattelvg)v έλατη ριων ώθούμενοι, όχαληνώτως θα έστρέφοντο κατ' έμοο. Καλ{.)ς έυνώριζον και την όρχαιαν καί tr,v νεωτέραν Ιστο ριαν μας. ΔΕν ήυνόουν την τύχην τοο ΆριστεΙδου, τοο Σωκρότους, τοο ΦωκΙωνος. ΔΕν ήυνόουν δτι ό Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ό ΓεώΡΥιος Καρα 'ίσκόκης καί άλλοι άφ θαστω ηρωες τοο ειχον καταδικασθώ εις την έσχά την τ{.)ν ποιν{.)ν έπι πρoδoσιι;i της ΠατρΙδος. Δεν ήυνό ουν δτι απαν'ιες οι έκλιπόντες κοινοβουλευτικοί όρχηυοι, όληθ{.)ς κοσμήματα της όπό τοο 1863 πολιτικης μας Ιστο ριας.δει 'Ιό κατέλθουν εις τόν τόφον πρ{.)τον, 'ίνα μόνον μετα θόνατον εϋρουν άναυνώρισιν της όσπιλου έντιμότη τός των καί τοο ύψηλοο των πατριωτισμοο. ιι ΤΟ πολ,τεύεσtlα, δμως έστι στρατεύεσt}α, και είς εύτυχείς 'και είς άτυχείς σ τ ιγμάς, Άλλ' ένφ τοσαοτα και τηλικαοτα έυνώριζον, έξ άλ λου έπρέσβευον, πρεσβεύω ' και θα έξακολουθ{,) έφ' δσον

10 10 ζllι να πρεσβεύω δτι τό πολιτεύεσθαι έστι στρατεύεσθαι. Οτι δ αληθης πολιτικός ανηρ κατ' οόδέν διαφέρει τοο eόσυνειδήτου στρατιώτου. Οτι δπως δ στρατιώτης όπο χρεοοται να μάχηται άνεξαρτήτως τοο έαν ή Εκβασις της μάχης προμηνύεται δυσμενής, οϋτω και δ πολιτικός όφει λει νά άγωνιζεται ύπέρ τllιν συμπoλιτllιν του και δταν άκόμη γνωριζει δτι ό άγών εις ον άποδύεται θέλει ετναι δι' αότόν άτυχής. Οτι δ πολιτικός δέν έπιτρέπεται νά λέγη δτι έπειδη αι Ιιεριστάσεις ετναι δει ναι δέν θέλει νά έπωμισθη τας εόθύνας της έξουσιας και δτι άναμένει εό νο'(κωτέρας και συμφερωτέρας εις αότόν περιστάσεις. 'Ότι Ιιολιτικός οϋτω σκεπτόμενος και πράττων κατ'οόδέν διαφέρει στρατηγοο εόχαριστως δεχθέντος τας απολαυας 'και τας τιμας τοο βαθμοο του έν ειρήνη και άρνουμένου να έκτελέση τό καθηκον του έν πολέμφ η κυβερνήτου πλοιου δεχομένου την κυβέρνησιν πλοιου έν Ι.':φ\χ γαλήνης, έγκαταλειποντος δέ τό πηδάλιον εις χείρας τοο πρώτου τυχόντος δταν ένσκύψη τρικυμια. ΈπΙστευον και πιστεύω δτι ό άληθης πολιτικός άνηρ άποτελεί μέγα δντως πολιτικόν κεφάλαιον, άλλ' δτι τό κεφάλαιον τοοτο δέν ετναι 'ίδιον του κτημα, άλλα κτημα τοο εις τόν σχηματισμόν του συντελέσαντος λαοο, μη CJv η άπλοος διαχειριστης τοο ειρημένου κεφαλαιου όποχρε ούμενος δέ να τό διαθέτη όλόκληρον όπέρ των έντολέων του, όσάκις φρονεί δτι τούτων τό συμφέρον άξιοί την θυ σ(αν ταύτην. Ύπό τοιούτων σκέψεων και Ιδεων έμφορούμενος κύριοι ΔικασταΙ, και συμμεριζόμενος.. άπολύτως την γνώμην τοο ΙστορικοΟ μας της ΊστορΙας τοο ΈλληνικοΟ "Εθνους ι καθ' ην: ({ τllιν πολιτικων άνδρων καθηκον ετναι 1<αΙ τό περι τοο μέλλοντος έργάζεσθαι πρώ τιστον δμως καθηκον ετν", τό σώζειν τα παρόντα, οι δέ μη έπαρκοοντες εις τοοτο παραβαινουσι βεβαιως την κυ ι ΠαπσρηΥοποόλου. Καρολ(δοu, εκδοσις 6η, τόμος Ε', μέρος Α.. σελις 141.

11 ριωτάτην αύτων ντoλήν", εύκόλως δύναοθε νά ννoήσητε δτι θά ημην ενοχος άπάτης έναντι τοο λαοο Μν, άντι των ύπ' έμοο πάντοτε ύποστηριχθεισων άντιλήψεων, ήκολούθουν Υνώμας και πεποιθήσεις άντιθέτους, Kει ' λαδη ας πρεσβεύουσιν ιiνδρες πολιτικοι, πρός ους πάντοτε. άντετάχθην άκριβως νεkα της μεταξυ έμοο και αύτων τοιαύτης βασικης διαφορας άντιλήψεων ως πρός τό καθ Koν τοο πολιτικοο. Διότι, έάν οϋτω ένήρυουν, ού μόνον έμαυτόν θά άπηρνούμην, άλλά θά άπεδεικνυον προσέτι δτι παν δ, τι έπι δεκαετηριδας δλας ελευον πρός τους έκλουείς μου καταπολεμων τους άντιπάλους μου και προσελκύων τάς ψήφους των συμπολιτων μου, ούδέν τερoν ητο!j ψεοδος και δόλος 'ίνα, έξαπατων αύτούς τυυχάνω των τιμων τοο άντιπρο<.1ώπου τυο 'Έθνους. Άλλά τοιαύτης ποταπότητος ετμαι άνάξιος, κύριοι δικασται, και διά τοοτο ούδαμως ουτε έξεπλάυην, ουτε παντάπασιν εις τάς πεπcιθήσεις μου έκλονισθην, στα ν ηκουσα τους ύπό της κατηυορούσης άρx ς, ως μάρτυρας κληθέντας πολιτικους άντιπάλους μου, αντικρυς άντιθέτους έκθέσαντας Υνώμας. την θεωρίαν της έυωϊστικης πολιτικης σκοπιμότητος δεν ηκουσα διά πρώτην φοράν έν tji αιθούσώ ταύτώ ύπο στηριζομένην. ΈπΙ ετη μακρά ηκουσα ταύτην διατυπου μένην και έν ιiλλαις άρμοδιωτέραις πρός τοοτο συνεδριάσεις και έπι έτη μακρά έν τοίς ρηθεισοις συνεδριοις κατ' αύτης άντ τάxθην και αυτήν έπολέμησα. ουτε λοιπόν Τι δντως αυθορμήτων(!) χειροκροτημάτων τυχοοσα περιαυτολογια τοο κ. Παπανδρέου, ουτε ή χαριεστάτη άπαυυελια τοο κ. Μυλωνδ, ουτε τοο κ. Κανελλοπούλου σι ταλαντευόμεναι Υνωμαι, ούτε τοο κατα τά ιiλλα άυαπητοο μου κ. Τσάτσου αι καλοπιστως έκτεθεί σαι, έσφαλμέναι κατ' έμέ Υνωμαι, ουτε τοο Κ. Κύρκου ή έπιδέξιος και άριστεριζουσα κατάθεσις, οϋτε τοο καθη ΥητοΟ κ. Τριανταφυλλοπούλου αι σύμφωνοι πρός τό πρό σφατον παρελθόν του σκέψεις και άντιλήψεις, ουτε τοο Κ. Ταμπακοπούλου ή εϋγλωττος μυθολουια, ητο δυνατόν 11

