ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΟΤ ΕΝ 71-4 Ε3 Ασφάλεια παιχνιδιών - Μέρος 4: Συλλογές χηµικών πειραµάτων και συναφών δραστηριοτήτων Safety of toys - Part 4: Experimental sets for chemistry and related activities ΕΛΟΤ CEN/TS Κινητά µηχανήµατα κατεδάφισης - Απαιτήσεις ασφάλειας Mobile demolition machinery - Safety requirements ΕΛΟΤ CEN/TS Στηρίξεις δειγµάτων κατά την διάρκεια εκτέλεσης δοκιµών αντίδρασης στη φωτιά σύµφωνα µε την Οδηγία οµικών Προϊόντων Mounting and fixing in reaction to fire tests under the Construction Products Directive ΕΛΟΤ CEN/TS Εξοπλισµός χειµερινής συντήρησης - Συστήµατα µετεωρολογικής πληροφορίας οδών - Μέρος 4:Μέθοδοι δοκιµών για σταθερό εξοπλισµό Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 4: Test methods for stationary equipment ΕΛΟΤ CEN/TS Χωµατουργικά µηχανήµατα - Οδηγίες για την αξιολόγηση της έκθεσης σε δόνηση ολόκληρου του σώµατος από χρήση µηχανηµάτων - Χρήση των εναρµονισµένων δεδοµένων που µετρήθηκαν από διεθνή ιδρύµατα, οργανισµούς και κατασκευαστές Earth-moving machinery - Guidelines for assessment of exposure to whole-body vibration of ride-on machines - Use of harmonized data measured by international institutes, organizations and manufacturers (ISO/TR 25398:2006) ΕΛΟΤ EN A3 Οικιακές µαγειρικές συσκευές αερίου - Μέρος 1-1: Ασφάλεια - Γενικά Domestic cooking appliances burning gas - Part 1-1: Safety - General ΕΛΟΤ EN 161+A3 Αυτόµατες βαλβίδες διακοπής για συσκευές και καυστήρες αερίου Automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances ΕΛΟΤ EN A3 Χωµατουργικά µηχανήµατα - Ασφάλεια - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις Earth-moving machinery - Safety - Part 1: General requirements ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - Μέρος 1: Κοινές απαιτήσεις Safety of woodworking machines - Part 1: Common requirements ΕΛΟΤ EN A1 Επιπλα - Παιδικά κρεβάτια και ανακλινόµενα κρεβάτια για οικιακή χρήση - Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφάλειας Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety requirements ΕΛΟΤ EN A1 Επιπλα - Παιδικά κρεβάτια και ανακλινόµενα κρεβάτια για οικιακή χρήση - Μέρος 2:Mέθοδοι δοκιµής Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 2: Test methods ΕΛΟΤ EN A1 Μονάδες ασφαλούς αποθήκευσης-ταξινόµηση και µέθοδοι δοκιµής αντοχής στη φωτιά - Μέρος 2 : εδοµένα θαλάµων και περιεκτών Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Part 2: Data rooms and data container ΕΛΟΤ EN A1 Φλάντζες και οι συνδέσεις τους - Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεµάχια και εξαρτήµατα, χαρακτηρισµένα µε ΡΝ - Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες Flanges and their joints - Circular flanges for pipes, valves, fittings and accessories, PN designated - Part 1: Steel flanges (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 1

2 ΕΛΟΤ EN 1755+A2 Ασφάλεια φορτηγών οχηµάτων βιοµηχανίας - Λειτουργία σε δυνητικά εκρήξιµες ατµόσφαιρες - Χρήση σε εύφλεκτα αέρια, ατµούς, οµίχλες και σκόνες Safety of industrial trucks - Operation in potentially explosive atmospheres - Use in flammable gas, vapour, mist and dust ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια µηχανών κατεργασίας ξύλου - Πριονοκορδέλλες - Μέρος 2: Πριονοκορδέλλες για κορµούς δένδρων Safety of woodworking machines - Band sawing machines - Part 2: Log sawing machines ΕΛΟΤ EN Ε2 Συσκευές, στερεά καύσιµα και προσανάµµατα για υπαίθριο ψήσιµο - Μέρος 1:Ψησταριές που χρησιµοποιούν στερεά καύσιµα - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Appliances, solid fuels and firelighters for barbecueing - Part 1: Barbecues burning solid fuels - Requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - ισκοπρίονα - Μέρος 18: Ρυθµιζόµενα πριόνια Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 18: Dimension saws ΕΛΟΤ EN 1949+A1 Προδιαγραφή για την εγκατάσταση συστηµάτων υγραερίου για σκοπούς κατοίκησης σε τροχόσπιτα αναψυχής και άλλα οδικά οχήµατα Specification for the installation of LPG systems for habitation purposes in leisure accommodation vehicles and accommodation purposes in other vehicles ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/10 Χαλύβδινα πλατέα προϊόντα µε οργανική συνεχή επικάλυψη κατά το στάδιο της παραγωγής του ρόλου - Tεχνικοί όροι παράδοσης Continuously organic coated (coil coated) steel flat products - Technical delivery conditions ΕΛΟΤ EN Μετρητές αερίου - ιατάξεις αναγωγής - Μέρος 2: Αναγωγή ενέργειας Gas meters - Conversion devices - Part 2: Energy conversion ΕΛΟΤ EN Ασφάλεια µηχανών επεξεργασίας ξύλου - Φρεζοµηχανές τετράπλευρης επεξεργασίας Safety of woodworking machines - Four sided moulding machines ΕΛΟΤ EN Ε2 Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου(lpg) - Μεταφερόµενες επαναπληρούµενες συγκολλητές φιάλες αλουµινίου για υγραέριο(lpg)-σχεδιασµός και κατασκευή LPG equipment and accessories - Transportable refillable welded aluminium cylinders for liquefied petroleum gas (LPG) - Design and construction ΕΛΟΤ EN Γερανοί - Ασφάλεια - Σχεδιασµός - Απαιτήσεις εξοπλισµού Cranes - Safety - Design - Requirements for equipment ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Αποδοχή εργασιών - Μέρος 4: Αποδοχή των σιδηροτροχιών αναδιαµορφώσεως σε συστήµατα βελόνων και διακλαδώσεων. Railway applications - Track - Acceptance of works - Part 4: Acceptance of reprofiling rails in switches and crossings ΕΛΟΤ EN Έπιπλα - Μηχανισµοί λειτουργίας για καθίσµατα και καναπέδες - κρεβάτια - Μέθοδοι δοκιµής Furniture - Operating mechanisms for seating and sofa-beds - Test methods ΕΛΟΤ EN Ε2 (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 2

