Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 20 2. Η Αίγυπτος Στην Αίγυπτο, πως και στη Μεσοποταµία, καθοριστικ ς παράγοντας για την οργάνωση της ζωής και την εξέλιξη του πολιτισµο ήταν η άρδε υση µεγάλων εκτάσεων γης απ έναν ποταµ, το Νείλο. Ανάλογες οικονοµικές συνθήκες µε το χώρο της Μεσοποταµίας συνετέλεσαν στη συγκρ τηση ιεραρχηµένης κοι νωνίας,στην κορυφή της οποίας βρισκ ταν ο φαραώ. Τα επιτε γµατα του φίλεργου αιγυπτιακο λαο εκφράζουν την υποταγή στο φαραώ, ο οποίος αποτελεί ενσάρκωση του θεο στη γη. Οι ιερείς και οι κρατικοί υπάλληλοι υπακο ουν στις επιθυµίες τ ου και επιβάλλουν τη θέλησή του στο λα. Η «µετά θάνατον ζωή» αποτελεί κυρίαρχη θρησκευτική πίστη και επηρεάζει σε µεγάλο βαθµ την ανάπτυξη των επιστηµών και των τεχνών στ ην Αίγυπτο. 2.1 Η χώρα Αίγυπτος ονοµαζ ταν απ τους αρχαίους Έλληνες το βορειοανατολικ τµήµα της Αφρικής, το οποίο διαρρέει ο ποταµ ς Νείλος. Τη σπουδαι τητα του ποταµο για τη χώρα και το λα της επισηµαίνει ο ιστορικ ς Ηρ δοτος, ταν αποκαλεί την Αίγυπτο δώρο του Νείλου. Πρ κειται στην πραγµατικ τητα για µια λωρίδα πράσινου που δηµιουργεί ο Νείλος απ τις πηγές του στα ρη της Αιθιοπίας µέχρι και τις εκβολές στα β ρεια της χώρας, που διακλαδίζεται σε παραποτάµους και δηµιουργεί ένα δέλτα µεγάλης έ- κτασης. Πέρα απ αυτή τη λωρίδα απλώνονται ε- κτάσεις ερήµου, η Λιβυκή στα δυτικά και στα α- νατολικά η έρηµος που φτάνει µέχρι τον κ λπο του Σινά και την Ερυθρά θάλασσα. Η άγονη αυτή χώρα δεν θα είχε εξελιχθεί, εάν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριο ο Νείλος δεν πληµµ ριζε Η αρχαία Αίγυπτος και µετά την αποµάκρυνση των νερών του δεν ά- φηνε ένα στρώµα λάσπης που έκανε τη γη ε φορη 1. Στα ν τια της χώρας υπήρχαν µ νο γκοι βράχων, τα δάση σπάνιζαν και γι αυτ έλειπε η ξυλεία. Οι χθες του Νείλου ήταν γεµάτες απ καλάµια, λωτο ς και πάπυρους, που φώλιαζε πλήθος πουλιών. Η χώρα γεωγραφικά ή- ταν χωρισµένη σε δ ο τµήµατα: το ν τιο και ορειν αποτελο σε η Άνω Αίγυπτος και το β ρειο µε το έλτα του Νείλου, που βρέχεται απ τη Μεσ γειο θάλασσα, η Κάτω Αίγυπτος. Στο τµήµα αυτ εντοπίζεται το πιο ευάλωτο ση- µείο, η χερσ νησος του Σινά, µέσω της οποίας ε- ξασφαλιζ ταν η επαφή µε τους άλλους λαο ς της Εγγ ς Ανατολής. Ταυτ χρονα µως αποτελο σε και τη δίοδο των εισβολέων προς την Αίγυπτο. 2.2 Οικονοµική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση Η οικονοµία. Η ζωή στην Αίγυπτο ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε το Νείλο και τις πληµµ ρες του 2. Η άρδευση των χωραφιών και η συντήρηση των αυλακιών ήταν µια επίπονη και συνεχής εργασία που δίδαξε τη συνεργασία στους κατοίκους, αλλά δηµιουργο σε και την ανάγκη της ε- πίβλεψης του κράτους. Στη γ νιµη απ τον ποτα- µ αιγυπτιακή γη καλλιεργο νταν εκτ ς απ το σιτάρι και το κριθάρι, το λινάρι, τα οπωροφ ρα δένδρα και τα κηπευτικά. Οι Αιγ πτιοι στις - χθες του Νείλου µάζευαν πάπυρους και λωτο ς. Σε επίπεδο οικογενειακής παραγωγής κατασκε αζαν ένα είδος µπίρας απ τη ζ µωση κριθαρένιου ψωµιο. Ασχολήθηκαν µε την κτηνοτροφία αλλά και το ψάρεµα στα νερά του ποταµο. Η βάση της οικονοµίας στην Αίγυπτο ήταν η γεωργία. Η συστηµατική οργάνωσή της ήταν κάτω α- π την άµεση επίβλεψη του κράτους, δηλαδή του 1. Η σηµασία του Νείλου για τους Αιγ πτιους Ο Νείλος δεν κοµίζει µ νον το νερ. Η πληµµ ρα φτάνει φορτωµένη µε λάσπη που αποσπάται κυρίως απ τα ηφαιστειογενή χώ- µατα της Άνω Αβυσσηνίας. Στην Αίγυπτο, η πιο αργοκ λιστη πορεία του ποταµο ευνοεί την πρ σχωση στα χωράφια που σκεπάζει τ τε. Αυτ που συνθέτει το το το τ σο ε φορο έδαφος της Αιγ πτου, που επιτρέπει σήµερα δ ο ή τρεις σοδειές τον χρ νο, είναι αυτή η λάσπη, συµπληρωµένη µε το φυλλ χωµα. Καταλαβαίνουµε το γιατί οι Αιγ πτιοι, βλέποντας αυτή την πληµµ ρα, που τους φέρνει συγχρ νως νερ και χώµα, την έκαναν θε, τον Χαπί, και συνέθεσαν µνους προς τιµήν του: «Χαίρε Χαπί, βγες σε το τη τη γη και φτάσε για να δώσεις τη ζωή στην Αίγυπτο εσ που κρ βεις τον ερχοµ σου µες στα σκοτάδια [οι Αιγ πτιοι δεν γνώριζαν τις πηγές του Νείλου]... Κ µα που απλώνεται πάνω στα περιβ λια... για να δώσει τη ζωή σ λους - σους διψο ν. Απ τη στιγµή που υψώνεται, η γη φωνάζει απ α- γαλλίαση, χαίρεται κάθε κοιλία, κάθε ώµος σαλε ει απ το γέλιο, κάθε δ ντι αλέθει...». Jean Vercoutter, Η αρχαία Αίγυπτος, µετ. Αριστέα Παρίση, εκδ. Μ. Καρδαµίτσα, 1994, σ Τοιχογραφία απ ταφικ να της Θήβας. Ο κάτοχος του τάφου απεικονίζεται να κυνηγάει στα έλη, συνοδευ µενος απ τη σ ζυγ του και την κ ρη του. Στο κυνήγι συµ- µετέχει και η γάτα του, η οποία επιτίθεται στα πουλιά. 21