12 12 νά με παρενοχλήσουν. 'Άλλως τε πρόκειται, ώς πασιφα νες τυγχάνει δν, ρυχί περί βεβαιώσεως πραγματικων γε γονότων, άλλά περί γνωμων των μαρτύρων, αί γνωμαι δε τοο μάρτυρος δεν δύνανται ποτε νά θεωρηθωσι ν δτι άποτελοοσι σrοιχεία της άποδεικτικης διαδικασιας, ώς αλλωστε λίαν όρθως, πλέον η απαξ, σαφως διεκήρυξεν άπό της εδρας αυτου δ εντιμος κ. Πρόεδρος του Δικα στηριου. Μοί έπιβάλλεrαι δμως έν τι;; σημει", τούτ", νά έκφράσω τάς ζωηράς μου ευχαριστίας εις τόν πάντοτε άντιπαλόν μου άλλ' έξόχου καλης πιστεως ανδρα, τόν σεβαστόν πρόεδρο ν κ. Σοφούλην, βεβαιώσαντα δτι έθνι κως κατά "Ίν πρωθυπουργίαν μου έπολιτεύθην. ΙΙΙ Δεν υπήρξαν Κουίσλιγκ Κυβερνηται είς την 'Ελλάδα, Ή Κυβέρνησίς μου δεν έβoή{tησε τους έχ{}ρούς, έβoή{tησε μόνον τους 'Έλληνας "ολίτας. Άλλ' δ κ. Παπανδρέου, δ κ. Κανελλόπουλος, ό κ. Τσάτσος, έβεβαιωσαν δη δεχθέντες νά σχηματισωμεν κυβέρνησιν χωρίς νά εχωμεν δόλον, τό μεν έζημιώσαμεν ηίν Χώραν μας κατά τό δη παρήχθη παρά τοίς συμμά' χοις ή έντgπωσις δτι ύπάρχουν έν Έλλάδι πολιτικοί αν δρες γερμανόφιλοι, τό δ' δτι ό σχηματισμός της κυβερ νήσεως διηυκόλυνε τό εργον των έχθρων ένταυθα. 'Ως καί κατά η)ν έξέτασι ν των μαρτύρων αυτων διά των έρωτήσεών μου έπιστοποιήθη, η παρά <!i συμμαχιιt!i KOlv!i γνώμώ σxημαrισθείσα ψευδής έντύπωσις περί τοο δτι ύπηρχον έν Έλλάδι Κουίσλιγκς πολιτικοί η και πολι κοί προδόται, δεν έσχηματισθη, κύριοι δικασταl. αυτομά τως και τυχαιως. Πρόκειται περι εντυπώσεως η)ν όποιαν μια άθλια προπαγάνδα Έλλήνων υπανθρώπων, πράγ' ματι συμμαχησάντων μετά των προαιωνιων της Έλλά

13 δος έχθρων, 'ίνα συντριψουν τά έθνικά συμφέροντα, έδημιούρυησεν. Άλλ' ή έντύπωσις αϋτη θά ητο εύκολον νά διασκεδασθfi έάν οι πολl1ικοι ανδρες οί όποίοι εύρlσκοντο έκτός της Έλλάδος, άντι νά η'ιν ύποδαυλlσουν, ώς άτυχως επραξαν έκ μικροπολιτικων ύπολουισμων, προέβαι' νον. καθ' δ ετχον έπιτακτικόν καθηκον, εις διόψευσιν των άτιμων αύτων φημων. Εύτυχως δμως δέν συσκοτιζε' ται διά παντός ή άλήθεια και ηλθεν ή ό\ρα καθ' ην ό καταυυάζων ίjλιoς της άληθειας διέλυσε τά μαορα και σκοτεινά τοο ψεύδους και της άπάτης νέφη καί οϋτω ήδυνή' θησαν οι μευάλοι φιλοι της Έλλάδος, μέ την χαρακτηριζουσαν την φυλήν των ειλικρίνειαν νά διακηρύξουν διά τοο στόματος τοο κ. Τσωρτσιλ έν αύτώ τώ ΒουλΏ των Κοινοτήτων, δη «ώς πρός την έν Έλλάδι κατάστασιν ή κοινη Υνώμη των συμμάχων ητο ψευδως πληροφορημένη». Κατά ποίον παρακαλω ηθικόν κανόνα οί χονδροει δείς πληροφοριοδόται Ii οί συνυπεύθυνοι αυτων δύνανται νά ριπτουν έπι των κεφαλων ήμων τάς χονδροειδείς αυτάς πληροφοριας ; Οχι, κύριοι δικασται, μυριάκις δχι. Ούτε προδόται tg)v έθνικg)ν η tg)v συμμαχικg)ν συμφερόντων πολιτικοί Ii στρατιωτικοί της πρώτης Υραμμης υπηρξαν έν Έλλάδι, ούτε ΚουίσλΙΥκς, ούτε κάν καλης πιστεως άντιθετοι της άκολουθηθεισης Υενικης πολιτικης. Καί αν υπάρχουν πολιτικοι ύποστηριζοντες δτι διεπράχθησαν ώρισμένςι: σφάλματα και oίίτ ι άκόμη ουδέποτε ΙσχυρΙσθηοαν τοοτο ώς πρός την κατευθυντηριαν Υραμμήν, ώς πρός την όποιαν ούδέ ετς ύπάρχει διαφωνg)ν έθνικιστης 'Έλλην. Urbi et orbi ας τό διακηρύξωμεν δλοι 6μοΟ, τοοτο άξιοί ή άλήθεια. ΤοΟτο κελεύει καί της Πατρίδος τό συμφέρον τό Ιερόν. Δευτέρα κατηυορια καθ' ήμg)ν διατυπωθείσα ύπό tg)v ανω όνομασθέντων μαρτύρων της κατηυοριας ετναι δη έβοηθήσαμεν διό τοο σχηματισμοο, ' της κυβερνήοεως τους tχθρους της Έλάδος. ΠερΙεΡΥον ετναι δη και αυτοί '.)Ι μάρτυρες και δλοι 13.

