Insurance.Office: version 1.40 Release Notes

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Insurance.Office: version 1.40 Release Notes"

Transcript

1 Insurance.Office 1 Insurance.Office: version 1.40 Release Notes τθν επετειακι ζκδοςθ Insurance.Office 1.40, που ζγινε επίςθμα διακζςιμθ ςτισ 30/05/2011, κα βρείτε τισ περιςςότερεσ από 55 αλλαγζσ-βελτιϊςεισ που ακολουκοφν. Θ ζκδοςθ 1.40 παρζχει πλθκϊρα νζων ευκολιϊν και δυνατοτιτων, εμφανϊν ι μθ, που κα κάνει τθν κακθμερινι ςασ εργαςία, λίγο ευκολότερθ και αποδοτικότερθ. Μθν ξεχνάτε να ανατρζχετε τόςο ςτο blog μασ, απ όπου μπορείτε να ζχετε πιο άμεςθ ενθμζρωςθ μζςω ςτοχευμζνων άρκρων για διάφορεσ λειτουργίεσ του Insurance.Office (http://safecape.blogspot.com) και απαντιςεισ για πολλζσ από τισ ερωτιςεισ που μασ κάνετε, όςο και ςτο user manual που επικαιροποιικθκε και εμπλουτίςτθκε (φτάςαμε περίπου ςτισ 290 ςελίδεσ). τθν ζκδοςθ που κα εγκαταςτιςετε ζχει αλλάξει το εικονίδιο του Insurance.Office (το βλζπετε δίπλα), όπωσ και θ ειςαγωγικι οκόνθ. Επίςθσ, από αυτι τθν ζκδοςθ, υποςτθρίηεται θ αποκικευςθ των επιςυναπτόμενων αρχείων (εικόνεσ, ζγγραφα, κτλ) ςε ξεχωριςτι βάςθ δεδομζνων. Αυτό ςφντομα κα ςασ δϊςει τθ δυνατότθτα λιψθσ backup που δεν κα περιζχει τα ζγγραφα (πιο γριγορο, μικρότερο μζγεκοσ). τόχοσ είναι να υποςτθρίξουμε ακόμα καλφτερα ςτθν κακθμερινότθτα τουσ, πελάτεσ μασ όπου ζχουν ιδθ μεταβεί ςε πλιρωσ ψθφιοποιθμζνο αρχείο. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, ςφντομα κα ιμαςτε ςε κζςθ να ςασ προςφζρουμε τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ των επιςυναπτόμενων εγγράφων ςτο λεγόμενο cloud (Windows Azure). Με αυτό τον τρόπο, όςοι πελάτεσ μασ το επικυμοφν κα μποροφν να ζχουν τα επιςυναπτόμενα ζγγραφα τουσ εκτόσ τθσ υποδομισ τουσ χωρίσ αλλαγι ςτθν εμπειρία χριςθσ, εξαλείφοντασ τθν ανάγκθ λιψθσ backup, ζναντι μικροφ αντιτίμου. Όςοι ενδιαφζρεςτε, μπορείτε να μασ ενθμερϊςετε για να δοφμε μαηί τισ λεπτομζρειεσ. Σζλοσ αν κάποιοι από εςάσ ζχετε αρχίςει να ςκζφτεςτε τθν λφςθ του cloud, ϊςτε να μειϊςετε μελλοντικά κόςτθ εξοπλιςμοφ και να ζχετε μεγαλφτερθ ευελιξία (χριςθ από το ςπίτι κτλ), ςασ ενθμερϊνουμε ότι ο server του Insurance.Office μπορεί να γίνει host ςτο Windows Azure. φντομα ςτο blog κα υπάρξει post που κα αναλφει τα οφζλθ από τθν μετάβαςθ ςτο cloud. Ευχαριςτοφμε όλουσ και όλεσ για το feedback και ςασ παρακαλοφμε να ςυνεχίςετε να μοιράηεςτε τισ ιδζεσ ςασ μαηί μασ, ϊςτε να κάνουμε ακόμα καλφτερο το απόλυτο εργαλείο διαχείριςησ του πρακτορείου ςασ.

2 Insurance.Office 2 Προθόκεσ- αλλαγϋσ βελτιώςεισ ςτην ϋκδοςη 1.40 Μηχανιςμόσ προκαθοριςμϋνων κειμϋνων ημειώςεων Όπου υπάρχουν πεδία ςθμειϊςεων, δίνεται θ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ προκακοριςμζνων κειμζνων ςθμειϊςεων που ζχει ορίςει ο χριςτθσ. Θ επόμενθ εικόνα μασ δείχνει πωσ μπορεί κανείσ να επιλζξει γριγορα το κείμενο που κα ειςάγει ωσ ςθμείωςθ. Μηχανιςμόσ Autocomplete για τα προκαθοριςμζνα κείμενα ςημειώςεων Για να επιλζξετε κάποιο από τα κείμενα που ζχετε ορίςει αρκεί να γράψετε μερικά από τα πρϊτα γράμματα τθσ πρϊτθσ λζξθσ του κειμζνου. Θ εφαρμογι ςασ προτείνει τα κείμενα που ταιριάηουν. Επιλζγετε το κείμενο που κζλετε και ζχετε 2 δυνατότθτεσ: 1. Να πατιςετε το κουμπί που κα μεταφζρει το επιλεγμζνο κείμενο ςτο ςθμείο που βρίςκεται ο κζρςορασ, μαηί με μια «θλεκτρονικι υπογραφι» με το όνομα του χριςτθ που ειςάγει το ςχόλιο και τθν θμζρα και ϊρα που γίνεται αυτό. Επίςθσ αυτόματα αλλάηει και γραμμι ο κζρςορασ ςτο πεδίο των ςθμειϊςεων (ςαν να πατιςατε ζνα *Enter]) 2. Να πατιςετε το κουμπί που κα μεταφζρει απλά το επιλεγμζνο κείμενο ςτθν κζςθ που βρίςκεται ο κζρςορασ. Για να διαχειριςτοφμε προκακοριςμζνα κείμενα ςθμειϊςεων πρζπει να πατιςουμε το κουμπί. Αυτό κα μασ οδθγιςει ςτθν οκόνθ διαχείριςθσ των προεπιλεγμζνων κειμζνων, όπωσ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ εικόνα:

3 Insurance.Office 3 τθν οκόνθ αυτι μποροφμε να προςκζςουμε, να τροποποιιςουμε ι να διαγράψουμε διάφορεσ προτάςεισ, που κα τισ χρθςιμοποιιςουμε ωσ προεπιλεγμζνεσ ςθμειϊςεισ. Για προςκικθ νζασ πρόταςθσ/φράςθσ, πατιςτε το πλικτρο *Προςκικθ+ και γράψτε το επικυμθτό κείμενο ςτο πεδίο που εμφανίηεται. Για να διαγράψετε κάποιο προεπιλεγμζνο κείμενο, πατιςτε το κουμπί *Χ+ που εμφανίηεται δίπλα ςτθν εγγραφι Για να κλείςετε το διάλογο τθσ διαχείριςθσ των προεπιλεγμζνων κειμζνων, πατιςτε το κουμπί *Κλείςιμο+. Μαζικό προςθόκη προμηθειών για οχόματα ΔΧ ςτισ εξερχόμενεσ προμόθειεσ Τπάρχουν εταιρείεσ (όπωσ θ Εκνικι) που διαφζρει θ προμικεια ανάλογα τθν χριςθ του οχιματοσ. Οι χριςεισ ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ χωρίηονται ςε 2 κατθγορίεσ: ΙΧ ΔΧ, ταξί, κτλ Οι κωδικοί των χριςεων που ανικουν ςτθν 2 θ κατθγορία είναι περί τουσ 45. Για να διευκολφνουμε τον οριςμό τθσ διαφοροποίθςθσ των προμθκειϊν, προςκζςαμε ζνα κουμπί *Προςκικθ ΔΧ+ που ςασ επιτρζπει να ορίςετε μαηικά προμικεια για τουσ κωδικοφσ χριςεων των ΔΧ. θμείωςθ: Πριν το χρθςιμοποιιςετε πρϊτθ φορά, πρζπει να επικοινωνιςετε με τθν εταιρεία για να ςασ βοθκιςουμε με τθν κατθγοριοποίθςθ των χριςεων.

4 Insurance.Office 4 τθν παραπάνω εικόνα μπορείτε να δείτε ότι ζχουμε επιλζξει ςτθν ςτιλθ «Διαφοροποίθςθ Προμικειασ», τθν επιλογι «Ανά Χριςθ Οχιματοσ». το κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ μασ δίνεται θ δυνατότθτα καταγραφισ των χριςεων που κζλουμε να διαφοροποιιςουμε. Εκεί υπάρχει και το κουμπί *Προςκικθ ΔΧ+. Αν το πατιςουμε εμφανίηεται ο διάλογοσ «Οριςμόσ ειδικισ προμικειασ για οχιματα ΔΧ». Εκεί ορίηουμε το ποςοςτό προμικειασ επί του κακαροφ αςφαλίςτρου ι εφάπαξ ποςό (αν υπάρχει τζτοια ςυμφωνία). Σο αποτζλεςμα τθσ ενζργειασ είναι να προςτεκοφν όςεσ χριςεισ ζχουν κωδικοποιθκεί ωσ ΔΧ (βλζπε παραπάνω ςθμείωςθ) με τθν προμικεια που ορίςαμε. Για αποφυγι παρεξθγιςεων, τονίηουμε ότι θ περιγραφόμενθ λειτουργία είναι ςυμπλθρωματικι ςτθν προςφερόμενθ που ςασ επιτρζπει να ορίςετε διαφορετικι προμικεια ανά χριςθ. Ενοποιόθηκαν οι τύποι εγγρϊφων τισ Παραμζτρουσ υπάρχει ενιαία λίςτα των τφπων εγγράφων, ανεξάρτθτα με το αν το ζγγραφο αφορά επαφζσ, ςυμβόλαια, ηθμιζσ ι επιταγζσ. Βελτιώςεισ ςτισ λύςτεσ ψηφιοποιημϋνων εγγρϊφων Με δεξί κλικ επάνω ςε ζνα ψθφιοποιθμζνο ζγγραφο εμφανίηεται θ επιλογι "Αποκικευςθ ωσ...", που μασ επιτρζπει να αποκθκεφςουμε το ψθφιοποιθμζνο ζγγραφο, ενϊ προςτζκθκε και ςτιλθ με το μζγεκοσ του αρχείου. Προςθόκη ςυντομεύςεων πληκτρολογύου Προςτζκθκαν οι παρακάτω ςυντομεφςεισ πλθκτρολογίου: Οθόνη υντόμευςη πληκτρολογίου Λειτουργία Καρτζλα Επαφήσ Καρτζλα Παραςτατικοφ Ctrl+S Ctrl+R Αποκικευςθ Ανανζωςθ περιεχομζνου Ctrl+E Νζα Προγραμματιςμζνθ Επικοινωνία Καρτζλα Παραςτατικοφ Ctrl+N Δθμιουργία Ανανεωτθρίου Όλεσ Ctrl+W Κλείςιμο καρτζλασ Κλόςη μϋςω Skype Αν ζνασ αρικμόσ επικοινωνίασ ζχει χαρακτθριςτεί ωσ τθλζφωνο ι SkypeID δίνεται θ δυνατότθτα κλιςθσ μζςω Skype με δεξί κλικ επάνω ςε μια εγγραφι επαφισ και πατϊντασ

5 Insurance.Office 5 «Κλιςθ», όπου ςτο υπο-μενοφ που εμφανίηεται προςφζρονται όλοι οι αρικμοί επικοινωνίασ που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ τθλζφωνα για κλιςθ ςτο Skype. Για να μπορζςετε να κάνετε κλιςθ ςε ςτακερό ι κινθτό κα πρζπει να ζχετε αγοράςει μονάδεσ Skype. ε αυτι τθν περίπτωςθ, μπορείτε να κάνετε κλιςθ και ςτο τθλζφωνο (ςτακερό ι κινθτό) τθσ επαφισ χωρίσ καμιά διαφοροποίθςθ από τον τρόπο που γίνεται θ κλιςθ ςε SkypeID. Θ εν λόγω λειτουργία ςασ δίνει μια επιπλζον ευκολία: Θ δυνατότθτα κλιςθσ από τθν οκόνθ αναηιτθςθσ επαφϊν, ςασ προςφζρει τουσ αρικμοφσ επικοινωνίασ με πολφ ευανάγνωςτο τρόπο (τον κάκε αρικμό ξεχωριςτά και τον ζνα κάτω από τον άλλο), κάτι που ςασ βοθκάει ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που κζλετε να κάνετε κλιςθ με τον ςυμβατικό τρόπο. Για περιςςότερα μπορείτε να δείτε και το ςχετικό post ςτο blog μασ. υγχρονιςμόσ προγραμματιςμϋνων επικοινωνιών με το Outlook Από όλα τα ςθμεία που είναι διακζςιμα αποτελζςματα αναηιτθςθσ προγραμματιςμζνων επικοινωνιϊν (πχ αναηιτθςθ προγραμματιςμζνων επικοινωνιϊν ι καρτζλα επαφισ προγραμματιςμζνεσ επικοινωνίεσ), υπάρχει με δεξί κλικ διακζςιμθ θ ενζργεια «υγχρονιςμόσ με το Outlook». Προφανϊσ εφαρμόηεται μόνο για τισ επαφζσ που εςείσ ζχετε επιλζξει. Με δεξί κλικ ςτα αποτελζςματα αναηιτθςθσ προγραμματιςμζνων επικοινωνιϊν μποροφμε να επιλζξουμε ποιεσ από τισ προγραμματιςμζνεσ επικοινωνίεσ κζλουμε να ςυγχρονίςουμε με το Microsoft Outlook. Προςοχι: ο ςυγχρονιςμόσ εφαρμόηεται μόνο ςε μελλοντικά ραντεβοφ όχι ςε παρελκόντα.

6 Insurance.Office 6 υγχρονιςμόσ προγραμματιςμζνησ επικοινωνίασ με τα ραντεβοφ του Microsoft Outlook Για προγραμματιςμζνθ επικοινωνία που γίνεται ραντεβοφ, τα ςτοιχεία που μεταφζρονται ςτο ραντεβοφ είναι το κζμα, τα τθλζφωνα και θ προεπιλεγμζνθ διεφκυνςθ τθσ επαφισ. τισ ακόλουκεσ εικόνεσ μπορείτε να δείτε πωσ εμφανίηεται ςτο Microsoft Outlook ζνα ραντεβοφ που ζχει προζλκει από ςυγχρονιςμό με το Insurance.Office. το ραντεβοφ που δημιουργείται μπαίνει ωσ αντικείμενο ζνα κείμενο που περιλαμβάνει διάφορα χρήςιμα ςτοιχεία Ραντεβοφ από το Insurance.Office ςτο Microsoft Outlook

7 Insurance.Office 7 Θ εμφάνιςθ τόςο τθσ διεφκυνςθσ, όςο και των τθλεφϊνων ςτον τίτλο του ραντεβοφ, είναι επιλογι που μπορείτε να κακορίςετε από τισ Προτιμιςεισ τθσ εφαρμογισ, όπωσ μπορείτε να δείτε ςτθν ακόλουκθ εικόνα. Προςθόκη τησ υπηρεςύασ SMSN για μαζικό αποςτολό SMS Τποςτθρίηεται και θ υπθρεςία smsn.gr για μαηικι αποςτολι SMS. Μαζικό διαγραφό επιλεγμϋνων επαφών Προςτζκθκε ςτισ ενζργειεσ ςε λίςτεσ επαφϊν θ ενζργεια "Διαγραφι επαφισ", που μασ επιτρζπει να διαγράψουμε επαφζσ μαηικά. Να προςτεθεύ ςτην εκκαθϊριςη των εταιρειών η δυνατότητα αναζότηςησ με την μεγαλύτερη από τισ ημερομηνύεσ ϋκδοςησ και ϋναρξησ Προςτζκθκε ςτθν εκκακάριςθ εταιρειϊν θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ με τθν μεγαλφτερθ από τισ θμερομθνίεσ: Θμ. ζναρξθσ παραςτατικοφ (αρχικό, ανανεωτιριο, ΠΠ) Θμ. ζκδοςθσ παραςτατικοφ (αρχικό, ανανεωτιριο, ΠΠ)

8 Insurance.Office 8 Να προςτεθεύ ςτισ αναζητόςεισ ςυμβολαύων η δυνατότητα αναζότηςησ με την μεγαλύτερη από τισ ημερομηνύεσ ϋκδοςησ και ϋναρξησ Προςτζκθκε ςτθν αναηιτθςθ παραςτατικϊν θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ με τθν μεγαλφτερθ από τισ θμερομθνίεσ: Θμ. Ζκδοςθσ Παραςτατικοφ Θμ. Ζναρξθσ Παραςτατικοφ την εκτύπωςη "Καταβολϋσ ςε Αςφαλιςτικό" να εμφανύζονται και τυχόν αποδόςεισ προκαταβολών ςτισ Εταιρεύεσ Εφόςον ζχει καταχωρθκεί υποχρζωςθ απόδοςθσ ςε Εταιρεία προκαταβολισ που ειςπράχκθκε με αίτθςθ, το παραςτατικό τθσ αίτθςθσ περιλαμβάνεται ςτθν εκτφπωςθ "Καταβολζσ ςε Αςφαλιςτικι" όπου εμφανίηονται οι καταβολζσ του Πρακτορείου προσ τθν Εταιρεία. Θυμίηουμε ότι για να καταχωρθκεί με τθν αίτθςθ υποχρζωςθ απόδοςθσ τθσ προκαταβολισ ςτθν Εταιρεία (ςυνικωσ κλάδοι Ηωισ εταιρειϊν, όπωσ θ Εκνικι), πρζπει να το δθλωςετε ςτον αντίςτοιχο κλάδο τθσ Αςφαλιςτικισ. Προςτϋθηκε το κουμπύ «Ανανϋωςη» ςτην Καρτϋλα Επαφόσ Προςτζκθκε το κουμπί ανανζωςθσ των ςτοιχείων τθσ επαφισ που βλζπουμε. H ςχετικι ςυντόμευςθ πλθκτρολογίου είναι το Ctrl+R. Προςτϋθηκε το κουμπύ «Ανανϋωςη» ςτην Καρτϋλα Παραςτατικού Προςτζκθκε το κουμπί ανανζωςθσ των ςτοιχείων του παραςτατικοφ που βλζπουμε. H ςχετικι ςυντόμευςθ πλθκτρολογίου είναι το Ctrl+R. Όταν αποθηκεύουμε ςυμβόλαιο ό ΠΠ ενημερώνονται τα ςτοιχεύα τησ καρτϋλασ του παραςτατικού για ευκολύα του χρόςτη Όταν πατάμε το κουμπί αποκικευςθσ ςτθν καρτζλα του παραςτατικοφ, θ εφαρμογι ανακτά εκ νζου όλα τα ςτοιχεία του παραςτατικοφ, οπότε ενθμερϊνονται τυχόν οικονομικά ςτοιχεία που ζχουμε μεταβλθκεί κατά τθν αποκικευςθ. Ζνα παράδειγμα τθσ χρθςιμότθτασ είναι ςτθν περίπτωςθ ΠΠ Ακφρωςθσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ αν ηθτιςετε να γίνει ςυμψθφιςμόσ μαηί με τθν αποκικευςθ, θ εφαρμογι ςτο παραςκινιο κάνει και τισ ςχετικζσ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ των ςυμψθφιςμϊν. Πλζον, μετά

9 Insurance.Office 9 τθν ολοκλιρωςθ τθσ αποκικευςθσ και εφόςον ζγιναν οι ςυμψθφιςμοί, το παραςτατικό τθσ ΠΠ φαίνεται ωσ εξοφλθμζνο. Ο χρόςτησ μπορεύ να ορύςει κατ' εξαύρεςη το ποςό προμόθειασ δικαιώματοσ ςυμβολαύου ςε παραςτατικό τον ενότθτα "υνεργάτεσ. υνολικι Προμικεια" τθσ Καρτζλασ Παραςτατικοφ προςτζκθκε θ δυνατότθτα οριςμοφ κατά περίπτωςθ του ποςόυ προμικειασ επί του δικαιϊματοσ ςυμβολαίου για ςυγκεκριμζνο παραςτατικό. O διαχειριςτόσ μπορεύ να επεξεργϊζεται οικονομικϋσ ςυναλλαγϋσ παρελθόντα και μϋλλοντα χρόνου Προςτζκθκε ςτα δικαιϊματα χρθςτϊν, το δικαίωμα "υμβόλαια-οικονομικά-οικονομικζσ υναλλαγζσ-επεξεργαςία παρελκόντων & μελλοντικϊν ςυναλλαγϊν", που ορίηει ρθτά ότι οι χριςτεσ τθσ ομάδασ χρθςτϊν ζχουν το δικαίωμα να επεξεργάηονται οικονομικζσ ςυναλλαγζσ μζλλοντα ι παρελκόντα χρόνου, ακόμα και όταν δεν είναι τςεκαριςμζνθ θ αντίςτοιχθ επιλογι από τισ Προτιμιςεισ τθσ εφαρμογισ. Αφαιρϋθηκε το όριο ςτο μϋγεθοσ του SMS που μπορούμε να ςτεύλουμε Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςτείλει SMS οποιουδιποτε μεγζκουσ. Δυνατότητα μαζικόσ ειςαγωγόσ επαφών απο Excel Προςτζκθκε θ δυνατότθτα μαηικισ ειςαγωγισ επαφϊν από το Excel. Θ ειςαγωγι γίνεται με χριςθ προτφπου Excel 2007 ι νεϊτερο. Επικοινωνιςτε με τθν εταιρεία μασ για να ςασ γνωςτοποιιςουμε το πρότυπο που πρζπει να χρθςιμοποιθκεί. Ψηφιοπούηςη επιταγών Από τθν ζκδοςθ 1.40 υποςτθρίηεται θ ψθφιοποίθςθ εγγράφων ςτθν Καρτζλα Επιταγισ. Ψηφιοπούηςη εγγρϊφων ζημιϊσ Από τθν ζκδοςθ 1.40 υποςτθρίηεται θ ψθφιοποίθςθ εγγράφων ςτθν Καρτζλα Ηθμιάσ.

10 Insurance.Office 10 τισ εκτυπώςεισ λύςτασ επαφών και επαφών ανϊ επϊγγελμα να εμφανύζονται οι κατηγορύεσ των επαφών και το status. Προςτζκθκαν δυο κολϊνεσ, όπου αναφζρονται οι κατθγορίεσ που ανικει θ κάκε επαφι (αν είναι παραπάνω από μια χωρίηονται με κόμμα) και το status τθσ κάκε επαφισ. τα αποτελϋςματα αναζότηςησ επαφών να εμφανύζονται και οι κατηγορύεσ που υπϊγεται μια επαφό Προςτζκθκε ςτα αποτελζςματα αναηιτθςθσ επαφϊν μια κολϊνα, όπου αναφζρονται οι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ υπάγεται μια επαφι. Αν μια επαφι υπάγεται ςε παραπάνω από μια κατθγορία, εμφανίηονται όλεσ οι κατθγορίεσ χωριςμζνεσ με κόμμα. Αν δεν επαρκεί το πλάτοσ τθσ κολϊνασ για να δείτε όλεσ τισ κατθγορίεσ μιασ επαφισ μπορείτε να περάςετε με το ποντίκι από πάνω και να τισ δείτε ςτο tooltip ι να μεγαλϊςετε το πλάτοσ τθσ κολϊνασ. Έξυπνη αναζότηςη ςτα αποτελϋςματα αναζότηςησ των προγραμματιςμϋνων επικοινωνιών το κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ αναηιτθςθσ Προγραμματιςμζνων Επικοινωνιϊν προςτζκθκε ζνα πλαίςιο κειμζνου, από το οποίο μποροφμε να αναηθτιςουμε μζςα ςτισ εγγραφζσ που μασ ζχει επιςτρζψει θ αναηιτθςθ προγραμματιςμζνων επικοινωνιϊν, με βάςθ οποιοδιποτε λεκτικό περιζχεται ςτισ ςτιλεσ των προγραμματιςμζνων επικοινωνιϊν π.χ. ςτο Θζμα, ςτθν Επαφι, ςτα χόλια κλπ, ςυμπλθρϊνοντασ το κείμενο αναηιτθςθσ και πατϊντασ το κουμπί ςτα δεξιά του πλαιςίου κειμζνου. Λύςτα με τουσ πελϊτεσ που ϋχουν ακυρώςει τελεύωσ την ςυνεργαςύα τουσ με το πρακτορεύο για ϋνα χρονικό διϊςτημα (βϊςει ημερομηνύα ϋκδοςησ) Θ νζα λειτουργία είναι διακζςιμθ ςτισ Επαφζσ, ςτθν ενότθτα "Αυτόματεσ αναηθτιςεισ" Πελάτεσ με Ακυρϊςεισ. Ο χριςτθσ δίνει θμερομθνία ζκδοςθσ ςυμβολαίου από-ζωσ και θ εφαρμογι επιςτρζφει τουσ πελάτεσ που είχαν ςυμβόλαιο με θμ. ζκδοςθσ μζςα ςτο διάςτθμα που όριςε και δεν ζχουν άλλο ςυμβόλαιο. Ειδικά για τον κλάδο αυτοκινιτου, ελζγχουμε ότι το αυτοκίνθτο δεν ζχει αςφαλιςτεί ζςτω και με άλλον ςυμβαλλόμενο, ενϊ για τουσ υπόλοιπουσ κλάδουσ ο ζλεγχοσ αυτόσ αφορά τον υμβαλλόμενο μόνο.

11 Insurance.Office 11 Προςτϋθηκε ςτισ Προτιμόςεισ αν ςτην επικεφαλύδα του ραντεβού που δημιουργεύται κατϊ τον ςυγχρονιςμό με το Outlook θϋλει ο χρόςτησ να φαύνεται και η διεύθυνςη και το τηλϋφωνο Προςτζκθκε ςτισ Προτιμιςεισ αν ςτθν επικεφαλίδα του ραντεβοφ που δθμιουργείται κατά τον ςυγχρονιςμό με το Outlook κζλει ο χριςτθσ: 1. Εμφάνιςθ τθλεφϊνου ςτθν επικεφαλίδα του ραντεβοφ ςτο Outlook 2. Εμφάνιςθ διεφκυνςθσ ςτθν επικεφαλίδα του ραντεβοφ ςτο Outlook την καρτϋλα του Πελϊτη να εμφανύζεται το ςυνολικό Αςφϊλιςτρο (μικτϊ, ετηςιοπούημϋνα) από όλα τα ενεργϊ ςυμβόλαια των κλϊδων που εμπύπτουν ςε ϋλεγχο Εφόςον ζχει οριςτεί ςε ζναν τουλάχιςτον κλάδο, ότι υπάρχει όριο ετιςιων μικτϊν, ςτισ καρτζλεσ των επαφϊν εμφανίηεται το ςυνολικό ετιςιο μικτό αςφάλιςτρο των ςυμβολαίων των κλάδων που είναι υπο παρακολοφκθςθ. τθν περίπτωςθ που τα ετιςια μικτά είναι κάτω από 1000 ΕΤΡΩ δεν εμφανίηεται κάποια ειδοποίθςθ. τθν περίπτωςθ που τα ετιςια μικτά είναι μεταξφ 1000 και , εμφανίηεται με κόκκινα γράμματα θ ζνδειξθ: ΜΕΣΡΙΟ ΚΙΝΔΤΝΟ τθν περίπτωςθ που τα ετιςια μικτά είναι από ΕΤΡΩ και πάνω, εμφανίηεται θ ζνδειξθ: ΤΨΘΛΟ ΚΙΝΔΤΝΟ Να προςτεθεύ δυνατότητα εκτύπωςησ λύςτασ ςυμβολαύων υψηλού κινδύνου ( ΕΥΡΩ ετόςια μικτϊ) κλϊδου Ζωόσ Οι δυο εκτυπϊςεισ που είναι διακζςιμεσ εμφανίηουν τα ςυνολικά μικτά ετιςια αςφάλιςτρα που πλθρϊνει ο Πελάτθσ (ανά πελάτθ) και είναι πάνω από κάποιο όριο (για μεςαία επικινδυνότθτα ορίηεται ςτον κλάδο, για υψθλι επικινδυνότθτα ορίηεται ςτισ προτιμιςεισ). Για τουσ πελάτεσ αυτοφσ εμφανίηονται όλα τα ενεργά ςυμβόλαια και ΠΠ που ανικουν ςτουσ επίμαχουσ κλάδουσ τατιςτικϊ ςε αριθμούσ ςτην Αρχικό ελύδα τθν Αρχικι ελίδα προςτζκθκαν τα ακόλουκα ςτατιςτικά ςτοιχεία: Ενεργοί πελάτεσ: υνολικόσ αρικμόσ επαφϊν με τουλάχιςτον ζνα παραςτατικό τφπου "Αρχικό ςυμβόλαιο" ι "Ανανεωτιριο" και status "Ενεργό"

12 Insurance.Office 12 Υποψήφιοι πελάτεσ: υνολικόσ αρικμόσ επαφϊν που δεν ζχουν αυτι τθ ςτιγμι κανζνα παραςτατικό τφπου "Αρχικό ςυμβόλαιο" ι "Ανανεωτιριο" και status "Ενεργό", ανεξάρτθτα αν είχαν ςτο παρελκόν ι όχι Επαφζσ με Διακοπή Επικοινωνίασ: υνολικόσ αρικμόσ επαφϊν που ζχουν μαρκαριςμζνθ τθν επιλογι «Διακοπι επικοινωνίασ» Ενεργά Συμβόλαια: υνολικόσ αρικμόσ παραςτατικϊν τφπου "Αρχικό ςυμβόλαιο" ι "Ανανεωτιριο" με status "ενεργό" Ακυρωμζνα Συμβόλαια: υνολικόσ αρικμόσ παραςτατικϊν τφπου "Αρχικό ςυμβόλαιο" ι "Ανανεωτιριο" με status "Ακυρωμζνο", των οποίων τα αςφαλιςμζνα αντικείμενα δεν ζχουν αςφαλιςτεί με κάποιο άλλο παραςτατικό (αρχικό ι ανανεωτιριο) που να ζχει status "ενεργό" αυτι τθ ςτιγμι. τουσ «Εορτάηοντεσ» προςτζκθκε ο ςυνολικόσ αρικμόσ των επαφϊν που ζχουν ονομαςτικι εορτι ςιμερα τισ Επαφζσ που «Ζχουν γενζκλια» προςτζκθκε ο ςυνολικόσ αρικμόσ των επαφϊν που ζχουν γεννζκλια ςιμερα Να μπορεύ να οριςτεύ ότι ϋνα ςυμβόλαιο εύναι μη ανανεώςιμο Προςτζκθκε θ δυνατότθτα οριςμοφ ενόσ παραςτατικοφ ωσ μθ ανανεϊςιμου. Αυτό γίνεται από τθν καρτζλα παραςτατικοφ, ςτον expander "Διαχείριςθ Παραςτατικοφ". τθν Αναηιτθςθ υμβολαίων μπορείτε να επιλζξετε να εξαιρζςετε αυτά τα παραςτατικά. τουσ κλϊδουσ αςφ. εταιρειών να μπει μια παρϊμετροσ που να ορύζει αν το Ειςπρακτικό εύναι ςτην Αςφαλιςτικό Εταιρεύα τον κλάδο αςφαλιςτικισ εταιρείασ προςτζκθκε θ επιλογι (check) που κακορίηει αν το ειςπρακτικό για τθν παραγωγι του κλάδου από αυτόματθ ειςαγωγι είναι ςτθν Αςφαλιςτικι Εταιρεία. Αναζότηςη επαφών που ανόκουν ςε όλεσ τισ επιλεγμϋνεσ Κατηγορύεσ Επαφών τθν Αναηιτθςθ Επαφϊν, προςτζκθκε θ επιλογι "Όλεσ" δεξιά από τθ λίςτα "Κατθγορία". Όταν θ επιλογι αυτι είναι τςεκαριςμζνθ, πραγματοποιείται ταίριαςμα όλων των επιλεγμζνων Κατθγοριϊν επαφϊν, ενϊ όταν δεν είναι τςεκαριςμζνθ, πραγματοποιείται ταίριαςμα οποιαςδιποτε από τισ επιλεγμζνεσ κατθγορίεσ. Να βελτιωθεύ η αναζότηςη Ακυρωμϋνου Χαρτοφυλακύου Προςτζκθκε θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ ακυρωμζνου χαρτοφυλακίου (δεν φζρνει τυχόν μεταφορζσ ςυβολαίων ςε άλλεσ εταιρείεσ).

13 Insurance.Office 13 Για τον γενικότερο κλάδο αυτοκινιτου, για κάκε ακφρωςθ που εμπίπτει ςτα κριτιρια αναηιτθςθσ, θ εφαρμογι ελζγχει ότι δεν υπάρχει ενεργό αςφαλιςτιριο που αφορά το όχθμα το τελευταίο 6μθνο από τθν θμζρα που εκτελείται θ αναηιτθςθ. Για τουσ κλάδουσ που το αςφαλιςμζνο αντικείμενο δεν είναι όχθμα, ελζγχουμε ότι δεν υπάρχει ενεργό αςφαλιςτιριο το τελευταίο εξάμθνο που να αςφλαίηει το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο. Θεωροφμε ότι αν ο χριςτθσ ζχει μεταφζρει ζνα ςυμβόλαιο (όχι αυτοκινιτου) ςε άλλθ εταιρεία, το ζχει κάνει μζςω τθσ επιλογισ δθμιουργία Αςφλιςτθρίου ςε άλλθ εταιρεία που είναι διακζςιμθ μζςα ςτθν καρτζλα ςυμβολάιου. Να επιτρϋπονται περιςςότερεσ τησ μιασ Πρϊςινεσ Κϊρτεσ Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό των Πράςινων Καρτϊν (και αιτιςεων Πράςινων Καρτϊν) που μποροφν να γίνουν ςε ζνα παραςτατικό. τουσ κλϊδουσ αςφ. εταιρειών να μπει μια παρϊμετροσ που να ορύζει αν όταν ϋρχεται ΠΠ με αρνητικό ποςό, γύνεται μερικόσ ςυμψηφιςμόσ Προςτζκθκε ςτουσ κλάδουσ αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν θ επιλογι "Αυτόματοσ μερικόσ ςυμψθφιςμόσ", που αφορά αν κα επιτρζπεται ο αυτόματοσ μερικόσ ςυμψθφιςμόσ επιςτροφικισ πρόςκετθσ πράξθσ κατά τθν αυτόματθ ειςαγωγι παραγωγισ. Θ επιλογι αυτι είναι ενεργοποιθμζνθ για όλουσ τουσ κλάδουσ και ο χριςτθσ κα πρζπει να τθν απενεργοποιιςει κατά περίπτωςθ. Να φαύνεται ο αριθμόσ απόδειξησ ςτην αναζότηςη οικονομικών ςυναλλαγών τα αποτελζςματα αναηιτθςθσ οικονομικϊν ςυναλλαγϊν προςτζκθκαν οι ςτιλεσ: Αρικμόσ απόδειξθσ Αρικμόσ ςυμβολαίου Περιγραφι υμβολαίου (π.χ. Αρ. κυκλοφορίασ για κλάδο αυτοκινιτου) την οικονομικό καρτϋλα ςυνεργϊτη, να εμφανύζεται για κϊθε παραςτατικό η χρϋωςη και η πύςτωςη με τα υπόλοιπα τουσ καθώσ και το υπόλοιπο Επαναςχεδιάςτθκε θ εκτφπωςθ τθσ οικονομικισ καρτζλασ υνεργάτθ.

14 Insurance.Office 14 Εμφανίηονται οι ςτιλεσ "Χρζωςθ" και "Τπόλοιπο χρζωςθσ" που ζχουν τιμι ςτθν περίπτωςθ που ο υνεργάτθσ ζχει το ειςπρακτικό του παραςτατικοφ, κακϊσ και οι ςτιλεσ "Πίςτωςθ" και "Τπόλοιπο πίςτωςθσ" που αφοροφν τθν προμικεια του υνεργάτθ. Σο "Τπόλοιπο πίςτωςθσ" μασ δείχνει αν ζχει εξοφλθκεί και με ποιο ποςό θ προμικεια του υνεργάτθ. Θ προμικεια που εμφανίηεται (Πιςτωςθ) είναι θ κακαρι μετά από τυχόν παρακράτθςθ φόρου. Ο φόροσ που τυχόν παρακρατικθκε εμφανίηεται ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ. Θ τελευταία ςτιλθ "Τπολοιπο" εμφανίηει το υπόλοιπο του υνεργάτθ ςε ςχζςθ με το πρακτορείο κάνοντασ τθν πράξθ: Τπολοιπο χρζωςθσ-τπόλοιπο πίςτωςθσ. υνεπϊσ, αν ο υνεργάτθσ δεν ζχει το ειςπρακτικό, το υπόλοιπο κα είναι αρνθτικό (ωσ προσ το πρακτορείο) που ςθμαίνει ότι πρζπει να αποδοκεί το ποςό ςτον υνεργάτθ. Να μπορεύ να παραχθεύ απόδειξη εύςπραξησ ό πληρωμόσ για μαζικό εύςπραξη-πληρωμό προγραμματιςμϋνων ειςπρϊξεων ό πληρωμών Αν επιλεγοφν προγραμματιςμζνεσ ειςπράξεισ/πλθρωμζσ που αφοροφν τον ίδιο υπόχρεο/δικαιοφχο και ηθτθκεί μαηικι εξόφλθςι τουσ, θ εφαρμογι ρωτάει αν κζλει ο χριςτθσ να παράξει απόδειξθ και αν θ απάντθςθ είναι ΝΑΙ, παράγεται απόδειξθ είςπραξθσ ι πλθρωμισ αντίςτοιχα. ΠΡΟΟΧΘ: Οι αποδείξεισ που αφοροφν μαηικζσ ειςπράξεισ ι πλθρωμζσ ΔΕΝ μποροφν να επανεκτυπωκοφν. τισ προγραμματιςμϋνεσ ειςπρϊξεισ-πληρωμϋσ μπορεύ να γύνει αναζότηςη με βϊςη την Ημ. Εξόφληςησ των αςφαλύςτρων Θ Θμ. Εξόφλθςθσ των αςφαλίςτρων αφορά τθν θμερομθνία που εξοφλικθκε πλιρωσ το ςχετικό παραςτατικό και αφορά τθν προγραμματιςμζνθ είςπραξθ από τον πελάτθ (λογιςτικι ι εξω-λογιςτικι). το κριτιριο αναηιτθςθσ «Θμ/νία Παραςτατικοφ» ςτισ οκόνεσ Προγραμματιςμζνων Ειςπράξεων και Πλθρωμϊν προςτζκθκε θ επιλογι «Θμ. Εξόφλθςθσ Αςφαλίςτρου». Αυτο ςθμαίνει ότι αν οριςτεί διάςτθμα που αφορά τθν εν λόγω θμερομθνία, θ αναηιτθςθ ανακτά ειςπράξεισ ι πλθρωμζσ που αφοροφν πλιρωσ εξοφλθμζνα παραςτατικά. Να προςτεθεύ μια εκτύπωςη ςτην ομϊδα παραςτατικών που να αναφϋρει τα τηλϋφωνα του υμβαλλόμενου τθν Ομάδα υμβολαίων προςτζκθκε θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ παραςτατικϊν με τθλζφωνα, πατϊντασ το κουμπί εκτφπωςθσ «Παραςτατικϊν με τθλζφωνα». Θ ςυγκεκριμζνθ αναφορά ομαδοποιεί τα παραςτατικά που εμπλζκονται ανά πελάτθ και εμφανίηει τα τθλζφωνα του πελάτθ. Επίςθσ, παρζχει μια κενι ςειρά για ςθμειϊςεισ. τόχοσ τθσ είναι να

15 Insurance.Office 15 χρθςιμοποιθκεί για ειςπράξεισ που δίνουμε να κάνει κάποιοσ τρίτοσ χωρίσ πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι. Οι εκτυπώςεισ παραςτατικών να ϋχουν όλη την επωνυμύα του ςυνεργϊτη-παραγωγού Προςτζκθκαν επιπλζον εκτυπϊςεισ που ζχουν όλθ τθν επωνυμία του υνεργάτθ. Παραμζνουν οι εκτυπϊςεισ που ζχουν μόνο τον κωδικό (όταν υπάρχει κωδικόσ ςυνεργάτθ) για να εξυπθρετοφν τθν επικοινωνία με τθν εταιρεία. την οθόνη αναζότηςησ ςυμβολαύων μπορεύ να ταξινομόςει ο χρόςτησ τα αποτελϋςματα βϊςει παραγωγού Πατϊντασ πάνω ςτθν επικεφαλίδα τθσ κολϊνασ "υνεργάτθσ", τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ ταξινομοφνται βάςει του ονόματοσ του Παραγωγοφ. την εκτύπωςη «Παραπεμπτικό ςυμβολαύων» εμφανύζεται και η εταιρεύα Προςτζκθκε κολϊνα με τθν εταιρεία ςτο παραπεμπτικό ςυμβολαίων που είναι διακζςιμο από τισ ομάδεσ ςυμβολαίων. Προςθόκη τησ ύδιασ κϊλυψησ για διαφορετικούσ εμπλεκόμενουσ ςτο παραςτατικό τισ καλφψεισ του παραςτατικοφ προςτζκθκε μια ςτιλθ "Αςφαλιηόμενοσ" που περιλαμβάνει λίςτα με τον αςφαλιηόμενο και τα εξαρτϊμενα μζλθ, από τθν οποία μπορεί να επιλεγεί ποιόν αφορά θ ςυγκεκριμζνθ κάλυψθ (ςτον Κλάδο Ηωισ επιτρζπεται θ προςκικθ τθσ ίδιασ κάλυψθσ περιςςότερεσ από μια φορζσ). Αναζότηςη ςυμβολαύων με βϊςη Αςφ. Προώόν (πακϋτο) εταιρεύασ Τποςτθρίηεται θ αναηιτθςθ ςυμβολαίων με βάςθ το Αςφ. Προϊόν, ενϊ υποςτθρίηεται και θ αναηιτθςθ με βάςη ςυνδυαςμό αςφαλιςτικϊν προϊόντων διαφορετικϊν εταιρειϊν. Έκδοςη απόδειξησ για την Εκκαθϊριςη ςυνεργατών Μετά τθν αναλυτικι εκκακάριςθ ςυνεργατϊν, ζχετε πλζον τθν δυνατότθτα εκτφπωςθσ απόδειξθσ που να αναφζρει αναλυτικά τα παραςτατικά που εκκακαρίςτθκαν. Εμφανίηεται

16 Insurance.Office 16 ςχετικόσ διάλογοσ και αν θ απάντθςθ είναι καταφατικι, θ εφαρμογι προχωρά ςε δθμιουργία απόδειξησ είςπραξησ. θμειϊνουμε ότι εκκακαρίηονται παραςτατικά ανεξάρτθτα με το αν ο ςυνεργάτθσ ζχει το ειςπρακτικό ι όχι. Αν ζχει ο ςυνεργάτθσ το ειςπρακτικό, τότε υπάρχει τιμι ςτθν ςτιλθ «χρζωςθ (Αςφάλιςτρα)». Αν δεν ζχει ο ςυνεργάτθσ το ειςπρακτικό δεν υπάρχει τιμι ςτθν ςτιλθ «χρζωςθ (Αςφάλιςτρα)». θμειϊνουμε ότι δεν υπάρχει θ δυνατότθτα επανεκτφπωςθσ αυτϊν των αποδείξεων (όπωσ γίνεται με τθν επανεκτφπωςθ αποδείξεων που περιλαμβάνουν μια οικονομικι ςυναλλαγι). Να υποςτηρύξουμε ςειρϋσ αποδεύξεων τισ διάφορεσ ςειρζσ αποδείξεων μπορεί να οριςτεί και γράμμα που να διαφοροποιεί τθν κάκε ςειρά. την αυτόματη ειςαγωγό παραγωγόσ καταχωρεύται και το εύδοσ τησ πρόςθετησ πρϊξησ (π.χ. επιςτροφικό, ειςπρακτικό) ανϊλογα με το Αςφϊλιςτρο (αν δεν ςτϋλνει τϋτοια ϋνδειξη η εταιρεύα) Ο μθχανιςμόσ τθσ αυτόματθσ ειςαγωγισ παραγωγισ από αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ χαρακτθρίηει τισ πρόςκετεσ πράξεισ ωσ Ειςπρακτικζσ, Επιςτροφικζσ ι Άνευ Λογαριαςμοφ, ανάλογα με το αςφάλιςτρο, αν θ εταιρεία δεν ςτζλνει ανάλογθ ζνδειξθ.

17 Insurance.Office 17 Να μπεύ η Ημ. αλλαγόσ status ςτα Αποτελϋςματα Αναζότηςησ υμβολαύων Προςτζκθκε θ ςτιλθ "Θμ. Status" ςτα αποτελζςματα αναηιτθςθσ ςυμβολαίων, κακϊσ και ςε όλεσ τισ λίςτεσ ςυμβολαίων Να μπορεύ να παραχθεύ απόδειξη από την ενϋργεια τησ εκκαθϊριςησ εταιρεύασ Προςτζκθκε θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ απόδειξθσ από τθν ενζργεια τθσ εκκακάριςθσ εταιρείασ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκκακάριςθσ, θ εφαρμογι ρωτάει τον χριςτθ για το αν επικυμεί τθν ζκδοςθ απόδειξθσ με τον εξισ διάλογο: Αν απαντιςει [Yes], δθμιουργείται απόδειξθ πλθρωμισ (όχι είςπραξησ) που αναφζρει τα παραςτατικά που εκκακαρίςτθκαν. Θ ςτιλθ «ποςό απόδοςθσ» αναφζρεται ςτο ποςό που αποδόκθκε ςτθν εταιρεία κατά τθν εκκακάριςθ (τα μικτά, ι μζροσ των μικτϊν) Θ ςτιλθ «ποςό είςπραξθσ» αναφζρεται ςτο ποςό που ειςπράχκθκε κατά τθν εκκακάριςθ (ειςερχόμενθ προμικεια από τθν εταιρεία). θμειϊνουμε ότι δεν υπάρχει θ δυνατότθτα επανεκτφπωςθσ αυτϊν των αποδείξεων (όπωσ γίνεται με τθν επανεκτφπωςθ αποδείξεων που περιλαμβάνουν μια οικονομικι ςυναλλαγι).

18 Insurance.Office 18 Import από EUROP ASSISTANCE Τποςτθρίηεται θ αυτόματθ ειςαγωγι παραγωγισ από τθν εταιρεία EUROP ASSISTANCE. Βελτιωμϋνη υποςτόριξη για προμηθειακϊ ςενϊρια του Κλϊδου Ζωόσ Σόςο ςτισ ειςερχόμενεσ προμικειεσ, όςο και ςτισ εξερχόμενεσ προμικειεσ, προςτζκθκε θ δυνατότθτα καλφτερου οριςμοφ τθσ προμικειασ που ςυναντάται ςε ςυμβόλαια Ηωισ. Τποςτθρίηεται δθλαδι θ δυνατότθτα οριςμοφ προμικειασ λαμβανομζνων υπόψθ των εξισ παραγόντων: Εφροσ τιμϊν κακαροφ ετιςιου αςφαλίςτρου Διάρκεια ςυμβολαίου Ζτοσ αςφάλιςθσ (για τθν ςυγκεκριμζνθ κάλυψθ-υποςτιριξθ διαφορετικισ «θλικίασ» ανά κάλυψθ ςτο ίδιο ςυμβόλαιο) Για τον οριςμό τζτοιων ςεναρίων προμθκειϊν, χρθςιμοποιείται ο τφποσ προμικειασ «Ηωισ». Για να μπορζςετε να ορίςετε ςε μια κάλυψθ τφπο προμικειασ «Ηωισ» και για να το χρηςιμοποιήςει η εφαρμογή, πρζπει να ορίςετε ςτθν καρτζλα τθσ κάλυψθσ ότι «διαφζρει η προμήθεια ανά ζτοσ αςφάλιςησ». τθν παραπάνω εικόνα βλζπουμε ότι: Α. ςτον κλάδο Ηωισ ζχει οριςτεί ότι ζχουμε προμικειεσ οριηόμενεσ ανά κάλυψθ Β. ςτθν επιλεγμζνθ κάλυψθ (Generali Vision), ζχουμε προμικεια τφπου «Ηωισ»

19 Insurance.Office 19 Γ. Ζχει οριςτεί προμθκειακό ςενάριο που εξαρτάται από τθν διάρκεια του ςυμβολαίου και το ζτοσ αςφάλιςθσ, ενϊ είναι ανεξάρτθτο ετιςιου κακαροφ αςφαλίςτρου. Ιδιαίτερα για το ετιςιο κακαρό αςφάλιςτρο ςθμειϊνουμε ότι: Αν για παράδειγμα ζχουμε ετιςιο κακαρό αςφάλιςτρο και θ προμικεια διαφζρει ανάλογα με το εφροσ του ετιςιου κακαροφ αςφαλίςτρου ωσ εξισ: και , θ εφαρμογι κα κάνει τα ακόλουκα: 1. Θα υπολογίςει το ετιςιο κακαρό αςφάλιςτρο (ςθμειϊνουμε ότι το παραςτατικό μπορεί να είναι 6μθνιαίασ διάρκειασ-2 καταβολζσ) 2. Θα «ςπάςει» το ετιςιο κακαρό ςε δυο κομμάτια: και όπωσ ορίηει το προμθκειακό ςενάριο. 3. Θα βρει για κάκε «κομμάτι» τθν προμικεια που αντιςτοιχεί ανάλογα με τα άλλα κριτιρια (πχ ζτοσ αςφάλιςθσ τθσ κάλυψθσ ι/και διάρκεια ςυμβολαίου), και κα υπολογίηει τθν αντίςτοιχθ προμικεια. 4. Θα προςκζςει τισ προμικειεσ που αντιςτοιχοφν ςτα 2 «κομμάτια» και εφόςον το παραςτατικό δεν είναι ετιςιο, κα βρει τθν αναλογοφςα ςτθν διάρκεια του παραςτατικοφ προμικεια. Να προςτεθεύ πεδύο Ειςερχόμενησ Προμόθειασ ςτο υμβόλαιο Προςτζκθκε θ δυνατότθτα οριςμοφ κατ εξαίρεςθ προμικειασ ςε ζνα παραςτατικό. Μπορεί να οριςτεί είτε ωσ ποςοςτό είτε ωσ ποςό. τθν περίπτωςθ που οριςτεί ωσ ποςό, θ εφαρμογι το «μεταφράηει» ςε ποςοςτό. Θ λειτουργία προςφζρεται για περιπτϊςεισ όπου υπάρχει ειδικι προμικεια (ςυμφωνία με τθν εταιρεία) για κάποιο παραςτατικό. τθν παραπάνω εικόνα μπορείτε να δείτε τα δυο διακζςιμα πεδία για οριςμό προμικειασ ωσ ποςό ι ποςοςτό. ε αυτι τθν περίπτωςθ πρζπει να χρθςιμοποιθκεί το κουμπί *Τπολογιςμόσ Προμθκειϊν (για το ςυγκεκριμζνο παραςτατικό)+.

20 Insurance.Office 20 Να εμφανύζεται ειδοπούηςη για ετηςιοποιημϋνο αςφϊλιςτρο πϊνω από ϋνα ποςό Προςτζκθκε θ δυνατότθτα οριςμοφ ενόσ ορίου ςτα ετιςια κακαρά αςφάλιςτρα ανά κλάδο. Όταν ζνα παραςτατικό ζχει ετιςιο κακαρό αςφάλιςτρο πάνω από το όριο του κλάδου του, εμφανίηεται ειδοποίθςθ ςτθν καρτζλα του παραςτατικοφ. Επίςθσ, ςτισ εκτυπϊςεισ χαρτοφυλακίου προςτζκθκε μια αναφορά που δθμιουργεί μια λίςτα με όλα τα ςυμβόλαια που το ετιςιο κακαρό αςφάλιςτρο τουσ ξεπερνά το όριο του κλάδου αςφάλιςθσ τουσ. Εμφανίηεται μόνο μια εγγραφι ανά ςυμβόλαιο, ενϊ αγνοοφνται όλα τα άλλα κρθτιρια αναηιτθςθσ. Ο οριςμόσ του ορίου ετθςιοποιθμζνου κακαροφ αςφαλίςτρου ανά κλάδο γίνεται από τθν καρτζλα του κλάδου τθσ αςφαλιςτικισ. την καρτϋλα επαφόσ να εμφανύζεται και η ςυνολικό ειςερχόμενη προμόθεια τθν καρτζλα τθσ επαφισ - εφόςον το επικυμοφμε - μπορεί να φαίνεται και θ ςυνολικι ειςερχόμενθ προμικεια του πρακτορείου για τον πελάτθ από όλα τα παραςτατικά που ζχει διαχειριςτεί το Insurance.Office. Θ λειτουργία αυτι είναι απενεργοποιθμζνθ και μπορείτε να τθν ενεργοποιιςετε από τισ προτιμιςεισ τθσ εφαρμογισ (Προτιμιςεισ Γενικά Εμφάνιςθ ςυνολικισ ειςερχόμενθσ προμικειασ για πελάτθ ςτθν καρτζλα τθσ επαφισ). Υποςτόριξη πρότυπων μηνυμϊτων SMS Από τθν ζκδοςθ 1.40 υποςτθρίηεται θ δθμιουργία πρότυπων κειμζνων για μθνφματα SMS. Για να δθμιουργιςουμε ι να επεξεργαςτοφμε πρότυπα SMS πατάμε το κουμπί *SMS] από τθν ενότθτα Παράμετροι Εφαρμογισ Πρότυπα. Για να προςκζςετε ζνα νζο πρότυπο πρζπει να πατιςετε το κουμπί *Προςκικθ+, όπωσ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ εικόνα.

21 Insurance.Office 21 Προςθήκη προτφπου SMS τθ ςυνζχεια δθμιουργοφμε το πρότυπο SMS, ςυμπλθρϊνοντασ τα ακόλουκα πεδία: Περιγραφή Θ ονομαςία που κζλουμε να δϊςουμε ςτο πρότυπο SMS, π.χ. «Ενθμζρωςθ για Ανανεϊςεισ». Είδοσ Τποςτθρίηονται δφο είδθ προτφπων SMS: Πρότυπα Επαφϊν και Πρότυπα Παραςτατικϊν και ανάλογα με το πρότυπο που κζλουμε να δθμιουργιςουμε, επιλζγουμε τον κατάλλθλο τφπο. Σα πρότυπα επαφϊν αφοροφν τθν αποςτολι μαηικϊν SMS επιλζγοντασ ζνα ςφνολο επαφϊν, ενϊ τα πρότυπα παραςτατικϊν τθν αποςτολι μαηικϊν SMS επιλζγοντασ ζνα ςφνολο παραςτατικϊν, π.χ. τισ ανανεϊςεισ ενόσ μινα. Ανάλογα με το είδοσ που κα επιλζξουμε, είναι διακζςιμα διαφορετικά πεδία ςτθ λίςτα Πεδία, με βάςθ τα οποία μποροφμε να ςυνκζςουμε το πρότυπο που κζλουμε. Πρότυπο υνκζτουμε ζνα πρότυπο γράφοντασ το κείμενο και προςκζτωντασ τα πεδία, που κα ςυμπλθρϊνονται δυναμικά, από το λίςτα Πεδία, επιλζγοντασ το πεδίο που κζλουμε και πατϊντασ.

22 Insurance.Office 22 Σζλοσ, πατάμε *Αποκικευςθ+ για να αποκθκεφςουμε το πρότυπο που δθμιουργιςαμε. Για αποςτολι μαηικϊν SMS από πρότυπο, με δεξί κλικ ςε λίςτεσ επαφϊν ι παραςτατικϊν εμφανίηεται θ επιλογι «Αποςτολι SMS». Αποςτολή SMS από πρότυπο Από τθν οκόνθ «Δθμιουργία Μθνφματοσ» επιλζγουμε το πρότυπο που επικυμοφμε και πατάμε *Αποςτολι+. Αν κζλουμε να ςυμπεριλθφκεί και προςφϊνθςθ πριν το μινυμα, τςεκάρουμε τθν επιλογι «Προςφϊνθςθ». Επιλογή προτφπου για αποςτολή SMS τθ ςυνζχεια, ανοίγει θ οκόνθ «Προεπιςκόπιςθ αποςτολισ SMS», από τθν οποία μποροφμε να ελζγξουμε τα SMS που κα αποςταλοφν, να διορκϊςουμε κάποια κείμενα, αν χρειάηεται, κακϊσ και να επιλζξουμε ποιά SMS κα αποςταλοφν και ποιά όχι, αλλάηοντασ τθν ενζργεια από «Αποςτολι» ςε «Αγνόθςθ». Σζλοσ, πατάμε *Αποςτολι+ για αποςτολι των SMS.

23 Insurance.Office 23 Προεπιςκόπιςη αποςτολήσ SMS Υποςτόριξη πρότυπων επιςτολών Από τθν ζκδοςθ 1.40 υποςτθρίηονται πρότυπα επιςτολϊν που αποκθκεφονται ςτθν βάςθ δεδομζνων και μποροφν να διαφοροποιθκοφν ανά πελάτθ. τθν προθγοφμενθ προςζγγιςθ που είχαμε ακολουκιςει, κάκε φορά που γινόταν αναβάκμιςθ τθσ εφαρμογισ, τα πρότυπα επιςτολϊν αντικακίςτανται από τα πρότυπα που περιλάμβανε θ ζκδοςθ, οπότε οι χριςτεσ ζπρεπε να ζχουν προβλζψει να ζχουν πάρει αντίγραφο (εφόςον τα είχαν τροποποιιςει). Πλζον αυτό δεν είναι αναγκαίο, κακϊσ τα πρότυπα επιςτολϊν που χρθςιμοποιεί θ εφαρμογι για τθν παραγωγι επιςτολϊν δεν αντικακίςτανται κάκε φορά που γίνεται αναβάκμιςθ. Σα πρότυπα επιςτολϊν καλφπτουν τισ βαςικζσ ανάγκεσ του πρακτορείου αλλά δεν είναι εξαντλθτικά ωσ προσ τισ πλθροφορίεσ που εμφανίηουν. Αν κζλετε κάποιο ςτοιχείο που δεν υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι ςτα πρότυπα, μπορείτε να μασ το ηθτιςετε και να ςυηθτιςουμε πωσ μπορεί να καλυφκεί θ ανάγκθ ςασ. Τποςτθρίηονται 3 ειδϊν επιςτολζσ: 1. Επιςτολή Επικοινωνίασ. Περιζχει ςτοιχεία τθσ επαφισ. Δεν μπορεί να περιζχει ςτοιχεία παραςτατικϊν. 2. Ειδοποίηςη Ανανεϊςεων. Περιζχει ςτοιχεία παραςτατικϊν και μερικά χριςιμα ςτοιχεία από τθν επαφι του υμβαλλόμενου. Σα παραςτατικά που εμπλζκονται είναι αποκλειςτικά τρζχουςεσ ανανεϊςεισ. Οι παραλιπτεσ των επιςτολϊν είναι οι

24 Insurance.Office 24 Επαφζσ Επικοινωνίασ των ςυμβολαίων (αν είναι ςυμπλθρωμζνεσ), αλλιϊσ οι υμβαλλόμενοι. 3. Ειδοποίηςη Ανειςπράκτων. Περιζχει ςτοιχεία παραςτατικϊν και μερικά χριςιμα ςτοιχεία από τθν επαφι του υμβαλλόμενου. Σα παραςτατικά που εμπλζκονται είναι αυτά που εμφανίηονται ανείςπρακτα (και επιςτροφικζσ ΠΠ) και αφοροφν τθν επαφι (υμβαλλόμενοσ) Όλεσ οι επιςτολζσ παράγονται ωσ ενζργεια ςε ομάδα επαφϊν και με δεξί κλικ ςε αποτελζςματα αναηιτθςθσ επαφϊν. Αν κζλετε να χρθςιμοποιιςετε τα πρότυπα επιςτολϊν που διακζτουμε, ςασ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τθν εταιρεία μασ. Προθέτοντασ πρότυπο επιςτολών Επιλζγουμε «Παράμετροι Εφαρμογισ» «Επιςτολζσ». Για να προςκζςετε ζνα νζο πρότυπο πρζπει να πατιςετε το κουμπί *Προςκικθ+, όπωσ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ εικόνα Προςθζτοντασ ζνα νζο πρότυπο επιςτολήσ Θα ανοίξει ζνασ διάλογοσ για να επιλζξετε το αρχείο που κα ςασ ζχουμε δϊςει, ι το αρχείο που κα ζχετε τροποποιιςει χρθςιμοποιϊντασ ωσ πρότυπο το αρχείο που ςασ ζχουμε δϊςει. Προςοχή: Αποδεκτά αρχεία είναι μόνο αρχεία Microsoft Word 2007 ι νεϊτερο. Δθλαδι αυτά που ζχουν ωσ extension το.docx

25 Insurance.Office 25 Ανοίγει διάλογοσ επιλογήσ του προτφπου Αφοφ επιλζξετε το επικυμθτό αρχείο μπορείτε αν ςυμπλθρϊςετε τα υπόλοιπα ςτοιχεία όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα που ακολουκεί. υμπληρώνοντασ αναγκαία ςτοιχεία. Κυρίωσ το είδοσ του προτφπου Είναι πολφ ςθμαντικό να επιλζξετε ςωςτά το είδοσ του Προτφπου από τισ 3 διακζςιμεσ επιλογζσ. θμείωςθ: Οι επιλογζσ δεν είναι διακζςιμεσ αν δεν ζχει πατθκεί το κουμπί *Προςκικθ+. Όταν τελειϊςετε, πατιςτε το κουμπί *Αποκικευςθ+. Σο πρότυπο είναι διακζςιμο πλζον ωσ ενζργεια ςε ομάδα επαφϊν και με δεξί κλικ ςε αποτελζςματα αναηιτθςθσ επαφϊν, όπωσ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ εικόνα. Κακζνα των προτφπων που ζχετε ορίςει είναι διακζςιμο ςτο menu για επιλογι. τθν εικόνα του παραδείγματοσ μασ, το διακζςιμο πρότυπο είναι το «Επιςτολι Ανειςπράκτων».

26 Insurance.Office 26 Σα πρότυπα επιςτολών είναι διαθζςιμα ςε δεξί κλικ Ο μθχανιςμόσ ςασ επιτρζπει να αλλάηετε όςο ςυχνά κζλετε τα ςτατικά ςθμεία του κειμζνου ι τθν μορφοποίθςθ τθσ επιςτολισ. Γιαυτό δίνεται θ δυνατότθτα *Ανοιγμα+ και *Αντικατάςταςθ+. τισ επιςτολζσ που αφοροφν παραςτατικά, αν θ επαφι ζχει παραπάνω από 1 παραςτατικό που εμπλζκεται, δθμιουργείται μια επιςτολι που αναφζρει όλα τα ςχετικά παραςτατικά ςε μορφι πίνακα. Προϋπόθεςη Για να μπορζςετε να τροποποιιςετε τα πρότυπα επιςτολϊν πρζπει να διακζτετε Microsoft Word 2007 ι νεϊτερο.

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Πίνακασ Περιεχομζνων 2011 Vrsion 5.2 (Οκτϊβριοσ 2011)... 3 Vrsion 5.1 (Ιοφλιοσ 2011)... 12 Vrsion 5.0 (Ιανουάριοσ 2011)... 23 2010 Vrsion 4.8 (Αφγουςτοσ 2010)... 36 Vrsion 4.7 (Απρίλιοσ 2010)... 39 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΕΡΡΩΝ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΜΑ "Ανάπτυξθ διαδικτυακισ εφαρμογισ για οπτικοποίθςθ χρονοςειρϊν από βάςεισ δεδομζνων και πρόβλεψθ μελλοντικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865

Διπλωματικι Εργαςία. Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android. Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Πανεπιζηήμιο Παηρών, Πολσηετνική Στολή Τμήμα Μητανικών Ηλεκηρονικών Υπολογιζηών & Πληροθορικής Διπλωματικι Εργαςία Σχεδιαςμόσ Location Aware εφαρμογισ ςε Android Γεωργοποφλου Αργυροφλα Α.Μ. : 3865 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑΔΟΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΤΜΜΟΡΥΩΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕΩ WINDOWS 8 ΚΙΝΗΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΘ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΘ ΘΕΜΑ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ε ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΙ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΠΟΤΔΑΣΕ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΘ ΧΡΘΣΟ : 7746 ΩΣΘΡΙΑΔΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8

«Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 Διακιρυξθ Θλεκτρονικοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το ζργο «Σφςτθμα διαχείριςθσ ανκρωπίνων πόρων (HRM-human resources management)» - Υποζργο 8 του κφριου ζργου «Μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα δράςθσ Διεφκυνςθσ Ρλθροφορικισ

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης

Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Audacity 1.3.13 Σύντομος οδηγός χρήσης Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 1 2. Ρεριγραφι του βαςικοφ παρακφρου του Audacity.... 2 3. Ρροετοιμαςία και εκτζλεςθ θχογράφθςθσ... 2 4. Ηχογράφθςθ από ιςτοςελίδα ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ.

Ειςαγωγι. Αποκτιςτε το ςφςτθμα ολοκλθρωμζνων λφςεων και εφαρμογϊν και απολαφςτε τισ υπθρεςίεσ που προςφζρει ςε εςάσ και τθν επιχείρθςθ ςασ. Ειςαγωγι ε αντίκεςθ με το παρελκόν, ςιμερα θ επικοινωνία είναι δομθμζνθ ζτςι που δεν βαςίηεται ςε μία μόνο υποδομι δικτφου. ιμερα μποροφμε να επιλζξουμε να επικοινωνοφμε μζςω του δικτφου IP, του αςφρματου

Διαβάστε περισσότερα

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU;

:: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; :: Σι είναι το COSMOTE DEALS for YOU; Το COSMOTE DEALS for YOU, είναι ζνα πακζτο προςφορϊν αποκλειςτικά για τουσ ςυνδρομθτζσ COSMOTE! Το COSMOTE DEALS for YOU ςυνεχϊσ κα εμπλουτίηεται για να καλφπτει ολοζνα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακήρυξη Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξη Ψηφιακϊν Τπηρεςιϊν για την Ιερά Μητρόπολη Ηακφνθου Αναθζτουςα Αρχή: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Προχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΡΑ Προχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA

Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA FORTHNET GROUP Σεχνικι Τποςτιριξθ NOVA υχνζσ Ερωτιςεισ 1 NOVA Τεχνική Υποστήπιξη Πίνακασ περιεχομένων Πίνακασ περιεχομένων Εικόνα και Ιχοσ... 4 1. Ζχω εικόνα και δεν ζχω ιχο.... 4 2. Ζχω ιχο, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α )

Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010. (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Οικονομικζσ Καταςτάςεισ τθσ 31.12.2010 (ςφμφωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ Δ.Ρ.Χ.Α ) Ακινα, Μάιοσ 2011 Πίνακασ Περιεχομζνων Ζκκεςθ Διαχείριςθσ... 3 ΣΘΜΕΙΩΣΘ 11:Απαιτιςεισ κατά πελατϊν

Διαβάστε περισσότερα