3 Βαλβίδες για συστήµατα διανοµής αερίου µε µέγιστη πίεση λειτουργίας µικρότερη από ή ίση µε 16 bar - Απαιτήσεις απόδοσης Valves for gas distribution systems with maximum operating pressure less than or equal to 16 bar - Performance requirements ΕΛΟΤ EN Ε2 Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου(lpg) - Μετρητές περιεχοµένων για δοχεία υγραερίου υπό πίεση LPG equipment and accessories - Contents gauges for Liquefied Petroleum Gas (LPG) pressure vessels ΕΛΟΤ EN Ε2 εξαµενές για την µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων - Ορολογία Tanks for transport of dangerous goods - Terminology ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/13 Συσκευές ελέγχου θερµοκρασίας και περιοριστές θερµοκρασίας για συστήµατα παραγωγής θερµότητας Temperature control devices and temperature limiters for heat generating systems ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/15 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Ευθείες και γωνιακές βάνες πέδησης για σωλήνες και δοχεία πεπιεσµένου αέρα πέδησης Railway applications - Straight and angled end cocks for brake pipe and main reservoir pipe ΕΛΟΤ EN Μεταφερόµενες φιάλες αερίου - Επαναπληρούµενα συγκολλητά δοχεία χωρητικότητας µέχρι 150 λίτρων - Μέρος 1: Συγκολλητές ανθρακοχαλύβδινες φιάλες κατασκευασµένες µε εµπειρικές µεθόδους Transportable gas cylinders - Refillable welded receptacles of a capacity not exceeding 150 litres - Part 3: Welded carbon steel cylinders made to a design justified by experimental methods ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου (LPG) - Κατασκευή και απόδοση εξοπλισµού του υγραερίου (LPG) για σταθµούς πλήρωσης οχηµάτων κινήσεως - Μέρος 1: Αντλίες πληρώσεως LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG equipment for automotive filling stations - Part 1: Dispensers ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου (LPG) - Κατασκευή και απόδοση εξοπλισµού υγραερίου κίνησης σε σταθµούς πλήρωσης οχηµάτων - Μέρος3: Εγκαταστάσεις ανεφοδιασµού σε εµπορικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις LPG equipment and accessories - Construction and performance of LPG equipment for automotive filling stations - Part 3: Refuelling installations at commercial and industrial premises ΕΛΟΤ EN Ε3 Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου (LPG) - Σήµανση φιαλών και τυµπάνων LPG equipment and accessories - Cylinder and drum marking ΕΛΟΤ EN 'Επιπλα- Εκτίµηση της αντίστασης της επιφάνειας σε χάραξη Furniture - Assessment of the surface resistance to scratching ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/15 Ποδήλατα - Ποδήλατα µε ηλεκτροκίνητη υποβοήθηση - EPAC ποδήλατα Cycles - Electrically power assisted cycles - EPAC Bicycles ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/15 Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Καθορισµός συστήµατος για σιδηροδροµικά οχήµατα - Μέρος 1: Γενικά Railway applications - Designation systematic for railway vehicles - Part 1: General ΕΛΟΤ EN Μηχανικά σάρωθρα - Μέρος 2: Απαιτήσεις απόδοσης και µέθοδοι δοκιµών Sweepers - Part 2: Performance requirements and test methods (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 3

4 ΕΛΟΤ EN A1 Εξοπλισµός χειµερινής συντήρησης οδών - Απόκτηση και µετάδοση δεδοµένων - Μέρος 1: Απόκτηση δεδοµένων σε αυτοκίνητα Winter and road service area maintenance equipments - Data acquisition and transmission - Part 1: In vehicle data acquisition ΕΛΟΤ EN Χειµερινή συντήρηση εξοπλισµού εξυπηρέτησης οδών - Πρόσθιος τοποθετηµένος εξοπλισµός - Μέρος 2: Εναλλαξιµότητα συστηµάτων ανύψωσης Winter and road service area maintenance equipments - Front-mounted equipments - Part 2: Interchangeability on lifting systems ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός χειµερινής συντήρησης - Συστήµατα µετεωρολογικής πληροφορίας οδών - Μέρος 1 : Παγκόσµιοι ορισµοί και εξαρτήµατα Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 1: Global definitions and components ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός χειµερινής συντήρησης - Συστήµατα µετεωρολογικής πληροφορίας οδών - Μέρος 3 : Απαιτήσεις για µετρούµενες τιµές των σταθερών εξοπλισµών Winter maintenance equipment - Road weather information systems - Part 3: Requirements on measured values of stationary equipments ΕΛΟΤ EN A1 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/15 Ποδήλατα - Ρυµουλκούµενα ποδηλάτου - Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής Cycles - Cycle trailers - Safety requirements and test methods ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Ρυµουλκούµενα και συναφής εξοπλισµός - Μέρος 1:Τεχνικές απαιτήσεις για τη λειτουργία και εργασία Railway applications - Track - Trailers and associated equipment - Part 1: Technical requirements for running and working ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Ρυµουλκούµενα και συναφής εξοπλισµός - Μέρος 2: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας Railway applications - Track - Trailers and associated equipment - Part 2: General safety requirements ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Αποσυνδέσιµες µηχανές και συναφής εξοπλισµός - Μέρος 1: Τεχνικές απαιτήσεις για τη λειτουργία και εργασία Railway applications - Track - Demountable machines and associated equipment - Part 1: Technical requirements for running and working ΕΛΟΤ EN Σιδηροδροµικές εφαρµογές - Τροχιά - Αποσυνδέσιµες µηχανές και συναφής εξοπλισµός - Μέρος 2: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας Railway applications - Track - Demountable machines and associated equipment - Part 2: General safety requirements ΕΛΟΤ EN εξαµενές για την µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων - Ψηφιακές διεπαφές για τα δεδοµένα µεταφοράς µεταξύ δεξαµενής οχήµατος και σταθερών εγκαταστάσεων - Μέρος 2: Εµπορικά και λογιστικά δεδοµένα Tanks for transport of dangerous goods - Digital interface for the data transfer between tank vehicle and with stationary facilities - Part 2: Commercial and logistic data ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/29 Θερµοµονωτικά / ηχοµονωτικά προϊόντα κτιριακών κατασκευών - Συνδεδεµένα κονιάµατα µε σφαιρίδια διογκωµένης πολυστερίνης (EPS) - Μέρος 1: Απαιτήσεις για εργοστασιακό προαναµεµιγµένο ξηρό επίχρισµα µε EPS Thermal and/or sound insulating products in building construction - Bound EPS ballastings - Part 1: Requirements for factory premixed EPS dry plaster (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 4