14 14 οι αλλοι δσοι κατα τοο σχηματισμοο έπι κατοχης κυβερνήσεως ωμιλησαν ij δμιλοον, έδέχθησαν ij στι ητο άπα ραιτητος ή ύπαρξις ένταοθα προ ίσταμένων της δlοική σεως άπαρτιζόντων δloικοοσαν τό Κράτος έπι τροπην ij δτι επρεπε να υπάρχη κυβέρνησις υπό τόν Μακαριώτατον Μητροπολίτην ij να έυκαταλεlφθοον τα πάντα εις χείρας των έχθρων. Ή ποικιλια αύτη Υνωμων και μόνη, άποδεικνυει τό σαθρό ν της σχετικης κατηυοριας. Άλλα τό κράτος, κύριοι δικασται, δεν παύει υπάρ χον και μετα "1ν κατοχήν, άποτελοοσαν αλλως τε καθ' 6μόφωνον διεθνη Υνώμην, προσωρινήν δλως κατάστασιν, άφοο έξακολουθοον υπάρχυντα έν αύτι;. τα άποτελοοντα αύτό ατομα τα δτcoία δεν χάνουν τό δικαιωμα της ζωης, ως άποδεικνύεται και έξ αύτης της συνθήκης της Χάγης. ΚαΙ ε{ναι μεν άληθες δτι ήκούσθη έν r!i αιθούση ταύτη τcαρα σοβιχροφανων τινων κυριων υποστηριζόμενο ν δτι επρεπε να άποθάνη μια γενεα και δτι τοοτο δεν θα ετχε μευάλην σημασιαν, άλλ' εις αύτοuς δεν "ομιζω δτι έμπρέτcει άπάντησις τις, άφοο υποθέτω δτι δεν υτcάρxει "Ελλην φανταζόμενος δτι ουτοι, οι δποίοι δεν θα άπέθνησκον διότι εύτυχως ετχον καταφυγει εις τό έξωτερικόν, ε{ναι οι καταλληλότεροι δια την άναπαραυωυην της έλληνικης φυ λης, η δτι δύνανται να μεταβληθοον εις νέους ΔευκαλΙονας και νά ρ(πτοuν 5πισθέν των τόν λιθον, δατις φα(νεται δτι κατέλαβε την θέσιν της καρδιας των. "Εχον δθεν τ6 κατα την κατοχην υπάρχον κράτος τό δικαιωμα και την υποχρέωσιν να ζ!i, εχει άνάγκην νόμων, διαταγμάτων, πιστώσεων, πράξεων, ένι λόγφ άπάντων έκεινων των μέσων, δι' ων εν κρατος δύναται να έξασφαλιση την διαβιώσιν των άποτελούντων αύτό πολιτων, των έν αύτι;. οικούντων και ζώντων. Λοιπόν αύτά δλα ποίος θα τα εκαμνε ; Ή Έπιτροπη ή διοικοοσα ; ΚαΙ «ατα τι τότε ή διοικοοσα αύτη έπιτροπη θα διέφερε Κυβερνήσεως; ΊδοU λοιπόν δτι άποδεικνύεται δτι οι ταοτα λέυοντες,καταφεύγουν εις βυζαντινας συζη τήσεις άναξιας άνασkεufjς.

15 Ήκούσθη άκόμη : 'Έπρεπε νά σχηματισσυν κυβέρνησιν άνώτεροι δημόσιοι όπάλληλ.οι όπό τόν Μακαριώτατον ΜητροπολΙτην. ΚαΙ διατι ; ΔιατΙ έπρεπεν εις τούς G>μους τοο ΆρχηγοΟ της ΈκκλησΙας και των δημοσιων ύπαλλήλων νό έπιπέσπ τό, μέχρις άβαστάκτου, βαρύ αυτό φορ τιον ; ΔιατΙ ό 'ΑρχιεπΙσκοπος και οι δημόσιοι ύπάλληλοι ετναι όρμοδιώτεροι των πολιτικων άνδρων νά.έργάζωνται ύπέρ τοο λαου ώς κυβέρνησις αύτσυ ; ΔιατΙ δέν θα έξετι θεντο και αυτοι εις τός κατηγοριας εις ας έξετέθημεν και ημείς οι όποίο ι έν τούτοις ε'(μεθα περιβεβλημένοι επιπροσ θέτως ύπό τοο κύρους του τεκμηριου της πολιτικης έκπροσωπήσεως μικράς η μεγάλης μερίδος τοο λαου ; Δεν προ διδει έσχάτην λιποψυχιαν των πολιτικων ά,δρων τοιουτος Ισχυρισμός! Δεν προδιδει τουλάχιστον άσυγχώρητον έγω'ίσμόν η κατακριτέαν καιροσκοπιαν ; ΔιατΙ έπεβάλλετο ό Μακαριώτατος και οι δημόσιοι ύπάλληλοι νό προτάσσουν τα στήθη των εναντι των έπιδραμόντων έχθρων, οι δε δημόσιοι άνδρες νά ζωσιν άσφαλως εις τας κρύπτας των ; -Επειτα διατl λησμονουμεν τό τοο ΕυαγγελΙου ; «Τ α τοο θεου τφ θεφ και τά του ΚαΙσαρος τφ ΚαΙσαρι ;» 15 ιν Ή {Ιεωρία περι μη σχηματισμού Κυβερνήσεως. Τί έσώitη χάρις είς τα. Κυβερνήσει. αύτάς ; Τί {ια άπέμενεν άπο την Έλλάδα ανευ αύτών ; Αλλοι ειπον: "Ας μην έσχηματlζετο ουδεμια Κυβέρ νησις. 'Εκ της συνθήκης της Χάγης αι άρχαι κατοχης ύπο' χρεοονται νό φροντιζουν δια τόν λαόν, τόν ευρισκόμενο ν εις την κατεχομένην χώραν και θα έφρόντιζον συνεπως οι έχθροι μας διό η'ιν διαβιωσιν τοο έλληνικοο λαοο. Μήπως δεν εγινε τουτο καί άλλαχου ; Μήπως δεν "γινεν εις τό Βέλγιον, εις την Όλλανδlαν έπί παραδεlγματι ; Άλλ' οι ταοτα ειπόντες έλησμόνησαν δη αι βελγικαί όλλανδικαί συνθηκαι ετναι έντελως διάφοροι των lδικων

16 16 μας και δτι έδω ύπηρχε, τυπικως μεν διπλη κατοχή, ού σιαστικως δε τριπλη τοιαύτη. Ύπηρχον ΟΙ 'Ιταλοί, ΟΙ Γερ μανοί, οι Βούλγαροι. "Επειτα διατι τα πράγματα θα ησαν l<αλλιτερα έδν, μη σχηματιζομένης Κυβερνήσεως, άνελάμ βανον εις χείρας των διά τινος ΚομμισαρΙου αl άρχαι κατοχης την δια κυβέρνησιν της χώρας μας ; Δεν εχομεν αρά γε τό παράδειγμα των 'Ιονίων Νήσων και της δυστυ χίας των, ώς κατέθεσεν ό μάρτυς κ. 'Ιωάννης Θεοτόκης, έκεί δπου δέν έξετείνετο ή δικαιοδοσία της Έλληνικης Κυβερνήσεως καί δπου ΟΙ 'Ιταλοί, ένεργοοντες έλευθέρως, κατέστησαν τόν βίον tg)v άτuχg)v κατο(κων κvριολεκτικg)ς αβίωτον και ούδαμως δυνάμενον να auykplefj πρός τόν βίον των πολιτων των διαβιούντων είς την ύπό την δικαιο δοσιαν της Έλληνικης Κυβερνήσεως Έλλάδα ;, Θα ητο εύτυχέστερος ό Έλληνικός Λαός έαν μεταξύ αύτοο και των κατακτητων δέν ύπηρχεν, έν είδει κυματο θραύστου, κυβέρνησις έλληνικη γνωρίζουσα την δυστυχιαν αύτοο και τας άνάγκας του, συμμεριζομένη τους πόνους και τούς κινδύνους το υ ; Θα ητο αρά γε εύτυχέστερος ό έλληνικός λαός Εάν εδέχετο άπ' εύθειας, χωρις την πα ρέμβασιν ενός είδους προφυλακτηρος, αλλ α προφυλακτη ρος εξ ανθρώπων ώς αύτός πασχόντων, ώς αύτός σκεπτο μένων, τό άφόρητον βάρος τριπλοσ εχθρικοο πέλματος επι τοο στήθους του ; Θα εξυπηρετείτο πληρέστερον τό συμ φέρον της χώρας και τοο λαοο έάν αι έχθρικαι πρό5 ΤΙμάς διακείμεναι στρατιαι, δι' άντιπροσώπου τό:>ν ήγητόρων των, άπεφάσιζον έ ί δλων των ζητημάτων των άφορών των τόν λαόν μας και τα συμφέροντα αύτοο, χωρις να ύπάρχη ούδεις δυνάμενος να συνηγορήση ύπέρ αύτοο, i\ τουλάχιστον εγκύρως να διαμαρτυρηθfj δια τα κατ' αύτοσ λαμβάνοντα χώραν ; "Η τάχα η ελλειψις ελληνικης κυ βερνήσεως θα έπλήρου δέους τάς ψυχας των έχθρικων στρατευμάτων ; 'Ή θα έγνώριζον οί έχθροι καλλιτερον 1 ''Ορα: Μέρος r' εκθεοιν Νομάρχου ΚSFκuρας διό: σχολε.ία υπό στοιχείον 1.

17 τας άνάγκας τοί) έλληνικοί) λαοί) και τα μέσα έπουλώσεως των χαινόντων τραυμάτων η πολιτικός άνήρ, Q όποίος σ φη πάντων τούτων ετχε γνωσιν, άφοο έν tft xώρ ταύτη έπι τέλους έγεννήθη, ήνδρώθη και έπι ημισυ περίπου αιωνα ύπηρξεν έκλεκτός αύτoίj τοί) λαoίj ; Έάν έκ τoίj λόγου δτι ημην άρχηγός της κυβερνήσεως κατώρθωσα να άρπάσω άπό τούς ονυχας των έκτελεστικων έχθρικων άποσπασμάτων ελλην<χς τινας-βεβαιω δε δτι τοιούτους εσωσα πλειστους δσους και θα ειχον πρόχειρα τα μέσα της άποδειξεως, έόν δεν με έστέρει της δcνιχτότητος αύτης ή πρωτάκουστος διαδικασια, ην έπέβαλλον πρωτοφανείς εις άσέβειαν πρός τας άρχας τας διεπούσας πaσαν πεπολι τισμένην χώραν αυντακτικαι πράξεις - και μόνον ό λόγος ουτος δεν ετναι έπαρκης δια να δικαιολογήση τόν ύπ' έμοο σχηματισμόν της κυβερνήσεως ; ι Έαν tft μεριμ νη έμοο και δια τοο κύρους της θέσεώς μου ήδυνήθησαν 'Έλληνες τινες να έπανακτήσουν την έλευθεριαν των, αλλοι νά μην άπαxθoίjν ώς δμηροι η αιχμάλωτοι πομμου και να τύχουν έν γένει έπιεικεστέρας μεταχειρισεως, τoίjτo ύπηρξε κακόν και έπιζήμιον δια την Έλλάδα "αι ωφέλησε τούς έχθροι)ς αύτης ; Έάν διά των ένεργειων μου ως πρωθυπουργοο άπεφεύχθη ό κι\ δυνος, ό έπανειλημμένως έπαπειλήσας τούς άξιωματικούς μας, οι όποίο ι ειχον παραμεινει έντός τοο Κράτους -:- /ίσα ν δ' ουτοι τά 3/4 τοο δλου άριθμoίj αύτων - νά συρθοον εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως, τοοτο ύπηρξεν όλέθριον διά τούς 'Έλληνας και δι' αύτοί) έβοηθήθησαν οι έχθροι μας ; Έάν άφειδως διά παντειων τρόπων, ΙδΙ δε διά της Άρχιεπισκοπης, έπετεύχθη νά χορηγηθοον βοηθήματα τό. σον εις τάς ένταοθα οικογενείας των άναχωρηαάντων στρατιωτικων καί ναυτιkciιν δσον και ε[ς κρατουμένους κλπ_ διότι τοοτο άπεφάσισα έγω ως πρωθυπουργός, τοοτο 17 1 'Όρα: Μέρος ΓΌ 'ΈΥΥραφα ύτrό στοιχε.ίον 2 2

18 18 έυένετο χάριν ένισχύσεως των άρχων κατοχης I<αΙ των στρατι&ν των ί 1 Έάν έλήφθη ύπ\> της κυβερνήσεώς μου φροντις διό την δικαιοτέραν άναπροσαρμουην τοο μισθοο των δημο σίων καί τ&v [διωτlκών ύτrαλλήλων έν γένει, ώς καί των ημερομισθιων και των συντάξεων και οϋτω μυριόδες 'Έλ ληνες ήδυνήθησαν νά άποφύυωσι τόν έκ πεινης και δυ στυχιας θάνατον ; Έόν ύπηρξε κρατικη άντιληψlς καί πρόνοια, έάν πα ρεσχέθησαν εις πυροπλήκτους, εις βομβοβλήκτους, εις πρόσφυυας φεύυοντας μακρόν των κατεστραμμένων χω ριων των, δσον δυνατόν μευαλεlτέρα βοήθεια ;, Έόν διά 1967 νόμων έλύθησαν ζωτικό διό τους "Ελ ληνας άστους και άυρότας ζητήματα, έάν... έάν... έάν.... τι λοιπόν, δλα αύτό έυένοντο χάριν των κατακτητων και έπι βλάβώ και ι<αταστροφn της Έλλάδος ; Έόν διό τός έν ΘράΚΏ και Μακεδονί", βουλυαριl<ός ώμότητας και την άπαισίαν ΒουλΥαρικην προπαυάνδαν, έάν διά τός έν Ήπεlρφ άλβανικός άυριότητας και ηιν όλβανο'ίταλlκην προπαυάνδαν, δέν άνιετάσσωμεν συνε χως τός ζωηροτάτας ημων διαμαρτυρlας, ΟΙ σφαζ6μενοι εις τός χώρας αύτός τός Έλληνικός άδελφοl μας δέν θό έσφ6ζοντο fj μήπως έν τοιαύτώ περιπτώσει θά έσφάζοντο 6λΙΥώτεροι, fj μήπως και αύτά έπράξαμεν διά νά βοηθή σωμεν τούς έχθρούς μας ;, Έόν ελειπον αί συνεχείς διαμαρτυριαι μας διό την συντριβην της Έθνικης και Ιδιωτικης οικονομιας μας και διό την συνεχη ληψιν χρημάτων, θά ησαν λοιπόν πρά Υματι τά πράυματα, καλλίτερα και έντρεπόμενοι οί έχθροι μας θά έπαυον άκολουθοοντες αύτην την τακτικήν fj μή. πως τά δύο έκατομμύρια χρυσων λιρων τά όποία εισήχ' θησαν εις την χώραν μας OnQ των Υερμανων, συνεπει", ι ''Ορα; Μέρος ΓΌ 'ΈΥΥραφα υπό οrοιχείο\l 3. :! ''Ορα: fνίέpoς Γ', 'Έγγραφα υπό οτοιχείον 4. 3 ''Ορα : Μέρος Γ.. 'Έγγραφα ύπό στοιχε.ίον 5.

19 και μόνον των πιέσιών μας, εάν "λειπον αί διαμαρτυριαι μας δεν θά εισήυοντο ώς ημείς Ισχυριζόμεθα ; 'Εάν επανέφερον εις την ενέρυειαν τους δια πολι τικους λόυους άπομακρυνθέ _τας ταύτης άξιωματικους τοο κινήματος 1935 καί αλλους ΠΡΟΥενέστερον άπομακρυν θέντας δια πολιτικους παντοτε λόυους, μήπως τοοτο επρα ξα διά νά όπλισω πολιτας πρός εμφύλιον σπαραυμόν!j δια να βοηθήσω τους εχθρους της ' Ελλάδο!; ; 'Ή μήπως προκαλέσας δια τοοτο ηιν όρυην των κατακτητων κατ' εμοϋ, τό Επραξα άδιαφορήσας εκ λόυων πολιτικης άνωτερότητας ώς πρός τά κατ' έμοϋ αισθήματα της σχεδόν όλότητος των άξιωματικων αύτων, με την ελπιδα δη ου τω τό μέν θά επανήρχετο ή τόσον ποθηηι Υαλήνη εις τό στράτευμα, τό δε θα παρειχοντο εν ήμέραις δυστυχιας εις αυτούς, αλλοτε μευάλας ώς επί τό πολυ προσενευκόν τας ύπηρεσίας εις τό εθνος, ώς καί εις τάς οικογενειας των τα μέσα 'ίνα μήν άποθάνοιιν της πεινης ; 19 ν Δεν έδέχί}ημεν ποτε καμμίαν άξίωσιν τής κατοχης Ι}ίγουσαν Έλληνικον δι>ιαίωμα και έβοηt!ήσαμεν κά&ε 'Et!'vιotiJv Όργάνωσιν, Δεν άπετέλει λοιπόν κέρδος διά τόν λαόν ή υπαρξις ενταοθα κυβερνήσεως εξ 'Ελλήνων πρός ους ηδύναντο ελευθέρως να προσέρχωνται οί πολίται καί να ύποβάλ λωσι τας α[τήσεις καί τάς διαμαρτυρίας των και τα παράπονά των ;'Ή θα εισηκούοντο καλλιτερον α! δ ιαμαρ. τυριαι αυτων έάν άντι 'Ελλήνων ύπουρυων υπηρχον όρ Υανα ενός ΥερμανοΟ Κομμισαρίου!j ένός Πρώσσου στρατηυοϋ ;- Δεν ητο λοιπόν προστασια διά τόν λαόν να ύπάρ' 'xn κυβέρνησις έλλήνων, υπ' αυτων τούτων των άρχων κατοχης άνευνωρισμένον εχόντων τό δικαίωμα της δια μαρτυρίας δια τα δεινοπαθήματα. των συμπολιτων των ; 'Άς μας εξηυήσουν ΟΙ κατήυοροι μας διατι ΟΙ μέν εις

20 20 Κάιρον fj άλλαχοο της οικουμένης δυνηθέντες νά άναχω ρήσουν όλιγοι προνομιοοχοι πολιτικοι έδικαιοοντο νά ζή σουν, ή δ' άπομεlνασα υποχρεωτικως έν -Ελλάδι σχεδόν όλότης τοο πληθυσμοο ώφειλε νά άποθάνη ένταοθα κσι άδιαμαρτυρήτως έκ διώξεων, πεινης, βασανιστηριων ; τι λοιπόν, έπρεπε νά χορτάσουν οι "Ελληνες της Έλλάδος, τ ά 7 έκατομμύρια των δυστuxων αυτων Έλλήνων, έκ τfjς κνισσης των μαγειρευομένων κρεάτων εις τά διεθνη ξενο δοχεία υπερπολυτελειας εις α εύωχοόντο και διητωντο Ιλληνές τινες πολιτικοί εις τά δάκτυλα τfjς μιας χειρός μετρούμενοι ; Ή πρέπει νά πιστεύσωμεν τόν κ. n. Κανελλόπουλον, ό όποίος, άφοο έθεσε 111ν χείρα έπί τοο ΊεροΟ Εύαγγε λιου, μας έβεβαιωσεν, άπαντων εις έρώτησιν μου, δτι άπό άπόψεως δεινοπαθημάτων υπηρχε μεταξυ των υπό κατο χην έν Έλλάδι έθνομαρτύρων καί των έκτός αυτης άνα πνεόντων τόν άέρα της έλευθεριας..... ΙσοτιμΙα ; Ό Έλληνικός λαός δλος και σχεδόν δλα τά στελέχη τοο έλληνικοο στρατοο ετχον μεινη ένταοθα, έλαχιστων δντων των εύτυχών οι όποίοι κατ' έξαιρεσιν ήδυνήθησαν νά φύγουν. Δέν άποτελοον την Έλλάδα οι έξ άπορρώ γων βράχοι των όρέων!j τών παραλιων της, ούτε αι θά λασσαι και τά πελάγη της, ουδέ τά δάση καί ο Ι έλαιωνες της, ουδέ οι άμπελωνες της και οι άγροι της, ούδέ αι τυ χόν έρημωμέναι πόλεις της και τά εις νεκροταφεία τυχόν μεταβληθέντα χωρια της. την Έλλάδα άποτελεί ή υπέ ροχος έλληνικη φυλή. ΝαΙ αύτη ή όθάνατος φυλή, ή όποια διασωθείσα, έγνώρισε πάντοτε νά δημιουργήση την εκ της τέφρας άναγέννησιν τοο ΈλληνικοΟ Κράτους. Άλλά μόνη ερημος και άπρoστάτεuτoς επρεπε νά παραμεινη έν ταοθα ή έλληνικη φυλη και κλαιουσα την μοίραν της να άποθάνη, ένω εξω της Έλλάδος "Ελληνές τινες λεγόμε νοι ήσχολοοντο εις τό νά δημιουργήσουν την ταξικην έπα νάστασιν εις τόν έλληνικόν στρατό ν και τόν στόλον έν τη άλλοδαπfj, έξ ης όλίγου δείν νά όδηγηθfj ή Έλλάς εις την όριστικην καταστροφήν ;.

21 Να πολεμήσουν οι εντασθα αοπλοι "Ελληνες κατα των στρατευμάτων των txepgiv μας δεν ητο τοσ λοιποσ δυνατόν. Δια τοστο δ' ανεχώρησαν έντεσθεν και ό Βασιλεύς μας και τα πολεμικα μας πλοία και τα όλιυα διαφυυόντα στρατιωτικά μας τμήματα και οι Υενναίοι σύμ' μαχοι ήμων. Ή συνέχεια τοο πολέμου μετεφέρετο μακραν της έλληνικης Υης εις άλλα πεδια. 'Όλον τό έν 'Ελλάδι πολεμικόν ύλικόν ετχε κατα στραφη ii άρπαυn υπό των έχθρων μας. Να καταφύγουν δοπλοι οι "Ελληνες δλοι εις τα δρη ητο έπισης άδύνατον, διότι οικτρόν θα εύρισκον έκεί θάνατον σύν γυναιξι και' τέκνοις. "Επρεπε λοιπόν να ζήσουν δια να διασωθη ή φυλή μας, άναμένουσα n)ν CJPav της απελευθερώοεώς της ή όποια θαττο-ν fj βραδύτερον ητο βέβαιον δτι θα. ηρχετο. Μήπως ή τύχη τοσ παγκοσμιου πολέμου έξηρτατο τοσ λοιποσ άπό τους άόπλους κατοικους της Χώρας μας; Μήπως παν δ, τι ητο δυνατόν να έπιδειξπ η 'Ελλας εις πατριωτισμόν και ήρω'(σμόν δεν τό ετχεν έπιδειξπ; Μή πως παν δ,τι ετχε να προσφέρπ ή μικρα αλλα εντιμος πα τρις μας εις τους μεγάλους συμμάχους της δεν τό ετχε προσφέρπ; Αύτό τό ετναι μας δεν ειχομεν θυσιάση εις τόν βωμόν της πατριδος, άλλα και των συμμάχων ; ΚαΙ αυται ' λοιπόν αι σκέψεις έrτέδρασαν εφ' ήμων πρό.ς άνάληψιν των εύθυνων της κυβερνήσεως τοσ ύrτό έχθρικων στρατευμάτων κατεχομένου Κράτους μας. Ή διάσωσις των 'Ελλήνων, ή διάσωσις της φυλης, δεδομένου δντος δτι δια των ΙδΙων μας δυνάμεων δεν ήδυνάμεθα πλέον να έλ πισωμεν η)ν άπελευθέρωσι ν ήμων και επρεπε να άναμένωμεν την Ι.)ραν ην θα έξέλευον οι σύμμαχοι μας δια να μας άπελευθερώσουν. Άπ()τελεί ή έκ των σκέψεων τούτων ληφθείσα άπόφασις, άπόφασιν παροχης βοη 'θειας εις τους έχθρούς ; Άποτελοϋν βοήθειαν των έχθρων οι πρός αύτους 'άυωνες μας πρός υπεράσπισιν των έλληνικων δικαιων; 'Εδέχθημεν ποτ ε ώς θεμιτας τας άξιώσεις των δυνά- 21

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς

Μέτοπον Τ.Τ. 903. Δεσποινίς Μέτοπον Τ.Τ. 903 Δεσποινίς Έλαβα το γράμμα σου και ευχαριστώ πολύ δια την ενθύμισιν σου γνωρίζω Δες/νίς ότι εμείς εδώ περνούμε πολύ καλλά, έχομεν την καλή μας συντροφιά τα λεβεντόπαιδα, έχομε κρύα νερά

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά.

Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Εν Σμύρνη τη 23/9/921 Αγαπητέ Παναγιώτη Ελαβον την επιστολήν σου και εχάρην τα μέγιστα μαθών ότι είσαι καλά. Είδον εν αυτή να μου γράφης ότι δεν έχεις καιρόν να εξετάσης δια τα βιβλία που σου γράφω. Εγώ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23/03/2014 ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ- ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1 Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των ακόλουθων προτάσεων είναι σωστό

Διαβάστε περισσότερα

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn

anjologion ellhnikwn grammatoseirwn anjologion ellhnikwn grammatoseirwn Απλ µονοτυπικ Λειψίας µονοτυπικ εκαεξάρια τ ς κάσας εκαεξάρια Λειψίας τ ς κάσας Πελασγικ µονοτυπικ Αττικ µονοτυπικ Εκδ σεων «Μπ λ Λ τρ» Μα ρα 486 µονοτυπικ Μπεκκεριάνα

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης

Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἐν τῷ ἑσπερινῷ τῆς Προηγιασμένης Ἦχος Πα υ ρι ε ε κε κρα ξα α προ ο ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου ει σα α κου ου σο ον μου ου Κυ υ υ ρι ι ι ι ε Κυ ρι ε ε κε κρα α ξα προ ος σε ε ει σα κου σο ο ο ον μου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ

ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΥΓΗΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ κ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΑΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 1 ΚΥΘΗΡΑ, 28 η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 Σεβασμιώτατε Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα;

Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; Άλλο ένα κόμμα ή ένα άλλο κόμμα; του Χρήστου 'ChIossif' Ιωσηφίδη Ο Θανάσης και ο Χρήστος πίνουν χαλαρά τον απογευματινό τους καφέ και κουβεντιάζουν για άλλο ένα πολιτικό κόμμα που μπήκε πρόσφατα στην ζωή

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου.

2471 Ν. 156/85. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85. Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 148 87 του 1973 54 του 1978. Τροποποίησις του άρθρου 57 του βασικού νόμου. E.E. Παρ. I, Αρ. 2089, 8.11.85 2471 Ν. 156/85 Ο περί Αστικών Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1985 εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση

Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Συμμετοχικές Διαδικασίες και Τοπική διακυβέρνηση Θεσμοί, Όργανα και Δομή της Δημόσιας Διοίκησης Χαρίτα Βλάχου Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας Στέλεχος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ-Θ Σήμερα Ποιό είναι το πολίτευμα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ).

11. 30: Μετάβαση και επί σκεψη στο Μακεδονι κό Μουσεί ο Σύγχρονης Τέχνης ( Διεθνής Έκθεση ). Ε Λ Λ Η ΝΙ Κ Η Η Μ ΟΚ Ρ Α ΤΙ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΑΙ ΕΙ ΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΕΡΕΙ ΑΚΗ / ΝΣΗ Π/ ΘΜΙ ΑΣ & / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙ ΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙ ΑΣ / ΝΣΗ / ΘΜΙ ΑΣ ΕΚΠ/ ΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙ ΑΣ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙ Ο ΝΑΟΥΣΑΣ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO

BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO BOYΛH TΩΝ EΛ ΛH NΩN ΔIEY ΘYN ΣH NO MO ΘE TI KOY EP ΓOY E BΔO MA ΔIAIO ΔEΛ TIO Tων νο µο σχε δί ων και των προ τά σε ων νό µων, που εκ κρε µούν στη Bου λή για συζήτηση και ψή φι ση και κα τα τέ θη καν µέ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Δ ΤΑΞΗ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΟΥ ΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟ ΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙ ΚΗΣ ΚΑΤΕΥ ΘΥΝΣΗΣ ( ΚΥΚΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦ ΟΡΙ ΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Κας. ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Στην Έναρξη του Εθνικού Διαλόγου Παιδείας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 Κύριε Πρωθυπουργέ,

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 14 17 Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Λέων κατεμέμφετο Προμηθέα πολλάκις, τι μέγαν α τ ν πλασεν κα καλ ν κα τ ν λλων θηρίων δυνατώτερον. «τοιο τος δ ν», φασκε, «τ ν λεκτρυόνα φοβο μαι».

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΙΝΙ

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΙΝΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΡΓ. ΠΟΥΛΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Υψηλάντου 17. Καλλιθέα Τ.Κ. 176-75 Τηλ: 210-94.09.788 Fax: 210-94.03.168 Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΙΝΙ Στις 12.7.1940 ώρα 06.30 τρία (3)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Επόμενη είναι η έβδομη. με αριθμό 709/ επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Επόμενη είναι η έβδομη. με αριθμό 709/ επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Δημήτριος Κρεμαστινός): Επόμενη είναι η έβδομη με αριθμό 709/28-3-2016 επίκαιρη ερώτηση δεύτερου κύκλου του Βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας κ. Ελευθερίου Αυγενάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ Ι.Σ.Τ.Δ. «ΓΙΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ηίο Γήο Μί Μά Ιί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 1ο (Α, Β,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 1ο (Α, Β,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ Αή Δί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 54 27 Ιανουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1011028412/20 7 11 Προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904

Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ. 20-23. Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 1904 Λόγος επικήδειος επί του νεκρού Αλεξάνδρου Βαρούχα, πρώτου προέδρου της Χριστιανικής Αρxαιολογικής Εταιρείας ρηθείς εν τω Αθήνησι Μτροπολιτικώ ναώ τη 1 Φεβρουαρίου 1899 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4

Διαβάστε περισσότερα

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας

Β Διεθνές Συνέδριο Κυπριακής Αγιολογίας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Πολιτιστικής Ακαδημίας «Άγιος Επιφάνιος» πραγματοποιήθηκε, από τις 13-15 Φεβρουαρίου 2014, στο Μέγα Συνοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Κωνσταντίας στο Παραλίμνι το Β Διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα.

ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΑΕΠΠ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Κατασκευα στε υποπρο γραμμα το οποί ο να ελε γχεί αν ε νας πί νακας εί ναί ταξίνομημε νος σε αυ ξουσα σείρα. ΔΣ6. Δίνονταί οί πίνακες Σ1(Κ, Κ) καί Π1(Κ, Κ) που περίέχουν τα αποτελέσματα των

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 4ο (Λ, - Μ, - Ν, - Ξ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 4ο (Λ, - Μ, -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να

ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ (Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης): Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε, για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξεκαθαρίσουμε κάποια ζητήματα. Θα ξεκινήσω από

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την. αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ Η αίτηση αναγνω ρισης πλασματικω ν χρο νων

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιότητα Ε.Π.Ε.

Ίδρυση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιότητα Ε.Π.Ε. Ίδρυση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Εμπορική ιδιότητα Ε.Π.Ε. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι εμπορική και αν ο σκοπός αυτής δεν είναι εμπορική επιχείρηση (άρθρο 3 1 Ν. 3190/55)0.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2010 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2010 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ημερομηνία Ανάρτησης: 29/07/2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2010 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Περίληψη: Κρίνεται ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέος, ο συν. Βασίλης Σκουντής, ύστερα από αυτεπάγγελτη δίωξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ ΟΓ ΠΟ Υ ΑΝ ΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΕΧΝ Οη ΟΓ ΙΚ Ο Ε Κ ΠΟ ΙΔ ΕΥ ΤΙ ΚΟ ΙΔΡΥΜΟ ΚΟΒΟΠΑΕ ΕΧΟΠΗ ΔΙϋΙ ΚΗ ΕΗ Σ ΚΑΙ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ηο ΓΙ ΣΤ ΙΚ ΗΣ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑ ΡΑ ΚΤ ΗΡ ΙΣ ΤΙ ΚΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑ ΣΙ Α - Καθηγητή ΚΑΡΑ ΣΑ ΒΒ

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Δημήτριος Π. Μαριόλης Δικηγόρος Ανδρούτσου Οδ. 130 Τηλ.- Fax. 210-4171011 18532 - Πειραιάς e-mail: d.mariolis@dspeir.gr ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ Του

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως αυτοδιοικητικοί και όχι κομίζοντας κανείς καμία άλλη ταυτότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016

ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΈΜΠΤΗ, 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ 2016 ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΤΗΣ α-παιδειασ κ. ΦΙΛΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Αγαπητέ μοι κ. Υπουργέ, Θερμότατα Σας ευχαριστώ, διότι χθές το βράδυ 28 Σεπτεμβρίου ε.έ., κατά την ομιλίαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ TETAΡTH 24 ΜΑΪΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α Α Α.1.1 Πότε, για ποιο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ)

υπ οβολή σε τεχνικό έλεγχο αυτοκινήτων ( ΚΤΕΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 22 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 6 η Οκτωβρίου 2011 Δήμου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 158/ 2011 ΘΕΜΑ : Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44363 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2860 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σκοπέλου, Νομού Μαγνησί ας.... 1 στών Τ.Ε.Ι., στο «Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΟΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΔΟΕ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 2 & Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 196 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ Tηλ. : 210 9545000 Fax : 210 3615634 Ε-mail: pressoffice@anexartitoiellines.gr Site: www.anexartitoiellines.gr Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΩΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Αριθ.Αποφ.54/ 2014 Θέμα: 3 ο Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου

Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου 428 Μαρωνιτικά 8 Σεπτεμβρίου 14 Σεπτεμβρίου 28 'Οκτωβρίου 1 Νοεμβρίου (Άγ. Πάντων) 8 Δεκεμβρίου ('Αμιάντου Σ υλλήψεως) 23 Δεκεμβρίου εως 7 'Ιανουαρίου (αμφοτέρων συμπεριλαμβανόμενων) 30 'Ιανουαρίου 2 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 153 13 Φεβρουαρίου 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Αριθμ. 28847 Προκήρυξη θέσης μέλους ΔΕΠ της

Διαβάστε περισσότερα

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό

Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό 264 Πρακτικά τής Αρχαιολογικής 'Εταιρείας 1950 12- ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΕΝ ΤΗΝΩι Ή από τής 30 Ιουνίου μέχρι τής 10 Ιουλίου διαρκέσασα κατά τό παρόν έτος άνασκαφική μου εργασία έν Τήνφ δεν κατέστη δυνατόν λόγφ τοΰ

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το παράδειγμα των Φιλοσοφικών Σχολών Ενότητα: Τα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια ως πρότυπα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΜΑΙΟΣ 214 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» ΤΟΥ MEGA 12 ΜΑΙΟΥ 214 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του Συντάγµατος.

Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του Συντάγµατος. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέα ηµοσίου ικαίου 2003 2004 Συνταγµατικό ίκαιο Επιβλέπων Καθηγητής: Κος Ανδρέας ηµητρόπουλος Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Περιεχόμενα 4. ΜΕΧΡΙ 19/1 ΟΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 5. ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΕΙ 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Περιεχόμενα 1. ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΟΥΜΕ... ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11/01/2016 σελ.18 2. ΦΟΒΙΣΜΕΝΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΤΙΜΩΡΗΤΟΙ ΔΡΑΣΤΕΣ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 11/01/2016 σελ.36 3. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Λάρισσα 24-5-25. Δις Γεωργία

Λάρισσα 24-5-25. Δις Γεωργία Λάρισσα 24-5-25 Δις Γεωργία Πήρα και τα δύο σας γράμματα και δεν πιστέυω να παρεξηγηθώ που δεν έγραψα αμέσως γιατί λόγοι ανεξάρτητοι της θελήσεώς μου με ηνλαγκασαν προς τούτο. Δια ταις καρδιαίς που μου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4)

ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. Αριστοτέλους Πολιτικά, Θ 2, 1 4) 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2013 ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Πολιτικά,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού

Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Ηράκλειο, Τρίτη 28/04/2009 Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την συμπλήρωση 20 χρόνων από την αδελφοποίηση των Δήμων Ηρακλείου και Λεμεσού Κυρίες και κύριοι, Αισθάνομαι και αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερη χαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8383 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1135 7 Οκτωβρίου 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αριθμ. 1213023775 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11

των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 των O δο ντο τε χνι τών Α θη νών - Πει ραι ώς & Περιχώρων Ot06R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ O ΝΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ Α ΘΗ ΝΩΩΝ - ΠΕΙ ΡΑΙ ΩΩΣ & ΠΕ ΡΙ ΧΩΩ ΡΩΩΝ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ

ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΛΛΟΓΟ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ», ΔΟΕ ΣΤΗΝ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ» ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΟ ΠΥΣΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα