Insurance.Office: version 1.40 Release Notes

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Insurance.Office: version 1.40 Release Notes"

Transcript

1 Insurance.Office 1 Insurance.Office: version 1.40 Release Notes τθν επετειακι ζκδοςθ Insurance.Office 1.40, που ζγινε επίςθμα διακζςιμθ ςτισ 30/05/2011, κα βρείτε τισ περιςςότερεσ από 55 αλλαγζσ-βελτιϊςεισ που ακολουκοφν. Θ ζκδοςθ 1.40 παρζχει πλθκϊρα νζων ευκολιϊν και δυνατοτιτων, εμφανϊν ι μθ, που κα κάνει τθν κακθμερινι ςασ εργαςία, λίγο ευκολότερθ και αποδοτικότερθ. Μθν ξεχνάτε να ανατρζχετε τόςο ςτο blog μασ, απ όπου μπορείτε να ζχετε πιο άμεςθ ενθμζρωςθ μζςω ςτοχευμζνων άρκρων για διάφορεσ λειτουργίεσ του Insurance.Office (http://safecape.blogspot.com) και απαντιςεισ για πολλζσ από τισ ερωτιςεισ που μασ κάνετε, όςο και ςτο user manual που επικαιροποιικθκε και εμπλουτίςτθκε (φτάςαμε περίπου ςτισ 290 ςελίδεσ). τθν ζκδοςθ που κα εγκαταςτιςετε ζχει αλλάξει το εικονίδιο του Insurance.Office (το βλζπετε δίπλα), όπωσ και θ ειςαγωγικι οκόνθ. Επίςθσ, από αυτι τθν ζκδοςθ, υποςτθρίηεται θ αποκικευςθ των επιςυναπτόμενων αρχείων (εικόνεσ, ζγγραφα, κτλ) ςε ξεχωριςτι βάςθ δεδομζνων. Αυτό ςφντομα κα ςασ δϊςει τθ δυνατότθτα λιψθσ backup που δεν κα περιζχει τα ζγγραφα (πιο γριγορο, μικρότερο μζγεκοσ). τόχοσ είναι να υποςτθρίξουμε ακόμα καλφτερα ςτθν κακθμερινότθτα τουσ, πελάτεσ μασ όπου ζχουν ιδθ μεταβεί ςε πλιρωσ ψθφιοποιθμζνο αρχείο. Προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ, ςφντομα κα ιμαςτε ςε κζςθ να ςασ προςφζρουμε τθ δυνατότθτα αποκικευςθσ των επιςυναπτόμενων εγγράφων ςτο λεγόμενο cloud (Windows Azure). Με αυτό τον τρόπο, όςοι πελάτεσ μασ το επικυμοφν κα μποροφν να ζχουν τα επιςυναπτόμενα ζγγραφα τουσ εκτόσ τθσ υποδομισ τουσ χωρίσ αλλαγι ςτθν εμπειρία χριςθσ, εξαλείφοντασ τθν ανάγκθ λιψθσ backup, ζναντι μικροφ αντιτίμου. Όςοι ενδιαφζρεςτε, μπορείτε να μασ ενθμερϊςετε για να δοφμε μαηί τισ λεπτομζρειεσ. Σζλοσ αν κάποιοι από εςάσ ζχετε αρχίςει να ςκζφτεςτε τθν λφςθ του cloud, ϊςτε να μειϊςετε μελλοντικά κόςτθ εξοπλιςμοφ και να ζχετε μεγαλφτερθ ευελιξία (χριςθ από το ςπίτι κτλ), ςασ ενθμερϊνουμε ότι ο server του Insurance.Office μπορεί να γίνει host ςτο Windows Azure. φντομα ςτο blog κα υπάρξει post που κα αναλφει τα οφζλθ από τθν μετάβαςθ ςτο cloud. Ευχαριςτοφμε όλουσ και όλεσ για το feedback και ςασ παρακαλοφμε να ςυνεχίςετε να μοιράηεςτε τισ ιδζεσ ςασ μαηί μασ, ϊςτε να κάνουμε ακόμα καλφτερο το απόλυτο εργαλείο διαχείριςησ του πρακτορείου ςασ.

2 Insurance.Office 2 Προθόκεσ- αλλαγϋσ βελτιώςεισ ςτην ϋκδοςη 1.40 Μηχανιςμόσ προκαθοριςμϋνων κειμϋνων ημειώςεων Όπου υπάρχουν πεδία ςθμειϊςεων, δίνεται θ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ προκακοριςμζνων κειμζνων ςθμειϊςεων που ζχει ορίςει ο χριςτθσ. Θ επόμενθ εικόνα μασ δείχνει πωσ μπορεί κανείσ να επιλζξει γριγορα το κείμενο που κα ειςάγει ωσ ςθμείωςθ. Μηχανιςμόσ Autocomplete για τα προκαθοριςμζνα κείμενα ςημειώςεων Για να επιλζξετε κάποιο από τα κείμενα που ζχετε ορίςει αρκεί να γράψετε μερικά από τα πρϊτα γράμματα τθσ πρϊτθσ λζξθσ του κειμζνου. Θ εφαρμογι ςασ προτείνει τα κείμενα που ταιριάηουν. Επιλζγετε το κείμενο που κζλετε και ζχετε 2 δυνατότθτεσ: 1. Να πατιςετε το κουμπί που κα μεταφζρει το επιλεγμζνο κείμενο ςτο ςθμείο που βρίςκεται ο κζρςορασ, μαηί με μια «θλεκτρονικι υπογραφι» με το όνομα του χριςτθ που ειςάγει το ςχόλιο και τθν θμζρα και ϊρα που γίνεται αυτό. Επίςθσ αυτόματα αλλάηει και γραμμι ο κζρςορασ ςτο πεδίο των ςθμειϊςεων (ςαν να πατιςατε ζνα *Enter]) 2. Να πατιςετε το κουμπί που κα μεταφζρει απλά το επιλεγμζνο κείμενο ςτθν κζςθ που βρίςκεται ο κζρςορασ. Για να διαχειριςτοφμε προκακοριςμζνα κείμενα ςθμειϊςεων πρζπει να πατιςουμε το κουμπί. Αυτό κα μασ οδθγιςει ςτθν οκόνθ διαχείριςθσ των προεπιλεγμζνων κειμζνων, όπωσ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ εικόνα:

3 Insurance.Office 3 τθν οκόνθ αυτι μποροφμε να προςκζςουμε, να τροποποιιςουμε ι να διαγράψουμε διάφορεσ προτάςεισ, που κα τισ χρθςιμοποιιςουμε ωσ προεπιλεγμζνεσ ςθμειϊςεισ. Για προςκικθ νζασ πρόταςθσ/φράςθσ, πατιςτε το πλικτρο *Προςκικθ+ και γράψτε το επικυμθτό κείμενο ςτο πεδίο που εμφανίηεται. Για να διαγράψετε κάποιο προεπιλεγμζνο κείμενο, πατιςτε το κουμπί *Χ+ που εμφανίηεται δίπλα ςτθν εγγραφι Για να κλείςετε το διάλογο τθσ διαχείριςθσ των προεπιλεγμζνων κειμζνων, πατιςτε το κουμπί *Κλείςιμο+. Μαζικό προςθόκη προμηθειών για οχόματα ΔΧ ςτισ εξερχόμενεσ προμόθειεσ Τπάρχουν εταιρείεσ (όπωσ θ Εκνικι) που διαφζρει θ προμικεια ανάλογα τθν χριςθ του οχιματοσ. Οι χριςεισ ςε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ χωρίηονται ςε 2 κατθγορίεσ: ΙΧ ΔΧ, ταξί, κτλ Οι κωδικοί των χριςεων που ανικουν ςτθν 2 θ κατθγορία είναι περί τουσ 45. Για να διευκολφνουμε τον οριςμό τθσ διαφοροποίθςθσ των προμθκειϊν, προςκζςαμε ζνα κουμπί *Προςκικθ ΔΧ+ που ςασ επιτρζπει να ορίςετε μαηικά προμικεια για τουσ κωδικοφσ χριςεων των ΔΧ. θμείωςθ: Πριν το χρθςιμοποιιςετε πρϊτθ φορά, πρζπει να επικοινωνιςετε με τθν εταιρεία για να ςασ βοθκιςουμε με τθν κατθγοριοποίθςθ των χριςεων.