2 22 2. Οι πληµµ ρες του Νείλου Μερικοί Έλληνες θέλοντας να φανο ν έξυπνοι έδωσαν τρεις εξηγήσεις για τις πληµµ ρες του Νείλου. Με τις δ ο απ τις εξηγήσεις αυτές δεν αξίζει ο τε να ασχοληθεί κανείς παρά µ νο για να τις αναφέρει. Η πρώτη είναι - τι τα µελτέµια είναι η αιτία που πληµµυρίζει ο ποταµ ς, γιατί ε- µποδίζουν το Νείλο να χ νεται στη θάλασσα. Αλλά πολλές φορές µελτέµια δεν εφ σηξαν και ο Νείλος κάνει πάντα τα ίδια... Η δε τερη εξήγηση, ακ µα λιγ τερο λογική απ την προηγο µενη και πιο φανταστική, που λέει ο λ γος, είναι τι ο Νείλος τα κάνει αυτά επειδή πηγάζει απ ευθείας απ τον Ωκεαν που περιβάλλει ολ κληρη τη γη. Η τρίτη εξήγηση είναι η πιο αληθοφανής, αλλά και εκείνη που απέχει περισσ τερο απ την αλήθεια. Λέει, δηλαδή, χωρίς ο τε αυτή να δίνει λ ση, τι ο Νείλος προέρχεται απ χι νια που λειώνουν. Ηρ δοτος, Β, µετ. Αγγ. Βλάχου. φαραώ. Βασιλικοί υπάλληλοι παρακολουθο σαν τις γεωργικές εργασίες και συγκέντρωναν απ τη συγκοµιδή το ποσοστ που ανήκε στο φαραώ. Ο λα ς εργαζ ταν παράλληλα στην οικοδ - µηση των µεγάλων έργων, ναών, ανακτ ρων, ταφικών µνηµείων τα οποία κατασκε αζαν οι φαραώ. Μεγάλος αριθµ ς ειδικευµένων τεχνιτών, µεταλλουργών, ξυλουργών, κεραµοποιών, ναυπηγών, αρχιτεκτ νων κ.ά., κατασκε αζε ποικίλα προϊ ντα για µια εξελιγµένη κοινωνία. Αρκετοί τεχνίτες εργάζονταν σε ιδιωτικά εργαστήρια, οι περισσ τεροι µως και οι καλ τεροι εργάζονταν στα ανακτορικά εργαστήρια, δι τι ο κ ριος γκος της βιοτεχνικής παραγωγής, πως και του εµπορίου, ήταν ελεγχ µενος απ το φαραώ. Το εµπ ριο βασιζ ταν στην εξαγωγή του πλεονάσµατος των παραγ µενων στην Αίγυπτο αγαθών, πως δηµητριακών, παπ ρου, ή πρώτων υ- λών, πως χρυσο, και στην εισαγωγή υλών που έλειπαν απ τη χώρα, πως ξυλείας, χαλκο, αργ ρου κ.ά. Η παροχή υπηρεσιών ήταν ένας άλλος οικονοµικ ς τοµέας που απασχολο σε αρκετά µεγάλο αριθµ πολιτών. Η διοίκηση είχε ανάγκη απ µορφωµένους πολίτες και µε ειδικές γνώσεις: οι ιερείς για την κάλυψη των αναγκών ε- ν ς θεοκρατικο κράτους, οι γραφείς, που γνώριζαν τη δ σκολη ιερογλυφική γραφή για τη λειτουργία της κρατικής µηχανής και οι επαγγελµατίες στρατιωτικοί για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της αυτοκρατορίας, συνέβαλαν λοι στην καλ τερη οργάνωση και λειτουργία του κράτους. Η κοινωνία. Η συµµετοχή των Αιγυπτίων στην παραγωγική διαδικασία είχε τις συνέπειές της στη διάρθρωση της κοινωνίας. Στην κορυφή βρισκ ταν ο φαραώ, ο οποίος ενσάρκωνε τον επίγειο θε αλλά και το κράτος. Σ αυτ ν ο λα ς εναπ θετε τις ελπίδες του για την επιτυχία των συλλογικών του προσπαθειών. Ήταν απροσπέλαστος και η θέλησή του αποτελο σε ν µο για τους υπηκ ους. Στην κοινωνική ιεραρχία κάτω απ αυτ ν βρίσκονταν οι ιερείς, οι ανώτατοι κρατικοί υπάλληλοι και οι γραφείς που συγκροτο σαν την τάξη των ισχυρών. Ιδιαίτερη κοινωνική οµάδα αποτελο σαν οι επαγγελµατίες στρατιωτικοί, που κληρονοµο σαν το επάγγελµα και στους οποίους ο φαραώ παραχωρο σε εκτάσεις γης για καλλιέργεια. Το µεγαλ τερο µως µέρος της αιγυπτιακής κοινωνίας αποτελο σαν οι ελε θεροι πολίτες, γεωργοί ή τεχνί- τες, που εργάζονταν σκληρά για το µεγαλείο του φαραώ. Οι δο λοι, τέλος, προέρχονταν απ τους πολέµους ή αγοράζονταν απ τους εµπ ρους. Υ- πήρχαν ιδιωτικοί δο λοι, που σπανίως ξεπερνο σαν τους δ ο σε κάθε οικογένεια και κρατικοί, που ανήκαν στο φαραώ και εργάζονταν στα κρατικά εργαστήρια, στους ναο ς, στα ορυχεία, τα λατοµεία κ.ά. Ωστ σο, στην ιεραρχηµένη αιγυπτιακή κοινωνία διακρίνουµε κάποια κοινωνική ευελιξία. Ιδιαίτερα στην περίοδο του Νέου Βασιλείου, το σ στηµα των κοινωνικών τάξεων δεν ή- ταν αυστηρά κλειστ, αφο, έστω και σε περιορισµένη κλίµακα, υπήρχε η δυνατ τητα µεταπήδησης απ τη µια τάξη στην άλλη. Είναι γνωστ τι άνθρωποι ταπεινής κοινωνικής προέλευσης έ- φτασαν να καταλάβουν σηµαντικά αξιώµατα και έπαιξαν σπουδαίο ρ λο στην εποχή τους. Η πολιτική οργάνωση. Η οργάνωση του κράτους απ τις αρχές ήδη της 3ης χιλιετίας π.χ. βασιζ ταν στην ιδέα της θεοποίησης του φαραώ. Ο ρ λος της θρησκείας στη ζωή των Αιγυπτίων, - πως άλλωστε και στη ζωή των λαών της Μεσοποταµίας, ήταν καθοριστικ ς. Πλήθος επιγραφών αναφέρουν το φαραώ ως θε, ενώ υπάρχουν και κείµενα που τον αντιµετώπιζαν ως άνθρωπο. Σε καµία περίπτωση δεν µείωναν µως τη θεϊκή του υπ σταση, δεδοµένου τι οι θεοί παρουσιάζονταν µε ανθρώπινες ιδι τητες στους αιγυπτιακο ς µ θους. Η οργάνωση του κράτους είχε χαρακτήρα θεοκρατικ *. 2.3 Η ιστορία Η προϊστορία. Η προέλευση των πρώτων κατοίκων της Αιγ πτου είναι άγνωστη και καµία ε- πιστηµονική απάντηση σε,τι αφορά την καταγωγή τους δεν είναι πειστική. Πρ κειται µάλλον για λαο ς διαφορετικής προέλευσης. Τα πρωιµ τερα δείγµατα οργανωµένης ζωής στην Αίγυπτο ανάγονται στα τέλη της 5ης χιλιετίας π.χ. Είναι οικισµοί νεολιθικο χαρακτήρα, των οποίων οι κάτοικοι ασχολήθηκαν µε την καλλιέργεια της Ξ λινα ταφικά οµοιώµατα. Τα έβαζαν στους τάφους για να διευκολ νουν τη µεταθανάτια ζωή του νεκρο. Οµοίωµα γεωργο που οργώνει (επάνω). Οµοίωµα σιταποθήκης (κάτω). Αναπαράσταση τοιχογραφίας που απεικονίζει εργασίες θερισµο. Απ τάφο της Θήβας. 23

3 3. Οι εργασίες για την κατασκευή της πυραµίδας του Χέοπος σο βασίλευε ο Ραµψίνιτος υ- πήρχε µεγάλη ευνοµία σ ολ κληρη την Αίγυπτο και µεγάλη ευηµερία. Μετά µως, πως µου είπαν οι ιερείς, ταν βασίλευε ο Χέοψ, τους προκάλεσε κάθε είδους δυστυχίες. Έκλεισε λους τους ναο ς κι έτσι εµπ δισε τους Αιγυπτίους να κάνουν τις θυσίες τους. Ύστερα έβαλε λους τους Αιγυπτίους να δουλε ουν γι αυτ ν. Άλλοι έσερναν ογκ λιθους απ τα λατοµεία που βρίσκονταν στο ρος Αράβιο µέχρι το Νείλο. Οι ογκ λιθοι µεταφέρονταν στον ποταµ πάνω σε βάρκες. Απ εκεί άλλοι τους παραλάµβαναν και τους έσερναν προς το Λιβυκ λεγ µενο ρος. Εργάζονταν εκατ χιλιάδες άνθρωποι σε βάρδιες, τρεις µήνες η καθεµιά. Χρειάστηκαν δέκα χρ νια σκληρής δουλειάς του λαο για να κατασκευαστεί ο δρ µος που πάνω του έσερναν τους ογκ λιθους, έργο που, κατά τη γνώµη µου, δεν είναι κατώτερο απ την πυραµίδα. (Το µήκος του δρ µου είναι πέντε στάδια, το πλάτος του δέκα οργιές, το ψος του, στο πιο ψηλ ση- µείο, οχτώ οργιές. Είναι κατασκευασµένος απ λαξευµένες πέτρες, µε α- νάγλυφες παραστάσεις ζώων). έκα χρ νια χρειάστηκαν για να γίνει η πυραµίδα και τα υπ γεια κτίσµατα που βρίσκονται στο λ φο που είναι η πυραµίδα, και που ο Χέοψ έκανε τον τάφο του ένα νησί, ανοίγοντας διώρυγα απ το Νείλο. Το χτίσιµο της πυραµίδας κράτησε είκοσι χρ νια. Έχει τετράγωνη βάση και κάθε πλευρά έχει µήκος οχτώ πλέθρα και ψος ίσο. Είναι απ λαξευµένες πέτρες άριστα συναρµολογηµένες. Κανένας ογκ λιθος δεν έχει µήκος λιγ τερο απ τράντα π δια. Ηρ δοτος, Β, 124 µετ. Αγγ. Βλάχου. 24 γης, το κυνήγι και το ψάρεµα. Την 4η χιλιετία π.χ. οι οικισµοί στην κοιλάδα του Νείλου πληθαίνουν, οι κάτοικοί τους γνωρίζουν τη χρήση των µετάλλων και καλλιεργο ν συστηµατικά τη γη. Ήταν χωρισµένοι σε φυλές που η καθεµιά έχει το δικ της ηγεµ να και προστάτη, ένα θεοποιηµένο ζώο, φυτ ή αντικείµενο. Οι συνεχείς συγκρο σεις ανάµεσα στις φυλές καταλήγουν στη συνένωσή τους σε δ ο βασίλεια, της Άνω και της Κάτω Αιγ πτου. Η περίοδος αυτή, που ονοµάζεται προδυναστική, τελειώνει περίπου στις αρχές της 3ης χιλιετίας π.χ., ταν ο ηγεµ νας της Άνω Αιγ πτου, γνωστ ς στην παράδοση µε το νοµα Μήνης, ένωσε τα δ ο βασίλεια σε ένα µε πρωτε ουσα τη Μέµφιδα, στο ν τιο άκρο του έλτα. Έκτοτε αρχίζει η ιστορία της αρχαίας Αιγ πτου, η οποία διακρίνεται σε τρεις µεγάλες περι δους, ενώ τριανταµία δυναστείες κυριάρχησαν µέχρι την κατάληψη της χώρας απ το Μ. Α- λέξανδρο. Το Αρχαίο Βασίλειο (περ π.χ.) µε πρωτε ουσα τη Μέµφιδα. Την περίοδο αυτή οι Αιγ πτιοι επεκτείνουν τις κατακτήσεις τους σε γειτονικές περιοχές µε στ χο την απ κτηση µετάλλων. Στα ν τια καταλαµβάνουν τη Νουβία (σηµ. Σουδάν), που είχε κοιτάσµατα χρυσο, και στα ανατολικά την πλο σια σε χαλκ χερσ νησο του Σινά. Την εποχή της ακµής του Αρχαίου Βασιλείου κατασκευάστηκαν µεγάλα οικοδοµήµατα, πως ναοί, ανάκτορα και οι µεγάλες πυραµίδες στη Γκίζα 3. Στο τέλος αυτής της περι δου ση- µειώθηκε κρίση που οφείλεται στην εξασθένιση της κεντρικής εξουσίας και στην α ξηση της δ ναµης ορισµένων τοπικών διοικητών. Θρησκευτικές έριδες αλλά και πολιτικές ταραχές είχαν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της ζωής των χωρικών και των ευγενών. Το Μέσο Βασίλειο (περ π.χ.) µε πρωτε ουσα τη Θήβα στην Άνω Αίγυπτο. Τους πρώτους αιώνες αυτής της περι δου το κράτος αναδιοργανώθηκε και επιχειρήθηκαν εκστρατείες στη Νουβία, τη Λιβ η και τη Συρία. Οι περισ- σ τεροι ηγεµ νες ήταν προικισµένοι µε διοικητικές ικαν τητες και είχαν ανοικτο ς πνευµατικο ς ορίζοντες. Ενέπνευσαν στους υπηκ ους τους την κατασκευή αρχιτεκτονικών και εγγειοβελτιωτικών έργων. Ακολο θησε, ωστ σο, µια µεταβατική περίοδος περίπου δ ο αιώνων, στη διάρκεια της οποίας η Αίγυπτος στο µεγαλ τερο µέρος της κατακτήθηκε απ έναν ασιατικ, νο- µαδικ λα, τους Υξώς. Η διακυβέρνησή τους, - πως φαίνεται, δεν στράφηκε εναντίον του αιγυπτιακο τρ που ζωής, καθώς δεν έκαναν καµία απ πειρα να εξαλείψουν τις θρησκευτικές δοξασίες και τις αιγυπτιακές παραδ σεις. Οι τελευταίοι ηγεµ νες των Υξώς επέβαλαν αυστηρή διακυβέρνηση αιγυπτιακο χαρακτήρα. Έφεραν το βασιλικ τίτλο της Άνω και Κάτω Αιγ πτου και ίσως ήρθαν σε επιµειξία µε τον αιγυπτιακ βασιλικ οίκο των Θηβών. Ανέπτυξαν καλές σχέσεις µε τους λαο ς της Μεσοποταµίας και τους Κρήτες. Πιθαν τατα, την εποχή αυτή οι Αιγ πτιοι γνώρισαν απ τους Υξώς το πολεµικ άρµα, - πως υποδεικν ει η ευρεία διάδοση και χρήση του κατά την επ µενη περίοδο. Το Νέο Βασίλειο ( π.χ.) µε πρωτε ουσα τη Θήβα. Οι ηγεµ νες της Θήβας κατ ρθωσαν να εκδιώξουν τους Υξώς και ίδρυσαν Μερική άποψη του ναο του Άµµωνα- Ρα στο Λο ξορ ( π.χ.) ισχυρές δυναστείες µε σηµαντικο ς φαραώ. Την περίοδο αυτή οι εξωτερικοί π λεµοι α ξησαν τον πλο το της Αιγ πτου. Στα χρ νια της βασιλείας εν ς ισχυρο φαραώ, του Το θµωσι Γ (15ος αι. π.χ.), η αιγυπτιακή κυριαρχία επεκτάθηκε προς βορρά στην Ασία µέχρι τη Συρία. Οι λαοί της Μεσοποταµίας και οι Χετταίοι έστελναν φ ρους υποτέλειας αναγνωρίζοντας την αιγυπτιακή κυριαρχία στη Συρία. Τα τελευταία χρ νια της βασιλείας του Το θµωσι Γ, οι Αιγ πτιοι επεξέτειναν τα σ νορά τους και προς τα ν τια. Η ανώτερη στρατιωτική οργάνωση και ο οπλισµ ς, που βασιζ ταν στη χρήση του αλ γου και στα πολεµικά άρµατα, επέβαλαν την ειρήνη στο ν το µε στ χο την προστασία των χρυσοφ ρων περιοχών. Το 14ο αι. π.χ., ο φαραώ Ακενατών θέλησε να προχωρήσει σε θρησκευτικές µεταρρυθ- µίσεις επιβάλλοντας το µονοθεϊσµ, τη λατρεία του θεο Ήλιου. Επρ κειτο µως για προσπάθεια που δεν έφερε αποτέλεσµα. Υπάρχουν µαρτυρίες τι οι απλοί άνθρωποι δεν είχαν εγκαταλείψει τις παλαιές θε τητες. Το 13ο αι. π.χ., κυβέρνησε ο Ραµσής Β, τον οποίο οι αιγυπτιολ γοι αποκάλεσαν Μέγα, δι τι στη διάρκεια της µακρ χρονης βασιλείας του σηµειώθηκε οι κοδοµική άνθη- 25

4 ση στο εσωτερικ και ισχυροποιήθηκε η αιγυπτιακή κυριαρχία στο εξωτερικ. Στην εποχή του οι επιφάνειες των τοίχων των ναών διακοσµο νται µε σκηνές µαχών δίνοντας την εντ πωση ε- ν ς φαραώ-πολεµιστή. Οι σ γχρονοι µως µελετητές είναι επιφυλακτικοί στην αξιολ γηση των κατορθωµάτων του. Τα περισσ τερα ανάγλυφα απεικονίζουν τη µάχη του Καντές που έγινε στην περιοχή της Συρίας. Οι αιγυπτιακές πηγές θεωρο ν τη µάχη ως αιγυπτιακή νίκη, στην πραγµατικ τητα µως ο συνασπισµ ς των Χετταίων µε άλλους λαο ς της Μεσοποταµίας αποδείχθηκε α- ποτελεσµατικ τερος. Τη λαµπρή αυτή περίοδο του Νέου Βασιλείου, οι Αιγ πτιοι εκτ ς απ τις κατακτήσεις, δηµιο ργησαν εµπορικές σχέσεις µε π λεις της Φοινίκης, µε την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Το 12ο αι. π.χ. λαοί προερχ µενοι απ τα β ρεια, γνωστοί ως λαοί της θάλασσας, προκαλο ν αναταραχή µε τις επιδροµές τους στην ανατολική Μεσ γειο και αναγκάζουν τους Αιγυπτίους να ε- γκαταλείψουν τις ασιατικές τους κτήσεις. Τον Η θεά Άθωρ προστατε ει το φαραώ Σέθο Α. Απ τοιχογραφία του Νέου Βασι- παρακµή που οφείλεται εν µέρει στην προσπά- 11ο αι. π.χ. το Νέο Βασίλειο βρίσκεται πλέον σε λείου. (Παρίσι, Μουσείο Λο βρου) θεια ισχυρών ιερέων να επιβληθο ν στην εξουσία. Η ξένη κατάκτηση. Η περίοδος που ακολο θησε, µέχρι την κατάληψη της Αιγ πτου απ το Μ. Αλέξανδρο, ήταν µια µεταβατική φάση ξένης κατοχής µε αναλαµπές ισχυροποίησης του αιγυπτιακο κράτους. Απ τον 11ο αι. π.χ. µέχρι τον 7ο αι. π.χ. η Αίγυπτος παρακµάζει και βρίσκεται κάτω απ ξένη κυριαρχία. Στο πρώτο µισ του 7ου αι. π.χ. αποκτά την ανεξαρτησία της απ τους Ασσ ριους, ταν ο Ψαµµήτιχος κατορθώνει να γίνει φαραώ και κάνει πρωτε ουσα του κράτους τη Σάιδα στο έλτα. Τ τε αναπτ σσεται ιδιαίτερα το εµπ ριο µε τις ελληνικές π λεις και πολλοί Έλληνες µετ αναστε ουν στην Αίγυπτο. Την εποχή του διαδ χου του, φαραώ Νεκώ, τον 6ο αι. π.χ., πιθαν τατα οι Φοίνικες κατά παραγγελία του φαραώ έκαναν τον περ ίπλου της Α- φρικής. Την περίοδο αυτή της Σαϊτικής δυναστείας πολλοί Έλληνες χρησιµοποιήθηκαν ως µισθοφ φοι στους πολέµους που διεξήγαγαν οι φαραώ. Ο Άµασις, αν και ανέπτυξε εµπορικές σχέσεις µε ελληνικές π λεις, θέλοντας να εξασφαλίσει τη νοµιµοφροσ νη των Ελλήνων µισθοφ ρων, τους ενέταξε στη βασιλική σωµατοφυλακή. Ωστ σο, περι ρισε το ελληνικ εµπ ριο µέσα στην Αίγυπτο, επιτρέποντας τη διεξαγωγή του µ νο στη Σάιδα, τη Μέµφιδα και τη 26 Να κρατι, η οποία σταδιακά εξελίχθηκε στον κυρι τερο ελληνικ εµπορικ σταθµ στη Μεσ γειο. Ο Άµασις υποστήριξε τους Βαβυλώνιους, - ταν ηττήθηκαν απ τον Κ ρο Β, βασιλιά των Περσών (539 π.χ.). Τελικά η Αίγυπτος ενσωµατώθηκε στην περσική αυτοκρατορία, ταν ο γιος και διάδοχος του Κ ρου Β, ο Καµβ σης, αποµάκρυνε απ το θρ νο το γιο του Άµασι, Ψαµµήτιχο Γ (525 π.χ.). Έκτοτε οι Αιγ πτιοι πέρασαν στη διακυβέρνηση των Αχαιµενιδών Περσών βασιλέων. ταν ο Μ. Αλέξανδρος νίκησε τους Πέρσες στην Ισσ (333 π.χ.), προέλασε µέχρι την Αίγυπτο, που έγινε δεκτ ς ως απελευθερωτής απ τον περσικ ζυγ. Ανακηρ χθηκε φαραώ στη Μέµφιδα (332 π.χ.) και προσφωνήθηκε γιος του Άµµωνα- ία απ τους ιερείς του θεο. 2.4 Ο πολιτισµ ς Τµήµα του καταλ γου των βασιλέων της Αιγ πτου. Είχε χαραχτεί µε ιερογλυφικά στο να του Ραµσή Β. Η θρησκεία. Απ την αρχή της αιγυπτιακής ι- στορίας, ταν ακ µα δεν υπήρχε ενιαίο κράτος, η κάθε π λη είχε το δικ της θε -προστάτη. Η πολυθε α µως χαρακτήριζε τους Αιγ πτιους και στις υπ λοιπες περι δους της ιστορικής τους πορείας. Παρουσίαζαν τους θεο ς τους µε ανθρώπινο σώµα και κεφάλι κάποιου ζώου. Ο µεγαλ τερος θε ς ήταν ο Ρα, ο θε ς Ήλιος, τον οποίο εκπροσωπο σε ο φαραώ στη γη. Οι δηµοφιλέστεροι θεοί ήταν η Ίσις, ο σιρις και ο Ώρος. Ο φαραώ Αµένοφις, ο επονοµαζ µενος και Ακενατών, προσπάθησε να εξαλείψει την πολυθε α. Στράφηκε εναντίον των ιερέων και της λατρείας του Άµµωνος, προστάτη-θεο της Θήβας. Η προσπάθειά του να επιβάλει τη λατρεία του Ρα, του θεο Άγαλµα γραφέα της εποχής Ήλιου, ως µοναδικο θεο, συνάντησε την αντίδραση του ιερατείου και κατέληξε σε αποτυχία. (Παρίσι, Μουσείο Λο βρου) του Αρχαίου Βασιλείου Ο κοπιώδης τρ πος ζωής των Αιγυπτίων και οι κακουχίες είχαν δηµιουργήσει τη βαθιά πίστη τι η ζωή σ υνεχίζεται και µετά το θάνατο, εάν δεν καταστρεφ ταν το σώµα του νεκρο. Εξαιτίας του φ βου αυτο που σφράγισε τον πολιτισµ τους, οι Αιγ πτιοι ταρίχευαν τους νεκρο ς και τους έθαβαν σε ταφικά µνηµεία µαζί µε λα τα σκε η που τους ή- ταν αναγκαία για τη µεταθανάτια ζωή. Η αντίληψη αυτή που ήταν διαδεδο- 27

5 4. Η εφε ρεση της γραφής σ µφωνα µε τις αιγυπτιακές παραδ σεις Σωκράτης. Λοιπ ν άκουσα τι στα µέρη της Να κρατης της Αιγ πτου ήταν ένας απ τους παλαιο ς θεο ς που λάτρευαν εκεί και είχε για πουλί ιερ, αυτ που τ ονοµάζουν ί- βη το νοµα του ίδιου του θεο είναι Θεο θ. Αυτ ς βρήκε πρώτος τους α- ριθµο ς και την αριθµητική και τη γεωµετρία και την αστρονοµία, κι α- κ µα το τάβλι και τα ζάρια, και µάλιστα τα γράµµατα. Τ τε βασιλέας - λης της Αιγ πτου ήταν ο Θαµο ς που κατοικο σε τη µεγάλη π λη στο επάνω µέρος του τ που, που οι Έλληνες την ονοµάζουν Θήβα της Αιγ πτου και το θε της Άµµωνα. Σ αυτ ν το βασιλέα ήρθε ο Θεο θ να δείξει τις εφευρέσεις του και του είπε πως πρέπει να διαδοθο ν στους άλλους Αιγυπτίους. Αλλά εκείνος ρώτησε ποια ήταν η ωφέλεια της καθε- µιάς, και καθώς άκουγε την απάντηση, ανάλογα που του φαίνονταν σωστά ή µη σωστά τα λεγ µενα, π τε τα έψεγε και π τε τα επαινο σε. Λένε - τι πολλά είπε για την κάθε τέχνη ο Θαµο ς στον Θεο θ π τε προς έπαινο π τε προς ψ γο θα πολυλογο σαµε αν το επαναλαµβάναµε. ταν µως ήρθαν στα γράµµατα, «Το τη η εφε ρεση, ω Βασιλέα», είπε ο Θεο θ, «θα κάµει τους Αιγ πτιους πιο σοφο ς και ικανο ς στη µνήµη βρέθηκε το φάρµακο της µνήµης και της σοφίας». Ο βασιλέας µως αποκρίθηκε: «Ω εφευρετικ τατε Θεο θ, άλλος είναι άξιος να γεννά τις τέχνες και άλλος είναι άξιος να κρίνει π ση βλάβη και π ση ωφέλεια θα φέρουν σ αυτο ς που θα τις χρησιµοποιήσουν. Να, τώρα, εσ που είσαι ο πατέρας των γραµµάτων Πλάτων, Φαίδρος, 274 µετ. Γ. Σεφέρης, εκδ. Λέσχη µένη σε λα τα κοινωνικά στρώµατα συµπεριλαµβανοµένου και του φαραώ, οδήγησε στην κατασκευή µεγάλων ταφικών µνηµείων µε εξαίρετη διακ σµηση, τα οποία περιείχαν αφάνταστα πλο τη. Τα πολ τιµα σκε η και ο πολυτελής στολισµ ς των νεκρών φαραώ και ευγενών έγιναν η αφορµή για συστηµατική τυµβωρυχία ήδη απ την αρχαι τητα. Η γραφή. Καθοριστική για τη γνώση της ιστορίας της Αιγ πτου ήταν η αποκρυπτογράφηση των ιερογλυφικών, δηλαδή των χαρακτήρωνσυµβ λων που χρησιµοποιο σαν απ την 4η χιλιετία π.χ. οι κάτοικοι της χώρας στη γραφή. Η επιν ηση και η χρησιµοποίηση της γραφής είναι χωρίς αµφιβολία ένα απ τα στοιχεία που δηλώνουν το πολιτιστικ τους επίπεδο 4. Η δυσκολία στην απ δοση και την εκµάθηση της ιερογλυφικής γραφής προϋπέθετε ειδίκευση και συνεχή ε- νασχ ληση. Ένας απλ ς πολίτης στη διάρκεια του Νέου Βασιλείου είχε τη δυνατ τητα να εκπαιδευτεί ως γραφέας και να ακολουθήσει σταδιοδροµία δηµοσίου υπαλλήλου, γεγον ς που του προσέδιδε κ ρος 5. Οι γραφείς κατέγραψαν σε παπ ρους τα έργα και τη δράση των φαραώ, ενώ τοίχοι πολλών µνηµείων, ναών και τάφων, ή- ταν καλυµµένοι απ ιερογλυφικά που σχεδίασαν ειδικευµένοι τεχνίτες µε την καθοδήγηση των γραφέων. Η αποκρυπτογράφησή τους οφείλεται στο Γάλλο αιγυπτιολ γο J. Champollion, ο οποίος το 1822 διάβασε το κείµενο µιας τρίγλωσσης επιγραφής, που ήταν χαραγµένο σε στήλη µε ιερογλυφικά, µε απλοποιηµένα ιερογλυφικά της ελληνιστικής περι δου και µε ελληνικά στοιχεία. Η στήλη της Ροζέτας, πως είναι γνωστή απ το νοµα της π λης που αποκαλ φθηκε, είχε χαραγµένο ένα κείµενο που υµνο σε τον Πτολεµαίο Ε, βασιλιά της Αιγ πτου. Τα γράµµατα. Τα περισσ τερα αιγυπτιακά κείµενα αναφέρονται στη δράση και τα κατορθώµατα των φαραώ τα κείµενα λογοτεχνικο περιεχοµένου είναι ελάχιστα εξαιτίας ίσως της δυσκολίας της γραφής, που δεν άφησε το περιθώριο να εκφραστο ν γραπτώς πολλοί άνθρωποι. σα διατηρήθηκαν είναι ποιήµατα θρησκευ- 5. Ένας γραφέας µιλά για τα πλεονεκτήµατα του επαγγέλµατ ς του τικο και λυρικο περιεχοµένου αλλά και λαϊκές διηγήσεις. Μου λένε τι εγκατέλειψες το γράψιµο και άρχισες τις διασκεδάσεις, τι προτιµάς να δουλε εις στα Οι επιστήµες. Η παρακολο θηση των πληµ- µυρών του Νείλου και της κίνησης των αστέρων χωράφια και γ ρισες την πλάτη σου έδωσε την ευκαιρία ανάπτυξης εµπειρικών α- στα γράµµατα. ε θυµάσαι την κατάσταση του καλλιεργητή που αντιµε- στρονοµικών γνώσεων, πως είναι η καθιέρωση του ηµερολογίου των 365 ηµερών, ο χωρισµ ς τωπίζει την καταγραφή του φ ρου της σοδειάς, ταν το φίδι έχει πάρει του έτους σε µήνες και εβδοµάδες αλλά και ο το µισ σιτάρι και ο ιπποπ ταµος έχει προσδιορισµ ς της ώρας βάσει της ηλιακής καταβροχθίσει το υπ λοιπο; Τα ποντίκια αφθονο ν στα χωράφια. Οι α- σκιάς. Η ανάγκη µέτρησης των καλλιεργήσιµων ε- κρίδες έρχονται. Τα β δια καταβροχθίζουν. Τα σπουργίτια φέρνουν κα- κτάσεων γης που χάνονταν λ γω των πληµµυρών συνέβαλε στην ανάπτυξη της πρακτικής γεωµετρίας. Φαίνεται µως τι οι µαθηµατικές ταστροφή στον καλλιεργητή.,τι α- ποµένει τελικά στο αλώνι το αρπάζουν οι κλέφτες. Το ζευγάρι τα β δια γνώσεις ήταν περισσ τερο εξελιγµένες, πως πέθαναν, ενώ ργωναν και αλώνιζαν. τουλάχιστον µπορο µε να εικάσουµε απ την Και τώρα έρχεται ο γραφέας στην - κατασκευή των πυραµίδων. χθη του ποταµο για να καθορίσει το Η ταρίχευση των νεκρών βοήθησε στην απ κτηση γνώσεων ανατοµίας και ιατρικής. Απ κεί- τάνε ξ λα και οι Νο βιοι ραβδιά απ φ ρο της σοδειάς. Οι επιστάτες κρα- φοίνικα και λένε «φέρτε το σιτάρι», µενα παπ ρων που έχουν διασωθεί, διαβάζουµε αν και δεν υπάρχει καθ λου. έρνουν τον καλλιεργητή, τον δένουν και για διαγνώσεις που έκαναν και τρ πους θεραπείας που εφάρµοζαν. Η φήµη των γιατρών της Αιγ πτου ήταν µεγάλη και διαδεδοµένη ακ µα και προς τα κάτω. Έδεσαν τη γυναίκα τον πετάνε στο πηγάδι µε το κεφάλι στον ελληνικ κ σµο. του µπροστά του, τα παιδιά του είναι Οι τέχνες. Η αρχιτεκτονική, η γλυπτική αλλά στα δεσµά. Οι γείτονες τους παρατάνε και φε γουν. Έτσι το σιτάρι τους και η ζωγραφική στην Αίγυπτο βρίσκονταν στην χάνεται. µως ο γραφέας είναι πάνω υπηρεσία των φαραώ. Σκοπ ς των καλλιτεχνών απ λους. Αυτ ς που δουλε ει στο ήταν να προβάλουν τη ζωή και τη δράση των φαραώ. Τα καλλιτεχνικά επιτε γµατα, µνηµειακο * πληρώσει χρέη. Πρ σεξέ το καλά. γράψιµο δε φορολογείται, δεν έχει να χαρακτήρα, επιβάλλονταν µε τις διαστάσεις τους. A. Gardiner, Η Αίγυπτος των Φαραώ, µετ.. Παυλάκης, Οι αχανείς επίπεδες επιφάνειες της αιγυπτιακής γης, σε συνδυασµ µε την ανάγκη των ηγεµ νων εκδ. Φ ρµιγξ, 1996, σ να επιβληθο ν µέσω των έργων τους, οδήγησαν στην κατασκευή µνηµείων που επιβάλλονταν µε τον γκο. Οι πυραµίδες του Χέοπος, του Χεφρήνος και του Μυκερίνου στη Γκίζα, οι µεγάλοι ναοί στο Λο ξορ και το Καρνάκ µε το πλήθος των κι νων που στήριζαν περιστ λια και υπ στυλες αίθουσες είναι ενδ εικτικά δείγµατα της αρχιτεκτονικής. Οι επιφάνειες των περισσ τερων ναών αλλά και των νεκρικών θαλάµων των τάφων ήταν γεµάτες µε παραστάσεις ζωγραφιστές ή α- 29

6 νάγλυφες που εξιστορο σαν τη δράση των φαραώ αλλά και πτυχές της καθηµερινής ζωής. Ε- κτ ς απ τα µεγάλα σε διαστάσεις αγάλµατα που διακοσµο σαν ναο ς και ταφικά µνηµεία, κατασκευάστηκαν και µικρ τερα απ ξ λο ή πέτρα, πραγµατικά κοµψοτεχνήµατα. Πολλά έργα µικροτεχνίας κατασκευασµένα απ µέταλλα, πολ τιµους ή ηµιπολ τιµους λίθους συµπληρώνουν τις γνώσεις µας για τις καλλιτεχνικές επιλογές και τα επιτε γµατα των Αιγυπτίων. Κοσµήµατα απ χρυσ, ήλεκτρο* και πολ τιµους λίθους της εποχής του Μέσου Βασιλ είου. ÛÎ ÛÂÈ - Ú ÛÙËÚÈfiÙËÙÂ 1. Να προσδιορίσετε τη σηµασία του γεωγραφικο παράγοντα στη διαµ ρφωση και στην εξέλιξη του αιγυπτιακο πολιτισµο. 2. Η προσεκτική παρατήρηση των εικ νων της σ. 23 σε ποια συµπεράσµατα σας ο- δηγεί σον αφορά τις ασχολίες και την καθηµερινή ζωή των κατοίκων της αρχαίας Αιγ πτου; 3. Ποια είναι η σηµασία της επιν ησης και της χρήσης γραφής α π τους Αιγ πτιους; (Να λάβετε υπ ψη σας και το παράθεµα 4). 4. Πώς κρίνετε την προσπάθεια του Αµένοφι (Ακενατών) για την εξάλειψη της πολυθε ας; Ποιες αλλαγές θα µπορο σε να επιφέρει µια τέτοια µεταρρ θ µιση και γιατί δεν τελεσφ ρησε; 5. Να συγκρίνετε τον τρ πο πολιτικής οργάνωσης των λαών της Μεσοποταµίας µε αυτ ν των Αιγυπτίων. 30

2. Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Σελ )

2. Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Σελ ) 2. Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ (Σελ. 20-23) 2.1. Η Χώρα. Νείλος : Πηγές από Αιθιοπία και δέλτα. Δυτικά : Η Λιβυκή έρημος. Ανατολικά : Η έρημος του Σινά έως Ερυθρά Θάλασσα. Λάσπη Ευφορία. Άνω Αίγυπτος-Κάτω Αίγυπτος. 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΥΠΤΟΣ. Κάτω Αίγυπτος: είναι το βόρειο τμήμα που βρέχεται από την Μεσόγειο. Αποτελεί το εύφορο τμήμα- δέλτα του Νείλου Πρωτεύουσα η Μέμφιδα

ΑΙΓΥΠΤΟΣ. Κάτω Αίγυπτος: είναι το βόρειο τμήμα που βρέχεται από την Μεσόγειο. Αποτελεί το εύφορο τμήμα- δέλτα του Νείλου Πρωτεύουσα η Μέμφιδα ΑΙΓΥΠΤΟΣ Κάτω Αίγυπτος: είναι το βόρειο τμήμα που βρέχεται από την Μεσόγειο. Αποτελεί το εύφορο τμήμα- δέλτα του Νείλου Πρωτεύουσα η Μέμφιδα Άνω Αίγυπτος: είναι το νότιο τμήμα και ορεινό τμήμα υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Με τον Αιγυπτιακό

Με τον Αιγυπτιακό Με ποιον πολιτισμό θα ασχοληθούμε; Με τον Αιγυπτιακό Η θέση της Αιγύπτου Τι βλέπετε; Αίγυπτος και Νείλος Η Αίγυπτος οφείλει την ύπαρξη της στον Νείλο. Το άγονο έδαφος κατέστη εύφορο χάρη στις πλημμύρες,

Διαβάστε περισσότερα

2 ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 02

2 ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 02 Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2 ΔΕΜΟΙΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ 02 2.1.Η χώρα Το βορειοανατολικό τμήμα της Αφρικής, το οποίο διαρρέει ο Νείλος. Ηρόδοτος: Αποκαλεί την Αίγυπτο «δώρο του Νείλου». Γιατί; -Ο Νείλος δημιουργεί μια λωρίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ. Α Λυκείου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ. Α Λυκείου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Α Λυκείου Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ A OI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Αίγυπτος................................................... 5 Διαγώνισμα 1ου κεφαλαίου.................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ. Α Λυκείου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ. Α Λυκείου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Α Λυκείου Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ A OI ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Αίγυπτος................................................... 5 Διαγώνισμα 1ου κεφαλαίου.................................................

Διαβάστε περισσότερα

6. Οι Μήδοι και οι Πέρσες Στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.χ., στο β ρειο τµήµα του οροπεδίου του Ιράν εγκαταστάθηκαν οι Μήδοι και στο ν τιο οι Πέρσες. Μέχρι τον 7ο αι. π.χ., αµφ τεροι ήταν εξαρτηµένοι απ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, τους Φαραώ. Σκοπός της πυραμίδας ήταν να «στεγάσει» το νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια της

Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, τους Φαραώ. Σκοπός της πυραμίδας ήταν να «στεγάσει» το νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια της ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ Οι πυραμίδες είναι τάφοι για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, τους Φαραώ. Σκοπός της πυραμίδας ήταν να «στεγάσει» το νεκρό Φαραώ κατά τη διάρκεια της μεταθανάτιας ζωής του. Οι αρχαιολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΕ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ επιμέλεια: ΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ φιλόλογος Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ 2.1 Η χώρα Αίγυπτος: ΒΑ τμήμα της Αφρικής, το οποίο διαρρέει ο Νείλος. Σπουδαιότητα του ποταμού για την εξέλιξη της χώρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) Τόμος 1ος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΓΥΠΤΟΣ:Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΞΕΙΣ Α 1,Α 2

ΑΙΓΥΠΤΟΣ:Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΞΕΙΣ Α 1,Α 2 ΑΙΓΥΠΤΟΣ:Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΝΕΙΛΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΑΞΕΙΣ Α 1,Α 2 Η αρχή του Αιγυπτιακού πολιτισμού Αρχαία Περίοδος Με βάση τα τελευταία συμπεράσματα των επιστημονικών ερευνών, η χρονολόγηση των διαφόρων εποχών της

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6336 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1ο ΘΕΜΑ 1.α. (I). Να αντιστοιχίσετε στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα στοιχείο της Στήλης Α περισσεύει. Οι σωστές απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. (Ι). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος.

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. (Ι). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Ι). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 1. Βασιλεύς ονομαζόταν ο ανώτατος άρχοντας των μυκηναϊκών ανακτόρων. 2.Οι

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ Χτισμένες στη Νεκρόπολη της Γκίζας, μία ανάσα από την πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το Κάιρο, αποτελούν το αρχαιότερο

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία

Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία Ομάδα: Μομφές Μέλη: Δανιήλ Σταμάτης Γιαλούρη Άννα Βατίδης Ευθύμης Φαλαγγά Γεωργία ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ H γενική τάση των κατοίκων της Αιγύπτου στις επιστήμες χαρακτηριζόταν από την προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Èı Ó ÎÙ ÛË ÙÔ ÎÚ ÙÔ ÙˆÓ ÃÂÙÙ ˆÓ ÚÔ Ï ÛË ÙˆÓ ÃÂÙÙ ˆÓ ªÂÁ Ï ÂÎÛÙÚ ÙÂ Â ÙˆÓ ÃÂÙÙ ˆÓ. ÂappleÈ ÚÔÌ ÙˆÓ «Ï ÒÓ ÙË ı Ï Û- Û» À π O O O.

Èı Ó ÎÙ ÛË ÙÔ ÎÚ ÙÔ ÙˆÓ ÃÂÙÙ ˆÓ ÚÔ Ï ÛË ÙˆÓ ÃÂÙÙ ˆÓ ªÂÁ Ï ÂÎÛÙÚ ÙÂ Â ÙˆÓ ÃÂÙÙ ˆÓ. ÂappleÈ ÚÔÌ ÙˆÓ «Ï ÒÓ ÙË ı Ï Û- Û» À π O O O. 5. Οι Χετταίοι ή Χεττίτες Με επίκεντρο την ανατολική περιοχή της Μ. Ασίας συγκροτήθηκε στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.χ. ένα ισχυρ κράτος. Κάτοικοί του ήταν γηγενείς ασιατικοί πληθυσµοί και «ινδοευρωπαϊκά»

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ( π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή.

Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ( π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή. Ι. ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100π.Χ.) 3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - Η Κρήτη κατοικήθηκε για πρώτη φορά τη... εποχή. - Ο σημαντικότερος οικισμός ήταν η... - Κατά τη 2 η και 3 η χιλιετία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ. Α Λυκείου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ. Α Λυκείου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Θ. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ Α Λυκείου Θέση υπογραφής δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εφόσον η υπογραφή προβλέπεται από τη σύμβαση Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ) Τόµος 1ος ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Από τους προϊστορικούς πολιτισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Ιστορίας. Ελένη Ζέρβα

Εργασία Ιστορίας. Ελένη Ζέρβα Εργασία Ιστορίας U«Μυκηναϊκός Πολιτισµός» UΜε βάση τις πηγές και τα παραθέµατα Ελένη Ζέρβα Α1 Μελετώντας τον παραπάνω χάρτη παρατηρούµε ότι τα κέντρα του µυκηναϊκού κόσµου ήταν διασκορπισµένα στον ελλαδικό

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09

των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 των ερ γα το τε χνι τών εργοστασίων Τσιµεντολίθων, ό λης της χώρας O41R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑ ΤO ΤΕ ΧΝΙ ΤΩΩΝ ΕΡ ΓO ΣΤΑ ΣΙ ΩΩΝ ΤΣΙ ΜΕ ΝΤO ΛΙ ΘΩΩΝ, ΤΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Α. ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β : Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100 π.χ.) 1. ΟΙ ΛΑΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (σελ.

Διαβάστε περισσότερα

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη.

Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον. Ἕτερον. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Τάξις Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου, Ὀ Ν Ψαλµός. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Κυ ρι ε ε λε η σον Ἦχος Πα Α µην Π α σα πνο η αι νε σα τω τον Κυ ρι ον Ἕτερον. Π α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ υ ρι ι ον 1 ΙΩΑΝΝΟΥ Α. ΝΕΓΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11

των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 των Καθηγητών Φροντιστηρίων Ξένων γλωσσών όλης της χώρας O18R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚΑ ΘΗ ΓΗ ΤΩΩΝ ΦΡO ΝΤΙ ΣΤΗ ΡΙ ΩΩΝ ΞΕ ΝΩΩΝ ΓΛΩΩΣ ΣΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28

Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Μινωικός Πολιτισμός σελ. 23-28 Να περιγράψετε ένα μινωικό ανάκτορο; Μεγάλα Συγκροτήματα κτιρίων, Είχαν πολλές πτέρυγες-δωματίων, Διοικητικά, Οικονομικά, Θρησκευτικά και Καλλιτεχνικά κέντρα της περιοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του

Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και να λατρεύουν τα είδωλα, δηλαδή τα δημιουργήματα του H εποχή των Πατριαρχών Από τον πολυθεϊσμό στην πίστη στον ένα Θεό Ο Θεός σχεδιάζει τη σωτηρία του κόσμου Οι απόγονοι του Νώε, μετά τη διασπορά τους σ όλη τη γη, άρχισαν να λησμονούν τον αληθινό Θεό και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ. Χρωματίστε τη γραμμή του χρόνου Α.. Β.. Γ...

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ. Χρωματίστε τη γραμμή του χρόνου Α.. Β.. Γ... Χρωματίστε τη γραμμή του χρόνου 1) Καταγράφω τους τρεις (3) σημαντικότερους πολιτισμούς που εμφανίστηκαν στον ελλαδικό χώρο κατά την εποχή του χαλκού: Α.. Β.. Γ... 2) Επιλέξτε ποιες λέξεις της στήλης Β

Διαβάστε περισσότερα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα

8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα 8 ο ΛΥΚΕΙΟΠΑΤΡΩΝ Όνοµαοµάδας : AVEC Ονόµαταµελών : ΑνδρικοπούλουΚωνσταντίνα, ΑβραµοπούλουΝικολέτα, ΜίντζαΕρµιόνη, Παπακωστοπούλου Βασιλική Όνοµα υπεύθυνου τµήµατος : Γλαρού Άννα ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (

ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ( ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ (1100-750 π.χ.).) Ή ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ Δ. ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΥΡΙΑ ΠΗΓΗ ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ ΣΕ ΑΥΤΌ ΟΦΕΙΛΕΙ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΜΗΡΙΚΗ. ΩΣΤΟΣΟ ΟΙ ΟΡΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΑΙΩΝΕΣ Ή ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w: Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας

VAGONETTO. Ωρες: 09:00 17:00. t: (+30) e: w:  Kρατήσεις: Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας VAGONETTO Fokis Mining Park Μεταλλευτικό Πάρκο Φωκίδας Ωρες: 09:00 17:00 Kρατήσεις: t: (+30) 2265 078819 e: info@vagonetto.gr w: www.vagonetto.gr 5 1 o χ λ μ Ε. Ο. Λ α μ ί α ς Ά μ φ ι σ σ α ς Τ. Κ. 3 3

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός εμφανίζει σημαντικά κέντρα και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης

1. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός εμφανίζει σημαντικά κέντρα και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης ΟΜΑΔΑ Α 1. Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) 1. Ο μυκηναϊκός πολιτισμός εμφανίζει σημαντικά κέντρα και σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης 2. Στο

Διαβάστε περισσότερα

6ο Μάθημα Πιθανότητες

6ο Μάθημα Πιθανότητες 6ο Μάθημα Πιθανότητες Σωτήρης Νικολετσέας, αναπληρωτής καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών Ακαδημαι κο Έτος 2014-2015 Σωτη ρης Νικολετσε ας, αναπληρωτη ς καθηγητη ς 6ο Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ σελ. βιβλ Μινωικός πολιτισμός ΙΣΤΟΡΙΑ Κ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ σελ. βιβλ Μινωικός πολιτισμός ΙΣΤΟΡΙΑ Κ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ σελ. βιβλ. 60-97 Μινωικός πολιτισμός Γενικές πληροφορίες Τι είναι ο Μινωικός πολιτισμός; Μινωικός πολιτισμός είναι ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε την εποχή του χαλκού στην Κρήτη και φέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας

Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός. Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας Ελληνιστική Περίοδος Πολιτισμός Τάξη: Α4 Ονόματα μαθητών : Παρλιάρου Βάσω Σφήκας Ηλίας ελληνιστικός ονομάστηκε o πολιτισμός που προήλθε από τη σύνθεση ελληνικών και ανατολικών στοιχείων κατά τους τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6326 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1ο ΘΕΜΑ 1.α. Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις: (με μαυρισμένα γράμματα είναι η σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ π.χ.

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ π.χ. ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323 30 π.χ. Θάνατος του Μ. Αλεξάνδρου Έλλειψη διαδόχου (νόμιμου και ικανού) διασπαστικές τάσεις: 1. Εξεγέρσεις (Αθηναίων και Αιτωλών) εναντίον των Μακεδόνων υποταγή των Αθηναίων 2. Εξεγέρσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανάβρυτα Συντελεστές: Αγγελάκης Άγγελος Αδαμάκης Παύλος Τσαντά Ιωάννα Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα

Ανάβρυτα Συντελεστές: Αγγελάκης Άγγελος Αδαμάκης Παύλος Τσαντά Ιωάννα Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα Ανάβρυτα 2015 2016 Συντελεστές: Αγγελάκης Άγγελος Αδαμάκης Παύλος Τσαντά Ιωάννα Σωτηροπούλου Κωνσταντίνα Γεωργική Οικονομία Τα πρώτα βήματα στην γεωργική οικονομία γίνονται κατά την Μυκηναϊκήεποχή. Τηνεποχήαυτή:

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Γιάννης Θεοδωράκης & Μαίρη Χασάνδρα : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π. Χριστοδουλίδη

Διαβάστε περισσότερα

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις

α. Βασίλειο πόλεις-κράτη ομοσπονδιακά κράτη  συμπολιτείες Η διάσπαση του κράτους του Μ. Αλεξάνδρου (σελ ) απελευθερωτικοί αγώνες εξεγέρσεις ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 323 [Θάνατος Μ. Αλεξάνδρου] ΕΩΣ 30 π.χ. [κατάληψη της Αιγύπτου από τους Ρωμαίους ολοκληρώνεται η κατάκτηση της Ανατολής από τους Ρωμαίους, ξεκινά η περίοδος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας]

Διαβάστε περισσότερα

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14

των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 των Ξε να γών Ρόδου Ot04R14 να γούς που εργάζονται στη Ρόδο, οι οποίοι πα ρέ χουν τις υπηρεσίες τους στους εργοδότες τους τουριστικούς πράκτορες πραγµατικά µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας Δ. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7

À ª. π ø º πƒ. À ƒ º πƒ. ª º πƒ. ƒø π ø º πƒ. µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 ª ƒ ƒπ À ª ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 6 ª º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 7 π º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 8 À ƒ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 9 µπ º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 10 ƒø π ø º πƒ ÎÂÊ Ï ÈÔ 5 π ø º πƒ ƒ π Ã O ª ÛÙ Ì Ù Î È appleôû ÛÙ Ì Ù 117 115 º π 5

Διαβάστε περισσότερα

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού:

1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: ΕΠΟΧΗ ΧΑΛΚΟΥ 1. Χρωματίζω στη γραμμή του χρόνου την εποχή του χαλκού: 3000 1100 π. Χ. 1100-800 πχ 800-500 πχ 500-323 πχ 323-146 πχ 146πΧ-330 μχ 2. Καταγράφω τους τρεις (3) σημαντικότερους πολιτισμούς που

Διαβάστε περισσότερα

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας:

Ιουδαϊσµός. α) Παρουσίαση θρησκείας: Ιουδαϊσµός α) Παρουσίαση θρησκείας: Ο Ιουδαϊσµός είναι η παραδοσιακή θρησκεία των Εβραίων. Σύµφωνα µε τον ορθόδοξο Ιουδαϊσµό και τους βαθιά θρησκευόµενους Εβραίους, ο βιβλικός πατριάρχης Αβραάµ ήταν ο

Διαβάστε περισσότερα

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2

Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια. Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Η φιλοσοφία και οι επιστήμες στα Αρχαϊκά χρόνια Μαριάννα Μπιτσάνη Α 2 Τι είναι η φιλοσοφία; Φιλοσοφία είναι η επιστήμη που ασχολείται με: ερωτήματα προβλήματα ή απορίες που μπορούμε να αποκαλέσουμε οριακά,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Επανάληψη Κωνσταντίνος: από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη Ο Κωνσταντίνος Βυζάντιο 1. Αποφασίζει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στην Ανατολή κοντά στο αρχαίο Βυζάντιο: νέο διοικητικό κέντρο η Κωνσταντινούπολη 2. 313

Διαβάστε περισσότερα

Εχοντας εμφανιστεί στη Γη πριν από τέσσερα

Εχοντας εμφανιστεί στη Γη πριν από τέσσερα Στην αυγή της ιστορίας Μισοί άνθρωποι, μισοί ζώα, οι θεοί των Αιγυπτίων είναι χιλιάδες. Ο Θεός του Ήλιου, ο Ρα, είναι επίσης και ο πατέρας του φαραώ που κυβερνάει. Εχοντας εμφανιστεί στη Γη πριν από τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα.

ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα. Η τροφή της Αρχαϊκής οικογένειας ήταν αποτελούνταν από λαχανικά, ελιές, παστά ψάρια, και σπάνια από κρέας, κυρίως στην Αθήνα. Η ενδυμασία των Αρχαίων Ελλήνων ήταν κομψή, αλλά όχι εξεζητημένη. Το βασικό

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09

των Oι κο δό µων συ νερ γεί ων O32R09 των Oι κο δό µων µο νί µων συ νερ γεί ων O32R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ OΙ ΚO Δ O ΜΩΩΝ ΜO ΝΙ ΜΩΩΝ ΣY ΝΕΡ ΓΕΙ ΩΩΝ ΒΙ O ΜΗ ΧΑ ΝΙ ΩΩΝ - ΒΙ O ΤΕ ΧΝΙ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Ϊ Σ Τ Ο Ρ Ι Α Ο Ελλαδικός χώρος, με τη μεγάλη γεωμορφολογική ποικιλία που διαθέτει, φιλοξένησε από νωρίς τη ζωή. Οι πρώτοι άνθρωποι που εγκαταστάθηκαν στο χώρο αυτό χρησιμοποίησαν

Διαβάστε περισσότερα

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6)

(2001/304/ΕΚ) (ΕΕ L 104 της , σ. 6) 2001D0304 EL 03.05.2001 001.001 1 Το έγγραφο αυτ συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµε ει τα κοινοτικά ργανα "B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Απριλίου 2001 για τη σήµανση και χρήση ορισµένων ζωικών

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1o ΘΕΜΑ

Ιστορία. Α Λυκείου. Κωδικός Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1o ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 6400 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1o ΘΕΜΑ 1.α. Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις: 1. Η ομηρική εποχή ονομάζεται επίσης:

Διαβάστε περισσότερα

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10

των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 των ερ γα ζο µέ νων σε ε πι χει ρή σεις Έ ρευ νας - Ε ξό ρυ ξης, Με λε τών και Δ ιΰ λι σης Αρ γού Πε τρε λαί ου ό λης της χώ ρας K65R10 2 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μύθοι. Τοπικοί μύθοι Η ανάγκη των ανθρώπων οδήγησε στη δημιουργία μύθων

Μύθοι. Τοπικοί μύθοι Η ανάγκη των ανθρώπων οδήγησε στη δημιουργία μύθων Μύθοι Τοπικοί μύθοι Η ανάγκη των ανθρώπων οδήγησε στη δημιουργία μύθων Ορισμός : Προσπαθώντας να δώσουμε έναν ορισμό στο µζύθο µπορθούμε να πούμε ότι είναι µια φανταστική, πλαστή διήγηση µε στοιχεία συχνά

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

3. Μεσοποταμιακή Τέχνη

3. Μεσοποταμιακή Τέχνη 3. Μεσοποταμιακή Τέχνη 1 Η Μεσοποταμία, η χώρα δηλαδή που βρέχεται απο τους δύο μεγάλους ποταμούς τον Τίγρη και τον Ευφράτη, διεκδικεί τα πρωτεία στον πολιτισμό. Οι Σουμέριοι το 4.000π.Χ δίνουν στην ανθρωπότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων

Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Βασικά Χαρακτηριστικά Αριθμητικών εδομένων Α ντι κείμε νο του κε φα λαί ου εί ναι: Να κα τα νο ή σου με τα βα σι κά χαρα κτη ρι στι κά των α ριθ μη τι κών δεδο μέ νων (τά ση, δια σπο ρά, α συμ

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (από το 1100 ως το 323 π.χ.) 1600-1100π.Χ.:Πρωτοϊστορική περίοδος που οδηγεί στο μυκηναϊκό πολιτισμό.

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (από το 1100 ως το 323 π.χ.) 1600-1100π.Χ.:Πρωτοϊστορική περίοδος που οδηγεί στο μυκηναϊκό πολιτισμό. Ομηρική εποχή Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ (από το 1100 ως το 323 π.χ.) ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1600-1100π.Χ.:Πρωτοϊστορική περίοδος που οδηγεί στο μυκηναϊκό πολιτισμό. 1100 π.χ.: Εναρξη της ελληνικής ιστορίας. 11 ος 9 ος αιώνας:οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης

Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο. Οδηγός μελέτης Ο Πατέρας Αβραάμ Μάθημα Ένα Η ζωή του Αβραάμ: Δομή και Περιεχόμενο Οδηγός μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος, Σημειώσεις Το περίγραμμα το μαθήματος; με αποσπάσματα και περιλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11

του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 του προσωπικού Κινηµατογράφων όλης της χώρας K22R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΚΙ ΝΗ ΜΑ ΤO ΓΡΑ ΦΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για το Φοιτητικο Στεγαστικο Επίδομα. β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικου η γ) είναι πάνω απο είκοσι πέντε (25) ετών, η ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Γενικά Μετά την ΚΥΑ που εξέδωσαν τα υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών με την οποία επανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορη γηση του ετη σιου στεγαστικου επιδο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ. ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2015-2016 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016 ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ: α) Το εξεταστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΥ, Αλέξανδρος Μπαξεβανάκης, ΒΠΠΓ ΔΙΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το αρχαίο Δίον του Ολύμπου βρίσκεται 15 χλμ. νότια της Κατερίνης, στους πρόποδες του Ολύμπου δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Όψεις Βυζαντίου... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας. Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας... στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Το φυλλάδιο αυτό είναι του/της... που επισκέφθηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας στις... Το φυλλάδιο που κρατάς στα χέρια σου

Διαβάστε περισσότερα

Η Κίνα την εποχή της δυναστείας των Χαν Οι κάτοικοι της Κίνας ασχολήθηκαν µε την καλλιέργεια του ρυζιο, του σιταριο, του καλαµποκιο, του τσαγιο και µε

Η Κίνα την εποχή της δυναστείας των Χαν Οι κάτοικοι της Κίνας ασχολήθηκαν µε την καλλιέργεια του ρυζιο, του σιταριο, του καλαµποκιο, του τσαγιο και µε 2. Η Κίνα Η Κίνα, η χώρα της κίτρινης φυλής, ήδη απ τις αρχές της 3ης χιλιετίας π.χ. παρουσιάζει στοιχεία οργανωµένης ζωής και πολιτιστικής αν άπτυξης.ο γεωγραφικ ς παράγοντας ήταν και εδώ καθοριστικ ς,

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : Π.Χ. ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : Π.Χ. ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ : 1600 1100 Π.Χ. ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1 ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ : Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Χώρος : ηηπειρωτικήελλάδααπότηθεσσαλίαωςτην Πελοπόννησο Τα φύλα

Διαβάστε περισσότερα

1. Κοινές αντιλήψεις για τη βασιλεία απηχεί η λογοτεχνία των λαών της Ανατολικής Μεσογείου Η κοινωνία της ανατολικής Μεσογείου περιλάµβανε µια πολυάρι

1. Κοινές αντιλήψεις για τη βασιλεία απηχεί η λογοτεχνία των λαών της Ανατολικής Μεσογείου Η κοινωνία της ανατολικής Μεσογείου περιλάµβανε µια πολυάρι 4. Οι Εβραίοι Οι Εβραίοι ήταν λα ς νοµαδικ ς, σηµιτικής* καταγωγής. Στα πρώτα στάδια της ι- στορικής τους πορείας ήταν οργανωµένοι σε φυλές και περιπ λανιο νταν σε αναζήτηση βοσκοτ πων. Η περιοχή απ την

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09

των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 των Κοι νω νι κών Λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στους ι δι ω τι κούς παι δι κούς σταθ µούς όλης της χώρας O21R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ ΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας

H ιστορία του κάστρου της Πάτρας H ιστορία του κάστρου της Πάτρας Από την Αρχαιότητα μέχρι την Α' περίοδο Τουρκοκρατίας Μία εργασία της ομάδας Γ (Αβούρης Ε, Γεωργίου Ν, Καρατζιάς Γ, Παπατρέχας Ι) Το κάστρο βρίσκεται στα νότια της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ

ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΣ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ Οι Βαβυλώνιοι ζούσαν στη Μεσοποταµία,περιοχή µεταξύ των ποταµών Τίγρη και Ευφράτη.Η Μεσοποταµία ήταν κέντρο πολιτισµού των Σουµέριων,Ακκάδιων,Ασσύριων,Αραµαίων

Διαβάστε περισσότερα

5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ

5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ 5 ος αι. π.χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η Μόρφωση των νέων - αγοριών Η εκπαίδευση στην αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (σελ.84-97) Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί 1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β. Α Β Α. Βασιλεία α. Δικαίωμα να ψηφίζουν για ζητήματα της πόλης είχαν όλοι οι πολίτες, ακόμα και οι πιο φτωχοί Β. Αριστοκρατία β. Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο

Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Οι απεικονίσεις των Κρητών (Keftiw) στους τάφους Αιγυπτίων αξιωματούχων και οι σχέσεις μεταξύ Αιγύπτου και Κρήτης κατά τη Νεοανακτορική περίοδο Παναγιώτης Καπλάνης Διδάσκων: Ανδρέας Βλαχόπουλος Σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΚΕΛΟΥΣ. Ληξιπρόθεσµες οφειλές (τιµολόγιο>90 ηµερών) Εγκεκριµένη πίστωση. Χωρις κατανοµή πίστωσης ΦΟΡΕΑΣ: Υπουργείο / Αποκεντρωµένη ιοίκηση..... ΕΙ ΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: Γενική γραµµατεία... / Περιφέρεια..... Αναφορά για το µήνα: Ετος: 2012 ΣΑ έργου (Π Ε) Υποχρεώσεις πιστοποιηµένων εργασιών χωρίς τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Κάρτα: α. Πηγή 1: Απόσπασμα από κείμενο σχολικού βιβλίου

Κάρτα: α. Πηγή 1: Απόσπασμα από κείμενο σχολικού βιβλίου Κάρτα: α Πηγή 1: Απόσπασμα από κείμενο σχολικού βιβλίου O πληθυσμός των Ελλήνων αυξήθηκε και η γη δεν έφτανε να τους θρέψει όλους. Μερικοί τότε αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους και να πάνε να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Εισαγωγικά: ΟΡΙΣΜΟΣ: Με τον όρο μυκηναϊκός πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της ΎστερηςΕποχήςτουΧαλκούαπότο1600-1100 π. Χ. που αναπτύχθηκε κυρίως στην κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΑΡΧΑΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΣΤΡΑΚΑ ΠΗΛΙΝΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ Μεσοποταμία-Σουμέριοι Μέσα 4ης χιλιετίας π.χ. Σφηνοειδής γραφή Τρόπος γραφής που

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 4459 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ

Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 4459 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α. 1ο ΘΕΜΑ Ιστορία Α Λυκείου Κωδικός 4459 Απαντήσεις των θεμάτων ΟΜΑΔΑ Α 1ο ΘΕΜΑ 1.α. (Ι). Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα από τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου

Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Χαρακτηριστικές εικόνες από την Ιλιάδα του Ομήρου Η γυναίκα ως σύζυγος και μητέρα Η γυναίκα ως πολεμικό λάφυρο Γυναίκα και επιτάφιες τιμές ηρώων Η τύχη του γυναικείου πληθυσμού μετά την άλωση μιας πόλης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να

Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να . Αρ χές Ηγε σί ας κα τά Πλά τω να ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Ψυχο λό γος, Δι δά κτω ρ Φι λο σο φί ας χή, στο σώ μα και στο πνεύ μα, 84 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09

των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 των εργαζοµένων στα Συµβολαιογραφεία όλης της χώρας K67R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΑ ΣYΜ ΒO ΛΑΙ O ΓΡΑ ΦΕΙ Α O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ

Διαβάστε περισσότερα

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται

τρία µεταλλικά συστήµατα: 1) ο καν νας του δι- µεταλλισµο (Γαλλία, Bέλγιο, Iταλία, Eλβετία, HΠA), αργ ρου καθαρ τητας 9/10, που ένα ψήγµα ισο ται θαρ τητα του νοµίσµατος. H υποτίµηση εν ς νοµίσµατος συσχετιζ ταν µε τη µείωση της ποσ τητας του µετάλλου που περιείχε το ν µισµα. Kατά το µεγαλ τερο µέρος του 19ου αιώνα κυριάρχησαν τρία µεταλλικά συστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-484-159-2

ISBN 978-960-484-159-2 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο Μέγας Αλέξανδρος Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς Επιμέλεια κειμένου: Ράνια Ζωίδη Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου 2010, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ Σχολική χρονιά 2008-2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 2 Ιουνίου 2009 ΩΡΑ: 07:45 10:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από τρία μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από:

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αρχαία Πόλη: Βρίσκεται: Ταυτίζεται με: Κατοικείται από: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΛΕΠΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΡΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΙΚΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΦΗΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΥΛΗ ΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ ΑΝΤΥΠΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό

Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Λίγα Λόγια για τον Μυκηναϊκό Πολιτισμό Με τον όρο Μυκηναϊκός Πολιτισμός χαρακτηρίζεται ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π. Χ., κυρίως στην

Διαβάστε περισσότερα

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03

των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 των Κοι νω νι κών λει τουρ γών που α πα σχο λού νται στις Νευ ρο ψυ χι α τρι κές κλι νι κές Α θη νών & περιχώρων Ot02R03 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΚOΙ ΝΩΩ ΝΙ ΚΩΩΝ

Διαβάστε περισσότερα