5 ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/29 Θερµοµονωτικά / ηχοµονωτικά προϊόντα κτιριακών κατασκευών - Συνδεδεµένα κονιάµατα µε σφαιρίδια διογκωµένης πολυστερίνης (EPS) - Μέρος 2: Επεξεργασία εργοστασιακού προαναµεµιγµένου ξηρού επιχρίσµατος µε EPS Thermal and/ or sound insulating products in building construction - Bound EPS ballastings - Part 2: Processing of the factory premixed EPS dry plaster ΕΛΟΤ EN Ρυθµιζόµενα τηλεσκοπικά στηρίγµατα αλουµινίου - Προδιαγραφές προϊόντος,σχεδιασµός και αξιολόγηση µε υπολογισµούς και δοκιµές Adjustable telescopic aluminium props - Product specifications, design and assessment by calculation and tests ΕΛΟΤ EN Εξοπλισµός και εξαρτήµατα υγραερίου(lpg) - Καλύµµατα και πώµατα στεγανοποίησης για φιάλες υγραερίου και βαλβίδες δοχείων υπό πίεση - Προδιαγραφή και δοκιµές LPG equipment and accessories - Sealing caps and plugs for LPG cylinder and pressure vessel valves - Specification and testing ΕΛΟΤ EN Επιπλα - Αντοχή, Ανθεκτικότητα και ασφάλεια - Απαιτήσεις για καθίσµατα µη οικιακής χρήσης Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating ΕΛΟΤ EN Φορτία µεταφορών - Μέτρηση και αξιολόγηση των κλιµατικών και άλλων φορτίων - Απόκτηση δεδοµένων και γενικές απαιτήσεις για τον εξοπλισµό µέτρησης Transportation loads - Measurement and evaluation of climatic and other loads - Data acquisition and general requirements for measuring equipment ΕΛΟΤ EN Αµαξίδια αναψυχής - Μέρος 1: Απαιτήσεις ασφάλειας και µέθοδοι δοκιµής για αµαξίδια Leisure karts - Part 1: Safety requirements and test methods for karts ΕΛΟΤ EN εξαµενές για την µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων - Εξοπλισµός υπηρεσιών - Μεγέθη ποδοβαλβίδων εκτός των 100 mm dia(ονοµ.) Tanks for the transport of dangerous goods - Service equipment - Footvalve sizes other than 100 mm dia (nom) ΕΛΟΤ EN Συσκευασία - Εύκαµπτοι σωλήνες αλουµινίου - Μέθοδος δοκιµής µέτρησης της δύναµης για τη διάτρηση της µεµβράνης Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to measure the force to pierce the membrane ΕΛΟΤ EN Συσκευασία - Ευκαµπτοι πολυστρωµατικοί πλαστικοί σωλήνες - Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό της συγκολλητικής αντοχής της µεµβράνης Packaging - Flexible laminate and plastic tubes - Test method to determine the adhesive strength of the membrane ΕΛΟΤ EN Συσκευασία - Ευκαµπτοι σωλήνες αλουµινίου - Μέθοδος δοκιµής µέτρησης της παραµόρφωσης του σώµατος σωλήνα αλουµινίου ( οκιµή γκιλοτίνας) Packaging - Flexible aluminium tubes - Test method to measure the deformation of the aluminium tube body (Guillotine test) ΕΛΟΤ EN Συσκευασία από γυαλί - Κοχλιωτά στόµια για περιέκτες υπό πίεση - Στόµιο ΜCA 7,5 RF Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules - MCA 7,5 RF finish ΕΛΟΤ EN Συσκευασία από γυαλί - Κοχλιωτά στόµια για περιέκτες υπό πίεση - Μέρος 2: Στόµια MCA 2 για µη επιστρεφόµενο γυαλί Glass packaging - Screw finishes for pressure capsules - Part 2: One way glass MCA 2 finish (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 5

6 ΕΛΟΤ EN Συσκευασία από γυαλί - Κοχλιωτά στόµια - Σπειρώµατα συµπίεσης Glass packaging - Screw finishes - Depressed threads ΕΛΟΤ EN Συσκευασία - Συσκευασία από γυαλί - Βαθιά στόµια BVS για µη αφρώδεις οίνους Packaging - Glass Packaging - Deep BVS finishes for still wines ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ EN Καθοδική προστασία των εξωτερικών επιφανειών υπέργειων δεξαµενών αποθήκευσης σε επαφή µε το χώµα ή θεµελιώσεων Cathodic protection of external surfaces of above ground storage tank bases in contact with soil or foundations ΕΛΟΤ EN Αυτόµατες βαλβίδες εξαερισµού για συσκευές και καυστήρες αερίου Automatic vent valves for gas burners and gas burning appliances ΕΛΟΤ EN Φορτηγά οχήµατα βιοµηχανίας - Απαιτήσεις ασφάλειας και επαλήθευση - Μέρος 1: Πρόσθετες απαιτήσεις για αυτοπροωθούµενα φορτηγά οχήµατα µε πεζό χειριστή Industrial trucks - Safety requirements and verification - Part 5: Supplementary requirements for pedestrian-propelled trucks ΕΛΟΤ EN Xειµερινός εξοπλισµός λειτουργίας οδών - Συστηµα παροχής ισχύος και σχετικές διατάξεις ελέγχου -Ισχύς υδραυλικού συστήµατος και ηλεκτρικές διεπαφές Winter and road service area equipment - Power system and related controls - Power hydraulic system and electric ΕΛΟΤ EN Ε3 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 1: Γενική προδιαγραφή Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 1: Generic specification ΕΛΟΤ EN Ε3 Μετταλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 2-1-: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 100 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορµού Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 2-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 100 MHz - Horizontal and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Ε3 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 2-2: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 100 MHz - Καλώδια χώρου εργασίας και κορδόνια διασύνδεσης Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 2-2: Sectional specification for screened cables characterised up to 100 MHz - Work area and patch cord cables ΕΛΟΤ EN Ε3 Μετταλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 3-1: Επιµέρους πρδιαγραφή για µη θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 100 MHz- Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορµού Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 3-1: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 100 MHz - Horizontal and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Ε3 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 3-2: Επιµέρους προδιαγραφή για µη θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 100 MHz - Καλώδια χώρου εργασίας και κορδόνια διασύνδεσης Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 3-2: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 100 MHz - Work area and patch cord cables ΕΛΟΤ EN Ε3 (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 6

7 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 4-1: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια για µέχρι 600 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορµού Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 4-1: Sectional specification for screened cables characterised up to 600 MHz - Horizontal and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Ε3 Μετταλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 4-2: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 600 MHz - Καλώδια χώρου εργασίας και κορδόνια διασύνδεσης Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 4-2: Sectional specification for screened cables characterised up to 600 MHz - Work area and patch cord cables ΕΛΟΤ EN Ε2 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηαφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 5-1: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 250 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορµού Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 5-1: Sectional specification for screened cables characterized up to 250 MHz - Horizontal and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Ε2 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 5-2: Επιµέρους προδιαγραφή για θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 250 MHz - Καλώδια χώρου εργασίας και κορδόνια διασύνδεσης Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 5-2: Sectional specification for screened cables characterized up to 250 MHz - Work area and patch cord cables ΕΛΟΤ EN Ε2 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 6-1: Επιµέρους προδιαγραφή για µη θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 250 MHz - Καλώδια οριζόντια και κτιριακού κορµού Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 6-1: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 250 MHz - Horizontal and building backbone cables ΕΛΟΤ EN Ε2 Μεταλλικά καλώδια πολλαπλών καλωδιακών στοιχείων, χρησιµοποιούµενα σε ψηφιακή και αναλογική επικοινωνία και έλεγχο - Μέρος 6-2: Επιµέρους προδιαγραφή για µη θωρακισµένα καλώδια χαρακτηρισµένα για µέχρι 250 MHz - Καλώδια χώρου εργασίας και κορδόνια διασύνδεσης Multi-element metallic cables used in analogue and digital communication and control - Part 6-2: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 250 MHz - Work area and patch cord cables ΕΛΟΤ EN Ηλεκτρική θέρµανση δωµατίου, υποδαπέδια θέρµανση, χαρακτηριστικά επίδοσης - Ορισµοί, µέθοδοι δοκιµών, διαστασιολόγηση και σύµβολα τύπων Electric room heating, underfloor heating, characteristics of performance - Definitions, method of testing, sizing and formula symbols ΕΛΟΤ EN /A2 Προδιαγραφή για συσκευές και µεθόδους µετρήσεων ραδιοδιαταραχής και ατρωσίας - Μέρος 2-1: Μέθοδοι µέτρησης διαταραχών και ατρωσίας - Μετρήσεις αγόµενων διαταραχών Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods - Part 2-1: Methods of measurement of disturbances and immunity - Conducted disturbance measurements ΕΛΟΤ EN /A49 Kάλυκες λαµπτήρων και λυχνιολαβές µαζί µε ελεγκτήρες για τον έλεγχο της εναλλαξιµότητας και της ασφάλειας - Μέρος 1: Κάλυκες λαµπτήρων Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps ΕΛΟΤ EN /A46 Κάλυκες λαµπτήρων και λυχνιολαβές µαζί µε ελεγκτήρες για τον έλεγχο της εναλλαξιµότητας και της ασφάλειας - Μέρος 2: Λυχνιολαβές Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders ΕΛΟΤ EN /A47 Kάλυκες λαµπτήρων και λυχνιολαβές µαζί µε ελεγκτήρες για τον έλεγχο της εναλλαξιµότητας και της ασφάλειας - Μέρος 3: Ελεγκτήρες (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 7

8 Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 3: Gauges ΕΛΟΤ EN Ε2 Περιβαλλοντικές δοκιµές - Μέρος 2-55: οκιµές - οκιµή Ee και οδηγία: οκιµή χαλαρού φορτίου συµπεριλαµβανοµένης και της αναπήδησης Environmental testing - Part 2-55: Tests - Test Ee and guidance - Loose cargo testing including bounce ΕΛΟΤ EN Ε2 Περιβαλλοντικές δοκιµές - Μέρος 2-65: οκιµές - οκιµή Fg: Ταλάντωση - Μέθοδος που προκαλείται ακουστικά Environmental testing - Part 2-65: Tests - Test Fg: Vibration - Acoustically induced method ΕΛΟΤ EN Αναρροφητήρες για οικιακή χρήση - Μέρος 1: Στεγνοί αναρροφητήρες - Μέθοδοι για τη µέτρηση της επίδοσης Vacuum cleaners for household use - Part 1: Dry vacuum cleaners - Methods for measuring the performance ΕΛΟΤ EN Ε2 Ορυκτά µονωτικά έλαια σε ηλεκτρικό εξοπλισµό - Εποπτεία και καθοδήγηση συντήρησης Mineral insulating oils in electrical equipment - Supervision and maintenance guidance ΕΛΟΤ EN Ε2 Ασφάλεια σε ηλεκτροθερµικές εγκαταστάσεις - Μέρος 10: Ειδικές απαιτήσεις για συστήµατα θέρµανσης µέσω ηλεκτρικής αντίστασης για βιοµηχανιικές και εµπορικές εφαρµογές Safety in electroheating installations - Part 10: Particular requirements for electrical resistance trace heating systems for industrial and commercial applications ΕΛΟΤ EN Ηλεκτρικές συσκευές οικιακής και παρόµοιας χρήσης - Κώδικας δοκιµής για τον προσδιορισµό του αερόφερτου θορύβου - Μέρος 2-14: Ειδικές απαιτήσεις για ψυγεία, θαλάµους αποθήκευσης κατεψυγµένων τροφίµων και καταψύκτες τροφίµων Household and similar electrical appliances - Test code for the determination of airborne acoustical noise - Part 2-14: Particular requirements for refrigerators, frozen-food storage cabinets and food freezers ΕΛΟΤ EN Χειρόφερτα ηλεκτρικά εργαλεία που λειτουργούν µε κινητήρα - Ασφάλεια - Μέρος 2-23: Ειδικές απαιτήσεις για λειαντές εσοχών και µικρά περιστροφικά εργαλεία Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-23: Particular requirements for die grinders and small rotary tools ΕΛΟΤ EN 60810/A2 Λαµπτήρες για οδικά οχήµατα - Απαιτήσεις επίδοσης Lamps for road vehicles - Performance requirements ΕΛΟΤ EN /A2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/10 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - Μέρος 2: ιακόπτες κυκλώµατος Low-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Circuit-breakers ΕΛΟΤ EN Ε3 Εξοπλισµός συγκόλλησης µε τόξο - Μέρος 2: Συστήµατα ψύξης υγρών Arc welding equipment - Part 2: Liquid cooling systems ΕΛΟΤ EN Ε3 Λαµπτήρες για οδικά οχήµατα - Απαιτήσεις επίδοσης Arc welding equipment - Part 7:Torches ΕΛΟΤ EN [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/10 Απαιτήσεις ασφάλειας ηλεκτρικού εξοπλισµού µέτρησης, ελέγχου και εργαστηριακής χρήσης - Μέρος 2-201: Ειδικές απαιτήσεις για εξοπλισµό ελέγχου Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use - Part 2-201: Particular requirements for control equipment (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 8

9 ΕΛΟΤ EN Ε2 Όργανα και λογισµικό που χρησιµοποιούνται για µέτρηση σε υψηλή τάση και υψηλή ένταση - Μέρος 2: Απαιτήσεις για το λογισµικό για τις δοκιµές µε κρουστικές τάσεις και ρεύµατα Instruments and software used for measurement in high-voltage and high-current tests - Part 2: Requirements for software for tests with impulse voltages and currents ΕΛΟΤ EN Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/10 Προγραµµατιζόµενες διατάξεις ελέγχου - Μέρος 3:Γλώσσες προγραµµατισµού Programmable controllers - Part 3: Programming languages ΕΛΟΤ EN Συνδετήρες ραδιοσυχνοτήτων - Μέρος 43: Επιµέρους προδιαγραφή για οµοαξονικούς συνδετήρες ραδιοσυχνοτήτων σειράς RBMA, τυφλής σύζευξης Radio-frequency connectors - Part 43: Sectional specification for RBMA series blind mating RF coaxial connectors ΕΛΟΤ EN Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Βασικές διαδικασίες µέτρησης και δοκιµής - Μέρος 2-52: οκιµές - οκιµή κάµψης για εύκαµπτα καλώδια Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 2-52: Tests - Bending test for cords ΕΛΟΤ EN Ε2 Ηλεκτρικός εξοπλισµός για µετρήσεις, έλεγχο και εργαστηριακή χρήση - Απαιτήσεις ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας EMC - Μέρος 2-6: Ειδικές απαιτήσεις - In vitro (IVD) ιατρικός εξοπλισµός Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 2-6: Particular requirements - In vitro diagnostic (IVD) medical equipment ΕΛΟΤ EN Ε2 Λειτουργικές πλοκάδες - Μέρος 4: Κανόνες για κατατοµές συµµόρφωσης Function blocks - Part 4: Rules for compliance profiles ΕΛΟΤ EN /A2 Αξιολόγηση ασφάλειας λειτουργίας φωτοβολταϊκών δοµοστοιχείων: Μέρος 1: Απαιτήσεις για την κατασκευή Photovoltaic (PV) module safety qualification - Part 1: Requirements for construction ΕΛΟΤ EN Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/10 Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Πρότυπο επίδοσης - Μέρος 051-3: Οπτικός εξασθενητής µονότροπης ίνας,τερµατισµένος σε µορφή βύσµατος, για περιβάλλον κατηγορίας U - Μή ελεγχόµενο Fibre optic interconnecting devices and passive components - Performance standard - Part 051-3: Single-mode fibre, plug style fixed attenuators for category U - Uncontrolled environment ΕΛΟΤ EN Ε2 ίκτυα και συστήµατα επικοινωνιών για αυτοµατισµούς υπηρεσιών διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας Μέρος 5: Απαιτήσεις επικοινωνιών για λειτουργίες και µοντέλα διατάξεων Communication networks and systems for power utility automation - Part 5: Communication requirements for functions and device models ΕΛΟΤ EN /A1 Συστήµατα αδιάλειπτης ισχύος (UPS) - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφάλειας για UPS Uninterruptible power systems (UPS) - Part 1: General and safety requirements for UPS ΕΛΟΤ EN /A2 ιατάξεις διακοπής και ελέγχου υψηλής τάσης - Μέρος 102: Αποζεύκτες εναλλασσοµένου ρεύµατος και διακόπτες γείωσης High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current disconnectors and earthing switches ΕΛΟΤ EN ιατάξεις απεικόνισης υγρών κρυστάλλων 3D - Μέρος 22-1: Μέθοδοι µέτρησης για στερεοσκοπικές οθόνες - Οπτική 3D display devices - Part 22-1: Measuring methods for autostereoscopic displays - Optical ΕΛΟΤ EN (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 9

10 Ινοοπτικές διατάξεις διασύνδεσης και παθητικά εξαρτήµατα - Προδιαγραφές προϊόντων ινοοπτικών συνδέσµων - Μέρος 1-1: LC-PC αµφίδροµοι πολύτροποι σύνδεσµοι τερµατισµένοι σε ίνα κατηγορίας Α1α κατά IEC Fibre optic interconnecting devices and passive components - Fibre optic connector product specifications - Part 1-1: LC-PC duplex multimode connectors terminated on IEC category A1a fibre ΕΛΟΤ EN ιατάξεις διακοπής και ελέγχου χαµηλής τάσης - εδοµένα και ιδιότητες προϊόντος για ανταλλαγή πληροφοριών Low-voltage switchgear and controlgear - Product data and properties for information exchange ΕΛΟΤ EN ISO 105-B02 Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/27 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - οκιµές για αντοχές χρωµατισµών - Μέρος B02 : Αντοχή χρωµατισµών στο τεχνητό φως : οκιµή ξεθωριάσµατος µε λαµπτήρα ξένου Textiles - Tests for colour fastness - Part B02: Colour fastness to artificial light: Xenon arc fading lamp test (ISO 105- B02:2013) ΕΛΟΤ EN ISO 105-E01 Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/27 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - οκιµές αντοχής χρωµατισµών - Μέρος Ε01: Αντοχή χρωµατισµών στο νερό Textiles - Tests for colour fastness - Part E01: Colour fastness to water (ISO 105-E01:2013) ΕΛΟΤ EN ISO 105-E02 Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/27 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - οκιµές αντοχής χρωµατισµών - Μέρος Ε02: Αντοχή χρωµατισµών στο θαλασσινό νερό Textiles - Tests for colour fastness - Part E02: Colour fastness to sea water (ISO 105-E02:2013) ΕΛΟΤ EN ISO 105-E04 Ε3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/27 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - οκιµές αντοχής χρωµατισµών - Μέρος Ε04: Αντοχή χρωµατισµών στον ιδρώτα Textiles - Tests for colour fastness - Part E04: Colour fastness to perspiration (ISO 105-E04:2013) ΕΛΟΤ EN ISO 291 Ε3 Πλαστικά - Πρότυπες συνθήκες εγκλιµατισµού και δοκιµών Plastics - Standard atmospheres for conditioning and testing (ISO 291:2008) ΕΛΟΤ EN ISO 340 Ε2 Ταινιόδροµοι - Χαρακτηριστικά αναφλεξιµότητας εργαστηριακής κλίµακας - Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµής Conveyor belts - Laboratory scale flammability characteristics - Requirements and test method (ISO 340:2013) ΕΛΟΤ EN ISO 445 Ε3 Παλέτες για τη διακίνηση υλικών - Λεξιλόγιο Pallets for materials handling - Vocabulary (ISO 445:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε3 Μηχανικές ιδιότητες στερεωτικών από ανθρακούχο χάλυβα και κράµα χάλυβα - Μέρος 1: Μπουλόνια, κοχλίες και ήλοι µε καθορισµένες κατηγορίες ιδιοτήτων - Βήµα σπειρώµατος και λεπτό µετρικό σπείρωµα Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 1: Bolts, screws and studs with specified property classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-1:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Mηxαvικές ιδιότητες στερεωτικώv από αvθρακoύxo xάλυβα και κράµατα xάλυβoς - Mέρoς 5: Koxλίες ρύθµισης και oµoειδή στερεωτικά µε καθορισµένες κατηγορίες σκληρότητας- Βήµα σπειρώµατος και λεπτό µετρικό σπείρωµα Mechanical properties of fasteners made of carbon steel and alloy steel - Part 5: Set screws and similar threaded fasteners with specified hardness classes - Coarse thread and fine pitch thread (ISO 898-5:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 4032 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια, τύπος 1 - Κατηγορίες προϊόντος Α και Β Hexagon regular nuts (style 1) - Product grades A and B (ISO 4032:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 4033 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια, τύπος 2 - Κατηγορίες προϊόντος Α και Β Hexagon high nuts (style 2) - Product grades A and B (ISO 4033:2012) (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 10

11 ΕΛΟΤ EN ISO 4034 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια τύπος 1 - Κατηγορία προϊόντος C Hexagon regular nuts (style 1) - Product grade C (ISO 4034:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 4035 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια λεπτού τύπου µε λοξότµηση, τύπος 0 - Κατηγορίες προϊόντος Α και Β Hexagon thin nuts chamfered (style 0) - Product grades A and B (ISO 4035:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 4036 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια λεπτού τύπου µη λοξοτοµηµένα τύπος 0 - Κατηγορία προϊόντος Β Hexagon thin nuts unchamfered (style 0) - Product grade B (ISO 4036:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 4766 Κοχλίες στερέωσης µε εγκοπή και επίπεδο άκρο Slotted set screws with flat point (ISO 4766:2011) ΕΛΟΤ EN ISO 7040 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια ασφαλείας, (µε µη µεταλλικό δακτύλιο) - Κατηγορίες ιδιοτήτων 5, 8 και 10 Prevailing torque type hexagon regular nuts (with non-metallic insert) - Property classes 5, 8 and 10 (ISO 7040:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 7042 Ε2 Εξαγωνικά µεταλλικά περικόχλια ασφαλείας - Κατηγορίες ιδιοτήτων 5, 8, 10 και 12 Prevailing torque type all-metal hexagon high nuts - Property classes 5, 8, 10 and 12 (ISO 7042:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Κοχλίες ηµιστρογγυλής κεφαλής - Μέρος 1: Κοχλίες ηµιστρογγυλής κεφαλής µε εξαγωνική υποδοχή Button head screws - Part 1: Hexagon socket button head screws (ISO :2011) ΕΛΟΤ EN ISO Κοχλίες ηµιστρογγυλής κεφαλής - Μέρος 2: Κοχλίες ηµιστρογγυλής κεφαλής µε εξαγωνική υποδοχή µε περιαυχένιο Button head screws - Part 2: Hexagon socket button head screws with collar (ISO :2011) ΕΛΟΤ EN ISO 7719 Ε2 Εξαγωνικά µεταλλικά περικόχλια ασφάλειας - Κατηγορίες ιδιοτήτων 5, 8 και 10 Prevailing torque type all-metal hexagon regular nuts - Property classes 5, 8 and 10 (ISO 7719:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 7866 Φιάλες αερίου - Επαναπληρούµενες φιάλες αερίου άνευ ραφής από κράµα αλουµινίου - Σχεδιασµός, κατασκευή και δοκιµές Gas cylinders - Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders - Design, construction and testing (ISO 7866:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 8673 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια, τύπος 1, µε λεπτό µετρικό βήµα σπειρώµατος - Κατηγορίες προϊόντος Α και Β Hexagon regular nuts (style 1) with metric fine pitch thread - Product grades A and B (ISO 8673:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 8674 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια, τύπος 2, µι λεπτό µετρικό βήµα σπειρώµατος - Κατηγορίες προϊόντος Α και Β Hexagon high nuts (style 2) with metric fine pitch thread - Product grades A and B (ISO 8674:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 8675 Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια λεπτού τύπου µε λοξότµηση µε λεπτό µετρικό βήµα σπειρώµατος,τύπος 0 - Κατηγορίες προϊόντος Α και Β Hexagon thin nuts chamfered (style 0) with metric fine pitch thread - Product grades A and B (ISO 8675:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Συλλιπάσµατα µαλακής κόλλησης - Μέθοδοι δοκιµής - Μέρος 16: οκιµή αποτελεσµατικότητας συλλιπάσµατος, µέθοδος ύγρανσης ζυγού (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 11

12 Soft soldering fluxes - Test methods - Part 16: Flux efficacy test, wetting balance method (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Λεπτά εξαγωνικά περικόχλια ασφαλείας (µε µη µεταλλικό παρέµβυσµα) Prevailing torque type hexagon thin nuts (with non-metallic insert) (ISO 10511:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Εξαγωνικά περικόχλια ασφαλείας (µε µη µεταλλικό παρέµβυσµα), µε λεπτό µετρικό βήµα σπειρώµατος - Κατηγορίες ιδιοτήτων 6, 8 και 10 Prevailing torque type hexagon regular nuts (with non-metallic insert) with metric fine pitch thread - Property classes 6, 8 and 10 (ISO 10512:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Εξαγωνικά µεταλλικά περικόχλια ασφάλειας µε λεπτό µετρικό βήµα σπειρώµατος - Κατηγορίες ιδιοτήτων 8, 10 και 12 Prevailing torque type all-metal hexagon high nuts with metric fine pitch thread - Property classes 8, 10 and 12 (ISO 10513:2012) ΕΛΟΤ EN ISO 10642/A1 Κοχλίες φρεζάτης κεφαλής µε εξαγωνική υποδοχή Hexagon socket countersunk head screws (ISO 10642:2004/Amd 1:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Φιάλες αερίων - έσµες φιαλών - Σχεδιασµός, κατασκευή, δοκιµές και έλεγχοι Gas cylinders - Cylinder bundles - Design, manufacture, testing and inspection (ISO 10961:2010) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Φιάλες αερίων - Συµβατότητα υλικών φιαλών και βαλβίδων µε περιεχόµενα αέρια - Μέρος 1: Μη µεταλλικά υλικά Gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials with gas contents - Part 2: Non-metallic materials (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Φιάλες αερίου - Φιάλες ασετυλίνης- Όροι και έλεγχος πλήρωσης Gas cylinders - Acetylene cylinders - Filling conditions and filling inspection (ISO 11372:2011) ΕΛΟΤ EN ISO Φιάλες αερίου - έσµες φιαλών για ασετυλίνη - Όροι και έλεγχος πλήρωσης Gas cylinders - Acetylene cylinder bundles - Filling conditions and filling inspection (ISO 13088:2011) ΕΛΟΤ EN ISO Συσκευασία - Συσκευασία ανθεκτική σε παιδιά - Μέθοδοι µηχανικών δοκιµών για επανακλείσιµα συστήµατα συσκευασιών ανθεκτικών σε παιδιά Packaging - Child resistant packaging - Mechanical test methods for reclosable child resistant packaging systems (ISO 13127:2012) ΕΛΟΤ EN ISO [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/07 Εκποµπές από σταθερές πηγές - Προσδιορισµός των ολικών πτητικών οργανικών ενώσεων (TVOCs) σε αέρια απόβλητα προερχόµενα από διεργασίες πλην καύσης - Αναλυτής υπερύθρου µη διαχεόµενης ακτινοβολίας εξοπλισµένος µε καταλυτικό µετατροπέα Stationary source emissions - Determination of total volatile organic compounds (TVOCs) in waste gases from noncombustion processes - Non-dispersive infrared analyser equipped with catalytic converter (ISO 13199:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ασφάλεια µηχανών - ιατάξεις προστασίας ευαίσθητες σε πίεση - Μέρος 1: Γενικές αρχές σχεδιασµού και δοκιµών ταπήτων και δαπέδων ευαίσθητων σε πίεση Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 1: General principles for design and testing of pressure-sensitive mats and pressure-sensitive floors (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ασφάλεια µηχανών - ιατάξεις προστασίας ευαίσθητες σε πίεση - Μέρος 2: Γενικές αρχές σχεδιασµού και δοκιµές των ευαίσθητων άκρων και ευαίσθητων δοκών σε πίεση (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 12

13 Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 2: General principles for design and testing of pressure-sensitive edges and pressure-sensitive bars (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/05/27 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Ιδιότητες τάνυσης των υφασµάτων - Μέρος 1: Προσδιορισµός της µέγιστης δύναµης και της επιµήκυνσης στη µέγιστη δύναµη µε τη µέθοδο αποκόλλησης λωρίδας Textiles - Tensile properties of fabrics - Part 1: Determination of maximum force and elongation at maximum force using the strip method (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Ταινιόδροµοι - Προδιαγραφή για ταινιοδρόµους υφάνσιµης κατασκευής µε επικάλυψη ελαστικού ή πλαστικού για γενική χρήση Conveyor belts - Specification for rubber- or plastics-covered conveyor belts of textile construction for general use (ISO 14890:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Ταινιόδροµοι ελαφρού τύπου - Ανοχές κοπής στα πλάτη και µήκη ταινιοδρόµων ελαφρού τύπου Light conveyor belts - Tolerances on widths and lengths of cut light conveyor belts (ISO 15147:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Εξοπλισµός οξυγονοκόλλησης - Χειροκίνητα συστήµατα ασετυλίνης για συγκόλληση, κοπή και συναφείς διεργασίες - Απαιτήσεις ασφαλείας σε διατάξεις υψηλής πίεσης (ISO 15615:2013) Gas welding equipment - Acetylene manifold systems for welding, cutting and allied processes - Safety requirements in high-pressure devices (ISO 15615:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυπροπυλένιο (PP) - Μέρος 1: Γενικά Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 1: General (ISO : 2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυπροπυλένιο (PP) - Μέρος 2: Σωλήνες Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 2: Pipes (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυπροπυλένιο (PP) - Μέρος 3: Εξαρτήµατα Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 3: Fittings (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Συστήµατα πλαστικών σωληνώσεων για εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού - Πολυπροπυλένιο (PP) - Μέρος 5: Καταλληλότητα χρήσης του συστήµατος Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 5: Fitness for purpose of the system (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Γεωργικά και δασοκοµικά µηχανήµατα - Περιβαλλοντικές απαιτήσεις για ψεκαστήρες - Μέρος 1:Γενικά Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 1: General (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Γεωργικά και δασοκοµικά µηχανήµατα - Περιβαλλοντικές απαιτήσεις για ψεκαστήρες - Μέρος 2: Ψεκαστήρες µε οριζόντια µπούµα Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 2: Horizontal boom sprayers (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Γεωργικά και δασοκοµικά µηχανήµατα - Περιβαλλοντικές απαιτήσεις για ψεκαστήρες - Μέρος 3: Ψεκαστήρες για θάµνους και δένδρα Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 3: Sprayers for bush and tree crops (ISO :2013) (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 13

14 ΕΛΟΤ EN ISO Αποστείρωση προϊόντων ιατρικής φροντίδας - Ξηρή θερµότητα - Απαιτήσεις για την ανάπτυξη, επικύρωση και συνήθη έλεγχο µιας διαδικασίας αποστείρωσης προϊόντων για ιατρική χρήση Sterilization of health care products - Dry heat - Requirements for the development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices (ISO 20857:2010) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Φιάλες αερίου - Ταυτοποίηση και σήµανση µε χρήση τεχνολογίας ταυτοποίησης ραδιοσυχνοτήτων - Μέρος 2: Σχήµατα αρίθµησης για ταυτοποίηση ραδιοσυχνοτήτων Gas cylinders - Identification and marking using radio frequency identification technology - Part 2: Numbering schemes for radio frequency identification (ISO :2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Ταινιόδροµοι ελαφρού τύπου - Προσδιορισµός των ηλεκτρικών αντιστάσεων Light conveyor belts - Determination of electrical resistances (ISO 21178:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Ταινιόδροµοι ελαφρού τύπου - Προσδιορισµός του ηλεκτροστατικού πεδίου παραγοµένου από την λειτουργία ταινιοδρόµων ελαφρού τύπου Light conveyor belts - Determination of the electrostatic field generated by a running light conveyor belt (ISO 21179: 2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Ταινιόδροµοι ελαφρού τύπου - Προδιαγραφή της µέγιστης τάσης εφελκυσµού Light conveyor belts - Determination of the maximum tensile strength (ISO 21180:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Ε2 Ταινιόδροµοι ελαφρού τύπου - Προσδιορισµός του µέτρου ελαστικής χαλάρωσης Light conveyor belts - Determination of the relaxed elastic modulus (ISO 21181:2013) ΕΛΟΤ EN ISO Μεταφερόµενες φιάλες αερίου - Έλεγχος και συντήρηση των βαλβίδων φιαλών Transportable gas cylinders - Inspection and maintenance of cylinder valves (ISO 22434:2006) ΕΛΟΤ EN ISO /A1 Φιάλες αερίου - Βαλβίδες φιαλών µε ενσωµατωµένους ρυθµιστές πίεσης - Προδιαγραφή και δοκιµές τύπου Gas cylinders - Cylinder valves with integrated pressure regulators - Specification and type testing (ISO 22435:2007/ Amd 1:2012) ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 1: Γενικά Quantities and units - Part 1: General ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 2: Μαθηµατικά σηµεία και σύµβολα που χρησιµοποιούνται σε φυσικές επιστήµες και τεχνολογία Quantities and units - Part 2: Mathematical signs and symbols to be used in the natural sciences and technology ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 3 : Χώρος και χρόνος Quantities and units - Part 3: Space and time ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 4: Μηχανική Quantities and units - Part 4: Mechanics ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 5: Θερµοδυναµική Quantities and units - Part 5: Thermodynamics (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 14

15 ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 9: Φυσικοχηµεία και µοριακή φυσική Quantities and units - Part 9: Physical chemistry and molecular physics ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 10: Ατοµική και πυρηνική φυσική Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 11: Χαρακτηριστικοί αριθµοί Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers ΕΛΟΤ EN ISO Μεγέθη και µονάδες - Μέρος 12: Φυσική στερεάς κατάστασης Quantities and units - Part 12: Solid state physics (c) ΕΛΟΤ 10/06/2013 ΣΕΛΙ Α 15

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 12697-1 E3 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/09/19 Ασφαλτικά µίγµατα - Μέθοδοι δοκιµής θερµού ασφαλτοµίγµατος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό Bituminous mixtures - Test methods for

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 6579-2 Μικροβιολογία τροφίµων και ζωοτροφών - Οριζόντια µέθοδος για την ανίχνευση, την απαρίθµηση και την ορολογική κατάταξη της Salmonella - Μέρος 2: Απαρίθµηση µε τεχνική µινιατούρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ CEN/TS 12390.11 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2011/04/06 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος οκιµές σκληρυµένου σκυροδέµατος - Μέρος 11: Προσδιορισµός της αντίστασης του σκυροδέµατος σε χλωριόντα, διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CEN/TS 15912 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/10/16 Ανθεκτικότητα της επίδοσης αντίδρασης στη φωτιά - Κατηγορίες φωτιάς - Επεξεργασµένα προϊόντα ξύλου µε επιβραδυντικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση Plastics

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ ΕΝ 933-1 E2 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2012/01/25 οκιµές γεωµετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισµός του διαγράµµατος κοκκοµετρίας - Μέθοδος µε κόσκινα Tests for geometrical properties of

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος Concrete production and transport *[Έγγρ] Κωδ.Εγγράφου ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00 [Έγγρ] Ελλην.τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CEN ISO/TR 15608:2013 - Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) CEN/TR 16467 [Έγγρ] Ηµερ.έκδοσης 2013/04/18 - Playground equipment accessible for all children

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΛΟΤ CLC TS 50131.02.08 - Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 2-8: Intrusion detectors - Shock detectors ΕΛΟΤ EN 126 E3 ιατάξεις ελέγχου πολλαπλών λειτουργιών για συσκευές αερίου Multifunctional

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ CWA 16374-1 - Extensions for Financial Services (XFS) interface specification Release 3.20 - Part 1: Application Programming Interface (API) Service Provider Interface (SPI) Programmer's Reference CWA

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ

Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Λίστα Προτύπων ΕΛΟΤ - Βιβλιοθήκη ΕΛΙΝΥΑΕ Κωδικοί ICS Κωδικός Αριθμός Εγγράφου Τίτλος Εκδότης Χρονιά Έκδοσης 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-1 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-3 13.340.10 ΕΛΟΤ ΕΝ 374-2 13.180 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7933

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 03 οµικές εργασίες κτιρίων 08 Κουφώµατα 01 Ξύλινα Κουφώµατα 00 -

ΠΕΤΕΠ 03-08-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 03 οµικές εργασίες κτιρίων 08 Κουφώµατα 01 Ξύλινα Κουφώµατα 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-08-01-00 03 οµικές εργασίες κτιρίων 08 Κουφώµατα 01 Ξύλινα Κουφώµατα 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1. ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΥΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΣ : Τ07β.ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-06-05-00 08 Υδραυλικά Έργα 06 Σωληνώσεις - ίκτυα 05 ίκτυα από Χαλυβδοσωλήνες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια.

Κατασκευάζονται επίσης στη Στάθµη Β (υπόγειο), ως φαίνεται στα σχέδια. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Υ ΡΕΥΣΗ 2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΟΜΒΡΙΑ 3. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΕΡΙΣΜΟΣ 5. ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ 6. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ 8. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ 9. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 6 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 6 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 6 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=219%3a-22212012&catid=60&lang=en 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΤΠ1501-01-01 Παραγωγή σκυροδέματος -εργασίες σκυροδέτησης 1 ΤΠ1501-01-01-01-00

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ

Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ Τεχνική Περιγραφή ΔΔ-370/20.10.2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ SF 6 ή ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 2 ΠΡΟΤΥΠΑ... 4 3 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 6 3.1 Περιβαλλοντικές

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθεια και εγκατάσταση τριών αντλητικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος

εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 440 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΤΕΠ 01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Παραγωγή σκυροδέματος - 01-01 εργασίες σκυροδέτησης Παραγωγή και μεταφορά Concrete production and 1 01-01-01-00 σκυροδέματος transportation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 04-04-03-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 04-04-03-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 04-04-03-01 04 Ηλεκτροµηχανολογικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων 04 Αποχέτευση 03 Είδη Υγιεινής 01 Υδραυλικοί Υποδοχείς Κοινοί Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τµήµατα / Σχολές και Επιστηµονικές Κατηγορίες Πρόσκληση Ακαδηµαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

KΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων)

KΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων) KΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ (ακολουθεί η περιγραφή των ειδικοτήτων) KΩΔΙΚΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΛΟΓΙΚΗ 2. MΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 4. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗ 5. ΦΥΣΙΚΗ 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Τµήµατα / Σχολές και Επιστηµονικές Κατηγορίες Πρόσκληση Ηλεκτρονικά Ακαδηµαϊκά Συγγράµµατα και Βοηθήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303

ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 ΤEXNIkA TEYXH TΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ AΠΜ 41303 για το Έργο : «ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤOMΟΣ IΙ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΚΑΛΩ ΙΑ 150 kv

Διαβάστε περισσότερα

48xxxxA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX. Πιστοποιητικά Certificates...1-3. Εφαρμογές Applications...4. Η μέθοδος Αυλακωτής Σύνδεσης The Grooved end Method...

48xxxxA ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX. Πιστοποιητικά Certificates...1-3. Εφαρμογές Applications...4. Η μέθοδος Αυλακωτής Σύνδεσης The Grooved end Method... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX Πιστοποιητικά Certificates...1-3 Εφαρμογές Applications...4 Η μέθοδος Αυλακωτής Σύνδεσης The Grooved end Method...5 Σειρά Αυλακωτών Προϊόντων Grooved Product Series...6-7 Προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Π ΡΟΣΩΡΙΝΕΣ Ε ΘΝΙΚΕΣ Τ ΕΧΝΙΚΕΣ Π ΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 08 Κουφώµατα 04 Κουφώµατα από συνθετικά υλικά 00 - Έκδοση 1η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 03 Γερανογέφυρες 00 -

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00. 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 03 Γερανογέφυρες 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-08-03-00 08 Υδραυλικά Έργα 08 Αντλιοστάσια 03 Γερανογέφυρες 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

epsi epsi WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL ESWC Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ESWC ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ 1 Υ ΡΟΨΥΚΤΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΚΟΧΛΙΩΤΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ WATERCOOLED WATER CHILLER WITH SCREW COMPRESSORS MODEL Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ INSTALLATION, OPERATION AND SERVICE INSTRUCTION

Διαβάστε περισσότερα