4 Insurance.Office 4 τθν παραπάνω εικόνα μπορείτε να δείτε ότι ζχουμε επιλζξει ςτθν ςτιλθ «Διαφοροποίθςθ Προμικειασ», τθν επιλογι «Ανά Χριςθ Οχιματοσ». το κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ μασ δίνεται θ δυνατότθτα καταγραφισ των χριςεων που κζλουμε να διαφοροποιιςουμε. Εκεί υπάρχει και το κουμπί *Προςκικθ ΔΧ+. Αν το πατιςουμε εμφανίηεται ο διάλογοσ «Οριςμόσ ειδικισ προμικειασ για οχιματα ΔΧ». Εκεί ορίηουμε το ποςοςτό προμικειασ επί του κακαροφ αςφαλίςτρου ι εφάπαξ ποςό (αν υπάρχει τζτοια ςυμφωνία). Σο αποτζλεςμα τθσ ενζργειασ είναι να προςτεκοφν όςεσ χριςεισ ζχουν κωδικοποιθκεί ωσ ΔΧ (βλζπε παραπάνω ςθμείωςθ) με τθν προμικεια που ορίςαμε. Για αποφυγι παρεξθγιςεων, τονίηουμε ότι θ περιγραφόμενθ λειτουργία είναι ςυμπλθρωματικι ςτθν προςφερόμενθ που ςασ επιτρζπει να ορίςετε διαφορετικι προμικεια ανά χριςθ. Ενοποιόθηκαν οι τύποι εγγρϊφων τισ Παραμζτρουσ υπάρχει ενιαία λίςτα των τφπων εγγράφων, ανεξάρτθτα με το αν το ζγγραφο αφορά επαφζσ, ςυμβόλαια, ηθμιζσ ι επιταγζσ. Βελτιώςεισ ςτισ λύςτεσ ψηφιοποιημϋνων εγγρϊφων Με δεξί κλικ επάνω ςε ζνα ψθφιοποιθμζνο ζγγραφο εμφανίηεται θ επιλογι "Αποκικευςθ ωσ...", που μασ επιτρζπει να αποκθκεφςουμε το ψθφιοποιθμζνο ζγγραφο, ενϊ προςτζκθκε και ςτιλθ με το μζγεκοσ του αρχείου. Προςθόκη ςυντομεύςεων πληκτρολογύου Προςτζκθκαν οι παρακάτω ςυντομεφςεισ πλθκτρολογίου: Οθόνη υντόμευςη πληκτρολογίου Λειτουργία Καρτζλα Επαφήσ Καρτζλα Παραςτατικοφ Ctrl+S Ctrl+R Αποκικευςθ Ανανζωςθ περιεχομζνου Ctrl+E Νζα Προγραμματιςμζνθ Επικοινωνία Καρτζλα Παραςτατικοφ Ctrl+N Δθμιουργία Ανανεωτθρίου Όλεσ Ctrl+W Κλείςιμο καρτζλασ Κλόςη μϋςω Skype Αν ζνασ αρικμόσ επικοινωνίασ ζχει χαρακτθριςτεί ωσ τθλζφωνο ι SkypeID δίνεται θ δυνατότθτα κλιςθσ μζςω Skype με δεξί κλικ επάνω ςε μια εγγραφι επαφισ και πατϊντασ

5 Insurance.Office 5 «Κλιςθ», όπου ςτο υπο-μενοφ που εμφανίηεται προςφζρονται όλοι οι αρικμοί επικοινωνίασ που ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ τθλζφωνα για κλιςθ ςτο Skype. Για να μπορζςετε να κάνετε κλιςθ ςε ςτακερό ι κινθτό κα πρζπει να ζχετε αγοράςει μονάδεσ Skype. ε αυτι τθν περίπτωςθ, μπορείτε να κάνετε κλιςθ και ςτο τθλζφωνο (ςτακερό ι κινθτό) τθσ επαφισ χωρίσ καμιά διαφοροποίθςθ από τον τρόπο που γίνεται θ κλιςθ ςε SkypeID. Θ εν λόγω λειτουργία ςασ δίνει μια επιπλζον ευκολία: Θ δυνατότθτα κλιςθσ από τθν οκόνθ αναηιτθςθσ επαφϊν, ςασ προςφζρει τουσ αρικμοφσ επικοινωνίασ με πολφ ευανάγνωςτο τρόπο (τον κάκε αρικμό ξεχωριςτά και τον ζνα κάτω από τον άλλο), κάτι που ςασ βοθκάει ακόμα και ςτθν περίπτωςθ που κζλετε να κάνετε κλιςθ με τον ςυμβατικό τρόπο. Για περιςςότερα μπορείτε να δείτε και το ςχετικό post ςτο blog μασ. υγχρονιςμόσ προγραμματιςμϋνων επικοινωνιών με το Outlook Από όλα τα ςθμεία που είναι διακζςιμα αποτελζςματα αναηιτθςθσ προγραμματιςμζνων επικοινωνιϊν (πχ αναηιτθςθ προγραμματιςμζνων επικοινωνιϊν ι καρτζλα επαφισ προγραμματιςμζνεσ επικοινωνίεσ), υπάρχει με δεξί κλικ διακζςιμθ θ ενζργεια «υγχρονιςμόσ με το Outlook». Προφανϊσ εφαρμόηεται μόνο για τισ επαφζσ που εςείσ ζχετε επιλζξει. Με δεξί κλικ ςτα αποτελζςματα αναηιτθςθσ προγραμματιςμζνων επικοινωνιϊν μποροφμε να επιλζξουμε ποιεσ από τισ προγραμματιςμζνεσ επικοινωνίεσ κζλουμε να ςυγχρονίςουμε με το Microsoft Outlook. Προςοχι: ο ςυγχρονιςμόσ εφαρμόηεται μόνο ςε μελλοντικά ραντεβοφ όχι ςε παρελκόντα.

6 Insurance.Office 6 υγχρονιςμόσ προγραμματιςμζνησ επικοινωνίασ με τα ραντεβοφ του Microsoft Outlook Για προγραμματιςμζνθ επικοινωνία που γίνεται ραντεβοφ, τα ςτοιχεία που μεταφζρονται ςτο ραντεβοφ είναι το κζμα, τα τθλζφωνα και θ προεπιλεγμζνθ διεφκυνςθ τθσ επαφισ. τισ ακόλουκεσ εικόνεσ μπορείτε να δείτε πωσ εμφανίηεται ςτο Microsoft Outlook ζνα ραντεβοφ που ζχει προζλκει από ςυγχρονιςμό με το Insurance.Office. το ραντεβοφ που δημιουργείται μπαίνει ωσ αντικείμενο ζνα κείμενο που περιλαμβάνει διάφορα χρήςιμα ςτοιχεία Ραντεβοφ από το Insurance.Office ςτο Microsoft Outlook

7 Insurance.Office 7 Θ εμφάνιςθ τόςο τθσ διεφκυνςθσ, όςο και των τθλεφϊνων ςτον τίτλο του ραντεβοφ, είναι επιλογι που μπορείτε να κακορίςετε από τισ Προτιμιςεισ τθσ εφαρμογισ, όπωσ μπορείτε να δείτε ςτθν ακόλουκθ εικόνα. Προςθόκη τησ υπηρεςύασ SMSN για μαζικό αποςτολό SMS Τποςτθρίηεται και θ υπθρεςία smsn.gr για μαηικι αποςτολι SMS. Μαζικό διαγραφό επιλεγμϋνων επαφών Προςτζκθκε ςτισ ενζργειεσ ςε λίςτεσ επαφϊν θ ενζργεια "Διαγραφι επαφισ", που μασ επιτρζπει να διαγράψουμε επαφζσ μαηικά. Να προςτεθεύ ςτην εκκαθϊριςη των εταιρειών η δυνατότητα αναζότηςησ με την μεγαλύτερη από τισ ημερομηνύεσ ϋκδοςησ και ϋναρξησ Προςτζκθκε ςτθν εκκακάριςθ εταιρειϊν θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ με τθν μεγαλφτερθ από τισ θμερομθνίεσ: Θμ. ζναρξθσ παραςτατικοφ (αρχικό, ανανεωτιριο, ΠΠ) Θμ. ζκδοςθσ παραςτατικοφ (αρχικό, ανανεωτιριο, ΠΠ)

8 Insurance.Office 8 Να προςτεθεύ ςτισ αναζητόςεισ ςυμβολαύων η δυνατότητα αναζότηςησ με την μεγαλύτερη από τισ ημερομηνύεσ ϋκδοςησ και ϋναρξησ Προςτζκθκε ςτθν αναηιτθςθ παραςτατικϊν θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ με τθν μεγαλφτερθ από τισ θμερομθνίεσ: Θμ. Ζκδοςθσ Παραςτατικοφ Θμ. Ζναρξθσ Παραςτατικοφ την εκτύπωςη "Καταβολϋσ ςε Αςφαλιςτικό" να εμφανύζονται και τυχόν αποδόςεισ προκαταβολών ςτισ Εταιρεύεσ Εφόςον ζχει καταχωρθκεί υποχρζωςθ απόδοςθσ ςε Εταιρεία προκαταβολισ που ειςπράχκθκε με αίτθςθ, το παραςτατικό τθσ αίτθςθσ περιλαμβάνεται ςτθν εκτφπωςθ "Καταβολζσ ςε Αςφαλιςτικι" όπου εμφανίηονται οι καταβολζσ του Πρακτορείου προσ τθν Εταιρεία. Θυμίηουμε ότι για να καταχωρθκεί με τθν αίτθςθ υποχρζωςθ απόδοςθσ τθσ προκαταβολισ ςτθν Εταιρεία (ςυνικωσ κλάδοι Ηωισ εταιρειϊν, όπωσ θ Εκνικι), πρζπει να το δθλωςετε ςτον αντίςτοιχο κλάδο τθσ Αςφαλιςτικισ. Προςτϋθηκε το κουμπύ «Ανανϋωςη» ςτην Καρτϋλα Επαφόσ Προςτζκθκε το κουμπί ανανζωςθσ των ςτοιχείων τθσ επαφισ που βλζπουμε. H ςχετικι ςυντόμευςθ πλθκτρολογίου είναι το Ctrl+R. Προςτϋθηκε το κουμπύ «Ανανϋωςη» ςτην Καρτϋλα Παραςτατικού Προςτζκθκε το κουμπί ανανζωςθσ των ςτοιχείων του παραςτατικοφ που βλζπουμε. H ςχετικι ςυντόμευςθ πλθκτρολογίου είναι το Ctrl+R. Όταν αποθηκεύουμε ςυμβόλαιο ό ΠΠ ενημερώνονται τα ςτοιχεύα τησ καρτϋλασ του παραςτατικού για ευκολύα του χρόςτη Όταν πατάμε το κουμπί αποκικευςθσ ςτθν καρτζλα του παραςτατικοφ, θ εφαρμογι ανακτά εκ νζου όλα τα ςτοιχεία του παραςτατικοφ, οπότε ενθμερϊνονται τυχόν οικονομικά ςτοιχεία που ζχουμε μεταβλθκεί κατά τθν αποκικευςθ. Ζνα παράδειγμα τθσ χρθςιμότθτασ είναι ςτθν περίπτωςθ ΠΠ Ακφρωςθσ. ε αυτι τθν περίπτωςθ αν ηθτιςετε να γίνει ςυμψθφιςμόσ μαηί με τθν αποκικευςθ, θ εφαρμογι ςτο παραςκινιο κάνει και τισ ςχετικζσ οικονομικζσ ςυναλλαγζσ των ςυμψθφιςμϊν. Πλζον, μετά

9 Insurance.Office 9 τθν ολοκλιρωςθ τθσ αποκικευςθσ και εφόςον ζγιναν οι ςυμψθφιςμοί, το παραςτατικό τθσ ΠΠ φαίνεται ωσ εξοφλθμζνο. Ο χρόςτησ μπορεύ να ορύςει κατ' εξαύρεςη το ποςό προμόθειασ δικαιώματοσ ςυμβολαύου ςε παραςτατικό τον ενότθτα "υνεργάτεσ. υνολικι Προμικεια" τθσ Καρτζλασ Παραςτατικοφ προςτζκθκε θ δυνατότθτα οριςμοφ κατά περίπτωςθ του ποςόυ προμικειασ επί του δικαιϊματοσ ςυμβολαίου για ςυγκεκριμζνο παραςτατικό. O διαχειριςτόσ μπορεύ να επεξεργϊζεται οικονομικϋσ ςυναλλαγϋσ παρελθόντα και μϋλλοντα χρόνου Προςτζκθκε ςτα δικαιϊματα χρθςτϊν, το δικαίωμα "υμβόλαια-οικονομικά-οικονομικζσ υναλλαγζσ-επεξεργαςία παρελκόντων & μελλοντικϊν ςυναλλαγϊν", που ορίηει ρθτά ότι οι χριςτεσ τθσ ομάδασ χρθςτϊν ζχουν το δικαίωμα να επεξεργάηονται οικονομικζσ ςυναλλαγζσ μζλλοντα ι παρελκόντα χρόνου, ακόμα και όταν δεν είναι τςεκαριςμζνθ θ αντίςτοιχθ επιλογι από τισ Προτιμιςεισ τθσ εφαρμογισ. Αφαιρϋθηκε το όριο ςτο μϋγεθοσ του SMS που μπορούμε να ςτεύλουμε Ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςτείλει SMS οποιουδιποτε μεγζκουσ. Δυνατότητα μαζικόσ ειςαγωγόσ επαφών απο Excel Προςτζκθκε θ δυνατότθτα μαηικισ ειςαγωγισ επαφϊν από το Excel. Θ ειςαγωγι γίνεται με χριςθ προτφπου Excel 2007 ι νεϊτερο. Επικοινωνιςτε με τθν εταιρεία μασ για να ςασ γνωςτοποιιςουμε το πρότυπο που πρζπει να χρθςιμοποιθκεί. Ψηφιοπούηςη επιταγών Από τθν ζκδοςθ 1.40 υποςτθρίηεται θ ψθφιοποίθςθ εγγράφων ςτθν Καρτζλα Επιταγισ. Ψηφιοπούηςη εγγρϊφων ζημιϊσ Από τθν ζκδοςθ 1.40 υποςτθρίηεται θ ψθφιοποίθςθ εγγράφων ςτθν Καρτζλα Ηθμιάσ.

10 Insurance.Office 10 τισ εκτυπώςεισ λύςτασ επαφών και επαφών ανϊ επϊγγελμα να εμφανύζονται οι κατηγορύεσ των επαφών και το status. Προςτζκθκαν δυο κολϊνεσ, όπου αναφζρονται οι κατθγορίεσ που ανικει θ κάκε επαφι (αν είναι παραπάνω από μια χωρίηονται με κόμμα) και το status τθσ κάκε επαφισ. τα αποτελϋςματα αναζότηςησ επαφών να εμφανύζονται και οι κατηγορύεσ που υπϊγεται μια επαφό Προςτζκθκε ςτα αποτελζςματα αναηιτθςθσ επαφϊν μια κολϊνα, όπου αναφζρονται οι κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ υπάγεται μια επαφι. Αν μια επαφι υπάγεται ςε παραπάνω από μια κατθγορία, εμφανίηονται όλεσ οι κατθγορίεσ χωριςμζνεσ με κόμμα. Αν δεν επαρκεί το πλάτοσ τθσ κολϊνασ για να δείτε όλεσ τισ κατθγορίεσ μιασ επαφισ μπορείτε να περάςετε με το ποντίκι από πάνω και να τισ δείτε ςτο tooltip ι να μεγαλϊςετε το πλάτοσ τθσ κολϊνασ. Έξυπνη αναζότηςη ςτα αποτελϋςματα αναζότηςησ των προγραμματιςμϋνων επικοινωνιών το κάτω μζροσ τθσ οκόνθσ αναηιτθςθσ Προγραμματιςμζνων Επικοινωνιϊν προςτζκθκε ζνα πλαίςιο κειμζνου, από το οποίο μποροφμε να αναηθτιςουμε μζςα ςτισ εγγραφζσ που μασ ζχει επιςτρζψει θ αναηιτθςθ προγραμματιςμζνων επικοινωνιϊν, με βάςθ οποιοδιποτε λεκτικό περιζχεται ςτισ ςτιλεσ των προγραμματιςμζνων επικοινωνιϊν π.χ. ςτο Θζμα, ςτθν Επαφι, ςτα χόλια κλπ, ςυμπλθρϊνοντασ το κείμενο αναηιτθςθσ και πατϊντασ το κουμπί ςτα δεξιά του πλαιςίου κειμζνου. Λύςτα με τουσ πελϊτεσ που ϋχουν ακυρώςει τελεύωσ την ςυνεργαςύα τουσ με το πρακτορεύο για ϋνα χρονικό διϊςτημα (βϊςει ημερομηνύα ϋκδοςησ) Θ νζα λειτουργία είναι διακζςιμθ ςτισ Επαφζσ, ςτθν ενότθτα "Αυτόματεσ αναηθτιςεισ" Πελάτεσ με Ακυρϊςεισ. Ο χριςτθσ δίνει θμερομθνία ζκδοςθσ ςυμβολαίου από-ζωσ και θ εφαρμογι επιςτρζφει τουσ πελάτεσ που είχαν ςυμβόλαιο με θμ. ζκδοςθσ μζςα ςτο διάςτθμα που όριςε και δεν ζχουν άλλο ςυμβόλαιο. Ειδικά για τον κλάδο αυτοκινιτου, ελζγχουμε ότι το αυτοκίνθτο δεν ζχει αςφαλιςτεί ζςτω και με άλλον ςυμβαλλόμενο, ενϊ για τουσ υπόλοιπουσ κλάδουσ ο ζλεγχοσ αυτόσ αφορά τον υμβαλλόμενο μόνο.

11 Insurance.Office 11 Προςτϋθηκε ςτισ Προτιμόςεισ αν ςτην επικεφαλύδα του ραντεβού που δημιουργεύται κατϊ τον ςυγχρονιςμό με το Outlook θϋλει ο χρόςτησ να φαύνεται και η διεύθυνςη και το τηλϋφωνο Προςτζκθκε ςτισ Προτιμιςεισ αν ςτθν επικεφαλίδα του ραντεβοφ που δθμιουργείται κατά τον ςυγχρονιςμό με το Outlook κζλει ο χριςτθσ: 1. Εμφάνιςθ τθλεφϊνου ςτθν επικεφαλίδα του ραντεβοφ ςτο Outlook 2. Εμφάνιςθ διεφκυνςθσ ςτθν επικεφαλίδα του ραντεβοφ ςτο Outlook την καρτϋλα του Πελϊτη να εμφανύζεται το ςυνολικό Αςφϊλιςτρο (μικτϊ, ετηςιοπούημϋνα) από όλα τα ενεργϊ ςυμβόλαια των κλϊδων που εμπύπτουν ςε ϋλεγχο Εφόςον ζχει οριςτεί ςε ζναν τουλάχιςτον κλάδο, ότι υπάρχει όριο ετιςιων μικτϊν, ςτισ καρτζλεσ των επαφϊν εμφανίηεται το ςυνολικό ετιςιο μικτό αςφάλιςτρο των ςυμβολαίων των κλάδων που είναι υπο παρακολοφκθςθ. τθν περίπτωςθ που τα ετιςια μικτά είναι κάτω από 1000 ΕΤΡΩ δεν εμφανίηεται κάποια ειδοποίθςθ. τθν περίπτωςθ που τα ετιςια μικτά είναι μεταξφ 1000 και , εμφανίηεται με κόκκινα γράμματα θ ζνδειξθ: ΜΕΣΡΙΟ ΚΙΝΔΤΝΟ τθν περίπτωςθ που τα ετιςια μικτά είναι από ΕΤΡΩ και πάνω, εμφανίηεται θ ζνδειξθ: ΤΨΘΛΟ ΚΙΝΔΤΝΟ Να προςτεθεύ δυνατότητα εκτύπωςησ λύςτασ ςυμβολαύων υψηλού κινδύνου ( ΕΥΡΩ ετόςια μικτϊ) κλϊδου Ζωόσ Οι δυο εκτυπϊςεισ που είναι διακζςιμεσ εμφανίηουν τα ςυνολικά μικτά ετιςια αςφάλιςτρα που πλθρϊνει ο Πελάτθσ (ανά πελάτθ) και είναι πάνω από κάποιο όριο (για μεςαία επικινδυνότθτα ορίηεται ςτον κλάδο, για υψθλι επικινδυνότθτα ορίηεται ςτισ προτιμιςεισ). Για τουσ πελάτεσ αυτοφσ εμφανίηονται όλα τα ενεργά ςυμβόλαια και ΠΠ που ανικουν ςτουσ επίμαχουσ κλάδουσ τατιςτικϊ ςε αριθμούσ ςτην Αρχικό ελύδα τθν Αρχικι ελίδα προςτζκθκαν τα ακόλουκα ςτατιςτικά ςτοιχεία: Ενεργοί πελάτεσ: υνολικόσ αρικμόσ επαφϊν με τουλάχιςτον ζνα παραςτατικό τφπου "Αρχικό ςυμβόλαιο" ι "Ανανεωτιριο" και status "Ενεργό"

12 Insurance.Office 12 Υποψήφιοι πελάτεσ: υνολικόσ αρικμόσ επαφϊν που δεν ζχουν αυτι τθ ςτιγμι κανζνα παραςτατικό τφπου "Αρχικό ςυμβόλαιο" ι "Ανανεωτιριο" και status "Ενεργό", ανεξάρτθτα αν είχαν ςτο παρελκόν ι όχι Επαφζσ με Διακοπή Επικοινωνίασ: υνολικόσ αρικμόσ επαφϊν που ζχουν μαρκαριςμζνθ τθν επιλογι «Διακοπι επικοινωνίασ» Ενεργά Συμβόλαια: υνολικόσ αρικμόσ παραςτατικϊν τφπου "Αρχικό ςυμβόλαιο" ι "Ανανεωτιριο" με status "ενεργό" Ακυρωμζνα Συμβόλαια: υνολικόσ αρικμόσ παραςτατικϊν τφπου "Αρχικό ςυμβόλαιο" ι "Ανανεωτιριο" με status "Ακυρωμζνο", των οποίων τα αςφαλιςμζνα αντικείμενα δεν ζχουν αςφαλιςτεί με κάποιο άλλο παραςτατικό (αρχικό ι ανανεωτιριο) που να ζχει status "ενεργό" αυτι τθ ςτιγμι. τουσ «Εορτάηοντεσ» προςτζκθκε ο ςυνολικόσ αρικμόσ των επαφϊν που ζχουν ονομαςτικι εορτι ςιμερα τισ Επαφζσ που «Ζχουν γενζκλια» προςτζκθκε ο ςυνολικόσ αρικμόσ των επαφϊν που ζχουν γεννζκλια ςιμερα Να μπορεύ να οριςτεύ ότι ϋνα ςυμβόλαιο εύναι μη ανανεώςιμο Προςτζκθκε θ δυνατότθτα οριςμοφ ενόσ παραςτατικοφ ωσ μθ ανανεϊςιμου. Αυτό γίνεται από τθν καρτζλα παραςτατικοφ, ςτον expander "Διαχείριςθ Παραςτατικοφ". τθν Αναηιτθςθ υμβολαίων μπορείτε να επιλζξετε να εξαιρζςετε αυτά τα παραςτατικά. τουσ κλϊδουσ αςφ. εταιρειών να μπει μια παρϊμετροσ που να ορύζει αν το Ειςπρακτικό εύναι ςτην Αςφαλιςτικό Εταιρεύα τον κλάδο αςφαλιςτικισ εταιρείασ προςτζκθκε θ επιλογι (check) που κακορίηει αν το ειςπρακτικό για τθν παραγωγι του κλάδου από αυτόματθ ειςαγωγι είναι ςτθν Αςφαλιςτικι Εταιρεία. Αναζότηςη επαφών που ανόκουν ςε όλεσ τισ επιλεγμϋνεσ Κατηγορύεσ Επαφών τθν Αναηιτθςθ Επαφϊν, προςτζκθκε θ επιλογι "Όλεσ" δεξιά από τθ λίςτα "Κατθγορία". Όταν θ επιλογι αυτι είναι τςεκαριςμζνθ, πραγματοποιείται ταίριαςμα όλων των επιλεγμζνων Κατθγοριϊν επαφϊν, ενϊ όταν δεν είναι τςεκαριςμζνθ, πραγματοποιείται ταίριαςμα οποιαςδιποτε από τισ επιλεγμζνεσ κατθγορίεσ. Να βελτιωθεύ η αναζότηςη Ακυρωμϋνου Χαρτοφυλακύου Προςτζκθκε θ δυνατότθτα αναηιτθςθσ ακυρωμζνου χαρτοφυλακίου (δεν φζρνει τυχόν μεταφορζσ ςυβολαίων ςε άλλεσ εταιρείεσ).

13 Insurance.Office 13 Για τον γενικότερο κλάδο αυτοκινιτου, για κάκε ακφρωςθ που εμπίπτει ςτα κριτιρια αναηιτθςθσ, θ εφαρμογι ελζγχει ότι δεν υπάρχει ενεργό αςφαλιςτιριο που αφορά το όχθμα το τελευταίο 6μθνο από τθν θμζρα που εκτελείται θ αναηιτθςθ. Για τουσ κλάδουσ που το αςφαλιςμζνο αντικείμενο δεν είναι όχθμα, ελζγχουμε ότι δεν υπάρχει ενεργό αςφαλιςτιριο το τελευταίο εξάμθνο που να αςφλαίηει το ςυγκεκριμζνο αντικείμενο. Θεωροφμε ότι αν ο χριςτθσ ζχει μεταφζρει ζνα ςυμβόλαιο (όχι αυτοκινιτου) ςε άλλθ εταιρεία, το ζχει κάνει μζςω τθσ επιλογισ δθμιουργία Αςφλιςτθρίου ςε άλλθ εταιρεία που είναι διακζςιμθ μζςα ςτθν καρτζλα ςυμβολάιου. Να επιτρϋπονται περιςςότερεσ τησ μιασ Πρϊςινεσ Κϊρτεσ Δεν υπάρχει περιοριςμόσ ςτον αρικμό των Πράςινων Καρτϊν (και αιτιςεων Πράςινων Καρτϊν) που μποροφν να γίνουν ςε ζνα παραςτατικό. τουσ κλϊδουσ αςφ. εταιρειών να μπει μια παρϊμετροσ που να ορύζει αν όταν ϋρχεται ΠΠ με αρνητικό ποςό, γύνεται μερικόσ ςυμψηφιςμόσ Προςτζκθκε ςτουσ κλάδουσ αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν θ επιλογι "Αυτόματοσ μερικόσ ςυμψθφιςμόσ", που αφορά αν κα επιτρζπεται ο αυτόματοσ μερικόσ ςυμψθφιςμόσ επιςτροφικισ πρόςκετθσ πράξθσ κατά τθν αυτόματθ ειςαγωγι παραγωγισ. Θ επιλογι αυτι είναι ενεργοποιθμζνθ για όλουσ τουσ κλάδουσ και ο χριςτθσ κα πρζπει να τθν απενεργοποιιςει κατά περίπτωςθ. Να φαύνεται ο αριθμόσ απόδειξησ ςτην αναζότηςη οικονομικών ςυναλλαγών τα αποτελζςματα αναηιτθςθσ οικονομικϊν ςυναλλαγϊν προςτζκθκαν οι ςτιλεσ: Αρικμόσ απόδειξθσ Αρικμόσ ςυμβολαίου Περιγραφι υμβολαίου (π.χ. Αρ. κυκλοφορίασ για κλάδο αυτοκινιτου) την οικονομικό καρτϋλα ςυνεργϊτη, να εμφανύζεται για κϊθε παραςτατικό η χρϋωςη και η πύςτωςη με τα υπόλοιπα τουσ καθώσ και το υπόλοιπο Επαναςχεδιάςτθκε θ εκτφπωςθ τθσ οικονομικισ καρτζλασ υνεργάτθ.

14 Insurance.Office 14 Εμφανίηονται οι ςτιλεσ "Χρζωςθ" και "Τπόλοιπο χρζωςθσ" που ζχουν τιμι ςτθν περίπτωςθ που ο υνεργάτθσ ζχει το ειςπρακτικό του παραςτατικοφ, κακϊσ και οι ςτιλεσ "Πίςτωςθ" και "Τπόλοιπο πίςτωςθσ" που αφοροφν τθν προμικεια του υνεργάτθ. Σο "Τπόλοιπο πίςτωςθσ" μασ δείχνει αν ζχει εξοφλθκεί και με ποιο ποςό θ προμικεια του υνεργάτθ. Θ προμικεια που εμφανίηεται (Πιςτωςθ) είναι θ κακαρι μετά από τυχόν παρακράτθςθ φόρου. Ο φόροσ που τυχόν παρακρατικθκε εμφανίηεται ςτθν αντίςτοιχθ ςτιλθ. Θ τελευταία ςτιλθ "Τπολοιπο" εμφανίηει το υπόλοιπο του υνεργάτθ ςε ςχζςθ με το πρακτορείο κάνοντασ τθν πράξθ: Τπολοιπο χρζωςθσ-τπόλοιπο πίςτωςθσ. υνεπϊσ, αν ο υνεργάτθσ δεν ζχει το ειςπρακτικό, το υπόλοιπο κα είναι αρνθτικό (ωσ προσ το πρακτορείο) που ςθμαίνει ότι πρζπει να αποδοκεί το ποςό ςτον υνεργάτθ. Να μπορεύ να παραχθεύ απόδειξη εύςπραξησ ό πληρωμόσ για μαζικό εύςπραξη-πληρωμό προγραμματιςμϋνων ειςπρϊξεων ό πληρωμών Αν επιλεγοφν προγραμματιςμζνεσ ειςπράξεισ/πλθρωμζσ που αφοροφν τον ίδιο υπόχρεο/δικαιοφχο και ηθτθκεί μαηικι εξόφλθςι τουσ, θ εφαρμογι ρωτάει αν κζλει ο χριςτθσ να παράξει απόδειξθ και αν θ απάντθςθ είναι ΝΑΙ, παράγεται απόδειξθ είςπραξθσ ι πλθρωμισ αντίςτοιχα. ΠΡΟΟΧΘ: Οι αποδείξεισ που αφοροφν μαηικζσ ειςπράξεισ ι πλθρωμζσ ΔΕΝ μποροφν να επανεκτυπωκοφν. τισ προγραμματιςμϋνεσ ειςπρϊξεισ-πληρωμϋσ μπορεύ να γύνει αναζότηςη με βϊςη την Ημ. Εξόφληςησ των αςφαλύςτρων Θ Θμ. Εξόφλθςθσ των αςφαλίςτρων αφορά τθν θμερομθνία που εξοφλικθκε πλιρωσ το ςχετικό παραςτατικό και αφορά τθν προγραμματιςμζνθ είςπραξθ από τον πελάτθ (λογιςτικι ι εξω-λογιςτικι). το κριτιριο αναηιτθςθσ «Θμ/νία Παραςτατικοφ» ςτισ οκόνεσ Προγραμματιςμζνων Ειςπράξεων και Πλθρωμϊν προςτζκθκε θ επιλογι «Θμ. Εξόφλθςθσ Αςφαλίςτρου». Αυτο ςθμαίνει ότι αν οριςτεί διάςτθμα που αφορά τθν εν λόγω θμερομθνία, θ αναηιτθςθ ανακτά ειςπράξεισ ι πλθρωμζσ που αφοροφν πλιρωσ εξοφλθμζνα παραςτατικά. Να προςτεθεύ μια εκτύπωςη ςτην ομϊδα παραςτατικών που να αναφϋρει τα τηλϋφωνα του υμβαλλόμενου τθν Ομάδα υμβολαίων προςτζκθκε θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ παραςτατικϊν με τθλζφωνα, πατϊντασ το κουμπί εκτφπωςθσ «Παραςτατικϊν με τθλζφωνα». Θ ςυγκεκριμζνθ αναφορά ομαδοποιεί τα παραςτατικά που εμπλζκονται ανά πελάτθ και εμφανίηει τα τθλζφωνα του πελάτθ. Επίςθσ, παρζχει μια κενι ςειρά για ςθμειϊςεισ. τόχοσ τθσ είναι να

15 Insurance.Office 15 χρθςιμοποιθκεί για ειςπράξεισ που δίνουμε να κάνει κάποιοσ τρίτοσ χωρίσ πρόςβαςθ ςτθν εφαρμογι. Οι εκτυπώςεισ παραςτατικών να ϋχουν όλη την επωνυμύα του ςυνεργϊτη-παραγωγού Προςτζκθκαν επιπλζον εκτυπϊςεισ που ζχουν όλθ τθν επωνυμία του υνεργάτθ. Παραμζνουν οι εκτυπϊςεισ που ζχουν μόνο τον κωδικό (όταν υπάρχει κωδικόσ ςυνεργάτθ) για να εξυπθρετοφν τθν επικοινωνία με τθν εταιρεία. την οθόνη αναζότηςησ ςυμβολαύων μπορεύ να ταξινομόςει ο χρόςτησ τα αποτελϋςματα βϊςει παραγωγού Πατϊντασ πάνω ςτθν επικεφαλίδα τθσ κολϊνασ "υνεργάτθσ", τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ ταξινομοφνται βάςει του ονόματοσ του Παραγωγοφ. την εκτύπωςη «Παραπεμπτικό ςυμβολαύων» εμφανύζεται και η εταιρεύα Προςτζκθκε κολϊνα με τθν εταιρεία ςτο παραπεμπτικό ςυμβολαίων που είναι διακζςιμο από τισ ομάδεσ ςυμβολαίων. Προςθόκη τησ ύδιασ κϊλυψησ για διαφορετικούσ εμπλεκόμενουσ ςτο παραςτατικό τισ καλφψεισ του παραςτατικοφ προςτζκθκε μια ςτιλθ "Αςφαλιηόμενοσ" που περιλαμβάνει λίςτα με τον αςφαλιηόμενο και τα εξαρτϊμενα μζλθ, από τθν οποία μπορεί να επιλεγεί ποιόν αφορά θ ςυγκεκριμζνθ κάλυψθ (ςτον Κλάδο Ηωισ επιτρζπεται θ προςκικθ τθσ ίδιασ κάλυψθσ περιςςότερεσ από μια φορζσ). Αναζότηςη ςυμβολαύων με βϊςη Αςφ. Προώόν (πακϋτο) εταιρεύασ Τποςτθρίηεται θ αναηιτθςθ ςυμβολαίων με βάςθ το Αςφ. Προϊόν, ενϊ υποςτθρίηεται και θ αναηιτθςθ με βάςη ςυνδυαςμό αςφαλιςτικϊν προϊόντων διαφορετικϊν εταιρειϊν. Έκδοςη απόδειξησ για την Εκκαθϊριςη ςυνεργατών Μετά τθν αναλυτικι εκκακάριςθ ςυνεργατϊν, ζχετε πλζον τθν δυνατότθτα εκτφπωςθσ απόδειξθσ που να αναφζρει αναλυτικά τα παραςτατικά που εκκακαρίςτθκαν. Εμφανίηεται

16 Insurance.Office 16 ςχετικόσ διάλογοσ και αν θ απάντθςθ είναι καταφατικι, θ εφαρμογι προχωρά ςε δθμιουργία απόδειξησ είςπραξησ. θμειϊνουμε ότι εκκακαρίηονται παραςτατικά ανεξάρτθτα με το αν ο ςυνεργάτθσ ζχει το ειςπρακτικό ι όχι. Αν ζχει ο ςυνεργάτθσ το ειςπρακτικό, τότε υπάρχει τιμι ςτθν ςτιλθ «χρζωςθ (Αςφάλιςτρα)». Αν δεν ζχει ο ςυνεργάτθσ το ειςπρακτικό δεν υπάρχει τιμι ςτθν ςτιλθ «χρζωςθ (Αςφάλιςτρα)». θμειϊνουμε ότι δεν υπάρχει θ δυνατότθτα επανεκτφπωςθσ αυτϊν των αποδείξεων (όπωσ γίνεται με τθν επανεκτφπωςθ αποδείξεων που περιλαμβάνουν μια οικονομικι ςυναλλαγι). Να υποςτηρύξουμε ςειρϋσ αποδεύξεων τισ διάφορεσ ςειρζσ αποδείξεων μπορεί να οριςτεί και γράμμα που να διαφοροποιεί τθν κάκε ςειρά. την αυτόματη ειςαγωγό παραγωγόσ καταχωρεύται και το εύδοσ τησ πρόςθετησ πρϊξησ (π.χ. επιςτροφικό, ειςπρακτικό) ανϊλογα με το Αςφϊλιςτρο (αν δεν ςτϋλνει τϋτοια ϋνδειξη η εταιρεύα) Ο μθχανιςμόσ τθσ αυτόματθσ ειςαγωγισ παραγωγισ από αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ χαρακτθρίηει τισ πρόςκετεσ πράξεισ ωσ Ειςπρακτικζσ, Επιςτροφικζσ ι Άνευ Λογαριαςμοφ, ανάλογα με το αςφάλιςτρο, αν θ εταιρεία δεν ςτζλνει ανάλογθ ζνδειξθ.

17 Insurance.Office 17 Να μπεύ η Ημ. αλλαγόσ status ςτα Αποτελϋςματα Αναζότηςησ υμβολαύων Προςτζκθκε θ ςτιλθ "Θμ. Status" ςτα αποτελζςματα αναηιτθςθσ ςυμβολαίων, κακϊσ και ςε όλεσ τισ λίςτεσ ςυμβολαίων Να μπορεύ να παραχθεύ απόδειξη από την ενϋργεια τησ εκκαθϊριςησ εταιρεύασ Προςτζκθκε θ δυνατότθτα εκτφπωςθσ απόδειξθσ από τθν ενζργεια τθσ εκκακάριςθσ εταιρείασ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκκακάριςθσ, θ εφαρμογι ρωτάει τον χριςτθ για το αν επικυμεί τθν ζκδοςθ απόδειξθσ με τον εξισ διάλογο: Αν απαντιςει [Yes], δθμιουργείται απόδειξθ πλθρωμισ (όχι είςπραξησ) που αναφζρει τα παραςτατικά που εκκακαρίςτθκαν. Θ ςτιλθ «ποςό απόδοςθσ» αναφζρεται ςτο ποςό που αποδόκθκε ςτθν εταιρεία κατά τθν εκκακάριςθ (τα μικτά, ι μζροσ των μικτϊν) Θ ςτιλθ «ποςό είςπραξθσ» αναφζρεται ςτο ποςό που ειςπράχκθκε κατά τθν εκκακάριςθ (ειςερχόμενθ προμικεια από τθν εταιρεία). θμειϊνουμε ότι δεν υπάρχει θ δυνατότθτα επανεκτφπωςθσ αυτϊν των αποδείξεων (όπωσ γίνεται με τθν επανεκτφπωςθ αποδείξεων που περιλαμβάνουν μια οικονομικι ςυναλλαγι).

18 Insurance.Office 18 Import από EUROP ASSISTANCE Τποςτθρίηεται θ αυτόματθ ειςαγωγι παραγωγισ από τθν εταιρεία EUROP ASSISTANCE. Βελτιωμϋνη υποςτόριξη για προμηθειακϊ ςενϊρια του Κλϊδου Ζωόσ Σόςο ςτισ ειςερχόμενεσ προμικειεσ, όςο και ςτισ εξερχόμενεσ προμικειεσ, προςτζκθκε θ δυνατότθτα καλφτερου οριςμοφ τθσ προμικειασ που ςυναντάται ςε ςυμβόλαια Ηωισ. Τποςτθρίηεται δθλαδι θ δυνατότθτα οριςμοφ προμικειασ λαμβανομζνων υπόψθ των εξισ παραγόντων: Εφροσ τιμϊν κακαροφ ετιςιου αςφαλίςτρου Διάρκεια ςυμβολαίου Ζτοσ αςφάλιςθσ (για τθν ςυγκεκριμζνθ κάλυψθ-υποςτιριξθ διαφορετικισ «θλικίασ» ανά κάλυψθ ςτο ίδιο ςυμβόλαιο) Για τον οριςμό τζτοιων ςεναρίων προμθκειϊν, χρθςιμοποιείται ο τφποσ προμικειασ «Ηωισ». Για να μπορζςετε να ορίςετε ςε μια κάλυψθ τφπο προμικειασ «Ηωισ» και για να το χρηςιμοποιήςει η εφαρμογή, πρζπει να ορίςετε ςτθν καρτζλα τθσ κάλυψθσ ότι «διαφζρει η προμήθεια ανά ζτοσ αςφάλιςησ». τθν παραπάνω εικόνα βλζπουμε ότι: Α. ςτον κλάδο Ηωισ ζχει οριςτεί ότι ζχουμε προμικειεσ οριηόμενεσ ανά κάλυψθ Β. ςτθν επιλεγμζνθ κάλυψθ (Generali Vision), ζχουμε προμικεια τφπου «Ηωισ»

19 Insurance.Office 19 Γ. Ζχει οριςτεί προμθκειακό ςενάριο που εξαρτάται από τθν διάρκεια του ςυμβολαίου και το ζτοσ αςφάλιςθσ, ενϊ είναι ανεξάρτθτο ετιςιου κακαροφ αςφαλίςτρου. Ιδιαίτερα για το ετιςιο κακαρό αςφάλιςτρο ςθμειϊνουμε ότι: Αν για παράδειγμα ζχουμε ετιςιο κακαρό αςφάλιςτρο και θ προμικεια διαφζρει ανάλογα με το εφροσ του ετιςιου κακαροφ αςφαλίςτρου ωσ εξισ: και , θ εφαρμογι κα κάνει τα ακόλουκα: 1. Θα υπολογίςει το ετιςιο κακαρό αςφάλιςτρο (ςθμειϊνουμε ότι το παραςτατικό μπορεί να είναι 6μθνιαίασ διάρκειασ-2 καταβολζσ) 2. Θα «ςπάςει» το ετιςιο κακαρό ςε δυο κομμάτια: και όπωσ ορίηει το προμθκειακό ςενάριο. 3. Θα βρει για κάκε «κομμάτι» τθν προμικεια που αντιςτοιχεί ανάλογα με τα άλλα κριτιρια (πχ ζτοσ αςφάλιςθσ τθσ κάλυψθσ ι/και διάρκεια ςυμβολαίου), και κα υπολογίηει τθν αντίςτοιχθ προμικεια. 4. Θα προςκζςει τισ προμικειεσ που αντιςτοιχοφν ςτα 2 «κομμάτια» και εφόςον το παραςτατικό δεν είναι ετιςιο, κα βρει τθν αναλογοφςα ςτθν διάρκεια του παραςτατικοφ προμικεια. Να προςτεθεύ πεδύο Ειςερχόμενησ Προμόθειασ ςτο υμβόλαιο Προςτζκθκε θ δυνατότθτα οριςμοφ κατ εξαίρεςθ προμικειασ ςε ζνα παραςτατικό. Μπορεί να οριςτεί είτε ωσ ποςοςτό είτε ωσ ποςό. τθν περίπτωςθ που οριςτεί ωσ ποςό, θ εφαρμογι το «μεταφράηει» ςε ποςοςτό. Θ λειτουργία προςφζρεται για περιπτϊςεισ όπου υπάρχει ειδικι προμικεια (ςυμφωνία με τθν εταιρεία) για κάποιο παραςτατικό. τθν παραπάνω εικόνα μπορείτε να δείτε τα δυο διακζςιμα πεδία για οριςμό προμικειασ ωσ ποςό ι ποςοςτό. ε αυτι τθν περίπτωςθ πρζπει να χρθςιμοποιθκεί το κουμπί *Τπολογιςμόσ Προμθκειϊν (για το ςυγκεκριμζνο παραςτατικό)+.

20 Insurance.Office 20 Να εμφανύζεται ειδοπούηςη για ετηςιοποιημϋνο αςφϊλιςτρο πϊνω από ϋνα ποςό Προςτζκθκε θ δυνατότθτα οριςμοφ ενόσ ορίου ςτα ετιςια κακαρά αςφάλιςτρα ανά κλάδο. Όταν ζνα παραςτατικό ζχει ετιςιο κακαρό αςφάλιςτρο πάνω από το όριο του κλάδου του, εμφανίηεται ειδοποίθςθ ςτθν καρτζλα του παραςτατικοφ. Επίςθσ, ςτισ εκτυπϊςεισ χαρτοφυλακίου προςτζκθκε μια αναφορά που δθμιουργεί μια λίςτα με όλα τα ςυμβόλαια που το ετιςιο κακαρό αςφάλιςτρο τουσ ξεπερνά το όριο του κλάδου αςφάλιςθσ τουσ. Εμφανίηεται μόνο μια εγγραφι ανά ςυμβόλαιο, ενϊ αγνοοφνται όλα τα άλλα κρθτιρια αναηιτθςθσ. Ο οριςμόσ του ορίου ετθςιοποιθμζνου κακαροφ αςφαλίςτρου ανά κλάδο γίνεται από τθν καρτζλα του κλάδου τθσ αςφαλιςτικισ. την καρτϋλα επαφόσ να εμφανύζεται και η ςυνολικό ειςερχόμενη προμόθεια τθν καρτζλα τθσ επαφισ - εφόςον το επικυμοφμε - μπορεί να φαίνεται και θ ςυνολικι ειςερχόμενθ προμικεια του πρακτορείου για τον πελάτθ από όλα τα παραςτατικά που ζχει διαχειριςτεί το Insurance.Office. Θ λειτουργία αυτι είναι απενεργοποιθμζνθ και μπορείτε να τθν ενεργοποιιςετε από τισ προτιμιςεισ τθσ εφαρμογισ (Προτιμιςεισ Γενικά Εμφάνιςθ ςυνολικισ ειςερχόμενθσ προμικειασ για πελάτθ ςτθν καρτζλα τθσ επαφισ). Υποςτόριξη πρότυπων μηνυμϊτων SMS Από τθν ζκδοςθ 1.40 υποςτθρίηεται θ δθμιουργία πρότυπων κειμζνων για μθνφματα SMS. Για να δθμιουργιςουμε ι να επεξεργαςτοφμε πρότυπα SMS πατάμε το κουμπί *SMS] από τθν ενότθτα Παράμετροι Εφαρμογισ Πρότυπα. Για να προςκζςετε ζνα νζο πρότυπο πρζπει να πατιςετε το κουμπί *Προςκικθ+, όπωσ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ εικόνα.

21 Insurance.Office 21 Προςθήκη προτφπου SMS τθ ςυνζχεια δθμιουργοφμε το πρότυπο SMS, ςυμπλθρϊνοντασ τα ακόλουκα πεδία: Περιγραφή Θ ονομαςία που κζλουμε να δϊςουμε ςτο πρότυπο SMS, π.χ. «Ενθμζρωςθ για Ανανεϊςεισ». Είδοσ Τποςτθρίηονται δφο είδθ προτφπων SMS: Πρότυπα Επαφϊν και Πρότυπα Παραςτατικϊν και ανάλογα με το πρότυπο που κζλουμε να δθμιουργιςουμε, επιλζγουμε τον κατάλλθλο τφπο. Σα πρότυπα επαφϊν αφοροφν τθν αποςτολι μαηικϊν SMS επιλζγοντασ ζνα ςφνολο επαφϊν, ενϊ τα πρότυπα παραςτατικϊν τθν αποςτολι μαηικϊν SMS επιλζγοντασ ζνα ςφνολο παραςτατικϊν, π.χ. τισ ανανεϊςεισ ενόσ μινα. Ανάλογα με το είδοσ που κα επιλζξουμε, είναι διακζςιμα διαφορετικά πεδία ςτθ λίςτα Πεδία, με βάςθ τα οποία μποροφμε να ςυνκζςουμε το πρότυπο που κζλουμε. Πρότυπο υνκζτουμε ζνα πρότυπο γράφοντασ το κείμενο και προςκζτωντασ τα πεδία, που κα ςυμπλθρϊνονται δυναμικά, από το λίςτα Πεδία, επιλζγοντασ το πεδίο που κζλουμε και πατϊντασ.

22 Insurance.Office 22 Σζλοσ, πατάμε *Αποκικευςθ+ για να αποκθκεφςουμε το πρότυπο που δθμιουργιςαμε. Για αποςτολι μαηικϊν SMS από πρότυπο, με δεξί κλικ ςε λίςτεσ επαφϊν ι παραςτατικϊν εμφανίηεται θ επιλογι «Αποςτολι SMS». Αποςτολή SMS από πρότυπο Από τθν οκόνθ «Δθμιουργία Μθνφματοσ» επιλζγουμε το πρότυπο που επικυμοφμε και πατάμε *Αποςτολι+. Αν κζλουμε να ςυμπεριλθφκεί και προςφϊνθςθ πριν το μινυμα, τςεκάρουμε τθν επιλογι «Προςφϊνθςθ». Επιλογή προτφπου για αποςτολή SMS τθ ςυνζχεια, ανοίγει θ οκόνθ «Προεπιςκόπιςθ αποςτολισ SMS», από τθν οποία μποροφμε να ελζγξουμε τα SMS που κα αποςταλοφν, να διορκϊςουμε κάποια κείμενα, αν χρειάηεται, κακϊσ και να επιλζξουμε ποιά SMS κα αποςταλοφν και ποιά όχι, αλλάηοντασ τθν ενζργεια από «Αποςτολι» ςε «Αγνόθςθ». Σζλοσ, πατάμε *Αποςτολι+ για αποςτολι των SMS.

23 Insurance.Office 23 Προεπιςκόπιςη αποςτολήσ SMS Υποςτόριξη πρότυπων επιςτολών Από τθν ζκδοςθ 1.40 υποςτθρίηονται πρότυπα επιςτολϊν που αποκθκεφονται ςτθν βάςθ δεδομζνων και μποροφν να διαφοροποιθκοφν ανά πελάτθ. τθν προθγοφμενθ προςζγγιςθ που είχαμε ακολουκιςει, κάκε φορά που γινόταν αναβάκμιςθ τθσ εφαρμογισ, τα πρότυπα επιςτολϊν αντικακίςτανται από τα πρότυπα που περιλάμβανε θ ζκδοςθ, οπότε οι χριςτεσ ζπρεπε να ζχουν προβλζψει να ζχουν πάρει αντίγραφο (εφόςον τα είχαν τροποποιιςει). Πλζον αυτό δεν είναι αναγκαίο, κακϊσ τα πρότυπα επιςτολϊν που χρθςιμοποιεί θ εφαρμογι για τθν παραγωγι επιςτολϊν δεν αντικακίςτανται κάκε φορά που γίνεται αναβάκμιςθ. Σα πρότυπα επιςτολϊν καλφπτουν τισ βαςικζσ ανάγκεσ του πρακτορείου αλλά δεν είναι εξαντλθτικά ωσ προσ τισ πλθροφορίεσ που εμφανίηουν. Αν κζλετε κάποιο ςτοιχείο που δεν υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι ςτα πρότυπα, μπορείτε να μασ το ηθτιςετε και να ςυηθτιςουμε πωσ μπορεί να καλυφκεί θ ανάγκθ ςασ. Τποςτθρίηονται 3 ειδϊν επιςτολζσ: 1. Επιςτολή Επικοινωνίασ. Περιζχει ςτοιχεία τθσ επαφισ. Δεν μπορεί να περιζχει ςτοιχεία παραςτατικϊν. 2. Ειδοποίηςη Ανανεϊςεων. Περιζχει ςτοιχεία παραςτατικϊν και μερικά χριςιμα ςτοιχεία από τθν επαφι του υμβαλλόμενου. Σα παραςτατικά που εμπλζκονται είναι αποκλειςτικά τρζχουςεσ ανανεϊςεισ. Οι παραλιπτεσ των επιςτολϊν είναι οι

24 Insurance.Office 24 Επαφζσ Επικοινωνίασ των ςυμβολαίων (αν είναι ςυμπλθρωμζνεσ), αλλιϊσ οι υμβαλλόμενοι. 3. Ειδοποίηςη Ανειςπράκτων. Περιζχει ςτοιχεία παραςτατικϊν και μερικά χριςιμα ςτοιχεία από τθν επαφι του υμβαλλόμενου. Σα παραςτατικά που εμπλζκονται είναι αυτά που εμφανίηονται ανείςπρακτα (και επιςτροφικζσ ΠΠ) και αφοροφν τθν επαφι (υμβαλλόμενοσ) Όλεσ οι επιςτολζσ παράγονται ωσ ενζργεια ςε ομάδα επαφϊν και με δεξί κλικ ςε αποτελζςματα αναηιτθςθσ επαφϊν. Αν κζλετε να χρθςιμοποιιςετε τα πρότυπα επιςτολϊν που διακζτουμε, ςασ παρακαλοφμε επικοινωνιςτε με τθν εταιρεία μασ. Προθέτοντασ πρότυπο επιςτολών Επιλζγουμε «Παράμετροι Εφαρμογισ» «Επιςτολζσ». Για να προςκζςετε ζνα νζο πρότυπο πρζπει να πατιςετε το κουμπί *Προςκικθ+, όπωσ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ εικόνα Προςθζτοντασ ζνα νζο πρότυπο επιςτολήσ Θα ανοίξει ζνασ διάλογοσ για να επιλζξετε το αρχείο που κα ςασ ζχουμε δϊςει, ι το αρχείο που κα ζχετε τροποποιιςει χρθςιμοποιϊντασ ωσ πρότυπο το αρχείο που ςασ ζχουμε δϊςει. Προςοχή: Αποδεκτά αρχεία είναι μόνο αρχεία Microsoft Word 2007 ι νεϊτερο. Δθλαδι αυτά που ζχουν ωσ extension το.docx

25 Insurance.Office 25 Ανοίγει διάλογοσ επιλογήσ του προτφπου Αφοφ επιλζξετε το επικυμθτό αρχείο μπορείτε αν ςυμπλθρϊςετε τα υπόλοιπα ςτοιχεία όπωσ φαίνεται ςτθν εικόνα που ακολουκεί. υμπληρώνοντασ αναγκαία ςτοιχεία. Κυρίωσ το είδοσ του προτφπου Είναι πολφ ςθμαντικό να επιλζξετε ςωςτά το είδοσ του Προτφπου από τισ 3 διακζςιμεσ επιλογζσ. θμείωςθ: Οι επιλογζσ δεν είναι διακζςιμεσ αν δεν ζχει πατθκεί το κουμπί *Προςκικθ+. Όταν τελειϊςετε, πατιςτε το κουμπί *Αποκικευςθ+. Σο πρότυπο είναι διακζςιμο πλζον ωσ ενζργεια ςε ομάδα επαφϊν και με δεξί κλικ ςε αποτελζςματα αναηιτθςθσ επαφϊν, όπωσ φαίνεται ςτθν ακόλουκθ εικόνα. Κακζνα των προτφπων που ζχετε ορίςει είναι διακζςιμο ςτο menu για επιλογι. τθν εικόνα του παραδείγματοσ μασ, το διακζςιμο πρότυπο είναι το «Επιςτολι Ανειςπράκτων».

26 Insurance.Office 26 Σα πρότυπα επιςτολών είναι διαθζςιμα ςε δεξί κλικ Ο μθχανιςμόσ ςασ επιτρζπει να αλλάηετε όςο ςυχνά κζλετε τα ςτατικά ςθμεία του κειμζνου ι τθν μορφοποίθςθ τθσ επιςτολισ. Γιαυτό δίνεται θ δυνατότθτα *Ανοιγμα+ και *Αντικατάςταςθ+. τισ επιςτολζσ που αφοροφν παραςτατικά, αν θ επαφι ζχει παραπάνω από 1 παραςτατικό που εμπλζκεται, δθμιουργείται μια επιςτολι που αναφζρει όλα τα ςχετικά παραςτατικά ςε μορφι πίνακα. Προϋπόθεςη Για να μπορζςετε να τροποποιιςετε τα πρότυπα επιςτολϊν πρζπει να διακζτετε Microsoft Word 2007 ι νεϊτερο.

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-120 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων

DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων DIGI-TRACK Σύςτημα εντοπιςμού και παρακολούθηςησ οχημάτων, ανθρώπων, κατοικιδίων, ςκαφών, εμπορευμάτων Σο ςφςτθμα Digi-Track αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ κινοφμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Ο.Π.. ΠΕΡΙΟΤΙΟΛΟΓΙΟΤ Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώςεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9 Οδηγίεσ Χρήςησ Διεφκυνςθ Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ Γ.Γ.Δ.Ε. - Νοζμβριοσ 2014 - Πύνακασ περιεχομϋνων Αρχικι οκόνθ ειςόδου... 3 Αρχικι

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card

Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card Megatron ERP ΚΑΡΣΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΩΝ Bonus Card Vita Card 03 04 ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. Σαρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Ρεριγραφι Υποςυςτιματοσ... 3 Βαςικά αρχεία... 4 Κάρτεσ Master... 4 Ειςαγωγι νζασ

Διαβάστε περισσότερα

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com

Seventron Limited. Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com Seventron Limited Οδηγίες χρήσης EnglishOnlineTests.com EnglishOnlineTests.com Seventron.com March 2013 Περιεχόμενα Πίνακασ ελζγχου/control Panel... 2 Προςκικθ μακθτι... 3 Ανάκεςθ μακθτι ςε ενότθτα...

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗ ΛΟΓΑΙΑΣΜΟΥ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ

ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑ ΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΔ ΟΘΟΝΖ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ Για τθν επεξεργαςία μίασ παραγγελίασ (δθμιουργία, αποςτολι, παραλαβι κλπ), πατιςτε αυτό το κουμπί. Η ενζργεια αυτι εμφανίηει τθν ακόλουκθ οκόνθ εργαςίασ. Στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 2014 Dioscourides Smart ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Επιμζλεια: Βαρλάμθσ Νίκοσ ΙΛΥΔΑ ΡΛΘΟΦΟΙΚΘ Α.Ε. 01/01/2014 Πύνακασ Περιεχομϋνων ΚΥΙΑ ΟΘΟΝΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ... 3 ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΡΩΛΘΣΕΙΣ... 6 ΑΡΟΔΕΙΞΘ

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0»

«Δεσ την Ψηφιακά 2.0» Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα: Ψθφιακι φγκλιςθ «Δεσ την Ψηφιακά 2.0» «Απόκτθςθ φορθτϊν προςωπικϊν υπολογιςτϊν από τουσ πρωτοετείσ φοιτθτζσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2009-2010» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Σο πρόγραμμα περιλαμβάνει: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η Εφαρμογι «Επαφζσ 2012» είναι μια παρακυρικι ςουίτα γραφείου, ειδικά ςχεδιαςμζνθ για να καλφψει πλιρωσ, οποιεςδιποτε ανάγκεσ γραμματειακισ υποςτιριξθσ. Κυκλοφορεί ςε ζκδοςθ ενόσ χριςτθ (Single

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME

ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS εμφανίηεται το κάτωκι παράκυρο TWS 1 WELCOME ΟΓΗΓΙΔ ΥΡΗΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS - TWS ΓΙΑΒΙΒΑΗ ΔΝΣΟΛΩΝ Δ ΓΙΔΘΝΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑ ΜΔΩ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟΤ ΕΙΟΔΟ Κατά τθν είςοδο (μόνο τθν πρϊτθ φορά) ςτθν Πλατφόρμα TWS - SOLIDUS ONLINE GLOBAL MARKETS

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ & ΕΠΕΞΗΓΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΘΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΟΔΗΓΙΕ Σο Τπουργείο Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΤΔΜΗΔ) ζχει ςχεδιάςει τθ διαδικτυακι εφαρμογι e-inventory με ςτόχο τθν απογραφι του εξοπλιςμοφ, ζτοιμου λογιςμικοφ, εφαρμογϊν,

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι τα Φυςικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ. Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο

Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ. Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο Megatron ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Ζςοδα Ζξοδα Ειςπράξεισ Πλθρωμζσ Αξιόγραφα Σαμείο 03 ΙΛΤΔΑ ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ Α.Ε. Επιμζλεια : Παπαδοκωςτάκθ Μαρία Βαρλάμθσ Νίκοσ MEGATRON ERP ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο.

Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πιεζπζκηθνύ Ειέγρνπ (Π.Σ.-Π.Π.Ε) γηα θαξθίλν ηξαρήινπ κήηξαο. Γξακκαηεία ηωλ Κέληξωλ Υγείαο Έθδνζε 0.4 Εξγαζηήξην Δηαγλωζηηθήο Κπηηαξνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031

JOOMLA CMS MANUAL V 1.2. Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν. Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 JOOMLA CMS MANUAL V 1.2 Copyright Greek Internet Marketing Κάρολοσ Τςιλιγκιριάν Βορείου Ηπείρου 9, Α.Γλυφάδα 211-7153031 info@greekinternetmarketing.com 15/9/2011 1 Περιεχόμενα Τι Είναι το Joomla?... 3

Διαβάστε περισσότερα

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2

VERTISCHOOL MANUAL. ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 ΑΦΜ 998479074, ΚΑΑΝΔΡΟΤ 18, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΗΛ. 2510 242632, ΦΑΞ 2510 600128, info@vertitech.gr, www.vertitech.gr VERTISCHOOL MANUAL ΕΚΔΟΣΘ 2011 v2 Καςςάνδρου 18, 65403 Καβάλα, Τθλ: 2510 242632, info@vertitech.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Δημιοσργία μιας δική ζας ζελίδας ζηο διαδίκησο ή ζηα κοινωνικά δίκησα,ζτεδιαζμός και σλοποίηζη καμπάνιας για ηην προβολή ηης και ηην προζέλκσζη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ

digi-lodge Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Οδθγίεσ Συμπλιρωςθσ και Υποβολισ του Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ τθσ Επζνδυςθσ Νοζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα Κείμενα οκονών θλεκτρονικισ επεξεργαςίασ και υποβολισ Αιτιματοσ Ολοκλιρωςθσ... 3 Επιςκόπθςθ Αιτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ENTERSOFT ERP: ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΙ ΧΡΗΗ Διπλωματικι Εργαςία Σου Σςιάρα Περικλι Θεςςαλονίκθ 23/6/2014 1 ENTERSOFTERP:

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO

Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO 2008 Netgotiator AlterEGO Εγχειρίδιο Λειτουργίασ Ξεκινϊντασ με το Netgotiator AlterEGO Ο Netgotiator AlterEGO είναι μία λφςθ SaaS (Software as a Service) τθσ EXILLION extreme value technologies NETGOTIATOR

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ν. ΕΡΡΩΝ & ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Σ. Ν. ΕΡΡΩΝ Ιςτορική Αναδρομή 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα ουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005:

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010

Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ. Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ευζλικτθ Εκνικι Σφνταξθ Τομζασ Marketing Οκτϊβριοσ 2010 Ασ προβλθματιςτοφμε Κάκε απόφαςθ που παίρνει κανείσ ςιμερα είναι κακοριςτικι για το μζλλον του Ασ προβλθματιςτοφμε Είναι όμωσ και άμεςα ςυνδεδεμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015

Xpress. Ιωάννινα. Μάιοσ 2015 Xpress Ιωάννινα Μάιοσ 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ «Αποκθκευτικοί χώροι» - Διάκριςθ αποκεμάτων Διακζςιμα = το ςφνολο των εμπορευμάτων, που υπάρχουν αυτι τθ ςτιγμι ςτα ράφια ι ςτα ςυρτάρια του φαρμακείου Εκκρεμότθτεσ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το POS τθσ H.I.T. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ H εφαρμογι POS είναι μζροσ τθσ ολοκλθρωμζνθσ ςουίτασ προγραμμάτων τθσ εταιρίασ HIT (Hospitality Integrated Technologies), και καλφπτει το κομμάτι τθσ επιχείρθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator

Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Εγχειρίδιο Χρήσης Deal Aggregator Ευχαριςτοφμε κερμά που προτιμιςατε τον Deal Aggregator και για τθν μζχρι τϊρα υποςτιριξι ςασ. Τποςχόμαςτε ότι αυτό το πολφτιμο εργαλείο που ζχετε ςτα χζρια ςασ κα κάνει

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ

Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ Ο.Π.Σ. Περιουςιολογύου Συχνϋσ Ερωτόςεισ 2015 2016 1. Ποιεσ υπηρεςύεσ παρϋχονται ςτα Φυςικϊ πρόςωπα (ΦΠ) μϋςω τησ εφαρμογόσ του Ολοκληρωμϋνου Πληροφοριακού Συςτόματοσ Περιουςιολογύου; Από τθν υπθρεςία αυτι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΜΗΦΑΝΟΓΡΑΥΙΚΟΤ ΔΕΛΣΙΟΤ ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΦΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΟ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα